Moderna Försäkringar 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Moderna Försäkringar 2000"

Transkript

1 Moderna Försäkringar

2 2

3 Innehåll VD Lars Nordstrand har ordet 4 5 Del av en dynamisk grupp 6 7 Specialistkunskap och teknik bäddar för framgång: BÅTFÖRSÄKRING 8 9 FÖRETAGSFÖRSÄKRING 9 10 KONSUMENTFÖRSÄKRING LIVFÖRSÄKRING BIL & MC 14 Fem år i sammandrag 15 Resultaträkning Balansräkning Resultatanalys per försäkringsgren 18 Ishotellet i Jukkasjärvi står för nytänkande och oväntade kombinationer av gammal och ny teknik. Moderna Försäkringar bygger en ny försäkringskoncern efter samma modell. 3

4 VI UTMANAR DE STORA! VD HAR ORDET I slutet av september 2000 uppstod Sveriges nyaste försäkringskoncern Moderna Försäkringar. Efter mer än 80 års verksamhet under Atlanticanamnet med tonvikt på sjöfarts- och industriförsäkring, blev 2000 en brytpunkt med en radikalt förändrad affärsinriktning och nytt namn. Moderna Försäkringar vänder sig till privatpersoner och mindre företag inom specifika nischer. Genom att utnyttja kombinationen av modern ITteknologi och personlig försäljning via mäklare och ombud har vi etablerat en stark marknadsposition inom utvalda marknadssegment. Inom Moderna Försäkringargruppen hittar du specialistbolagen Moderna Försäkringar, Atlantica Båtförsäkring, Bilsport & MC, netviq försäkringsbolaget på Internet samt sist men inte minst vårt nyetablerade livförsäkringsbolag netviq Liv. Affärsinriktning Moderna Försäkringars affärsverksamhet präglas av ett uttalat nischtänkande som kopplas till tydliga varumärken. Inom samtliga produktområden fokuserar vi på specifika marknadssegment inom vilka vi kan etablera en stark marknadsposition. Koncentrationen på särskilda nischer skapar förutsättningar för att kunna erbjuda kunderna konkurrenskraftiga produkter utan att tumma på lönsamheten. Stor är inte alltid vacker! Moderna Försäkringar befinner sig mitt i marknaden. Vi vet vilka behov våra kunder har och för en nära dialog med dem om hur nästa generation produkter skall utformas. Hos oss möter du inga vanliga försäkringstjänstemän här finns bara engagerade specialister på de nischer vi arbetar med. Lönsamhet i fokus Kravet på långsiktig lönsamhet utgör en integrerad del av vår strategi. Underwriting och skadehantering är nyckelord i Moderna Försäkringar. Aktiv förädling av försäkringsportföljen sker genom kvalificerad underwriting både vid nyteckning och förnyelse. Uttalat exponerade verksamheter och risker accepteras inte samtidigt som vi väsentligt ökat omfattningen av besiktningsverksamheten. Ökade skaderegleringsresurser avdelas för att säkra en kostnadseffektiv och korrekt skadereglering. Stark resultatförbättring Året blev i flera avseenden en vändpunkt för Moderna Försäkringar. Den nya affärsinriktningen resulterade i starkt förbättrade nyckeltal inom alla våra kärnområden. Skadeprocenten sjönk från 111,7 % till 71,1 % medan totalkostnadsprocenten hamnade på 95 %. Genom den kraftiga premietillväxten ( > 60 Mkr) 4

5 inom de kvarvarande affärsområdena reducerades effekten av avyttringen av industri- och marinförsäkringsdelen till försäkringskoncernen Sampo. Årets resultat före skatt uppgick till +31,2 Mkr för Moderna Försäkringar och +0,4 Mkr för den totala verksamheten inklusive avvecklingen av skadesvansen från Sampoaffären. Med en konsolideringsgrad om 279 % tillhör vi ett av branschens mest välkonsoliderade försäkringsbolag. Modern Finance Group Den finansiella affärsverksamheten har successivt utvecklats inom Invikgruppen under 1990-talet. Den bank- och försäkringsverksamhet som bedrivs av Banque Invik och Moderna Försäkringar har kompletterats genom förvärv av Fischer & Partner Fondkommission och Modern Privat Kapitalförvaltning. Moderna Fonder har blivit ett välkänt begrepp för sparare som föredrar att utnyttja Internet för att spara i bl a aktieindexfonder. Etableringen av Moderna Försäkringargruppen skall ses som en del i utvecklingen av Modern Finance Group, en mångfacetterad finansverksamhet inom Invikgruppen. Personlig rådgivning och ny teknik Invik- och Kinnevik-gruppens stora intressen i telekommunikation, media och underhållning tillför en unik affärsmiljö för utveckling av våra försäkringskoncept. Ingen av våra konkurrenter torde kunna visa upp liknande distributionsmöjligheter. Gemensamma produktkoncept och utbyte av tekniska erfarenheter med våra systerbolag Tele2, MTG, Metro och Transcom skapar påtagliga marknadsfördelar. I Moderna Försäkringar kombineras den senaste IT-teknologin med personlig rådgivning. Den högteknologiska systemplattform som utvecklats för netviq används även för sak- och livförsäkringsverksamheten under Moderna Försäkringars varumärke. Försäljning och rådgivning via mäklare och ombud, TM-verksamhet samt branding via samarbetspartners allt detta sker genom den webbaserade tekniken. netviqs systemplattform ligger även till grund för BrokerLine vårt business to businesssystem för mäklardistribuerad företagsförsäkring. BrokerLine är ett unikt systemkoncept som gjort det lönsamt för mäklare att arbeta med småföretagsförsäkring. Sedan lanseringen hösten 2000 har en stor del av de svenska sakmäklarna anslutit sig till konceptet. Förtroende på marknaden Moderna Försäkringar-gruppen åtnjuter ett starkt förtroende på marknaden. Under året har vi utsetts till försäkringsgivare för en rad viktiga företag och organisationer. Som samarbetspartner till Kyrkans Försäkringsbolag försäkrar vi huvuddelen av Svenska Kyrkans egendom. På motsvarande sätt är vi huvudleverantör av försäkringslösningar till HemEl:s abonnenter. HSB i Södra Sverige, Hyresgäströrelsen och Vasaloppet är exempel på andra viktiga samarbetspartners. LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Moderna Försäkringar har stort förtroende på marknaden och en rad viktiga företag och organisationer väljer oss som 5försäkrings- givare. En av dessa samarbetspartners är Vasaloppet.

6 Del av en dynamisk grupp Tors hammare är Invik & Co AB:s symbol. Den står för kraft, skydd och lycka men manar också till hedersamhet och rättfärdighet. Moderna Försäkringar är ett helägt dotterbolag till Invik & Co AB och en del av Invik-gruppen. Det innebär att vi vilar på en stabil ekonomisk grund och ingår i en dynamisk grupp. Koncernen består av moderbolaget Invik & Co AB, ett antal marknadsnoterade intressebolag samt ett flertal rörelsedrivande dotterbolag. Förvaltande moderbolag Moderbolaget är ett holdingbolag, noterat på OM Stockholmbörsens O-lista. Invik förvaltar bl a en långsiktig värdepappersportfölj, bestående i huvudsak av större investeringar i ett mindre antal börsnoterade bolag. Dotterbolagen är främst verksamma inom området Finans och Försäkring. Moderbolagets långsiktiga värdepappersportfölj består framför allt av aktier i Industriförvaltnings AB Kinnevik, Tele2 AB (f d NetCom), Modern Times Group MTG AB, Metro International S.A. och Millicom International Cellular S.A. Industriförvaltnings AB Kinnevik Kinnevik är historiskt sett Inviks viktigaste placering och representerar mer än en sextioårig företagstradition under samma grupp av huvudägare. Korsnäs AB är Kinneviks största affärsområde. Korsnäs, verksam inom trä- och pappersindustrin, har sin basverksamhet koncentrerad till Gävle. Bolagets produktion av sulfatmassa förädlas till kartong, säck och kraftpapper samt fluffmassa. Transcom WorldWide S.A. Kundserviceföretaget Transcom fortsätter sin starka expansion. Under året har bolaget (med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland) slagits samman med Transcom Europe S.A. (med verksamhet i Tyskland, Holland, Frankrike, Schweiz, Österrike, Italien och Luxemburg). Det sammanslagna bolaget fick namnet Transcom WorldWide S.A. Tele2 AB Tele2 är ett ledande paneuropeiskt telekommunikationsföretag med över 9 miljoner kunder i 20 länder. Bolaget är verksamt inom mobila GSM-tjänster, publik tele- och datakommunikation samt Internet under varumärkena Tele2, Tango, Comviq och Q-GSM. Under året har Tele2 förvärvat 99,7 % av aktierna i Société Européenne de Communication S.A. Modern Times Group MTG AB MTG består av sju affärsområden: Viasat Broadcasting (TV3, ZTV m fl), Radio (Radio Rix m fl), New Media (t ex Everydayportalen), Publishing (Finanstidningen, Moderna Tider m m), Modern Interactive (traditionell homeshopping, e-handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). Metro International S.A. Efter den första lanseringen i utlandet 6

7 1997 har Metro International expanderat geografiskt till att idag omfatta ett femtontal länder. I Sverige distribueras Metro i Stockholm, Göteborg och Malmö. Millicom International Cellular S.A. Millicom är en av världens ledande operatörer av mobiltelefonitjänster. Verksamheten bedrivs främst i tillväxtländer där tillgången till markbaserade telefonitjänster är otillräcklig. Tidsåtgången och kostnaden att etablera markbunden telefoni i dessa länder är avsevärt högre än för mobiltelefoni. Banque Invik S.A. Banque Invik S.A., med säte i Luxemburg, har sedan 1996 en filial i Stockholm. Affärsidén är att vara en privatbank med den kontinentaleuropeiska traditionen för sådana institutioner som förebild. Banken erbjuder kvalificerad rådgivning avseende kapitalförvaltning till förmögna privatpersoner. Dessutom erbjuder Banque Invik rådgivning i finansieringsfrågor till företag, är utgivare av kreditkort samt bedriver fondförvaltning. Inom förmögenhetsförvaltning marknadsför Banque Invik ett urval av fonder. I december 2000 registrerades The Modern Master Portfolio Fund SICAV, en fond av fonder med samma placeringspolicy som den sedan 1993 etablerade Master Portfolio. The Modern Fund SICAV är en Luxemburgregistrerad paraplyfond som i Sverige marknadsförs under namnet Moderna Fonder. Sparare erbjuds möjligheten att spara i tre olika indexfonder (Sverige Topp 30, Sverige Ränta och Sverige Obligation). Vidare marknadsför Banque Invik Our Fund fonden som investerar i de sex noterade bolagen ingående i den informella grupp av bolag kallad Our Group. Modern Privat Kapitalförvaltning MPK AB MPK erbjuder kapitalförvaltningstjänster baserade på kvalificerad fundamental analys. Utmärkande för bolagets arbetssätt är hög personlig service. MPK bedriver också emissionsverksamhet. Bland kunderna återfinns privatpersoner, företag, stiftelser och kyrkliga församlingar. Fischer Partners Fondkommission AB Fischer ägs till 50 % av Invik. Bolaget bedriver aktiemäkleri, corporate financeverksamhet och kapitalförvaltning. Fischers kunder på aktiesidan är främst utländska och svenska institutioner samt aktiva privatpersoner. 7

8 Specialistkunskap och teknik bäddar för framgång Moderna Försäkringar kan se tillbaka på året som ett av de bästa båt försäkringsåren någonsin. Samtidigt kan bolaget snart njuta frukterna av investeringarna i BrokerLine som underlättar mäklarnas arbete att sälja företagsförsäkringar till mindre företag. Bilsport & MC lockar också allt fler av landets motorentusiaster till sitt bolag och parallellt fortsätter utvecklingen av konsumentförsäkringar och»branding«. Kunnande, starka varumärken och ny teknik skapar förutsättningar för en fortsatt god utveckling. ATLANTICA BÅT Marknadsledande på båt Atlanticas försprång som marknadsledare inom svensk båtförsäkring växte ytterligare under det gångna året. Parallellt med att delar av Atlanticas besättning förnyades och att en ny ledning tillträdde formligen exploderade den svenska fritidsbåtsmarknaden. Säsongsstarten inleddes ett par månader tidigare än vanligt och nya båtar såldes i rekordnivåer. Trots en hårdnande konkurrens lyckades Atlantica nå en rekordförsäljning. Marknadsandelen ökade med 5 % och premievolymen uppgår nu till 84 Mkr vilket gör Atlantica till det klart största båtförsäkringsbolaget. I segmentet större fritidsbåtar är vår ställning ännu starkare. Framgångarna vilar helt och hållet på kundernas och båtbranschens förtroende för oss som specialister på båtförsäkring. Atlanticas unika kombination av hög tillgänglighet, konkurrenskraftiga produkter och kvalificerad skadereglering gör valet enkelt. Låga skadekostnader och bra resultat Året inleddes med successivt ökande kostnader för både stölder och sjöskador. Ett rejält trendbrott inträffade dock i och med sommarens dåliga väder. Sjöskadorna minskade dramatiskt samtidigt som stöldskadorna låg på en betydligt lägre nivå än normalt. Andra halvåret blev ur skadesynpunkt därigenom en av de bästa perioderna i mannaminne. Resultatet lät inte vänta på sig årets resultat blev det bästa någonsin i Atlanticas historia. Atlantica skärper profilen Atlantica det mest välrenommerade varumärket i båtvärlden blev i och med Moderna Försäkringars tillkomst helt och hållet knutet till båtförsäkringsverksamheten. Inga andra produktområden marknadsförs under detta namn. Ett redan starkt varumärke kan därigenom laddas med ännu mer specialistkompetens och unika produktkoncept till förmån för kunder och samarbetspartners. 8

9 En pålitlig samarbetspartner Atlantica är inget vanligt båtförsäkringsbolag. Vi har en central roll i båtbranschen och är en viktig partner till huvuddelen av varven, marinorna, reparatörerna och båtmäklarna. De positiva erfarenheterna av att samarbeta med Atlantica har lett till att branschfolket i allt större utsträckning rekommenderar Atlantica till sina kunder. Atlanticas ursprungliga och konsekvent genomförda affärsidé att ha båtspecialister på alla positioner i organisationen är, tillsammans med branschens bästa skadereglering, nyckeln till båtbranschens förtroende. Rekommenderar man Atlantica, kan man lita på att kunderna blir nöjda. Våra kunder uppskattar att få del av en kvalificerad skadereglering när olyckan är framme. Budskapet har gått fram genom»mun-mot-mun«-metoden från nöjda skadedrabbade och genom en konsekvent information till marknaden. Under året har vi ytterligare förstärkt våra skaderegleringsresurser för att kunna möta behoven i vår växande portfölj och utöka avståndet till konkurrenterna. FÖRETAGSFÖRSÄKRING Självklart val för mindre företag Moderna Försäkringar är det självklara valet för företagaren som vill ha en omfattande företagsförsäkring i ett försäkringsbolag som är intresserat av mindre företag. Affärsområde Företag har de senaste åren genomgått stora förändringar. Från att ha agerat på en stor marknad från minsta enmansföretag till de riktigt stora industrierna med internationell verksamhet har vi nu valt att fokusera på en avsevärt mindre målgrupp. Vi är numera att betrakta som ett nischbolag där vi inom vår affär har för avsikt att bli en aktad aktör med erbjudande av mervärden, både för mäklare och slutkund. Genomförda förändringar har redan genererat kraftiga lönsamhetsförbättringar och vi kan idag uppvisa en av branschens bästa försäkringsportföljer. Stordrift blev flexibilitet Hos Moderna Försäkringar är stordrift och 9

10 standardprodukter ersatta av flexibilitet och kundanpassning. Vi fokuserar på tre segment: mindre företag, gruppförsäkringar för specifika branscher samt försäkringar för organisationer och intressegrupper, exempelvis kyrkliga församlingar där vi idag är den dominerande försäkringsgivaren. För att försäkringsmäklare ska kunna ge mindre företag lika bra service som stora har vi inom nischen utvecklat BrokerLine marknadens mest utvecklade business to businesssystem. Största delen av landets mäklare har tillgång till tjänsten. Med BrokerLine kan en mäklare administrera försäkringar helt och hållet via Internet. Det ger kortare behandlingstider, säkrare hantering och mindre administration till gagn för kund, mäklare och försäkringsbolag. Vår specialisering kommer att komma både kund och mäklare till gagn. Vi blir helt enkelt experter inom vårt område. Och som gammalt bolag med hög kompetens och lång erfarenhet vet vi vad som krävs av ett försäkringsbolag för att göra kunder och mäklare tillfredsställda. Till den långa historiken lägger vi nu den nya tekniken och dess möjligheter. Vår ambition är att göra försäkringshanteringen enklare och smidigare än tidigare utan avkall på försäkringens innehåll. Den nya tekniken ger också stora möjligheter till kortare ledtider, en stor fördel för samtliga parter. Ett försäkringsbrev är ute efter ett par dagar för en försäkring tecknad via BrokerLine, att jämföra med vad branschen i övrigt har att erbjuda. Moderna Försäkringar har även satsat på en snabb och effektiv organisation för vår skadehantering. Våra försäkringstagare möter alltid kunniga medarbetare som sätter kundernas behov i första rummet. Det är oftast inte förrän man behöver utnyttja sin försäkring som man ser vad försäkringsbolagen verkligen går för. KONSUMENTFÖRSÄKRING MODERNA FÖRSÄKRINGAR Ett viktigt led i vår nya affärsstrategi är att kunna erbjuda kvalitetsförsäkringar till kunder som vill ha mer än en bra standardförsäkring. Under varumärket Moderna Försäkringar erbjuder vi ett attraktivt alternativ för den krävande kunden som värdesätter försäkringar av hög kvalitet, personlig service och professionell skadehantering samt inser nyttan med en obyråkratisk och flexibel organisation. Därutöver erbjuder vi våra kunder ett brett urval av särskilda tilläggsförsäkring för att möjliggöra för den enskilde kunden 10

11 att så långt som möjligt»skräddarsy«sitt försäkringsskydd. Personlig service med hög kvalitet Moderna Försäkringar når kunderna genom mäklare, ombud och anpassade grupplösningar samt via Internet. Genom ett nära samarbete med mäklare och gruppföreträdare ligger vi i framkant på produktutvecklingsverksamheten. Kunderna kan känna sig säkra på att få det försäkringsskydd man behöver till konkurrenskraftiga villkor. I Moderna Försäkringar-gruppen finns redan mer än privatkunder i Atlantica Båt och Bilsport & MC. De är självklart en viktig målgrupp som ställer precis de krav på sina konsumentförsäkringar som Moderna Försäkringar svarar upp mot. Våra småföretagskunder är en annan viktig målgrupp i vårt arbete. Internetkontoret öppet dygnet runt Trots att Moderna Försäkringar konsument främst vänder sig till ett kundsegment som sätter värde på personlig service har ett fullständigt nätkontor sett dagens ljus under året. Den överlägsna tillgänglighet som därmed erbjuds uppskattas av kunderna som ett komplement till den personliga servicen. Internetkontoret erbjuder inte bara en ökad tillgänglighet, utan även ett brett utbud av Moderna Försäkringargruppens övriga tjänster.»branding«också viktig del Utöver försäljningen av hem-, villahemoch fritidshusförsäkringar under eget varumärke har Moderna Försäkringar också utvecklat olika former av gruppförsäkringskoncept. Ett särskilt framgångsrikt koncept utgörs av de upplägg där vi möjliggjort för partners att»branda«försäkringar och distribuera dessa under eget namn. Exempel på detta är samarbetet med Hyresgäströrelsen och HSB i södra Sverige som erbjuder sina medlemmar försäkringslösningar där vi fungerar som riskbärare samt sköter administration och skadereglering. Det senaste stora samarbetsavtalet tecknades med HemEl/Birka Energi som under eget varumärke kommer att erbjuda sina abonnenter försäkringar med Moderna Försäkringar som försäkringsgivare. Kraftig tillväxt på Konsument Satsningen på Moderna Försäkringar Konsument har blivit en stor framgång. Efterfrågan från mäklare och olika kundgrupper har varit stor. Premievolymen har under året kraftigt ökat och passerade i slutet på året 10 Mkr. 11

12 netviq PÅ NÄTET SEDAN 1998 netviq försäkringsbolaget på Internet lanserades i slutet av 1998 som Sveriges första försäkringsbolag med komplett försäkringsservice på nätet. Tillgängligheten och enkelheten tillsammans med de konkurrenskraftiga priserna väckte stor uppmärksamhet på marknaden. Under de två år som gått har netviq förstärkt sin ställning som ledande försäkringsgivare på Internet. Trots den utbredda»dot.com-döden«under år 2000 och de allmänna problemen för Internetförsäljningen, har netviq till skillnad från sina konkurrenter lyckats utvecklas positivt. De närmare kunder som tecknat försäkring via nätet är ett starkt uttryck för kundernas förtroende. netviq är försäkringsbolaget för den prismedvetne försäkringskunden som vill ha ett bra prisvärt standardskydd och som sätter enkelhet och tillgänglighet främst hos sitt försäkringsbolag. Enbart på Internet netviq finns bara på Internet. Konceptet bygger på att kunderna genom den moderna tekniken själva hämtar information, beräknar premien och tecknar försäkringen. netviqs webbkontor har utöver grundfunktionerna bolags- och produktinformation, premieberäkning, nyteckning, ändring och skadeanmälan nu också kompletterats med online-chat som gör det möjligt för kunder att få svar på sina frågor online av kundtjänsten inne på»försäkringskontoret«. Merparten av marknadsföringsaktiviteterna har av naturliga skäl varit webbaserade, köpnära, för att i möjligaste mån skapa»trafik till butik«. Denna marknadsföring har kompletterats med traditionell DM som främst riktat sig till kunder i andra bolag inom Invik- & Kinneviksfären. Toppar branschjämförelserna netviqkonceptet håller alltjämt hög konkurrenskraft vilket inte minst visat sig i de produkt/prisjämförelser som publicerats i media under året. Genom att nu också tillhandahålla personförsäkringar ökar netviqs attraktionskraft ytterligare. Uthållighet och utveckling Den generellt sett svaga försäljningstillväxten på Internet har även påverkat netviqs försäljning. De ursprungliga planerna har fått revideras och volymmålen flyttas något framåt i tiden. Vår övertygelse om Internet som distributionskanal för försäkring har emellertid inte rubbats. Långsiktigheten i vårt engagemang tillsammans med en hög konsolideringsgrad och starka ägare kommer att 12

13 ge önskade resultat på sikt. Därför fortsätter utvecklingsarbetet på alla områden till fördel för nuvarande och framtida kunder. LIVFÖRSÄKRING I början av 2000 kompletterades Moderna Försäkringar-gruppen med ett livbolag netviq Liv som successivt kommer att bli verktyget för att kunna erbjuda livförsäkring till våra kundgrupper. Livförsäkringarna kommer att marknadsföras under våra olika varumärken med olika produktutformning beroende på målgrupp. Lanseringen ägde rum under april/maj på Internet under netviqs varumärke. Inledningsvis erbjöds liv-, olycksfalls- och sjukförsäkring. I slutet av året lanserades motsvarande produkttyper i Moderna Försäkringar. Produkterna, som anpassats till denna kundgrupp, kommer att säljas av våra mäklare och ombud. Produkterna har även utvecklats i form av tilläggsförsäkringar för befintliga hem- och villahemkunder. Individualiserad premie Många konkurrenter har en utjämnad premie för alla kunder, vilket innebär att yngre, kvinnor och icke-rökare missgynnas. I klartext tvingas de subventionera andra kunders försäkringar. Moderna Försäkringar och netviq tillämpar en riskrelaterad premiesättning vilket gör oss mycket konkurrenskraftiga i dessa segment. Som första försäkringsgivare har vi dessutom vågat ta ställning i frågan om rökningens risker. Som icke-rökare får du en väsentligt lägre premie på liv- och sjukförsäkringen. Låga administrativa kostnader Oavsett varumärke utnyttjas samma moderna teknik i arbetet. Låga administrationskostnader tillsammans med förenklade och lättförståeliga schablonbelopp för kostnadsersättningar i samband med olyckshändelserna möjliggör kombinationen konkurrenskraftiga produkter och attraktiva priser. Elektronisk riskbedömning I samverkan med svensk och internationell riskbedömningsexpertis har vi som första livbolag, under varumärket netviq, tagit fram en elektronisk hälsodeklaration för Internet. Denna fylls i på webbsidan utan fysisk underskrift och ligger till grund för beviljande av försäkring. Ett steg på vägen Livsatsningen skall i sin nuvarande form 13

14 ses som ett steg på vägen mot ett bredare livförsäkringsutbud. Målet är att kunna erbjuda våra kunder ett komplett utbud av försäkrings- och sparandeprodukter. BILSPORT & MC Marknadsledaren På kort tid har Moderna Försäkringar blivit en av de största försäkringsgivarna för biloch MC-entusiaster i Sverige med över 50 Mkr i premier. Vid årets slut hade vi passerat alla konkurrenter inom MCförsäkringsområdet och vi forsätter att växa inom»våra«kundsegment. Om kunden får välja Nyckeln till framgång är den samma som i Atlantica Båt vi kan MC- och entusiastbilområdet bättre än någon annan. Våra försäkringstagare uppskattar att få tala med proffs på området. Våra medarbetare är nyckelpersoner inom tävlings- och utställningsverksamheten i och utanför Sverige och anlitas för värdering och bedömning av denna typ av fordon. Kunderna är mycket initierade och ställer stora krav på kvalificerad handläggning och kompetent personal. Moderna Försäkringars personal i Bilsport & MC har visat att de med råge uppfyller kraven. Vårt nära samarbete med organisationer, facktidningar och andra tunga aktörer i branschen gör att vi förstår kundernas behov. Fokus på engagerade kunder Bilsport & MC vänder sig till de genuina motorentusiasterna som tar ansvar för sig själva och sina fordon. Skadeförebyggande åtgärder som särskilda krav på skyddsdräkt, förvaring/låsning, användning och lås- och larmsystem utesluter förare som genom risktagande och vårdslöshet orsakar skador på andra och sig själva. Genom att utveckla åldersanpassade produkter stimulerar vi mogna och omtänksamma bil- och MC-förare att teckna sina försäkringar hos oss. Låga skadekostnader och konkurrenskraftiga premier går därigenom att kombinera. Bästa skaderegleringen Kraven på professionell skadereglering är en självklarhet för våra kunder. Bilsport & MC är en av få aktörer på marknaden som kan ta hand om dessa speciella fordon. Vi svarar själva för regleringen och har ett intimt samarbete med specialverkstäder och återförsäljare. Det är garantin för en lyckad kombination av nöjda kunder och låga skadekostnader som är ett av våra adelsmärken. 14

15 FEM ÅR I SAMMANDRAG Fem år i sammandrag RESULTAT Mkr Moderna Runoff Försäkringar* portfölj** Totalt Premieinkomst, brutto 310,7 63,7 374,4 471,4 453,9 402,4 448,5 Premieintäkt, brutto 301,3 100,6 401,9 467,2 443,0 405,5 455,8 Kapitalavkastning i försäkringsrörelsen 1,4-0,9 0,5 2,7 7,3 12,1 12,2 Försäkringsersättningar, brutto -214, ,2-521,8-767,0-414,1-364,7 Försäkringsrörelsens tekniska resultat -9,8-30,8-40,6-44,5-26,6 1,1 12,5 Årets resultat före skatt 31,2-30,8 0,4-32,8-12,2 17,2 21,4 Konsolideringskapital Eget kapital (inkl säkerhetsreserv) 313,5 282,8 282,9 282,9 156,5 139,5 Övervärden 135,2 135,2 280,0 117,3 19,1 24,1 Summa konsolideringskapital 448,7 418,0 562,9 400,2 175,6 163,6 NYCKELTAL (skatt 28 %) Procent om ej annat anges Skadeprocent, brutto 71,1 161,2 93,6 111,7 173,0 102,1 80,0 Driftskostnadsprocent, brutto 23,9 42,0 28,5 27,7 27,4 24,6 21,1 Totalkostnadsprocent, brutto 95,0 203,2 122,1 139,4 200,4 126,7 101,1 Direktavkastning 4,2 4,2 4,5 5,2 5,1 7,0 Konsolideringsgrad Justerad soliditet 33,5 32,4 33,5 29,2 19,8 19,5 *Exkl Runoff-verksamhet ** Avser avyttrade grenar inom Företag, Transport och Rederi samt mottagen återförsäkring 15

16 RESULTATRÄKNING Resultaträkning 2000 Mkr 2000* Teknisk Redovisning av Skadeförsäkringsrörelse Premieintäkter brutto (före avgiven återförsäkring) 301,3 401,9 463,7 Premier för avgiven återförsäkring -163,5 239,9-259,1 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 1,4 26,5 2,7 Försäkringsersättningar (före avgiven återförsäkring) -214,1-376,2-517,2 Återförsäkrares andel av försäkringsersättningar 110,0 225,3 341,3 Driftskostnader -44,9-78,2-75,9 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat -9,8-40,6-44,5 Icke-Teknisk Redovisning Kapitalavkastning 41,0 41,0 11,7 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 31,2 0,4-32,8 Koncernbidrag 32,8 Förändring av säkerhetsreserv 0,1 0,1 Skatt på årets resultat -0,5-0,5 0,0 Årets resultat 30,8 0,0 0,0 *Exkl Runoff-verksamhet 16

17 BALANSRÄKNING Balansräkning 2000 TILLGÅNGAR Mkr Immateriella tillgångar 8,4 8,7 Placeringstillgångar 210,5 239,5 Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 240,4 422,2 Fordringar 338,9 277,8 Andra tillgångar 119,3 113,2 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13,3 2,4 Summa tillgångar 930, ,8 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Mkr Eget kapital Bundet eget kapital 57,2 57,2 Fritt eget kapital 103,2 103,2 Summa eget kapital 160,4 160,4 Obeskattade reserver 122,4 122,5 Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) 478,2 654,6 Skulder 146,7 118,1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23,1 8,2 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 930, ,8 17

18 RESULTATANALYS PER FÖRSÄKRINGSGREN Resultatanalys per försäkringsgren SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT Totalt, direktförsäkring i Sverige Moderna Konsument Runoff Mkr Totalt Försäkringar * Företag exkl båt Båt Motor Flyg verksamhet** Premieintäkter efter avgiven återförsäkring ,0 137,8 49,3 4,4 74,6 7,1 2,4 24, ,6 179,4 103,6 4,1 66,8 2,9 2 25,2 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen ,5 1,4-3,0-0,2 3,7 1,0-0,1-0,9 Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring ,9-104,1-33,8-3,2-55,7-8,5-2,9-46, ,9-147,6-86,0-2,3-51,9-4,7-2,7-28,3 Driftskostnader -78,2-44,9-17,0-5,6-16,3-3,5-2,5-33,3 Vinst vid beståndsöverlåtelse 26,0 0,0 Tekniskt resultat ,6-9,8-4,5-4,6 6,3-3,9-3,1-30, ,5-33,7-27,2-4,8 2,2-1,4-2,5-10,8 Skadeprocent brutto ,6 71,1 62,6 90,3 74,0 86,7 82,3 161, ,7 114,6 129,0 74,9 75,9 127,9 132,4 96,9 Driftskostnadsprocent brutto ,5 23,9 20,7 55,1 21,6 26,4 35,1 42, ,7 28,7 27,9 125,1 21,9 38,6 38,1 23,0 Totalkostnadsprocent brutto ,1 95,0 83,3 145,4 95,6 113,1 117,4 203, ,4 143,3 156, ,8 166,5 170,5 119,9 *Exkl Runoff-verksamhet ** Avser avyttrade grenar inom Företag, Transport och Rederi samt mottagen återförsäkring 18

19 19

20 20 Moderna Försäkringar AB Box Göteborg Kungsgatan Stockholm

A T L A N T I C A 1 9 9 9 1

A T L A N T I C A 1 9 9 9 1 ATLANTICA 1999 1 2 Innehåll VD Lars Nordstrand har ordet 4 Del av en dynamisk grupp 8 Till sjöss, på land och i luften: BÅTFÖRSÄKRING 10 KONSUMENTFÖRSÄKRING 11 FÖRETAGSFÖRSÄKRING 12 FLYGFÖRSÄKRING 13 Fem

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 30 JUNI

DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 30 JUNI DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 30 JUNI DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett

Läs mer

Moderna Försäkringar 2001

Moderna Försäkringar 2001 Moderna Försäkringar 2001 1 2 INNEHÅLL Alternativet allt tydligare 5 VD har ordet 5 Del av en dynamisk grupp 7 Atlantica Båt 9 Konsumentförsäkring 11 Företagsförsäkring 13 Bilsport & MC-Specialförsäkring

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI 31 MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI 31 MARS DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 31 MARS DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett

Läs mer

INVIK & CO. AB. DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2002

INVIK & CO. AB. DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2002 INVIK & CO. AB DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2002 Med stor sorg tvingades styrelsen i Invik & Co. AB meddela att bolagets grundare tillika styrelseordförande, Jan Hugo Stenbeck, avlidit den 19 augusti

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI 30 SEPTEMBER

DELÅRSRAPPORT JANUARI 30 SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 30 SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Moderna Försäkringar 2003

Moderna Försäkringar 2003 Moderna Försäkringar 2003 1 2 3 INNEHÅLL VD har ordet 4 Att växa med lönsamhet 5 En koncern med nischad specialkunskap 6 Atlantica båt 8 Konsumentförsäkring 10 Företagsförsäkring 12 Bilsport & MC Specialförsäkring

Läs mer

Industriförvaltnings AB Kinnevik Skeppsbron 18 Box 2094, 103 13 Stockholm Tel 08-562 000 00

Industriförvaltnings AB Kinnevik Skeppsbron 18 Box 2094, 103 13 Stockholm Tel 08-562 000 00 Industriförvaltnings AB Kinnevik Skeppsbron 18 Box 2094, 103 13 Stockholm Tel 08-562 000 00 (Publ) Org nr 556001-9035 Säte Fagersta Fax 08-20 37 74 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

INVIK & CO. AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

INVIK & CO. AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 INVIK & CO. AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 Förvaltning Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som bl.a. förvaltar

Läs mer

VD har ordet LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

VD har ordet LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Moderna Försäkringar 2002 1 2 INNEHÅLL VD har ordet 4 Bäst i klassen 5 En koncern med nischad specialistkunskap 6 Atlantica Båt 8 Konsumentförsäkring 10 Företagsförsäkring 12 Bilsport & MC Specialförsäkring

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI 31 MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI 31 MARS DELÅRSRAPPORT 2001 1 JANUARI 31 MARS DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2001 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett

Läs mer

Alandia Försäkring består av

Alandia Försäkring består av Nyckeltal 213 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare och var inledningsvis

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Industriförvaltnings A B Kinnevik. Delårsrapport 1999 1 januari - 30 september

Industriförvaltnings A B Kinnevik. Delårsrapport 1999 1 januari - 30 september Industriförvaltnings A B Kinnevik Delårsrapport 1999 1 januari - 30 september FÖRVALTNING Under de senaste 15 åren har Kinnevikaktien, genom kursstegring och utdelningar, inklusive värdet av erbjudanden

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

lagstadgad olycksfallsförsäkring

lagstadgad olycksfallsförsäkring lagstadgad olycksfallsförsäkring Med specialistkunskap om sjöfartens behov På ett stormigt hav är erfarenhet guld värd. Finlands enda sjöförsäkringsbolag Alandia Försäkring har sitt ursprung i den åländska

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 75,3 (3,3) Mkr för kvartalet. I resultatet ingick realisationsvinster med 90,6 (30,8) Mkr. Moderbolagets skulder till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014 Alandia Försäkring Nyckeltal 214 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015 Alandia Försäkring Nyckeltal 215 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 för Folksam ömsesidig sakförsäkring Org nr 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring Styrelsen och verkställande direktören för Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam

Läs mer

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB 1 (5) Delårsrapport 1 maj 31 oktober 2003 Hemtex AB 2 (5) Hemtex AB, organisationsnummer 556132-7056, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 maj 2003 31 oktober 2003. INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

MTG:S DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 1997

MTG:S DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 1997 MTG:S DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 1997 FÖRVALTNING MTG-koncernens resultat Nettoomsättningen de första sex månaderna 1997 uppgick till 1.456 Mkr jämfört med 1.314 Mkr för föregående år räknat på

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 2008-04-25 556211-8637 Delårsrapport 2008-01-01- tom 2008-03-31 Önskefoto fortsätter att bygga för framtiden Önskefoto antar Tyskland som ny

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké 2015 2016-02-29 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Aktierna i MTG handlas på Nasdaq under symbolen MTGNY samt, sedan den 3 maj 1999, vid Stockholms Fondbörs under symbolen MTG.

Aktierna i MTG handlas på Nasdaq under symbolen MTGNY samt, sedan den 3 maj 1999, vid Stockholms Fondbörs under symbolen MTG. MODERN TIMES GROUP MTG AB ("MTG") Delårsrapport 1999 1 januari 30 juni 1999 Modern Times Group MTG AB ("MTG") (Nasdaq; MTGNY) (Stockholms Fondbörs; MTG), redovisar idag, måndagen den 16 augusti 1999, resultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Faktureringen uppgick till 9.744 Mkr (9.621 Mkr). Jämförelsetalen för 1995 avser Kinnevik-koncernen pro forma, dvs exklusive NetCom Systems AB. Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Fördelar för er som företagskunder Vi försäkrar allt från mindre verksamheter till större industrier. Med hög service, kvalitet

Läs mer

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 1(5) Bokslutskommuniké 2014 Folksam växer med allt nöjdare kunder Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår väg mot ett mer modernt finansiellt företag.

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

MODERN TIMES GROUP MTG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1998

MODERN TIMES GROUP MTG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1998 MODERN TIMES GROUP MTG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1998 Modern Times Group MTG AB ("MTG") (Nasdaq;MTGNY), redovisar idag onsdagen den 24 februari 1999 sin andra bokslutskommuniké. FÖRSÄLJNINGEN ÖKADE MED 31%

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2003

Delårsrapport januari-juni 2003 Delårsrapport januari-juni 2003 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Stockholm den 25 augusti 2003 Alectakoncernen första halvåret 2003: God totalavkastning och stärkt konsolidering Resultatet efter skatt

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2008:16 KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Vissa uppgifter kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån A. Resultaträkning

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI 31 MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI 31 MARS DELÅRSRAPPORT 2002 1 JANUARI 31 MARS DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2002 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett

Läs mer

RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG

RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG 2006-04-20 Rapporten omfattar följande bolag: Förenade Liv Livförsäkrings AB (publ) Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ) Folksam Service AB Folksam

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2012. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2012. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2012 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2012 Innehållsförteckning Sida Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring i eget kapital 6 Nyckeltal

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Industriförvaltnings A B Kinnevik. Delårsrapport 2000 1 januari - 30 juni

Industriförvaltnings A B Kinnevik. Delårsrapport 2000 1 januari - 30 juni Industriförvaltnings A B Kinnevik Delårsrapport 2000 1 januari - 30 juni FÖRVALTNING Sedan 1976 har Kinnevikaktien, genom kursstegring och utdelningar, inklusive värdet av erbjudanden om teckning av aktier,

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2002

Delårsrapport januari-juni 2002 Delårsrapport januari-juni 2002 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Alectakoncernen första halvåret 2002: Hög premieinkomst men negativ kapitalavkastning Premieinkomsten steg med 58 procent jämfört med

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2009. Org nr 516406-0252 1

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2009. Org nr 516406-0252 1 Årsredovisning 2009 Org nr 516406-0252 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 8 Förändringar i eget kapital 9 Noter 10

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 Insplanets resultat och omsättning ökar kraftigt > Nettoomsättningen ökade med 214 procent till 10 761 (3 425) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29 Lösningsförslag (BLZ) #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4 KA Löpande 732-698 -13-36 KA Investering 280-67 -7-38 153 Finansiering -29 Årets kassaflöde 1012-765 -49-74 124 RR Intäkter 985 RR Kostnader -769-19 -72-37

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

En patientförsäkring för alla DELÅRSRAPPORT JAN-AUG 2015

En patientförsäkring för alla DELÅRSRAPPORT JAN-AUG 2015 En patientförsäkring för alla DELÅRSRAPPORT JAN-AUG 2015 DELÅRSRAPPORT JAN-AUG 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Förändring i eget kapital

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Vi finns här för dig, förmedlare! Fördelar för dig som förmedlare Att skapa trygghet och värde är kärnan i allt vi gör. Det kräver

Läs mer