Offentliga Rummet, 2007 Örebro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offentliga Rummet, 2007 Örebro"

Transkript

1 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Offentliga Rummet, 2007 Örebro Effektiv modern förvaltning med stöd av IT Björn Björk Bengt Svenson

2 Samhällsuppdrag och infrastruktur Fritid Omsorg Kultur El, värme & VA Transport Turism Media Miljö Vård Lokalt näringsliv Skola Telekom Industri FoU Hantverk Handel Fastighet & Bygg Bank & Försäkring Jordbruk, skog transmission tekniska plattformar lagring juridik affärsmodeller Processer & service Verksamhetsutveckling gränssnitt Protokoll, IP domänhantering behörighet e-id signering licenser standards avtal Mjuk infrastruktur Interoperabilitet stomnät radiolänk ADSL kabel-tv tomrör Hård infrastruktur Tillgänglighet PLC fastighetsnät WiMax kopparnät WiFi TV Radio GSM 3G lokala nät (fiber)

3 Effektiv och modern förvaltning Det offentliga uppdraget Effektiv Fokus på samspelet mellan Förvaltning medborgare/företag/förvaltning Modern Utnyttjar fortlöpande ny teknik Never ending story evolutionär utveckling

4 Utmärkande drag Medborgaren i centrum Kundanpassat På brukarens villkor Brukaren som resurs

5 IT och elektroniska kommunikationer för effektiv förvaltning på brukarens villkor med kunden i centrum

6 Anna-Stina, 87, biståndsbedömd 7 diagnoser bl a tumör, hjärt- och demenssjukdom samt upprepade urinvägsinfektioner Upphandla bredband och skriv avtal, Anna-Stina Set Top Box från El-giganten Guldpaket från Comhem (48 kanaler) E-ID från Nordea - avtal och konfigurering - avtal och konfigurering - avtal Annars kan inte kommunen installera ditt trygghetslarm! Se upp med IP-telefonin! Glöm inte att ställa krav på QoS! Du missar väl inte att besvara vår webbenkät Nöjd kund idag

7 Dialog och samverkan kring strategiska IT-frågor Identifiera områden och frågeställningar kring IT som kräver politiska ställningstaganden Beskriva Frågeställningarna och dess konsekvenser Samhälleliga förändringar medför behov av att bedöma konsekvenser och göra prioriteringar för skilda målgrupper Vilka bedömningar och prioriteringar ska göras på politisk grund och vilka vägval man kan överlämna till marknadskrafterna att avgöra? Gemensam lägesuppfattning målbild Ansvar, befogenheter samt finansieringsmodeller Handlingsberedskap Bedöma Vilka åtgärder, beslut och insatser som krävs

8 Samhällsuppdrag och infrastruktur Fritid Omsorg Kultur El, värme & VA Transport Turism Media Miljö Vård Lokalt näringsliv Skola Telekom Industri FoU Hantverk Handel Fastighet & Bygg Bank & Försäkring Jordbruk, skog transmission tekniska plattformar lagring juridik affärsmodeller Processer & service Verksamhetsutveckling gränssnitt Protokoll, IP domänhantering behörighet e-id signering licenser standards avtal Mjuk infrastruktur Interoperabilitet stomnät radiolänk ADSL kabel-tv tomrör Hård infrastruktur Tillgänglighet PLC fastighetsnät WiMax kopparnät WiFi TV Radio GSM 3G lokala nät (fiber)

9 Statligt bredbandsstöd Resultat inkl medfinansiering Finansiering per aktör: Utfall Förväntat år 2006 år 2001 Staten, stödmedel 53 % Mkr (40 %) Mkr Operatören, marknaden 29 % Mkr (45 %) Mkr Kommunen, medfinansiering 10 % 719 Mkr ( 5 %) 450 Mkr EU, Strukturfondsmedel 7 %* 513 Mkr ( 3 %) 270 Mkr Staten, reg utvecklingsmedel 1 % 50 Mkr ( 7 %) 630 Mkr Totalt Mkr Mkr * Mål 1 respektive Mål 2 Resultat av utbyggnad: 99 % av tätorter i glesbygd ( inv) och 75 % av småorter ( inv) kommer att nås av öppen och tillgänglig bredbandsutbyggnad senast 2007!

10 Effektiva elektroniska kommunikationer förutsättningar för e-samhället Tillgänglighet till e tjänster Marknaden/Offentliga Nationellt stomnät Marknaden Glesbygd 30 % befolkningen - 80 % ytan Kommuner/Marknaden (stödmedel) Tätorter 70 % befolkningen 20 % ytan Marknaden Finansiering : Offentligt 71 % Privat 29 %! Lokal access/fastighetsnät Marknaden

11 Lokala bredbandsnät, 2006 Lokala bredbandsnät finns i 173 kommuner. I 31 kommuner är nät etablerade genom olika samverkansformer. Av 173 lokala bredbandsnät ägs 90 % (156) helt eller delvis av kommuner medan 10 % (17) är privat ägda. Av 156 nät med kommunalt ägande drivs 76 % (118) i bolagsform medan 24 % (38) drivs i förvaltningsform. Kommunala investeringar, på marknadsmässig grund, kan t o m år 2006 uppskattas till drygt 14 miljarder SEK. I huvudsak installation av optisk fiber, drygt 80 %, och resterande del av aktiv utrustning och kundanslutningar. De lokala bredbandsnäten når år 2006 c:a 68 % (2,7 miljoner) hushåll av den totala bredbandsmarknaden i landet. Den vanligaste affärsidén för kommunalt ägda nät är att tillhandahålla öppen IT-infrastruktur på kommersiella villkor till andra bredbandsaktörer. 95 % erbjuder svartfiber, 81 % erbjuder även transmissionsprodukter. Konkurrens på tjänster i 63 %, (ökning med 19 % sedan 2004) Lägre priser och högre penetration i öppna, konkurrensneutrala, nät

12 Framtidssäker IT-infrastruktur Regeringens målsättning (IT-propositionen 2005): IT-infrastruktur ska möjliggöra användning av interaktiva offentliga elektroniska tjänster Kräver reflexion kring: Asymmetriska förbindelser Krav på samtrafik bredbandssamverkan Vidaresändningsplikt för vissa offentliga tjänster Prioritet för vissa offentliga tjänster Spårbarhet i enlighet med svensk offentlighetsprincip e-id SAMHÄLLETS BASKRAV = leveranssäkra tekniska försörjningssystem, kräver SAMVERKAN: elektroniska kommunikationer, el, vatten, fjärrvärme Viktigast just nu! El/TELESAMVERKAN för hållbar utveckling! Obs att elektroniska kommunikationer idag är 100% beroende av säker elförsörjning För kommunal sektor är det av avgörande betydelse för trygghet och säkerhet att veta vad man köper för att kunna göra rätt val av operatör/leverantör av produkter och tjänster när man t ex vill kunna installera trygghetslarm för äldre över ett publikt nät för elektronisk kommunikation.

13 Lärande organisationer och IT Offentlig sektor måste också i högre grad än hittills utveckla sin förmåga att använda IT på ett sätt som i organisationsteorin kallas lärande organisationer. Sådana organisationer lär av egna och andras erfarenheter och utvecklar ständigt ny kunskap och nya arbetssätt utifrån dessa. Learning by doing incitament och system för kunskapsöverföring projektorganisation mentorskap belöna återrapportering av problem och incidenter i verksamheten incidentrapportering nya former för samverkan mellan privat, offentligt sektor samt högre utbildning. kompetenscentra

14 Elektronisk identitet - e-id Sverige behöver en nationell elektronisk identitet Enkel och tillförlitlig åtkomst till offentlig service och tillhörande elektroniska tjänster kräver att medborgare och företag har tillgång till en väl fungerande nationell elektronisk identitet. En nationell elektronisk identitet är en grundläggande förutsättning för det nya samhällsbyggandet. Den främjar konkurrens och mångfald och ger upphov till innovativ utveckling inom såväl offentlig som privat sektor. Ståndpunkter: Staten utfärdar, garanterar och finansierar en nationell elektronisk identitet för fysiska och juridiska personer. Funktionen för kontroll av giltighet skall vara skattefinansierad. Den elektroniska identiteten ska vara helt skild från roll- och behörighetshantering samt vara tillgänglig på olika bärare, såväl programvara som fysiska, t ex plastkort eller SIM-kort Den elektroniska identiteten ska bygga på en nationell enhetlig och långsiktigt hållbar infrastruktur. Det ska vara möjligt för andra aktörer att använda den nationella elektroniska identitetsfunktionen i sina tillämpningar. Anm: Skilj mellan infrastruktur (e-id) och innehållstjänst (behörighet): e-identitet generell, internationell, knuten till en fysisk/juridisk person, utfärdas av staten, samhällsfinansierad e-behörighet sektorsspecifik, knuten till fysisk/juridisk persons identitet, utfärdas av respektive aktör, sektorsfinansierad

15 Verksamhetens inriktning SKL Inriktningsområde: IT för en effektivare verksamhet Inriktningsmål 2009 Den nationella IT-strategin har antagits och tillämpas i kommuner och landsting. Medlemmarna har god tillgång till förvaltningsgemensamma funktioner (e-id, lagring, framtidssäker IT-infrastruktur etc.) i sitt utvecklingsoch effektiviseringsarbete. Nationella genombrott har uppnåtts när det gäller användningen av e-id, e-handel och utbyte av patientinformation. Juridiska hinder för samverkan har undanröjts

16 Insatsområden

17 E-förvaltningsutveckling i Sveriges kommuner 2006

18 Undersökningen om förändringsarbetet mot en effektiv modern förvaltning. Syftet Att rita kartan och ta reda på hur långt utvecklingen i kommunerna har nått mot den moderna förvaltningen. Att vara ett instrument för det lokala ledarskapet i lednings- och förändringsarbetet. Att vara till hjälp i förbundens intressebevakning Att agera proaktivt med koppling till statlig och EUambition att skapa indikatorer för utvecklingen av modern förvaltning.

19 Undersökningen om förändringsarbetet mot en modern e-förvaltning. Mål Generellt tydliggöra men också att stimulera och stödja en lokal diskussion om: Hur ser visionen om den moderna förvaltningen ut? Vilka speciella kännetecken utmärker en organisation som utvecklats till en modern e-förvaltning? Vilka är indikatorerna på hur vi ligger till i förändringsarbetet mot en modern förvaltning? Visa på var vi är i utvecklingstrappan och ge ett underlag för att föra operativa diskussioner om hur går vi vidare?

20 Styrning och ledning totalt 4,0 3,0 2,3 2,0 1,0 IT-plattform hård och mjuk infrastruktur 2,4 0,0 2,4 Samverkan och ITekonomi 2,1 Förändringsledning och kommunikation 3,5 3,0 2,5 2,3 2,0 1,5 1,

21 Hörnstenars angivna medelvärde sorterade efter kommunstorlek 3 2,5 2 Styrning och ledning totalt Förändringsledning och kommunikation IT-plattform hård och mjuk infrastruktur totalt e-förvaltning 1, Samverkan och ITekonomi = inte alls; 2=i viss omfattning; 3=i stor omfattning; 4=fullt ut

22 3,0 Respondentens svar beroende av yrkesroll/ansvar 2,5 2,0 Övriga Kommunchef er Itchef er Informatörer Ekonomer administratörer 1,5 Styrning och Samverkan Förändringsledning och hård IT-plattform ledning och ITekonomi kommunikation och mjuk inf rastruktur 1= inte alls; 2=i viss omfattning; 3=i stor omfattning; 4=fullt ut

23 Samlade erfarenheter av IT som tillväxtfaktor % av omorganisationer fallerar % av större IT-projekt fallerar % av outsourcing projekt fallerar Vad betyder det för produktivitetsökning och hållbar tillväxt? Rapporter - verksamhetsanknytning är dålig/saknas Snabba enkla lösningar (konsulter) Problembeskrivningar är dåliga/saknas System för att rätt kunskaper tillförs verksamheten saknas - SKB Ingen modell för hur värde/nytta tillförs verksamheten - Fördelningsnyckel Kostnadsdrivande för kommunal sektor - Finansieringsprincipen Särintressen ofta för stort inflytande Sektoriseringen Helhetssyn i planeringsarbetet genomförande i små steg Överläggningar och samsyn kring gemensam målbild!

Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun. Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar

Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun. Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar HALLSTAHAMMARS KOMMUN! Satsningar de senaste åren Inflyttning Nya villaområden Marknaden vill

Läs mer

Förutsättningar för digital samverkan

Förutsättningar för digital samverkan Förutsättningar för digital samverkan Utredning om insatser för att främja digitalisering och digital samverkan Lennart Jonasson, LJ Konsult Anders Persson, Governo Carin Forest, Governo November 2013

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass Töreboda

Byanät för bredband i världsklass Töreboda Byanät för bredband i världsklass Töreboda 2011-02- 24 1 Byanät för bredband i världsklass Strategi för PTS medverkan i regionalt tillväxtarbete (Rapportnummer PTS-ER-2010:27) PTS har givit Svenska stadsnätsföreningen

Läs mer

Den digitala revolutionen

Den digitala revolutionen Den digitala revolutionen Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet t.ex. - Politik och demokrati - Affärsverksamhet - Information, kommunikation

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Den digitala revolutionen

Den digitala revolutionen Den digitala revolutionen Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet t.ex. - Politik och demokrati - Affärsverksamhet - Information, kommunikation

Läs mer

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Bredbandsstrategi Ragunda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 Allmänt om bredband 7 Vision och Mål 9 Finansiering Bilagor 13 Övergripande Mål

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man?

Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man? PM BREDBANDSFORUM ARBETSGRUPP I 2011-05-31 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Björn Björk, Jörgen Sandström Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man? 2011-02-09 2 (24) Innehåll:

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014

Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014 Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014 Vicicom AB 2013-06-11 Version 5 Sammanfattning Staten har satt upp som mål att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 5 Intresse- och branschorganisation 5 Metodik 6 HISTORISK TILLBAKABLICK 6 Stadsnät

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

ÖPPNA NÄT. Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll. Publicerad i juni 2010

ÖPPNA NÄT. Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll. Publicerad i juni 2010 ÖPPNA NÄT Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll Publicerad i juni 2010 Ansvarig utgivare: Mikael Ek (VD) Dokumentansvarig: Camilla Jönsson Citera gärna! Det är dock inte tillåtet att vidarebefordra

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Den digitala revolutionen

Den digitala revolutionen Den digitala revolutionen Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet t.ex. - Politik och demokrati - Affärsverksamhet - Information, kommunikation

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-02-13

ÄNGELHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-02-13 ÄNGELHOLMS KOMMUN Antagandehandling 2012-02-13 2(36) BREDBANDSSTRATEGI 2012-2020 Innehållsförteckning Sammanfattning 5 Inledning 5 Bakgrund 5 Uppdrag 5 Syfte 5 Organisation 5 Målgrupper 5 Allmänt om bredband

Läs mer

Bredbandsstrategi för Bromölla kommun

Bredbandsstrategi för Bromölla kommun Datum 2014-03-26 Bredbandsstrategi för Bromölla kommun Bromölla kommun Postadress Box 18 295 21 Bromölla Besöksadress Storgatan 48 Telefon 0456-82 20 00 vx Fax 0456-82 22 00 E-post kommunstyrelsen@bromolla.se

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 Titel: Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner Bredbandsguiden En handbok för kommuner som arbetar med att ta fram en bredbandsstrategi Version 1.0 2012 Texten skyddas

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11. 1 Sammanfattning... 2. 2 Inledning... 4. 2.1 Samhällsutvecklingen... 5

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11. 1 Sammanfattning... 2. 2 Inledning... 4. 2.1 Samhällsutvecklingen... 5 Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 4 2.1 Samhällsutvecklingen... 5 2.2 Fakta om bredbandskommunikation... 6 2.3 Plan- och bygglagen... 7 3 Bredbandsutveckling... 7 4 Nyttan med bredband... 10

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning 03 3. Nyttan med bredband 06 4. Hinder för utbyggnad av bredband

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden IT-infrastrukturprogram För Ale kommun under perioden 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-28, 58 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 1.1 Om dokumentet... 4 2. Bakgrund... 4

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport

Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport SIG3000, v4.0, 2012-09-24 1 (14) 2012-10-19 Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport Sigtuna kommun har utvecklats tack vare och i symbios med kommunikation. Sigtuna stad uppstod vid vikingars vattenvägar.

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

För kommunikationsmyndigheten PTS

För kommunikationsmyndigheten PTS PTS-ER-2012:12 För kommunikationsmyndigheten PTS - Kartläggning och analys av den svenska marknaden för trygghetslarm Mars 2012 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och

Läs mer

Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020

Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020 Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020 Broschyren innehåller interaktivt material. www.regionaldigitalagenda.se 1 Scanna med Layar Missa inte interaktivt bonusmaterial! INTERACTIVE

Läs mer