Moderna Försäkringar 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Moderna Försäkringar 2000"

Transkript

1 Moderna Försäkringar

2 2

3 Innehåll VD Lars Nordstrand har ordet 4 5 Del av en dynamisk grupp 6 7 Specialistkunskap och teknik bäddar för framgång: BÅTFÖRSÄKRING 8 9 FÖRETAGSFÖRSÄKRING 9 10 KONSUMENTFÖRSÄKRING LIVFÖRSÄKRING BIL & MC 14 Fem år i sammandrag 15 Resultaträkning Balansräkning Resultatanalys per försäkringsgren 18 Ishotellet i Jukkasjärvi står för nytänkande och oväntade kombinationer av gammal och ny teknik. Moderna Försäkringar bygger en ny försäkringskoncern efter samma modell. 3

4 VI UTMANAR DE STORA! VD HAR ORDET I slutet av september 2000 uppstod Sveriges nyaste försäkringskoncern Moderna Försäkringar. Efter mer än 80 års verksamhet under Atlanticanamnet med tonvikt på sjöfarts- och industriförsäkring, blev 2000 en brytpunkt med en radikalt förändrad affärsinriktning och nytt namn. Moderna Försäkringar vänder sig till privatpersoner och mindre företag inom specifika nischer. Genom att utnyttja kombinationen av modern ITteknologi och personlig försäljning via mäklare och ombud har vi etablerat en stark marknadsposition inom utvalda marknadssegment. Inom Moderna Försäkringargruppen hittar du specialistbolagen Moderna Försäkringar, Atlantica Båtförsäkring, Bilsport & MC, netviq försäkringsbolaget på Internet samt sist men inte minst vårt nyetablerade livförsäkringsbolag netviq Liv. Affärsinriktning Moderna Försäkringars affärsverksamhet präglas av ett uttalat nischtänkande som kopplas till tydliga varumärken. Inom samtliga produktområden fokuserar vi på specifika marknadssegment inom vilka vi kan etablera en stark marknadsposition. Koncentrationen på särskilda nischer skapar förutsättningar för att kunna erbjuda kunderna konkurrenskraftiga produkter utan att tumma på lönsamheten. Stor är inte alltid vacker! Moderna Försäkringar befinner sig mitt i marknaden. Vi vet vilka behov våra kunder har och för en nära dialog med dem om hur nästa generation produkter skall utformas. Hos oss möter du inga vanliga försäkringstjänstemän här finns bara engagerade specialister på de nischer vi arbetar med. Lönsamhet i fokus Kravet på långsiktig lönsamhet utgör en integrerad del av vår strategi. Underwriting och skadehantering är nyckelord i Moderna Försäkringar. Aktiv förädling av försäkringsportföljen sker genom kvalificerad underwriting både vid nyteckning och förnyelse. Uttalat exponerade verksamheter och risker accepteras inte samtidigt som vi väsentligt ökat omfattningen av besiktningsverksamheten. Ökade skaderegleringsresurser avdelas för att säkra en kostnadseffektiv och korrekt skadereglering. Stark resultatförbättring Året blev i flera avseenden en vändpunkt för Moderna Försäkringar. Den nya affärsinriktningen resulterade i starkt förbättrade nyckeltal inom alla våra kärnområden. Skadeprocenten sjönk från 111,7 % till 71,1 % medan totalkostnadsprocenten hamnade på 95 %. Genom den kraftiga premietillväxten ( > 60 Mkr) 4

5 inom de kvarvarande affärsområdena reducerades effekten av avyttringen av industri- och marinförsäkringsdelen till försäkringskoncernen Sampo. Årets resultat före skatt uppgick till +31,2 Mkr för Moderna Försäkringar och +0,4 Mkr för den totala verksamheten inklusive avvecklingen av skadesvansen från Sampoaffären. Med en konsolideringsgrad om 279 % tillhör vi ett av branschens mest välkonsoliderade försäkringsbolag. Modern Finance Group Den finansiella affärsverksamheten har successivt utvecklats inom Invikgruppen under 1990-talet. Den bank- och försäkringsverksamhet som bedrivs av Banque Invik och Moderna Försäkringar har kompletterats genom förvärv av Fischer & Partner Fondkommission och Modern Privat Kapitalförvaltning. Moderna Fonder har blivit ett välkänt begrepp för sparare som föredrar att utnyttja Internet för att spara i bl a aktieindexfonder. Etableringen av Moderna Försäkringargruppen skall ses som en del i utvecklingen av Modern Finance Group, en mångfacetterad finansverksamhet inom Invikgruppen. Personlig rådgivning och ny teknik Invik- och Kinnevik-gruppens stora intressen i telekommunikation, media och underhållning tillför en unik affärsmiljö för utveckling av våra försäkringskoncept. Ingen av våra konkurrenter torde kunna visa upp liknande distributionsmöjligheter. Gemensamma produktkoncept och utbyte av tekniska erfarenheter med våra systerbolag Tele2, MTG, Metro och Transcom skapar påtagliga marknadsfördelar. I Moderna Försäkringar kombineras den senaste IT-teknologin med personlig rådgivning. Den högteknologiska systemplattform som utvecklats för netviq används även för sak- och livförsäkringsverksamheten under Moderna Försäkringars varumärke. Försäljning och rådgivning via mäklare och ombud, TM-verksamhet samt branding via samarbetspartners allt detta sker genom den webbaserade tekniken. netviqs systemplattform ligger även till grund för BrokerLine vårt business to businesssystem för mäklardistribuerad företagsförsäkring. BrokerLine är ett unikt systemkoncept som gjort det lönsamt för mäklare att arbeta med småföretagsförsäkring. Sedan lanseringen hösten 2000 har en stor del av de svenska sakmäklarna anslutit sig till konceptet. Förtroende på marknaden Moderna Försäkringar-gruppen åtnjuter ett starkt förtroende på marknaden. Under året har vi utsetts till försäkringsgivare för en rad viktiga företag och organisationer. Som samarbetspartner till Kyrkans Försäkringsbolag försäkrar vi huvuddelen av Svenska Kyrkans egendom. På motsvarande sätt är vi huvudleverantör av försäkringslösningar till HemEl:s abonnenter. HSB i Södra Sverige, Hyresgäströrelsen och Vasaloppet är exempel på andra viktiga samarbetspartners. LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Moderna Försäkringar har stort förtroende på marknaden och en rad viktiga företag och organisationer väljer oss som 5försäkrings- givare. En av dessa samarbetspartners är Vasaloppet.

6 Del av en dynamisk grupp Tors hammare är Invik & Co AB:s symbol. Den står för kraft, skydd och lycka men manar också till hedersamhet och rättfärdighet. Moderna Försäkringar är ett helägt dotterbolag till Invik & Co AB och en del av Invik-gruppen. Det innebär att vi vilar på en stabil ekonomisk grund och ingår i en dynamisk grupp. Koncernen består av moderbolaget Invik & Co AB, ett antal marknadsnoterade intressebolag samt ett flertal rörelsedrivande dotterbolag. Förvaltande moderbolag Moderbolaget är ett holdingbolag, noterat på OM Stockholmbörsens O-lista. Invik förvaltar bl a en långsiktig värdepappersportfölj, bestående i huvudsak av större investeringar i ett mindre antal börsnoterade bolag. Dotterbolagen är främst verksamma inom området Finans och Försäkring. Moderbolagets långsiktiga värdepappersportfölj består framför allt av aktier i Industriförvaltnings AB Kinnevik, Tele2 AB (f d NetCom), Modern Times Group MTG AB, Metro International S.A. och Millicom International Cellular S.A. Industriförvaltnings AB Kinnevik Kinnevik är historiskt sett Inviks viktigaste placering och representerar mer än en sextioårig företagstradition under samma grupp av huvudägare. Korsnäs AB är Kinneviks största affärsområde. Korsnäs, verksam inom trä- och pappersindustrin, har sin basverksamhet koncentrerad till Gävle. Bolagets produktion av sulfatmassa förädlas till kartong, säck och kraftpapper samt fluffmassa. Transcom WorldWide S.A. Kundserviceföretaget Transcom fortsätter sin starka expansion. Under året har bolaget (med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland) slagits samman med Transcom Europe S.A. (med verksamhet i Tyskland, Holland, Frankrike, Schweiz, Österrike, Italien och Luxemburg). Det sammanslagna bolaget fick namnet Transcom WorldWide S.A. Tele2 AB Tele2 är ett ledande paneuropeiskt telekommunikationsföretag med över 9 miljoner kunder i 20 länder. Bolaget är verksamt inom mobila GSM-tjänster, publik tele- och datakommunikation samt Internet under varumärkena Tele2, Tango, Comviq och Q-GSM. Under året har Tele2 förvärvat 99,7 % av aktierna i Société Européenne de Communication S.A. Modern Times Group MTG AB MTG består av sju affärsområden: Viasat Broadcasting (TV3, ZTV m fl), Radio (Radio Rix m fl), New Media (t ex Everydayportalen), Publishing (Finanstidningen, Moderna Tider m m), Modern Interactive (traditionell homeshopping, e-handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). Metro International S.A. Efter den första lanseringen i utlandet 6

7 1997 har Metro International expanderat geografiskt till att idag omfatta ett femtontal länder. I Sverige distribueras Metro i Stockholm, Göteborg och Malmö. Millicom International Cellular S.A. Millicom är en av världens ledande operatörer av mobiltelefonitjänster. Verksamheten bedrivs främst i tillväxtländer där tillgången till markbaserade telefonitjänster är otillräcklig. Tidsåtgången och kostnaden att etablera markbunden telefoni i dessa länder är avsevärt högre än för mobiltelefoni. Banque Invik S.A. Banque Invik S.A., med säte i Luxemburg, har sedan 1996 en filial i Stockholm. Affärsidén är att vara en privatbank med den kontinentaleuropeiska traditionen för sådana institutioner som förebild. Banken erbjuder kvalificerad rådgivning avseende kapitalförvaltning till förmögna privatpersoner. Dessutom erbjuder Banque Invik rådgivning i finansieringsfrågor till företag, är utgivare av kreditkort samt bedriver fondförvaltning. Inom förmögenhetsförvaltning marknadsför Banque Invik ett urval av fonder. I december 2000 registrerades The Modern Master Portfolio Fund SICAV, en fond av fonder med samma placeringspolicy som den sedan 1993 etablerade Master Portfolio. The Modern Fund SICAV är en Luxemburgregistrerad paraplyfond som i Sverige marknadsförs under namnet Moderna Fonder. Sparare erbjuds möjligheten att spara i tre olika indexfonder (Sverige Topp 30, Sverige Ränta och Sverige Obligation). Vidare marknadsför Banque Invik Our Fund fonden som investerar i de sex noterade bolagen ingående i den informella grupp av bolag kallad Our Group. Modern Privat Kapitalförvaltning MPK AB MPK erbjuder kapitalförvaltningstjänster baserade på kvalificerad fundamental analys. Utmärkande för bolagets arbetssätt är hög personlig service. MPK bedriver också emissionsverksamhet. Bland kunderna återfinns privatpersoner, företag, stiftelser och kyrkliga församlingar. Fischer Partners Fondkommission AB Fischer ägs till 50 % av Invik. Bolaget bedriver aktiemäkleri, corporate financeverksamhet och kapitalförvaltning. Fischers kunder på aktiesidan är främst utländska och svenska institutioner samt aktiva privatpersoner. 7

8 Specialistkunskap och teknik bäddar för framgång Moderna Försäkringar kan se tillbaka på året som ett av de bästa båt försäkringsåren någonsin. Samtidigt kan bolaget snart njuta frukterna av investeringarna i BrokerLine som underlättar mäklarnas arbete att sälja företagsförsäkringar till mindre företag. Bilsport & MC lockar också allt fler av landets motorentusiaster till sitt bolag och parallellt fortsätter utvecklingen av konsumentförsäkringar och»branding«. Kunnande, starka varumärken och ny teknik skapar förutsättningar för en fortsatt god utveckling. ATLANTICA BÅT Marknadsledande på båt Atlanticas försprång som marknadsledare inom svensk båtförsäkring växte ytterligare under det gångna året. Parallellt med att delar av Atlanticas besättning förnyades och att en ny ledning tillträdde formligen exploderade den svenska fritidsbåtsmarknaden. Säsongsstarten inleddes ett par månader tidigare än vanligt och nya båtar såldes i rekordnivåer. Trots en hårdnande konkurrens lyckades Atlantica nå en rekordförsäljning. Marknadsandelen ökade med 5 % och premievolymen uppgår nu till 84 Mkr vilket gör Atlantica till det klart största båtförsäkringsbolaget. I segmentet större fritidsbåtar är vår ställning ännu starkare. Framgångarna vilar helt och hållet på kundernas och båtbranschens förtroende för oss som specialister på båtförsäkring. Atlanticas unika kombination av hög tillgänglighet, konkurrenskraftiga produkter och kvalificerad skadereglering gör valet enkelt. Låga skadekostnader och bra resultat Året inleddes med successivt ökande kostnader för både stölder och sjöskador. Ett rejält trendbrott inträffade dock i och med sommarens dåliga väder. Sjöskadorna minskade dramatiskt samtidigt som stöldskadorna låg på en betydligt lägre nivå än normalt. Andra halvåret blev ur skadesynpunkt därigenom en av de bästa perioderna i mannaminne. Resultatet lät inte vänta på sig årets resultat blev det bästa någonsin i Atlanticas historia. Atlantica skärper profilen Atlantica det mest välrenommerade varumärket i båtvärlden blev i och med Moderna Försäkringars tillkomst helt och hållet knutet till båtförsäkringsverksamheten. Inga andra produktområden marknadsförs under detta namn. Ett redan starkt varumärke kan därigenom laddas med ännu mer specialistkompetens och unika produktkoncept till förmån för kunder och samarbetspartners. 8

9 En pålitlig samarbetspartner Atlantica är inget vanligt båtförsäkringsbolag. Vi har en central roll i båtbranschen och är en viktig partner till huvuddelen av varven, marinorna, reparatörerna och båtmäklarna. De positiva erfarenheterna av att samarbeta med Atlantica har lett till att branschfolket i allt större utsträckning rekommenderar Atlantica till sina kunder. Atlanticas ursprungliga och konsekvent genomförda affärsidé att ha båtspecialister på alla positioner i organisationen är, tillsammans med branschens bästa skadereglering, nyckeln till båtbranschens förtroende. Rekommenderar man Atlantica, kan man lita på att kunderna blir nöjda. Våra kunder uppskattar att få del av en kvalificerad skadereglering när olyckan är framme. Budskapet har gått fram genom»mun-mot-mun«-metoden från nöjda skadedrabbade och genom en konsekvent information till marknaden. Under året har vi ytterligare förstärkt våra skaderegleringsresurser för att kunna möta behoven i vår växande portfölj och utöka avståndet till konkurrenterna. FÖRETAGSFÖRSÄKRING Självklart val för mindre företag Moderna Försäkringar är det självklara valet för företagaren som vill ha en omfattande företagsförsäkring i ett försäkringsbolag som är intresserat av mindre företag. Affärsområde Företag har de senaste åren genomgått stora förändringar. Från att ha agerat på en stor marknad från minsta enmansföretag till de riktigt stora industrierna med internationell verksamhet har vi nu valt att fokusera på en avsevärt mindre målgrupp. Vi är numera att betrakta som ett nischbolag där vi inom vår affär har för avsikt att bli en aktad aktör med erbjudande av mervärden, både för mäklare och slutkund. Genomförda förändringar har redan genererat kraftiga lönsamhetsförbättringar och vi kan idag uppvisa en av branschens bästa försäkringsportföljer. Stordrift blev flexibilitet Hos Moderna Försäkringar är stordrift och 9

10 standardprodukter ersatta av flexibilitet och kundanpassning. Vi fokuserar på tre segment: mindre företag, gruppförsäkringar för specifika branscher samt försäkringar för organisationer och intressegrupper, exempelvis kyrkliga församlingar där vi idag är den dominerande försäkringsgivaren. För att försäkringsmäklare ska kunna ge mindre företag lika bra service som stora har vi inom nischen utvecklat BrokerLine marknadens mest utvecklade business to businesssystem. Största delen av landets mäklare har tillgång till tjänsten. Med BrokerLine kan en mäklare administrera försäkringar helt och hållet via Internet. Det ger kortare behandlingstider, säkrare hantering och mindre administration till gagn för kund, mäklare och försäkringsbolag. Vår specialisering kommer att komma både kund och mäklare till gagn. Vi blir helt enkelt experter inom vårt område. Och som gammalt bolag med hög kompetens och lång erfarenhet vet vi vad som krävs av ett försäkringsbolag för att göra kunder och mäklare tillfredsställda. Till den långa historiken lägger vi nu den nya tekniken och dess möjligheter. Vår ambition är att göra försäkringshanteringen enklare och smidigare än tidigare utan avkall på försäkringens innehåll. Den nya tekniken ger också stora möjligheter till kortare ledtider, en stor fördel för samtliga parter. Ett försäkringsbrev är ute efter ett par dagar för en försäkring tecknad via BrokerLine, att jämföra med vad branschen i övrigt har att erbjuda. Moderna Försäkringar har även satsat på en snabb och effektiv organisation för vår skadehantering. Våra försäkringstagare möter alltid kunniga medarbetare som sätter kundernas behov i första rummet. Det är oftast inte förrän man behöver utnyttja sin försäkring som man ser vad försäkringsbolagen verkligen går för. KONSUMENTFÖRSÄKRING MODERNA FÖRSÄKRINGAR Ett viktigt led i vår nya affärsstrategi är att kunna erbjuda kvalitetsförsäkringar till kunder som vill ha mer än en bra standardförsäkring. Under varumärket Moderna Försäkringar erbjuder vi ett attraktivt alternativ för den krävande kunden som värdesätter försäkringar av hög kvalitet, personlig service och professionell skadehantering samt inser nyttan med en obyråkratisk och flexibel organisation. Därutöver erbjuder vi våra kunder ett brett urval av särskilda tilläggsförsäkring för att möjliggöra för den enskilde kunden 10

11 att så långt som möjligt»skräddarsy«sitt försäkringsskydd. Personlig service med hög kvalitet Moderna Försäkringar når kunderna genom mäklare, ombud och anpassade grupplösningar samt via Internet. Genom ett nära samarbete med mäklare och gruppföreträdare ligger vi i framkant på produktutvecklingsverksamheten. Kunderna kan känna sig säkra på att få det försäkringsskydd man behöver till konkurrenskraftiga villkor. I Moderna Försäkringar-gruppen finns redan mer än privatkunder i Atlantica Båt och Bilsport & MC. De är självklart en viktig målgrupp som ställer precis de krav på sina konsumentförsäkringar som Moderna Försäkringar svarar upp mot. Våra småföretagskunder är en annan viktig målgrupp i vårt arbete. Internetkontoret öppet dygnet runt Trots att Moderna Försäkringar konsument främst vänder sig till ett kundsegment som sätter värde på personlig service har ett fullständigt nätkontor sett dagens ljus under året. Den överlägsna tillgänglighet som därmed erbjuds uppskattas av kunderna som ett komplement till den personliga servicen. Internetkontoret erbjuder inte bara en ökad tillgänglighet, utan även ett brett utbud av Moderna Försäkringargruppens övriga tjänster.»branding«också viktig del Utöver försäljningen av hem-, villahemoch fritidshusförsäkringar under eget varumärke har Moderna Försäkringar också utvecklat olika former av gruppförsäkringskoncept. Ett särskilt framgångsrikt koncept utgörs av de upplägg där vi möjliggjort för partners att»branda«försäkringar och distribuera dessa under eget namn. Exempel på detta är samarbetet med Hyresgäströrelsen och HSB i södra Sverige som erbjuder sina medlemmar försäkringslösningar där vi fungerar som riskbärare samt sköter administration och skadereglering. Det senaste stora samarbetsavtalet tecknades med HemEl/Birka Energi som under eget varumärke kommer att erbjuda sina abonnenter försäkringar med Moderna Försäkringar som försäkringsgivare. Kraftig tillväxt på Konsument Satsningen på Moderna Försäkringar Konsument har blivit en stor framgång. Efterfrågan från mäklare och olika kundgrupper har varit stor. Premievolymen har under året kraftigt ökat och passerade i slutet på året 10 Mkr. 11

12 netviq PÅ NÄTET SEDAN 1998 netviq försäkringsbolaget på Internet lanserades i slutet av 1998 som Sveriges första försäkringsbolag med komplett försäkringsservice på nätet. Tillgängligheten och enkelheten tillsammans med de konkurrenskraftiga priserna väckte stor uppmärksamhet på marknaden. Under de två år som gått har netviq förstärkt sin ställning som ledande försäkringsgivare på Internet. Trots den utbredda»dot.com-döden«under år 2000 och de allmänna problemen för Internetförsäljningen, har netviq till skillnad från sina konkurrenter lyckats utvecklas positivt. De närmare kunder som tecknat försäkring via nätet är ett starkt uttryck för kundernas förtroende. netviq är försäkringsbolaget för den prismedvetne försäkringskunden som vill ha ett bra prisvärt standardskydd och som sätter enkelhet och tillgänglighet främst hos sitt försäkringsbolag. Enbart på Internet netviq finns bara på Internet. Konceptet bygger på att kunderna genom den moderna tekniken själva hämtar information, beräknar premien och tecknar försäkringen. netviqs webbkontor har utöver grundfunktionerna bolags- och produktinformation, premieberäkning, nyteckning, ändring och skadeanmälan nu också kompletterats med online-chat som gör det möjligt för kunder att få svar på sina frågor online av kundtjänsten inne på»försäkringskontoret«. Merparten av marknadsföringsaktiviteterna har av naturliga skäl varit webbaserade, köpnära, för att i möjligaste mån skapa»trafik till butik«. Denna marknadsföring har kompletterats med traditionell DM som främst riktat sig till kunder i andra bolag inom Invik- & Kinneviksfären. Toppar branschjämförelserna netviqkonceptet håller alltjämt hög konkurrenskraft vilket inte minst visat sig i de produkt/prisjämförelser som publicerats i media under året. Genom att nu också tillhandahålla personförsäkringar ökar netviqs attraktionskraft ytterligare. Uthållighet och utveckling Den generellt sett svaga försäljningstillväxten på Internet har även påverkat netviqs försäljning. De ursprungliga planerna har fått revideras och volymmålen flyttas något framåt i tiden. Vår övertygelse om Internet som distributionskanal för försäkring har emellertid inte rubbats. Långsiktigheten i vårt engagemang tillsammans med en hög konsolideringsgrad och starka ägare kommer att 12

13 ge önskade resultat på sikt. Därför fortsätter utvecklingsarbetet på alla områden till fördel för nuvarande och framtida kunder. LIVFÖRSÄKRING I början av 2000 kompletterades Moderna Försäkringar-gruppen med ett livbolag netviq Liv som successivt kommer att bli verktyget för att kunna erbjuda livförsäkring till våra kundgrupper. Livförsäkringarna kommer att marknadsföras under våra olika varumärken med olika produktutformning beroende på målgrupp. Lanseringen ägde rum under april/maj på Internet under netviqs varumärke. Inledningsvis erbjöds liv-, olycksfalls- och sjukförsäkring. I slutet av året lanserades motsvarande produkttyper i Moderna Försäkringar. Produkterna, som anpassats till denna kundgrupp, kommer att säljas av våra mäklare och ombud. Produkterna har även utvecklats i form av tilläggsförsäkringar för befintliga hem- och villahemkunder. Individualiserad premie Många konkurrenter har en utjämnad premie för alla kunder, vilket innebär att yngre, kvinnor och icke-rökare missgynnas. I klartext tvingas de subventionera andra kunders försäkringar. Moderna Försäkringar och netviq tillämpar en riskrelaterad premiesättning vilket gör oss mycket konkurrenskraftiga i dessa segment. Som första försäkringsgivare har vi dessutom vågat ta ställning i frågan om rökningens risker. Som icke-rökare får du en väsentligt lägre premie på liv- och sjukförsäkringen. Låga administrativa kostnader Oavsett varumärke utnyttjas samma moderna teknik i arbetet. Låga administrationskostnader tillsammans med förenklade och lättförståeliga schablonbelopp för kostnadsersättningar i samband med olyckshändelserna möjliggör kombinationen konkurrenskraftiga produkter och attraktiva priser. Elektronisk riskbedömning I samverkan med svensk och internationell riskbedömningsexpertis har vi som första livbolag, under varumärket netviq, tagit fram en elektronisk hälsodeklaration för Internet. Denna fylls i på webbsidan utan fysisk underskrift och ligger till grund för beviljande av försäkring. Ett steg på vägen Livsatsningen skall i sin nuvarande form 13

14 ses som ett steg på vägen mot ett bredare livförsäkringsutbud. Målet är att kunna erbjuda våra kunder ett komplett utbud av försäkrings- och sparandeprodukter. BILSPORT & MC Marknadsledaren På kort tid har Moderna Försäkringar blivit en av de största försäkringsgivarna för biloch MC-entusiaster i Sverige med över 50 Mkr i premier. Vid årets slut hade vi passerat alla konkurrenter inom MCförsäkringsområdet och vi forsätter att växa inom»våra«kundsegment. Om kunden får välja Nyckeln till framgång är den samma som i Atlantica Båt vi kan MC- och entusiastbilområdet bättre än någon annan. Våra försäkringstagare uppskattar att få tala med proffs på området. Våra medarbetare är nyckelpersoner inom tävlings- och utställningsverksamheten i och utanför Sverige och anlitas för värdering och bedömning av denna typ av fordon. Kunderna är mycket initierade och ställer stora krav på kvalificerad handläggning och kompetent personal. Moderna Försäkringars personal i Bilsport & MC har visat att de med råge uppfyller kraven. Vårt nära samarbete med organisationer, facktidningar och andra tunga aktörer i branschen gör att vi förstår kundernas behov. Fokus på engagerade kunder Bilsport & MC vänder sig till de genuina motorentusiasterna som tar ansvar för sig själva och sina fordon. Skadeförebyggande åtgärder som särskilda krav på skyddsdräkt, förvaring/låsning, användning och lås- och larmsystem utesluter förare som genom risktagande och vårdslöshet orsakar skador på andra och sig själva. Genom att utveckla åldersanpassade produkter stimulerar vi mogna och omtänksamma bil- och MC-förare att teckna sina försäkringar hos oss. Låga skadekostnader och konkurrenskraftiga premier går därigenom att kombinera. Bästa skaderegleringen Kraven på professionell skadereglering är en självklarhet för våra kunder. Bilsport & MC är en av få aktörer på marknaden som kan ta hand om dessa speciella fordon. Vi svarar själva för regleringen och har ett intimt samarbete med specialverkstäder och återförsäljare. Det är garantin för en lyckad kombination av nöjda kunder och låga skadekostnader som är ett av våra adelsmärken. 14

15 FEM ÅR I SAMMANDRAG Fem år i sammandrag RESULTAT Mkr Moderna Runoff Försäkringar* portfölj** Totalt Premieinkomst, brutto 310,7 63,7 374,4 471,4 453,9 402,4 448,5 Premieintäkt, brutto 301,3 100,6 401,9 467,2 443,0 405,5 455,8 Kapitalavkastning i försäkringsrörelsen 1,4-0,9 0,5 2,7 7,3 12,1 12,2 Försäkringsersättningar, brutto -214, ,2-521,8-767,0-414,1-364,7 Försäkringsrörelsens tekniska resultat -9,8-30,8-40,6-44,5-26,6 1,1 12,5 Årets resultat före skatt 31,2-30,8 0,4-32,8-12,2 17,2 21,4 Konsolideringskapital Eget kapital (inkl säkerhetsreserv) 313,5 282,8 282,9 282,9 156,5 139,5 Övervärden 135,2 135,2 280,0 117,3 19,1 24,1 Summa konsolideringskapital 448,7 418,0 562,9 400,2 175,6 163,6 NYCKELTAL (skatt 28 %) Procent om ej annat anges Skadeprocent, brutto 71,1 161,2 93,6 111,7 173,0 102,1 80,0 Driftskostnadsprocent, brutto 23,9 42,0 28,5 27,7 27,4 24,6 21,1 Totalkostnadsprocent, brutto 95,0 203,2 122,1 139,4 200,4 126,7 101,1 Direktavkastning 4,2 4,2 4,5 5,2 5,1 7,0 Konsolideringsgrad Justerad soliditet 33,5 32,4 33,5 29,2 19,8 19,5 *Exkl Runoff-verksamhet ** Avser avyttrade grenar inom Företag, Transport och Rederi samt mottagen återförsäkring 15

16 RESULTATRÄKNING Resultaträkning 2000 Mkr 2000* Teknisk Redovisning av Skadeförsäkringsrörelse Premieintäkter brutto (före avgiven återförsäkring) 301,3 401,9 463,7 Premier för avgiven återförsäkring -163,5 239,9-259,1 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 1,4 26,5 2,7 Försäkringsersättningar (före avgiven återförsäkring) -214,1-376,2-517,2 Återförsäkrares andel av försäkringsersättningar 110,0 225,3 341,3 Driftskostnader -44,9-78,2-75,9 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat -9,8-40,6-44,5 Icke-Teknisk Redovisning Kapitalavkastning 41,0 41,0 11,7 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 31,2 0,4-32,8 Koncernbidrag 32,8 Förändring av säkerhetsreserv 0,1 0,1 Skatt på årets resultat -0,5-0,5 0,0 Årets resultat 30,8 0,0 0,0 *Exkl Runoff-verksamhet 16

17 BALANSRÄKNING Balansräkning 2000 TILLGÅNGAR Mkr Immateriella tillgångar 8,4 8,7 Placeringstillgångar 210,5 239,5 Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 240,4 422,2 Fordringar 338,9 277,8 Andra tillgångar 119,3 113,2 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13,3 2,4 Summa tillgångar 930, ,8 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Mkr Eget kapital Bundet eget kapital 57,2 57,2 Fritt eget kapital 103,2 103,2 Summa eget kapital 160,4 160,4 Obeskattade reserver 122,4 122,5 Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) 478,2 654,6 Skulder 146,7 118,1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23,1 8,2 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 930, ,8 17

18 RESULTATANALYS PER FÖRSÄKRINGSGREN Resultatanalys per försäkringsgren SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT Totalt, direktförsäkring i Sverige Moderna Konsument Runoff Mkr Totalt Försäkringar * Företag exkl båt Båt Motor Flyg verksamhet** Premieintäkter efter avgiven återförsäkring ,0 137,8 49,3 4,4 74,6 7,1 2,4 24, ,6 179,4 103,6 4,1 66,8 2,9 2 25,2 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen ,5 1,4-3,0-0,2 3,7 1,0-0,1-0,9 Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring ,9-104,1-33,8-3,2-55,7-8,5-2,9-46, ,9-147,6-86,0-2,3-51,9-4,7-2,7-28,3 Driftskostnader -78,2-44,9-17,0-5,6-16,3-3,5-2,5-33,3 Vinst vid beståndsöverlåtelse 26,0 0,0 Tekniskt resultat ,6-9,8-4,5-4,6 6,3-3,9-3,1-30, ,5-33,7-27,2-4,8 2,2-1,4-2,5-10,8 Skadeprocent brutto ,6 71,1 62,6 90,3 74,0 86,7 82,3 161, ,7 114,6 129,0 74,9 75,9 127,9 132,4 96,9 Driftskostnadsprocent brutto ,5 23,9 20,7 55,1 21,6 26,4 35,1 42, ,7 28,7 27,9 125,1 21,9 38,6 38,1 23,0 Totalkostnadsprocent brutto ,1 95,0 83,3 145,4 95,6 113,1 117,4 203, ,4 143,3 156, ,8 166,5 170,5 119,9 *Exkl Runoff-verksamhet ** Avser avyttrade grenar inom Företag, Transport och Rederi samt mottagen återförsäkring 18

19 19

20 20 Moderna Försäkringar AB Box Göteborg Kungsgatan Stockholm

A T L A N T I C A 1 9 9 9 1

A T L A N T I C A 1 9 9 9 1 ATLANTICA 1999 1 2 Innehåll VD Lars Nordstrand har ordet 4 Del av en dynamisk grupp 8 Till sjöss, på land och i luften: BÅTFÖRSÄKRING 10 KONSUMENTFÖRSÄKRING 11 FÖRETAGSFÖRSÄKRING 12 FLYGFÖRSÄKRING 13 Fem

Läs mer

Moderna Försäkringar 2001

Moderna Försäkringar 2001 Moderna Försäkringar 2001 1 2 INNEHÅLL Alternativet allt tydligare 5 VD har ordet 5 Del av en dynamisk grupp 7 Atlantica Båt 9 Konsumentförsäkring 11 Företagsförsäkring 13 Bilsport & MC-Specialförsäkring

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

VD har ordet LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

VD har ordet LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Moderna Försäkringar 2002 1 2 INNEHÅLL VD har ordet 4 Bäst i klassen 5 En koncern med nischad specialistkunskap 6 Atlantica Båt 8 Konsumentförsäkring 10 Företagsförsäkring 12 Bilsport & MC Specialförsäkring

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 75,3 (3,3) Mkr för kvartalet. I resultatet ingick realisationsvinster med 90,6 (30,8) Mkr. Moderbolagets skulder till

Läs mer

lagstadgad olycksfallsförsäkring

lagstadgad olycksfallsförsäkring lagstadgad olycksfallsförsäkring Med specialistkunskap om sjöfartens behov På ett stormigt hav är erfarenhet guld värd. Finlands enda sjöförsäkringsbolag Alandia Försäkring har sitt ursprung i den åländska

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29 Lösningsförslag (BLZ) #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4 KA Löpande 732-698 -13-36 KA Investering 280-67 -7-38 153 Finansiering -29 Årets kassaflöde 1012-765 -49-74 124 RR Intäkter 985 RR Kostnader -769-19 -72-37

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Fördelar för er som företagskunder Vi försäkrar allt från mindre verksamheter till större industrier. Med hög service, kvalitet

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 1(5) Bokslutskommuniké 2014 Folksam växer med allt nöjdare kunder Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår väg mot ett mer modernt finansiellt företag.

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. SalusAnsvar Personförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer. för. SalusAnsvar Personförsäkring AB SALLiSANSVAR sida 1 (6) Försäkringstekniska riktlinjer för SalusAnsvar Personförsäkring AB Beslutade av styrelsen den 24 september 2014 Gäller från den 30 september 2014 Innehåll 1. Försäkringstekniska

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

en verklighetsberättelse från en nytänkande tioåring.

en verklighetsberättelse från en nytänkande tioåring. SAK 08 en verklighetsberättelse från en nytänkande tioåring. Innehåll 4 lars Nordstrand har ordet 6 MODERNA FÖRSÄKRINGAR PÅ 1 MINUT 8 höjdpunkter under 2008 10 framgångsfaktorer 12 våra varumärken 14 historia

Läs mer

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2009. Org nr 516406-0252 1

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2009. Org nr 516406-0252 1 Årsredovisning 2009 Org nr 516406-0252 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 8 Förändringar i eget kapital 9 Noter 10

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR V D HAR ORDE T

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR V D HAR ORDE T Moderna Försäkringar 2004 INNEHÅLL VD har ordet 4 Ett händelserikt år 5 Strategi för lönsamhet 7 Bred koncern med fokus på nischer 8 En finanskoncern växer fram 9 Atlantica båt 10 Konsumentförsäkring

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Vi finns här för dig, förmedlare! Fördelar för dig som förmedlare Att skapa trygghet och värde är kärnan i allt vi gör. Det kräver

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan!

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan! Försäkring Trygghet för Svenska kyrkan! Därför försäkring i eget försäkringsbolag Kyrkans eget försäkringsbolag har den närhet och erfarenhet som önskas och krävs till lägsta möjliga kostnad. Vi erbjuder

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven.

Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven. Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven. Alltsedan dess har sjöfartens behov vägle4 vår utveckling, och vi har vuxit

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2014

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Innehåll Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB) är ett helägt dotterbolag till Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER Delårsrapport 1 januari 1999 30 juni 1999 TeleTrade Financial Services AB (publ) TeleTrade Financial Services AB (publ) är inofficiellt noterat på Aragon-listan. Verksamheten består av Internetmäklaren

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Delårsrapport 2008 2008-05-30

Delårsrapport 2008 2008-05-30 Delårsrapport 2008 2008-05-30 Januari - mars, koncernen - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 4,0 MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till -2,3 MSEK. - Förlust per aktie 0:18. Siffrorna

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

RESURSGRUPPEN. www.order.se MEG TELERESURS

RESURSGRUPPEN. www.order.se MEG TELERESURS RESURSGRUPPEN www.order.se MEG p h o n e TELERESURS Resursgruppen Resursgruppen erbjuder omfattande produktoch tjänsteutbud till detaljhandeln. Varje företag har en stabil affärsidé och gruppen expanderar

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 21 APRIL 1998 Omsättningen ökade med 30% Resultatet efter finansposter ökade från 22 till 26 mkr Vinsten per aktie ökade med 37% Avsevärd marginalförbättring förutses

Läs mer

En verklighetsberättelse från Sveriges modernaste försäkringsbolag.

En verklighetsberättelse från Sveriges modernaste försäkringsbolag. 2009 En verklighetsberättelse från Sveriges modernaste försäkringsbolag. HÖJDPUNKTER UNDER 2009 Under hösten 2009 lanserade vi en helt ny webb - fokuserad på enkelhet och försäljning. Framgångarna lät

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2015 01 01 till 2015 06 30 Försäljning och resultat Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning på

Läs mer

#1 #2 #3 #4 IB Kunder Personal Lån, ränta Hyra Inköp Avskrivning

#1 #2 #3 #4 IB Kunder Personal Lån, ränta Hyra Inköp Avskrivning Skriv ditt kodnummer här (inget namn!) KA Löpande #1 #2 #3 #4 IB Kunder Personal Lån, ränta Hyra Inköp Avskrivning Investering Finansiering RR Årets kassaflöde Intäkter Kostnader BR Årets resultat Anläggningstillgångar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

MODERN TIMES GROUP MTG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

MODERN TIMES GROUP MTG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 MODERN TIMES GROUP MTG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 Modern Times Group MTG AB ( MTG ) (Nasdaq:MTGNY), redovisar idag måndagen den 8 maj 2000 rapport för verksamheten under första kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2015. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2015. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2015 Kvartalsredogörelse, Q3 2015 22 OKTOBER 2015 Januari - september 2015 unity Entertainment NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 785 (1 224). RÖRELSERESULTAT före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer