LIVSPUSSELBONUS. Ett nytt förslag från TCO riktat till förvärvsarbetande föräldrar. Ulrika Hagström, Roger Mörtvik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIVSPUSSELBONUS. Ett nytt förslag från TCO riktat till förvärvsarbetande föräldrar. Ulrika Hagström, Roger Mörtvik"

Transkript

1 1 LIVSPUSSELBONUS Ett nytt förslag från TCO riktat till förvärvsarbetande föräldrar Ulrika Hagström, Roger Mörtvik

2 2

3 3 Inledning TCO driver livspusselfrågorna därför att vi vill se ett arbetsliv som går att kombinera med familjeliv, utan att någotdera behöver stå i skuggan av det andra. Vi tror på en kombination av arbete och fritid ett pussel där alla bitar får plats. Vi vill också se ett mer jämställt samhälle. Kvinnor ska inte halka efter i arbetslivet för att de fött barn, och män ska slippa halka efter i föräldrarollen. Lika fel som det är när småbarnsföräldrarna på arbetsplatsen inte får ta del av de mest stimulerande och ansvarsfulla arbetsuppgifterna, är det när de kollegor som ännu inte har barn automatiskt förväntas jobba under helger och semestrar. Arbetslivet måste gå att kombinera med en rik fritid oavsett om denna fritid innebär familjeliv med egna barn eller att man umgås med vänner, syskon eller föräldrar. Inför valrörelsen 2002 lanserade TCO en kampanj jobb-hjärta-familj där vi satte fokus på det vi kom att kalla livspusslet. Vi oroade oss allt mer för att många yrkesarbetande inte fick ihop sin vardag med både yrkesliv och familjeliv. TCO har pekat på flera viktiga delar i en politik för att komma till rätta med livspusselproblemet; jämställdhetsbonus, fler öronmärkta månader till pappan i föräldraförsäkringen, ökat inflytande över arbetstiderna är några delar. TCO har också menar att ett riktat stöd, särskilt till barnfamiljer för att köpa hushållsnära tjänster, kan vara en viktig del i åtgärderna. Därför vill vi att RUT förändras på följande sätt. TCO föreslår en livspusselbonus som är riktat till förvärvsarbetande föräldrar. De nya reglerna för företag består i två delar: dels att det blir mer gynnsamt för arbetsgivare att tillhandahålla RUT-tjänster som löneförmån genom att även de ska kunna tillämpa den så kallade fakturamodellen vid betalning, dels att anställda med barn upp till 16 år som får tjänsten som löneförmån kan erhålla detta skattefritt upp till ett värde av kronor per år och person (på liknande sätt som nuvarande stöd för friskvård och motion). På sikt bör nuvarande RUT avta i takt med att marknaden har etablerats. Vi beräknar att detta kan komma att omfatta personer efter ett tag. Den extra kostnaden för staten blir då runt 1 miljard i utebliven förmånsskatt.

4 4 Nuvarande system fungerar inte tillräckligt bra När den statliga subventionen till hushållsnära tjänster (RUT) först föreslogs och sedan infördes var det i huvudsak fyra argument som fördes fram. a) Stödet skulle göra fler svarta jobb vita genom att fler skulle välja att köpa de tjänster de redan konsumerade, på en vit marknad, b) Det skulle ge fler jobb i ekonomin genom att det skulle leda till fler företag i sektorn, c) Det skulle underlätta de yrkesarbetandes livspussel och minska stressen främst för småbarnsfamiljer, och d) Det skulle främja arbetslinjen genom att yrkesarbetande skulle kunna öka sitt arbetsutbud om de inte behövde ägna lika mycket tid till städning etc. Så här i efterhand kan man konstatera att vi inte vet särskilt mycket om hur effekterna har blivit. Det finns en del studier, t.ex. från tjänsteföretagen Almega som visar att stödet har skapat fler jobb. Andra studier visar att stödet har lett till att fler företag har startat i sektorn. Sannolikt har stödet också gett en viss positiv effekt på de yrkesarbetandes stress där man väljer att köpa tjänsten. Effekterna när det gäller nya jobb är dock väldigt osäkra och tar inte hänsyn till det alternativa jobbskapande som samma pengar skulle generera, eller att på man väljer att förskjuta sin konsumtion från ett område till ett annat. Sannolikt är jobbeffekterna av det nuvarande stödet inte särskilt stora. Konstruktionen av det nuvarande avdraget har en del negativa fördelningspolitiska effekter och dålig träffsäkerhet när det gäller att nå de grupper där de skulle ha en positiv effekt för arbetslinjen. Det används inte heller i så hög grad av barnfamiljer som man kunde önska. Det finns därför behov av att reformera systemet med hushållsnära tjänster så att det får en mer positiv effekt för arbetslinjen och så att resurserna används mer optimalt för att främja yrkesarbetande barnfamiljers möjligheter att få livspusslet att gå ihop lättare. Det nuvarande systemet infördes 2007 och innebär att kostnaden för att köpa hushållsnära tjänster reduceras med 50 procent genom en skattereduktion. Skattereduktionen innebär förvisso att man måste ha en inkomst som minst motsvarar reduktionen för att få del av subventionen, men i övrigt finns ingen koppling till att vara yrkesverksam. Bland barnfamiljer är det enligt SCB (Välfärd nr ) fyra gånger så vanligt att familjer med de högsta inkomsterna använder avdraget än det är bland familjer med de mellersta inkomsterna. Förvisso är det kanske i familjer med högre inkomster och längre arbetstider som behoven är som störst, det är samtidigt ett fördelningspolitiskt dilemma att så få familjer med lägre inkomster köper tjänsten med nuvarande konstruktion. Av den totala

5 5 skattereduktion 2010 gick, enligt SCB, 64 procent till de hushåll som har de högsta inkomsterna, bara sju procent gick till den fjärdedel hushåll med de lägsta inkomsterna betalade staten ut ca en och en halv miljard för stödet till hushållsnära tjänster. En ny livspusselbonus För att få en starkare effekt av investerade skattepengar, öka antalet barnfamiljer även i lägre inkomstskikt som kan köpa hushållsnära tjänster och få en starkare koppling till att stödet ska gynna förvärvsarbete, är det nödvändigt att reformera RUT-avdraget. 1. TCO föreslår en livspusselbonus. Livspusselbonusen konstrueras på samma sätt som nuvarande regler för skattefri motion och annan friskvård. Varje arbetsgivare som erbjuder ett livspusselbidrag till samtliga anställda med barn upp till och med 16 års ålder (i form av hushållsnära tjänst som är berättigad till skattereduktion enligt nuvarande regler) ska kunna erbjuda denna förmån till ett skattefritt värde av högst kronor per år och anställd. På samma gång blir arbetsgivaren befriad från moms för den tjänst som köps in. 2. Kostnaden för detta nya livspusselbidrag skulle, om det kommer att omfatta runt personer, kosta staten ytterligare ca 1 miljard i utebliven förmånsbeskattning. Men totalt sett skulle nettokostnaden bli avsevärt lägre på grund av att fler jobb blir vita i branschen och på grund av den sysselsättningseffekt som det nya stödet skulle förväntas få, även om den inte blir så stor att den betalar för hela reformkostnaden. 3. Nuvarande RUT fasas ut. Skattefriheten för denna livspusselbonus förutsätter att bidraget riktar sig till alla i personalen som har barn upp till och med l6 års ålder. Det innebär att erbjudandet ska omfatta samtliga anställda oavsett anställningsform, således även korttidsanställda, vikarier m.fl. Ett sådant system som TCO föreslår skulle göra stödet för hushållsnära tjänster betydligt bättre ur fördelningspolitisk synpunkt då det i högre grad riktas till barnfamiljer. Det skulle ha en stark koppling till arbetslinjen. Det skulle även gynna framväxten av den seriösa marknaden för hushållsnära tjänster. Det skulle dessutom på allvar kunna underlätta för stressade småbarnsföräldrar att få livspusslet att gå ihop. Och allt detta utan att kostnaden för staten rusar iväg. Om arbetsgivaren idag ger de anställda en förmån av hushållsarbete, t.ex. städning, tvättning, trädgårdsskötsel eller barnpassning beskattas de anställda för denna förmån. Förmånen värderas till marknadsvärdet, dvs. det pris den anställde själv skulle få betala för motsvarande tjänst. Förmånsvärdet motsvarar vanligtvis arbetsgivarens kostnad inklusive moms. Därefter har den som har fått förmån av hushållsarbete eller ROT-arbete rätt till skattereduktion för husarbete. Dagens system gör det betydligt krångligare att köpa hushållsnära tjänster via sin arbetsgivare än nödvändigt.

6 6 För att det förslag som TCO lanserar ska få full genomslagskraft krävs att även arbetsgivare ska kunna använda sig av fakturamodellen, dvs. kan betala halva kostnaden vid köpet precis som privatpersoner kan. Det finns fler skäl till att koppla subventionen av förmåner via arbetsgivaren till den konstruktion som finns för friskvårdsbidraget. Det är framförallt enkelt för samtliga inblandade; skatteverket, den enskilde och för arbetsgivaren. Det finns även starka likheter med syftet; att underlätta för att de anställd ska bli friskare och mindre stressade. Avlastande timmar/rut har förebyggande effekter och sannolikt lika effektivt som förebyggande friskvård. Med en sådan förändring kommer vi också till skillnad från friskvårdsbidraget, att varje köpt timme kommer till användning. Med dagens system fungerar det så här om man får tjänsten som löneförmån: Man får en städförmån som värderas till kr. Arbetsgivaren betalar kronor samt arbetsgivaravgifter på det. Arbetsgivaren redovisar förmånen på kontrolluppgiften och anger att det är en förmån som ska ge rätt till skattereduktion. Uppgiften förtrycks i deklarationen och skattereduktion tillgodoförs automatiskt (förutsatt att du har skatt att betala som räcker till för reduktion). Personen beskattas för förmånen men får samtidigt skattereduktion med kr motsvarande halva förmånens värde. I de flesta fall motsvarar reduktionen den skatt man skulle ha betalat på förmånen. Med TCO:s förslag skulle det fungera så här: Arbetsgivaren köper en förmån enligt fakturamodellen och betalar hälften av kostnaden. Arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgift på summan av den subventionerade delen av förmånen. Förmånens värde efter subvention redovisas på kontrolluppgift och anges som skattebefriad förmån upp till kronor. I en studie som företaget HemQ gjort, visades att hälften av arbetsgivarna var intresserade av att titta närmare på RUT som löneförmån. De arbetsgivare som använder RUT som löneförmån brukar ofta utöka antalet tjänster de erbjuder sina anställda. I takt med att marknaden etableras med TCO:s förslag, och kan bli en del i ett kollektivavtalsbaserat förmånssystem, kan det bli rimligt att långsamt fasa ut subventionen. NOVUS om RUT-avdraget TCO lät undersökningsföretaget NOVUS undersöka hur allmänheten ser på RUT-avdraget. Undersökningen gjorde i maj månad 2010 och besvarades av 1000 personer 18 år och äldre.

7 7 Svaren visar i sammanfattning att: De etablerade (hög utbildning och hög inkomst, företagare, gifta, stockholmare/storstadsbor, moderater) köper tjänster med RUT-avdrag i större utsträckning. Däremot är det inte vanligare att man köpt RUT om man har barn 1, eller om man arbetar heltid. Äldre planerar i högre utsträckning att köpa tjänster med RUT-avdrag det närmaste året. Det finns inga märkbara skillnader i uppfattningar om RUT mellan kvinnor och män. I genomsnitt är det dött lopp mellan de som tycker att hushållstjänster ska skattesubventioneras och de som inte tycker det. Men det finns stora skillnader i uppfattning mellan olika grupper. Fler TCO:are, högutbildade, med mer hög inkomst eller stockholmare tycker att det ska skattesubventioneras. Tjänstemän och TCO-anslutna är den grupp som är starkast FÖR att man att staten ska subventionera hushållsnära tjänster. Hälften anser att staten ska subventionera hushållsnära tjänster, medan 30 procent av TCO-anslutna är av motsatt uppfattning, att staten inte ska subventionera det. Återstående 20 procent svarar vet inte. Bland LO:s medlemsgrupper är uppfattningen den motsatta. Hälften anser att hushållsnära tjänster rent generellt INTE ska subventioneras av staten. Och 30 procent anser att de ska subventioneras. Även här är det 20 procent som svarar att de inte vet. Det nya förslaget om att rikta RUT till barnfamiljer och äldre gillas av fler än vad det ogillas. Har köpt tjänster med RUT-avdrag det senaste året Totalt säger 14 procent att de har köpt någon tjänst med RUT-avdrag under det senaste året. Bland personer med högre utbildning är det vanligare att man köpt RUT-tjänst. (17 procent av universitetsutbildade). Det är också vanligare i åldersgruppen år och 60+ att ha köpt hushållsnära tjänster. (16 procent i de åldersgrupperna har köpt tjänst med RUT-avdrag, i åldersgruppen är andelen 12 procent). Egna företagare tycks köpa RUT-tjänster i dubbelt så stor omfattning som andra. (32 procent, men analysunderlaget för gruppen är inte så litet att siffran är lite mer osäker). 1 I SCB:s statistik för 2009 anges att sammanboende med barn har använt RUT oftare än de utan barn, medan ensamstående med barn har använt RUT mer sällan än de utan barn.

8 8 Planerar att köpa tjänst med RUT-avdrag det närmaste året Fler bland de över 45 år planerar att köpa tjänst med RUT-avdrag det närmaste året, 20 procent, än bland de mellan år, 16 procent. Färre bland de yngre. Två tredjedelar uttalar att de inte har planer på att köpa det under det närmaste året och resterande sjättedel vet inte. Det är vanligast båda att ha köpt RUT och att ha planer på att göra det närmaste året bland boende i Stockholmsregionen. Där har 20 procent köpt, och 25 procent planerar att göra det under närmsta året. Bland de med den högsta hushållsinkomsten, minst kr är det allra vanligast att man har planer på att köpa RUT-tjänst det närmaste året. I den gruppen har 28 procent det, medan 56 procent inte har det. Det finns skillnader även om de inte är så stora, mellan LO, TCO och Saco-anslutna i vilka som har köpt RUT-tjänster det senaste året, nämligen 14 procent av TCO- och Saco-anslutna samt 10 procent av LO-anslutna. Däremot är det mellan dubbelt till tre gånger så många bland TCO och Saco-anslutna som planerar att köpa RUT-tjänster det närmaste året mot vad det är LO-anslutna. Saco: 21 %, TCO: 17 %, och LO 7%. Kan tänka sig att köpa tjänst med RUT-avdrag om det var ännu billigare Var tredje TCO-ansluten skulle kunna tänka sig att köpa tjänster med RUT-avdrag om det var ännu billigare. Var tredje TCO-ansluten skulle inte kunna tänka sig att köpa tjänster med RUT-avdrag även om det var ännu billigare. Och en tredjedel av de TCO-anslutna vet inte om de skulle kunna tänka sig att köpa tjänster om det var ännu billigare. Ungefär samma andelar gäller för Saco-anslutna, medan det för LO-anslutna är en något större andel både i gruppen som kan tänka sig att köpa och i gruppen som inte kan tänka sig det. I LO-gruppen är det således bara en fjärdedel som inte vet om de kan tänka sig ett köp om det var billigare. Egenföretagare sticker ut i och med att hälften kan tänka sig att köpa om det var billigare, och med bara en femtedel som inte kan tänka sig det. De ensamstående är de som i mest osäkra på om de kan tänka sig att köpa om det var billigare, 37 procent vet inte, men 30 procent kan tänka sig. Det är grupperna med de högsta respektive lägsta hushållsinkomsterna som flest kan tänka sig att köpa om det var ännu billigare. Hushållsinkomst är indelad i fyra intervaller, och i

9 9 kategorin med näst lägst hushållsinkomst av de fyra grupperna finns den största andelen som inte kan tänka sig att köpa om det var ännu billigare, 40 procent. Det går en tydlig skiljelinje i inställning till om man kan tänka sig att köpa tjänster med RUTavdrag om det var ännu billigare. Bland M, Fp, C, Kd och SD är det mellan procent som skulle kunna tänka sig att köpa om det var ännu billigare, och mellan procent som inte skulle det. Bland S, V och Mp är det istället mellan procent som inte skulle kunna tänka sig att köpa, medan procent skulle kunna tänka sig. Anser att hushållsnära tjänster bör subventioneras av staten Runt 40 procent anser rent generellt att hushållsnära tjänster bör subventioneras av staten. Lika många anser att hushållsnära tjänster inte ska subventioneras av staten. Och var femte person vet inte. Bland kvinnor är det något fler, var fjärde som svarar vet inte. Generellt sett framkommer i övrigt inga könsskillnader i synen på RUT-avdraget. Största andelen som rent generellt anser att hushållsnära tjänster bör subventioneras av staten finns i kategorin tjänstemän (och egenföretagare). Hälften är för, (och en tredjedel emot). Även om det är lika vanligt att pensionärer är positivt inställda till en statlig subvention av hushållsnära tjänster, så finns den största grupp uttalat negativa bland just pensionärer. Hälften (50 procent) av pensionärerna anser att staten inte ska subventionera hushållsnära tjänster. Starkast stöd för att staten ska subventionera hushållsnära tjänster finns bland TCO-anslutna medlemmar, 50 procent. Gruppen negativa TCO:are uppgår till 30 procent. Bland Sacomedlemmar är inställningen ungefär densamma, men lite mer negativ. I LO-gruppen däremot är uppfattningen den omvända, med 50 procent negativa till statlig subvention av hushållsnära tjänster, och 30 procent positiva. Med en högre hushållsinkomst är inställningen till subvention av hushållsnära tjänster mer positiv, och omvänt, med lägre hushållsinkomst är uppfattningen mer negativ. Vid en jämförelse av regioner är det bara i Stockholm och Norrlandsregionen som en större andel är för subvention av hushållsnära tjänster än emot. I södra Sverige väger andelen emot subvention tyngre. Mellan storstad och glesbygd finns däremot inga större skillnader i uppfattning. När det gäller huruvida man anser att hushållsnära tjänster rent generellt ska subventioneras av staten, är det bara SD som har en uppfattning liknande genomsnittet, dvs lika många för som emot. Bland Allianspartierna är det mer än 60 procent som är positivt inställda, och mindre än 25 procent negativa. Bland oppositionens sympatisörer är det däremot mindre än 25 procent som är positiva, och mer än 60 procent negativa.

10 10 Bland de med barn finns en övervikt positivt inställda till statlig subvention av hushållsnära tjänster, med 44 procent positiva och 36 procent negativa. Inställning till en förändring av RUT så att det enbart riktades mot barnfamiljer och äldre och med en något starkare subvention Nära 40 procent ser positivt på en sådan förändring, medan 25 procent är negativt inställda och en tredjedel inte tar ställning. Störst motstånd mot en sådan förändring finns i åldrarna år (34 %). Och störst stöd för en sådan ändring finns bland de över 60 år, av vilka nära 50 procent är positivt inställda. Också bland TCO-medlemmar är det fler som är för en sådan ändring än mot. Även bland TCO:s medlemmar är nära 40 procent för, medan 30 procent är emot. Bland Saco-medlemmar är synen ungefär densamma som bland TCO:s medlemmar, men en lite större andel är negativa till förändringen. Ändå är det fortfarande en övervikt för de positiva med ett par procent. Det är inte några stora skillnader i inställning mellan olika inkomstgrupper. Dock är gruppen som ser negativt på en sådan förändring lite större bland de med de högsta inkomsterna, medan det är färre som är negativt inställda bland de med lägre inkomster. Inställningen till en förändring av RUT-avdraget skiljer sig lite mellan olika regioner. Starkast FÖR en förändring är man i Norrland. Där är hela 47 procent för och bara 20 procent mot. Drivande bakom beslut att köpa tjänst med RUT-avdrag Bland dem som bor i familj och köpt RUT-tjänster var det ett gemensamt beslut i ungefär hälften av fallen. I en dryg tredjedel av familjerna var en av familjemedlemmarna mer drivande bakom köpet. Har använt RUT, vilket har medfört att man gått upp i arbetstid Av dem som har använt RUT-avdraget svara fem procent att det har det medfört att de har gått upp i arbetstid eller arbetat mer övertid som en följd av tjänsten.

LIVSPUSSELSBONUS. Ett nytt förslag från TCO riktat mot förvärvsarbetande föräldrar.

LIVSPUSSELSBONUS. Ett nytt förslag från TCO riktat mot förvärvsarbetande föräldrar. LIVSPUSSELSBONUS Ett nytt förslag från TCO riktat mot förvärvsarbetande föräldrar. Bättre möjlighet att kombinera arbete och fritid viktigast för TCO:arna 0 20 40 60 80 att ha möjligheten att kombinera

Läs mer

livspusslet Foto: Andy Prhat

livspusslet Foto: Andy Prhat livspusslet Foto: Andy Prhat 2 TCO och livspusslet TCO driver livspusselfrågorna eftersom vi vill se ett arbetsliv som går att kombinera med familjeliv, utan att någotdera behöver stå i skuggan av det

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag 1 Tusentals jobb hotas om RUT avskaffas RUT-avdraget, det vill säga rätten att dra av halva kostnaden för hushållsnära

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

ROT och RUT ger jobb

ROT och RUT ger jobb Januari 2010 ROT och RUT ger jobb Innehåll Bakgrund... 3 Vart fjärde byggföretag tackar ROT för jobben... 3 7 300 nya RUT-jobb... 5 Skatteverkets utbetalningar minst 12 000 nya jobb... 5 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius 1. Jämställdhet är ett politiskt mål i Sverige. Regeringen har formulerat det som att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har tillsammans med de nordiska länderna

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

MEDBORGARNAS ATTITYDER TILL VÄLFÄRD OCH VINSTLÄCKAGE UR VÄLFÄRDEN. Novus Opinion

MEDBORGARNAS ATTITYDER TILL VÄLFÄRD OCH VINSTLÄCKAGE UR VÄLFÄRDEN. Novus Opinion MEDBORGARNAS ATTITYDER TILL VÄLFÄRD OCH VINSTLÄCKAGE UR VÄLFÄRDEN Novus Opinion Katalys har gett Novus opinion i uppdrag att undersöka hur väljaropinionen ser ut i några centrala välfärdsfrågor och vilket

Läs mer

60 år i arbetslivet en verklighet för många företagare som går att undvika

60 år i arbetslivet en verklighet för många företagare som går att undvika 60 år i arbetslivet en verklighet för många företagare som går att undvika Enligt SCBs Arbetskraftsundersökningar (Aku) var den genomsnittliga faktiskt arbetade tiden bland anställda 30,4 timmar per vecka

Läs mer

Allmänheten om SAAB, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år

Allmänheten om SAAB, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning _ Grundskola Gymna- Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år sium Högskola % % % % % % % % % % Antal intervjuer --------------------- 1000 506 492 228 250 238 278

Läs mer

Var tionde hushåll saknar buffert

Var tionde hushåll saknar buffert Var tionde hushåll saknar buffert Kreditbarometer September 2014 Välkomen till Lindorffs kreditbarometer På senare år har svenskarnas skuldsättning debatterats flitigt. Hösten 2010 infördes ett bolånetak

Läs mer

TCO Höstbudget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna år år år 60- år. sium Högskola % % % % % % % % % %

TCO Höstbudget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna år år år 60- år. sium Högskola % % % % % % % % % % Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning _ Grundskola Gymna- Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år sium Högskola % % % % % % % % % % Viktat antal intervjuer ------------- 1000 511 483 237 253 243 258

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Väljarnas syn på ökande klyftor

Väljarnas syn på ökande klyftor SOCIAL- OCH VÄLFÄRDSPOLITIK Väljarnas syn på ökande klyftor Rapport från Kalla Sverige-projektet Väljarnas syn på ökande klyftor Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Fördelningen av inkomster och förmögenheter...

Läs mer

Allmänheten om vad man stör sig på hos sin partner, 671 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år

Allmänheten om vad man stör sig på hos sin partner, 671 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning _ Grundskola Gymna- Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år sium Högskola % % % % % % % % % % a) Att min partner snarkar Antal intervjuer --------------------- 671

Läs mer

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice 80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice Kommunal. 1 Kommunal föreslår Seniorsevice Det är inte rimligt att gamla människor, som inte anses behöva någon vård och omsorg, inte ska få någon som

Läs mer

Lägesrapport RUT Q1 2016

Lägesrapport RUT Q1 2016 Lägesrapport RUT Q1 2016 Hemservicebranschens utveckling Trots politisk turbulens under 2015 fortsatte hemservicebranschen att växa. Jämfört med 2014 ökade branschens omsättning med 640 miljoner kronor

Läs mer

De anställdas möjligheter till semester den tidigare negativa trenden verkar ha brutits

De anställdas möjligheter till semester den tidigare negativa trenden verkar ha brutits De anställdas möjligheter till semester den tidigare negativa trenden verkar ha brutits Ett faktamaterial om välfärdsutvecklingen Nummer 67 Löne- och välfärdsenheten, LO Sven Nelander och Ingela Goding

Läs mer

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden?

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Frågeformuläret Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE DELFRÅGA (a - f) a) En mamma som

Läs mer

Jul, jobb och jämställdhet. Mer i plånboken, arbete till fler och ökad makt över vardagen

Jul, jobb och jämställdhet. Mer i plånboken, arbete till fler och ökad makt över vardagen Jul, jobb och jämställdhet Mer i plånboken, arbete till fler och ökad makt över vardagen Ny utredning från Riksdagens utredningstjänst, RUT, visar att det framförallt är kvinnor som fått en gynnsam utveckling

Läs mer

Anställningsformer år 2008

Anställningsformer år 2008 Arbe tsm arknad Anställningsformer år 28 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 199 28 Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning...2 = 1 Inledning...5 2 Anställningsformer

Läs mer

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna.

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SAMMANFATTNING Särskilt Socialdemokraterna har sedan hösten 29 drivit kampanj

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Den som har låg eller ingen inkomst har rätt till en ersättning på grundnivå, 225 kronor per dag eller 6 750 kronor per månad.

Den som har låg eller ingen inkomst har rätt till en ersättning på grundnivå, 225 kronor per dag eller 6 750 kronor per månad. Föräldraförsäkringen 1. Något om dagens regler 1 Föräldraförsäkringen infördes 1974 och ersatte den dåvarande moderskapspenningen. Syftet var att båda föräldrarna skulle ha möjlighet att kombinera föräldraskap

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 Kund: Unionen Kontakt: Hanna Wallinder Datum: 11 FEBRUARI 2014 Kontakter på Novus: Jenny Andersson jenny.andersson@novus.se Mats Elzén mats.elzen@novus.se

Läs mer

Familjeekonomi. Från småbarn till tonåring

Familjeekonomi. Från småbarn till tonåring 87 Familjeekonomi Se tabellerna 10 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Barnens ekonomiska standard bestäms huvudsakligen av föräldrarnas inkomster tillsammans med samhälleliga bidrag och ersättningar.

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2004 Rapport Hushållsbarometern våren 2004 Institutet för Privatekonomi Erika Pahne Maj 2004 Institutet för Privatekonomi 2 Föreningssparbankens HUSHÅLLSBAROMETER Inledning 4

Läs mer

Hemservice. Attityder och fakta kring hushållsnära tjänster

Hemservice. Attityder och fakta kring hushållsnära tjänster Hemservice Attityder och fakta kring hushållsnära tjänster Februari 2009 Förord Almega har under flera år drivit frågan för en skattereduktion för hushållsnära tjänster. Som bransch- och arbetsgivareorganisation

Läs mer

Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror

Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror Mars 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Föräldravänligt arbetsliv?

Föräldravänligt arbetsliv? Föräldravänligt arbetsliv? en studie i skillnader mellan män och kvinnor, chefer och andra anställda Vi har tittat närmare på likheter och skillnader mellan mäns och kvinnors, chefers och anställdas situation

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 1 Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet Prop. 2012/1 Ungdomsarbetslösheten fortsätter, trots en rad åtgärder de senaste åren, att vara ett av våra största

Läs mer

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag *Skatteverket 1(2) Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152 Johan Barth GEOTEC Box 174 243 23 Höör Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag Den 8 december 2008 utvidgades

Läs mer

Effekterna av vårdnadsbidraget

Effekterna av vårdnadsbidraget Effekterna av vårdnadsbidraget - Kraftiga neddragningar i förskolan - Begränsningar i barns rätt till förskola - Minskad jämställdhet i familjeliv och arbetsliv - Minskat deltagande i arbetslivet - Tillbakagång

Läs mer

RUT och ROT 2010 Succén fortsätter

RUT och ROT 2010 Succén fortsätter RUT och ROT 2010 Succén fortsätter Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Snabb ökning av användningen av RUT och ROT... 2 Minst 24 000 nya jobb... 3 Flest nya jobb

Läs mer

Allmänheten om ROT-avdraget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % %

Allmänheten om ROT-avdraget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % % Sida 1 Tror du att ROT-avdraget gör att fler svenskar under det närmaste året kommer att reparera eller bygga om sina bostäder? _ Alla Kön Ålder Utbildning _ Man _ Kvinna _ 16-29 år _ 30-44 år _ 45-59

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2005 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Vill inte välja 5% 5% 4% 5% 4% 3% 6% 2% 4% 5% Vet ej 4% 2% 6%s 6% 4% 4% 5% 5% 6%s 3%

Vill inte välja 5% 5% 4% 5% 4% 3% 6% 2% 4% 5% Vet ej 4% 2% 6%s 6% 4% 4% 5% 5% 6%s 3% Om du måste välja mellan ett femte jobbskatteavdrag på ca 250 kr i sänkt inkomstskatt per månad eller att motsvarande pengar istället används till att satsa på Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

2013-11-05 Dnr 2013:1530

2013-11-05 Dnr 2013:1530 2013-11-05 Dnr 2013:1530 Rapport från utredningstjänsten TYPFALL BARNFAMILJ En barnfamilj som bor i Gävle med 2 barn, och där hon tjänar 35 000 i månaden och han tjänar 24 500, på vilket sätt skulle deras

Läs mer

Allmänheten om Arbetskraftsinvandring och integration. Ingvar Svensson Maj 2003

Allmänheten om Arbetskraftsinvandring och integration. Ingvar Svensson Maj 2003 Allmänheten om Arbetskraftsinvandring och integration Ingvar Svensson Maj 2003 Förord På några tiotal år har andelen människor med utländsk bakgrund i Sverige stigit snabbt. De stora majoriteten av de

Läs mer

Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015

Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015 Privata tjänstemän om att vobba 2015 27/01 2015 Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015 Kund: Unionen Kontakt: Peter Tai Christensen Datum: 2015-01-27 1 Unionen Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

En lönande sektor. Hushållsnära tjänster sätter fart på ekonomin och stärker kvinnors ställning på arbetsmarknaden. augusti 2006. www.centerpartiet.

En lönande sektor. Hushållsnära tjänster sätter fart på ekonomin och stärker kvinnors ställning på arbetsmarknaden. augusti 2006. www.centerpartiet. En lönande sektor Hushållsnära tjänster sätter fart på ekonomin och stärker kvinnors ställning på arbetsmarknaden Finska arbetsministeriet augusti 2006 www.centerpartiet.se En fråga om attityder Tänk att

Läs mer

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid 1 2 Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid Alla, oavsett kön, bör ha samma möjligheter att delta på lika villkor i arbetslivet.

Läs mer

Föräldrars förvärvsarbete

Föräldrars förvärvsarbete 74 Föräldrars förvärvsarbete Se tabellerna 8 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Nästan alla barn har föräldrar som förvärvsarbetar. Föräldrar med barn upp till 8 års ålder har rätt till deltidsarbete

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:50 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:01 av Margareta Cederfelt (m) om hushållsnära tjänster Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionären föreslår att

Läs mer

Skattelättnader för hushållstjänster

Skattelättnader för hushållstjänster Socialutskottets yttrande 2006/07:SoU2y Skattelättnader för hushållstjänster Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 26 april 2007 beslutat att bereda socialutskottet tillfälle att yttra sig över

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

Rapport. Förbifart Stockholm Stockholms Län. Uppföljning efter beslut Bil Sweden 2009-09-24

Rapport. Förbifart Stockholm Stockholms Län. Uppföljning efter beslut Bil Sweden 2009-09-24 Rapport Förbifart Stockholm Stockholms Län Uppföljning efter beslut Bil Sweden 2009-09-24 Bakgrund och syfte 4 Förbifart Stockholm har fått s.k. tillåtlighet av regeringen den 3 september. Arbetet med

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 2015

DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 2015 DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 15 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 15 Ipsos. All rights reserved Väljarna om Decemberöverenskommelsen Endast hälften av väljarna känner till vad

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

10 Tillgång till fritidshus

10 Tillgång till fritidshus Tillgång till fritidshus 201 10 Tillgång till fritidshus Bland de många olika former av rekreation och miljöombyte som finns för befolkningen, är en relativt vanlig form fritidsboende. Vanligast är nog

Läs mer

Hushållstjänster för alla!

Hushållstjänster för alla! Hushållstjänster för alla! Ett enklare system för en enklare vardag juni 2008 www.centerpartiet.se Innehållsförteckning CENTERPARTIETS SKATTEGRUPP VILL 2 HEMHJÄLP ÅT ALLA! 3 STORA VINSTER MED YTTERLIGARE

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015 -research SKOP har på uppdag av KAK intervjuat ett slumpmässigt urval av svenskar om deras attityd till hur resurser bör fördelas i samband med infrastruktursatsningar. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Förmånsbeskattning av lånedatorer

Förmånsbeskattning av lånedatorer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förmånsbeskattning av lånedatorer September 2007 Sammanfattning I promemorian föreslås att den särskilda värderingen av förmån av att för privat bruk använda

Läs mer

MASSIVT STÖD FÖR JÄMLIKHETS- POLITIK

MASSIVT STÖD FÖR JÄMLIKHETS- POLITIK 35 MASSIVT STÖD FÖR JÄMLIKHETS- POLITIK Jämlikhetsundersökningen 2017 RAPPORTFÖRFATTARE PER SUNDGREN Katalys Institut för facklig idéutveckling No: 35 MASSIVT STÖD FÖR JÄMLIKHETSPOLITIK Jämlikhetsundersökningen

Läs mer

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 60 Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA

Läs mer

Barn, kompetens och karriär

Barn, kompetens och karriär Barn, kompetens och karriär 1 2 Förord Ett föräldravänligt arbetsliv gynnar alla. Unionen har tidigare publicerat ett flertal rapporter för att kartlägga småbarnsföräldrars vardag och mäta föräldravänligheten

Läs mer

En familjepolitik för mer valfrihet, ökad jämställdhet, större mångfald i förskolan och barnomsorgen och mer tid med barnen

En familjepolitik för mer valfrihet, ökad jämställdhet, större mångfald i förskolan och barnomsorgen och mer tid med barnen En familjepolitik för mer valfrihet, ökad jämställdhet, större mångfald i förskolan och barnomsorgen och mer tid med barnen 30 augusti 2006 Allians för Sverige. maktskifte06.se Värderingar i familjepolitiken

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011.

Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011. Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011. 600 svenskar tillfrågade om IT-stress I en unik enkät har 600 yrkesarbetande svenskar svarat

Läs mer

Arbetsgivaravgiftsväxling. PM om möjligheten att ersätta selektiva sänkningar av arbetsgivaravgiften med ett Arbetsgivaravdrag

Arbetsgivaravgiftsväxling. PM om möjligheten att ersätta selektiva sänkningar av arbetsgivaravgiften med ett Arbetsgivaravdrag Arbetsgivaravgiftsväxling PM om möjligheten att ersätta selektiva sänkningar av arbetsgivaravgiften med ett Arbetsgivaravdrag Henrik Sjöholm och Lars Jagrén november 2013 november 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

Mångfald i äldreomsorgen

Mångfald i äldreomsorgen Mångfald i äldreomsorgen Mångfald i äldreomsorgen - Om anställningsvillkor för utlandsfödda medlemmar i Kommunal Rapport av: Yeshiwork Wondmeneh Kommunal 2013 Innehåll Sammanfattning 5 Inledning 6 Födelsebakgrund

Läs mer

Är du orolig för att privata företag kan sälja vidare personliga uppgifter om dig som finns tillgängliga via internet? Kön Ålder Utbildning

Är du orolig för att privata företag kan sälja vidare personliga uppgifter om dig som finns tillgängliga via internet? Kön Ålder Utbildning Tycker du att din privata kommunikation via telefon, e-post och internet skall vara fri från avlyssning, såvida det inte föreligger någon brottsmisstanke? Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29 år

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Kodbarometern för allmänheten 2008

Kodbarometern för allmänheten 2008 Rapport Kodbarometern för allmänheten 2008 Sammanfattning Förtroendet för hur de svenska börsbolagen sköts har sjunkit något bland den svenska allmänheten från november 2006 till november 2008. Företagen

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Pensionen en kvinnofälla

Pensionen en kvinnofälla Pensionen en kvinnofälla En rapport om kommunalares pensioner Omslag s 1 2015 4680_Rapport_Pension_A4_150113.indd 1 2015-01-13 10:29 Sammanfattning av Pensionen - en kvinnofälla Av Annakarin Wall, Kommunal

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen Kontakt: Tobias Brännemo Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 17 oktober 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har

Läs mer

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03 Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad Rapport, Almedalen 2013-07-03 1. Inledning... 2 2. Alla vinner på en mer jämställd arbetsmarknad... 3 3. Mer jämställd arbetsmarknad stor möjlighet även för andra

Läs mer

Sammanfattning 2015:5

Sammanfattning 2015:5 Sammanfattning Syftet med denna rapport är att ge ett samlat kunskapsunderlag om föräldraförsäkringens utveckling i Sverige och andra länder, samt att utvärdera på vilket sätt ett mer jämställt föräldraledighetsuttag

Läs mer

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA SIFO: FLER TROR ATT SKATTEN PÅ PENSIONER HAR HÖJTS ÄN ATT DEN HAR SÄNKTS STOR OSÄKERHET

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR

MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR men kvinnorna gör fortfarande mest hemma I Sverige arbetar vi drygt en tredjedel av dygnet och sover åtta timmar. Vi sitter mer vid dator och framför tv än för 2 år sedan och använder

Läs mer

Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13

Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13 Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13 En studie om psykisk ohälsa på jobbet Arbetsgivare likaväl som anställda har mycket att vinna på att arbeta förebyggande och

Läs mer

Kompletteringar av RUT-avdraget

Kompletteringar av RUT-avdraget Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Kompletteringar av RUT-avdraget December 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...

Läs mer

Foto: Mark Seelen/Corbis/Scanpix ATT SOVA MED JOBBET TJÄNSTEMÄNNENS ARBETSVILLKOR

Foto: Mark Seelen/Corbis/Scanpix ATT SOVA MED JOBBET TJÄNSTEMÄNNENS ARBETSVILLKOR Foto: Mark Seelen/Corbis/Scanpix ATT SOVA MED JOBBET TJÄNSTEMÄNNENS ARBETSVILLKOR Författare: Jana Fromm, TCO, och Ulrika Hagström, TCO. Produktion: TCO, avdelningen för kommunikation & opinion Tryck:

Läs mer

VÅRDNADSBIDRAG FAMILJEPOLITISK REFORM Promemoria

VÅRDNADSBIDRAG FAMILJEPOLITISK REFORM Promemoria Dokument Sida YTTRANDE, prel 1 (6) Datum Referens: Samh pol avd/ulrika Hagström 2008-01-21 Direkttel: 08-782 91 31 E-post: ulrika.hagstrom@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Till TCOs kansliberedning

Läs mer

Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden

Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden Novus Opinion Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden Rapport från opinionsundersökning oktober 2009 Arne Modig 2009-11-04 1 Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden I

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-09-21 Närvarande: Regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Skattelättnader för förmån av hushållstjänster

Läs mer