Å R S R E D O V I S N I N G

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G"

Transkript

1 Å R S R E D O V I S N I N G för Torrekulla Golfklubb Org.nr Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret Innehåll Sida -resultaträkning 2 -balansräkning 3 -verksamhetsberättelse verksamhetsplan tilläggsupplysning 13 -underskrifter 13

2 Resultaträkning Torrekulla Golfklubb Org.nr RESULTATRÄKNING Årets Intäkter Medlemsavgifter Kommunalt bidrag Övriga bidrag Sponsorintäkter 0 0 Startavgifter TGKtävlingar Övriga intäkter Total Intäkter Årets Kostnader Avgifter till SGF och GGF Träningsavgifter Tävlings- och utbildningskostnader Kostnader TGK-tävlingar Matrialkostnader o priser Sammanträdes- och kommittékostnader Redovisningstjänster Banrelaterade kostnader Administrativa kostnader Totala Kostnader Finansiella poster Räntenetto 0 0 Årets Resultat efter finansiella kostnader Årsberättelse, Verksamhetsberättelse 2019 och Verksamhetsplan 2020 m.m. Sida 2 av 13

3 Balansräkning Torrekulla Golfklubb Org.nr BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Bank A Kundfordringar B Förutbetalda avgifter SGF/GGF C Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital ingående Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Förutbetalda medlemsavgifter D Upplupna kostnader D Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Årsberättelse, Verksamhetsberättelse 2019 och Verksamhetsplan 2020 m.m. Sida 3 av 13

4 Verksamhetsberättelse för 2019 Torrekulla GK verksamhetsberättelse Allmänt om årets verksamhet i klubben Styrelsen har under året bestått av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. Under verksamhetsåret har vi haft tio protokollförda möten, samt några protokollösa möten med banägaren, SISU, markägare m.fl. Till våra styrelsemöten, har kommittéordförande samt banägaren eller dennes representant inbjudits att delta under 1-5. Vi har jobbat för att få våra kommittéer att fungera väl och rekryterat medlemmar till dessa. Samarbetet med vår banägare är bra. Även i år har vi använt Nicolas Kvarnström till vår medlemsträning på Word of Golf. Detta har fallit väl ut med många deltagare under året. Ekonomin i klubben är god och stabil. Med budgeterade pengar har vi förbättrat servicen för våra medlemmar. Vi har i dagsläget drygt 600 medlemmar. En ny kommitté, Medlems och aktivitetskommittén, har tillkommit under året. Kommitténs främsta uppgift är att få samtliga medlemmar att känna sig välkomna i klubben. Genom att arrangera diverse olika aktiviteter vill vi engagera den enskilde medlemmen och på så vis skapa en klubbgemenskap. Banan har under året förbättrats avsevärt. Under året har vi haft ett gott samarbete med banägaren och med klubbvärd Agni Jungblom. Klubben var representerad med 16 volontärer vid Scandinavian Invitation. I ansvaret ingick att bemanna hål nummer 2 under tävlingsdagarna. Klubben var också representerad på Idrottens Dag som arrangerades i september av Mölndals Kommun. 1.2 Kommittéernas verksamhet Bankommittén Bankommittén har bestått av 1 person, Per-Arne Ask. Kommitténs uppgift är att vara lyhörd på åsikter från våra medlemmar och att påpeka dessa för banägaren. Att utveckla ett gott samarbete med banarbetare, banägaren och klubben, för att vi skall få en bana som medlemmarna blir nöjda med. Vi har under året lagt upp en kalender på hemsidan vad händer på banan, här kan alla få information om det pågår något speciellt, utöver vanligt underhåll på banan var året då det runt hela banan sattes elstängsel, för att hålla vildsvinen borta. Årsberättelse, Verksamhetsberättelse 2019 och Verksamhetsplan 2020 m.m. Sida 4 av 13

5 Kommittén anser att samarbetet mellan banägare och klubb fungerar bra och att banan utvecklats fantastiskt bra under året och håller hög klass Damkommittén Under året har kommittén bestått av fem medlemmar. Agni Jungblom ordförande, Carola Melinder kassör, Berit Johansson, Marie Dunvald Dovermar och Christina Landahl. Kommittén har under året haft tre planerade möten men har också träffats spontant vid ett flertal tillfällen för att planera och diskutera verksamheten. Redan i början av april startades verksamheten upp med ett informationsmöte, där det bland annat informerades om den kommande golfsäsongen. Den inplanerade regelutbildningen endast för damer utgick, istället bjöds damerna in till att delta i den regelutbildning som klubben anordnade för samtliga medlemmar. Torrekulla Golfklubbs damer representerades i seriespelet, 50+ klubbar emellan. Serien spelas som slaggolf med handikapp. Torrekulladamerna blev 2:a i sin grupp och gick därmed till final, där de slutade på en 4:e plats. Lagledare under året har varit Mia Stjern. Även i år har Kullagolfen lockat flera nya damer vilket är väldigt roligt. Det har under året varit ungefär samma deltagarantal som tidigare år. Av de 20 inplanerade Kullagolftävlingarna har fyra ställts in på grund av vädret. Genom att arrangera både singeltävlingar och partävlingar, alltid i lottade tävlingar och lottade lag, har damerna fått chansen att spela med olika spelpartners vid varje tillfälle. Vid sex av tillfällen har vi avlutat golfen med gemensam fika och prisutdelning. Under säsongen har en Running Eclectic tävling spelats, tio damer deltog i denna tävling. Då intresset varit väldigt svalt anordnades ingen golfresa under Handicap- utbildningskommittén SGF gjorde i år en Hcp revision på samtliga medlemmar, utöver detta har några manuella Hcp justeringar gjorts. Vi har 1 st distriksdomare i klubben Herrkommittén Herrkommittén drivs av Benjamin Lyngfelt (ordf.), Thomas Johansson och Christoffer Berggren. Huvudaktiviteten under året har varit onsdagsgolfen, vars grundserie spelades över 15 omgångar från 25 april till 21 augusti, med runt 30 deltagare per vecka i snitt och totalt ca 60 deltagare. Ytterligare två omgångar var inplanerade men fick ställas in på grund av vattensjuk bana, däribland serieavslutningen. De 16 bästa från serien gick vidare till ett slutspel som genomfördes i början av oktober. Till skillnad från tidigare år genomfördes årets vårresa redan i april, som kickoff för Onsdagsgolfen. Färden gick till Vara-Bjertorp, uppslutningen var god och det Årsberättelse, Verksamhetsberättelse 2019 och Verksamhetsplan 2020 m.m. Sida 5 av 13

6 blev en lyckad start på säsongen. Som höstresa hade vi planerat en helgtur till Omberg och Sand, men den blev inställd på grund av för få anmälda Idrottskommittén inklusive elitverksamhet Torrekulla GK deltog under 2019 med ett elitlag i Göteborgsserien som är ett seriespel över tre omgångar och som även utgör Lag-DM. Seriespelet spelades under perioden maj juli. Utöver seriespelet har Torrekulla GK även deltagit i SM för klubblag där klubben var representerat med ett lag i div 2. Elitlaget har under verksamhetsåret använt sig av 9 st spelare och klubben har för avsikt att anmäla ett lag även till nästa års seriespel Juniorkommittén Under 2019 har en juniorkommitté startats upp, till kommittéordförande har Bert Hansson utsetts. Dock har inga aktiviteter genomförts Marknads- och sponsorkommittén Kommittén består av Jan Jingryd, Göran Karlsson, Conny Leksjö samt adjungerande Bertil Jerkfelt. Kommitténs arbete under året har i första hand varit att behålla de tävlingssponsorer klubben har. Vi arbetar också med att skaffa ytterligare sponsorer i första hand till klubbens tävlingar. En ny sponsor har engagerats som kommer att gå in i den tidigare sponsorlösa Vårruset. Den tävlingen kommer då att byta namn till ett varumärke som sponsorn väljer. Ytterligare sponsring är under förhandling och gäller då de sponsorlösa golfdagarna i sommar. Vi tackar våra sponsorer som ställt upp för att klubben skall kunna genomföra tävlingarna på ett bra sätt Medlems- och Aktivitetskommittén Nytt för verksamhetsåret är att en Medlems- och aktivitetskommitté, är skapad. Kommittén består av, Cecilia Kaber ordförande, Irene Andersson, Agni Jungblom och Thomas Ulriksson (vår krögare). Kommittén skall bland annat samordna och arrangera olika medlemsfrämjande aktiviteter i klubben. Under året har Medlems- och Aktivitetskommittén haft två inplanerade möten, men har också träffats spontant vid ett flertal tillfällen för att planera, diskutera och förbättra verksamheten. Kommittén startade upp sin verksamhet med Köp- Byt och Säljdagen den 24 november Överskottet från dagen (1785:-) skänktes till prostatacancerfonden. Kommittén har också tagit fram nya klubbtröjor i funktionsmaterial. Tröjorna kan provas och beställas i receptionen. Även en lite upplaga av mössor med logga finns framtagen. Gemensamt i kommitténs och banägarens regi har två städdagar arrangerats på klubben, en vår och en höststäddag. Den 30 mars deltog 60 personer och den 21 september drygt 20 personer. På städdagen i mars var det främst skador efter vildsvin som åtgärdades, men även området i och kring klubbhuset fick en rejäl Årsberättelse, Verksamhetsberättelse 2019 och Verksamhetsplan 2020 m.m. Sida 6 av 13

7 uppfräschning. Höstens städdag ägnades nästan enbart åt hål nr 3 och då röjdes det främst vid tee I och II. Några förändringar har gjorts under året, t.ex. har dricksvattnet på framsidan av klubbhuset tagits bort och flyttats till baksidan. Där finns numera förutom dricksvatten även diskbänk till klubbtvätt, och tryckluft för att blåsa rent vagnen på ett utlagt galler som skyddar asfalten. Kommittén anmodade medlemmarna att inte slänga vårblommor när de blommat klart, utan istället ta med dem till klubben så vi har kunnat gräva ner dem för att få vackra vårblommor runt banan nästa år. Efter en motion till årsmötet 2018, har vi varje lördag, bokat 1 timma för att spela med de medlemmar som är nya i klubben, eller inte har någon att spela med. Detta har varit väldigt uppskattat och gett klubben ett mycket gott renommé både i klubben men även runt om i distriktet. Under denna timman har medlemmar även möjlighet att spela fadderronder. Kommittén planerade, att under en av våra golfdagar, anordna en Quizkväll med Jan Jingryd som quizvärd. Tyvärr var det få anmälningar och aktiviteten ställdes in. Vi planerar att genomföra quizkvällen vid ett senare tillfälle. Tillsammans med krögaren har vi utökat servicen till medlemmar och gäster. Vid sittgruppen i receptionen finns ett litet minikafé, med möjlighet att köpa fika, vatten, nåt gott att äta eller lite gott att ha med sig ut på banan. Kommittén har genom att ropa in frivilliga även hjälpt till på banan med, t.ex. att kratta ut ny sand vid påfyllning bunkrarna Seniorkommittén Seniorkommittén består av ordförande, tävlingsansvariga, resekommitté, festkommitté, och valberedning. Försäsongen startades med Puttslaget den 19 mars på minigolfbanan inomhus på Alelyckans Sportcenter och med en korthålstävling på WoG den 2 april. Under året har vi haft tävlingsverksamhet på tisdagar, tio gånger på våren och åtta gånger på hösten. Antalet deltagare har varierat mellan st vid dessa tillfällen, vi har för närvarande ca 65 medlemmar i seniorgruppen. Vi har haft medlemsmöten i år, där de nya golfreglerna, tävlingsupplägg m.m. diskuterats. Utöver tisdagstävlingar har vi träffats även på torsdagar för träning på banan. Årets vårresa maj gick till Ringenäs GK med övernattning och höstresan den 10 september till Hulta GK. Båda resorna var mycket lyckade med bra väder och stort antal deltagare. Efter vår- resp. höstomgång har vi haft gemensam lunch och prisutdelning. Vid höstavlutningen har vi även haft val av ledamöter till kommande säsong. Årsberättelse, Verksamhetsberättelse 2019 och Verksamhetsplan 2020 m.m. Sida 7 av 13

8 I början av december ordnar festkommittén en glöggfest. Vi har deltagit i seriespel H70, H75 och "H55+ klubbar emellan" Tävlingskommittén Banan var under första delen av året hårt angripen av vildsvin men efter elstängsel och klubbinsats har fairways vuxit till sig och håller hög klass tack vare idogt arbete av våra banarbetare. Kommittén har under året fungerat väl med medlemmar som tagit hela ansvaret för tilldelade tävlingar. Vid seriespel som kan kräva arbete mellan kl. 11 och 21 har två olika team delat på jobbet. Detta då banan först måste skyltas om från Classic till TC och därefter återställas och däremellan skall själva tävlingen genomföras. Spelåret inleddes i april med H-250 där alla våra seriespelare träffades. Matchcupen följde och spelades detta år över en helg med semi och final under söndagen som lyckat försök. World of Golf Tour lockade många tävlande med ett fint prisbord. Vårruset, parspel på Sisjön 9 hål Torrekulla 12 hål, var omtyckt av spelarna medan Till Bords inte lockade tillräckligt många för spel. Klassiska Torrekulladagen i juni följdes i juli av det lyckade försöket med liten sommarvecka med fyra speldagar som kommer att arrangeras även nästa år. Arbete pågår för att försöka hitta någon sponsor för veckan. Utöver dessa tävlingar arrangerades fyra seriespel (under hösten ytterligare fem) för GGF. KM o ÅKM spelades i hällande regn över en dag medan Foursome och Hcpmästerskapen fick ställas in. Under Scandinavian Invitation arrangerades på Torrekulla Golfklubb företagstävlingar där banan rosades av deltagarna. Under hösten har antalet deltagare vid våra populära öppna tävlingar varit tillfredställande stort, fina prisbord och partävlingar lockar som vanligt många deltagare. Undantaget MK Fiskestugans hummergolf som dessa regniga veckor inte lockade tillräckligt med spelare och tävlingen ställdes in. Klubbslaget, prestigematchen mellan Sisjö GK och Torrekulla GK vanns även detta år av Torrkulla TACK alla Torrekullaspelare som deltog. Seniorernas Hurtigrutt, Damernas Kullagolf och Herrarnas Onsdagsgolf har under året skötts helt av kommittéerna själva. Årsberättelse, Verksamhetsberättelse 2019 och Verksamhetsplan 2020 m.m. Sida 8 av 13

9 Verksamhetsplan för Torrekulla GK verksamhetsplan Allmän verksamhetsplan För att ha en fungerade verksamhet fortsätter vi vårt samarbete med banägare, markägarna, World of Golf, Hills GC och Sisjö GK. Vi vill vara med och utveckla vår bana och har även i år budgeterat med en summa pengar för att förbättra helhetsintrycket av banan och ge våra medlemmar bättre service. Vi kommer också att försöka få fler medlemmar att aktivera sig i klubbens olika verksamheter. Vi satsar vidare på vår medlemsträning på World of Golf, med önskan om att förbättra golfspelaren och skapa sociala kontakter. Genom att ha tätare och närmare kontakt med kommittéerna hoppas vi kunna vidareutveckla kommittéverksamheten i klubben. Under tidig vår 2020, kommer utbildningar i Hjärt- Lungräddning att arrangeras av klubben. Minst en från varje kommitté, helst flera bör ha utbildningen, även receptionspersonal, och banarbetare behöver ha HLR-utbildning. 2.2 Kommittéernas planer Bankommittén Kommitténs mål är att fortsätta utveckla och ha ett gott samarbete med banägare och banchef. Förmedla åsikter och förslag från våra medlemmar och greenfeegäster. Målen är att få en ökad finish på hela anläggningen. Vi kommer även under 2020 att tillsammans med Medlems- och aktivitetskommittén anordna arbetsdagar, där frivilliga hjälper till med finputsning av banan. Målsättningen är att golfbanan ska utvecklas och bli en fortsatt bra golfbana som håller högsta klass Damkommittén Ett av målen med damernas veckospel, Kullagolfen, är att ge damerna en chans att prova på lite olika typer av golftävlingar både singel och partävlingar. Allt arrangeras så att alla kan delta. Ett annat mål som konstant genomsyrar damernas verksamhet är att alla ska känna sig välkomna och att det ska vara kul att vara på golfbanan. Kullagolfen är ett steg i att avdramatisera tävlandet och öka möjligheten att lära känna nya spelkamrater, därför lottas samtliga tävlingar så att man spelar med olika damer varje gång. Spelschemat för 2020 är ännu inte fastställt men vi kommer vad vi vet nu att fortsätta spela Kullagolfen på tisdagar med start i slutet av april Vi fortsätter med olika typer av par/lagspel då de varit efterfrågade. Vi kommer också att arbeta för att fler skall våga sig på att spela tävlingar på andra klubbar och att spela seriespel, då utbytet med andra klubbar, bidrar till både gemenskap och kunskap. Årsberättelse, Verksamhetsberättelse 2019 och Verksamhetsplan 2020 m.m. Sida 9 av 13

10 Vi kommer även 2020 att försöka få till ett samarbete med damerna på Sisjö GK samt de damer som är medlemmar i WoG CC. Vi kommer, precis som tidigare år, att skriftligt bjuda in damer från andra klubbar i distriktet, att spela Kullagolfen på tisdagar. Samtidigt som vi hoppas att vi blir inbjudna att spela andra klubbars damtävlingar. Ett utbyte som vi hoppas ger både bredd, gemenskap och kunskap. Från och med säsongen 2020 kommer minst en Ada Golftävling att spelas på Torrekulla Golfklubb. Ett lag kommer att anmälas till seriespel i Damer 50+ klubbar emellan. Kommittén planerar även att arrangera, i alla fall en, endagsgolfresa för damerna. Under hösten och vintern kommer damkommittén att på ett enkelt sätt samordna träning på World of Golf. Kommittéledamöter under säsongen 2020 kommer att vara samma som förra året Handicap- och utbildningskommittén Under 2020, med start 1 mars, kommer ett helt nytt Hcpsystem (VHS) att införas. Därför behöver vi se över Hcp kommittén och skapa en grupp. Vi tar gärna emot medlemmar som vill deltaga i denna gruppen Herrkommittén Herrkommittén fortsätter arrangera onsdagsgolfen ungefär som tidigare. Serien beräknas pågå från mitten av april till början av september, med ett sommaruppehåll i juli. Slutspelet genomförs sannolikt enligt samma format som Vidare siktar vi som vanligt på en endagsresa på våren och en helgresa på hösten. Vårresan kommer även nästa år att gå tidigt på säsongen. Det är också möjligt att ytterligare någon aktivitet tillkommer Idrottskommittén elitverksamhet Kommande säsong 2020, kommer Torrekulla GK delta med ett elitlag för spel i Göteborgsserien samt spel i SM för klubblag div 2. Förutom det idrottsliga målet syftar elitverksamheten till att marknadsföra Torrekulla GK på bästa sätt Juniorkommittén Kommande säsong 2020, kommer Torrekulla GK försöka anordna minst 1 tävling för de juniormedlemmar föreningen har. Vi kommer att anordna minst tre träningar med vår pro för våra juniorer. Förutom det idrottsliga målet syftar juniorverksamheten till att marknadsföra Torrekulla GK på bästa sätt Marknads- och sponsorkommittén Marknad- och sponsorkommmittén kommer att tillsammans med tävlingskommittén arbeta för att få sponsorer till klubbens olika tävlingar. Vi arbetar tillsammans med banägaren för att gemensamt planera för våra externa kontakter. Årsberättelse, Verksamhetsberättelse 2019 och Verksamhetsplan 2020 m.m. Sida 10 av 13

11 2.2.8 Medlems- och aktivitetskommittén Under verksamhetsåret kommer Medlems- och Aktivitetskommittén att fortsätta sitt arbete med att få klubbens samtliga medlemmar, såväl nuvarande som tillkommande, att känna sig välkomna till sin golfklubb. Att man valt Torrekulla Golfklubb som sin klubb skall kännas som det självklara valet och här skall man känna sig välkommen, oavsett om man är nybörjare, medelgolfare eller har ett lågt Hcp. Bland mycket annat planerar kommittén, i samarbete med banägaren, att genomföra städdagar på klubben. Ett ypperligt tillfälle att lära känna andra medlemmar och att ha det rent och snyggt såväl på banan som i och runt klubbhuset. Eventuellt kommer en köp-byt-säljdag att genomföras under våren. Medlemsgolfen som spelats på lördagar, har varit populär och kommer därför att fortsätta även under säsongen Eventuellt kommer tider och upplägg att förändras något. Kommittén kommer även 2020 att stå som ansvarig för årets sista tävling, Glögg golfen som spelas i november. Att känna klubbtillhörighet är viktigt, Medlems- och aktivitetskommittén kommer därför att genomföra en del andra aktiviteter under året, när och vad är ännu inte helt bestämt, mycket beror på väder och vind Seniorkommittén Vi ansvarar för seniorverksamheten inom Torrekulla Golfklubb och arrangerar tävlingar, resor och sammankomster. Vår organisation består av ordförande, tävlingsansvariga, resekommitté, festkommitté, samt valberedning. Ett mål som genomsyrar seniorernas verksamhet är att alla ska känna sig välkomna och att det ska vara kul att vara på golfbanan. Vi har vår tävlingsverksamhet en vardag per vecka, c:a tio gånger vår och höst. En vardag i veckan har vi tider reserverade för gemensam träning på banan. Vid uppstarten på våren planeras regelgenomgångar, detta för att få till sig nya/ändrade regler men också för att fräscha upp regelkunskaperna inför kommande säsong. Vår resekommitté organiserar en resa på våren och en resa på hösten. Vår festkommitté ordnar bland annat en glöggfest varje år. Vi finansierar vår egen verksamhet med bidrag från klubben för luncher vid sammankomster och avslutningar. Vår resultatansvariga håller vår hemsida uppdaterad med resultat m.m. Våra medlemmar deltar i seriespel H70, H75 samt "H55+Klubbar emellan" Tävlingskommittén Banan har trots grisangrepp varit i fint skick och väl förberedd inför våra tävlingar. Vi saknar dock fortfarande vissa hjälpande skyltar som t.ex. next tee. För Tävlingskommittén är Tournament Course, som används för seriespel 9 av Classics 12 hål används, fortfarande tidskrävande då banan inför spel måste Årsberättelse, Verksamhetsberättelse 2019 och Verksamhetsplan 2020 m.m. Sida 11 av 13

12 skyltas om och efter spel återställas. Ett önskemål är att få några permanenta skyltar uppsatta som visar skillnaden mellan TC- och Classic banornas sträckning. Tävlingskommittén fortsätter med årets upplägg där ansvarig tävlingsledare i samarbete med utsett team själv tagit hand om hela tävlingen från upplägg till genomförande. Undantaget är våra seriespel där passen kan bli extremt långa t.ex. 11:00 21:00. Ett 1:a team gör banan klar och startar tävlingen för att avlösas av 2:a teamet som avslutar tävlingen. En nyhet inför 2020 är att man vid spel på 12-hålsbanor ska kunna justera Hcp precis som vid spel på 9- resp. 18-hålsbanor. För att kunna presentera attraktiva prisbord är samarbetet med sponsor-kommittén en viktig del i planeringen. Ett önskemål är att till alla våra öppna tävlingar kunna knyta en specifik representant från sponsorkommittén. Har redan framfört detta önskemål vid möte i oktober. Tävlingsprogrammet för 2020 har redan påbörjats och senast under början av februari skall alla öppna tävlingar med ansvarig tävlingsledare vara inplanerade och upplagda i GIT. Tider för de seriespel som tilldelas av GGF meddelas under februari. Från 2020 år tar GGF hand om Hcp-tävlingarna D50-plus samt H55-Plus som tidigare arrangerats av Oss klubbar emellan. Säsongen inleds som vanligt med H250 (alla klubbens seriespelare inbjuds) och Matchcupen som även 2020 kommer att spelas över en helg i april/maj. Trots tidigare dålig uppslutning vid våra vårtävlingar gör vi åter försök att i maj placera in partävlingar. Vår traditionsenliga Torrekulladagen arrangeras i början av juni och vi kommer att utveckla golfveckan, som spelas i juli, efter den lyckade starten De populära och välbesökta hösttävlingarna ligger kvar. Under året arrangerar Damkommittén sin Kullagolf och Herrkommittén sin Onsdagsgolf. Seniorkommittén fortsätter med sina populära tisdagstävlingar med shotgunstart. Ur klubbsynpunkt är vår önskan att ännu fler medlemmar ska uppleva den gemenskap som deltagande i våra tävlingar ger. Vi kommer därför i möjligaste mån att bibehålla en låg nivå på startavgiften även kommande spelår. Årsberättelse, Verksamhetsberättelse 2019 och Verksamhetsplan 2020 m.m. Sida 12 av 13

13 TILLÄGGSUPPLYSNING Torrekulla Golfklubb Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNING Torrekulla GK har ingått hyresavtal som sträcker sig över flera år rörande toalett på banan samt hjärtstarter. Den årliga kostnaden är: 2020 SEK 6094 Mölndal 2 december 2019 Christer Dovemar Agni Jungblom Dan Ståhl Ordförande Per-Arne Ask Bert Hansson Conny Leksjö Revisionsberättelse har avgivits den Sten Heijel Föreningsvald revisor Peter Westman Föreningsvald revisor Årsberättelse, Verksamhetsberättelse 2019 och Verksamhetsplan 2020 m.m. Sida 13 av 13

14 TORREKULLA GK RESULTAT 2019, BUDGET 2020 Kommitté: TOTALT Intäkter Res 2019 Budget 2019 Budget 2020 Medlemsavgifter Bidrag Sponsring Startavgifter TGK-tävlingar Övriga Intäkter Totala Intäkter Kostnader Anmälnings/Startavgifter Tävlingskostnader Tävlingskost TGK-tävlingar Kost i samband med spel Resekostnader Sammanträdeskostnader Träningsavgfiter Priser Idrottskläder Utbildning Övrigt Totala kostnader kommitté SGF-avgifter GGF-avgifter Marknadsföring/Reklam Bokföring/revision Utbildning Försäkring Banrelaterade kost Bankkostnader Övrigt Totala allmänna kostnader Totalt Kostnader Räntenetto Resultat

15

Torrekulla golfklubbs årsmöte 2014-12-15

Torrekulla golfklubbs årsmöte 2014-12-15 Torrekulla golfklubbs årsmöte 2014-12-15 Innehåll Kallelse och dagordning Resultat- och balansräkning 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsplan 2015 Budget 2015 Valberedningens förslag till styrelse

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

TORREKULLA GK:S VERKSAMHET BERÄTTELSE FÖR 2013 & PLAN FÖR 2014

TORREKULLA GK:S VERKSAMHET BERÄTTELSE FÖR 2013 & PLAN FÖR 2014 TORREKULLA GK:S VERKSAMHET BERÄTTELSE FÖR 2013 & PLAN FÖR 2014 1 Torrekulla golfklubbs verksamhetsberättelse: 1-okt-2012 till 30-sept-2013 1.1 Allmänt om årets verksamhet i klubben Vi är åtta personer

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Tönnersjö GK. Årsmöte , Tönnersjö Golfrestaurang. 2. Styrelsens verksamhetsberättelse 2018

Tönnersjö GK. Årsmöte , Tönnersjö Golfrestaurang. 2. Styrelsens verksamhetsberättelse 2018 Tönnersjö GK Årsmöte 2018-12-16, 15.00 Tönnersjö Golfrestaurang. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2018 1. Föredragningslista 2018 2. Styrelsens verksamhetsberättelse 2018 3. Verksamhetsberättelse för Seniorkommittén

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2019 Hofgårds Golfklubb

VERKSAMHETSPLAN 2019 Hofgårds Golfklubb VERKSAMHETSPLAN 2019 Hofgårds Golfklubb Inledning Hofgårds GK har runt 600 medlemmar. Medelåldern i klubben är 47 år och fördelning män 74 % och kvinnor 26%. Andelen juniorer upp till 20 år är 13% (83

Läs mer

Tönnersjö GK. Årsmöte , Tönnersjö Golfrestaurang. 2. Styrelsens verksamhetsberättelse 2017

Tönnersjö GK. Årsmöte , Tönnersjö Golfrestaurang. 2. Styrelsens verksamhetsberättelse 2017 Tönnersjö GK Årsmöte 2017-12-10, 15.00 Tönnersjö Golfrestaurang. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2017 1. Föredragningslista 2. Styrelsens verksamhetsberättelse 2017 3. Verksamhetsberättelse för Seniorkommittén Dam

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB NÄR DU ÄLSKAR ATT SPELA GOLF. När vi planerar verksamheten i golfklubben

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2019 ARLANDASTAD GOLFKLUBB

VERKSAMHETSPLAN 2019 ARLANDASTAD GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 2019 ARLANDASTAD GOLFKLUBB Skriven av: Styrelsen ARLANDASTAD GK den 22 januari 2019 Verksamhetsplan 2019 ARLANDASTAD GOLFKLUBB NÄR DU ÄLSKAR ATT SPELA GOLF. 2019 kommer att bli ett intensivt

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd Värdegrund Våra

Läs mer

Medlemmar i Svalövs Golfklubb kallas till Årsmöte 2014 på. Svalövs Golfrestaurang, Torsdagen den 27 mars kl 18:00

Medlemmar i Svalövs Golfklubb kallas till Årsmöte 2014 på. Svalövs Golfrestaurang, Torsdagen den 27 mars kl 18:00 Medlemmar i Svalövs Golfklubb kallas till Årsmöte 2014 på Svalövs Golfrestaurang, Torsdagen den 27 mars kl 18:00 Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före Årsmötet. Klubbens verksamhets-

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2018 ARLANDASTAD GOLFKLUBB

VERKSAMHETSPLAN 2018 ARLANDASTAD GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 2018 ARLANDASTAD GOLFKLUBB Skriven av: Styrelsen ARLGK den 2 februari 2018 Verksamhetsplan 2018 ARLANDASTAD GOLFKLUBB NÄR DU ÄLSKAR ATT SPELA GOLF. När vi planerar verksamheten i golfklubben

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(8) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 1 VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb

Läs mer

Seniorkommitténs information inför

Seniorkommitténs information inför Seniorkommitténs information inför 2019 2019-01-15 1 Dagens agenda Introduktion. Vintern/vårens regelkurs presenteras. Seniorkommitténs ordförande inledning. Utkast till tävlingsprogram för 2019 presenteras.

Läs mer

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017 KANSLI/SHOP 2017 Jörgen Carlsson som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, greenfeegäster,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Tönnersjö golfklubb har 491 medlemmar varav 263 greenfee medlemmar, 107 aktiva medlemmar, 82 nybörjarmedlemmar, tillkommer anställda, sekundära medlemmar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK samarbetar på olika vis med Bryngfjorden Golf AB som äger och förvaltar golfbanan, Bryngfjordens Fastighets AB som förvaltar klubbhuset samt krögaren

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

Prisutdelningar och årsmöte Senior/OPAL

Prisutdelningar och årsmöte Senior/OPAL Prisutdelningar och årsmöte Senior/OPAL 2018-10-02 Prisutdelning 1 - Dagens tävling Tisdagens tävling (6 x 3 special): Segrande lag var: Anita Skoglund m.fl. (141 slag)! Närmast hål på hål 13: Dam: Lisbeth

Läs mer

STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER

STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER 1 Innehållsförteckning nummer Instruktion för styrelsens ordförande S 3 Instruktion för vice ordförande S 4 Instruktion för kassören S 5 Instruktion för sekreteraren

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 STRATEGISK PLAN 2010-2012...2 Vision...2 Målsättningar...2 Uppföljning utvärdering...2 Verksamhetsplan 2010...3 Barn och Ungdomar...3 Tävling...4 Information och kommunikation...4

Läs mer

Varsågod. Nytt väderskydd, nya rangebollar med klubbemblem och en mycket bra övningsgreen.

Varsågod. Nytt väderskydd, nya rangebollar med klubbemblem och en mycket bra övningsgreen. Varsågod. Nytt väderskydd, nya rangebollar med klubbemblem och en mycket bra övningsgreen. Folkrikt och festligt med 470 tävlande under Golfveckan! Pro: Jan Hallgren Här omgiven av deltagarna i sommarläger

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

Handlingar till Björnhults GK:s årsmöte

Handlingar till Björnhults GK:s årsmöte Handlingar till Björnhults GK:s årsmöte 2017-03-04 1 Dagordning 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 2016 4 Juniorkommitténs verksamhetsberättelse 2016 5 Tävlingskommitténs verksamhetsberättelse 2016 6 Medlemskommitténs

Läs mer

Årsmöte Strandtorp GK

Årsmöte Strandtorp GK Årsmöte Strandtorp GK 2019-02-26 Plats:IF Metallhuset Älesvägen 2 Datum 2019-02-26 Tid Mötesstart 18:00 Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängd för mötet 3 Fråga om mötet utlysts korrekt

Läs mer

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15 Landskrona Golfklubb Idrottsprogram Reviderat 2013-01-15 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Idrottsprogram för Barn och Ungdom 3 2.1 Långsiktiga mål 3 2.2 Syfte 3 3. Föräldraengagemang 4 4. Organisation

Läs mer

Styrelsens förslag till VERKSAMHETSPLAN KILS GOLFKLUBB

Styrelsens förslag till VERKSAMHETSPLAN KILS GOLFKLUBB Styrelsens förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR KILS GOLFKLUBB 2019-01-01 2019-12-31 INLEDNING Kils Golfklubb har en mångomfattande verksamhet men för att fokusera på kärnverksamheterna uttrycker styrelsen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2018

VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2018 KANSLI/SHOP 2018 Jörgen Carlsson som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, greenfeegäster,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2019

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2019 Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2019 Bryngfjordens GK samarbetar på olika vis med Bryngfjorden Golf AB som äger och förvaltar golfbanan, Bryngfjordens Fastighets AB som förvaltar klubbhuset samt krögaren

Läs mer

Verksamhetsplan Seniorkommittén Vreta Kloster GK

Verksamhetsplan Seniorkommittén Vreta Kloster GK Verksamhetsplan 2017-2018 Seniorkommittén Vreta Kloster GK Vision 3 Ledord 3 Värderingar 3 Organisation 3 Verksamhet 4 Klubbtävlingar 4 Regiontävlingar 4 Resor 5 Resursgrupp 5 Målsättning 5 2 (5) Vision

Läs mer

NYHETSBREV. Våren 2016

NYHETSBREV. Våren 2016 NYHETSBREV Våren 2016 Hej alla golfare i Lanna GK! Våren är på gång, även om det fortfarande ligger lite snö på marken. Många är vi väl som längtar efter våren och gröna gräsmattor och fina golfdagar.

Läs mer

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2018

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2018 Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2018 Bryngfjordens GK samarbetar på olika vis med Bryngfjorden Golf AB som äger och förvaltar golfbanan, Bryngfjordens Fastighets AB som förvaltar klubbhuset samt krögaren

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(11) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 Sölvesborgs Golfklubb en totalupplevelse SÖLVESBORGS

Läs mer

Minnesanteckningar 1 (5) Minnesanteckningar från möte med Damkommitteordföranden i samarbete med Hagge golfklubb,

Minnesanteckningar 1 (5) Minnesanteckningar från möte med Damkommitteordföranden i samarbete med Hagge golfklubb, Minnesanteckningar 1 (5) Minnesanteckningar från möte med Damkommitteordföranden i samarbete med Hagge golfklubb, 2017-04-09 Närvarande: Se bilaga Inledning, presentation Rigmor hälsar alla välkomna, kort

Läs mer

Årsmöte VMK sida 1(6)

Årsmöte VMK sida 1(6) Årsmöte VMK 2014-03-09 sida 1(6) Dagordning VMK årsmöte 2014 1. Fråga om mötets behöriga utlysande 2. Val av a) Ordförande b) sekreterare för mötet 3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera

Läs mer

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B Golfsäsongen 2012 HUDIKSVALLS G O L F K LU B B Välkommen till säsongen 2012 Vintern är äntligen över och golfsäsongen drar igång. Årets program är fullt av aktiviteter som vi hoppas skall vara roliga och

Läs mer

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK VISION OCH MÅL 2014-2017 Söderköpings GK SÖDERKÖPINGS GOLFKLUBB (SgGK) SYFTE MED DOKUMENTET Dokumentet beskriver VAD klubben ska genomföra på både lång och kort sikt. erna ska spegla vision och mål. Dokumentet

Läs mer

Förslag Verksamhetsplan 2018 och kortfattad plan för det kommande året

Förslag Verksamhetsplan 2018 och kortfattad plan för det kommande året Förslag Verksamhetsplan 2018 och kortfattad plan för det kommande året. 2017-12-12 Timrå Golfklubbs ambition är att erbjuda medlemar, gäster och partners: En förstklassig Golfbana En förstklassig Träningsanläggning

Läs mer

Tävlings- och reseprogram för seniorgolfen 2018, version 4/

Tävlings- och reseprogram för seniorgolfen 2018, version 4/ 1 Tävlings- och reseprogram för seniorgolfen 2018, version 4/2018-03-15 Mars torsdag 15 GGK Vårmöte seniorer, klubbhuset 14.00 onsdag 21 GGK Vårmöte GGK i klubbhuset 18.30 tisdag 27 GGK Anmälningslista

Läs mer

Verksamhetsidé. Värdegrund. Vision. Vi ska erbjuda:

Verksamhetsidé. Värdegrund. Vision. Vi ska erbjuda: Verksamhetsidé Vi ska erbjuda: en golfanläggning med hög kvalitet och hög tillgänglighet en attraktiv golfklubb, i trivsam miljö, för både befintliga och nya medlemmar en social samvaro som bygger på demokrati,

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2018

HANDLINGSPROGRAM 2018 HANDLINGSPROGRAM 2018 1. Utgångsläge Ekerums Golfklubb är en fristående ideell organisation vars verksamhet bygger på en särskild överenskommelse med Ekerum Resort. Överenskommelsen innehåller reglering

Läs mer

Dagordning Plats Älesvägen 2 Datum Tid Mötesstart 18:30

Dagordning Plats Älesvägen 2 Datum Tid Mötesstart 18:30 Dagordning Plats Älesvägen 2 Datum 2018-02-15 Tid Mötesstart 18:30 Strandtorp GK 2018-02-15 1 Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängd för mötet 3 Fråga om mötet utlysts korrekt 4 Fastställande av

Läs mer

VGF Planeringskonferens 2018 Sida 1 av 7

VGF Planeringskonferens 2018 Sida 1 av 7 VGF Planeringskonferens 2018 Sida 1 av 7 Årets planeringskonferens genomförs den 17 november vid Vara Folkhögskola. Programmet i stort 08.30 09.00 Välkomstfika Matsalen 09.00 11.30 Uppstart, informationer

Läs mer

Verksamhetsplan Skogaby Golfklubb och Skogaby Golf AB

Verksamhetsplan Skogaby Golfklubb och Skogaby Golf AB Verksamhetsplan 2019 Skogaby Golfklubb och Skogaby Golf AB den 15 februari 2019 Verksamhetsplan 2019 Skogaby Golfklubb och Skogaby Golf AB Vision Klubbens nuvarande vision är fortfarande aktuell och ligger

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

En bra plan är starten

En bra plan är starten En bra plan är starten Inledning Denna plan är framtagen för att vara en guide för att ta fram och att använda en verksamhetsplan för en golfklubbs verksamhet. Själva utformningen utgår från en grundläggande

Läs mer

Välkomna till Kallfors Golfklubbs årsmöte 8 mars 2017

Välkomna till Kallfors Golfklubbs årsmöte 8 mars 2017 Välkomna till Kallfors Golfklubbs årsmöte 8 mars 2017 Agenda Årsmöte Information från Golf South Sthlm/Järna Golf 21 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

Läs mer

DAMGOLF & TRIVSELGOLF 2019

DAMGOLF & TRIVSELGOLF 2019 DAMGOLF & TRIVSELGOLF 2019 Damgolfen på Österlens Golfklubb har följande målsättning: l Att skapa en god gemenskap inom klubben. l Att våra golfbanor skall vara en trevlig mötesplats, där träning, spel

Läs mer

Verksamhetsplan 2019 för Damkommittén

Verksamhetsplan 2019 för Damkommittén Verksamhetsplan 2019 för Damkommittén Målet för vår verksamhet Alla damer skall känna sig välkomna till vår fina golfbana. Vi är ca 200 damer och vi önskar att ni någon gång under säsongen kommer att anmäla

Läs mer

Öijareds Golfdamer 2017

Öijareds Golfdamer 2017 Öijareds Golfdamer 2017 Vi finns på facebook! Öijareds golf damer Välkommen att spela med oss. Alla kan vara med i våra arrangemang, från nybörjare till erfarna golfare. 1 Torsdagar Vi har alltid starttiderna

Läs mer

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Nyhetsbrev #2 2016 Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Sida 1 av 4 I höstas på höstmötet presenterade vi en verksamhetsplan för 2016.

Läs mer

Västergötlands Golfförbund Sida 1(10) Höstårsmöteshandlingar 17 november 2018

Västergötlands Golfförbund Sida 1(10) Höstårsmöteshandlingar 17 november 2018 Sida 1(10) Höstårsmöteshandlingar 17 november 2018 Sida 2(10) 1. Mötets öppnande Höstårsmöte 2018-11-17 Föredragningslista 2. Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd av den av FS upprättande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för senlorkommltten, Stenungsund GK 2014

Verksamhetsberättelse för senlorkommltten, Stenungsund GK 2014 Verksamhetsberättelse för senlorkommltten, Stenungsund GK 2014 Seniorkommitten har under verksamhetsåret 2014 bestått av: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Olle Stenström Mats Johnsson

Läs mer

Verksamhetsplan Seniorkommittén Vreta Kloster GK

Verksamhetsplan Seniorkommittén Vreta Kloster GK Verksamhetsplan 2016-2017 Seniorkommittén Vreta Kloster GK Vision 3 Ledord 3 Värderingar 3 Organisation 3 Verksamhet 4 Klubbtävlingar 4 Regiontävlingar 4 Resor 5 Resursgrupp 5 Målsättning 5 2 (5) Vision

Läs mer

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016 Verksamhetsplan Norråva GK 2016 Priser 2016 Medlemsavgift Klubben Årsavgift Senior 2015 995 kr Årsavgift Junior 2015 595 kr Medlemspriser på Norråva Årskort Senior 3.990 kr ( Vid köp före 1 mars 3.700)

Läs mer

Verksamhetsberättelse Mellansvenska Veteranserierna H75/H80. Årsmöte

Verksamhetsberättelse Mellansvenska Veteranserierna H75/H80. Årsmöte Verksamhetsberättelse 2017 Mellansvenska Veteranserierna H75/H80 (MSV H75/H80) Årsmöte Tisdagen den 5 september 2017 Plats: Köpings Golfklubb, Köping Deltagande distrikt i Mellansverige Totalt är fem golfdistrikt

Läs mer

4. Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet

4. Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet Askims Bridgeklubbs årsmöte 24/9 2018 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista. 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av två justeringspersoner att jämte

Läs mer

Verksamhetsplan Bryngfjordens GK Ungdom 2016

Verksamhetsplan Bryngfjordens GK Ungdom 2016 Verksamhetsplan Bryngfjordens GK Ungdom 2016 Verksamhetsplan 1. Nulägesanalys Under 2015 har det bedrivits en ungdomsverksamhet med drygt 60 ungdomar fördelat på tre olika träningsgrupper, baserat på ålder

Läs mer

Bodens Golfklubb Verksamhetsplan

Bodens Golfklubb Verksamhetsplan Bodens Golfklubb Verksamhetsplan 2016-2017 BdGK Verksamhetsplan 2016-2017 1(11) Bodens Golfklubb Verksamhetsidé Bodens Golfklubb skall bedriva verksamheten, så att den utvecklar både medlemmarna och banan

Läs mer

Närvarande: Jan-Olof Svensson, Johnny Petersson, Sofie Widal, Peter Ljungkvist, Jan Bengtson, Claes Carlstedt, Gunilla Björkman, Martin Engström

Närvarande: Jan-Olof Svensson, Johnny Petersson, Sofie Widal, Peter Ljungkvist, Jan Bengtson, Claes Carlstedt, Gunilla Björkman, Martin Engström Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 8 maj 2017 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Johnny Petersson, Sofie Widal, Peter Ljungkvist, Jan Bengtson, Claes

Läs mer

3 Val av justerare som utöver ordföranden justerar protokollet

3 Val av justerare som utöver ordföranden justerar protokollet ARASLÖVS GOLFKLUBB 2013-02-12 Sida 1 (5) Tid: 2013-02-12 kl 18.00 Plats Araslövs GK Deltagare: Styrelsen Initialer Närvarande Åsa Melkersson ÅM X Tore Bergman TB X Camilla Breitenfellner CB X Markus Brånemo

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2018

HANDLINGSPROGRAM 2018 HANDLINGSPROGRAM 2018 1. Utgångsläge Ekerums Golfklubb är en fristående ideell organisation vars verksamhet bygger på en särskild överenskommelse med Ekerum Resort. Överenskommelsen innehåller reglering

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Damgolf på Billingens GK Golfsäsongen 2018

Damgolf på Billingens GK Golfsäsongen 2018 Damgolf på Billingens GK Golfsäsongen 2018 I Billingens Golfklubb är vi cirka 750 medlemmar varav drygt 200 är damer. Vi i damklubben vill här informera om de aktiviteter som är riktade till oss damer

Läs mer

Sammanfattning av golf- och idrottsåret 2018

Sammanfattning av golf- och idrottsåret 2018 Sammanfattning av golf- och idrottsåret 2018 Sammanfattning av Golfåret 2018 på NSGK På golf- och idrottssidan har Norrköping Söderköping haft ett framgångsrikt år och vi gör stora framsteg med att få

Läs mer

Tävlingsprogram 2018

Tävlingsprogram 2018 Tävlingsprogram 2018 Välkomna till en ny tävlingssäsong på Norrköping Söderköping GK! Anmälan till alla tävlingar sker på Min Golf som ni hittar inlogg till på golf.se eller på www.nsgk.se. Klingabanan

Läs mer

Onsdagar f.o.m kl. 20:00 kommer liksom föregående säsong reserveras för träning.

Onsdagar f.o.m kl. 20:00 kommer liksom föregående säsong reserveras för träning. KCC info 2018-2019. Välkommen till en ny spännande curlingsäsong Efter en alldeles för varm sommar så har vädret äntligen återgått till det normala. Lag Edin har redan tjuvstartat sin säsong medan vi vackert

Läs mer

www.brastadgolfcenter.nu/golfklubb Ordinarie årsmöte, Brastad GK Plats: Stångenäs AIS klubbstuga Datum 2009-02-14 Tid: 13:00 Förslag till dagordning 1 Öppnande 2 Fastställande av röstlängd 3 Fastställande

Läs mer

Verksamhetsplan för Roslagens GK 2016 Juniorer/knattar

Verksamhetsplan för Roslagens GK 2016 Juniorer/knattar Verksamhetsplan för Roslagens GK 2016 Juniorer/knattar 1 Vision Vi vill skapa en stabil ungdomsverksamhet för att på så sätt garantera Roslagens Gk:s framtid. Vi skall erbjuda barn och ungdomar en trygg

Läs mer

ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR. 9 december 2012 kl på Åsundsholm. Organisationsnummer:

ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR. 9 december 2012 kl på Åsundsholm. Organisationsnummer: ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR 9 december 2012 kl.16.00 på Åsundsholm Organisationsnummer: 866001-3452 1 Datum: Söndagen den 9 december 2012 Tid: Kl 16:00 Plats: Åsundsholm Kallelse

Läs mer

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 1. Mötets öppnande 2. Föregående mötes protokoll (bilaga) 3. Förslag till ansvarsfördelning (bilaga) 4. Hur får styrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten Utbildning, Träningsansvarig, Projektansvarig

Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten Utbildning, Träningsansvarig, Projektansvarig Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten 2016 Juniorkommittén 2016 Ronny Strand Peter Thelin Petra Sjöberg Benny Garman Stefan Ryberg Magnus Norgren Ordförande Sammankallande Utbildning, Träningsansvarig,

Läs mer

En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för klubbens verksamhetsområden.

En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för klubbens verksamhetsområden. Verksamhetsplan för Arlandastad GK 2015. Övergripande inriktning Verksamheten i Arlandastad Golfklubb bedrivs inom ramen för två huvudprogram, medlemsprogrammet respektive junior- och elitprogrammet. Verksamhetsplanen

Läs mer

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

Styrelsen för Gagnefs Golfklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

Styrelsen för Gagnefs Golfklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golfklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning Under denna säsong har

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb Lindö

Huvudstadens Golfklubb Lindö Verksamhetsplan 2013 Teamet kommer att arbeta enligt en förenklad organisation som fastställts av huvudstyrelsen. Vi kommer att bestå av följande ledamöter: Ordförande Sekreterare + resursperson Juniorer

Läs mer

Årsbokslut. För. Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31. Organisationsnummer 835000-0355. Styrelsen avger följande årsbokslut

Årsbokslut. För. Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31. Organisationsnummer 835000-0355. Styrelsen avger följande årsbokslut Årsbokslut För Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31 Organisationsnummer 835000-0355 Styrelsen avger följande årsbokslut Förvaltningsberättelsen 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Redovisningsprinciper

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Närvarande: Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson, Claes Carlstedt, Bo Eliasson, Sofie Widal, Martin Engström

Närvarande: Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson, Claes Carlstedt, Bo Eliasson, Sofie Widal, Martin Engström Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 14 augusti 2017 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson, Claes Carlstedt, Bo Eliasson, Sofie Widal, Martin

Läs mer

VERKSAMHETSPLANER 2016

VERKSAMHETSPLANER 2016 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLANER 2016 Distriktets verksamhetsinriktning 2016 2-3 Bankommittén 4 Damkommittén 4 Seniorkommittén 5 Juniorkommittén 5 Tävlingskommittén 5 Utbildningskommittén 6-8 budget 2016

Läs mer

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte 2017 12 04 Prisutdelning Innan höstmötet öppnades, inleddes kvällen med prisutdelning till vinnare och stipendiater av: KM Argentinapokalen Kay von Schultz Sundsvalls Golfklubbs

Läs mer

Verksamhetsplan Seniorkommittén.

Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1 Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1. Vision: Utökad och förbättrad social verksamhet. Mål: Att få fler involverade i vår Seniorverksamhet. Strategier: Seniorgolf en gång i veckan. Gemensamma luncher vid

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Protokoll för styrelsemöte 5/2018 Datum: Tisdag 1 maj 2018 Tid: Kl. 12.30-14.30 Plats: Klubbhuset ÅGK Närvarande: Styrelsen ÅGK Björn Pettersson Tf ordförande Susanne Lundberg Kassör Lotta Gylling Sekreterare

Läs mer

HG:s verksamhet bereds och planeras av en Arbetsgrupp och beslutas av en Styrgrupp vid ett årsmöte.

HG:s verksamhet bereds och planeras av en Arbetsgrupp och beslutas av en Styrgrupp vid ett årsmöte. 2018-04-25 Beskrivning av Hallands Gentlemän Hallands Gentlemän (HG) är en kombinerad lag- och individuell tävling som spelas årligen och riktar sig till herrar som fyller eller fyllt 55 år under året

Läs mer

KCC info , nr 1.

KCC info , nr 1. Kristinehamns Curling Club Grundad 1965 KCC info 2015-2016, nr 1. Snart curlingdags Säsongen 2015-2016 står för dörren. Vi startar med curling-/golftävlingen Tee Tee där vi genomför detta arrangemang under

Läs mer

Dagordning Sotenäs GK Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3.

Dagordning Sotenäs GK Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Välkomna! Dagordning Sotenäs GK 2018-04-28 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av Ordförande och Sekreterare

Läs mer

BodensGolfKlubb. Verksamhetsplan 2019 utdrag. I den skrivna verksamhetsplanen för 2019 finns respektive område tydligare och mer utförligt beskrivna.

BodensGolfKlubb. Verksamhetsplan 2019 utdrag. I den skrivna verksamhetsplanen för 2019 finns respektive område tydligare och mer utförligt beskrivna. BodensGolfKlubb Verksamhetsplan 2019 utdrag I den skrivna verksamhetsplanen för 2019 finns respektive område tydligare och mer utförligt beskrivna. Bodens Golfklubb Vision Bodens Golfklubbs vision är vår

Läs mer

Styrelsens förslag till VERKSAMHETSPLAN KILS GOLFKLUBB

Styrelsens förslag till VERKSAMHETSPLAN KILS GOLFKLUBB Styrelsens förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR KILS GOLFKLUBB 2018-01-01 2018-12-31 INLEDNING Kils Golfklubb har en mångomfattande verksamhet men för att fokusera på kärnverksamheterna uttrycker styrelsen

Läs mer

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro :

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB 2016-2020 Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Trollabo, Hudene 0513-23910 0513-23913 864000-8333 716-3652

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer