Jämförelse av halter av läkemedel i utgående vatten från avloppsreningsverk i Sörmlands läns landsting mellan 2008/2009 och 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämförelse av halter av läkemedel i utgående vatten från avloppsreningsverk i Sörmlands läns landsting mellan 2008/2009 och 2015"

Transkript

1 Rapport: 5/2016 Id-nummer: 16RS Utfärdad: Jämförelse av halter av läkemedel i utgående vatten från avloppsreningsverk i Sörmlands läns landsting mellan 2008/2009 och 2015 Katja Hagström, yrkes- och miljöhygieniker, fil.dr

2 Arbets- och miljömedicin Arbets- och miljömedicin är ett samarbete mellan Region Örebro län och landstingen i Sörmland, Värmland och Västmanland. Postadress Arbets- och miljömedicin Universitetssjukhuset Örebro Örebro Telefon (växel) Telefon (reception) Organisationsnummer Webbplats 2

3 Innehåll 1 Sammanfattning Bakgrund Två miljöklassificeringssystem finns Användning mäts med definierad dygnsdos Miljömål Syfte Metoder Mätning och analys Beräkningar Resultat Minskning i halter Ökning i halter De aktiva substanserna Diskussion Förslag på framtida uppföljning och arbete Följ uthämtningen av utvalda läkemedel Fokusera på en grupp av läkemedel per år Arbeta för rening av läkemedel på avloppsreningsverk Slutsats Referenser Bilaga Bilaga

4 1 Sammanfattning I Sverige förbrukas årligen ton läkemedel räknat i aktiva substanser av ungefär ämnen. Läkemedlen i miljön kommer främst från människors utsöndringar via urin och avföring. Många av ämnena renas dåligt i reningsverk och bryts ned långsamt vilket gör att de kan hamna i sjöars slam och vatten samt hav. Det gör också att det finns en risk att ämnena återförs till människan via dricksvatten och födoämnen. Effekter som diskuteras när det gäller läkemedel i naturen är bland annat antibiotikaresistens och effekter av bland annat hormoner, sömnmedel, antidepressiva och antiinflammatoriska läkemedel. Syftet med arbetet var att jämföra halterna av läkemedel i utgående vatten från avloppsreningsverken i Katrineholm, Eskilstuna och Nyköping mellan 2008/2009, 2013, 2014 och Landstinget Sörmlands miljöprogram angav målet att medverka till att nivåerna av de mest miljöpåverkande läkemedlen i utsläppen från reningsverken eller i ytvattnet skulle minska med 10 % jämfört med utgångsvärden från en IVL-rapport Eftersom mätningar genomförts inom landstinget gjordes valet att jämföra med dessa värden istället för med mätningarna genomförda av IVL 2006, detta för att ge en bättre lokal bild av frågeställningen. Prover från utgående vatten från avloppsreningsverken i Nyköping, Katrineholm och Eskilstuna togs i september och oktober samt i december 2008, och maj och oktober Proverna frystes ned direkt efter provtagningen och transporterades sedan till Eurofins laboratorium där omkring 90 aktiva substanser analyserades. Sammanfattningsvis kan sägas att det är svårt att dra säkra slutsatser från de fyra punktmätningarna som jämförs i studien. För en säkrare jämförelse skulle det behövas fler prover per år. Resultaten tyder dock på att halterna av ranitidin, dextropropoxifen, amilorid och trimetoprim har minskat medan halterna av metopolol, diklofenak, xylometazolin, atorvastatin, tramadol, mirtazapin och kodein har ökat. Detta stöds delvis av läkemedelsstatistik från perioden. Det måste dock poängteras att fynden kan bero på en slump. Fortsatta mätningar av läkemedel i miljön rekommenderas inte eftersom det är mycket kostsamt och har en begränsad användning speciellt då halterna av många av ämnena är under kvantifieringsgränsen och ingen utvärdering kan göras av dessa ämnen. Därför rekommenderas till exempel att statistik för uthämtning av utvalda läkemedel följs och att arbete för utbyggnad av läkemedelsrening på avloppsreningsverk görs vid relevanta platser. 4

5 5

6 2 Bakgrund I Sverige förbrukas årligen ton läkemedel räknat i aktiva substanser [1] och det existerar ungefär aktiva ämnen i cirka olika produkter på den svenska marknaden [2, 3]. Vår användning av läkemedel stiger kontinuerligt vilket medför ökad risk för att ämnena återförs till människan via dricksvatten och födoämnen [4, 5]. Läkemedlen i miljön kommer främst från människors utsöndringar via urin och avföring samt från läkemedel som medvetet hällts ut i avloppet [2, 6]. Många ämnen renas dåligt i reningsverk och kan till och med återskapas igen vilket gör att de kan hamna i sjöars slam och vatten samt havet [4, 7]. De aktiva substanserna är ofta relativt stabila mot fysikalisk och kemisk påverkan viket gör att de kan vara svårnedbrytbara i naturen. Läkemedelsrester har uppmätts långt ute på Östersjön även om halterna är lägre där än nära fastlandet [8]. Låga halter av läkemedelsrester har påvisats i dricksvatten vilket gör att befolkningen även kan exponeras för läkemedel via dricksvatten [5, 9-11]. Vad detta kan ha för effekt på befolkningen är dock okänt. Flera effekter av läkemedel i naturen har dock påvisats. Effekter som diskuteras är bland annat antibiotikaresistens hos bakterier vilket kan induceras vid låga halter av antibiotika [12]. Det har dessutom påvisats att låga halter av hormoner kan påverka flera vattenlevande organismer, till exempel alger, fisk, kräftor [7, 12] och grodor [13]. Andra läkemedel med stor känd miljöpåverkan är till exempel sömnmedel, lugnande medel [14], antidepressiva läkemedel och grupper av antiinflammatoriska läkemedel (NSAID-gruppen). Oxazepam, som är ett ångestdämpande läkemedel, har i studier gett beteendeförändringar hos abborrar som blev orädda, asociala och åt snabbare än normalt [15]. Dessa beteendeförändringar skulle kunna leda till att allvarligt rubba den ekologiska balansen [15]. 2.1 Två miljöklassificeringssystem finns I Sverige används i dag två olika miljöklassificeringssystem för läkemedel, PBT-index och miljörisk. I PBT-index granskar man om ämnet är persistent, bioackumulerande och/eller toxiskt. I systemet kan läkemedlet få ett värde i intervallet 0-9. Ett PBT-index på 0 anger att substansen är lättnedbrytbar, inte bioackumulerande och har låg ekotoxicitet medan ett PBT-index på 9 anger att substansen är svårnedbrytbar, bioackumulerande och har mycket hög ekotoxicitet. Modellen har utarbetats av Stockholms läns landsting och Apoteket AB [5]. Miljörisk är kvoten mellan den förväntade miljökoncentrationen av läkemedlet, PEC (predicted environmental concentration), och den koncentration som inte har skadlig effekt på miljön, PNEC (predicted no effect concentration). PEC/PNEC kallas för riskkvoten och bedömningen görs i fyra klasser beskrivet i Tabell 1 [2, 5, 16]. 6

7 Tabell 1. Risknivåer för ett läkemedels miljöpåverkan uttryckt som PEC/PNEC (riskkvot) Risk för miljöpåverkan Riskkvot Försumbar <0,1 Låg 0,1-1 Medelhög 1-10 Hög >10 Det finns svårigheter med hur miljöriskbedömningen av humana läkemedel görs i dag. I en artikel från 2016 ges flera rekommendationer för att förbättra den europeiska läkemedelsmyndighetens vägledning vid miljöriskbedömning. Rekommendationerna baseras både på uppdaterad och tillgänglig vetenskaplig data och erfarenheter från andra kemiska ramar som exempelvis REACH-lagstiftningen för industrikemikalier. Förslagen omfattar bland annat att krav ska ställas på att bedömning görs av risken för utveckling av antibiotikaresistens och på ökad transparens i alla kedjor från produktion till försäljning [17]. Det rekommenderas dessutom att bedömning av blandningar av läkemedel med liknande verkningssätt ska genomföras samt att tillgängliga ekotoxikologiska undersökningar ska användas. I dag är det standard att använda grövre akuttoxicitetstester vilka inte behöver vara relevanta för exponering för låga halter under lång tid [17]. 2.2 Användning mäts med definierad dygnsdos Vid statistik av läkemedel brukar man titta på definierad dygnsdos, DDD. DDD sätts av WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology i Oslo och möjliggör jämförelser av läkemedelsförskrivning över tid och mellan olika länder. DDD definieras som den förmodade medeldosen till vuxna vid underhållsbehandling vid läkemedlets huvudsakliga behandling [18]. 2.3 Miljömål Miljöprogram angav följande mål: Medverka till att nivåerna av de mest miljöpåverkande läkemedlen i utsläppen från reningsverken eller i ytvattnet minskar med 10 % jämfört med utgångsvärde från 2006 (IVL, Results from the Swedish screening 2006, rapport B 1751, oktober 2007). Eftersom mätningar genomförts inom landstinget valde man att jämföra med dessa istället för med mätningarna genomförda av IVL 2006, detta för att ge en bättre lokal bild av frågeställningen. 2.4 Syfte Arbetet syftar till att jämföra resultaten av mätningar av läkemedel i utgående vatten från avloppsreningsverken i Katrineholm, Eskilstuna och Nyköping mellan mätningarna åren 2008/2009 och åren

8 3 Metoder 3.1 Mätning och analys Mätningar har genomförts i Nyköping, Katrineholm och Eskilstuna, både i ingående och utgående vatten från avloppsreningsverken (ARV). I Eskilstuna togs även prover från avrinningen från våtmarksområdet efter ARV. Provtagningen utfördes i september-oktober 2013, 2014 och 2015, en för regionen torr period med lite nederbörd. Proverna från avloppsreningsverken togs under ett dygn (Tabell 2). I Katrineholm var provtagningsplatsen för utgående avloppsreningsvatten annan 2014 och 2015 jämfört med Vid provtagningen 2013 hade anläggningen endast kemisk rening av det utgående vattnet medan från provtagningen 2014 och framåt fanns även biologiska rening vilket även inkluderar kväverening. Provtagningsplatsen för utgående vatten har även flyttas i Eskilstuna men samma avloppsvatten har provtagits. Proverna frystes ned direkt efter provtagningen och transporterades sedan till laboratorium. Analyserna av läkemedelssubstanserna utfördes av Eurofins i Lidköping där drygt 90 aktiva substanser från läkemedel analyserades. Tabell 2. Provtagningsdatum och väder vid provtagningarna Provtagningsplats Provtagningsdatum Väder vid provtagningen Nyköping 24/ Omkring 15 C och soligt 23/ Omkring 13 C och soligt 30/ Omkring 14 C och soligt Katrineholm 25/ Omkring 16 C och soligt 24/ Omkring 14 C och soligt 30/ Redovisades inte Eskilstuna 1/ Omkring 11 C och soligt 25/ Omkring 14 C och soligt 14/ Omkring 14 C och soligt Tidigare mätningar gjordes i december 2008 samt maj och oktober Mätningar genomfördes i Katrineholm, Eskilstuna och Nyköping, både i ingående och utgående vatten från avloppsreningsverken (ARV). I Eskilstuna togs även den gången prover från avrinningen från våtmarksområdet efter ARV. Provtagningen genomfördes under 24 timmar, 8-9 december 2008 i Katrineholm, maj 2009 i Eskilstuna och samt oktober 2009 i Nyköping. Temperaturen var vid provtagningstillfällena 2-5 C i Katrineholm, C i Eskilstuna och 7-10 C i Nyköping. Proverna frystes ned och transporterades till laboratorium. Alla prover togs under ett dygn. Analyserna utfördes av Eurofins i Lidköping där 94 aktiva substanser från läkemedel analyserades. 8

9 3.2 Beräkningar För att göra bra jämförelser behöver flera prover tas per provplats och helst under samma år, detta för att bland annat få kontroll på naturliga variationer under året, men eftersom analyserna är kostsamma är detta inte ekonomiskt möjligt. Därför slogs de tre provplatserna ihop. Detta är inte optimalt då städerna är olika stora men det ger ett mått på hur variationen i materialet ser ut och statistiska jämförelser kan då göras. För att undersöka trender för provomgång 1 ( ), provomgång 2 (2013), provomgång 3 (2013) och provomgång 4 (2015) har Mann-Whitney U-test använts. Om sju eller fler av proverna var under kvantifieringsgränsen gjordes ingen statistisk analys för ämnet. Analyserna ansågs vara statistiskt signifikanta när p-värdet var 0,05 eller mindre. Det är dock viktigt att veta att vid statistisk analys av runt 90 ämnen gör slumpen att några av analyserna kommer att vara statistiskt signifikanta även om någon förändring inte har skett. 4 Resultat Total analyserades 93 aktiva substanser vid alla fyra mättillfällen. För 51 av de aktiva substanserna var sju eller fler värden under kvantifieringsgränsen och därför gjordes inga statistiska beräkningar på dessa ämnen (Bilaga 1, Tabell 1). För hormoner sågs inga förändringar i halt. Detta beror på att en stor andel av proverna var under kvantifieringsgränsen. Detta är beklagligt eftersom hormoner har visats ha miljöeffekter vid mycket låga halter. En statistisk signifikant förändring sågs för 11 aktiva substanser. 9

10 4.1 Minskning i halter För fyra ämnen, ranitidin, dextropropoxifen, amilorid och trimetoprim, bedömdes halterna ha minskat (Tabell 3). Läkemedelsstatistik visade också på en minskande trend gällande uthämtning av DDD för alla fyra ämnen (Figur 1). För dextropropoxifen finns det inte längre några godkända läkemedel i Sverige varför det inte funnits någon förskrivning sedan Tabell 3. Aktiva substanser som statistiskt har minskat i mängd vid mätningar av läkemedelsrester från avloppsreningsverk i Katrineholm, Eskilstuna och Nyköping. Även förändringen i procent anges för föreskriven mängd i DDD. Aktiv substans Förändring Beskrivning mätningar Mätt mängd (%) Uthämtad mängd (%) Ranitidin minskade 2013, 2014 och Dextropropoxifen minskade 2013, 2014 och Amilorid minskade 2014 och Trimetoprim minskade 2014 och dextropropoxifen ranitidin amilorid trimetoprim Figur 1. Trender för uthämtad mängd i DDD för dextropropoxifen (ATC-kod N02AC04), ranitidin (ATC-kod A02BA02), amilorid (ATC-kod C03DB01) och trimetoprim (ATC-kod J01EA01) mellan 2008 och

11 4.2 Ökning i halter Halterna verkar dock ha ökat någon gång under perioden för metopolol, diklofenak, xylometazolin, atorvastatin, tramadol, mirtazapin och kodein (tabell 3). Här visar inte statistik för uthämtade DDD riktigt samma mönster där diklofenak, xylometazolin, tramadol och kodein minskar (figur 2). För diklofenak kan det kanske förklaras med att ämnet kan köpas receptfritt. Aktiv substans Förändring Beskrivning av mätningar Mätt mängd (%) Uthämtad mängd (%) Atorvastatin ökade 2013, sedan oförändrat Metoprolol ökade 2014, sedan oförändrat Diklofenak ökade 2013, sedan oförändrat Xylometazolin ökade Kodein ökade 2014, sedan oförändrat Tramadol ökade 2014, sedan oförändrat Mirtazapin ökade 2013 och atorvastatin metoprolol diklofenak xylometazolin Kodein + kombination tramadol mirtazapin Figur 2. Trender för uthämtad DDD från apotek mellan 2008 och 2015 för atorvastatin (ATC-kod C10AA05), metopolol (ATC-kod C07AB02), diklofenak (ATC-kod M01AB05), xylometazolin (ATC-kod R01AA07), kodein (ATC-kod R05DA04 och i kombination ATC-kod N02AA59), tramadol (ATC-kod N02AX02) och mirtazapin (ATC-kod N06AX11). 11

12 4.3 De aktiva substanserna De aktiva substanser där en förändring i halt sågs används mestadels i smärtstillande läkemedel men också i till exempel blodfettssänkande och vätskedrivande medel (Tabell 4). Flera av ämnena klassas som försumbara via miljörisken men flera av dem misstänks brytas ned långsamt. Det gör att de ackumuleras i naturen och halterna kan därför öka. Tabell 4. Anvisningsområde enligt fass.se [19] och angivet PBT-index [20] för de aktiva substanser där en förändring i halt sågs i de statistiska analyserna. Aktiv substans Användning Miljöbeskrivning enligt fass.se samt PBT-index Dextropropoxifen Smärtstillande Säljs inte längre i Sverige Ranitidin Medel mot magsår och sura uppstötningar Miljörisk: Försumbar PBT: 3 Amilorid Vätskedrivande Miljörisk: Kan ej uteslutas PBT: 4* Trimetoprim Antibiotika Miljörisk: Försumbar PBT: 4 Atorvastatin Blodfettssänkande Miljörisk: Försumbar PBT: 4 Metopolol Betablockerare Miljörisk: Låg PBT: 5 Diklofenak Antiinflammatoriskt Miljörisk: Kan ej uteslutas PBT: anges ej Xylometazolin Avsvällande för näsan Miljörisk: Kan ej uteslutas PBT: 7* Kodein Hostdämpande och smärtstillande Miljörisk: Försumbar PBT: 4 Tramadol Smärtstillande Miljörisk: Kan ej uteslutas PBT: anges ej Mirtazapin Antidepressivt Miljörisk: Försumbar PBT: 5 *Osäker data 12

