Plankarta. Hövligheten 1 m fl (Vasavägen) Skogsängen Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen 2017: Skala 1:1000 (A1) PARK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plankarta. Hövligheten 1 m fl (Vasavägen) Skogsängen Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen 2017: Skala 1:1000 (A1) PARK"

Transkript

1 E N PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. GRÄNSBETECKNINGAR Planområdesgräns Användningsgräns Egenskapsgräns Administrativ och egenskapsgräns ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap, 4 kap. 5 1 st 2 p. GATA PARK Gata Park Kvartersmark, 4 kap. 5 1 st 3 p. PARK E S Tekniska anläggningar Skola EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK Bebyggandets omfattning, 4 kap st 1 p. e 1 Största byggnadsarea är 450 m² e 2 Största bruttoarea är 1150 m² e 3 Största byggnadsarea är 900 m² e 4 Största byggnadsarea är 1800 m² e 5 e 6 Största totala byggnadsarea för komplementbyggnader är 100 m2 inom egenskapsområde, 4 kap st 1 p. Största totala byggnadsarea för komplementbyggnader är 30 m2 inom egenskapsområde, 4 kap st 1 p. PARK Marken får inte förses med byggnad, 4 kap st 1 p. Endast komplementbyggnad får placeras, 4 kap st 1 p. 0.0 Högsta nockhöjd i meter Utformning, 4 kap st 1 p. f 1 Fasad ska utformas i huvudsak i tegel. Fasad mot syd och väst ska utformas så att den visuella upplevelsen vid uppförande av tre våningar ger intryck av två våningar med inredd vind. Fasad mot väst ska ha ett indraget fasadparti, så att den visuella upplevelsen längs Vasavägen ger intryck av två byggnadsvolymer. Markens anordnande och vegetation, 4 kap. 10 a 2 n 1 n 2 n 3 Markens höjd får inte ändras Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk Markytan får inte hårdgöras n 2 n 2 n 1 Stängsel och utfart, 4 kap. 9 Utfartsförbud e e 6 n 3 n 2 ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Huvudmannaskap, 4 kap. 7 E e u 1 e 6 e Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats Genomförandetid, 4 kap. 21 Genomförandetiden är 5 år Ändrad lovplikt, 4 kap st 3 p. a 2 Marklov krävs även för fällning av träd med en diameter större än 20 cm vid stamhöjd 1,0 m Villkor för startbesked, 4 kap st 4 p. a 1 Startbesked får inte ges för byggnation förrän markföroreningar har avhjälpts 16.5 a 1 e 5 u 1 Markreservat, 4 kap. 6 u 1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar GATA S e 4 f 1 a 2 n 2 PARK N E E Plankarta E Skala 1:1000 (A1) Till planen hör: Planprogram Planbeskrivning Detaljplan för Behovsbedömning Fastighetsförteckning Sammanställning av synpunkter Plankarta med bestämmelser Utlåtande Antagandehandling Hövligheten 1 m fl (Vasavägen) Skogsängen Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen Upprättad Reviderad Beslutsdatum Instans Samråd SBN Granskning SBN Godkännande Antagande SBN Jacob Lithammer Planchef Vanessa Scheffler Planarkitekt Laga kraft m 2017:473-1

2 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (52) Stadsbyggnadsförvaltningen SBN/2017: Planavdelningen Vanessa Scheffler, Charlotte Bäckstrand, Antagandehandling Detaljplan för Hövligheten 1 m fl (Vasavägen) Skogsängen Eskilstuna kommun Planbeskrivning Planprocessen Standardförfarande I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras. Under plansamrådet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning. Om synpunkter lämnas, ska dessa redovisas och berörda underrättas innan planen antas. Efter antagandet har ej tillgodosedda sakägare möjlighet att överklaga detaljplanen innan den kan vinna laga kraft. Om inga yttranden emot planförslaget inkommer under plansamrådet kan granskningsskedet uteslutas och planen tas istället upp till beslut om antagande i stadsbyggnadsnämnden. INLEDNING

3 Eskilstuna kommun (52) Planprocessen Detaljplanen är förenligt med översiktsplanen 2030 och är upprättad enligt standardförfarandet PBL (2014:900). Yttranden mot planförslaget har kommit in under samrådsskedet. Planprocessen kan därför inte genomföras med begränsat förfarande. Handlingar Planbeskrivningen med genomförandebeskrivning Plankarta Fastighetsförteckningen (daterad ) Behovsbedömning MKB (daterad ) Sammanställning av synpunkter från samråd (daterad ) Granskningsutlåtandet (daterad ) Utredningar Naturvärdesinventering Skogsängen (daterad ) Dagvattenutredning (WRS daterad ) Bullerutredning (ÅF Infrastructure AB ) Kv Hövligheten 1, Översiktlig markmiljöundersökning (Structor, daterad ) Kv Hövligheten 1, Slutrapport från efterbehandling av förorenade massor (Structor daterad ) Skogsängsskolan, PM Screening av porluft (Structor, daterad ) Kv Hövligheten, Luftprovtagning i inomhusluft, oktober 2018 (Structor, daterad ) Rapport Mätning av radon, Förskola Hattmakaren (daterad ) Rapport Mätning av radon, Skogsängsskolan (daterad ) Kompletterande miljöteknisk markundersökning, (Structor, daterad ) Översiktlig miljöteknisk markundersökning, (Norconsult, ) Solstudie (daterad ) Syfte Detaljplanen tar sitt avstamp i stadsläkningsarbetets mål och strategier och deras konkretisering för Skogsängen i planprogrammet Skogsängen. Planprogrammet visar på ett antal stadsbyggnadsprinciper och ger en inriktning för det fortsatta detaljplanearbetet i Skogsängen. Det syftar till att öka möjligheterna till en långsiktigt god stadsutveckling i Skogsängen. Detaljplanen ska ge förutsättningen att bygga till förskolan samt ersätta befintlig skola med en nybyggd skola. Volymen och gestaltningen av byggnaderna ska ta hänsyn till stadsbilden och barnens behov av friytor. Delar av gatu-, natur- och parkmark ändras till kvartersmark för att kunna utöka förskole- och skolgården. Vasavägen förändras till ett mer stadsmässigt gaturum som prioriterar fotgängare och cyklister. Detaljplanen syftar också till att stärka det offentliga rummet som attraktivt vistelse- och mötesplats och höja befintlig kvalité. Viktiga kopplingar genom området kompletteras och stärks. Entrén till Skogsängsparken söder om Skogsängsskolan förtydligas och gestaltas med omsorg. Ekosystemtjänster ska vara utgångspunkten i utformningen av den gröna miljön.

4 Eskilstuna kommun (52) Plandata Läge och areal Planområdet ligger i västra delen av bostadsområdet Skogsängen, sydöst om Eskilstuna centrum. Planområdet omfattar cirka 4,3 ha. Illustration: Den orange cirkeln visar var detaljplanen är lokaliserad i Eskilstuna Eskilstuna kommun Lantmäteriet 2017 Planområdets avgränsning Markägande Planområdet gränsar i norr mot flerbostadshus av stadsdelen Skogsängen. I öst ansluter planområdet till Skogsängsparken. I syd ligger befintlig villabebyggelse i Skogsängen och friluftsområdet Vilsta. Västra gränsen bildas av befintlig bostadsbebyggelse i Snopptorp och Thuleparken. Marken inom planområdet ägs idag av kommunen. Karta: Fördelningen av markägandet (blått = Eskilstuna kommun, grönt = Eskilstuna kommunfastigheter, rött = tomträtt). Eskilstuna kommun Lantmäteriet 2017

5 Eskilstuna kommun (52) Kommunala ställningstaganden Översiktsplan Enligt översiktsplanen 2030 förväntas befolkningen öka med personer per år vilket motsvarar cirka bostäder årligen. Redan idag är befolkningsökningen större än den beräknade. Eskilstuna kommun förväntas numera öka med 1000 personer varje år. Det finns därför ett stort behov av att skapa nya bostäder i staden. Det betyder också att både utbudet och takten på bostadsbyggandet måste öka. Eskilstuna kommun vill växa på ett hållbart sätt. Att skapa en långsiktigt tät och hållbar samhällsstruktur ger miljömässiga, sociala och samhällsekonomiska fördelar. I första hand ska därför Eskilstuna växa och utvecklas genom att nya bostäder byggs inom den befintliga strukturen. Översiktsplanen 2030 pekar ut bostadsområdet Skogsängen som ett omvandlings- och utredningsområde för bostäder. Följande ställningstaganden med koppling till planområdet finns i översiktsplanen: I samband med stadsdelsutveckling beaktas samhällsservicens potential att förena närliggande stadsdelar. Skolors och förskolors potential som mötesplats för en stadsdel tas tillvara genom samlokalisering av samhällsservice och andra lokala funktioner. Varje skola och förskola ska ha tillgång till ett närbeläget naturområde lämpat för utomhusundervisning. Stadsdelarnas gång-cykelstråk och mötesplatser planeras utifrån naturliga rörelsemönster mellan olika servicefunktioner och vardagslivets olika målpunkter som förskola, skola, större lekplatser, livsmedelsbutiker, busshållplatser och så vidare. Utforma trafikmiljö i anslutning till platser där många barn rör sig som skolor, förskolor, större lekparker m m utifrån vad barn upp till 12 år kan hantera. För att understödja de yngre barnens rörelsefrihet eftersträvas tillgänglighet, trygghet och säkerhet genom att skapa sammanhängande trafiksäkra stråk mellan bostäder, skolor och platser för lek, möten och samvaro. Barnperspektivet ska ha hög prioritet i all detaljplanläggning särskilt med avseende på lekmiljöer och trygga skolvägar. Vid planering inför förtätning bör på stadsdelsnivå göras kartläggningar och analyser av barns och ungas olika platser för lek, möten och samvaro liksom av rörelsestråken mellan dem, hemmet och skolan (s k barnplaner). Kartläggningarna ska även innefatta platser som barn och unga uppfattar som otrygga. För att i samband med detaljplaneläggning bedöma planens inverkan ur ett barnperspektiv undersöks i tidigt skede med hjälp av en särskild checklista, behovet av att göra en barnkonsekvensanalys. Syftet är att utifrån resultatet av analysen justera planen eller vidta åtgärder för att minska negativa konsekvenser av planen ur ett barnperspektiv. I kartmaterialet till översiktsplanen pekas ut följande: - Skogsängsparken är en av grannskapets parker och grönområden inom 200 m - En planerad grön förbindelse och stråk mellan Skogsängsparken och Thuleparken - Stadsdelen Skogsängen är kommunalt intresse för kulturmiljö Enligt översiktsplanen 2030 finns ett också ett antal förtätningsprinciper som är aktuella för planområdet.

6 Eskilstuna kommun (52) Stadsläkningen Projektet är ett långsiktigt och förvaltningsövergripande arbete som utgår från övergripande mål från kommunens översiktsplan och utbyggnadsstrategin. I Stadsläkningen ingår stadsdelarna Skiftinge, Årby, Lagersberg, Råbergstorp, Fröslunda och Skogsängen. Arbetet leds av Stadsbyggnadsförvaltningen. Syftet med Stadsläkningen är att koppla ihop staden, att bygga broar mellan stadsdelar och dess invånare, att öka trygghet och trivsel, att tillgodose behovet av bostäder, att komplettera ett relativt ensidigt bostadsutbud, att lyfta befintliga park-, natur- och kulturvärden samt att ta tillvara stadsdelars potential, mångfald och engagemang. Planprogram för Skogsängen Planprogrammet tar sitt avstamp i stadsläkningsarbetets strategier. Det innehåller bland annat en framtidsbild, övergripande mål och en strukturplan som visar riktningen för den framtida utvecklingen i Skogsängen. Strukturplanen sammanfattar den framtida utvecklingen i en kartbild. Tre tematiska kartor fördjupar strukturplanen inom aspekterna bebyggelse och funktioner; offentliga rum - rörelser, trafik och platser; samt gröna och rekreativa värden. Stadsbyggnadsprinciper beskriver hur de fysiska strukturerna i Skogsängen ska utvecklas och vilken inriktning detaljplanearbetet i programområdet ska ha för att uppnå de övergripande målen för Skogsängen. I samband med planprogrammet har en kulturmiljöanalys, arkeologisk utredning och en naturvärdesinventering genomförts. Planprogrammet för Skogsängen omfattar en del av stadsdelen Skogsängen och ska ses i ett längre perspektiv. Vissa delar i förslaget går att genomföra inom en snar framtid medan andra kräver ett vidare utredningsarbete eller att andra processer föregår detaljplanestart. Bedömning av möjligheten att utöka förskola/skola planprogram Skogsängen I Skogsängen finns behov av fler förskole- och skolplatser. Dagens och framtida behov kräver att bygga ut befintlig förskole- och skolverksamhet i detaljplaneområdet för etapp 1 och att bygga ytterligare en ny förskola och skola i eller i närheten av etapp 2 för planprogrammet. I planprogrammet Skogsängen bedöms att en tillbyggnation på befintlig parkering vid förskolan Hattmakaren kan ge möjlighet till en utökning av verksamheten till 120 barn. Samtidigt föreslås en utökning av fastigheten på allmän platsmark, vilket ger förskolebarnen tillgång till en förskolgård med cirka 3600 m² (cirka 30 m² friyta/barn). Skogsängsskolan saknar idag cirka m² yta för nio klassrum, bildsal, bibliotek och slöjd. Under förutsättningen att allmän platsmark tillförs skolans fastighet och skolbyggnaden byggs i höjd (dvs bibehållen byggnadsarea av skolbyggnaden) innebär en ökning till 525 elever att tillgången till friyta blir cirka 18 m² per elev. Årsplan Klimatplan I årsplanen för Eskilstuna kommun finns strategiska mål för hållbar utveckling, bland annat attraktiv stad och landsbygd samt höjd utbildningsnivå. Inom dessa mål ska fokus för år 2018 ligga på att fullfölja utbyggnadskedjan med 1500 nya platser för barn och elever i förskolor och skolor till I årsplan 2019 är fokus på investeringar för upprustning samt ny och ombyggnad av förskoleavdelningar, skolor samt en gymnasieskola. I klimatplanen läggs kommunens mål, strategier och åtgärder fast för vad man kan och vill åstadkomma i klimatfrågan på kort och på lång sikt. Målen anger konkreta utsläppsnivåer och takten i omställningen för att kunna omsättas i åtgärder. Planen genomsyras av sju mål: utsläpp av koldioxid, förnybar energi, effektiv användning av

7 Eskilstuna kommun (52) energi, reduktion av fossila bränslen och el för uppvärmning, reduktion av fossila bränslen för transporter, minskad klimatpåverkan av kost och konsumtion samt aktiv upphandling. Trafikplan Cykelplan Kollektivtrafikplan - pågår Grönplan - pågår Trafikplanen har som syfte att skapa förutsättningar för ett hållbart, säkert och jämställt transportsystem. Färdmedelsfördelningsmålet anger att 2030 ska 61 % av Eskilstunas resor ske via gång- och cykel- eller kollektivtrafik. Att flytta över resor från personbilstrafik till andra hållbara transportslag bidrar till att nå miljömål. Hållbara transportslag är även mindre utrymmeskrävande än biltrafiken vilket ger möjligheter att förtäta staden. Balansen mellan rörelse och vistelse i staden får större fokus. Ur socioekonomisk synvinkel är det lättare att skapa en blandad och integrerad stad där fokus ligger på hållbara resor till skillnad från en stad där biltrafiken är dominant. Att satsa på kollektivtrafiken (vilken fler kvinnor än män använder) bidrar till ökad jämställdhet i Eskilstuna. I trafikplanen finns ställningstagandet att stödja nollvisionen och att ingen i Eskilstuna ska omkomma eller skadas allvarlig i trafiken. Cykelplanen är en konkretisering från Översiktsplanen och Trafikplanen. I den anges vilka åtgärder som är viktigast för att öka andelen cyklister. Cykeltrafiken ska prioriteras högre än personbilstrafiken. Målet är att andelen cyklister ska fördubblas från Fokus ligger på en förbättrad infrastruktur men påtalar även vikten av bra drift- och underhåll. Då Eskilstuna, i förhållande till många andra större städer, är relativt platt och tätt finns goda förutsättningar för ökat cyklande. Genom att skapa cykelparkeringar av hög kvalitet både vid bostaden och målpunkten (både privata och offentliga) stärks hela resan. Utöver att cyklingen bidrar till en bättre miljö jämfört med bilen påvisas flera andra fördelar. Ökad folkhälsa är en viktig aspekt för en attraktiv stad, men även att cykeltrafiken bullrar mindre och inte har samma barriärpåverkan som biltrafiken gör att den upplevs positiv och trivsam. Cykelplanen pekar också på att elcyklar, cykelkärror och lastcyklar blir allt vanligare och bättre vilket gör att fler kan lösa sitt resbehov med cykel som transportmedel, under förutsättningar att utrymme för att mötas och parkera förbättras framöver. Trafik- och bebyggelsestrukturen ska anpassas till att skapa ett mer robust, effektivt och uthålligt samhälle. Det är viktigt att utgå från ökad kollektivtrafik för ökad tillgänglighet utan krav på tillgång till bil. God tillgänglighet till buss kombinerad med god turtäthet ska ge förutsättningar för ökad andel kollektiva lösningar i förhållanden till andelen biltrafik. Framtida linjenätsstruktur för kollektivtrafik ska genom ett robust och tydligt stomnät stödja samhällsplaneringen. Det är viktigt att utgå från aspekter så som stadsmässighet, framkomlighet, konkurrenskraft, tillgänglighet samt trygghet och miljö. I detta inkluderas även ett mer jämlikt och jämställt transportsystem där barnperspektivet och tillgängligheten för funktionshindrade beaktas. Grönplanen är styrdokumentet för kommunens strategiska arbete med grönstruktur. Den ska tydliggöra Översiktsplanens mål och vara ett stöd för planering av bebyggelse och infrastruktur. Den ska vägleda när det gäller vad som ska sparas och nyskapas och hur det ska skötas och göras tillgängligt. Viktiga livsmiljöer för växt- och djurarter ska bevaras och skötas, biologiska samband stärkas och alla invånares behov av rekreation och motion i attraktiva utemiljöer ska tillgodoses, även när bebyggelse och invånarantal ökar. Den levande naturen finns både i och utanför de tättbebyggda områdena och har många viktiga funktioner som människan använder, det som kallas ekosystemtjänster. I det

8 Eskilstuna kommun (52) pågående arbetet med den nya grönplanen tas fasta på det värdet i grönstrukturen som försörjer staden med ekosystemtjänster och som får en allt större betydelse i en förtätad stad. Idrottspolitisk och kulturpolitisk plan Kommunövergripande lokalförsörjning s-plan (LFPk) Planen syftar till en bättre folkhälsa och bidrar till att nya målgrupper upptäcker kulturoch idrottsutbudet. De övergripande målen för kulturen är att det ska finnas möjlighet för alla till eget skapande och att ta del av kultur. Planen har ett tydligt barnrättsperspektiv och barn och unga pekas ut som en prioriterad grupp för kulturpolitiken. Idrotten är en plats för lek och glädje, träning och tävling och det är en plats för alla. Idrott och motion finns både organiserad och icke organiserad, ideell och kommersiell. Det viktigaste är att invånare i kommunen är fysiskt aktiva och kommunen skapar förutsättningar för att höja hälsotalen och bidrar till ökad livskvalitet för flickor och pojkar, kvinnor och män. Lokalförsörjningsplanen avser kommunal service och verksamhet (förskola, skola, äldreboende, gruppboende, servicelägenheter). Planen utgår från demografi, verksamhetens utveckling och kompletteras utifrån planerad bostadsutbyggnad. Syftet med samplaneringen är att samordna hela kommunens lokalbehov med kommunkoncernens lokalresurser. Här samordnas och prioriteras olika önskemål och lokalbehov. Samplaneringen ska ske med tankesätt som präglas av koncerntänkande, långsiktighet och hög kostnadsmedvetenhet. En grundprincip är att verksamheten i första hand ska drivas i kommunkoncernens fastighetsbestånd. Extern förhyrning får endast ske i det fall lämpliga lokaler saknas inom kommunkoncernen eller att ombyggnation inte är ekonomiskt försvarbart. Planeringsarbetet utgår från genomförd lokalrevision kompletterad med utredning över olika handlingsalternativ. Målet är att komma fram till väl underbyggda beslut för omflyttningar, om- och nybyggnader, in/uthyrningar eller avvecklingar. Planeringsarbetet sammanställs i en kommunövergripande Lokalförsörjningsplan, LFPK, som redovisar hur lokalbehoven kan tillgodoses genom olika objektsvisa lokalprojekt samt att man uppnår de av kommunstyrelsen fastställda riktvärdena. Lokalförsörjningsplanen, LFPK, samordnas med kommunens bostadsbyggnation. Jämställhet, jämlikhet och integration Tillgänglighet Eskilstuna kommunkoncern har ett fortlöpande åtagande att med utgångspunkt i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna verka för att vara en inkluderande kommun där allas olikheter erkänns lika värde och tas tillvara. Kommunens arbete för demokrati, jämställdhet och mångfald, personlig frihet och integration innebär att motverka alla former av diskriminering. Begreppet integration omfattar såväl etnisk som social och åldersmässig integration. I stadsbyggandet handlar det om att i ett övergripande perspektiv skapa fysiska strukturer som understödjer integration. Detta innebär en strävan mot integrerade stadsdelar - det vill säga blandning av boende och verksamheter, att möjliggöra olika upplåtelseformer och hustyper på stadsdelsnivå - för socioekonomisk integration - samt att utforma det offentliga rummet till attraktiva och trygga platser så att möten naturligt sker i vardagen. Stadens rumsliga karaktär har betydelse för människors sociala välbefinnande och hälsoutveckling. Stadens fysiska utformning påverkar hur människor möts och rör sig men även hur de upplever trygghet och tillit med mera. Tillgängligheten för barn, funktionshindrade och äldre ska sätta normen för den fysiska utformningen av gångvägar. Byggnaderna ska utformas enligt gällande bestämmelser och

9 Eskilstuna kommun (52) lagkrav för tillgänglighet. Tillgänglighetsfrågor beaktas i samband med bygglov och projektering av allmän platsmark Detaljplan Idag finns det fyra gällande detaljplaner som berörs av planområdet för detaljplanen: -Stadsplanen för delar av stadsdelarna Söder och Vilsta (lagakraft vunnen ) -Stadsplanen för del av Skogsängen och Snopptorp (lagakraft vunnen ) -Stadsplanen för del av Skogsängen och Snopptorp (lagakraft vunnen ) -Detaljplan för Skogsängsskolan (lagakraft vunnen ) Karta: Lagakraft vunna detaljplaner Eskilstuna kommun Lantmäteriet 2017 Miljöbedömning För att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL har en behovsbedömning gjorts av planförslaget. Enligt behovsbedömningen är planen förenlig med hushållningsbestämmelserna i kap 3, 4 och 5 i miljöbalken. Vissa naturvärden berörs negativt, men mildras genom att utveckla en ny spridningskorridor. Inga miljökvalitetsnormer överskrids. Planförslaget bedöms därför inte innebära någon betydande påverkan på miljön. En miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL upprättas inte. Tidigt samråd har skett med Länsstyrelsen Södermanland. I sitt yttrande (daterad ) delar Länsstyrelsen kommunens bedömning att ingen miljökonsekvensbedömning behöver genomföras, men lyfter följande aspekter som ska beaktas i det kommande planarbetet: Markföroreningar och miljökvalitetsnorm vatten. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR När planbestämmelser i plankartan berörs i texten förtydligas kopplingen med aktuell bestämmelse inom [ ]. Natur och kultur Mark och vegetation Enligt jordartskartan utgörs marken av morän. Kvartersmarken runt förskolan består av trädbevuxen mark med stenblock, gräsmatta och hårdgjorda parkerings-/angöringsytor. Kvartersmarken runt skolan är mestadels hårdgjort. Resterande ytor är parkmark med gräs och träd samt gatumark.

10 Eskilstuna kommun (52) Geotekniska förhållanden, skredrisk, grundläggning Förutsättningar Geotekniska undersökningar har genomförts i samband med Vasavägen och gång- och cykelvägen (GC-väg) genom Skogsängsparken (daterad år 1962 och 1964). Det finns ingen information om skredrisk i området. Förändringar Grundläggningsmetod för tillbyggnad av förskola och nybyggnad skola redovisas i samband med bygglov. Karta: Jordarter (blått = morän, rött = berg i dagen, gult = finsediment, svarta områden = hällar) Eskilstuna kommun Lantmäteriet 2017 Markradon Förutsättningar Planområdet ligger utanför högriskområde för markradon. År 2016 genomfördes radonmätningar för skola och förskola. Av mätvärdena var en av 18 över riktvärdet i skolan (fritids). Förändringar I och med att skolan byggs nytt ersätts befintliga fritidslokaler med nya lokaler som föreslås byggas radontät. Historik Det så kallade Miljonprogrammet gick ut på att det skulle byggas en miljon nya bostäder mellan 1965 och Anledningen var både bostadsbristen och den låga bostadsstandarden i Sverige. Ordet miljonprogram får många att tänka på stora bostadsområden med höga hus. De flesta hus som byggdes under den tiden ligger dock i trevåningshus och närmare en tredjedel i villor eller radhus. I Eskilstuna byggdes bland annat området Skogsängen under den här tiden. Stadsdelen Skogsängen planerades och byggdes vid slutet av 1960-talet av allmännyttan. Området består av både flerfamiljshus, radhus och villor. Först byggdes de sju punkthusen vid Carl-Johansgatan, placerade bland tallarna på en höjd. Längs Stenkvistavägen placerades en stor parkeringsplats och en lång byggnad som skärmar av gården med grönska och små lekplatser från parkeringen och gatan. Innanför den långa byggnaden, i en sluttning, omgivna av grönska, ligger fem punkthus. Radhusen är av flera olika slag. Den största gruppen är små och helt slutna mot gatan med kringbyggda gårdar på baksidan. De byggdes inte för försäljning utan för att hyras ut. Villaområdet består av lite större villor. Trots att de är ganska olika sinsemellan hålls området ihop av de mycket tidstypiska fasaderna i rött tegel eller vit mexisten. Skogsängens tre delar ligger kring ett område som lämnades obebyggt och som är tillräckligt stort både för att leka och promenera i. Vid flerfamiljshusen byggdes ett litet centrum med livsmedels-affär, tobaksaffär och servering. Till slut byggdes också skola och daghem för att göra området komplett. (ur: se.eskilstuna från 2006) Kulturmiljö Förutsättningar Planområdet angränsar till riksintresse för kulturmiljövården Eskilstuna (D 5) enligt 3 kap. 6 Miljöbalken. Riksintresset ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Hänsyn ska tas till riksintresset även vid åtgärder utanför riksintresseområdet som kan påverka värdena i området negativt så att påtaglig skada uppstår. Kulturmiljöer som bedöms ha betydelse ur allmän synpunkt ska så långt möjligt skyddas

11 Eskilstuna kommun (52) mot påtaglig skada. Det gäller bland annat de kulturmiljöer som finns redovisade i kulturmiljöprogram. Översiktsplanen 2030 och kulturminnesvårdsprogram för Eskilstuna kommun (Bygd att bevara, 1988) pekar ut bostadsområdet Skogsängen som område av lokalt intresse för kulturmiljövården. Skogsängen är ett särskilt bra exempel av miljonprogramsområden då det består av både flerfamiljshus, radhus och villor. Bostadsområdet är hänsynsfullt disponerat med en medveten hantering av topografi och befintlig växtlighet. I mitten av området ligger ett obebyggt grönområde. En social ambition yttrar sig i en blandning av bostadstyper och upplåtelseformer i samma område. Karta: Riksintresse och lokalt intresse för kulturmiljövård (horisontella sträck = kommunalt intresse kulturmiljö, vertikala sträck = Riksintresse kulturmiljövård) Eskilstuna kommun Lantmäteriet 2017 Riksantikvarieämbetet Kulturmiljöanalysen för planprogrammet Skogsängen Skogsängen ligger utanför det avgränsade området för riksintresse för kulturmiljö-vården, men berör uttryck för riksintresset genom att vara ett område med direkta kopplingar till industrialismens stad och stadsutveckling. Skogsängen utgör annars ett uttryck för Eskilstuna som industristad och efterkrigstidens kraftiga expansion med stor arbetskraftsinvandring och växande befolkning i staden. Området utgör en kännetecknande och läsbar miljö som återspeglar denna tid. Värdebärande uttryck, strukturer och samband är särskilt nödvändiga för företeelsens helhet och relevans. Centrala värden i miljön och viktiga kvaliteter är Skogsängens konsekventa trafikseparering, grönstruktur och placering av hus i parken. Skogsängen är generellt sett mycket välbevarat med få påtagligt avvikande inslag. Även 1960-talets estetik och arkitektur med detaljer och en landskapsarkitektur som är väl inpassad i befintlig natur är bevarad och tydligt läsbar. De tidigare snabbköps-hallarna har fått en påtagligt förändrad entré. Torgbildningen har mist lite av sin ursprungliga funktion varför områdets sammantagna läsbarhet är något lägre. Miljön med bebyggelse och strukturer bör betraktas som särskilt värdefulla enligt Plan- och bygglagen. Detta innebär att miljön inte får förvanskas och att kommunen ska skydda kulturhistoriska värden vid planläggning. Känslighets- och tålighetsanalys för planprogrammet Skogsängen Analysen klargör kulturmiljöns möjlighet att ta emot nya inslag utan att dess kulturhistoriska karaktär eller värde påtaglig förändras. Skogsängen är en välbevarad miljö som uppförts under en mycket avgränsad tid. Miljön representerar därför en tydlig tidskontext. Detta gör Skogsängen som helhet känslig för förändringar och tillägg som inte utförs med stor hänsyn till den befintliga miljön och de kulturhistoriska strukturerna. Grönstruktur och trafikplaneringen med den sammantagna

12 Eskilstuna kommun (52) gestaltningen och höjd/skalan hos bebyggelsen gör området till en tydlig enhet. Denna är känslig för inslag som bryter upp enhetligheten och kraftigt avviker från grundtanken om ett samlat uttryck. Områdets grönstruktur och bebyggelsens placering i landskapet bedöms som mycket känsligt för förändring. Grönstrukturen är en befintlig kvalitet som grundar sig i den ursprungliga gestaltningen och genom vidare omfattande exploatering inom grönstrukturen kan områdets karaktär helt förändras. Även grönstruktursambanden är känsliga för brott. De större trafiklederna, Stenkvistavägen och Vasavägen har avskilts från mindre vägar och bostadsområdet med en grönremsa, denna utgör en del av den sammantagna trafikplaneringen i området och är därför känslig för förändring. Illustration: Känslighets- och tålighetsanalys för planprogrammet Skogsängen (blå = mycket känslig, grön = känsligt, gul = tålig) WSP Samtliga av de ursprungliga bostadsbyggnaderna är mycket välbevarade och har ett högt kulturhistoriskt värde. Dessa är därför mycket känsliga för förändring. Undantaget är skolbyggnaderna, där funktionen av skola och förskola utgör ett viktigt och känsligt uttryck men där förändring av den fysiska strukturen inte bedöms påverka områdets sammantagna värde och möjlighet till läsbarhet. Förändringar Kulturmiljöanalysen pekar ut kvartersmarken för förskolan och skolan som tålig för förändring utifrån kulturmiljösynpunkt. Föreslagna gröna kopplingen i norra delen av Vasavägen ersätter befintlig grönremsa längs Vasavägen med en mer stadsmässig, ny tolkning. Befintliga samband i grönstrukturen bevaras. Kommunen bedömer därför att det inte behövs någon kulturmiljöbedömning i detaljplaneskede för förändringarna vid förskolan och skolan samt Vasavägen. Fornlämningar Våren 2017 genomfördes en arkeologisk utredning (Sörmlands arkeologi AB). Utredningen identifierade två fornlämningar, en boplats/härd (objekt 6) och härd (objekt 7) samt en hägnad (objekt 1) som bedöms som övrig kulturhistorisk lämning. Enligt utredningen finns inga fornlämningar inom aktuellt planområde. Samtliga fornlämningar är skyddade genom kulturmiljölagen (KML). Det gäller både kända, registrerade fornlämningar och ett stort antal ännu icke identifierade och registrerade fornlämningar. Om fornfynd och/eller fornlämning påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas till den del som berör fornlämningen och/eller fornfyndet samt området runt detta/dessa. Anmälan ska omedelbart göras till Länsstyrelsen (Anmälningsplikt enligt 2 kap. 5 och 10 kulturmiljölagen (1988:950)).

13 Eskilstuna kommun (52) Kyrkliga kulturminnen Angränsande till planområdet i norr ligger Sankt Andreas kyrka, ett kyrkligt kulturminne enligt 4 kap. KML som dock inte omfattas av tillståndsplikt enligt 4 kap. 2 och3 KML. Bebyggelseområden Bostäder Verksamheter Kommersiell service och andra målpunkter Det finns inga bostäder i planområdet. Till planområdet angränsar punkthus i nordöst och småhusbebyggelse i syd och väst (villor, parhus). Det finns inga verksamheter i planområdet. Närmsta verksamheterna ligger nordöst om planområdet i Skogsängs centrum vid Skogsängstorget. Det finns ingen kommersiell service i planområdet. Kommersiell service i mindre skala finns vid Skogsängens centrum. Cirka 100 m från planområdet ligger en större livsmedelsbutik. Andra målpunkter är Skogsängens idrottsplats, friluftsområdet/naturreservatet Vilsta och Å-stråket. Bedömning av lokaliseringen (2 kap. 7 PBL) Förskolan Hattmakaren och Skogsängsskolan ligger mellan två stadsdelar med olika karaktär. Statistiken om skolskjuts tyder på social blandning av elever från olika stadsdelar. Verksamheterna ligger i ett område som har stort behov av fler förskole- och skolplatser. Redan tidigare har delar av skolans fastighet omdisponerats för en ny förskola Hattmakaren. Samlokaliseringen av förskola och skola ger även en viss flexibilitet vid förändringar i årskullarna. Skolan och förskolan samutnyttjar idag köket. Förskolan och skolan ligger intill Skogsängsparken som i den delen av parken präglas av karaktären stadsnatur. Det ger möjlighet till andra typer av lek än på skolgården. I Skogsängsparken finns även en bollplan som redan idag används av skolan. Cirka 150 m från verksamheterna börjar även naturreservatet och friluftsområdet Vilsta. Förskolebarn och elever kan nå Vilsta trafiksäkert på en trafikseparerad GC-väg längs Vasavägen eller på promenadstråket Vilstastigen. Tillgången till friytan på kvartersmark är olika när det gäller förskolan och skolan. Förskolan ligger idag över Boverkets allmänna råd om 40 m² friyta per förskolebarn, medan skolan ligger under Boverkets allmänna råd om 30 m² friyta per elev (se nedan förskolan/skolan - förutsättningar). Intill skolan finns en trafiksäker busshållplats med refug som ger möjlighet till hållbara resor till och från skolan. Med cykel eller till fots kan förskolan och skolan nås antingen via en smal GC-väg längs Vasavägen eller en trafikseparerad GC-väg genom Skogsängsparken. För de förskolebarn som lämnas/hämtas med bil, finns idag hämtning/lämningsplatser på kvartersmark vid förskolan. Hämtning/lämning av skolelever sker längs Vasavägen. Det finns inga ytor på kvartersmark eller i närheten som kan disponeras för parkeringsändamål. Boverkets allmänna råd avseende friyta Boverket är den myndighet som meddelar föreskrifter med koppling till plan- och bygglagen (PBL). Allmänna råd innehåller generella rekommendationer om tillämpningen av en lagregel eller föreskrift och anger hur någon lämpligen kan eller bör handla för att uppfylla regeln eller föreskrifterna. Genom att följa rådet garanteras att lagens krav uppfylls (8 kap. 9 andra stycket samt PBL (BFS 2015:1 FRI).

14 Eskilstuna kommun (52) Friyta för lek och utevistelse som begrepp omfattar den yta som barnen kan använda på egen hand vid sin utevistelse. En friyta är ytan som går att leka på och som är tillgänglig för barnen i huvudsak under skoltid men även i viss mån på fritiden. I PBL finns det uttalade krav på att det ska finnas tillräckligt stor friyta lämplig för lek och utevistelse vid bostäder, skolor, förskolor, fritidshem och liknande. Behovet av lämpliga platser för lek uttrycks även som ett allmänt intresse. I vägledningen för planering Gör plats för barn och unga! anges en friyta på cirka 40 m² per förskolebarn och cirka 30 m² per elev. Kommunal service Förutsättningar Den kommunala servicen inom planområdet utgörs av förskolan Hattmakaren och Skogsängsskolan (F-6-grundskola). Förskolan och skolan delar samma fastighet, Hövligheten 1. Förändringar Styrgruppen för detaljplan har tagit beslut om att ändra inriktningen för detaljplanearbetet efter planprogrammet för Skogsängen. I stället för 40 förskolebarn ska detaljplaneläggningen ge förutsättningar till att skapa 80 platser för förskolebarn. Antalet skolelever förblir oförändrad. Stadsbilden och rumsbildning Förutsättningar Stadsbilden domineras idag av Vasavägen med mycket breda körfält och relativt smala trottoarer. Det visuella intrycket är ett överbrett gaturum som skapar ett rumsligt avstånd mellan stadsdelarna Skogsängen och Snopptorp. Stadsbilden längs vägen präglas av olika element och förhållandevis låga rumsliga kanter. Grönska i olika utformning finns i anslutning till vägen, men är inget element i själva gaturummet. Vasavägens bredd ger långa siktlinjer längs vägen. Den norra delen vid flerbostadshusen domineras av gröna rumsliga kanter. På västra sidan ger Thuleparken med trädvegetation och en brant backe en naturlig inramning. På östra sidan bildar trädplanteringen intill Vasavägen och flerbostadshus i landskapet en grön rumslig kant. Skogsdungen mellan flerbostadshusen och förskolan avslutar den gröna rumsliga kanten. I den södra delen skapar på den västra sidan villabebyggelse och parhus med förgårdsmark en lägre rumslig kant som är indragen från gaturummet. På östra sidan bryts inramningen av gaturummet med en öppen yta för parkering och angöring. Förskolan bakom ytan ligger lägre och en bit bort från Vasavägen. Även Skogsängsskolan ligger en bit bort och lägre än Vasavägen. Med ett våningsplan bildar skolan en lägre rumslig kant. Därefter ger grönskan vid entrén till Skogsängsparken en grön inramning och med en större ek på parkmark även ett grönt landmärke. Sammanfattningsvis förstärker den lägre bebyggelsen en bit bort från Vasavägen intrycket av ett mycket brett gaturum. Foto: Stadsbilden i södra delen av Vasavägen.

15 Eskilstuna kommun (52) Förändringar Väl synlig ligger skolan och förskolan längs Vasavägen. Byggnaderna är viktiga gemensamma målpunkter och ger gaturummet en tydlig inramning på östra sidan av Vasavägen. Förskolan får en mer framträdande roll i gaturummet än idag. Byggnadsvolymerna för förskolan följer topografin och klättrar ner mot befintlig förskolan. Skogsängsskolan med nya huvudentrén mot gatan bildar en tydligare och högre rumslig kant än idag och ramar in gaturummet och entrén till Skogsängsparken på ett nytt sätt. Bredare GC-väg och körfält anpassad till dagens standard ger till viss del förutsättningar till mindre gatubredd. Kantstensparkering med gatuträd och den gröna kopplingen i norr ger Vasavägen en mjukare och varierande karaktär som bidrar till högre uppehålls- och upplevelsekvalitet. Gestaltningsprinciper för förskola och skola samt utemiljö Tillbyggnad förskola Befintlig förskola kännetecknas av att vara väl placerad i landskapet. Byggnaden anpassar sig till både topografin och omgivande grönstruktur. Den nya tillbyggnaden ska följa samma principer. Byggnadsvolymerna trappas ner mot befintlig förskola i både byggnadshöjd och topografi. Särskild omsorg ska ägnas åt mötet mellan ny och befintlig förskolan när det gäller byggnadshöjd och byggnadsmaterial. Huvudentrén markeras tydligt. Bärande principer för gestaltningen av tillbyggnaden ska vara robusta material och dagsljus. Nybyggnad skola Den nya skolan kännetecknas av ett låglutande sadeltak med takkupor mot Vasavägen och villabebyggelsen i söder. På så sätt upplevs skolans byggnadshöjd mer som två än tre våningar. Med den medvetna takutformningen förhåller sig den nya skolan till sin närmiljö och knyter an till småhusbebyggelsen runt om. Huvudentrén i mitten av vinkelbyggnaden markeras tydligt med avvikande material och indragen fasad för att dela upp byggnadsvolymen i två delar. Fasadmaterialet är i huvudsak robust tegel som knyter an till byggmaterialet i stadsdelen. Vid all byggnation ska särskild omsorg ägnas åt anslutning mot sockel, takfot, fönster och dörromfattningar. Förskolgård Förskolgården ska gestaltas med hög kvalitet samt välkomnande för allmänheten att använda när förskolan är stängd. Goda sol- och skuggförhållanden, god ljudkvalitet samt god luftkvalitet är viktiga parametrar för kvalitet. Befintlig skogsmiljö med stenblock och en varierande, flerskiktad vegetation bevaras och bidrar till en hög kvalitet på förskolgården. Bärande principer för gestaltningen är dagvattenhantering och att knyta ihop och skapa samspel mellan stadsnatur och mer gestaltade delar på den utökade förskolgården både visuellt och funktionellt. Skolgård Skolgården ska gestaltas med hög kvalitet och välkomna allmänheten att använda gården när skolan är stängd. Med hög kvalitet avses en omväxlande gestaltning med olika terrängförhållanden, varierande, flerskiktad vegetation, goda sol- och skuggförhållanden samt god ljud- och luftkvalitet. Bärande principer för gestaltningen ska vara: Mer grönska, dagvattenhantering, att bevara kopplingen över skolgården för gående mellan Snopptorp och Skogsängsparken, att bidra med trädplanteringar till en ny spridningskorridor söder om Skogsängsskolan och att skapa samspel mellan skolgården

16 Eskilstuna kommun (52) och Skogsängsparken både visuellt och funktionellt. På så sätt kan ekosystemtjänster och lokalt omhändertagande av dagvatten även bli en del av den pedagogiska verksamheten. Komplementyta i Skogsängsparken Ytan behålls utan stängsel och samnyttjas som en del av parkmarken som är tillgänglig för alla. Utgångspunkten för gestaltningen är naturpedagogik och utomhusundervisning. Naturmaterial ska användas i så stor utsträckning som möjligt, med avseende på kulör och materialval. Förskolan Hattmakaren Förutsättningar Förskolan Hattmakaren har idag fyra avdelningar med cirka 80 barn. Förskolbyggnader Byggnaden är i en våning (cirka 810 m²). I direkt anslutning ligger skolans kök och idrottshall. Fastigheten sluttar från Vasavägen ner till Skogsängsparken. Befintlig byggnad ligger cirka 1,5 m lägre än Vasavägen. Illustration: Flygbild av förskolan Hattmakaren till vänster och Skogsängsskolan till höger. Blom 2018 Friyta förskola Förskolgården omfattar cirka 4070 m² totalt. Den ligger på kvartersmark och naturmark (tillsammans cirka m²) samt parkmark (cirka 870 m²). Intill Vasavägen finns en skogsdunge som ligger på allmän platsmark, utanför den inhägnade förskolgården. Cirka 350 m2 av förskolgården är enligt bullerkartläggningen för Eskilstuna kommun (år 2016) bullerutsatta. I genomsnitt har varje förskolebarn idag tillgång till cirka 46 m² inhägnad friyta (utan bullerutsatta delar på kvarters- och allmän platsmark). Boverkets allmänna råd om en friyta med 40 m² per förskolebarn uppnås idag.

17 Eskilstuna kommun (52) Illustration: Fördelningen byggnadsyta och friyta vid förskolan Hattmakaren idag (skrafferade ytor = bullerutsatta områden över 50 db(a)) Planavdelningen Foto: Förskolgården sett från GC-vägen Skogsängsslingan genom Skogsängsparken Angöring friskola Varuleveranser till förskolan och skolan sker i dag via lastkajen vid köket. Parkering friskola Det finns 20 p-platser för personal och besökande till förskolan (cirka 400 m²) på kvartersmark. Parkeringsräkningen visar på att medelbeläggningen vid skolan/förskolan är 49% och maxbeläggningen 100 %. Parkeringsytan används framför allt av personal. Det finns inga reglerade p-platser för lämning och hämtning längst Vasavägen, men i praktiken används gatan för lämning/hämtning.

18 Eskilstuna kommun (52) Foto: Vasavägen och parkering framför förskolan Förändringar förskolan Hattmakaren Förskolans verksamhet ska utökas med 80 barn till totalt 160 barn. Förskolbyggnad Förskolan byggs till och kopplas an till den befintliga förskolan västerifrån [S]. Placeringen möjliggörs i huvudsak på befintlig parkering vid Vasavägen och mindre delar av skogsdungen [Marken får inte förses med byggnad/endast komplementbyggnad får placeras]. Tillbyggnaden närmast Vasavägen tillåts med nockhöjd 11,5 m och största byggnadsarea 450 m² [e1]. Tillbyggnaden intill befintlig förskola såsom befintlig förskolbyggnad regleras med en högsta nockhöjd 8.5 m samt största bruttoarea 1150 m² [e2]. Illustration: Nya Situationsplan för föreslagna förändringar vid förskolan Hattmakaren samt möjlig gestaltning av förskolegården. Tyréns

19 Eskilstuna kommun (52) Illustration: Sektion av befintlig villabebyggelse och nya tillbyggnaden av förskolan Hattmakaren över Vasavägen. Tyréns Illustration: Sektion av tillbyggnaden förskolan Hattmakaren vid Vasavägen sett från förskolgården. Sett från Vasavägen ligger den högre fasaddelen mot flerbostadshusen, den lägre delen vetter mot Skogsängsskolan. Tyréns Illustration: Sektion av tillbyggnaden förskolan Hattmakaren som kopplar ihop den befintliga och nya förskoledelen. Sett från befintliga förskolan ligger den högre fasaddelen mot Skogsängsskolan, den lägre delen vetter mot flerbostadshusen. Tyréns Illustration: Visualisering av möjlig utformning av tillbyggnationen för förskolan sett från Vasavägen Tyréns Illustration: Visualisering av möjlig utformning av tillbyggnationen för förskolan sett söderifrån Tyréns

20 Eskilstuna kommun (52) Friyta förskola Kvartersmarken utökas på allmän platsmark (naturmark, parkmark och gatumark) mot nord, öst och väst. Parkmarken som föreslås bli kvartersmark (totalt cirka 1460 m²) utgörs idag av gräsmatta och skog som delvis ingår i klass 2 och 3 enligt naturvärdesinventering (NVI) för planprogrammet Skogsängen. I och med att Vasavägen ändrar utformning finns det möjlighet att utöka kvartersmarken en bit in mot Vasavägen. Skogsdungen längs Vasavägen blir del av den inhägnade förskolgården på kvartersmark. Dock är området bullerutsatt och kan inte räknas som del av gården för lek, vila och pedagogisk verksamhet (se bullerutredningen). Förskolgården är cirka 4830 m² varav cirka 530 m² är bullerutsatta. Friytan är därmed cirka 4300 m² och ger varje förskolebarn i genomsnitt tillgång till cirka 27 m² per barn om alla barn är samtidigt ute på gården. Därmed ligger den inhägnade förskolgården över minsta rekommenderade storlek för förskolgård (3000 m²). Friytan regleras i plankartan med planbestämmelse [marken får inte förses med byggnad/marken får endast förses med komplementbyggnad] och en begränsning av den totala byggnadsarean för komplementbyggnader (60 m² totalt) [e6]. Kommunens bedömning är att avsteget från allmänna råden kan kompenseras genom förskolans läge i direkt anslutning till Skogsängsparken. Med tanke på den kuperade förskolgården med mycket naturmark kan bollplanen i Skogsängsparken användas som en komplementyta. Bollplanen ligger cirka 150 m från förskolgården och kan nås trafiksäkert på en separerad gång- och cykelväg genom Skogsängsparken. Bollplanen och stadsnaturen i Skogsängsparken kan även under byggnationen användas som lekyta och kompenserar för den delen av förskolgården som faller bort som byggarbetsplats. Illustration: Föreslagen fördelning av tillbyggnation och friyta (skrafferade ytor = bullerutsatta områden över 50 db(a)) Planavdelningen

21 Eskilstuna kommun (52) Angöring förskola Varuleveranser sker via befintlig lastkaj som angörs med backning från vändplanen. Omlastningscentralen (OLC) kör med olika typer av lastbilar. Vid förskolan Hattmakaren bedöms en vändplan på 18 m i diameter som tillräckligt för leveranser till förskolan/skolan vilket säkerställs med planbestämmelsen [marken får inte förses med byggnad]. Parkering förskola Plan- och bygglagen (PBL) är tydligt med att friyta går före parkeringar om det inte finns tillräckligt mycket yta för båda behoven på kvartersmark (8 kap, 9 PBL). För att kunna spara friyta till förskolgården, föreslås därför att kantstensparkeringar skapas för lämning/hämtning framför förskolan och upp till infarten vid flerbostadshusen norr om förskolan (Carl-Johansgatan). Då det inte finns några egna riktlinjer för Eskilstuna kommun vad gäller antalet parkering intill förskolor har andra kommuner studerats. Utifrån observationer från förskolor av samma storlek (160 barn) och förskolans placering i staden bör antalet parkeringar för lämna och hämta vara 10 p-platser. Handikapparkering sker på kvartersmark. Cykelparkering förskola Antalet cykelparkeringar intill förskolan som är avsatta för lämning och hämtning bör ligga på 25 platser, varav 6 av dessa platser bör vara till för cykelkärror. Utöver dessa bör det även finnas 13 cykelparkeringar för personalen. Skogsängsskolan Förutsättningar Skogsängsskolan är en grundskola med förskoleklass till årskurs 6. Skolan är idag 3- parallellig från årskurs F-4 och 2-parallellig från årskurs 5-6. Skolan växer underifrån och antalet elever ökar kontinuerligt med en klass per läsår (läsår 2016/ elever, läsår 2017/ elever, läsår 2018/ elever (18 klasser)). Skolbyggnader Befintlig skolbyggnad är i en våning (cirka 1870 m²). På fastigheten finns även en byggnad med skolmatsal och idrottshall (cirka 850 m²) samt en tillfällig lösning med moduler som rymmer fyra klassrum (cirka 300 m²). Skolan använder även tillfälligt lokalerna från gamla posten vid Skogsängscentrum som skollokaler för mellanstadiet. Fastigheten sluttar från Vasavägen ner till Skogsängsparken. Byggnaderna ligger cirka 0,5 1,0 m lägre än Vasavägen. Illustration: Flygbild av förskolan Hattmakaren till vänster och Skogsängsskolan till höger. Blom 2018

22 Eskilstuna kommun (52) Friyta skola Skolgården är mestadels asfalterad och avgränsade med staket eller växtlighet och ligger på kvartersmark och parkmark (cirka 340 m²). Skolgården är totalt cirka 7430 m² (inklusive cykelparkering och förråd). Cirka 2200 m² av skolgården är enligt bullerkartläggningen för Eskilstuna kommun (år 2016) bullerutsatta. Med moduler på skolgården har därmed varje elev idag i genomsnitt tillgång till cirka 13 m² friyta (utan bullerutsatta ytor, 18 m² med bullerutsatta ytor). Boverkets allmänna råd om en friyta med 30 m² per elev uppnås därmed inte idag. Illustration: Fördelningen byggnadsyta och friyta vid Skogsängsskolan idag (skrafferade ytor = bullerutsatta områden över 50 db(a)) Planavdelningen Foto: Söder om Skogsängsskolan idag där skolgården har utökats till GC-vägen

23 Eskilstuna kommun (52) Foto: Skolgården sett från busshållplatsen Foto: Övergång skolgård - parkmark idag Parkering skola Det finns inga reglerade p-platser för lämning och hämtning för skolan, men i praktiken används gatan för lämning/hämtning. Skolans personal som kommer med bil parkerar vid förskolan eller i bostadsområdet Snopptorp intill. Foto: Lämning på morgonen vid Skogsängsskolan

24 Eskilstuna kommun (52) Cykelparkering skola Cykelparkeringar för elever och personal finns längs Skogsängsslingan, men saknas längs Vasavägen. Foto: Cykelparkering Skogsängsskolan vid Skogsängsslingan Förändring av Skogsängsskolan Skolans verksamhet föreslås utökas till 21 klasser med totalt 525 elever. Elever som idag får undervisning i modulerna eller i gamla posten vid Skogsängens centrum kan då flyttas tillbaka till den nya Skogsängsskolan. Nybyggnationen ger även möjlighet till att skapa skolan som en integrerande mötesplats till boenden. Skolbyggnader Utbyggnaden av skolan föreslås ske i etapper. Först byggs skolan till med en tillbyggnad söder om befintliga skolan. Därefter rivs befintliga skolbyggnader för att kunna ge plats åt en ny byggnad längs Vasavägen. Sedan kopplas tillbyggnation och nybyggnation ihop till en enda skolbyggnad [S]. Skolbyggnaden tillåts med en största byggnadsarea 1800 m² [e4]. Den nya skolan har därmed lite mindre byggnadsarea som dagens skola. Största byggnadsarea för matsal och idrottshall är 850 m² [e3]. Längs Vasavägen ger planbestämmelserna möjlighet att placera den nya byggnaden närmare vägen än idag. Även i riktning mot villabebyggelsen till söder ger planbestämmelserna möjlighet att bygga skolbyggnaden närmare bostadsbebyggelsen än befintlig skola. Ett respektavstånd till bostäder med cirka 30 m och utformningen som vinkelbyggnad regleras med planbestämmelse [marken får endast förses med komplementbyggnad/marken får inte förses med byggnad]. Den nya vinkelbyggnaden rymmer tre våningsplan, vilket regleras med en planbestämmelse om högsta nockhöjd 16,5 meter i plankartan. För utformningen anges i huvudsak tegel som material. Fasad mot syd och väst ska utformas så att den visuella upplevelsen vid uppförande av tre våningar ger intryck av två våningar med inredd vind. Fasad mot väst ska ha ett indraget fasadparti, så att den visuella upplevelsen längs Vasavägen ger intryck av två byggnadsvolymer [f1]. Det indragna fasadpartiet kan med fördel utgöras av huvudentrén. Om entrépartiet utformas i huvudsak i glas, ges möjlighet till en visuell kontakt från Vasavägen in mot skolgården och bakomliggande Skogsängspark.

25 Eskilstuna kommun (52) Illustration: Situationsplan för nya Skogsängsskolan och möjlig gestaltning av skolgården Tyréns. Illustration: Sektion av befintliga parhus och nya Skogsängsskolan över Vasavägen. Tyréns Illustration: Sektion av befintlig villabebyggelse söder om nya Skogsängsskolan (entré till Skogsängsparken). Avståndet mellan villabebyggelsen och skolbyggnaden är cirka 30 m. Tyréns

26 Eskilstuna kommun (52) Illustration: Visualisering av en möjlig utformning av nya Skogsängsskolan sett från Vasavägen mot förskolan Tyréns Friyta skola Kvartersmarken utökas på allmän platsmark (parkmark) mot öst och syd. Parkmarken som föreslås bli kvartersmark (cirka 1530 m²) utgörs idag av gräsmatta och häck. Den totala friytan är därmed cirka 7950 m² (inklusive cykelparkering och förråd). Skolans utformning som vinkelbyggnad skapar en mer sammanhållen skolgård med mindre andel bullerutsatta ytor (cirka 1200 m²) längs Vasavägen som inte kan räknas som del av gården för lek, vila och pedagogisk verksamhet (se bullerutredningen). Vinkelbyggnaden bidrar även till en avskärmning av stora delar av skolgården mot omgivande bostadsbebyggelse. I genomsnitt kommer varje barn ha tillgång till cirka 15 m² per elev (utan bullerutsatta ytor och komplementyta utanför skolan). Den inhägnade skolgården kommer att ligga över minsta rekommenderade storlek för skolgård (3000 m2). Friytan regleras i plankartan med planbestämmelse [marken får inte förses med byggnad/marken får endast förses med komplementbyggnad] samt en största total byggnadsarea för komplementbyggnader (100 m² totalt) [e5]. Kommunens bedömning är att avsteget från allmänna råden kan kompenseras genom skolans läge i direkt anslutning till Skogsängsparken med stor andel av stadsnatur och naturreservatet Vilsta. Intill gång- och cykelvägen är parkmarken platt och gräsbevuxen innan skogen börjar ta vid upp för backen. Den parkdelen ska vidareutvecklas som ett rum för naturpedagogik med t ex uteklassrum och vindskydd. Med en ny gestaltning kan den parkdelen bli en tillgång för både skolelever och barn i bostadsområdet. En attraktivare gestaltning kan också minska slitaget på resterande parkmark. Lekytan på parkmarken ska iordningställas innan skolan byggs ut för att kunna erbjuda ett alternativ till skolgården under byggnationen. Även bollplanen i Skogsängsparken kan utnyttjas (cirka 200 m från skolan) samt stadsnaturen runt omkring.

27 Eskilstuna kommun (52) Illustration: Visualisering av en möjlig utformning av nya Skogsängsskolan sett från GC-vägen Skogsänsslingan vid förskolan mot bostadsbebyggelsen Tyréns Illustration: Föreslagen fördelning av nya skolan och friyta (skrafferade ytor = bullerutsatta områden över 50 db(a)) Planavdelningen Parkering skola Plan- och bygglagen (PBL) är tydligt med att friyta går före parkeringar om det inte finns tillräckligt mycket yta för båda behoven på kvartersmark (8 kap, 9 PBL). För att kunna spara friyta till skolgården, föreslås därför att kantstensparkeringar skapas för

28 Eskilstuna kommun (52) lämning/hämtning framför skolan och ner till Snopptorpsrondellen söder om skolan. Abonnerade bussar till skolan bör hänvisas till kantstensparkeringen söder om busshållplatsen. Skolor för de lägre åldrarna bedöms enligt Parkeringstal för ett Eskilstuna i förändring behöva färre långtidsparkeringar men desto fler korttidsparkeringar och stoppmöjligheter. Talen för bilparkering är lägre för skola än för förskola, vilket också är rimligt eftersom grundinställningen bör vara att skolelever ska kunna gå och cykla på egen hand till grundskolans olika stadier. Lämning av skolelever sker snabbt varför man i första hand kan fokusera på angöringsplatser för besökande. Då det inte finns några egna riktlinjer för Eskilstuna kommun vad gäller antalet parkering intill skolor har andra kommuner studerats. Utifrån det görs bedömningen att det bör vara 12 p-platser för lämning och hämtning för en skola i den storleksordningen. Handikapparkering sker på kvartersmark. En smal gångväg till p-platser för lämning och hämtning i fickan mellan Snopptorpsrondellen och busshållplatsen anläggs inom parkmark. Gångvägen anpassas i sin bredd och utformning till befintliga träd, framför allt befintlig ek som utgör ett landmärke idag. Cykelparkering skola Antalet cykelparkeringar intill skolan bör utgå från att en tredjedel av eleverna väljer att cykla till skolan. Det innebär att antalet cykelparkeringar bör ligga kring stycken. Cirka 130 m² på skolgården disponeras för cykelparkering. Lärarparkering kan hanteras separat eller tillsammans med elevernas cykelparkeringar beroende på skolans utformning. Solstudie Solstudien (se bilaga 12) visar att det även under hösten och våren finns gårdsytor vid förskolan och skolan som ligger utanför skuggade områden. När det gäller förskolan finns dessa ytor mest mot Skogsängsparken. Norr om nya förskoldelen täcker skuggbildningen på våren och hösten större delar av gårdsytan intill. Största skuggbildningen på skolgården sker under våren, men mer än hälften av gården ligger fortfarande i solen. Studien visar också att kringliggande bostadsbebyggelse inte påverkas av skuggbildningarna när byggnaderna för förskolan och Skogsängsskolan förändras. Barnperspektivet FNs konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Sverige har skrivit under konventionen och har därför skyldighet att följa denna. Grundpelarna i konventionen är: Alla barn har samma rättigheter och lika värde Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn Alla barn har rätt till liv och utveckling Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad I samband med planprogrammet genomfördes ett antal aktiviteter för att ha dialog med barnen. Barn från årskurs 2 har fått rita vykort och bland annat berätta om sina favoritplatser. Det har även bjudits in till en gåtur där barn fått berätta om vad som ej ska förändras, vad de gillar och vad som ska förändras. Årskurs 4 har även erbjudits att bidra till barnkartor i Barn-GIS. Det är en metod för barns inflytande i planeringen. Metoden är utvecklad för att underlätta att barns och lärares kunskaper om utemiljön ska kunna användas i planeringen och förvaltningen av utemiljön. 25 elever från årskurs fyra och en

29 Eskilstuna kommun (52) lärare genomförde BarnGIS. Barnen fick genom kartor berätta om sin närmiljö, vilka vägar de använder till och från skolan samt på fritiden. Det kom också fram vilka trygga och otrygga platser barnen ser i området. Det som lyftes var bland annat att det fanns otäcka djur i Skogsängsparken (älgar), otrevliga människor och att det var skräpigt. Barnen berättade också att de använder GC-vägen genom Skogsängsparken men vid mörkare tider även GC-vägen längs Vasavägen. Planförslaget tar på olika sätt hänsyn till barn. Friytan på kvartersmark har prioriterats före parkeringsbehovet. Nya vinkelbyggnaden för Skogsängsskolan blir ett bullerskydd mot Vasavägen, så att större andel av skolgården ligger skyddad mot buller. Med en ändrad utformning av Vasavägen får barnen en bred och trafiksäker GC-väg längs Vasavägen. Smalare körfält borde bidra till att skyltad hastighet hålls bättre än idag. Naturmarken vid förskolan säkerställs i detaljplan och bidrar till en varierad miljö på förskolgården. Närheten till Skogsängsparken ger elever tillgång till en annan typ av miljö än skolgården, vilket förväntas bidra till att främja rörelseförmågan. Komplementytan till skolan utvecklas utifrån temat naturpedagogik och blir ett tillskott för både förskola/skolbarn och barn som bor i området. Följande aspekter har inte i samma utsträckning kunnat ta hänsyn till barnens bästa som aspekterna ovan: I och med att fastighetsytan är begränsad kan Boverkets rekommenderade friytor för förskolgård och skolgård inte uppnås på kvartersmark. Komplementytor finns i närmiljön. De begränsade gårdsytorna kommer att vara än mer begränsade under byggnationstiden. Under den tiden används Skogsängsparken som alternativ. Grönstruktur Entré Skogsängsparken Förutsättningar Söder om Skogsängsskolan utgör GC-vägen en viktig entré och publikt stråk till Skogsängsparken. Intill busshållplatsen finns det en större grönyta med uppvuxna träd (stor ek och björkgrupper). Även där GC-vägen delar sig mot Skogsängsslingan finns ett antal träd på parkmark. Skyltning och en medveten gestaltning och belysning saknas idag. Entrén upplevs som otydligt. Foto: Befintlig ek som landmärke och viktigt element av stadsbilden längs Vasavägen. Till höger: Entrén till Skogsängsparken söder om Skogsängsskolan

30 Eskilstuna kommun (52) Förändringar Entrén ska utvecklas som en inbjudande och tydlig koppling mot Skogsängsparken och Vilstastigen. Fler personer som besöker Skogsängsparken bidrar till fler rörelser, mer liv och högre upplevd trygghet. Entrén skyltas och i samband med förändringarna längs Vasavägen ses möjligheten över att förbättra belysningen. I och med att skolgården kommer närmare GC-vägen Skogsängsslingan är en sammanhållen gestaltning av skolgården och parkmarken viktig för den framtida upplevelsen av entrén. Grönstruktur och gröna kopplingar Förutsättningar Den sammanhängande grönstrukturen har betydelse i den här delen av staden. Ytor med sparad natur på parkmark tillsammans med större naturområden som ligger utanför staden utgör en viktig grund och del i en nätverksstruktur. Skogsängsparken ingår i ett kärnområde i sydöstra delen av staden, ett samman-hängande område med flera artrika biotoper. Här finns ett kluster med värdetäta områden som samspelar med varandra och med de större naturområdena i stadens utkant. Parker som ligger i närheten som tillhör samma kluster är parkmarken i Söderängsparken, Strömparken nere vid ån, Thuleparken och Andbergsparken. Det är också nära till Djurgården och Jätteberget. Här finns höga naturvärden och de är beroende av just en sammanhängande, men varierad grönstruktur. Parkerna är också av stor betydelse för skolor och förskolor i området och som friytor för barn och ungdomar. Kopplingar mellan ytorna och med ån, Vilsta naturreservat och andra större skogsområden som t.ex. Odlarskogen är viktiga. Illustration: Grönstruktur och gröna kopplingar Kulturmiljöanalysen bedömer områdets grönstruktur och bebyggelsens placering i landskapet som mycket känsligt för förändring. Grönstrukturen är en befintlig kvalitet som grundar sig i den ursprungliga gestaltningen och genom vidare omfattande exploatering inom grönstrukturen kan områdets karaktär helt förändras. Även grönstruktursambanden lyfts som känsliga för brott. Översiktsplanen pekar ut en grön koppling längs Vasavägen som knyter ihop Skogsängsparken med Thuleparken. Förändringar Sammanhangen i grönstrukturen stärks med en ny koppling längs Vasavägen som binder ihop Skogsängsparken med Thuleparken. Planbestämmelsen [PARK] i gaturummet

31 Eskilstuna kommun (52) reglerar en cirka 5 m bred grönyta mellan körbana och GC-vägen. Ytan kan med fördel även användas för hantering och rening av dagvatten. Framtida gestaltningen av kopplingen mellan Vilsta och Skogsängsparken bör utgå ifrån värden i naturvärdesinventering. Vissa delar av grönstrukturen förändras formellt när allmän platsmark ändras till kvartersmark för att kunna utöka gårdsytorna. Till övervägande del används dock dessa ytor inte för byggnation utan som friyta till barn., vilket säkerställs med planbestämmelse [marken får inte förses med byggnad/marken får endast förses med komplementbyggnad]. Spridningskorridorer och skyddsvärda träd Förutsättningar Spridningskorridorer Spridningskorridorer och biotoperna ska enligt naturvärdesinventeringen för planprogrammet Skogsängen skyddas och stärkas i samband med exploatering. Inventeringen pekar ut en spridningskorridor längs Vasavägen som knyter ihop Skogsängsparken med Thuleparken. Även mellan förskolan och flerbostadshusen ligger en spridningskorridor som bidrar med ekosystemtjänster för området. Skogsdungen binder ihop Skogsängsparken med villabebyggelsen, Thuleparken och Strömparken mot ån. Främst handlar spridningsvägarna om värden knutna till ek och tall. I gällande detaljplanen säkerställs en cirka 10 m bred koppling och en bredare yta för skogsdungen vid Vasavägen med planbestämmelse Natur. Karta: Viktiga spridningsvägar som ska bevaras och stärkas (gula prickar). Naturvärdesinventering planprogram Skogsängen år 2017

32 Eskilstuna kommun (52) Foto: Spridningskorridoren mellan bostäder och förskolan Hattmakaren Skyddsvärda träd En inventering av skyddsvärda träd visar att det finns ett antal intressanta träd på parkoch naturmark samt kvartersmark vid förskolan och skolan. Delar av den marken planeras bli kvartersmark vilket aktualiserar frågan om ett skydd för dessa träd. Förändringar Spridningskorridorer Gröna kopplingen med trädplanteringar i gaturummet mellan Skogsängsparken och Thuleparken säkerställs med planbestämmelse [PARK] och kan på sikt utvecklas till en spridningskorridor. Skogsdungen intill Vasavägen föreslås bli kvartersmark och en del av friytan på förskolgården. Tillbyggnaden av förskolan tar en del av skogsdungen i anspråk och minskar bredden av spridningskorridoren intill vägen. Spridningskorridoren utformning och funktion regleras med planbestämmelse [marken får inte förses med byggnad], [n1] och [a2]. För att mildra de negativa effekterna på spridningskorridoren norr om förskolan ger planförslaget förutsättningar för att på sikt kunna utveckla en spridningskorridor söder om Skogsängsskolan mellan Skogsängsparken och Vilsta naturreservat. Ytor för stödplanteringar med ek och tallar säkras genom planbestämmelse [PARK] på allmän platsmark och planbestämmelse [marken får inte förses med byggnad] på kvartersmark. Skyddsvärda träd I Skogsdungen vid förskolan behöver ett antal skyddsvärda träd tas ner för att ge utrymme för tillbyggnaden till förskolan. Resterande skyddsvärda tallar i skogsdungen och ett antal träd på förskolgården har mätts in och skyddas genom planbestämmelser om fällning [n2[ och marklov ]a2]. Även en ek och en björk med mistlar söder om Skogsängsskolan är inmätta och skyddas [n2] för att bli del av spridningskorridoren som ska utvecklas där. SLU:s Standard för skyddande av träd vid byggnation ska beaktas. Parker Förutsättningar Översiktsplanen 2030 pekar Skogsängsparken ut som ett grannskapets park och grönområde inom 200 m. Parken är en grön zon mellan flera olika bebyggelseområden och består av både öppna, skötta ytor för bollek och umgänge samt sparad natur i form av ett höjdparti med berg i dagen och blandskog. En mellanzon med kuperad backig terräng med enstaka träd och klippblock ger karaktär. Parkmarken med GC-väg mot skolområdet och anslutning till Vilstastigen utgör ett grönt landskap där barnen kan springa fritt och

33 Eskilstuna kommun (52) ha en trygg skolväg. Skogsängsparken möjliggör unika lekmiljöer för barn från olika bostadsområden och skolområdet och ger en direkt tillgänglighet för de boende till en rik och intressant skogsmiljö bokstavligen utanför knuten. I gällande grönstrukturplan är Skogsängsparken utpekad som område som på sikt kan utvecklas till artrik biotop och där hänsyn krävs. Förändringar För att kunna erbjuda barnen större inhägnad gård föreslås parkmarken mellan förskolan/skolan och GC-vägen (Skogsängsslingan) bli kvartersmark (se beskrivning under kapitel skola/förskola). Marken utgörs idag i huvudsak av gräsmatta. Nordöstra delen vid förskolan utgörs dock av stadsnatur. Skogsängsparkens kantzon öster om Skogsängsslingan föreslås som komplementyta för skolgården. Ekosystemtjänster (EST) Begreppet används för att synliggöra de värden som naturen ger oss människor och att visa hur vi människor är beroende av att naturens ekosystem fungerar. EST delas in i stödjande, reglerande, kulturella och försörjande. Förutsättningar En naturvärdesinventering för planprogrammet Skogsängen har beskrivit viktiga ekosystemtjänster i planområdet. Stödjande, reglerande och kulturella EST är relevanta i planområdet. Planområdet består av Vasavägen, som i norra delen kantas av träd (vilken sort?) på gräsmatta. På kvartersmark finns det en asfalterad parkeringsplats och en i huvudsak asfalterad skolgård. På dessa ytor genereras inga ekosystemtjänster idag som är viktiga för platsen. Vid förskolan finns det däremot mer gröna inslag av gräsmatta och en skogsdunge som genererar ekosystemtjänster idag. Parkmarken i området genererar också ekosystemtjänster. Stödjande EST Det finns höga värden knutna till skog, främst tall och ek. Det är grundläggande att värna om den biologisk mångfald och stabila ekosystem. Cirka 500 meter från planområdet finns ett Natura 2000-område och naturreservatet Vilsta. Naturreservatet är varierat med bland annat naturvärden knutna till tall och ek. Även spridningsvägarna för växter och djur är knutna till ek och tall och viktiga både inom Skogsängen och mellan området och andra naturmiljöer i anslutning till. Reglerande EST Skogen bidrar till att påverka mikroklimatet genom att t ex dämpa vinden och jämna ut temperaturskillnaden mellan dag och natt. Naturområdena binder även koldioxid. Skogen tillhandahåller pollinering, inte bara till skogens egna bär utan även till närliggande trädgårdar. Naturliga sänkor är av vikt för att fördröja och reducera det rinnande vattnet. Kulturella EST Stadsnära naturområden är viktiga för psykisk återhämtning, fysisk aktivitet och möjlighet att uppleva växter och djur, tjänster som bidrar till god hälsa. Naturområdena och Skogsängsparken främjar en god hälsa genom möjligheten till vardagsmotion, hundrastning och lek med fysiska aktiviteter för barn. De ger också möjlighet för möten mellan boende runtom. Förändringar Stödjande EST Planförslaget ger förutsättningar för en grön koppling mellan Skogsängsparken och Thuleparken. Kopplingen kan bidra till ekologiskt samspel mellan dessa naturområden.

34 Eskilstuna kommun (52) Norr om den nya förskoldelen behöver spridningskorridoren mot Vasavägen smalnas av. Den gröna kopplingen behåller dock en minsta bredd av 10 m på kvartersmark längs hela sin sträckning. En spridningskorridor från Vilsta friluftsområde till Skogsängsparken utvecklas på allmän platsmark och kvartersmark. På förskole- och skolgården finns det möjlighet att bland annat plantera träd (ek) som komplement till befintliga träd runt om (kompensationsåtgärd). På parkmark kan möjligheten stärkas för arter knutna till ek att sprida sig mellan Skogsängparken och Vilsta naturreservatet. Reglerande EST Andelen asfaltytan på skolgården ska minska och ge plats för mer grönska. På skolgården och på grönytor längs Vasavägen ges utrymme för att kunna plantera träd samt blommande buskar och blommor från tidig vår till höst. Dessa ytor kan man fördel även användas för dagvattenhantering. Kulturella EST Kantzonen av Skogsängsparken och Skogsängsslingan aktiveras och kompletteras utifrån tema naturpedagogik med t ex sittgrupper, information om ekosystemtjänster, naturpedagogiska rum och mångfunktionella ytor. Det minskar också risken för slitage i samband med ett ökat antal barn på förskolan och skolan som använder kantzonen. Skogsdungen och Skogsängsparken är en viktig potential för att barn ska kunna utöva lek. Studier visar att barn som går på förskolor med stor tillgång till natur har bättre motorik och koordinationsförmåga än barn på förskolor med mindre naturtillgång. För skolor innebär närhet till naturområden ökad möjlighet till att idka friskvård och naturpedagogik. Lek och rekreation Det finns stora grönytor med god tillgänglighet intill och i närheten av planområdet: Skogsängsparken, Thuleparken, gröna innergårdar och Vilstastigen som grönt promenadstråk mot Vilsta. För boende i Skogsängen har Skogsängsparken redan idag stora rekreativa och sociala värden, medan boende utanför Skogsängen har svårt att hitta dit. Friluftsområdet Vilsta skogen ligger inom fem minuters gångavstånd söder om planområdet och erbjuder en stor bredd av aktiviteter: motions- och ridspår, elljusspår, ridskola, kanotklubb, skidbacke, bad och strövområde för promenader. Nordöst om planområdet finns Skogsängens IP med fotbollsplaner. Skogsängsparken utgörs av öppna ytor och skog/stadsnatur. Den öppna gräsytan i Skogsängsparken med bl a lekplats, bollplan och pulkabacke intill är den gröna målpunkten i området. Grönytan används även av elever från Skogsängsskolan som tillfälligt har sina skollokaler i gamla posten. Det ger grönytan höga sociala värden. Den stora öppna gräsytan är dock idag en plats som inbjuder till få aktiviteter (mindre rekreativa värden). Skogsdelen av Skogsängsparken är en tallskog med mindre stigar och stora stenblock som naturliga sittplatser. Som plats för naturlek både för barn i området och i Skogsängsskolan/förskolan fyller skogsdelen höga sociala värden. Skogsängsslingan som leder från torget förbi Skogsängsparken till Vilsta används idag mest av boende i Skogsängen samt förskole- och skolbarn. Det finns ett fåtal uppehållspunkter med koppling till förskolan/skogängsskolan, resten av slingan har låg uppehålls- och upplevelsekvalitet. Naturmiljö Förutsättningar Skogsdelen av Skogsängsparken är inte gestaltat utan är naturlik mark. Det är en dramatisk natur med stora höjdskillnader och inslag av berg i dagen. Vegetationen utgörs

35 Eskilstuna kommun (52) av klippta gräsytor med lönnar, kullar med klippblock och mossiga stenar, tallskog samt blandskog med ek och gran. Skogen bildar en fond och ramar in de öppna ytorna. Skogen är en värdetät miljö med både ekologiska värden och upplevelsevärden. Naturvärdesinventering för planprogrammet Skogsängen Naturvärdesinventeringen för planprogrammet Skogsängen (daterad ) beskriver bland annat område 1 och 2 som ligger i direkt anslutning till planområdet. Karta: Naturvärdesklasser enligt naturvärdesinventeringen. Område 1 och 2 ligger i anslutning till planområdet. Naturvärdesinventering för planprogrammet Skogsängen Området 1 (Skogsängsparken norr om förskolan) har naturvärdesklass 2. Viktiga miljökvalitetsmål är Ett rikt växt- och djurliv, God bebyggd miljö och Levande skogar. Området beskrivs som en stenbunden slänt mot öster och norr som domineras av ek och tall. Gul gaddbagge (NT, nära hotad) och tallticka (NT, nära hotad) förekommer i området. Gul gaddbagge (NT, nära hotad) är en 3-4 mm lång, gulbrun skalbagge. Arten trivs på lövved. Talltickan uppträder vanligtvis på träd som är över år gamla. Hotet mot talltickan är avverkning av gammal tall. Reliktbocken trivs på gamla tallar. Larvutvecklingen sker inne i den tjocka barken på gamla, levande, solexponerade tallar. Ofta nyttjas träd som under en längre tid stått fritt och öppet. Hotet utgörs av att gamla tallar avverkas eller att det sker en igenväxning kring stammen. Åtgärd innefattar att gamla tallar friställs kontinuerligt. Område 2 (Skogsängsparken öster om förskolan/skolan) har naturvärdesklass 4. Viktiga miljökvalitetsmål är Ett rikt växt- och djurliv, God bebyggd miljö och Levande skogar. Området beskrivs som tallskog på hällmark och stenig mark. Marken är friskare med inslag av gran i norr. En del äldre tall finns. Tofsmes och kungsfågel (VU, sårbar) sågs i området vilket tyder på en skapligt stor och intakt barrskog (område 2 och 9 tillsammans).

36 Eskilstuna kommun (52) Förändringar Nordöst om förskolan föreslås en utökning av kvartersmarken på parkmark med naturvärdesklass 2. Delar av den marken är redan idag inhägnad och del av förskolgården. Befintlig trädvegetation skyddas [n1]. Lovplikten ändras så att marklov även krävs för fällning av träd med en diameter större än 20 cm vid stamhöjd 1 m [a2]. Vattenområden Vattenområden Strandskydd Det finns inga vattenområden i planområdet idag. Det finns inget vattendrag med strandskydd i planområdet idag. Gator och trafik Gestaltningsidé Vasavägen Förutsättning Skogsängen byggdes på 60- och 70-talet med en tydlig trafikseparering som dåvarande planeringsideal. Syftet med trafiksepareringen var att minimera trafikolyckor och göra Skogsängen mer trafiksäkert. Förändring Vasavägen utvecklas till en stadsgata med varierande karaktär som länkar ihop stadsdelarna Snopptorp och Skogsängen. Utgångspunkten är att prioritera gående och cyklister, vilket återspeglas i omfördelningen av gaturummet och mellan trafikslagen. Gatans karaktär förändras, gång och cykelbanan breddas och trafiksäkra passager skapas över Torggatan och Vasavägen, vilket bidrar till tryggare skolvägar för förskolebarn och elever. Med mer grönska och gatuträd än idag ökar även upplevelsekvaliteten och dagvattnet kan tas om hand om på ett naturligt sätt. Illustration: Visionsbild Vasavägen sett från St Andreas kyrkan mot Vilsta friluftsområde.

37 Eskilstuna kommun (52) Illustration: Visionsbild Vasavägen sett från förskolan mot Vilsta friluftsområde Illustration: Visionsbild Vasavägen sett från GC-passage till förskolan Illustration: Visionsbild Vasavägen sett från Snopptorpsrondellen till Skogsängsskolan. Gatunät och trafik Förutsättningar Planområdet nås via Vasavägen. Vasavägen är en viktig förbindelse för bilburen trafik från centrum till friluftsområdet Vilsta. I norra delen kantas Vasavägen av skog, branta stenväggar och öppna gräsytor. I södra delen ligger lägre bostadsbebyggelse, parkeringsytor och skolgård längs vägen. Vasavägen saknar idag rumsliga kanter på båda

38 Eskilstuna kommun (52) sidor om vägen som bidrar till en upplevelse av stadsrum i stället för trafikrum. Körbanan utgör idag en gatusektion på 14 meter och upplevs som mycket bred. Bredden för gångoch cykelvägen varierar på västra och östra sidan (cirka 2,3-2,8 meter). Vid Skogsängsskolan finns ett övergångsställe med refug, ytterligare ett övergångsställe finns norrut vid Sankt Andreas kyrkan. Vistelsekvalitén är låg och vägen upplevs som en barriär mellan stadsdelarna Snopptorp och Skogsängen. Uppmätta trafikvärden på Vasavägen ligger på 3500 ÅVDT (årsvardagsmedeldygnstrafik). Hastigheten varierar från 50 km från Stenkvistavägen till busshållplatsen innan infarten Carl-Johansgatan där hastighetsgränsen går ner till 30 km förbi förskolan och skolan, sedan 50 km igen ner till Vilsta. Omkringliggande villagator har en gatubredd på cirka 7 meter med trottoarer på båda sidorna av vägen. I området finns inga lokala parkeringsföreskrifter så gatorna i bostadsområdet används som personalparkering under dagtid. Foto: Gatusektion mot St Andreas kyrka i höjd med busshållplatsen Carl-Johansgatan Foto: Gatusektion i höjd med förskolan Hattmakaren

39 Eskilstuna kommun (52) Foto: Gatusektion i höjd med Skogsängsskolan Förändring Gatusektionen föreslås förändras från infarten Sankt Andreas kyrka till cirkulationen söder om Skogsängsskolan. Förändringen innebär att det blir en omfördelning av gaturummet och mellan trafikslagen. Gång- och cykelvägen på östra sidan breddas för att stärkas som trafiksäker skolväg. Längs östra sidan av Vasavägen skapas kantstensparkeringar för hämtning/lämning till förskolan och skolan. Mellan bilparkeringen och gång och cykelbanan skapas en skyddszon i avvikande beläggningsmaterial. Breddningen av gång och cykelvägen och kantstensparkeringar innebär att körfälten blir smalare än idag. Med en bredd på 3,5 meter för körfälten finns det även i framtiden möjlighet för bilar, bussar och tung trafik att passera varandra längs Vasavägen såsom idag. En upphöjd gång- och cykelpassage över Torgatan markera tydligare övergången och bidrar till att minska hastigheten i korsningen. Gång- och cykelpassagen över Vasavägen behåller refug. Grönytor i gaturummet ger utrymme för en grönare gestaltning och kan med fördel användas för att rena/fördröja (delar av) dagvattnet samt snöupplag vintertid. Körfälten utformas så att kollektivtrafiken och övrig tungtrafik har möjlighet att passera varandra längs Vasavägen. Principskiss på ny omformning av gaturum ner mot Stenkvistarondellen

40 Eskilstuna kommun (52) Principskiss på ny omformning av gaturum norr om förskolan Principskiss på ny omformning av gaturum vid passagen till skolan Principskiss på ny omformning av gaturum söder om skolan Gång- och cykelvägar Förutsättningar Från planområdet tar det cirka en kvart att promenera och cirka fem minuter att cykla till centrum. Ett lokalt gång och cykelstråk finns från Stenkvistarondellen vid livsmedelsbutiken på västra sidan av Vasavägen (längs Thuleparken) fram till övergångsstället vid Skogsängsskolan där den byter sidan till östra sidan och fortsätter ner till friluftsområdet Vilsta. Gång och cykelstråket är relativt smalt med dagens mått (cirka 2,70 m). I Cykelplanen pekas Vasavägen ut som förslag för cykelvägar. Ett annat lokalt gång och cykelstråk går igenom Skogsängsparken (Skogsängsslingan) som är asfalterad och belyst samt knyter ihop Skogsängstorget/Vasaplan och Vilstastigen till Vilsta friluftsområde. Båda gång och cykelstråken används som skolväg till och från Skogsängsskolan.

41 Eskilstuna kommun (52) Från Å-promenaden finns det en koppling genom bostadsområdet Snopptorp vidare över Skogsängsskolans skolgård till Skogsängsparken och Vilstastigen. Från Skogsängsslingan går ett antal upptrampade stigar upp till högre delarna av Skogsängsparken och bjuder på naturupplevelser av olika slag. Tillgängligheten i GC-nätverket kan ökas. Det handlar om att skapa tydliga och välkomnande entréer, att komplettera befintliga kopplingar och stråk där det finns glapp idag samt att höja uppehålls- och upplevelsekvalitén för gående och cyklister. Kvalitetshöjande åtgärder kan t ex vara konst, sittplatser, mångfunktionella ytor och ytor som bjuder in till olika aktiviteter längs vägen. Illustration: Cykelvägnätet och kopplingen över skolgården Förändringar I höjd med övergångsställe Sankt Andreas kyrkan föreslås GC-vägen längs Vasavägen flyttas till östra sidan där skolan/förskolan ligger. GC-vägen breddas till 4 meter från Skogsängsskolan till St Andreas kyrkan och kopplar där an till huvudnätet mot centrum. Breddningen av GC-vägen är en av åtgärderna för att skapa trygga skolvägar samt komplettera och höja standarden i GC-nätverket. Vid Skogsängsskolan/förskolan Hattmakaren skapas en trafiksäker passage och en upphöjd GC-väg över Torggatan för att öka trafiksäkerheten för barn. Kopplingen mellan Snopptorp och Vilstastigen via skolgården Skogsängsskolan ska behållas i samband med omgestaltningen av skolgården. Kollektivtrafik Förutsättningar Planområdet har mycket goda förbindelser till kollektivtrafik. Busshållplatser finns på nära avstånd vid Skogsängens centrum (linje 3, 30, 31) och längs Vasavägen (linje 6). Längs Vasavägen går bussen i en riktning mot Vilsta friluftsområde. Bussarna har bra turtäthet med 15 minuters trafik för linje 3, 30 minuters trafik för linje 6 och 30 minuters trafik för linje 30/31. Linje 60 mot centrum trafikerar oregelbunden. Landsbygdsbussar har hållplatser cirka 450 m nordöst om Skogsängen, vid Sveavägen. Förändringar Befintliga busshållplatser vid Skogsängsskolan och bostadsbebyggelsen behålls i sitt läge. Arbetet med en ny kollektivtrafikplan pågår och kommer att visa behoven sett ur ett övergripande perspektiv. Det finns diskussioner om att öppna upp för busstrafik åt båda håll längs Vasavägen. I så fall bör utrymme finnas för att kunna komplettera busshållplatsen med en busskur. Planförslaget ger förutsättningen för att på sikt kunna utforma busshållplatsen Carl-Johansgatan vid Thuleparken med refug. Parkmark bakom

42 Eskilstuna kommun (52) busshållplatsen regleras som [GATA], så att gång- och cykelvägen på sikt kan ledas runt busskuren. Befintliga träd är inmätta. SLU:s Standard för skyddande av träd vid byggnation ska beaktas. Parkering bostäder Drift och skötsel Bostäderna mittemot förskolan och skolan har sin parkering på kvartersmark. Det finns inget servitut eller nyttjanderätt för parkering längs Vasavägen. Gator i Snopptorp är lokalgator på allmän platsmark. Det är därmed tillåtet för allmänheten att parkera längs gatorna. Detaljplanen reglerar inte parkeringen på lokalgator. Vid behov finns det möjlighet att införa lokala parkeringsföreskrifter i området. Om det uppstår problem längs Champinjonvägen efter utbyggnaden av skolan finns det möjlighet att införa parkeringsförbud på ena sidan, för att säkerställa räddningstjänsten möjlighet att nå Skogsängsskolan och förskolan Hattmakaren. Att höja kvalitén i det offentliga rummet och förtäta befintliga bebyggelsestrukturer är förknippad med ökade kostnader för drift och skötsel. Dessa kostnader kommer på sikt belasta driftbudgeten för följande avdelningar: Gröna kopplingen i gaturum mellan Thulepark och Skogsängsparken (parkmark) - parkavdelningen Komplementyta Skogsängsparken (parkmark) parkavdelningen (investeringskostnad KLK) Vinterväghållning för snöfritt gångbana vid parkering Snopptorpsrondellen (parkmark) Barn- och utbildning via fastighetsförvaltaren K-fast Gröna ytor och dagvattenhantering längs Vasavägen (lokalgata) gatuavdelningen Parkmark söder om skolan och entrén Skogsängsparken - parkavdelningen Störningar Buller Förutsättningar Utsätts skolgården på en ny skola för buller från väg- eller spårtrafik bör den ekvivalenta bullernivån 50 dba, räknat som årsmedeldygn, underskridas på delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 dba underskridas på dessa ytor. Dessa nivåer motsvarar de nivåer som enligt 3 i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör underskridas på en uteplats vid nya bostadsbyggnader för att förebygga olägenhet för människors hälsa. En målsättning kan vara att övriga vistelseytor inom skolgården har högst 55 dba som ekvivalent nivå samt att den maximala nivån 70 dba överskrids maximalt 5 ggr per genomsnittlig maxtimme. De ekvivalenta nivåerna i tabell 1 är även snarlika rekommendationer i vägledning från Boverket. Enligt Naturvårdsverkets Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik, NV September 2017, bör ljudnivåerna på en skolgård ej överskrida: *Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn under den tid som skolgården nyttjas.

43 Eskilstuna kommun (52) Kartläggningen visar bullerspridningen för buller från Vasavägen vid förskolan Hattmakaren och Skogsängsskolan idag. Karta: Buller från väg och tåg (leq24) och maxvärde buller från väg idag (år 2016) Eskilstuna kommun Lantmäteriet 2017 Förändringar ÅF har på uppdrag av Eskilstuna kommun tagit fram en bullerutredning ( ) för det aktuella planområdet. Bullerutredning kommer fram till följande slutsatser: Inomhus Med lämpliga val av fönster, ytterväggar och eventuella uteluftdon kan god ljudmiljö inomhus erhållas med stängda fönster. Observera att ljudkraven varierar med fönsterstorleken, rumsstorlek, val av ventilation och ytterväggskonstruktion. Framtagande av ljudkrav och granskning av yttervägg kan göras i den fortsatta projekteringen.

44 Eskilstuna kommun (52) Illustration: Ekvivalent ljudnivå fasad ÅF Maximal ljudnivå (dagtid kl 7-18) fasad. Utomhus De områden där riktvärdena överskrids på förskolan och skolans västra sida mot Vasavägen är större för ekvivalenta än maximala ljudnivåer varför de ekvivalenta ljudnivåerna kan anses styrande för var verksamhet bör bedrivas. Ytor på skolgården avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet bedöms kunna anordnas så att riktvärdena innehålls med avseende på ekvivalenta och maximala ljudnivåer. Dessa bör då anordnas inom de med ljusgrönt markerade områdena på kartan för ekvivalent ljudnivå. Så kallade övriga vistelseytor inom skolgården kan även anordnas inom områden markerade med mörkgrönt på kartan för ekvivalent ljudnivå. Illustration: Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå (dagtid kl 7-18) utbredning 1,5 m ö m. ÅF

45 Eskilstuna kommun (52) Markföroreningar Förutsättningar Inom planområdet finns inga potentiellt förorenade områden registrerade i Länsstyrelsernas databas EBH-stödet. Området anlades på 60/70-talet och fyllnadsmassor från den tiden kan innehålla förhöjda halter av föroreningar. En oljeförorening har påträffats inom Skogsängsskolan och delvis åtgärdats. Oljeföroreningen påträffades i samband med schaktarbeten för tillfälliga skolpaviljonger på östra delen av skolgården. En anmälan till Miljökontoret upprättades och åtgärderna redovisades i en slutrapport upprättad av Structor daterad tillsammans med en översiktlig markmiljöundersökning daterad Med anledning av kvarlämnad oljeförorening har porluft i jorden och inomhusluft i skolans byggnader undersökts. Porluftsundersökningen utfördes med screening i 57 punkter vilket redovisas i PM av Structor daterat Porluftsundersökningen bekräftar oljeförorening på skolgården mellan byggnaderna. Inomhusluften i skolans byggnader har undersökts i ett flertal mätpunkter vid fyra tillfällen, vilket redovisas i Structors rapport daterad Halterna i inomhusluften är lägre halter än halva riktvärdet och föreligger ingen exponeringsrisk i dagsläget. Rekommendationen är att åtgärda oljeföroreningen i mark när förhållandena på skolgården förändras. I syfte att ytterligare avgränsa och beräkna mängder förorenad jord utfördes en kompletterande miljöteknisk markundersökning, se Structors rapport daterad Bilden nedan är från den sistnämnda rapporten och visar bedömd utbredning av oljeförorening markerat i rött. I undersökningen påträffades ytterligare oljeförorenad jord i en av åtta provtagningspunkter, vilket avgränsas av omgivande provtagningspunkter. Undersökningarna inom det oljeskadade området visar att det förekommer drygt en meter fyllning varav en halvmeter utgörs av mörkt missfärgad fyllning som överlagras av ljusare bärlager med asfalt ovan. Under fyllningen finns torrskorpelera i vissa punkter och morän i andra. Förhöjda halter av olja förekommer i huvudsak i den mörkt missfärgade fyllningen som har inslag av tegel och gjutsand. Andra föroreningar såsom bly, koppar, kadmium och PAH förekommer i halter över KM i den oljepåverkade fyllningen, men det är oljeföroreningen som styr föroreningssituationen. Kännedomen om oljeföroreningen är god, de (acceptabla) risker den medför idag är väl kartlagda och den är planerad att åtgärdas i samband med att detaljplanen genomförs, se nästa rubrik. Illustration: Flygfoto över fastigheten Hövligheten 1. Bedömd utbredning av förorening visas i de två röda områdena. Streckade ytor är planerade nybyggnader och röda byggnader med röd linje är befintliga byggnader. Structor

46 Eskilstuna kommun (52) Planområdet är större än det område som har undersökts med anledning av oljeföroreningen. En översiktlig miljöteknisk markundersökning utfördes därför, se Norconsults rapport daterad När undersökningen planerades var planområdet större och omfattade flerbostadshusen på angränsande fastigheter norrut. Invid flerbostadshusen, utanför planområdet, påträffades PCB i ytlig jord i halter över generella riktvärdet för KM. Analyser av ytlig jord i provtagningspunkter belägna närmare planområdet uppvisar däremot inte några detekterbara halter av PCB. Byggnaderna på Hövligheten 1 ingick i en inventering av PCB i fogar som utfördes av Eskilstuna kommunfastigheter år 2008 och visar att det inte föreligger något saneringsbehov av fogarna. Flertalet av de byggnader som ingick i inventeringen kommer att rivas, se nästa rubrik. Grundvatten har inte varit möjligt att undersöka i området, det har inte varit blött i några borrhål och de grundvattenrör som ändå installerats har varit torra. Planområdet är beläget mellan två höjder med berg, det är tunna jordlager med morän som i söder övergår till lera. En vattendelare för ytvattenavrinning finns där Vasavägen är som högst vid Hattmakaren 2 och sammantaget är förutsättningarna för grundvattenbildning dåliga. Förändringar Detaljplanen möjliggör en etappvis rivning och nybyggnad av skolan. I en första etapp kommer planerad utbyggnad söderut utföras, se rastrerat område i bilden ovan. I en andra etapp rivs befintliga skolbyggnaden närmast Vasavägen och en ny uppförs på samma plats. I en tredje etapp rivs de två mindre befintliga skolbyggnaderna och de temporära paviljongerna. I samband med dessa arbeten anläggs en ny skolgård. Med hänsyn till förutsättningarna är valet av åtgärdsteknik givet och det behövs ingen separat åtgärdsutredning. Den tunna jordlager och oljeföroreningen är lätt tillgänglig för åtgärd i samband med kommande bygg- och anläggningsarbeten. Oljeföroreningen kommer att åtgärdas med schakt och avlämning av förorenade jordmassor till extern mottagningsanläggning. En separat riskbedömning bedöms inte behövas vare sig för att beskriva riskerna med nuvarande situation eller som stöd för att välja åtgärdsmål. Riskerna med den nuvarande situationen är med stöd av utförda utredningar väl utredda och visar inte på något omedelbart åtgärdsbehov. Åtgärdsmålen ansätts till Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och därmed bedöms riskerna acceptabla för människa och miljö även i ett långt perspektiv. Åtgärderna kommer att beskrivas detaljerat i anmälningsärenden till Miljökontoret. Provtagning av schaktbotten behöver utföras för kontroll av att åtgärdsmålen uppfylls. I samband med schakt av föroreningar behöver tillräckliga skyddsåtgärder vidtas för att minimera exponering, spridning, lukt och risker i arbetsmiljö för de som utför åtgärderna och för skolans verksamhet. Mängden förorenad jord som behöver åtgärdas är beskriven i utförda undersökningar och utgör ett underlag för Eskilstuna kommunfastigheters ekonomiska kalkyl av åtgärderna. Marksaneringen vid Skogsängsskolan regleras genom att villkora startbesked för byggnation, så att det inte får ges förrän markföroreningar har avhjälpts [a1]. Byggnader som rivs kommer att inventeras avseende miljöstörande material (t ex asbest) innan rivning. Risker Det finns inga kända riskobjekt i eller i närheten av planområdet.

47 Eskilstuna kommun (52) Teknisk försörjning Vatten och avlopp Förutsättningar Planområdet ligger inom verksamhetsområde för VA och det finns ett utbyggt VAsystem i området. Samtliga ledningar är anlagda mellan år 1962 och1964. Fastigheten är redan anslutet till VA-systemet. VA-anläggningen har kapacitet för den ökade belastningen som en utbyggnad av skolan och förskolan innebär. Förändringar Tillräckligt avstånd till befintliga ledningar regleras med planbestämmelse u1 och prickmark. Tillkommande bebyggelse ligger cirka 5 m från befintliga VA-ledningar. El Förutsättningar Från befintlig transformatorstation 65T39 (Vasavägen 33) har skolans/förskolans anslutning utökats till 400A år Idag utnyttjas denna till knappt 50%. Förändringar Eskilstuna Energi och miljö (EEM) bedömer att dagens transformatorstation kan tillgodose det ökade behovet som är kopplat till utbyggnaden av både förskolan och skolan. Om det i framtiden skulle finnas ökat behov, ger E-området i plankartan förutsättningar till att kunna placera en ny transformatorstation med två transformatorer söder om befintlig station. En ny transformatorstation bör inte ligga mer än cirka 40 m från befintlig. Kablar ska i så fall så långt möjligt placeras i gatumark, dvs trottoar eller cykelbana. Avståndet från transformatorstation till närmsta brännbara byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter. Avstånd till befintliga ledningar regleras med planbestämmelsen u1 och prickmark. Tele Bredband Fjärrvärme Avfall Föreslagna förändringar bedöms inte medföra förändringar avseende tele. Planområdet ligger inom distributionsområdet för stadsnät. Skolan och förskolan är anslutna via ledningar från Torggatan. Framtida värmebehovet efter utbyggnaden av förskolan, skolan, kök och matsal bedöms ligga inom dagens kapacitet. Avstånd till befintliga ledningar regleras med u-område i plankartan. Förutsättningar Avfallshanteringen i Eskilstuna kommun drivs av Eskilstuna Energi och Miljö (EEM). Avfallshanteringen av förskolan/skolan sker i ett källsorteringshus på fastigheten. Angöringen sker via Vasavägen. Förändringar I samband med utbyggnad av skolan/förskolan kan det ske en omplacering och/eller komplettering av befintliga källsorteringshus. Placeringen ska ha bra tillgänglighet och säkerhet. Sophusens exakta placering hanteras i bygglovet. Avstånd från avfallsstationer till sopbilen får inte överstiga 30 meter. Lutningen på gatan får inte vara mer än 12 %. Vid anläggande av en vändplan ska diametern vara minst 18 meter för att en sopbil ska kunna svänga.

48 Eskilstuna kommun (52) Vasavägens utformningen ska ge utrymme för uppställning av soptunnor för fastigheter längs Vasavägen. Dagvatten För dagvatten gäller Eskilstuna kommunkoncerns riktlinjer för dagvattenhantering (antagen av KF ). Riktlinjerna innehåller bl a krav för olika bebyggelsetyper i nya och befintliga områden. Krav för skolor i samband med bygglov, nya detaljplaner och detaljplaneändringar i befintliga områden är: Fördröjning krävs vid förtätning av befintligt område genom nybyggnation. Fördröjning krävs normalt inte vid ombyggnation utom i de fall fastighetens geografiska läge t ex nära vattendrag ställer krav på detta. WRS AB har på uppdrag av Eskilstuna kommun tagit fram en dagvattenutredning ( ) för det aktuella planområdet. Syftet med dagvattenutredningen är att visa på hur dagvatten kan hanteras inom planområdet och att ta fram lämpliga alternativ för dagvattenhantering som uppfyller kraven på rening och fördröjning enligt kommunens gällande policy. Förutsättningar Skolgården på Skogsängsskolan är idag till största del asfalterad medan förskolan har mer gröna inslag. Den befintliga dagvattenhanteringen i planområdet består av ett lokalt dagvattennät med dagvattenbrunnar i gata, på parkeringar, förskole- och skolgård. Dagvattennätet inom planområdet har utlopp i tre olika punkter vilket bildar tre tekniska avrinningsområden. För mer information se dagvattenutredningen. Karta: Ytavrinning och dagvattenhantering inom området WSR Enligt Eskilstunakartans inventering av flödesvägar och lågpunkter, ligger området i låg risk för översvämningar vid skyfall. Höjdsättningen av kvartersmark är viktigt med avseende på dagvattnet. Det finns ett antal lågpunkter i planområdet som bör användas för dagvattenhanteringen. Förändringar Ombyggnationen innebär inte en betydande flödes- eller föroreningsökning men det innebär en möjlighet till förbättring av dagvattenhantering inom området. Recipienten för dagvatten från området är Eskilstunaån som varken uppnår god kemisk eller ekologisk status. Dagvattenhanteringen ska följa kommunens riktlinjer för dagvattenhantering och dagvattenutredningen som tillhör detaljplanen (se bilaga 2).

49 Eskilstuna kommun (52) Norr om den föreslagna förskolbyggnaden riskerar vatten bli stående under större regn då det är ett hydrauliskt instängt område. För att minska risk för översvämningar och skador på byggnader får ytan intill förskolan inte hårdgöras [n3]. Räddningstjänsten Förutsättningar Räddningstjänstens tillgänglighet till området är inom normal insatstid. Brandposter finns på förskolgården mot Skogsängsparken och söder om Skogsängsskolan vid Vasavägen. Dock är det oklart vilken kapacitet eller vilken tillstånd brandposten på förskolgården är i. Enligt räddningstjänsten används idag Champinjonvägen och GC-vägen Skogsängsslingan som angreppsväg vid eventuella insatser och/eller parkeringen vid förskolan som insatsplats. Vägen in mot skolgården via grindarna vid lastintaget bör förbättras. Framkomlighet, tillgänglighet och tillgång till vatten vid händelse av en räddningsinsats måste beaktas i bygglovet och i projekteringen (föreskrifter och råd i BBR). Byggnader ska vara åtkomliga för räddningsinsatser och en särskild räddningsväg ska anordnas om inte gatunätet ger åtkomlighet. Allmänna rådet anger att avståndet mellan räddningsfordons uppställningsplats och byggnadens angreppspunkt ska understiga 50 meter. Vidare anges att längden på tillträdesväg ska begränsas i förskolor och allmänt råd anger att avståndet från närmaste angreppspunkt till den mest avlägsna delen i ett utrymme inte bör överstiga 50 meter. Om utrymning ska ske med hjälp av räddningstjänstens höjdfordon behöver bl a följande tas i beaktning: placering av träd, storlek och hållfasthet på körbana och dylikt för väg till byggnaderna. Fri höjd för angreppsväg är 4 m. Uppställningsplatsen för höjdfordon ska ha en yta om 12 x 5 m, men utformningen är variabel. Förändringar Nya tillbyggnaden för förskolan nås antingen via uppställningsplats på GC-vägen längs Vasavägen/vändplanen intill tillbyggnationen. Från Vasavägen är det cirka 50 m till närmsta entrén i befintlig förskola. Bredden för en räddningsväg in på fastigheten är dock begränsad (ca 4,0 m) med hänsyn till befintliga skyddsvärda träd och utrymningstrappa. Ytan intill befintlig förskola behöver kunna användas för fördröjning av dagvatten i ett instängt område vilket kan begränsa utformningen av uppställningsplats där. Befintliga förskolan kan dock även fortsättningsvis nås via Champinjonvägen och GC-vägen Skogsängsslingan som är cirka 3 m bred. Där finns det möjlighet att skapa en uppställningsplats på GC-vägen Skogsängsslingan. Beroende på placering av uppställningsplats och grind kan befintlig förskolan nås inom 50 m avstånd från uppställningsplatsen. I och med att snöröjning sker med tunga maskiner på GC-vägen Skogsängsslingan bedöms den kunna användas som räddningsväg. Det saknas dock information om bärigheten. Ur ett planperspektiv är alternativet Skogsängsslingan att föredra. Även vid Skogsängsskolan kan räddningsinsatser ske via Vasavägen och Champinjonvägen/Skogsängsslingan. Om problem med parkerande bilar längs Champinjonvägen uppstår efter utbyggnaden av skolan kan det behövas enkelsidigt parkeringsförbud för att säkerställa räddningstjänstens möjlighet att nå Skogsängskolan och förskolan.

50 Eskilstuna kommun (52) Administrativ Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från att detaljplanen har vunnit laga kraft. Ändrat lov Marklov krävs även för fällning av träd med en diameter större än 20 cm vid stamhöjd 1 meter. GENOMFÖRANDE Organisatoriska frågor Tidplan Maj 2019 Granskning Augusti 2019 SBN antar detaljplanen September 2019 Detaljplanen vinner laga kraft förutsatt att den inte överklagas. Genomförandetid är fem år från det att detaljplanen vinner laga kraft. Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Genomförandetid Genomförandetid Huvudmannaskap Ansvarsfördelning Eskilstuna kommun ansvarar för och bekostar samtliga arbeten som ska utföras inom kvartersmark. Eskilstuna kommun ansvarar för och bekostar eventuell flyttning av vatten-, avlopps-, fjärrvärme- och elledningar samt tele/bredbandsledningar inom kvartersmark. Eskilstuna kommun bekostar även erforderliga åtgärder för dagvattenhanteringen i enlighet med dagvattenutredning och detaljplanen. Eskilstuna kommun ansvarar för att uppföra allmänna vägar och gång- och cykelvägar inom planområdet. Kommunen ansvarar dessutom för att dagvattenanläggningar i enlighet med detaljplanen uppförs. Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM AB) ansvarar för anläggande samt drift och underhåll av vatten- och avloppsledningar, fjärrvärmeledningar och bredband fram till anslutningspunkt. Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB (EEM Elnät AB) ansvarar för anläggande samt drift och underhåll av elledningar fram till anslutningspunkt. Telia Sonera AB/Skanova ansvarar för anläggande samt drift och underhåll av tele- & fibernätsledningar fram till kopplingspunkt. Etappindelning och utbyggnation Innan skolan byggs om kommer en kompletterande lekyta iordningsställas i parkmarken direkt öster om skolan. Om- och tillbyggnation av förskolan samt nybyggnation av den södra skolbyggnaden planeras ske parallellt från kvartal 1 år 2020 till kvartal 3 år 2021.

51 Eskilstuna kommun (52) Rivning av befintlig skolbyggnad planeras ske kvartal 2/3 år Nybyggnation av skolbyggnaden som löper parallellt med Vasavägen planeras ske kvartal 3 år 2021 till kvartal 4 år Ny skolgård anläggs i samband med denna byggnation. Ombyggnation av Vasavägen kan ske när ovanstående byggnationer avslutats. Kända- och eventuellt nyfunna markföroreningar kommer åtgärdas i samband med respektive åtgärd ovan. Fastighetsrättsliga frågor Berörda fastigheter Servitut Berörda fastigheter är Vilsta 2:1 och Hövligheten 1. Båda ägs idag av Eskilstuna kommun. Inom planområdet finns två stycken servitut för starkströmsledning och transformatorstation. Om dessa anläggningar behöver flyttas ska nya servitutsavtal upprättas. All kvartersmark inom planområdet ska regleras så att den ligger inom fastigheten Hövligheten 1. Det innebär att delar av Vilsta 2:1 kommer regleras över till Hövligheten 1. Fastighetsbildningen ombesörjs och bekostas av Eskilstuna kommun. Fastighetsbildning Gemensamhetsanläggningar Inga gemensamhetsanläggningar påverkas av planens genomförande. Ledningsrätt Respektive ledningsägare ansöker om och bekostar ledningsrätt för sina ledningar och tillhörande anläggning. Kommunen upplåter marken utan ersättning. Ekonomiska frågor Kostnader Detaljplanen bekostas av Eskilstuna kommun. Eskilstuna kommun bekostar och utför de byggnader och anläggningar på kvartersmark som möjliggörs enligt detaljplanen. Eskilstuna kommun bekostar och utför gator och gång- och cykelvägar på allmän platsmark. Kommunen bekostar anslutning av kvarteret till elnät, vatten- och avloppsnät samt till fjärrvärmenät enligt gällande taxa. Kommunen bekostar den fastighetsbildning som behövs för att genomföra detaljplanen. Tekniska frågor El Tele & Planområdet är anslutet till elnätet. EEM Elnät AB bedömer att befintlig kapacitet är tillräcklig. Planområdet är anslutet till tele- och bredbandsnät.

52 Eskilstuna kommun (52) bredband Vatten och avlopp Fjärrvärme Parkering Dagvatten Marksanering Planområdet är anslutet till vatten- och avloppsnätet. EEM AB bedömer att befintlig kapacitet är tillräcklig. Planområdet är anslutet till fjärrvärmenätet. Beroende på kommande byggnation kan nya anslutningspunkter eventuellt behöva upprättas. Skolan och förskolans behov av parkeringsplatser löses genom anordnande av 22 stycken gatstensparkeringar längs Vasavägen. Parkeringarna utförs inom allmän platsmark. Dagvatten för planområdet ska hanteras i enlighet med den utredning som tagits fram av WRS och som utgör underlag till detaljplanen. Inom planområdet finns kända markföroreningar. I samband med kommande byggnation ansvarar Eskilstuna kommun för att marken saneras i erforderlig utsträckning. ARBETSGRUPP Arbetet med detaljplanen har bedrivits i projektform. Biträdande planhandläggare på planavdelningen är Charlotte Bäckstrand. Medverkande tjänstemän har varit: Anes Zec Charlotta Kjellström Conny Pettersson Crafton Caruth Daniel Ängmo Emina Jusic Fredrik Eklund Joakim Persson Johan Carlsson Josefine Bolander Karin Schött Karin Stolt Katarina Einarsdotter Kristoffer Brorsson Lars Uno Nording Linda Nilsson Linus Andersson Marika Lundkvist Mats Jansson Melissa Martinez Hernandez Peter Estberg Michael Eklind Sara Kaj SBF/Projekt och GIS SBF/Park och naturavdelningen EEM/Avfall EEM/Dagvatten SBF/Utvecklingsenheten Miljökontoret SBF/Park och naturavdelningen KLK/Fastighet och exploatering EEM/Värme KoF/Offentlig konst SBF/Projekt och GIS SBF/Planavdelningen KLK/Fastighet och exploatering SBF/Bygglovsavdelningen SBF/Gatuavdelningen SBF/gatuavdelningen SBF/Planavdelningen BUF/Barn- och utbildn.förvaltningen EEM/VA SBF/Gatuavdelningen BUF/Barn- och utbildn.förvaltningen EEM/El Miljö-och räddning/räddningstjänst

53 Eskilstuna kommun (52) Sofia Berenárd Torsten Gustafsson Urban Svantesson SBF/Gatuavdelningen KLK/Fastighet och exploatering KLK/Fastighet och exploatering Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Jacob Lithammer Planchef Vanessa Scheffler Planarkitekt

54 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (10) Stadsbyggnadsförvaltningen SBN/2017: Planavdelningen Vanessa Scheffler, Antagandehandling Detaljplan för Hövligheten 1 m fl (Vasavägen) Skogsängen Eskilstuna kommun Behovsbedömning/Avgränsning av MKB Planprocessen Enligt 6 kap 5 Miljöbalken och lagen om strategiska miljöbedömningar av planer och program skall kommunen genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner som kan medföra en betydande miljöpåverkan. Som stöd för kommunens ställningstagande görs en undersökning i ett tidigt skede av planarbetet. Om undersökningen visar på en betydande miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras i form av en miljökonsekvensbeskrivning(mkb). I undersökningen finns 3 alternativ: Ja indikerar att planförslaget kommer att leda till en betydande miljöpåverkan i enskild aspekt eller sammanvägt med andra aspekter. Nej indikerar att planförslaget inte kommer att leda till en betydande miljöpåverkan enskilt eller i en sammanvägd bedömning. Osäker indikerar att det finns en osäkerhet och att frågan kräver djupare analys för att ett ställningstagande ska kunna göras. Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs under planarbetet kan innebära att bedömningarna måste omvärderas.

55 Eskilstuna kommun 2 (10) Avgränsning planområdet Eskilstunakartan Inledning Planens syfte Detaljplanen tar sitt avstamp i stadsläkningsarbetets mål och strategier och deras konkretisering för Skogsängen i planprogrammet Skogsängen. Planprogrammet visar på ett antal stadsbyggnadsprinciper och ger en inriktning för det fortsatta detaljplanearbetet i Skogsängen. Det syftar till att öka möjligheterna till en långsiktigt god stadsutveckling i Skogsängen. Detaljplanen ska ge förutsättningen att bygga till förskolan samt ersätta befintlig skola med en nybyggd skola. Volymen och gestaltningen av byggnaderna ska ta hänsyn till stadsbilden och barnens behov av friytor. Delar av gatu-, natur- och parkmark ändras till kvartersmark för att kunna utöka förskole- och skolgården. Vasavägen förändras till ett mer stadsmässigt gaturum som prioriterar fotgängare och cyklister. Detaljplanen syftar också till att stärka det offentliga rummet som attraktivt vistelse- och mötesplats och höja befintlig kvalité. Viktiga kopplingar genom området kompletteras och stärks. Entrén till Skogsängsparken söder om Skogsängsskolan förtydligas och gestaltas med omsorg. Ekosystemtjänster ska vara utgångspunkten i utformningen av den gröna miljön.

56 Eskilstuna kommun 3 (10) Översiktlig beskrivning av planområdet Planområdet ligger i stadsdelen Skogsängen och omfattar förskola, skola och stora delar av Vasavägen. Vasavägen är en överbred gata med dagens mått och återspeglar dåvarande planeringsideal med trafikseparering. Längs stora delar av vägen saknas rumsliga kanter och vägen upplevs mer som trafikrum än stadsrum. Det finns ett GC-väg längs Vasavägen och genom Skogsängsparken. En viktig koppling för gående går via skolgården. Alla dessa kopplingar kan utvecklas vidare när det gäller funktion och upplevelse. Skogsängsparken utgör en viktig del i den gröna strukturen. En koppling mellan Skogsängsparken och Thuleparken längs Vasavägen är viktig men saknas idag. Norr om förskolan finns en spridningskorridor från Skogsängsparken. Skolgården är i huvudsak asfalterad. Förskolgården är mer varierad och har även tillgång till gräsmatta och skogsdunge. Närheten till Skogsängsparken erbjuder stor tillgång för barn till grönytor av olika karaktär (öppna grönytor, stadsnatur med delvis höga naturvärden). Miljöbalken Bestämmelser Är ett genomförande av planen förenligt med bestämmelserna om hushållning med mark och vatten i 3 och 4 kap miljöbalken? Iakttas gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken? Kommer området att tas i anspråk för sådant ändamål som omfattas av bestämmelserna i PBL 4:34 om krav på MKB? Ja x x Nej Osäker Kommentar Tillbyggnation/nybyggnation av förskola/skola sker mestadels på asfalterad parkeringsyta (förskola) eller asfalterad skolgård (skola). Placeringen bedöms vara lämplig för ändamålet och hushålla med mark. Placeringen av skolan tar hänsyn till platsens förutsättningar och naturmiljön. När det gäller placeringen av förskolan har två alternativ utretts där föreslagna alternativet bedöms ha mindre påverkan på kringliggande naturmiljön. Skogsängsparken bedöms vara tillräcklig stor till yta för att kunna tillgodose behovet av grönområden även med kommande förtätning. Områden som i sin helhet är av riksintresse berörs inte av förändringar i planområdet. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft uppfylls i området. Miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller utreds i en bullerutredning som visar bullerpåverkade ytor på förskole- och skolgården. Vattenförekomster samt fisk- och musselvatten är ej aktuella i området. x Planområdet kommer inte att tas i anspråk för ett sådant ändamål som nämns i PBL 4:34.

57 Eskilstuna kommun 4 (10) Gällande regleringar och skyddsvärden Förordnanden/skydd Berör planen område med lagenligt skyddad natur enligt miljöbalken? Berör planen kulturreservat, byggnadsminnen eller fornminnen? Riksintressen Berör planen riksintresse för natureller kulturminnesvård, rörligt friluftsliv eller Natura 2000-område? Högt naturvärde Berör planen område, som bedömts ha högt regionalt eller kommunalt naturvärde? Ja x x Nej Osäker Kommentar x Naturreservatet Vilsta som även är Natura 2000 område (Art- och habitatdirektivet SCI/SAC) ligger cirka 100 m söder om planområdet. En arkeologisk utredning har gjorts. Inga fornminnen har funnits inom planområdet. Arkeologiska åtgärder bedöms inte behövas under kommande planarbeten. Planområdets norra del ligger inom zonen för fornminnen, men bedöms inte ha betydande påverkan på fornminnet (RAÄ Eskilstuna 279:1 Depotfynd, bevakningsobjekt). Angränsande till planområdet ligger St Andreas kyrka, ett kyrkligt kulturminne enligt 4 kap. KML som dock inte omfattas av tillståndsplikt enligt 4 kap. 2-3 KML. Planförslaget bedöms inte påverka kyrkliga kulturminnen. x Planområdet angränsar i nordvästliga delen till Riksintresse för kulturmiljövård. Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset. Skogsängsparken är en tallskog som fyller rekreativa behov men utgör också en livsmiljö för växter och djur. En naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald har gjorts för planprogrammet som visar att det finns naturvärdesklasser 2, 3 och 4. Park- och naturmark i anslutning till förskolan är redan idag delvis inhägnad som förskolgård. Dessa ytor föreslås utökas och bli kvartersmark. Utvidgningen av kvartersmark i de nordöstra delarna berör klass 2 och 3 enligt NVI. Parkmark i anslutning till skolan utgörs idag av gräsmatta och föreslås bli kvartersmark fram till befintlig GC-väg (Skogsängsslingan). Ytorna bedöms inte ha höga naturvärden för biologisk mångfald. Parkmarken öster om GC-vägen som föreslås som komplementyta för skolan/förskolan har naturvärdesklass 4.

58 Eskilstuna kommun 5 (10) Skyddsavstånd Lokaliseras planerade verksamheter så att skyddsavstånd till befintlig bebyggelse inte uppfylls? x Spridningskorridoren norr om förskolan bibehålls i sin sträckning, men blir smalare vid Vasavägen än idag. Förskolans tillbyggnad sker ut mot Vasavägen där delvis hårdgjord yta kan tas i anspråk. Placeringen smalnar av spridningskorridoren där den är som tjockast. Sträckan i sig upprätthålls dock och blir del av förskolgården. Ett tidigare förslag med tillbyggnad av förskola genom att förlänga befintlig byggnad norrut har valts bort. Tillbyggnaden hade hårdgjort ytor som är gröna idag, gått in i spridningskorridoren och medfört större markingrepp pga topografin. Som kompensation för ingreppen i spridningskorridoren in norr föreslås stärka en grön koppling från Vilsta friluftsområdet via skolgårdens södra del mot Skogsängsparken. Kopplingen kan framför allt förbättras genom stödplantering av träd (tall, ek). I norra delen av Vasavägen föreslår planförslaget grönytor mellan körfält och GCvägen för att på sikt kunna skapa en grön koppling mellan Skogsängsparken och Thuleparken. Planförslaget pekar inte ut några ytor för verksamhetsändamål. Effekter på miljön Mark Kan ett genomförande av planen skada befintliga markförhållanden? Ligger delar av planområdet inom det av SMHI karterade riskområdet för översvämning? Kan miljö- och hälsofarliga ämnen finnas lagrade i marken? Ja Nej Osäker Kommentar x Det finns ingen känd risk för skred, ras eller erosion i området. Bebyggelsen ligger i huvudsak på redan hårdgjort mark vilket begränsar ingreppet i befintliga markförhållanden. x Det finns en lågpunkt för dagvatten söder om Skogsängsskolan som dock inte sammanfaller med den nya planerade byggnationen. Tillbyggnation av förskolan bildar ett mindre instängt område. Dagvattenutredningen beskriver olika dagvattenlösningar. x Markföroreningar har utretts, avgränsats och den framtida hanteringen beskrivs i planbeskrivningen.

59 Eskilstuna kommun 6 (10) Luft och klimat Kan ett genomförande av planen medföra försämringar av luftkvalitén eller förändringar av klimatet? Vatten Kan ett genomförande av planen medföra försämringar av vattnets kvalité eller orsaka förändrade flödesmönster? Vegetation Kan ett genomförande av planen påverka vegetationsförhållandena i området? Djurliv Kan ett genomförande av planen påverka djurlivet i området? Stads-/landskapsbild Kan ett genomförande av planen påverka stads/landskapsbilden? Miljöpåverkan från omgivningen Kan befintlig miljöstörande verksamhet i omgivningen ha negativ inverkan på projektet? x x x x x x Hastigheten och därmed utsläppen längs Vasavägen bedöms minska när utformningen förändras. Mikroklimatet bedöms påverka positivt när Vasavägen och skolgården får fler inslag av grönska. Samtidigt bedöms mikroklimatet påverkas negativt när skogsdungen norr om förskolan minskas till sin yta. Planområdet ligger inte i närheten av ett yteller grundvattentäkt. Dagvattenutredningen beskriver hur dagvattnet kan hanteras i området. I och med att Vasavägen får inslag av grönska förbättras möjligheterna till hantering och rening av dagvattnet på dessa ytor. Tillbyggnaden av förskolan påverkar ett antal skyddsvärda träd i skogsdungen/spridningskorridoren intill Vasavägen. Vid Thuleparken föreslås en mindre yta intill busshållplatsen ändra markanvändning till gata. Detta skapar på sikt förutsättningar för en mer trafiksäker utformning av hållplatsen med refug. Befintliga träd i parken har mätts in för att i möjligaste mån kunna undvika påverkan i planerings- och byggfasen. Variationen av trädarter kan med fördel ökas i samband med nya trädplanteringar. Pollinerande växter på kvartersmark men även på allmän platsmark är möjligheter för att öka mångfalden när det gäller vegetationen. Fler möjligheter kan finnas genom att kombinera dagvattenhantering och vattentåliga växter. Kopplingar mellan Skogsängsparken och Thuleparken i norr samt mellan Skogsängsparken och Vilsta friluftsområde ska stärkas vilket bedöms vara fördelaktig för djuren. Skogsdungen norr om förskolan är del av en annan spridningskorridor. Sträckningen bibehålls, men blir mindre i bredd jämfört med idag. Tillbyggnaden till förskolan och nya skolbyggnaden kommer att ge Vasavägen nya rumsliga kanter. Vasavägen planeras få inslag av grönska i olika omfattning längs sträckan. Stadsbilden längs Vasavägen kommer att förändras från trafikrum till stadsrum och gatans barriäreffekt mellan angränsande stadsdelar bedöms minska. Det finns inga kända miljöstörande verksamheter i omgivningen som kan antas ha negativ inverkan.

60 Eskilstuna kommun 7 (10) Effekter på hälsa och säkerhet Störningar Kan ett genomförande av planen medföra störningar; t ex utsläpp, buller, vibrationer, ljus? Säkerhet Kan ett genomförande av planen ge effekter på hälsa och säkerhet? Barn och ungdomar Kommer planen att påverka barn och ungdomar negativ? Ja Nej Osäker Kommentar x x x Skogsängen ligger enligt översiktsplanen 2030 utanför högriskområde för radon. Skolans fritidsdel där högre radonvärden uppmätts kommer att ersättas genom nybyggnation. Vasavägen är inte utpekad som rekommenderad väg för transport av farligt gods. Föreslagen vinkelbyggnad har samma byggnadsarea som skolan idag, men ger barnen tillgång till en större sammanhållen skolgård där en större yta följer Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik. Kvaliteten och andelen grönska ska öka enligt Barn- och utbildningsförvaltningen. Tillbyggnaden för förskolan placeras mot Vasavägen istället för att ansluta till befintlig byggnad norrut så att större ytor följer Naturvårdsverkets riktvärden för buller. GC-vägen som leder genom Skogsängsparken (Skogsängsslingan) till Skogsängsskolan och Vilstastigen är trafikseparerad och säker. GC-vägen längs Vasavägen breddas för att förbättra trafiksäkerheten. Uppehållskvaliteten ökar genom gröna inslag. När det gäller friytan kompenseras utökningen av verksamheten delvis genom att ändra parkmark till kvartersmark, så att de inhägnade gårdarna kan utökas. Trots dessa åtgärder kommer Boverkets rekommendationer för friyta/barn inte kunna uppfyllas inom inhägnade gårdarna. Skogsängsparken med bollplan och stadsnatur föreslås användas som komplement till skolgården. Skogsängsparken kan nås trafiksäkert direkt i anslutningen till skolgården. Parken bedöms till yta vara tillräckligt stort för att kunna tillgodose dagens och framtida behov av friyta i stadsdelen (både skol- och förskolebarn samt boende). Även Vilsta friluftsområde ligger ca 150 m från skolan/förskolan och kan nås via separerade GC-vägar.

61 Eskilstuna kommun 8 (10) Effekter på hushållning av mark, vatten och andra resurser Mark- och vattenanvändning Kan ett genomförande av planen medföra avsevärd förändring av mark och vattenanvändning i området? Naturresurser Kan ett genomförande av planen medföra ett avsevärt uttömmande av någon ej förnyelsebar naturresurs? Transporter/Kommunikation Kan ett genomförande av planen ge upphov till betydande ökning av fordonstrafik? Rekreation, rörligt friluftsliv Kan ett genomförande av planen försämra kvalitén eller kvantiteten på någon rekreationsmöjlighet? Kulturminnesvård Kan ett genomförande av planen negativt påverka område med fornlämning eller annan värdefull kulturhistorisk miljö? Ja Nej Osäker Kommentar x x x x x Planförslaget ger förutsättningar för att förbättra trafiksituationen för gående och cyklister. Det är dock svårt att veta hur fördelningen mellan trafikslagen ser ut när antalet barn ökar på både förskolan och skolan. Leveranserna till skolan/förskolan bedöms inte öka avsevärt som följd av utbyggnationen. Utökningen av förskole- och skolgården på parkmark minskar omfattningen parkmark som är allmän tillgänglig. Tillgång till grönytor bedöms dock vara tillräckligt stora i stadsdelen för att kunna tillgodoses dagens och framtida behov av boende i området. Gestaltningen av skolgården kan bidra till en grönare övergång mellan skolgården och Skogsängsparken. Skolgården kan bli en tillgång för stadsdelen efter skoltid där skolgården kan användas som lek- och mötesplats. En arkeologisk utredning visar att fornlämningar ligger utanför planområdet. Skogsängen planerades och byggdes vid slutet av 1960-talet av allmännyttan. Befintlig bostadsbebyggelse pekas ut som kulturmiljö av lokalt intresse och är mycket välbevarade med ett högt kulturhistoriskt värde. Enligt kulturmiljöanalysen utgör själva funktionen av skola och barnstuga ett viktigt och känsligt uttryck för kulturmiljön. En förändring av de fysiska strukturerna bedöms dock inte påverka områdets sammantagna värde och möjlighet till läsbarhet. Angränsande områden som utgör uttryck för riksintresset bedöms inte påverkas. Övergripande miljömål och bärkraftsprinciper Långsiktiga miljömål Finns det någon risk att ett genomförande av planen åstadkommer effekter som strider mot de fyra kretsloppsvillkoren eller andra långsiktiga miljömål? Ja Nej Osäker Kommentar x

62 Eskilstuna kommun 9 (10) Har ett genomförande av planen effekter som var för sig är begränsade men tillsammans kan vara betydande? Har ett genomförande av planen miljöeffekter som kan orsaka skada på människors hälsa, direkt eller indirekt? x x Sammanfattning Positiva effekter av planens genomförande Negativa effekter av planens genomförande Nollalternativ Sammanfattande kommentarer Vasavägen kommer att förändras från trafikrum till stadsrum och gatans barriäreffekt mellan angränsande stadsdelar bedöms minska. Planförslaget ger förutsättningar till att på längre sikt kunna skapa en grön koppling mellan Skogsängsparken och Thuleparken längs Vasavägen. Förutsättningar för gående och cyklister längs Vasavägen förbättras genom bredare GC-väg och olika inslag av grönska. Körfälten smalnas av. Tillsammans bedöms dessa åtgärder leda till lägre hastigheter och positiva effekter på trafiksäkerhet framför allt för barn och ungdomar. Mikroklimatet bedöms påverkas positivt när Vasavägen och skolgården får fler inslag av grönska. En grönare skolgård bedöms kunna bidra positiv till ekosystemtjänster. Rekommenderade friytor för förskolor och skolor kommer inte att kunna uppfyllas på kvartersmark men föreslås kompletteras med Skogsängsparken. Norr om förskolan behålls spridningskorridorens sträckning, men bredden minskas på grund av tillbyggnationen. Detta bedöms försämra funktionerna av spridningskorridoren. Ett antal skyddsvärda träd behöver fällas för att kunna ge plats åt tillbyggnationen. Mikroklimatet kan påverkas när skogsdungen minskas i sin omfattning. Planområdet domineras även fortsättningsvis av asfalterade ytor både på allmän platsmark (Vasavägen) och kvartersmark (skolgården). Överbreda Vasavägen fortsätter att vara en barriär mellan stadsdelarna Skogsängen och Snopptorp. Högre hastigheter än skyltat leder till lägre trafiksäkerhet framför allt för barn och ungdomar längs vägen. Skogsängsparken och Thuleparken förblir viktiga områden för biologisk mångfald med lite koppling sinsemellan. Spridningskorridoren och skogsdungen norr om förskolan förblir naturmark som delvis ingår på förskolgården. Tillbyggnaden av förskolan bedöms medföra större påverkan på miljön än skolan. Två olika placeringar för tillbyggnaden av förskolan har studerats. Alternativet med en placering i förlängningen av befintlig förskolbyggnad bedöms innebära större påverkan på spridningskorridoren och området som ingår i naturklass 2 och 3 än placeringen mot Vasavägen. Kompensationsåtgärder och skyddsbestämmelser i plankartan ska minimera påverkan genom utbyggnad/nybyggnad. Kommunens ställningstagande Med utgångspunkt i ovanstående gör kommunen följande bedömning: Markera med X Ett genomförande av detaljplanen har inte någon påvisbar negativ effekt på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser. Planbeskrivning enligt PBL.

63 Eskilstuna kommun 10 (10) Ett genomförande av detaljplanen kan få negativa effekter, men förebyggande åtgärder kommer att vidtas så att dessa inte blir betydande. Konsekvenser och åtgärder redovisas i planbeskrivningen, enligt PBL. X Ett genomförande av detaljplanen kan få en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser. En MKB enligt 4 kap. 34 PBL erfordras. Miljöpåverkan är så betydande att andra lokaliseringsalternativ bör utredas. Avgränsning MKBdokumentet Det krävs ingen MKB. Arbetsgrupp Arbetet med behovsbedömningen har bedrivits i projektform. Medverkande tjänstemän har varit: Vanessa Scheffler Charlotte Bäckstrand Charlotta Källström Fredrik Eklund Peter Jensen-Ursted Joakim Persson Urban Svantesson Linus Andersson Crafton Caruth Karin Ermegård SBF/Planavdelningen SBF/Planavdelningen SBF/Parkavdelningen SBF/Parkavdelningen Miljö- och räddningstjänstförvaltningen/miljökontoret KLK/Fastighet och exploatering KLK/Fastighet och exploatering SBF/Planavdelningen ESEM/Dagvatten SBF/Planavdelningen Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Johan Örn Tf Planchef Vanessa Scheffler Planarkitekt

64 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (11) Stadsbyggnadsförvaltningen SBN/2017: Planavdelningen Vanessa Scheffler, Detaljplan för Hövligheten 1 m fl Skogsängen Eskilstuna kommun Sammanställning av synpunkter från samråd Inledning Allmänt Samrådskrets Plansamråd Inkomna synpunkter Sammanställningen av synpunkterna görs inom standardförfarande och sammanfattar inkomna synpunkter från detaljplanesamrådet. Samanställningen redovisar planavdelningens förslag och motiveringar till hur synpunkterna ska beaktas under den fortsatta hanteringen av planärendet. Sammanställningen av synpunkterna redovisar ytterligare eventuella förändringar som har gjorts efter plansamrådet samt informerar om den fortsatta handläggningen av planärendet. Samråd har skett med berörda fastighetsägare, kommunala förvaltningar och statliga myndigheter. Planförslaget skickades ut till berörda för samråd och var utställt i foajén i Värjan under tiden 18 november 10 december skriftliga yttranden har inkommit under detaljplanesamrådet, varav 6 med synpunkter. En sammanfattning över skriftliga inkomna synpunkter och planavdelningens svar redovisas nedan. Samtliga skriftliga yttranden finns tillgängliga i sin helhet på planavdelningen för granskning.

65 Eskilstuna kommun 2 (11) Sakägarkrets Sakägarkretsen har avgränsats enligt kartan nedan. Karta: Sakägarkrets (rödstreckad linje = planområdet, blå stjärna = sakägare)

Hövligheten 1 m fl (Vasavägen)

Hövligheten 1 m fl (Vasavägen) Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (51) Stadsbyggnadsförvaltningen 2019-03-04 SBN/2017:473 1.21 Planavdelningen Vanessa Scheffler, 016-710 11 04 Charlotte Bäckstrand, 016-710 80 19 Granskningshandling

Läs mer

Hövligheten 1 m fl (Vasavägen)

Hövligheten 1 m fl (Vasavägen) Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (45) Stadsbyggnadsförvaltningen 2018-11-08 SBN/2017:473 1.21 Planavdelningen Vanessa Scheffler, 016-710 11 04 Charlotte Bäckstrand, 016-710 80 19 Samrådshandling

Läs mer

Bagaren 10 m.fl. PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. PLANOMRÅDE

Bagaren 10 m.fl. PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. PLANOMRÅDE Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Ansvarig planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bagaren 10 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING 2

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Hövligheten 1 m fl (Vasavägen)

Hövligheten 1 m fl (Vasavägen) Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (10) Stadsbyggnadsförvaltningen 2019-04-03 SBN/2017:473 1.25 Planavdelningen Vanessa Scheffler, 016-710 11 04 Granskningshandling Detaljplan för Hövligheten

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Akalla 4:1 i stadsdelen Tensta (förskola)

Startpromemoria för planläggning av Akalla 4:1 i stadsdelen Tensta (förskola) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2014-10-29 Handläggare Torbjörn Johansson Telefon 08-508 273 52 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Akalla 4:1

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SÖDERKÖPING 3:65 M FL, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN

DETALJPLAN FÖR SÖDERKÖPING 3:65 M FL, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN 1(6) BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SÖDERKÖPING 3:65 M FL, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN DP XX Upprättad: 2018-02-09 Standardförfarande Samrådstid: 2017-05-31 2017-06-15 Antagen av SBN: 201x-xx-xx

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Planhandlingarna består av plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Planhandlingarna består av plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning. 1(6) PLANBESKRIVNING Planavdelningen Inge Almqvist Tfn 08-508 273 82 2009-12-17 Förslag Detaljplan för område vid kv Granholmen i stadsdelen Skärholmen i Stockholm HANDLINGAR Planhandlingarna består av

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

i Olofströms samhälle, Olofströms kommun

i Olofströms samhälle, Olofströms kommun Ändring av detaljplan för del av Holje 204:5 m. fl, i Olofströms samhälle, Olofströms kommun Ändring av P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G HANDLINGAR Till detta planförslaget

Läs mer

Underlag för planuppdrag

Underlag för planuppdrag Detaljplan för fastigheterna Centern 2 och 3 Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till förtätning med nya bostäder

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samrådshandling (1-5) Enkelt planförfarande

PLANBESKRIVNING. Samrådshandling (1-5) Enkelt planförfarande Samrådshandling (1-5) Enkelt planförfarande 2015-02-15 PLANBESKRIVNING Förslag till detaljplan för delar av fastigheterna FOSS 12:8 och FOSS 13:1 Munkedals Centrum Munkedals kommun PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

i Olofströms samhälle, Olofströms kommun Röd text - förslag på ändringar Överstruken text text från gamla planbeskrivningen som föreslås tas bort

i Olofströms samhälle, Olofströms kommun Röd text - förslag på ändringar Överstruken text text från gamla planbeskrivningen som föreslås tas bort Ändring av detaljplan för del av Holje 204:5 m. fl, i Olofströms samhälle, Olofströms kommun Ändring av P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Läsanvisning Röd text - förslag på

Läs mer

Närlundaområdet, Planbeskrivning. Samrådshandling. Ändring av stadsplan (1283K-9482) för. Närlunda, Helsingborgs stad

Närlundaområdet, Planbeskrivning. Samrådshandling. Ändring av stadsplan (1283K-9482) för. Närlunda, Helsingborgs stad Upprättad 16 januari 2018 Ändring av stadsplan (1283K-9482) för Närlundaområdet, Närlunda, Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning Upprättad den 16 januari 2018 BEGRÄNSAT FÖRFARANDE. Program

Läs mer

Datum PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Antagen av Bygg- och miljönämnden: Laga kraft:

Datum PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Antagen av Bygg- och miljönämnden: Laga kraft: 1 (6) Datum 2015-10-07 Detaljplan för Ås-Hov 1:49 mfl, Ås, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING Planområdet Antagandehandling Antagen av Bygg- och miljönämnden: 2015-10-29 123 Laga kraft: 2015-11-25 Krokoms

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling (1-5) Enkelt planförfarande

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling (1-5) Enkelt planförfarande Antagandehandling (1-5) Enkelt planförfarande 2015-04-21 PLANBESKRIVNING Förslag till detaljplan för delar av fastigheterna FOSS 12:8 och FOSS 13:1 Munkedals Centrum Munkedals kommun PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Detaljplan för Hissmoböle 2:281, 2:334 och 2:20, Krokom, Krokoms kommun

Detaljplan för Hissmoböle 2:281, 2:334 och 2:20, Krokom, Krokoms kommun D 1 (9) Datum 18-08-16 Detaljplan för Hissmoböle 2:281, 2:334 och 2:20, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING Granskningshandling Reviderad 2018-08-16 (ändringar är i granskningshandlingen markerade i

Läs mer

Detaljplan för Del av Kv. Vipan m.fl.

Detaljplan för Del av Kv. Vipan m.fl. Datum 01-0- Ert datum Beteckning 01.6 Er beteckning PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Utlåtande Fastighetsförteckning Detaljplan för Del av Kv. Vipan m.fl. i Klippans kommun, Skåne

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

i Stenungsund Ändring av detaljplan för Hallerna, etapp 1 Ändringen avser fastigheten Kyrkenorum 5:67, bostad och förskola Dnr: 0321/11

i Stenungsund Ändring av detaljplan för Hallerna, etapp 1 Ändringen avser fastigheten Kyrkenorum 5:67, bostad och förskola Dnr: 0321/11 Dnr: 0321/11 Antagandehandling 2014-10-02 Justerad 2014-12-18 Tillägg till PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Hallerna, etapp 1 Ändringen avser fastigheten Kyrkenorum 5:67, bostad och förskola i

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun ANTAGANDEHANDLING. Antagandehandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun ANTAGANDEHANDLING. Antagandehandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun ANTAGANDEHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Enådal 4 m.fl. (Hedmans kiosk) Plan- och genomförandebeskrivning

Enådal 4 m.fl. (Hedmans kiosk) Plan- och genomförandebeskrivning 1 (9) Samrådsbeslut, SBU, 2015-06-25 Antagande, KS, 2015-12-0 Laga kraft, 2016-01-0 Detaljplan för Enådal 4 m.fl. (Hedmans kiosk) Rättvik Rättviks kommun Plan- och genomförandebeskrivning Plannr. B 325

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Nejlikan 19 och 20, del av Klippan 3:145 samt del av Klippan 3:117 i Klippans kommun, Skåne län.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Nejlikan 19 och 20, del av Klippan 3:145 samt del av Klippan 3:117 i Klippans kommun, Skåne län. Dnr Detaljplan för Nejlikan 19 och 20, del av Klippan 3:145 samt del av Klippan 3:117 i Klippans kommun, Skåne län. SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Läs mer

OLOF MARKUSGÅRDEN. Detaljplan för. Del av fastigheten Mark Näktergalen 1. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer BN 2005/

OLOF MARKUSGÅRDEN. Detaljplan för. Del av fastigheten Mark Näktergalen 1. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer BN 2005/ Diarienummer BN 2005/0279 214 Detaljplan för OLOF MARKUSGÅRDEN Del av fastigheten Mark Näktergalen 1 Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-06-03 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (8) ANTAGNA PLANHANDLINGAR

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av fastigheten Örby 4:1 mm i stadsdelen Bandhagen (35 lägenheter och bollplan)

Startpromemoria för planläggning av del av fastigheten Örby 4:1 mm i stadsdelen Bandhagen (35 lägenheter och bollplan) STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2009-10-14 Handläggare: Erik Isacsson Tfn 08-508 273 41 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av fastigheten Örby 4:1 mm i stadsdelen

Läs mer

Husensjö 9:48, Gustavslund. Underlag för planuppdrag

Husensjö 9:48, Gustavslund. Underlag för planuppdrag Detaljplan för fastigheten Husensjö 9:48, Gustavslund Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till en utbyggnad

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd

Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd Del av Näsby 4:1469 samt del av Basilikan 1

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan)

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) PÄ 16/2009a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) Upprättad 2010-04-29 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Raus Södra, Ättekulla

Raus Södra, Ättekulla Granskningshandling Ändring av detaljplan (1283K-12709) för Raus Södra, Ättekulla Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning Upprättad den 23 november 2018 STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av

Läs mer

Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan för Del av Västra Industriområdet del av kv. Skrapan

Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan för Del av Västra Industriområdet del av kv. Skrapan Samhällsbyggnadskontoret Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning Detaljplan för Del av Västra Industriområdet del av kv. Skrapan Småindustri, Handel Kiruna kommun Norrbottens län Upprättad i december

Läs mer

Underlag för planuppdrag

Underlag för planuppdrag Detaljplan för fastigheten Gantofta 1:7 m fl Gantofta, Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra en idrottshall

Läs mer

Floda kyrkby 4:4 m.fl (Norr om Paviljongvägen) Dala Floda Kyrkby (Strandbacken) Dala-Floda. Samrådshandling 1 (7) Miljö- och byggförvaltningen

Floda kyrkby 4:4 m.fl (Norr om Paviljongvägen) Dala Floda Kyrkby (Strandbacken) Dala-Floda. Samrådshandling 1 (7) Miljö- och byggförvaltningen 1 (7) Miljö- och byggförvaltningen Detaljplan för Floda kyrkby 4:4 m.fl (Norr om Paviljongvägen) Samt upphävande av del av Dala Floda Kyrkby (Strandbacken) Dala-Floda Samrådshandling 2 (7) Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan del av Perstorp 23:4 vid kvarteret Syrenen (ny parkering) Perstorps kommun, Skåne län

Detaljplan del av Perstorp 23:4 vid kvarteret Syrenen (ny parkering) Perstorps kommun, Skåne län 1(5) Datum: 2017-02-13, 2017-04-10 Diarienummer: Detaljplan del av Perstorp 23:4 vid kvarteret Syrenen (ny parkering) Perstorps kommun, Skåne län GRANSKNINGSHANDLING Detaljplanen har Upprättats: 2017-02-13,

Läs mer

Detaljplan för del av Kartåsen 2:3, Lidköpings kommun

Detaljplan för del av Kartåsen 2:3, Lidköpings kommun Detaljplan för del av Kartåsen 2:3, Lidköpings kommun Wennerbergsvägen SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för del av Kartåsen 2:3, Lidköpings kommun Handlingsförteckning Detaljplanen består av följande

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för Hissmoböle 2:281, Krokom, Krokoms kommun

Detaljplan för Hissmoböle 2:281, Krokom, Krokoms kommun D 1 (7) Datum 2018-06-27 Detaljplan för Hissmoböle 2:281, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Beslut om planuppdrag och samråd för ny detaljplan för Bollmora 2:588 m.fl., Björkbacken, Bollmora

Beslut om planuppdrag och samråd för ny detaljplan för Bollmora 2:588 m.fl., Björkbacken, Bollmora TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2018-06-07 Anna Bengtsson 1 (6) Planarkitekt Diarienummer KSM2018-836-214 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Beslut om planuppdrag och samråd för ny detaljplan för Bollmora

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 i stadsdelen Bagarmossen vid Stångåvägen (förskola)

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 i stadsdelen Bagarmossen vid Stångåvägen (förskola) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2016-04-18 Handläggare Torbjörn Johansson Telefon 08-50827352 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

Planbeskrivning. Detaljplan för Gråsiskan 9, Bollnäs kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Detaljplan för Gråsiskan 9, Bollnäs kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Bashir Hajo Stadsarkitekt Tel: 0278-251 18 E-post: samh.bygg@bollnas.se Planbeskrivning, Bollnäs kommun, Gävleborgs län Gråsiskan 9 Dnr: 13-6489 Samråd: 24/3 16/4 2015 Granskning:

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Planområde ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE. Plan E 273 K Detaljplan för EKETÅNGA 2:19, del av (vid Svanhallavägen) Söndrum, Halmstad

Planområde ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE. Plan E 273 K Detaljplan för EKETÅNGA 2:19, del av (vid Svanhallavägen) Söndrum, Halmstad ANTAGANDEHANDLING BYGGNADSKONTORET EKETÅNGA 2:19, del av (vid Svanhallavägen) Söndrum, Halmstad Byggnadskontoret 2010-03-24 Planområde 1 ANTAGANDEHANDLING EKETÅNGA 2:19, del av. (Vid Svanhallavägen.) Söndrum,

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Mälarbaden, Norr. Planbeskrivning. Planprocessen Standardförfarande. Ändring av detaljplan för. Torshälla Eskilstuna kommun

Mälarbaden, Norr. Planbeskrivning. Planprocessen Standardförfarande. Ändring av detaljplan för. Torshälla Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2018-08-01 SBN/2017:377 1.21 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Granskningshandling Ändring av detaljplan för

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 Detaljplan för del av Ving 10:48 m fl Skolan Upprättad den 23 april 2003 ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 ANTAGANDEHANDLING 2003-04-23 2 Detaljplan för del av VING 10:48 m fl Skolan PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr:

ANTAGANDEHANDLING Dnr: ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2006-1013-211 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för del av KV ÖRJAN Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Gunnebo 15 i stadsdelen Solhem (0 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Gunnebo 15 i stadsdelen Solhem (0 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-10-22 Handläggare: Tony Andersson Tfn 08-508 273 18 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Gunnebo 15 i stadsdelen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av förskola invid Fiberpennan i Midsommarkransen (förskola)

Startpromemoria för planläggning av förskola invid Fiberpennan i Midsommarkransen (förskola) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2014-11-03 Handläggare Torbjörn Johansson Telefon 08-508 275 32 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av förskola

Läs mer

Närlunda Västra 2 och Husensjö 14:1, Närlunda. Underlag för planuppdrag

Närlunda Västra 2 och Husensjö 14:1, Närlunda. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Närlunda Västra 2 och Husensjö 14:1, Närlunda Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten

Läs mer

Tranås kommun Detaljplan för Norrmalm 12 och del av Lövstad 2:1, (Tranåskvarnsgatan), Tranås stad

Tranås kommun Detaljplan för Norrmalm 12 och del av Lövstad 2:1, (Tranåskvarnsgatan), Tranås stad Tranås kommun Detaljplan för Norrmalm 12 och del av Lövstad 2:1, (Tranåskvarnsgatan), Tranås stad Upprättad i juni 2011 av Plan- och byggavdelningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 27/10 Planområde Plan-

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av fastigheten Triglyfen 1 mm i stadsdelen Hässelby Strand (50 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av fastigheten Triglyfen 1 mm i stadsdelen Hässelby Strand (50 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2010-09-24 Handläggare: Erik Isacsson Tfn 08-508 273 41 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av fastigheten Triglyfen 1 mm i

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Sangis 38:1

Planbeskrivning Detaljplan för Sangis 38:1 Planbeskrivning Detaljplan för Sangis 38:1 Kalix kommun Norrbottens län Samrådshandling juni 2019 Innehållsförteckning Bakgrund, syfte och huvuddrag... 2 Plandata... 2 Planområdets läge och areal... 2

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND. Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628

DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND. Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628 DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2014/01458 Datum: 2015-06-08 Handläggare: Maria Norstedt för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med

Läs mer

Underlag för planuppdrag

Underlag för planuppdrag Detaljplan för fastigheten Masten 11, Pålsjö Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra fler lägenheter på fastigheten

Läs mer

Raus Södra, Ättekulla

Raus Södra, Ättekulla Redaktionellt ändrad 25 januari 2019 Ändring av detaljplan (1283K-12709) för Raus Södra, Ättekulla Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning Upprättad den 23 november 2018 Redaktionellt ändrad

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR. Kommunala ställningstaganden. Natur och kultur

FÖRUTSÄTTNINGAR. Kommunala ställningstaganden. Natur och kultur Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (8) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-05-28 SBN/2011:233 1.21 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Antagandehandling Detaljplan för Mesta 3:3 Borsökna

Läs mer

3:79 B C H K PARK. PLANER OCH BESTÄMMELSER Användningsgräns sammanfallande med fastighetsgräns

3:79 B C H K PARK. PLANER OCH BESTÄMMELSER Användningsgräns sammanfallande med fastighetsgräns PLANKARTA 24:1 C 3:79 Planbestämmelser Följande gäller inom område med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelse utan beteckning gäller inom hela planområdet.

Läs mer

Ändring av detaljplan för Östra Finjasjöstranden, södra delen

Ändring av detaljplan för Östra Finjasjöstranden, södra delen Upprättad 2019-03-01 Reviderad: 2019-03-13 Antagen av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2019-XX-XX XX Dnr: BN 2016-954 Granskningshandling Planbeskrivning Ändring av detaljplan för Östra Finjasjöstranden,

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten BROMSREGULATORN 1

Detaljplan för del av fastigheten BROMSREGULATORN 1 Plan 7/16 2016-11-10 Detaljplan för del av fastigheten 2016-11-10 GRANSKNING Stadsbyggnadsförvaltningen 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 sb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

Detaljplan- Samrådshandling. För del av Björken 4, Götene tätort, Götene kommun, april 2018

Detaljplan- Samrådshandling. För del av Björken 4, Götene tätort, Götene kommun, april 2018 Detaljplan- Samrådshandling För del av Björken 4, Götene tätort, Götene kommun, april 2018 Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta Bilagor Fasighetsförteckning Grundkarta Genomförandetid

Läs mer

Detaljplan för Flodafors skola, fastigheten Granhammar 3:18, Katrineholms kommun

Detaljplan för Flodafors skola, fastigheten Granhammar 3:18, Katrineholms kommun _ 1:11 1:7 1:3 1:2 1:10 2:8 2:11 Floda kyrka 1:3 1 1:1 v FLODA 3:1 KYRKA 1:2 Granhammar 1:5 3:17 2:9 Skola lanområdet 3:16 3:15 3:18 3:14 3:12 3:10 3:13 3:11 3:9 3:2 3:3 3:4 3:5 3:6 3:7 3:8 50 m Detaljplan

Läs mer

Kvarteret Balder och Frigg

Kvarteret Balder och Frigg Upprättad 2016-08-29, reviderad 2016-11-04 Antagen av Kommunstyrelsen 20XX-XX-XX XX Laga kraft 20XX-XX-XX Dnr: KS 2016/00589 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Kvarteret Balder och Frigg i Broby,

Läs mer

Detaljplan för del av Hågesta 3:115 KOMMUNALT ÖVERTAGANDE AV GATOR. Hågesta Trafikplats SOLLEFTEÅ KOMMUN. Standardförfarande 1 (6) Antagandehandling

Detaljplan för del av Hågesta 3:115 KOMMUNALT ÖVERTAGANDE AV GATOR. Hågesta Trafikplats SOLLEFTEÅ KOMMUN. Standardförfarande 1 (6) Antagandehandling Antagandehandling Datum Dnr 2017-02-02 2016-0222 1 (6) Detaljplan för del av Hågesta 3:115 KOMMUNALT ÖVERTAGANDE AV GATOR Hågesta Trafikplats SOLLEFTEÅ KOMMUN Standardförfarande 2 (6) PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

Underlag för planuppdrag

Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Pysslingen 1 m fl Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsändamål samt att

Läs mer

Lagakraftbevis för detaljplan nr 255 för Kabbarp 8:110 m.fl., Frestaren, Åkarp, Burlövs kommun, Skåne län

Lagakraftbevis för detaljplan nr 255 för Kabbarp 8:110 m.fl., Frestaren, Åkarp, Burlövs kommun, Skåne län SKRIVELSE DATUM 2018-01-02 DIARIENUMMER -214 1/1 Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Fanny Jacobsson Telefon: 040-625 61 49 E-post: fanny.jakobsson@burlov.se Enligt sändlista Lagakraftbevis för

Läs mer

PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fornuddens förskola. Kumla 3:155, inom Tyresö kommun, Stockholms län

PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fornuddens förskola. Kumla 3:155, inom Tyresö kommun, Stockholms län Januari 2008 Stadsbyggnadskontoret Karin Norlander, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fornuddens förskola Kumla 3:155, inom Tyresö kommun, Stockholms län PLANOMRÅDE Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Knislinge 43:1 FREJAGATAN

Detaljplan för del av Knislinge 43:1 FREJAGATAN Upprättad 2016-02-17 Dnr: KS 2015/00884 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Knislinge 43:1 FREJAGATAN Utskrift från Tekis-GI Knislinge, Östra Göinge kommun, Skåne län www.ostragoinge.se

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Skogsvägen Samrådshandling 2010-12-08 Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Länsmansvägen Nyhemsvägen Stenåsavägen PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Samrådshanlingen

Läs mer

Detaljplan för Odalmannen 26 och 28

Detaljplan för Odalmannen 26 och 28 Stadsbyggnadsnämnden 2016-03-22 Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelning SBN/2015:441 Inga Krekola 016-710 11 19 1 (1) Stadsbyggnadsnämnden Detaljplan för Odalmannen 26 och 28 Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Aktören m. fl.

Detaljplan för del av kv. Aktören m. fl. Detaljplan för del av kv. Aktören m. fl. Antagen SBN 2011-05-24, 94 Laga kraft 2011-06-24 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för del av Kv. Aktören m. fl., Lidköpings kommun Detaljplan för del av kv.

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan för Hoby 1:23 m.fl. Ronneby kommun, Blekinge län

Detaljplan för Hoby 1:23 m.fl. Ronneby kommun, Blekinge län Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Orienteringskarta 1(8) Innehållsförteckning PLANHANDLINGAR... 4 SYFTE OCH HUVUDDRAG... 4 PLANDATA... 4 Lägesbestämning/ Areal... 4 Markägoförhållanden... 4

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00169 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 ANTAGANDEHANDLING 160302 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Ändring av byggnadsplan för Köpmanholmsområdet å Norra delen av Yxlan, avseende fastigheten Yxlö 2:174 Dnr 14-2290.214 Ks 14-2073.214 ÄNDRING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande Dnr Plan.2011.9 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Jägarparken del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-10-29

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING 2019-01-10-2019-01-24 Ändring av detaljplan A139 för Pepparriskan 1 m.fl. i Alvesta tätort ALVESTA KOMMUN KRONOBERGS LÄN Planområde Översiktskarta Skala 1:5 000 (A4) INFORMATION i anslutning

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Detaljplan för GÖTALUNDENS KYRKA Tallkotten 1 och del av Hjulkvarn 3:1, Hjulkvarn PLANBESKRIVNING. 13 C SAMRÅDSHANDLING Enkelt planförfarande

Detaljplan för GÖTALUNDENS KYRKA Tallkotten 1 och del av Hjulkvarn 3:1, Hjulkvarn PLANBESKRIVNING. 13 C SAMRÅDSHANDLING Enkelt planförfarande Detaljplan för GÖTALUNDENS KYRKA Tallkotten 1 och del av Hjulkvarn 3:1, Hjulkvarn PLANBESKRIVNING 13 C SAMRÅDSHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret APRIL 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Detaljplan för Bjälklaget 1 m.fl. fastigheter Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Bjälklaget 1 m.fl. fastigheter Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Dp 616 2016-09-01 2015TK010.56 Detaljplan för Bjälklaget 1 m.fl. fastigheter Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning med tillhörande plankarta

Läs mer

BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE

BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Detaljplan för fastigheten Ankarstocken 4 Hittarp, Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning Upprättad den 9 december 2016 BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer