SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, kl Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, kl Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson (s) Lars Nordkvist (c) Hans-Olof Karlsson (c) Ingemar Knutsson (m) Kjell Lindblom (fp) Övriga deltagande Leif-Åke Johansson (s), ersättare Nils Johansson, teknisk chef Helena Andrén, ekonomiassistent Utses att justera Justeringens plats och tid Kjell Lindblom Rådhuset, Askersund, Underskrifter Sekreterare... Helena Andrén Paragrafer Ordförande... Kent Larsson Organ Justerande... Kjell Lindblom BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Tekniska nämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Rådhuset, Askersund Underskrift... Helena Andrén

2 Tekniska nämnden Tn 127 Dnr Studiebesök arbeten vattenledningar Olshammar Tekniska nämnden besöker Olshammar för att titta på pågående arbeten, relining av vattenledningar. Redovisning på plats görs av personal från entreprenören Rensman och VA-verken jämte tekniska chefen. Studiebesöket föranleder inga beslut.

3 Tekniska nämnden Tekniska nämnden Lerbäcks församling VA-debiteringen Tn 128 Tn 71 Dnr Återbetalning debiterat spillvatten Lerbäcks församling Lerbäcks församling har under många år betalat förbrukningsavgifter till kommunen för både vatten och avlopp. Kyrkokassan har nu påtalat att man endast är ansluten till det kommunala vattenledningsnätet och har en enskild anläggning för omhändertagande av sitt spillvatten. Tekniska chefen får i uppdrag att förhandla med Lerbäcks församling angående återbetalning av felaktiga avgifter för spillvatten. Förslag till överenskommelse föreligger (Bil.). Överenskommelsen godkänns. _

4 Tekniska nämnden Tekniska nämnden Fastighetsavdelningen Tn 129 Tn 101 Dnr Kontrakt basstation mobiltelefoni Norra Bergen 6 Förslag till kontrakt har upprättats (Bil.). Lars Nordkvist yrkar att ärendet skall behandlas i KÖS, kommunövergripande samverkansgruppen, före beslut i nämnden. Ärenden remitteras till kommunövergripande samverkansgruppen för yttrande. Protokollsutdrag har inkommit från kommunövergripande samverkansgruppen (Bil.2). Föreliggande förslag till kontrakt godkänns. Lars Nordkvist och Hans-Olof Karlsson reserverar sig mot beslutet, då man anser att platsen är olämplig på grund av det centrala läget.

5 Tekniska nämnden Sökanden Länsstyrelsen i Örebro län Gatuingenjören Tn 130 Dnr Anhållan om hastighetssänkning Knarkeboängsvägen Zinkgruvan Bilagda anhållan har inkommit (Bil.1). Förslag föreligger från gatuingenjören (Bil.2). 1. Meddela sökanden att man ställer sig positiv till anhållan om sänkning av högsta tillåtna färdhastighet från nuvarande 70 km/tim till 50 km/tim på Knarkeboängsvägen i Zinkgruvan. 2. Ärendet översändes till länsstyrelsen i Örebro län för vidare handläggning. _

6 Tekniska nämnden Sökanden Länsstyrelsen i Örebro län Gatuingenjören Tn 131 Dnr Anhållan om hastighetssänkning Nygatan Rönneshytta Bilagda anhållan har inkommit (Bil.1). Förslag föreligger från gatuingenjören (Bil.2). 1. Meddela sökanden att man ställer sig positiv till anhållan om sänkning av högsta tillåtna färdhastighet från nuvarande 50 km/tim till 30 km/tim på Nygatan i Rönneshytta. 2. Ärendet översändes till länsstyrelsen i Örebro län för vidare handläggning. _

7 Tekniska nämnden AskersundsBostäder AB Gatuingenjören Arbetsingenjören Tn 132 Dnr Anhållan om flyttning farthinder Storgatan Askersund Bilagda anhållan har inkommit (Bil.1). Förslag föreligger från gatuingenjören (Bil.2). Tekniska chefen påpekar att rörelsehindrade har svårigheter då de skall korsa vägen via farthindret. Om farthindret flyttas, måste det utformas på annat sätt och avrinning ordnas genom anslutning till en dagvattenbrunn. Ordföranden föreslår att ändring inte görs på grund av kostnaden för flyttningen och tillkommande arbeten. Frågan om förbättrad utformning av hindret skall tas med vid kommande översyn av åtgärder för förbättrad trafiksäkerhet och trafikmiljö. Flyttning av rubricerade farthinder görs inte.

8 Tekniska nämnden Sökanden Gatuingenjören Tn 133 Dnr Önskemål om gatubelysning Esperuds busshållplats Bilagda skrivelse har inkommit (Bil.1). Förslag föreligger från gatuingenjören (Bil.2). Begäran om uppsättande av en gatljuslampa vid busshållplatsen vid Esperud avslås.

9 Tekniska nämnden Sökanden Gatuingenjören Tn 134 Dnr Önskemål om åtgärder torg kv. Sjötullen Bilagda skrivelse har inkommit (Bil.1). Förslag föreligger (Bil.2). Förslag till åtgärder på torget i kv. Sjötullen avslås.

10 Tekniska nämnden Ekonomiassistenten Tn 135 Dnr Ekonomiska rapporter Rapporter har framtagits t o m oktober månad avseende tekniska nämndens ansvarsområde (Bil.) Ekomiassistenten redogör för utfallet. Redogörelsen läggs till handlingarna.

11 Tekniska nämnden Driftmästaren Tn 136 Dnr Vattenanalyser kvartal Rapport har inkommit från driftmästaren gällande vattenanalyser kvartal (Bil.). Rapporten redovisas av tekniska chefen. Rapporten läggs till handlingarna.

12 Tekniska nämnden Tn 137 Dnr Information Vätterndagen Tekniska chefen redogör för den information som erhållits vid Vätterndagen den 6 november 2003 i Hjo. Mötet var anordnat av Vätternvårdsförbundet som bland annat meddelade att ny vattenorganisation kommer att gälla fr o m årsskiftet. Indelning kommer att göras efter tillrinningsområden. Uppgifter om Vätternvårdsförbundet och dess projekt finns på hemsidan Vattern.org. Informationen läggs till handlingarna.

13 Tekniska nämnden Gatuingenjören Tekniska chefen Tn 138 Dnr Information samarbetsträff vägverket Tekniska chefen redogör för möte med representanter för vägverket den 5 november angående trafiksäkerhet. En förstudie angående rondell vid södra infarten till Askersund skall göras under år Vägverket skall även titta på skyltningen i anslutning till infarten. Om kommunen önskar få en hastighetsbegränsning till 50 km/tim förbi infarten, kan detta troligen beviljas. Förslag till beslut om anhållan om hastighetsbegränsning skall framtas till kommande sammanträde. I övrigt läggs informationen till handlingarna.

14 Tekniska nämnden Tn 139 Dnr Nya dricksvattendirektiv Fr o m år 2004 gäller nya dricksvattendirektiv som följd av anpassning till EU-norm. Fler provtagningar måste göras och kostnaden kommer att öka. Nya sorters prov kommer också att tas och provtagning skall ske hos konsumenten. Informationen läggs till handlingarna.

15 Tekniska nämnden Tn 140 Dnr Anmälan av delegationsbeslut Ordföranden anmäler följande på grund av delegationsuppdrag fattade beslut: tekniska chefens: del nr 47 48, fastighetskamrerns: 58 66, gatuingenjörens:

16 Tekniska nämnden Tn 141 Meddelanden Meddelas och läggs till handlingarna: Dnr Besked om slutreglering av vattenskada Ängvägen, Aspabruk. Dnr Protokollsutdrag från kommunfullmäktige angående omdisponering av medel Harge vattenverk. Dnr Protokollsutdrag från miljö- och hälsoskyddsnämnden angående motorsportverksamhet Vissboda 2:3. Ärendet återremitteras till miljöavdelningen för ny kontakt med motorklubben. Dnr Protokollsutdrag från byggnadsnämnden angående motorfordonstrafik Björkallén Åsbro. Ingen planändring skall genomföras. Dnr Anhållan från S N U T MC om möte för diskussion om mark m m för klubbens verksamhet.

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskottet 2009-08-14 1-14 Plats och tid Samhällsbyggnadskansliet, Norrtull kl 08.00-12.45 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 2003-10-08 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 2003-10-08 1(11) Kultur- och fritidsnämnden 1(11) Plats och tid Biblioteket i Askersund, kl. 18.00-19.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lennart Andersson (s) ordförande Rolf Arvidsson (s) istället för Gun-

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(9) Plats och tid Biblioteket Askersund, kl. 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) TEKNISKA NÄMNDEN 2003-09-17

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) TEKNISKA NÄMNDEN 2003-09-17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 17 40. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Karl-Erik Karlsson S 1:e V. ordf. Tommy Arvidsson S Bengt Backe

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 )

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Sida Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1915 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Rune Lanestrand Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.45 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-11-21 1 (19) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 16.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade i protokollet p g a personuppgiftslagen eller sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-11-21. Tekniska nämndens arbetsutskott. Berit Lagergren (M) Stefan Johnsson (M) Pia Jönsson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-11-21. Tekniska nämndens arbetsutskott. Berit Lagergren (M) Stefan Johnsson (M) Pia Jönsson (S) 1 (23) Tekniska nämndens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, Knästorp A, fredagen den 21 november 2014, klockan 09.00-11.30 Beslutande Berit Lagergren (M) Stefan Johnsson (M) Pia Jönsson (S) övriga deltagande

Läs mer

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN 2003-10-22 Beslutsärenden KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KF 6 Undertecknande av handlingar 7 Alkohol- och drogpolitiskt

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) TEKNISKA NÄMNDEN 1999-09-15

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) TEKNISKA NÄMNDEN 1999-09-15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kallingesalen Stadshuset, Ronneby, kl 13 30 17 40. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-04-14 Sida 1 (19)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-04-14 Sida 1 (19) Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-04-14 Sida 1 (19) Plats och tid B-rummet, kl. 19:00-21.15 ande Lars-Erik Wollmér(s), ordförande Klas Hult(s) Anita Danielsson(s) Nils Holmqvist(m) Christer Karlberg(m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (32) Plats och tid Västergården, Askersund, den 18 augusti 2009 kl 13.00-17.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgersson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.55 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Kenneth Johansson Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer