Nämnd/sfyrelse Kommunstyrelsen. l. Antagande av leverantörer ftir leverans av skol- och ftirskolemöbler. Dnr 2014KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämnd/sfyrelse Kommunstyrelsen. l. Antagande av leverantörer ftir leverans av skol- och ftirskolemöbler. Dnr 2014KS342 050"

Transkript

1 HÄRRYDA KOMMUN KALLELSEruNDERRATTELSE 20t Nämnd/sfyrelse Kommunstyrelsen Plats och tid ftir sammanträde Röda rummet, kulturhuset, Mölnlycke måndagen den29 september 2014 kl Ärenden l. Antagande av leverantörer ftir leverans av skol- och ftirskolemöbler. Dnr 2014KS Information om delarsbokslut. 3. Samverkansavtal kulturskola mellan Bollebygds kommun och Hänyda kommun. Dnr 2014KS Framtida nyttjande av Hindås station. Dnr 2013KS Förlängning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Håirryda kommun. Dnr 2014KS Överenskommelse ftir barn och ungdomar vid misstanke om eller med specihka läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Dnr 2014KS l. Motion angående ökad sysselsättning för personer med psykisk ohälsa. Dnr 2014KS Motion angående insatser fiir arbetslösa ungdomar Dnr 2014KS Boende ftir personer med funktionsnedsättning. Dnr 2013K Samverkan av överfürmyndarverksamhetema i Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner. Dnr 2014KS l. Revidering av dokumenthanteringsplan für måltidsservice Dnr 20l4KS Revidering av dokumenthanteringsplan für administratiorvsektorsledning. Dnr 2014KS Revidering av dokumenthanteringsplan für säkerhet. Dnr 2014KS Medborgarftirslag om busshållplatsftirflyttning. Dnr 2014KS

2 15. Markanvisningsavtal med Derome Hus AB i Enebacken I Dnr 20l4KS5l Försäljning av del av Landvetters-Backa 3:l Dnr 2014K Antagande av detaljplan ftir Hönekulla I :584 samt del av Hönekulla l:77, tillbyggnad av Barrskogens ftirskola i Mrilnlycke. Dm20l2KS utvecklingsplan ftir del av Bollebygd, Hänyda och Marks kommuner Dnr 2014KS Bordlagt åirende: Motion om kommunens uttag av gatukostnadsersättningar Dnr 2014KS Bordlagt ärende: Motion om hantering av gatukostnader. Dnr 2014KS Yttrande över ny beräkningsmodell fìjr medlemsavgiften till räddningstj?insten i Storgöteborg. Dnr 2014KS4l l Uppdrag gällande kommunala servicegarantier Dnr 2013KS Infiirande av medborgardialog samt process och arbetssätt. Dnr 2014KS Kommunikationspolicy. Dnr 2014KS Motion om att stoppa avdemokratiseringen i Härryda. Dnr 2014KS Andring av arbetsordning für kommunfullmäktige. Dnr 2014KS Redovisning av medborgarftirslag oktober 2014 Dnr 2014KS Statistiska uppgifter per den 3l juli2014. Dnr 2014KS Delgivning av protokoll. 30. Anmälan av delegationsbeslut. Dnr 2014KS36 002

3 HARRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida ARENDE I Dnr 2014KS ANTAGANDE AV LEVERANTORER FOR LEVERANS AV SKOL- OCH FÖRSKOLEMÖBLER Sektorn ftir administrativt stöd har tillsammans med sektorn ftir utbildning och kultur arbetat fram ett fiirfrågningsunderlag ftir upphandlingen av skoloch ftirskolemöbler. Upphandlingen omfattar skolornas löpande behov av möbler och då behoven skiljer sig mellan skola och fìirskola är upphandlingen uppdelad i två delområden, skola och ftirskola. För att såikerställa leveransftirmågan åir avsikten att skriva rangordnade ramavtal med minst tre leverantörer per delområde. Anbudsinbjudan har skett och vid anbudstidens utgång hade X anbud inkommit. X inom delområde skola och X inom delområde fiirskola. Utvåirdering har skett och framgår av bifogad sammanställning. De ekonomiskt mest ftirdelaktiga anbuden har lämnats av X AB, XX AB, XXX AB och XXXX AB. Från sektorn ftir administrativt stöd ftireligger skrivelse av den 26 augusti Ordftirandens fìirslag till beslut o o Kommunstyrelsen utser füljande leverantörer, i rangordning, som leverantörer av skol- och fiirskolemöbler: Förskola Skola I.XAB 1. XAB 2. XX AB 2. XX AB 3. XXX AB 3. XXX AB Paragrafen ftirklaras omedelbart justerad. 1

4 N v HÄRRYDA KOMMUN Sektorn lor administrativt stöd Arto Moilanen Kommunstyrelsen (2) Dnr 2014KS ANTAGANDE AV LEVERANTÖNI,N NÖN T,NVERANS AV SKOL- OCH FÖRSKOLEMöBLER Uppdrag och bakgrund Sektorn flor administrativt stöd har tillsammans med sektom for utbildning och kultur arbetat fram ett forfrågningsunderlag lor upphandlingen av skol- och forskolemöbler. Upphandlingen omfattar skolornas löpande behov av möbler och då behoven skiljer sig mellan skola och forskola är upphandlingen uppdelad i två delområden, skola och ftirskola. För att säkerställa leveransft)rmägan är avsikten att skriva rangordnade ramavtal med minst tre leverantörer per delområde. Enligt gällande upphandlingspolicy ska miljökrav finnas som ett aktivt instrument i alla upphandlingar och inköp och tillämpas i proportionerlig omfattning. I denna upphandling baseras miljökraven på Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier ftir möbler. Dessa upphandlingskriterier omfattar bland annat krav på materialets innehåll och eventuella tillsatser. T ex kan många material innehålla eller tillsättas hälso- och miljöfarliga ämnen eller ge upphov till stor kemikalieanvändning eller ge stora utsläpp vid tillverkningen. Anbudsinbjudan har skett och vid anbudstidens utgång hade X (X) anbud inkommit. X (X) inom delområde skola och X (X) inom delområde florskola. Utvärdering har skett och framgår av bifogad sammanställning. De ekonomiskt mest fordelaktiga anbuden har lämnats av X AB, XX AB, XXX AB och XXXX AB. Barnkonsekvensanalys Hänsyn har tagits till barns och ungdomars hälsa, utvecklingsbehov och säkerhet genom att upphandlingen omfattar krav om att möblerna skall vara producerade under florhållanden som är forenliga med: - ILO's kämkonventioner om tvångsarbete, bamarbete, diskriminering och ft)reningsfrihet samt organisationsrätt (m 29,87, 98, 100, 105, 1l l, 138 och 182), - FN:s bamkonvention artikel 32, - Den lagstiftning som gäller i tillverkningslandet Se även bilaga Barnkonsekvensanalys. Förslag till beslut Kommunstyrelsen utser floljande leverantörer, i rangordning, som leverantörer av skoloch florskolemöbler: 2

5 Skola I.XAB 2. XX AB 3. XXX AB Förskola I. XAB 2. XX AB 3. XXX AB 2 (2) SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD ( Karina Kommundirektör Ekström Ekonomichef Bilagor: Bamkonsekvensanalys Anbudsöppningsprotokoll Utvärderin gsprotokoll 3

6 N v HÄRRYDA KOMMUN BARNCHECKLISTA Dnr 2014KS BARNCHECKLISTA FOR HARRYDA KOMMUN Barnchecklistan skall användas som ett redskap i Håinyda kommuns strävan att till?impa principerna i FN:s barnkonvention då det bedöms relevant med en särskild barnkonsekvensanalys under beredningen av ärenden. Checklistan bifogas ärendet som bilaga. Alternativt kan svaren på frågoma inarbetas direkt i ärendet. 1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? X u nn"j På vilket sätt? lvarfür inte? Genom krav på leverantören. 2. Ar beslutet belyst ur barnets perspektiv? Eru XN.j På vilket sätt? lvarfiir inte? Ej relevant i detta skede. 3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktas med tanke på bl. a. kön, etniskt ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning? f u XN.j På vilket sätt? lvarftir inte? Ej relevant i detta skede. 4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? nru XN.j På vilket sätt? lvarftir inte? Ej relevant i detta skede. Övrigt som bör tas hänsyn till 4

7 HÄRRYDA KOMMTIN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 20t Sida ÄneruDE2 DELÄRSBOKSLUT PER DEN 3I AUGUSTI SAMT HELÄRSPROGNOS FÖR 2014 Helena Hatheyer informerar om delårsbokslut per den 31 augusti samt helarsprognos for2014. Kommunstyrelsen noterar informationen. Signatur Utdragsbestyrkande 5

8 HÄRRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 20r S da ÄneruDE 3 Dnr 2014KS SAMVERKANSAVTAL KULTURSKOLAN MELLAN BOLLEBYGDS KOMMLIN OCH HÄRRYDA KOMMUN Gällande samverkansavtal mellan Bollebygds kommun och Htirryda kommun om kulturskola antogs av kommunfullmäktige i Avtalet gäller från I januari 2012 till och med den 31 december 2014 och behöver ftirnyas. Syftet med samverkansavtalet är att ge elever i Bollebygd tillgang till en kommunal kulturskola och att stärka kulturskolans utbud i de östra kommundelarna i Hlirryda kommun. På sikt syftar samverkan även till en generell utveckling av kulturskolan i form av ett utökat utbud. Förändringar i det nya avtalet är att Hänyda kommun även kommer attta hand om elevadministrationen, inklusive antagning och avgifter. I övrigt kommer samverkan att fortgå som tidigare. Från sektorn ftir utbildning och kultur ftireligger skrivelse av den 11 juni Ordfärandens ftirslag till beslut Fullmäktige antar avtal med Bollebygds kommun avseende samverkan om kulturskola enligt ftireliggande ftirslag, att galla fran I januari nde 6

9 HARRYDA KOMMUN Sektorn ftir utbildning och kultur Berit van Lokhorst 20t4-06-tl Kommunstyrelsen 1 (1) Dnr 2014KS SAMVERKANSAVTAL KULTURSKOLAN MELLAN BOLLEBYGDS KOMMUN OCH HÄRRYDA KOMMUN Uppdrag och bakgrund HÊinyda kommun har ett avtal med Bollebygds kommun om samverkan kring kulturskolan. Nu gällande samverkansavtal antogs av kommunfullmäktige i $ I ftr den 1 januari 2012 till den 3l december 2014 och behöver fürnyas. Förändringar i det nya avtalet ar atthänyda kommun även kommer att ta hand om elevadministrationen, inklusive antagning och avgifter. I övrigt kommer samverkan att fortgå som tidigare. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet, eftersom åirendet är av administrativ art. Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar nytt avtal ftir samverkan mellan kulturskola i Bollebygd och Håinyda kommun enlie ftireliggande ftirslag. SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR Olof O Tf sektorschef -4rMfY V^Á-to(.cuoÁ Berit van Lokhorst Verksamhetschef Bilaga Samverkansavtal 7

10 N v HARRYDA KOMMUN E llr ll I tr u\'( it )s Kuh1\lt. \ SAMVERKANSAVTAL Mellan Härryda och Bollebygds kommuner har fäljande avtal träffats rörande samverkan i Härryda-Bollebygd kulturskola (Kulturskolan). Avtalet ersätter från och med dess ikraftträdande tidigare gällande samverkansavtal med avtalstid t. I MåI Målen med samverkansavtalet är: att ge Bollebygdseleverna tillgang till kommunal kulturskola att stärka Kulturskolans utbud i de östra delarna av Härryda kommun samt att kunna erbjuda lärare i Hänyda kommun med ofrivillig deltid möjlighet atl ar beta heltid. På sikt syftar samverkan till en generell utveckling av Kulturskolan i form av ett breddat utbud. 2 Bakgrund Föreliggande samverkansavtal har sin utgångspunkt i en strävan fran Bollebygds kommun att kunna erbjuda kommunens elever kulturskola i kommunal regi. Härryda kommun har sedan tidigare en etablerad kulturskoleverksamhet, men ser genom samverkan en möjlighet att stärka utbudet i de östra delarna av kommunen. Genom samverkan öppnas möjlighet till ett bredare utbildningsutbud av hög kvalitet inom kulturområdet i båda kommunerna. 3 Parternas åtaganden Härryda kommun är värdkommun för Kulturskolan med innebörd att Kulturskolans personal är anställd i Hänyda kommun som svarar Ítir ledning och personaladministration. Hänyda kommun ansvarar für elevadministration. Hänyda kommun tar även fram informationsmaterial och anordnar prova-på-dagar. Eu framgångsrikt arbete med att sprida kunskap om kulturskolan och dess utbud fürutsätter emellertid medverkan fran Bollebygds kommun, med tillgang till dess etablerade informationskanaler. Respektive kommun ansvarar für lokaler für Kulturskolans verksamhet inom den egna kommunen. 4 Finansiering Så som Kulturskolan är organiserad bär Htinyda kommun kostnaderna ftjr driften i form av lärarresurser, administration m.m. Bollebygds kommun finansierar verksamheten med kr årsvis ("Ersättningefl"), erlagt terminsvis i ftirskott 8

11 Under artalstiden ska med hänsyn till ftirändringar i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som basar) tillägg till Ersättningen utgå med en viss procent av Ersättningen enligt följande. Ersättningen anses anpassad till indextalet ftir oktober 2014 (bastalet). Skulle indextalet någon påftiljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed indextalet åindrats i ftrhållande till bastalet. I fortsättningen ska tillägg utgå i ftirhållande till indexändringama, varvid ändring i Ersättningen beräknas på basis av den procentuella ñrändringen mellan bastalet och indextalet ftir respektive oktobermånad. Utgående ersättning ska dock aldrig sättas lägre än den i avtalet angivna Ersättningen. Ändring i Ersättningen sker alltid från och med den 1 januari efter det att oktoberindex ft)ranlett omräkning. Utöver grundbeloppet äger Härryda kommun rätt att tillgodogöra sig elevavgiftema i verksamheten, inkluderat avgifter från elever i Bollebygds kommun. Om Bollebygds kommun enligt punkt 6 beslutar om avgift i kulturskolan som understiger nivån i Hänyda kommun ska Bollebygds kommun kompensera ftir mellanskillnaden så att Härryda kommun tillgodogörs medel som om elevavgiftema varit på samma nivå i kommunerna. Ersättningen och elevavgifterna utgör sammantaget Totalinsats. 5 Verksamheten Innehållet i verksamheten beslutas i samråd mellan kulturverksamheten i Härryda kommun och Bildnings- och omsorgsftirvaltningen i Bollebygds kommun. Omfattningen sätts i relation till Totalinsats enligt punkt 4, med utgångspunkt från en självkostnadsberåikning baserad på antal årsarbetare (lärartjänster) där hänsyn tagits till overheadkostnader ftir ledning, IT m.m. Parterna kan inom ramen für samverkan komma överens om en utökad verksamhet i Bollebygds kommun. En eventuell utökning medför justering av Ersättningen enligt punkt 4 på motsvarande berlikningsgrunder enligt ovan. Den nivå på f,inansiering som Bollebygds kommun härigenom förbinder sig till ersätter i punkt 4 angiven Ersättning och gäller tills vidare. Det nya ersättningsbeloppet anses anpassat till indextalet för oktober det ar som utökningen sker och indexberäknas i övrigt på motsvarande sätt enligt punkt 4. Utökning av verksamheten ftirutsätter samråd i god tid, dock senast den 30 juni året innan det år då utökningen av verksamheten avses att ske. 6 Avgifter i Kulturskolan Elevavgifterna i Kulturskolan fastställs ftir respektive kommun ftir sig. Beslut om avgifter ska ftiregås av samråd, med en uttalad strävan att upprätthålla en gemensam avgiftsnivå. 7 Avtalstid och uppsägningstid Avtalet gäller från och med den 1 januari 2015, eller den senare dag som infaller efter den dag då avtalet blir giltigt i enlighet med punkt l1 nedan, och tills vidare. 9

12 Pan har dock rätt att nèir som helst genom skriftlig uppsägning säga upp avtalet att upphöra vid närmast ftiljande halvårsskifte (30 juni eller 31 december) med åtföljande l2 månaders uppsägningstid. I Avtalets fürtida upphörande; hävning Part får häva detta ar,tal till omedelbart upphörande om motparten inte fullgör sina åligganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter erinran, under ftirutsättning att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse. 9 Force majeure Om någon part ftirhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta artal på grund av omständighet utanfìir den partens kontroll - såsom exempelvis olyckshändelse, strejk, bojkott, blockad, eldsvåda, åsknedslag, explosion, krig, mobilisering, upplopp, översvämning, arbetskonflikt, rekvisition, beslag, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelser, ska part vara befriad från sina åtaganden enligt detta avtal. Partema ska så snart hindret uppstar informera varandra om det ft)religger omständighet som kan ftiranleda tillämpning av denna beståimmelse. l0 Kontaktpersoner Samverkan ftirutsätter en löpande dialog mellan kommunerna med regelbundna samverkansmöten. Detta fürutsätter i sin tur att respektive kommun har en tjrinstemannafunktion med uppdrag att ftira dialogen kring verksamhetens närmare utformning och andra frågor av verkställande art. l1 Gittighet Avtalet är giltigt under ft)rutsättning att avtalet godktints genom beslut som vunnit laga kraft i båda kommunerna. Mölnlycke Härryda Kommun Bollebygd Bollebygds Kommun Karina Djurner Kommundirektör Anders Einarsson Kommundirektör 10

13 HARRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDES PROTOKO LL Sammanträdesdatum 20r Sida ÄneruDE 4 Dnr 2013KS FRAMTIDA NYTTJANDE AV HIND,Ä.S STATION Kommunfullmfütige uppdrog till kommunstyrelsen i S att inventera behntliga samlingslokaler samt att utreda behovet av samlingslokaler i kommunen. I uppdraget redovisas att Hindås station skulle kunna bli en gemensam samlingspunkt ftir Hindås. Kommunfullmäktige beslutade därefter i ç att godkänna köp av fastigheten Hindås station. Kommunstyrelsen beslutade i 5 ll20l4 att genomftira medborgardialog ftir att inhämta medborgares syn på framtida nyttjande av Hindås station. Samtliga kommuninvånare gavs möjlighet att besvara en webbenkät och därefter bjöds alla intresserade in till ett dialogmöte. Dialogen genomfiirdes under våren 2014 genom en så kallad cafédialog på Hindås station. 36 personer deltog och74 ffirslag inkom via webbenkäten. Dessutom träffade ansvariga politiker kollektivtrafikresenärer i Hindås vid två tillfìillen. Ett mer detaljerat underlag från dialogen f,rnns samlat hos sektom ftir utbildning och kultur. Sektorn ftir utbildning och kultur anfìir i skrivelse av den 11 augusti 2014 bland amatftljande: Medborgardialogen fungerade bra och att det framkom många intressanta synpunkter och idéer som kan användas som underlag i beslut om framtida nyttjandet av Hindås station. Den samlade bedömningen tir att många av fürslagen ståirker den tidigare uppfattningen om att Hindås station med sitt läge i centrum kan bli gemensam samlingspunkt ftir Hindås. Ordfürandens fìirslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar att resultatet av medborgardialogen ska vara vägledande i samband med ett framtida beslut om användningen av Hindås station. Signatur justerande Utdragsbestyrkande 11

14 HÄRRYDA KOMMUN Sektorn for utbildning och kultur Ingibjörg Pálsdóttir l I Kommunstyrelsen 1(2) Dnr 2013KS FRAMTIDA NYTTJANDE AV HINDÅS STNTTON Bakgrund och uppdrag Kommunfullmäktige beslutade i att godkänna köp av fastigheten Hindås station. Bakgrunden är att kommunfullmåiktige i $ gav kommunstyrelsen i uppdrag att inventera befintliga samlingslokaler samt att utreda behovet av samlingslokaler i hela kommunen. I redovisning av uppdraget framgår att Hindås station med sitt läge skulle kunna bli en gemensam samlingspunkt ftir Hindås. Kommunstyrelsen beslutade i $ 1/2014 att genomfüra medborgardialog für att inhämta medborgares syn på framtida nyttjande av Hindås station. Resultat av medborgardialog Dialogen genomftirdes under våren Medborgare i hela kommunen hade möjlighet att skicka in fürslag via en webbenkät och dlirefter bjöds alla intresserade in till ett fysiskt dialogmöte på Hindås station, en så kallad cafédialog. Informationen kring dialogen spreds bland annat via annonser i Hlinyda-posten, på Hanyda.se och särskilt berörda intressenter informerades brevledes. Dessutom pratade ansvariga politiker med kollektivtrafikresenärer i Hindås vid två tillfìillen. Ett mer detaljerat underlag från dialogen frnns samlat hos sektorn för utbildning och kultur. På cafédialogen deltog 36 personer och det kom in 74 ftirslag via webbenkäten. Förslagen från enkäten har sammanställts enligt följande kategorier:. Aktiviteter och verksamheter, exempelvis kurser och konserter o Näringsverksamhet, exempelvis cafe och museum o Mötesplatser, exempelvis kulturhus och mötesplats for daglediga o Utformning och lokalftirutsättningar, exempelvis olika renoveringsfürslag o Övrigt, exempelvis informationspunkt med kartor ftir vandringsleder Sektorns bedömning Sektoms bedömning är att medborgardialogen fungerade bra och att det framkom många intressanta synpunkter och idéer som kan användas som underlag i beslut om framtida nyttjandet av Hindås station. Den samlade bedömningen är att många av förslagen stärker den tidigare uppfattningen om att Hindås station med sitt läge mitt i centrum kan bli en gemensam samlingspunkt ftir Hindås. 12

15 Barnkonsekvensanalys 2 (2) Barn och ungdomar har haft möjlighet att delta i dialogen. En såirskild barnkonsekvensanalys har därftir inte bedömts vara relevant i åirendet. Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen i skrivelsen av den 1l augusti 2014 från sektorn ftir utbildning och kultur. Kommunstyrelsen beslutar att resultatet av medborgardialogen ska vara vägledande i samband med ett framtida beslut om användningen av Hindås station. SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR Olof Ol Sektorschef Administrativ chef Bilaga Sammanställning av webbenkät 13

16 Forslag som kommit OO in 1'1EDBORGARDIALOG Förslag på aktiviteter och verksamheter Kulturförening med övergripande kulturevenemang Kurser inom kulturutövning, som musik, teater, konst och kör. Kurser inom hälsa, fôräldraskap, millömedvetenhet, matlagning, odling Julmarknad och vårmarknad Kulturfestival Konstutställningar Musikrum för ungdomar Konserter Jazzklubb/nattklubb Barnteater Digital bio Läxhlälp Skatepark Fria artistuppträdanden Bidragsberättigad verksamhet Förslag på näringsverksamhet Café Café som drivs av individer i arbetsträning Språkcafé Restaurang/krog på kvällstid med alkoholtillstånd Kiosk med möjlighet att säl a busskort McDonaldl Konferensverksamhet Uthyrning av föreningslokaler Järnvägsmuseum Museum över Hindås historia Second handbutik/ retrobutik Loppmarknad Affär för lokalodlade produkter Mässor i mindre format Festlokal för invånare Uthyrning av utrustning, exempelvis skidor på vintern Städpool som håller snyggt i centrum Uthyrning av kontorsplats/lägenhet på plan 2 Ateljé för uthyrning till konstnärer Förslag på mötesplatser Motesplats för alla invånare Mötesplats för föräldralediga Mötesplats för långtidssjukskrivna dagtid och ungdomar på kvällen Oppen förskola Klubbhus för olika idrottsklubbar Bibliotek Kulturhus för östra delarna av Härryda kommun Kulturhus med integrerat bibliotek och kulturskola Light-bibliotek U ngdomsgård/fritidsgård Turistinformation med information och kartor Kulturhållplats Hindås Förslag på utformning och lokalförutsättn ingar Förslag på övrigt Liten scen för lokala formågor Liten utomhus-scen Lekplats utanför Lekhörna inne i stationen Renovering och uppfråischning av inne- och utemiljö Rosenträdgård utanför i anslutning till uteservering Behåll tidstypisk stil. "Hâr står tiden stilla" Upprustning med hjälp av medborgare lnredd musikstudio Tillgânglighet och ramp Skatepark/skateboardramp utomhus Varmhållen väntsal för tågresenärer Keramikverkstad i kâllaren Göteborgs modelljärnvägsssällskap Knutpunkt med information och kartor för vandringsleder Flyktingtórlãggning Viktigt med tillgänglighet HARRYDA KOMMUN 14

17 HARRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida ARENDE 5 Dru20l4KS F.ÖnTaNCNING AV SAMVERKANSAVTAL AV S EENDE LOKALT FOLKHALSOARBETE Härryda kommun har sedan år 2000 tecknat samverkansavtal om lokalt folkh?ilsoarbete med Hälso- och sjukvårdsnåimnd 7, HSN 7. Nuvarande avtal avser perioden 20I I Under ft)rutsättning att lika beslut fattas av HÈinyda kommun, beslutade HSN 7 den 7 maj2014 om att ftirlänga samverkansavtalet ñr Bakgrunden är det pågående arbetet für en regional modell ftir folkhälsoarbetet. Eftersom Västra Götalandsregionen önskar en samstämmighet i avtalstid mellan regionen och kommunerna fiireslås en fìirlängning av nuvarande avtal med ett år och att nytt flerårigt avtal tecknas därefter. Från sektorn ftir utbildning och kultur fìireligger skrivelse av den 9 juli2014 Ordfìirandens fìirslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner ftjr sin del att nuvarande avtal om lokalt folkhälsoarbete i Hänyda kommun ftirlåings till att gälla fiir perioden I januari 2015 till och med 3l december justerande 15

18 HARRYDA KOMMUN Sektorn ftir utbildning och kultur Ulrika Aebeloe Kommunstyrelsen 1 (1) Dnr 2014KS NÖNT,ÄNCNING AV SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE LOKALT FoLK- HÄLSoARBETE I HÄRRYDA KoMMUN Uppdrag och bakgrund Hänyda kommun har sedan år 2000 tecknat samverkansavtal om lokalt folkhälsoarbete med Hälso- och sjukvårdsnämnd 7, HSN 7. Avtalet rör samverkan mellan Hlirryda kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnden och omfattar bland annat folkhälsoverksamhet och en folkhälsoplanerartjåinst. Nu gällande avtal reglerar även åtaganden, organisation, samt inriktning lor samarbete och hnansiering. Finansieringen delas mellan kommunen och Västra Götalandsregionen enligt 50/50-principen. Nuvarande avtal avser perioden 201 I Den 7 maj 2014 beslutade HSN 7 om att ftirlänga samverkansavtalet ftir 2015, inklusive överenskommen uppräkning, under förutsättning att lika beslut fattas av Härryda kommun. Bakgrunden är det pågående arbetet für en regional modell ftir folkhälsoarbetet. Eftersom Västra Götalandsregionen önskar en samstämmighet i avtalstid mellan regionen och kommunerna ftjreslås en ftirlängning av nuvarande avtal med ett år. Tanken är att parterna d irefter tecknar ett nytt flerårigt avtal. Barnkonsekvensanalys En bamkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet, eftersom ärendet är av administrativ art. Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner ffir sin del att nuvarande avtal om lokalt folkhälsoarbete i Härryda kommun ftirlängs till att gälla for perioden I januari december SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR Olof Ol Tf sektorschef Elin Rosén Tf verksamhetschef Bilagor: Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 7 Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Hänyda kommun 20ll

19 Y'VVÄSTRA COTALANDSREGIONEN HAr.so och sj ukvärdsnäñ,rnden V Protokoll ijie rìenr YDA KOMMT]NT Kornmunsryrelsen?CI14 "ffi$- ;.J l (2r) Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 7 den 7 maj 2014 Tid: Plats: Lokal Ekskogen, Aschelrergska Eken, Göteborg Närvarande Bes[utande Evert S venningsson (S), ordforan<le Jenrty Svanergren (MP), l:a vice ordförande Per Vorberg (M), 2:e vice ordftirande Britt-Marie Nordin (S) Ann Panzar (S) ersätter Jacob Nittinger (S) Birgitta Evans (S) Eva Johansson (S) ersätter Ftedrik Malmberg (S) Birgitta Bemtsson (S) Bertil Garnemark (M) ersätter t,inda Fröberg (M) Maria Martini (C) ersätter Ingvar Paulsson (M) Jonas Mårdbtink (M) Marianne Ahlborg (F'P) ersätter Pär Lundqvist (Fp) Wiwiann Niklasson (S) elsätter Håkan Eriksson (KD) Holger Cannerfors (V) Eva Rydén (C) Ovriga närvarande Anna Winters, nämncls amordnare Barbro Hedin, tf Hälso-och sjukvår.dschef tserit Karlsson, nämndekonom Hanna Malm, nämndsekreteral'e Posladress: Regionens Hus Götsborg Bssöksâdrêss: Ek nåsgatan 15, Borâs Lillhagspaften 5, GÖt borg Orotlôlnggalan 1, Maries(ad Kllbåcksgatan 32, Uddovalfa Telsfon: Webbplals: E-post: O wrvrv.vgregion.se/hsnk 17

20 YarvÄsrnn cörn -,qn DS REc lon EN V Protokoll från hälso- och sjukvårclsnärnnd 7, (2 1) s27 Förlängning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Härryda kommun DiarienummeL HSNT- I I 0 Beslut 1. Förlängning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoatbete i Här'ryda kommun ftir 2015, inklusive överenskornmcn uppräkrring, goclkänns. 2. Beslutet gäller under ftirutsättning att lika treslut thttas av Hän'yda komlnun, 3, Finansieringen sker fr'ån nämndens budgeterade medel ftir folkhälsa. Sammanfattning av ärendet Nämnclen har samverkansavtal med tlänyda kommun om lokalt folkhälsoarbete ftir perioden 20II-20 4, dnr FISNT-I03-20I0. Avtalet omfattar folkhälsoverksamhet samt fblkhälsosamordnartjänst. Finansíeringen delas rnellan kommun och Väst a Götalandsregionen enligt 50/50- principen. Ärendet avser florlängning av befintligt avtal med ett år, till att gälla även Beslutsunderlag Tj änsteutlåtande dater at I 0. Yrkanden på sammanträdet Ordftirande Evert Svemringsson (S): Bifall till tj änsteutlåtandct Beslutsgång Otdftiranden ställer prop<lsition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt ÇËinsteutlåtandet. Sklckas tlll Hätryda komrnun. Justerare: Justerare: 'ìt/ Justerâre: Rätt utdraget intygar:.ìt'^ i.. 18

21 Yr V VI{STRA GÕTALAN DSREC ION E,N 016 Samverkansavtal avseende lokalt folkhätsoarbete i Härryda kommun 1. Avtalsparter Detta ar,tal har träffats mellan Västra Götalandsregionen, org tir , genom Hälso- och sjukvardsnämnd 7 Partille, Flänyda, Mölndal, nedan kallad hälso- och sjukvårdsnämnden, och Härryda konrmun, org.ff nedan kallad kommunen. 2. Avtalstid Avtalet gäller ftir perioden till och med Under avtalsperioden kan samverkansavtalet sägas upp med sex månaders uppsägning inför kommande kalenderår, dvs. senast 30 juni. Vardera parten äger rätt att med sex månaders varsel häva detta avtal om den andre parten i väsentligt hänseende inte utfcir sina åtaganden och rättelse inte sker utan dröjsmåi efter skriftlig erinran. 3. AvtalsfÌirutsättning Detta avtal skall för att bli gällande godkännas av kommunstyrelsen i Hänyda kommun och hälso- och sjukvårdsnåimnden. 4. Utgångspunkter och inriktning Hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen ska kännetecknas av hög kvalitet, god tillgänglighet, gott bernötande och valfrihet. Hälso- och sjukvårdsnämnden har inom sitt geograhska ansvarsområde, förutom att beställa halso- och sjukvård och tandvård, att tillsammans med kommunema skapa förutsättningar för ett aktivt lokalt tvärsektoriellt fo lkhäl soarbete, s amt ha ett upp folj ningsansvar. Det lokala folkhälsoarbetet i Hänyda kommun skall grundas på kunskap om befolkningens hälsa och välfìird och byggas på ett brett rnedborgardeltagande i samverkan mellan kommun, region och övriga samhällsaktörer. Folkhälsoarbetet skall vara långsiktigt och utgå ifrån upprättad folkhälsoplan. Intentioner i de för regionen, hälso- och sjukvårdsnåimnden och kommunen aktuella styrdokument skall vara vägledande. Folkltälsorådet Folkhälsorådet i Hänyda är ett rådgivande organ, ett aktirt forum där olika samhällsaktörer tillsammans formar idéer till konkreta förslag och skapar ftirutsättningar för häls ofrämj ande o ch sj ukdomsförebyg gande insatser i kommunen. Upprättad fo lkhälso - plan utgör grunden ftir folkhälsoarbetet. Rådet utarbetar en årlig verksamhetsplan med 19

Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Delregional överenskommelse Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Antagen av Temagrupp Barn och Unga 22 maj 2014 Inledning LGS Temagrupp Barn och Unga

Läs mer

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 (5) RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 Parter och XX kommun. 2 Avtalstid Avtalet gäller fr.o.m. 2008-xx-xx tills vidare med möjlighet för part att skriftligt säga upp

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik Historien Uppdrag lämnat oktober 2010

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till Individ- och familjeomsorgen.

Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till Individ- och familjeomsorgen. OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Yvonne Flambe 2015-03-13 OSN-2015-0199 Omsorgsnämnden Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Ljungbacken C"örskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291

Ljungbacken Cörskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291 SÖDERTÄLJE K~'~.cM. UN -"., UTBllDN INGSKONTORET Tjänsteskrivelse 2008-10-20 O Lille-Vie Eklind Byggproj ektledare 08-55022601 Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-5502 15 32 Kommunstyrelsen Järna kommundelsnämnd

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 Tid: 2015-04-13, kl 13:00-16:30 Plats: Regionens hus, sal A Avtal och bidrag till Jönköping Convention Bureau Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Dnr: 2011/367-KS 2011-09-13. Karin Hjärpe. @vasteras.see. programmet. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen

Dnr: 2011/367-KS 2011-09-13. Karin Hjärpe. @vasteras.see. programmet. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen Stadsledningskontoret Karin Hjärpe Telefon:021 393950 E-post:karin.hjarpe@ @vasteras.see Delges TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/367-KS 2011-09-13 1 Revidering avv handikappolitiska programmet Förslag till beslut

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2015 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2015 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2015 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete En god hälsa på lika villkor s. 3 Folkhälsorådet i Härryda kommun s. 3 Folkhälsoinsatser 2015 s. 4 1 s. 4 Alla Härrydabor har

Läs mer

148 Dnr BoE2012.0925. Yttrande över motion om barnbokslut

148 Dnr BoE2012.0925. Yttrande över motion om barnbokslut ESLÖVS KOMMUN Barn- och familjenämnden Sammanträdesprotokoll Sida 6 (24) 2012-12-12 r' -12-1 7 148 Dnr BoE2012.0925 Yttrande över motion om barnbokslut Ärendebeskrivning Kent Karlsson (KD) föreslår i motion

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01 l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-10-01 18 (38) 244 Motion om insatser för att främja start av arbetsintegrerade sociala företag i Sala kommun Dnr 2012/66 INLEDNING

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner KOMMUNALFÖRBUNDET GR Lars-Göran Jansson Bilaga 2a 2008-04-28 Styrgruppen för det sociala området Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner Den sociala styrgruppen har tidigare beslutat

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13) Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Omvårdnadsnämndens protokoll... 5 Budgetprognos, mars... 6 Ansökan om Bostad med särskild

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

Motionerna 50 - Elevhälsogaranti och 65 - Stärk den svenska elevhälsan

Motionerna 50 - Elevhälsogaranti och 65 - Stärk den svenska elevhälsan MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4283 och 15/4299 2015-10-23 Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad Åsa Ernestam Motionerna 50 - Elevhälsogaranti och 65 - Stärk den svenska elevhälsan Beslut Styrelsen föreslår

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81 Folkhälsoplan 214 Grästorp Fastställd av folkhälsorådet 213 1-21, 81 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Folkhälsorådets sammansättning... 3 3 Folkhälsomål 214... 4 3.1 Ökad trygghet och inflytande...

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner överenskommer om att från och med den 1

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun 1 Parter Detta avtal har ingåtts mellan Uppsala kommun och Enköpings kommhåi ^0 Parterna är

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

FÖRSLAG TILL DAGORDNING Närvårdsområde Alingsås LEDNINGSGRUPP NÄRVÅRDSOMSRÅDE ALINGSÅS Datum: 2015-05-08 Tid: Kl 09:00-12:00 Plats: Vård och äldreomsorgsförvaltningen, Kungsgatan 9 Lokal: Sunnerö, plan 0 FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Sidan 3 av 33 Ärende 1 Sidan 4 av 33 Sidan 5 av 33 Utbildningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karin Soffiantini-Yildiz 2013-10-17

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-11-11 28(36) t:' 2014 214 Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun Dnr 2014/813 INLEDNING Eva Axelsson (KD) och

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Bakgrund och syfte 2. Ändamål

Läs mer

Avtalsmall. mellan Landstinget i Jönköpings län och. gällande Neuropsykiatriska utredningar. Dnr LK10-0605

Avtalsmall. mellan Landstinget i Jönköpings län och. gällande Neuropsykiatriska utredningar. Dnr LK10-0605 Avtalsmall mellan Landstinget i Jönköpings län och gällande Neuropsykiatriska utredningar Dnr LK10-0605 2(8) Innehållsförteckning Sid F3 TJÄNSTEAVTAL - Neuropsykiatriska utredningar 3 3.1 Avtalsform 3

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Bakgrund och syfte Kommunerna i Stockholm län och Stockholms Läns Landsting har nedtecknat ett

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-04-09 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0006 KS-2 Diariekod: 009 Kommunstyrelsen Policy för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete

Läs mer

Ekenbergska/fordon - tidigareläggning av investering Dm UN 09/03

Ekenbergska/fordon - tidigareläggning av investering Dm UN 09/03 SÖDERTÄLJE o Tjänsteskrivelse UTBILDNINGSKONTORET 2009-01-08 Stefan Sundbom Yerksamhetscontroller 08-55022202 stefan.sundbom(q)sode11alj e.se Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-550 215 32 petra.karlssonekstrom@sode11alje.se

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se 2014-04-15 Rapport Rapportera mera Avvikelsehantering i samverkan mellan kommun och region inom Göteborgsområdet Hösten 2013 2014-04-15 Sammanställt av: Andreas Ericson, Göteborgs stad Anita Nilsson, processledare,

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Läs mer

BEROENDECENTRUM I NORRBOTTEN

BEROENDECENTRUM I NORRBOTTEN SAMVERKANSAVTAL mellan landstinget och kommunerna gällande BEROENDECENTRUM I NORRBOTTEN 1 Bakgrund och syfte Genom ändringar i hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen från den 1 juli 2013 infördes

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning

Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning i Västerbottens län 2011-01- 01 Samverkande kommuner: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman,

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0005/07 SAMMANTRÄDETS Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning Avtal MA/070028 mellan Region Skåne och Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) om IT-utbildning AVTALSPARTER Leverantör: Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) Box 1023 251 10 HELSINGBORG

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Stadshuset, Göteborg kl 14.00 16.00 Beslutande Övriga deltagande Jan Hallberg, ordf. Staffan Cronholm från 15.15 Stefan Svensson Ing-Marie Samuelsson Pelle Pellby

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer