A T L A N T I C A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A T L A N T I C A 1 9 9 9 1"

Transkript

1 ATLANTICA

2 2

3 Innehåll VD Lars Nordstrand har ordet 4 Del av en dynamisk grupp 8 Till sjöss, på land och i luften: BÅTFÖRSÄKRING 10 KONSUMENTFÖRSÄKRING 11 FÖRETAGSFÖRSÄKRING 12 FLYGFÖRSÄKRING 13 Fem år i sammandrag 15 Resultaträkning Balansräkning Resultatanalys per försäkringsgren 18 Atlantica, grundat 1916, är något av det svenskaste som finns. 3

4 Med ett av branschens högsta konsolideringstal är vi utomordentligt väl rustade för den pågående satsningen på försäkring för privatpersoner, organisationer och mindre företag, säger Atlanticas VD Lars Nordstrand. VD HAR ORDET Fokus på lönsamma nischer där vi är starka 1999 var ett år av stora förändringar. I mer än 80 år har Atlantica varit ledande på rederioch transportförsäkring på den svenska marknaden. Den marina kärnaffären har under de senaste 20 åren kompletterats med en snabbt växande företagförsäkringsverksamhet. Atlantica har därför blivit ett begrepp inom svensk marin- och industriförsäkring. Denna epok är nu över i och med den pågående omorienteringen av vår affärsinriktning. Den till synes radikala omorienteringen är i själva verket en naturlig följd av utvecklingen under senare delen av talet. Vår långa och framgångsrika erfarenhet som ledande fritidsbåtsförsäkrare och de senaste årens satsningar på konsumentförsäkring både via Internet och inom specifika nischer skapar tillsammans med Invik-gruppens etablering av en bred finansiell affärsverksamhet riktad till privatpersoner och företag en unik plattform för vår nya affärsinriktning. Atlantica ska som en del i Invik-gruppen fokusera på försäkring för privatpersoner och små företag. Fritidsbåtsförsäkring sedan 1930 Atlanticas erfarenhet av försäkring för privatpersoner sträcker sig hela 70 år tillbaka i tiden. Vi har varit det självklara valet för seriösa båtägare sedan början på 30-talet. Vårt adelsmärke är och har varit kvalificerad skadereglering, hög servicenivå och en unik båtkompetens. Det är på den erfarenheten vi bygger när vi går vidare och erbjuder nya konsumentförsäkringsprodukter till våra kunder. netviq först på Internet De första stegen togs redan 1998 i och med lanseringen av netviq försäkringsbolaget på Internet. Lanseringen väckte stor uppmärksamhet och tog konkurrenterna på sängen. Genom att utnyttja den senaste IT-teknologin möjliggjordes etableringen av det första virtuella försäkringsbolaget. netviq behåller sitt försprång och har lyckats positionera sig som det självklara alternativet på nätet. Konceptet vidareutvecklas nu i snabb takt genom lanseringen av netviq båt i Norge samt etableringen av en livförsäkringsverksamhet i form av netviq Liv. Atlantica Konsument Parallellt med netviq-konceptet, och vid sidan om den väletablerade båtförsäkrings- 4

5 Det moderna tjänsteföretaget ska hitta sin rätta partner i Atlantica. verksamheten, utvecklas även en konsumentförsäkringsverksamhet under Atlanticas varumärke. Dessa produkter marknadsförs främst genom försäkringsmäklare och grupplösningar. Företagsförsäkring i nya spår Företagsförsäkringsverksamheten genomgår nu stora förändringar med en helt ny inriktning, där vi utifrån våra förutsättningar och konkurrensfördelar tror oss ha de bästa möjligheterna att kunna svara upp mot de högt ställda krav som kunder och mäklare har rätt att ställa. Försäljningen av industri- samt kommun- och träbeståndet är första steget mot en koncentration av affären. Vårt nya fokus kommer att vara mot små företag, grupper samt organisationer. Atlantica Flyg Inriktningen på intressanta marknadsnischer låg bakom Atlanticas lansering av flygförsäkring för två år sedan. Kundsegmenten överensstämmer med det nya Atlanticas målgrupper och baseras på samma affärsidé som vår fritidsbåtsförsäkring. En unik flygkompetens tillsammans med kvalificerad skadereglering och service har väckt ett starkt gensvar på marknaden. Vi är dessutom det enda svenska flygförsäkringsbolaget på marknaden. Bilsport & MC Specialförsäkringar Genom etableringen av Bilsport & MC, ett helägt dotterbolag till Invik & Co. AB, inleddes ett givande samarbete inom motorförsäkringsområdet. Med Atlantica som försäkringsgivare erbjöds bil- och MC-entusiaster ett konkurrenskraftigt försäkringsalternativ. Gensvaret från marknaden överträffade alla förväntningar. På tio månader positionerade sig bolaget som ledande inom denna nisch. 5

6 Atlantica är en del av Invikgruppen, där kommunikation och finans är viktiga kärnverksamhter. Modern Finance Group Den finansiella affärsverksamheten har successivt utvecklats inom Invik-gruppen under 1990-talet. Den bank- och försäkringsverksamhet som bedrivs av Banque Invik och Atlantica har kompletterats genom förvärv av Fischer & Partner Fondkommission och Modern Privat Kapitalförvaltning. Moderna Fonder har blivit ett välkänt begrepp för sparare som föredrar att utnyttja Internet för att spara i bl a aktieindexfonder. Modern Finance Group används ibland som arbetsnamn för den snabbt expanderande finansverksamheten. Svagt resultat men kraftigt ökad konsolideringsgrad 1999 blev liksom för våra konkurrenter ett ur resultatsynpunkt dåligt år. Rörelseresultatet blev -32,8 Mkr. Det svaga resultatet beror främst på höga skadekostnader inom Företags-, Transport- och Båtförsäkring, dyrare återförsäkring samt höga utvecklingskostnader för de nya affärsgrenarna. Konsolideringsgraden har emellertid ökat mycket kraftigt under året och uppgick vid årsskiftet till 264%. Värdestegringen i vårt aktieinnehav och koncernbidrag från moderbolaget gör att Atlantica går starkare än någonsin in i det nya millenniet. Med ett av branschens högsta konsolideringstal är vi utomordentligt väl rustade för den pågående satsningen på försäkring för privatpersoner, organisationer och mindre företag. Nya Atlantica Invik- och Kinnevikgruppens stora intressen i telekommunikation, media och underhållning tillför en unik affärsmiljö för utveckling av våra försäkringskoncept. Ingen av våra konkurrenter torde kunna visa upp liknande distributionsmöjligheter. Gemensamma produktkoncept, marknadsföringsaktiviteter och utbyte av tekniska erfarenheter skapar 6

7 Seriösa båtägare har, alltsedan början av 30- talet, valt Atlantica, bland annat tack vare kvalificerad skadereglering, hög servicenivå och en unik båtkompetens. Det är den erfarenheten vi nu bygger på, när vi går vidare och erbjuder nya konsumentförsäkringsprodukter till våra kunder. påtagliga marknadsfördelar. Atlanticas starka position bland mäklare och ombud är en viktig faktor i utvecklingen av det nya Atlantica. Den högteknologiska plattform som utvecklats för netviq ligger till grund för utvecklingen av ett business to business-system som beräknas lanseras under hösten I ett första steg kommer systemet att stödja den mäklardistribuerade företagsförsäkringen. Senare kommer erfarenheterna att utnyttjas av övriga affärsområden. Den förändrade affärsinriktningen har påskyndats av förhållandena på den svenska sakförsäkringsmarknaden. Stora delar av marin- och företagsförsäkringsverksamheten karaktäriseras av orimligt låga premienivåer i kombination med låga självrisker och breda villkor. Signalerna om premiehöjningar har ännu inte visat sig i den dagliga verksamheten och jag bedömer att lönsamhetsnivån kommer att vara otillfredsställande under lång tid. De tekniska resultaten är utomordentligt svaga för flertalet sakbolag. För Atlanticas del tillkom dessutom höga utvecklingskostnader för de nya affärsgrenarna och dyrare återförsäkring. Atlanticas konkurrensfördelar i segmentet privatpersoner och småföretag är uppenbara. Segmentet uppvisar dessutom en över tiden bättre lönsamhet än våra historiska nischer. Vår förändrade affärsinriktning fokuserar lönsamhet före volym i all mogen verksamhet samtidigt som stora resurser kommer att satsas på utveckling av nydanande försäkringsverksamhet. Valet av de långsiktigt lönsamma nischerna är ett centralt tema i vårt utvecklingsarbete. LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 7

8 Del av en dynamisk grupp Som ett av Invikföretagen agerar Atlantica från en stabil ekonomisk grund. FÖRSÄKRINGS AB ATLANTICA ÄR EN DEL av Invik-gruppen och står tack vare detta på en stabil ekonomisk grund. Atlantica är ett helägt dotterbolag till Invik & Co. AB. Här följer en presentation av koncernen, som består av moderbolaget Invik & Co. AB, ett antal marknadsnoterade intressebolag samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Förvaltande moderbolag Moderbolaget är ett holdingbolag, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Invik förvaltar bl a en långsiktig värdepappersportfölj, bestående i huvudsak av större investeringar i ett mindre antal börsnoterade bolag. Dotterbolagen är främst verksamma inom området Finans och Försäkring. Moderbolagets långsiktiga värdepappersportfölj består framför allt av aktier i Industriförvaltnings AB Kinnevik, NetCom AB, Modern Times Group MTG AB, Millicom International Cellular S.A. och Société Européenne de Communication S.A. Industriförvaltnings AB Kinnevik Kinnevik är historiskt sett Inviks viktigaste placering. Kinnevik representerar mer än en sextioårig företagstradition under samma grupp av huvudägare. Korsnäs är Kinneviks största affärsområde med tillverkning av sulfatmassa, kartong, papper och sågade trävaror. Korsnäs äger ha skogsmark. NetCom AB NetCom är ledande leverantör av telekommunikationslösningar i Norden, Baltikum och Polen. Tele2 av fast telefoni och Comviq och Tele2.Mobil av mobiltelefoni. Modern Times Group MTG AB MTGs operativa struktur består av sex affärsområden; Broadcasting (TV3, Z-TV m fl), Radio (Radio Rix m fl), Publishing (Metro, Finanstidningen m fl), Metro International, Electronic Retailing och Media Services. Millicom International Cellular S.A. Millicom är idag en av världens ledande operatörer av mobiltelefonitjänster. Verksamheten bedrivs främst i tillväxtländer där tillgången till markbaserade telefonitjänster är otillräcklig. Société Européenne de Communication S.A. Under våren 1998 sammanförde Millicom och Kinnevik sina telekomverksamheter i Europa i ett gemensamt bolag, Société Européenne de Communication S.A. (SEC). SEC består främst av Tele2 Europe, vars verksamhet omfattar nationella och internationella fasttelefonitjänster. 8

9 FINANS OCH FÖRSÄKRING: Banque Invik S.A. Banque Invik, med säte i Luxemburg, har sedan 1996 även en filial i Stockholm. Affärsidén är att vara en privat bank med den europeiska traditionen för sådana institutioner som förebild. Bankens huvudsakliga verksamhet är att erbjuda kvalificerad rådgivning avseende kapitalförvaltning till förmögna privatpersoner. Dessutom erbjuder Banque Invik rådgivning i finansieringsfrågor till företag och är utgivare av kreditkort samt bedriver fondförvaltning. I januari 1999 lanserade banken The Modern Funds SICAV, en paraplyfond innehållande olika indexfonder. Fonden marknadsförs i Sverige under namnet Moderna Fonder. Banken har även lanserat fonden Our Fund som investerar i de sex noterade bolagen ingående i den informella grupp som Invik ingår i, kallad Our Group. Fischer Partners Fondkommission AB Fischer ägs till 50 % av Invik. Bolaget bedriver aktiemäkleri, corporate finance-verksamhet och kapitalförvaltning. Fischers kunder på aktiesidan är främst utländska och svenska institutioner. Modern Privat Kapitalförvaltning MPK AB MPK erbjuder kapitalförvaltningstjänster baserade på kvalificerad fundamental analys och en hög personlig service. Bolaget bedriver även emissionsverksamhet. Bland kunderna återfinns privatpersoner, företag, stiftelser och kyrkliga församlingar. Skeppsbron 18 i Stockholm, där moderbolaget Invik har sitt kontor tillsammans med bl a Kinnevik, MTG, NetCom, och Banque Inviks filial. 9

10 Försäkringsexperter till sjöss, på land och i luften Sveriges båtägare vet sedan länge vad Atlantica står för nu bygger vi vidare på den grunden. Med erfarenhet från nära 70 år av kontakter med båtkonsumenter går vi på offensiven när det gäller konsumentförsäkringar och försäkringar för små företag, grupper och organisationer. Lägg därtill vår starka position när det gäller flygförsäkringar, så har ni helhetsbilden av ett företag som satsar på långsiktigt lönsamma nischer och effektiva distributions- och kommunikationskanaler. BÅTFÖRSÄKRING Atlantica ökar försprånget Under det gångna året stärkte Atlantica positionen som marknadsledare inom svensk båtförsäkring. Trots en hårdnande konkurrens, framför allt från Sjösäker (Folksam) och Alandia, ökade premievolymen med över 10 %. Kombinationen hög tillgänglighet, konkurrenskraftiga produkter och kvalificerad skadereglering rönte stor uppskattning hos båtägarna. Med strålande väder hela säsongen på Ostkusten och från början av juli på Västkusten var ökningen av sjöskador förväntad. I kombination med två svåra stormar i december fick detta till följd att skadekostnaderna sköt i höjden under Marknadens bästa skadereglering Atlanticas ställning som Sveriges till premievolymen ledande bolag inom båtförsäkring hänger intimt samman med båtägarnas krav på professionell skadereglering och service. Atlantica har gjort sig känt för att ha erfarna och 10 Sveriges båtägare vet vad Atlanticas erfarenhet och kunskap innebär i praktiken.

11 engagerade båtmänniskor som kan båt och förstår båtägarnas behov. Våra kunder vet att de erbjuds branschens bästa skadereglering när olyckan är framme. Budskapet har gått fram genom»munmot-mun-metoden«från nöjda skadedrabbade, genom vitsord från våra många samarbetspartners inom båtbranschen samt genom en massiv och konsekvent marknadsföring För oss är försäkring i grunden detsamma som en kvalificerad skadereglering. Hos oss hittar kunderna inga vanliga försäkringstjänstemän och säljare. I Atlantica finner kunden båtproffs och skadereglerare oavsett i vilken del av organisationen man söker. Det är garantin för nöjda kunder och samarbetspartners inom båtbranschen. Förankring i båtbranschen Vår strategi har fått starkt gensvar från båtbranschen. Ombudens andel av försäljningen uppvisar en stark ökning under de senaste åren. De varv och reparatörer som samarbetar med Atlantica i skadeverksamheten har, visa av sin erfarenhet, i allt större utsträckning kommit att rekommendera Atlantica som försäkringsgivare till sina kunder. KONSUMENTFÖRSÄKRING netviq I oktober 1998 lanserades netviq - försäkringsbolaget på Internet. Som första svenska bolag erbjöd Atlantica genom marknadsföringsbolaget netviq kunderna möjligheten att teckna hem-, villahem- och fritidshusförsäkringar på Internet. Snabbheten och enkelheten tillsammans med marknadens lägsta priser väckte stor uppmärksamhet. Det positiva mottagandet var ingen tillfällighet. Under 1999 har netviq positionerat sig som marknadsledare på Internet. Våra konkurrenter är inte i närheten av den nyförsäljningsvolym som netviq svarar för. Varumärket har blivit etablerat och ingår i de premieoch produktjämförelser som görs i media. Som ett led i arbetet att göra netviq till ett fullsortimentsbolag påbörjades under året utveckling av ett livbolag med inriktning mot risklivprodukter. Koncessionsansökan har beviljats i början av 2000 och verksamheten lanseras under våren netviq skall kunna tillgodose privatkundernas huvudsakliga behov av försäkringsprodukter för att bli ett ännu mer konkurrenskraftigt alternativ på Internet. Den lilla spargrisen blev 1999 symbolen för netviqs mycket prisvärda försäkringar som du kan teckna direkt på nätet. 11

12 Atlantica erbjuder konsumentförsäkringar under två parallella varumärken: Atlantica Konsument och netviq. Små företag ska hitta sina bästa försäkringar hos Atlantica. Atlantica Konsument Efterfrågan från mäklare och organisationer har drivit fram en parallell konsumentproduktlinje som marknadsförs under Atlanticas varumärke. Verksamheten har dock levt ett undanskymt liv med huvudinriktning mot grupplösningar. För privatkunderna har därför varumärket Atlantica framför allt betytt kvalificerad båtförsäkring. Nu kommer vi successivt att kunna erbjuda ett brett utbud av konsumentförsäkring även till våra Atlanticakunder. I och med satsningen på två varumärken kommer vi att kunna erbjuda olika produkt- och distributionslösningar till olika kundsegment på privatmarknaden. Vi kan därmed på ett bättre sätt svara upp mot behov och önskemål från skilda kundgrupper. På samma sätt som redan präglar båtförsäkringsverksamheten kommer Atlantica att stå för de mer kvalitativa egenskaperna vad gäller både produkter och service. Atlantica kommer i stor utsträckning att arbeta via ombud, mäklare och grupplösningar. netviq kommer även fortsättningsvis att rikta sig mot dem som främst värdesätter ett lågt pris samt hög tillgänglighet. FÖRETAGSFÖRSÄKRING Ny affärsinriktning Förändringsarbetet i Atlantica får kanske störst genomslag i företagsförsäkringsverksamheten. Från att ha spänt över ett mycket brett register, från minsta enmansföretag till stora internationella industrier med tusentals anställda, kommer det framtida Atlantica Företag att vara en utpräglad nischaktör. Inriktningen har utformats efter omfattande analyser av marknaden, konkurrenterna, den tillgängliga distributionstekniken och Atlanticas konkurrensfördelar. Försäkringar för små företag, grupper och organisationer Verksamheten kommer att inrikta sig på försäkringar för små företag, grupper och organisationer. När det gäller små företag arbetar vi med att ta fram attraktiva lösningar där ny distributionsteknik utgör en viktig faktor. Det handlar om att samtliga involverade parter, på ett mer rationellt sätt än tidigare, ska kunna utföra professionellt arbete och samtidigt frigöra tid för att kunna öka lönsamheten i alla led. Gruppsaksaffär ställer stora krav på flexibilitet. Försäkringskoncepten skall tillfredsställa specifika behov både vad gäller produkter, distribution och skadereglering. Det ställer stora krav på försäkringsgivarens förmåga att utveckla nya metoder och lösningar. Atlanticas roll kommer, beroende på affärens karaktär, att få olika utformning allt från fullservicebolag till riskbärare med en mäklare som ansvarar för administrationen. Inom segmentet organisationer avses bland annat kyrklig verksamhet och annan föreningsverksamhet. Atlantica är sedan årsskiftet försäkringsgivare för hälften av Svenska Kyrkans samlade egendomar i Sverige. Lönsamhet före volym Verksamheten kommer att drivas med en uttalad lönsamhetsinriktning. Atlantica kommer inte att delta i den jakt på volym som präglat svensk företagsförsäkring de senaste åren. Valet av nischer och kundsegment kommer att styras av lönsamhetsmålen. Goda mäklarkontakter Atlantica har under flera år legat i topp på mäklarnas rankinglista över vilka försäkringsbolag man föredrar att samarbeta med. Vår nya affärsinriktning baseras på mäklarna som exklusiv distributionskanal för våra tjänster. Atlantica kommer, som en av huvudaktörerna inom den redovisade nischen, att bli en 12

13 viktig samarbetspartner för försäkringsmäklarna. Arbetet med att vidareutveckla förtroendefulla affärsrelationer med mäklarna är därmed en hörnsten i vårt marknadsarbete. Effektiv administraion med kvalitetssäkring Som ett led i utvecklingen av den nya affärsinriktningen läggs stor vikt på att effektivisera de administrativa flödena till fördel för både mäklare och kunder. Ny teknik, kvalitetssäkrade rutiner och en ännu bättre skadereglering är viktiga element i det nya Atlantica Företag. Vi lever nära våra mäklare och kunder och kommer även fortsättningsvis att genomföra kundnöjdhetsundersökningar hos de kunder som drabbats av skada i syfte att säkerställa hög kvalitet. FLYGFÖRSÄKRING Stark marknadstillväxt Atlanticas flygförsäkringsverksamhet har sedan starten för cirka två år sedan utvecklats mycket positivt. Verksamheten har redan från start arbetat med inriktning på den lättare yrkesmässiga luftfarten och icke kommersiellt flyg. Dessutom försäkrar vi andra flyganknutna verksamheter som t ex flygverkstäder och flygplatser. Vårt marknadsområde är Norden och Baltikum. Året har präglats av en stark expansion och Atlantica är marknadsledande på vårt kundsegment. Premievolymen har ökat med närmare 75 % under En omfattande nyteckning tillsammans med övertagandet av Trygg-Hansas flygaffär har bidragit till tillväxten. Utöver stark expansion i Sverige och Norge har vi även gjort väsentliga inbrytningar i framför allt Danmark. Atlantica är idag den näst största För att kunna erbjuda en hög kvalitets- och servicenivå för våra flygförsäkringskunder, har Atlanticas personal ett stort engagemang i och utanför Sverige. 13

14 flygförsäkringsgivaren i Sverige med cirka luftfartyg försäkrade. Verksamheten inriktas på fortsatt tillväxt för att nå den affärsvolym som krävs för att skapa en balanserad och lönsam portfölj. Ett starkt alternativ för kunderna Atlanticas starka ställning på marknaden grundar sig på kundernas positiva värdering av oss som försäkringsgivare. Flygkunderna är mycket initierade och ställer stora krav på kvalificerad handläggning och kompetent personal. Atlantica har visat att vi med råge uppfyller kraven. Vi är dessutom det enda helsvenska försäkringsbolaget som bedriver flygförsäkring och kan erbjuda: Marknadens bästa villkor som är utformade efter svenska och nordiska förhållanden. Alla villkor och all kommunikation sker på svenska. Vi är det nära bolaget som finns på plats i Sverige. Personalen, som har mer än femtio års samlade flyg- och flygförsäkringserfarenheter, är väl känd och har ett mycket gott anseende på marknaden. All skadereglering ombesörjs av egen kvalificerad personal. Vi kan flyg! Stort engagemang i svensk och nordisk flygverksamhet För att kunna erbjuda våra kunder en hög kvalitetsoch servicenivå har vår personal ett stort engagemang i och utanför Sverige. Egen flygverksamhet, engagemang i flygorganisationer samt medverkan i utbildning och skadeförebyggande seminarier inom flygsäkerhetsområdet är några exempel på hur vi håller oss à jour med flygverksamheten. Atlantica är också, som ett led i våra skadeförebyggande satsningar, representerat i Luftfartsinspektionens långsiktiga projekt H50P som har som mål att till år 2008 minska antalet flyghaverier i Sverige till 50 % av 1998 års nivå. Ryktet om Atlanticas kompetens sprider sig alltmer... 14

15 Fem år i sammandrag RESULTAT Mkr Premieinkomst, brutto 471,4 453,9 402,4 448,5 584,5 Premieintäkt, brutto 467,2 443,0 405,5 455,8 570,5 Kapitalavkastning i försäkringsrörelsen 2,7 7,3 12,1 12,2 17,3 Försäkringsersättningar, brutto -521,8-767,0-414,1-364,7-296,7 Försäkringsrörelsens tekniska resultat -44,5-26,6 1,1 12,5 9,1 Årets resultat före skatt -32,8-12,2 17,2 21,4 15,1 FEM ÅR I SAMMANDRAG Konsolideringskapital Eget kapital (inkl säkerhetsreserv) 282,9 282,9 156,5 139,5 118,3 Övervärden 280,0 117,3 19,1 24,1 20,7 Summa Konsolideringskapital 562,9 400,2 175,6 163,6 139,0 NYCKELTAL (skatt 28%) Procent om ej annat anges Skadeprocent, brutto 111,7 173,0 102,1 80,0 52,0 Driftskostnadsprocent, brutto 27,7 27,4 24,6 21,1 17,7 Totalkostnadsprocent, brutto 139,4 200,4 126,7 101,1 69,7 Direktavkastning 4,5 5,2 5,1 7,0 7,9 Konsolideringsgrad Räntabilitet på justerat eget kapital 21,5 26,0 6,9 14,7 12,4 Justerad soliditet 33,5 29,2 19,8 19,5 17,7 15

16 RESULTATRÄKNING Resultaträkning 1999 Mkr Teknisk Redovisning av Skadeförsäkringsrörelse Premieintäkter brutto (före avgiven återförsäkring) 463,7 440,2 Premier för avgiven återförsäkring -259,1-269,5 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 2,7 7,3 Försäkringsersättningar (före avgiven återförsäkring) -517,2-760,4 Återförsäkrares andel av försäkringsersättningar 341,3 620,5 Driftskostnader -75,9-64,7 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat -44,5-26,6 Icke-Teknisk Redovisning Kapitalavkastning 11,7 14,4 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -32,8-12,2 Koncernbidrag 32,8 38,6 Avsättning till säkerhetsreserv 0,0-26,4 Skatt på årets resultat/latent skatt - 0,0 Årets resultat

17 Balansräkning 1999 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Mkr Not Immateriella tillgångar 8,7 1,2 Placeringstillgångar 239,5 178,4 Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 422,2 445,4 Fordringar 277,8 292,4 Andra tillgångar 113,2 102,2 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2,4 2,0 Summa tillgångar 1.063, ,6 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Mkr Eget kapital Bundet eget kapital 57,2 57,2 Fritt eget kapital 103,2 103,2 Summa eget kapital 160,4 160,4 Obeskattade reserver 122,5 122,5 Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) 654,6 638,9 Skulder 118,1 94,3 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8,2 5,5 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1.063, ,6 17

18 RESULTATANALYS PER FÖRSÄKRINGSGREN Resultatanalys per försäkringsgren SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT Totalt, direktförsäkring i Sverige Konsument Mott åter- Mkr Totalt Företag Transport Rederi exkl båt Båt Motor Flyg Summa försäkring Premieintäkter efter avgiven återförsäkring ,6 103,6 16,9 4,8 4,1 66,8 2,9 2,0 201,1 3, ,7 84,4 14,6 4,9 2,1 60,5-1,3 167,8 2,9 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 2,7-0,2 0,2 0,0-0,1 1,9 0,3 0,1 2,2 0,5 Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring ,9-86,0-20,8-3,9-2,3-51,9-4,7-2,7-172,3-3, ,9-65,6-15,2-7,0-0,2-45,0 - -1,0-134,0-5,9 Driftskostnader -75,9-44,6-6,4 0,3-6,5-14,6 0,1-1,9-73,6-2,3 Försäkringsrörelsens tekniska resultat ,5-27,2-10,1 1,2-4,8 2,2-1,4-2,5-42,6-1, ,6-14,8-3,2 0,1-8,8 4,5 - -1,1-23,3-3,3 Skadeprocent brutto ,7 129,0 101,8 91,9 74,9 75,9 127,9 132,4 111,5 131, ,0 234,9 78,0 165,4 9,8 72,7 63,8 172,8 207,6 Driftskostnadsprocent brutto ,7 27,9 25,7 16,7 125,1 21,9 38,6 38,1 27,4 64, ,4 27,1 23,8 14,8 473,8 21,9 62,9 26,9 79,4 Totalkostnadsprocent brutto ,4 156,9 127,5 108,6 200,0 97,8 166,5 170,5 138,9 195, ,4 262,0 101,8 180,2 483,6 94,6 126,7 199,7 287,0 18

19 19

20 20 Försäkrings AB Atlantica Box Göteborg Kungsgatan Stockholm

Moderna Försäkringar 2000

Moderna Försäkringar 2000 Moderna Försäkringar 2000 1 2 Innehåll VD Lars Nordstrand har ordet 4 5 Del av en dynamisk grupp 6 7 Specialistkunskap och teknik bäddar för framgång: BÅTFÖRSÄKRING 8 9 FÖRETAGSFÖRSÄKRING 9 10 KONSUMENTFÖRSÄKRING

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 30 JUNI

DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 30 JUNI DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 30 JUNI DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI 31 MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI 31 MARS DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 31 MARS DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI 30 SEPTEMBER

DELÅRSRAPPORT JANUARI 30 SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 30 SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget

Läs mer

INVIK & CO. AB. DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2002

INVIK & CO. AB. DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2002 INVIK & CO. AB DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2002 Med stor sorg tvingades styrelsen i Invik & Co. AB meddela att bolagets grundare tillika styrelseordförande, Jan Hugo Stenbeck, avlidit den 19 augusti

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

INVIK & CO. AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

INVIK & CO. AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 INVIK & CO. AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 Förvaltning Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som bl.a. förvaltar

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

Moderna Försäkringar 2001

Moderna Försäkringar 2001 Moderna Försäkringar 2001 1 2 INNEHÅLL Alternativet allt tydligare 5 VD har ordet 5 Del av en dynamisk grupp 7 Atlantica Båt 9 Konsumentförsäkring 11 Företagsförsäkring 13 Bilsport & MC-Specialförsäkring

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI 31 MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI 31 MARS DELÅRSRAPPORT 2001 1 JANUARI 31 MARS DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2001 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Industriförvaltnings AB Kinnevik Skeppsbron 18 Box 2094, 103 13 Stockholm Tel 08-562 000 00

Industriförvaltnings AB Kinnevik Skeppsbron 18 Box 2094, 103 13 Stockholm Tel 08-562 000 00 Industriförvaltnings AB Kinnevik Skeppsbron 18 Box 2094, 103 13 Stockholm Tel 08-562 000 00 (Publ) Org nr 556001-9035 Säte Fagersta Fax 08-20 37 74 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Aktierna i MTG handlas på Nasdaq under symbolen MTGNY samt, sedan den 3 maj 1999, vid Stockholms Fondbörs under symbolen MTG.

Aktierna i MTG handlas på Nasdaq under symbolen MTGNY samt, sedan den 3 maj 1999, vid Stockholms Fondbörs under symbolen MTG. MODERN TIMES GROUP MTG AB ("MTG") Delårsrapport 1999 1 januari 30 juni 1999 Modern Times Group MTG AB ("MTG") (Nasdaq; MTGNY) (Stockholms Fondbörs; MTG), redovisar idag, måndagen den 16 augusti 1999, resultatet

Läs mer

Alandia Försäkring består av

Alandia Försäkring består av Nyckeltal 213 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare och var inledningsvis

Läs mer

MTG:S DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 1997

MTG:S DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 1997 MTG:S DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 1997 FÖRVALTNING MTG-koncernens resultat Nettoomsättningen de första sex månaderna 1997 uppgick till 1.456 Mkr jämfört med 1.314 Mkr för föregående år räknat på

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Faktureringen uppgick till 9.744 Mkr (9.621 Mkr). Jämförelsetalen för 1995 avser Kinnevik-koncernen pro forma, dvs exklusive NetCom Systems AB. Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 Insplanets resultat och omsättning ökar kraftigt > Nettoomsättningen ökade med 214 procent till 10 761 (3 425) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 75,3 (3,3) Mkr för kvartalet. I resultatet ingick realisationsvinster med 90,6 (30,8) Mkr. Moderbolagets skulder till

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Moderna Försäkringar 2003

Moderna Försäkringar 2003 Moderna Försäkringar 2003 1 2 3 INNEHÅLL VD har ordet 4 Att växa med lönsamhet 5 En koncern med nischad specialkunskap 6 Atlantica båt 8 Konsumentförsäkring 10 Företagsförsäkring 12 Bilsport & MC Specialförsäkring

Läs mer

VD har ordet LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

VD har ordet LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Moderna Försäkringar 2002 1 2 INNEHÅLL VD har ordet 4 Bäst i klassen 5 En koncern med nischad specialistkunskap 6 Atlantica Båt 8 Konsumentförsäkring 10 Företagsförsäkring 12 Bilsport & MC Specialförsäkring

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2012. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2012. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2012 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2012 Innehållsförteckning Sida Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring i eget kapital 6 Nyckeltal

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 för Folksam ömsesidig sakförsäkring Org nr 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring Styrelsen och verkställande direktören för Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29 Lösningsförslag (BLZ) #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4 KA Löpande 732-698 -13-36 KA Investering 280-67 -7-38 153 Finansiering -29 Årets kassaflöde 1012-765 -49-74 124 RR Intäkter 985 RR Kostnader -769-19 -72-37

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI 31 MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI 31 MARS DELÅRSRAPPORT 2002 1 JANUARI 31 MARS DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2002 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Industriförvaltnings A B Kinnevik. Delårsrapport 1999 1 januari - 30 september

Industriförvaltnings A B Kinnevik. Delårsrapport 1999 1 januari - 30 september Industriförvaltnings A B Kinnevik Delårsrapport 1999 1 januari - 30 september FÖRVALTNING Under de senaste 15 åren har Kinnevikaktien, genom kursstegring och utdelningar, inklusive värdet av erbjudanden

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2008:16 KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Vissa uppgifter kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån A. Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

MODERN TIMES GROUP MTG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1998

MODERN TIMES GROUP MTG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1998 MODERN TIMES GROUP MTG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1998 Modern Times Group MTG AB ("MTG") (Nasdaq;MTGNY), redovisar idag onsdagen den 24 februari 1999 sin andra bokslutskommuniké. FÖRSÄLJNINGEN ÖKADE MED 31%

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2002

Delårsrapport januari-juni 2002 Delårsrapport januari-juni 2002 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Alectakoncernen första halvåret 2002: Hög premieinkomst men negativ kapitalavkastning Premieinkomsten steg med 58 procent jämfört med

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 2008-04-25 556211-8637 Delårsrapport 2008-01-01- tom 2008-03-31 Önskefoto fortsätter att bygga för framtiden Önskefoto antar Tyskland som ny

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014 Alandia Försäkring Nyckeltal 214 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q h Technologies AB (publ) Org.nr Period:

Kvartalsredogörelse Q h Technologies AB (publ) Org.nr Period: Kvartalsredogörelse Q3 2011 24h Technologies AB (publ) Org.nr. 556721-5388 Period: 2011-01-01 2011-09-30 Kvartalsredogörelse för perioden 2011-01-01 2011-09-30 Styrelsen och den verkställande direktören

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2008 Insplanet möter konjunkturavmattningen med tillförsikt Tredje kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,2 (15,8) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015 Alandia Försäkring Nyckeltal 215 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003 för Seven Nox AB org. nr 556645-5893 för verksamhetsåret 2003.

Bokslutskommuniké 2003 för Seven Nox AB org. nr 556645-5893 för verksamhetsåret 2003. Seven Nox AB driver ett säljnätverk i Sverige, Norge, Danmark och Finland och är under etablering i Italien. Sevens nuvarande kunderbjudande är fast och mobiltelefoni till konkurrenskraftiga priser. Seven

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer