Moderna Försäkringar 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Moderna Försäkringar 2000"

Transkript

1 Moderna Försäkringar

2 2

3 Innehåll VD Lars Nordstrand har ordet 4 5 Del av en dynamisk grupp 6 7 Specialistkunskap och teknik bäddar för framgång: BÅTFÖRSÄKRING 8 9 FÖRETAGSFÖRSÄKRING 9 10 KONSUMENTFÖRSÄKRING LIVFÖRSÄKRING BIL & MC 14 Fem år i sammandrag 15 Resultaträkning Balansräkning Resultatanalys per försäkringsgren 18 Ishotellet i Jukkasjärvi står för nytänkande och oväntade kombinationer av gammal och ny teknik. Moderna Försäkringar bygger en ny försäkringskoncern efter samma modell. 3

4 VI UTMANAR DE STORA! VD HAR ORDET I slutet av september 2000 uppstod Sveriges nyaste försäkringskoncern Moderna Försäkringar. Efter mer än 80 års verksamhet under Atlanticanamnet med tonvikt på sjöfarts- och industriförsäkring, blev 2000 en brytpunkt med en radikalt förändrad affärsinriktning och nytt namn. Moderna Försäkringar vänder sig till privatpersoner och mindre företag inom specifika nischer. Genom att utnyttja kombinationen av modern ITteknologi och personlig försäljning via mäklare och ombud har vi etablerat en stark marknadsposition inom utvalda marknadssegment. Inom Moderna Försäkringargruppen hittar du specialistbolagen Moderna Försäkringar, Atlantica Båtförsäkring, Bilsport & MC, netviq försäkringsbolaget på Internet samt sist men inte minst vårt nyetablerade livförsäkringsbolag netviq Liv. Affärsinriktning Moderna Försäkringars affärsverksamhet präglas av ett uttalat nischtänkande som kopplas till tydliga varumärken. Inom samtliga produktområden fokuserar vi på specifika marknadssegment inom vilka vi kan etablera en stark marknadsposition. Koncentrationen på särskilda nischer skapar förutsättningar för att kunna erbjuda kunderna konkurrenskraftiga produkter utan att tumma på lönsamheten. Stor är inte alltid vacker! Moderna Försäkringar befinner sig mitt i marknaden. Vi vet vilka behov våra kunder har och för en nära dialog med dem om hur nästa generation produkter skall utformas. Hos oss möter du inga vanliga försäkringstjänstemän här finns bara engagerade specialister på de nischer vi arbetar med. Lönsamhet i fokus Kravet på långsiktig lönsamhet utgör en integrerad del av vår strategi. Underwriting och skadehantering är nyckelord i Moderna Försäkringar. Aktiv förädling av försäkringsportföljen sker genom kvalificerad underwriting både vid nyteckning och förnyelse. Uttalat exponerade verksamheter och risker accepteras inte samtidigt som vi väsentligt ökat omfattningen av besiktningsverksamheten. Ökade skaderegleringsresurser avdelas för att säkra en kostnadseffektiv och korrekt skadereglering. Stark resultatförbättring Året blev i flera avseenden en vändpunkt för Moderna Försäkringar. Den nya affärsinriktningen resulterade i starkt förbättrade nyckeltal inom alla våra kärnområden. Skadeprocenten sjönk från 111,7 % till 71,1 % medan totalkostnadsprocenten hamnade på 95 %. Genom den kraftiga premietillväxten ( > 60 Mkr) 4

5 inom de kvarvarande affärsområdena reducerades effekten av avyttringen av industri- och marinförsäkringsdelen till försäkringskoncernen Sampo. Årets resultat före skatt uppgick till +31,2 Mkr för Moderna Försäkringar och +0,4 Mkr för den totala verksamheten inklusive avvecklingen av skadesvansen från Sampoaffären. Med en konsolideringsgrad om 279 % tillhör vi ett av branschens mest välkonsoliderade försäkringsbolag. Modern Finance Group Den finansiella affärsverksamheten har successivt utvecklats inom Invikgruppen under 1990-talet. Den bank- och försäkringsverksamhet som bedrivs av Banque Invik och Moderna Försäkringar har kompletterats genom förvärv av Fischer & Partner Fondkommission och Modern Privat Kapitalförvaltning. Moderna Fonder har blivit ett välkänt begrepp för sparare som föredrar att utnyttja Internet för att spara i bl a aktieindexfonder. Etableringen av Moderna Försäkringargruppen skall ses som en del i utvecklingen av Modern Finance Group, en mångfacetterad finansverksamhet inom Invikgruppen. Personlig rådgivning och ny teknik Invik- och Kinnevik-gruppens stora intressen i telekommunikation, media och underhållning tillför en unik affärsmiljö för utveckling av våra försäkringskoncept. Ingen av våra konkurrenter torde kunna visa upp liknande distributionsmöjligheter. Gemensamma produktkoncept och utbyte av tekniska erfarenheter med våra systerbolag Tele2, MTG, Metro och Transcom skapar påtagliga marknadsfördelar. I Moderna Försäkringar kombineras den senaste IT-teknologin med personlig rådgivning. Den högteknologiska systemplattform som utvecklats för netviq används även för sak- och livförsäkringsverksamheten under Moderna Försäkringars varumärke. Försäljning och rådgivning via mäklare och ombud, TM-verksamhet samt branding via samarbetspartners allt detta sker genom den webbaserade tekniken. netviqs systemplattform ligger även till grund för BrokerLine vårt business to businesssystem för mäklardistribuerad företagsförsäkring. BrokerLine är ett unikt systemkoncept som gjort det lönsamt för mäklare att arbeta med småföretagsförsäkring. Sedan lanseringen hösten 2000 har en stor del av de svenska sakmäklarna anslutit sig till konceptet. Förtroende på marknaden Moderna Försäkringar-gruppen åtnjuter ett starkt förtroende på marknaden. Under året har vi utsetts till försäkringsgivare för en rad viktiga företag och organisationer. Som samarbetspartner till Kyrkans Försäkringsbolag försäkrar vi huvuddelen av Svenska Kyrkans egendom. På motsvarande sätt är vi huvudleverantör av försäkringslösningar till HemEl:s abonnenter. HSB i Södra Sverige, Hyresgäströrelsen och Vasaloppet är exempel på andra viktiga samarbetspartners. LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Moderna Försäkringar har stort förtroende på marknaden och en rad viktiga företag och organisationer väljer oss som 5försäkrings- givare. En av dessa samarbetspartners är Vasaloppet.

6 Del av en dynamisk grupp Tors hammare är Invik & Co AB:s symbol. Den står för kraft, skydd och lycka men manar också till hedersamhet och rättfärdighet. Moderna Försäkringar är ett helägt dotterbolag till Invik & Co AB och en del av Invik-gruppen. Det innebär att vi vilar på en stabil ekonomisk grund och ingår i en dynamisk grupp. Koncernen består av moderbolaget Invik & Co AB, ett antal marknadsnoterade intressebolag samt ett flertal rörelsedrivande dotterbolag. Förvaltande moderbolag Moderbolaget är ett holdingbolag, noterat på OM Stockholmbörsens O-lista. Invik förvaltar bl a en långsiktig värdepappersportfölj, bestående i huvudsak av större investeringar i ett mindre antal börsnoterade bolag. Dotterbolagen är främst verksamma inom området Finans och Försäkring. Moderbolagets långsiktiga värdepappersportfölj består framför allt av aktier i Industriförvaltnings AB Kinnevik, Tele2 AB (f d NetCom), Modern Times Group MTG AB, Metro International S.A. och Millicom International Cellular S.A. Industriförvaltnings AB Kinnevik Kinnevik är historiskt sett Inviks viktigaste placering och representerar mer än en sextioårig företagstradition under samma grupp av huvudägare. Korsnäs AB är Kinneviks största affärsområde. Korsnäs, verksam inom trä- och pappersindustrin, har sin basverksamhet koncentrerad till Gävle. Bolagets produktion av sulfatmassa förädlas till kartong, säck och kraftpapper samt fluffmassa. Transcom WorldWide S.A. Kundserviceföretaget Transcom fortsätter sin starka expansion. Under året har bolaget (med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland) slagits samman med Transcom Europe S.A. (med verksamhet i Tyskland, Holland, Frankrike, Schweiz, Österrike, Italien och Luxemburg). Det sammanslagna bolaget fick namnet Transcom WorldWide S.A. Tele2 AB Tele2 är ett ledande paneuropeiskt telekommunikationsföretag med över 9 miljoner kunder i 20 länder. Bolaget är verksamt inom mobila GSM-tjänster, publik tele- och datakommunikation samt Internet under varumärkena Tele2, Tango, Comviq och Q-GSM. Under året har Tele2 förvärvat 99,7 % av aktierna i Société Européenne de Communication S.A. Modern Times Group MTG AB MTG består av sju affärsområden: Viasat Broadcasting (TV3, ZTV m fl), Radio (Radio Rix m fl), New Media (t ex Everydayportalen), Publishing (Finanstidningen, Moderna Tider m m), Modern Interactive (traditionell homeshopping, e-handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). Metro International S.A. Efter den första lanseringen i utlandet 6

7 1997 har Metro International expanderat geografiskt till att idag omfatta ett femtontal länder. I Sverige distribueras Metro i Stockholm, Göteborg och Malmö. Millicom International Cellular S.A. Millicom är en av världens ledande operatörer av mobiltelefonitjänster. Verksamheten bedrivs främst i tillväxtländer där tillgången till markbaserade telefonitjänster är otillräcklig. Tidsåtgången och kostnaden att etablera markbunden telefoni i dessa länder är avsevärt högre än för mobiltelefoni. Banque Invik S.A. Banque Invik S.A., med säte i Luxemburg, har sedan 1996 en filial i Stockholm. Affärsidén är att vara en privatbank med den kontinentaleuropeiska traditionen för sådana institutioner som förebild. Banken erbjuder kvalificerad rådgivning avseende kapitalförvaltning till förmögna privatpersoner. Dessutom erbjuder Banque Invik rådgivning i finansieringsfrågor till företag, är utgivare av kreditkort samt bedriver fondförvaltning. Inom förmögenhetsförvaltning marknadsför Banque Invik ett urval av fonder. I december 2000 registrerades The Modern Master Portfolio Fund SICAV, en fond av fonder med samma placeringspolicy som den sedan 1993 etablerade Master Portfolio. The Modern Fund SICAV är en Luxemburgregistrerad paraplyfond som i Sverige marknadsförs under namnet Moderna Fonder. Sparare erbjuds möjligheten att spara i tre olika indexfonder (Sverige Topp 30, Sverige Ränta och Sverige Obligation). Vidare marknadsför Banque Invik Our Fund fonden som investerar i de sex noterade bolagen ingående i den informella grupp av bolag kallad Our Group. Modern Privat Kapitalförvaltning MPK AB MPK erbjuder kapitalförvaltningstjänster baserade på kvalificerad fundamental analys. Utmärkande för bolagets arbetssätt är hög personlig service. MPK bedriver också emissionsverksamhet. Bland kunderna återfinns privatpersoner, företag, stiftelser och kyrkliga församlingar. Fischer Partners Fondkommission AB Fischer ägs till 50 % av Invik. Bolaget bedriver aktiemäkleri, corporate financeverksamhet och kapitalförvaltning. Fischers kunder på aktiesidan är främst utländska och svenska institutioner samt aktiva privatpersoner. 7

8 Specialistkunskap och teknik bäddar för framgång Moderna Försäkringar kan se tillbaka på året som ett av de bästa båt försäkringsåren någonsin. Samtidigt kan bolaget snart njuta frukterna av investeringarna i BrokerLine som underlättar mäklarnas arbete att sälja företagsförsäkringar till mindre företag. Bilsport & MC lockar också allt fler av landets motorentusiaster till sitt bolag och parallellt fortsätter utvecklingen av konsumentförsäkringar och»branding«. Kunnande, starka varumärken och ny teknik skapar förutsättningar för en fortsatt god utveckling. ATLANTICA BÅT Marknadsledande på båt Atlanticas försprång som marknadsledare inom svensk båtförsäkring växte ytterligare under det gångna året. Parallellt med att delar av Atlanticas besättning förnyades och att en ny ledning tillträdde formligen exploderade den svenska fritidsbåtsmarknaden. Säsongsstarten inleddes ett par månader tidigare än vanligt och nya båtar såldes i rekordnivåer. Trots en hårdnande konkurrens lyckades Atlantica nå en rekordförsäljning. Marknadsandelen ökade med 5 % och premievolymen uppgår nu till 84 Mkr vilket gör Atlantica till det klart största båtförsäkringsbolaget. I segmentet större fritidsbåtar är vår ställning ännu starkare. Framgångarna vilar helt och hållet på kundernas och båtbranschens förtroende för oss som specialister på båtförsäkring. Atlanticas unika kombination av hög tillgänglighet, konkurrenskraftiga produkter och kvalificerad skadereglering gör valet enkelt. Låga skadekostnader och bra resultat Året inleddes med successivt ökande kostnader för både stölder och sjöskador. Ett rejält trendbrott inträffade dock i och med sommarens dåliga väder. Sjöskadorna minskade dramatiskt samtidigt som stöldskadorna låg på en betydligt lägre nivå än normalt. Andra halvåret blev ur skadesynpunkt därigenom en av de bästa perioderna i mannaminne. Resultatet lät inte vänta på sig årets resultat blev det bästa någonsin i Atlanticas historia. Atlantica skärper profilen Atlantica det mest välrenommerade varumärket i båtvärlden blev i och med Moderna Försäkringars tillkomst helt och hållet knutet till båtförsäkringsverksamheten. Inga andra produktområden marknadsförs under detta namn. Ett redan starkt varumärke kan därigenom laddas med ännu mer specialistkompetens och unika produktkoncept till förmån för kunder och samarbetspartners. 8

9 En pålitlig samarbetspartner Atlantica är inget vanligt båtförsäkringsbolag. Vi har en central roll i båtbranschen och är en viktig partner till huvuddelen av varven, marinorna, reparatörerna och båtmäklarna. De positiva erfarenheterna av att samarbeta med Atlantica har lett till att branschfolket i allt större utsträckning rekommenderar Atlantica till sina kunder. Atlanticas ursprungliga och konsekvent genomförda affärsidé att ha båtspecialister på alla positioner i organisationen är, tillsammans med branschens bästa skadereglering, nyckeln till båtbranschens förtroende. Rekommenderar man Atlantica, kan man lita på att kunderna blir nöjda. Våra kunder uppskattar att få del av en kvalificerad skadereglering när olyckan är framme. Budskapet har gått fram genom»mun-mot-mun«-metoden från nöjda skadedrabbade och genom en konsekvent information till marknaden. Under året har vi ytterligare förstärkt våra skaderegleringsresurser för att kunna möta behoven i vår växande portfölj och utöka avståndet till konkurrenterna. FÖRETAGSFÖRSÄKRING Självklart val för mindre företag Moderna Försäkringar är det självklara valet för företagaren som vill ha en omfattande företagsförsäkring i ett försäkringsbolag som är intresserat av mindre företag. Affärsområde Företag har de senaste åren genomgått stora förändringar. Från att ha agerat på en stor marknad från minsta enmansföretag till de riktigt stora industrierna med internationell verksamhet har vi nu valt att fokusera på en avsevärt mindre målgrupp. Vi är numera att betrakta som ett nischbolag där vi inom vår affär har för avsikt att bli en aktad aktör med erbjudande av mervärden, både för mäklare och slutkund. Genomförda förändringar har redan genererat kraftiga lönsamhetsförbättringar och vi kan idag uppvisa en av branschens bästa försäkringsportföljer. Stordrift blev flexibilitet Hos Moderna Försäkringar är stordrift och 9

10 standardprodukter ersatta av flexibilitet och kundanpassning. Vi fokuserar på tre segment: mindre företag, gruppförsäkringar för specifika branscher samt försäkringar för organisationer och intressegrupper, exempelvis kyrkliga församlingar där vi idag är den dominerande försäkringsgivaren. För att försäkringsmäklare ska kunna ge mindre företag lika bra service som stora har vi inom nischen utvecklat BrokerLine marknadens mest utvecklade business to businesssystem. Största delen av landets mäklare har tillgång till tjänsten. Med BrokerLine kan en mäklare administrera försäkringar helt och hållet via Internet. Det ger kortare behandlingstider, säkrare hantering och mindre administration till gagn för kund, mäklare och försäkringsbolag. Vår specialisering kommer att komma både kund och mäklare till gagn. Vi blir helt enkelt experter inom vårt område. Och som gammalt bolag med hög kompetens och lång erfarenhet vet vi vad som krävs av ett försäkringsbolag för att göra kunder och mäklare tillfredsställda. Till den långa historiken lägger vi nu den nya tekniken och dess möjligheter. Vår ambition är att göra försäkringshanteringen enklare och smidigare än tidigare utan avkall på försäkringens innehåll. Den nya tekniken ger också stora möjligheter till kortare ledtider, en stor fördel för samtliga parter. Ett försäkringsbrev är ute efter ett par dagar för en försäkring tecknad via BrokerLine, att jämföra med vad branschen i övrigt har att erbjuda. Moderna Försäkringar har även satsat på en snabb och effektiv organisation för vår skadehantering. Våra försäkringstagare möter alltid kunniga medarbetare som sätter kundernas behov i första rummet. Det är oftast inte förrän man behöver utnyttja sin försäkring som man ser vad försäkringsbolagen verkligen går för. KONSUMENTFÖRSÄKRING MODERNA FÖRSÄKRINGAR Ett viktigt led i vår nya affärsstrategi är att kunna erbjuda kvalitetsförsäkringar till kunder som vill ha mer än en bra standardförsäkring. Under varumärket Moderna Försäkringar erbjuder vi ett attraktivt alternativ för den krävande kunden som värdesätter försäkringar av hög kvalitet, personlig service och professionell skadehantering samt inser nyttan med en obyråkratisk och flexibel organisation. Därutöver erbjuder vi våra kunder ett brett urval av särskilda tilläggsförsäkring för att möjliggöra för den enskilde kunden 10

11 att så långt som möjligt»skräddarsy«sitt försäkringsskydd. Personlig service med hög kvalitet Moderna Försäkringar når kunderna genom mäklare, ombud och anpassade grupplösningar samt via Internet. Genom ett nära samarbete med mäklare och gruppföreträdare ligger vi i framkant på produktutvecklingsverksamheten. Kunderna kan känna sig säkra på att få det försäkringsskydd man behöver till konkurrenskraftiga villkor. I Moderna Försäkringar-gruppen finns redan mer än privatkunder i Atlantica Båt och Bilsport & MC. De är självklart en viktig målgrupp som ställer precis de krav på sina konsumentförsäkringar som Moderna Försäkringar svarar upp mot. Våra småföretagskunder är en annan viktig målgrupp i vårt arbete. Internetkontoret öppet dygnet runt Trots att Moderna Försäkringar konsument främst vänder sig till ett kundsegment som sätter värde på personlig service har ett fullständigt nätkontor sett dagens ljus under året. Den överlägsna tillgänglighet som därmed erbjuds uppskattas av kunderna som ett komplement till den personliga servicen. Internetkontoret erbjuder inte bara en ökad tillgänglighet, utan även ett brett utbud av Moderna Försäkringargruppens övriga tjänster.»branding«också viktig del Utöver försäljningen av hem-, villahemoch fritidshusförsäkringar under eget varumärke har Moderna Försäkringar också utvecklat olika former av gruppförsäkringskoncept. Ett särskilt framgångsrikt koncept utgörs av de upplägg där vi möjliggjort för partners att»branda«försäkringar och distribuera dessa under eget namn. Exempel på detta är samarbetet med Hyresgäströrelsen och HSB i södra Sverige som erbjuder sina medlemmar försäkringslösningar där vi fungerar som riskbärare samt sköter administration och skadereglering. Det senaste stora samarbetsavtalet tecknades med HemEl/Birka Energi som under eget varumärke kommer att erbjuda sina abonnenter försäkringar med Moderna Försäkringar som försäkringsgivare. Kraftig tillväxt på Konsument Satsningen på Moderna Försäkringar Konsument har blivit en stor framgång. Efterfrågan från mäklare och olika kundgrupper har varit stor. Premievolymen har under året kraftigt ökat och passerade i slutet på året 10 Mkr. 11

12 netviq PÅ NÄTET SEDAN 1998 netviq försäkringsbolaget på Internet lanserades i slutet av 1998 som Sveriges första försäkringsbolag med komplett försäkringsservice på nätet. Tillgängligheten och enkelheten tillsammans med de konkurrenskraftiga priserna väckte stor uppmärksamhet på marknaden. Under de två år som gått har netviq förstärkt sin ställning som ledande försäkringsgivare på Internet. Trots den utbredda»dot.com-döden«under år 2000 och de allmänna problemen för Internetförsäljningen, har netviq till skillnad från sina konkurrenter lyckats utvecklas positivt. De närmare kunder som tecknat försäkring via nätet är ett starkt uttryck för kundernas förtroende. netviq är försäkringsbolaget för den prismedvetne försäkringskunden som vill ha ett bra prisvärt standardskydd och som sätter enkelhet och tillgänglighet främst hos sitt försäkringsbolag. Enbart på Internet netviq finns bara på Internet. Konceptet bygger på att kunderna genom den moderna tekniken själva hämtar information, beräknar premien och tecknar försäkringen. netviqs webbkontor har utöver grundfunktionerna bolags- och produktinformation, premieberäkning, nyteckning, ändring och skadeanmälan nu också kompletterats med online-chat som gör det möjligt för kunder att få svar på sina frågor online av kundtjänsten inne på»försäkringskontoret«. Merparten av marknadsföringsaktiviteterna har av naturliga skäl varit webbaserade, köpnära, för att i möjligaste mån skapa»trafik till butik«. Denna marknadsföring har kompletterats med traditionell DM som främst riktat sig till kunder i andra bolag inom Invik- & Kinneviksfären. Toppar branschjämförelserna netviqkonceptet håller alltjämt hög konkurrenskraft vilket inte minst visat sig i de produkt/prisjämförelser som publicerats i media under året. Genom att nu också tillhandahålla personförsäkringar ökar netviqs attraktionskraft ytterligare. Uthållighet och utveckling Den generellt sett svaga försäljningstillväxten på Internet har även påverkat netviqs försäljning. De ursprungliga planerna har fått revideras och volymmålen flyttas något framåt i tiden. Vår övertygelse om Internet som distributionskanal för försäkring har emellertid inte rubbats. Långsiktigheten i vårt engagemang tillsammans med en hög konsolideringsgrad och starka ägare kommer att 12

13 ge önskade resultat på sikt. Därför fortsätter utvecklingsarbetet på alla områden till fördel för nuvarande och framtida kunder. LIVFÖRSÄKRING I början av 2000 kompletterades Moderna Försäkringar-gruppen med ett livbolag netviq Liv som successivt kommer att bli verktyget för att kunna erbjuda livförsäkring till våra kundgrupper. Livförsäkringarna kommer att marknadsföras under våra olika varumärken med olika produktutformning beroende på målgrupp. Lanseringen ägde rum under april/maj på Internet under netviqs varumärke. Inledningsvis erbjöds liv-, olycksfalls- och sjukförsäkring. I slutet av året lanserades motsvarande produkttyper i Moderna Försäkringar. Produkterna, som anpassats till denna kundgrupp, kommer att säljas av våra mäklare och ombud. Produkterna har även utvecklats i form av tilläggsförsäkringar för befintliga hem- och villahemkunder. Individualiserad premie Många konkurrenter har en utjämnad premie för alla kunder, vilket innebär att yngre, kvinnor och icke-rökare missgynnas. I klartext tvingas de subventionera andra kunders försäkringar. Moderna Försäkringar och netviq tillämpar en riskrelaterad premiesättning vilket gör oss mycket konkurrenskraftiga i dessa segment. Som första försäkringsgivare har vi dessutom vågat ta ställning i frågan om rökningens risker. Som icke-rökare får du en väsentligt lägre premie på liv- och sjukförsäkringen. Låga administrativa kostnader Oavsett varumärke utnyttjas samma moderna teknik i arbetet. Låga administrationskostnader tillsammans med förenklade och lättförståeliga schablonbelopp för kostnadsersättningar i samband med olyckshändelserna möjliggör kombinationen konkurrenskraftiga produkter och attraktiva priser. Elektronisk riskbedömning I samverkan med svensk och internationell riskbedömningsexpertis har vi som första livbolag, under varumärket netviq, tagit fram en elektronisk hälsodeklaration för Internet. Denna fylls i på webbsidan utan fysisk underskrift och ligger till grund för beviljande av försäkring. Ett steg på vägen Livsatsningen skall i sin nuvarande form 13

14 ses som ett steg på vägen mot ett bredare livförsäkringsutbud. Målet är att kunna erbjuda våra kunder ett komplett utbud av försäkrings- och sparandeprodukter. BILSPORT & MC Marknadsledaren På kort tid har Moderna Försäkringar blivit en av de största försäkringsgivarna för biloch MC-entusiaster i Sverige med över 50 Mkr i premier. Vid årets slut hade vi passerat alla konkurrenter inom MCförsäkringsområdet och vi forsätter att växa inom»våra«kundsegment. Om kunden får välja Nyckeln till framgång är den samma som i Atlantica Båt vi kan MC- och entusiastbilområdet bättre än någon annan. Våra försäkringstagare uppskattar att få tala med proffs på området. Våra medarbetare är nyckelpersoner inom tävlings- och utställningsverksamheten i och utanför Sverige och anlitas för värdering och bedömning av denna typ av fordon. Kunderna är mycket initierade och ställer stora krav på kvalificerad handläggning och kompetent personal. Moderna Försäkringars personal i Bilsport & MC har visat att de med råge uppfyller kraven. Vårt nära samarbete med organisationer, facktidningar och andra tunga aktörer i branschen gör att vi förstår kundernas behov. Fokus på engagerade kunder Bilsport & MC vänder sig till de genuina motorentusiasterna som tar ansvar för sig själva och sina fordon. Skadeförebyggande åtgärder som särskilda krav på skyddsdräkt, förvaring/låsning, användning och lås- och larmsystem utesluter förare som genom risktagande och vårdslöshet orsakar skador på andra och sig själva. Genom att utveckla åldersanpassade produkter stimulerar vi mogna och omtänksamma bil- och MC-förare att teckna sina försäkringar hos oss. Låga skadekostnader och konkurrenskraftiga premier går därigenom att kombinera. Bästa skaderegleringen Kraven på professionell skadereglering är en självklarhet för våra kunder. Bilsport & MC är en av få aktörer på marknaden som kan ta hand om dessa speciella fordon. Vi svarar själva för regleringen och har ett intimt samarbete med specialverkstäder och återförsäljare. Det är garantin för en lyckad kombination av nöjda kunder och låga skadekostnader som är ett av våra adelsmärken. 14

15 FEM ÅR I SAMMANDRAG Fem år i sammandrag RESULTAT Mkr Moderna Runoff Försäkringar* portfölj** Totalt Premieinkomst, brutto 310,7 63,7 374,4 471,4 453,9 402,4 448,5 Premieintäkt, brutto 301,3 100,6 401,9 467,2 443,0 405,5 455,8 Kapitalavkastning i försäkringsrörelsen 1,4-0,9 0,5 2,7 7,3 12,1 12,2 Försäkringsersättningar, brutto -214, ,2-521,8-767,0-414,1-364,7 Försäkringsrörelsens tekniska resultat -9,8-30,8-40,6-44,5-26,6 1,1 12,5 Årets resultat före skatt 31,2-30,8 0,4-32,8-12,2 17,2 21,4 Konsolideringskapital Eget kapital (inkl säkerhetsreserv) 313,5 282,8 282,9 282,9 156,5 139,5 Övervärden 135,2 135,2 280,0 117,3 19,1 24,1 Summa konsolideringskapital 448,7 418,0 562,9 400,2 175,6 163,6 NYCKELTAL (skatt 28 %) Procent om ej annat anges Skadeprocent, brutto 71,1 161,2 93,6 111,7 173,0 102,1 80,0 Driftskostnadsprocent, brutto 23,9 42,0 28,5 27,7 27,4 24,6 21,1 Totalkostnadsprocent, brutto 95,0 203,2 122,1 139,4 200,4 126,7 101,1 Direktavkastning 4,2 4,2 4,5 5,2 5,1 7,0 Konsolideringsgrad Justerad soliditet 33,5 32,4 33,5 29,2 19,8 19,5 *Exkl Runoff-verksamhet ** Avser avyttrade grenar inom Företag, Transport och Rederi samt mottagen återförsäkring 15

16 RESULTATRÄKNING Resultaträkning 2000 Mkr 2000* Teknisk Redovisning av Skadeförsäkringsrörelse Premieintäkter brutto (före avgiven återförsäkring) 301,3 401,9 463,7 Premier för avgiven återförsäkring -163,5 239,9-259,1 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 1,4 26,5 2,7 Försäkringsersättningar (före avgiven återförsäkring) -214,1-376,2-517,2 Återförsäkrares andel av försäkringsersättningar 110,0 225,3 341,3 Driftskostnader -44,9-78,2-75,9 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat -9,8-40,6-44,5 Icke-Teknisk Redovisning Kapitalavkastning 41,0 41,0 11,7 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 31,2 0,4-32,8 Koncernbidrag 32,8 Förändring av säkerhetsreserv 0,1 0,1 Skatt på årets resultat -0,5-0,5 0,0 Årets resultat 30,8 0,0 0,0 *Exkl Runoff-verksamhet 16

17 BALANSRÄKNING Balansräkning 2000 TILLGÅNGAR Mkr Immateriella tillgångar 8,4 8,7 Placeringstillgångar 210,5 239,5 Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 240,4 422,2 Fordringar 338,9 277,8 Andra tillgångar 119,3 113,2 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13,3 2,4 Summa tillgångar 930, ,8 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Mkr Eget kapital Bundet eget kapital 57,2 57,2 Fritt eget kapital 103,2 103,2 Summa eget kapital 160,4 160,4 Obeskattade reserver 122,4 122,5 Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) 478,2 654,6 Skulder 146,7 118,1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23,1 8,2 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 930, ,8 17

18 RESULTATANALYS PER FÖRSÄKRINGSGREN Resultatanalys per försäkringsgren SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT Totalt, direktförsäkring i Sverige Moderna Konsument Runoff Mkr Totalt Försäkringar * Företag exkl båt Båt Motor Flyg verksamhet** Premieintäkter efter avgiven återförsäkring ,0 137,8 49,3 4,4 74,6 7,1 2,4 24, ,6 179,4 103,6 4,1 66,8 2,9 2 25,2 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen ,5 1,4-3,0-0,2 3,7 1,0-0,1-0,9 Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring ,9-104,1-33,8-3,2-55,7-8,5-2,9-46, ,9-147,6-86,0-2,3-51,9-4,7-2,7-28,3 Driftskostnader -78,2-44,9-17,0-5,6-16,3-3,5-2,5-33,3 Vinst vid beståndsöverlåtelse 26,0 0,0 Tekniskt resultat ,6-9,8-4,5-4,6 6,3-3,9-3,1-30, ,5-33,7-27,2-4,8 2,2-1,4-2,5-10,8 Skadeprocent brutto ,6 71,1 62,6 90,3 74,0 86,7 82,3 161, ,7 114,6 129,0 74,9 75,9 127,9 132,4 96,9 Driftskostnadsprocent brutto ,5 23,9 20,7 55,1 21,6 26,4 35,1 42, ,7 28,7 27,9 125,1 21,9 38,6 38,1 23,0 Totalkostnadsprocent brutto ,1 95,0 83,3 145,4 95,6 113,1 117,4 203, ,4 143,3 156, ,8 166,5 170,5 119,9 *Exkl Runoff-verksamhet ** Avser avyttrade grenar inom Företag, Transport och Rederi samt mottagen återförsäkring 18

19 19

20 20 Moderna Försäkringar AB Box Göteborg Kungsgatan Stockholm

A T L A N T I C A 1 9 9 9 1

A T L A N T I C A 1 9 9 9 1 ATLANTICA 1999 1 2 Innehåll VD Lars Nordstrand har ordet 4 Del av en dynamisk grupp 8 Till sjöss, på land och i luften: BÅTFÖRSÄKRING 10 KONSUMENTFÖRSÄKRING 11 FÖRETAGSFÖRSÄKRING 12 FLYGFÖRSÄKRING 13 Fem

Läs mer

VD har ordet LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

VD har ordet LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Moderna Försäkringar 2002 1 2 INNEHÅLL VD har ordet 4 Bäst i klassen 5 En koncern med nischad specialistkunskap 6 Atlantica Båt 8 Konsumentförsäkring 10 Företagsförsäkring 12 Bilsport & MC Specialförsäkring

Läs mer

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR VD HAR ORDET

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR VD HAR ORDET Moderna Försäkringar 2006 INNEHÅLL VD har ordet 4 Tillväxt och lönsamhet 5 Ett axplock från år 2006 6 Försäkring med fokus på nischer 8 En stark finanskoncern 9 Moderna Sak 10 Atlantica Båt 12 Företagsförsäkring

Läs mer

EKONOMISK INFORMATION

EKONOMISK INFORMATION BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 16 maj 2002 klockan 16.00 på Gamla Stans Bryggeri, Skeppsbrokajen, Tullhus 2, Stockholm. Anmälan om deltagande görs till bolaget under adress: Invik

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa...

Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa... VISION Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa... Den nya koncernen i siffror (Resultatuppgifterna proforma) 1997 1996 Rörelseresultat, Mkr 4 227 7 307 Förvaltningsresultat,

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän innehåll Inledning 3 Vd har ordet Verksamheten 4 Allt under samma tak Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 Innehåll kommentar Kommentar... 2 Vd:s kommentar... 4 Väsentliga händelser... 6 Vi är verksamma i hela Stockholms län... 8 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 Året i korthet SPP 02 Årsredovisning 2002 Året i korthet JANUARI 2002. SPP övertar försäkringsrådgivare från Handelsbanken Liv. Handelsbanken Liv är fokuserade på marknaden för privatpersoner

Läs mer

Årsredovisning 2013. Länsförsäkringar gävleborg

Årsredovisning 2013. Länsförsäkringar gävleborg UTGÅVA 2 Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar gävleborg För andra banker och försäkringsbolag är Gävleborg inte hela världen. Det är det för oss. Vår idé är att skapa ekonomisk trygghet för människor och

Läs mer

LEVA LIVET. Våra kunder vågar

LEVA LIVET. Våra kunder vågar V D - A N D E R S S T R A N D S U M M E R A R 2 0 0 7 Våra kunder vågar Sveland Försäkringar AB har under 2007 fortsatt att utveckla sina affärsvolymer. Framför allt har motorförsäkringsaffären haft en

Läs mer

Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013

Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Halland Årsredovisning 2013 innehåll Året som gått 2013 Inledning 3 Året som gått 2013 4 VD har ordet Verksamheten 6 Kom närmare 10 SIV - samverkan i Väst 12 Miljö & CSR 16 Privat 18 Företag

Läs mer

årsredovisning 2009 erik penser ab

årsredovisning 2009 erik penser ab årsredovisning 2009 årsredovisning 2009 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, införskaffade i syfte att pryda Kapprummet samt det nya Sparbössrummet på bankens huvudkontor

Läs mer

Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland Årsredovisning 2014 Innehåll Året i korthet 3 Fakta om Dina Försäkringar Öland 3 VD har ordet 4 Öländsk drivkraft 6 Att våga sticka ut 8 Förvaltningsberättelse 10 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Resultatanalys

Läs mer

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar Årsredovisning 2013 Innehåll Inledning 3 Vd-kommentar Verksamheten 6 Väsentliga händelser under året som gått 8 Våra kunder är också våra ägare 9 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 12 Femårsöversikt

Läs mer

06 06 Årsredovisning 2006

06 06 Årsredovisning 2006 0 Årsredovisning 2006 6 1 2006 i korthet 2 VD har ordet 4 Affärsidé 5 Vision och mål 6 En marknad i tillväxt 8 Affärsområde Finans 10 Affärsområde Juridik 12 Affärsområde Inkasso 14 En kompetent organisation

Läs mer

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad.

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad. Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling 8 - Resultat och ekonomisk

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets

Läs mer

Finansiell partner för Europa

Finansiell partner för Europa Årsredovisning 2000 00 Finansiell partner för Europa Genom förvärv och framgångsrik utveckling av nya tjänster och distributionsvägar har SEB vuxit till en europeisk finansiell partner, till framförallt

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

Innehåll. 3 Koncernchefens kommentar

Innehåll. 3 Koncernchefens kommentar ÅRSREDOVISNING 2005 Innehåll Denna årsredovisning fi nns även i en engelsk version. This Annual Report is also available in English. 3 Koncernchefens kommentar 5 Affärsidé, mål och strategi Genom att fi

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012 hemmaplan - Länsförsäkringar Skaraborgs kundtidning hemmaplan LänsförsäKringar skaraborg informerar INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg

Läs mer

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent Årsredovisning 2009 INNEHÅLL 2009 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Mål, affärsidé och vision 8 Samtal mellan Lena Apler och Jan Kvarnström 10 Succé för Collector Swedish Open! 13 Marknadsöversikt

Läs mer

årsredovisning europeiska försäkrings ab (publ)

årsredovisning europeiska försäkrings ab (publ) årsredovisning 2007 europeiska försäkrings ab (publ) Europeiskas unika servicenät täcker hela världen A I J K G H E F B C D A B C D VåRA EURO-CENTER HJälPER DIG På PlATS NORDAMERIKA USA, New York Tel:

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig sakförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 9 Resultatanalys 11 Balansräkningar 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Årsredovisning 2000. Annual Report

Årsredovisning 2000. Annual Report Årsredovisning 2000 Annual Report Lite mer att leva för är inte bara mottot för AMF Pensions verksamhet. Det var också temat för den fototävling företaget anordnade 2000. 35 unga fotografer inbjöds till

Läs mer