Alkolås. Bilaga 6, version 2,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alkolås. Bilaga 6, version 2, 2006-10-09."

Transkript

1 Bilaga 6, version 2, Alkolås Alkolås bygger på en teknik som gör att bilen inte går att starta om det finns alkohol i förarens utandningsluft. Förare som är påverkade av droger eller läkemedel stoppas inte av alkolås. Alkolåset är en teknisk anordning som är kopplad till bilens startmotor. Med den teknik som finns idag måste föraren före start blåsa i ett munstycke och utandningsluften kontrolleras. Finns det alkohol över den gräns som alkolåset har ställts in på, t.ex. 0,10 mg alkohol per liter utandningsluft (0,2 promille) går motorn inte att starta. Det går också att ställa in alkolåsen på andra gränser. Alkolås används på två sätt. Dels som kvalitetssäkringsverktyg, dels som ett villkor för personer som är dömda för rattfylleri där de genom att ingå i ett tvåårigt program kan behålla körkortet. Alkolås för personer som är dömda för rattfylla uppfyller långtgående kvalitetskrav med stränga krav på kontroll enligt Vägverkets föreskrifter VVFS 2005:44. Alkolås som används för kvalitetssäkring av transporter behöver inte vara lika avancerade och ska heller inte vara det med hänsyn till den enskildes integritet. Alkolås ska främst användas för att hindra påverkade från att köra bil, och ska vara knutna till kommunens eller landstingets alkohol- och drogpolicy och arbetsmiljöarbete. Det finns flera alkolås på marknaden som är driftsäkra, men den tekniska utvecklingen av det som vi idag kallar alkolås är långt ifrån färdig. Inom några år kan funktionen att inte kunna köra påverkad av alkohol lösas med andra tekniska hjälpmedel. Det gör det vanskligt att definiera vad som är bra alkolås utan att samtidigt hindra lovande teknikutveckling. Ändå måste beställare säkerställa att man köper alkolås av tillräckligt god kvalitet. För upphandling av tjänster där transporter ingår kan man välja att lämna till entreprenören av avgöra vilka lås som ska användas i respektive företag. Bedömare av alkolås Vägverket godkänner alkolås som kan användas för personer som dömts för rattfylleri och som därefter ansökt att vara med i försöksverksamheten med alkolås istället för körkortsåterkallelse Riksdagens Trafikutskott har våren 2006 föreslagit att Vägverket ska få i uppdrag att genomföra kvalitetsbedömningar av alkolås. Samma förslag finns i Alkolåsutredningen (juni 2006, SOU 2006:72). När detta arbete kommit igång kommer det att vara användbart som vägledning. Vägverket har en egen specifikation av vad verket vill ha för alkolås själva i den egna verksamheten, krav att användas vid upphandling av entreprenader. Specifikationen kan användas som ett stöd vid upphandling av alkolås, men bör främst ses som en tillfällig övergångslösning. Inom en inte för avlägsen framtid kommer troligen Vägverket att göra kvalitetsbedömningar av alkolås och det kan även finnas stöd att få via det standardiseringsarbetet för EU-området genom CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) som pågår. I CENELECs arbete kring alkolås deltar flera europeiska länder. I den svenska arbetsgruppen deltar Vägverket, MHF, fordonsindustrin med tillverkning i Sverige, alkolåsleverantörer och expertis inom detektionsområdet.motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) bedömer alkolås ur ett kvalitets- och konsumentperspektiv. MHF ansvarar för aktuell konsumentupplysning om alkolås på uppdrag av NTF. TRB Sverige AB är ett branschföretag som ägs av 15 transportföretag. De testar funktionen på alkolås som används praktiskt hos några medlemsföretag. Taxi Göteborg har testat användarvänligheten hos ett par lås och publicerat en rapport tillsammans med Vägverket Region Väst. 1

2 Upphandling av alkolås Före en upphandling måste man bestämma sig för internt i organisationen vilka funktioner som ska kopplas till alkolåsen och bedöma vilken service detta kräver. Att komma fram till vilka krav man ska ställa på alkolåsen kan vara en del av processen för att förankra införandet av låsen i organisationen. Det kan också vara bra att ta del av andras erfarenheter med alkolås och att testa själv på några få fordon och med några användare innan man köper in i full skala. Eftersom alkolåset bör användas som en startspärr borde det inte vara nödvändigt för en kommun eller ett landsting att ha en loggfunktion på alkolåset som arbetsgivaren ska ta del av eller ha ett modem som skickar en signal till någon om fordonet inte startar. Om logg ska ingå i köpet, är nästa fråga vilken service man ska köpa för att sköta loggen. Detsamma gäller kalibrering av låsen, ska man göra det själv eller ska man köpa in den tjänsten. Utforma kravspecifikation De som ska lämna bud för att så småningom kunna bli leverantör till kommuner och landsting är flera olika slags företag, beroende på hur man köper. Upphandling A. Köp av nya fordon och arbetsmaskiner som registreras i fordonsregistret utrustade med alkolås B. Köp av eftermontering alkolås inklusive service och kalibrering C. Köp av alkolås utan installation, service och kalibrering Möjliga anbudgivare Återförsäljaren av fordon och arbetsmaskiner Installatör och servicetekniker av alkolås Tillverkare och agenturinnehavare av alkolås Det är även tänkbart att köpa alkolåsen för sig och tjänsterna installation, service och kalibrering för sig. 2

3 Mall för upphandling VARNING! Detta är förslag på formuleringar, som upphandlande enheter kan använda på eget ansvar. Det garantera inte att alkolåsen är av tillräckligt hög kvalitet, men kan ses som ett steg på vägen tills mer tillförlitliga kvalitetsgranskningar görs av Vägverket. Se gärna även MHF:s produktbedömningar för vägledning. A. Köp av nya fordon och arbetsmaskiner som registreras i fordonsregistret utrustade med alkolås B. Köp av eftermontering alkolås inklusive service och kalibrering C. Köp av alkolås utan installation, service och kalibrering Det är även tänkbart att köpa alkolåsen för sig och tjänsterna installation, service och kalibrering för sig. Vid köp av tjänster där transporter ingår och där kommuner och landsting ställer krav på alkolås blir det entreprenörens ansvar att köpa alkolås, utan en sådan detaljreglering från beställaren som behövs när man köper produkterna själv. Formuleringarna som står i kursiv stil kan ändras och utformas efter egna bedömningar. Där det står punkter. behöver den upphandlande enheten själv avgöra vad som skall stå. A. Köp av nya fordon och arbetsmaskiner Fordon/arbetsmaskiner skall levereras med alkolås. Observera att om man ska använda det här kravet måste man först göra en marknadsanalys så att man inte genom att kombinera det här kravet med andra kvalitetskrav får ett alltför litet urval med tanke på de behov fordonet/maskinen skall fylla. Ett alternativt att använda vid ramavtal där man inte är säker på att man vill ha alkolås på alla fordon och maskiner: Fordon/arbetsmaskiner skall kunna levereras med alkolås som tillval. Alkolåset skall förhindra start av motorn om låset detekterar en alkoholmängd som överstiger i Sverige lagstadgad gräns för motorfordon 0,1 mg alkohol per liter utandningsluft (motsv. 0,2 promille alkohol i blod) eller lägre. Leverantören skall beskriva rutiner för service och kalibrering och ange intervall för detta. Exempel på rutin som beskriver processen då alkolås skall monteras i nya fordon: 1. Alkolåset beställs i samband med nybilsbeställning. 2. Komplett alkolås med tillhörande monteringsinstruktion, användarinstruktion mm levereras till aktuell fordonsleverantör. 3. Montering av alkolås sker hos fordonsleverantören, 4. Kostnaden för alkolåset påföres totalkostnaden för fordonet. B. Köp av eftermontering alkolås inklusive service och kalibrering Beskriv hur många och vilka typer av fordon och arbetsmaskiner som kommunen/landstinget vill ha alkolås i, ev stegvis med några fordon i taget. Beskriv hur de används, vilka tider på dygnet och veckan och antal användare. Beskriv hur de är placerade geografiskt. Lägg med de egna rutinerna för alkohol och droger som information i förfrågningsunderlaget. Samtliga fordon och arbetsmaskiner enligt bilaga skall förses med alkolås. (Bifoga förteckning över alla fordon och arbetsmaskiner som ska ha alkolås, med varumärke, modellbeteckning, årsmodell, regnr). 3

4 Installation av alkolås skall även göras på fordon och arbetsmaskiner som kommunen/landstinget leasar eller köper under avtalsperioden. I första hand kommer kommunen/landstinget att sträva efter att få alkolåsen som ett tillval på fordonen, men eftermontage kommer också att göras. Försök beskriv ungefärlig utbytestakt i fordonsparken. Kommunen/landstinget kommer att låta installera. alkolås och avser att sluta avtal med en leverantör av alkolås inklusive installation och service. Avtalet löper under. år med möjlighet till förlängning år. T ex 3 år år Anbudsgivaren skall ange priser i: Styckpris komplett alkolås Styckpris munstycke Installation/alkolås för de bilmodeller som anges i bilaga. Pris i intervall accepteras. Servicekostnad/alkolås/år inklusive kalibrering Utbildning alkolås/tillfälle Alkolås kvalitetskrav Alkolåset skall förhindra start av motorn om låset detekterar en alkoholmängd som överstiger i Sverige lagstadgad gräns för motorfordon 0,1 mg alkohol per liter utandningsluft (motsv. 0,2 promille alkohol i blod). Mätnoggrannheten skall vara testad av oberoende tredje part 1. Testresultatet skall visa att alkolåset stoppar förare med en alkoholmängd över 0,1 mg alkohol per liter utandningsluft (motsv. 0,2 promille alkohol i blod). Leverantören skall beskriva hur alkolåset skall servas och kalibreras och ange intervall för detta. Leverantören skall styrka genom test av oberoende tredje part att produkten gör att motorn inte startar vid 0,1 mg alkohol per liter utandningsluft (motsv. 0,2 promille alkohol i blod) i intervallet 40 grader och + 85 grader. Produkten skall vara CE eller E-märkt. Det innebär att de uppfyller de grundläggande säkerhetskraven för elektronisk utrustning i ett eller flera EU-direktiv eller de särskilda villkor för fordon och fordonskomponenter som fastställts i ett speciellt EU-direktiv. Alkolåset skall vara svårt att manipulera. Alkolåset ska känna att det är en människa som blåser i munstycket, inte en pump eller något annat föremål. Leverantören skall beskriva på vilket sätt låset uppfyller kravet att vara svårt att manipulera. Alkolåset skall vara konstruerat så att föraren får information om varför inte fordonet startar, om något är fel t ex att man blåst för hårt eller löst. Leverantören skall beskriva hur låset uppfyller kravet. Leverantören skall också beskriva hur man går tillväga för att nödstarta fordonet om det inte går att starta pga tekniskt fel på alkolåset. Alkolåset får endast monteras på ett sådant sätt att det påverkar startmotorn. Allmänna kvalitetskrav som skydd mot damm och tålighet för vibrationer etc ingår inte kravspecifikationen. Anledningen är dels att det är svårt att ställa sådana krav på ett verifierbart sätt, dels att om man köper låsen med garanti så reglerar det sig självt. Leverantören skall beskriva vilka andra substanser som låset eventuellt kan reagera mot. Leverantören skall beskriva hur man som användare ska förhindra att låset reagerar på t ex cigarettrök, godis, halstabletter, snus etc. 1 Det finns i dagsläget inte något standardiserat allmänt accepterat testprotokoll men Vägverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett system för kvalitetssäkring av alkolås. 4

5 Installation Till exempel: Installationen skall utföras av behörig personal på anläggning som är godkänd av alkolåstillverkaren eller dennes ombud i Sverige och som dessutom har kompetens att installera alkolås i de fordon som framgår av bilaga. Installationen av de första alkolåsen skall göras under månad. Varje enskilt fordon får vara ur produktion maximalt timmar, alternativt när fordonet ändå står stilla. Fordonen skall hämtas av leverantören på de ställen de är parkerade normalt. Om organisationen väljer att med egen personal ta fordonet till anläggning för service och kalibrering kostar detta tid, men är förstås fullt möjligt att göra om man har gott om personal. Eller: 1. Montering av alkolås skall i största möjliga mån utföras vid ordinarie nästkommande servicetillfälle eller inom tre ca månader efter avtalsstart, förutsatt att leverantören av service är godkänd av alkolåstillverkaren eller dennes ombud i Sverige. 2. Alkolåset beställs hos serviceverkstaden av enheten som disponerar fordonet. 3. Komplett alkolås med tillhörande monteringsinstruktion, användarinstruktion mm levereras till serviceverkstad. 4. Monteringen utförs av serviceverkstad. 5. Fakturan utfärdas av serviceverkstaden och skickas till berörd enhet. Inga delar av alkolåset får ligga löst i fordonet utan skall vara fastsatta, alternativt vara så små att de går att lägga i handskfack. Infästningen bör göras utan skruvhål i fordonet för att inte reducera andrahandvärdet. Utbildning och information Utbildning i hur alkolåsen fungerar ska genomföras för personer vid tillfällen i samband med att de första låsen installeras. Kommunen/landstinget ansvarar därefter själva för att utbilda nya användare i hur alkolåsen fungerar. Om leverantören inför nyheter i alkolåsen under avtalsperioden som har betydelse för användarna skall leverantören utan extra kostnad utbilda en grupp från kommunen/landstinget som i sin tur kan utbilda alla användare. Utbildningen skall göras i samverkan med (projektledare/personalchef/annan) som ansvarar för den del av utbildningen som handlar om varför låsen installeras och vad som händer när någon blåser negativt. Utbildningen ska beskriva alkolåset tekniskt, provblåsning skall ingå och hur man hanterar låset i alla lägen. Det ska framgå vad användaren ska göra när låset låser sig. Observera att detta inte kan vara den första informationen eller på något sätt ersätta det förarbete som organisationen måste göra innan man kommit så långt som till installation av alkolås. Leverantören ska samverka med beställaren i att utforma skriftlig information som ska finnas i alla fordon och arbetsmaskiner med alkolås. Detsamma gäller utformning av information utvändigt på fordonet/arbetsmaskinen. Beställaren ansvarar slutligen för utformningen av informationen. 5

6 Service och kalibrering Om alkolåsen inte fungerar skall leverantören avhjälpa felet inom timmar. Telefonjour skall finnas (dygnet runt/alla dagar i veckan eller mindre tid beroende på hur fordonen/maskinerna används). Om organisationen väljer ett lås med loggningsfunktion. Alkolåsen skall lagra data över tidpunkt som fordonet eller arbetsmaskinen inte gått att starta. Tömning av data skall vara möjlig att göra för kommunen/landstinget med egen personal efter utbildning av leverantören vid ett tillfälle och med telefonsupport under avtalstiden. Leverantören skall tillhandahålla programvara för PC för att kunna genomföra tömningen och bearbeta data. Service och kalibrering skall göras av leverantören eller av montör som är godkänd av alkolåstillverkaren eller dennes ombud i Sverige. Leverantören skall redogöra för hur ofta kalibrering behöver ske och för de rutiner som gäller för detta. Service och kalibrering skall kunna utföras på de platser fordonen normalt är parkerade, alternativt används utbytessystem av handenheter. Om organisationen väljer att med egen personal ta fordonet till anläggning för service och kalibrering kostar detta tid, men är förstås fullt möjligt att göra om man har gott om personal. C. Köp av alkolås exklusive installation, service och kalibrering Har man egen fordonsverkstad med egna fordonstekniker kan man sköta installation, service och kalibrering i egen regi. Då måste motsvarande kompetens som beskrivs under B finnas i den egna organisationen. Kontrollera i förväg att generalagent/leverantör av fordon och arbetsmaskiner accepterar eftermontering av alkolås med bibehållen garanti. Samtliga fordon och arbetsmaskiner enligt bilaga skall förses med alkolås. Bifoga förteckning över alla fordon och arbetsmaskiner som ska ha alkolås, med varumärke, modellbeteckning, årsmodell, regnr. Alkolåsen skall uppfylla följande krav: Infoga samma krav som under rubriken Alkolås kvalitetskrav ovan. Vi avser att själva installera, serva och kalibrera alkolåsen. Beskriv vilka egna tekniska resurser ni har för installation, service och kalibrering så att det blir möjligt för leverantören av alkolås att bedöma om de är tillräckliga för att de ska kunna lämna anbud och lämna garanti på låsen. Leverantören skall utbilda vår personal vid. tillfälle på vår verkstad. Leverantören skall kunna lämna support under. år. Precisera eventuellt om ni önskar support alla veckans dagar eller bara arbetsdagar och om ni behöver 24-timmars support. Anbudsgivaren skall ange priser för: Styckpris komplett alkolås Styckpris munstycke Support på telefon och hos oss på vår verkstad 6

Frågor om nyhetsbrevet besvaras av KFS Friskare Företag karin.lindgren@kfs.net

Frågor om nyhetsbrevet besvaras av KFS Friskare Företag karin.lindgren@kfs.net Mars 2010 Premiär för nyhetsbrev till arbetsmiljökommittéer i energibolag Tanken väcktes efter att nätverket för arbetsmiljöingenjörer och -samordnare i energibolagen hade bildats på försommaren 2009.

Läs mer

Kvalitetsprovning av alkolås

Kvalitetsprovning av alkolås Rapport, projektet Kvalitetsprovning av alkolås, Skyltfonden 1 Redovisning avseende projektet Kvalitetsprovning av alkolås Nr EK50A2002:2645 inklusive beskrivning av en strukturmodell för klassificering

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området.

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området. Om vägledningen Funktion och syfte Dokumentet är utformat som en checklista och syftar till att vara en vägledning för upphandlande myndigheter vid utformande av förfrågningsunderlag för upphandling enligt

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

11 Medborgarnas acceptans för alkolås

11 Medborgarnas acceptans för alkolås 11 Medborgarnas acceptans för alkolås MHF och Salus Ansvar har låtit SIFO göra en undersökning av attityder till frivillig installation av alkolås i privata bilar. Undersökningen genomfördes i februari

Läs mer

Alkoskåp, funktion, kvalité och mätnoggrannhet TRV2010/87068 A

Alkoskåp, funktion, kvalité och mätnoggrannhet TRV2010/87068 A Alkoskåp, funktion, kvalité och mätnoggrannhet TRV2010/87068 A Slutrapport till Skyltfonden Tomas Jonsson och Lars Olov Sjöström MHF 2013 2 INNEHÅLL 1. Inledning... 4 2. Sammanfattning... 4 3. Bakgrund...

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Upphandling. av transporter. - för säker trafik och bra miljö -

Upphandling. av transporter. - för säker trafik och bra miljö - Upphandling av transporter - för säker trafik och bra miljö -? / / Förord Kommunernas och landstingens arbete med trafiksäkerhet och tillgänglighet är framgångsrikt. Många av Svenska Kommunförbundets skrifter

Läs mer

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal 2005:6 Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Förord...5 1 Inledning...7 1.1 Vad handlar vägledningen om?...7

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se.

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri 2 Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta. Om man dessutom behöver det i arbetet kan situationen bli extra besvärlig. Det finns dock en möjlighet att få fortsätta köra,

Läs mer

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Handboken vänder sig till lokala fackliga företrädare och ombudsmän som kommer i kontakt med och/eller hanterar offentlig upphandling. Handboken behandlar

Läs mer

LOV Kundval inom hemtjänsten

LOV Kundval inom hemtjänsten 2014-05-26 LOV Kundval inom hemtjänsten Förfrågningsunderlag Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2011-03-03, 51 2011-03-03, version 1.1 2012-02-27, version 1.2 2012-06-14, version 1.3 2013-09-05, version

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum:

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

för offentliga upphandlingar

för offentliga upphandlingar för offentliga upphandlingar Innehållsförteckning Före Privata och offentliga upphandlingar...4 Upphandlingsformer...4 Tröskelvärden...4 Internationella regelverk...5 Under processen Regeln om likabehandling...6

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107

Policy för konkurrensutsättning. verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107 Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 107 2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Motiv för konkurrensutsättning... 2

Läs mer

Upphandling av digitala informationsskyltar 2012

Upphandling av digitala informationsskyltar 2012 Stadsledningskontoret Näringsliv & Destination 1(21) Datum 2012-01-27 Handläggare Lars O Petersson Upphandling av digitala informationsskyltar 2012 Upphandlande enhet: Stadsledningskontoret Näringsliv

Läs mer

Kvalitetssäkrad välfärd. Offentliga uppgifter till vår tjänst

Kvalitetssäkrad välfärd. Offentliga uppgifter till vår tjänst Kvalitetssäkrad välfärd Offentliga uppgifter till vår tjänst Offentliga uppgifter till vår tjänst Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2012

Läs mer

Nr 33 Alkolås hos Borås Lokaltrafik AB. 28 April 2011 handlingar separat bilaga

Nr 33 Alkolås hos Borås Lokaltrafik AB. 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 33 Alkolås hos Borås Lokaltrafik AB 28 April 2011 handlingar separat bilaga 2010 01 25 BORÅS LOKALTRAFIK UTVÄRDERING AV ALKOLÅSPROJEKT Alkolåsprojekt 2009 Borås Lokaltrafik

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll Remissdokument Datum 2013-10-28 Ny körkortslag Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny körkortslag och en lag om trafikskolor. I den nya körkortslagen finns de för

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Anna Nessen 10075 Sista anbudsdag: 2012-10-04 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Miljökrav i offentlig upphandling

Miljökrav i offentlig upphandling Miljökrav i offentlig upphandling Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juni 2008, Linda Dahlström

Läs mer