Kommunstyrelsen. Protokoll Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Protokoll Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Datum och tid Plats :00-16:20 Rådsalen och digitalt mötesrum ande ledamöter Caroline Dieker (M) (ordförande) Linus Thomas (M) Hans Sedström (KD) (vice ordförande) Fredrik Wernheden (L) Billy Ludvigsson (C) Siv Ahlstrand (S) Anna Ahnér (S) (2:e vice ordförande) Ronny Larsson (S) Annika Finnström (V) Jonas Bygdén (SD) Ulla-Carin Grafström (LPo) Ej tjänstgörande ersättare Tomas Vynge (S) (Digital närvaro) Margareta Widell (MP) Lina Fogelqvist Särén (SD) Övriga Marie Hillman (Kommundirektör) Bo Lindström (Ekonomichef) Fredrik Idevall (Samhällsbyggnadschef) 168 Lars Viitanen (Miljöchef) 169 Bo Sylwan (M) (Vice ordförande Sydnärkes miljönämnd) 169 Henrik Olofsson (Utvecklingschef) Stina Moberg (Kommunsekreterare) Protokollet innehåller Ordförande _ Caroline Dieker (M) Justerare _ Anna Ahnér (S) Sekreterare _ Stina Moberg Page 1 of 42

2 ASKERSUNDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. kan överklagas under perioden till och med Styrelse/Nämnd Sammanträdesdatum Förvaringsplats för protokollet Rådhuset Underskrift/anslaget av Stina Moberg Page 2 of 42

3 Ärendelista 166 Val av protokolljusterare 167 Godkännande av dagordning 168 Presentation av samhällsbyggnadschef 169 s verksamhetsuppföljning Regionens finmaskiga vägnät 171 Svar på remiss av handlingsplan för innovationer och skogsråvara i världsklass 172 Svar på granskning av förslag till järnvägsplan Hallsberg-Stenkumla 173 Ändring av detaljplan i Rönneshytta 174 Detaljplan för fastigheten Vitsippan 1 och Askersund 1: Ansökan om planbesked för fastigheten Harge 3: Rapportering av revisionsgranskning avseende särredovisning för VA-verksamheten 177 Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter störande musik från fordon 178 Svar på motion angående bygge av Närlundaskolan samt övriga skolbyggen 179 Begäran att godkänna upptagande av lån för inköp av renhållningsfordon 180 Äskande av medel för tillsättande av ny tjänst som avdelningschef på tekniska förvaltningen 181 Äskande från socialnämnden om förstärkning av driftbudgeten Omdisponering av anslag i 2020 års investeringsbudget 183 Investeringsäskanden för kommunledningsförvaltningen 184 Extra tillskott 2020 till Sydnärkes utbildningsförbund 185 Svar på medborgarförslag om flextrafik i Askersunds kommun 186 Svar på medborgarförslag om anordnande av föreläsningar 187 Remiss avseende nya trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 50 i Örebro län 188 Remiss avseende nya trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 50 i Östergötland 189 Yttrande över strukturutredning för Askersund-Hammars församling och Lerbäck-Snavlunda pastorat 190 Remiss avseende slutbetänkande av Kommunutredningen (SOU 2020:8) 191 Kompensation till personal till följd av arbetet med pandemin 192 Direktiv till stämmoombud vid årsstämma för Leader Mellansjölandet Anmälan av ordförandebeslut avseende försäljning av villatomter på Gustavslund 194 Anmälan av delegationsbeslut 195 Protokoll från gemensamma nämnder och kommunalförbund 196 Meddelanden 197 Redovisning av pågående ärenden 198 Kommundirektören informerar 199 Skolorganisation i Askersunds kommun 200 Ny budgetprocess - justerad tidsplan för budget Tillfälligt fast arvode till 1:e vice ordföranden i Sydnärke miljönämnd Page 3 of 42

4 166 Val av protokolljusterare ska utse en justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll. beslutar att utse Anna Ahnér (S) att jämte ordförande justera dagens protokoll. Page 4 of 42

5 167 Godkännande av dagordning ska godkänna dagordningen för dagens sammanträde. Yrkanden Siv Ahlstrand (S) yrkar att punkten Skolorganisation i Askersunds kommun utgår. Propositionsordning Ordförande finner därmed att två förslag till dagordning för dagens sammanträde föreligger. Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat att punkten Skolorganisation i Askersunds kommun ska behandlas under dagens sammanträde. beslutar att godkänna föreliggande dagordning. Page 5 of 42

6 168 Presentation av samhällsbyggnadschef Samhällsbyggnadschef Fredrik Idevall presenterar sig för kommunstyrelsen. Page 6 of 42

7 169 - s verksamhetsuppföljning 2020 (20KS1) Som ett led i att förbättra kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens nämnder kallas nämnderna till kommunstyrelsen för samtal och uppföljning gällande nämndernas verksamheter. Vid kommunstyrelsens sammanträde kommer förvaltningschef samt vice ordförande för Sydnärkes miljönämnd på besök för att besvara de stående frågorna samt de frågor som kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat om enligt följande: Hur arbetar verksamheten med tillgänglighet, jämställdhet och genus? Hur följs arbetet upp? har beslutat att avsluta medlemskapet i miljödiplomeringen. Hur arbetar verksamheten fortsättningsvis för att minska miljöbelastningen? Hur följs arbetet upp? Lägesrapport om tippen i Åmmeberg, "Åmmetippen" Tillsynsbesök under pandemin - hinner man med ordinarie besök och hur har de extra tillsynsbesöken på grund av pandemin gått? Redogörelse för verksamhetens arbete i Askersunds kommun med skattefinansierade medel Information om problem med råttor i Askersund Redogörelse för rutiner kring information till allmänheten när det finns behov av det, t.ex. vid utbrott av alger på badplats och hur samarbetet med tekniska förvaltningen som har hand om badplatser fungerar Hur beaktar nämnden/förvaltningen de tysta områden som är utpekade i kommunen? sunderlag 144 KSAU s verksamhetsuppföljning 2020 Kallelse till verksamhetsuppföljning 2020 Page 7 of 42

8 170 - Regionens finmaskiga vägnät (20KS75) Region Örebro län har genom konsultföretaget Trivector tagit fram kartläggningar av det finmaskiga vägnätet i regionen, en för asfalterade vägar och en för grusvägar. De vägar som finns med i kartläggningen är statliga och regionala vägar med grusbeläggning och/eller <500 fordon per årsmedeldygn. Kommunen ges nu möjlighet att göra inspel till regionen inför planering av åtgärder på vägarna. I första hand skall vägar med kollektivtrafik och/eller trafik för näringsliv prioriteras. Regionen ber om kompletterande uppgifter till de genomförda utredningarna, varför svaret är formulerat som just kompletterande och inte som en upprepning av vad man redan kommit fram till. Förslaget till svar bygger på att de mindre vägarna generellt är viktiga i en bygd där större delen av befolkningen bor utanför kommunhuvudorten. Dessutom lyfts de vägar fram, som trafikeras av transportintensiva företag. sunderlag 127 KSAU Regionens finmaskiga vägnät Tjänsteskrivelse - Regionens finmaskiga vägnät Yttrande avseende regionens finmaskiga vägnät Förfrågan om inspel av brister och behov på finmaskigt vägnät Kartläggning och analys Region Örebro län - finmaskigt vägnät Region Örebro (grus) Kartläggning och analys Region Örebro - finmaskigt vägnät Region Örebro (asfalt) beslutar att avge det föreslagna svaret. Region Örebro län Utvecklingschef Page 8 of 42

9 171 - Svar på remiss av handlingsplan för innovationer och skogsråvara i världsklass (20KS81) Region Örebro län har ställt ut förslag till Handlingsplan för innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass på remiss. Det föreslagna remissvaret bygger på uppfattningen att handlingsplanen kan anses innehålla relativt stor mängd bakgrundsinformation och nulägesbeskrivning jämfört med de mer framåtsyftande texterna som får sägas utgöra själva handlingsplanen och utgör drygt 4 sidor av 29. Det som står skrivet är klokt och välformulerat. Det är stundtals oklart om det är regionen eller någon annan som har rådigheten över att direkt påverka saker. Detta bör förtydligas. Om handlingsplanen kompletteras med mer konkreta aktivitetsplaner kommer arbetet med skogsråvaran att kunna bli framgångsrikt. sunderlag 128 KSAU Svar på remiss av handlingsplan för innovationer och skogsråvara i världsklass Tjänsteskrivelse - Svar på remiss om skogsråvara i världsklass Förslag till svar på remiss om skogsråvara i världsklass Missiv - Remiss av handlingsplan för innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass Remiss - Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass beslutar att avge det föreslagna remissvaret. Region Örebro län Utvecklingschef Page 9 of 42

10 172 - Svar på granskning av förslag till järnvägsplan Hallsberg- Stenkumla (18KS116) Trafikverket arbetar sedan många år med projektet att etablera en dubbelspårig järnväg på sträckan Hallsberg-Degerön som en del av Godsstråket genom Bergslagen, vilken i sin tur är en del av den norra delen av transportkorridoren stråk 5 Scandinavian-Mediterranian i EU:s TEN-T core network. Ett av delprojekten är den 14 km långa sträckan Hallsberg-Stenkumla, vilket är det mest omfattande avseende investeringsvolym och teknisk komplexitet med bland annat tunnel, broar, anslutning till Västra stambanan och infartsgruppen till Hallsbergs bangård samt interaktionen med befintligt vägnät. Den del som ligger i Askersunds kommun omfattar nybyggnation av järnväg i obanad terräng, en dubbel tunnel med mynningar vid Bållby, bro över Bladsjön, bro över riksväg 50 och anslutning till befintlig järnväg vid Stenkumla (Lerbäcks gamla prästgård). Stora förändringar görs också i och kring Åsbro, där den befintliga järnvägen skall tas bort. Förslaget till svar bygger på kommunens ståndpunkter i tidigare avgivna svar. Vi påpekar också att remisstiden har varit förlagd till juli och augusti, vilket försvårar remissinstansernas möjlighet att utföra sitt uppdrag. Yrkanden Anna Ahnér (S) yrkar att det under avsnitt Brunnar och vatten förtydligas att Trafikverket bör stå för de kostnader som uppstår för att skapa nya lösningar. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Anna Ahnérs (S) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla detsamma. sunderlag Tjänsteskrivelse - Svar på granskning av järnvägsplan för Hallsberg-Stenkumla Svar på granskning av järnvägsplan för Hallsberg-Stenkumla 125 KSAU Samråd för anläggning av nytt dubbelspår delen Hallsberg - Stenkumla Kungörande och granskning av järnvägsplan för anläggning av dubbelspår mellan Hallsberg- Stenkumla Järnvägsplan Hallsberg-Stenkumla (granskningshandling) Miljökonsekvensbeskrivning avseende järnvägsplan Hallsberg-Stenkumla (granskningshandling) Samrådsredogörelse avseende järnvägsplan Hallsberg-Stenkumla (granskningshandling) Page 10 of 42

11 beslutar att avge det föreslagna svaret med ovanstående ändring. Trafikverket Utvecklingschef Sydnärkes byggförvaltning Sydnärkes miljöförvaltning Page 11 of 42

12 173 - Ändring av detaljplan i Rönneshytta (20KS120) Ett projekt för sanering av det gamla sågverksområdet i Rönneshytta planeras och är beslutat avseende finansiering med medel från Naturvårdsverket. Ärendet har kommunens dnr. 17KS99. Det aktuella området är idag detaljplanerat för verksamheter (1882-P99/3) och saneringsprojektet bygger på att marken i stället skall vara mark för friluftsliv. Detta kommer att kräva en detaljplaneändring. Planprocessen bör utreda om delar av industrimarken bör kvarstå som sådan, då den är bebyggd med privata verksamhetslokaler. sunderlag 124 KSAU Ändring av detaljplan i Rönneshytta Tjänsteskrivelse - Ändring av detaljplan för verksamheter i Rönneshytta beslutar att hemställa om ändring av detaljplan 1882-P99/3, i huvudsak från verksamhetsmark till natur. Teknisk chef Utvecklingschef Sydnärkes byggförvaltning Page 12 of 42

13 174 - Detaljplan för fastigheten Vitsippan 1 och Askersund 1:49 (20KS9) Fastigheterna Vitsippan 1 och Askersund 1:49 är privatägda. För fastighet Askersund 1:49 reglerar gällande plan markanvändningen park. Sydnärkes byggförvaltning fick uppdrag att ta fram en ny detaljplan som möjliggör för aktuell markanvändning att bli planenlig. sunderlag 120 KSAU Detaljplan för fastigheten Vitsippan 1 och Askersund 1:49 Tjänsteskrivelse - Detaljplan för fastighet Vitsippan 1 och Askersund 1:49 Planbeskrivning avseende detaljplan för fastighet Vitsippan 1 och Askersund 1:49 (antagandehandling) Plankarta avseende detaljplan för fastighet Vitsippan 1 och Askersund 1:49 (antagandehandling) Granskningsutlåtande avseende detaljplan för fastighet Vitsippan 1 och Askersund 1:49 Samrådsredogörelse avseende detaljplan för fastighet Vitsippan 1 och Askersund 1:49 Fastighetsförteckning avseende detaljplan för fastighet Vitsippan 1 och Askersund 1:49 Undersökning om betydande miljöpåverkan avseende detaljplan för fastighet Vitsippan 1 och Askersund 1:49 beslutar att detaljplan för fastighet Vitsippan 1 och Askersund 1:49 överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap. 27 plan- och bygglagen. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta detaljplan för fastighet Vitsippan 1 och Askersund 1:49. Kommunfullmäktige Page 13 of 42

14 175 - Ansökan om planbesked för fastigheten Harge 3:13 (19KS130) Sydnärkes byggförvaltning mottog ansökan om planbesked för fastighet Harge 3:13. På fastigheten finns idag ett vandrarhem och sökande ville med ny detaljplan skapa möjlighet för bostadsbebyggelse. Efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott gavs uppdraget att upprätta ny detaljplan för fastighet Harge 3:13. Sökande för planbeskedet har nu inkommit med önskan om att avsluta pågående planarbete i förtid. För Askersunds kommun bedöms det inte finnas någon fördel med att trots detta fortsätta med detaljplanearbetet. sunderlag 121 KSAU Ansökan om planbesked för fastigheten Harge 3:13 Tjänsteskrivelse - Detaljplan för fastighet Harge 3:13 Begäran om avslutad process beslutar att pågående planarbete avslutas och att uppdraget hos Sydnärkes byggförvaltning därmed upphör. Sydnärkes byggförvaltning Page 14 of 42

15 176 - Rapportering av revisionsgranskning avseende särredovisning för VA-verksamheten (20KS84) Kommunens revisorer har granskat huruvida kultur- och tekniknämnden säkerställer att särredovisning av VA-verksamheten är förenlig med lag om allmänna vattentjänster. Revisionsrapporten har ställts till, och behandlats av, kultur- och tekniknämnden som nu rapporterar vilka åtgärder som har gjorts och som planeras att göras med anledning av det som framförts i granskningsrapporten. I enlighet med kommunens riktlinjer för hantering av revisionens granskningsrapporter har nämndens svar rapporterats till kommunstyrelsen, som i sin tur ska rapportera till kommunfullmäktige hur granskningsrapporten har behandlats i nämnden. sunderlag 136 KSAU Rapportering av revisionsgranskning avseende särredovisning för VA-verksamheten Tjänsteskrivelse - Rapportering av revisionsgranskning avseende särredovisning för VA-verksamheten Missiv - Revisionens granskning av särredovisning för VA-verksamheten Revisionsgranskning avseende särredovisning för VA-verksamheten KoT 94, Revisorernas granskning av särredovisning för VA-verksamheten Yttrande avseende revisionens granskning av särredovisning för VA-verksamheten beslutar att överlämna kultur- och tekniknämndens svar på granskningsrapporten till kommunfullmäktige som återrapportering av revisionens granskning avseende särredovisning för VA-verksamheten. Kommunfullmäktige föreslås besluta att kommunfullmäktige tagit del av återrapportering av revisionens granskning avseende särredovisning för VA-verksamheten. Kommunfullmäktige Page 15 of 42

16 177 - Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter störande musik från fordon (18KS198) De allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Askersunds kommun reviderades under våren Efter revideringen har det inkommit ett önskemål till förvaltningen om att se över möjligheten för ett tillägg i föreskrifterna avseende störande musik från fordon då det varit ett problem under lång tid men att det även eskalerat. Det framkommer också att polismyndigheten efterfrågar en reglering för att kunna ingripa i dessa ärenden. Med hänvisning till motiven till ordningslagen (1993:1617) har det tidigare ansetts vara utanför kommunens kompetens att reglera ordningsstörningar i form av störande musik som primärt drabbar boenden vilket har inneburit att länsstyrelserna upphävt sådana regleringar vid deras prövningar. Länsstyrelserna i landet tillämpar fortfarande förslag om föreskrifter om störande musik olika men länsstyrelsen i Dalarna har godtagit en föreskrift i bl.a. Mora kommuns lokala ordningsföreskrifter med följande innehåll: Utsändning från högtalaranläggning av tal och/eller musik med så hög volym att det uppenbart stör den allmänna ordningen på offentlig plats eller i bostadsområden får inte ske någonstans i kommunen mellan klockan utan polismyndighetens tillstånd. Förvaltningen föreslår därför att ett stycke läggs till i 7 i de lokala ordningsföreskrifterna i enlighet med ovanstående innehåll. Yrkanden Jonas Bygdén (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Caroline Dieker (M), Billy Ludvigsson (C), Anna Ahnér (S) och Siv Ahlstrand (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Propositionsordning Ordförande finner att två förslag till beslut föreligger; Caroline Diekers (M) m.fl. yrkande om bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag samt Jonas Bygdéns (SD) avslagsyrkande. Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. sunderlag 135 KSAU Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter störande musik från fordon Tjänsteskrivelse - Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter Förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Askersunds kommun Page 16 of 42

17 Kommunfullmäktige föreslås besluta 1. att anta förslaget till revidering av de allmänna lokala föreskrifterna, 2. att ordningsföreskrifterna träder ikraft Kommunfullmäktige Page 17 of 42

18 178 - Svar på motion angående bygge av Närlundaskolan samt övriga skolbyggen (20KS44) Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion med rubriken Motion angående bygge av Närlundaskolan samt övriga skolbyggen, Tekniska förvaltningen har sammanställt ett svar till motionären. sunderlag 134 KSAU Svar på motion angående bygge av Närlundaskolan samt övriga skolbyggen Tjänsteskrivelse - Svar på motion från Miljöpartiet de gröna angående bygge av Närlundaskolan samt övrigt skolbyggen Svar på motion angående bygge av Närlundaskolan samt övriga skolbyggen Motion angående bygge av Närlundaskolan samt övriga skolbyggen Kommunfullmäktige föreslås besluta att översända tekniska förvaltningens svar till motionären och därmed anse motionen besvarad. Kommunfullmäktige Page 18 of 42

19 179 - Begäran att godkänna upptagande av lån för inköp av renhållningsfordon (20KS69) Direktionen vid Sydnärkes kommunalförbund har beslutat att all insamling av hushållssopor i medlemskommunerna från och med ska ske i egen regi. Med anledning av beslutet kommer förbundet att införskaffa två stycken nya sopbilar i Laxå och Askersund till en totalkostnad av cirka 4,5 miljoner kronor. Direktionen har begärt att Askersunds kommun beslutar om kommunal borgen på 3 miljoner kronor för förbundets lån för inköp av renhållningsfordon för användning i Askersunds kommun. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 15 juni beviljades detta. I förbundsordningen stadgar 13 krävs att medlemskommunerna även godkänner att förbundet får ta upp själva lånet. Därför behöver även ett sådant beslut fattas. sunderlag 137 KSAU Begäran att godkänna upptagande av lån för inköp av renhållningsfordon Tjänsteskrivelse - Begäran att godkänna upptagande av lån för inköp av renhållningsfordon 96 KF Ansökan om kommunal borgen vid anskaffning av renhållningsfordon SKF 53, Upptagande av lån avseende inköp av renhållningsfordon Tjänsteskrivelse avseende upptagande av lån avseende inköp av renhållningsfordon Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna att Sydnärkes kommunalförbund får ta upp lån för inköp av renhållningsfordon. Kommunfullmäktige Page 19 of 42

20 180 - Äskande av medel för tillsättande av ny tjänst som avdelningschef på tekniska förvaltningen (20KS95) Vid årsskiftet beräknas tillsättning ske av tjänsten som förvaltningschef på tekniska förvaltningen efter det att tjänstgörande förvaltningschef tillträder en ny tjänst som avdelningschef på samma förvaltning. Förändringen innebär att personalkostnaderna beräknas öka från och med 2021 med ca tkr/år på tekniska förvaltningen. Frågan om ramförstärkning för 2021 och framåt bör hanteras i budgetberedningen. Under förutsättning att tillsättandet sker redan under hösten/vintern 2020 bedöms tekniska förvaltningen kunna täcka den största delen av kostnaderna inom befintlig budgetram. sunderlag 138 KSAU Äskande av medel för tillsättande av ny tjänst som avdelningschef på tekniska förvaltningen Tjänsteskrivelse - Äskande av medel för tillsättande av ny tjänst som avdelningschef på tekniska förvaltningen KoT 69, Äskande av medel för tillsättande av ny förvaltningschef på tekniska förvaltningen Kommunfullmäktige föreslås besluta 1. att hänskjuta frågan till budgetberedningen avseende att tillskjuta ramförstärkning från och med 2021 för ny tjänst som avdelningschef på tekniska förvaltningen, 2. att avslå kultur- och tekniknämndens äskande om ramförstärkning 2020 för ny tjänst som avdelningschef på tekniska förvaltningen. Kommunfullmäktige Page 20 of 42

21 181 - Äskande från socialnämnden om förstärkning av driftbudgeten 2020 (20KS96) Socialnämnden prognosticerar med ett underskott I månadsuppföljningen i april beräknas underskottet hamna på tkr vid årets slut. Orsakerna till underskottet är flera bland annat nämns ekonomiskt bistånd och externa placeringar. Även korttidsboendet Syrenen räknar med underskott. förfogar över ett anslag på 6,2 mkr som avser omstruktureringsåtgärder och som kommer att fördelas ut i samband med att delårsbokslutet per är uppe för beslut. I övrigt saknas möjligheter till rambudgetförstärkningar. Kommunens totala resultat beräknas i den senaste månadsrapporten inte nå upp till den resultatnivå som fullmäktige beslutet om för sunderlag 139 KSAU Äskande från socialnämnden om förstärkning av driftbudgeten 2020 Tjänsteskrivelse - Äskande från socialnämnden om förstärkning av 2020 års driftbudget SN 43, Äskande till kommunstyrelsen om förstärkning av årets budget Månadsrapport till socialnämnden per Kommunfullmäktige föreslås besluta att avslå socialnämndens äskande om driftbudgetförstärkning Kommunfullmäktige Page 21 of 42

22 182 - Omdisponering av anslag i 2020 års investeringsbudget (20KS114) I syfte att förbättra grobarheten både för gräsfrön, klöver och blomsterfrön ansöker kulturoch tekniknämndens parkavdelning om att få investera i en såmaskin. Finansiering sker genom att medel flyttas ifrån andra projekt som delvis ersätts av såmaskinen. Yrkanden Jonas Bygdén (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. sunderlag 140 KSAU Omdisponering av anslag i 2020 års investeringsbudget Tjänsteskrivelse - Omdisponering av anslag i 2020 års investeringsbudget KoT 92, Omdisponering av medel i 2020 års investeringsbudget Tjänsteanteckning - Omdisponering av medel i 2020 års investeringsbudget Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna att 70 tkr flyttas från projekt och att 82 tkr flyttas från projekt till ett nytt projekt såmaskin. Kommunfullmäktige Page 22 of 42

23 183 - Investeringsäskanden för kommunledningsförvaltningen (20KS39) Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på investeringsprojekt för perioden De underlag som finns bifogade avser i första hand de nytillkomna projekten. För de projekt som redan har beslutats finns underlagen under angivet ärendenummer (se sammanställningen). Förslagen ska behandlas vidare i budgetberedningen innan beslut tas i fullmäktige om kommunens samlade investeringsbudget för åren sunderlag 118 KSAU Investeringsäskanden för kommunledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse - Investeringsäskanden för kommunledningsförvaltningen Förslag till investeringsbudget KLF beslutar att godkänna förslag på investeringsbudget för kommunledningsförvaltningen. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anslaget på 500 tkr för renovering av Åmmebergs skola flyttas till Renovering av Snavlunda skola i 2020 års investeringsbudget. Kommunfullmäktige Ekonomikontoret Page 23 of 42

24 184 - Extra tillskott 2020 till Sydnärkes utbildningsförbund (20KS113) Sydnärkes utbildningsförbund har kommit in med en begäran om extra tillskott på 3,5 mnkr från medlemskommunerna för att täcka underskottet i verksamheten avseende SFI. Beloppet på 3,5 mnkr fördelas i enlighet med den ordinarie fördelningsnyckeln för kommunernas medlemsbidrag. Det innebär för respektive kommun följande: Laxå 609 tkr, Hallsberg tkr samt Askersund tkr. Beloppen ska beslutas av respektive kommun och bygger på att respektive kommun beslutar att tillskjuta dessa medel. Skulle någon av kommunerna besluta att inte tillskjuta dessa medel får en återbetalning från Sydnärkes utbildningsförbund göras eller någon annan form av avräkning får göras för att kompensera mellan medlemskommunerna. Sydnärkes utbildningsförbund har kommunicerat detta till medlemskommunernas kommunstyrelseordföranden som har ställt sig positiva till att tillskjuta de 3,5 mnkr. Ärendet behöver behandlats skyndsamt då Sydnärkes utbildningsförbund har en mycket ansträngd likviditet. sunderlag 141 KSAU Extra tillskott 2020 till Sydnärkes utbildningsförbund Tjänsteskrivelse - Extra tillskott till Sydnärkes Utbildningsförbund 2020 beslutar att tillskjuta tkr till Sydnärkes utbildningsförbund. Sydnärkes utbildningsförbund Ekonomikontoret Page 24 of 42

25 185 - Svar på medborgarförslag om flextrafik i Askersunds kommun (19KS159) Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen gör ett försöksår med flextrafik för vissa orter i kommunen. Av förslaget till svar framgår att frågan om kollektivtrafik hanteras av Region Örebro län och att kommunen redan idag ingår i ett pågående försök med anropsstyrd närtrafik. Kommunen kommer att i fortsatta samtal med Länstrafiken framföra idéerna i förslaget för en fortsatt dialog kring hur den anropsstyrda närtrafiken ska kunna utvecklas. sunderlag 132 KSAU Svar på medborgarförslag om flextrafik i Askersunds kommun Tjänsteskrivelse - Svar på medborgarförslag om flextrafik i Askersunds kommun Förslag till svar på medborgarförslag om flextrafik i Askersunds kommun Medborgarförslag om flextrafik i Askersunds kommun beslutar att godkänna upprättat svar och översända det till förslagsställaren. Förslagsställaren Utvecklingsavdelningen Page 25 of 42

26 186 - Svar på medborgarförslag om anordnande av föreläsningar (19KS179) Förslagsställaren har i ett medborgarförslag lyft önskan att kunna se föreläsningar som sänds från USÖ på plats i Askersund. Det är Region Örebro län som anordnar föreläsningarna och de sänds endast till regionens föreläsningssalar som har de tekniska förutsättningarna för att ta emot sändningarna. I Askersund finns inte de förutsättningarna för att sända föreläsningarna. Regionen har lyft möjligheten att spela in föreläsningarna och lägga upp dem på internet om folk skulle vara intresserade. sunderlag 133 KSAU Svar på medborgarförslag om anordnande av föreläsningar Tjänsteskrivelse - Svar på medborgarförslag om anordnande av föreläsningar Förslag till svar på medborgarförslag om anordnande av föreläsningar Medborgarförslag om anordnande av föreläsningar beslutar att godkänna upprättat svar och översända det till förslagsställaren. Förslagsställaren Page 26 of 42

27 187 - Remiss avseende nya trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 50 i Örebro län (20KS111) Askersunds kommun har fått möjlighet att avlägga remissyttrande i remissärende avseende nya trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 50 i Örebro län. Detta innefattar den befintliga hastighetsbegränsningen på väg 50. sunderlag 129 KSAU Remiss avseende nya trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 50 i Örebro län Tjänsteskrivelse - Remiss avseende nya trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 50 i Örebro län Förslag till Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 50 i Örebro län Konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 50 Bilaga tillgänglighetsindex och Samper (remissbilaga) beslutar att Askersunds kommun inte har något att erinra avseende nya trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 50 i Örebro län. Trafikverket Page 27 of 42

28 188 - Remiss avseende nya trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 50 i Östergötland (20KS112) Askersunds kommun har fått möjlighet att avlägga remissyttrande i remissärende avseende nya trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 50 i Östergötland. Detta innefattar den befintliga hastighetsbegränsningen på väg 50. sunderlag 130 KSAU Remiss avseende nya trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 50 i Östergötland Tjänsteskrivelse - Remiss avseende nya trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 50 i Östergötland Förslag till Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 50 i Östergötland Konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 50 beslutar att Askersunds kommun inte har något att erinra avseende nya trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 50 i Östergötland. Trafikverket Page 28 of 42

29 189 - Yttrande över strukturutredning för Askersund-Hammars församling och Lerbäck-Snavlunda pastorat (20KS116) Askersunds kommun har av Svenska kyrkan lämnats möjlighet att yttra sig över strukturutredning för Askersund-Hammars församling och Lerbäck-Snavlunda pastorat. Askersund- Hammars församling och Lerbäck-Snavlunda pastorat inkom år 2018 till Svenska kyrkan med en begäran om strukturutredning gällande möjligheten för enheterna att gå samman. Förslaget som nu presenteras i utredningen innebär bland annat att de båda enheterna går samman till ett gemensamt pastorat med tre församlingar och att det nya pastoratet får namnet Askersunds pastorat. Yrkanden Fredrik Wernheden (L) yrkar att yttrande avseende namnförslagen som presenteras i utredningen stryks ur kommunens yttrande. Siv Ahlstrand (S) yrkar bifall till Fredrik Wernhedens (L) ändringsyrkande. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Fredrik Wernhedens (L) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla detsamma. sunderlag 131 KSAU Yttrande över strukturutredning för Askersund-Hammars församling och Lerbäck- Snavlunda pastorat Tjänsteskrivelse - Yttrande över strukturutredning för Askersund-Hammars församling och Lerbäck- Snavlunda pastorat Förslag till yttrande över strukturutredning för Askersund-Hammars församling och Lerbäck- Snavlunda pastorat Missiv - Strukturutredning för Askersund-Hammars församling och Lerbäck-Snavlunda pastorat Strukturutredning avseende Askersund-Hammars församling och Lerbäck-Snavlunda pastorat beslutar att avge föreslaget yttrande som kommunens eget med ovanstående ändring. Svenska kyrkan, Strängnäs stift Page 29 of 42

30 Page 30 of 42

31 190 - Remiss avseende slutbetänkande av Kommunutredningen (SOU 2020:8) (20KS130) s ordförande Caroline Dieker (M) och kommunstyrelsens andre vice ordförande Anna Ahnér (S) har tagit fram ett förslag till svar på remiss avseende slutbetänkande av Kommunutredningen (SOU 2020:8). Yrkanden Jonas Bygdén (SD) yrkar att ordet klimat ersätts med ordet miljö i det föreslagna svaret. Anna Ahnér (S) yrkar avslag till Jonas Bygdéns (SD) ändringsyrkande. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Jonas Bygdéns (SD) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå detsamma. Ärendets behandling uppmärksammar att vissa redaktionella ändringar krävs i svaret och kommer överens om att ge ordförande och oppositionsråd mandat att genomföra dessa ändringar i yttrandet innan det expedieras. sunderlag 145 KSAU Remiss avseende slutbetänkande av Kommunutredningen (SOU 2020:8) Förslag till yttrande över remiss "Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget" (SOU 2020:8) Missiv - Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) beslutar att avge föreslaget yttrande som kommunens eget. Finansdepartementet Page 31 of 42

32 191 - Kompensation till personal till följd av arbetet med pandemin (20KS133) Till följd av corona-pandemin fick många av kommunens medarbetare en extra och till och med en extremt stor arbetsbelastning under framförallt våren Diskussioner har förts om på vilket sätt man skulle kunna visa uppskattning för detta. Under sommaren framkom att Hallsbergs kommun beslutat om att ge sina anställda en extra ledig dag vilket lät som ett tilltalande förslag. Vid kommunledningsgruppens möte den 24 augusti beslutades att föreslå kommunstyrelsen att ge även medarbetare i Askersunds kommun en extra ledig dag. Förutsättningar för vilka medarbetare som berörs och under vilka förutsättningar dagen tas ut arbetas fram av kommundirektören i samråd med övriga inom kommunledningsgruppen. Huvudinriktningen är att man ska ha haft en månadsanställning under våren och att dagen planeras i dialog med närmaste chef. Dagen kan heller inte sparas, delas upp eller ersättas med pengar. Yrkanden Jonas Bygdén (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. sunderlag Tjänsteskrivelse - Kompensation till personal till följd av arbetet med pandemin beslutar att medarbetare med månadsanställning i Askersunds kommun erhåller en extra ledig dag 2020 enligt särskilda regler som tas fram av kommundirektören. Förvaltningschefer Personalavdelningen Page 32 of 42

33 192 - Direktiv till stämmoombud vid årsstämma för Leader Mellansjölandet 2020 (20KS38) Direktiv ska ges till kommunens ombud vid ordinarie stämma för Leader Mellansjölandet. Vid stämman ska ombudet för kommunens räkning ta ställning till ansvarsfrihet för styrelsen samt de förslag som i övrigt presenteras. sunderlag Tjänsteskrivelse - Direktiv till stämmoombud vid årsstämma för Leader Mellansjölandet 2020 Kallelse samt handlingar inför årsstämma för föreningen LEADER Mellansjölandet beslutar att ombudet för Leader Mellansjölandet beviljar styrelsen ansvarsfrihet samt godkänner de förslag som i övrigt tas vid stämman den Kommunens ombud Page 33 of 42

34 193 - Anmälan av ordförandebeslut avseende försäljning av villatomter på Gustavslund (20KS131) Ordförande anmäler fattat ordförandebeslut avseende försäljning av villatomter på Gustavslund. sunderlag Ordförandebeslut avseende försäljning av villatomter på Gustavslund Page 34 of 42

35 194 Anmälan av delegationsbeslut Ordförande anmäler fattade delegationsbeslut sedan föregående sammanträde. sunderlag Anmälan av delegationsbeslut per Page 35 of 42

36 195 Protokoll från gemensamma nämnder och kommunalförbund Protokoll inkomna från gemensamma nämnder och kommunalförbund redovisas och läggs till handlingarna. sunderlag Protokoll Sydnärkes IT-nämnd Protokoll Regionalt samverkansråd Protokoll Sydnärkes miljönämnd Protokoll Sydnärkes kommunalförbund Protokoll Askersunds Rådhus AB bolagsstämma Protokoll Sydnärkes kommunalförbund Protokoll Sydnärkes överförmyndarnämnd Page 36 of 42

37 196 Meddelanden Meddelanden inkomna till kommunstyrelsen sedan föregående sammanträde redovisas och läggs till handlingarna. sunderlag Tertialrapport med helårsprognos för Sydnärkes överförmyndarnämnd (januari-april 2020) Dom i mål nr M angående dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Enemossen Inbjudan till konferens Rätten till arbete - om diskriminering av utsatta grupper på arbetsmarkanden Svar på skrivelse från LRF angående att betrakta åkermark som ett väsentligt samhällsintresse 86 KF Rapportering av granskning av strategiskt personalarbete 87 KF Rapportering av uppföljning av granskning gällande verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Sammanställning och hantering av remissvar - Örebro kommuns program för hållbar utveckling om slopning av spår 6, växel 7, stoppblock sb7 och fsb7 i Åsbro, bandel 522 i Askersunds kommun om rivning av spår 6, växel 7, stoppblock sb7 och fsb7 i Åsbro, bandel 522 i Askersunds kommun om arkeologisk förundersökning av fornlämning L 1981:3742, Lerbäcks socken Delegationsbeslut avseende markupplåtelse av allmän platsmark för uthyrning av vattenskoter avseende detaljplan för Närlunda 1:1 m.fl. (Närlundaskolan), Askersunds kommun Gemensam skrivelse angående statsbidrag för att ekonomiskt stödja vården och omsorgen till följd av sjukdomen covid-19 avseende ansökan om förordnande som vigselförrättare inom Askersunds kommun avseende tillstånd för tävling på väg och offentlig tillställning - Ekoloppet Budget Sydnärkes överförmyndarnämnd 2021 Page 37 of 42

38 197 Redovisning av pågående ärenden En redovisning av pågående ärenden per delges kommunstyrelsen och läggs till handlingarna. sunderlag Pågående ärenden KS Page 38 of 42

39 198 Kommundirektören informerar Kommundirektör Marie Hillman informerar kommunstyrelsen om följande: Situationen gällande covid-19 Revidering av ägardirektiv för de kommunala bolagen Arbetet med styrmodellen - bemötande Stämning mot kommunen Page 39 of 42

40 199 - Skolorganisation i Askersunds kommun (20KS135) Till kommunens budgetdagar i mars 2020 fick samtliga förvaltningar och politiska partier en möjlighet att föreslå utredningsuppdrag med fokus på effektiviseringar. Barn- och utbildningsnämnden inkom med ett utredningsförslag gällande fem olika alternativ för en framtida skolorganisation. Förvaltningen fick i uppdrag att utreda de olika alternativen inför beslut i barn- och utbildningsnämnden om inriktning för en hållbar skolorganisation. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den , 81, att innan ett långsiktigt inriktningsbeslut kan fattas behöver frågeställningar i bilaga Inriktningsbeslut om en hållbar skolorganisation på lång sikt utredas, så som kostnader för avveckling av skolor, andra konsekvenser för avveckling av skolor och tidsplan för genomförande. Nämnden beslutade även att föreslå kommunstyrelsen att vederbörliga utredningar igångsätts. Yrkanden Jonas Bygdén (SD) yrkar avslag till ordförandes förslag till beslut. Propositionsordning Ordförande finner att två förslag till beslut föreligger; ordförandes förslag samt Jonas Bygdéns (SD) avslagsyrkande. Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla ordförandes förslag till beslut. sunderlag BoU 81, Inriktningsbeslut om en hållbar skolorganisation på lång sikt Inriktningsbeslut om en hållbar skolorganisation på lång sikt Utredning av förslag till kommunens skolorganisation Askersunds kommun beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att leda arbetet med att ta fram erforderliga utredningar som ska ligga till grund för beslut om kommunens skolorganisation. Kommundirektör Barn- och utbildningsnämnden Page 40 of 42

41 200 - Ny budgetprocess - justerad tidsplan för budget (19KS209) På grund av osäkra budgetförutsättningar för åren föreslås en justerad tidsram för budgetarbetet om budget föreslås fattas enligt följande: 19 oktober KSAU 3 november KS 30 november KF beslutar att godkänna den justerade tidsplanen för arbetet med budget Ekonomikontoret Page 41 of 42

42 201 - Tillfälligt fast arvode till 1:e vice ordföranden i Sydnärke miljönämnd (20KS136) Ordföranden i Sydnärke miljönämnd har avsagt sig uppdraget och intill dess att Lekebergs kommun har hittat en ny ordförande är det Bo Sylwan som i egenskap av 1:e vice ordförande går in som ordförande. I kommunens arvodesbestämmelser finns ett fast arvode för ordförande i Sydnärke Miljönämnd på nio procent av grundbeloppet. Vi bedömer det rimligt att det fasta ordförandearvodet utgår för den period vice ordföranden går in som ordförande. Uppskattningsvis rör det sig om tre månader, vilket motsvarar ett fast arvode på kr. et ryms inom de av fullmäktige beslutade arvodesreglerna. sunderlag Tjänsteskrivelse - Tillfälligt arvode för ordförandeskap i Sydnärke Miljönämnd beslutar att ordförandearvode utgår till Sydnärke miljönämnds 1:e vice ordförande under den period denne tjänstgör som ordförande i nämnden. Vice ordförande i Sydnärke miljlönämnd Lönekontoret Page 42 of 42

Kommunfullmäktige. Protokoll Kommunfullmäktige. Datum och tid :00-20:50 Sjöängen

Kommunfullmäktige. Protokoll Kommunfullmäktige. Datum och tid :00-20:50 Sjöängen Datum och tid Plats 2019-09-30 19:00-20:50 Sjöängen ande ledamöter Caroline Dieker (M) René Francis (M) Johanna Martin (M) Calill Ohlson (M) (ordförande) Linus Thomas (M) Arne Kumm (M) Per Johansson (M)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid Plats 2016-11-09 15:00-17:00 Rådsalen ande ledamöter Ronny Larsson (S) (ordförande) Jan-Olov Carlsson (S) Anna Gransten (MP) Fredrik Lundquist (M) Kjell Johansson (C) Per-Henrik Jerlström

Läs mer

Kultur- och tekniknämnden

Kultur- och tekniknämnden Datum och tid Plats 2016-10-06 14:00-16:15 Rådsalen ande ledamöter Johan Calais (S) (vice ordförande) Per Hesse (S) Bo Westerberg (V) Anne Helgesson (MP) Bengt Svärd (C) (2:e vice ordförande) Mattias Hult

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ej tjänstgörande ersättare Ingrid Fries Hansson (MP) 48 Karin Ytterberg (SD)

Kommunstyrelsen. Ej tjänstgörande ersättare Ingrid Fries Hansson (MP) 48 Karin Ytterberg (SD) Datum och tid Plats 2016-03-08 14:00 Rådsalen ande ledamöter Siv Ahlstrand (S) (vice ordförande) Jonas Bygdén (SD) Caroline Dieker (M) (2:e vice ordförande) 46-60 Per Eriksson (S) (ordförande) Tord Helgesson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Kommunfullmäktige. Datum och tid :00-19:50 Sjöängen

Kommunfullmäktige. Protokoll Kommunfullmäktige. Datum och tid :00-19:50 Sjöängen Datum och tid Plats 2019-04-29 19:00-19:50 Sjöängen Beslutande ledamöter Caroline Dieker (M) René Francis (M) Calill Ohlson (M) (ordförande) Arne Kumm (M) Per Johansson (M) Kjell Johansson (C) Staffan

Läs mer

Sydnärkes IT-nämnd. Ej tjänstgörande ersättare Caroline Dieker (M) (Askersunds kommun) 14-17

Sydnärkes IT-nämnd. Ej tjänstgörande ersättare Caroline Dieker (M) (Askersunds kommun) 14-17 Sydnärkes IT-nämnd Tid Plats 11:00-11:30 Hörnet, Hallsbergs kommunhus ande ledamöter Per Eriksson (S) (Askersunds kommun) 14-17 Caroline Dieker (M) (Askersunds kommun) 13 ersätter Per Eriksson (S) Torbjörn

Läs mer

Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor Datum och tid Plats 2017-02-13 09:30-11:00 Rådsalen ande ledamöter Siv Ahlstrand (S) (ordförande) (SN) Birgitta Fredriksson (C) (SN) Rune Karlsson (V) (KS) Lennart Andersson (Medicinska gruppen) Gunnar

Läs mer

Socialnämnden. Protokoll Socialnämnden. Datum och tid :00-16:30 Rådsalen

Socialnämnden. Protokoll Socialnämnden. Datum och tid :00-16:30 Rådsalen Datum och tid Plats 2019-06-11 13:00-16:30 Rådsalen ande ledamöter Niina Iinatti (M) AnnaMaj Björk (KD) (ordförande) Siv Ahlstrand (S) (2:e vice ordförande) Kenneth Johansson (S) Ylva Jönsson (S) Monika

Läs mer

Socialnämnden. Protokoll Socialnämnden

Socialnämnden. Protokoll Socialnämnden Datum och tid Plats 2016-10-25 13:00-15:40 Rådsalen ande ledamöter Kenneth Johansson (S) Ylva Jönsson (S) Sven Dahl (S) Margareta Widell (MP) Per-Olof Thulin (M) (2:e vice ordförande) Birgitta Fredriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige. Protokoll Kommunfullmäktige Datum och tid Plats 2017-03-27 18:00-19:35 Personalmatsalen Dragskivan på Skyllbergs Industri AB, Kårberg Beslutande ledamöter Per Eriksson (S) Inger Trodell Dahl (S) (ordförande) Ronny Larsson (S) Siv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (11) Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (11) Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Hässleholms kommun, Kommunfullmäktige Sammanträdesdag Datum då anslaget 2010-10-08 sätts

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige. Protokoll Kommunfullmäktige Datum och tid Plats 2017-04-24 19:00-20:15 Sjöängen (restaurangen) ande ledamöter Per Eriksson (S) Inger Trodell Dahl (S) (ordförande) Siv Ahlstrand (S) Inger Larsson (S) Rolf Karlsson (S) Bo Pettersson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Protokoll

Protokoll Tid Plats 09:00-12:00 Södra Allén 2, Hallsberg ande ledamöter Elisabeth Lennartsson (S) (vice ordförande) (Askersund) Wendla Thorstensson (C) (ordförande) (Lekeberg) Torbjörn Appelqvist (M) (Hallsberg)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rum 226 kl. 09:00-10:10 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Marie Östh Karlsson (S) (ordförande) Hans Bergfelt (M) (vice ordförande) Stefan Gustafsson (S) Ulrika Frick (MP)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Kommunfullmäktige. Datum och tid :00-22:00 Sjöängen

Kommunfullmäktige. Protokoll Kommunfullmäktige. Datum och tid :00-22:00 Sjöängen Datum och tid Plats 2019-06-17 18:00-22:00 Sjöängen ande ledamöter Caroline Dieker (M) René Francis (M) Johanna Martin (M) Calill Ohlson (M) (ordförande) Arne Kumm (M) Veronica Wiberg (M) Per Johansson

Läs mer

27 ordinarie ledamöter jämte 7 tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Jan Norlund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare

27 ordinarie ledamöter jämte 7 tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Jan Norlund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare Kommunfullmäktige 2009-05-27 65 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-05-27 kl 19.00-19.30 Beslutande 27 ordinarie ledamöter jämte 7 tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2017-03-29, kl. 08:00-12:05 Sammanträdesdatum s. 1 (11) Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Mozhgan Zachrison (M) Remco Andersson (L) Lisa Bäck (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Orvar Andersson (KD) Bodil Olsson (M) Maria Sundqvist (S) Peter Söderlund (L)

Orvar Andersson (KD) Bodil Olsson (M) Maria Sundqvist (S) Peter Söderlund (L) Sida 1 (16) Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 17 december 2018 kl 15:00-16:00 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Ekonomisk rapport

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Ekonomisk rapport Tekniska nämnden 2010-12-14 2 Förvaltningsekonomen Tn 111 Dnr 2010.22 Ekonomisk rapport Månadsrapport har upprättats (Bil.). Förvaltningsekonomen redogör för prognosen (Bil.). Underskottet för året avseende

Läs mer

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor Datum och tid Plats 2018-10-15 09:30-12:00 Rådsalen ande ledamöter Siv Ahlstrand (S) (ordförande) (SN) Birgitta Fredriksson (C) (SN) Lennart Andersson (Medicinska gruppen) Gunnar Öhrberg (Synskadade gruppen)

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Sida 1 (22) Plats och tid Svarvaren, tisdagen den 24 april 2018 kl 14:00-15:50 ande Rolf Eriksson (S), Ordförande Peter Lindroth (S) Catrin Hulmarker (M) Alda Danial (L) Kjell Sjölund (C) Ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret Agneta Henriksson. Justerande Sven-Erik Sjöstrand ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret Agneta Henriksson. Justerande Sven-Erik Sjöstrand ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, 14.00-16.10 1 (14) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Hans Stifors (PF), tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-10-17, kl. 08:00-12:00 Sammanträdesdatum s. 1 (9) Beslutande Övriga deltagare Robert Wenglén (M) Jerry Ahlström (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid Plats 2016-10-19 15:00-16:30 Rådsalen ande ledamöter Jan-Olov Carlsson (S) Rune Karlsson (V) Anna Gransten (MP) Kjell Johansson (C) Per-Henrik Jerlström (KD) (2:e vice ordförande) Ann-Louise

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden protokoll Datum: Måndagen den 26 maj 2014 Tid: 18.00 21:40 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 26 maj 2014 Paragrafer: 30-43 Utses att justera: Jörgen Andersson (C) Underskrifter:

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kultur- och tekniknämnden

Kultur- och tekniknämnden Datum och tid Plats 2016-12-15 14:00-16:30 Rådsalen ande ledamöter Johan Calais (S) (vice ordförande) Per Hesse (S) Bo Westerberg (V) Anne Helgesson (MP) Bengt Svärd (C) (2:e vice ordförande) Mattias Hult

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet Datum och tid Plats 2018-02-05 13:30-16:10 Rådsalen ande ledamöter Siv Ahlstrand (S) (ordförande) (SN) Gunilla Högberg (L) (SN) Ann-Marie Eriksson (PRO Askersund) 1-9 Lillemor Edqvist (PRO Hammar) Britt

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 april 2015 kl Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M)

Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 april 2015 kl Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 april 2015 kl. 08.00-12.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 5 november 2018 klockan 18.30 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Anders Griph (KD), Isabelle Tiderblom (KD), Ludwig

Läs mer

Socialnämnden. Protokoll Socialnämnden

Socialnämnden. Protokoll Socialnämnden Datum och tid Plats 2016-12-20 13:00-15:45 Rådsalen ande ledamöter Siv Ahlstrand (S) (ordförande) Kenneth Johansson (S) (vice ordförande) Ylva Jönsson (S) Gun Elfström (V) Margareta Widell (MP) Johanna

Läs mer

Protokoll Kommunfullmäktige. 18:30-21:00 Hidinge skola

Protokoll Kommunfullmäktige. 18:30-21:00 Hidinge skola Tid Plats 18:30-21:00 Hidinge skola Beslutande ledamöter Amanda Höjer (C) (ordförande) Britt Åhsling (M) (vice ordförande) Jette Bergström (S) (2:e vice ordförande) Wendla Thorstensson (C) Ulla Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1(12) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl 13:30 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), Ordförande Joakim Magnusson (C), 1:e vice ordförande Lars-Åke Bergstrand (S) Mira

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS. Sida (10 ) Kommunstyrelsen

HAMMARÖ KOMMUN. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS. Sida (10 ) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-01-16 1(10 ) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 16.10 med ajournering kl 15.10-15.20 Per Aspengren (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOLL 2017-03-13 Innehåll 27 Godkännande av ärendelista... 35 28 Utemiljö Tallkottens förskola... 36 29 Delgivningar... 37 30 Anmälan av delegationsbeslut... 38 31 Statusrapport över pågående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(17)

Sammanträdesprotokoll 1(17) Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Soc konferens, Öjersbogården, 16.30-19:00 ande Christer Filipsson (FP), ordförande Inga-Stina Hesselius (S) Torsten Jansson (S) Ingrid Falquist (S), tjänstgörande

Läs mer

Thomas Carlsson (S) Lena Åberg, (L) Sekreterare Paragrafer Josefin Karlsson. Rolf Eriksson (S) Lena Åberg (L) ANSLAG/BEVIS

Thomas Carlsson (S) Lena Åberg, (L) Sekreterare Paragrafer Josefin Karlsson. Rolf Eriksson (S) Lena Åberg (L) ANSLAG/BEVIS Sida 1 (17) Plats och tid Svarvaren, tisdagen den 9 april 2019 kl 14:00-17:10, ajournering kl. 16:48-16:57 ande Rolf Eriksson (S), Ordförande Rasmus Hägg (S) Lina Dahm (S) Andreas Dahlborg (L), ersätter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Sammansträdesprotokoll Barn- o utbildningsnämnden. Plats och tid Debatten kl. 18:00-19:30

Sammansträdesprotokoll Barn- o utbildningsnämnden. Plats och tid Debatten kl. 18:00-19:30 Sammansträdesprotokoll Plats och tid Debatten kl. 18:00-19:30 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Lena Gerby (M) (ordförande) Gunnar Mossberg (M) Camilla Wallhed (M) Magnus Danielsson

Läs mer

Kultur- och tekniknämnden

Kultur- och tekniknämnden Datum och tid Plats 2019-08-29 13:00-16:00 Rådsalen Beslutande ledamöter René Rijns (M) (vice ordförande) Meliha Mehmed (M) Mattias Hult (KD) Staffan Korsgren (L) (ordförande) Johan Calais (S) (2:e vice

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Datum: onsdagen den 22 maj 2019 kl 13:00-15:00 Paragrafer Nämndrummet, Hova. Britt-Marie Nilsson Sekreterare

Datum: onsdagen den 22 maj 2019 kl 13:00-15:00 Paragrafer Nämndrummet, Hova. Britt-Marie Nilsson Sekreterare Kommunstyrelsen Sida 1(22) Datum: onsdagen den 22 maj 2019 kl 13:00-15:00 Paragrafer 120-136 Plats: Nämndrummet, Hova Underskrifter: Carina Gullberg Ordförande Britt-Marie Nilsson Sekreterare Justeras

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef 24-25

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef 24-25 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 20.25 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 november 2015 kl. 08.00-12.00 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Mozhgan Zachrison (M) Remco

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Varberg och Falkenbergs kommuner

Varberg och Falkenbergs kommuner Varberg och Falkenbergs kommuner Plats och tid Sammanträdesrum Albertina, Norrgatan 16 Varberg, kl. 13:30-14:30 ande Lena Carlbom, ordförande, Falkenberg (C) Ulla Svensson, vice ordförande, Varberg (S)

Läs mer

Bo Dahlqvist. Kommunkontoret Ronny Nilsson. Sekreterare Cecilia Håkansson

Bo Dahlqvist. Kommunkontoret Ronny Nilsson. Sekreterare Cecilia Håkansson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-16.40 1 (15) Beslutande Ronny Nilsson (S), ordförande Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande Bo Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ej tjänstgörande ersättare Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L) Ing-Britt Fransson-Karlsson (S) Olle Leijonborg (FL)

Kommunfullmäktige. Ej tjänstgörande ersättare Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L) Ing-Britt Fransson-Karlsson (S) Olle Leijonborg (FL) Tid Plats 18:30-19:30 Hidinge skola Beslutande ledamöter Amanda Höjer (C) (ordförande) (Ordförande) Britt Åhsling (M) (vice ordförande) Jette Bergström (S) (2:e vice ordförande) Wendla Thorstensson (C)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen. Lennart Lööw (S) och Andreas Elamsson (C). Nils-Erik Olofsson (S) och Andreas Elamsson (C)

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen. Lennart Lööw (S) och Andreas Elamsson (C). Nils-Erik Olofsson (S) och Andreas Elamsson (C) 2018-10-03 1 (7) Plats och tid Stadshuset kl. 14.00-15.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Tvarnö (S) ordf. Nils-Erik Olofsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen Kommunstyrelsen Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen ande ledamöter Wendla Thorstensson (C), ordförande Håkan Söderman (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor Datum och tid Plats 2018-02-05 09:30-12:00 Rådsalen ande ledamöter Siv Ahlstrand (S) (ordförande) (SN) Birgitta Fredriksson (C) (SN) 5-10 Lennart Andersson (Medicinska gruppen) Lars-Ove Wren (vice ordförande)

Läs mer

Varberg och Falkenbergs kommuner

Varberg och Falkenbergs kommuner Varberg och Falkenbergs kommuner Plats och tid Sammanträdesrum Albertina, Norrgatan 16 Varberg, kl. 13:30-14:10 ande Lena Carlbom, ordförande, Falkenberg (C) Ulla Svensson, vice ordförande, Varberg (S)

Läs mer

Protokoll 1 (19) Se nästa sida. Bengt Nilsson. Lena Axelsson (S) Sylve Qvillberg (S) Anslag/bevis

Protokoll 1 (19) Se nästa sida. Bengt Nilsson. Lena Axelsson (S) Sylve Qvillberg (S) Anslag/bevis Protokoll 1 (19) Plats och tid Politikerrummet, 2018-01-18, kl. 13.00 16.10 Beslutande Se nästa sida. Övriga närvarande Annika Jansson, Kommunsekreterare, del av 4, 6 Gun Andersson, Administratör, del

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Socialnämnden. Protokoll Socialnämnden

Socialnämnden. Protokoll Socialnämnden Datum och tid Plats 2016-08-30 13:00-15:45 Rådsalen Beslutande ledamöter Siv Ahlstrand (S) (ordförande) Kenneth Johansson (S) Ylva Jönsson (S) Sven Dahl (S) Gun Forsström (V) (vice ordförande) Margareta

Läs mer

Sydnärkes IT-nämnd. Protokoll :00-13:45 Hallsbergs kommunhus

Sydnärkes IT-nämnd. Protokoll :00-13:45 Hallsbergs kommunhus Sydnärkes IT-nämnd Tid Plats 13:00-13:45 Hallsbergs kommunhus ande ledamöter Andreas Svahn (S) (ordförande) (Hallsbergs kommun) Wendla Thorstensson (C) (vice ordförande) (Lekebergs kommun) Caroline Dieker

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2018-08-15 1 (8) Plats och tid Hörsalen, klockan 09:30-10:30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Cecilia V. Burenby (S),ordförande Birgitta Gunnarsson (C) Monika Gideskog (M) Thony Andersson

Läs mer

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor Protokoll 2018-12-03 Rådet för funktionshinderfrågor Rådet för funktionshinderfrågor Datum och tid Plats 2018-12-03 09:30-12:00 Rådsalen ande ledamöter Siv Ahlstrand (S) (ordförande) (SN) Birgitta Fredriksson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid Plats 2019-02-27 15:00-17:50 Rådsalen ande ledamöter Johanna Martin (M) (ordförande) Sofia Härdvall Hansson (M) Daniel Östh (M) Anna Lundbom Hermansson (KD) (vice ordförande) Ronny Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 76 Godkännande av ärendelista... 96 77 Köp av socialjour - information... 97 78 Skrivelse från Akademikerförbundet angående personalsituation och arbetsmiljö... 98 79 Månadsuppföljning 2016...

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

... Karin Haglund. ... Jan Stefanson (KD) ... Camilla Janson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

... Karin Haglund. ... Jan Stefanson (KD) ... Camilla Janson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Gemaket,, kl. 09:00 11:08 Ajournering 10:10-10:20 ande Ledamöter Jan Stefanson, ordförande (KD) Martin Normark, 1:a vice ordförande (L) Camilla Janson, 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll

Protokoll Tid Plats 09:00-12:00 Södra Allén 2, Hallsberg ande ledamöter Elisabeth Lennartsson (S) (vice ordförande) (Askersund) Inga-Britt Ritzman (S) (Hallsberg) Wendla Thorstensson (C) (ordförande) (Lekeberg)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-11.35 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Jimmy Odenäng (M) Anne Wilks (MP) Johan Sigvardsson (C) 131-138 Per-Olof Johansson (S) Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-04-04, kl. 08:00-11:33 Sammanträdesdatum s. 1 (9) Beslutande Övriga deltagare Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa Bäck (S) Lennart

Läs mer

Sydnärkes IT-nämnd. Ej tjänstgörande ersättare Torbjörn Appelqvist (M) (Hallsbergs kommun)

Sydnärkes IT-nämnd. Ej tjänstgörande ersättare Torbjörn Appelqvist (M) (Hallsbergs kommun) Sydnärkes IT-nämnd Tid Plats 10:30-12:00 Lekebergs kommun ande ledamöter Per Eriksson (S) (ordförande) (Askersunds kommun) Magnus Andersson (S) (vice ordförande) (Hallsbergs kommun) Wendla Thorstensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Riktlinje för beredning av motioner och medborgarförslag

Riktlinje för beredning av motioner och medborgarförslag Datum 2018-01-02 Ärendenr 2017-348.000 Riktlinje för beredning av motioner och medborgarförslag Antagen av kommunfullmäktige 2018-02-26, 8 Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (16) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid 2017-11-23, kl. 08:30-11:38 Sammanträdesdatum s. 1 (16) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Anders Widesjö (M)

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Plats och tid Tibro kommun Bonaren, torsdagen den 4 maj 2017 kl 14:00-15:30 ande Rolf Eriksson (S), Ordförande Peter Lindroth (S) Alda Danial (L) Kjell Sjölund (C) Pierre Rydén (S) Ej tjänstgörande ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Lomma kommunhus, Stora sessionssalen Tid 2017-12-05, kl. 18:31-19:05 Sammanträdesdatum s. 1 (9) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Pia Johnson (S) Krister

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(18)

Sammanträdesprotokoll 1(18) Sammanträdesprotokoll 1(18) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen klockan 18:00-20:11 ande Ulf Olofsson (S), ordförande Elizabeth Pettersson (S) Jon Ashbourne (V) Fredrik Johansson (V) Lars Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid 2017-09-21, kl. 08:30-09:44 Sammanträdesdatum s. 1 (22) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Lena Forsberg (M) Pia

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Kommunkansliet kl omedelbar justering

Kommunkansliet kl omedelbar justering 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-21.10 Beslutande Ledamöter 28 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson, kommunchef Göran Skoog,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Öjersbo konferens, 15.00-17.20 ande Annika Hedberg Roth (S), ordförande Ulf Olofsson (S), vice ordföranade Fredrik Johansson (V) Torsten Jansson (S) tjg. ers Nancy

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll Måndag 27 juni 2016 kl , Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll Måndag 27 juni 2016 kl , Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering Plats och tid ande Ledamöter Måndag 27 juni 2016 kl. 14.00 15.30, Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering 14.50 15.00 Stefan Carlsson (S), ordförande Johan Björkman (M), vice ordförande Per Andersson

Läs mer

Initierat av: Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: KSAU Naturvårdsprogram för Askersunds kommun

Initierat av: Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: KSAU Naturvårdsprogram för Askersunds kommun 16KS102-3 68 KSAU Naturvårdsprogram för Askersunds kommun Initierat av: Lars Skogsén Datum: 2017-05-03 16KS133-8 Kortfattad redovisning av hur bidrag till LiSa använts 2016 Initierat av: Länsstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum Marie Färm, kanslichef Eva Mårtensson, kommunikationschef

Sammanträdesdatum Marie Färm, kanslichef Eva Mårtensson, kommunikationschef 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:45. Beslutande Anders Tell (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Lena Holst (C) Niclas Nilsson (SD) Tjänstgörande ersättare Övriga

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Lantmäterinämnden 30 januari 2013

Lantmäterinämnden 30 januari 2013 Lantmäterinämnden Lantmäterinämnden 30 januari 2013 Sid Justering... 3 1 Bokslut 2012 - Lantmäterinämnden... 4 2 Överföring av resultat - lantmäterinämnden... 5 3 Svar på remiss angående revidering av

Läs mer

Kommunfullmäktiges valberedning

Kommunfullmäktiges valberedning Protokoll 2016-11-28 Kommunfullmäktiges valberedning Tid Plats 17:45-18:00 Hidinge skola Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga Annica Zetterholm (C) (ordförande) Lars-Gunnar Forsberg (S)

Läs mer

Sydnärkes IT-nämnd. Protokoll Tid Starttid 17:15 Sluttid:17:30 Plats Hallsberg - Kommunhuset

Sydnärkes IT-nämnd. Protokoll Tid Starttid 17:15 Sluttid:17:30 Plats Hallsberg - Kommunhuset Sydnärkes IT-nämnd Tid Starttid 17:15 Sluttid:17:30 Plats Hallsberg - Kommunhuset ande ledamöter Andreas Svahn (S), ordförande, Hallsbergs kommun Wendla Thorstensson (C), vice ordförande, Lekebergs kommun

Läs mer