Den marina offshoremarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den marina offshoremarknaden"

Transkript

1 MarintronicsTM optimering av marina kraft- och automationssystem med industriell IT Trygve Lauvdal, Asgeir Sørensen, Alf-Kåre Ådnanes, Jann-Peter Strand, Jan Fredrik Hansen, Ole J. Sørdalen ABB är en ledande leverantör av elkraft- och automationssystem. Företaget erbjuder integrerade lösningar för den marina marknaden. Bland lösningarna kan nämnas elkraft-, automations- och positioneringssystem. Med Marintronics stärker ABB fördelarna för kunderna. Idag går det att välja en integrerad lösning från ABB som innehåller nya programvarufunktioner som minskar konstruktions- och driftskostnaderna. Samtidigt ökar tillförlitligheten och säkerheten under drift. De nya programvarufunktionerna är implementerade som analysverktyg för konstruktion och dynamik inom det totala integrerade systemet. De har formen av ett energiadministrationssystem, operatörsstöd och nya positioneringsfunktioner där kunskap om övriga systems struktur och dynamiska egenskaper utnyttjas. Den marina offshoremarknaden innefattar fartyg och plattformar för oljeprospektering, borrning, produktion, lastning, rörledningsläggning och service. Som regel kräver sådan verksamhet stora mängder energi, dyrbara installationer för energiproduktion, säker och tillförlitlig driftsutrustning och pålitlig driftstyrning. Summan av belastningarna från produktion, borrning, hjälpsystem, positionering och bostadsutrymmen gör att den installerade effekten typiskt ligger inom området MW. Hela detta effektbehov fylls av ABB:s integrerade dieselelektriska lösning med kraftsystem, automation och positioneringssystem. Eftersom alla elenergiförbrukande laster (t.ex. positionering/framdrivning, borrning och automationsprocesser) är sammankopplade via ett gemensamt matningssystem finns det en enorm potential att minska energiförbrukningen och rökgasemissionerna och öka driftsäkerheten. Hemligheten är att utnyttja fördelarna med integration till det yttersta. Marintronics introducerar nya lösningar inom ramen för Industrial IT, med programvaruverktyg och funktioner som ger kunderna ett bredare urval då de jagar en funktionellt integrerad totallösning från ABB. Kostnaden för den övergripande konstruktionen av kraft-, automations- och positioneringssystem minskar tack vare analysförmågan i ett nytt programvaruverktyg. Verktyget står för ömsesidig interaktion mellan delsystemen i konstruktionsfasen och senare under driften av anläggningen. Följaktligen, genom att öka den totala stabiliteten sett till bättre förutsägbar prestanda för den installerade utrustningen, kan konstruktionen göras mindre konservativ och därmed mindre kostsam. Driftskost- 28 ABB tidning 1/2000

2 Information management Simulation Remote diagnostics Plant network Dynamic positioning network Safety systems Power management Fieldbus network Distributed control 1 Marintronics utnyttjar den fysiska nätverksintegreringen i olika ABB-system och -produkter. naderna minskar på grund av den förbättrade kraftsystemkonstruktionen för varje fartyg/plattform och det nya EMS-systemet (Energy Management System). Vidare tillkommer nya funktioner i positioneringssystemet, där processkunskapen också utnyttjas till fullo. Genom att använda kunskapen om kraftsystemet i positioneringssystemet, och om positionerings- och automationssystemen i EMS, kan energiförbrukningen och rökgasemissionen minskas. Driftsättningstiden och -kostnaden minskar på grund av omfattande förkonstruktion med en totalsystemsimulator. På motsvarande sätt gäller att den totala systemkunskapen kan återanvändas i programvaruverktyg för analys online och offline, liksom för operatörsupport. Detta ökar såväl den driftsmässiga tillgängligheten som säkerheten. För en översikt över ABB:s positioneringssystem hänvisas till referenslistan. Marintronics Marine Systems), operatörer (Smedvig Offshore) och oljebolag (Norsk Marintronics är ett internationellt F&U-projekt med deltagare från både Hydro). ABB Corporate Research, Finland och Norge. Det internationella projektkonsortiet består av leve- Norska tekniska högskolan (NTNU) forskningsinstitutet Marintek och rantörer av fartygsutrustning (ABB), är huvudsakliga F&U-partners i projektet, medan ABB Industri har det konstruktörer (Ulstein Ship Technology som är en del av Rolls Royce övergripande projektansvaret. 2 Genom sin mellanteknik kommer ABB att noggrant utveckla en integrerad lösning som optimerar fartygets funktion och minskar dess livscykelkostnad. ABB tidning 1/

3 3 Design Testing Training External External Projektet stöds av Norska forskningsrådet (NFR) och ingår i Eureka på grund av dess betydande potential inom områdena energioptimering och minskad emission av CO x /NO x. Centralpunkten för projektet har varit att utnyttja den fysiska nätverksintegreringen i olika ABB-system och -produkter 1, liksom kunskapen om de dynamiska egenskaperna för de underliggande fysiska processerna och deras ömsesidiga samverkan. Denna funktionella integrering av kraftgenerering, kraftdistribution, automation, positionering och framdrivning för fartyg och olje- och gasplattformar är kärnan i Marintronicsprojektet 2. Därför kan ABB:s kompetens och förmåga inom automations- och kraftteknik utnyttjas till fullo och kombineras med processkunskap, till fromma för såväl kunder som miljö. Total anläggningssimulering Alla flytande och fasta offshoreinstallationer, oberoende av om de används för borrning, produktion eller service, har ett antal processer som utgör goda simuleringsmodeller. Numerisk simulering har visat sig vara det effektivaste analysverktyget vid konstruktion och verifiering av anläggningsprestanda och Operator Simulatoruppställning vid olika projektsteg 4 Gemensam simulatorkärna för olika typer av simulering Power data Vessel data Propulsion data External Operator Kernels Real-time Common Off-line robusthet, medan simulatorer även används i senare skeden, som i beslutsstödsystem för operatörerna för att garantera säker drift. Här talar vi i första hand om borrning, framdrivning, kemiska processer etc. För alla flytande offshoreanläggningar finns det två processer som simuleras i hög grad redan idag, nämligen fartygsrörelserna under inverkan av vind- och våglast och elkraftsystemet. Å ena sidan finns det diverse verktyg, vanligen konstruerade av elkraftindustrin och utnyttjade av denna, för att simulera elkraftsystemen. Å andra sidan har leverantörer av positioneringssystem, fartygskonstruktörer etc. sina egna fartygsmodeller för att prova styralgoritmer och/eller verifiera konstruktioner. Följaktligen har situationen för industrin hittills varit att simulering av fartygsrörelser och kraftsystem separeras såväl kompetensmässigt som verktygsmässigt. Så är fallet även om de båda kompetensområdena är starkt kopplade till varandra, eftersom styr- och framdrivningspropellrarna hör till huvudförbrukarna i kraftsystemet. Ett exempel på funktionell integration som har utvecklats inom ramen för Marintronics -konceptet är interaktionen mellan kraftadministrationssystemet (PMS, som styr kraftsystemet) och positioneringssystemet, i syfte att undvika oönskad lastfrånkoppling och, i värsta fall, blackout på grund av stor belastning från framdrivningspropellrarna. Så vitt känt finns det, förutom de simulatorer som utvecklats här, inga programvarupaket som kan användas för simulering av den totala farkostens automations- och kraftanläggning, även om en sådan produkt skulle vara av avgörande betydelse för att verifiera och optimera styrstrategierna och garantera Real-time Off-line 30 ABB tidning 1/2000

4 en bränsleoptimal fartygsprestanda i kombination med högsta möjliga säkerhet. Inom ramen för Marintronics har en nyskapande total fartygssimulator tagits fram, som kombinerar tillgängliga resurser med hög kompetens inom områdena kraft, hydrodynamik och styrteori. Därför går det idag att samtidigt simulera elkraftsystemet och fartygets rörelser med sex frihetsgrader. Den totala fartygssimulatorn erbjuder flera fördelar. För det första är det en flexibel testbänk för avancerade integrerade styrstrategier, som t.ex. ABB Energy Management System, för att uppnå säker och ekonomisk konstruktion och drift. För det andra ger den integrerade fartygssimulatorn som används i laboratorieuppställningen möjlighet att genomföra PMS-konstruktion av de aktuella uppgifterna inom huset, vilket annars skulle ha fått göras på plats. 5 Enlinjeschema för simulering av kraftsystem Gemensamma simuleringsverktyg I processen att bygga ett nytt offshorefartyg, från konceptlösning till driftsättning, används datorsimulering för flera olika ändamål. De tre huvudområdena är följande: Konstruktionsverifiering Provning av programvara Operatörsutbildning Det är uppenbart att olika krav råder för datorsimulering inom de olika projektstegen. Av tradition olikartade parter är engagerade i utveckling och användning av de olika simuleringspaketen 3. Med tanke på att de underliggande kraven för alla de tre nämnda simuleringsverktygen är gemensamma, dvs. att förutsäga fartygets rörelse eller kraftsystemets prestanda med en önskad noggrannhet, har ABB utvecklat en gemensam simulator som kan användas inom alla projektsteg. Den nya installationen består av tre moduler: två realmoduler, varav en används för realtidssimulering och den andra för offlinesimulering, samt en gemensam styrmodul 4. De tre modulerna använder samma filformat och kan kombineras för att bilda två olika återkopplande system. Ett arbetar i realtid och ett arbetar offline. Samtliga moduler är självkonfigurerande utgående från processanläggningens parametrar. Exempelvis anpassar sig styrsystemet automatiskt till det givna antalet styrpropellrar. 6 Modell av ABB SAMI Megastar som används i kraftsystemsimuleringar ABB Integrated Vessel Simulator ABB Integrated Vessel Simulator har utvecklats inom ramen för Marintronics för att tillåta total simulering och integrering av befintliga simuleringsverktyg. Teknisk utmaning Den huvudsakliga tekniska utmaningen vid samtidig simulering av elektriska och mekaniska system är de olika fysiska egenskaperna. Dynamiken i ett mekaniskt system är långsam (tidskonstanterna är typiskt större än 1/10 s), medan elektriska system har snabb dynamik (tidskonstanterna understiger typiskt 1/10 s). Utgående från den kompetens kring elkraft som fanns i huset förbättrades kraftsystemmodellerna, medan den erforderliga noggrannheten i simuleringarna upprätthölls. Beskrivning För att skapa ett användargränssnitt som både skulle vara lättförståligt för kunderna och enkelt att använda har dra/släpp-principen utnyttjats. Utgående från ett elementbibliotek kan användaren rita upp ett kom- ABB tidning 1/

5 7 Bildskärmsutskrift av kraftsystemsida i ABB:s realtidssimulator, konfigurerad för borrplattformen West Venture plett enlinjeschema och använda övertonsstörningar och kortslut- detta för sina simuleringar. Bibliningsnivåoteket innefattar alla ABB:s kraftsystemprodukter som är relevanta för marina tillämpningar, som ställverk, generatorer, transformatorer, motorer, strömriktare etc. Dessutom kan parametrar specificeras för samtliga block. Exempelvis genom att dubbelklicka på ett strömriktarblock öppnas fönstret som visas i Samtidig integrering av kraftsystemdynamik och diverse tunga laster, som borrmotorer och styrpropellrar. Beräkningen av styrpropellerlasten bygger på fullständiga tidsdomänsimuleringar för positionering. Tidsserieanalyser av olika system, som matning, positionering och borrning. Styrförmågediagram där tillgänglig effekt för varje enskild styrpropellermotor beaktas. Primär analys av kraftsystemets 5 6 Enkel generering av realtidsversion för test och demonstration av programkod. Ett exempel på en display av ett reellt kraftsystem i realtidsversion visas i 7. Verifiering. Där ABB Industri har nyligen levererat kan strömriktarmodellen specificeras till spänning och effekt. automation och positioneringssys- en totallösning, inklusive elkraft, Simulatorn har följande egenskaper: tem, till borrplattformen West Venture av typen semi-submersible. Plattformen tillhör Smedvig Offshore. Den byggdes av Hitachi Zosen, Ariake i Japan och stod klar för drift i början av år Under provning till havs i Japan (september 1999) och Norge (december 1999) loggades mätdata från kraftsystem, styrpropellrar och fartygsrörelser. Uppmätta data jämfördes med datorsimuleringarna. Simulatorn visade utmärkt överensstämmelse med uppmätta värden för samtliga simulerade anläggningsparametrar. 9 visar två exempel, nämligen bränsleförbrukning för generatorerna 1 och 2 och varvtalet i styrpropeller 1. Dessutom har dynamiken för varje kraftsystemkomponent verifierats med simuleringarna i den extremt noggranna kraftsystemsimulatorn SimPow. Styrning av styrpropellrarnas vridmoment En viktig funktion i ABB:s positioneringsstyrsystem är regulatorn för styrpropellrarnas vridmoment, som minskar störningarna på kraftsystemet samtidigt som positioneringsnoggrannheten förbättras. Denna funktion ökar fördelarna med ett integrerat kraft- och positioneringssystem från ABB. 8 West Ventureborrplattformen av typ semi-submersible 32 ABB tidning 1/2000

6 F[kg/h] a n[rpm] t[s] b t[s] 9 Verifiering av kraftsystemsimulator. Plottning a visar den simulerade och uppmätta bränsleförbrukningen (F) för generatorerna 1 och 2, medan plottning b visar simulerade och uppmätta varvtal (n) för styrpropeller 1. Röd Simulerat Blå Uppmätt t Tid RPM input Positioneringsregulatorn beräknar kraftbörvärden för rullning och svajning samt moment i girar. Allokeringsalgoritmer för styrpropellrarna fastställer motsvarande kraft och riktning från varje styrpropelleraggregat, för att uppfylla positioneringsregulatorns kommandon. I konventionella system har signalerna för den slutliga propellerbladvinkeln eller varvtalsbörvärdet (RPM) fastställts från stationär propellerkraft till varvtals/bladvinkelrelationer, vilka bygger på information om styrpropelleraggregatets karakteristik och data från dragkraftprov vid kaj som utförts av styrpropellertillverkaren. Dessa förhållanden kan senare modifieras under prov till havs. Emellertid påverkas de starkt av lokala vattenflöden kring propellerbladen, skrovkonstruktion, driftfilosofi, fartygsrörelser, vågor och vattenströmmar. I konventionella positioneringssystem tar reglersystemet ingen hänsyn till variationer i dessa förhållanden. Detta resulterar i minskad nog- 10 Olika inneboende egenskaper för konventionell varvtalsreglering och vridmomentreglering Variable torque Power Torque input Constant torque Power grannhet och responstid vid positionering. Dessutom kan variationerna leda till försämring av prestanda och stabilitet i elkraftsystemet på grund av oönskade toppar och dalar som orsakas av fluktuationer i kraftuttaget från propelleraxlarna. De oförutsägbara lastvariationerna tvingar operatören att ha mera effekt tillgänglig än vad som egentligen skulle vara nödvändigt, och därför kommer dieselgeneratorerna i genomsnitt att arbeta flera timmar vid lägre effekt. Detta innebär i sin tur ökad motorförslitning och ökade underhållskostnader. I ABB:s koncept används styrpropelleraggregatens vridmoment och propellerkrafter för att mappa vridmoment- och effektbehovet och därmed för att styra framdrivnings- och styrpropellrar. Börvärdet till styrpropellrarna är ett momentvärde istället för ett RPM/bladvinkelvärde. Detta angreppssätt minskar ovannämnda problem. Prestanda och stabilitet för det elektriska kraftnätet förbättras avsevärt, samtidigt som förslitningen på framdrivningsutrustningen minskar och positioneringsnoggrannheten ökar 10. ABB tidning 1/

7 Present to operator 11 Principen för expertsystemet ABB:s expertsystem Send to shore Gather and analyze data from processes and equipment Tillgängligheten för processdata och signaler, samt processens kunskap om det totala integrerade fysiska systemet och styrsystemet, utnyttjas för utveckling av nya expertsystem. Dessa innehåller funktioner för såväl online- som offlineanalys 11. Huvuduppgiften för onlineexpertsystemet är att utvärdera möjligheten för den aktuella systemkonfigurationen (inklusive kraftproduktion och -distribution, positionering och process) att lösa de aktuella uppgifterna. Hänsyn ska tas till specifika operatörsbeslut, händelser och systemhaverier. Bland viktiga funktioner kan nämnas varningar och larm som presenteras vid operatörsstationen i fall då ett fel eller en operatörsinmatning skulle orsaka ett allvarligt fel, exempelvis positionsavvikelse eller överbelastning av kraftsystemet. Dessutom skall operatören förses med prestandakurvor för de olika systemen, vid operatörsstationerna. För positioneringssystemet skulle en sådan kurva typiskt bestå av en illustration av de genomsnittliga vind- och vågkrafterna i förhållande till den maximala hållkraften hos styrpropellrarna vid de olika riktningarna för ett medelvärde av vind- och vågkrafter. Operatören använder denna information för att generera tillräcklig effekt med minsta möjliga bränsleåtgång. Offlineexpertsystemet samlar och analyserar alla relevanta data från processer och utrustning ombord på fartyget. Resultatet av analyserna görs tillgänglig för operatören via funktioner för plottning, trendkurvor och statistisk analys. Dessutom kan data användas för optimering av prestanda, säkerhet och diagnostik samt underhållsplanering på land (via satellit). Referenser [1] T.I. Fossen: Guidance and of Ocean Vehicles. John Wiley and Sons Ltd, [2] J.P. Strand, A.J. Sørensen, T.I. Fossen: Modelling and control of thruster assisted position mooring systems for ships. 4th IFAC Conference on Manoeuvring and of Marine Craft (MCMC 97), Brijuni, Croatia, , [3] O.J. Sørdalen: Optimal thrust allocation for marine vessels. IFAC J. of Engineering Practice, vol 5, no 9, , [4] A.J. Sørensen, S.I. Sagatun, T.I. Fossen: Design of a dynamic positioning system using model-based control. IFAC J. of Engineering Practice, vol 4, no 3, , [5] A.J. Sørensen, A.K. Ådnanes, T.I. Fossen, J.P. Strand: A new method of thruster control in positioning of ships based on power control. 4th IFAC Conference on Manoeuvring and of Marine Craft (MCMC 97), Brijuni, Croatia, , [6] A. J. Sørensen, A.K. Ådnanes, T. Lauvdal, O. J. Sørdalen: Integrerad styrpropellerstyrning totallösningar för kraftgenerering och automation inom den marina sektorn, ABB Tidning 1 99, Författare Trygve Lauvdal Asgeir Sørensen Alf-Kåre Ådnanes Jann-Peter Strand Jan Fredrik Hansen ABB Industri PO box 6540 NO-0501 Oslo / Norway Telefax: Ole J. Sørdalen ABB Corporate Research Bergervein 12 NO-1361 Billingstad / Norway E-post: Telefax: ABB tidning 1/2000

Integrerad styrpropellerstyrning. totallösningar för kraftgenerering och automation inom den marina sektorn

Integrerad styrpropellerstyrning. totallösningar för kraftgenerering och automation inom den marina sektorn Integrerad styrpropellerstyrning totallösningar för kraftgenerering och automation inom den marina sektorn ABB har utvecklat ett integrerat styrsystem för styrpropellrar, med betydande drift- och kostnadsmässiga

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Torbjörn Thiringer Juli 2005 STEM projektnummer: 21450-1 STEM diarienummer: 5210-2003-03864 Institutionen för Energi och Miljö, Chalmers

Läs mer

XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI. http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT

XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI. http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT XS4 MINI DESIGN XS4 MINI DESIGN : Modern och stilren design är SALTO:s varumärke. Med XS4 Mini

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

Valmatics. Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning.

Valmatics. Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning. Valmatics Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning. Det finns många förklaringar till Valutecs fram gångar på marknaden. Det skulle

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.4.211 1 Wärtsilä Centralt Q1/11 Omsättning 1.83 milj. euro, +18% Orderingång 979 milj. euro, +11% Rörelseresultat 113 milj.

Läs mer

Framtidens Energilösningar

Framtidens Energilösningar Framtidens Energilösningar Marie Holmberg Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Faktum Energidilemmat Behov Efterfrågan År 2050 Elförbrukning år 2030 Källa: IEA 2007 vs CO

Läs mer

Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum. Chalmers 2010-01-21

Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum. Chalmers 2010-01-21 Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum Chalmers 2010-01-21 Innehåll Varför ett Vindkraftstekniskt Centrum Mål Deltagare Organisation Forskningsområden Samverkan med Västra Götalandsregionen Internationell

Läs mer

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment Simulator för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet Problemställning Bakgrund Anläggningsmaskiner och lastbilar används i en mängd olika applikationer över hela världen. Miljöpåverkan och kostnader

Läs mer

Kurser inom Vattenkraft

Kurser inom Vattenkraft Kurser inom Vattenkraft Bygger din kompetens Vattenkraftteknik grundläggande kurs Söker du en bra plattform för din fortsatta karriär inom vattenkraftteknik? Vi hjälper dig att få rätt kompetens utifrån

Läs mer

Vattenkraften i kraftsystemet

Vattenkraften i kraftsystemet Vattenkraften i kraftsystemet Sten Åfeldt Enhetschef Enheten för Kraftproduktion 2011-04-05 Energimyndighetens uppdrag: Genomföra den nationella energipolitiken genom att arbeta för ett tryggt, miljövänligt

Läs mer

Metric Power. Sveriges ledande kunskaps- och produktleverantör av kraftsystem. Mycket kunskap Samlad kraft

Metric Power. Sveriges ledande kunskaps- och produktleverantör av kraftsystem. Mycket kunskap Samlad kraft Metric Power Sveriges ledande kunskaps- och produktleverantör av kraftsystem Mycket kunskap Samlad kraft Version 1.0 2013 MYCKET KUNSKAP SAMLAD KRAFT Metric Power Systems AB är Sveriges ledande leverantör

Läs mer

Om Ocean Energy Centre

Om Ocean Energy Centre Om Ocean Energy Centre Vårt uppdrag är att främja havsenergiindustrin i Sverige och internationellt Vi tillhandahåller en öppen innovationsplattform för samarbete och informationsutbyte mellan industrins

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR Pumpar för yrkesmän Hz Konstruerade för höga prestanda Pumparna är resultatet av år av expertis och avancerad teknik WEDA-pumparna härstammar ursprungligen från WEDA-gjuteriet

Läs mer

< Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektperiod: <2015-01-01 till 2015-04-30>

< Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektperiod: <2015-01-01 till 2015-04-30> PROJEKTBESKRIVNING Processindustriell IT och Automation hösten 2014 Projektakronym Projektnamn < Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektfakta Sökt belopp från VINNOVA:

Läs mer

LÖ S N I N G A R F Ö R S TO R A R OT E R A N D E M A S K I N E R

LÖ S N I N G A R F Ö R S TO R A R OT E R A N D E M A S K I N E R DELADE TÄTNINGAR LÖ S N I N G A R F Ö R S TO R A R OT E R A N D E M A S K I N E R PUMPAR, OMRÖRARE, UPPLÖSARE, REAK TORER OCH VAT TENTURBINER Konventionell tätning av stora maskiner Skadad utrustning leder

Läs mer

GRUNDFOS VARVTALSREGLERING. Grundfos koncept för elektronisk varvtalsreglering

GRUNDFOS VARVTALSREGLERING. Grundfos koncept för elektronisk varvtalsreglering GRUNDFOS VARVTALSREGLERING Grundfos koncept för elektronisk varvtalsreglering 2 Användargränssnitt Frekvensomformare Programvara Styrenhet Standardmotor Givare Pump Grundfos koncept för varvtalsreglering

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset

SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset SolEl-seminarium den 10 november 2010 Christer Bergerland, Manager R&D, Sweden - New Business Fortum Power & Heat, ESD 1 Organisationen för den

Läs mer

Torrisolerade transformatorer. RESIBLOC Transformatorteknik med mindre miljöpåverkan

Torrisolerade transformatorer. RESIBLOC Transformatorteknik med mindre miljöpåverkan Torrisolerade transformatorer RESIBLOC Transformatorteknik med mindre miljöpåverkan Miljövänlig, tillförlitlig och med förbättrad säkerhet Utmaningen Torrisolerade transformatorer används ofta i tillämpningar

Läs mer

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE

Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE Laborant: Datum: Medlaborant: Godkänd: Teori: Alfredsson, Elkraft, Kap 5 Förberedelseuppgifter Asynkronmotorn vi skall köra har märkdata 1,1 kw, 1410

Läs mer

Kommunikation och Automation

Kommunikation och Automation Kommunikation och Automation STRI Kraftsystemsdagen Ludvika 2010-09-22 nicholas@stri.se SU- Power Utility Automation (Skydd och Automation) Tjänster: Tjänster inom IAT/FAT/ SAT Tjänster inom IEC61850 och

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM

QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM Den eleganta öppningslösningen för standardhörnskåp. Ergonomisk, bekväm och funktionell. www.grass.at Quaturis S HÖRNSKÅPSYSTEM Quaturis S: Varje hörna blir en kurva. Att utnyttja

Läs mer

Camozzi Competence Centre. Utbildningssystem

Camozzi Competence Centre. Utbildningssystem Camozzi Competence Centre Utbildningssystem Camozzi Competence Centre Camozzi är ett internationellt företag inom automation med huvudkontor i Italien och med representation i mer än 75 länder i form av

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.7.211 1 Wärtsilä Centralt Q2/11 Omsättning 1.36 milj. euro, -8% Orderingång 1.17 milj. euro, +5% Orderingång jämfört med fakturering

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Power Gen FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.1.29 1 Wärtsilä Centralt Q3/9 Omsättning ökade till 1.167 milj. euro (+2%) Rörelseresultat 133 milj. euro (+9%), 11,4%

Läs mer

bland annat på grund av den höga totalverkningsgrad

bland annat på grund av den höga totalverkningsgrad Powerformer till svenskt kraftvärmeverk Powerformer, en helt ny typ av generator som utvecklats av ABB, har valts för Eskilstunas nya kraftvärmeverk. Detta är den första kommersiella beställningen av en

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 2.1 Samverkan med kunden

Läs mer

Exempel: reglering av en plattreaktor. Varför systemteknik/processreglering? Blockdiagram. Blockdiagram för en (del)process. Exempel: tankprocess

Exempel: reglering av en plattreaktor. Varför systemteknik/processreglering? Blockdiagram. Blockdiagram för en (del)process. Exempel: tankprocess Systemteknik/reglering Föreläsning Vad är systemteknik oc reglerteknik? Blockdiagram Styrstrategier Öppen styrning, framkoppling Sluten styrning, återkoppling PID-reglering Läsanvisning: Control:..3 Vad

Läs mer

8. Verifiera och utvärdera konceptet

8. Verifiera och utvärdera konceptet 8. Verifiera och utvärdera konceptet 8.1 Prototyptillverkning Projektgruppen har valt att göra en digitalt tillverkad prototyp. Diskussion har förts med Håkan Almius om möjligheterna att tillverka en fysisk

Läs mer

3 750 anställda i ett 20-tal länder. Engineering 1 050 employees

3 750 anställda i ett 20-tal länder. Engineering 1 050 employees ÅF 3 750 anställda i ett 20-tal länder ÅF Infrastruktur 1 100 employees Process 850 employees Engineering 1 050 employees System 400 employees Kontroll 275 employees 1 ÅF i korthet Division Expertis Konsulttjänster

Läs mer

Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum

Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum VÄRLDENS SKILLNAD Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum Svensk VindkraftsTekniskt Centrum har bildats för att stödja svensk industri med kunskap inom vindkraftens konstruktionsfrågor och för att utbilda ingenjörer

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,3 procent för ODIN Norden. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Vi presenterar Fluke VT02 Visual IR Thermometer Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Visuell inspektion Inga fel kan identifieras med blotta ögat Traditionell IR-termometer Optimerad

Läs mer

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional.

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. 2 Effektivitet genom anpassning Idealiska lösningar för din framgång För att garantera omedelbart svar på hjälpanrop, snabb service och sammanhängande

Läs mer

D2SEE DESIGN AND DECISION SUPPORT FOR ENERGY EFFICIENCY

D2SEE DESIGN AND DECISION SUPPORT FOR ENERGY EFFICIENCY key highlights D2SEE DESIGN AND DECISION SUPPORT FOR ENERGY EFFICIENCY PIIA Strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation, Project facts Sökt belopp från VINNOVA: 1.006.000 SEK

Läs mer

Likströmsmotorer har funnits

Likströmsmotorer har funnits DMI ny milstolpe i utvecklingen av likströmsmotorn Christer Söderberg ABB Motors marknadsför en medelstor likströmsmotor med väsentligt bättre prestanda på många viktiga punkter. Några av dessa goda egenskaper

Läs mer

Systemskiss. Michael Andersson Version 1.0: 2012-09-24. Status. Platooning 2012-09-24. Granskad DOK, PL 2012-09-19 Godkänd Erik Frisk 2012-09-24

Systemskiss. Michael Andersson Version 1.0: 2012-09-24. Status. Platooning 2012-09-24. Granskad DOK, PL 2012-09-19 Godkänd Erik Frisk 2012-09-24 2012-09-24 Systemskiss Michael Andersson Version 1.0: 2012-09-24 Status Granskad DOK, PL 2012-09-19 Godkänd Erik Frisk 2012-09-24 Systemskiss i 2012-09-24 Projektidentitet, TSRT10, HT2012, Tekniska högskolan

Läs mer

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 1 1 (11) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning med elektromagnetisk puls, EMP ORIENTERING

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 1 1 (11) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning med elektromagnetisk puls, EMP ORIENTERING 1 1 (11) Grupp A26 MILJÖPROVNING AV AMMUNITION Provning med elektromagnetisk puls, EMP ORIENTERING Denna standard omfattar metodbeskrivningar för provning av ammunition. Främst avses provning av säkerhet,

Läs mer

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014 Hur blåser vindarna Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter Power Väst - Chalmers, 5 september 2014 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH Vindkraft

Läs mer

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder Mätmaskiner nyli.se Nyli Metrology AB Vi har sedan starten 1970 varit kända för att leverera produkter och tjänster med mycket god kvalité, våra passbitar i hårdmetall är ett exempel. Vårt huvudkontor

Läs mer

SIMATIC HMI. SIMATIC WinCC Version 6.2. New Perspectives on Process Visualization. SIMATIC HMI The Human Machine Interface. WinCC 6.

SIMATIC HMI. SIMATIC WinCC Version 6.2. New Perspectives on Process Visualization. SIMATIC HMI The Human Machine Interface. WinCC 6. SIMATIC WinCC Version 6.2 New Perspectives on Process Visualization SIMATIC WinCC : komplett SCADA baserad på open standards Nya perspektiv på processvisualisering med Basfunktioner: UI expansions Nya

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-mars 26 Koncernchef Ole Johansson 4.5.26 Centralt under det första kvartalet 26 Den jämförbara omsättningen för affärsområdena ökade till 591,9 miljoner euro (483,8)

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser

M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser Flödesmätare med flera funktioner för gaser och vätskor M3 Eletta M3 är den senaste versionen av M-serien. Med en nyutvecklad

Läs mer

AutoTrac Universalsats 200

AutoTrac Universalsats 200 AutoTrac Universalsats 200 Introduktion till guidning John Deere GreenStar guidesystem ökar inte bara värdet på dina maskiner, det hjälper dig också att effektivisera din tid på fältet. John Deere erbjuder

Läs mer

System 800xA Smart Client

System 800xA Smart Client System 800xA Smart Client Med Smart Client kan du ägna dig åt att analysera data istället för spendera tid på att samla in den Visst skulle fler inom ditt företag ha nytta av den produktions- och processinformation

Läs mer

LANDANSLUTNING AV FARTYG I HAMN ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT ELIMINERA LOKALA UTSLÄPP

LANDANSLUTNING AV FARTYG I HAMN ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT ELIMINERA LOKALA UTSLÄPP LANDANSLUTNING AV FARTYG I HAMN ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT ELIMINERA LOKALA UTSLÄPP Av Ola Norén, ABB Sammanfattning Passagerarfärjor och kryssningsfartyg önskar ofta lägga till i centrala lägen för att erbjuda

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

MaxxECU MDash Android App

MaxxECU MDash Android App MaxxECU MDash Android App 2015-04-27 Viktig information! (bör läsas innan installation) Maxxtuning AB - info@maxxtuning.se 1 - Förord MaxxECU MDash är en Android app som kommunicerar trådlöst via blåtand

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

Per Halvarsson, ABB ABB Hur blir innovationer affärer? ABB Group October 1, 2013 Slide 1

Per Halvarsson, ABB ABB Hur blir innovationer affärer? ABB Group October 1, 2013 Slide 1 Per Halvarsson, ABB ABB Hur blir innovationer affärer? October 1, 2013 Slide 1 Exempel energilagring Potential additional hydro power capacity 2006-2030 300 GW China 50 GW 50 GW India South America 120

Läs mer

STATISTICA 10 ökar farten BIT

STATISTICA 10 ökar farten BIT TM Ny version! STATISTICA 10 ökar farten BIT Nyheter i STATISTICA 10 STATISTICA Version 6 7 8 9 10 Principal components & classification analysis GAM (Generalized additive models) GDA (General discriminant

Läs mer

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se 1 2 ISAC är en väl beprövad produkt som har utvecklats av Styrlogic AB. ISAC grundar sig på många års erfarenhet under ett flertal installationer. Den första ISAC-applikationen levererades 1990. ISAC betyder

Läs mer

Lär känna ABB från insidan Företaget som är världsledande inom Kraft- och Automationsteknik

Lär känna ABB från insidan Företaget som är världsledande inom Kraft- och Automationsteknik Lär känna ABB från insidan Företaget som är världsledande inom Kraft- och Automationsteknik ABB erbjuder CO-OP praktikplatser med elkraft- och maskin inriktning ABB är ledande inom kraft- och automationsteknik

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

Relion. Skydds- och automationsreferens Snabbt samlingsskeneskydd med IEC 61850 och GOOSE

Relion. Skydds- och automationsreferens Snabbt samlingsskeneskydd med IEC 61850 och GOOSE Relion Skydds- och automationsreferens Snabbt samlingsskeneskydd med IEC 61850 och GOOSE Snabbt samlingsskeneskydd med IEC 61850 och GOOSE Falu Elnät AB tar i bruk toppmodern skydds- och automationsteknik

Läs mer

Metoder och verktyg för funktionssäkerhet

Metoder och verktyg för funktionssäkerhet Metoder och verktyg för funktionssäkerhet Projektstart 1. Hantera kraven En bra process är grunden för att hantera kraven i ett säkerhetsprojekt. Det krävs att du har en tydlig spårbarhet mellan krav och

Läs mer

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker N Y A G e n e r a t i o n e n s Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker NU TILLGÄNGLIG UPP TILL 400 mm D I A M E T E R TÄTA R G R I P E R O C H Ä V E N D E M E S T K O R R O D E R A D E R Ö R L e d A

Läs mer

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar TEKNISK ARTIKEL FRÅN GRUNDFOS Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar Av Lars Bo Andersen, Global Product Manager, Grundfos Wastewater Pumpsystemet kanske inte är den största enskilda investeringen

Läs mer

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME Individuella termiska lösningar - med framåtanda och varsamhet AB&CO TT BOILERS, AB&CO TEKNIK och AB&CO CONSULT är en dansk företagsgrupp,som levererar utrustning

Läs mer

Fordonsvågar. Robust vågbrygga av stål Ortotropisk konstruktion för lång livslängd

Fordonsvågar. Robust vågbrygga av stål Ortotropisk konstruktion för lång livslängd Fordonsvågar VTS200 Kraftig konstruerad för lång livslängd Robust för tuffa miljöer POWERCELL MTX Noggrann service låga underhållskostnader Låg profil ger ökad körsäkerhet Robust vågbrygga av stål Ortotropisk

Läs mer

för iscala & Epicor ERP

för iscala & Epicor ERP Epicor Storefront t för iscala & Epicor ERP Fred Boström Bitlog AB 1 Vad är Epicor Storefront? Epicor Storefront hjälper tillverkare, distributörer och detaljister att organisera och sälja sina produkter,

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Vi ville skapa en lösning som följer vägen och markerar dess form.

Vi ville skapa en lösning som följer vägen och markerar dess form. FUTURLUX LED LEADING THE WAY KOMPETENS. Som världens största tillverkare av trafiksignaler har SWARCO lång erfarenhet av optisk signalering. Vår produktportfölj inkluderar dynamisk trafikinformation bland

Läs mer

CHALMERS Vindkraftsforskning. Ola Carlson. 20110413 Institutionen för energi och miljö Avdelningen för elteknik

CHALMERS Vindkraftsforskning. Ola Carlson. 20110413 Institutionen för energi och miljö Avdelningen för elteknik CHALMERS Vindkraftsforskning Ola Carlson 20110413 Institutionen för energi och miljö Avdelningen för elteknik Elteknik - forskning Tillämpade områden: 1. vindkraft 2. transmission, distribution 3. el-

Läs mer

Tekniska tjänster batteri- och hybridsystem

Tekniska tjänster batteri- och hybridsystem Tekniska tjänster batteri- och hybridsystem Säkerhet litium-jonbatterier och elektrifierade fordon Säker konstruktion och design Minimera potentiella säkerhetsrisker Gas/rök - brand - el Hantering - vid

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

UTFORMNING AV TRAFIKSÄKRA SIDOOMRÅDEN. Skyltfonden har bidragit ekonomiskt till projektet

UTFORMNING AV TRAFIKSÄKRA SIDOOMRÅDEN. Skyltfonden har bidragit ekonomiskt till projektet UTFORMNING AV TRAFIKSÄKRA SIDOOMRÅDEN Skyltfonden har bidragit ekonomiskt till projektet Februari 2009 Dok. Nr.: TR-523-50028 - Rev. 0 Rapport Rapport titel: Utformning av trafiksäkra sidoområden Sponsor:

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Det handlar om hybrid. HybrId systemet

Det handlar om hybrid. HybrId systemet Det handlar om hybrid HybrId systemet det HaNdLar Om HybrId sedan 2003 geesinknorba erbjuder hybridsystem för sina geesinknorba baklastare. under 2009 vann Hybrid plug-in systemet CIWm recycling Award

Läs mer

Skjuvhållfastheten i kontaktytan mellan berg och betong under betongdammar

Skjuvhållfastheten i kontaktytan mellan berg och betong under betongdammar Skjuvhållfastheten i kontaktytan mellan berg och betong under betongdammar Alexandra Krounis KTH/SWECO Handledare: Stefan Larsson KTH Fredrik Johansson KTH/SWECO Stockholm, 2014 Bakgrund I Sverige finns

Läs mer

Framtagning av labbutrustning för test av processmaskiners reglersystem

Framtagning av labbutrustning för test av processmaskiners reglersystem Framtagning av labbutrustning för test av processmaskiners reglersystem Production of Lab Equipment for Testing the Control System of Process Machines Marcus Nyström Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

Rejlers Ingenjörer AB

Rejlers Ingenjörer AB Rejlers Ingenjörer AB Historia 1990-talet t 2000-talet Koncernen blir nordisk 1980-talet Järnvägarna 1970-talet Flygplatserna 1960-talet Kärnkraftverken 1950-talet Miljonprogrammet Industrialiseringen

Läs mer

eflex Energistyrningssystemet som ger dig optimalt inomhusklimat och bättre ekonomi.

eflex Energistyrningssystemet som ger dig optimalt inomhusklimat och bättre ekonomi. eflex Energistyrningssystemet som ger dig optimalt inomhusklimat och bättre ekonomi. eflex sänker din elkostnad helt utan kompromiss i komfort. eflex är kompatibelt via en enkel kalendersynkroniseras av

Läs mer

Triflex. Triflex 1. Dimensioner

Triflex. Triflex 1. Dimensioner Triflex Triflex 1 Triflex 1 dämparen utvecklades för vibrationsdämpning för medeltunga till tunga maskiner för att skydda maskiner och elektronik ifrån vibrationer. Konstruktionen av dämparen tillgodoser

Läs mer

SGA och SG doserare. för SKF tvåledarsystem. Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell.

SGA och SG doserare. för SKF tvåledarsystem. Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell. SGA och SG doserare för SKF tvåledarsystem Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell. SGA och SG doserare Doserarna är modulära och installeras på bottenplattor.

Läs mer

Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande

Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande Schaktfritt ledningsbyggande Det moderna samhället ställer krav på hög tillgänglighet. Kostnaden för en avstängd väg eller gata centralt i en stad är stor.

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

Projektarbete MTM 431

Projektarbete MTM 431 Projektarbete MTM 431 VINDKRAFT Teori: Funktion, Hur mycket energi kan utvinnas vid olika vindhastigheter?, turbintyper Statistik; Vindförhållanden i Sverige. Variation över året, även sett på Sverige

Läs mer

The Battery Replacement Programme

The Battery Replacement Programme Vår vision Underlätta batteribyten för våra kunder...din framtid Nya kunder, förbättrad lönsamhet och anpassning till marknaden Synergy Battery Replacement Programme The Battery Replacement Programme Vi

Läs mer