Kvalitetsprovning av alkolås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsprovning av alkolås"

Transkript

1 Rapport, projektet Kvalitetsprovning av alkolås, Skyltfonden 1 Redovisning avseende projektet Kvalitetsprovning av alkolås Nr EK50A2002:2645 inklusive beskrivning av en strukturmodell för klassificering av alkolås i Sverige Text: Tomas Jonsson

2 Rapport, projektet Kvalitetsprovning av alkolås, Skyltfonden 2 Innehåll Innehåll...2 Inledning...4 Uppdraget i sin helhet...6 Medverkande sakkunniga, organisationer och företag...7 Sverige har stor kunskap om alkoholmätning...8 Vad är ett alkolås?...9 Handenheten...9 Centralenheten...10 Kommunikation...10 Användarvänlighet...10 Alkolås kräver en viss utandningsvolym...10 Uppvärmningstid i alkolåsen...10 Smittospridning och hygien...11 Hur fungerar mätningen?...12 Dagens och morgondagens alkolås...13 Företag som levererar eller utvecklar alkolås idag...13 Bränslecell...14 Så här fungerar bränslecellen i detalj...14 Bränslecellens elektrokemiska funktion...15 Viktiga faktorer för ett tillförlitligt mätvärde...15 Störande ämnen...15 Uppvärmning av låset...15 Halvledarcell...17 Halvledarcellens funktion i detalj...18 Kalibrering av halvledarcell...20 Infraröd mätteknik...21 IR-teknikens mätning i detalj...21 Sammanfattning av mättekniker...23 Störande ämnen...24 Mätteknikernas egenskaper...24 Manipulering...24 Temperaturavkännare...25 Luftfuktighetsmätare...25 Ljudkännare...25 Blås och sug...25 Nödstart...26 Nödkod via display och knappar...26 Nödkod via indikeringslampa...26 Nödstart via knapp...27 Plombering...27 Sammanfattning om nödstart...27 Användningsområden och klassificering...28 Typindelning...29

3 Rapport, projektet Kvalitetsprovning av alkolås, Skyltfonden 3 Alkolås vid rehabiliteringsprogram och villkorlig körkortsåterkallelse Typ RP (Rehabilitation Programme)...30 Alkolås I yrkestrafik och upphandlade transporter Typ TQ (Transport Quality)...30 Alkolås för frivillig användning av privatpersoner...32 Fackets roll i alkolåsarbetet...32 Även andra kravställare på alkolås framhåller vikten av låsens kvalité...33 Produktinformation alkolås ACS Alkolock V ACS Interlock WR Dräger Interlock XT...37 Foxguard Alkolås...38 Sepab Alkolås...38 Protego Alkolås A Projektets kostnader Slutord...41 Bilagor...43 Bilaga 1. MHF:s projektansökan till Skyltfonden 29 januari Bilaga 2. MHF:s skrivelse till Skyltfonden den 7 november 2003 med revidering av projektbeskrivning och tidsplan... Bilaga 3. MHF:s skrivelse till Skyltfonden den 14 april 2004 med viss revidering av projektplanen... Bilaga 4. CENELEC:s utkast till EU-standard för alkolås (EN 50436) i svensk översättning... Bilaga 5. MHF:s till CENELEC insända kommentarer till Europeisk standard för alkolås (EN 50436)... Bilaga 6. Utandningsvolymer och mätning av alkohol i utandningsluft...

4 Rapport, projektet Kvalitetsprovning av alkolås, Skyltfonden 4 Inledning MHF har sedan 90-talet arbetat intensivt med frågor rörande alkolås. Alkolås har funnits på den internationella markanden sedan början av 80-talet och användes då främst i programverksamhet för rattfyllerister. På senare år har alkolås också börjat användas som ett verktyg för kvalitetssäkring av transporter, en utveckling som främst har skett i Sverige. Allteftersom alkolåsen har introduceras i Sverige och intresset för denna tekniklösning har tilltagit så ökar också risken att lycksökare med kvalitativt dåliga alkolås får avsättning för sina produkter på den snabbt växande svenska markanden. Efter erfarenheter främst från den amerikanska markanden där biliga produkter med dålig kvalité konkurrerat ut kvalitativt bra produkter och på detta vis skapat en dålig och negativ opinion gentemot alkolås som teknik så är det av största vikt att detta inte inträffar i Sverige. I delar av USA kan man fortfarande idag c:a år efter införandet se en negativ opinion mot alkolås. MHF:s målsättning har hela tiden varit att förebygga en sådan utveckling i Sverige i så stor utsträckning som möjligt. MHF ansökte 2002 om medel från Skyltfonden för att mer målmedvetet arbeta med kvalitetssäkring av alkolås på den Svenska och internationella markanden. För att kunna genomföra projektet stod det snabbt klart att vi var tvungna att starta med en inventering av mätteknik för alkoholutandning. Vi fann snabbt att det finns fyra olika sätt att detektera alkohol i utandningsluften, varav tre är aktuella för att kunna användas i alkolås. Utifrån de tekniska grunderna kan arbetet med att testa och kvalitetssäkra produkterna starta. En annan förutsättning som också framkom under arbetets gång är behovet att dela in alkolåsen i olika användningsområde för att på detta sätt underlätta införandet av nya produkter. Skyltfondsuppdraget, som först 2002 formades som ett rent kvalitetssäkringsuppdrag, omformades 2003 för att också omfatta framtagningen av en struktur för klassificering och beskrivning av strukturmodell för alkolåsimplementering i Sverige. Efter genomgång med samtliga alkolåsleverantörers tekniker samt egen personal kunde vi också konstatera att det inte bara är mätsäkerheten i alkolåsen som gör att ett alkolås fungerar som det ska. Lika stor betydelse har kapsling av komponenter, manipuleringsteknik, elektronisk funktionalitet (exempelvis påverkan vid strömpikar m.m.) samt val av olika funktionslösningar och mätmetoder.

5 Rapport, projektet Kvalitetsprovning av alkolås, Skyltfonden 5 En av de allra viktigaste förutsättningarna för att ett alkolås skall visa rätt värde är att mätningen görs på den djupa lungluften. Till följd av detta kan alkolåsen uppfattas som svårblåsta av personer med nedsatt lungkapacitet. För att klarlägga vilka utandningsvolymer som är nödvändiga för att en korrekt mätning av alkohol i utandningsluften ska kunna ske har vi gemensamt med Statens kriminaltekniska laboratorium tittat närmare på definitionen djup lungluft. Genom en statistisk bearbetning av ett stort antal utandningar i polisens alkoholbevisinstrument har det varit möjligt att någorlunda bedöma konsekvenserna av ett sänkt krav på minsta godtagbara utandade volym. Resultatet av undersökningen (se sammanfattning i bilaga 6) visar tydliga resultat som redan nu använts för att sänka rekommendationerna för alla alkolås i hela EU från att tidigare krävt 1,5 liter luft till att idag bara kräva 0,7 l - 1,2 l beroende på användningsområde.

6 Rapport, projektet Kvalitetsprovning av alkolås, Skyltfonden 6 Uppdraget i sin helhet I vår projektansökan till skyltfonden den 29/ anges följande projektinriktning: Vi vill införskaffa de olika alkolås som finns på marknaden idag och gemensamt med Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut kvalitetspröva dessa lås enligt ovannämnda föreslagna provningsprogram. 1 Vi har valt att i det planerade projektet prioritera testning av mätosäkerheten för alkohol i utandningsluften. De krav som man kan ställa på ett alkolås och som inte omedelbart påverkar trafiksäkerheten faller utanför ramarna för intentionerna med detta projekt.. På grund av svårigheter att få lås levererade från leverantörerna samt behovet av att styra upp marknaden i olika kategorier omformulerades projektet delvis i enlighet med till skyltfonden insänd skrivelse den 7 november Omformuleringen innebar främst att vi i samband med kvalitetstestningen ville göra en klassificering av alkolås efter användningsområde. Utgångspunkten för de mest kvalificerade alkolåsen skulle vara de kvalitetskrav som angetts för alkolås använda vid villkorlig körkortsåterkallelse i Sverige och den standard för alkolås inom EU-området som då var under utarbetande i CENELEC. För alkolås som används vid kvalitetssäkring av transporter kunde enligt vår mening delvis andra kvalitetskriterier gälla utan att fördenskull ge avkall på grundläggande höga krav gällande mätsäkerhet och tillförlitlighet vid praktisk användning. På motsvarande sätt ville vi formulera relevanta kvalitetskrav för frivilligt installerade alkolås i personbilar. MHF arbetade därefter fram svenska standarder för dessa användningsområden men insåg senare behovet av internationella standarder inom hela EU. Vi medverkar därför i den tekniska kommitté i CENELEC som utarbetar standarder för både rattfylleriprogrammen och kvalitetssäkring av transporter.

7 Rapport, projektet Kvalitetsprovning av alkolås, Skyltfonden 7 Medverkande sakkunniga, organisationer och företag Följande personer har medverkat i projektets olika skeden och med olika tidsåtgång, alltifrån konsultering i enskilda frågor till medverkan i och yttrande över hela avsnitt i rapporten. ACS, Alcohol consumer system: Bill Burger Alkolås i Skandinavien: Bengt Allo Alkolåsutredningen: Mårten Nilsson, Lars Olov Sjöström, Karin Svensson Smith Dräger: Pierre Gustavsson, Johannes Lagois Electronic Design: Wincent Karlsson Fackförbundet Transport: Martin Miljeteig, Per David Wennberg Foxguard: Christer Lundin, Thomas Sandström, Markus Turesson Guardian Interlock System: Andi Haa Jovitex: Carl Schneider KG Knutsson: Björn Strandberg Kommunförbundet: Åsa Zetterberg Life Safer: Richard Freund Lion Laboratories: David Freeman, Geraint W Robert MADD: Lennart Bergendahl Nanopuls AB: Bengt Lindström, Hans-Olov Moberg, Kurt Sjödin, Palmenco: Sverker Stakenberg PFK: Manuel Fererra Protego: Agneta Rydström, Mats Stenfält Q 3: Lasse Holm Saab Automobil: Anna Petré Senelec: Johannes Lagois Sepab: Åsa Fagerström, Ambjörn Gripenstam, Sven Erik Pettersson Signal teknik: Adam Hedman, Kurt Sjödin SKL, Statens Kriminaltekniska laboratorium: Lars Andersson SP, Sveriges Provning och forskningsinstitut: Conny Haraldsson, Rauno Pyykkö Vägverket: Bo Bjerre, Liza Jakobsson, Anders Lie, Bo Lönegren, Ingemar Skogö, Claes Tingvall STR, Sveriges Trafikskolors Riksförbund, Gunnar Karlsson, Sverker Stakenberg Sveriges Försäkringsförbund: Staffan Moberg Trocadero consulting AB: Stefan Nordin Volvo Cars: Henrik Forsgren, Jan Fredrik Grönvall, Ola Norberg, Eleonor Åkesson, Från MHF har Maria Agge, Tom Bjerver, Tomas Jonsson Helena Persson, Egon Sandqvist, Sören Sehlberg och Lars Olov Sjöström medverkat i projektarbetet.

8 Rapport, projektet Kvalitetsprovning av alkolås, Skyltfonden 8 Sverige har stor kunskap om alkoholmätning En säker mätning av förekomsten av alkohol i fordonsförarens utandningsluft är av avgörande betydelse för nuvarande alkolås funktion. Den teoretiska grunden för bestämningen av alkohol i utandningsluft beskrevs indirekt 1917 i den svenske forskaren Erik M. P. Widmarks doktorsavhandling Acetonkoncentrationen i blod, urin och alveolärluft (djup lungluft) presenterade Göran Liljestrand och Paul Linde en studie om alkoholens övergång från blodet till utandningsluften. De svenska forskningsrönen tillvaratogs och vidareutvecklades i USA där Rolla N. Harger och hans kollegor 1938 publicerade ett vetenskapligt arbete om utandningsprov på misstänkta rattfyllerister. Kort därefter fick alkoholutandningsprov bevisvärde i ett par amerikanska delstater. Dessutom har Professor Leonard Goldberg och Dr Kjell Bjerver spelat en stor roll i utvecklingen och införandet av alkoholutandningsmetoder och utrustning i Sverige genom att på talet och 70 talet genomföra stora fältprov bland bilister i Sverige. I Sverige har polisen sedan mitten av 1950-talet använt utandningsprov som ett hjälpmedel för att avgöra om blodprov behöver tas på en motorfordonsförare. Det första instrumentet som polisen använde hette Alcotest och tillverkades av företaget Dräger i Tyskland. I början av 1980-talet infördes nya sållningsinstrument med förfinad teknik. Från 1 juli 1989 gäller lagen om utandningsprov som bevismedel vid trafiknykterhetsbrott. Polisens användning av sållnings- och bevisinstrument för detektering av alkohol gör att vi idag har ingående kunskaper i Sverige om mätteknikerna vilket utgör en viktig grund för utvecklingen av alkolås.

9 Rapport, projektet Kvalitetsprovning av alkolås, Skyltfonden 9 Vad är ett alkolås? Man kan säga att de flesta alkolås består av två delar, en handenhet och en centralenhet. För de alkolås som loggar informationen om blåsningar och annan information som t.ex. start och stopp av fordonet lagras vanligen informationen antingen i handenheten eller i centralenheten. I de lås som används vid körkortsprogram kan det i vissa fall lagras information både i alkolåsets centralenhet och i handenheten. I denna rapport har vi valt att bara titta på traditionella alkolås, dvs. lås som föraren blåser i för att fastställa om han/hon är påverkad eller inte. I arbetet med att sätta en kvalitetsnorm är det dock viktigt att inte vara låst vid äldre och idag vanligt förekommande tekniklösningar. Med anledning av detta så kommer vi att mera detaljerat beröra hur tekniken som finns i dag fungerar och vilka hot och möjligheter som det innebär. Handenheten Handenheten fungerar som en ren alkoholmätare som känner av om den som blåser i mätaren har över eller under en förprogrammerad promillegräns. Har den som blåser en för hög promillehalt så sänds en signal till centralenheten att inte ge klartecken för start. Handenheterna i de olika alkolåsmodellerna är utformade på olika sätt. En gemensam nämnare för ett seriöst alkolås är att det skall finnas någon form av skydd mot manipulering, dvs. en teknik som känner av att det är en människa som blåser i låset. Detta berörs längre fram i rapporten. Dessutom bör utrustningen känna av att man verkligen blåser i alkolåset. Detta sker oftast genom att alkolåset känner av ett tryck samt ett flöde av luft i utrustningen. Handenheternas mätenhet kan utformas med olika tekniker. Vanligast är bränslecellsteknik men även halvledarcellsteknik (metalloxidsensorteknik) används. För att göra en tillförlitlig mätning av alkohol i utandningsluften krävs det att man får en viss volym av luften från lungorna hos den som blåser. Ju djupare lungluft som tillförs instrumentet desto mer exakt utslag blir det i alkolåset. Se bilaga 6! I handenheterna finns bortsett från mätenheten också annan elektronik som registrerar/tolkar informationen från mätkroppen och sänder den vidare till centralenheten. På vissa alkolås finns också digitala displayer eller lysdioder som indikerar vad man som användare av utrustningen skall göra. Skillnaden mellan display och dioder är oftast kostnaden och möjligheten att kommunicera med användaren. Vissa problem kan finnas med displayer då man använder dem där det är extrema klimatförhållanden. Av den orsaken har många leverantörer både display och lysdioder.

10 Rapport, projektet Kvalitetsprovning av alkolås, Skyltfonden 10 Centralenheten Centralenheten tolkar informationen från handenheten. Enkelt kan man säga att om föraren blåser med en för hög promille i handenheten så släpper inte centralenheten de spärrar som kopplats till alkolåset. Vanligtvis bryter centralenheten strömmen till startmotorn men den skulle också kunna bryta strömmen till bränslepumpen eller till tändningen. Kommunikation Kommunikationen mellan handenheten och centralenheten kan ske på olika sätt. Vanligaste metoden har varit med hjälp av en kabel, men ett flertal leverantörer har valt att kommunicera trådlöst med hjälp av radiovågor, IR-teknik eller Blue Tooth. 2 Användarvänlighet Det skiljer en del på användarvänligheten hos de olika alkolås som idag är tillgängliga på markanden. En viktig del i kommunikationen mellan alkolåset och användaren är att det bör vara lätt att använda utrustningen, och att om man gör något fel utrustningen meddelar detta till användaren. I de flesta fall så har alkolåset en uppvärmningstid, det gör att man kan få vänta på att utrustningen ska bli klar för att ta emot ett utandningsprov. När utrustningen är färdig ska man blåsa lugnt, jämt och lagom hårt i utrustningen i ca 3-5 sekunder. Alkolås kräver en viss utandningsvolym Många alkolås kan uppfattas som svårblåsta. Anledningen är att man alltid strävar efter att nå den så kallade djupa lungluften. MHF har gemensamt med Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) genomfört en studie i utandningsvolym bland cirka vanliga människor. Bland dessa har vi tittat närmare på personer med olika förmåga att kunna avge utandningsluft. När vi ser resultatet av vilken kapacitet som olika individer har så kan vi konstatera att ett flertal alkolås skulle kunna sänka sin nedre gräns för utandningsvolym ytterligare för att underlätta blåsning (läs mer i bilaga SKLrapport om utandningsvolym). Uppvärmningstid i alkolåsen När det gäller uppvärmningen i låsen har olika leverantörer löst detta på olika sätt. Klart är dock att en förutsättning för att kunna ge ett så tillförlitligt värde som möjligt är att det är rätt temperatur i mätkroppen på alkolåset vid provtagningstillfället. Uppvärmningen tar tid, vilket kan upplevas besvärande för användaren.

11 Rapport, projektet Kvalitetsprovning av alkolås, Skyltfonden 11 För att påskynda uppvärmningstiden har en del leverantörer lösningen att uppvärmningen startar redan när föraren låser upp bilen med fjärrkontrollen i nyckeln. I dessa fall upplever de flesta användarna att alkolåset alltid är redo när man satt sig för att starta fordonet. En del leverantörer med s.k. bränslecellsteknik har valt en helt annan lösning för att minimera uppvärmningstiden. Eftersom man vet att bränslecellen visar ett korrekt värde vid 34 C så har man i programvaran tagit hänsyn till hur stor differensen är vid andra temperaturer. I dessa fall gör alkolåset en omräkning av det uppmätta värdet till ett korrekt värde trots att man inte uppnått 34 C i mätkroppen. 3 Smittospridning och hygien Då de alkolås som för närvarande förekommer på den svenska marknaden kräver att man aktivt blåser i låset så har samtliga utrustningar idag utbytbara munstycken. Kostnaden för dessa munstycken är mellan 2-10 kr/st. Munstyckena är personliga och samtliga håller idag en god kvalité. Munstyckena går att tvätta men man ska undvika rengöringsmedel som innehåller alkohol. Viktigt att tänka på är att munstycket måste torka ordentligt före användandet. Det samma gäller om munstycket fyllts av saliv, då det bör bytas ut till en rent och torrt munstycke. Om flera personer använder samma munstycke bör man tänka på smittorisken eftersom mun- och lungsjukdomar som munherpes, förkylning och influensa kan smitta via ett använt munstycke. I exceptionella fall kan även mer allvarliga sjukdomar överföras via saliv och slem.

12 Rapport, projektet Kvalitetsprovning av alkolås, Skyltfonden 12 Hur fungerar mätningen? I alkolåset görs först en mätning av eventuell alkohol i utandningsluften. Om alkohol indikeras hindras fordonet från att starta genom impulser till startsystemet. Det finns idag i huvudsak fyra olika metoder för att mäta alkoholkoncentrationen i utandningsluften, kemisk mätning, bränslecellsteknik, halvledarcell och IR-teknik. Bränslecellstekniken är idag den vanligaste tekniken när det gäller tillförlitliga mätinstrument, t.ex. I polisens sållningsinstrument och alkolås. Kemisk Halvledarteknik Bränslecell Infraröd Den kemiska mätningen kommer vi ihåg från tiden då man i poliskontrollerna blåste i ballong. Denna teknik lämpar sig inte när det gäller alkolås. Halvledarcellstekniken hittar vi främst i billigare alkoholmätare av den typ som kan köpas på postorder eller på bensinstationer. Vissa typer av enklare alkolås använder också halvledarcellsteknik. Bränslecellstekniken används i bl. a. polisens sållningsinstrument samt i de alkolås som används i rehabiliteringsprogram och där man ställer krav på att alkolåsen enbart ska reagera på alkohol. IR-tekniken är den mest exakta av de olika metoderna och är den metod som idag används som bevisinstrument på polisstationen vid misstanke om rattfylleri.

13 Rapport, projektet Kvalitetsprovning av alkolås, Skyltfonden 13 Dagens och morgondagens alkolås De alkolås som idag är tillgängliga på den svenska marknaden bygger antingen på bränslecellsteknik eller på halvledarteknik. Båda teknikerna vidareutvecklas ständigt och kan fortfarande vara intressanta för framtida alkolås, förutsatt att användarens krav på kvalitet och pris kan uppfyllas. IR-tekniken kan eventuellt komma att bli aktuell i alkolås och andra system för att förhindra rattfylleri. Idag finns IR-tekniken bara i polisens bevisinstrument samt i den prototyp för framtida passivt alkolåssystem som utvecklats i samverkan mellan MHF och Försäkringsförbundet. Prisbilden för alkolås baserat på olika mättekniker kan komma att förändras starkt vid produktion för en större marknad. För att detektera alkohol på annat sätt än via utandningsluft finns ett flertal andra metoder och tekniker, I dagsläget pågår forskning kring ett flertal olika metoder som i framtiden skulle kunna vara realistiska att användas till alkolås. Det är t.ex. Möjligt att mer eller mindre exakt detektera alkohol är i blod, urin, svett, saliv, via ögonrörelse, reaktion och i rörelsemönster. Som hjälpmedel för att detektera alkohol i luft skulle det i framtiden troligen också gå att använda laserteknik. Företag som levererar eller utvecklar alkolås idag ACS Dräger Life safer Svenska Alkolås Foxguard Protego Guardian interlock system CST Incorporated Smart Start Sens-o-lock ignition Champion Technology Saab Nordic Radio AB Autosense International Corporati.. Sepab Automative Alcohol Detection Sys. Monitech Ignition Interlock Sys. Volvo cars Utöver dessa företag som har färdiga alkolås och/eller prototyper har vi gått igenom c:a 450 patent på olika lösningar att detektera alkohol hos en fordonsförare.

14 Rapport, projektet Kvalitetsprovning av alkolås, Skyltfonden 14 Bränslecell Bränslecellstekniken har under många år använts av polis och kriminalvård. Fördelen med bränslecell är att den är alkoholspecifik och inte ger utslag på några andra ämnen än alkohol. Idag använder vi bränslecell i de alkolås där vi inte får riskera några felaktiga mätningar. Nackdelen med bränslecell är bl.a. att den är ganska dyr, eftersom cellen innehåller platina som i dag handlas på de internationella råvarubörderna till höga priser per ounce (1 ounce = 28,35 gram). Det innebär att oavsett om man köper kg eller ett gram så är priset per gram detsamma. Dessutom måste de atmosfäriska förhållandena kring bränslecellen vara gynnsamma för att kunna garantera ett tillförlitligt värde, bl. a. måste cellen i de flesta konstruktioner ha rätt arbetstemperatur 34 C. Så här fungerar bränslecellen i detalj Det enklaste formen av en bränslecell är uppbyggd av ett poröst lager som innehåller en elektrolyt (acidic electrolyte solution). Detta lager omges av två stycken plattor som är gjorda av platina som gas kan passera igenom. Detta packas in i ett plasthölje vilket också inkluderar en gas som gör det möjligt att mäta alkoholen i utandningsluften. Denna cell används idag inom de flesta blåstestapparater med högre kvalité som t ex polisens sållningsinstrument och andra alkoholmätare samt alkolås med höga krav på mätsäkerhet. När man blåser i ett sådant instrument kommer det att ske en kemisk reaktion inne i bränslecellen där alkohol blir ättiksyra. Bränslecell

15 Rapport, projektet Kvalitetsprovning av alkolås, Skyltfonden 15 Bränslecellens elektrokemiska funktion När etanolmolekyler i utandningsluften passerar genom den ena platinaplattan och kommer i kontakt med både elektrolyt och platina omvandlas etanolen till ättiksyra samtidigt som elektroner ( ) och vätejoner (+) frigörs. Vätejonerna vandrar (diffunderar) genom elektrolyten ned till den andra platinaplattan där de tillsammans med luftens syre bildar vatten. I denna process infångas en elektron. Det uppstår därför ett överskott av elektroner vid den ena platinaplattan och ett underskott vid den andra, med andra ord uppstår en elektrisk cell vars energi kommer från förbränning av etanol. Eftersom varje omvandlad etanolmolekyl frigör två elektroner utgör cellens förmåga att avge ström ett direkt mått på hur mycket etanol som omvandlats. Genom att koppla ihop dessa två olikladdade områden till en elektrisk krets så neutraliserar områdena och blir neutrala. Den ström/laddning som bildas (en topp) är en indikation på hur mycket alkohol som bränslecellen har förbrukat och ur det resultatet kan man läsa hur mycket och hur stor alkoholkoncentrationen är. Viktiga faktorer för ett tillförlitligt mätvärde En grundförutsättning för att kunna få ett alkolås med bränslecellsteknik att fungera är oftast att man tar en viss mängd utandningsluft som är lika stor i de olika proven. Detta brukar vara någon milliliter i slutet av utandningen för att provresultatet ska baseras på den s.k. djupa lungluften. Idag förekommer dock alkolås med bränslecellsteknik som likt halvledarcellstekniken tar prov på hela utandningen och inte bara den sista luften i lungorna. Då denna metod idag är en företagshemlighet kan vi av tekniska skäl inte utveckla den vidare i detta material. Störande ämnen Det som bränslecellen gör är att mäta förekomst och koncentration av olika beståndsdelar i en gas, i det här fallet bilförarens utandningsluft. Viktigast är att mätningen av alkohol blir korrekt och att andra ämnen i utandningsluften inte stör denna mätning. Dessutom måste mätningen vara tillförlitlig även efter en längre tids användning. Därför går det inte att använda dåliga komponenter i de alkolås som används till rehabiliteringsprogram (villkorlig körkortsåterkallelse) och kvalitetssäkring av transporter. Uppvärmning av låset De flesta alkolåstillverkare har idag en uppvärmningsutrustning i alkolåset. Förutsättningarna för att alkolåset skall visa ett exakt mätresultat är att temperaturen i mätenheten ligger på ca 34 C. I vissa modeller (främst trådlösa alkolås) där alkolåset

16 Rapport, projektet Kvalitetsprovning av alkolås, Skyltfonden 16 saknar uppvärmningsutrustning kan vissa alkolås räkna om mätvärdet för att ändå ge ett korrekt värde detta trots att man inte uppnått 34 C i mätkroppen. I dessa fall brukar bränslecellen fungera i temperaturområdet mellan -10 C C. Om temperaturen ligger över +60 C eller under -10 C så går det inte att blåsa i alkolåset innan man manuellt kylt ner alternativt värmt upp handenheten. Manuell uppvärmning kan ske innanför jackan eller mot ett element eller liknade. De alkolåstillverkare som i framtiden använder detta sätt att detektera alkohol skulle kunna komplettera sitt alkolås med en extern uppvärmningsfunktion som skulle möjliggöra att utrustningen även fungerar i kallare klimat och samtidigt får en kortare uppvärmningstid jämfört med vanliga traditionella alkolås, eftersom man inte behöver värma upp hela vägen till 34 C utan kan stanna med uppvärmningen redan vid -10 C. En fördel med bränslecellstekniken är att den är alkoholspecifik med undantag för några få ovanliga ämnen. En nackdel är det höga priset. Enbart bränslecellskomponenten kostar mellan kr och kr. Dessutom krävs kalibrering av instrument med c:a 6-12 månaders mellanrum beroende på utförande av cellen.

17 Rapport, projektet Kvalitetsprovning av alkolås, Skyltfonden 17 Halvledarcell Tekniken med halvledarcell, även kallad metalloxidsensor, återfinns idag i billigare alkometrar som man ofta kan köpa på bensinstationer eller via postorder. En halvledarcell mäter elektroniskt den process som uppstår när alkohol (etykalkohol) eller andra kolväteföreningar oxideras och binder syreatomer. Om en person avger ett utandningsprov som innehåller alkohol aktiveras denna process och utrustningen ger utslag. Problemet är att utandningsluft även kan innehålla ett antal andra ämnen som ger samma reaktion i mätinstrumentet. Metalloxidsensorer (halvledarceller) Med halvledartekniken reagerar cellen ofta på alla ämnen i utandningsluften som innehåller någon form av kolväten, förenklat uttryckt alla brännbara ämnen. Det innebär att t ex cigarettrök och en rad andra i utandningsluft förekommande ämnen kan ge utslag. Detta kan ge onödigt många felaktiga indikationer i utrustningen när den reagerar på andra ämnen än alkohol. Detta ska dock vägas mot att en halvledarcell bara kostar 2-3 % av vad en bränslecell kostar. Halvledarcellstekniken reagerar teoretiskt mot alkoholpåverkan och skulle kunna användas i ett alkolås där man bara kräver en blåsning och en ren startspärr. Skulle låset slå till p.g.a. t.ex. rökning så är det bara att ta ett djupt andetag och blåsa en gång till. I de fall då alkolåset skall användas för kvalitetssäkring av transporter kan det krävas att blåsningarna skall loggas för att kunna följa upp körningen. I dessa fall bör man inte välja alkolås med halvledarteknik. Ett annat problem med halvledarcellstekniken är att kalibreringsvärdena i cellen påverkas lätt. De ledande tillverkarna av cellerna varnar bl.a. för att om man inte har haft ström konstant ansluten till cellen i minst 24 timmar före användning av utrustningen så finns risk för att mätresultatet inte överensstämmer med verkligheten.

18 Rapport, projektet Kvalitetsprovning av alkolås, Skyltfonden 18 Halvledarcell är en benämning på en grupp komponenter som alla fyller samma funktion. Då kvaliteten på cellerna varierar oerhört mellan olika fabrikat och ibland även mellan celler i samma produktionsserie så bör de alkolåstillverkare som använder denna teknik välja komponenter med omsorg. Halvledarceller har idag en mängd olika namn bl.a.: halvkippare, Taguchisensor, semiconductorcell, Figarosensor, gassensor, tennoxidcell, MOS-teknik (MOS står för metalloxidsensor) m.m. Gemensamt för denna typ av teknik är att den mäter förekomsten av mättade kolväten i utandningsluften. Halvledarcellens funktion i detalj En halvledarcell eller metalloxidsensor består av en uppvärmningsenhet och ett syreavkännande tennoxidskikt. 4 Sensorn mäter syrekoncentrationen på metalloxidsensorns yta. Finns en reducerande gas i utandningsluften så binder den syre vilket får detektorns värde att ändras. En halvledarcell som används för detektering av etanol kan därför ge utslag också på andra förekommande ämnen i utandningsluften som t.ex. aceton (kan finnas hos diabetiker), metan, acetaldehyd och isopropanol mm. Är en människa påverkad av alkohol innehåller utandningsluften alkoholmolekyler och detektorn ger utslag. Detsamma gäller om personen nyligen har rökt eller intagit någon annan vätska som är brännbar. Bilar utrustade med alkolås med halvledarcell har bl.a. under vissa förhållanden fått startproblem efter besök på bensinstationer om bensinångor trängt in i kupén. Detta problem är dock inte så stort problem i Sverige eftersom de flesta bensinpumpar är utrustade med återsug av bensinångor. För att en halvledarcell av detta slag ska fungera bra måste den först upphettas till en hög temperatur, från 160 till 300 C. Detta medför att sensorn kan jobba snabbt och att eventuell fukt dunstar. Då en halvledarcell, vid en viss temperatur, utsätts för syrgas (O 2 ) blir den även negativt laddad, dvs. elektronerna får det svårt att ta sig över den resistansbarriär som bildas under den kemiska reaktion (oxidering) som uppstår. Detta leder till att en hög spänning bildas. Den högsta spänning som kan uppnås är 5 volt. När sensorerna sedan utsätts för en reducerande gas, tex. kolmonoxid (CO), blir resistansen lägre. Det blir då lättare för elektronerna att ta sig över barriären, vilket betyder att spänningen sjunker. Dessa spänningssignaler omvandlas till ett mätvärde vilket gör att bilen inte går att starta om föraren har en alkoholhalt över den lagliga gränsen. Själva uppvärmningen av sensorn (Vh) sker med 5 V, vilket är samma spänning som sensorerna behöver (Vc) för att kunna arbeta. En sensor av detta slag har en mätkropp och 6 ledare som vi här kan benämna 1,3,4,6 samt A och B. Den spänning som uppstår i halvledarcellen vid test av en gas finner man mellan punkterna 1 och 3 respektive 4 och 6. denna spänning tas regelbundet ut mellan punkterna A och B. Det är dessa värden som skickas vidare till ett I/O-kort för bearbetning. Denna process upprepas

19 Rapport, projektet Kvalitetsprovning av alkolås, Skyltfonden 19 under hela utförandet. Halvledarcellen består av ett syreavkännande tennoxidskikt och ett av problemen med utrustningen är att det vid oregelbunden användning av utrustningen bildas oxid på plattorna och att resultatet då blir missvisande. En förutsättning för att oxid inte skall bildas är att halvledarcellen alltid ligger med konstant ström. Då kan kalibreringen, enligt genomförda tester, hålla sig stabil inom rimliga gränser. 5 Om utrustningen ligger en längre tid utan konstant ström och bara aktiveras vid användandet kan man se att av en serie på tio utandningsprov brukar utrustningens mätning av de första 3-4 proven oftast visa ett för lågt värde i förhållande till det verkliga värdet. Mätningen av utandningsprov nummer 4-6 brukar ligga någorlunda rätt mot sant värde. De resterande avslutande utandningsproven brukar oftast ge ett för högt värde i mätutrustningen i förhållande till det verkliga värdet. Halvledarteknik används främst i alkolås avsedda för privatpersoner inom ramen för typ PV (Private vehicles). Teoretiskt skulle även alkolås med halvledarcellsteknik kunna användas både i privata fordon och vid kvalitetssäkring av transporter. Det finns dock skäl att fundera på om man verkligen kan sätta låset på 0,2 promille (lagstadgad gräns för rattfylleri) med tanke på att mätresultaten oftast inte är helt hundraprocentiga. Snarare bör dessa lås vara inställda på 0 eller max 0,10 promille. En annan viktig faktor att ta hänsyn vid val av alkolås för kvalitetssäkring av transporter är fackförbundens inställning. Då alkolås med halvledarceller inte är alkoholspecifika kan det innebära att man anklagar personal för att ha alkoholproblem när de bara har rökt en cigarett eller liknande. Dessutom kan förare hamna i situationer där den personliga integriteten kränks, tex. när en buss inte startar och passagerarna misstänker rattfylleri.. Fördelarna med denna teknik är det låga priset, den enkla tekniken och de små dimensionerna. Nackdelarna är främst att den reagerar på många olika typer av kolväten samt att metalloxidsensorer kräver en kontinuerlig tillförsel av ström (värme) för att resultaten ska bli stabila och tillförlitliga, vilket medför hög strömförbrukning jämfört med t.ex. bränsleceller. Det bör tilläggas att halvledarcellstekniken idag är under stark utveckling, både för mätningar inom miljöområdet och för medicinsk användning. Redan idag kan specificiteten vid mätningar med metalloxidsensorer förbättras avsevärt genom adekvat temperaturjustering och tillförande av s.k. dopanter (ex. zinkoxid, molybdenoxid eller kadmiumsulfid) i halvledarmaterialet vilket ökar konduktiviteten (den elektriska ledningsförmågan). Halvledarcellerna kan också få praktisk betydelse i den pågående utvecklingen av s.k. elektroniska näsor.

20 Rapport, projektet Kvalitetsprovning av alkolås, Skyltfonden 20 Kalibrering av halvledarcell Då det har varit mycket svårt att få leverantörerna i Sverige att lämna ifrån sig tillförlitlig information om hur ofta kalibrering på halvledarceller behöver utföras, så utgår vi ifrån erfarenheter från främst USA där man bekräftar att kalibrering på denna typ av utrustning måste ske oftare än med exempelvis bränslecell. Kalibreringsintervallen beror dock på hur ofta alkolåset används och om ström tillförts kontinuerligt. Tyvärr så kan det innebära att alkolås med halvledarcellsteknik måste kalibreras i intervaller mellan två och tolv veckor beroende på de tekniska förutsättningarna. Med anledning av ovissheten kring halvledarcellstekniken har MHF:s eget testlaboratorium startat långtidstester av olika utrustningar med halvledarcellsteknik. För aktuellt resultat av testerna kontakta Tomas Jonsson eller besök

En säker start med alkolås

En säker start med alkolås En säker start med alkolås räger Interlock XT är ett lättinstallerat och högkvalitativt alkolås som förhindrar en onykter förare att köra sitt fordon. Om förarens utandningsluft har högre alkoholkoncentration

Läs mer

En säker start med alkolås

En säker start med alkolås En säker start med alkolås räger Interlock XT är ett lättinstallerat och högkvalitativt alkolås som förhindrar en onykter förare att köra sitt fordon. Om förarens utandningsluft har högre alkoholkoncentration

Läs mer

Alkolås - Var står vi idag? - Vart är utvecklingen på väg? - Hur kan alkolås bli ett verktyg för alkoholprevention?

Alkolås - Var står vi idag? - Vart är utvecklingen på väg? - Hur kan alkolås bli ett verktyg för alkoholprevention? Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef, MHF Alkolås - Var står vi idag? - Vart är utvecklingen på väg? - Hur kan alkolås bli ett verktyg för alkoholprevention? Förebygg.nu, Göteborg den 13 nov. 2007 Opinionsläget

Läs mer

Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt

Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt Bacapp ger endast en uppskattning av hur mycket alkohol du har i blodet via ett utandningsprov. För att få reda på ditt verkliga värde krävs ett blodprov.

Läs mer

Alkolås. Bilaga 6, version 2, 2006-10-09.

Alkolås. Bilaga 6, version 2, 2006-10-09. Bilaga 6, version 2, 2006-10-09. Alkolås Alkolås bygger på en teknik som gör att bilen inte går att starta om det finns alkohol i förarens utandningsluft. Förare som är påverkade av droger eller läkemedel

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta. Om man dessutom behöver det i arbetet kan situationen bli extra besvärlig. Det finns dock en möjlighet att få fortsätta köra,

Läs mer

SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT!

SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT! SE SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT! Ladda ner appen via: Besök oss på www.time2drive.se 1 2 3 4 5 6 ANVÄNDARMANUAL Ladda ner appen från din appbutik och följ instruktionerna. Sätt i munstycket

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri 2 Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta. Om man dessutom behöver det i arbetet kan situationen bli extra besvärlig. Det finns dock en möjlighet att få fortsätta köra,

Läs mer

2007-03-19 ALCO-SENSOR FST. Handbok för provtagare. Intoximeters Inc.

2007-03-19 ALCO-SENSOR FST. Handbok för provtagare. Intoximeters Inc. 2007-03-19 ALCO-SENSOR FST Handbok för provtagare Intoximeters Inc. 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion...4 2 Beskrivning...5 ON-knappen...5 OFF-knappen...5 Display...5 Munstycke...5 Sniffer...6 Tratt

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om alkoholutandningsprov med sållningsinstrument och bevisinstrument

Läs mer

Redo när du är redo. Dräger Interlock 7000. Information för användaren

Redo när du är redo. Dräger Interlock 7000. Information för användaren D-632-2014 Redo när du är redo. Dräger Interlock 7000. Information för användaren Då andra tillverkare pratar om teknik och siffror, pratar vi om hur enkelt och användarvänligt ett alkolås ska vara. Interlock

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter om alkoholutandningsprov med sållningsinstrument och bevisinstrument m.m.;

Läs mer

Alkolås i verksamhetsbilar inom Vattenfall (Sverige)

Alkolås i verksamhetsbilar inom Vattenfall (Sverige) Alkolås i verksamhetsbilar inom Vattenfall (Sverige) Nätverkskonferens, EBRID Piteå, 2010-11-24 Bakgrund Vattenfalls alkohol- och drogpolicy Var är vi idag? Erfarenheter Jan Berglund HR Norden Bakgrund

Läs mer

Om alkolås i Sverige och lite till. Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning

Om alkolås i Sverige och lite till. Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning Om alkolås i Sverige och lite till Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning Agenda Om alkolåsverksamheten i Sverige då och nu Bakgrund Regelverket Hur har det fallit ut

Läs mer

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Bränslecell Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Innehållsförteckning S. 2-3 Utvinning av energi S. 4-5 Kort historik S. 6-7 Energiomvandlingar S. 8-9 Miljövänlighet S.

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Behovsanpassat inomhusklimat i byggnader - kräver pålitliga CO2-givare

Behovsanpassat inomhusklimat i byggnader - kräver pålitliga CO2-givare Behovsanpassat inomhusklimat i byggnader - kräver pålitliga -givare påverkar människor Redan år 1850 upptäckte Dr Pettenkofer (M.D. 1843 i München), att -halten i luften påverkar personer som vistas i

Läs mer

Digital promilletestare CA2010. Användaranvisning. TT Micro AS Sida 1

Digital promilletestare CA2010. Användaranvisning. TT Micro AS Sida 1 Digital promilletestare CA2010 Användaranvisning TT Micro AS Sida 1 TT Micro AS Sida 2 Innehållsförteckning Inneh Inneh Inneh Innehållsf llsf llsf llsförteckning rteckning rteckning rteckning............

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri

Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri Livsviktigt erbjudande När det som hänt sjunkit in kommer ofta frågorna och ångesten. Vad ska familjen och arbetskamraterna

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions)

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP För livsmedelsinspektioner Användarmanual (ver. 1.1 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP är speciellt framtagen för dig som arbetar med egentillsyn av livsmedel. KombiTemp kombinerar det

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved.

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved. Ver 2001-03-31. Kopieringsförbud. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! OBS! Kopiering i skolar enligt avtal ( UB4 ) gäller ej! Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 25 november 2011 KLAGANDE Polismyndigheten i Stockholms län 106 75 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom

Läs mer

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa.

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa. Kontaktperson Mathias Johansson 2015-06-16 5P03129-02 rev. 1 1 (4) Energi och bioekonomi 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Nordiska Kvalitetspooler AB Box 22 818 03 FORSBACKA Energimätning på utespa

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Alkoskåp, funktion, kvalité och mätnoggrannhet TRV2010/87068 A

Alkoskåp, funktion, kvalité och mätnoggrannhet TRV2010/87068 A Alkoskåp, funktion, kvalité och mätnoggrannhet TRV2010/87068 A Slutrapport till Skyltfonden Tomas Jonsson och Lars Olov Sjöström MHF 2013 2 INNEHÅLL 1. Inledning... 4 2. Sammanfattning... 4 3. Bakgrund...

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Slutrapport Fosfatidyletanol som markör för överkonsumtion av alkohol med diarienummer EK 50 A, 2008:4705

Slutrapport Fosfatidyletanol som markör för överkonsumtion av alkohol med diarienummer EK 50 A, 2008:4705 Slutrapport Fosfatidyletanol som markör för överkonsumtion av alkohol med diarienummer EK 50 A, 2008:4705 Sammanfattning Alkoholmarkörer har följts i 2 studiegrupper, dels personer ingående i alkolåsgruppen

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom. Grovt rattfylleri; nu fråga om påföljd

Överklagande av hovrättsdom. Grovt rattfylleri; nu fråga om påföljd ÅKLAGARMYNDIGHETEN ÖVERKLAGANDE Sida 1 (6) Chefsåklagaren Lars Persson 2005-05-16 Ert ÅM 2005/2336 Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom grovt rattfylleri;

Läs mer

PG./. Riksåklagaren ang. rattfylleri

PG./. Riksåklagaren ang. rattfylleri Svarsskrivelse Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 949-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PG./. Riksåklagaren ang. rattfylleri Förelagd att lämna in svarsskrivelse

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; SFS 2009:1 Utkom från trycket den 20 januari 2009 utfärdad den 8 januari 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

För livsmedelsinspektioner

För livsmedelsinspektioner Användarmanual för KombiTemp HACCP För livsmedelsinspektioner KombiTemp HACCP är speciellt framtagen för dig som arbetar med egentillsyn av livsmedel. KombiTemp kombinerar det bästa från 2 världar: Du

Läs mer

Fotosyntes i ljus och mörker

Fotosyntes i ljus och mörker Inledning Fotosyntes i ljus och mörker Vi ställer krukväxterna i fönstret av en anledning och det är för att det är där det är som ljusast i ett hus. Varför? Alla levande organismer är beroende av näring

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

D Dräger Alcotest 3000 Alkometer

D Dräger Alcotest 3000 Alkometer D Dräger Alcotest 3000 Alkometer Bruksanvisning ST-14138-2008_sw.eps Innehållsförtnecking För säkerhetens skull.................................. 3 Användningsändamål..................................

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

Bensinkontroll. Arbetsmanual och handhavande för Digatron DT-47FTD

Bensinkontroll. Arbetsmanual och handhavande för Digatron DT-47FTD SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET THE SWEDISH AUTOMOBILE SPORT FEDERATION Kartingutskottet Bensinkontroll Arbetsmanual och handhavande för Digatron DT-47FTD Sidan 1 av 8 Innehållsförteckning 1 Arbetsbeskrivning...

Läs mer

WeldPrint Gasbågsvetsning i metall. Kvalitetsövervakning & Identifiering av fel

WeldPrint Gasbågsvetsning i metall. Kvalitetsövervakning & Identifiering av fel WeldPrint Gasbågsvetsning i metall Kvalitetsövervakning & Identifiering av fel ABN 74 085 213 707 A genda Varför har WeldPrint utvecklats Nya användare och utmärkelser Beskrivning hur WeldPrint arbetar

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet Kontrollmetoder MCV12-10 med MKII enhet Första installationen av en DTCO1381 sid 3 Nyinstallation (även byte från analog eller till en ny digital) Förinstallerad från fabrik Periodisk kontroll av en DTCO1381

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish Vehicle Security System VSS 1 Systeminställningsguide - Swedish Bästa kund, Den här guiden innehåller den information och de procedurer som krävs för att utföra följande: Bekräfta installationen av larmsystemet

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

AUTOMATISKA NYKTERHETSKONTROLLER I SVERIGES HAMNAR

AUTOMATISKA NYKTERHETSKONTROLLER I SVERIGES HAMNAR AUTOMATISKA NYKTERHETSKONTROLLER I SVERIGES HAMNAR SAMMANFATTNING AV RESULTAT FRÅN FÖRSÖK I STOCKHOLMS FRIHAMN 2014 Tomas Jonsson och Lars Olov Sjöström MHF INLEDNING Den här kortfattade rapporten har

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer

Hype Smart Gyro Competition

Hype Smart Gyro Competition Hype Smart Gyro Competition Version C. 2004 05-04 Hype Smart Gyro Competition är ett mycket modernt gyro som kan växlas mellan två olika lägen Mode:r där mode 1 är en standard inställning där gyrot hela

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser

M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser Flödesmätare med flera funktioner för gaser och vätskor M3 Eletta M3 är den senaste versionen av M-serien. Med en nyutvecklad

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll REMISS Datum 2015-03-02 Sänkta promillegränser i trafiken Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår ändringar i trafiklagstiftningen för att främja trafiknykterheten. Enligt förslaget och i enlighet

Läs mer

Smart Kund Installationsmanual. Android

Smart Kund Installationsmanual. Android Smart Kund Installationsmanual Android Innehållsförteckning Före installation Om de olika produkterna 3 Steg 1 av 6 Innan du börjar installationen 4 Steg 2 av 6 Ladda ned appen 5 Steg 3 av 6 Starta appen

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Vi presenterar Fluke VT02 Visual IR Thermometer Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Visuell inspektion Inga fel kan identifieras med blotta ögat Traditionell IR-termometer Optimerad

Läs mer

FULL KOLL. på mätdatan överallt

FULL KOLL. på mätdatan överallt FULL KOLL. på mätdatan överallt Mäter Övervakar Larmar Dokumenterar Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Celsicom - systemet Trådlösa radiogivare för t.ex.

Läs mer

Isolationsprovning (så kallad megger)

Isolationsprovning (så kallad megger) Isolationsprovning (så kallad megger) Varför bör man testa isolationen? Att testa isolationsresistansen rekommenderas starkt för att förebygga och förhindra elektriska stötar. Det ger ökad säkerhet för

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer

ALKOHOL OCH TRAFIK. Alkohol är största faran i trafiken

ALKOHOL OCH TRAFIK. Alkohol är största faran i trafiken ALKOHOL OCH TRAFIK Jag skulle aldrig sätta mig full bakom ratten om jag vore nykter. Denna nonsensreplik innehåller en djup sanning. Rattfylleri orsakar tragedier helt i onödan. Omdömet kan svika när föraren

Läs mer

Information inför köp

Information inför köp Information inför köp Alla har vi behov av att få bättre koll på våra saker. Det finns dock några saker man bör tänka på inför sitt första inköp. För att underlätta vad som gäller i de olika sammanhangen

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Mät resistans med en multimeter

Mät resistans med en multimeter elab003a Mät resistans med en multimeter Namn Datum Handledarens sign Laboration Resistans och hur man mäter resistans Olika ämnen har olika förmåga att leda den elektriska strömmen Om det finns gott om

Läs mer

Om Wideco Sweden AB. Wideco Sweden AB startades1982

Om Wideco Sweden AB. Wideco Sweden AB startades1982 Om Wideco Sweden AB Wideco Sweden AB startades1982 Idag är vi 11 anställda som tillsammans har mer än 35 års erfarenhet av läckagedetektering/lokalisering på fjärrvärme-, fjärrkyla- och industriella rör.

Läs mer

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att Luftvägar och lungor Näsmussla Till luftvägarna räknas: 1. näsan 2. bihålorna 3. svalget 4. struphuvudet 5. luftstrupen 6. luftrören. Lungorna tar upp syre från luften Luftvägarnas och lungornas viktigaste

Läs mer

XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning

XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning Osoite: Valimotie 26, 01510 Vantaa Puhelin: (09) 774 3480 Faksi: (09) 7743 4827 e-mail: sales@tamolinefinland.fi Internet: www.tamolinefinland.fi

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet?

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Olika verksamheter olika lösningar Olika verksamheter ställer olika krav på vilken typ

Läs mer

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE Katalog Injusteringsventiler ESBE 00/00 SE ESBE Med fokus på styrdon ESBEs vridande styrdon (shuntventiler och ställdon) för reglering av värme och kyla i fastigheter. Vi erbjuder ett brett program och

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

Multifunktionell muggpress Manual

Multifunktionell muggpress Manual Multifunktionell muggpress Manual Produktbeskrivning Muggpressen är liten och portabel och är ett utmärkt redskap att använda på plast, till exempel på marknader. Pressen har fullt digital temperaturkontroll

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Sensorer, effektorer och fysik. Mätning av flöde, flödeshastighet, nivå och luftföroreningar

Sensorer, effektorer och fysik. Mätning av flöde, flödeshastighet, nivå och luftföroreningar Sensorer, effektorer och fysik Mätning av flöde, flödeshastighet, nivå och luftföroreningar Innehåll Volymetriska flödesmätare Strömningslära Obstruktionsmätare Mätning av massflöde Mätning av flödeshastighet

Läs mer

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (8) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (8) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING 2 1 (8) Grupp A26 MILJÖPROVNING AV AMMUNITION Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING Denna standard omfattar metodbeskrivningar för provning av ammunition. Främst avses provning av säkerhet, men även

Läs mer

Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri. Dalarnas län

Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri. Dalarnas län Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri Dalarnas län Ta chansen nu Nu kan du som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri snabbt få pro fessionell och

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Den livslånga baksmällan

Den livslånga baksmällan Den livslånga baksmällan Studiematerial för gymnasielärare inom Kalmarsunds gymnasieförbund Från diskussion till handling 1 Rattfylleri - hur vanligt är det? Ungefär 12 500 resor med påverkade förare varje

Läs mer

Alkohol och tung trafik Hur kommer vi åt problemen med alkoholpåverkade förare? Lars Olov Sjöström Trafiksäkerhetschef, MHF

Alkohol och tung trafik Hur kommer vi åt problemen med alkoholpåverkade förare? Lars Olov Sjöström Trafiksäkerhetschef, MHF Alkohol och tung trafik Hur kommer vi åt problemen med alkoholpåverkade förare? Lars Olov Sjöström Trafiksäkerhetschef, MHF Fakta om rattfylleri i Sverige Totalt beräknas andelen nyktra förare i trafiken

Läs mer

DVS90 världens mest intelligenta larm

DVS90 världens mest intelligenta larm världens mest intelligenta larm larmet från DEFA sätter standard för larm till fordon Larmet anpassas till fordonet i samband med monteringen är konstruerad på en flexibel elektronikplattform. Detta innebär

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC BRUKSANVISNING FILTRONIC APEX TOOL GROUP AB Hissgatan, Box 84, 31 0 LIDKÖPING Tel: 010-08 10, Fax: 010-01 40 e-mail: office@filtronic.se www.filtronic.se Version 1 FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT Innehållsförteckning

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

Serie 300. Datablad SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013. Konventionella optiska rök- och värmedetektorer. Serie 300

Serie 300. Datablad SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013. Konventionella optiska rök- och värmedetektorer. Serie 300 SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013 Serie 300 Konventionella optiska rök- och värmedetektorer ED2351E Serie 300 Serie 300 Branddetektorer från Schneider-Electric har egenskaper och funktioner som tidigare

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

LCD Display, Instruktion

LCD Display, Instruktion LCD Display, Instruktion Voltmeter, Amperemeter Specifikation: Matningsspänning: 6-18 Volt, kan tas från det system man mäter. Stömförbrukning: C:a 1,5 milliampere Visningsområden: 0-19.99 Volt (spänningsmodell)

Läs mer

BRANDVARNARE CUPOLA OPTISK BRANDVARNARE

BRANDVARNARE CUPOLA OPTISK BRANDVARNARE BRANDVARNARE CUPOLA OPTISK BRANDVARNARE Med den fotoelektriska teknologin är Cupola optisk brandvarnare mer känslig för att upptäcka långsamt pyrande bränder. Brandvarnaren upptäcker branden innan den

Läs mer