13 5 Diskussion I den tidigare rapporten tydde resultaten på att halterna av dextropropoxifen och ranitidin har minskat och att halterna av atorvastatin, diklofenak, mirtazapin och ciprofloxacin hade ökat. Dextropropoxifen och ranitidin visade fortsatt på samma trend med minskade halter i denna rapport. Dock sågs minskade halter av amilorid och trimetoprim i denna rapport. Ökade halter sågs även denna gång för av atorvastatin, diklofenak och mirtazapin men inte för ciprofloxacin. I denna rapport har inte ciprofloxacin analyseras statistiskt eftersom nio värden var under kvantifieringsgränsen. Ett problem är att kvantifieringsgränsen har varit olika hög under de olika provtagningsåren med lägre kvantifieringsgräns vid de tidigare provtagningstillfällena. För 55 % av de aktiva substanserna var halterna under kvantifieringsgränsen vilket visar att mätningar inte är ett bra sätt att följa användningen och utsläppen av dessa ämnen. Man kan också se att vissa läkemedelsgrupper, till exempel hormoner, är mycket svåra att följa via mätningar även om det ur en miljösynpunkt är intressant att undersöka hur mycket hormoner som används i landstinget. Att jämföra mätningar är väldigt svårt eftersom en variation kan bero på flera olika faktorer. Faktorer som kan påverka är bland annat vattenflöde, säsongsskillnader i användning av till exempel antibiotika och allergimediciner. För att få en statistiskt signifikanta förändringar av halter behövs därför upprepade mätningar. För att bedöma om en verklig skillnad finns i materialet används statistiska analyser. Om en skillnad ses säger man att resultatet är statistiskt signifikant. För att titta på statistisk signifikans beräknas ett p-värde. P-värden på 0,05 brukar anses vara statistiskt signifikanta men det är egentligen ingen säker sanning. Med statistisk signifikans menar man att det är troligt att den skillnad man ser inte beror på slumpen utan på en verklig skillnad. Det är dock viktigt att veta att vid analys av runt 90 ämnen gör slumpen att några av analyserna kommer att vara statistiskt signifikanta även om en förändring inte har skett. Vid provtagningarna valdes att inte ta några prover från sjukhusen, detta eftersom målet var att titta på minskningar i miljön och vid tidigare studier har man sett att sjukhusen endast står för runt 10 % av utsläppen av läkemedel. 13

14 5.1 Förslag på framtida uppföljning och arbete Mätningar av läkemedel i miljön är mycket kostsamt och har en begränsad användning, allra helst eftersom många av ämnena är under kvantifieringsgränsen och ingen utvärdering kan göras av dessa ämnen. Exempel på en grupp av läkemedel som inte kan utvärderas är könshormoner som är ur miljösynpunkt en mycket intressant grupp. Det skulle dessutom behövas fler mätningar för att med säkerhet kunna utvärdera om en förändring i halt har skett. Jag har därför tagit fram förslag på andra möjliga utvärderingar av läkemedel som kan genomföras Följ uthämtningen av utvalda läkemedel Förskrivningen av utvalda läkemedel kan följas över tid för att se trender i användningen av läkemedel. En diskrepans kommer alltid att finnas gällande uthämtning och användning eftersom alla inte intar den medicin de hämtar ut. Vilka läkemedel som ska följas kan väljas på olika sätt. Ett förslag är att följa de läkemedel som Läkemedelsverket har tillsammans med landstingens nätverk för läkemedel och miljö tagit fram som miljöindikatorer inom ramen för nationella läkemedelsstrategin. I den strategin ingår det 20 läkemedel (Tabell 1, Bilaga 2). Stockholms läns landsting har tagit fram en lista på miljöbelastande läkemedelssubstanser, vilket också skulle kunna användas, se Tabell 2 Bilaga Fokusera på en grupp av läkemedel per år Fokuserat arbete skulle kunna göras kring specifika grupper av läkemedel som exempelvis STRAMA arbetar med antibiotika. Andra grupper av intresse för miljöpåverkan är till exempel sömnmedel och hormoner. Cytostatika är också en läkemedelsgrupp som vore av intresse eftersom den är så lite undersökt och innehåller giftiga substanser Arbeta för rening av läkemedel på avloppsreningsverk Det är mycket svårt att påverka förskrivningen av läkemedel på grund av miljöpåverkan av ett läkemedel, vilket främst beror på att patientens säkerhet alltid är viktigast. Det finns dessutom väldigt lite miljödata för de olika ämnena så utifrån det är det också svårt att göra prioriteringar läkemedel utifrån deras miljöpåverkan. Utifrån dessa iakttagelser är det viktigt att arbeta för att rena läkemedel vid avloppsreningsverken. Rening skulle även kunna ske på sjukhus också men eftersom den största andelen av läkemedel används i hemmen skulle bara en bråkdel av läkemedlen renas på sjukhusen. Halterna är dock höga på sjukhus och en effektivare rening skulle kunna göras som en komplettering. Studier har visat att rening med låg ozonering och aktivt kol är effektivt. En anläggning används idag i Knivsta och Linköpings kommun har beslutat bygga en liknande anläggning. 14

15 5.2 Slutsats Sammanfattningsvis kan sägas att det är svårt att dra säkra slutsatser från de fyra punktmätningarna som jämförs i studien. För en säkrare jämförelse skulle det behövas fler prover per år. Resultaten tyder dock på att halterna av ranitidin, dextropropoxifen, amilorid och trimetoprim har minskat medan halterna av metopolol, diklofenak, xylometazolin, atorvastatin, tramadol, mirtazapin och kodein har ökat. Detta stöds delvis av läkemedelsstatistik från perioden. Det måste dock poängteras att fynden kan bero på en slump. Fortsatta mätningar av läkemedel i miljön rekommenderas inte eftersom det är mycket kostsamt och har en begränsad användning, allra helst eftersom många av ämnena är under kvantifieringsgränsen och ingen utvärdering kan göras av dessa ämnen. Rekommendationen är därför att till exempel att statistik för uthämtning av utvalda läkedmedel följs och att arbeta för utbyggnad av rening av läkemedel på avloppsreningsverk görs vid relevanta platser. 15

16 6 Referenser 1. Socialstyrelsen, Läkemedel i miljön - en hälsorisk? En kartläggning av läkemedelsresters hälsorisker. 2002, Socialstyrelsen: Stockholm. 2. Läkemedelsverket, Miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter. 2004, Läkemedelsverket: Uppsala. 3. ApoteketAB, Läkemedel och miljö. 2005, Stockholms län landsting och Stockholms universitet: Stockholm. 4. Andersson, J., Brorström, and E. Lundén, Screening av läkemedelsrester i lakvatten, avloppsvatten och slam i Blekinge län. 2007, Länsstyrelsen i Blekinge & Landstinget Blekinge. 5. SLL. Miljöklassificerade läkemedel. [ [cited december]. 6. Bendz, D., et al., Occurrence and fate of pharmaceutically active compounds in the environment, a case study: Höje River in Sweden. Journal of Hazardous Materials, : p LandstingetJönköpinglän, Mål och handlingsplan för läkemedel och miljö , Landstinget i Jönköping län: Jönköping. 8. Ritzén, J., Forskare fann höga halter läkemedel i Östersjön, in DN; Apoteket. Försäljningsstatistik, Apotekets mätmetoder. Så här mäter vi ATC och DDDsystemet. [ toder_apoteketsmatmetoder.aspx] 2009 [cited Heberer, T., Occurrence, fate, and removal of pharmaceutical residues in the aquatic environment: a review of recent research data. Toxicology Letters, : p Webb, S., et al., Indirect human exposure to pharmaceuticals via drinking water. Toxicology Letters, : p Apoteket AB, Läkemedel och miljö. Anteckningar från konferens 21 april 2004 i Göteborg. 2004, Västra Götalandsregionen: Göteborg. 13. Snaprud, P., Utsläpp får grodor att byta kön. Forskning & Framsteg, / ULL, Läkemedel och miljö. Handlingsplan för Landstinget i Uppsala län, Dnr CK , Landstinget i Uppsala län: Uppsala. 15. Standardization of Spirometry, 1994 Update. American Thoracic Society. Am J Respir Crit Care Med, (3): p Fass. Environmental classification of pharmaceuticals in guidance for pharmaceutical companies. [ uidance%20document.pdf] 2007 [cited maj]. 17. Ågerstrand, M., et al., Improving environmental risk assessment of human pharmaceuticals. Environ Sci Technol, (9): p Läkemedelsverket. DDD - en mätenhet för studier av läkemedelsanvändning, [Hemsidasl] ]. 19. Fass. Fass - vårdpersonal. [Hemsida: ]. 20. SLL. Miljöklassificerade läkemedel. [Hemsida: ]. 16

17 Bilagor 17

18 18

19 Bilaga 1 Tabell 1. Ämnen med sju eller fler mätningar under kvantifieringsgränsen Aktiv substans Antal mätningar under kvantifieringsgränsen Aktiv substans Antal mätningar under kvantifieringsgränsen Amiodaron 12 Mometasonfuroat 12 Bendroflumetiazid 7 Nelfinavir 12 Bromhexin 11 Nitenpyram 12 Bromokriptin 12 Noretisteron 12 Ciprofloxacin 9 Norfloxacin 12 Cyklofosfamid 10 Norgestrel 12 Diazepam 10 Ofloxacin 11 Enalapril 8 Oximetazolin 12 Enrofloxacin 12 Oxitetracyklin 12 Erytromycin 12 Paroxetin 10 Etinylestradiol 12 Prazikvantel 12 Febantel 12 Prednisolon 12 Fentanyl 11 Pyrantel 12 Flunitrazepam 12 Raloxifen 11 Fluoxetin 8 Ramipril 7 Fluvastatin 11 Risperidon 12 Fluvoxamin 12 Salmeterol 12 Glibenklamid 9 Simvastatin 12 Hydrokortison 11 Tamoxifen 12 Ifosfamid 12 Tetracyklin 12 Ipratropium 11 Tioridazin 12 Karvedilol 10 Tylosin 12 Ketokonazol 11 Zolpidem 10 Lansoprazol 12 Östradiol/Estradiol 12 Loratadin 9 Östriol 10 Mianserin 11 19

20 Bilaga 2 Tabell 1. Aktiva substanser som ingår i Läkemedelverkets arbete med miljöindikatorer inom ramen för nationella läkemedelsstrategin Aktiv substans Motivering Ciprofloxacin Antibiotika Persistent, påvisad resistensutveckling i miljön Citalopram Clarithromycin Diklofenak Erytromycin Estradiol /Östradiol Etinylestradiol Flukonazol Ibuprofen Karbamazepin Ketokonazol Har hittats i fisk, dricksvatten, PBT 9, relativt stor användning Antibiotika Watch List enligt EU:s ramdirektiv för vatten Smärtstillande, NSAID Watch List enligt EU:s ramdirektiv för vatten, har hittats i dricksvatten och råvatten, toxicitet vid relevanta halter Antibiotika Watch List enligt EU:s ramdirektiv för vatten Hormon Watch List enligt EU:s ramdirektiv för vatten, medelhög miljörisk i FASS, toxicitet vid relevanta halter Hormon Watch List enligt EU:s ramdirektiv för vatten, hög miljörisk i FASS, toxicitet vid relevanta halter Har hittats i slam, ytvatten och dricksvatten Stor användning, stor andel receptfritt Har hittats i dricksvatten och ytvatten Mjällschampo Har hittats i slam, problematiska beredningsformer (t.ex. schampo) Levonorgestrel Starkt bioackumulerande, PBT 9 Losartan Metoprolol Metotrexat Naproxen Oxazepam Sertralin Sulfametoxazol Tramadol Trimetroprim Zolpidem Stor användning Stor användning, har hittats i dricksvatten, ytvatten och slam Okänd miljöpåverkan/förekomst, cytostatikum som används i hemmet Har hittats i dricksvatten och ytvatten, ökning då den ofta ersätter diklofenak Har hittats i dricksvatten, ytvatten och fisk. Toxicitet vid relevanta halter Medelhög risk i FASS, har hittats i ytvatten, fisk och slam Har hittats i ytvatten, fisk och slam Har hittats i dricksvatten och ytvatten Stor användning, har hittats i dricksvatten, ytvatten och slam Har hittats i dricksvatten, ytvatten och slam 20

21 21

22 Arbets- och miljömedicin Arbets- och miljömedicin är ett samarbete mellan Region Örebro län och landstingen i Sörmland, Värmland och Västmanland. Vi finns vid Universitetssjukhuset Örebro men vårt uppdrag är att arbeta för en god hälsa i en bra miljö i alla fyra länen. Vårt arbete rör sambandet mellan hälsa och ohälsa i relation till olika typer av exponeringar i arbetsmiljön, boendemiljön och den yttre miljön. Besök vår webbplats för att läsa mer om oss. Där kan du även anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Besöksadress Universitetssjukhuset Örebro Entré F, våning 2 Postadress Arbets- och miljömedicin Universitetssjukhuset Örebro Örebro Telefon

Jämförelse av halter av läkemedel i utgående vatten från avloppsreningsverken i Katrineholm, Eskilstuna och Nyköping

Jämförelse av halter av läkemedel i utgående vatten från avloppsreningsverken i Katrineholm, Eskilstuna och Nyköping RAPPORT Id nr: 14OLL1395-1 Utfärdat dat: 2014-03-12 Jämförelse av halter av läkemedel i utgående vatten från avloppsreningsverken i Katrineholm, Eskilstuna och Nyköping Katja Hagström, yrkes- och miljöhygieniker,

Läs mer

Kartläggning av läkemedelsrester i avlopps- och dricksvatten. Provtagning vid Akademiska sjukhuset, Uppsala och Lasarettet i Enköping hösten 2005.

Kartläggning av läkemedelsrester i avlopps- och dricksvatten. Provtagning vid Akademiska sjukhuset, Uppsala och Lasarettet i Enköping hösten 2005. Kartläggning av läkemedelsrester i avlopps- och dricksvatten. Provtagning vid sjukhuset, Uppsala och Lasarettet i Enköping hösten 2005. Bakgrund Årligen försäljs ca 147 miljoner läkemedelsförpackningar

Läs mer

Jämförelse av halter av läkemedel i utgående vatten från avloppsreningsverk i Sörmlands läns landsting mellan 2008/2009 och

Jämförelse av halter av läkemedel i utgående vatten från avloppsreningsverk i Sörmlands läns landsting mellan 2008/2009 och ID-nummer: 18RS4284-1 Utfärdad: 2018-06-04 Jämförelse av halter av läkemedel i utgående vatten från avloppsreningsverk i Sörmlands läns landsting mellan 2008/2009 och 2013-2017 Filip Bjurlid, kemist, fil.dr

Läs mer

Riskbedömningar av läkemedelsutsläpp

Riskbedömningar av läkemedelsutsläpp Riskbedömningar av läkemedelsutsläpp Katja Hagström Yrkeshygieniker, ekotoxikolog, FilDr Örebro Universitetssjukhus katja.hagstrom@orebroll.se Bakgrund - Sverige Förbrukas årligen 1 000 ton läkemedel Existerar

Läs mer

Läkemedel det nya miljögiftsproblemet?

Läkemedel det nya miljögiftsproblemet? Läkemedel det nya miljögiftsproblemet? Katja Hagström Yrkeshygieniker, ekotoxikolog, FilDr Örebro Universitetssjukhus katja.hagstrom@orebroll.se Disposition Bakgrund Flödet i samhället av läkemedel och

Läs mer

Miljöindikatorer inom ramen för nationella läkemedelsstrategin (NLS)

Miljöindikatorer inom ramen för nationella läkemedelsstrategin (NLS) Miljöindikatorer inom ramen för nationella läkemedelsstrategin (NLS) Rapport från CBL-kansliet, Läkemedelsverket 2015-09-07 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Svensk miljöklassificering av läkemedel

Svensk miljöklassificering av läkemedel Svensk miljöklassificering av läkemedel Innehållsförteckning Bakgrund 3 Hur kommer läkemedelssubstanser ut i miljön? 4 Miljörisk och miljöfara 4 Hur bedöms miljörisken? 5 Hur bedöms miljöfaran? 6 Nedbrytning

Läs mer

Läkemedel och miljö. Lina Jansson, miljösamordnare Catharina Krumlinde, miljöcontroller

Läkemedel och miljö. Lina Jansson, miljösamordnare Catharina Krumlinde, miljöcontroller Läkemedel och miljö Lina Jansson, miljösamordnare Catharina Krumlinde, miljöcontroller Informationen är framtagen av miljösamordnare HSF och Miljöenheten, granskad av Läkemedelskommittén Landstinget Sörmland

Läs mer

Anna Maria Sundin NAM18, Linköping 31 januari 2018

Anna Maria Sundin NAM18, Linköping 31 januari 2018 AVANCERAD RENING AV AVLOPPSVATTEN FÖR AVSKILJNING AV LÄKEMEDELSRESTER BEHOV, TEKNIK OCH KONSEKVENSER Anna Maria Sundin NAM18, Linköping 31 januari 2018 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

Provtagning av läkemedelsrester i avloppsvatten, SLL 2017

Provtagning av läkemedelsrester i avloppsvatten, SLL 2017 Provtagning av läkemedelsrester i, SLL 2017 Stockholms läns landsting har sedan 2005 årligen provtagit vatten och analyserat för läkemedelsrester. Provtagningarna sker på uppdrag av SLL Hållbarhet. Prover

Läs mer

Provtagning av läkemedelsrester i rå- och dricksvatten, SLL 2017

Provtagning av läkemedelsrester i rå- och dricksvatten, SLL 2017 Provtagning av läkemedelsrester i rå- och dricksvatten, SLL 2017 Stockholms läns landsting har sedan 2005 årligen provtagit vatten och analyserat för läkemedelsrester. Provtagningarna sker på uppdrag av

Läs mer

Miljöprioritering av läkemedelsutsläpp i Katrineholm, Eskilstuna och Nyköping

Miljöprioritering av läkemedelsutsläpp i Katrineholm, Eskilstuna och Nyköping RAPPORT Id nr: AMM-L-2010/23 Utfärdat dat: 19 maj 2010 Miljöprioritering av läkemedelsutsläpp i Katrineholm, Eskilstuna och Nyköping En sammanställning av utsläpp av läkemedelsrester i utgående avloppsvatten

Läs mer

Sammanställning av läkemedelsprovtagningar

Sammanställning av läkemedelsprovtagningar Sammanställning av läkemedelsprovtagningar Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljön,

Läs mer

Plan för läkemedel och miljö

Plan för läkemedel och miljö Plan för läkemedel och miljö Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Plan 2018-04-27 2021-12-31 Dokumentnummer Fastställd av Upprättad av Informationssäkerhetsklass Landstingsdirektören Verksamhetsområde

Läs mer

Motion 2017:52 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP) om punktrening för läkemedelsrester

Motion 2017:52 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP) om punktrening för läkemedelsrester Landstingsstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE LS 2017-1165 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Hållbarhet Johanna Borgendahl 1 (6) Landstingsstyrelsen Motion 2017:52 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP) om punktrening

Läs mer

Utmaningar i morgondagens vattenrening

Utmaningar i morgondagens vattenrening Utmaningar i morgondagens vattenrening - Läkemedel Av Jörgen Magnér (PhD) (PhD i Tillämpad Miljövetenskap) Jorgen.magner@ivl.se IVL Svenska Miljöinstitutet Ägs av en stiftelse som drivs av Staten & Svenskt

Läs mer

Ozonförsök för rening av läkemedelsrester vid Himmerfjärdsverket

Ozonförsök för rening av läkemedelsrester vid Himmerfjärdsverket RAPPORT Ozonförsök för rening av läkemedelsrester vid Himmerfjärdsverket Mats Ek Christian Baresel 2013-03-13 Arkivnummer: U4201 Rapporten godkänd: 2013-03-25 Uwe Fortkamp Gruppchef Box 21060, SE-100 31

Läs mer

Uppmärksamma LÄKEMEDEL & MILJÖ!

Uppmärksamma LÄKEMEDEL & MILJÖ! Uppmärksamma LÄKEMEDEL & MILJÖ! Uppmärksamma läkemedel & miljö! Läkemedel och miljö har uppmärksammats alltmer på senare tid då läkemedelsrester spårats i mark och vatten. Med denna broschyr vänder vi

Läs mer

Grundrapport AMM 12/11. Ghayda Fakhri Fouad, kemist, fil.mag Katja Hagström, yrkeshygieniker, fil.dr

Grundrapport AMM 12/11. Ghayda Fakhri Fouad, kemist, fil.mag Katja Hagström, yrkeshygieniker, fil.dr Förekomst av läkemedelsrester i dricksvatten, vattenmiljö och slam En litteratursammanställning av utsläpp av läkemedelsrester i rå- och dricksvatten, slam från avloppsreningsverk samt i våtmarker i Sverige

Läs mer

Handlingsplan Läkemedel och miljö 2012

Handlingsplan Läkemedel och miljö 2012 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 14 (24) Dnr CK 2012-0050 82 Handlingsplan Läkemedel och miljö 2012 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

46 pharma industry nr 4-15

46 pharma industry nr 4-15 juridik miljö Läkemedelsrester ska renas med hjälp av Det finns i dag cirka 1 200 aktiva läkemedelssubstanser på den svenska marknaden. Många av dessa substanser passerar människokroppen och hamnar i avloppsvattnet

Läs mer

Läkemedel och miljö. Marie-Louise Ovesjö

Läkemedel och miljö. Marie-Louise Ovesjö Läkemedel och miljö Marie-Louise Ovesjö Hur hamnar läkemedel i miljön? Varför bekymra sig om detta? Läkemedel kan påverka levande organismer I dag finns inga heltäckande rutinmetoder för att rena dricksvatten

Läs mer

Läkemedelsnivåer i vatten och miljöklassificering av läkemedel i Stockholms läns landsting. Örebro 2 september 2005

Läkemedelsnivåer i vatten och miljöklassificering av läkemedel i Stockholms läns landsting. Örebro 2 september 2005 Läkemedelsnivåer i vatten och miljöklassificering av läkemedel i Stockholms läns landsting Örebro 2 september 2005 läkemedel och miljö Varför bekymra sig om detta? Läkemedel primärt designade för att påverka

Läs mer

Lagstiftning och praktiskt arbete Hur jobbar Läkemedelsverket med miljöfrågor? Anna-Karin Johansson Miljösamordnare Läkemedelsverket (LV)

Lagstiftning och praktiskt arbete Hur jobbar Läkemedelsverket med miljöfrågor? Anna-Karin Johansson Miljösamordnare Läkemedelsverket (LV) Lagstiftning och praktiskt arbete Hur jobbar Läkemedelsverket med miljöfrågor? Anna-Karin Johansson Miljösamordnare Läkemedelsverket (LV) Läkemedelsverkets uppgifter Godkännande av kliniska prövningar

Läs mer

Enskilda avlopp som källa till läkemedelsrester och kemikalier Karl-Axel Reimer, Södertälje kommun Helene Ejhed, IVL Svenska Miljöinstitutet

Enskilda avlopp som källa till läkemedelsrester och kemikalier Karl-Axel Reimer, Södertälje kommun Helene Ejhed, IVL Svenska Miljöinstitutet Enskilda avlopp som källa till läkemedelsrester och kemikalier Karl-Axel Reimer, Södertälje kommun Helene Ejhed, IVL Svenska Miljöinstitutet Mikael Remberger, Jörgen Magnér, Tomas Viktor, Mikael Olshammar,

Läs mer

Problem vid Analyser. - hur vet vi att reningen ger rätt effekt? av Jörgen Magnér (Forskare IVL)

Problem vid Analyser. - hur vet vi att reningen ger rätt effekt? av Jörgen Magnér (Forskare IVL) Problem vid Analyser - hur vet vi att reningen ger rätt effekt? av Jörgen Magnér (Forskare IVL) Analyser av: Organiska miljögifter Luft, vatten, jord, slam, sediment, biota, blod & urin Metaller & Oorganiska

Läs mer

SLL:s nya databas för

SLL:s nya databas för miljö SLL:s nya databas för Stockholms läns landsting (SLL) har skapat en databas för information om läkemedels miljöpåverkan. Databasen ska presentera läkemedels miljö påverkan på ett lättillgängligt

Läs mer

35 Motion 2017:52 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP) om punktrening för läkemedelsrester LS

35 Motion 2017:52 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP) om punktrening för läkemedelsrester LS 35 Motion 2017:52 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP) om punktrening för läkemedelsrester LS 2017-1165 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2018-04-25 LS 2017-1165 Landstingsstyrelsen Motion 2017:52

Läs mer

IVLs arbete som tredjepartsgranskare av miljöinformationen på ww.fass.se. av Jörgen Magnér (PhD in Applied Environmental Science)

IVLs arbete som tredjepartsgranskare av miljöinformationen på ww.fass.se. av Jörgen Magnér (PhD in Applied Environmental Science) IVLs arbete som tredjepartsgranskare av miljöinformationen på ww.fass.se av Jörgen Magnér (PhD in Applied Environmental Science) Granskningsarbetet på IVL Granskningsteamet: Eva Brorström-Lundén (Tidigare

Läs mer

Reduktion av läkemedelsrester

Reduktion av läkemedelsrester Reduktion av läkemedelsrester Föreningen Vattens Norrlandsmöte 2011 Cajsa Wahlberg, Berndt Björlenius Stockholm Vatten Bakgrund 1 000-1 2000 aktiva substanser ingår i läkemedel på den svenska marknaden

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2017:52 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP) om punktrening för läkemedelsrester

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2017:52 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP) om punktrening för läkemedelsrester FÖRSLAG 2018:63 LS 2017-1165 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2017:52 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP) om punktrening för läkemedelsrester Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG 2018-05-22

Läs mer

Lite nytt om antibiotika

Lite nytt om antibiotika Lite nytt om antibiotika Mårten Prag 25 Antibiotika (J01 exkl metenamin) i Norden 1987-2007 total förbrukning, DDD/1000 invånare och dag 20 DDD/1000 invånare/dag 15 10 5 Island Finland Sverige Norge Danmark

Läs mer

Resultatrapport - screening av miljögifter 2014

Resultatrapport - screening av miljögifter 2014 Resultatrapport - screening av miljögifter 214 Kontaktperson Webbplats Fotografier Jens Mattson Länsstyrelsen i Jönköpings län 215 Gunnel Hedberg, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Direkttelefon 1-22 36

Läs mer

Läkemedel - förekomst i vattenmiljön, förebyggande åtgärder och möjliga reningsmetoder. Stockholm Vattens projekt. Bakgrund. Ingår i projektet:

Läkemedel - förekomst i vattenmiljön, förebyggande åtgärder och möjliga reningsmetoder. Stockholm Vattens projekt. Bakgrund. Ingår i projektet: Läkemedel - förekomst i vattenmiljön, förebyggande åtgärder och möjliga reningsmetoder Stockholm Vattens projekt Pågår 25-29 Finansierat med 14,75 miljoner från Miljömiljarden, Stockholms Stad Samarbete

Läs mer

Läkemedelsrester i avloppsvatten

Läkemedelsrester i avloppsvatten Läkemedelsrester i avloppsvatten En litteratursammanställning av utsläpp av läkemedelsrester i utgående avloppsvatten från sjukhus samt inkommande och utgående vatten från avloppsreningsverk i Sverige

Läs mer

Rapport - Kartläggning av läkemedelsrester i Västra Götaland

Rapport - Kartläggning av läkemedelsrester i Västra Götaland 1(11) Läkemedels miljöpåverkan Rapport - Kartläggning av läkemedelsrester i Västra Götaland Denna rapport är behandlad och godkänd vid projektgruppens möte i Göteborg 2008-12-03 I projektgruppen ingår

Läs mer

Screening av miljögifter och läkemedel vid Trelleborgs avloppsreningsverk

Screening av miljögifter och läkemedel vid Trelleborgs avloppsreningsverk 1 (5) Screening av miljögifter och läkemedel vid Trelleborgs avloppsreningsverk Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 3/2007 2 (5) Sammanfattning Miljönämnden i Trelleborgs kommun har deltagit

Läs mer

Läkemedelsrester i vatten

Läkemedelsrester i vatten Läkemedelsrester i vatten 2015-01-20 Seminarium Ann-Marie Camper Koordinator Marinbiolog o. EMBA Vad är Skånes Hav o Vatten? Funktion finansierad av Region Skåne i samarbete med Simrishamns kommun Koordinator

Läs mer

Fördjupad analys av olika handlingsalternativ för att nå etappmålet om miljöhänsyn i läkemedelslagstiftningen inom EU och internationellt

Fördjupad analys av olika handlingsalternativ för att nå etappmålet om miljöhänsyn i läkemedelslagstiftningen inom EU och internationellt Fördjupad analys av olika handlingsalternativ för att nå etappmålet om miljöhänsyn i läkemedelslagstiftningen inom EU och internationellt Rapport från Läkemedelsverket 2014-12-15 Postadress/Postal address:

Läs mer

Läkemedelsrester i avloppsvatten

Läkemedelsrester i avloppsvatten Läkemedelsrester i avloppsvatten Cajsa Wahlberg Stockholm Vatten VA-Kem 2011, 15 september Bakgrund 1 000-1 2000 aktiva substanser ingår i läkemedel på den svenska marknaden År 2008 såldes 5,7 miljarder

Läs mer

Hushållsspillvatten Tillförsel av Läkemedelsrester

Hushållsspillvatten Tillförsel av Läkemedelsrester Hushållsspillvatten Tillförsel av Läkemedelsrester Bilden är från provtagningen i Norumsgärde pumpstation. Gryaab rapport 2011:5 Nicklas Paxéus Gryaab AB, Norra Fågelrovägen 3, 418 34 Göteborg, Tel växel

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 4 2013 Rapporten inkluderar årsstatistik för 2013. 2014-01-24 2 Bilder 4-13 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept 2014-01-24 jan-06 mar-06 maj-06 jul-06

Läs mer

Läkemedelsrester från sjukhus och avloppsreningsverk Rapport 2010:1

Läkemedelsrester från sjukhus och avloppsreningsverk Rapport 2010:1 Läkemedelsrester från sjukhus och avloppsreningsverk Rapport 2010:1 Ingela Helmfrid Arbets och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Landstinget i Östergötland, Linköping Cajsa Eriksson Landstinget i Östergötland,

Läs mer

Utvärdering av reningsmetoder för att minska utsläpp av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar

Utvärdering av reningsmetoder för att minska utsläpp av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar Utvärdering av reningsmetoder för att minska utsläpp av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar 2018-01-29 Margareta Lundin Unger Havs- och vattenmyndigheten margareta.lundin-unger@havochvatten.se

Läs mer

Antibiotikaförbrukning för helåret 2012 inklusive kvartalsrapport Publicerat på SMI:s hemsida den 23/1-2013

Antibiotikaförbrukning för helåret 2012 inklusive kvartalsrapport Publicerat på SMI:s hemsida den 23/1-2013 Antibiotikaförbrukning för helåret 2012 inklusive kvartalsrapport 4 2012 Publicerat på SMI:s hemsida den 23/1-2013 Bilder 3-11 redovisar statistik för antibiotika förskrivet på recept DDD/1000 invånare

Läs mer

Uppdatering av den nationella miljöbedömningen. Vad är ett grönt läkemedel? eller. Mer info på: www.ansvarsblogg.se

Uppdatering av den nationella miljöbedömningen. Vad är ett grönt läkemedel? eller. Mer info på: www.ansvarsblogg.se Uppdatering av den nationella miljöbedömningen eller Vad är ett grönt läkemedel? Bengt Mattson CSR- och miljöchef Pfizer AB, samt från 1 december halvtid på LIF Handläggare CSR och Miljöfrågor Mer info

Läs mer

Läkemedel i avloppsvatten. Marinette Hagman, NSVA, Sweden Water Research och Michael Cimbritz, LTH

Läkemedel i avloppsvatten. Marinette Hagman, NSVA, Sweden Water Research och Michael Cimbritz, LTH Läkemedel i avloppsvatten Marinette Hagman, NSVA, Sweden Water Research och Michael Cimbritz, LTH Rester av läkemedel i avloppsvatten Svårnedbrytbara Oftast vattenlösliga Kan vara biologiskt aktiva Kan

Läs mer

Verksamhet. 10 vattenverk (VV) 19 avloppsreningsverk (ARV) 120 pumpstationer 230 mil rörnät

Verksamhet. 10 vattenverk (VV) 19 avloppsreningsverk (ARV) 120 pumpstationer 230 mil rörnät Verksamhet 10 vattenverk (VV) 19 avloppsreningsverk (ARV) 120 pumpstationer 230 mil rörnät Hämtning av hushållens avfall i Umeå kommun 7 återvinningscentraler (ÅVC) 10 miljöstationer (en på varje ÅVC och

Läs mer

4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Tandvårds- och

4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Tandvårds- och Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1589 av Emma Nohrén och Carl Schlyter (båda MP) Miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Läkemedelsrester på Universitetssjukhuset MAS

Läkemedelsrester på Universitetssjukhuset MAS Läkemedelsrester på Universitetssjukhuset MAS från upphandling till avlopp Slutrapport provtagning och avklarade delmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING AV SLUTRAPPORT PROVTAGNING

Läs mer

Antibiotikaanvändning Akademiska sjukhuset. T o m juni 2018

Antibiotikaanvändning Akademiska sjukhuset. T o m juni 2018 Antibiotikaanvändning Akademiska sjukhuset T o m juni 218 Datakälla och måttenheter i presentationen Data över läkemedelsförsäljning via recept utskrivna på sjukhuset rekvisition till sjukhuset Enheter:

Läs mer

Vilka läkemedel använder Stockholmarna?

Vilka läkemedel använder Stockholmarna? 1 Vilka läkemedel använder Stockholmarna? Björn Wettermark Enhetschef & Docent Utvecklingsavdelningen, HSF, SLL och CPE, Karolinska Institutet 2 Några frågor att besvara Hur stor andel av befolkningen

Läs mer

disposition vatten som livsmedel internationellt perspektiv nationellt perspektiv den nya toxikologin klassificering

disposition vatten som livsmedel internationellt perspektiv nationellt perspektiv den nya toxikologin klassificering disposition vatten som livsmedel internationellt perspektiv nationellt perspektiv den nya toxikologin klassificering ett glas vatten Tid: -4.0 mdr år Atmosfär: N 2 Aktivitet: Läckage av metan, ammoniak

Läs mer

Läkemedel från källa till utlopp

Läkemedel från källa till utlopp Rapport Diarienummer KF217-72 Projektnummer Läkemedel från källa till utlopp En jämförelse mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Käppalaverket Marcus Frenzel Käppalaförbundet 217-5-31 Käppalaförbundet

Läs mer

Läkemedelsrester i avloppsvatten. Berndt Björlenius Stockholm Vatten VA AB

Läkemedelsrester i avloppsvatten. Berndt Björlenius Stockholm Vatten VA AB Läkemedelsrester i avloppsvatten Berndt Björlenius Stockholm Vatten VA AB Bakgrund 1 000-1 200 aktiva substanser ingår i läkemedel på den svenska marknaden Drygt 3% används inom slutenvården Ca 2 % används

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 2014 2 Bilder 4-11 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept jan-06 mar-06 maj-06 jul-06 sep-06 nov-06 jan-07 mar-07 maj-07 jul-07 sep-07 nov-07 jan-08

Läs mer

Antibiotikastatistik- kvartalsrapport

Antibiotikastatistik- kvartalsrapport 1 Antibiotikastatistik- kvartalsrapport 1 2014 2 Bilder 4-11 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept Antibiotika (J01 exkl. metenamin) försålt på recept 2006- mars 2014, alla åldrar, per

Läs mer

Antibiotikastatistik- kvartalsrapport

Antibiotikastatistik- kvartalsrapport Antibiotikastatistik- kvartalsrapport 1 2013 Inkluderar även en fördjupning med data framtaget av apotekare från lokala Stramagrupper för helåret 2012 Publicerat på SMI:s hemsida den 18/4-2013 Bilder 3-10

Läs mer

Kvartalsstatistik från SMI kvartal 4, Publicerat på SMI:s hemsida den 2/2-2012

Kvartalsstatistik från SMI kvartal 4, Publicerat på SMI:s hemsida den 2/2-2012 Kvartalsstatistik från SMI kvartal 4, 2011 Publicerat på SMI:s hemsida den 2/2-2012 Bilder 2-13 redovisar statistik för antibiotika förskrivet på recept: 3. Antibiotika (J01 exkl. metenamin), per månad,

Läs mer

Reduktion av läkemedel i svenska avloppsreningsverk kunskapssammanställning

Reduktion av läkemedel i svenska avloppsreningsverk kunskapssammanställning Rapport Nr 2014 16 Reduktion av läkemedel i svenska avloppsreningsverk kunskapssammanställning Maritha Hörsing Cajsa Wahlberg Per Falås Gerly Hey Anna Ledin Jes la Cour Jansen Svenskt Vatten Utveckling

Läs mer

Läkemedelsrester i avloppsvatten och kommunala reningsverk, nuläget. Nicklas Paxéus, Gryaab AB

Läkemedelsrester i avloppsvatten och kommunala reningsverk, nuläget. Nicklas Paxéus, Gryaab AB Läkemedelsrester i avloppsvatten och kommunala reningsverk, nuläget Nicklas Paxéus, Gryaab AB Läkemedel i avloppsvatten URIN FEKALIER LÄKEMEDEL, intag LÄKEMEDEL, utsöndring Ursprungligt läkemedel + metaboliter

Läs mer

Kvartalsstatistik från SMI kvartal 1, Publicerat på SMI:s hemsida den 19/4-2012

Kvartalsstatistik från SMI kvartal 1, Publicerat på SMI:s hemsida den 19/4-2012 Kvartalsstatistik från SMI kvartal 1, 2012 Publicerat på SMI:s hemsida den 19/4-2012 Bilder 3-9 redovisar statistik för antibiotika förskrivet på recept: 3. Antibiotika (J01 exkl. metenamin), per månad,

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 2015 2015-06-12 2 Bilder 4-11 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept 2015-06-12 18 Antibiotika (J01 exkl. metenamin) försålt på recept 2006- mars

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 2015 2 Bilder 4-11 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept jan-06 mar-06 maj-06 jul-06 sep-06 nov-06 jan-07 mar-07 maj-07 jul-07 sep-07 nov-07 jan-08

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Åsele kommun 2009 Åseborg Åsele kommun Uppdragsrapport 2009-06-8 (LMG) har utförts på totalt 3 st individer under våren 2009. Medelåldern var 88 år (78-09). Av individerna hade 86 % (30 st) ApoDos (individuellt

Läs mer

Läkemedel & miljö i ett landstingsperspektiv. Thomas Lindqvist Apotekare Enheten för kunskapsstöd Region Uppsala

Läkemedel & miljö i ett landstingsperspektiv. Thomas Lindqvist Apotekare Enheten för kunskapsstöd Region Uppsala Läkemedel & miljö i ett landstingsperspektiv Thomas Lindqvist Apotekare Enheten för kunskapsstöd Region Uppsala Lite historik 2003 miljöplan - minska läkemedlens negativa miljöpåverkan. Minskad förskrivning

Läs mer

Kvartalsstatistik från SMI kvartal 2, Publicerat på SMI:s hemsida den 27/7-2012

Kvartalsstatistik från SMI kvartal 2, Publicerat på SMI:s hemsida den 27/7-2012 Kvartalsstatistik från SMI kvartal 2, 2012 Publicerat på SMI:s hemsida den 27/7-2012 Bilder 3-9 redovisar statistik för antibiotika förskrivet på recept: 3. Antibiotika (J01 exkl. metenamin), per månad,

Läs mer

Antibiotikaanvändning. Lasarettet i Enköping T o m juni 2017

Antibiotikaanvändning. Lasarettet i Enköping T o m juni 2017 Antibiotikaanvändning Lasarettet i Enköping T o m juni 217 Datakällor och måttenheter i denna presentation Källa är ehälsomyndigheten: data över läkemedelsförsäljning via recept och rekvisition. Presenteras

Läs mer

Title. Läkemedelsrester i vattnet. Var står vi vart går vi? Subtitle SIWI swedishwaterhouse.se

Title. Läkemedelsrester i vattnet. Var står vi vart går vi? Subtitle SIWI swedishwaterhouse.se Title Subtitle Läkemedelsrester i vattnet Var står vi vart går vi? 2016-09-30 Program Inledning: Klustergruppens rekommendationer och påbörjade processer kring vatten och läkemedel Nicolai Schaaf, SIWI

Läs mer

NEPI Nätverk för läkemedelsepidemiologi The Swedish Network for Pharmacoepidemiology

NEPI Nätverk för läkemedelsepidemiologi The Swedish Network for Pharmacoepidemiology Missvisande tolkning av statistik över sömnmedel och lugnande läkemedel till unga Statistik från Socialstyrelsens Läkemedelsregister visar att den i Ekot rapporterade alarmerande ökningen av förskrivningen

Läs mer

Läkemedels miljöeffekter internationell utveckling på väg. Åke Wennmalm f.d. miljödirektör i Stockholms läns landsting

Läkemedels miljöeffekter internationell utveckling på väg. Åke Wennmalm f.d. miljödirektör i Stockholms läns landsting Läkemedels miljöeffekter internationell utveckling på väg Åke Wennmalm f.d. miljödirektör i Stockholms läns landsting Landstingets miljöarbete med läkemedel under perioden 2000-2010: 2001 Förorening av

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 2 2015 2 Bilder 4-11 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept jan-06 mar-06 maj-06 jul-06 sep-06 nov-06 jan-07 mar-07 maj-07 jul-07 sep-07 nov-07 jan-08

Läs mer

Borttagning av läkemedelsrester i renat avloppsvatten

Borttagning av läkemedelsrester i renat avloppsvatten Borttagning av läkemedelsrester i renat avloppsvatten Bakgrund: Aqua-Q är ett svenskt Cleantech SME från Stockholm och deltar i olika tillkämpade forskningsprojekt, finansierade genom EU bidrag. Bolaget

Läs mer

Läkemedel och miljö. Emma Olsson leg. apotekare emma.m.olsson@skane.se. Läkemedelsrådet & Läkemedelsenheten

Läkemedel och miljö. Emma Olsson leg. apotekare emma.m.olsson@skane.se. Läkemedelsrådet & Läkemedelsenheten Läkemedel och miljö Emma Olsson leg. apotekare emma.m.olsson@skane.se Krav på nya läkemedel Effekt - kliniska prövningar på patienter Säkerhet - utvärdering täd på ådjur och människor ik Kvalitet - tillverkningsproceduren,

Läs mer

Biologisk rening, primärt för enskilda avlopp. Malmö 20 januari, 2015. www.alnarpcleanwater.se yngve.svensson@alnarpcleanwater.

Biologisk rening, primärt för enskilda avlopp. Malmö 20 januari, 2015. www.alnarpcleanwater.se yngve.svensson@alnarpcleanwater. Biologisk rening, primärt för enskilda avlopp Malmö 20 januari, 2015 www.alnarpcleanwater.se yngve.svensson@alnarpcleanwater.se 0709-985520 ACT Natural TM Framtidens kretsloppsanpassade lösning för Enskilda

Läs mer

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Årsrapport 2017 Öppenvård och sjukhus

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Årsrapport 2017 Öppenvård och sjukhus Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Årsrapport Öppenvård och sjukhus 14 Uthämtade antibiotikarecept per 1 invånare och år för olika åldersgrupper i Sverige Källa: Apoteket AB och ehälsomyndigheten

Läs mer

Legemiddelrester i svensk drikkevann resultater fra undersøkelser utført av Stockholm Vatten og Stockholms Läns landsting

Legemiddelrester i svensk drikkevann resultater fra undersøkelser utført av Stockholm Vatten og Stockholms Läns landsting Legemiddelrester i svensk drikkevann resultater fra undersøkelser utført av Stockholm Vatten og Stockholms Läns landsting Forsker Vidar Lund, Nasjonalt folkehelseinstitutt Fagtreff Norsk vannforening 10.

Läs mer

Estelle Larsson Doktorand i miljövetenskap 11/25/2011 1

Estelle Larsson Doktorand i miljövetenskap 11/25/2011 1 Vad händer med läkemedel i reningsverket? 11/25/2011 1 Cl H N COOH COOH O COOH H COOH Cl Diclofenac Ibuprofen Ketoprofen Naproxen www.voltaren.se www.ipren.se www.zongel.se www.eox.se NSAIDs - Non steroid

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Åsele kommun 2009 Stugan Åsele kommun Uppdragsrapport (LMG) har utförts på totalt st individer under tidsperioden. Medelåldern var 83 år (77-92). Av individerna hade 55 % (6 st) ApoDos (individuellt förpackade

Läs mer

Kvartalsstatistik från SMI kvartal 3, 2011

Kvartalsstatistik från SMI kvartal 3, 2011 Kvartalsstatistik från SMI kvartal 3, 2011 Bilder 2-8 redovisar statistik för antibiotika förskrivet på recept: 2. Antibiotika (J01 exkl. metenamin), per månad, DDD/1000 invånare och dag, samt glidande

Läs mer

Läkemedelsrester från sjukhus och avloppsreningsverk Rapport 2010:1

Läkemedelsrester från sjukhus och avloppsreningsverk Rapport 2010:1 Läkemedelsrester från sjukhus och avloppsreningsverk Rapport 2010:1 Ingela Helmfrid Arbets och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Landstinget i Östergötland, Linköping Cajsa Eriksson Landstinget i Östergötland,

Läs mer

Tillförsel av läkemedelsrester från sjukhus

Tillförsel av läkemedelsrester från sjukhus Tillförsel av läkemedelsrester från sjukhus Gryaab rapport 2012:2 Nicklas Paxéus Sida 2 Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa och driva system som kostnadseffektivt samlar

Läs mer

www.lio.se Rapport 2006:1

www.lio.se Rapport 2006:1 Läkemedel i miljön Läkemedelsflöden i Östergötlands och Jönköpings län samt stora sjöarna Vättern, Vänern och Mälaren. Ingela Helmfrid Yrkes- och miljömedicinskt centrum www.lio.se Rapport 2006: Läkemedel

Läs mer

Handlingsplan för hur Läkemedelsverket fram till 2020 ska verka för att nå miljömålen (reviderad)

Handlingsplan för hur Läkemedelsverket fram till 2020 ska verka för att nå miljömålen (reviderad) Handlingsplan för hur Läkemedelsverket fram till 2020 ska verka för att nå miljömålen (reviderad) Rapport från Läkemedelsverket Datum: juni 2018 Dnr: 4.3.1-2018-048909 Regeringsuppdrag att Uppdrag att

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport Antibiotikastatistikkvartalsrapport 4 2016 1 Bilder 3-11 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept Statistiken inkluderar alla förskrivarkategorier. jan-06 apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07

Läs mer

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Årsrapport 2016 Öppenvård och sjukhus

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Årsrapport 2016 Öppenvård och sjukhus Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Årsrapport 216 Öppenvård och sjukhus 14 Uthämtade antibiotikarecept per 1 invånare och år för olika åldersgrupper i Sverige 12 Recept / 1 invånare och år 1

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 4 2015 2 Bilder 4-12 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept Statistiken inkluderar alla förskrivarkategorier Antibiotika (J01 exkl. metenamin) försålt

Läs mer

Handlingsplan för att minska den negativa miljöpåverkan från Landstinget i Värmlands läkemedelsanvändning

Handlingsplan för att minska den negativa miljöpåverkan från Landstinget i Värmlands läkemedelsanvändning 1 (6) Miranda Fredriksson 2011-12-05 LK/111831 Tove Tevell Handlingsplan för att minska den negativa miljöpåverkan från Landstinget i Värmlands läkemedelsanvändning Inledning Denna handlingsplan har utarbetats

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 4 2015 2 Bilder 4-12 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept Statistiken inkluderar alla förskrivarkategorier jan-06 mar-06 maj-06 jul-06 sep-06 nov-06

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport Antibiotikastatistikkvartalsrapport 4 2018 1 Bilder 3-11 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept Statistiken inkluderar alla förskrivarkategorier. jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08

Läs mer

Antibiotika till skåningar Emma Brogård leg. apotekare Område Läkemedel

Antibiotika till skåningar Emma Brogård leg. apotekare Område Läkemedel Antibiotika till skåningar 18-07-23 Emma Brogård leg. apotekare emma.m.brogard@skane.se Område Läkemedel Antibiotika på recept och dosrecept Jämförelser mellan länen juli 2017 till juni 2018 jämfört med

Läs mer

Hur ska vi minska riskerna med farliga ämnen? Sveriges strategi för arbetet från miljömålsberedningen

Hur ska vi minska riskerna med farliga ämnen? Sveriges strategi för arbetet från miljömålsberedningen Hur ska vi minska riskerna med farliga ämnen? Sveriges strategi för arbetet från miljömålsberedningen Läkemedelsrester hur minskar vi riskerna? FAH Växjö 10 okt 2012 Anders Finnson Svenskt Vatten - Friskt

Läs mer

Äldre och läkemedel. Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten

Äldre och läkemedel. Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten Äldre och läkemedel Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten Innehåll Olämpliga läkemedel för äldre / läkemedel som ökar fallrisk Nulägesbeskrivning- Aktuell statistik Vad arbetar Landstinget med? 1

Läs mer

Rapporter från regeringsuppdrag om läkemedel HaV-projekten

Rapporter från regeringsuppdrag om läkemedel HaV-projekten Rapporter från regeringsuppdrag om läkemedel HaV-projekten 2017-01-25 Margareta Lundin Unger Havs- och vattenmyndigheten margareta.lundin-unger@havochvatten.se 1 Problembild - läkemedel Undersökningar

Läs mer

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 2014 Öppenvård och sjukhus

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 2014 Öppenvård och sjukhus Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 214 Öppenvård och sjukhus 45 4 35 Uthämtade antibiotikarecept* per 1 invånare och län 212-214 Källa: Concise, e-hälsomyndigheten Linjen indikerar

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013 Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt Europeiska Antibiotikadagen 2013 18 november Antibiotikaresistens är en ekologisk och gemensam fråga! Effektiva antibiotika en förutsättning

Läs mer

Läkemedelsanvändning - senaste tre månaderna. Procent (%)

Läkemedelsanvändning - senaste tre månaderna. Procent (%) Läkemedelsanvändning Frågor om läkemedelsanvändning är viktiga för att följa då läkemedelskostnaden utgör cirka 1-1 procent av hälso- och sjukvårdsbudgeten. Trots att det finns läkemedelsregister över

Läs mer

Kapitel 25 Terapeutiska kvoter Terapeutiska kvoter vs. Skarpa kvoter Inte bara primärvården

Kapitel 25 Terapeutiska kvoter Terapeutiska kvoter vs. Skarpa kvoter Inte bara primärvården Kapitel Läkemedelskommittén Halland utger årligen Terapirekommendationer över rekommenderade läkemedel. Dessa rekommendationer anger lämpliga terapival i normalfallet. Vi vet alla att det finns ett mindre

Läs mer

Kvartalsstatistik från SMI kvartal 1, 2011

Kvartalsstatistik från SMI kvartal 1, 2011 Kvartalsstatistik från SMI kvartal 1, 2011 Bilder 2-9 redovisar statistik för antibiotika förskrivet på recept: 2. Antibiotika (J01 exkl. metenamin), per månad, DDD/1000 invånare och dag, samt glidande

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2018

RSV-rapport för vecka 9, 2018 RSV-rapport för vecka 9, 2018 Denna rapport publicerades den 8 mars 2018 och redovisar RSV-läget vecka 9 (26 februari 4 mars). Lägesbeskrivning Aktiviteten för respiratory syncytial virus (RSV) är på en

Läs mer