Tekniska Nämnden (10)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska Nämnden 2006-02-28 1(10)"

Transkript

1 Tekniska Nämnden (10) Plats och sammanträdestid Beslutare Enköpingsrummet kl Monica Hallgren (c), ordförande Lena Åhlin (s), andre vice ordförande Sten Authén (c) Kenneth Andersson (c) Gustaf Carlström (M) Lars Borg (M) Anette Karlsson (c), ersättare för Lena Lantz (fp) Staffan Godberg (m), ersättare för Arne Nordfors (kd) Apostolos Petsios (s) Anders Åhman (s), ersättare för Eva Ringbom (s) Dietrich Burmeister (V) Övriga deltagare Mats Thyr (m) Lars Lindegren (mp) Britt Inger Andersson (s) Sture Jalkemyr (s) Roland Reuterwall, räddningschef Magnus Björstedt, förvaltningschef Agneta Malmgren, ekonomichef Kjell Hansson, trafikingenjör Inger Jonson, sekreterare Justerare Justeringens plats och tid Gustaf Carlström Kommunhuset måndagen den 6 mars 2006 kl Underskrifter Sekreterare... Inger Jonson Paragrafer Ordförande... Monica Hallgren Justerare... Gustaf Carlström Organ Tekniska Nämnden ANSLAGSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Datum för anslags- Protokollets förvaringsplats rum 3101 ankn 5203 Datum för anslagsuppsättning Underskrift... Inger Jonson

2 Tekniska Nämnden (10) TN 1 Information Räddningschefen informerar bl a om att Landstinget sagt upp hyresavtalet med kommunen giltigt t o m , samarbetet med frivilligorganisationerna samt nytt löneavtal för deltidsbrandmännen. Förvaltningschefen på informerar om arbetet med ledningar och gator på Gröngarn, eventuell försäljning av Ena Gård samt cirkulär från Kommuner och Landsting som redovisar minskning av antalet trafikolyckor på det kommunala vägnätet. Räddningstjänsten

3 Tekniska Nämnden (10) TN 2 TNAU 2 Dnr TF2006/88 Bokslut 2005 Räddningschefen och ekonomichefen på redovisar respektive förvaltnings bokslut för Räddningstjänsten föreslår Tekniska nämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att överskottet på 38 kkr i driftbudgeten för 2005 överförs till samt att överskottet på kkr i investeringsbudgeten för 2005 överförs till föreslår Tekniska nämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att överföra kkr i driftbudgeten till 2006 vilket innebär att överskottet på Tekniska nämnden ombudgeteras för att täcka de extra kostnader som Parkkontoret haft på grund av branden och stormen under året samt att överskottet för samhällsbetalda resor används till att täcka delar av underskottet på vinterväghållningen att VA-verkens driftöverskott läggs till balanserade medel att Renhållningsverkets driftunderskott täcks av balanserade medel samt att av investeringsmedel ombudgetera kkr. enligt förvaltningarnas förslag. Arbetsutskottets förslag till beslut föredras. enligt arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige, Räddningstjänsten,

4 Tekniska Nämnden (10) TN 3 TNAU 12 Dnr TF2005/20 Subventionerade resor för pensionärer Föreligger skrivelse från gällande rubricerade ärende. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 18 oktober 2005 beslutat att Tekniska nämnden ska utreda frågan om subventionerade resor för pensionärer inom Enköpings kommun. redogör i skrivelsen bl a om jämförelse av restaxor mellan Västmanlands Lokaltrafik, Länstrafiken Örebro och Upplands Lokaltrafik. att överlämna s skrivelse såsom eget yttrande. Förvaltningschefen redogör för s yttrande. enligt arbetsutskottets förslag att överlämna s skrivelse såsom eget yttrande. Kommunstyrelsen

5 Tekniska Nämnden (10) TN 4 TNAU 13 Dnr TF2006/19 Mälardalens Agility ansökan om ekonomisk hjälp för fortsatt verksamhet anför i skrivelse att föreningen Mälardalens Agility hos kommunstyrelsen ansökt om ekonomisk hjälp för fortsatt verksamhet. Ärendet har överlämnats till Tekniska nämnden för beslut. Förvaltningschefen på redogör för ärendet. föreslår Tekniska nämnden besluta att avslå Mälardalens Agility klubbs begäran om ekonomisk hjälp för fortsatt verksamhet. enligt s förslag. Arbetsutskottets förslag till beslut föredras. enligt arbetsutskottets förslag. Mälardalens Agility Kommunstyrelsekontoret

6 Tekniska Nämnden (10) TN 5 TNAU 14 Dnr TF2005/241 Avsiktsförklaring för trafiksäkerhetsarbete Föreligger skrivelse från angående upprättat förslag till avsiktsförklaring för trafiksäkerhetsarbete. Vägverket har framfört önskemål om att organisationer och kommuner i landet i en avsiktsförklaring beskriver på vilket sätt kommunen avser att arbeta med trafiksäkerheten i 0-visionens anda. Förslag till beslut: Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa Enköpings kommuns avsiktsförklaring för trafiksäkerhetsarbete i 0-visionens anda. enligt s förslag. Föredras arbetsutskottets förslag till beslut. Efter diskussioner i ärendet föreslår ordföranden att enligt arbetsutskottets förslag att fastställa Enköpings kommuns avsiktsförklaring för trafiksäkerhetsarbete i 0-visionens anda med vissa redaktionella justeringar. enligt ordförandens förslag. Kommunstyrelsen

7 Tekniska Nämnden (10) TN 6 TNAU 1 Dnr TF2006/57 Avgiftsfri parkering sommartid Föreligger skrivelse från angående framfört förslag om gratis parkering under 6 veckor i sommar. Gatukontoret på har tidigare redovisat konsekvenser av gratis sommarparkering. Kostnader för skyltar, P-skivor, annonser, utskick till hushåll, administration mm kan uppskattas till ca kr. Intäktsbortfallet i P-mätare, biljettautomater för 6 veckors gratis parkering blir ca kr. Summa totalt kr för skattebetalarna om kommunen ska stå för hela kostnaden. att överlämna ärendet till Tekniska nämnden utan eget ställningstagande. Trafikingenjören redogör för upprättat förslag till gratis parkering sommartid. Efter diskussioner i ärendet föreslår ordföranden Tekniska nämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva avgiftsplikten på kommunägda allmänna parkeringsplatser i Enköpings centrum tiden 1 juli 13 augusti 2006 (totalt 6 veckor) att ställa kr till Tekniska nämndens förfogande för att täcka inkomstbortfallet. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar Tekniska nämnden vidare att gällande maxtider för parkering på respektive parkeringsplats bibehålls att parkeringsskiva skall användas under tiden 1 juli 13 augusti 2006 på de parkeringsplatser som under övrig tid på året är avgiftsbelagda att fordonets ankomsttid skall ställas in vid pilen, avrundat till närmast följande hel respektive halv timme

8 Tekniska Nämnden (10) TN 6 forts att om parkering påbörjas före kl skall parkeringsskivans tidsinställning ställas på kl att ändring av tidsinställningen får ej ske under pågående parkering att vid parkering skall parkeringsskivan anbringas på insidan av fordonets framruta så att tidsangivelsen är väl synlig utifrån samt att ingen återbetalning/kompensation kommer att ske till de som köpt årsmärke för enligt ordförandens förslag. Dietrich Burmeister (v) reserverar sig mot sista att-satsen till förmån för eget förslag om återbetalning. Kommunfullmäktig

9 Tekniska Nämnden (10) TN 7 TNAU 15 Dnr TF2006/17 Grillby avloppsreningsverk. Ansökan att upphäva villkor 12B i gällande tillstånd för utsläpp av avloppsvatten anför i skrivelse att det framkom vid inspektion av Grillby avloppsreningsverk att länsstyrelsens meddelade villkor i beslut dnr , villkor 12B, för Grillby avloppsreningsverk är förlegat. Enligt villkoret ska förtjockat slam transporteras till Enköpings avloppsreningsverk för stabilisering och avvattning. Slammet transporteras idag till slamdammarna vid Djurby gård enligt länsstyrelsens beslut föreslår därför Tekniska nämnden besluta att hos Länsstyrelsen i Uppsala län hemställa om att villkor 12B i beslut upphävs. enligt s förslag. Arbetsutskottets beslut föredras. enligt arbetsutskottets förslag. Länsstyrelsen Uppsala län

10 Tekniska Nämnden (10) TN 8 Delegationsbeslut Meddelas och läggs till handlingarna. Fastighetskontoret Köpeavtal Romberga 23:33 beslutsdag Köpeavtal Korsängen 18:13 beslutsdag Gatukontoret Tillfällig förbud att parkera på Stora Torgets P-plats i samband med Svensk Handels aktivitet Enköping på 2 hjul beslutsdag Tillfälligt förbud att parkera på Stora Torgets P-plats i samband med Svensk Handels aktivitet Skördemarknad beslutsdag Tillfällig hastighetsnedsättning till 30 km/h på Fjärdhundragatan mellan Torggatan och Bangårds-/Linbanegatan i samband med trädklippning beslutsdag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

Styrelsen för förskola och grundskola 2002-10-03 1 (9) Skolkansliets konferensrum, kl 17.00 18.50 Siv Godberg (m), ordförande

Styrelsen för förskola och grundskola 2002-10-03 1 (9) Skolkansliets konferensrum, kl 17.00 18.50 Siv Godberg (m), ordförande Styrelsen för förskola och grundskola 2002-10-03 1 (9) Plats och sammanträdestid Beslutare Skolkansliets konferensrum, kl 17.00 18.50 Siv Godberg (m), ordförande Ulla Sjödin (c) Ulla Hellström (c) Jessika

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Martin Johansen (fp) ordf Lars Thorsson (m) Louise Marklund (ka)

Läs mer

Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00

Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00 Fritidsnämnd 2010-09-13 1/8 Plats och sammanträdestid Beslutare Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00 Monica Hallgren (C) ordförande Carina Sjöberg (S) vice ordförande Tore Ohlsson (M) Carl-Henrik Nordberg

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2007-10-10 1(24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret,

Läs mer

Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson (m)

Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson (m) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet i Panncentralen Marieberg kl 17.00-18.30. Beslutande Ledamöter Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Lokal Uroxen i förvaltningsbyggnaden Uroxen, kl. 14:00-15:55. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.15 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Lars Rosander, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23:

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: 259 Strategifråga: Förslag till ny politisk organisation 260 Delegationsbeslut 261 Information och återrapportering av uppdrag

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2.

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. 2015-04-16 1 (32) Plats Konf.rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-12-12 GATU- OCH PARKNÄMNDEN

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-12-12 GATU- OCH PARKNÄMNDEN Sidan 1 av 8 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.09.55 Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Per-Olof Jonsson (m) vice ordförande Charles Berg (s) Peter Olofsson (s) Anders Gustafsson

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2006-04-05 1 (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer