Rikspolisstyrelsens författningssamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rikspolisstyrelsens författningssamling"

Transkript

1 Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter om alkoholutandningsprov med sållningsinstrument och bevisinstrument m.m.; beslutade den 29 oktober RPSFS 2004:8 FAP Utkom från trycket den 15 december 2004 Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av förordningen (1976:1091) om föreskrifter rörande alkoholutandningsprov, 3 andra stycket polisutbildningsförordningen (1999:740) och 13 första stycket 4 och 13 e förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen och beslutar följande allmänna råd. Definitioner m.m. 1 Med sållningsinstrument avses ett instrument som anger hur alkoholkoncentrationen i utandningsluft förhåller sig till ett i förväg inställt gränsvärde. Instrumentet ingår i ett IT-system och består av en handhållen anordning som innehåller funktioner och programvara för mätning och lagring av mätdata. Lagrade uppgifter överförs med varierande tidsintervaller med datakommunikation till en central databas. Med sållningsprov avses ett alkoholutandningsprov som tas med sållningsinstrument. 2 Med bevisinstrument avses ett instrument som ger ett noggrant värde på alkoholkoncentrationen i utandningsluft. Instrumentet ingår i ett ITsystem och består av en mätenhet som ansluts till en stationär eller mobil dator med erforderliga programvaror. I mätenheten finns funktioner och programvara för mätning och lagring av mätdata och personuppgifter. Lagrade uppgifter överförs med datakommunikation till en central databas i samband med en periodisk kontroll som avses i 18. Bevisinstrumentet kan användas såväl stationärt som mobilt (portabelt instrument). Med bevisprov avses ett alkoholutandningsprov som tas med bevisinstrument för att användas som bevismedel. Ett bevisprov består av två godkända delprov. 3 Systemet sållningsinstrument är ett av Rikspolisstyrelsen framtaget ITsystem för automatiserad behandling av tekniska data och uppgifter för statistik från prov tagna med instrumentet enligt 1 eller 2 lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov. Systemet använder en central databas för hantering av data. 1

2 4 Systemet bevisinstrument är ett av Rikspolisstyrelsen framtaget ITsystem för automatiserad behandling av personuppgifter, tekniska data och uppgifter för statistik avseende prov tagna med instrumentet enligt 1 lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov. I systemet ingår en central databas vars huvudsakliga uppgifter är att: 1 hantera behörighetskontroll enligt 13, 2 ge underlag för fortlöpande processkontroll och sakkunnigutlåtanden, 3 möjliggöra statistikhantering och planering och uppföljning enligt 9. Tillämpningsområde 5 Dessa föreskrifter och allmänna råd innehåller regler om den utrustning som används, om provtagning, om organisation och behörighetskrav och om hanteringen av instrumenten samt i dessa lagrade uppgifter från prov tagna enligt lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov. Författningsbestämmelser 6 Bestämmelser om alkoholutandningsprov finns i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov. Personuppgiftslagen (1998:204, PUL) innehåller generella bestämmelser om automatiserad behandling av personuppgifter. Polisdatalagen (1998:622) och polisdataförordningen (1999:81) innehåller de särskilda regler som, utöver PUL, gäller om behandling av personuppgifter i Polisens verksamhet. Rikspolisstyrelsen har utfärdat regler om Polisens IT-system, nämligen föreskrifter och allmänna råd (FAP 170-1) om anskaffning, användning, utveckling och förändring av Polisens IT-system, föreskrifter (FAP 174-1) om grundsäkerhet vid informationsbehandling med hjälp av IT-system och föreskrifter (FAP 174-2) om säkerhet vid kommunikation med hjälp av Polisens IT-system, vilka författningar finns intagna i Rikspolisstyrelsens författningssamling (RPSFS). Systemägare 7 Rikspolisstyrelsen är central systemägare. Varje polismyndighet är lokal systemägare. Ändamålen med sållningsinstrument 8 Ändamålet med sållningsinstrument är att påvisa förekomst av alkohol i utandningsluften vid provtagning enligt 1 eller 2 lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov. 2

3 Ändamålen med bevisinstrument 9 Ändamålen med bevisinstrument är att: 1 säkra bevisning vid misstanke om brott som anges i 1 första stycket lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov, 2 underlätta handläggningen av ärenden angående sådana brott samt 3 ge underlag för statistik, planering av polisarbetet mot i 1 första stycket lagen om alkoholutandningsprov angivna brott och verksamhetsuppföljning. Innehållet i systemet sållningsinstrument 10 Systemet får innehålla tekniska mätdata och uppgifter för statistik. Innehållet i systemet bevisinstrument Behandling av personuppgifter 11 I ett ärende angående misstänkt brott mot i 1 första stycket lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov angivna brott får ingå uppgifter som kan härledas till en misstänkt person. Systemet får även innehålla uppgifter om de poliser och administratörer som för sin användning av systemet finns registrerade där i behörighetsfil. Övriga uppgifter 12 I övrigt får systemet innehålla tekniska mätdata och uppgifter för statistik. Förutsättningar för behörighet till systemet bevisinstrument 13 För rätt att utnyttja systemet krävs behörighet att använda Polisens basarbetsplats (BasA) samt tilldelad behörighet avseende bevisinstrument. I systemet finns fyra behörighetsnivåer: 1 provtagare, 2 instruktör, 3 instrumentansvarig och myndighetsansvarig samt 4 administratör. Behörighet 3 tilldelas en polis som med godkänt resultat har genomgått central grundutbildning för instrumentansvarig i alkoholutandningssystemet. Beslut om sådan behörighet fattas av ansvarig administratör. Behörighet 1 och 2 tilldelas av polismyndigheten och ges till poliser som med godkänt resultat har genomgått lokal utbildning för instruktör eller provtagare. En polis med behörighet 3 har tillgång till systemets centrala databas för behörighetsadministration och sökning av data enligt 9 3. Behörighet 4 tilldelas av Rikspolisstyrelsen. 3

4 Information om behandling av personuppgifter 14 Inför provtagningen med bevisinstrumentet skall provtagaren lämna muntlig information till den misstänkte om att personuppgifter kommer att behandlas (se 23 personuppgiftslagen [1998:204]). En uppgift om att information har lämnats skall dokumenteras. Godkänd utrustning 15 Endast sållningsinstrument och till bevisinstrument hörande mätenheter som har anskaffats med stöd av ett ramavtal 1 som har ingåtts av Rikspolisstyrelsen får användas. Detsamma gäller i fråga om utrustning för kalibrering enligt 17 och kontroll enligt 18. Vid mobil användning av bevisinstrument skall mätenheten vara fastsatt och ansluten till fordonets (motsvarande) elsystem med anordningar som har godkänts av Rikspolisstyrelsen. Verifiering av mätenhet m.m. 16 Innan en nytillverkad mätenhet tas i drift, skall den verifieras. Mätenheten skall därefter kontrolleras (omverifieras) med de tidsintervall som bestäms av Rikspolisstyrelsen. Omverifiering skall också ske efter service eller reparation av mätenheten som kan ha inneburit att mätnoggrannheten har påverkats. Verifiering och omverifiering av mätenhet skall utföras av Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL. Laboratoriet skall vidare bedöma om omverifiering skall ske i fall som anges i första stycket andra meningen. Översyn, service och reparation får endast utföras av en leverantör som omfattas av ett ramavtal 1 som har ingåtts av Rikspolisstyrelsen. Kalibrering och periodisk kontroll 17 Ett sållningsinstrument skall vara så kalibrerat att det anger om alkoholkoncentrationen i utandningsluften uppgår till eller överstiger i lag angivet siffervärde för nedre straffbarhetsgräns. Kalibrering skall genomföras med de tidsintervall som bestäms av Rikspolisstyrelsen. Kalibrering får utföras endast av den som är utbildad för uppgiften. 18 Med periodisk kontroll av en mätenhet till ett bevisinstrument avses en kontroll av mätenhetens mätnoggrannhet. Periodisk kontroll skall genomföras med de tidsintervall som bestäms av Rikspolisstyrelsen. Kontrollen skall utföras av en polis som är utbildad till lägst instruktör enligt 13. Loggbok skall föras för varje instrument på den plats där kontrollerna görs. 1 Ramavtal som avses i har föregåtts av upphandling enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. 4

5 Provtagning med bevisinstrument 19 Under väntetiden från det att en misstänkt person har anträffats till dess att provtagningen kan ske skall den misstänkte hållas under noggrann uppsikt. Den misstänkte får inte tillföra munhålan eller andningsvägarna något som kan förorena instrumentet eller som kan tänkas störa mätningen. Underkänns det första bevisprovet får ytterligare ett försök göras. Endast ett godkänt bevisprov får tas. Allmänna råd Bevisprov bör tas så snart som möjligt efter det att den misstänkte har anträffats. Om munalkohol detekteras, bör nytt prov inte tas tidigare än femton minuter efter anträffandet. 20 Provtagaren skall genom sin namnunderskrift på analysprotokollen intyga att provtagningen har genomförts i enlighet med dessa föreskrifter. Ett exemplar av protokollen skall förvaras hos polismyndigheten. Organisation och behörighetskrav 21 En polis som har genomgått utbildning för att ta sållningsprov är behörig att använda sållningsinstrument för provtagning. Polismyndigheten skall utse de poliser som skall ha ansvar för sållningsinstrumentens skötsel. 22 Polismyndigheten skall utse en eller flera poliser som skall ha ansvar för verksamheten beträffande bevisprov (instrumentansvarig). Där bevisinstrument placerats för stationär provtagning och där i 18 föreskriven kontroll skall göras, skall det finnas tillgång till minst en polis med instruktörsbehörighet. Till instrumentansvarig eller instruktör får inte utses annan än den som med godkänt resultat har genomgått särskild utbildning. En polis som med godkänt resultat har genomgått särskild utbildning för provtagare är behörig att använda bevisinstrument för provtagning. Utbildningens innehåll bestäms av Rikspolisstyrelsen. Allmänna råd Polismyndigheten bör utse en polis som med godkänt resultat har genomgått ovannämnda utbildningar att vara myndighetsansvarig med uppgift att kvalitetssäkra och samordna verksamheten beträffande sållnings- och bevisprov inom myndigheten. 5

6 Lokala föreskrifter Allmänna råd Polismyndigheten bör i lokala tjänsteföreskrifter besluta de ytterligare bestämmelser som behövs för tillämpningen av denna författning. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2005, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om alkoholutandningsprov (RPSFS 1999:5, FAP 333-2) skall upphöra att gälla. På Rikspolisstyrelsens vägnar ULF BERG Lennart Bernhardsson (Polisenheten) 6

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om utgivning av elektroniska pengar; SFS 2002:149 Utkom från trycket den 16 april 2002 utfärdad den 4 april 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet.

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet. Bilaga 1 1 (6) Förslag till Elinstallatörslag 1 Syftet med denna lag är att förebygga person- eller sakskada till följd av felaktigt eller bristfälligt elinstallationsarbete på elektriska anläggningar

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2015:2 Utkom från trycket 2015-03-30 Försvarsmaktens interna bestämmelser om säkerhetsskydd och skydd av viss materiel; beslutade den 13 mars 2015. 1 kap. Allmänna

Läs mer

Vapenlag (1996:67) 1 Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen.

Vapenlag (1996:67) 1 Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen. Vapenlag (1996:67) 1 kap. Lagens tillämpningsområde 1 Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen. 2 Med skjutvapen förstås i denna lag vapen med

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om radiografering; 1 SSMFS 2008:25

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:44

Regeringens proposition 1997/98:44 Regeringens proposition 1997/98:44 Hämtad från Sören Ömans hemsida www.sorenoman.se Personuppgiftslag Prop. 1997/98:44 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 december 1997

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2008:910 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 13 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:704 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 7 juni 2009. Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 1 kap. Lagens innehåll 1 Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering

Läs mer

Personuppgifter i arbetslivet. Datainspektionen informerar

Personuppgifter i arbetslivet. Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet Datainspektionen informerar Personuppgifter i arbetslivet Illustrationer: Oscar Alarik Reviderad i juni 2015. Det kan finnas en senare version av den här broschyren i pdf-format

Läs mer

Regler och riktlinjer för IT-säkerhet i Ronneby kommun

Regler och riktlinjer för IT-säkerhet i Ronneby kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningskontoret Gäller från: 2004-04-01 Antagen: KF 47/2004 i Ronneby kommun 1. Allmänt 1.1. Begrepp används i betydelsen att i första hand omfatta skydd av information

Läs mer

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om kunskapsprov

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om kunskapsprov FoHMFS 2014:7 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om kunskapsprov Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om blodverksamhet Beslutade den 12 oktober 2006. LVFS 2006:16 Utkom från

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om fysiskt skydd av kärntekniska

Läs mer

Regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern

Regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern 1(12) Regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern Utfärdade av kommunfullmäktige 2008-05-26. Anvisningar för tillämpning av strategi för dokument- och arkivhanteringen i Sundsvalls

Läs mer

Användning sker därefter genom inloggning via den

Användning sker därefter genom inloggning via den Peter Afzelius 2014-01-22 6 30209 1 of 5 Point and click avtal CABAS Bakgrund Consulting AB Lennermark & Andersson, 556131 2223, ( CAB ) har utvecklat ett databaserat kalkylsystem för kalkylering av skadereparationer

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas hantering av pass och nationellt

Läs mer

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 9 oktober 2008 Mats Odell Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2012:5 Utkom från trycket den 23 augusti 2012 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Aktiebolagsförordning; utfärdad den 16 juni 2005. SFS 2005:559 Utkom från trycket den 5 juli 2005 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Anmälan för registrering m.m. Registreringsmyndighet

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:17 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Ägar- och ledningsprövning 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer