Nämnd/sfyrelse Kommunstyrelsen. l. Antagande av leverantörer ftir leverans av skol- och ftirskolemöbler. Dnr 2014KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämnd/sfyrelse Kommunstyrelsen. l. Antagande av leverantörer ftir leverans av skol- och ftirskolemöbler. Dnr 2014KS342 050"

Transkript

1 HÄRRYDA KOMMUN KALLELSEruNDERRATTELSE 20t Nämnd/sfyrelse Kommunstyrelsen Plats och tid ftir sammanträde Röda rummet, kulturhuset, Mölnlycke måndagen den29 september 2014 kl Ärenden l. Antagande av leverantörer ftir leverans av skol- och ftirskolemöbler. Dnr 2014KS Information om delarsbokslut. 3. Samverkansavtal kulturskola mellan Bollebygds kommun och Hänyda kommun. Dnr 2014KS Framtida nyttjande av Hindås station. Dnr 2013KS Förlängning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Håirryda kommun. Dnr 2014KS Överenskommelse ftir barn och ungdomar vid misstanke om eller med specihka läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Dnr 2014KS l. Motion angående ökad sysselsättning för personer med psykisk ohälsa. Dnr 2014KS Motion angående insatser fiir arbetslösa ungdomar Dnr 2014KS Boende ftir personer med funktionsnedsättning. Dnr 2013K Samverkan av överfürmyndarverksamhetema i Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner. Dnr 2014KS l. Revidering av dokumenthanteringsplan für måltidsservice Dnr 20l4KS Revidering av dokumenthanteringsplan für administratiorvsektorsledning. Dnr 2014KS Revidering av dokumenthanteringsplan für säkerhet. Dnr 2014KS Medborgarftirslag om busshållplatsftirflyttning. Dnr 2014KS

2 15. Markanvisningsavtal med Derome Hus AB i Enebacken I Dnr 20l4KS5l Försäljning av del av Landvetters-Backa 3:l Dnr 2014K Antagande av detaljplan ftir Hönekulla I :584 samt del av Hönekulla l:77, tillbyggnad av Barrskogens ftirskola i Mrilnlycke. Dm20l2KS utvecklingsplan ftir del av Bollebygd, Hänyda och Marks kommuner Dnr 2014KS Bordlagt åirende: Motion om kommunens uttag av gatukostnadsersättningar Dnr 2014KS Bordlagt ärende: Motion om hantering av gatukostnader. Dnr 2014KS Yttrande över ny beräkningsmodell fìjr medlemsavgiften till räddningstj?insten i Storgöteborg. Dnr 2014KS4l l Uppdrag gällande kommunala servicegarantier Dnr 2013KS Infiirande av medborgardialog samt process och arbetssätt. Dnr 2014KS Kommunikationspolicy. Dnr 2014KS Motion om att stoppa avdemokratiseringen i Härryda. Dnr 2014KS Andring av arbetsordning für kommunfullmäktige. Dnr 2014KS Redovisning av medborgarftirslag oktober 2014 Dnr 2014KS Statistiska uppgifter per den 3l juli2014. Dnr 2014KS Delgivning av protokoll. 30. Anmälan av delegationsbeslut. Dnr 2014KS36 002

3 HARRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida ARENDE I Dnr 2014KS ANTAGANDE AV LEVERANTORER FOR LEVERANS AV SKOL- OCH FÖRSKOLEMÖBLER Sektorn ftir administrativt stöd har tillsammans med sektorn ftir utbildning och kultur arbetat fram ett fiirfrågningsunderlag ftir upphandlingen av skoloch ftirskolemöbler. Upphandlingen omfattar skolornas löpande behov av möbler och då behoven skiljer sig mellan skola och fìirskola är upphandlingen uppdelad i två delområden, skola och ftirskola. För att såikerställa leveransftirmågan åir avsikten att skriva rangordnade ramavtal med minst tre leverantörer per delområde. Anbudsinbjudan har skett och vid anbudstidens utgång hade X anbud inkommit. X inom delområde skola och X inom delområde fiirskola. Utvåirdering har skett och framgår av bifogad sammanställning. De ekonomiskt mest ftirdelaktiga anbuden har lämnats av X AB, XX AB, XXX AB och XXXX AB. Från sektorn ftir administrativt stöd ftireligger skrivelse av den 26 augusti Ordftirandens fìirslag till beslut o o Kommunstyrelsen utser füljande leverantörer, i rangordning, som leverantörer av skol- och fiirskolemöbler: Förskola Skola I.XAB 1. XAB 2. XX AB 2. XX AB 3. XXX AB 3. XXX AB Paragrafen ftirklaras omedelbart justerad. 1

4 N v HÄRRYDA KOMMUN Sektorn lor administrativt stöd Arto Moilanen Kommunstyrelsen (2) Dnr 2014KS ANTAGANDE AV LEVERANTÖNI,N NÖN T,NVERANS AV SKOL- OCH FÖRSKOLEMöBLER Uppdrag och bakgrund Sektorn flor administrativt stöd har tillsammans med sektom for utbildning och kultur arbetat fram ett forfrågningsunderlag lor upphandlingen av skol- och forskolemöbler. Upphandlingen omfattar skolornas löpande behov av möbler och då behoven skiljer sig mellan skola och forskola är upphandlingen uppdelad i två delområden, skola och ftirskola. För att säkerställa leveransft)rmägan är avsikten att skriva rangordnade ramavtal med minst tre leverantörer per delområde. Enligt gällande upphandlingspolicy ska miljökrav finnas som ett aktivt instrument i alla upphandlingar och inköp och tillämpas i proportionerlig omfattning. I denna upphandling baseras miljökraven på Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier ftir möbler. Dessa upphandlingskriterier omfattar bland annat krav på materialets innehåll och eventuella tillsatser. T ex kan många material innehålla eller tillsättas hälso- och miljöfarliga ämnen eller ge upphov till stor kemikalieanvändning eller ge stora utsläpp vid tillverkningen. Anbudsinbjudan har skett och vid anbudstidens utgång hade X (X) anbud inkommit. X (X) inom delområde skola och X (X) inom delområde florskola. Utvärdering har skett och framgår av bifogad sammanställning. De ekonomiskt mest fordelaktiga anbuden har lämnats av X AB, XX AB, XXX AB och XXXX AB. Barnkonsekvensanalys Hänsyn har tagits till barns och ungdomars hälsa, utvecklingsbehov och säkerhet genom att upphandlingen omfattar krav om att möblerna skall vara producerade under florhållanden som är forenliga med: - ILO's kämkonventioner om tvångsarbete, bamarbete, diskriminering och ft)reningsfrihet samt organisationsrätt (m 29,87, 98, 100, 105, 1l l, 138 och 182), - FN:s bamkonvention artikel 32, - Den lagstiftning som gäller i tillverkningslandet Se även bilaga Barnkonsekvensanalys. Förslag till beslut Kommunstyrelsen utser floljande leverantörer, i rangordning, som leverantörer av skoloch florskolemöbler: 2

5 Skola I.XAB 2. XX AB 3. XXX AB Förskola I. XAB 2. XX AB 3. XXX AB 2 (2) SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD ( Karina Kommundirektör Ekström Ekonomichef Bilagor: Bamkonsekvensanalys Anbudsöppningsprotokoll Utvärderin gsprotokoll 3

6 N v HÄRRYDA KOMMUN BARNCHECKLISTA Dnr 2014KS BARNCHECKLISTA FOR HARRYDA KOMMUN Barnchecklistan skall användas som ett redskap i Håinyda kommuns strävan att till?impa principerna i FN:s barnkonvention då det bedöms relevant med en särskild barnkonsekvensanalys under beredningen av ärenden. Checklistan bifogas ärendet som bilaga. Alternativt kan svaren på frågoma inarbetas direkt i ärendet. 1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? X u nn"j På vilket sätt? lvarfür inte? Genom krav på leverantören. 2. Ar beslutet belyst ur barnets perspektiv? Eru XN.j På vilket sätt? lvarfiir inte? Ej relevant i detta skede. 3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktas med tanke på bl. a. kön, etniskt ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning? f u XN.j På vilket sätt? lvarftir inte? Ej relevant i detta skede. 4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? nru XN.j På vilket sätt? lvarftir inte? Ej relevant i detta skede. Övrigt som bör tas hänsyn till 4

7 HÄRRYDA KOMMTIN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 20t Sida ÄneruDE2 DELÄRSBOKSLUT PER DEN 3I AUGUSTI SAMT HELÄRSPROGNOS FÖR 2014 Helena Hatheyer informerar om delårsbokslut per den 31 augusti samt helarsprognos for2014. Kommunstyrelsen noterar informationen. Signatur Utdragsbestyrkande 5

8 HÄRRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 20r S da ÄneruDE 3 Dnr 2014KS SAMVERKANSAVTAL KULTURSKOLAN MELLAN BOLLEBYGDS KOMMLIN OCH HÄRRYDA KOMMUN Gällande samverkansavtal mellan Bollebygds kommun och Htirryda kommun om kulturskola antogs av kommunfullmäktige i Avtalet gäller från I januari 2012 till och med den 31 december 2014 och behöver ftirnyas. Syftet med samverkansavtalet är att ge elever i Bollebygd tillgang till en kommunal kulturskola och att stärka kulturskolans utbud i de östra kommundelarna i Hlirryda kommun. På sikt syftar samverkan även till en generell utveckling av kulturskolan i form av ett utökat utbud. Förändringar i det nya avtalet är att Hänyda kommun även kommer attta hand om elevadministrationen, inklusive antagning och avgifter. I övrigt kommer samverkan att fortgå som tidigare. Från sektorn ftir utbildning och kultur ftireligger skrivelse av den 11 juni Ordfärandens ftirslag till beslut Fullmäktige antar avtal med Bollebygds kommun avseende samverkan om kulturskola enligt ftireliggande ftirslag, att galla fran I januari nde 6

9 HARRYDA KOMMUN Sektorn ftir utbildning och kultur Berit van Lokhorst 20t4-06-tl Kommunstyrelsen 1 (1) Dnr 2014KS SAMVERKANSAVTAL KULTURSKOLAN MELLAN BOLLEBYGDS KOMMUN OCH HÄRRYDA KOMMUN Uppdrag och bakgrund HÊinyda kommun har ett avtal med Bollebygds kommun om samverkan kring kulturskolan. Nu gällande samverkansavtal antogs av kommunfullmäktige i $ I ftr den 1 januari 2012 till den 3l december 2014 och behöver fürnyas. Förändringar i det nya avtalet ar atthänyda kommun även kommer att ta hand om elevadministrationen, inklusive antagning och avgifter. I övrigt kommer samverkan att fortgå som tidigare. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet, eftersom åirendet är av administrativ art. Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar nytt avtal ftir samverkan mellan kulturskola i Bollebygd och Håinyda kommun enlie ftireliggande ftirslag. SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR Olof O Tf sektorschef -4rMfY V^Á-to(.cuoÁ Berit van Lokhorst Verksamhetschef Bilaga Samverkansavtal 7

10 N v HARRYDA KOMMUN E llr ll I tr u\'( it )s Kuh1\lt. \ SAMVERKANSAVTAL Mellan Härryda och Bollebygds kommuner har fäljande avtal träffats rörande samverkan i Härryda-Bollebygd kulturskola (Kulturskolan). Avtalet ersätter från och med dess ikraftträdande tidigare gällande samverkansavtal med avtalstid t. I MåI Målen med samverkansavtalet är: att ge Bollebygdseleverna tillgang till kommunal kulturskola att stärka Kulturskolans utbud i de östra delarna av Härryda kommun samt att kunna erbjuda lärare i Hänyda kommun med ofrivillig deltid möjlighet atl ar beta heltid. På sikt syftar samverkan till en generell utveckling av Kulturskolan i form av ett breddat utbud. 2 Bakgrund Föreliggande samverkansavtal har sin utgångspunkt i en strävan fran Bollebygds kommun att kunna erbjuda kommunens elever kulturskola i kommunal regi. Härryda kommun har sedan tidigare en etablerad kulturskoleverksamhet, men ser genom samverkan en möjlighet att stärka utbudet i de östra delarna av kommunen. Genom samverkan öppnas möjlighet till ett bredare utbildningsutbud av hög kvalitet inom kulturområdet i båda kommunerna. 3 Parternas åtaganden Härryda kommun är värdkommun för Kulturskolan med innebörd att Kulturskolans personal är anställd i Hänyda kommun som svarar Ítir ledning och personaladministration. Hänyda kommun ansvarar für elevadministration. Hänyda kommun tar även fram informationsmaterial och anordnar prova-på-dagar. Eu framgångsrikt arbete med att sprida kunskap om kulturskolan och dess utbud fürutsätter emellertid medverkan fran Bollebygds kommun, med tillgang till dess etablerade informationskanaler. Respektive kommun ansvarar für lokaler für Kulturskolans verksamhet inom den egna kommunen. 4 Finansiering Så som Kulturskolan är organiserad bär Htinyda kommun kostnaderna ftjr driften i form av lärarresurser, administration m.m. Bollebygds kommun finansierar verksamheten med kr årsvis ("Ersättningefl"), erlagt terminsvis i ftirskott 8

11 Under artalstiden ska med hänsyn till ftirändringar i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som basar) tillägg till Ersättningen utgå med en viss procent av Ersättningen enligt följande. Ersättningen anses anpassad till indextalet ftir oktober 2014 (bastalet). Skulle indextalet någon påftiljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed indextalet åindrats i ftrhållande till bastalet. I fortsättningen ska tillägg utgå i ftirhållande till indexändringama, varvid ändring i Ersättningen beräknas på basis av den procentuella ñrändringen mellan bastalet och indextalet ftir respektive oktobermånad. Utgående ersättning ska dock aldrig sättas lägre än den i avtalet angivna Ersättningen. Ändring i Ersättningen sker alltid från och med den 1 januari efter det att oktoberindex ft)ranlett omräkning. Utöver grundbeloppet äger Härryda kommun rätt att tillgodogöra sig elevavgiftema i verksamheten, inkluderat avgifter från elever i Bollebygds kommun. Om Bollebygds kommun enligt punkt 6 beslutar om avgift i kulturskolan som understiger nivån i Hänyda kommun ska Bollebygds kommun kompensera ftir mellanskillnaden så att Härryda kommun tillgodogörs medel som om elevavgiftema varit på samma nivå i kommunerna. Ersättningen och elevavgifterna utgör sammantaget Totalinsats. 5 Verksamheten Innehållet i verksamheten beslutas i samråd mellan kulturverksamheten i Härryda kommun och Bildnings- och omsorgsftirvaltningen i Bollebygds kommun. Omfattningen sätts i relation till Totalinsats enligt punkt 4, med utgångspunkt från en självkostnadsberåikning baserad på antal årsarbetare (lärartjänster) där hänsyn tagits till overheadkostnader ftir ledning, IT m.m. Parterna kan inom ramen für samverkan komma överens om en utökad verksamhet i Bollebygds kommun. En eventuell utökning medför justering av Ersättningen enligt punkt 4 på motsvarande berlikningsgrunder enligt ovan. Den nivå på f,inansiering som Bollebygds kommun härigenom förbinder sig till ersätter i punkt 4 angiven Ersättning och gäller tills vidare. Det nya ersättningsbeloppet anses anpassat till indextalet för oktober det ar som utökningen sker och indexberäknas i övrigt på motsvarande sätt enligt punkt 4. Utökning av verksamheten ftirutsätter samråd i god tid, dock senast den 30 juni året innan det år då utökningen av verksamheten avses att ske. 6 Avgifter i Kulturskolan Elevavgifterna i Kulturskolan fastställs ftir respektive kommun ftir sig. Beslut om avgifter ska ftiregås av samråd, med en uttalad strävan att upprätthålla en gemensam avgiftsnivå. 7 Avtalstid och uppsägningstid Avtalet gäller från och med den 1 januari 2015, eller den senare dag som infaller efter den dag då avtalet blir giltigt i enlighet med punkt l1 nedan, och tills vidare. 9

12 Pan har dock rätt att nèir som helst genom skriftlig uppsägning säga upp avtalet att upphöra vid närmast ftiljande halvårsskifte (30 juni eller 31 december) med åtföljande l2 månaders uppsägningstid. I Avtalets fürtida upphörande; hävning Part får häva detta ar,tal till omedelbart upphörande om motparten inte fullgör sina åligganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter erinran, under ftirutsättning att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse. 9 Force majeure Om någon part ftirhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta artal på grund av omständighet utanfìir den partens kontroll - såsom exempelvis olyckshändelse, strejk, bojkott, blockad, eldsvåda, åsknedslag, explosion, krig, mobilisering, upplopp, översvämning, arbetskonflikt, rekvisition, beslag, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelser, ska part vara befriad från sina åtaganden enligt detta avtal. Partema ska så snart hindret uppstar informera varandra om det ft)religger omständighet som kan ftiranleda tillämpning av denna beståimmelse. l0 Kontaktpersoner Samverkan ftirutsätter en löpande dialog mellan kommunerna med regelbundna samverkansmöten. Detta fürutsätter i sin tur att respektive kommun har en tjrinstemannafunktion med uppdrag att ftira dialogen kring verksamhetens närmare utformning och andra frågor av verkställande art. l1 Gittighet Avtalet är giltigt under ft)rutsättning att avtalet godktints genom beslut som vunnit laga kraft i båda kommunerna. Mölnlycke Härryda Kommun Bollebygd Bollebygds Kommun Karina Djurner Kommundirektör Anders Einarsson Kommundirektör 10

13 HARRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDES PROTOKO LL Sammanträdesdatum 20r Sida ÄneruDE 4 Dnr 2013KS FRAMTIDA NYTTJANDE AV HIND,Ä.S STATION Kommunfullmfütige uppdrog till kommunstyrelsen i S att inventera behntliga samlingslokaler samt att utreda behovet av samlingslokaler i kommunen. I uppdraget redovisas att Hindås station skulle kunna bli en gemensam samlingspunkt ftir Hindås. Kommunfullmäktige beslutade därefter i ç att godkänna köp av fastigheten Hindås station. Kommunstyrelsen beslutade i 5 ll20l4 att genomftira medborgardialog ftir att inhämta medborgares syn på framtida nyttjande av Hindås station. Samtliga kommuninvånare gavs möjlighet att besvara en webbenkät och därefter bjöds alla intresserade in till ett dialogmöte. Dialogen genomfiirdes under våren 2014 genom en så kallad cafédialog på Hindås station. 36 personer deltog och74 ffirslag inkom via webbenkäten. Dessutom träffade ansvariga politiker kollektivtrafikresenärer i Hindås vid två tillfìillen. Ett mer detaljerat underlag från dialogen f,rnns samlat hos sektom ftir utbildning och kultur. Sektorn ftir utbildning och kultur anfìir i skrivelse av den 11 augusti 2014 bland amatftljande: Medborgardialogen fungerade bra och att det framkom många intressanta synpunkter och idéer som kan användas som underlag i beslut om framtida nyttjandet av Hindås station. Den samlade bedömningen tir att många av fürslagen ståirker den tidigare uppfattningen om att Hindås station med sitt läge i centrum kan bli gemensam samlingspunkt ftir Hindås. Ordfürandens fìirslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar att resultatet av medborgardialogen ska vara vägledande i samband med ett framtida beslut om användningen av Hindås station. Signatur justerande Utdragsbestyrkande 11

14 HÄRRYDA KOMMUN Sektorn for utbildning och kultur Ingibjörg Pálsdóttir l I Kommunstyrelsen 1(2) Dnr 2013KS FRAMTIDA NYTTJANDE AV HINDÅS STNTTON Bakgrund och uppdrag Kommunfullmäktige beslutade i att godkänna köp av fastigheten Hindås station. Bakgrunden är att kommunfullmåiktige i $ gav kommunstyrelsen i uppdrag att inventera befintliga samlingslokaler samt att utreda behovet av samlingslokaler i hela kommunen. I redovisning av uppdraget framgår att Hindås station med sitt läge skulle kunna bli en gemensam samlingspunkt ftir Hindås. Kommunstyrelsen beslutade i $ 1/2014 att genomfüra medborgardialog für att inhämta medborgares syn på framtida nyttjande av Hindås station. Resultat av medborgardialog Dialogen genomftirdes under våren Medborgare i hela kommunen hade möjlighet att skicka in fürslag via en webbenkät och dlirefter bjöds alla intresserade in till ett fysiskt dialogmöte på Hindås station, en så kallad cafédialog. Informationen kring dialogen spreds bland annat via annonser i Hlinyda-posten, på Hanyda.se och särskilt berörda intressenter informerades brevledes. Dessutom pratade ansvariga politiker med kollektivtrafikresenärer i Hindås vid två tillfìillen. Ett mer detaljerat underlag från dialogen frnns samlat hos sektorn för utbildning och kultur. På cafédialogen deltog 36 personer och det kom in 74 ftirslag via webbenkäten. Förslagen från enkäten har sammanställts enligt följande kategorier:. Aktiviteter och verksamheter, exempelvis kurser och konserter o Näringsverksamhet, exempelvis cafe och museum o Mötesplatser, exempelvis kulturhus och mötesplats for daglediga o Utformning och lokalftirutsättningar, exempelvis olika renoveringsfürslag o Övrigt, exempelvis informationspunkt med kartor ftir vandringsleder Sektorns bedömning Sektoms bedömning är att medborgardialogen fungerade bra och att det framkom många intressanta synpunkter och idéer som kan användas som underlag i beslut om framtida nyttjandet av Hindås station. Den samlade bedömningen är att många av förslagen stärker den tidigare uppfattningen om att Hindås station med sitt läge mitt i centrum kan bli en gemensam samlingspunkt ftir Hindås. 12

15 Barnkonsekvensanalys 2 (2) Barn och ungdomar har haft möjlighet att delta i dialogen. En såirskild barnkonsekvensanalys har därftir inte bedömts vara relevant i åirendet. Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen i skrivelsen av den 1l augusti 2014 från sektorn ftir utbildning och kultur. Kommunstyrelsen beslutar att resultatet av medborgardialogen ska vara vägledande i samband med ett framtida beslut om användningen av Hindås station. SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR Olof Ol Sektorschef Administrativ chef Bilaga Sammanställning av webbenkät 13

16 Forslag som kommit OO in 1'1EDBORGARDIALOG Förslag på aktiviteter och verksamheter Kulturförening med övergripande kulturevenemang Kurser inom kulturutövning, som musik, teater, konst och kör. Kurser inom hälsa, fôräldraskap, millömedvetenhet, matlagning, odling Julmarknad och vårmarknad Kulturfestival Konstutställningar Musikrum för ungdomar Konserter Jazzklubb/nattklubb Barnteater Digital bio Läxhlälp Skatepark Fria artistuppträdanden Bidragsberättigad verksamhet Förslag på näringsverksamhet Café Café som drivs av individer i arbetsträning Språkcafé Restaurang/krog på kvällstid med alkoholtillstånd Kiosk med möjlighet att säl a busskort McDonaldl Konferensverksamhet Uthyrning av föreningslokaler Järnvägsmuseum Museum över Hindås historia Second handbutik/ retrobutik Loppmarknad Affär för lokalodlade produkter Mässor i mindre format Festlokal för invånare Uthyrning av utrustning, exempelvis skidor på vintern Städpool som håller snyggt i centrum Uthyrning av kontorsplats/lägenhet på plan 2 Ateljé för uthyrning till konstnärer Förslag på mötesplatser Motesplats för alla invånare Mötesplats för föräldralediga Mötesplats för långtidssjukskrivna dagtid och ungdomar på kvällen Oppen förskola Klubbhus för olika idrottsklubbar Bibliotek Kulturhus för östra delarna av Härryda kommun Kulturhus med integrerat bibliotek och kulturskola Light-bibliotek U ngdomsgård/fritidsgård Turistinformation med information och kartor Kulturhållplats Hindås Förslag på utformning och lokalförutsättn ingar Förslag på övrigt Liten scen för lokala formågor Liten utomhus-scen Lekplats utanför Lekhörna inne i stationen Renovering och uppfråischning av inne- och utemiljö Rosenträdgård utanför i anslutning till uteservering Behåll tidstypisk stil. "Hâr står tiden stilla" Upprustning med hjälp av medborgare lnredd musikstudio Tillgânglighet och ramp Skatepark/skateboardramp utomhus Varmhållen väntsal för tågresenärer Keramikverkstad i kâllaren Göteborgs modelljärnvägsssällskap Knutpunkt med information och kartor för vandringsleder Flyktingtórlãggning Viktigt med tillgänglighet HARRYDA KOMMUN 14

17 HARRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida ARENDE 5 Dru20l4KS F.ÖnTaNCNING AV SAMVERKANSAVTAL AV S EENDE LOKALT FOLKHALSOARBETE Härryda kommun har sedan år 2000 tecknat samverkansavtal om lokalt folkh?ilsoarbete med Hälso- och sjukvårdsnåimnd 7, HSN 7. Nuvarande avtal avser perioden 20I I Under ft)rutsättning att lika beslut fattas av HÈinyda kommun, beslutade HSN 7 den 7 maj2014 om att ftirlänga samverkansavtalet ñr Bakgrunden är det pågående arbetet für en regional modell ftir folkhälsoarbetet. Eftersom Västra Götalandsregionen önskar en samstämmighet i avtalstid mellan regionen och kommunerna fiireslås en fìirlängning av nuvarande avtal med ett år och att nytt flerårigt avtal tecknas därefter. Från sektorn ftir utbildning och kultur fìireligger skrivelse av den 9 juli2014 Ordfìirandens fìirslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner ftjr sin del att nuvarande avtal om lokalt folkhälsoarbete i Hänyda kommun ftirlåings till att gälla fiir perioden I januari 2015 till och med 3l december justerande 15

18 HARRYDA KOMMUN Sektorn ftir utbildning och kultur Ulrika Aebeloe Kommunstyrelsen 1 (1) Dnr 2014KS NÖNT,ÄNCNING AV SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE LOKALT FoLK- HÄLSoARBETE I HÄRRYDA KoMMUN Uppdrag och bakgrund Hänyda kommun har sedan år 2000 tecknat samverkansavtal om lokalt folkhälsoarbete med Hälso- och sjukvårdsnämnd 7, HSN 7. Avtalet rör samverkan mellan Hlirryda kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnden och omfattar bland annat folkhälsoverksamhet och en folkhälsoplanerartjåinst. Nu gällande avtal reglerar även åtaganden, organisation, samt inriktning lor samarbete och hnansiering. Finansieringen delas mellan kommunen och Västra Götalandsregionen enligt 50/50-principen. Nuvarande avtal avser perioden 201 I Den 7 maj 2014 beslutade HSN 7 om att ftirlänga samverkansavtalet ftir 2015, inklusive överenskommen uppräkning, under förutsättning att lika beslut fattas av Härryda kommun. Bakgrunden är det pågående arbetet für en regional modell ftir folkhälsoarbetet. Eftersom Västra Götalandsregionen önskar en samstämmighet i avtalstid mellan regionen och kommunerna ftjreslås en ftirlängning av nuvarande avtal med ett år. Tanken är att parterna d irefter tecknar ett nytt flerårigt avtal. Barnkonsekvensanalys En bamkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet, eftersom ärendet är av administrativ art. Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner ffir sin del att nuvarande avtal om lokalt folkhälsoarbete i Härryda kommun ftirlängs till att gälla for perioden I januari december SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR Olof Ol Tf sektorschef Elin Rosén Tf verksamhetschef Bilagor: Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 7 Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Hänyda kommun 20ll

19 Y'VVÄSTRA COTALANDSREGIONEN HAr.so och sj ukvärdsnäñ,rnden V Protokoll ijie rìenr YDA KOMMT]NT Kornmunsryrelsen?CI14 "ffi$- ;.J l (2r) Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 7 den 7 maj 2014 Tid: Plats: Lokal Ekskogen, Aschelrergska Eken, Göteborg Närvarande Bes[utande Evert S venningsson (S), ordforan<le Jenrty Svanergren (MP), l:a vice ordförande Per Vorberg (M), 2:e vice ordftirande Britt-Marie Nordin (S) Ann Panzar (S) ersätter Jacob Nittinger (S) Birgitta Evans (S) Eva Johansson (S) ersätter Ftedrik Malmberg (S) Birgitta Bemtsson (S) Bertil Garnemark (M) ersätter t,inda Fröberg (M) Maria Martini (C) ersätter Ingvar Paulsson (M) Jonas Mårdbtink (M) Marianne Ahlborg (F'P) ersätter Pär Lundqvist (Fp) Wiwiann Niklasson (S) elsätter Håkan Eriksson (KD) Holger Cannerfors (V) Eva Rydén (C) Ovriga närvarande Anna Winters, nämncls amordnare Barbro Hedin, tf Hälso-och sjukvår.dschef tserit Karlsson, nämndekonom Hanna Malm, nämndsekreteral'e Posladress: Regionens Hus Götsborg Bssöksâdrêss: Ek nåsgatan 15, Borâs Lillhagspaften 5, GÖt borg Orotlôlnggalan 1, Maries(ad Kllbåcksgatan 32, Uddovalfa Telsfon: Webbplals: E-post: O wrvrv.vgregion.se/hsnk 17

20 YarvÄsrnn cörn -,qn DS REc lon EN V Protokoll från hälso- och sjukvårclsnärnnd 7, (2 1) s27 Förlängning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Härryda kommun DiarienummeL HSNT- I I 0 Beslut 1. Förlängning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoatbete i Här'ryda kommun ftir 2015, inklusive överenskornmcn uppräkrring, goclkänns. 2. Beslutet gäller under ftirutsättning att lika treslut thttas av Hän'yda komlnun, 3, Finansieringen sker fr'ån nämndens budgeterade medel ftir folkhälsa. Sammanfattning av ärendet Nämnclen har samverkansavtal med tlänyda kommun om lokalt folkhälsoarbete ftir perioden 20II-20 4, dnr FISNT-I03-20I0. Avtalet omfattar folkhälsoverksamhet samt fblkhälsosamordnartjänst. Finansíeringen delas rnellan kommun och Väst a Götalandsregionen enligt 50/50- principen. Ärendet avser florlängning av befintligt avtal med ett år, till att gälla även Beslutsunderlag Tj änsteutlåtande dater at I 0. Yrkanden på sammanträdet Ordftirande Evert Svemringsson (S): Bifall till tj änsteutlåtandct Beslutsgång Otdftiranden ställer prop<lsition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt ÇËinsteutlåtandet. Sklckas tlll Hätryda komrnun. Justerare: Justerare: 'ìt/ Justerâre: Rätt utdraget intygar:.ìt'^ i.. 18

