Hushållstjänster för alla!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hushållstjänster för alla!"

Transkript

1 Hushållstjänster för alla! Ett enklare system för en enklare vardag juni 2008

2 Innehållsförteckning CENTERPARTIETS SKATTEGRUPP VILL 2 HEMHJÄLP ÅT ALLA! 3 STORA VINSTER MED YTTERLIGARE FÖRENKLINGAR 4 Fler företag och riktiga arbeten 4 Högre välbefinnande för fler 5 Allt vitare marknad 5 Ett mer jämställt samhälle 5 HUSHÅLLSTJÄNSTER ENLIGT DAGENS MODELL 6 HUSHÅLLSTJÄNSTER ENLIGT SKATTEGRUPPENS MODELL 7 AVDRAG FÖR FLER TJÄNSTER 8 HÖJ TAKET FÖR REDOVISNING AV INKOMSTUPPGIFTER 9 BILAGA 1 EXEMPELFAKTURA 10 1

3 1 Centerpartiets skattegrupp vill Att skattereduktionen för hushållstjänster reformeras så att reduktionen kommer konsumenten till del direkt. Att förenklingen av skattereduktionen för hushållstjänster inte påverkar företagens likviditet och administrativa arbetsbörda samt att kontrollansvaret ligger på Skatteverket. Likställa skatte- och avgiftsfriheten vid mindre belopp till nuvarande regler om skattebefrielse av vissa inkomster upp till kr per år för den som utför tjänst. Vidareutveckla reformen om skattereduktion för hushållstjänster (RUT-avdrag) till att även innehålla ett ROT-avdrag (byggentreprenadavdrag för renovering, ombyggnad och tillbyggnad) som riktas mot miljösatsningar där energieffektivisering och olika miljöanpassningar av bostäder stimuleras. Exempelvis kan det handla om uppsättning av solceller, installering av värmepumpar och isolering av väggar och fönster. Om Centerpartiets skattegrupp Skattevision 2014 Centerpartiets skattegrupp leds av riksdagsledamoten Per Åsling. Gruppens uppdrag är att identifiera ett skattesystem som gör det lönsamt att jobba, utbilda sig och driva företag oavsett var man bor i Sverige. Gruppen ska grundligt analysera dagens system för att kunna se nya politiska möjligheter som stärker jobb, företagande och tillväxt i hela landet. Ett framtida skattesystem måste ta sin utgångspunkt i framtidens utmaningar och inte gårdagens problem. Det är också viktigt att förstå de olika former av skattesystem som utvecklats under senaste åren och de förändringar som är på väg i andra länder. Gruppen ska dessutom definiera hur Centerpartiets federalism kan omsättas i skattesystemet. De federala finansieringsprinciperna tar sin utgångspunkt i den framtida regionreformen där ansvar, intäkter och utgifter ska vara tydligare kopplade till varandra. 2

4 2 Hemhjälp åt alla! Drömmen om att få hjälp med att få vardagspusslet att gå ihop har förverkligats. Detta tack vare Centerpartiets avgörande roll i pådrivandet och realiseringen av skatteavdraget för hushållstjänster. Skatteavdraget för hushållstjänster har blivit en stor succé. Avdraget infördes i syfte att skapa fler jobb, stimulera företagandet, öka jämställdheten samt göra svarta jobb vita. Reformen är en succé. Under andra halvan av 2007 ansökte personer om avdrag. Det är fler än vad Skatteverket beräknade. Efterfrågan har dessutom varit stor bland samtliga samhällsgrupper. Över 40 procent av dem som ansökte om avdrag tjänar mindre än kronor om året. Reformen har alltså möjliggjort för fler än höginkomsttagare att skaffa sig avlastning i hemmet. För oss i Centerpartiet är det nu viktigt att tillgängliggöra tjänsterna för fler låg- och medelinkomsttagare. Genom avdraget har det genomsittliga priset för hushållstjänster halverats från 300 till 150 kronor i timmen. Det stora problemet för många låginkomsttagare är att avdraget är konstruerat så att man måste ligga ute med halva kostnaden under lång tid innan man får tillbaka pengarna i skatteåterbäring. För att göra tjänsterna tillgängliga för större grupper föreslår nu Centerpartiets skattegrupp en lösning som innebär att avdraget kan göras direkt när tjänsten köps. Vi vill att det ska bli lika enkelt för individen att få sitt eget, som nära och käras, livspussel att gå ihop genom att underlätta köp av hushållstjänster. Hittills har det varit nästintill omöjligt att få avdrag för tjänster som man ger bort till exempelvis föräldrar, vänner och barn. Därtill vill vi vid lämpligt tillfälle utvidga avdraget till att omfatta tjänster som renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT) samt höja taket för när man som utförare måste lämna in inkomstuppgifter från till kronor per år. Denna folkliga reform färgar svarta jobb vita samtidigt som nya riktiga jobb har skapats och nya företag växt fram. Vi har fått ett samhälle med fler välmående människor, fler i arbete och därmed fler som är med och bidrar till vår välfärd. Parallellt med allt detta har vi fått ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Nu är det viktigt att vi tar ytterligare ett steg och skapar ett effektivt och administrativt enkelt avdragssystem för hushållstjänster. Vi vill förenkla vardagen 3

5 både för konsumenter och för företag som tillhandhåller hushållstjänster. Samtidigt månar vi om att inte öka företagens administrativa börda eller försämra företagens likviditet. 3 Stora vinster med ytterligare förenklingar Hela 53 procent av svenskarna 1 uppger enligt Almegas undersökningar att deras intresse att köpa hushållstjänster skulle öka om avdraget gavs direkt vid köpet. Många av reformens positiva effekter skulle alltså kunna förstärkas avsevärt med ett direktavdrag. Flertalet av de europeiska länder som erbjuder skattelättnader för hushållstjänster har relativt enklare avdragssystem. Det har också visat sig att de har upplevt positiva samhällsekonomiska effekter sen reformen infördes. Med en effektivisering av reformens avdragssystem vill vi ge fler människor den ekonomiska möjligheten att öka sin livskvalité. För många människor finns det nämligen fortfarande hinder, framförallt i form av likviditetsproblem, för att kunna lägga just den pusselbit som behövs för att höja sin livskvalité. De har helt enkelt inte råd att ligga ute med pengar i väntan på att få avdraget för köpt tjänst först året därpå. Detta vill vi motverka genom att erbjuda subventionen direkt vid köpet. Då slipper det enskilda hushållet likviditetsproblem som kan uppstå av att vänta på att få tillbaka den del av köpeskillingen som motsvarar avdraget. Samtidigt ges direkt ekonomisk möjlighet till fler att investera i att få sin tid att räcka till. 3.1 Fler företag och riktiga arbeten Enligt en färsk rapport från arbetsgivarorganisationen Almega fyrdubblades antalet företag inom hemservicebranschen under Hemservicebranschen har för många i utanförskap blivit en väg in på arbetsmarknaden. Bara det senaste halvåret har personer anställts inom branschen. Av dessa kommer tre av fyra direkt från arbetslöshet. 1 Källa: Almega rapport: Hemservice Attityder och fakta kring hushållstjänster, maj

6 3.2 Högre välbefinnande för fler Vi har fått ett samhälle med fler välmående människor. Enligt Almega handlar genomsnittsköparen 7,6 timmar hushållstjänster i månaden. Detta visar att individens möjlighet att spendera mer tid på egen utveckling och välbefinnande, både för sig själv och också andra, har stimulerats med denna reform. Den frigjorda tiden ger nämligen utrymme för exempelvis mer tid för sig själv och med familjen, olika kurser och utbildningar, eller marknadsarbete. Intresset för reformen har visat sig störst bland barnfamiljer och majoriteten av dem som yrkar avdrag är kvinnor. Idag köper hushåll denna typ av tjänster. Med ett direktavdrag på hushållstjänsterna skulle många fler familjer kunna få mer tid för varandra. 3.3 Allt vitare marknad Attityden till att anlita svarta hushållstjänster har redan förändrats kraftigt. Enligt en tidigare utgiven rapport från Almega kunde var tredje person tänka sig att anlita svart hemhjälp. Nu är detta tänkbart endast för var femte. Många människor som tidigare arbetade svart jobbar numera lagligt. Det innebär att de omfattas av trygghets- och pensionssystemet likt andra arbetstagare med pensionsrätt, rätt till a- kasseersättning och semesterersättning. Vi har goda förhoppningar om att en förenkling av skatteavdragssystemet ytterligare kommer att driva på utvecklingen av branschen från svart till vit och samtidigt stärka skattesystemets legitimitet. 3.4 Ett mer jämställt samhälle Många kämpar med att jonglera en mängd olika bollar för att klara av alla måsten som finns i dagens hektiska samhälle. Detta gäller i synnerhet kvinnor. Jämfört med tidigare förvärvsarbetar idag nästan lika många kvinnor som män. Flertalet kvinnor jobbar också mer. Samtidigt är det oavlönade arbetet i hemmet i stor utsträckning fortfarande ojämnt fördelat mellan könen. 5

7 Kvinnor arbetar lika mycket betalt som obetalt medan män jobbar dubbelt så mycket betalt som obetalt. 2 Ökade möjligheter att köpa avlastning i hemmet kan således underlätta för kvinnor att exempelvis göra karriär. En annan jämställdhetsaspekt utgörs av att kvinnors företagande kan öka. Många inom städbranschen är kvinnor och ungefär hälften av alla nya företag har startats av kvinnor. 4 Hushållstjänster enligt dagens modell Sedan halvårsskiftet 2007 är det möjligt att göra skatteavdrag för halva arbetskostnaden på hushållstjänster som städning, gräsklippning och barnpassning. Det innebär alltså att man får tillbaka ett belopp motsvarande tjänstens halva pris i skatteåterbäring. Avdrag kan yrkas om maximalt kronor inklusive moms per år och person. Ansökan för avdraget görs skriftligen till Skatteverket i samband med deklarationen i maj. Till den bifogar man sina kopior på fakturor. Den som köper en hushållstjänst kan också begära jämkning på skatten för den beräknade utgiften för att först påföljande år redovisa de faktiska utläggen styrkta med kvitton. För att avdrag ska medges måste den sammanlagda arbetskostnaden på ett år överstiga kronor inklusive moms. Övriga förutsättningar för att tjänsterna ska ses som avdragsgilla är bland annat att de utförs i eller nära köparens hem, att utföraren innehar F-skattesedel, samt att arbetet inte utförs av en person eller ett företag som är kunden närstående. Vidare kan man idag inte yrka avdrag för tjänster inom hälso- och sjukvård eller arbete som stat, kommun eller landsting lämnat stöd för. Som komplement till skatteavdraget för hushållstjänster infördes den 1 januari 2008 även skattelättnader för den som har skattepliktig löneförmån av hushållstjänster. Huvudsakligen är det samma tillämpningsområden, definitioner, beloppsgränser, m.m. som gäller som för den allmänna skattelättnaden för hushållstjänster. 2 Källa: SCB 6

8 När regeringen tillträdde var efterfrågan på reformen stor. Därför beslutades att sjösätta dagens modell som var förhållandevis enkel att implementera i det befintliga skattesystemet. En utredning tillsattes dock för att se över hur systemet skulle kunna effektiviseras för både köpare och säljare. Vi ser fram emot utredningens presentation i mitten av juni. 5 Hushållstjänster enligt Skattegruppens modell I Centerpartiets skattegrupp föreslår vi följande faktureringsmodell som kombinerar både avdrags- och betalningsprocessen vid köp av hushållstjänst. Vår föreslagna modell är inspirerad av både det Danska avdragssystemet och vårt egna momssystem. I Danmark har skattemyndigheten en handläggningstid på sex dagar för liknande avdrag. Vi förordar att Skatteverket får i uppdrag att ta fram en standardmodell på en faktura med utgångspunkt i vårt framlagda förslag (se även skiss på faktura i bilaga 1). Företagen kan sen enkelt anpassa standardfakturamodellen till sina befintliga system. Fakturan bör bestå av följande tre delar. Första delen innehåller en redovisning av vilka tjänster som genomförts och vilka kostnader som ska skattejämkas, samt sedvanliga fakturauppgifter såsom exempelvis faktura- och kundnummer, m.m. I en annan del av fakturan redovisar företaget vilken tjänst som utförts och kostnad som ska jämkas. Den delen bör utformas som ett brevkort där adress till Skatteverket förtrycks och utrymme ges för köparen att intyga att arbetet utförts enligt beskrivningen innan denna del skickas in till Skatteverket. Slutligen, bör fakturan innehålla en del med ett sedvanligt inbetalningskort som kunden enkelt använder för att betala för tjänsten inom vanligtvis 30 dagar. När tjänsten beställts och utförts skickar företaget ut sin enkla faktura till köparen, som i sin tur skickar iväg det förtryckta brevkortet till Skatteverket. Myndigheten ansvarar sedan för att kontrollera att det yrkade avdraget är giltigt för att sedan sätta in den jämkade summan på köparens konto inom rimlig tid innan fakturans förfallodatum. Köparen har därefter rimlig tid på sig att betala fakturan, vilket vanligtvis sker inom 30 dagar. Förslaget innebär att köparen får pengar i handen, d.v.s. den del av köpeskillingen som motsvarar avdraget, före det att betalning ska ske. Skatteverket får en verifierad handling som 7

9 bekräftar köpet och kontrollerar samtidigt att köparen inte övertrasserat taket för giltiga avdrag på kronor. Detta stärker rättstryggheten. Med vår modell får företaget inom bruklig betalningstid pengar för tjänsten. Vårt förslagna förfaringssätt säkerställer dessutom sedvanlig avtalsrätt som finns mellan säljare och köpare. För att kontrollera att godkänt köp ägt rum kan Skatteverket utföra stickprov samt på annat sätt få bekräftat att köpet ägt rum. På så vis kan eventuella felaktigheter som uppvisar sig justeras då avdraget enligt vår modell kommer att erhållas innan själva köpet kan styrkas fullt ut. Sammantaget konstaterar vi att vårt förslag om en kombinerad avdrags- och betalningsmodell är enkelt och effektivt för alla inblandade parter. Likviditeten stärks för konsumenterna utan att den administrativa bördan ökar för företagarna. Kontrollskyldigheten åläggs Skatteverket. Enskilda företag löper ingen ökad risk att inte få betalt för den delen av köpeskillingen som utgörs av skatteavdraget om det visar sig att köparen av tjänsten redan uppnått taket om kronor per år. 6 Avdrag för fler tjänster Centerpartiet skattegrupp ser vidare i likhet med partiets stämmobeslut från 2007 en möjlighet med att vidareutveckla reformen om skattereduktion för hushållstjänster till att på sikt även innehålla ett ROT-avdrag, (byggentreprenadavdrag för renovering, ombyggnad och tillbyggnad), för att ytterligare bidra till att göra svarta jobb vita. Centerpartiet vill även se över möjligheten att göra vissa miljöförbättrande tjänster som inte omfattas av den traditionella ROT-definitionen avdragsgilla. Det handlar bland annat om energieffektiviseringar och olika miljöanpassningar av bostäder som uppsättning av solceller, installering av värmepumpar och isolering av väggar och fönster. På så vis skulle avdraget ge miljövinster utöver arbetsmarknadsvinsterna. 8

10 7 Höj taket för redovisning av inkomstuppgifter I Centerpartiets skattegrupp ser vi dessutom en positiv utveckling om taket för kravet om att lämna in inkomstuppgifter för den som utför tjänst höjs från dagens kronor till kronor per år. Mindre arbete som läxläsning, barnpassning m.m. kan på så vis utföras legalt av exempelvis grannbarnen. Skatteverket har lämnat ett lagförslag till regeringen om att tjänster mellan privatpersoner på belopp upp till kronor per år bör befrias från skatter och avgifter, då nuvarande regler är för krångliga. Många upplever det också som orimligt att skatt och avgifter krävs på små summor mellan grannar och släktingar vilket dessvärre under lång tid har legitimerat allvarligare skattefusk. Vi vill höja Skatteverkets föreslagna tak ytterligare med kronor för att likställa skatte- och avgiftsfriheten vid mindre belopp till nuvarande regler om att inkomster av att plocka bär, svamp och kottar på upp till kr per person och år är skattefria. Detta föreslår vi i syfte att skapa enkelhet och enhetlighet i systemet, samt öppna upp möjligheten för att mindre arbete ska kunna utföras legalt av grannbarn osv. 9

11 10

RUT avdraget. Arne Jacobsson Grønt Lys 22.03.2013

RUT avdraget. Arne Jacobsson Grønt Lys 22.03.2013 2013 RUT avdraget Arne Jacobsson Grønt Lys 1 22.03.2013 2 Innehållsförteckning RUT-AVDRAGET... 3 1.Inledning... 3 2. Beskrivning av RUT avdraget... 4 3.Analys av RUT - avdragets effekter i Sverige... 6

Läs mer

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre.

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT-avdraget! Sammanfattning För att möta lågkonjunkturen har Regeringen återinfört ROT-avdraget, omdöpt till HUS-avdrag (vi kallar det ROT-avdrag

Läs mer

Hushållsnära tjänster på frammarsch i Europa. Forum för tjänsteföretagare

Hushållsnära tjänster på frammarsch i Europa. Forum för tjänsteföretagare Hushållsnära tjänster på frammarsch i Europa Forum för tjänsteföretagare Med andra ord, de snabbast växande branscherna sysselsättningsmässigt är nästan alla förknippade med olika typer av tjänster. ur

Läs mer

Förändringar av husavdraget

Förändringar av husavdraget Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förändringar av husavdraget Mars 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...

Läs mer

Nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster. Nyheter från Björn Lundén Information AB juni 2009

Nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster. Nyheter från Björn Lundén Information AB juni 2009 Rot & RUT Nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster September 2007 Nyheter från Björn Lundén Information AB juni 2009 Den senaste tiden har vi fått väldigt många frågor från hantverkarföretag och

Läs mer

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Nationalekonomiska institutionen Karl-Magnus Dahlén Handledare: Åsa Hansson D-Uppsats 15 hp Sammanfattning Jag har i denna uppsats analyserat ett

Läs mer

Samhällsekonomiska effekter av skattelättnader för hushållsnära tjänster *

Samhällsekonomiska effekter av skattelättnader för hushållsnära tjänster * Samhällsekonomiska effekter av skattelättnader för hushållsnära tjänster * Ann Öberg Specialstudie Nr 7, juni 2005 Utgiven av Konjunkturinstitutet Stockholm 2005 * Arbetet har följts av en mycket engagerad

Läs mer

Om RUT och ROT och VITT och SVART. Rapport 2011:1

Om RUT och ROT och VITT och SVART. Rapport 2011:1 Om RUT och ROT och VITT och SVART Rapport 2011:1 2 Förord Under lång tid har det varit känt att hushållens köp av hushållsnära tjänster och arbeten med koppling till bostad är en nisch där det förekommer

Läs mer

Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel. Solelkommissionens utredning av hur Sveriges stora solelpotential kan tillvaratas

Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel. Solelkommissionens utredning av hur Sveriges stora solelpotential kan tillvaratas Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel Solelkommissionens utredning av hur Sveriges stora solelpotential kan tillvaratas Programförklaring Solelkommissionen Solelkommissionen är ett nätverk

Läs mer

Läx-RUT 2013 års modeord eller en god samhällsinvestering? En analys av skatteavdraget för läxhjälp utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv

Läx-RUT 2013 års modeord eller en god samhällsinvestering? En analys av skatteavdraget för läxhjälp utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv Läx-RUT 2013 års modeord eller en god samhällsinvestering? En analys av skatteavdraget för läxhjälp utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv Författare: Linnea Glans och Malin Ringedal Handledare: Åsa

Läs mer

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 87 Kommitté - Företagande och arbetsmarknad Kommitté Företagande och arbetsmarknad Bär och Bärplockning, motion :1 1. Att Centerpartiet verkar för att bärplockare

Läs mer

Den svarta byggbranschen

Den svarta byggbranschen Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2005 Den svarta byggbranschen - Går det att komma tillrätta med svartjobben? Författare: Malin Mälarstig och Daniel Andersson

Läs mer

HomeMaid Hemservice AB (publ) Prospekt i samband med notering vid AktieTorget

HomeMaid Hemservice AB (publ) Prospekt i samband med notering vid AktieTorget HomeMaid Hemservice AB (publ) Prospekt i samband med notering vid AktieTorget 1 Innehållsförteckning Notering vid AktieTorget 3 Definitioner 3 Tidpunkter för ekonomisk information 3 HomeMaid i korthet

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

S C O R E STOCKHOLM CENTRE FOR ORGANIZATIONAL RESEARCH

S C O R E STOCKHOLM CENTRE FOR ORGANIZATIONAL RESEARCH S C O R E STOCKHOLM CENTRE FOR ORGANIZATIONAL RESEARCH Hushållstjänster en studie av reformen och marknaden för skattesubventionerade hushållstjänster i Sverige Malin Wreder och Ida Seing Hushållstjänster

Läs mer

Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin

Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin Jonas Arnberg Carin Blom Per Hortlund HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

Välkommen till jobbet!

Välkommen till jobbet! Välkommen till jobbet! Agenda för den nya näringsministerns 100 första arbetsdagar September 2006 www.centerpartiet.se Välkommen till jobbet, vår nya näringsminister! I samma stund som Sverige får en ny

Läs mer

Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar

Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Rapport av Ulrika Lorentzi November 2011 Statistiken

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Agneta Berge Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Den svenska välfärdsmodellen kräver ett

Den svenska välfärdsmodellen kräver ett 12345678 Vilka förändringar kan göras i finansieringen? Reformer för att öka drivkrafterna till arbete Den svenska välfärdsmodellen kräver ett högt arbetskraftsdeltagande. Ett fortsatt högt arbetsutbud

Läs mer

ÄR SKATTER SKADLIGA?

ÄR SKATTER SKADLIGA? rapport nr 30/2011 ÄR SKATTER SKADLIGA? Det behövs en ny, övergripande utredning om hela skattesystemet. Denna rapport lyfter några frågor som är centrala i en sådan översyn. Av Anne-Marie Lindgren Innehåll:

Läs mer

Medelklass utan medel. Länsförsäkringars sparrapport 2012

Medelklass utan medel. Länsförsäkringars sparrapport 2012 Medelklass utan medel Länsförsäkringars sparrapport 212 1 Innehållsförteckning 1. Fler saknar sparkapital och månadssparande jämfört med 21... 5 1.1 Andelen utan sparkapital har ökat... 5 1.2 En av fem

Läs mer

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund CO 2 -snåla hus så blir det möjligt Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Innehåll: SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 1 1 INLEDNING... 5 1.1 Syfte och frågeställning... 6 1.2

Läs mer

RAPPORT Ung och förälder - en omöjlig kombination? K r i s t d e m o k r a t i s k a u n g d o m s f ö r b u n d e t

RAPPORT Ung och förälder - en omöjlig kombination? K r i s t d e m o k r a t i s k a u n g d o m s f ö r b u n d e t RAPPORT Ung och förälder - en omöjlig kombination? K r i s t d e m o k r a t i s k a u n g d o m s f ö r b u n d e t Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Boende s. 4 a) Bygg för framtiden b) Skattebefria

Läs mer

Alternativ till jobbskatteavdraget

Alternativ till jobbskatteavdraget Alternativ till jobbskatteavdraget Åsa Hansson Lennart och Mikael Flood FORES Policy Paper 2011:3 Om författarna Åsa Hansson är docent i nationalekonomi vid Lunds Universitet med inriktning mot skattefrågor.

Läs mer

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport 2014 Robert Boije Gör om gör rätt - Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport Gör om gör rätt Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport Robert Boije Robert Boije och Saco 2014 ISBN:

Läs mer

RAPPORT. En politik för ett varmare företagsklimat. www.kristdemokraterna.se

RAPPORT. En politik för ett varmare företagsklimat. www.kristdemokraterna.se RAPPORT En politik för ett varmare företagsklimat 1 www.kristdemokraterna.se Innehåll INLEDNING... 3 ÖKA PROPORTIONALITETEN VID KONFLIKTER PÅ ARBETSMARKNADEN... 4 KOMPETENSKONTO FÖR LÅNGSIKTIG TRYGGHET...

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer