Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Centerrörelsen i Gävleborg avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2012.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Centerrörelsen i Gävleborg avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2012."

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Centerrörelsen i Gävleborg avger härmed följande verksamhetsberättelse för Distriktsstämma 31 mars 2012 Distriktet höll sin årliga stämma den 31 mars 2012 på Kulturens Hus, Söderhamn där 150 0mbud var närvarande. Karin Ånöstam avgick som distriktsordförande och till ny distriktsordförande valdes Magnus Svensson, Söderhamn. Vid stämman fick Gully Wikström (Torsåker), Alice Lindgren (Gammelstilla), Stefan Jonäng (Bollnäs) och Agnetha (Färila) mottaga Centerdistriktets hyllningar i form av guldnålen för sina mångåriga och förtjänstfulla insatser i partiet. Kommunkonvent C-kraft mars 2012 I samband med distriktsstämman inbjöds alla med kommunala uppdrag in till ett kommunkonvent på Kulturens Hus I Söderhamn den mars för att utbyta erfarenheter samt inhämta inspiration och kunskap. Ca 45 personer från länet deltog vid konventet. Distriktsstyrelsen Distriktsstyrelsen har efter distriktsstämman den 31 mars bestått av; Magnus Svensson, ordförande, Hans Jonsson, vice ordförande, Helena Wikström, CK distriktsordförande tillika vice ordförande i DS, Sören Görgård, Stig Eng, Ayser Bayraktar, Caroline Schmidt, Therese Hedberg Lundblad, Lena Schenström, Stig Eng och Bengt Åke Nilsson samt adjungerande ledamöter: Hannah-Karin Linck, landstinget och Anders W Jonsson, riksdagsman. Styrelsen har haft sammanlagt 12 protokollsförda sammanträden varav ett konstituerande styrelsemöte i samband med distriktsstämman. Arbetsutskottet har bestått av Magnus Svensson, Hans Jonsson och Helena Wikström och har haft 1 protokollsfört sammanträde samt tagit snabba ärenden via telefon och mailkontakt. C-forum C-forum är den grupp som samordnar Centerpartiets agerande i kommuner och landsting i Gävleborg. Gruppen har letts av Stig Eng, Nordanstig, därtill har ingått Caroline Schmidt, Hudiksvall, Magnus Svensson, Söderhamn tillika DOF, Bengt-Olov Renöfält, Bollnäs, Thorsten Åstrand och Marit Rempling, Ockelbo, Hans Larsson, Hofors, Helena Brink, Ljusdal, Roland Ericsson, Gävle, Carl-Ewert Ohlsson, Sandviken, Hans Jonsson, Ovanåker, Björn Brink och Hannah-Karin Linck, Landstinget, Anders W Jonsson, Riksdagsledamot. Ann-Helen Persson har varit ansvarig personal i C-Forum. C-forum har träffats vid fyra tillfällen under året. Vi var i Hofors den 17 februari, Ovanåker den 15 juni, Bollnäs den 14 september och i Ockelbo den 12 november. Vi har arbetat så att kommun- och landstingsrepresentanter samt vår riksdagsman har lämnat skriftliga rapporter före varje möte om aktuella politiska frågor som pågår. De skriftliga rapporterna har vi då haft möjlighet att läsa före våra möten, så att vi har kunnat ställa frågor om något varit oklart eller av större intresse. Några av de större allmänpolitiska frågor som har diskuterats extra mycket under året är övertagande och skatteväxling av hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Andra viktiga frågor har varit kommunmolnet, idéprogramarbetet, infrastrukturfrågor, budgetproppen, regional utvecklingsstrategi samt bildandet av en regionkommun genom sammanslagning av landstingets verksamhet och region Gävleborgs verksamhet. Kretsordförandeträffar Under 2012 genomfördes 2 ordförandeträff, bla i samband med att RO:s utbildningsstrategi presenterades av Lennart Pettersson Kretsordförandekåren har dessutom fått information både från DRO och distriktet samt uppmanats att regelbundet läsa in sig på information via Centralen.

2 Cekapix Distriktet har tillsammans med avdelningar och kommunkretsar i Hälsingland en gemensam kapitalförvaltning i en förening som kallas Cekapix. Kapitalet förvaltas av SEB i Sundsvall. Vår kontaktperson på SEB, Lars-Åke Nordström, meddelande under våren att han skulle pensioneras och vår nya kontaktperson, Johan Tegeback, introducerades i uppdraget och deltog vid årsmötet i Hudiksvall den 19 april Portföljens utveckling under 2012 var + 6,68%. Landstinget Gävleborg Gruppmöten 10 fysiska gruppmöten har genomförts. Av dessa tillfällen har 6 varit gemensamma möten med S och Mp. Efter de gemensamma mötena har man dock genomfört enskilt gruppmöte. Inför beslut om budget 2013 har 3 telefonmöten genomförts. Till dessa har DS och kretsordförandekåren varit inbjudna Landstingsstyrelsesammanträden 24 landstingstyrelsesammanträden har genomförts Fullmäktigesammanträden 9 fullmäktigesammanträden har genomförts, varav två tillfällen har pågått under två dagar. Landstingsgruppens uppdrag och sammansättning Landstingsgruppen har utgjorts av Centerpartiets 6 ledamöter i landstingsfullmäktige - Björn Brink, Carl-Ewert Ohlsson, Hannah-Karin Linck, Kenneth Nilshem, Olle Jonsson och Yvonne Kardell Samt Centerpartiets 3 ersättare i landstingsfullmäktige - Erik Holmestig, Helena Brink och Helena Wikström. Utöver dessa har Centerpartiet har de representanter som verkat inom landstinget nämnder och styrelser men inte innehaft uppdrag i landstingsfullmäktige utgjort en utökad landstingsgrupp vilka har varit inbjudna till landstingsgruppens telefonmöten - Gunnar Grenholm, Inger Landberg, Joachim Krüger, Lars Stål, Lena Westling och Nils Westlin. Under året har Kenneth Nilshem innehaft uppgiften som gruppordförande. Carl-Ewert Ohlsson har varit vice gruppordförande. Hannah-Karin Linck har i sin roll som landstingsråd varit gruppledare. Per-Ewert Ohlsson har varit anställd som politisk sekreterare vilket omfattat en tjänst på 50 procent Fullmäktige- och styrelseuppdrag I landstingsstyrelsen har Centerpartiet representerats av Hannah-Karin Linck. Carl-Ewert Ohlsson och Kenneth Nilshem har varit ersättare i styrelsen. Björn Brink har i sin roll som fullmäktigeordförande haft närvarorätt till landstingsstyrelsen. Hannah-Karin Linck har varit Centerpartiets landstingsråd, ordförande i Hälso- och sjukvårdsutskottet samt ordförande i Handikapprådet. Carl-Ewert Ohlsson har varit vice ordförande i Finans- och personalutskottet samt representant för landstinget Gävleborg i CPMR(Conference of Peripheral Maritime Regions) och BSC(Baltic Sea Comission) Björn Brink har varit Landstingsfullmäktiges ordförande samt ordf. i Demokratiberedningen samt ledamot i Region Gävleborgs fullmäktige. Kenneth Nilshem har varit vice ordförande i nämnden för Tillväxt- och regionalutveckling, ordförande i X-trafik, ombud Transitio, ledamot i Kollektivtrafikberedningen samt ledamot i Region Gävleborgs fullmäktige. Erik Holmestig har varit vice ordförande i Folktandvården AB:s bolagsstyrelse ledamot i en av landstingsfullmäktige beredningar för medborgardialog med fokus på barn och ungdomars situation Helena Wikström har varit Centerpartiets ledamot i Patientnämnden samt ersättare i TRU Yvonne Kardell har varit ledamot i Viltvårdsdelegationen samt ledamot i en av landstingsfullmäktige beredningar för medborgardialog med fokus på äldres situation Lena Westling har varit ersättare i Gävle-Dala företagshälsovård och Lars Stål har varit ersättare i patientnämnden..

3 Verksamhet i landstinget - Huvudmannaskap för hemsjukvården Ansvaret för hemsjukvård på primärvårdsnivå för personer över 18 år i eget boende flyttas över från landstinget till kommunerna den 1 januari Egen vindkraft Investeringen i egen vindkraft innebär att landstinget Gävleborg minskar sin energikostnad samt minskar sina CO2 utsläpp. - Regionalt trafikförsörjningsprogram Landstinget Gävleborg har beslutat om politiska mål för den regional kollektivtrafik mandatperioden vilka är: Kollektivtrafiken utgör en större andel av trafikvolymen, att mer arbets- och studiependling sker med kollektiva färdmedel och tillsammans med omgivande län underlätta länsöverskridande resande - Regional kulturplan Den regionala kulturplanen Ett kulturliv som ger livskraft och skapar sammanhang beskriver de politiska ambitionerna för den regionala kulturverksamheten samt ger underlag för prioriteringar mellan olika verksamheter och insatser. - Miljöprogram Miljöprogrammet för åren utgör Landstinget Gävleborgs miljöpolitiska måldokument. Landstingets mål är att minska miljö- och klimatpåverkan genom att uppnå de mål som beskrivs i miljöprogrammet - Budget 2013 En intäktsförstärkning nödvändig för att en ekonomi i balans ska kunna upprätthållas under planeringsperioden fram till Budgeten och den ekonomiska planen bygger därför på en höjning med skattesatsen med 30 öre Huvuddelen av intäkten från höjningen av skattesatsen satsas på hälso- och sjukvården. - Bokslut 2012 Landstinget Gävleborg uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat och uppnår landstingsfullmäktiges resultatbudget. - Tillgänglighetsarbetet Arbetet med att förbättra tillgängligheten utvecklas positivt och landstinget Gävleborg återfinns i den översta tredjedelen i nationell jämförelse av tillgängligheten i de svenska landstingen. - Patientsäkerhetsarbetet Satsningen på att förbättra patientsäkerheten har lett till att landstinget Gävleborg har förbättrat sina resultat näst mest i Sverige - Nybyggnationer Bl.a. har byggnationen av nytt operationsblock vid Gävle sjukhus påbörjats. Detta beräknas vara inflyttningsklart i december Bollnäs sjukhus Aleris har övertagit driften av Bollnäs sjukhus - Almedalen 2012 Landstinget Gävleborg arrangerade sex seminarier under Almedalsveckan. Ämnena handlade var proaktiv hälsostyrning, styrning av landsting och regioner, produktionsplanering, jämställd tillväxt, folkhälsa samt E-hälsa. Hannah-Karin Linck medverkade i panelen för proaktiv hälsostyrning samt produktionsplanering - Övrigt att uppmärksamma Stroke sjukvården har tilldelats Mona Britton-priset vilket delas ut vartannat år och i första hand belönar nyskapande insatser med goda förutsättningar att utveckla strokevården också utanför den egna enheten. Landstinget Gävleborg är bäst i Sverige på att skriva ut fysisk aktivitet på recept Hjärtsjukvården har tilldelats IT-pris Ekonomisk berättelse Partistödet har betalats ut till distriktet i enlighet med överenskommelse samt nyttjats för att avlöna en politisk sekreterare till 50 procent. Gruppmedlen har nyttjats för att betala mötesarvoden, resekostnader samt förlorad arbetsförtjänst. Båda dessa konteringsposter är enligt prognos förbrukade vid

4 DRO Gävle/Dala Under 2012 sjösattes RO:s nya decentraliserade RO, DRO. Centerrörelsen i Gävleborg och Dalarnas Centerpartidistrikt har nu förstärkts med ett DRO som ligger placerat i Falun. Där arbetar Linda Zettersteöm, Verksamhetsutvecklare, verksamhet och Fredrik Jarl, Verksamhetsutvecklare, kommunikation. Linda och Fredrik har ägnat vt-12 åt att göra inventeringar i alla kretsar i Dalarna och Gävleborg samt med distrikten och våra syskonorganisationer. Under ht-12 har resultatet presenterats och en verksamhetsplan för DRO tagits fram i samarbete med kretsordförandekåren och distriktsledningarna i både Dalarna och Gävleborg. Linda och Fredrik har under året också besökt flera kretsar och CK-distriktet för att bidra som resurs och agerat som processledare. Efter genomförda regionråd och verksamhetsplanering med representanter från distrikt, kretsar och syskonorganisationer har nu DRO:s första verksamhetsplan skapats gemensamt. Utbildning och verksamhetsutveckling Semenarieserier DS har under hösten 2012 startat upp arbetet med nätverk kopplat till område skola och Landsbygd samt genomfört seminarieträffar kring dessa temaområden. Under 2013 planeras fortsättningen med detta på tema: äldreomsorg och företagande. Idéprogramsarbete Under året har Distriktet medverkat och lett processer och samtal kring idéprogramsarbetet i kretsar och syskonorganisationer. Distriktet har aktivt deltagit i idéprogramsarbetet genom dialoger och insamlande av synpunkter som förmedlats till riksorganisationen. Centerkvinnorna Alla Centerkvinnor är fullvärdiga medlemmar i Centerpartiet och tillhör den kommunkrets där man bor. Centerkvinnorna i Gävleborg består av 20 avdelningar. På Distriktsstämman den 31 mars omvaldes Helena Wikström till Distriktsordförande för Centerkvinnorna Gävleborg (Gävleborgs Centerkvinnodistrikt) och nyvaldes till 2:e Vice Distriktsordförande för Centerrörelsen i Gävleborg. Den 11 februari inbjöd CK distriktet till Vinterkonferens på Kulturens Hus i Söderhamn, medverkade gjorde Centerkvinnornas Förbundsordförande Gunilla Hjelm, Vetlanda som höll ett anförande med en efterföljande dialog med Centerkvinnorna Medverkade gjorde även Fredrik Jarl, Organisationsutvecklare inom kommunikation vid riksorganisationens nya regionala kontor Gävle- Dala DRO. Han föredrog den nya organisationen och dess uppdrag. Media uppmärksammade Vinterkonferensen. Den 24 april inbjöd CK-distriktet avdelningarna till en ombudsträff inför CK Förbundsstämma på Tönnebro Värdshus. Vi gick igenom stämmohandlingarna inklusive motionerna och diskuterade omkring dessa. Centerkvinnornas Förbundsstämma ägde rum den 4-6 maj på Sunlight Hotel i Nyköping. 11 ombud från länet deltog. Förbundsstämman antog förslaget till en modern och nytänkande föräldraförsäkring med barnet i fokus. Förbundsstämman beslutade vidare att fortsättningsvis hålla förbundsstämma vartannat år, jämna år. Detta är en revidering av stadgarna. Mellanåren ska CK Förbundet anordna riksomfattande konvent med aktuella teman. Förbundsstämman. Det beslutade även att under 2013 anordna en utbildning för CK inför valet med Kunskapsprogrammet Fyra nyanser av grönt. Det jämställdhetspolitiska programmet reviderades. Det jämställdhetspolitiska programmet antogs första gången vid CK-stämman 2009 i samband med att CK fick nya stadgar och är utgångspunkten för Centerkvinnornas politiska ställningstagande. Miljöminister Lena Ek och EU-Parlamentariker Kent Johansson gästade stämman och höll varsitt anförande även Per Ankarsjö, ordförande för C idéprogramsgrupp gästade stämman och berättade om idéprogramasarbetet/upplägget. Gunilla Hjelm, Vetlanda omvaldes till Förbundsordförande för Centerkvinnorna för de kommande två åren.

5 Den 31 maj inbjöd CK-distriktet Centerkvinnoavdelningarna i distriktet till ett Sommarmöte på Värdshuset Norrlandsporten i Kilafors. Linda Zetterström, Organisationsutvecklare inom verksamhet, DRO medverkade och vi processade fram en Verksamhetsplan för Centerkvinnorna Gävleborg för verksamhetåret. Det var en ny arbetsform i syfte att CK ska ha ett tydligt mål att följa och arbeta efter i syfte att bli mer synliga och genom det attrahera nya Centerkvinnor i alla åldrar. Sammanfattningsvis så var det livliga och bra diskussioner som leder arbetet med Centerkvinnorna i Gävleborg framåt. Framtidsagenda 2020 som C förtroenderåd antog 23 april föredrogs. Den 6 oktober anordande CK distiktet den traditonella Höstkonferensen, för första gången på nästan 10 år var den förlagd i Gästrikland, på Nybo Handelgård/Hotel Ramudden i Valbo utanför Gävle. Marianne Henningsson, Ulricehamns CK medverkade och höll ett föredrag fr en resa till Namibia som hon gjort tillsammans med CK förbundsordf örande. Syftet med resan var att starta upp ett biståndsprojekt i Centerkvinnorns biståndsorgan Världen angår oss regi, Symaskinsprojektet i Namibia. På Höstkonferensen medverkade även Anders W Jonsson, 1:e Vice Partiordförande och Riksdagsledamot från vårt län, med ett anförande och en efterföljande och bra dialog/diskussion med Centerkvinnorna. Den 3 december anordnade Centerkvinnodistriktet i samarbete med CK avdelningarna i Söderhamn, Bollnäs och Ovanåker samt i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, ett kvällsseminarium som allmänheten inbjöds till, med ett utav Centerkvinnornas fyra prioriterade områden som tema: Motverka våld i nära relationer. Solveig Zander, Riksdagsledamot fr Enköping och ledamot i C Förbundsstyrelse medverkade tillsammans med Kvinnojouren Stöttan och Brottsofferjouren i Söderhamn. Det var en intressant kväll med ett angeläget ämne som gav bra diskussioner och som även media uppmärksammade. Företagarpriset Årets kvinnoföretagare/företagsamma kvinna delades ut i varje kommun under hösten av Centerkvinnorna i Gävleborg. Det var glada och stolta pristagare och intresset från media var gott. Pristagarna Uppvaktades av Centerkvinnornas Distriktsordföranden tillsammans med lokala Centerkvinnoordföranden/medlemmar. Kalendarium Centerkvinnorna 2012 Jan 29 medverkan vid Österfärnebo CK och C avd:s årsmöte, Österfärnebo Feb 3-4 C kommundagar Västerås 11 CK Vinterkonferens, Kulturens Hus, Söderhamn, medverkan av CK Förbundsordförande Gunilla Hjelm och Fredrik Jarl Organisationsutvecklare inom kommunikation, DRO Mar 30 C kraft Kulturens, Hus Söderhamn 31 Distriktsstämma, Kulturens Hus Söderhamn medverkan av CK Vice Förbundsordförande Catrin Mattson Apr 23 C Förtroenderåd, Stockholm 24 Ombuds- och CK avd ordförande träff inför CK Förbundsstämma, Tönnebro Värdshus Maj 4-6 CK Förbundsstämma, Sunlight Hotel o konferens i Nyköping 31 CK Sommarmöte, Värdshuset Norrlandsporten, Kilafors medverkan av Linda Zetterström Organisationsutvecklare inom verksamhet, DRO Sep 7-8 C Regionråd m DRO, Fryksås, Orsa 16 Medverkan vid Österfärnebo CK 70-års jubileum, Bastfallet 6 CK Höstkonferens Nybo Handelsgård/Hotell Ramudden, Valbo Medverkan av Marianne Henningsson, Ulricehamns CK och 1:e Vice Partiordförande/Riksdagsledamot Anders W Jonsson Okt 19 Inspirationsdag i Stockholm med tema Kvinnors ekonomiska trygghet anordnat av CK förbundet. 20 C Regionkonferens m DRO, Falu gruva konferens, Falun

6 Nov 27 Jämställdhetskonferens 30/30, Stockholm Dec 3 CK Seminarium, Kulturens Hus i Söderhamn m tema Motverka våld i nära relationer medverkan av Solveig Zander, Riksdagsledamot/ CK Förbundsstyrelseledamot, Enköping samt Kvinnojouren Stöttan och Brottsofferjouren fr Söderhamn Dessutom deltagit vid ordinarie DS, DS AU och C-Forum samt särskild planering med CK DS kontinuerligt under året. Utdelning av företagarpriset 2012: 4 augusti Nordanstig: Ann-Sofie Lundmark Djurkollo 29 oktober Hofors-Torsåker: Anne Persson Annes Allehanda i Hofors AB 31 oktober Bollnäs: Karin & Maria Hellin Hellins Bokhandel 31 oktober Hudiksvall: Johanna Hildingsson Forsa gårdsmejeri AB Sörhoga lantbruk 31 oktober Söderhamn: Lillemor Landell Lillemors Smakeri 8 november Gävle: Annette Israelsson Nilsson Björke Pigan 11 december Sandviken: Lisbeth Wilhelmsson Gustavfängs trädgård i Storvik 18 februari Ljusdal: Berit Markusson & Britt-Marie Nordin Linkullen CUF Se separat verksamhetsberättelse för CUF 2012 Allians Gävleborg Under året har Alliansens riksdagsmän samarbetat vid presentationer av vår- och höst budgetproppositioner, genomfört Alliansturnéer i länet samt gjort gemensamma utspel och debattartiklar. I samband med att länets riksdagsmän turnérat i länet har det anordnats Alliansmingel med informations- och erfarenhetsutbyte i Söderhamn och Gävle. Personal 2012 Ann-Helen Persson 50 % Ombudsman Per-Ewert Ohlsson Björk 50% Politiska sekreterare för LT-gruppen Medlemmar i Centerrörelsen i Gävleborg Medlemsantalet var enligt medlemsregistret: Centerpartiet: 1298 medlemmar Centerkvinnorna: 884 medlemmar CUF: 45 medlemmar Centerstudenter: 4 medlemmar Totalt antal medlemmar 2011: 2231 medlemmar

7 Slutord 2012 Centerpartiet i Gävleborg kan se tillbaka på 2012 och vara nöjda. Vi har tagit ett par viktig steg framåt för att segra i valet Från distriktets sida så har vi valt att fokusera på några saker och få dem att riktigt genomlysta och utförligt gjorda. Vi har gjort en valplanering för kyrkovalet, för Europaparlamentsvalet och för valet till Riksdagen samt Landstinget/regionen. En planering som vi hoppas att även kommunerna använder sig av i sin valplanering. Detta för att uppnå en valrörelse som är sammanhållen, denna planering är framtagen med kommunkretsarna för att få så mycket dialog, deltagande och engagemang som möjligt.. Vi har från distriktets sida även valt att tydligare profilera oss i det politiska samtalet. Vi svarar på fler remisser och yttrar oss i fler frågor till exempel kändes det viktigt för oss att uttala vår linje i rovdjursfrågan även om vi ej var tillfrågade av regeringen att göra det. Men även när det gäller infrastruktur, Regionala utvecklingsstrategin och kulturpolitiken. Vi har till varje distriktsstyrelsemöte försökt haft ett uttalande om en linje som vi ser som samlande för hela länets Centerparti. På detta sätt har vi blivit en tydligare politisk kraft i samhället. Vi har även valt att påbörja ett arbete med att skapa nättverk i Centerrörelsen i Gävleborg. De första två som har kommit igång är ett skolnättverk som startade sin resa med ett seminarium om framtiden skola i Söderhamn och det andra som kom igång var Landsbygdsnättverket i Gävleborg som startade med ett seminarium i Bollnäs om livskraft i hela länet. Dessa två nättverk kommer vi att fortsätta arbeta med och även utveckla några fler nättverk under de kommande åren. Vi aktivt deltagit i processen kring att ta fram ett nytt idéprogram för Centerpartiet. Från distriktet lätt vi några personer utbilda sig till processledare som åkte runt till kommunkretsarna och pratade idéer om vårt framtida samhälle och efter det så har vi följt upp med att besöka många kommunkretsar när förslaget till idéprogram pressenterades. Vi skickade även in ett eget yttrande till partistyrelsen med våra ändringsförslag, Något vi anser att partistyrelsen har lyssnat till. Centerpartiets distriktsstyrelse ser fortfarande stora utmaningar med vårt län och det utsatta läge vi befinner oss i med hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå, demografin och utflyttningen från vårt län. Men vi ser även potentialen i vårt län och de stora utvecklingsmöjligheterna vi har att kunna vara med i omställningen till ett grönt tillväxtsamhälle, att kunna medverka till att ge människor en större livskvalitet och att finna plats för företagare att komma till vårt län och få arbetskraft. Utmaningen blir och är att få igenom mer Centerpolitik för att denna resa skall kunna genomföras. Den utmaningen delar hela Centerrörelsen i Gävleborg. Vår kamp för människors unika rätt att vara fria individer, vår kamp för individens rätt till ökat självbestämmande och vår kamp för att riva hinder för att företag skall startas, växa och bli kvar i vårt län ser vi som otroligt viktiga samt något vi vill fortsätta kämpa för. Från Distriktsstyrelsen sida vill vi Tacka alla de medlemmar och sympatisörer som stärker oss i vår ambition om en annan och bättre framtid. Vi vill tacka våra kommunkretsar för allt det engagemang och den tid ni lägger ner i vår gemensamma strävan att nå framgång. Från Distriktsstyrelsen vill vi även tacka den fantastiska personal vi har till vårt förfogande. Vi ser fram mot ett händelserikt 2013, där vi fortsätter att stärka vårt förtroende hos medborgarna i Gävleborg. Där vi fortsätter att utveckla Centerrörelsen för att kunna möta de framgångar som vi kämpar för. Distriktsstyrelsen, Söderhamn 14 mars 2013 Magnus Svensson -- Hans Jonsson -- Helena Wikström -- Stig Eng Lena Schenström -- Caroline Schmidt -- Sören Görgård -- Bengt Åke Nilsson Ayser Bayraktar -- Therese Hedbeg Lundblad

8 Verksamhetsalmanacka för Centerrörelsen i Gävleborg 2012 Aktiviteter som distriktet ansvarat och deltagit i under året: Kalendarium Gävleborg 2012 Januari 16 Valberedningen sammanträder, Bollnäs Distriktsordförandekonferens RO 24 DS AU och DS, Söderhamn 31 Gävleborgs CK-avdelnings årsmöte, Söderhamn Februari Kretsårsmöten 3-4 Kommundagar, Västerås 9 Kretsordförandeträff, Söderhamn 11 CK vinterkonferens med CK förbundsordförande Gunilla Hjelm, Söderhamn Utbildning för programansvariga i mentorskapsprogram, Stockholm 14 Påminnelseavi 1 postas för central medlemsupptagning 17 C-forum, Torsåker 17 DS AU samt träff med DRO, Torsåker 21 Revision, Bollnäs 22 Statsrådsträff Nyamko Subani, Gävle Mars 4 CUF DS, Gävle 8 Int. Kvinnodagen, besök hos Hamrånge CK m LT-rådet Hannah-Karin Linck 8 DS inför distriktsstämman, Söderhamn 12 SV Arena Rätt till reproduktion, Gävle 15 Kretsarnas årsrapport inlagda i Creg 15 Personalträff distrikt och DRO, Falun 16 DRO-träff med DOF, Gruvberget 19 Allians Gävleborg turné i ovanåker och Söderhamn 19 Allians Söderhamn minglar och utbyter erfarenheter med riksdagsmännen 21 SV Gävleborg årsmöte, Söderhamn 22 Nationell kretsordförandekonferens, Stockholm RO C-kraft, Kulturens Hus i Söderhamn 31 DISTRIKTSSTÄMMA och konstituerande DS, Kulturens hus i Söderhamn

9 31 Cekapix-styrelsemöte, Söderhamn April 15 Distriktets årsrapport inlagd i Creg 16 Framtidsveckan: SV arena Infrastrukturkväll Gävle 17 SV-utb i Flexibelt lärande, Gävle 19 Cekapix årsmöte, Hudiksvall 20 Telefonmöte personal distrikt och DRO 21 Webb-utbildning Gävleborg, Söderhamn 23 Förtroenderåd, Stockholm RO (behandlar bl.a. återstående frågor från partistämman 2011) 24 CK Ombudsträff, Söderhamn DS-intro, Bollnäs 29 Creg-utbildning, Söderhamn(inställd) Maj 4-6 Centerkvinnornas förbundsstämma, Nyköping 7 Per Åsling besöker länet, Industripolitisktprogram 31 CK sommarträff, Norrlandsportens Wärdshus Juni 5 Per Lodenius besöker länet, Kulturtillgänglighetsturné 10 DS, Söderhamn 11 Utbildning för programansvariga i mentorskapsprogrammet, Stockholm timmarskonferens, RO 15 C-forum, Alfta 17 Mentorprogrammet Gävleborg startar upp 18 Personalmöte med DRO 25 Kretsbesök Ockelbo 26 Mentorsparträff, Gävle 26 Kretsordförandekonferens med DS, Söderhamn C Basutbildningar , Söderhamn (Presentation och utbildning för Gävleborg av Lennart Pettersson, RO)

10 års medlemmar som ej förnyat medlemskapet för 2012 mister sitt medlemskap Juli Augusti SEMESTER Valstudiematerial inför kyrkovalet klart inklusive vägledning för lokalt programoch valarbete. 9 DS, Söderhamn 30 Kenth Johansson EU-parlamentariker besöker länet September 6 DS 7-8 Regionråd DalarnaGävleborg, inför Regionkonferensen 20 okt 14 C-forum, Bollnäs Distriktsledarkonferens för distriktsordföranden och ombudsmän RO Oktober Förnominering av kandidater till kyrkovalen startar. 4 DS 20 Regionala konferenser för kretsar och distrikt i region GävleDala RO/DRO November 8 DS 12 Utbildning för programansvariga i mentorskapsprogrammet, Stockholm December Partistyrelsen behandlar texten i idéprogrammet Framtidsbygget. 3 Telefonkonferens för kretsarnas valberedningsordföranden RO 4 Telefonkonferens för kretsarnas valberedningsordföranden RO 5 Telefonkonferens för kretsarnas valberedningsordföranden RO 6 Telefonkonferens för kretsarnas valberedningsordföranden RO 6 Kretsordförandekonferens med DS * Distriktsordförande Magnus Svensson, Carl-Ewert Ohlsson och Per-Ewert Ohlsson samt Therese Hedberg Lundbladh utbildades som processledare och har under året besökt kretsar och avdelningar samt Landstingsgrupopen för att diskutera Centerpartiets framtidsarbete och idéprogram.

Centerkvinnornas Förbundsstämma

Centerkvinnornas Förbundsstämma Centerkvinnornas Förbundsstämma 6 8 maj 2011 i Sundsvall Stämmohandlingarna tillhör: en kraft för jämställdhet Praktisk information Allergier Tänk på att det finnas allergiker. Det finns deltagare som

Läs mer

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 CENTERPARTIETS POLITISKA OCH ORGANISATORISKA UPPDRAG - MOTION 16.1-16.13 16.1 Att centerstämman beslutar se till att alla

Läs mer

Or anisation ekonomi och

Or anisation ekonomi och Stockhol mscenterns verksamhetsberattelse 2012 Stockholmscenterns verksamhetsberattelse 2012 Distriktsstyrelsen för Stockholms stads distrikt av Centerpartiet avger följande berättelse för verksamheten

Läs mer

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn SV Gävleborg Årsmöteshandlingar 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn Förslag till dagordning vid SV Gävleborgs avdelningsstämma 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmofunktionärer 3. Fastställande av

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

Förslag till föredragningslista vid årsstämma med Centerpartiet i Halland 2014

Förslag till föredragningslista vid årsstämma med Centerpartiet i Halland 2014 Förslag till föredragningslista vid årsstämma med Centerpartiet i Halland 2014 VALBEREDNINGEN FÖRESLÅR: 1 Stämman öppnas 2 Parentation 3. Val av stämmopresidium a) Stämmoordförande Ove Bengtsson, Laholm

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse TILLVÄXT I DALARNA För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse 2 (29) 3 (29) Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens berättelse 3 Distriktsstyrelsen 3 Verkställande utskottet

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014 Oklart Lätt oroad Utmattad Saknar diskussioner Fullt i huvudet Transcendental Välinformerad Som ett kongresspro Rock on! Belåten Lycklig Missade diskussioner

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014

Verksamhetsberättelse år 2014 Centerpartiet Norrtälje kommun Verksamhetsberättelse år 2014 Kretsstyrelse: Ordf. Anders Olander Norrtälje Gunnar Englund Väddö Carina Jansson Gottröra Anita Engdahl Norrtälje Åsa Wärlinder Estuna Bengt

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 för Jönköpings distrikt av centerpartiet

Verksamhetsberättelse 2013 för Jönköpings distrikt av centerpartiet Styrelsens sammansättning Ordförande Raymond Pettersson, Värnamo Vice ordförande och kassör Inga-Maj Eleholt, Smålandsstenar Ledamöter Östen Johnsson, Eksjö Gunilla Hjelm, Vetlanda Mirjam Johansson, Sävsjö

Läs mer

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Handlingar till Förbundsstämma 8-9 maj 2015 Moderaterna i Stockholms stad 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2012 ULRICEHAMN Nr: 2

Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2012 ULRICEHAMN Nr: 2 Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2012 ULRICEHAMN Nr: 2 INNEHÅLL: 1. Framsidan Tingsholms- och Stenbockskolan 2. Distriktet: Roland Karlsson 3. Kommunkretsen: Bengt Leander 4. Porträttet:

Läs mer

Fredrick Federley besökte Halland

Fredrick Federley besökte Halland Sid 4 Fredrick Federley besökte Halland Sid 11 Sid 5 NÄRODLAT i EUROPA VÄSTSVERIGES röst i europaparlamentet Sid 9 Hallands Eu-kandidat Per Johansson Sid 16 Kvinnoluncher i falkenberg Nr 2 2014 Hallandsbygden

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Handlingar till Förbundsstämma 30 maj 2015 Moderaterna i Stockholms län 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april 1 (68) Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Verksamhetsberättelse 2 (68) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Distriktsstyrelse... 3 Revisorer... 3 Valberedning... 4 Sammanträden med styrelsen... 4 Samverkan med

Läs mer

Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter

Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Upp, trälar uti alla stater, som hungerns bojor lagt uppå. Det dånar uti rättens krater, snart skall utbrottets

Läs mer

Göteborg Förbundsstämma 2015

Göteborg Förbundsstämma 2015 r a g n i l d n a h o m Stäm r e n o i t Mo Göteborg Förbundsstämma 2015 Välkommen till Förbundsstämman 2015 Att sammanfa ett år som det vårt förbund nu ska lägga till handlingarna är en utmaning. Vi

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer