Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg"

Transkript

1 STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN Pia Ekström Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg Behovsbedömningen är den process vid vilket det avgörs om en plan eller ett program ska miljöbedömas eller inte. Planer och program ska miljöbedömas om genomförandet av dem kan antas medföra betydande miljöpåverkan, varvid en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. 1. Innefattar genomförandet av eller ändringen av planen (eller programmet) en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 miljöbalken (Natura 2000-område)? Nej, några Natura 2000-områden finns inte i Sundbyberg, varför genomförandet av planen/programmet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan ur detta avseende. 2. Anger planen, programmet eller ändringen förutsättningarna för kommande tillstånd för sådana verksamheter eller åtgärder som anges i 3 första stycket eller i bilaga 3 till MKB-förordningen. Om ja antas planen/programmet medföra en betydande miljöpåverkan, varvid en miljöbedömning ska genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas). Om det enbart är frågan om små områden på lokal nivå eller mindre ändringar (till eempel en detaljplan för ett litet område) ska genomförandet av planen eller programmet antas medföra en betydande miljöpåverkan endast om kommunen med beaktande av de kriterier som anges i bilaga 4 till MKB-förordningen finner att så är fallet. 3. Checklista utifrån kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen som underlag för att bedöma ifall föreslagen markanvändning medför sådan betydande miljöpåverkan att den fordrar en miljöbedömning och upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap miljöbalken. Sundbybergs stad, Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON TELEFAX ORG.NUMMER

2 Checklista som underlag för att bedöma ifall föreslagen markanvändning i planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Miljöaspekter att bedöma utifrån Biologisk mångfald, djur- & vätliv Naturreservat Strandskydd Naturminne Biotopskyddsområde Nyckelbiotoper Området ligger inte inom något naturreservat. Området ligger i direkt anslutning till Bällstaån/Bällstaviken. Området är sedan tidigare ianspråktaget. Strandskydd återinträder automatiskt då en detaljplan ändras. I programområdet åberopas flera skäl för strandskyddsdispens; området är redan ianspråktaget, allmänhetens tillgång till strandområdet kommer att väsentligt förbättras, livsvillkoren för djur och väter bedöms inte påverkas negativt. Nej. Nej. Nej. Planområdet utgörs i dag till stor del av hårdgjorda ytor som tas i anspråk av dels en flyttfirma/åkeri, dels en mekanisk verkstad. Delar av planområdet upptas av båtklubbsverksamhet och båtuppläggningsplatser. Ekologiska korridorer Rödlistade arter Inga kända. Stranden längs Bällstaviken/Bällstaån upplevs idag som ganska otillgänglig, dels på grund av industrierna, dels på grund av båtklubbens inhägnade område. Genom planförslaget öppnas området upp, för såväl djur som människor. Befintliga träd bör inventeras och så långt som möjligt sparas. Befolkning Parkeringsplatser föreslås i programområdets norra del, närmast järnvägen. Oljeavskiljare bör installeras för rening av dagvatten från

3 parkeringsytorna Järnvägen (stambanan med två spår i ytläge) ligger i direkt anslutning till planområdet. Trafikverket har beslutat att gå vidare med förslaget om att bygga två nya spår i befintlig spårkorridor genom centrala Sundbyberg. Huruvida de två nya spåren ska däckas över eller ej är ännu inte beslutat. Trafiksäkerhet Hur det lokala gatunätet ska kopplas dels till Annedal i Stockholm, dels till centrala Sundbyberg ska utredas vidare. Parker/grönomr./friluftsliv Barriäreffekter Människors hälsa Området är sedan tidigare till stor del ianspråktaget för industribebyggelse samt till båtklubbsverksamhet. Programförslaget innebär att mark som idag är hårdgjord industrimark omvandlas till bostadsbebyggelse och grönare gårdar. En sammanhållen, tillgänglig, strandpromenad längs Bällstaviken föreslås också i programmet. Programförslaget öppnar upp planområdet och ökar tillgängligheten genom strandpromenad och bostadsbebyggelse där det nu är otillgänglig industrimark. Risk & Säkerhet Den föreslagna markanvändningen innefattar inte verksamheter som i sig medför några markanta risker eller försämrad säkerhet för människor. Däremot kan omkringliggande verksamheter och aktiviteter påverka planområdet negativt ur dessa hänseenden. Det är framför allt den omedelbara närheten till järnvägen som innebär en risk för människor, bostäder och verksamheter inom programområdet. Järnvägen utgör transportled för farligt gods. Trafikverket har beslutat att gå vidare med förslaget om ytterligare två spår i spårkorridoren genom Sundbybergs centrum. Om dessa ska gå i ytläge eller däckas över har det ännu inte

4 fattats beslut om. Buller Närheten till Bällstaån/Bällstaviken och den risk för översvämning som kommer av en framtida klimatförändring måste beaktas i den fortsatta planprocessen och vid placering och höjdsättning av den planerade bebyggelsen. Den föreslagna markanvändningen alstrar i sig främst det buller som trafiken till och från befintliga och nya byggnader inom området alstrar. Vibrationer Ljus Omkringliggande verksamheter och aktiviteter kan påverka planområdet negativt ur detta hänseende. Planområdet utsätts för buller från framför allt järnvägen och den bil- och busstrafik som kommer att gå genom området. Hur trafikkopplingarna till dels Annedal, dels centrala Sundbyberg ska se ut får utredas vidare. Den föreslagna markanvändningen alstrar i sig inga störningar i form av vibrationer eller ljus. Planområdet kan komma att utsättas för risk för vibrationer och ljus främst från järnvägen. Radon EMF Planområdet ligger inom ett område där det råder normal till låg risk för markradon. Den föreslagna markanvändningen förväntas i sig inte alstra elektromagnetiska fält i någon större omfattning. Även i detta avseende kan närheten till järnvägen medföra en risk. Mark Programområdet utgörs främst av idag hårdgjord industrimark, troligen främst på lermark, i direkt anslutning till Bällstaån/Bällstaviken. Pålning har varit aktuellt vid tidigare bebyggelse nedströms programområdet.

5 Geologi Markföroreningar Vatten Miljökvalitetsnormer jungfrulig mark tas i anspråk. De geologiska förhållandena bör utredas. Området är tidigare utfyllt och kan ha dålig stabilitet. Pålning kan bli aktuellt. En gammal järnvägsbank går genom området. Inom planområdet har det sedan tidigare funnits industriell verksamhet av olika slag, vilka kan ha gett upphov till markföroreningar. Enligt en MIFOinventering, fas 1, har delar av området tidigare använts för tippning av hushållsavfall (eventuellt också av industriavfall). Preliminär riskklassning har i MIFO-inventeringen satts till 2-3. Bällstaån är ett av Stockholmsområdets mest förorenade vattendrag. Både Bällstaån och Bällstaviken (en del av Mälaren) är vattenförekomster enligt EU:s vattendirektiv och har fastställda miljökvalitetsnormer för vatten. Det krävs stora ansträngningar för att i framtiden förbättra Bällstaåns vattenkvalitet. Förorenat dagvatten är den främsta orsaken till Bällstaåns dåliga vattenkvalitet. Grundvatten Dagvatten Pålning kan bli aktuellt. Förorenat dagvatten är ett allmänt problem i en storstadsregion. Tillkommande byggnader ska uppföras i byggnadsmaterial som inte påverkar dagvattenkvaliteten negativt. Aktiva åtgärder ska vidtas så att det uppkomna dagvattnet omhändertas inom programområdet genom infiltration och fördröjning. Närheten till Bällstaån/Bällstaviken med dess dåliga vattenkvaliet ska särskilt beaktas. Programområdet föreslås att omvandlas från industrimark till bostadsbebyggelse och gröna gårdar, vilket ur dagvattensynpunkt skulle kunna leda till positiva effekter. Hur dagvattnet ska tas om hand och fördröjas inom programområdet får utredas vidare

6 Ytvatten (sjöar/hav) Bottensediment Luft under planprocessen. Bällstaån/Bällstaviken påverkas av dagvatten ifrån programområdet. Bällstaåns/Bällstavikens vattenkvalitet får inte bli sämre än den är i dag utan åtgärder ska vidtas för att förbättra den i framtiden. Bällstavikens bottensediment är förorenade. Om arbete i vatten planeras, så kallad vattenverksamhet, ska detta antingen anmälas till länsstyrelsen eller tillstånd sökas hos markoch miljödomstolen före åtgärd kan ske. Miljökvalitetsnormer Emissioner från verksamheter Enligt en översiktlig PM10-karta från 2005 ligger inte planområdet i riskzonen för höga halter av PM-10. Den föreslagna markanvändningen kommer i sig inte att alstra emissioner som påverkar program- eller närliggande områden negativt. Sot & lukt Djurhållning / Allergier utomhus Förutom järnvägen och bil- och busstrafik till och genom området kommer området inte att belastas av emissioner från några industrier i närområdet. Staden mäter sedan länge halterna av kvävedioid och bensén i hörnet Vasagatan/Landsvägen, i centrala Sundbyberg, stra intill planområdet. Trenderna är positiva och halterna sjunker år för år. Kvävedioidhalterna ligger under miljökvalitetsnormen, och halten bensén ligger något över eller i nivå med det nationella miljökvalitetsmålet för luft, som ska nås inom en generation, till omkring Förutom järnvägen och bil- och busstrafik till och genom området belastas området inte av emissioner från industrier i närområdet. Inga kända källor i eller i närheten av programområdet.

7 Allergier inomhus Lämpliga byggnadsmaterial för att motverka allergier ska väljas. Klimatfaktorer (lokalklimat) Om den idag hårdgjorda industrimarken bebyggs med bostäder och gröna gårdar ökar förutsättningarna för att ta hand om ökade mängder dagvatten till följd av ett förändrat klimat. Materiella tillgångar Infrastruktur Byggnader Landskap(-sbild) In-/utblickar Historiska samband Planområdet ligger i centrala Sundbyberg, som är väl försörjt av kollektivtrafik av olika slag, bussar, tunnelbana, pendeltåg och fjärrtåg. Byggnationen av Tvärbana Norr pågår i programområdets närhet. Idag finns två industriella verksamheter inom programområdet, en flyttfirma/åkeri och en mekanisk verkstad. Byggnader värda att bevara finns troligen inte inom programområdet. Idag upplevs programområdet som ganska otillgängligt, dels på grund av industrimarken, dels på grund av båtklubbens inhägnade verksamhet. Om området i stället bebyggs med bostäder med gröna gårdar och en strandpromenad som ansluter såväl till redan befintlig strandpromenad i Sundbyberg och Solna som till Annedal i Stockholm öppnas området upp och nya in- och utblickar skapas. Om höga hus byggs inom planområdet kan vissa in- och utblickar komma att förändras i centrala Sundbyberg.. Inom planområdet har det tidigare bedrivits olika former av industriell verksamhet. I direkt anslutning till programområdet finns Marabouparken. Tillgängligheten till Marabouparken kan öka med föreslagen markanvändning.

8 Bebyggelse Stadsbild Den planerade bostadsbebyggelsen kommer att påverka den lokala stadsbilden. Hänsyn till såväl bebyggelsen i centrala Sundbyberg som den nya bebyggelsen i Annedal i Stockholm bör tas vid utformningen av bebyggelsen. Avfall Stadens avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering ska beaktas. Goda förutsättningar för källsortering av avfall ska skapas. Energi Byggnaderna ska byggas så att energiåtgången reduceras så långt som möjligt. Forn-, kulturlämningar & kulturarv Programområdets omedelbara närhet till Marabouparken ska beaktas. Ställningstagande Den föreslagna markanvändningen i planprogram för Chokladviken, fastigheterna Kilen 1, Kilen 2, Eken 7, Sundbyberg 2:9, Sundbyberg 2:10 och Ängen 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:4, bedöms i detta skede kunna medföra en sådan betydande miljöpåverkan som fordrar en miljöbedömning och upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens 6 kap Ställningstagandet grundar sig främst på områdets direkta närhet till järnvägen och de störningar och risker detta kan medföra samt områdets direkta närhet till Bällstaån/Bällstaviken och nödvändigheten av att vidta åtgärder för att förbättra dess vattenkvalitet samt att delar av området, på grund av tidigare industriverksamhet och tippning av hushållssopor, kan vara belastat av föroreningar av olika slag. Programområdet berör mark som idag huvudsakligen är upplåten till industriverksamhet samt till en båtklubb. I dag kan tillgängligheten för allmänheten till området upplevas som begränsad. Området utgör det sista område utefter Bällstaviken i Sundbyberg som inte har en detaljplan som är antagen inom de senaste åren. Med föreslagen markanvändning kommer området att omvandlas från industrimark till bostadsmark, med en utbyggd strandpromenad längs Bällstaviken. Den föreslagna markanvändningen kommer att medföra att planområdet bättre än idag kopplas samman med övriga Sundbyberg och med Stockholm/Annedal.

9 Programområdet har ett mycket centralt läge i kommunen och angränsar dels till Stockholms kommun, dels till Bällstaviken och dels till Mälarbanan/järnvägen. Med beaktande av områdets läge och att förhållandena inom och i direkt anslutning till området ställer krav på åtgärder för att dels skapa en god bebyggd miljö, dels bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten i framtiden kan uppnås i Bällstaån/Bällstaviken, anser kommunen att en samlad miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas fram. I MKB:n bör framför allt frågor som risk och säkerhet, buller/vibrationer, geotekniska förhållanden, markföroreningar, översvämningsrisker och dagvatten belysas och lösningar föreslås. Även frågan om strandskydd/strandskyddsdispens bör belysas. MKB:n ska tas fram under den fortsatta planprocessen, och beskriva såväl eventuellt positiva som eventuellt negativa miljökonsekvenser av föreslagen markanvändning. Pia Ekström Miljöhandläggare

UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.fl.

UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.fl. Dnr Ädh 1756/2007 Dnr planmodul: P 07/0017 Program för nya detaljplaner UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.fl. Konsekvenser Den fysiska planeringen är tänkt att medverka

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för kv Stenhöga inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 Handlingar

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING

KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING Översiktsplan för staden Linköping KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING DECEMBER 2009 MILJÖKONSEKVENSER En sammanfattning av planen och dess miljökonsekvenser...4 Inledning...5 Beskrivning av planens strategiska

Läs mer

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket mars 2006 Titel: Miljöbedömningar för planer

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Samhällsbyggnadsförvaltningen Heléne Hallberg Samrådshandling december 2014 Dnr 2014KSM1061 TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kumla herrgård Kumla 3:726 Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad 11 november 2009 Byggnadsnämnden Allmän information Enligt 5 kap 18 Plan- och bygglagen (PBL) skall en detaljplan grundas på ett program som anger utgångspunkter och

Läs mer

Detaljplan för Stallmästaregården

Detaljplan för Stallmästaregården SOLNA STAD 1 (14) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2013-02-28 SBN/2009:189 Utställningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Stallmästaregården inom stadsdelen Haga, upprättad i februari

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22. FOJAB Arkitekter 1

Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22. FOJAB Arkitekter 1 Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 FOJAB Arkitekter 1 PLANPROGRAM FÖR BARA SÖDER DNR.10.700 Planprogrammet har utarbetats av: Bygg och miljö,

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD GODKÄNNANDEHANDLING Planprogram för del av Rud Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD Inledning Förslag till planprogram för del av Rud har upprättats den 12 juni 2013. Denna

Läs mer

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl BARA söder Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 Sweco Architects AB 1 Övergripande mkb FÖR bara söder Dnr.10.700 Övergripande MKB har utarbetats av:

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Planprogram för utveckling av Motorbanan Ring Knutstorp AB

Planprogram för utveckling av Motorbanan Ring Knutstorp AB Planprogram för utveckling av Motorbanan Ring Knutstorp AB För del av fastigheten Knutstorp 10:6 i Kågeröd MALMÖ 2010-03-31 Sweco Architects AB Ingvar Svensson/Thomas Oscarsson 1 (19) Sweco Landskapsarkitektur

Läs mer

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06 1 Detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl fastigheter Hjortsberga Alvesta kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning, med bilaga Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer