A T L A N T I C A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A T L A N T I C A 1 9 9 9 1"

Transkript

1 ATLANTICA

2 2

3 Innehåll VD Lars Nordstrand har ordet 4 Del av en dynamisk grupp 8 Till sjöss, på land och i luften: BÅTFÖRSÄKRING 10 KONSUMENTFÖRSÄKRING 11 FÖRETAGSFÖRSÄKRING 12 FLYGFÖRSÄKRING 13 Fem år i sammandrag 15 Resultaträkning Balansräkning Resultatanalys per försäkringsgren 18 Atlantica, grundat 1916, är något av det svenskaste som finns. 3

4 Med ett av branschens högsta konsolideringstal är vi utomordentligt väl rustade för den pågående satsningen på försäkring för privatpersoner, organisationer och mindre företag, säger Atlanticas VD Lars Nordstrand. VD HAR ORDET Fokus på lönsamma nischer där vi är starka 1999 var ett år av stora förändringar. I mer än 80 år har Atlantica varit ledande på rederioch transportförsäkring på den svenska marknaden. Den marina kärnaffären har under de senaste 20 åren kompletterats med en snabbt växande företagförsäkringsverksamhet. Atlantica har därför blivit ett begrepp inom svensk marin- och industriförsäkring. Denna epok är nu över i och med den pågående omorienteringen av vår affärsinriktning. Den till synes radikala omorienteringen är i själva verket en naturlig följd av utvecklingen under senare delen av talet. Vår långa och framgångsrika erfarenhet som ledande fritidsbåtsförsäkrare och de senaste årens satsningar på konsumentförsäkring både via Internet och inom specifika nischer skapar tillsammans med Invik-gruppens etablering av en bred finansiell affärsverksamhet riktad till privatpersoner och företag en unik plattform för vår nya affärsinriktning. Atlantica ska som en del i Invik-gruppen fokusera på försäkring för privatpersoner och små företag. Fritidsbåtsförsäkring sedan 1930 Atlanticas erfarenhet av försäkring för privatpersoner sträcker sig hela 70 år tillbaka i tiden. Vi har varit det självklara valet för seriösa båtägare sedan början på 30-talet. Vårt adelsmärke är och har varit kvalificerad skadereglering, hög servicenivå och en unik båtkompetens. Det är på den erfarenheten vi bygger när vi går vidare och erbjuder nya konsumentförsäkringsprodukter till våra kunder. netviq först på Internet De första stegen togs redan 1998 i och med lanseringen av netviq försäkringsbolaget på Internet. Lanseringen väckte stor uppmärksamhet och tog konkurrenterna på sängen. Genom att utnyttja den senaste IT-teknologin möjliggjordes etableringen av det första virtuella försäkringsbolaget. netviq behåller sitt försprång och har lyckats positionera sig som det självklara alternativet på nätet. Konceptet vidareutvecklas nu i snabb takt genom lanseringen av netviq båt i Norge samt etableringen av en livförsäkringsverksamhet i form av netviq Liv. Atlantica Konsument Parallellt med netviq-konceptet, och vid sidan om den väletablerade båtförsäkrings- 4

5 Det moderna tjänsteföretaget ska hitta sin rätta partner i Atlantica. verksamheten, utvecklas även en konsumentförsäkringsverksamhet under Atlanticas varumärke. Dessa produkter marknadsförs främst genom försäkringsmäklare och grupplösningar. Företagsförsäkring i nya spår Företagsförsäkringsverksamheten genomgår nu stora förändringar med en helt ny inriktning, där vi utifrån våra förutsättningar och konkurrensfördelar tror oss ha de bästa möjligheterna att kunna svara upp mot de högt ställda krav som kunder och mäklare har rätt att ställa. Försäljningen av industri- samt kommun- och träbeståndet är första steget mot en koncentration av affären. Vårt nya fokus kommer att vara mot små företag, grupper samt organisationer. Atlantica Flyg Inriktningen på intressanta marknadsnischer låg bakom Atlanticas lansering av flygförsäkring för två år sedan. Kundsegmenten överensstämmer med det nya Atlanticas målgrupper och baseras på samma affärsidé som vår fritidsbåtsförsäkring. En unik flygkompetens tillsammans med kvalificerad skadereglering och service har väckt ett starkt gensvar på marknaden. Vi är dessutom det enda svenska flygförsäkringsbolaget på marknaden. Bilsport & MC Specialförsäkringar Genom etableringen av Bilsport & MC, ett helägt dotterbolag till Invik & Co. AB, inleddes ett givande samarbete inom motorförsäkringsområdet. Med Atlantica som försäkringsgivare erbjöds bil- och MC-entusiaster ett konkurrenskraftigt försäkringsalternativ. Gensvaret från marknaden överträffade alla förväntningar. På tio månader positionerade sig bolaget som ledande inom denna nisch. 5

