LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 + -+ LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Södra skolan Läsåret 2014/2015

2 Innehåll Varför denna plan 2 Våra åtgärder 6 Vår vision.. 3 Kommunikation och Våra ordningsregler.. 3 spridning... 7 Utvärdering... 4 Kompetensutveckling Elevens delaktighet.. 4 och resurser. 8 Kartläggning och Utvärdering och revidering, nulägesanalys. 5 Om det händer 8 Vårt mål.5 Rutiner 9 Ordlista.. 12 Alla barn och elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, skolan och vuxenutbildningen ska vara fria från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. När elever känner sig trygga i skolan påverkas även studieresultaten i positiv riktning. Skolverket Allmänna råd (Skolfs. 2012:10) Varför denna plan? Alla elever ska komma till skolan och känna sig respekterade och trygga. Detta styrs av bland annat diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen(6 kap. 2010:800). I den plan du nu läser preciserar vi varje år de mål och åtgärder vi satt upp utifrån rådande behov. För att möjliggöra detta arbetar vi medvetet på flera nivåer och detta kan åskådliggöras i en modell med tre delar. FRÄMJANDE arbete FÖREBYGGANDE arbete ÅTGÄRDANDE arbete syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling, omfattar endast områden som i en kartläggning av verksamheten identifierats som riskfaktorer. syftar till att förstärka respekten för allas lika värde, omfattar alla diskrimineringsgrunderna 1, riktas mot alla och bedrivs utan förekommen anledning, är en naturlig del i det vardagliga arbetet. kräver goda rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling, ska påbörjas genast när det kommit signaler om att ett barn eller en elev känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt, innebär att verksamheten måste vidta åtgärder som dokumenteras och utvärderas för att förhindra att kränkningarna upprepas. 1 Det främjande arbetet ska omfatta diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning. Inget hindrar dock att man även arbetar med diskrimineringsgrunderna könsöverskridande identitet och ålder. 2

3 Vår vision 2014/2015 Alla på Södra skolan ska utvecklas och lära i en miljö som präglas av trivsel, trygghet och delaktighet. Tillsammans arbetar vi med respekt för alla människors lika värde. Våra ordnings- och trivselregler Tillsammans utarbetar elever och personal på varje skola de trivselregler som ska gälla. Som grund till detta arbete ligger de i kommunen övergripande trivsel- och ordningsreglerna. Reglerna skall regelbundet utvärderas och förnyas, vilket sker varje höst och involverar elevråd, personal samt samverkansgrupp (bestående av bl.a. klassföräldrarna). På Södra skolan ska vi vara trevliga mot varandra i ord och handling. vara ute på rasterna. lyssna på alla vuxna som jobbar på skolan. hjälpa varandra. låta bli att kasta sten, kottar eller snöboll. vara rädda om skolan och dess materiel. använda ett bra bordsskick. låta bli att äta godis. parkera cyklarna utanför skolgården. använda hjälm när vi åker iskana, skateboard eller liknande. En enskild klass kan komplettera dessa med ytterligare regler. 3

4 Utvärdering Under det gångna året har bland annat förbättringar av gruppklimatet och minimerandet av risk för utanförskap varit prioriterade områden på skolan. Arbete i klasserna har skett på olika sätt t.ex. genom att arbeta med dilemmafrågor, massage, värdegrundsövningar och etiska samtal. Vi har också haft olika teman med fokus på värdegrunder. Vårt elevhälsoteam har också varit delaktiga i vårt arbete tillsammans med eleverna. En viktig faktor för elevernas trygghet ute på raster är närvarande vuxna. Vi har en stor skolgård och för att eleverna lätt ska se var vuxna finns använder vi reflexvästar. Detta har bidragit till att stärka individerna och både elever och personal upplever att det lett till ett bättre gruppklimat och en ökad trygghet för eleverna som känner att de kan uppsöka flera olika vuxna vid behov, det behöver inte vara den egna läraren. Särskild vikt har också lagts på att man från personalens sida speciellt uppmärksammat utåtagerande och ensamma barn, vilket också har lett till minskat utanförskap. Vi arbetar för att skapa en utemiljö som inspirerar till lek i grupper och i samspel. Fritidspersonal har också anordnat olika rastaktiviteter och introducerat nya lekar. På skolan har vi återkommande aktiviteter och inslag med syftet att elever i olika åldrar samverkar på olika sätt. Några exempel på det är skogsdagar, Södralunken och Södrakampen. Vi arbetar också med faddersystem där våra äldre elever i åk 3 utgör ett stöd och en viktig kontakt för våra yngsta elever. På skolan finns barn med annan etnisk bakgrund. Bland annat har mottagandet av asylsökande i kommunen resulterat i nya klasskamrater. Arbete har lagts ner för att välkomna och integrera eleverna i de olika klasserna. Från personalens håll har man aktivt jobbat med att diskutera och arbeta med alla barn/elevers värderingar så att barnen från andra länder numera ingår i än större utsträckning i klass- och skolgemenskapen. Vi har under temat Mångfald fått hjälp att genomföra danser från andra länder. Det har gett oss en ökad möjlighet att lära känna andra kulturer, möta elever och vuxna som delar med sig och berikar. Förutom ovanstående har flera åtgärder gjorts på skol-, arbetslags- och klassnivå för att förbättra trivsel och trygghet för alla. Exempel på detta är arbetet för att komma till rätta med otryggheten i omklädningsrummen och på skolgården genom att vuxna finns med när behov uppstår. I projektet Skapande skola har vi under året arbetat med mångfald, kultur och historia och tittat på stora uppfinningar i världen. Våra treor har haft besök av en ensamkommande elev som berättat om sitt liv och sin resa till Sverige. Eleverna har visat stort intresse för att ta till sig och försöka förstå. 4

5 Elevens delaktighet Under vårterminen svarar alla elever på enkätundersökningen från SKL, där bl.a. trivsel och trygghet berörs. Trivsel och trygghet diskuteras också i samband med upprättandet av individuell utvecklingsplan och vid utvecklingssamtalet. Diskussioner och kartläggning hålls i klasserna kring trygga och otrygga miljöer på skolan (Husmodellen). Eleverna är via klass- och elevråd delaktiga i revideringen av skolans ordningsregler och de arbetar också med planen mot diskriminering och kränkande behandling. Utöver detta sker ett kontinuerligt och alltid pågående arbete med aktiva demokratidiskussioner, arbete med social kompetens och etiska samtal i det vardagliga arbetet, där elevernas åsikter och frågor lyfts fram. Vi eftersträvar ett arbetssätt som främjar elevernas delaktighet och utvecklar förmågan att vara kritisk till beteenden och situationer som inte överensstämmer med vår värdegrund. Vi vill också att våra elever ska utveckla sin förmåga att kunna säga ifrån; säga nej och ta hjälp av vuxna vid situationer som inte är ok. 5

6 Kartläggning och nulägesanalys I arbetet med att kartlägga och analysera behov av prioriterade insatser, har såväl barn/elever, vårdnadshavare som personal varit involverade. Alla barn/elever har haft möjlighet att besvara en enkät från SKL. Resultatet analyseras i arbetslagen, elevrådet, skolans samverkansgrupp och på ledningsnivå. I klasserna har man diskuterat skolans lokaler och skolområdet i stort utifrån trivsel och trygghet. Detta för att lokalisera de platser som präglas av såväl lugn och trygghet som eventuellt stök och otrygghet. Denna kartläggning har sedan bland annat legat till grund för omprioriteringar av personalens rutiner och vuxenbemanning under rasterna. (Husmodellen) I samband med utvecklingssamtalet tar man upp frågor som rör trivsel och trygghet för varje elev tillsammans med vårdnadshavare och mentorer. I elevråd, samverkansgrupp och personalgrupp lyfts diskrimineringsgrunderna för diskussion utifrån nuläge och behov av åtgärder. Arbete sker i skolvardagen i form av etiska samtal och diskussioner i och utanför klassrummet. Vårt mål Utifrån de behov och utvecklingsområden som konstaterades vid kartläggning och analys ovan har vi ställt upp följande mål för läsåret: Målet är att bibehålla och öka elevernas upplevda trygghet under såväl lektioner, raster och tid på fritidshemmet. Alla barn ska vara trygga, trivas och bidra till arbetsro så att det blir ett positivt klimat för lärande och utveckling. Det är angeläget att eleverna känner att deras miljö är viktig och att de är en del av den. 6

7 Våra åtgärder Under läsåret 14/15 har vi som mål: Att bibehålla och öka elevernas upplevda trygghet under såväl lektion som rast och tid på fritidshemmet. Alla barn ska vara trygga, trivas och bidra till arbetsro så att det blir ett positivt klimat för lärande och utveckling. Elevernas lärandemiljö.. Åtgärd Tid Ansvar Fortsatt genomförande av enkät Årligen, Husmodellen ht Rektor samt kartläggningsmetoder. SKL enkät vt Alla Genomföra organiserade rastaktiviteter. Varje fredag Fritidspedagog Inskolningsperiod med gruppstärkande aktiviteter Läsårets start Berörda pedagoger Årlig genomgång och revidering av regler och rutiner Läsårets start Klass-/elevråd Alla Genomföra åldersövergripande aktiviteter, t.ex. fadderverksamhet, södralunken, södrakampen, skogsdagar och teman. Incidentrapportering sker på APT Arbetslagen Rektor Involvera barn/elever i kartläggningsarbetet som ligger till grund för vår plan. Sammanställningar återkopplas i klassråd och på elevråd. Rektor Ge personalgruppen fortbildning/tid till diskussioner om hur denna plan hänger samman med det vardagliga värdegrundarbete som bedrivs. Rektor Personalgruppen ska arbeta medvetet med de olika diskrimineringsgrunderna och fånga tillfällen till diskussion. Arbetslagen ska involveras (ex vaktmästeri, lokalvård och bespisning) i arbetet kring likabehandling och mot kränkande behandling, Arbeta med normer & värden/likabehandling med syfte att lyfta aktuella frågeställningar samt tillsammans reflektera kring hur vi utför vårt uppdrag. Finnas med som punkt vid elevråd. Under läsåret Rektor Arbetslaget Ansvarig elevråd Vi ska omedelbart stoppa nedsättande kommentarer och handlingar gällande samtliga diskrimineringsgrunder oavsett om de kommer från barn/elev, vårdnadshavare, personal eller annan vuxen. I vardagen uppmuntra till olika könsöverskridande aktiviteter genom att bl.a. erbjuda samma lekmateriel till alla barn/elever. Kontinuerligt skapa förståelse för olikheter genom att exempelvis öka kunskaperna om andra kulturer och uppmärksamma andra kulturers traditioner. Internationell vecka för hela skolan i samband med FN-dagen. Oktober ska ha förståelse för att alla funktionshinder inte syns på utsidan, samt att alla barn kan och har rätt att delta i verksamheten på sina villkor. Befästa de nya åtgärderna. 7

8 Kommunikation och spridning Efter det att planen arbetats fram och godkänts ska innehållet bli känt bland alla barn/elever vid skolan, deras vårdnadshavare samt all skolans personal. Detta sker genom olika informationstillfällen. Barn och elever görs bekanta med planen och dess innehåll vid terminsstart på klass- och elevråd samt fortlöpande under läsåret i andra sammanhang i klasser/grupper och på fritids. Bland annat kan temadagar och livskunskapslektioner tas i anspråk. Vårdnadshavarna får information om planen på föräldramöten, samverkansmöten och via veckobrev. Både barn/elev och vårdnadshavare kan också komma att diskutera planen under utvecklingssamtalet samt spontant vid olika typer av möten och samtal. Den färdiga planen anslås både på skolans intranät, Fronter, samt på kommunens hemsida så att du oavsett om du är barn/elev, vårdnadshavare eller personal, ska kunna ta del av innehållet. Konferenstid och tid vid studiedagar används för att personalen ska kunna arbeta med planen. Arbetet med normer och värden/likabehandling är en punkt på arbetsplatsträffarna. Rektor ansvarar för att arbetet med likabehandling och mot kränkande behandling hålls levande hela tiden. Vid träffar med personalgrupper följs exempelvis årets vidtagna åtgärder upp, analyser av enkäter följs upp, man introduceras till nya kartläggningsmetoder och man diskuterar i syfte att utveckla ett sunt normkritiskt förhållningssätt. Planen mot diskriminering och kränkande behandling finns också med som en punkt vid introduktion av ny personal samt vid mottagande av nya elever och vårdnadshavare under pågående läsår. 8

9 Kompetensutveckling Rektor har i uppdrag att hålla sig väl insatt i gällande förordningar, sätta sig in i framgångsrika metoder för att jobba mot diskriminering och kränkande behandling och öka personalens kunskap genom kontinuerlig fortbildning. Utvärdering Arbetet utvärderas kontinuerligt i arbetslag och på arbetsplatsträffar. Med utgångspunkt i de uppställda målen analyserar och mäter man om åtgärderna varit tillräckliga. De olika kartläggningsmetoderna är i sig också ett analysstöd för att mäta framgångarna för tidigare genomförda åtgärder. Likaså ges arbetslagen tid till reflektion över arbetet med likabehandlingsplanen vid varje läsårs slut. Resultatet ligger till grund för utarbetande av ny plan, vilket sker vid läsårets start. Om det händer Även om arbetet i huvudsak handlar om att förebygga, så är det av stor vikt att skolan har tydliga rutiner för hur man agerar i en kritisk situation. Var och en som får signaler om att någon utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling har en skyldighet att omedelbart agera och vidta åtgärder enligt vad som vidare beskrivs i denna plan. Att upptäcka, utreda och åtgärda Att så tidigt som möjligt upptäcka förekomst av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling underlättar arbetet med att förhindra en fortsättning. rapporterar till berörd klassföreståndare/mentor eller skolledning om iakttagelser som gjorts vid lektioner eller på raster. Så snart någon i verksamheten får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för diskriminering, trakasseri eller kränkande behandling föreligger skyldighet att anmäla detta till rektor som i sin tur skall rapportera till huvudmannen genom KS utskott. Anmälan skall utredas. Utredningen skall alltid ske med all möjlig hänsyn till den som är utsatt och övriga inblandade. Vi arbetar med två huvudsakliga rutiner beroende på om den som utsätter/kränker är elev/barn eller vuxen. Dessa rutiner åskådliggörs i två olika grafiska modeller på nästkommande sidor i denna plan. 9

10 Rutiner vid misstanke om trakasseri, mobbning eller annan kränkande behandling (Elev - Elev) Vid indikation på att elev/elever utsätter annan elev/elever för trakasseri, mobbning eller kränkande behandling kontaktas klasslärare/rektor. Rektor rapporterar till utskottet och startar en utredning. Utredningens samtal syftar främst till att lösa konflikten och hitta vägar till överenskommelse. Samtalen skall alltid dokumenteras. Därför bör en annan vuxen vara närvarande under samtalen för att föra anteckningar. Först sker ett enskilt samtal med den utsatta där man tydligt visar att skolan aktivt ska arbeta för att stödja den utsatta och förhindra fortsatt trakasseri/mobbning/kränkning. Ju yngre eleverna är, desto viktigare är vårdnadshavarnas närvaro vid detta samtal. En kartläggning skall utreda: - Vad har hänt? - Vem/vilka har utfört? - Var har det ägt rum? - Hur länge har det pågått? - Vem/vilka har bevittnat? Klasslärare/mentor tar hjälp av arbetslagets personal om det behövs för att utreda det inträffade. Skolans elevhälsoteam ska kontaktas vid behov. Enskilda samtal med eventuella vittnen för att styrka det inträffade. Enskilda samtal med den/de som utsatt för trakasseri, mobbning eller kränkande behandling. Klasslärare/mentor leder samtalet och eventuellt deltar även personal från elevhälsoteamet. Vid konfrontationen av framkomna uppgifter är det viktigt att lyssna aktivt. Finns det möjlighet till flera tolkningar av händelserna? Ju yngre eleverna är, desto viktigare är vårdnadshavarnas närvaro vid detta samtal. Om trakasseri, mobbning eller kränkande behandling konstateras: - Vad kan du göra för att sluta med beteendet? - När tänker du börja? - Kom överens om när och hur en uppföljning skall ske. Uppföljningssamtal med den/de utsatta för att informera om överenskommelsen med den/de som utsatt och hur skolan följer upp den. Det bör alltid övervägas om åtgärder också ska vidtas i syfte att förändra strukturer och förhållanden på gruppoch verksamhetsnivå. Rektor, EHT eller klasslärare/mentor informerar vårdnadshavare till den utsatte och den som utsatt när trakasseri/mobbning/kränkning konstaterats. Uppföljningssamtal med berörda parter för att ta reda på om trakasserier/den kränkande behandlingen upphört. Vårdnadshavarna ges återkoppling. Vid svårare fall eller upprepning vänder sig klasslärare/mentor till elevhälsoteamet och rektor för vidare utredning och åtgärder. Måste disciplinära åtgärder vidtas beslutas dessa av rektor och styrs av Grundskoleförordningen: 6 Kap, 9-10 Vid allvarligare händelser bedöms om rektor ska göra en polisanmälan. Vid händelse som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska Arbetsmiljöverket underrättas. Likaså gäller incidenter med våld och hot om våld. 10

11 Rutiner vid misstanke om diskriminering, trakasseri eller kränkande behandling (Vuxen - Elev.) Vid tecken på att vuxen i skolan utsätter elev/elever för diskriminering, trakasseri eller kränkande behandling kontaktas alltid rektor. Rektor anmäler till huvudman Rektor utreder händelsen, rapporten eller indikationen. Utredningen syftar främst till att få slut på kränkningarna och förhindra att liknande situation uppstår igen. Samtalen skall alltid dokumenteras. Först sker enskilda samtal med eventuella vuxna som kan intyga det inträffade samt med den utsatta där man tydligt visar att skolan aktivt ska arbeta för att stödja den utsatta och förhindra fortsatt diskriminering/ trakasseri/kränkning. Ju yngre eleverna är, desto viktigare är vårdnadshavarnas närvaro vid detta samtal. En kartläggning skall utreda: - Vad har hänt? - Vem/vilka har utfört? - Var har det ägt rum? - Hur länge har det pågått? - Vem/vilka har bevittnat? Om det inträffade av rektor bedöms som mycket allvarligt kan denna redan från början be såväl den kränkandes fackliga företrädare som kommunens personalchef att delta i utredningen. Enskilda samtal med den/de vuxna som utsatt elev/elever för diskriminering, trakasseri eller kränkande behandling. Rektor leder samtalet och är tydlig med att skolan inte accepterar någon form av kränkningar. Alla eventuella kränkningar måste omedelbart upphöra. Den vuxna som kränkt meddelas att kontroller kommer att ske för att rektor ska vara försäkrad om att kränkningarna verkligen upphört. Om diskriminering, trakasseri eller kränkande behandling konstateras: - Vad kan du göra för att sluta med beteendet? - Kom överens om när och hur en uppföljning skall ske. Det bör alltid övervägas om åtgärder också ska vidtas i syfte att förändra strukturer och förhållanden på gruppoch verksamhetsnivå. Uppföljningssamtal med den/de utsatta för att informera om överenskommelsen med den/de som utsatt och hur skolan följer upp den. Elevernas vårdnadshavare informeras om samtalen. Beroende på elevernas ålder och mognad, vad som hänt och hur akut händelsen är informeras vårdnadshavarna före eller efter samtalen. Ju yngre eleverna är, desto viktigare är det att vårdnadshavarna informeras om samtalen i förväg. Elev och vårdnadshavare informeras om Barn- och elevombudsmannen roll och eventuellt rätt till skadestånd Utifrån det enskilda fallet bedömer rektor om någon/några av parterna ska erbjudas alternativt beordras samtalsstöd. Uppföljningssamtal med berörda parter för att ta reda på om diskriminering/trakasserier/kränkande behandlingen upphört. Vårdnadshavarna ges återkoppling. Om kränkningarna inte upphör är det viktigt att rektor går vidare utan dröjsmål. De åtgärder som då skall övervägas är anmälan till kommunens verksamhetschef och/eller anmälan till socialtjänsten och/eller Polismyndigheten. Vid allvarligare händelser bedöms om rektor ska göra en polisanmälan. Vid händelse som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska Arbetsmiljöverket underrättas. Likaså gäller incidenter med våld och hot om våld. 11

12 Att uppmärksamma signaler på mobbning För vuxna är mobbning i skolan en företeelse som det är svårt att se tydliga uttryck för. Det ligger i mobbningens natur att den sker i det fördolda. Man kan dock vara uppmärksam på elever som visar någon/några av dessa signaler i skolan: - Går ensam, vill vara ensam eller drar sig undan - Försöker vara nära en vuxen i fria situationer - Man driver med och förlöjligar en elev inte sällan med dennes godkännande - Ont i magen, ont i huvudet, ströfrånvaro - Uteblir från fester och utflykter - Uteblir ofta från idrottslektioner - Bråk och stoj som upplöses när vuxen kommer i närheten - Går ofta hem på raster, går till syster eller personalrum med bagateller - Tar lång tid på sig för att komma ut på rast - Har ofta förstörda böcker, teckningar, kläder - Blickar och ögonkast inom elevgruppen - Svårigheter att tala högt på lektionerna - Verkar ledsen och olycklig gråter lätt - Koncentrationssvårigheter - Saknar vänner i skolan och på fritiden Som förälder önskar man alltid sitt barn en trygg och god uppväxt. Skolan delar denna önskan och arbetar aktivt för att skolan skall vara en plats där alla ska kunna känna sig trygga. Trots detta arbete händer det ändå ibland, att barn blir utsatta för mobbning. Dessa signaler skall inte tolkas som ett klart uttryck för att barnet är mobbat. Det kan finnas flera skäl till varför eleven inte trivs med sin tillvaro. Vi vill dela med oss av dessa iakttagelser för att du som förälder skall kunna samtala med ditt barn och diskutera om ett av skälen kan vara mobbning eller kränkande behandling i skolan. - Verkar ledsen, deprimerad och har humörsvängningar - Sover dåligt, mardrömmar, gråter i sömnen - Ofta ont i magen eller huvudet - Motvillig att gå till skolan - Träffar sällan eller aldrig klasskamrater - Tar en omväg till och från skolan - Saknar vänner - Kommer ofta hem med smutsiga eller trasiga kläder - Ger krystade förklaringar angående förstörda saker - Skråmor och blåmärken utan naturlig förklaring - Blir sällan eller aldrig bjuden på kalas - Väljer omvägar till och från skolan - Tappar intresset för skolan - Ber om eller stjäl pengar (för att muta) Barn och ungdomar som är mobbade, kan känna en stor skam över att vara mobbade. De försöker ibland att dölja eller förneka det även inför sina föräldrar. De kan förringa eller förneka att de är utsatta för kränkande behandling och mobbning. Om barnet i samtal med föräldrarna säger att han/hon är mobbad, kan de också säga, att föräldrarna absolut inte får ta kontakt med skolan. Vårt råd är emellertid, att alltid kontakta skolan för att diskutera barnets uppgifter och skolans möjlighet att påverka situationen. 12

13 Ordlista Följande definitioner och begrepp används bland annat i de allmänna råden och är hämtade från exempelvis diskrimineringslagen och skollagen. Med diskrimineringsgrund menas de kategorier av personer eller de karakteristika som skyddas av diskrimineringslagstiftningen. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan. För att det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Man kan också i vissa fall diskriminera genom att behandla alla lika, så kallad indirekt diskriminering. Med detta menas att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar ett barn eller en elev av skäl som har samband med en viss diskrimineringsgrund, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte. Med begreppet likabehandling menas att alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett om de omfattas av någon diskrimineringsgrund. Det innebär dock inte alltid att alla barn och elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering. Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. För att underlätta läsningen inryms i den här skriften begreppet sexuella trakasserier i begreppet trakasserier. Exempel på sexuella trakasserier kan vara: Runda ord", pornografiska bilder Ovälkomna sexuella anspelningar, gester, tilltalsord Ovälkomna kommentarer om utseende, klädsel, privatliv Tafsande eller annan ovälkommen medveten kroppsberöring Ovälkomna förslag eller krav på sexuella tjänster eller ett sexuellt förhållande Nedsättande skämt med anspelning på det kön man tillhör Med diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck menas att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Med funktionshinder menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Med sexuell läggning menas homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Med kränkande behandling menas ett uppträdande som utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet. Befogade tillsägelser för att upprätthålla ordning och god miljö är naturligtvis inte en kränkande behandling i sig, även om barn kan uppleva tillrättavisningar som kränkande. Mobbning är en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar en annan skada eller obehag. Mobbning kan ta sig uttryck i både fysiskt och psykiskt våld. Det psykiska våldet kan ta sig aktiva uttryck som tråkningar och tillmälen, det kan även vara aktivt passivt, som vid utfrysning. 13

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Zederslundsskolan med kunskap i centrum Läsåret 2015/2016 2 Innehållsförteckning Ansvariga för planen... 4 Motiv... 4 Verksamheter som omfattas av planen...

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem läsåret 2014/15 Keith Haring Upprättad augusti 2014 Lisbeth

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen StoraVargen 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stadsskogen skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stadsskogen skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Stadsskogen skolan Hänvisningar till lagtext och styrdokument: Enligt skollagen (2010:800 6 kap.) och diskrimineringslagen (2008:567 1-4 kap.) är varje

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Bergsundsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergsundsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergsundsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Innehåll Sida 1. Vision 2 2. Ansvarsfördelning 2 3. Bakgrund 3 4. Diskrimineringsgrunder 4 5. Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Vår plan ska utarbetas i samarbete mellan skola, elever och föräldrar.

Vår plan ska utarbetas i samarbete mellan skola, elever och föräldrar. Plan för skolans arbete mot diskriminering, trakasserier, mobbning och annan kränkande behandling (direkt underställd Likabehandlingsplan Torsby kommuns skolor) STÖLLETSKOLAN Läsåret 2014/2015 Fastställd

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

Glasbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glasbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Glasbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola och fritidshem Ansvariga för planen Läsåret 15/16 ansvarar

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för att främja likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Uppsala Musikklasser, september 2014 Plan för att främja likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling De två planerna, årlig plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Kinnarpsskolan 2015-09- 16 Kunskap för framtiden Livsstil Engagemang Kompetens Skolans trygghetsgrupp - Tommy Forsberg, rektor - Göran Fagerblom, kurator

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Alla människor har lika värde och var och en ska respekteras för den hon är. I våra förskolor ska alla

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Öckerö förskola 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2-3 Definition av kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Trygghetsrådet består av pedagoger från varje spår samt rektor. Anja Persson, Petra Hall, Emma Eriksson och Katarina Thur.

Trygghetsrådet består av pedagoger från varje spår samt rektor. Anja Persson, Petra Hall, Emma Eriksson och Katarina Thur. Keith Haring 1 Handlingsplan för arbete med att förebygga och åtgärda mobbing, samt alla former av diskriminering och annan kränkande handling mot barn och vuxna i skolans alla verksamheter som är skola,

Läs mer

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina Läsåret 2012-13 Plan mot diskriminering och kränkande behandling, plan för hur vi ska vara mot varandra Malgoviks skola, Vilhelmina 1 Innehåll: Förord Så här vill vi att det ska vara på Malgoviks skola

Läs mer

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling Örnsköldsviks Kommun 2015-01-01 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Främjande arbete Syftar till att förstärka

Läs mer

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande Rocknebyskolan-förskola Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Gemensam för alla verksamhetsformer Burock 710.20-1 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Bitr.rektor,

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Tallholma förskola 2010 Den årliga planen syftar till att främja barnens lika rättigheter oavsett

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2014-10-13 Barn- och utbildningsförvaltningen Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Alla är olika och lika bra Läsåret 2014/2015 Förskolan Pärlan 1 Policy Mobbning, diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Skolans likabehandlingsplan regleras utifrån två lagar: Diskrimineringslagen och Skollagen kap 14. Likabehandlingsplanen beskriver skolans arbete för att

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Innehållsförteckning 2 Vision 3 Lagtext och styrdokument Diskrimineringsgrunder Definitioner 4 Förebyggande och främjande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Sundsgymnasiet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Bästa möjliga livskvalité - bästa möjliga skolmiljö för alla i Sundsgymnasiets verksamhet. (Planen gäller maj

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 2014-09-12 Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 Innehållsförteckning Definitioner och begrepp Varför en likabehandlingsplan? Vad är diskriminering? Direkt diskriminering Indirekt diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Beda Hallbergs gymnasium. Läsåret: 2014/2015

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Beda Hallbergs gymnasium. Läsåret: 2014/2015 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Beda Hallbergs gymnasium. Läsåret: 2014/2015 Mål och vision På Beda Hallbergs gymnasium får man vara sig själv. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9 Klöxhultsskolan Telefon; expeditionen 0476-553 40 www.almhult.se HT11-HT12 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Klöxhultsskolan åk F 9 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN

Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Förskolans vision 3. Vad står diskrimineringsbegreppen för 4. Främjande åtgärder 5.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle 1. VISION Hjoggböle är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och känner sig trygga. Där personal och barn känner arbetsglädje

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap.

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap. Datum BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Flodafors Sköldinge Valla rektorsområde 2012-10-24 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ann Jaktlund 1 (12) Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 3 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 Utifrån Diskrimineringslagen 2008:567 samt Skollagen 2010:800 6 kap. 1. Vision På Kungsholmens gymnasium ska alla

Läs mer

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9 Likabehandlingsplan Bollebygdskolan 7-9 BOLLEBYGDS KOMMUN 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling SOLNA STAD Haga skolområde Fridhemsskolan Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Cindia Escalante Mattsson,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Varje elev ska känna glädje i att gå till skolan och ska känna sig trygg och vara känd av alla vuxna. Eleven ska känna

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 TRANÅS KOMMUN Hösten 2014 Författare: Soili Nilsson, Marianne Persson, Julia Valaszkai Lärcentrum Västra Vux Innehållsförteckning

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Datum 2015-06-18 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33 100

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LJUSDALS KOMMUN LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Utifrån diskrimineringslagen (2008:567) Nybo skola 2015 [Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är vanligtvis en kort sammanfattning

Läs mer