Den marina offshoremarknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den marina offshoremarknaden"

Transkript

1 MarintronicsTM optimering av marina kraft- och automationssystem med industriell IT Trygve Lauvdal, Asgeir Sørensen, Alf-Kåre Ådnanes, Jann-Peter Strand, Jan Fredrik Hansen, Ole J. Sørdalen ABB är en ledande leverantör av elkraft- och automationssystem. Företaget erbjuder integrerade lösningar för den marina marknaden. Bland lösningarna kan nämnas elkraft-, automations- och positioneringssystem. Med Marintronics stärker ABB fördelarna för kunderna. Idag går det att välja en integrerad lösning från ABB som innehåller nya programvarufunktioner som minskar konstruktions- och driftskostnaderna. Samtidigt ökar tillförlitligheten och säkerheten under drift. De nya programvarufunktionerna är implementerade som analysverktyg för konstruktion och dynamik inom det totala integrerade systemet. De har formen av ett energiadministrationssystem, operatörsstöd och nya positioneringsfunktioner där kunskap om övriga systems struktur och dynamiska egenskaper utnyttjas. Den marina offshoremarknaden innefattar fartyg och plattformar för oljeprospektering, borrning, produktion, lastning, rörledningsläggning och service. Som regel kräver sådan verksamhet stora mängder energi, dyrbara installationer för energiproduktion, säker och tillförlitlig driftsutrustning och pålitlig driftstyrning. Summan av belastningarna från produktion, borrning, hjälpsystem, positionering och bostadsutrymmen gör att den installerade effekten typiskt ligger inom området MW. Hela detta effektbehov fylls av ABB:s integrerade dieselelektriska lösning med kraftsystem, automation och positioneringssystem. Eftersom alla elenergiförbrukande laster (t.ex. positionering/framdrivning, borrning och automationsprocesser) är sammankopplade via ett gemensamt matningssystem finns det en enorm potential att minska energiförbrukningen och rökgasemissionerna och öka driftsäkerheten. Hemligheten är att utnyttja fördelarna med integration till det yttersta. Marintronics introducerar nya lösningar inom ramen för Industrial IT, med programvaruverktyg och funktioner som ger kunderna ett bredare urval då de jagar en funktionellt integrerad totallösning från ABB. Kostnaden för den övergripande konstruktionen av kraft-, automations- och positioneringssystem minskar tack vare analysförmågan i ett nytt programvaruverktyg. Verktyget står för ömsesidig interaktion mellan delsystemen i konstruktionsfasen och senare under driften av anläggningen. Följaktligen, genom att öka den totala stabiliteten sett till bättre förutsägbar prestanda för den installerade utrustningen, kan konstruktionen göras mindre konservativ och därmed mindre kostsam. Driftskost- 28 ABB tidning 1/2000

2 Information management Simulation Remote diagnostics Plant network Dynamic positioning network Safety systems Power management Fieldbus network Distributed control 1 Marintronics utnyttjar den fysiska nätverksintegreringen i olika ABB-system och -produkter. naderna minskar på grund av den förbättrade kraftsystemkonstruktionen för varje fartyg/plattform och det nya EMS-systemet (Energy Management System). Vidare tillkommer nya funktioner i positioneringssystemet, där processkunskapen också utnyttjas till fullo. Genom att använda kunskapen om kraftsystemet i positioneringssystemet, och om positionerings- och automationssystemen i EMS, kan energiförbrukningen och rökgasemissionen minskas. Driftsättningstiden och -kostnaden minskar på grund av omfattande förkonstruktion med en totalsystemsimulator. På motsvarande sätt gäller att den totala systemkunskapen kan återanvändas i programvaruverktyg för analys online och offline, liksom för operatörsupport. Detta ökar såväl den driftsmässiga tillgängligheten som säkerheten. För en översikt över ABB:s positioneringssystem hänvisas till referenslistan. Marintronics Marine Systems), operatörer (Smedvig Offshore) och oljebolag (Norsk Marintronics är ett internationellt F&U-projekt med deltagare från både Hydro). ABB Corporate Research, Finland och Norge. Det internationella projektkonsortiet består av leve- Norska tekniska högskolan (NTNU) forskningsinstitutet Marintek och rantörer av fartygsutrustning (ABB), är huvudsakliga F&U-partners i projektet, medan ABB Industri har det konstruktörer (Ulstein Ship Technology som är en del av Rolls Royce övergripande projektansvaret. 2 Genom sin mellanteknik kommer ABB att noggrant utveckla en integrerad lösning som optimerar fartygets funktion och minskar dess livscykelkostnad. ABB tidning 1/

3 3 Design Testing Training External External Projektet stöds av Norska forskningsrådet (NFR) och ingår i Eureka på grund av dess betydande potential inom områdena energioptimering och minskad emission av CO x /NO x. Centralpunkten för projektet har varit att utnyttja den fysiska nätverksintegreringen i olika ABB-system och -produkter 1, liksom kunskapen om de dynamiska egenskaperna för de underliggande fysiska processerna och deras ömsesidiga samverkan. Denna funktionella integrering av kraftgenerering, kraftdistribution, automation, positionering och framdrivning för fartyg och olje- och gasplattformar är kärnan i Marintronicsprojektet 2. Därför kan ABB:s kompetens och förmåga inom automations- och kraftteknik utnyttjas till fullo och kombineras med processkunskap, till fromma för såväl kunder som miljö. Total anläggningssimulering Alla flytande och fasta offshoreinstallationer, oberoende av om de används för borrning, produktion eller service, har ett antal processer som utgör goda simuleringsmodeller. Numerisk simulering har visat sig vara det effektivaste analysverktyget vid konstruktion och verifiering av anläggningsprestanda och Operator Simulatoruppställning vid olika projektsteg 4 Gemensam simulatorkärna för olika typer av simulering Power data Vessel data Propulsion data External Operator Kernels Real-time Common Off-line robusthet, medan simulatorer även används i senare skeden, som i beslutsstödsystem för operatörerna för att garantera säker drift. Här talar vi i första hand om borrning, framdrivning, kemiska processer etc. För alla flytande offshoreanläggningar finns det två processer som simuleras i hög grad redan idag, nämligen fartygsrörelserna under inverkan av vind- och våglast och elkraftsystemet. Å ena sidan finns det diverse verktyg, vanligen konstruerade av elkraftindustrin och utnyttjade av denna, för att simulera elkraftsystemen. Å andra sidan har leverantörer av positioneringssystem, fartygskonstruktörer etc. sina egna fartygsmodeller för att prova styralgoritmer och/eller verifiera konstruktioner. Följaktligen har situationen för industrin hittills varit att simulering av fartygsrörelser och kraftsystem separeras såväl kompetensmässigt som verktygsmässigt. Så är fallet även om de båda kompetensområdena är starkt kopplade till varandra, eftersom styr- och framdrivningspropellrarna hör till huvudförbrukarna i kraftsystemet. Ett exempel på funktionell integration som har utvecklats inom ramen för Marintronics -konceptet är interaktionen mellan kraftadministrationssystemet (PMS, som styr kraftsystemet) och positioneringssystemet, i syfte att undvika oönskad lastfrånkoppling och, i värsta fall, blackout på grund av stor belastning från framdrivningspropellrarna. Så vitt känt finns det, förutom de simulatorer som utvecklats här, inga programvarupaket som kan användas för simulering av den totala farkostens automations- och kraftanläggning, även om en sådan produkt skulle vara av avgörande betydelse för att verifiera och optimera styrstrategierna och garantera Real-time Off-line 30 ABB tidning 1/2000

4 en bränsleoptimal fartygsprestanda i kombination med högsta möjliga säkerhet. Inom ramen för Marintronics har en nyskapande total fartygssimulator tagits fram, som kombinerar tillgängliga resurser med hög kompetens inom områdena kraft, hydrodynamik och styrteori. Därför går det idag att samtidigt simulera elkraftsystemet och fartygets rörelser med sex frihetsgrader. Den totala fartygssimulatorn erbjuder flera fördelar. För det första är det en flexibel testbänk för avancerade integrerade styrstrategier, som t.ex. ABB Energy Management System, för att uppnå säker och ekonomisk konstruktion och drift. För det andra ger den integrerade fartygssimulatorn som används i laboratorieuppställningen möjlighet att genomföra PMS-konstruktion av de aktuella uppgifterna inom huset, vilket annars skulle ha fått göras på plats. 5 Enlinjeschema för simulering av kraftsystem Gemensamma simuleringsverktyg I processen att bygga ett nytt offshorefartyg, från konceptlösning till driftsättning, används datorsimulering för flera olika ändamål. De tre huvudområdena är följande: Konstruktionsverifiering Provning av programvara Operatörsutbildning Det är uppenbart att olika krav råder för datorsimulering inom de olika projektstegen. Av tradition olikartade parter är engagerade i utveckling och användning av de olika simuleringspaketen 3. Med tanke på att de underliggande kraven för alla de tre nämnda simuleringsverktygen är gemensamma, dvs. att förutsäga fartygets rörelse eller kraftsystemets prestanda med en önskad noggrannhet, har ABB utvecklat en gemensam simulator som kan användas inom alla projektsteg. Den nya installationen består av tre moduler: två realmoduler, varav en används för realtidssimulering och den andra för offlinesimulering, samt en gemensam styrmodul 4. De tre modulerna använder samma filformat och kan kombineras för att bilda två olika återkopplande system. Ett arbetar i realtid och ett arbetar offline. Samtliga moduler är självkonfigurerande utgående från processanläggningens parametrar. Exempelvis anpassar sig styrsystemet automatiskt till det givna antalet styrpropellrar. 6 Modell av ABB SAMI Megastar som används i kraftsystemsimuleringar ABB Integrated Vessel Simulator ABB Integrated Vessel Simulator har utvecklats inom ramen för Marintronics för att tillåta total simulering och integrering av befintliga simuleringsverktyg. Teknisk utmaning Den huvudsakliga tekniska utmaningen vid samtidig simulering av elektriska och mekaniska system är de olika fysiska egenskaperna. Dynamiken i ett mekaniskt system är långsam (tidskonstanterna är typiskt större än 1/10 s), medan elektriska system har snabb dynamik (tidskonstanterna understiger typiskt 1/10 s). Utgående från den kompetens kring elkraft som fanns i huset förbättrades kraftsystemmodellerna, medan den erforderliga noggrannheten i simuleringarna upprätthölls. Beskrivning För att skapa ett användargränssnitt som både skulle vara lättförståligt för kunderna och enkelt att använda har dra/släpp-principen utnyttjats. Utgående från ett elementbibliotek kan användaren rita upp ett kom- ABB tidning 1/

5 7 Bildskärmsutskrift av kraftsystemsida i ABB:s realtidssimulator, konfigurerad för borrplattformen West Venture plett enlinjeschema och använda övertonsstörningar och kortslut- detta för sina simuleringar. Bibliningsnivåoteket innefattar alla ABB:s kraftsystemprodukter som är relevanta för marina tillämpningar, som ställverk, generatorer, transformatorer, motorer, strömriktare etc. Dessutom kan parametrar specificeras för samtliga block. Exempelvis genom att dubbelklicka på ett strömriktarblock öppnas fönstret som visas i Samtidig integrering av kraftsystemdynamik och diverse tunga laster, som borrmotorer och styrpropellrar. Beräkningen av styrpropellerlasten bygger på fullständiga tidsdomänsimuleringar för positionering. Tidsserieanalyser av olika system, som matning, positionering och borrning. Styrförmågediagram där tillgänglig effekt för varje enskild styrpropellermotor beaktas. Primär analys av kraftsystemets 5 6 Enkel generering av realtidsversion för test och demonstration av programkod. Ett exempel på en display av ett reellt kraftsystem i realtidsversion visas i 7. Verifiering. Där ABB Industri har nyligen levererat kan strömriktarmodellen specificeras till spänning och effekt. automation och positioneringssys- en totallösning, inklusive elkraft, Simulatorn har följande egenskaper: tem, till borrplattformen West Venture av typen semi-submersible. Plattformen tillhör Smedvig Offshore. Den byggdes av Hitachi Zosen, Ariake i Japan och stod klar för drift i början av år Under provning till havs i Japan (september 1999) och Norge (december 1999) loggades mätdata från kraftsystem, styrpropellrar och fartygsrörelser. Uppmätta data jämfördes med datorsimuleringarna. Simulatorn visade utmärkt överensstämmelse med uppmätta värden för samtliga simulerade anläggningsparametrar. 9 visar två exempel, nämligen bränsleförbrukning för generatorerna 1 och 2 och varvtalet i styrpropeller 1. Dessutom har dynamiken för varje kraftsystemkomponent verifierats med simuleringarna i den extremt noggranna kraftsystemsimulatorn SimPow. Styrning av styrpropellrarnas vridmoment En viktig funktion i ABB:s positioneringsstyrsystem är regulatorn för styrpropellrarnas vridmoment, som minskar störningarna på kraftsystemet samtidigt som positioneringsnoggrannheten förbättras. Denna funktion ökar fördelarna med ett integrerat kraft- och positioneringssystem från ABB. 8 West Ventureborrplattformen av typ semi-submersible 32 ABB tidning 1/2000

6 F[kg/h] a n[rpm] t[s] b t[s] 9 Verifiering av kraftsystemsimulator. Plottning a visar den simulerade och uppmätta bränsleförbrukningen (F) för generatorerna 1 och 2, medan plottning b visar simulerade och uppmätta varvtal (n) för styrpropeller 1. Röd Simulerat Blå Uppmätt t Tid RPM input Positioneringsregulatorn beräknar kraftbörvärden för rullning och svajning samt moment i girar. Allokeringsalgoritmer för styrpropellrarna fastställer motsvarande kraft och riktning från varje styrpropelleraggregat, för att uppfylla positioneringsregulatorns kommandon. I konventionella system har signalerna för den slutliga propellerbladvinkeln eller varvtalsbörvärdet (RPM) fastställts från stationär propellerkraft till varvtals/bladvinkelrelationer, vilka bygger på information om styrpropelleraggregatets karakteristik och data från dragkraftprov vid kaj som utförts av styrpropellertillverkaren. Dessa förhållanden kan senare modifieras under prov till havs. Emellertid påverkas de starkt av lokala vattenflöden kring propellerbladen, skrovkonstruktion, driftfilosofi, fartygsrörelser, vågor och vattenströmmar. I konventionella positioneringssystem tar reglersystemet ingen hänsyn till variationer i dessa förhållanden. Detta resulterar i minskad nog- 10 Olika inneboende egenskaper för konventionell varvtalsreglering och vridmomentreglering Variable torque Power Torque input Constant torque Power grannhet och responstid vid positionering. Dessutom kan variationerna leda till försämring av prestanda och stabilitet i elkraftsystemet på grund av oönskade toppar och dalar som orsakas av fluktuationer i kraftuttaget från propelleraxlarna. De oförutsägbara lastvariationerna tvingar operatören att ha mera effekt tillgänglig än vad som egentligen skulle vara nödvändigt, och därför kommer dieselgeneratorerna i genomsnitt att arbeta flera timmar vid lägre effekt. Detta innebär i sin tur ökad motorförslitning och ökade underhållskostnader. I ABB:s koncept används styrpropelleraggregatens vridmoment och propellerkrafter för att mappa vridmoment- och effektbehovet och därmed för att styra framdrivnings- och styrpropellrar. Börvärdet till styrpropellrarna är ett momentvärde istället för ett RPM/bladvinkelvärde. Detta angreppssätt minskar ovannämnda problem. Prestanda och stabilitet för det elektriska kraftnätet förbättras avsevärt, samtidigt som förslitningen på framdrivningsutrustningen minskar och positioneringsnoggrannheten ökar 10. ABB tidning 1/

7 Present to operator 11 Principen för expertsystemet ABB:s expertsystem Send to shore Gather and analyze data from processes and equipment Tillgängligheten för processdata och signaler, samt processens kunskap om det totala integrerade fysiska systemet och styrsystemet, utnyttjas för utveckling av nya expertsystem. Dessa innehåller funktioner för såväl online- som offlineanalys 11. Huvuduppgiften för onlineexpertsystemet är att utvärdera möjligheten för den aktuella systemkonfigurationen (inklusive kraftproduktion och -distribution, positionering och process) att lösa de aktuella uppgifterna. Hänsyn ska tas till specifika operatörsbeslut, händelser och systemhaverier. Bland viktiga funktioner kan nämnas varningar och larm som presenteras vid operatörsstationen i fall då ett fel eller en operatörsinmatning skulle orsaka ett allvarligt fel, exempelvis positionsavvikelse eller överbelastning av kraftsystemet. Dessutom skall operatören förses med prestandakurvor för de olika systemen, vid operatörsstationerna. För positioneringssystemet skulle en sådan kurva typiskt bestå av en illustration av de genomsnittliga vind- och vågkrafterna i förhållande till den maximala hållkraften hos styrpropellrarna vid de olika riktningarna för ett medelvärde av vind- och vågkrafter. Operatören använder denna information för att generera tillräcklig effekt med minsta möjliga bränsleåtgång. Offlineexpertsystemet samlar och analyserar alla relevanta data från processer och utrustning ombord på fartyget. Resultatet av analyserna görs tillgänglig för operatören via funktioner för plottning, trendkurvor och statistisk analys. Dessutom kan data användas för optimering av prestanda, säkerhet och diagnostik samt underhållsplanering på land (via satellit). Referenser [1] T.I. Fossen: Guidance and of Ocean Vehicles. John Wiley and Sons Ltd, [2] J.P. Strand, A.J. Sørensen, T.I. Fossen: Modelling and control of thruster assisted position mooring systems for ships. 4th IFAC Conference on Manoeuvring and of Marine Craft (MCMC 97), Brijuni, Croatia, , [3] O.J. Sørdalen: Optimal thrust allocation for marine vessels. IFAC J. of Engineering Practice, vol 5, no 9, , [4] A.J. Sørensen, S.I. Sagatun, T.I. Fossen: Design of a dynamic positioning system using model-based control. IFAC J. of Engineering Practice, vol 4, no 3, , [5] A.J. Sørensen, A.K. Ådnanes, T.I. Fossen, J.P. Strand: A new method of thruster control in positioning of ships based on power control. 4th IFAC Conference on Manoeuvring and of Marine Craft (MCMC 97), Brijuni, Croatia, , [6] A. J. Sørensen, A.K. Ådnanes, T. Lauvdal, O. J. Sørdalen: Integrerad styrpropellerstyrning totallösningar för kraftgenerering och automation inom den marina sektorn, ABB Tidning 1 99, Författare Trygve Lauvdal Asgeir Sørensen Alf-Kåre Ådnanes Jann-Peter Strand Jan Fredrik Hansen ABB Industri PO box 6540 NO-0501 Oslo / Norway Telefax: Ole J. Sørdalen ABB Corporate Research Bergervein 12 NO-1361 Billingstad / Norway E-post: Telefax: ABB tidning 1/2000

Integrerad styrpropellerstyrning. totallösningar för kraftgenerering och automation inom den marina sektorn

Integrerad styrpropellerstyrning. totallösningar för kraftgenerering och automation inom den marina sektorn Integrerad styrpropellerstyrning totallösningar för kraftgenerering och automation inom den marina sektorn ABB har utvecklat ett integrerat styrsystem för styrpropellrar, med betydande drift- och kostnadsmässiga

Läs mer

Hur kan vi ta vara på våra naturliga resurser I Östersjön och samtidigt bidra till en förbättrad miljö I havet?

Hur kan vi ta vara på våra naturliga resurser I Östersjön och samtidigt bidra till en förbättrad miljö I havet? Hur kan vi ta vara på våra naturliga resurser I Östersjön och samtidigt bidra till en förbättrad miljö I havet? 1. VINDKRAFT 2. VÅGKRAFT 3. HAVSSTRÖMMAR 4. SYRESÄTTNING 5. FORSKNING 6. UTVECKLING 7. FISKODLING

Läs mer

Tmax en ny familj effektbrytare med gjuten kapslingttechnology. Simone Ambruschi, Renato Dosmo

Tmax en ny familj effektbrytare med gjuten kapslingttechnology. Simone Ambruschi, Renato Dosmo Generation Review Tmax en ny familj effektbrytare med gjuten kapslingttechnology Simone Ambruschi, Renato Dosmo Hård konkurrens och behovet att behålla eller öka marknadsandelen tvingar tillverkare av

Läs mer

Avancerad styrning och kontroll av oljekällor Ray Phillips, Jacob G. Hoseth

Avancerad styrning och kontroll av oljekällor Ray Phillips, Jacob G. Hoseth Få mer ur oljekällor till havs 1 En multilateral brunn i ett undervattensfält kan typiskt se ut på detta sätt. Under brunnhuvudet grenas hålet ut till ett antal produktionszoner. Avancerad styrning och

Läs mer

Lars-Erik Häll, personlig erfarenhet

Lars-Erik Häll, personlig erfarenhet Lars-Erik Häll, personlig erfarenhet 1974 1976 1980 1980 1993 1988 1989 1994 1998 1999 2000 2001 2006 Dipl. Ing., Tekniska Högskolan i Helsingfors Driftsättare, Asea-Atom (Västerås Olkiluoto Västerås)

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Torbjörn Thiringer Juli 2005 STEM projektnummer: 21450-1 STEM diarienummer: 5210-2003-03864 Institutionen för Energi och Miljö, Chalmers

Läs mer

Carl-Fredrik Lindberg, ABB Corporate Research. Automation Scandinavia, Trådlös kommunikation i industrin - ett PiiA-projekt

Carl-Fredrik Lindberg, ABB Corporate Research. Automation Scandinavia, Trådlös kommunikation i industrin - ett PiiA-projekt Carl-Fredrik Lindberg, ABB Corporate Research. Automation Scandinavia, 2016-04-12 Trådlös kommunikation i industrin - ett PiiA-projekt Trådlös reglering Tidigare och nuvarande PiiA-projekt Control & Communications

Läs mer

XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI. http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT

XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI. http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT XS4 MINI DESIGN XS4 MINI DESIGN : Modern och stilren design är SALTO:s varumärke. Med XS4 Mini

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

En global koncern till din tjänst

En global koncern till din tjänst En global koncern till din tjänst Leroy-Somer har med hjälp av sina 10 000 medarbetare byggt upp ett globalt nätverk med 470 kunskaps- och servicecentra som kan erbjuda det tekniska och affärsmässiga stöd

Läs mer

Valmatics. Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning.

Valmatics. Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning. Valmatics Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning. Det finns många förklaringar till Valutecs fram gångar på marknaden. Det skulle

Läs mer

Welcome to Wilhelmsen Technical Solutions KNOWLEDGE

Welcome to Wilhelmsen Technical Solutions KNOWLEDGE Welcome to Wilhelmsen Technical Solutions KNOWLEDGE COMPETENCE EXPERIENCE WILHELMSEN TECHNICAL SOLUTIONS PART OF WILHELMSEN MARITIME SERVICES Occupies a leading position in the global maritime service

Läs mer

1. Inledning. 1. Inledning

1. Inledning. 1. Inledning För de flesta människor är ett relativt okänt begrepp trots att var och en i det dagliga livet ständigt kommer i kontakt med och t.o.m. själv utövar. Reglerteknik är varje rationell metod att styra eller

Läs mer

Totally Integrated Power

Totally Integrated Power Special Elfack 2011 Totally Integrated Power Integrerade totallösningar för hela energiförsörjningskedjan: produktion, transmission, distribution och konsumtion En pålitlig och optimal elförsörjning och

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

Hur mår din eldistribution och dina kondensatorer? Mätning, analys och underhåll för bättre elkvalitet

Hur mår din eldistribution och dina kondensatorer? Mätning, analys och underhåll för bättre elkvalitet Hur mår din eldistribution och dina kondensatorer? Mätning, analys och underhåll för bättre elkvalitet Provad utrustning och analyserat nät ger säker och tillförlitlig elkvalitet En allt kraftfullare satsning

Läs mer

EMERSON. Marine Fuel Measurement Solutions. Emerson Overview. Agenda Marin: Fuel Control - Efficiency. Michael Jägbeck

EMERSON. Marine Fuel Measurement Solutions. Emerson Overview. Agenda Marin: Fuel Control - Efficiency. Michael Jägbeck Agenda Marin: Fuel Control - Efficiency EMERSON Marine Fuel Measurement Solutions Emerson Overview Michael Jägbeck Product Marketing Manager Flow North East Europe: NEE Per Stenhammar Marine Sales Denmark

Läs mer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer 7 Konstruera konceptet 7.1 Systemarkitektur En utförlig systemarkitektur har satts upp för att underlätta konstruktionen av produkten. Genom att omforma delsystemen till moduler fås en bättre översikt.

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

Kurser inom Vattenkraft

Kurser inom Vattenkraft Kurser inom Vattenkraft Bygger din kompetens Vattenkraftteknik grundläggande kurs Söker du en bra plattform för din fortsatta karriär inom vattenkraftteknik? Vi hjälper dig att få rätt kompetens utifrån

Läs mer

Simulering av brand i Virtual Reality

Simulering av brand i Virtual Reality Simulering av brand i Virtual Reality Bakgrund Användningen av virtual reality (VR, virtuell verklighet) som ett forskningsverktyg inom brandteknik och utrymning har på senare tid visat sig vara mycket

Läs mer

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment Simulator för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet Problemställning Bakgrund Anläggningsmaskiner och lastbilar används i en mängd olika applikationer över hela världen. Miljöpåverkan och kostnader

Läs mer

Framtidens Energilösningar

Framtidens Energilösningar Framtidens Energilösningar Marie Holmberg Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Faktum Energidilemmat Behov Efterfrågan År 2050 Elförbrukning år 2030 Källa: IEA 2007 vs CO

Läs mer

Bioenergikluster Småland. En rapport inom Energimyndighetens Euforiprojekt:

Bioenergikluster Småland. En rapport inom Energimyndighetens Euforiprojekt: Bioenergikluster Småland En rapport inom Energimyndighetens Euforiprojekt: Kommersiella förutsättningar för att implementera gassensorer i biobränsleeldade närvärmeanläggningar David Eskilsson & Claes

Läs mer

Serviceteam. all about handling

Serviceteam. all about handling Serviceteam all about handling Munck Cranes AB Företaget säljer idag lyftutrustning till över 70 länder. Utrustningen användes till många olika applikationer inom industri, fiskeri samt varv, process och

Läs mer

Borrning på stora havsdjup med nya lösningar By Ian Calder

Borrning på stora havsdjup med nya lösningar By Ian Calder Borrning på stora havsdjup med nya lösningar By Ian Calder ABB Vetco Gray möter dagens problem inom djuphavsborrning med hjälp av en rad lösningar som bl.a. innefattar betydligt bättre lastbärande strukturer

Läs mer

Vakuumpumpar och kompressorsystem från AxFlow. När du behöver en pålitlig pumplösning för processgaser.

Vakuumpumpar och kompressorsystem från AxFlow. När du behöver en pålitlig pumplösning för processgaser. Vakuumpumpar och kompressorsystem från AxFlow När du behöver en pålitlig pumplösning för processgaser. Med hundra års erfarenhet Tack vare vår mångåriga erfarenhet av installerade system med vakuumpumpar

Läs mer

danfoss-systemet AK-SM 850 & AK-EM 800 COOL THINKING Sunda och hållbara butiker

danfoss-systemet AK-SM 850 & AK-EM 800 COOL THINKING Sunda och hållbara butiker VI PRESENTERAR DET NYA danfoss-systemet AK-SM 850 & AK-EM 800 COOL THINKING Sunda och hållbara butiker MÖT NÄSTA GENERATIOns KYLSYSTEM FRÅN DANFOss Danfoss har använt fyra år och 200000 mantimmar för att

Läs mer

Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer

Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer En enkel enhet för övervakning och styrning Det finns många sätt att göra avloppsnät effektivare och mer tillförlitliga

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.4.211 1 Wärtsilä Centralt Q1/11 Omsättning 1.83 milj. euro, +18% Orderingång 979 milj. euro, +11% Rörelseresultat 113 milj.

Läs mer

Vattenfalls FoU - innovation för ett energilandskap i förändring. Dr. Karl Bergman, Vice President R&D Projects ELMA 2012-05-15

Vattenfalls FoU - innovation för ett energilandskap i förändring. Dr. Karl Bergman, Vice President R&D Projects ELMA 2012-05-15 Vattenfalls FoU - innovation för ett energilandskap i förändring Dr. Karl Bergman, Vice President R&D Projects ELMA 2012-05-15 Smart Grids Program Karl Bergman Johan Söderbom Uthållighet i energisystemet

Läs mer

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda.

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda. Skruvkompressorer över 30 kw Människor. Passion. Prestanda. Människor. Passion. Prestanda. Definiera dina behov så Vårt utbud av oljeinsprutade skruvkompressorer på 30-90 kw är omfattande och hela serien

Läs mer

GPRS Data Logger och Internetportalen D2W

GPRS Data Logger och Internetportalen D2W GPRS Data Logger och Internetportalen D2W Obegränsad åtkomst till mätdata! ventim.se » GPRS-Data Logger och Internetportalen D2W Rapportering Övervakning av gränsvärden Systemövervakning Larmhantering

Läs mer

Drivsystemskoncept för kranar. Lätta på lasten för din kran

Drivsystemskoncept för kranar. Lätta på lasten för din kran Drivsystemskoncept för kranar Lätta på lasten för din kran Komplett drivsystemskoncept för kranar Enkelhet och tillförlitlighet för din kran Kranar kräver effektiv och noggrann styrning, såväl av ekonomiska

Läs mer

Intelligenta lösningar för integration av tekniska tjänster på sjukhus 2011-1. Ronny Scherf. Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH

Intelligenta lösningar för integration av tekniska tjänster på sjukhus 2011-1. Ronny Scherf. Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 2011-1 Ronny Scherf Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH Intelligenta lösningar för I Europa står fastigheter för 40 procent av den totala energiförbrukningen. Särskilt sjukhus förbrukar

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09 Bakgrund till Miljömärkning av. Version 1.0 2003-10-09 1 Inledning...2 2 Relevans...2 3 Potential...2 4 Styrbarhet...4 5 Marknad....5 5.1 Produktion...5 5.2 Andra märkningar...5 2 Bakgrundsdokument 1 Inledning

Läs mer

Bestämning av överföringskapacitet

Bestämning av överföringskapacitet 1 (5) Bestämning av överföringskapacitet 1 Överföringskapaciteterna i det finländska kraftsystemet Fingrid låter elmarknaden disponera all överföringskapacitet som är möjlig utan att riskera kraftsystemets

Läs mer

NFFP utlysning 1 Utlysningen har stängt.

NFFP utlysning 1 Utlysningen har stängt. Nationella flygtekniska forskningsprogrammet NFFP 6 2016 - utlysning 1 Utlysningen har stängt. Utlysning 1 inom den sjätte omgången av det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet (NFFP) har stängt.

Läs mer

ECo takfläkt En avancerad och energisparande takfläkt med EC motor för punktutsug

ECo takfläkt En avancerad och energisparande takfläkt med EC motor för punktutsug ECo takfläkt En avancerad och energisparande takfläkt med EC motor för punktutsug Garanterad VILPE kvalitet: - 1 års färggaranti - 2 års garanti för teknisk funktionalitet - 2 års garanti för elektriska

Läs mer

GRUNDFOS VARVTALSREGLERING. Grundfos koncept för elektronisk varvtalsreglering

GRUNDFOS VARVTALSREGLERING. Grundfos koncept för elektronisk varvtalsreglering GRUNDFOS VARVTALSREGLERING Grundfos koncept för elektronisk varvtalsreglering 2 Användargränssnitt Frekvensomformare Programvara Styrenhet Standardmotor Givare Pump Grundfos koncept för varvtalsreglering

Läs mer

442C DELAD MEKANISK PATRONTÄTNING FÖRBÄTTRAD KONSTRUKTION GER ENKLARE INSTALLATION OCH TILLFÖRLITLIGARE TÄTNING

442C DELAD MEKANISK PATRONTÄTNING FÖRBÄTTRAD KONSTRUKTION GER ENKLARE INSTALLATION OCH TILLFÖRLITLIGARE TÄTNING 442C DELAD MEKANISK PATRONTÄTNING FÖRBÄTTRAD KONSTRUKTION GER ENKLARE INSTALLATION OCH TILLFÖRLITLIGARE TÄTNING Enkel Varför använda Chestertons delade tätningar? Patronkonstruktionen ger enklare installation

Läs mer

Metric Power. Sveriges ledande kunskaps- och produktleverantör av kraftsystem. Mycket kunskap Samlad kraft

Metric Power. Sveriges ledande kunskaps- och produktleverantör av kraftsystem. Mycket kunskap Samlad kraft Metric Power Sveriges ledande kunskaps- och produktleverantör av kraftsystem Mycket kunskap Samlad kraft Version 1.0 2013 MYCKET KUNSKAP SAMLAD KRAFT Metric Power Systems AB är Sveriges ledande leverantör

Läs mer

Signaler och reglersystem Kapitel 1-4. Föreläsning 1, Inledning Reglerteknik

Signaler och reglersystem Kapitel 1-4. Föreläsning 1, Inledning Reglerteknik Signaler och reglersystem Kapitel 1-4 Föreläsning 1, Inledning Reglerteknik 1 Lärare Leif Lindbäck leifl@kth.se Tel 08 790 44 25 Jan Andersson janande@kth.se Tel i Kista 08 790 444 9 Tel i Flemingsberg

Läs mer

3:e generationen laserskrivare. Imaje 7000-serien. Gör mer med mindre YOU MAKE IT, WE MARK IT

3:e generationen laserskrivare. Imaje 7000-serien. Gör mer med mindre YOU MAKE IT, WE MARK IT 3:e generationen laserskrivare Imaje Gör mer med mindre YOU MAKE IT, WE MARK IT En smart modulkonstruktion kan mer Imaje erbjuder en innovativ modulkonstruktion som består av tre separata komponenter (kontrollenhet,

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab Pascal

lindab vi förenklar byggandet Lindab Pascal lindab vi förenklar byggandet Lindab Pascal - Förenklad VAV lösning med full potential... Enkel projektering... Enkel driftsättning... Låg energiförbrukning... Nästa generations VAV-system Efterfrågan

Läs mer

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Gaspanna ecocompact Stående enhet med kondenserande gaspanna ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nya tider... varma idéer till framtidssäkrad Idéer för intelligent bostadskomfort Vaillant har

Läs mer

HAKI. Ställningssystem och väderskyddslösningar

HAKI. Ställningssystem och väderskyddslösningar HAKI Ställningssystem och väderskyddslösningar HAKI HAKI är en leverantör av ställningssystem och väderskydd. Med huvudkontor i Sverige, har HAKI dotterbolag och partners över hela världen som tillhandahåller

Läs mer

7. Konstruera Koncept

7. Konstruera Koncept 7. Konstruera Koncept 7.1 Systemarkitektur För att bestämma delar i konstruktionen som kommer att utvecklas in-house eller externt skapas nedan funktionsmodeller och ett träddiagram för att se över alla

Läs mer

Samverkansformer och resultat av FFI HP projekt vid tillverkning av transmissionsdetaljer

Samverkansformer och resultat av FFI HP projekt vid tillverkning av transmissionsdetaljer Results of FFI HP projects at a workshop for machining of transmission parts 1 Samverkansformer och resultat av FFI HP projekt vid tillverkning av transmissionsdetaljer Sven Hjelm Mats Bagge Global Industrial

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

AutArch. Får vi plantera ett frö hos er? Använd din historia för att skapa din framtid

AutArch. Får vi plantera ett frö hos er? Använd din historia för att skapa din framtid AutArch Använd Historisk din historia erfarenhet för att skapa Framtida din framtid resultat Får vi plantera ett frö hos er? Ställer du upp i finalen utan att ha provkört banan? Kör du din anläggning utan

Läs mer

Examensarbete inom M/P/T,grundnivå

Examensarbete inom M/P/T,grundnivå Examensarbete inom M/P/T,grundnivå MF103x/MF102x/MF104x Maskinkonstruktion MF111x/MF112x/MF114x Integrerad produktutveckling MF1025 Modellbaserad produktutveckling Lektion 1 Modellbaserad produktutveckling

Läs mer

by Lindquist Heating

by Lindquist Heating by Lindquist Heating En smart investering -nya generationen RB Grand Lux Driftsäkerhet, underhållsfritt och tillgänglighet var ledorden vid utvecklingen av nya RB Grand Lux serien. Nya RB Grand Lux serien

Läs mer

Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum. Chalmers 2010-01-21

Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum. Chalmers 2010-01-21 Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum Chalmers 2010-01-21 Innehåll Varför ett Vindkraftstekniskt Centrum Mål Deltagare Organisation Forskningsområden Samverkan med Västra Götalandsregionen Internationell

Läs mer

Vattenkraften i kraftsystemet

Vattenkraften i kraftsystemet Vattenkraften i kraftsystemet Sten Åfeldt Enhetschef Enheten för Kraftproduktion 2011-04-05 Energimyndighetens uppdrag: Genomföra den nationella energipolitiken genom att arbeta för ett tryggt, miljövänligt

Läs mer

< Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektperiod: <2015-01-01 till 2015-04-30>

< Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektperiod: <2015-01-01 till 2015-04-30> PROJEKTBESKRIVNING Processindustriell IT och Automation hösten 2014 Projektakronym Projektnamn < Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektfakta Sökt belopp från VINNOVA:

Läs mer

För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI

För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI Vad är Merivaara INTEGRA? Servicekoncept för att skapa funktionella arbetsplatser tillsammans Integrerar utrustning och system Förbättrar arbetsflödet, ökar

Läs mer

Yrkeshögskolan Novia Utbildningsprogrammet i elektroteknik

Yrkeshögskolan Novia Utbildningsprogrammet i elektroteknik Elanvändning 1. Normer Känner till på vilket sätt normerna påverkar tillverkningen av 2. Styrning och Känner till principerna reglering av för styrning och elmotorer reglering av elmotorer. Kan dimensionera

Läs mer

Forskning GNSS. Grundkonfigurationen av GPS består av 24 satelliter men idag cirkulerar närmare 30 satelliter runt jordklotet

Forskning GNSS. Grundkonfigurationen av GPS består av 24 satelliter men idag cirkulerar närmare 30 satelliter runt jordklotet Forskning GNSS GNSS (Global Navigation Satellite Systems) är samlingsnamnet för globala satellitbaserade system för navigation, positionsbestämning och tidsöverföring. Det mest kända och använda systemet

Läs mer

Vindkraft - teknik och projektering

Vindkraft - teknik och projektering Öppen utbildning Vindkraft - teknik och projektering En tredagarskurs som ger dig grundläggande förståelse för vindkraftstekniken och dess sammanhang Vindkraft - teknik och projektering Göteborg 11 nov-13

Läs mer

Power NetAnalysis. Optimerar industrinät. Power Quality

Power NetAnalysis. Optimerar industrinät. Power Quality Power Quality Power NetAnalysis Optimerar industrinät Lars Hartung, Thomas Eulitz, Wolfgang Biergans Industrinät är komplexa system som måste hålla takten med alla förändringar i anläggningen. För att

Läs mer

Camozzi Competence Centre. Utbildningssystem

Camozzi Competence Centre. Utbildningssystem Camozzi Competence Centre Utbildningssystem Camozzi Competence Centre Camozzi är ett internationellt företag inom automation med huvudkontor i Italien och med representation i mer än 75 länder i form av

Läs mer

Volvo B8R/RLE Ryggraden i din fordonsflotta. Volvo Buses. Driving quality of life

Volvo B8R/RLE Ryggraden i din fordonsflotta. Volvo Buses. Driving quality of life Volvo B8R/RLE Ryggraden i din fordonsflotta Volvo Buses. Driving quality of life Grunden till en bra buss Volvo B8R/RLE chassina möter varje behov av trafiktyp. Ett stort antal modell varianter ger dig

Läs mer

Optimering av industriell nätbyggnad DEVICENET

Optimering av industriell nätbyggnad DEVICENET Advanced Industrial Automation Optimering av industriell nätbyggnad DEVICENET för smidiga automationslösningar DeviceNet är ett innovativt nätverkssystem för industrin med ett stort urvalav enheter som

Läs mer

spännteknik En säker förbindelse

spännteknik En säker förbindelse Spännteknik Spännsystem Lagersystem Fogsystem Offshore Specialtjänster spännteknik En säker förbindelse En säker förbindelse Spännteknik AB är ett dotterbolag till det norska KB Spennteknikk AS. Montering,

Läs mer

EXCELLUM. Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing DALI. Excellum Network

EXCELLUM. Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing DALI. Excellum Network Excellum Network DALI EXCELLUM Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing EXCELLUM KOMBINERAR BESPARINGAR OCH BELYSNINGSKOMFORT Excellum är ett unikt adresserbart styrsystem för belysning

Läs mer

TIAP-metoden för statusbestäming

TIAP-metoden för statusbestäming TIAP-metoden för statusbestäming Höjer lönsamheten på din anläggning Anna Pernestål, anna.pernestal@tiap.se, Life Cycle Profit och TIAP-metoden TIAP-metoden bygger på helhetssyn av drift och underhåll

Läs mer

Företag krymper och växer, människor och behov kommer och går. Möjligheten att förflytta sig smidigt är en av affärsverksamhetens hörnstenar.

Företag krymper och växer, människor och behov kommer och går. Möjligheten att förflytta sig smidigt är en av affärsverksamhetens hörnstenar. Control Your World Företag krymper och växer, människor och behov kommer och går. Möjligheten att förflytta sig smidigt är en av affärsverksamhetens hörnstenar. Företagens system ska betjäna människor

Läs mer

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara!

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara! Energieffektivitet Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning Vi kan hjälpa er att spara! Schneider Electric - Segment Industri & Automation - Augusti 2009 2 Byggnader

Läs mer

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR Pumpar för yrkesmän Hz Konstruerade för höga prestanda Pumparna är resultatet av år av expertis och avancerad teknik WEDA-pumparna härstammar ursprungligen från WEDA-gjuteriet

Läs mer

Introduktion till Elektriska Drivsystem

Introduktion till Elektriska Drivsystem Introduktion till Elektriska Drivsystem Elektriska drivsystem finns tillgängliga för hela skalan av effekter. täcker ett mycket brett spektrum av hastigheter och moment. kan anpassas till nästan godtyckliga

Läs mer

Deadline 7.1. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 7.1. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 7.1 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 7. Konstruera koncept 7.1 Systemarkitektur I detta delsteg där konceptet konstrueras skapas en systemarkitektur

Läs mer

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder Mätmaskiner nyli.se Nyli Metrology AB Vi har sedan starten 1970 varit kända för att leverera produkter och tjänster med mycket god kvalité, våra passbitar i hårdmetall är ett exempel. Vårt huvudkontor

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation Sid 1(6) GY-serien från Regal Components erbjuder givare som möter de absolut högsta kraven på marknaden, producerade av ledande givartillverkare i Japan. Årtionden av erfarenhet borgar för högsta kvalitet.

Läs mer

ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad. ETP-EXPRESS R Rostfritt. ETP-EXPRESS C Nickelbelagd

ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad. ETP-EXPRESS R Rostfritt. ETP-EXPRESS C Nickelbelagd Översikt... ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad ETP-EXPRESS R Rostfritt Ytterst snabb montering/demontering med endast EN skruv. Radiell åtkomst av skruven, spar plats längs axeln. Ytterst

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Frekvensomriktare dedikerad pumpning och hantering av avloppsvatten. Emotron FlowDrive

Frekvensomriktare dedikerad pumpning och hantering av avloppsvatten. Emotron FlowDrive Frekvensomriktare dedikerad pumpning och hantering av avloppsvatten Emotron FlowDrive Energibesparing upp till 30 % Kärnan i Emotron FlowDrive är den automatiska tanknivåregleringen. Emotron FlowDrive

Läs mer

SÄNKER din elförbrukning på belysning med upp till 35% SÄNKER din elförbrukning på blandade laster med 9-15%

SÄNKER din elförbrukning på belysning med upp till 35% SÄNKER din elförbrukning på blandade laster med 9-15% SÄNKER din elförbrukning på belysning med upp till 35% SÄNKER din elförbrukning på blandade laster med 9-15% SÄNKER dina CO 2 utsläpp med ett ½ kg per sparad kwh SÄNKER dina underhåll/servicekostnader

Läs mer

NU ÄR DEN PERFEKTA SAMMANFOGNINGEN MÖJLIG DÅ DEN INTELLIGENTA REVOLUTIONEN ÄR KOMPLETT MED TPS/i ROBOT

NU ÄR DEN PERFEKTA SAMMANFOGNINGEN MÖJLIG DÅ DEN INTELLIGENTA REVOLUTIONEN ÄR KOMPLETT MED TPS/i ROBOT / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging FRO_BRO_TPSI_ROBOT_SVE_2015-5 NU ÄR DEN PERFEKTA SAMMANFOGNINGEN MÖJLIG DÅ DEN INTELLIGENTA REVOLUTIONEN ÄR KOMPLETT MED TPS/i ROBOT 2 PERFEKT SAMMANFOGNING

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Power Gen FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

Stationsautomation för bättre elförsörjning i Baltikum

Stationsautomation för bättre elförsörjning i Baltikum Stationsautomation för bättre elförsörjning i Baltikum Jarmo Pöhö, Jan Skogeby Energimyndigheterna i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen arbetar intensivt med att förstärka och modernisera

Läs mer

LÖ S N I N G A R F Ö R S TO R A R OT E R A N D E M A S K I N E R

LÖ S N I N G A R F Ö R S TO R A R OT E R A N D E M A S K I N E R DELADE TÄTNINGAR LÖ S N I N G A R F Ö R S TO R A R OT E R A N D E M A S K I N E R PUMPAR, OMRÖRARE, UPPLÖSARE, REAK TORER OCH VAT TENTURBINER Konventionell tätning av stora maskiner Skadad utrustning leder

Läs mer

SIMATIC HMI. SIMATIC WinCC Version 6.2. New Perspectives on Process Visualization. SIMATIC HMI The Human Machine Interface. WinCC 6.

SIMATIC HMI. SIMATIC WinCC Version 6.2. New Perspectives on Process Visualization. SIMATIC HMI The Human Machine Interface. WinCC 6. SIMATIC WinCC Version 6.2 New Perspectives on Process Visualization SIMATIC WinCC : komplett SCADA baserad på open standards Nya perspektiv på processvisualisering med Basfunktioner: UI expansions Nya

Läs mer

Relion skydd och kontroll Ny produktfamilj från ABB

Relion skydd och kontroll Ny produktfamilj från ABB Relion skydd och kontroll Ny produktfamilj från ABB Från kraftgenerering och sammanlänkade kraftnät till distribution via nätstationer Produktfamiljen Relion erbjuder ett brett produktutbud inom skydd,

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Dali Urban DEN MEST INNOVATIVA TURBIN DESIGNEN

Dali Urban DEN MEST INNOVATIVA TURBIN DESIGNEN Dali Urban DEN MEST INNOVATIVA TURBIN DESIGNEN Översikt Dali Urban har utvecklats för optimal prestanda vid låga vindhastigheter. Konen runt generatorn, eller the Venturi duct accelererar vind hastigheten

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

Kärnkraft Elkraft och eldistribution Livsmedel Tillverkning (traditionell svensk industri med diskret produktion)

Kärnkraft Elkraft och eldistribution Livsmedel Tillverkning (traditionell svensk industri med diskret produktion) JMV Engineering AB är ett ingenjörsföretag som arbetar inom automation och industriell IT samt energibranschen. Främst mot följande segment/industrier: Kärnkraft Elkraft och eldistribution Livsmedel Tillverkning

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET

SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET Tjänstefiering av säkerhet är ett kostnadseffektivt alternativ med lägre risk för dig som strävar efter att din kärnverksamhet ska kunna bedrivas utan driftstörningar.

Läs mer

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE Från idé till färdig produkt Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE All kompetens under ett tak IndustriTeknik startade 1986 som ett familjeföretag men ingår sedan 2010 i koncernen

Läs mer

Nära noll i miljöpåverkan. Om PMC Swedrive

Nära noll i miljöpåverkan. Om PMC Swedrive Mekaniska Cylindrar 1 Snäckväxel 2 Ledlager 3 Motorfläns, IEC-norm 4 Smörjnippel 5 Luftnings nippel 6 Löpmutter 7 Trapetsspindel 8 Cylinderrör 9 Kolvrör 10 Tätning 11 Avskrapare 12 Rotations stopp Nära

Läs mer

Fastighetsautomation. Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi

Fastighetsautomation. Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi Fastighetsautomation Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi optimera inneklimatet och minimera energianvändningen med ett öppet, integrerat system Automatisera dina fastigheter Det finns

Läs mer