6 Atlantica är en del av Invikgruppen, där kommunikation och finans är viktiga kärnverksamhter. Modern Finance Group Den finansiella affärsverksamheten har successivt utvecklats inom Invik-gruppen under 1990-talet. Den bank- och försäkringsverksamhet som bedrivs av Banque Invik och Atlantica har kompletterats genom förvärv av Fischer & Partner Fondkommission och Modern Privat Kapitalförvaltning. Moderna Fonder har blivit ett välkänt begrepp för sparare som föredrar att utnyttja Internet för att spara i bl a aktieindexfonder. Modern Finance Group används ibland som arbetsnamn för den snabbt expanderande finansverksamheten. Svagt resultat men kraftigt ökad konsolideringsgrad 1999 blev liksom för våra konkurrenter ett ur resultatsynpunkt dåligt år. Rörelseresultatet blev -32,8 Mkr. Det svaga resultatet beror främst på höga skadekostnader inom Företags-, Transport- och Båtförsäkring, dyrare återförsäkring samt höga utvecklingskostnader för de nya affärsgrenarna. Konsolideringsgraden har emellertid ökat mycket kraftigt under året och uppgick vid årsskiftet till 264%. Värdestegringen i vårt aktieinnehav och koncernbidrag från moderbolaget gör att Atlantica går starkare än någonsin in i det nya millenniet. Med ett av branschens högsta konsolideringstal är vi utomordentligt väl rustade för den pågående satsningen på försäkring för privatpersoner, organisationer och mindre företag. Nya Atlantica Invik- och Kinnevikgruppens stora intressen i telekommunikation, media och underhållning tillför en unik affärsmiljö för utveckling av våra försäkringskoncept. Ingen av våra konkurrenter torde kunna visa upp liknande distributionsmöjligheter. Gemensamma produktkoncept, marknadsföringsaktiviteter och utbyte av tekniska erfarenheter skapar 6

7 Seriösa båtägare har, alltsedan början av 30- talet, valt Atlantica, bland annat tack vare kvalificerad skadereglering, hög servicenivå och en unik båtkompetens. Det är den erfarenheten vi nu bygger på, när vi går vidare och erbjuder nya konsumentförsäkringsprodukter till våra kunder. påtagliga marknadsfördelar. Atlanticas starka position bland mäklare och ombud är en viktig faktor i utvecklingen av det nya Atlantica. Den högteknologiska plattform som utvecklats för netviq ligger till grund för utvecklingen av ett business to business-system som beräknas lanseras under hösten I ett första steg kommer systemet att stödja den mäklardistribuerade företagsförsäkringen. Senare kommer erfarenheterna att utnyttjas av övriga affärsområden. Den förändrade affärsinriktningen har påskyndats av förhållandena på den svenska sakförsäkringsmarknaden. Stora delar av marin- och företagsförsäkringsverksamheten karaktäriseras av orimligt låga premienivåer i kombination med låga självrisker och breda villkor. Signalerna om premiehöjningar har ännu inte visat sig i den dagliga verksamheten och jag bedömer att lönsamhetsnivån kommer att vara otillfredsställande under lång tid. De tekniska resultaten är utomordentligt svaga för flertalet sakbolag. För Atlanticas del tillkom dessutom höga utvecklingskostnader för de nya affärsgrenarna och dyrare återförsäkring. Atlanticas konkurrensfördelar i segmentet privatpersoner och småföretag är uppenbara. Segmentet uppvisar dessutom en över tiden bättre lönsamhet än våra historiska nischer. Vår förändrade affärsinriktning fokuserar lönsamhet före volym i all mogen verksamhet samtidigt som stora resurser kommer att satsas på utveckling av nydanande försäkringsverksamhet. Valet av de långsiktigt lönsamma nischerna är ett centralt tema i vårt utvecklingsarbete. LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 7

8 Del av en dynamisk grupp Som ett av Invikföretagen agerar Atlantica från en stabil ekonomisk grund. FÖRSÄKRINGS AB ATLANTICA ÄR EN DEL av Invik-gruppen och står tack vare detta på en stabil ekonomisk grund. Atlantica är ett helägt dotterbolag till Invik & Co. AB. Här följer en presentation av koncernen, som består av moderbolaget Invik & Co. AB, ett antal marknadsnoterade intressebolag samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Förvaltande moderbolag Moderbolaget är ett holdingbolag, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Invik förvaltar bl a en långsiktig värdepappersportfölj, bestående i huvudsak av större investeringar i ett mindre antal börsnoterade bolag. Dotterbolagen är främst verksamma inom området Finans och Försäkring. Moderbolagets långsiktiga värdepappersportfölj består framför allt av aktier i Industriförvaltnings AB Kinnevik, NetCom AB, Modern Times Group MTG AB, Millicom International Cellular S.A. och Société Européenne de Communication S.A. Industriförvaltnings AB Kinnevik Kinnevik är historiskt sett Inviks viktigaste placering. Kinnevik representerar mer än en sextioårig företagstradition under samma grupp av huvudägare. Korsnäs är Kinneviks största affärsområde med tillverkning av sulfatmassa, kartong, papper och sågade trävaror. Korsnäs äger ha skogsmark. NetCom AB NetCom är ledande leverantör av telekommunikationslösningar i Norden, Baltikum och Polen. Tele2 av fast telefoni och Comviq och Tele2.Mobil av mobiltelefoni. Modern Times Group MTG AB MTGs operativa struktur består av sex affärsområden; Broadcasting (TV3, Z-TV m fl), Radio (Radio Rix m fl), Publishing (Metro, Finanstidningen m fl), Metro International, Electronic Retailing och Media Services. Millicom International Cellular S.A. Millicom är idag en av världens ledande operatörer av mobiltelefonitjänster. Verksamheten bedrivs främst i tillväxtländer där tillgången till markbaserade telefonitjänster är otillräcklig. Société Européenne de Communication S.A. Under våren 1998 sammanförde Millicom och Kinnevik sina telekomverksamheter i Europa i ett gemensamt bolag, Société Européenne de Communication S.A. (SEC). SEC består främst av Tele2 Europe, vars verksamhet omfattar nationella och internationella fasttelefonitjänster. 8

9 FINANS OCH FÖRSÄKRING: Banque Invik S.A. Banque Invik, med säte i Luxemburg, har sedan 1996 även en filial i Stockholm. Affärsidén är att vara en privat bank med den europeiska traditionen för sådana institutioner som förebild. Bankens huvudsakliga verksamhet är att erbjuda kvalificerad rådgivning avseende kapitalförvaltning till förmögna privatpersoner. Dessutom erbjuder Banque Invik rådgivning i finansieringsfrågor till företag och är utgivare av kreditkort samt bedriver fondförvaltning. I januari 1999 lanserade banken The Modern Funds SICAV, en paraplyfond innehållande olika indexfonder. Fonden marknadsförs i Sverige under namnet Moderna Fonder. Banken har även lanserat fonden Our Fund som investerar i de sex noterade bolagen ingående i den informella grupp som Invik ingår i, kallad Our Group. Fischer Partners Fondkommission AB Fischer ägs till 50 % av Invik. Bolaget bedriver aktiemäkleri, corporate finance-verksamhet och kapitalförvaltning. Fischers kunder på aktiesidan är främst utländska och svenska institutioner. Modern Privat Kapitalförvaltning MPK AB MPK erbjuder kapitalförvaltningstjänster baserade på kvalificerad fundamental analys och en hög personlig service. Bolaget bedriver även emissionsverksamhet. Bland kunderna återfinns privatpersoner, företag, stiftelser och kyrkliga församlingar. Skeppsbron 18 i Stockholm, där moderbolaget Invik har sitt kontor tillsammans med bl a Kinnevik, MTG, NetCom, och Banque Inviks filial. 9

10 Försäkringsexperter till sjöss, på land och i luften Sveriges båtägare vet sedan länge vad Atlantica står för nu bygger vi vidare på den grunden. Med erfarenhet från nära 70 år av kontakter med båtkonsumenter går vi på offensiven när det gäller konsumentförsäkringar och försäkringar för små företag, grupper och organisationer. Lägg därtill vår starka position när det gäller flygförsäkringar, så har ni helhetsbilden av ett företag som satsar på långsiktigt lönsamma nischer och effektiva distributions- och kommunikationskanaler. BÅTFÖRSÄKRING Atlantica ökar försprånget Under det gångna året stärkte Atlantica positionen som marknadsledare inom svensk båtförsäkring. Trots en hårdnande konkurrens, framför allt från Sjösäker (Folksam) och Alandia, ökade premievolymen med över 10 %. Kombinationen hög tillgänglighet, konkurrenskraftiga produkter och kvalificerad skadereglering rönte stor uppskattning hos båtägarna. Med strålande väder hela säsongen på Ostkusten och från början av juli på Västkusten var ökningen av sjöskador förväntad. I kombination med två svåra stormar i december fick detta till följd att skadekostnaderna sköt i höjden under Marknadens bästa skadereglering Atlanticas ställning som Sveriges till premievolymen ledande bolag inom båtförsäkring hänger intimt samman med båtägarnas krav på professionell skadereglering och service. Atlantica har gjort sig känt för att ha erfarna och 10 Sveriges båtägare vet vad Atlanticas erfarenhet och kunskap innebär i praktiken.

11 engagerade båtmänniskor som kan båt och förstår båtägarnas behov. Våra kunder vet att de erbjuds branschens bästa skadereglering när olyckan är framme. Budskapet har gått fram genom»munmot-mun-metoden«från nöjda skadedrabbade, genom vitsord från våra många samarbetspartners inom båtbranschen samt genom en massiv och konsekvent marknadsföring För oss är försäkring i grunden detsamma som en kvalificerad skadereglering. Hos oss hittar kunderna inga vanliga försäkringstjänstemän och säljare. I Atlantica finner kunden båtproffs och skadereglerare oavsett i vilken del av organisationen man söker. Det är garantin för nöjda kunder och samarbetspartners inom båtbranschen. Förankring i båtbranschen Vår strategi har fått starkt gensvar från båtbranschen. Ombudens andel av försäljningen uppvisar en stark ökning under de senaste åren. De varv och reparatörer som samarbetar med Atlantica i skadeverksamheten har, visa av sin erfarenhet, i allt större utsträckning kommit att rekommendera Atlantica som försäkringsgivare till sina kunder. KONSUMENTFÖRSÄKRING netviq I oktober 1998 lanserades netviq - försäkringsbolaget på Internet. Som första svenska bolag erbjöd Atlantica genom marknadsföringsbolaget netviq kunderna möjligheten att teckna hem-, villahem- och fritidshusförsäkringar på Internet. Snabbheten och enkelheten tillsammans med marknadens lägsta priser väckte stor uppmärksamhet. Det positiva mottagandet var ingen tillfällighet. Under 1999 har netviq positionerat sig som marknadsledare på Internet. Våra konkurrenter är inte i närheten av den nyförsäljningsvolym som netviq svarar för. Varumärket har blivit etablerat och ingår i de premieoch produktjämförelser som görs i media. Som ett led i arbetet att göra netviq till ett fullsortimentsbolag påbörjades under året utveckling av ett livbolag med inriktning mot risklivprodukter. Koncessionsansökan har beviljats i början av 2000 och verksamheten lanseras under våren netviq skall kunna tillgodose privatkundernas huvudsakliga behov av försäkringsprodukter för att bli ett ännu mer konkurrenskraftigt alternativ på Internet. Den lilla spargrisen blev 1999 symbolen för netviqs mycket prisvärda försäkringar som du kan teckna direkt på nätet. 11

12 Atlantica erbjuder konsumentförsäkringar under två parallella varumärken: Atlantica Konsument och netviq. Små företag ska hitta sina bästa försäkringar hos Atlantica. Atlantica Konsument Efterfrågan från mäklare och organisationer har drivit fram en parallell konsumentproduktlinje som marknadsförs under Atlanticas varumärke. Verksamheten har dock levt ett undanskymt liv med huvudinriktning mot grupplösningar. För privatkunderna har därför varumärket Atlantica framför allt betytt kvalificerad båtförsäkring. Nu kommer vi successivt att kunna erbjuda ett brett utbud av konsumentförsäkring även till våra Atlanticakunder. I och med satsningen på två varumärken kommer vi att kunna erbjuda olika produkt- och distributionslösningar till olika kundsegment på privatmarknaden. Vi kan därmed på ett bättre sätt svara upp mot behov och önskemål från skilda kundgrupper. På samma sätt som redan präglar båtförsäkringsverksamheten kommer Atlantica att stå för de mer kvalitativa egenskaperna vad gäller både produkter och service. Atlantica kommer i stor utsträckning att arbeta via ombud, mäklare och grupplösningar. netviq kommer även fortsättningsvis att rikta sig mot dem som främst värdesätter ett lågt pris samt hög tillgänglighet. FÖRETAGSFÖRSÄKRING Ny affärsinriktning Förändringsarbetet i Atlantica får kanske störst genomslag i företagsförsäkringsverksamheten. Från att ha spänt över ett mycket brett register, från minsta enmansföretag till stora internationella industrier med tusentals anställda, kommer det framtida Atlantica Företag att vara en utpräglad nischaktör. Inriktningen har utformats efter omfattande analyser av marknaden, konkurrenterna, den tillgängliga distributionstekniken och Atlanticas konkurrensfördelar. Försäkringar för små företag, grupper och organisationer Verksamheten kommer att inrikta sig på försäkringar för små företag, grupper och organisationer. När det gäller små företag arbetar vi med att ta fram attraktiva lösningar där ny distributionsteknik utgör en viktig faktor. Det handlar om att samtliga involverade parter, på ett mer rationellt sätt än tidigare, ska kunna utföra professionellt arbete och samtidigt frigöra tid för att kunna öka lönsamheten i alla led. Gruppsaksaffär ställer stora krav på flexibilitet. Försäkringskoncepten skall tillfredsställa specifika behov både vad gäller produkter, distribution och skadereglering. Det ställer stora krav på försäkringsgivarens förmåga att utveckla nya metoder och lösningar. Atlanticas roll kommer, beroende på affärens karaktär, att få olika utformning allt från fullservicebolag till riskbärare med en mäklare som ansvarar för administrationen. Inom segmentet organisationer avses bland annat kyrklig verksamhet och annan föreningsverksamhet. Atlantica är sedan årsskiftet försäkringsgivare för hälften av Svenska Kyrkans samlade egendomar i Sverige. Lönsamhet före volym Verksamheten kommer att drivas med en uttalad lönsamhetsinriktning. Atlantica kommer inte att delta i den jakt på volym som präglat svensk företagsförsäkring de senaste åren. Valet av nischer och kundsegment kommer att styras av lönsamhetsmålen. Goda mäklarkontakter Atlantica har under flera år legat i topp på mäklarnas rankinglista över vilka försäkringsbolag man föredrar att samarbeta med. Vår nya affärsinriktning baseras på mäklarna som exklusiv distributionskanal för våra tjänster. Atlantica kommer, som en av huvudaktörerna inom den redovisade nischen, att bli en 12

13 viktig samarbetspartner för försäkringsmäklarna. Arbetet med att vidareutveckla förtroendefulla affärsrelationer med mäklarna är därmed en hörnsten i vårt marknadsarbete. Effektiv administraion med kvalitetssäkring Som ett led i utvecklingen av den nya affärsinriktningen läggs stor vikt på att effektivisera de administrativa flödena till fördel för både mäklare och kunder. Ny teknik, kvalitetssäkrade rutiner och en ännu bättre skadereglering är viktiga element i det nya Atlantica Företag. Vi lever nära våra mäklare och kunder och kommer även fortsättningsvis att genomföra kundnöjdhetsundersökningar hos de kunder som drabbats av skada i syfte att säkerställa hög kvalitet. FLYGFÖRSÄKRING Stark marknadstillväxt Atlanticas flygförsäkringsverksamhet har sedan starten för cirka två år sedan utvecklats mycket positivt. Verksamheten har redan från start arbetat med inriktning på den lättare yrkesmässiga luftfarten och icke kommersiellt flyg. Dessutom försäkrar vi andra flyganknutna verksamheter som t ex flygverkstäder och flygplatser. Vårt marknadsområde är Norden och Baltikum. Året har präglats av en stark expansion och Atlantica är marknadsledande på vårt kundsegment. Premievolymen har ökat med närmare 75 % under En omfattande nyteckning tillsammans med övertagandet av Trygg-Hansas flygaffär har bidragit till tillväxten. Utöver stark expansion i Sverige och Norge har vi även gjort väsentliga inbrytningar i framför allt Danmark. Atlantica är idag den näst största För att kunna erbjuda en hög kvalitets- och servicenivå för våra flygförsäkringskunder, har Atlanticas personal ett stort engagemang i och utanför Sverige. 13

14 flygförsäkringsgivaren i Sverige med cirka luftfartyg försäkrade. Verksamheten inriktas på fortsatt tillväxt för att nå den affärsvolym som krävs för att skapa en balanserad och lönsam portfölj. Ett starkt alternativ för kunderna Atlanticas starka ställning på marknaden grundar sig på kundernas positiva värdering av oss som försäkringsgivare. Flygkunderna är mycket initierade och ställer stora krav på kvalificerad handläggning och kompetent personal. Atlantica har visat att vi med råge uppfyller kraven. Vi är dessutom det enda helsvenska försäkringsbolaget som bedriver flygförsäkring och kan erbjuda: Marknadens bästa villkor som är utformade efter svenska och nordiska förhållanden. Alla villkor och all kommunikation sker på svenska. Vi är det nära bolaget som finns på plats i Sverige. Personalen, som har mer än femtio års samlade flyg- och flygförsäkringserfarenheter, är väl känd och har ett mycket gott anseende på marknaden. All skadereglering ombesörjs av egen kvalificerad personal. Vi kan flyg! Stort engagemang i svensk och nordisk flygverksamhet För att kunna erbjuda våra kunder en hög kvalitetsoch servicenivå har vår personal ett stort engagemang i och utanför Sverige. Egen flygverksamhet, engagemang i flygorganisationer samt medverkan i utbildning och skadeförebyggande seminarier inom flygsäkerhetsområdet är några exempel på hur vi håller oss à jour med flygverksamheten. Atlantica är också, som ett led i våra skadeförebyggande satsningar, representerat i Luftfartsinspektionens långsiktiga projekt H50P som har som mål att till år 2008 minska antalet flyghaverier i Sverige till 50 % av 1998 års nivå. Ryktet om Atlanticas kompetens sprider sig alltmer... 14

15 Fem år i sammandrag RESULTAT Mkr Premieinkomst, brutto 471,4 453,9 402,4 448,5 584,5 Premieintäkt, brutto 467,2 443,0 405,5 455,8 570,5 Kapitalavkastning i försäkringsrörelsen 2,7 7,3 12,1 12,2 17,3 Försäkringsersättningar, brutto -521,8-767,0-414,1-364,7-296,7 Försäkringsrörelsens tekniska resultat -44,5-26,6 1,1 12,5 9,1 Årets resultat före skatt -32,8-12,2 17,2 21,4 15,1 FEM ÅR I SAMMANDRAG Konsolideringskapital Eget kapital (inkl säkerhetsreserv) 282,9 282,9 156,5 139,5 118,3 Övervärden 280,0 117,3 19,1 24,1 20,7 Summa Konsolideringskapital 562,9 400,2 175,6 163,6 139,0 NYCKELTAL (skatt 28%) Procent om ej annat anges Skadeprocent, brutto 111,7 173,0 102,1 80,0 52,0 Driftskostnadsprocent, brutto 27,7 27,4 24,6 21,1 17,7 Totalkostnadsprocent, brutto 139,4 200,4 126,7 101,1 69,7 Direktavkastning 4,5 5,2 5,1 7,0 7,9 Konsolideringsgrad Räntabilitet på justerat eget kapital 21,5 26,0 6,9 14,7 12,4 Justerad soliditet 33,5 29,2 19,8 19,5 17,7 15

16 RESULTATRÄKNING Resultaträkning 1999 Mkr Teknisk Redovisning av Skadeförsäkringsrörelse Premieintäkter brutto (före avgiven återförsäkring) 463,7 440,2 Premier för avgiven återförsäkring -259,1-269,5 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 2,7 7,3 Försäkringsersättningar (före avgiven återförsäkring) -517,2-760,4 Återförsäkrares andel av försäkringsersättningar 341,3 620,5 Driftskostnader -75,9-64,7 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat -44,5-26,6 Icke-Teknisk Redovisning Kapitalavkastning 11,7 14,4 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -32,8-12,2 Koncernbidrag 32,8 38,6 Avsättning till säkerhetsreserv 0,0-26,4 Skatt på årets resultat/latent skatt - 0,0 Årets resultat

17 Balansräkning 1999 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Mkr Not Immateriella tillgångar 8,7 1,2 Placeringstillgångar 239,5 178,4 Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 422,2 445,4 Fordringar 277,8 292,4 Andra tillgångar 113,2 102,2 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2,4 2,0 Summa tillgångar 1.063, ,6 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Mkr Eget kapital Bundet eget kapital 57,2 57,2 Fritt eget kapital 103,2 103,2 Summa eget kapital 160,4 160,4 Obeskattade reserver 122,5 122,5 Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) 654,6 638,9 Skulder 118,1 94,3 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8,2 5,5 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1.063, ,6 17

18 RESULTATANALYS PER FÖRSÄKRINGSGREN Resultatanalys per försäkringsgren SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT Totalt, direktförsäkring i Sverige Konsument Mott åter- Mkr Totalt Företag Transport Rederi exkl båt Båt Motor Flyg Summa försäkring Premieintäkter efter avgiven återförsäkring ,6 103,6 16,9 4,8 4,1 66,8 2,9 2,0 201,1 3, ,7 84,4 14,6 4,9 2,1 60,5-1,3 167,8 2,9 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 2,7-0,2 0,2 0,0-0,1 1,9 0,3 0,1 2,2 0,5 Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring ,9-86,0-20,8-3,9-2,3-51,9-4,7-2,7-172,3-3, ,9-65,6-15,2-7,0-0,2-45,0 - -1,0-134,0-5,9 Driftskostnader -75,9-44,6-6,4 0,3-6,5-14,6 0,1-1,9-73,6-2,3 Försäkringsrörelsens tekniska resultat ,5-27,2-10,1 1,2-4,8 2,2-1,4-2,5-42,6-1, ,6-14,8-3,2 0,1-8,8 4,5 - -1,1-23,3-3,3 Skadeprocent brutto ,7 129,0 101,8 91,9 74,9 75,9 127,9 132,4 111,5 131, ,0 234,9 78,0 165,4 9,8 72,7 63,8 172,8 207,6 Driftskostnadsprocent brutto ,7 27,9 25,7 16,7 125,1 21,9 38,6 38,1 27,4 64, ,4 27,1 23,8 14,8 473,8 21,9 62,9 26,9 79,4 Totalkostnadsprocent brutto ,4 156,9 127,5 108,6 200,0 97,8 166,5 170,5 138,9 195, ,4 262,0 101,8 180,2 483,6 94,6 126,7 199,7 287,0 18

19 19

20 20 Försäkrings AB Atlantica Box Göteborg Kungsgatan Stockholm

VD har ordet LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

VD har ordet LARS NORDSTRAND VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Moderna Försäkringar 2002 1 2 INNEHÅLL VD har ordet 4 Bäst i klassen 5 En koncern med nischad specialistkunskap 6 Atlantica Båt 8 Konsumentförsäkring 10 Företagsförsäkring 12 Bilsport & MC Specialförsäkring

Läs mer

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR VD HAR ORDET

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR VD HAR ORDET Moderna Försäkringar 2006 INNEHÅLL VD har ordet 4 Tillväxt och lönsamhet 5 Ett axplock från år 2006 6 Försäkring med fokus på nischer 8 En stark finanskoncern 9 Moderna Sak 10 Atlantica Båt 12 Företagsförsäkring

Läs mer

EKONOMISK INFORMATION

EKONOMISK INFORMATION BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 16 maj 2002 klockan 16.00 på Gamla Stans Bryggeri, Skeppsbrokajen, Tullhus 2, Stockholm. Anmälan om deltagande görs till bolaget under adress: Invik

Läs mer

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad.

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad. Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling 8 - Resultat och ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän innehåll Inledning 3 Vd har ordet Verksamheten 4 Allt under samma tak Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys

Läs mer

Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa...

Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa... VISION Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa... Den nya koncernen i siffror (Resultatuppgifterna proforma) 1997 1996 Rörelseresultat, Mkr 4 227 7 307 Förvaltningsresultat,

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013

Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Halland Årsredovisning 2013 innehåll Året som gått 2013 Inledning 3 Året som gått 2013 4 VD har ordet Verksamheten 6 Kom närmare 10 SIV - samverkan i Väst 12 Miljö & CSR 16 Privat 18 Företag

Läs mer

Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012 hemmaplan - Länsförsäkringar Skaraborgs kundtidning hemmaplan LänsförsäKringar skaraborg informerar INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 Året i korthet SPP 02 Årsredovisning 2002 Året i korthet JANUARI 2002. SPP övertar försäkringsrådgivare från Handelsbanken Liv. Handelsbanken Liv är fokuserade på marknaden för privatpersoner

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 årsredovisning 1998 Från och med januari 1999 tillfördes Tieto Entra och ett nytt och starkare Entra bildades. Välkommen till det Nya Entra. INNEHÅLL entra i korthet 2 det nya entra 3 entras aktie 6 styrelseberättelse

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

teletrade årsredovisning 2000

teletrade årsredovisning 2000 teletrade årsredovisning 2000 kalender Ordinarie bolagsstämma den 24 april 2001. Delårsrapport för 3 månader 2001 publiceras den 24 april 2001. Delårsrapport för 6 månader publiceras den 19 juli 2001.

Läs mer

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent Årsredovisning 2009 INNEHÅLL 2009 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Mål, affärsidé och vision 8 Samtal mellan Lena Apler och Jan Kvarnström 10 Succé för Collector Swedish Open! 13 Marknadsöversikt

Läs mer

Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland Årsredovisning 2014 Innehåll Året i korthet 3 Fakta om Dina Försäkringar Öland 3 VD har ordet 4 Öländsk drivkraft 6 Att våga sticka ut 8 Förvaltningsberättelse 10 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Resultatanalys

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Koncernen Resultaträkning 16 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14 VD ÅRSRAPPORT har ordet 2010 1 INNEHÅLL 3 Sparbanken 4 Sparbanken 6 ÅRET Öresund i korthet Öresund KONCERNEN i KORTHET 17 VÅRA ÄGARE 17 SAMHÄLLSANSVAR 18 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 8 VD HAR ORDET 20 PRO FORMAredovisning,

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig sakförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 9 Resultatanalys 11 Balansräkningar 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalyser

Läs mer

NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel

NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel NEONET ÅRSREDOVISNING 2000 NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel Vårt mål är att våra kunder år 2003 ska kunna handla åttio procent av det globala börsvärdet i NeoNets handelsnätverk. Den nivån

Läs mer

06 06 Årsredovisning 2006

06 06 Årsredovisning 2006 0 Årsredovisning 2006 6 1 2006 i korthet 2 VD har ordet 4 Affärsidé 5 Vision och mål 6 En marknad i tillväxt 8 Affärsområde Finans 10 Affärsområde Juridik 12 Affärsområde Inkasso 14 En kompetent organisation

Läs mer

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult).

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult). årsredovisning innehåll Vd-kommentar 4 Skadeförebyggande 6 Förvaltningsberättelse 12 Femårsöversikt 15 Resultaträkning 16 Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen 17 Noter till resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen

Läs mer

Finansiell partner för Europa

Finansiell partner för Europa Årsredovisning 2000 00 Finansiell partner för Europa Genom förvärv och framgångsrik utveckling av nya tjänster och distributionsvägar har SEB vuxit till en europeisk finansiell partner, till framförallt

Läs mer

Innehåll. 2 Allra Årsredovisning 2014. Allra Årsredovisning 2014 3

Innehåll. 2 Allra Årsredovisning 2014. Allra Årsredovisning 2014 3 ÅRSREDOVISNING Innehåll Detta är Allra...4 Koncernchefen har ordet... 6 Organisationsstruktur... 8 HR... 9 Styrelse...10 Allra Pension AB...12 Allras strategifonder...16 Allra Försäkringsförmedling AB...20

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Fem år i sammandrag... 7 Koncernens resultaträkning...8 Koncernens totalresultat...9 Koncernens balansräkning... 10

Läs mer