Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr."

Transkript

1 Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr.

2 En presentation av Plåtslageriernas Riksförbunds ROT-enkät Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) är en av de aktörer som verkat för ett införande av stimulanser för renovering och tillbyggnad (ROT). PLR har också varit aktiv i utformningen av regelverket för ROT-avdraget genom remissförfarande och direkta kontakter med beslutsfattare. Vissa av våra påpekanden som exempelvis möjligheten att få ett intyg om hittills utnyttjad skattereduktion fick genomslag, medan andra påpekanden som exempelvis ökad administrativ börda och risk för försämrad produktivitet och arbetsmiljö förbisågs. PLR har genomfört en undersökning om hur ROT-avdraget påverkat och uppfattas av PLR:s medlemsföretag. Undersökningen pågick mellan och och har besvarats av 28 % av medlemsföretagen. Man kan på goda grunder säga att PLR:s medlemmar gynnats av ROT-avdraget. Av de företag som utför arbeten där avdraget är möjligt har andelen utförda jobb och förfrågningar ökat sedan avdraget infördes. ROT-avdragsjobb är en liten del av verksamheten och de flesta anger att volymen understeg 25 % av verksamheten Endast 11 % av företagen angav att volymen översteg 25 %. Men det framkommer även att volymen ökat sedan avdraget infördes. Svaren visar också att det finns ett utbrett missnöje med regelverket och önskemål om förändringar i ROT-avdraget. Framförallt på den administrativa sidan, men det gäller även vilka jobb som bör omfattas av avdraget. De flesta som svarat anser sig tillräckligt kunniga om ROT-avdraget och de flesta utför även arbeten som berättigar till avdrag. Hela 87 % av de svarande anger att de utför arbeten där ROT-avdrag är aktuellt. Med stöd av undersökningen ger PLR följande förslag till förbättringar: Inför finansieringsformer som gagnar upprustning av flerfamiljsbostäder och premiera energieffektiviserande åtgärder. Utvärdera ROT-avdragets omfattning avseende arbetets utförande. Regelförenkla ROT-avdraget.

3 Ökad efterfrågan Ett av regeringens skäl att införa ROT-avdraget var att ge En skattelättnad för att öka arbetsutbudet. Våra dagliga kontakter med medlemsföretag och kunder till dem samt enkätsvaren visar tydligt att det målet uppnåtts. Graf 1: Har er andel ROT-arbeten och/eller förfrågningar om ROT-arbeten åt privatkunder förändrats under 2009 jämfört med föregående år? Urval: Utför ROT-arbeten åt privatkunder. Har ROT-avdraget påverkat efterfrågan på ROT-tjänster? 2. Ökat mycket; 38% 3. Minskat något; 2% 4. Vet ej; 9% 1. Ökat något; 51% Men om ökningen av arbetsutbudet var ett av skälen till återinförandet av ROT-avdrag finns ett mycket större utrymme för ökning av arbetsutbudet på arbeten som i dag inte omfattas av avdraget. Graf 2: Hur stor andel ROT-arbeten utför ert företag där ROT-avdraget inte är aktuellt? Det vill säga ROT-arbeten på flerfamiljsbostäder, offentliga byggnader mm. Urval: Alla Andel ROT-arbeten som inte ingår i ROT-avdraget Vet ej 18% Mindre än 25 % 22% Mer än 50 % 44% % 18% En mycket större del av företagens verksamhet är alltså ROT-arbeten som i dag inte omfattas av avdraget. Det finns en stor potential att öka arbetsutbudet genom att i någon mån införliva även dessa arbeten i en ROT-konstruktion. Man bör även överväga alternativa och förmånliga finansieringsformer som ganar energieffektivisering och välfärdsbyggande.

4 Krångliga regler Av de svarande som inte utför arbeten som omfattas av ROT-avdraget anger 36 % att det är regelverket som är orsaken till att de avstår från dessa arbeten. Regelverket får även stark kritik från dem som utför arbeten med ROT-avdrag och det är framförallt fakturamodellen som ogillas. Fakturamodellen innebär att företagen har ett behov att kontrollera de uppgifter om fastighetsbeteckning, ägande och tidigare utnyttjat ROT-avdrag som kunderna lämnar. Felaktigheter i dessa uppgifter kan leda till försenad eller utebliven utbetalning från Skatteverket. Graf 3: Är du positiv eller negativ till införandet av den nya så kallade fakturamodellen, d v s att köparen får skatteavdraget direkt och att säljaren får ansöka om pengar hos Skatteverket? Urval: Utför ROT-arbeten åt privatkunder Är du positiv eller negativ till fakturamodellen? Neutral 17% Positiv 12% Mycket positiv 5% Negativ 30% Mycket negativ 35% Ingen åsikt, Vet ej 1% Av samtliga svaranden är alltså majoriteten negativt inställda till fakturamodellen. Endast ett fåtal är i någon mån positiva till fakturamodellen. Framförallt riktas kritik mot att fakturamodellen ökar administrationen i stor utsträckning. Röster ur enkäten ger en tydlig bild: - ROT-administrationen på mindre arbeten kostar för mycket att hantera. - Liksom många andra tycker vi rot avdraget är bra. Men inte att hantverkaren skall hålla reda på husägarens avdrag. Fakturamodellen medför både osäkerhet och mycket administrationsarbete. - Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. - Jag har redan fått två nekade avdrag. En p.g.a. sålt hus Kunden betalade efter försäljning av fastigheten. Ett är nekat av hittills okänd anledning - utredning

5 Vi lät våra företag ta ställning till ett antal påståenden om fakturamodellen. Graf 4: Vilket eller vilka av följande påståenden om fakturamodellen anser ni stämmer in? Urval: Alla. Andel svarande som instämmer i påståendet Den är lätthanterlig 8% Den är svårhanterlig 24% Den ökar vår administrativa börda i stor utsträckning 55% Den ökar inte vår administrativa börda i stor utsträckning Den ökade efterfrågan rättfärdigar det administrativa arbetet 12% 12% Den ökade efterfrågan rättfärdigar inte det administrativa arbetet 28% Den avskräcker oss inte att åta oss ROTarbeten 48% Den avskräcker oss att åta oss ROT-arbeten 21% Vi har tvingats höja vårt timpris på arbete för att kompensera de administrativa kostnaderna Vårt timpris har inte påverkats med anledning av fakturamodellen Fakturamodellen gör att vi på vissa arbeten nekar ROT-avdrag eller avböjer vissa arbeten helt Fakturamodellen påverkar inte vilka jobb vi åtar oss och erbjuder ROT-avdrag på 18% 25% 35% 42% Grafen visar en bild av företagens syn på fakturamodellen. Den är administrativt krävande men inte i den grad att man helt avböjer att åta sig ROT-arbeten. Knappt en tredjedel av de svarande säger att den ökade efterfrågan inte rättfärdigar den ökade administrationen men att man trots det utför arbetena. Knappt 20 % säger att de har höjt timpriset på grund av fakturamodellen och en fjärdedel nekar avdrag på- eller avböjer vissa arbeten helt på grund av fakturamodellen.

6 Nödvändiga förändringar Vi frågade medlemsföretagen vilken av några föreslagna förändringar som kändes mest angelägen för dem. Graf 5: Vilken är den mest angelägna förändringen i ROT-avdraget? Urval: Utför ROTarbeten åt privatkunder. Vad behöver förändras? Utöka ROTavdraget att även omfatta tillverkningen på den egna verkstaden 24% Vet ej / inget av det angivna 10% Inga förändringar behövs 2% Avskaffa fakturamodellen 40% Utöka ROTavdraget att även gälla flerfamiljsbostäder 24% Fakturamodellen - Förundrad över varför inte kunden kan söka ROT-bidrag direkt från skattemyndigheten och de betalar kunden efter arbetsdagar, så vi kan få bort det nuvarande triangeldramat. Det skulle minska pappersarbetet för alla parter. Självklart är det ett starkt önskemål att förändra eller helt avskaffa fakturamodellen. Företagen upplever en stor börda i insamlandet och kontrollerandet av de uppgifter Skatteverket kräver för utbetalning. Det är viktigt att komma ihåg att hela fakturamodellen och det resonemang som fördes i propositionen 2008/09:77, rörande risker för företagen i samband med fakturamodellen då endast gällde hushållsarbete. Så kallade RUT-tjänster som sannolikt oftast är av lägre värde och därmed risk - än de ROT-arbeten som nu tillämpar samma regelsystem. Administrationen av RUT-avdraget kräver inte heller lika mycket uppgiftsinsamlande av företagen som ROT-avdraget kräver. Vart tog visionen om regelförenklingar vägen? Regeringen har fastställt ett mål för regelförenklingsarbete för att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med minst 25 procent till hösten Syftet är att skapa en märkbar förändring i företagens vardag. Med fakturamodellen är det tyvärr tvärt om. Entreprenören har fått en ökad administration, ett ökat risktagande och minskad likviditet. Fakturamodellen är så illa utformad att vissa entreprenörer i dagsläget drar sig från att åta sig ROT-arbeten.

7 ROT-avdragets omfattning ROT-arbeten på flerfamiljsbostäder, offentliga byggnader mm. - Helt klart skall fakturamodellen avskaffas. Det är tillsammans med att det införs på flerbostadshus dom 2 viktigaste förändringarna. Som tidigare framkommit i graf 2 utför företagen omfattande renoverings- och tillbyggnadsarbeten på fastigheter där ROT-avdraget inte kan tillämpas. Men för många av dessa fastigheter som är i behov av åtgärder saknas i dag kapital för upprustning. Ett utmärkt sätt att stimulera även dessa fastighetsägare till exempelvis energibesparande åtgärder vore att införa alternativa och förmånliga finansieringsformer som ganar energieffektivisering och välfärdsbyggande. Av rekordårens bostäder ( ) på totalt ca 1,4 miljoner lägenheter bedöms att mindre än 20 procent av dessa har genomgått renoveringar. Mer än en miljon bostäder är i behov av såväl teknisk upprustning som åtgärder för att energieffektivisera. Det krävs investeringar på över 300 miljarder kronor för att klara den modernisering som behövs för att bostäderna ska motsvara dagens och morgondagens miljömål. Tillverkning på den egna verkstaden - Tillverkning på verkstad, det är nog så att myndigheterna inte vet vad ett plåtslageri är/gör. Vi utför byggtjänster även på verkstaden! Undersökningen visar att vissa företag nu återgår till användandet av fältverkstäder på grund av reglerna om vilka arbeten som omfattas av avdraget. Cirka 10 % av dem som utför arbeten där ROT-avdraget gäller säger att de tillverkar mindre på verkstaden och mer hos kunden på grund av reglerna för avdraget. Det finns ekonomiska incitament i ROT-avdraget som kan leda till ur arbetsmiljösynpunkt sämre arbetsmetoder. Arbetena skall vara utförda i eller i nära anslutning till bostaden för att ROT-avdraget skall gälla. För de branscher som har tillverkande enheter innebär det att hantverksmässiga arbeten som i dag utförs av egen personal i egna verkstäder med moderna och säkra maskiner kan komma att ersättas av arbeten utförda på köparens tomt i så kallade fältverkstäder. Det vill säga att en större del av tillverkningen sker med provisoriska metoder. För köparen är det trots sämre effektivitet (högre tidsåtgång), och ibland även sämre kvalité, ekonomiskt mycket fördelaktigare.

8 Svartarbeten - Innan var det kunden som ville ha det svart, nu uppfattar jag det som att många småföretag vill ha det svart för att slippa allt krångel med fakturamodellen Ett av de primära målen med ROT-avdraget var enligt regeringen att minska svartarbetet. Graf 6: Tror ni att ROT-avdraget minskar förekomsten av svartarbetet i branschen? Urval: Alla. Minskar svartarbetena? 3. Vet ej 22% 2. Nej 20% 1. Ja 58% De flesta tror alltså att den önskade effekten på svartarbeten uppnåtts. Men ROT-avdraget har öppnat för nya typer av fusk som bland annat bluffakturor. Värt att notera är att frågan ovan ställdes innan de skriverier som förekommit bland annat i SvD om fusk med ROT-avdrag. Stockholm Gitte Leger VD PLÅTSLAGERIERNAS RIKSFÖRBUND Handläggare: Hans Eriksson /

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre.

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT-avdraget! Sammanfattning För att möta lågkonjunkturen har Regeringen återinfört ROT-avdraget, omdöpt till HUS-avdrag (vi kallar det ROT-avdrag

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

Mattias Bygghammar Fredrik Nilsson. Fakturamodellen. En studie av fakturamodellens effekter på företag i byggbranschen. Företagsekonomi C-uppsats

Mattias Bygghammar Fredrik Nilsson. Fakturamodellen. En studie av fakturamodellens effekter på företag i byggbranschen. Företagsekonomi C-uppsats Mattias Bygghammar Fredrik Nilsson Fakturamodellen En studie av fakturamodellens effekter på företag i byggbranschen Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: VT-10 Hans Lindkvist Förord Vi vill i

Läs mer

Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. En kartläggning

Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. En kartläggning Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat En kartläggning Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat En kartläggning

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik. s juridiska årsbok 2015» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.» 1 Inledning Innehållsförteckning För fjärde året i rad har vi på tagit fram en juridisk årsbok. Rapporterna är ett led i

Läs mer

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

ROT-avdrag ur ett småföretagarperspektiv. Renovation deduction from a small business perspective

ROT-avdrag ur ett småföretagarperspektiv. Renovation deduction from a small business perspective ISRN-nummer: LIU-IEI-FIL-A 10/00698 SE Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Företagsekonomi Magisteruppsats 15 hp HT 09 ROT-avdrag ur ett småföretagarperspektiv en studie av hur de nya

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Kundens guide till ROT-avdraget

Kundens guide till ROT-avdraget Kundens guide till ROT-avdraget En vägledning för privatpersoner som skall köpa tjänster där ROT-avdrag kan bli tillämpligt Kunden Företaget Skatteverket Copyright Förändringskompaniet - 3c All kopiering

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68 Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag Rapport 2011:68 Länsstyrelsen Västra Götaland Utvärdering stöd livsmedelsföretag 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten 2 Slutsatser 3

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom tillverkningsbranschen

Förenklingsjakten Resultat av studien inom tillverkningsbranschen Förenklingsjakten Resultat av studien inom tillverkningsbranschen Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Resultat av

Läs mer

Innehållsförteckning. Journalistisk presentation. Metodrapport. Inledning...3

Innehållsförteckning. Journalistisk presentation. Metodrapport. Inledning...3 Rot-avdragsfusket GÖTEBORGS UNIVERSITET JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Karin Avenäs och Elin Hellström Examensarbete i journalistik 22,5 hp, vårterminen 2011 Handledare:

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

Förändringar av husavdraget

Förändringar av husavdraget Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förändringar av husavdraget Mars 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...

Läs mer

Konsekvenser vid ett avskaffande av revisionsplikten

Konsekvenser vid ett avskaffande av revisionsplikten Konsekvenser vid ett avskaffande av revisionsplikten Hur påverkas kontrollen av företag inom restaurangbranschen? Magisteruppsats i Externredovisning Vårterminen 2008 Handledare: Gudrun Baldvinsdottir

Läs mer

685 frågor. Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010

685 frågor. Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010 685 frågor Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010 1 Hur ska ni få fler att våga satsa på att bli egenföretagare? Varför är Skatteverket den enda myndighet

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Granskning av fastighetsmäklare

Granskning av fastighetsmäklare Granskning av fastighetsmäklare Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning och slutsatser... 3 3. Syfte... 5 4. Metod... 5 5. Avgränsningar och urval... 5 6. Resultat...

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If?

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? - En artikel om klagomålshantering och beskrivning av If Skadeförsäkrings klagomålshantering. Johan Ohlsson - Klagomålsansvarig för

Läs mer

Stockholms Handelskammare februari 2004. Hinder vid handel. - Exemplet Norge

Stockholms Handelskammare februari 2004. Hinder vid handel. - Exemplet Norge Stockholms Handelskammare februari 2004 Hinder vid handel - Exemplet Norge Förord 99 % av Sveriges alla företag är småföretag som har färre än 50 anställda. Dessa sysselsätter 1,4 miljoner människor, dvs.

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer. Mer nytta av energideklarationer erfarenheter

Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer. Mer nytta av energideklarationer erfarenheter Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer och

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer