Nämnd/sfyrelse Kommunstyrelsen. l. Antagande av leverantörer ftir leverans av skol- och ftirskolemöbler. Dnr 2014KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämnd/sfyrelse Kommunstyrelsen. l. Antagande av leverantörer ftir leverans av skol- och ftirskolemöbler. Dnr 2014KS342 050"

Transkript

1 HÄRRYDA KOMMUN KALLELSEruNDERRATTELSE 20t Nämnd/sfyrelse Kommunstyrelsen Plats och tid ftir sammanträde Röda rummet, kulturhuset, Mölnlycke måndagen den29 september 2014 kl Ärenden l. Antagande av leverantörer ftir leverans av skol- och ftirskolemöbler. Dnr 2014KS Information om delarsbokslut. 3. Samverkansavtal kulturskola mellan Bollebygds kommun och Hänyda kommun. Dnr 2014KS Framtida nyttjande av Hindås station. Dnr 2013KS Förlängning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Håirryda kommun. Dnr 2014KS Överenskommelse ftir barn och ungdomar vid misstanke om eller med specihka läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Dnr 2014KS l. Motion angående ökad sysselsättning för personer med psykisk ohälsa. Dnr 2014KS Motion angående insatser fiir arbetslösa ungdomar Dnr 2014KS Boende ftir personer med funktionsnedsättning. Dnr 2013K Samverkan av överfürmyndarverksamhetema i Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner. Dnr 2014KS l. Revidering av dokumenthanteringsplan für måltidsservice Dnr 20l4KS Revidering av dokumenthanteringsplan für administratiorvsektorsledning. Dnr 2014KS Revidering av dokumenthanteringsplan für säkerhet. Dnr 2014KS Medborgarftirslag om busshållplatsftirflyttning. Dnr 2014KS

2 15. Markanvisningsavtal med Derome Hus AB i Enebacken I Dnr 20l4KS5l Försäljning av del av Landvetters-Backa 3:l Dnr 2014K Antagande av detaljplan ftir Hönekulla I :584 samt del av Hönekulla l:77, tillbyggnad av Barrskogens ftirskola i Mrilnlycke. Dm20l2KS utvecklingsplan ftir del av Bollebygd, Hänyda och Marks kommuner Dnr 2014KS Bordlagt åirende: Motion om kommunens uttag av gatukostnadsersättningar Dnr 2014KS Bordlagt ärende: Motion om hantering av gatukostnader. Dnr 2014KS Yttrande över ny beräkningsmodell fìjr medlemsavgiften till räddningstj?insten i Storgöteborg. Dnr 2014KS4l l Uppdrag gällande kommunala servicegarantier Dnr 2013KS Infiirande av medborgardialog samt process och arbetssätt. Dnr 2014KS Kommunikationspolicy. Dnr 2014KS Motion om att stoppa avdemokratiseringen i Härryda. Dnr 2014KS Andring av arbetsordning für kommunfullmäktige. Dnr 2014KS Redovisning av medborgarftirslag oktober 2014 Dnr 2014KS Statistiska uppgifter per den 3l juli2014. Dnr 2014KS Delgivning av protokoll. 30. Anmälan av delegationsbeslut. Dnr 2014KS36 002

3 HARRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida ARENDE I Dnr 2014KS ANTAGANDE AV LEVERANTORER FOR LEVERANS AV SKOL- OCH FÖRSKOLEMÖBLER Sektorn ftir administrativt stöd har tillsammans med sektorn ftir utbildning och kultur arbetat fram ett fiirfrågningsunderlag ftir upphandlingen av skoloch ftirskolemöbler. Upphandlingen omfattar skolornas löpande behov av möbler och då behoven skiljer sig mellan skola och fìirskola är upphandlingen uppdelad i två delområden, skola och ftirskola. För att såikerställa leveransftirmågan åir avsikten att skriva rangordnade ramavtal med minst tre leverantörer per delområde. Anbudsinbjudan har skett och vid anbudstidens utgång hade X anbud inkommit. X inom delområde skola och X inom delområde fiirskola. Utvåirdering har skett och framgår av bifogad sammanställning. De ekonomiskt mest ftirdelaktiga anbuden har lämnats av X AB, XX AB, XXX AB och XXXX AB. Från sektorn ftir administrativt stöd ftireligger skrivelse av den 26 augusti Ordftirandens fìirslag till beslut o o Kommunstyrelsen utser füljande leverantörer, i rangordning, som leverantörer av skol- och fiirskolemöbler: Förskola Skola I.XAB 1. XAB 2. XX AB 2. XX AB 3. XXX AB 3. XXX AB Paragrafen ftirklaras omedelbart justerad. 1

4 N v HÄRRYDA KOMMUN Sektorn lor administrativt stöd Arto Moilanen Kommunstyrelsen (2) Dnr 2014KS ANTAGANDE AV LEVERANTÖNI,N NÖN T,NVERANS AV SKOL- OCH FÖRSKOLEMöBLER Uppdrag och bakgrund Sektorn flor administrativt stöd har tillsammans med sektom for utbildning och kultur arbetat fram ett forfrågningsunderlag lor upphandlingen av skol- och forskolemöbler. Upphandlingen omfattar skolornas löpande behov av möbler och då behoven skiljer sig mellan skola och forskola är upphandlingen uppdelad i två delområden, skola och ftirskola. För att säkerställa leveransft)rmägan är avsikten att skriva rangordnade ramavtal med minst tre leverantörer per delområde. Enligt gällande upphandlingspolicy ska miljökrav finnas som ett aktivt instrument i alla upphandlingar och inköp och tillämpas i proportionerlig omfattning. I denna upphandling baseras miljökraven på Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier ftir möbler. Dessa upphandlingskriterier omfattar bland annat krav på materialets innehåll och eventuella tillsatser. T ex kan många material innehålla eller tillsättas hälso- och miljöfarliga ämnen eller ge upphov till stor kemikalieanvändning eller ge stora utsläpp vid tillverkningen. Anbudsinbjudan har skett och vid anbudstidens utgång hade X (X) anbud inkommit. X (X) inom delområde skola och X (X) inom delområde florskola. Utvärdering har skett och framgår av bifogad sammanställning. De ekonomiskt mest fordelaktiga anbuden har lämnats av X AB, XX AB, XXX AB och XXXX AB. Barnkonsekvensanalys Hänsyn har tagits till barns och ungdomars hälsa, utvecklingsbehov och säkerhet genom att upphandlingen omfattar krav om att möblerna skall vara producerade under florhållanden som är forenliga med: - ILO's kämkonventioner om tvångsarbete, bamarbete, diskriminering och ft)reningsfrihet samt organisationsrätt (m 29,87, 98, 100, 105, 1l l, 138 och 182), - FN:s bamkonvention artikel 32, - Den lagstiftning som gäller i tillverkningslandet Se även bilaga Barnkonsekvensanalys. Förslag till beslut Kommunstyrelsen utser floljande leverantörer, i rangordning, som leverantörer av skoloch florskolemöbler: 2

5 Skola I.XAB 2. XX AB 3. XXX AB Förskola I. XAB 2. XX AB 3. XXX AB 2 (2) SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD ( Karina Kommundirektör Ekström Ekonomichef Bilagor: Bamkonsekvensanalys Anbudsöppningsprotokoll Utvärderin gsprotokoll 3

6 N v HÄRRYDA KOMMUN BARNCHECKLISTA Dnr 2014KS BARNCHECKLISTA FOR HARRYDA KOMMUN Barnchecklistan skall användas som ett redskap i Håinyda kommuns strävan att till?impa principerna i FN:s barnkonvention då det bedöms relevant med en särskild barnkonsekvensanalys under beredningen av ärenden. Checklistan bifogas ärendet som bilaga. Alternativt kan svaren på frågoma inarbetas direkt i ärendet. 1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? X u nn"j På vilket sätt? lvarfür inte? Genom krav på leverantören. 2. Ar beslutet belyst ur barnets perspektiv? Eru XN.j På vilket sätt? lvarfiir inte? Ej relevant i detta skede. 3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktas med tanke på bl. a. kön, etniskt ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning? f u XN.j På vilket sätt? lvarftir inte? Ej relevant i detta skede. 4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? nru XN.j På vilket sätt? lvarftir inte? Ej relevant i detta skede. Övrigt som bör tas hänsyn till 4

7 HÄRRYDA KOMMTIN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 20t Sida ÄneruDE2 DELÄRSBOKSLUT PER DEN 3I AUGUSTI SAMT HELÄRSPROGNOS FÖR 2014 Helena Hatheyer informerar om delårsbokslut per den 31 augusti samt helarsprognos for2014. Kommunstyrelsen noterar informationen. Signatur Utdragsbestyrkande 5

8 HÄRRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 20r S da ÄneruDE 3 Dnr 2014KS SAMVERKANSAVTAL KULTURSKOLAN MELLAN BOLLEBYGDS KOMMLIN OCH HÄRRYDA KOMMUN Gällande samverkansavtal mellan Bollebygds kommun och Htirryda kommun om kulturskola antogs av kommunfullmäktige i Avtalet gäller från I januari 2012 till och med den 31 december 2014 och behöver ftirnyas. Syftet med samverkansavtalet är att ge elever i Bollebygd tillgang till en kommunal kulturskola och att stärka kulturskolans utbud i de östra kommundelarna i Hlirryda kommun. På sikt syftar samverkan även till en generell utveckling av kulturskolan i form av ett utökat utbud. Förändringar i det nya avtalet är att Hänyda kommun även kommer attta hand om elevadministrationen, inklusive antagning och avgifter. I övrigt kommer samverkan att fortgå som tidigare. Från sektorn ftir utbildning och kultur ftireligger skrivelse av den 11 juni Ordfärandens ftirslag till beslut Fullmäktige antar avtal med Bollebygds kommun avseende samverkan om kulturskola enligt ftireliggande ftirslag, att galla fran I januari nde 6

9 HARRYDA KOMMUN Sektorn ftir utbildning och kultur Berit van Lokhorst 20t4-06-tl Kommunstyrelsen 1 (1) Dnr 2014KS SAMVERKANSAVTAL KULTURSKOLAN MELLAN BOLLEBYGDS KOMMUN OCH HÄRRYDA KOMMUN Uppdrag och bakgrund HÊinyda kommun har ett avtal med Bollebygds kommun om samverkan kring kulturskolan. Nu gällande samverkansavtal antogs av kommunfullmäktige i $ I ftr den 1 januari 2012 till den 3l december 2014 och behöver fürnyas. Förändringar i det nya avtalet ar atthänyda kommun även kommer att ta hand om elevadministrationen, inklusive antagning och avgifter. I övrigt kommer samverkan att fortgå som tidigare. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet, eftersom åirendet är av administrativ art. Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar nytt avtal ftir samverkan mellan kulturskola i Bollebygd och Håinyda kommun enlie ftireliggande ftirslag. SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR Olof O Tf sektorschef -4rMfY V^Á-to(.cuoÁ Berit van Lokhorst Verksamhetschef Bilaga Samverkansavtal 7

10 N v HARRYDA KOMMUN E llr ll I tr u\'( it )s Kuh1\lt. \ SAMVERKANSAVTAL Mellan Härryda och Bollebygds kommuner har fäljande avtal träffats rörande samverkan i Härryda-Bollebygd kulturskola (Kulturskolan). Avtalet ersätter från och med dess ikraftträdande tidigare gällande samverkansavtal med avtalstid t. I MåI Målen med samverkansavtalet är: att ge Bollebygdseleverna tillgang till kommunal kulturskola att stärka Kulturskolans utbud i de östra delarna av Härryda kommun samt att kunna erbjuda lärare i Hänyda kommun med ofrivillig deltid möjlighet atl ar beta heltid. På sikt syftar samverkan till en generell utveckling av Kulturskolan i form av ett breddat utbud. 2 Bakgrund Föreliggande samverkansavtal har sin utgångspunkt i en strävan fran Bollebygds kommun att kunna erbjuda kommunens elever kulturskola i kommunal regi. Härryda kommun har sedan tidigare en etablerad kulturskoleverksamhet, men ser genom samverkan en möjlighet att stärka utbudet i de östra delarna av kommunen. Genom samverkan öppnas möjlighet till ett bredare utbildningsutbud av hög kvalitet inom kulturområdet i båda kommunerna. 3 Parternas åtaganden Härryda kommun är värdkommun för Kulturskolan med innebörd att Kulturskolans personal är anställd i Hänyda kommun som svarar Ítir ledning och personaladministration. Hänyda kommun ansvarar für elevadministration. Hänyda kommun tar även fram informationsmaterial och anordnar prova-på-dagar. Eu framgångsrikt arbete med att sprida kunskap om kulturskolan och dess utbud fürutsätter emellertid medverkan fran Bollebygds kommun, med tillgang till dess etablerade informationskanaler. Respektive kommun ansvarar für lokaler für Kulturskolans verksamhet inom den egna kommunen. 4 Finansiering Så som Kulturskolan är organiserad bär Htinyda kommun kostnaderna ftjr driften i form av lärarresurser, administration m.m. Bollebygds kommun finansierar verksamheten med kr årsvis ("Ersättningefl"), erlagt terminsvis i ftirskott 8

11 Under artalstiden ska med hänsyn till ftirändringar i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som basar) tillägg till Ersättningen utgå med en viss procent av Ersättningen enligt följande. Ersättningen anses anpassad till indextalet ftir oktober 2014 (bastalet). Skulle indextalet någon påftiljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed indextalet åindrats i ftrhållande till bastalet. I fortsättningen ska tillägg utgå i ftirhållande till indexändringama, varvid ändring i Ersättningen beräknas på basis av den procentuella ñrändringen mellan bastalet och indextalet ftir respektive oktobermånad. Utgående ersättning ska dock aldrig sättas lägre än den i avtalet angivna Ersättningen. Ändring i Ersättningen sker alltid från och med den 1 januari efter det att oktoberindex ft)ranlett omräkning. Utöver grundbeloppet äger Härryda kommun rätt att tillgodogöra sig elevavgiftema i verksamheten, inkluderat avgifter från elever i Bollebygds kommun. Om Bollebygds kommun enligt punkt 6 beslutar om avgift i kulturskolan som understiger nivån i Hänyda kommun ska Bollebygds kommun kompensera ftir mellanskillnaden så att Härryda kommun tillgodogörs medel som om elevavgiftema varit på samma nivå i kommunerna. Ersättningen och elevavgifterna utgör sammantaget Totalinsats. 5 Verksamheten Innehållet i verksamheten beslutas i samråd mellan kulturverksamheten i Härryda kommun och Bildnings- och omsorgsftirvaltningen i Bollebygds kommun. Omfattningen sätts i relation till Totalinsats enligt punkt 4, med utgångspunkt från en självkostnadsberåikning baserad på antal årsarbetare (lärartjänster) där hänsyn tagits till overheadkostnader ftir ledning, IT m.m. Parterna kan inom ramen für samverkan komma överens om en utökad verksamhet i Bollebygds kommun. En eventuell utökning medför justering av Ersättningen enligt punkt 4 på motsvarande berlikningsgrunder enligt ovan. Den nivå på f,inansiering som Bollebygds kommun härigenom förbinder sig till ersätter i punkt 4 angiven Ersättning och gäller tills vidare. Det nya ersättningsbeloppet anses anpassat till indextalet för oktober det ar som utökningen sker och indexberäknas i övrigt på motsvarande sätt enligt punkt 4. Utökning av verksamheten ftirutsätter samråd i god tid, dock senast den 30 juni året innan det år då utökningen av verksamheten avses att ske. 6 Avgifter i Kulturskolan Elevavgifterna i Kulturskolan fastställs ftir respektive kommun ftir sig. Beslut om avgifter ska ftiregås av samråd, med en uttalad strävan att upprätthålla en gemensam avgiftsnivå. 7 Avtalstid och uppsägningstid Avtalet gäller från och med den 1 januari 2015, eller den senare dag som infaller efter den dag då avtalet blir giltigt i enlighet med punkt l1 nedan, och tills vidare. 9

12 Pan har dock rätt att nèir som helst genom skriftlig uppsägning säga upp avtalet att upphöra vid närmast ftiljande halvårsskifte (30 juni eller 31 december) med åtföljande l2 månaders uppsägningstid. I Avtalets fürtida upphörande; hävning Part får häva detta ar,tal till omedelbart upphörande om motparten inte fullgör sina åligganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter erinran, under ftirutsättning att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse. 9 Force majeure Om någon part ftirhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta artal på grund av omständighet utanfìir den partens kontroll - såsom exempelvis olyckshändelse, strejk, bojkott, blockad, eldsvåda, åsknedslag, explosion, krig, mobilisering, upplopp, översvämning, arbetskonflikt, rekvisition, beslag, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelser, ska part vara befriad från sina åtaganden enligt detta avtal. Partema ska så snart hindret uppstar informera varandra om det ft)religger omständighet som kan ftiranleda tillämpning av denna beståimmelse. l0 Kontaktpersoner Samverkan ftirutsätter en löpande dialog mellan kommunerna med regelbundna samverkansmöten. Detta fürutsätter i sin tur att respektive kommun har en tjrinstemannafunktion med uppdrag att ftira dialogen kring verksamhetens närmare utformning och andra frågor av verkställande art. l1 Gittighet Avtalet är giltigt under ft)rutsättning att avtalet godktints genom beslut som vunnit laga kraft i båda kommunerna. Mölnlycke Härryda Kommun Bollebygd Bollebygds Kommun Karina Djurner Kommundirektör Anders Einarsson Kommundirektör 10

13 HARRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDES PROTOKO LL Sammanträdesdatum 20r Sida ÄneruDE 4 Dnr 2013KS FRAMTIDA NYTTJANDE AV HIND,Ä.S STATION Kommunfullmfütige uppdrog till kommunstyrelsen i S att inventera behntliga samlingslokaler samt att utreda behovet av samlingslokaler i kommunen. I uppdraget redovisas att Hindås station skulle kunna bli en gemensam samlingspunkt ftir Hindås. Kommunfullmäktige beslutade därefter i ç att godkänna köp av fastigheten Hindås station. Kommunstyrelsen beslutade i 5 ll20l4 att genomftira medborgardialog ftir att inhämta medborgares syn på framtida nyttjande av Hindås station. Samtliga kommuninvånare gavs möjlighet att besvara en webbenkät och därefter bjöds alla intresserade in till ett dialogmöte. Dialogen genomfiirdes under våren 2014 genom en så kallad cafédialog på Hindås station. 36 personer deltog och74 ffirslag inkom via webbenkäten. Dessutom träffade ansvariga politiker kollektivtrafikresenärer i Hindås vid två tillfìillen. Ett mer detaljerat underlag från dialogen f,rnns samlat hos sektom ftir utbildning och kultur. Sektorn ftir utbildning och kultur anfìir i skrivelse av den 11 augusti 2014 bland amatftljande: Medborgardialogen fungerade bra och att det framkom många intressanta synpunkter och idéer som kan användas som underlag i beslut om framtida nyttjandet av Hindås station. Den samlade bedömningen tir att många av fürslagen ståirker den tidigare uppfattningen om att Hindås station med sitt läge i centrum kan bli gemensam samlingspunkt ftir Hindås. Ordfürandens fìirslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar att resultatet av medborgardialogen ska vara vägledande i samband med ett framtida beslut om användningen av Hindås station. Signatur justerande Utdragsbestyrkande 11

14 HÄRRYDA KOMMUN Sektorn for utbildning och kultur Ingibjörg Pálsdóttir l I Kommunstyrelsen 1(2) Dnr 2013KS FRAMTIDA NYTTJANDE AV HINDÅS STNTTON Bakgrund och uppdrag Kommunfullmäktige beslutade i att godkänna köp av fastigheten Hindås station. Bakgrunden är att kommunfullmåiktige i $ gav kommunstyrelsen i uppdrag att inventera befintliga samlingslokaler samt att utreda behovet av samlingslokaler i hela kommunen. I redovisning av uppdraget framgår att Hindås station med sitt läge skulle kunna bli en gemensam samlingspunkt ftir Hindås. Kommunstyrelsen beslutade i $ 1/2014 att genomfüra medborgardialog für att inhämta medborgares syn på framtida nyttjande av Hindås station. Resultat av medborgardialog Dialogen genomftirdes under våren Medborgare i hela kommunen hade möjlighet att skicka in fürslag via en webbenkät och dlirefter bjöds alla intresserade in till ett fysiskt dialogmöte på Hindås station, en så kallad cafédialog. Informationen kring dialogen spreds bland annat via annonser i Hlinyda-posten, på Hanyda.se och särskilt berörda intressenter informerades brevledes. Dessutom pratade ansvariga politiker med kollektivtrafikresenärer i Hindås vid två tillfìillen. Ett mer detaljerat underlag från dialogen frnns samlat hos sektorn för utbildning och kultur. På cafédialogen deltog 36 personer och det kom in 74 ftirslag via webbenkäten. Förslagen från enkäten har sammanställts enligt följande kategorier:. Aktiviteter och verksamheter, exempelvis kurser och konserter o Näringsverksamhet, exempelvis cafe och museum o Mötesplatser, exempelvis kulturhus och mötesplats for daglediga o Utformning och lokalftirutsättningar, exempelvis olika renoveringsfürslag o Övrigt, exempelvis informationspunkt med kartor ftir vandringsleder Sektorns bedömning Sektoms bedömning är att medborgardialogen fungerade bra och att det framkom många intressanta synpunkter och idéer som kan användas som underlag i beslut om framtida nyttjandet av Hindås station. Den samlade bedömningen är att många av förslagen stärker den tidigare uppfattningen om att Hindås station med sitt läge mitt i centrum kan bli en gemensam samlingspunkt ftir Hindås. 12

15 Barnkonsekvensanalys 2 (2) Barn och ungdomar har haft möjlighet att delta i dialogen. En såirskild barnkonsekvensanalys har därftir inte bedömts vara relevant i åirendet. Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen i skrivelsen av den 1l augusti 2014 från sektorn ftir utbildning och kultur. Kommunstyrelsen beslutar att resultatet av medborgardialogen ska vara vägledande i samband med ett framtida beslut om användningen av Hindås station. SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR Olof Ol Sektorschef Administrativ chef Bilaga Sammanställning av webbenkät 13

16 Forslag som kommit OO in 1'1EDBORGARDIALOG Förslag på aktiviteter och verksamheter Kulturförening med övergripande kulturevenemang Kurser inom kulturutövning, som musik, teater, konst och kör. Kurser inom hälsa, fôräldraskap, millömedvetenhet, matlagning, odling Julmarknad och vårmarknad Kulturfestival Konstutställningar Musikrum för ungdomar Konserter Jazzklubb/nattklubb Barnteater Digital bio Läxhlälp Skatepark Fria artistuppträdanden Bidragsberättigad verksamhet Förslag på näringsverksamhet Café Café som drivs av individer i arbetsträning Språkcafé Restaurang/krog på kvällstid med alkoholtillstånd Kiosk med möjlighet att säl a busskort McDonaldl Konferensverksamhet Uthyrning av föreningslokaler Järnvägsmuseum Museum över Hindås historia Second handbutik/ retrobutik Loppmarknad Affär för lokalodlade produkter Mässor i mindre format Festlokal för invånare Uthyrning av utrustning, exempelvis skidor på vintern Städpool som håller snyggt i centrum Uthyrning av kontorsplats/lägenhet på plan 2 Ateljé för uthyrning till konstnärer Förslag på mötesplatser Motesplats för alla invånare Mötesplats för föräldralediga Mötesplats för långtidssjukskrivna dagtid och ungdomar på kvällen Oppen förskola Klubbhus för olika idrottsklubbar Bibliotek Kulturhus för östra delarna av Härryda kommun Kulturhus med integrerat bibliotek och kulturskola Light-bibliotek U ngdomsgård/fritidsgård Turistinformation med information och kartor Kulturhållplats Hindås Förslag på utformning och lokalförutsättn ingar Förslag på övrigt Liten scen för lokala formågor Liten utomhus-scen Lekplats utanför Lekhörna inne i stationen Renovering och uppfråischning av inne- och utemiljö Rosenträdgård utanför i anslutning till uteservering Behåll tidstypisk stil. "Hâr står tiden stilla" Upprustning med hjälp av medborgare lnredd musikstudio Tillgânglighet och ramp Skatepark/skateboardramp utomhus Varmhållen väntsal för tågresenärer Keramikverkstad i kâllaren Göteborgs modelljärnvägsssällskap Knutpunkt med information och kartor för vandringsleder Flyktingtórlãggning Viktigt med tillgänglighet HARRYDA KOMMUN 14

17 HARRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida ARENDE 5 Dru20l4KS F.ÖnTaNCNING AV SAMVERKANSAVTAL AV S EENDE LOKALT FOLKHALSOARBETE Härryda kommun har sedan år 2000 tecknat samverkansavtal om lokalt folkh?ilsoarbete med Hälso- och sjukvårdsnåimnd 7, HSN 7. Nuvarande avtal avser perioden 20I I Under ft)rutsättning att lika beslut fattas av HÈinyda kommun, beslutade HSN 7 den 7 maj2014 om att ftirlänga samverkansavtalet ñr Bakgrunden är det pågående arbetet für en regional modell ftir folkhälsoarbetet. Eftersom Västra Götalandsregionen önskar en samstämmighet i avtalstid mellan regionen och kommunerna fiireslås en fìirlängning av nuvarande avtal med ett år och att nytt flerårigt avtal tecknas därefter. Från sektorn ftir utbildning och kultur fìireligger skrivelse av den 9 juli2014 Ordfìirandens fìirslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner ftjr sin del att nuvarande avtal om lokalt folkhälsoarbete i Hänyda kommun ftirlåings till att gälla fiir perioden I januari 2015 till och med 3l december justerande 15

18 HARRYDA KOMMUN Sektorn ftir utbildning och kultur Ulrika Aebeloe Kommunstyrelsen 1 (1) Dnr 2014KS NÖNT,ÄNCNING AV SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE LOKALT FoLK- HÄLSoARBETE I HÄRRYDA KoMMUN Uppdrag och bakgrund Hänyda kommun har sedan år 2000 tecknat samverkansavtal om lokalt folkhälsoarbete med Hälso- och sjukvårdsnämnd 7, HSN 7. Avtalet rör samverkan mellan Hlirryda kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnden och omfattar bland annat folkhälsoverksamhet och en folkhälsoplanerartjåinst. Nu gällande avtal reglerar även åtaganden, organisation, samt inriktning lor samarbete och hnansiering. Finansieringen delas mellan kommunen och Västra Götalandsregionen enligt 50/50-principen. Nuvarande avtal avser perioden 201 I Den 7 maj 2014 beslutade HSN 7 om att ftirlänga samverkansavtalet ftir 2015, inklusive överenskommen uppräkning, under förutsättning att lika beslut fattas av Härryda kommun. Bakgrunden är det pågående arbetet für en regional modell ftir folkhälsoarbetet. Eftersom Västra Götalandsregionen önskar en samstämmighet i avtalstid mellan regionen och kommunerna ftjreslås en ftirlängning av nuvarande avtal med ett år. Tanken är att parterna d irefter tecknar ett nytt flerårigt avtal. Barnkonsekvensanalys En bamkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet, eftersom ärendet är av administrativ art. Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner ffir sin del att nuvarande avtal om lokalt folkhälsoarbete i Härryda kommun ftirlängs till att gälla for perioden I januari december SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR Olof Ol Tf sektorschef Elin Rosén Tf verksamhetschef Bilagor: Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 7 Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Hänyda kommun 20ll

19 Y'VVÄSTRA COTALANDSREGIONEN HAr.so och sj ukvärdsnäñ,rnden V Protokoll ijie rìenr YDA KOMMT]NT Kornmunsryrelsen?CI14 "ffi$- ;.J l (2r) Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 7 den 7 maj 2014 Tid: Plats: Lokal Ekskogen, Aschelrergska Eken, Göteborg Närvarande Bes[utande Evert S venningsson (S), ordforan<le Jenrty Svanergren (MP), l:a vice ordförande Per Vorberg (M), 2:e vice ordftirande Britt-Marie Nordin (S) Ann Panzar (S) ersätter Jacob Nittinger (S) Birgitta Evans (S) Eva Johansson (S) ersätter Ftedrik Malmberg (S) Birgitta Bemtsson (S) Bertil Garnemark (M) ersätter t,inda Fröberg (M) Maria Martini (C) ersätter Ingvar Paulsson (M) Jonas Mårdbtink (M) Marianne Ahlborg (F'P) ersätter Pär Lundqvist (Fp) Wiwiann Niklasson (S) elsätter Håkan Eriksson (KD) Holger Cannerfors (V) Eva Rydén (C) Ovriga närvarande Anna Winters, nämncls amordnare Barbro Hedin, tf Hälso-och sjukvår.dschef tserit Karlsson, nämndekonom Hanna Malm, nämndsekreteral'e Posladress: Regionens Hus Götsborg Bssöksâdrêss: Ek nåsgatan 15, Borâs Lillhagspaften 5, GÖt borg Orotlôlnggalan 1, Maries(ad Kllbåcksgatan 32, Uddovalfa Telsfon: Webbplals: E-post: O wrvrv.vgregion.se/hsnk 17

20 YarvÄsrnn cörn -,qn DS REc lon EN V Protokoll från hälso- och sjukvårclsnärnnd 7, (2 1) s27 Förlängning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Härryda kommun DiarienummeL HSNT- I I 0 Beslut 1. Förlängning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoatbete i Här'ryda kommun ftir 2015, inklusive överenskornmcn uppräkrring, goclkänns. 2. Beslutet gäller under ftirutsättning att lika treslut thttas av Hän'yda komlnun, 3, Finansieringen sker fr'ån nämndens budgeterade medel ftir folkhälsa. Sammanfattning av ärendet Nämnclen har samverkansavtal med tlänyda kommun om lokalt folkhälsoarbete ftir perioden 20II-20 4, dnr FISNT-I03-20I0. Avtalet omfattar folkhälsoverksamhet samt fblkhälsosamordnartjänst. Finansíeringen delas rnellan kommun och Väst a Götalandsregionen enligt 50/50- principen. Ärendet avser florlängning av befintligt avtal med ett år, till att gälla även Beslutsunderlag Tj änsteutlåtande dater at I 0. Yrkanden på sammanträdet Ordftirande Evert Svemringsson (S): Bifall till tj änsteutlåtandct Beslutsgång Otdftiranden ställer prop<lsition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt ÇËinsteutlåtandet. Sklckas tlll Hätryda komrnun. Justerare: Justerare: 'ìt/ Justerâre: Rätt utdraget intygar:.ìt'^ i.. 18

21 Yr V VI{STRA GÕTALAN DSREC ION E,N 016 Samverkansavtal avseende lokalt folkhätsoarbete i Härryda kommun 1. Avtalsparter Detta ar,tal har träffats mellan Västra Götalandsregionen, org tir , genom Hälso- och sjukvardsnämnd 7 Partille, Flänyda, Mölndal, nedan kallad hälso- och sjukvårdsnämnden, och Härryda konrmun, org.ff nedan kallad kommunen. 2. Avtalstid Avtalet gäller ftir perioden till och med Under avtalsperioden kan samverkansavtalet sägas upp med sex månaders uppsägning inför kommande kalenderår, dvs. senast 30 juni. Vardera parten äger rätt att med sex månaders varsel häva detta avtal om den andre parten i väsentligt hänseende inte utfcir sina åtaganden och rättelse inte sker utan dröjsmåi efter skriftlig erinran. 3. AvtalsfÌirutsättning Detta avtal skall för att bli gällande godkännas av kommunstyrelsen i Hänyda kommun och hälso- och sjukvårdsnåimnden. 4. Utgångspunkter och inriktning Hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen ska kännetecknas av hög kvalitet, god tillgänglighet, gott bernötande och valfrihet. Hälso- och sjukvårdsnämnden har inom sitt geograhska ansvarsområde, förutom att beställa halso- och sjukvård och tandvård, att tillsammans med kommunema skapa förutsättningar för ett aktivt lokalt tvärsektoriellt fo lkhäl soarbete, s amt ha ett upp folj ningsansvar. Det lokala folkhälsoarbetet i Hänyda kommun skall grundas på kunskap om befolkningens hälsa och välfìird och byggas på ett brett rnedborgardeltagande i samverkan mellan kommun, region och övriga samhällsaktörer. Folkhälsoarbetet skall vara långsiktigt och utgå ifrån upprättad folkhälsoplan. Intentioner i de för regionen, hälso- och sjukvårdsnåimnden och kommunen aktuella styrdokument skall vara vägledande. Folkltälsorådet Folkhälsorådet i Hänyda är ett rådgivande organ, ett aktirt forum där olika samhällsaktörer tillsammans formar idéer till konkreta förslag och skapar ftirutsättningar för häls ofrämj ande o ch sj ukdomsförebyg gande insatser i kommunen. Upprättad fo lkhälso - plan utgör grunden ftir folkhälsoarbetet. Rådet utarbetar en årlig verksamhetsplan med 19

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Plats Sessionssalen, stadshuset Tid Onsdagen den 24 juni kl. 09:00-17:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 Beställarförbundet DELTA Tjänsteutlåtande Dnr 2001/25 på Hisingen 2001-09-18 Sekretariatet, JJ BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 I detta tjänsteutlåtande föreslås Beställarförbundet

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

6. Hulebäcksgymnasiets organisation läsåret 201412015. Dnr 2014K5271 612

6. Hulebäcksgymnasiets organisation läsåret 201412015. Dnr 2014K5271 612 HÄRRYDA KOMMUN KALLELSEruNDERRATTELSE 2014-0545 Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Plats och tid ftir sammanträde Sammanträdesrum C, kommunhuset, Mölntycke måndagen d,en26 maj2014 kl 16.00 Arenden Antagande

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 135 Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter.

Läs mer

Vem bestämmer? 2014-11-07

Vem bestämmer? 2014-11-07 www.pwc.se? En översiktlig kartläggning av styrning och ansvar för insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, tre landsting och sju kommuner 2014-11-07 Innehållsförteckning Rapport Sidan Uppdrag avgränsning

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 4 (22) 218 BILDANDE AV EN GEMENSAM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS- MUNKEDALS- OCH SOTENÄS KOMMUN Dnr: LKS 11-362-106 För att kunna möta framtida

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

3. Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderãret2015.

3. Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderãret2015. HÄRRYDA KOMMUN KALLELSEruNDERRATTELSE 20r4-tt-13 Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Plats och tid fär sammanträde Röda rummet, kulturhuset, Mölnlycke måndagen 24 november 2014 ki 16.00 Ärenden l. Antagande

Läs mer