21 Yr V VI{STRA GÕTALAN DSREC ION E,N 016 Samverkansavtal avseende lokalt folkhätsoarbete i Härryda kommun 1. Avtalsparter Detta ar,tal har träffats mellan Västra Götalandsregionen, org tir , genom Hälso- och sjukvardsnämnd 7 Partille, Flänyda, Mölndal, nedan kallad hälso- och sjukvårdsnämnden, och Härryda konrmun, org.ff nedan kallad kommunen. 2. Avtalstid Avtalet gäller ftir perioden till och med Under avtalsperioden kan samverkansavtalet sägas upp med sex månaders uppsägning inför kommande kalenderår, dvs. senast 30 juni. Vardera parten äger rätt att med sex månaders varsel häva detta avtal om den andre parten i väsentligt hänseende inte utfcir sina åtaganden och rättelse inte sker utan dröjsmåi efter skriftlig erinran. 3. AvtalsfÌirutsättning Detta avtal skall för att bli gällande godkännas av kommunstyrelsen i Hänyda kommun och hälso- och sjukvårdsnåimnden. 4. Utgångspunkter och inriktning Hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen ska kännetecknas av hög kvalitet, god tillgänglighet, gott bernötande och valfrihet. Hälso- och sjukvårdsnämnden har inom sitt geograhska ansvarsområde, förutom att beställa halso- och sjukvård och tandvård, att tillsammans med kommunema skapa förutsättningar för ett aktivt lokalt tvärsektoriellt fo lkhäl soarbete, s amt ha ett upp folj ningsansvar. Det lokala folkhälsoarbetet i Hänyda kommun skall grundas på kunskap om befolkningens hälsa och välfìird och byggas på ett brett rnedborgardeltagande i samverkan mellan kommun, region och övriga samhällsaktörer. Folkhälsoarbetet skall vara långsiktigt och utgå ifrån upprättad folkhälsoplan. Intentioner i de för regionen, hälso- och sjukvårdsnåimnden och kommunen aktuella styrdokument skall vara vägledande. Folkltälsorådet Folkhälsorådet i Hänyda är ett rådgivande organ, ett aktirt forum där olika samhällsaktörer tillsammans formar idéer till konkreta förslag och skapar ftirutsättningar för häls ofrämj ande o ch sj ukdomsförebyg gande insatser i kommunen. Upprättad fo lkhälso - plan utgör grunden ftir folkhälsoarbetet. Rådet utarbetar en årlig verksamhetsplan med 19

Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Delregional överenskommelse Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Antagen av Temagrupp Barn och Unga 22 maj 2014 Inledning LGS Temagrupp Barn och Unga

Läs mer

LGS temagrupp Barn och Unga

LGS temagrupp Barn och Unga Delregional överenskommelse angående barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs och skrivsvårigheter/dyslexi LGS temagrupp Barn och Unga torsdag den 17 april 2014 Vi samverkar i LGS området

Läs mer

Temagrupp Barn och Unga arbetar tillsammans för att. Barn och unga ska lyckas i skolan. Arbetsgrupp Specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Temagrupp Barn och Unga arbetar tillsammans för att. Barn och unga ska lyckas i skolan. Arbetsgrupp Specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Temagrupp Barn och Unga arbetar tillsammans för att Barn och unga ska lyckas i skolan Arbetsgrupp Specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi www.samverkanstorget.se Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden 2016-2019. 1. Parter Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

DNR: HSNV DNR:

DNR: HSNV DNR: DNR: HSNV 2016-00064 DNR: Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se Postadress: Regionens

Läs mer

Reglemente för folkhälsorådet

Reglemente för folkhälsorådet Reglemente för folkhälsorådet Upprättat: 2014-05-14 Antaget av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-06-02, 69 Giltig från: 2015-01-01 Kontaktperson: André Enarsson Utöver vad som framkommer i reglemente

Läs mer

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 (5) RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 Parter och XX kommun. 2 Avtalstid Avtalet gäller fr.o.m. 2008-xx-xx tills vidare med möjlighet för part att skriftligt säga upp

Läs mer

Avtal om folkhälsoinsatser i. XXXX Kommun Mellan

Avtal om folkhälsoinsatser i. XXXX Kommun Mellan Dnr: Avtal om folkhälsoinsatser i XXXX Kommun 2013-2016 Mellan HSN 6 och xx kommun 1 (6) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i XX, nedan kallad Kommunen och Västra Götalands läns landsting

Läs mer

A/^A-/ C\/ [1//\A/ C EvaRydén. S Anna Palmér, $$ 326-331 V Kerstin Sandberg, tj ers $ 325 S Thomas Gustafsson, tj ers S Siw Hallbert

A/^A-/ C\/ [1//\A/ C EvaRydén. S Anna Palmér, $$ 326-331 V Kerstin Sandberg, tj ers $ 325 S Thomas Gustafsson, tj ers S Siw Hallbert HÄRRYDA KOMMUN SAM MANTRADES PROTOKOLL 2015-1 l-09 I (8) Plats och tid Paragrafer Beslutande Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den 9 november 2015, kl. 16.00-20.00 32s-33r M Per Vorberg, ordf. S Mats Werner

Läs mer

ùæ4/^{^- C Eva Rydén S Ar ra Palmer S Adrian Avdullahu S Siw Hallbert FP Hans Hofflander, tj ers 2014_03_24 KD LeiÊOve Bohlin SD Calle Johansson

ùæ4/^{^- C Eva Rydén S Ar ra Palmer S Adrian Avdullahu S Siw Hallbert FP Hans Hofflander, tj ers 2014_03_24 KD LeiÊOve Bohlin SD Calle Johansson HARRYDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-16 r (12) Plats och tid Paragrafer Beslutande Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den 16 mars 2015, kl 16.00-19.05 89-99 M Per Vorberg ordf S Mats Werner M Evalotta

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap PSYKOSOCIAL ARBETSORIENTERAD REHABILITERING

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap PSYKOSOCIAL ARBETSORIENTERAD REHABILITERING Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap PSYKOSOCIAL ARBETSORIENTERAD REHABILITERING 1 Bakgrund... 3 2 Parter... 3 3 Period för partnerskapet... 3 4 Den idéburna organisationens investering i

Läs mer

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Datum 2008-08-06 Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Mellan Region Skåne och.. kommun har träffats följande ramavtal om samverkan kring personer över 18

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Reglemente. Folkhälsorådet. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad

Reglemente. Folkhälsorådet. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad Reglemente Folkhälsorådet Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-09-09 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (5) Reglemente för folkhälsorådet Kommunstyrelsens beslut 128/10. 1 Syfte Folkhälsorådet

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen Utbildningsgruppen Göteborg 20 oktober 2011 Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Carola Granell (S), Stenungsund, vice ordförande Kristina Tharing (M), Göteborg Robert Hammarstrand (S), Göteborg

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

I'n7. 'l., '-' _/...".' Svar på motion av Ninos Maraha (fp) "EV-stöd för utbildning av lärare i tvåspråkighet" Dnr KS07/430-602

I'n7. 'l., '-' _/....' Svar på motion av Ninos Maraha (fp) EV-stöd för utbildning av lärare i tvåspråkighet Dnr KS07/430-602 I'n7 'l., '-' _/...".' ' Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll '$-IJ) ~. 1k:8 Kommunstyrelsen 2008-09-24 26 ~ 174 Svar på motion av Ninos Maraha (fp) "EV-stöd för utbildning av lärare i tvåspråkighet"

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-03-08 38 KS 466/16 Nytt hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen

Läs mer

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA -

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - VERKSAMHETSPL AN 2015 1 HÄLSA - FOLKHÄLSA HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen God folkhälsa, ett mål för samhället

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik Historien Uppdrag lämnat oktober 2010

Läs mer

Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå

Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå Innehåll Bakgrund...3 Inledning...4 Skollagen 2010:800...5 Ärendegång...8 Vad innebär en allsidig elevutredning?...9 Remiss till specialistnivå...12

Läs mer

Överenskommelse mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gällande utredning vid misstanke om dyslexi 1

Överenskommelse mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gällande utredning vid misstanke om dyslexi 1 Datum 2011-05-23 Överenskommelse mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gällande utredning vid misstanke om dyslexi 1 1. Överenskommelse mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Överenskommelse

Läs mer

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016 Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016 1 Inledning Folkhälsorådet i Mariestad är ett politiskt övergripande rådgivande organ för Mariestads kommun där politiker från kommunen och hälso- och sjukvården samverkar

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE.

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE. Sid. 1 (5) Mellan. kommun, nedan kallad Kommunen, och Kommunförbundet Skåne, nedan kallat Kommunförbundet, har träffats följande SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN KRING TJÄNSTER FÖR SAMHÄLLSORIENTERING FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE I STOCKHOLMS LÄN

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN KRING TJÄNSTER FÖR SAMHÄLLSORIENTERING FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE I STOCKHOLMS LÄN SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN FÖRVALTNINGSLEDNINGE N OCH ARBETSMARKNADSAVDE LN INGEN SAFS DNR 3.2-0313/2010 SID 1 (6) 2010-08-25 ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN KRING TJÄNSTER FÖR SAMHÄLLSORIENTERING

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

PROTOKOLL. Midgård, Nödinge kommunhus, kl 13:00-16:00

PROTOKOLL. Midgård, Nödinge kommunhus, kl 13:00-16:00 1(9) Plats och tid ande Midgård, Nödinge kommunhus, kl 13:00-16:00 Monica Samuelsson (S) ordförande Rose-Marie Fihn (FP) Anita Skoglund (M) vice ordförande Jarl Karlsson (S) Ale kommun Ale kommun Västra

Läs mer

Samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning

Samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning Samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning Norrbottens läns landsting, här kallad landstinget, och xxx kommun, här kallad kommunen, har träffat samverkansavtal

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL FAMILJECENTRAL

SAMVERKANSAVTAL FAMILJECENTRAL SAMVERKANSAVTAL FAMILJECENTRAL mellan Landstinget i Värmland och Forshaga kommun 1. Inledning Familjecentrum är en familjecentral, en byggnad med mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och förebyggande

Läs mer

Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland avseende valfrihet över länsgräns inom primärvård

Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland avseende valfrihet över länsgräns inom primärvård 1 (6) DATUM BETECKNING 2014-05-30 LiÖ 2014-216 Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland avseende valfrihet över länsgräns inom primärvård 1 Parter Örebro läns landsting,

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl

PROTOKOLL. Datum: Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl. 09.00 15.15 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Danuta Finke (C) Margareta Gladh (M) Annelie Bengtsson

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Remissvar på motion (s) angående Barnkonventionen blir lag i Sverige. 4 FN

Remissvar på motion (s) angående Barnkonventionen blir lag i Sverige. 4 FN Remissvar på motion (s) angående Barnkonventionen blir lag i Sverige. 4 FN 2017.001 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2017-03-30 22 Remissvar på motion (s) angående

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Jan Alexandersson (v) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras senast den 14 juni.

Jan Alexandersson (v) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras senast den 14 juni. PROTOKOLL 2005-05-31 Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän den 30 maj 2005 kl 09.00-17.00 och den 31 maj 2005 kl 08.30-12.00 på Konferensanläggningen Skottarn, Gullholmen 58-70 NÄRVARANDE

Läs mer

1 Överenskommelsens parter

1 Överenskommelsens parter 1 OÖ verenskommelse mellan Region Va stmanland och kommunerna i Va stmanland om samverkan fo r trygg och effektiv utskrivning fra n sluten ha lso- och sjukva rd 1 Överenskommelsens parter Arboga kommun

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Omsorgsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anna-Lena Carlsson Sammanträdesdatum 28 januari 2016 Plats och tid Ledamöter Stora Konferensrummet, Strömstadsbostäder, 13:00 17:00

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2012 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2012 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2012 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete s. 3 Folkhälsoinsatser 2012 1. Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 1.1 Livskraften s. 4 1.2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-03-08 39 KS 402/16 Handlingsplan Trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik Beslut Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Innehåll. Chef för sektor samhällsutveckling och medborgare är ansvarig för denna instruktion

Innehåll. Chef för sektor samhällsutveckling och medborgare är ansvarig för denna instruktion Innehåll BEREDNING MEDBORGARE OCH FOLKHÄLSAS VERKSAMHET... 2 1 Allmänt om beredningarna under kommunstyrelsen... 2 2 Beredningen medborgare och folkhälsas ansvarsområde och uppgifter... 2 BEREDNINGEN MEDBORGARE

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Remissvar på motion (S) angående barnkonvention blir lag i Sverige 5 KN

Remissvar på motion (S) angående barnkonvention blir lag i Sverige 5 KN Remissvar på motion (S) angående barnkonvention blir lag i Sverige 5 KN 2017.001 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2017-03-16 DNR KN 2017.001 HENRIK THURESON SID 1/1

Läs mer

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2016-01-25 13 (2e) s10 Folkhälsopolicy (KS 2015. 126) Beslut Kommunstyrelsen skickar förslaget till folkhälsopolicy på remiss till nämnderna till och med den 3o

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Samverkansavtal gemensam Hjälpmedelsnämnd mellan Landstinget Västmanland och kommunerna i Västmanlands län från

Samverkansavtal gemensam Hjälpmedelsnämnd mellan Landstinget Västmanland och kommunerna i Västmanlands län från RIKTLINJE 1 (7) Landstinget Västmanland och länets kommuner Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås har träffat följande överenskommelse

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

S Anna Palmér S Thomas Gustaßson, tj ers $$ , S Siw Hallbert. KD Håkan Eriksson

S Anna Palmér S Thomas Gustaßson, tj ers $$ , S Siw Hallbert. KD Håkan Eriksson HARRYDA KOMMLIN 2016-12-t3 l (10) Plats och tid Paragrafer Beslutande Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den 13 december 20T6, kl. 16.00-20.20 370-378 M Per Vorberg, ordf. S Mats Wemer M Bengt Johansson,

Läs mer

AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER. Parter. Malmö högskola och Leverantör. Kontaktperson

AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER. Parter. Malmö högskola och Leverantör. Kontaktperson / Gemensam förvaltning Violeta Gamalan / Upphandlare INREDNINGSARKITEKT- TJÄNSTER Bilaga 1 (FFU) AVTALSMALL LEVERANTÖR Mahr 24-2011/519 AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER Parter och Kontaktpersoner Leveransfrågor

Läs mer

Skåne PERSONLIGT OMBUD

Skåne PERSONLIGT OMBUD Skåne ÄNGELHOLMS KOMMUN PERSONLIGT OMBUD Avtal Mellan Ängelholms kommun, org nr 212000-0977, nedan kallad kommunen, och Per onligt ombud i Skåne, org nr 845003-3876, nedan kallad PO-Skåne, har träffats

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till Individ- och familjeomsorgen.

Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till Individ- och familjeomsorgen. OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Yvonne Flambe 2015-03-13 OSN-2015-0199 Omsorgsnämnden Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till

Läs mer

K@PNA. Avtal för samarbete och samverkan inom region Samverkan Sydost. fsl I 1

K@PNA. Avtal för samarbete och samverkan inom region Samverkan Sydost. fsl I 1 K@PNA KALMARSUi'lDS GYMNASIEFOP.BUND 7t13-12- t'r fsl I 1 Avtal för samarbete och samverkan inom region Samverkan Sydost ú ''pt. Ê 3 i.tâtr'?8:'?t"*" $ 1 Måt och syfte Följande avtal grundas på en gemensam

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

ReSam - Samverkansavtal avseende vuxenutbildning

ReSam - Samverkansavtal avseende vuxenutbildning ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Bärve Karin Datum 2016-10-19 Diarienummer AMN-2016-0240 Arbetsmarknadsnämnden ReSam - Samverkansavtal avseende vuxenutbildning Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Strategiskt folkhälsoprogram

Strategiskt folkhälsoprogram Kommunledning Folkhälsoplanerare, Therese Falk Fastställd: 2014-11-03 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 2/10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning...

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun

Folkhälsoplan Essunga kommun Folkhälsoplan Essunga kommun 2016 2017 Dokumenttyp Plan Fastställd 2015-05-11, 31 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2016 2017 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Avtal mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner om samverkan i gemensam gymnasienämnd

Avtal mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner om samverkan i gemensam gymnasienämnd Avtal mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner om samverkan i gemensam gymnasienämnd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund och syfte 2. Värdkommun 3. Ändamål och omfattning 4. Organisation 5. Ekonomi 6. Övergripande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

UTGANGSPUNKTER, enligt Krav- och kvalitetsbok med gallande tillampningsanvisningar

UTGANGSPUNKTER, enligt Krav- och kvalitetsbok med gallande tillampningsanvisningar Y^^TVASTRA GOTALANDSRIGIONtN VG Primarvard NaromradesDlan Avser Naromradet: Ersatter tidigare plan daterad:140101 VASTRA GOTALANDSREGIONEN Datum:14LL205Regk>nens HusGdteb tcbori-icon, 20U -12-1 2 Dnr //J///^/^//

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM UNGDOMSMOTTAGNINGAR

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM UNGDOMSMOTTAGNINGAR LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM UNGDOMSMOTTAGNINGAR Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Giltigt från och med: 2016-11-01 Ansvarig för revidering: Region Dalarna Dokumentnamn: Länsövergripande överenskommelse

Läs mer

Beslut efter uppföljnng för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljnng för förskoleklass och grundskola Östhammars kommun Beslut efter uppföljnng för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Öregrunds skola belägen i Östhammars kommun ' i Beslut 2 (7) Uppföljning av tillsyn i Öregrunds skola genomförde

Läs mer

IFO nätverket 19 maj 2017

IFO nätverket 19 maj 2017 IFO nätverket 19 maj 2017 INNEHÅLL Hälso- och sjukvårdsavtalet 1. Allmänt om Hälso och sjukvårdsavtalet 2. Gemensam värdegrund 3. Parternas ansvar 4. Avtalsvård 5. Gemensamma utvecklingsområden Avtalet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01 l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-10-01 18 (38) 244 Motion om insatser för att främja start av arbetsintegrerade sociala företag i Sala kommun Dnr 2012/66 INLEDNING

Läs mer

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län Handläggare Datum Diarienummer Thomas Folkesson 2017-02-28 [Ange diarienummer] Omsorgsnämnden Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län 2014-2016 Förslag till

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Ärendebeteckning 2013-05-02 SN 2012/0684 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2013-2014 Kalmar kommun

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas.

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, diarienummer HSN11-119-2013 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Samverkansavtal mellan Österåkers kommun och Stockholms läns landsting, Sjukvårdsstyrelse Norr, perioden

Samverkansavtal mellan Österåkers kommun och Stockholms läns landsting, Sjukvårdsstyrelse Norr, perioden Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0343 landsting,, perioden 2015-10-01-2019-09-30 Sammanfattning har haft ett samverkansavtal i syfte att tillgodose

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer