Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Centerrörelsen i Gävleborg avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2012.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Centerrörelsen i Gävleborg avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2012."

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Centerrörelsen i Gävleborg avger härmed följande verksamhetsberättelse för Distriktsstämma 31 mars 2012 Distriktet höll sin årliga stämma den 31 mars 2012 på Kulturens Hus, Söderhamn där 150 0mbud var närvarande. Karin Ånöstam avgick som distriktsordförande och till ny distriktsordförande valdes Magnus Svensson, Söderhamn. Vid stämman fick Gully Wikström (Torsåker), Alice Lindgren (Gammelstilla), Stefan Jonäng (Bollnäs) och Agnetha (Färila) mottaga Centerdistriktets hyllningar i form av guldnålen för sina mångåriga och förtjänstfulla insatser i partiet. Kommunkonvent C-kraft mars 2012 I samband med distriktsstämman inbjöds alla med kommunala uppdrag in till ett kommunkonvent på Kulturens Hus I Söderhamn den mars för att utbyta erfarenheter samt inhämta inspiration och kunskap. Ca 45 personer från länet deltog vid konventet. Distriktsstyrelsen Distriktsstyrelsen har efter distriktsstämman den 31 mars bestått av; Magnus Svensson, ordförande, Hans Jonsson, vice ordförande, Helena Wikström, CK distriktsordförande tillika vice ordförande i DS, Sören Görgård, Stig Eng, Ayser Bayraktar, Caroline Schmidt, Therese Hedberg Lundblad, Lena Schenström, Stig Eng och Bengt Åke Nilsson samt adjungerande ledamöter: Hannah-Karin Linck, landstinget och Anders W Jonsson, riksdagsman. Styrelsen har haft sammanlagt 12 protokollsförda sammanträden varav ett konstituerande styrelsemöte i samband med distriktsstämman. Arbetsutskottet har bestått av Magnus Svensson, Hans Jonsson och Helena Wikström och har haft 1 protokollsfört sammanträde samt tagit snabba ärenden via telefon och mailkontakt. C-forum C-forum är den grupp som samordnar Centerpartiets agerande i kommuner och landsting i Gävleborg. Gruppen har letts av Stig Eng, Nordanstig, därtill har ingått Caroline Schmidt, Hudiksvall, Magnus Svensson, Söderhamn tillika DOF, Bengt-Olov Renöfält, Bollnäs, Thorsten Åstrand och Marit Rempling, Ockelbo, Hans Larsson, Hofors, Helena Brink, Ljusdal, Roland Ericsson, Gävle, Carl-Ewert Ohlsson, Sandviken, Hans Jonsson, Ovanåker, Björn Brink och Hannah-Karin Linck, Landstinget, Anders W Jonsson, Riksdagsledamot. Ann-Helen Persson har varit ansvarig personal i C-Forum. C-forum har träffats vid fyra tillfällen under året. Vi var i Hofors den 17 februari, Ovanåker den 15 juni, Bollnäs den 14 september och i Ockelbo den 12 november. Vi har arbetat så att kommun- och landstingsrepresentanter samt vår riksdagsman har lämnat skriftliga rapporter före varje möte om aktuella politiska frågor som pågår. De skriftliga rapporterna har vi då haft möjlighet att läsa före våra möten, så att vi har kunnat ställa frågor om något varit oklart eller av större intresse. Några av de större allmänpolitiska frågor som har diskuterats extra mycket under året är övertagande och skatteväxling av hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Andra viktiga frågor har varit kommunmolnet, idéprogramarbetet, infrastrukturfrågor, budgetproppen, regional utvecklingsstrategi samt bildandet av en regionkommun genom sammanslagning av landstingets verksamhet och region Gävleborgs verksamhet. Kretsordförandeträffar Under 2012 genomfördes 2 ordförandeträff, bla i samband med att RO:s utbildningsstrategi presenterades av Lennart Pettersson Kretsordförandekåren har dessutom fått information både från DRO och distriktet samt uppmanats att regelbundet läsa in sig på information via Centralen.

2 Cekapix Distriktet har tillsammans med avdelningar och kommunkretsar i Hälsingland en gemensam kapitalförvaltning i en förening som kallas Cekapix. Kapitalet förvaltas av SEB i Sundsvall. Vår kontaktperson på SEB, Lars-Åke Nordström, meddelande under våren att han skulle pensioneras och vår nya kontaktperson, Johan Tegeback, introducerades i uppdraget och deltog vid årsmötet i Hudiksvall den 19 april Portföljens utveckling under 2012 var + 6,68%. Landstinget Gävleborg Gruppmöten 10 fysiska gruppmöten har genomförts. Av dessa tillfällen har 6 varit gemensamma möten med S och Mp. Efter de gemensamma mötena har man dock genomfört enskilt gruppmöte. Inför beslut om budget 2013 har 3 telefonmöten genomförts. Till dessa har DS och kretsordförandekåren varit inbjudna Landstingsstyrelsesammanträden 24 landstingstyrelsesammanträden har genomförts Fullmäktigesammanträden 9 fullmäktigesammanträden har genomförts, varav två tillfällen har pågått under två dagar. Landstingsgruppens uppdrag och sammansättning Landstingsgruppen har utgjorts av Centerpartiets 6 ledamöter i landstingsfullmäktige - Björn Brink, Carl-Ewert Ohlsson, Hannah-Karin Linck, Kenneth Nilshem, Olle Jonsson och Yvonne Kardell Samt Centerpartiets 3 ersättare i landstingsfullmäktige - Erik Holmestig, Helena Brink och Helena Wikström. Utöver dessa har Centerpartiet har de representanter som verkat inom landstinget nämnder och styrelser men inte innehaft uppdrag i landstingsfullmäktige utgjort en utökad landstingsgrupp vilka har varit inbjudna till landstingsgruppens telefonmöten - Gunnar Grenholm, Inger Landberg, Joachim Krüger, Lars Stål, Lena Westling och Nils Westlin. Under året har Kenneth Nilshem innehaft uppgiften som gruppordförande. Carl-Ewert Ohlsson har varit vice gruppordförande. Hannah-Karin Linck har i sin roll som landstingsråd varit gruppledare. Per-Ewert Ohlsson har varit anställd som politisk sekreterare vilket omfattat en tjänst på 50 procent Fullmäktige- och styrelseuppdrag I landstingsstyrelsen har Centerpartiet representerats av Hannah-Karin Linck. Carl-Ewert Ohlsson och Kenneth Nilshem har varit ersättare i styrelsen. Björn Brink har i sin roll som fullmäktigeordförande haft närvarorätt till landstingsstyrelsen. Hannah-Karin Linck har varit Centerpartiets landstingsråd, ordförande i Hälso- och sjukvårdsutskottet samt ordförande i Handikapprådet. Carl-Ewert Ohlsson har varit vice ordförande i Finans- och personalutskottet samt representant för landstinget Gävleborg i CPMR(Conference of Peripheral Maritime Regions) och BSC(Baltic Sea Comission) Björn Brink har varit Landstingsfullmäktiges ordförande samt ordf. i Demokratiberedningen samt ledamot i Region Gävleborgs fullmäktige. Kenneth Nilshem har varit vice ordförande i nämnden för Tillväxt- och regionalutveckling, ordförande i X-trafik, ombud Transitio, ledamot i Kollektivtrafikberedningen samt ledamot i Region Gävleborgs fullmäktige. Erik Holmestig har varit vice ordförande i Folktandvården AB:s bolagsstyrelse ledamot i en av landstingsfullmäktige beredningar för medborgardialog med fokus på barn och ungdomars situation Helena Wikström har varit Centerpartiets ledamot i Patientnämnden samt ersättare i TRU Yvonne Kardell har varit ledamot i Viltvårdsdelegationen samt ledamot i en av landstingsfullmäktige beredningar för medborgardialog med fokus på äldres situation Lena Westling har varit ersättare i Gävle-Dala företagshälsovård och Lars Stål har varit ersättare i patientnämnden..

3 Verksamhet i landstinget - Huvudmannaskap för hemsjukvården Ansvaret för hemsjukvård på primärvårdsnivå för personer över 18 år i eget boende flyttas över från landstinget till kommunerna den 1 januari Egen vindkraft Investeringen i egen vindkraft innebär att landstinget Gävleborg minskar sin energikostnad samt minskar sina CO2 utsläpp. - Regionalt trafikförsörjningsprogram Landstinget Gävleborg har beslutat om politiska mål för den regional kollektivtrafik mandatperioden vilka är: Kollektivtrafiken utgör en större andel av trafikvolymen, att mer arbets- och studiependling sker med kollektiva färdmedel och tillsammans med omgivande län underlätta länsöverskridande resande - Regional kulturplan Den regionala kulturplanen Ett kulturliv som ger livskraft och skapar sammanhang beskriver de politiska ambitionerna för den regionala kulturverksamheten samt ger underlag för prioriteringar mellan olika verksamheter och insatser. - Miljöprogram Miljöprogrammet för åren utgör Landstinget Gävleborgs miljöpolitiska måldokument. Landstingets mål är att minska miljö- och klimatpåverkan genom att uppnå de mål som beskrivs i miljöprogrammet - Budget 2013 En intäktsförstärkning nödvändig för att en ekonomi i balans ska kunna upprätthållas under planeringsperioden fram till Budgeten och den ekonomiska planen bygger därför på en höjning med skattesatsen med 30 öre Huvuddelen av intäkten från höjningen av skattesatsen satsas på hälso- och sjukvården. - Bokslut 2012 Landstinget Gävleborg uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat och uppnår landstingsfullmäktiges resultatbudget. - Tillgänglighetsarbetet Arbetet med att förbättra tillgängligheten utvecklas positivt och landstinget Gävleborg återfinns i den översta tredjedelen i nationell jämförelse av tillgängligheten i de svenska landstingen. - Patientsäkerhetsarbetet Satsningen på att förbättra patientsäkerheten har lett till att landstinget Gävleborg har förbättrat sina resultat näst mest i Sverige - Nybyggnationer Bl.a. har byggnationen av nytt operationsblock vid Gävle sjukhus påbörjats. Detta beräknas vara inflyttningsklart i december Bollnäs sjukhus Aleris har övertagit driften av Bollnäs sjukhus - Almedalen 2012 Landstinget Gävleborg arrangerade sex seminarier under Almedalsveckan. Ämnena handlade var proaktiv hälsostyrning, styrning av landsting och regioner, produktionsplanering, jämställd tillväxt, folkhälsa samt E-hälsa. Hannah-Karin Linck medverkade i panelen för proaktiv hälsostyrning samt produktionsplanering - Övrigt att uppmärksamma Stroke sjukvården har tilldelats Mona Britton-priset vilket delas ut vartannat år och i första hand belönar nyskapande insatser med goda förutsättningar att utveckla strokevården också utanför den egna enheten. Landstinget Gävleborg är bäst i Sverige på att skriva ut fysisk aktivitet på recept Hjärtsjukvården har tilldelats IT-pris Ekonomisk berättelse Partistödet har betalats ut till distriktet i enlighet med överenskommelse samt nyttjats för att avlöna en politisk sekreterare till 50 procent. Gruppmedlen har nyttjats för att betala mötesarvoden, resekostnader samt förlorad arbetsförtjänst. Båda dessa konteringsposter är enligt prognos förbrukade vid

4 DRO Gävle/Dala Under 2012 sjösattes RO:s nya decentraliserade RO, DRO. Centerrörelsen i Gävleborg och Dalarnas Centerpartidistrikt har nu förstärkts med ett DRO som ligger placerat i Falun. Där arbetar Linda Zettersteöm, Verksamhetsutvecklare, verksamhet och Fredrik Jarl, Verksamhetsutvecklare, kommunikation. Linda och Fredrik har ägnat vt-12 åt att göra inventeringar i alla kretsar i Dalarna och Gävleborg samt med distrikten och våra syskonorganisationer. Under ht-12 har resultatet presenterats och en verksamhetsplan för DRO tagits fram i samarbete med kretsordförandekåren och distriktsledningarna i både Dalarna och Gävleborg. Linda och Fredrik har under året också besökt flera kretsar och CK-distriktet för att bidra som resurs och agerat som processledare. Efter genomförda regionråd och verksamhetsplanering med representanter från distrikt, kretsar och syskonorganisationer har nu DRO:s första verksamhetsplan skapats gemensamt. Utbildning och verksamhetsutveckling Semenarieserier DS har under hösten 2012 startat upp arbetet med nätverk kopplat till område skola och Landsbygd samt genomfört seminarieträffar kring dessa temaområden. Under 2013 planeras fortsättningen med detta på tema: äldreomsorg och företagande. Idéprogramsarbete Under året har Distriktet medverkat och lett processer och samtal kring idéprogramsarbetet i kretsar och syskonorganisationer. Distriktet har aktivt deltagit i idéprogramsarbetet genom dialoger och insamlande av synpunkter som förmedlats till riksorganisationen. Centerkvinnorna Alla Centerkvinnor är fullvärdiga medlemmar i Centerpartiet och tillhör den kommunkrets där man bor. Centerkvinnorna i Gävleborg består av 20 avdelningar. På Distriktsstämman den 31 mars omvaldes Helena Wikström till Distriktsordförande för Centerkvinnorna Gävleborg (Gävleborgs Centerkvinnodistrikt) och nyvaldes till 2:e Vice Distriktsordförande för Centerrörelsen i Gävleborg. Den 11 februari inbjöd CK distriktet till Vinterkonferens på Kulturens Hus i Söderhamn, medverkade gjorde Centerkvinnornas Förbundsordförande Gunilla Hjelm, Vetlanda som höll ett anförande med en efterföljande dialog med Centerkvinnorna Medverkade gjorde även Fredrik Jarl, Organisationsutvecklare inom kommunikation vid riksorganisationens nya regionala kontor Gävle- Dala DRO. Han föredrog den nya organisationen och dess uppdrag. Media uppmärksammade Vinterkonferensen. Den 24 april inbjöd CK-distriktet avdelningarna till en ombudsträff inför CK Förbundsstämma på Tönnebro Värdshus. Vi gick igenom stämmohandlingarna inklusive motionerna och diskuterade omkring dessa. Centerkvinnornas Förbundsstämma ägde rum den 4-6 maj på Sunlight Hotel i Nyköping. 11 ombud från länet deltog. Förbundsstämman antog förslaget till en modern och nytänkande föräldraförsäkring med barnet i fokus. Förbundsstämman beslutade vidare att fortsättningsvis hålla förbundsstämma vartannat år, jämna år. Detta är en revidering av stadgarna. Mellanåren ska CK Förbundet anordna riksomfattande konvent med aktuella teman. Förbundsstämman. Det beslutade även att under 2013 anordna en utbildning för CK inför valet med Kunskapsprogrammet Fyra nyanser av grönt. Det jämställdhetspolitiska programmet reviderades. Det jämställdhetspolitiska programmet antogs första gången vid CK-stämman 2009 i samband med att CK fick nya stadgar och är utgångspunkten för Centerkvinnornas politiska ställningstagande. Miljöminister Lena Ek och EU-Parlamentariker Kent Johansson gästade stämman och höll varsitt anförande även Per Ankarsjö, ordförande för C idéprogramsgrupp gästade stämman och berättade om idéprogramasarbetet/upplägget. Gunilla Hjelm, Vetlanda omvaldes till Förbundsordförande för Centerkvinnorna för de kommande två åren.

5 Den 31 maj inbjöd CK-distriktet Centerkvinnoavdelningarna i distriktet till ett Sommarmöte på Värdshuset Norrlandsporten i Kilafors. Linda Zetterström, Organisationsutvecklare inom verksamhet, DRO medverkade och vi processade fram en Verksamhetsplan för Centerkvinnorna Gävleborg för verksamhetåret. Det var en ny arbetsform i syfte att CK ska ha ett tydligt mål att följa och arbeta efter i syfte att bli mer synliga och genom det attrahera nya Centerkvinnor i alla åldrar. Sammanfattningsvis så var det livliga och bra diskussioner som leder arbetet med Centerkvinnorna i Gävleborg framåt. Framtidsagenda 2020 som C förtroenderåd antog 23 april föredrogs. Den 6 oktober anordande CK distiktet den traditonella Höstkonferensen, för första gången på nästan 10 år var den förlagd i Gästrikland, på Nybo Handelgård/Hotel Ramudden i Valbo utanför Gävle. Marianne Henningsson, Ulricehamns CK medverkade och höll ett föredrag fr en resa till Namibia som hon gjort tillsammans med CK förbundsordf örande. Syftet med resan var att starta upp ett biståndsprojekt i Centerkvinnorns biståndsorgan Världen angår oss regi, Symaskinsprojektet i Namibia. På Höstkonferensen medverkade även Anders W Jonsson, 1:e Vice Partiordförande och Riksdagsledamot från vårt län, med ett anförande och en efterföljande och bra dialog/diskussion med Centerkvinnorna. Den 3 december anordnade Centerkvinnodistriktet i samarbete med CK avdelningarna i Söderhamn, Bollnäs och Ovanåker samt i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, ett kvällsseminarium som allmänheten inbjöds till, med ett utav Centerkvinnornas fyra prioriterade områden som tema: Motverka våld i nära relationer. Solveig Zander, Riksdagsledamot fr Enköping och ledamot i C Förbundsstyrelse medverkade tillsammans med Kvinnojouren Stöttan och Brottsofferjouren i Söderhamn. Det var en intressant kväll med ett angeläget ämne som gav bra diskussioner och som även media uppmärksammade. Företagarpriset Årets kvinnoföretagare/företagsamma kvinna delades ut i varje kommun under hösten av Centerkvinnorna i Gävleborg. Det var glada och stolta pristagare och intresset från media var gott. Pristagarna Uppvaktades av Centerkvinnornas Distriktsordföranden tillsammans med lokala Centerkvinnoordföranden/medlemmar. Kalendarium Centerkvinnorna 2012 Jan 29 medverkan vid Österfärnebo CK och C avd:s årsmöte, Österfärnebo Feb 3-4 C kommundagar Västerås 11 CK Vinterkonferens, Kulturens Hus, Söderhamn, medverkan av CK Förbundsordförande Gunilla Hjelm och Fredrik Jarl Organisationsutvecklare inom kommunikation, DRO Mar 30 C kraft Kulturens, Hus Söderhamn 31 Distriktsstämma, Kulturens Hus Söderhamn medverkan av CK Vice Förbundsordförande Catrin Mattson Apr 23 C Förtroenderåd, Stockholm 24 Ombuds- och CK avd ordförande träff inför CK Förbundsstämma, Tönnebro Värdshus Maj 4-6 CK Förbundsstämma, Sunlight Hotel o konferens i Nyköping 31 CK Sommarmöte, Värdshuset Norrlandsporten, Kilafors medverkan av Linda Zetterström Organisationsutvecklare inom verksamhet, DRO Sep 7-8 C Regionråd m DRO, Fryksås, Orsa 16 Medverkan vid Österfärnebo CK 70-års jubileum, Bastfallet 6 CK Höstkonferens Nybo Handelsgård/Hotell Ramudden, Valbo Medverkan av Marianne Henningsson, Ulricehamns CK och 1:e Vice Partiordförande/Riksdagsledamot Anders W Jonsson Okt 19 Inspirationsdag i Stockholm med tema Kvinnors ekonomiska trygghet anordnat av CK förbundet. 20 C Regionkonferens m DRO, Falu gruva konferens, Falun

6 Nov 27 Jämställdhetskonferens 30/30, Stockholm Dec 3 CK Seminarium, Kulturens Hus i Söderhamn m tema Motverka våld i nära relationer medverkan av Solveig Zander, Riksdagsledamot/ CK Förbundsstyrelseledamot, Enköping samt Kvinnojouren Stöttan och Brottsofferjouren fr Söderhamn Dessutom deltagit vid ordinarie DS, DS AU och C-Forum samt särskild planering med CK DS kontinuerligt under året. Utdelning av företagarpriset 2012: 4 augusti Nordanstig: Ann-Sofie Lundmark Djurkollo 29 oktober Hofors-Torsåker: Anne Persson Annes Allehanda i Hofors AB 31 oktober Bollnäs: Karin & Maria Hellin Hellins Bokhandel 31 oktober Hudiksvall: Johanna Hildingsson Forsa gårdsmejeri AB Sörhoga lantbruk 31 oktober Söderhamn: Lillemor Landell Lillemors Smakeri 8 november Gävle: Annette Israelsson Nilsson Björke Pigan 11 december Sandviken: Lisbeth Wilhelmsson Gustavfängs trädgård i Storvik 18 februari Ljusdal: Berit Markusson & Britt-Marie Nordin Linkullen CUF Se separat verksamhetsberättelse för CUF 2012 Allians Gävleborg Under året har Alliansens riksdagsmän samarbetat vid presentationer av vår- och höst budgetproppositioner, genomfört Alliansturnéer i länet samt gjort gemensamma utspel och debattartiklar. I samband med att länets riksdagsmän turnérat i länet har det anordnats Alliansmingel med informations- och erfarenhetsutbyte i Söderhamn och Gävle. Personal 2012 Ann-Helen Persson 50 % Ombudsman Per-Ewert Ohlsson Björk 50% Politiska sekreterare för LT-gruppen Medlemmar i Centerrörelsen i Gävleborg Medlemsantalet var enligt medlemsregistret: Centerpartiet: 1298 medlemmar Centerkvinnorna: 884 medlemmar CUF: 45 medlemmar Centerstudenter: 4 medlemmar Totalt antal medlemmar 2011: 2231 medlemmar

7 Slutord 2012 Centerpartiet i Gävleborg kan se tillbaka på 2012 och vara nöjda. Vi har tagit ett par viktig steg framåt för att segra i valet Från distriktets sida så har vi valt att fokusera på några saker och få dem att riktigt genomlysta och utförligt gjorda. Vi har gjort en valplanering för kyrkovalet, för Europaparlamentsvalet och för valet till Riksdagen samt Landstinget/regionen. En planering som vi hoppas att även kommunerna använder sig av i sin valplanering. Detta för att uppnå en valrörelse som är sammanhållen, denna planering är framtagen med kommunkretsarna för att få så mycket dialog, deltagande och engagemang som möjligt.. Vi har från distriktets sida även valt att tydligare profilera oss i det politiska samtalet. Vi svarar på fler remisser och yttrar oss i fler frågor till exempel kändes det viktigt för oss att uttala vår linje i rovdjursfrågan även om vi ej var tillfrågade av regeringen att göra det. Men även när det gäller infrastruktur, Regionala utvecklingsstrategin och kulturpolitiken. Vi har till varje distriktsstyrelsemöte försökt haft ett uttalande om en linje som vi ser som samlande för hela länets Centerparti. På detta sätt har vi blivit en tydligare politisk kraft i samhället. Vi har även valt att påbörja ett arbete med att skapa nättverk i Centerrörelsen i Gävleborg. De första två som har kommit igång är ett skolnättverk som startade sin resa med ett seminarium om framtiden skola i Söderhamn och det andra som kom igång var Landsbygdsnättverket i Gävleborg som startade med ett seminarium i Bollnäs om livskraft i hela länet. Dessa två nättverk kommer vi att fortsätta arbeta med och även utveckla några fler nättverk under de kommande åren. Vi aktivt deltagit i processen kring att ta fram ett nytt idéprogram för Centerpartiet. Från distriktet lätt vi några personer utbilda sig till processledare som åkte runt till kommunkretsarna och pratade idéer om vårt framtida samhälle och efter det så har vi följt upp med att besöka många kommunkretsar när förslaget till idéprogram pressenterades. Vi skickade även in ett eget yttrande till partistyrelsen med våra ändringsförslag, Något vi anser att partistyrelsen har lyssnat till. Centerpartiets distriktsstyrelse ser fortfarande stora utmaningar med vårt län och det utsatta läge vi befinner oss i med hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå, demografin och utflyttningen från vårt län. Men vi ser även potentialen i vårt län och de stora utvecklingsmöjligheterna vi har att kunna vara med i omställningen till ett grönt tillväxtsamhälle, att kunna medverka till att ge människor en större livskvalitet och att finna plats för företagare att komma till vårt län och få arbetskraft. Utmaningen blir och är att få igenom mer Centerpolitik för att denna resa skall kunna genomföras. Den utmaningen delar hela Centerrörelsen i Gävleborg. Vår kamp för människors unika rätt att vara fria individer, vår kamp för individens rätt till ökat självbestämmande och vår kamp för att riva hinder för att företag skall startas, växa och bli kvar i vårt län ser vi som otroligt viktiga samt något vi vill fortsätta kämpa för. Från Distriktsstyrelsen sida vill vi Tacka alla de medlemmar och sympatisörer som stärker oss i vår ambition om en annan och bättre framtid. Vi vill tacka våra kommunkretsar för allt det engagemang och den tid ni lägger ner i vår gemensamma strävan att nå framgång. Från Distriktsstyrelsen vill vi även tacka den fantastiska personal vi har till vårt förfogande. Vi ser fram mot ett händelserikt 2013, där vi fortsätter att stärka vårt förtroende hos medborgarna i Gävleborg. Där vi fortsätter att utveckla Centerrörelsen för att kunna möta de framgångar som vi kämpar för. Distriktsstyrelsen, Söderhamn 14 mars 2013 Magnus Svensson -- Hans Jonsson -- Helena Wikström -- Stig Eng Lena Schenström -- Caroline Schmidt -- Sören Görgård -- Bengt Åke Nilsson Ayser Bayraktar -- Therese Hedbeg Lundblad

8 Verksamhetsalmanacka för Centerrörelsen i Gävleborg 2012 Aktiviteter som distriktet ansvarat och deltagit i under året: Kalendarium Gävleborg 2012 Januari 16 Valberedningen sammanträder, Bollnäs Distriktsordförandekonferens RO 24 DS AU och DS, Söderhamn 31 Gävleborgs CK-avdelnings årsmöte, Söderhamn Februari Kretsårsmöten 3-4 Kommundagar, Västerås 9 Kretsordförandeträff, Söderhamn 11 CK vinterkonferens med CK förbundsordförande Gunilla Hjelm, Söderhamn Utbildning för programansvariga i mentorskapsprogram, Stockholm 14 Påminnelseavi 1 postas för central medlemsupptagning 17 C-forum, Torsåker 17 DS AU samt träff med DRO, Torsåker 21 Revision, Bollnäs 22 Statsrådsträff Nyamko Subani, Gävle Mars 4 CUF DS, Gävle 8 Int. Kvinnodagen, besök hos Hamrånge CK m LT-rådet Hannah-Karin Linck 8 DS inför distriktsstämman, Söderhamn 12 SV Arena Rätt till reproduktion, Gävle 15 Kretsarnas årsrapport inlagda i Creg 15 Personalträff distrikt och DRO, Falun 16 DRO-träff med DOF, Gruvberget 19 Allians Gävleborg turné i ovanåker och Söderhamn 19 Allians Söderhamn minglar och utbyter erfarenheter med riksdagsmännen 21 SV Gävleborg årsmöte, Söderhamn 22 Nationell kretsordförandekonferens, Stockholm RO C-kraft, Kulturens Hus i Söderhamn 31 DISTRIKTSSTÄMMA och konstituerande DS, Kulturens hus i Söderhamn

9 31 Cekapix-styrelsemöte, Söderhamn April 15 Distriktets årsrapport inlagd i Creg 16 Framtidsveckan: SV arena Infrastrukturkväll Gävle 17 SV-utb i Flexibelt lärande, Gävle 19 Cekapix årsmöte, Hudiksvall 20 Telefonmöte personal distrikt och DRO 21 Webb-utbildning Gävleborg, Söderhamn 23 Förtroenderåd, Stockholm RO (behandlar bl.a. återstående frågor från partistämman 2011) 24 CK Ombudsträff, Söderhamn DS-intro, Bollnäs 29 Creg-utbildning, Söderhamn(inställd) Maj 4-6 Centerkvinnornas förbundsstämma, Nyköping 7 Per Åsling besöker länet, Industripolitisktprogram 31 CK sommarträff, Norrlandsportens Wärdshus Juni 5 Per Lodenius besöker länet, Kulturtillgänglighetsturné 10 DS, Söderhamn 11 Utbildning för programansvariga i mentorskapsprogrammet, Stockholm timmarskonferens, RO 15 C-forum, Alfta 17 Mentorprogrammet Gävleborg startar upp 18 Personalmöte med DRO 25 Kretsbesök Ockelbo 26 Mentorsparträff, Gävle 26 Kretsordförandekonferens med DS, Söderhamn C Basutbildningar , Söderhamn (Presentation och utbildning för Gävleborg av Lennart Pettersson, RO)

10 års medlemmar som ej förnyat medlemskapet för 2012 mister sitt medlemskap Juli Augusti SEMESTER Valstudiematerial inför kyrkovalet klart inklusive vägledning för lokalt programoch valarbete. 9 DS, Söderhamn 30 Kenth Johansson EU-parlamentariker besöker länet September 6 DS 7-8 Regionråd DalarnaGävleborg, inför Regionkonferensen 20 okt 14 C-forum, Bollnäs Distriktsledarkonferens för distriktsordföranden och ombudsmän RO Oktober Förnominering av kandidater till kyrkovalen startar. 4 DS 20 Regionala konferenser för kretsar och distrikt i region GävleDala RO/DRO November 8 DS 12 Utbildning för programansvariga i mentorskapsprogrammet, Stockholm December Partistyrelsen behandlar texten i idéprogrammet Framtidsbygget. 3 Telefonkonferens för kretsarnas valberedningsordföranden RO 4 Telefonkonferens för kretsarnas valberedningsordföranden RO 5 Telefonkonferens för kretsarnas valberedningsordföranden RO 6 Telefonkonferens för kretsarnas valberedningsordföranden RO 6 Kretsordförandekonferens med DS * Distriktsordförande Magnus Svensson, Carl-Ewert Ohlsson och Per-Ewert Ohlsson samt Therese Hedberg Lundbladh utbildades som processledare och har under året besökt kretsar och avdelningar samt Landstingsgrupopen för att diskutera Centerpartiets framtidsarbete och idéprogram.

Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2012 ULRICEHAMN Nr: 2

Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2012 ULRICEHAMN Nr: 2 Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2012 ULRICEHAMN Nr: 2 INNEHÅLL: 1. Framsidan Tingsholms- och Stenbockskolan 2. Distriktet: Roland Karlsson 3. Kommunkretsen: Bengt Leander 4. Porträttet:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Arbetet för Centerkvinnorna Dalarna har under året präglats av utåtriktade aktiviteter, för att stärka och synliggöra Centerkvinnornas position. Under ledning av distriktsordförande

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2005-03-16 1 (15) Plats och tid Ljusdal, klockan 11.00 15.00 Beslutande Hudiksvalls kommun Bente Sandström Kjell Jansson Stefan Bäckström Kent Sjöberg Ljusdals kommun Roland Bäckman Sven-Olle

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2009-01-01 2010-12-31 Idédag i Tällberg söndagen den 29 mars 2009. Civilförsvarsförbundet Gävleborg Civilförsvarsförbundet Gävleborg har verksamhet i hela länet

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete Gävleborg NSFG

Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete Gävleborg NSFG Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete Gävleborg NSFG Fredagen den 3 maj, 2013 Klockan 09.00 11.30 Region Gävleborg Närvarande: Jan Lahenkorva, Bollnäs Ann Sofie Stenbacka, Hofors Kenneth Axling, Hofors

Läs mer

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta.

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 09.15 13.05 Plats Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Åke Bertils (S)

Läs mer

PProtokoll Protokoll fört vid sammanträde med Jönköpings läns SPF-distrikts styrelse. Tid: den 5 juni 2012 kl.09.00-12.55 Plats: Lindgården, Jönköping

PProtokoll Protokoll fört vid sammanträde med Jönköpings läns SPF-distrikts styrelse. Tid: den 5 juni 2012 kl.09.00-12.55 Plats: Lindgården, Jönköping PProtokoll Protokoll fört vid sammanträde med Jönköpings läns SPF-distrikts styrelse. Tid: den 5 juni 2012 kl.09.00-12.55 Plats: Lindgården, Jönköping Lars Stenbäck Beslutande: Anne-Christine Lind Hammarström

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 23 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av kongressombud...

Läs mer

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 19 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val av ombud

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27 Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013 Reviderad 2012-01-27 Innehåll INTRODUKTION... 3 VI UNGAS UTBILDNINGSOMRÅDEN... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 1: FÖRTROENDEVALDA... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 2: LEDARSKAP...

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Landstinget utser en revisor och en ersättare. Därutöver utser årsmötet två revisorer med ersättare.

Landstinget utser en revisor och en ersättare. Därutöver utser årsmötet två revisorer med ersättare. Arkiv Gävleborg (1+1) Stadgarna 5. Lt 1977-11-23, 85. FU 1978-04-17, 154. Stadgar Dnr H 70:2631/77. Arkivföreningens styrelse består av 9 ledamöter. Landstinget utser en ordinarie ledamot jämte en ersättare.

Läs mer

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 Civilförsvarsförbundet Gävleborg Verksamhetsplan 2011 Vision Säkerhetsmedvetna människor som genom sitt agerande tryggar såväl individen som samhället. 1 Utbildning och information MÅL Minst 2% av Gävleborgs

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Ann Andersson Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad.

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad. Protokoll fört vid SPF Jönköpingsdistriktets distriktsstämma i Torghuset, Smålandsstenar, den 14 april 2015 kl. 10.00 11.30 Närvarande: ca 180 personer 1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande

Läs mer

Bilaga 3. PROGRAM och STADGAR. för Förbundet Aktiv Ungdom Program sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 6 Förbund sida 10. Antagna på Aktiv Ungdoms

Bilaga 3. PROGRAM och STADGAR. för Förbundet Aktiv Ungdom Program sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 6 Förbund sida 10. Antagna på Aktiv Ungdoms Bilaga 3 PROGRAM och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Program sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 6 Förbund sida 10 Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2008 i Åre 2 PROGRAM Aktiv Ungdom ska samla

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Centerpartiet Västerbotten Verksamhetsberättelse 2012

Centerpartiet Västerbotten Verksamhetsberättelse 2012 Centerpartiet Västerbotten Verksamhetsberättelse 2012 Sida 1 av 12 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Centerpartiet Västerbottens distrikt får för sitt 83:a verksamhetsår avge följande berättelse.

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD

Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD Årsbokslut LHR 2013 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. Nyutgåva Årsbokslut LHR 2013 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 080518. Centerpartister kräver vård för papperslösa

PRESSMEDDELANDE 080518. Centerpartister kräver vård för papperslösa PRESSMEDDELANDE 080518 Centerpartister kräver vård för papperslösa Idag lämnades ett öppet brev (se nedan) till Centerpartiets riksdagsledamöter om papperslösas rätt till offentligt finansierad vård. Bland

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014 STYRELSE Närvarande Frånvarande Eva Eriksson, ordförande Urban Jonsson, vice ordförande Åke Andersson, kassör Åsa Malkusson, sekreterare

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist Protokoll 1 (10) Plats och tid: Forsa Rehab, Fredens Kulle, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordf Majvor Westberg-Jönsson (S) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 1 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 7 0 9+7 11 Protokoll

Läs mer

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg Landstinget Gävleborg och miljön Susanna Nyberg Gävleborg i Sverige Nordanstig Ljusdal Hudiksvall 10 kommuner 275 780 länsmedborgare 18 192 km2, ca 4 % av Sveriges yta Två landskap - Gästrikland och Hälsingland

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143 Sammanträdets plats och tid Landstinget, Hus 2, Dr Pragrummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-12-08, klockan 09.00-16.30. Beslutande Anna Gundersson (S) David Berglund (S) Judith Hult (S) Börje Lundin (V)

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014 Styrelsens ledamöter Britt-Marie Karlsson, ordförande Niclas Bergquist, kassör Leif Kollbrink, sekreterare Elaine Adlertz, vice ordförande Mats

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Distriktsstyrelsen i Västerbotten 2014-11-04. Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31

Verksamhetsberättelse 2014. Distriktsstyrelsen i Västerbotten 2014-11-04. Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31 2014-11-04 Verksamhetsberättelse 2014 Distriktsstyrelsen i Västerbotten Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31 Styrelsen har bestått av: Agneta Emilsson, sekreterare och webbansvarig David Salmi, ledamot

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-04-14 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson Helena Hermelin

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

VETA FÖR ATT ARRANGERA EN

VETA FÖR ATT ARRANGERA EN ALLT DU BEHÖVER! VETA FÖR ATT ARRANGERA EN? DISTRIKTSSTÄMMA! Några viktiga datum! 30 april sista datum att medlemsrapportera via registret. 30 april sista dag enligt stadgarna att ha distriktets stämma.

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-2 Tid och plats 070329 kl 19.00 i Södertälje Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Henry Lindblad Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Dick Lindkvist

Läs mer

Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet

Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 1(4) Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsfullmäktige Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014 är det fjärde och sista året i mandatperioden. Organisation och uppgifter Hälso-

Läs mer

Styrelsemöte 14/1-2012

Styrelsemöte 14/1-2012 Styrelsemöte 14/1-2012 Närvarande: Andrén, Adam Axlson-Fisk, Olof Eriksson, Mattias von Essen, Agnes Hansson, Erik Küpier, Martin Lindgren, Samuel Orméus, Christoffer Zettergren, Petter 1. Styrelsen väljer

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten. Språkresa, Santa Fé, USA. Dövas Dag, Örebro

Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten. Språkresa, Santa Fé, USA. Dövas Dag, Örebro SDUs styrelse 2004 Ridläger, Alingsås Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten Språkresa, Santa Fé, USA SDUs förbundsstämma Nordiskt juniorläger, Kloten Dövas Dag, Örebro SDUs förbundsstämma

Läs mer

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Närvarande Anna-Karin Mohlin, Monica Lindblom, Ulla Fernlund, Sven-Gunnar Karlsson, Esbjörn Lindgren, Leif-Göran Mosell, Gudrun Ekblom adjungerad

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 för Jönköpings distrikt av centerpartiet

Verksamhetsberättelse 2013 för Jönköpings distrikt av centerpartiet Styrelsens sammansättning Ordförande Raymond Pettersson, Värnamo Vice ordförande och kassör Inga-Maj Eleholt, Smålandsstenar Ledamöter Östen Johnsson, Eksjö Gunilla Hjelm, Vetlanda Mirjam Johansson, Sävsjö

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar

Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar Sid 1(15) Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar Nuvarande normalstadga förening 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde främja SPF,Sveriges Pensionärsförbunds

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Verksamhetsberättelse Moderatkvinnorna. Stockholms län Verksamhetsperiod Maj 2011- Mars 2013

Verksamhetsberättelse Moderatkvinnorna. Stockholms län Verksamhetsperiod Maj 2011- Mars 2013 Verksamhetsberättelse Moderatkvinnorna Stockholms län Verksamhetsperiod Maj 2011- Mars 2013 OM MODERATKVINNORNA STYRELSEN Vid årsmöte 2011 gjordes följande val: Erica Lejonroos, Sundbyberg Lena Gerby,

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsesammanträde nr 02 2013

PROTOKOLL Styrelsesammanträde nr 02 2013 PROTOKOLL Styrelsesammanträde nr 02 2013 Plats: SPF:s kansli Tid: 2013-02-13 Närvarande: Ordinarie ledamöter: Mona Engberg, Kåre Dahl, Anna-Britta Hellström, Marianne Häggblom, Lennart Lidström, Lilian

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer