LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 + -+ LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Södra skolan Läsåret 2014/2015

2 Innehåll Varför denna plan 2 Våra åtgärder 6 Vår vision.. 3 Kommunikation och Våra ordningsregler.. 3 spridning... 7 Utvärdering... 4 Kompetensutveckling Elevens delaktighet.. 4 och resurser. 8 Kartläggning och Utvärdering och revidering, nulägesanalys. 5 Om det händer 8 Vårt mål.5 Rutiner 9 Ordlista.. 12 Alla barn och elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, skolan och vuxenutbildningen ska vara fria från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. När elever känner sig trygga i skolan påverkas även studieresultaten i positiv riktning. Skolverket Allmänna råd (Skolfs. 2012:10) Varför denna plan? Alla elever ska komma till skolan och känna sig respekterade och trygga. Detta styrs av bland annat diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen(6 kap. 2010:800). I den plan du nu läser preciserar vi varje år de mål och åtgärder vi satt upp utifrån rådande behov. För att möjliggöra detta arbetar vi medvetet på flera nivåer och detta kan åskådliggöras i en modell med tre delar. FRÄMJANDE arbete FÖREBYGGANDE arbete ÅTGÄRDANDE arbete syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling, omfattar endast områden som i en kartläggning av verksamheten identifierats som riskfaktorer. syftar till att förstärka respekten för allas lika värde, omfattar alla diskrimineringsgrunderna 1, riktas mot alla och bedrivs utan förekommen anledning, är en naturlig del i det vardagliga arbetet. kräver goda rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling, ska påbörjas genast när det kommit signaler om att ett barn eller en elev känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt, innebär att verksamheten måste vidta åtgärder som dokumenteras och utvärderas för att förhindra att kränkningarna upprepas. 1 Det främjande arbetet ska omfatta diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning. Inget hindrar dock att man även arbetar med diskrimineringsgrunderna könsöverskridande identitet och ålder. 2

3 Vår vision 2014/2015 Alla på Södra skolan ska utvecklas och lära i en miljö som präglas av trivsel, trygghet och delaktighet. Tillsammans arbetar vi med respekt för alla människors lika värde. Våra ordnings- och trivselregler Tillsammans utarbetar elever och personal på varje skola de trivselregler som ska gälla. Som grund till detta arbete ligger de i kommunen övergripande trivsel- och ordningsreglerna. Reglerna skall regelbundet utvärderas och förnyas, vilket sker varje höst och involverar elevråd, personal samt samverkansgrupp (bestående av bl.a. klassföräldrarna). På Södra skolan ska vi vara trevliga mot varandra i ord och handling. vara ute på rasterna. lyssna på alla vuxna som jobbar på skolan. hjälpa varandra. låta bli att kasta sten, kottar eller snöboll. vara rädda om skolan och dess materiel. använda ett bra bordsskick. låta bli att äta godis. parkera cyklarna utanför skolgården. använda hjälm när vi åker iskana, skateboard eller liknande. En enskild klass kan komplettera dessa med ytterligare regler. 3

4 Utvärdering Under det gångna året har bland annat förbättringar av gruppklimatet och minimerandet av risk för utanförskap varit prioriterade områden på skolan. Arbete i klasserna har skett på olika sätt t.ex. genom att arbeta med dilemmafrågor, massage, värdegrundsövningar och etiska samtal. Vi har också haft olika teman med fokus på värdegrunder. Vårt elevhälsoteam har också varit delaktiga i vårt arbete tillsammans med eleverna. En viktig faktor för elevernas trygghet ute på raster är närvarande vuxna. Vi har en stor skolgård och för att eleverna lätt ska se var vuxna finns använder vi reflexvästar. Detta har bidragit till att stärka individerna och både elever och personal upplever att det lett till ett bättre gruppklimat och en ökad trygghet för eleverna som känner att de kan uppsöka flera olika vuxna vid behov, det behöver inte vara den egna läraren. Särskild vikt har också lagts på att man från personalens sida speciellt uppmärksammat utåtagerande och ensamma barn, vilket också har lett till minskat utanförskap. Vi arbetar för att skapa en utemiljö som inspirerar till lek i grupper och i samspel. Fritidspersonal har också anordnat olika rastaktiviteter och introducerat nya lekar. På skolan har vi återkommande aktiviteter och inslag med syftet att elever i olika åldrar samverkar på olika sätt. Några exempel på det är skogsdagar, Södralunken och Södrakampen. Vi arbetar också med faddersystem där våra äldre elever i åk 3 utgör ett stöd och en viktig kontakt för våra yngsta elever. På skolan finns barn med annan etnisk bakgrund. Bland annat har mottagandet av asylsökande i kommunen resulterat i nya klasskamrater. Arbete har lagts ner för att välkomna och integrera eleverna i de olika klasserna. Från personalens håll har man aktivt jobbat med att diskutera och arbeta med alla barn/elevers värderingar så att barnen från andra länder numera ingår i än större utsträckning i klass- och skolgemenskapen. Vi har under temat Mångfald fått hjälp att genomföra danser från andra länder. Det har gett oss en ökad möjlighet att lära känna andra kulturer, möta elever och vuxna som delar med sig och berikar. Förutom ovanstående har flera åtgärder gjorts på skol-, arbetslags- och klassnivå för att förbättra trivsel och trygghet för alla. Exempel på detta är arbetet för att komma till rätta med otryggheten i omklädningsrummen och på skolgården genom att vuxna finns med när behov uppstår. I projektet Skapande skola har vi under året arbetat med mångfald, kultur och historia och tittat på stora uppfinningar i världen. Våra treor har haft besök av en ensamkommande elev som berättat om sitt liv och sin resa till Sverige. Eleverna har visat stort intresse för att ta till sig och försöka förstå. 4

5 Elevens delaktighet Under vårterminen svarar alla elever på enkätundersökningen från SKL, där bl.a. trivsel och trygghet berörs. Trivsel och trygghet diskuteras också i samband med upprättandet av individuell utvecklingsplan och vid utvecklingssamtalet. Diskussioner och kartläggning hålls i klasserna kring trygga och otrygga miljöer på skolan (Husmodellen). Eleverna är via klass- och elevråd delaktiga i revideringen av skolans ordningsregler och de arbetar också med planen mot diskriminering och kränkande behandling. Utöver detta sker ett kontinuerligt och alltid pågående arbete med aktiva demokratidiskussioner, arbete med social kompetens och etiska samtal i det vardagliga arbetet, där elevernas åsikter och frågor lyfts fram. Vi eftersträvar ett arbetssätt som främjar elevernas delaktighet och utvecklar förmågan att vara kritisk till beteenden och situationer som inte överensstämmer med vår värdegrund. Vi vill också att våra elever ska utveckla sin förmåga att kunna säga ifrån; säga nej och ta hjälp av vuxna vid situationer som inte är ok. 5

6 Kartläggning och nulägesanalys I arbetet med att kartlägga och analysera behov av prioriterade insatser, har såväl barn/elever, vårdnadshavare som personal varit involverade. Alla barn/elever har haft möjlighet att besvara en enkät från SKL. Resultatet analyseras i arbetslagen, elevrådet, skolans samverkansgrupp och på ledningsnivå. I klasserna har man diskuterat skolans lokaler och skolområdet i stort utifrån trivsel och trygghet. Detta för att lokalisera de platser som präglas av såväl lugn och trygghet som eventuellt stök och otrygghet. Denna kartläggning har sedan bland annat legat till grund för omprioriteringar av personalens rutiner och vuxenbemanning under rasterna. (Husmodellen) I samband med utvecklingssamtalet tar man upp frågor som rör trivsel och trygghet för varje elev tillsammans med vårdnadshavare och mentorer. I elevråd, samverkansgrupp och personalgrupp lyfts diskrimineringsgrunderna för diskussion utifrån nuläge och behov av åtgärder. Arbete sker i skolvardagen i form av etiska samtal och diskussioner i och utanför klassrummet. Vårt mål Utifrån de behov och utvecklingsområden som konstaterades vid kartläggning och analys ovan har vi ställt upp följande mål för läsåret: Målet är att bibehålla och öka elevernas upplevda trygghet under såväl lektioner, raster och tid på fritidshemmet. Alla barn ska vara trygga, trivas och bidra till arbetsro så att det blir ett positivt klimat för lärande och utveckling. Det är angeläget att eleverna känner att deras miljö är viktig och att de är en del av den. 6

7 Våra åtgärder Under läsåret 14/15 har vi som mål: Att bibehålla och öka elevernas upplevda trygghet under såväl lektion som rast och tid på fritidshemmet. Alla barn ska vara trygga, trivas och bidra till arbetsro så att det blir ett positivt klimat för lärande och utveckling. Elevernas lärandemiljö.. Åtgärd Tid Ansvar Fortsatt genomförande av enkät Årligen, Husmodellen ht Rektor samt kartläggningsmetoder. SKL enkät vt Alla Genomföra organiserade rastaktiviteter. Varje fredag Fritidspedagog Inskolningsperiod med gruppstärkande aktiviteter Läsårets start Berörda pedagoger Årlig genomgång och revidering av regler och rutiner Läsårets start Klass-/elevråd Alla Genomföra åldersövergripande aktiviteter, t.ex. fadderverksamhet, södralunken, södrakampen, skogsdagar och teman. Incidentrapportering sker på APT Arbetslagen Rektor Involvera barn/elever i kartläggningsarbetet som ligger till grund för vår plan. Sammanställningar återkopplas i klassråd och på elevråd. Rektor Ge personalgruppen fortbildning/tid till diskussioner om hur denna plan hänger samman med det vardagliga värdegrundarbete som bedrivs. Rektor Personalgruppen ska arbeta medvetet med de olika diskrimineringsgrunderna och fånga tillfällen till diskussion. Arbetslagen ska involveras (ex vaktmästeri, lokalvård och bespisning) i arbetet kring likabehandling och mot kränkande behandling, Arbeta med normer & värden/likabehandling med syfte att lyfta aktuella frågeställningar samt tillsammans reflektera kring hur vi utför vårt uppdrag. Finnas med som punkt vid elevråd. Under läsåret Rektor Arbetslaget Ansvarig elevråd Vi ska omedelbart stoppa nedsättande kommentarer och handlingar gällande samtliga diskrimineringsgrunder oavsett om de kommer från barn/elev, vårdnadshavare, personal eller annan vuxen. I vardagen uppmuntra till olika könsöverskridande aktiviteter genom att bl.a. erbjuda samma lekmateriel till alla barn/elever. Kontinuerligt skapa förståelse för olikheter genom att exempelvis öka kunskaperna om andra kulturer och uppmärksamma andra kulturers traditioner. Internationell vecka för hela skolan i samband med FN-dagen. Oktober ska ha förståelse för att alla funktionshinder inte syns på utsidan, samt att alla barn kan och har rätt att delta i verksamheten på sina villkor. Befästa de nya åtgärderna. 7

8 Kommunikation och spridning Efter det att planen arbetats fram och godkänts ska innehållet bli känt bland alla barn/elever vid skolan, deras vårdnadshavare samt all skolans personal. Detta sker genom olika informationstillfällen. Barn och elever görs bekanta med planen och dess innehåll vid terminsstart på klass- och elevråd samt fortlöpande under läsåret i andra sammanhang i klasser/grupper och på fritids. Bland annat kan temadagar och livskunskapslektioner tas i anspråk. Vårdnadshavarna får information om planen på föräldramöten, samverkansmöten och via veckobrev. Både barn/elev och vårdnadshavare kan också komma att diskutera planen under utvecklingssamtalet samt spontant vid olika typer av möten och samtal. Den färdiga planen anslås både på skolans intranät, Fronter, samt på kommunens hemsida så att du oavsett om du är barn/elev, vårdnadshavare eller personal, ska kunna ta del av innehållet. Konferenstid och tid vid studiedagar används för att personalen ska kunna arbeta med planen. Arbetet med normer och värden/likabehandling är en punkt på arbetsplatsträffarna. Rektor ansvarar för att arbetet med likabehandling och mot kränkande behandling hålls levande hela tiden. Vid träffar med personalgrupper följs exempelvis årets vidtagna åtgärder upp, analyser av enkäter följs upp, man introduceras till nya kartläggningsmetoder och man diskuterar i syfte att utveckla ett sunt normkritiskt förhållningssätt. Planen mot diskriminering och kränkande behandling finns också med som en punkt vid introduktion av ny personal samt vid mottagande av nya elever och vårdnadshavare under pågående läsår. 8

9 Kompetensutveckling Rektor har i uppdrag att hålla sig väl insatt i gällande förordningar, sätta sig in i framgångsrika metoder för att jobba mot diskriminering och kränkande behandling och öka personalens kunskap genom kontinuerlig fortbildning. Utvärdering Arbetet utvärderas kontinuerligt i arbetslag och på arbetsplatsträffar. Med utgångspunkt i de uppställda målen analyserar och mäter man om åtgärderna varit tillräckliga. De olika kartläggningsmetoderna är i sig också ett analysstöd för att mäta framgångarna för tidigare genomförda åtgärder. Likaså ges arbetslagen tid till reflektion över arbetet med likabehandlingsplanen vid varje läsårs slut. Resultatet ligger till grund för utarbetande av ny plan, vilket sker vid läsårets start. Om det händer Även om arbetet i huvudsak handlar om att förebygga, så är det av stor vikt att skolan har tydliga rutiner för hur man agerar i en kritisk situation. Var och en som får signaler om att någon utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling har en skyldighet att omedelbart agera och vidta åtgärder enligt vad som vidare beskrivs i denna plan. Att upptäcka, utreda och åtgärda Att så tidigt som möjligt upptäcka förekomst av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling underlättar arbetet med att förhindra en fortsättning. rapporterar till berörd klassföreståndare/mentor eller skolledning om iakttagelser som gjorts vid lektioner eller på raster. Så snart någon i verksamheten får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för diskriminering, trakasseri eller kränkande behandling föreligger skyldighet att anmäla detta till rektor som i sin tur skall rapportera till huvudmannen genom KS utskott. Anmälan skall utredas. Utredningen skall alltid ske med all möjlig hänsyn till den som är utsatt och övriga inblandade. Vi arbetar med två huvudsakliga rutiner beroende på om den som utsätter/kränker är elev/barn eller vuxen. Dessa rutiner åskådliggörs i två olika grafiska modeller på nästkommande sidor i denna plan. 9

10 Rutiner vid misstanke om trakasseri, mobbning eller annan kränkande behandling (Elev - Elev) Vid indikation på att elev/elever utsätter annan elev/elever för trakasseri, mobbning eller kränkande behandling kontaktas klasslärare/rektor. Rektor rapporterar till utskottet och startar en utredning. Utredningens samtal syftar främst till att lösa konflikten och hitta vägar till överenskommelse. Samtalen skall alltid dokumenteras. Därför bör en annan vuxen vara närvarande under samtalen för att föra anteckningar. Först sker ett enskilt samtal med den utsatta där man tydligt visar att skolan aktivt ska arbeta för att stödja den utsatta och förhindra fortsatt trakasseri/mobbning/kränkning. Ju yngre eleverna är, desto viktigare är vårdnadshavarnas närvaro vid detta samtal. En kartläggning skall utreda: - Vad har hänt? - Vem/vilka har utfört? - Var har det ägt rum? - Hur länge har det pågått? - Vem/vilka har bevittnat? Klasslärare/mentor tar hjälp av arbetslagets personal om det behövs för att utreda det inträffade. Skolans elevhälsoteam ska kontaktas vid behov. Enskilda samtal med eventuella vittnen för att styrka det inträffade. Enskilda samtal med den/de som utsatt för trakasseri, mobbning eller kränkande behandling. Klasslärare/mentor leder samtalet och eventuellt deltar även personal från elevhälsoteamet. Vid konfrontationen av framkomna uppgifter är det viktigt att lyssna aktivt. Finns det möjlighet till flera tolkningar av händelserna? Ju yngre eleverna är, desto viktigare är vårdnadshavarnas närvaro vid detta samtal. Om trakasseri, mobbning eller kränkande behandling konstateras: - Vad kan du göra för att sluta med beteendet? - När tänker du börja? - Kom överens om när och hur en uppföljning skall ske. Uppföljningssamtal med den/de utsatta för att informera om överenskommelsen med den/de som utsatt och hur skolan följer upp den. Det bör alltid övervägas om åtgärder också ska vidtas i syfte att förändra strukturer och förhållanden på gruppoch verksamhetsnivå. Rektor, EHT eller klasslärare/mentor informerar vårdnadshavare till den utsatte och den som utsatt när trakasseri/mobbning/kränkning konstaterats. Uppföljningssamtal med berörda parter för att ta reda på om trakasserier/den kränkande behandlingen upphört. Vårdnadshavarna ges återkoppling. Vid svårare fall eller upprepning vänder sig klasslärare/mentor till elevhälsoteamet och rektor för vidare utredning och åtgärder. Måste disciplinära åtgärder vidtas beslutas dessa av rektor och styrs av Grundskoleförordningen: 6 Kap, 9-10 Vid allvarligare händelser bedöms om rektor ska göra en polisanmälan. Vid händelse som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska Arbetsmiljöverket underrättas. Likaså gäller incidenter med våld och hot om våld. 10

11 Rutiner vid misstanke om diskriminering, trakasseri eller kränkande behandling (Vuxen - Elev.) Vid tecken på att vuxen i skolan utsätter elev/elever för diskriminering, trakasseri eller kränkande behandling kontaktas alltid rektor. Rektor anmäler till huvudman Rektor utreder händelsen, rapporten eller indikationen. Utredningen syftar främst till att få slut på kränkningarna och förhindra att liknande situation uppstår igen. Samtalen skall alltid dokumenteras. Först sker enskilda samtal med eventuella vuxna som kan intyga det inträffade samt med den utsatta där man tydligt visar att skolan aktivt ska arbeta för att stödja den utsatta och förhindra fortsatt diskriminering/ trakasseri/kränkning. Ju yngre eleverna är, desto viktigare är vårdnadshavarnas närvaro vid detta samtal. En kartläggning skall utreda: - Vad har hänt? - Vem/vilka har utfört? - Var har det ägt rum? - Hur länge har det pågått? - Vem/vilka har bevittnat? Om det inträffade av rektor bedöms som mycket allvarligt kan denna redan från början be såväl den kränkandes fackliga företrädare som kommunens personalchef att delta i utredningen. Enskilda samtal med den/de vuxna som utsatt elev/elever för diskriminering, trakasseri eller kränkande behandling. Rektor leder samtalet och är tydlig med att skolan inte accepterar någon form av kränkningar. Alla eventuella kränkningar måste omedelbart upphöra. Den vuxna som kränkt meddelas att kontroller kommer att ske för att rektor ska vara försäkrad om att kränkningarna verkligen upphört. Om diskriminering, trakasseri eller kränkande behandling konstateras: - Vad kan du göra för att sluta med beteendet? - Kom överens om när och hur en uppföljning skall ske. Det bör alltid övervägas om åtgärder också ska vidtas i syfte att förändra strukturer och förhållanden på gruppoch verksamhetsnivå. Uppföljningssamtal med den/de utsatta för att informera om överenskommelsen med den/de som utsatt och hur skolan följer upp den. Elevernas vårdnadshavare informeras om samtalen. Beroende på elevernas ålder och mognad, vad som hänt och hur akut händelsen är informeras vårdnadshavarna före eller efter samtalen. Ju yngre eleverna är, desto viktigare är det att vårdnadshavarna informeras om samtalen i förväg. Elev och vårdnadshavare informeras om Barn- och elevombudsmannen roll och eventuellt rätt till skadestånd Utifrån det enskilda fallet bedömer rektor om någon/några av parterna ska erbjudas alternativt beordras samtalsstöd. Uppföljningssamtal med berörda parter för att ta reda på om diskriminering/trakasserier/kränkande behandlingen upphört. Vårdnadshavarna ges återkoppling. Om kränkningarna inte upphör är det viktigt att rektor går vidare utan dröjsmål. De åtgärder som då skall övervägas är anmälan till kommunens verksamhetschef och/eller anmälan till socialtjänsten och/eller Polismyndigheten. Vid allvarligare händelser bedöms om rektor ska göra en polisanmälan. Vid händelse som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska Arbetsmiljöverket underrättas. Likaså gäller incidenter med våld och hot om våld. 11

12 Att uppmärksamma signaler på mobbning För vuxna är mobbning i skolan en företeelse som det är svårt att se tydliga uttryck för. Det ligger i mobbningens natur att den sker i det fördolda. Man kan dock vara uppmärksam på elever som visar någon/några av dessa signaler i skolan: - Går ensam, vill vara ensam eller drar sig undan - Försöker vara nära en vuxen i fria situationer - Man driver med och förlöjligar en elev inte sällan med dennes godkännande - Ont i magen, ont i huvudet, ströfrånvaro - Uteblir från fester och utflykter - Uteblir ofta från idrottslektioner - Bråk och stoj som upplöses när vuxen kommer i närheten - Går ofta hem på raster, går till syster eller personalrum med bagateller - Tar lång tid på sig för att komma ut på rast - Har ofta förstörda böcker, teckningar, kläder - Blickar och ögonkast inom elevgruppen - Svårigheter att tala högt på lektionerna - Verkar ledsen och olycklig gråter lätt - Koncentrationssvårigheter - Saknar vänner i skolan och på fritiden Som förälder önskar man alltid sitt barn en trygg och god uppväxt. Skolan delar denna önskan och arbetar aktivt för att skolan skall vara en plats där alla ska kunna känna sig trygga. Trots detta arbete händer det ändå ibland, att barn blir utsatta för mobbning. Dessa signaler skall inte tolkas som ett klart uttryck för att barnet är mobbat. Det kan finnas flera skäl till varför eleven inte trivs med sin tillvaro. Vi vill dela med oss av dessa iakttagelser för att du som förälder skall kunna samtala med ditt barn och diskutera om ett av skälen kan vara mobbning eller kränkande behandling i skolan. - Verkar ledsen, deprimerad och har humörsvängningar - Sover dåligt, mardrömmar, gråter i sömnen - Ofta ont i magen eller huvudet - Motvillig att gå till skolan - Träffar sällan eller aldrig klasskamrater - Tar en omväg till och från skolan - Saknar vänner - Kommer ofta hem med smutsiga eller trasiga kläder - Ger krystade förklaringar angående förstörda saker - Skråmor och blåmärken utan naturlig förklaring - Blir sällan eller aldrig bjuden på kalas - Väljer omvägar till och från skolan - Tappar intresset för skolan - Ber om eller stjäl pengar (för att muta) Barn och ungdomar som är mobbade, kan känna en stor skam över att vara mobbade. De försöker ibland att dölja eller förneka det även inför sina föräldrar. De kan förringa eller förneka att de är utsatta för kränkande behandling och mobbning. Om barnet i samtal med föräldrarna säger att han/hon är mobbad, kan de också säga, att föräldrarna absolut inte får ta kontakt med skolan. Vårt råd är emellertid, att alltid kontakta skolan för att diskutera barnets uppgifter och skolans möjlighet att påverka situationen. 12

13 Ordlista Följande definitioner och begrepp används bland annat i de allmänna råden och är hämtade från exempelvis diskrimineringslagen och skollagen. Med diskrimineringsgrund menas de kategorier av personer eller de karakteristika som skyddas av diskrimineringslagstiftningen. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan. För att det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Man kan också i vissa fall diskriminera genom att behandla alla lika, så kallad indirekt diskriminering. Med detta menas att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar ett barn eller en elev av skäl som har samband med en viss diskrimineringsgrund, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte. Med begreppet likabehandling menas att alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett om de omfattas av någon diskrimineringsgrund. Det innebär dock inte alltid att alla barn och elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering. Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. För att underlätta läsningen inryms i den här skriften begreppet sexuella trakasserier i begreppet trakasserier. Exempel på sexuella trakasserier kan vara: Runda ord", pornografiska bilder Ovälkomna sexuella anspelningar, gester, tilltalsord Ovälkomna kommentarer om utseende, klädsel, privatliv Tafsande eller annan ovälkommen medveten kroppsberöring Ovälkomna förslag eller krav på sexuella tjänster eller ett sexuellt förhållande Nedsättande skämt med anspelning på det kön man tillhör Med diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck menas att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Med funktionshinder menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Med sexuell läggning menas homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Med kränkande behandling menas ett uppträdande som utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet. Befogade tillsägelser för att upprätthålla ordning och god miljö är naturligtvis inte en kränkande behandling i sig, även om barn kan uppleva tillrättavisningar som kränkande. Mobbning är en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar en annan skada eller obehag. Mobbning kan ta sig uttryck i både fysiskt och psykiskt våld. Det psykiska våldet kan ta sig aktiva uttryck som tråkningar och tillmälen, det kan även vara aktivt passivt, som vid utfrysning. 13

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Skruvstads skola och fritidshem

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Skruvstads skola och fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skruvstads skola och fritidshem Läsåret 2014/2015 Innehåll Varför denna plan 2 Sammanst. föräldraenkät 10-11 Vår vision.. 3 Kommunikation, spridning.12

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Återupprättad 20151209 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vitsippans Förskola 20151209-20161209 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Likabehandlingsplan Knappen 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Vision..2 Kartläggning/nulägesanalys.2 Förankring av likabehandlingsplanen..4 Åtgärder.5 kompetensutveckling.6

Läs mer

Likabehandlingsplan. Fagerhults förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan. Fagerhults förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan Fagerhults förskola 2014-2015 1 Innehåll 1.Inledning....3 2. Vision... 4 3. Kartläggning och nulägesanalys...4 3.1 Kartläggning...4 3.2 Nulägesanalys...5 4. Mål utifrån kartläggning

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola Bjuvs förskolor En känsla av härlighet! Återupprättad dec 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Prästkragens Förskola 151210-161210 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Jordens uteförskola läsåret 2014/15 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och en plan mot

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skederid skola 2014 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1 Inledning 2. Kränkande behandling och diskriminering 3 Skolans uppdrag 4. Definiering 5.

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Pedagogisk omsorg i Säters stad 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Skolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplanen utgår från att Alla människor är lika

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Bikupan 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2 3.

Läs mer

Hållänget förskolas likabehandlingsplan

Hållänget förskolas likabehandlingsplan Hållänget förskolas likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Alla på vår förskola ska visa respekt för varandra Verksamhetsåret 2014-2015 2014-09-10 Till dig med barn på

Läs mer

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/ 2014 Pedagogisk omsorg Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Slussen 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2 3.

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola

Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola SJÖBO FÖRSKOLEOMRÅDE Stadsdelsförvaltning Norr Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola 2014-2015 På samtliga förskolor finns en gemensamt framtagen värdegrund som ska genomsyra vardagsarbetet

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Lilla Vargen 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016 Om oss På vår förskola finns det 18 barn i åldrarna 1-4 år. Vår förskola ligger mitt i samhället Boliden. Vi är 6 personer

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Westerlundska gymnasiets ledstjärna Westerlundska gymnasiet är en inspirerande och utmanande arbetsplats

Läs mer

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 1 090928 Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från trakasserier och annan kränkande behandling. Alla barn och elever ska vara trygga

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING. FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA.

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING. FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA. 100825 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA. Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade,

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Nysäters förskola Ht2013-Vt2014 Förskolans helhetside: Rötter och vingar. Ansvarig: Förskolechef Elisabeth Wallberg Ansvariga Pedagoger

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Gula 2010 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision...2 2. Vad säger lagen...2 3. Rutiner

Läs mer

Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Månsarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Ansvarig för planen Förskolechefen och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Borgen Övre 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Barn och elevers delaktighet Eleverna utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår och kommer med förslag på förändringar och förbättringar.

Barn och elevers delaktighet Eleverna utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår och kommer med förslag på förändringar och förbättringar. Likabehandlingsplan A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Enhetens övergripande mål för likabehandling Alla elever är trygga i skolan. Alla elever behandlas lika oavsett kön, etisk tillhörighet, religion eller andra trosuppfattningar,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Gröna 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2 3. Rutiner

Läs mer

Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015. Öxnered förskola

Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015. Öxnered förskola Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015 Öxnered förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och kränkande

Läs mer

Denna likabehandlingsplan omfattar alla barn och personal vid förskolan Lundby och gäller för Ht16, Vt17. Revideras juni/17

Denna likabehandlingsplan omfattar alla barn och personal vid förskolan Lundby och gäller för Ht16, Vt17. Revideras juni/17 Likabehandlingsplan Denna likabehandlingsplan omfattar alla barn och personal vid förskolan Lundby och gäller för Ht16, Vt17. Revideras juni/17 Bakgrund Alla barn och personal ska känna sig trygga. De

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan. Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan. Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017 1 (8) Reviderad 27 juni 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017 g:\bf\skolområde gymnasiet\skolområde gymnasiet\gemensamt\policydokument\likabehandlingsplan\2016-17\övergripande

Läs mer

Inspiras plan mot diskriminering och kränkande behandling

Inspiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Bilaga 7 Upprättad 2010-10-19 Inspiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll 1. Vad säger diskrimineringslagen och skollagen?... 3 2. Diskrimineringsgrunderna... 3 3. Vad är diskriminering?...

Läs mer

Trygghetsplan för Förskola och pedagogisk omsorg i Linghem Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fastställd av Förskolechef

Trygghetsplan för Förskola och pedagogisk omsorg i Linghem Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fastställd av Förskolechef Trygghetsplan 2016-06-09 för Förskola och pedagogisk omsorg i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Giltighetstid för denna plan: 2016-06-01 2017-12-31 Fastställd av Förskolechef Kristina Hellman

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Björkhagaskolan Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Björkhagaskolan 2015 Strategi Plan/program Riktlinjer Regler och instruktioner Innehåll Sid Nuläge 4 Kartläggning 4 Mål 5 Ny plan 5 Främja,

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Westerlundska gymnasiets ledstjärna Westerlundska gymnasiet är en inspirerande och utmanande arbetsplats

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SUNDBY FÖRSKOLA 2011 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola Bakgrund Från den 1 januari 2009 finns bestämmelser om diskriminering och kränkande

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 Vision På förskolan ska inget barn eller vuxen bli/känna sig diskriminerad eller bli utsatt för kränkande behandling. Alla barn och all personal

Läs mer

Parkskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Parkskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Parkskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Planen gäller från: 20150402-160402 Grunduppgifter Verksamhetens former som omfattas av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. HT 2015/VT 2016 /Sundlerhälsan 2015-06-12 1 Innehållsförteckning Värdegrund...3 Varför behövs en plan mot diskriminering och kränkande...3 behandling?...3

Läs mer

Skolplan mot diskriminering och kränkande behandling

Skolplan mot diskriminering och kränkande behandling Skolplan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

SSP Svenska skolan i Paris

SSP Svenska skolan i Paris SSP Svenska skolan i Paris Likabehandlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2014-15 1 Likabehandlingsplanen på Svenska Skolan i Paris Gäller förskolan,

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING För år 2013-14 Förskolan Berguven Britt-Marie Bundsen ansvarig förskolechef 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Malmens förskola 2015/2016 Om oss Malmen är en enavdelningsförskola som ligger belägen i ett villaområde i utkanten av samhället. Det är 20 inskrivna

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Nysäters förskola Ht2014-Vt2015 Förskolans helhetside: Rötter och vingar. Ansvarig: Förskolechef Elisabeth Wallberg Ansvariga Pedagoger

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Sanda skola. Läsåret Reviderad Jessica Nilsson, rektor Sanda skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Sanda skola. Läsåret Reviderad Jessica Nilsson, rektor Sanda skola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Sanda skola Läsåret 2015-2016 Reviderad 2015-09-22 Jessica Nilsson, rektor Sanda skola Inledning Vår likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR Vårby Skolor 20 augusti 2009 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR Innehållsförteckning A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Ansvarsfördelning. 1 Barns och elevers delaktighet.. 2 Barns och elevers rätt till stöd. 2 B.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Vision På förskolan skall inget barn eller vuxen känna sig diskriminerade eller bli utsatt för kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2012/13

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2012/13 Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2012/13 1 Bakgrund och uppdrag Från och med 2006-04-01 gällde Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i det offentliga

Läs mer

Målsättning, vision och kärnvärden

Målsättning, vision och kärnvärden Målsättning, vision och kärnvärden På Skanör Falsterbo Montessoriskola är visionen att utbilda morgondagens världsmedborgare. All personal på skolan arbetar aktivt för att förhindra varje form av diskriminering

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011 Mälarakademin ska vara en arbetsplats där ingen diskrimineras, trakasseras, utsätts för mobbning, rasism, främlingsfientlighet,

Läs mer

Vi vill skapa en miljö där alla barn har lika rättigheter och lika värde samt känna trygghet, uppskattning och respekt för den de är.

Vi vill skapa en miljö där alla barn har lika rättigheter och lika värde samt känna trygghet, uppskattning och respekt för den de är. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mineralens förskola 2015/2016 Om oss Vi är en två-avdelningsförskola i utkanten av Boliden. Vi är 6 heltidstjänster i barngrupp, 1 kokerska på heltid

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Björnungens förskola Enligt 14 a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Gäller under tiden 20100901 20110831 Handlingsplanens främsta syfte

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Skolan har ett stort ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola 2015/2016 Barn och pedagoger skall känna trygghet och bli bemötta med respekt av varandra vår förskola skall vara fri från diskriminering

Läs mer

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017.

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Årskurs 4-9 Läsår: 15/16 Innehåll Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 4 Främjande insatser... 5 Kartläggning...

Läs mer

Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013

Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013 Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013 Vision En dynamisk vuxenutbildning där man kan studera vad man vill, när man vill och hur man vill förutsätter att ingen diskrimineras,

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK. Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK. Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Förskolechef Ann Ståhlberg Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson Datum 2014-01-03 1 (5) Lindöskolans förskolors plan mot diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2015 Vuxenskolan, Likabehandlingsplan Sida 1 Innehållsförteckning Bakgrund och uppdrag... 3 Lagens syfte... 3 Vuxenskolans värdegrund... 3 Övergripande mål för

Läs mer

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013 Likabehandlingsplan upprättad augusti 2013 Spira förskolas likabehandlingsplan Den första april 2006 fick Sverige en ny lag Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen StoraVargen 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2

Läs mer

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. December 2013, utvärderad september 2014 Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan - plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan - plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 (13) Bällsta/Annedalsförskolor Likabehandlingsplan - plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan Dartanjangsgata 1 Ansvariga

Läs mer

Likabehandlingsplanen är utformad i enlighet med Diskrimineringslag 2008:567 samt Skollagens 2010:800 kapitel 6.

Likabehandlingsplanen är utformad i enlighet med Diskrimineringslag 2008:567 samt Skollagens 2010:800 kapitel 6. Likabehandlingsplan År 2016 Likabehandlingsplanen är utformad i enlighet med Diskrimineringslag 2008:567 samt Skollagens 2010:800 kapitel 6. Inledning Enligt Arbetsmiljölagen 1999:841 är Vuxenutbildningen

Läs mer

BJÖRKHAGA FÖRSKOLA. Björkhaga förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

BJÖRKHAGA FÖRSKOLA. Björkhaga förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 BJÖRKHAGA FÖRSKOLA Björkhaga förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Bakgrund Alla förskolor och skolor ska ha en aktuell och levande plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Verksamhetsåret 2014/2015 Kunskapsskolan Saltsjöbaden Innehåll: Inledning s. 2 Definitioner s. 3 Främjande och förebyggande arbete s. 4 Nulägesbeskrivning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Förskolan Barnens Hus Fastställd 2015-09-11 Gäller läsåret 2015-2016 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete

Läs mer