Aktuella utbildningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuella utbildningar"

Transkript

1 Aktuella utbildningar Controller Ekonomichef 2014

2 Controlling och verksamhetsstyrning introduktion En praktisk tvådagarsutbildning som lär dig att se helheten och sambandet i ekonomi- och verksamhetsprocesserna. I utbildningen ingår såväl caseuppgifter som olika praktiska utmaningar relaterade till din egen vardag och verksamhet. Kursinnehåll Föreläsningar och seminarier varvas med individuella och grupprelaterade uppgifter/utmaningar i olika former. Praktiska tillämpningar och reflektioner ingår i varje moment. Stockholm oktober Roland Almqvist Matti Skoog kr exkl. moms. Introduktion och bakgrund Vad är företagsekonomi? Företagsstyrning, då, nu och sen Vad menas med controlling? Kopplingen till externredovisning? Centrala moment Under samtliga av dessa moment kommer deltagarna få ta del av; syfte, logik, begrepp, problem, möjligheter och roller/funktioner i relation till praktisk användning: Balansräkning Resultaträkning Handling Kassaflöden Nyckeltal Strategi Kommunikation Budget Balanserade styrkort Kalkyler Belöning Det var ärligt talat den bästa kurs jag någonsin varit på. Med engagerade och pedagogiska och peppande föreläsare som ständigt knöt an till exempel från verkligheten. Cecilia Nilsson, Tekniska Verken i Linköping om Controlling och verksametsstyrning introduktion

3 Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar en inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg. FAR Akademi erbjuder en unik utbildning för dig som efterfrågar gedigna kunskaper och ett lyft i din karriär och controllerubildningen ger dig verktygen för att vara väl rustad för framtidens utmaningar. Controllerrollen har aldrig varit viktigare. Behovet att knyta den ekonomiska analysen till verksamheten och skapa förståelse hos verksamhetens aktörer växer i takt med hårdare konkurrens och snabba omvärldsförändringar. Idag innefattar controllerns och ekonomichefens arbete inte bara den traditionella ekonomi- och redovisningsdelen. Det innebär också att vara en drivkraft i företaget och att vara en resurs för ledningen. Inte minst måste controllern beakta de av tradition icke-finansiella värden som idag blivit helt centrala, exempelvis kvalitet, utbildning, teamwork, projektledning, kommunikation och varumärkesbyggande. Under kursen varvas föreläsningar med praktikfall och övningsexempel samtidigt som du ges utrymme att dela med dig av dina egna erfarenheter och ta till dig av andras. Huvudinnehåll Styrmodeller och värdeskapande Controllern och affärssystemen Den nya controllerrollen Bortom budgetering/budgetlös styrning Marknadskommunikation och varumärkesbyggande Redovisning i utveckling Stockholm maj Stockholm 29 september 1 oktober Malmö oktober Göteborg november Stockholm november Moderatorer Ingemar Claesson (Göteborg) Matti Skoog (Stockholm) kr exkl. moms. Mycket bra kurs. Fantastiska föreläsare, alla mycket engagerade och alla med stor verklig erfarenhet. Jag fick mycket energi och inspiration av kursen. Bodil Tillman, ekonom Lunds Kommuns Fastighets AB om Controllerutbildningen

4 Controllerdagen 2014 En årlig nyhetsdag för controllers! Controllerdagen en nyhetsdag särskilt riktad till dig som är kvalificerad controller. Ingemar Claesson och Kent Stenstrand, två av Sveriges främsta konsulter inom verksamhetsstyrning har skapat dagens programinnehåll som bland annat består av kommunikation, information och styrprocessen. Ur programmet: Controllerns roll som informationsexpert Förändra hela styrprocessen det är inte bara budgeten som är problemet Styrning i Lean - administration, service och produktion Människan den enda varaktiga konkurrensfördelen Strategiska val kräver riktiga kalkyler Hur kommunicera ekonomisk information, när respondenten oftast inte förstår siffror? Andra utvecklingsområden inom controllerområdet Stockholm 22 maj Ingemar Claesson Kent Stenstrand kr exkl. moms.

5 Certifierad controller 1-årsprogram Stärk din yrkesroll! FAR Akademis certifieringsprogram för controllers fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Vi har avspeglat controllerns alltmer omfattande och mångfasetterade arbetsområden i en utbildning som gör att du åstadkommer förändringar både för ditt företag och dig själv. Certifieringen ger dig ny kunskap och en proaktiv utveckling i din controllerroll. FAR Akademis certifieringsprogram för controllers ger dig ny kunskap och en proaktiv utveckling i din controllerroll. Huvudansvarig lärare Ingemar Claesson, universitetslektor, Handelshögskolan i Göteborg Övriga medverkande är specialister från universitet/ högskola samt näringsliv Datum Nästa programstart Stockholm i februari kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, litteratur, luncher, kaffe samt middag vid certifieringen. Christina Libassi, Utbildningen är indelad i fem block, som genomförs som 2 3 dagarsseminarier under en tidsperiod av ett år. Varje block består av föreläsningar, diskussioner och genomgång inför kommande projektarbeten. Mellan de olika blocken arbetar du med projektarbeten. Projektarbeten Projekten bedrivs i grupper och baseras på aktuell teori och kunskap, som appliceras i ett företag eller en organisation. Vid varje seminarietillfälle pesenterar och redovisar grupperna sina projektarbeten som då också bedöms under respektive seminarium. Huvudinnehåll Den nya controllerrollen och ett gemensamt fokus Strategi och affärsutveckling Lönsamhetsstyrning, modeller och tillämpningar Ekonomi- och verksamhetsstyrning Retorik och kommunikation Företagsförvärv Informationssystem Företagsvärdering Controllerrollen och framtiden Ledarskap Certifiering Det är det bästa jag gjort i mitt yrkesliv. Suveränt bra lärare och pedagoger. Anna-Lena Bergquist, Ekonomichef, Fält Communications AB

6 Controllern som kommunikatör NYHET! För controllern räcker det inte att själv samla in information och data, räkna om dem till relevanta nyckeltal och kommunicera dessa i relation till organisationens strategi. Utmaningen ligger i att få resten av organisationen att förstå och tolka de ekonomiska sambanden, och att därigenom kunna använda organisationens egen ekonomiska förståelse för mer framgångsrikt arbete i organisationen. Under två dagar går David Loid och Matti Skoog, två av FAR Akademis mycket uppskattade lärare, igenom hur man som controller och ekonom kan skapa en fördjupad förståelse och engagemang kring uppföljning och verksamhetsstyrning, med stark förankring i en ekonomisk verklighet i syfte att skapa förändring och stärka lönsamhets- och/eller kostnadseffektivitetstänkandet internt. Under kursen kommer du lära dig följande: Utveckling av verksamheten Vi utgår från deltagarnas problem och utmaningar i den egna verksamheten och arbetar med att lösa dessa, vilket gör att kursen levererar konkret verksamhetsutveckling i form av lösningar och nya arbetsformer. Ökning av den personliga kompetensen Du som controller får en djupare kunskap och kompetens om hur människors drivkrafter och tankemönster hänger ihop med den ekonomiska tankeramen. Samarbetet mellan företagets olika delar ökar medarbetarnas enskilda och kollektiva kompetensutveckling går hand i hand Efter kursen kommer du som controller vara mer framgångsrik i att samverka med övriga delar av organisationen och att skapa gemensam världsbild. Huvudinnehåll Hur man bygger ekonomisk förståelse och medvetenhet i organisationen Hur hänger medarbetarnas, ledningsgruppens och controllerns/ekonomens världsbild ihop? Hur kan man få dessa att sammanfalla och vidare utvecklas för organisationens bästa? Nya arenor och format för kommunikation Hur skapar man en uppföljning som möjliggör både ett reaktivt och ett proaktivt ledarskap samt en balans mellan dessa Ekonomens roll som en blandning av pedagog, expert och ledare Vikten av sambanden mellan finansiella och ickefinansiella nyckeltal som exempelvis marknadsandelar, vinstmarginal och kvalitet Vikten av ekonomernas förståelse för verksamheten och hur finansiella information kommuniceras i verksamhetstermer Vikten av anpassad ekonomisk kommunikation uppåtnedåt och horisontellt i organisationen Betydelsen av stödprocesser i ekonomisk styrning exempelvis belöning och intern benchmarking Stockholm september Stockholm november David Loid och Matti Skoog kr exkl. moms.

7 Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Kursen är praktiskt inriktad med genomgång av arbetsmetoder för en modern ekonomioch verksamhetsstyrning. Du lär dig att utvärdera kvaliteten på ekonomi- och verksamhetsstyrningen i mindre och medelstora företag, något som ökar din förmåga att föreslå förbättringar. Kursens fokus ligger på budgetering, produktkalkylering, finansiell planering och nyckeltal. Du lär dig metoder och åtgärder vid uppställning och uppföljning av budgetar, olika kalkyleringsmetoder, förfaringssätt vid arbete med finansiell planering och rörelsekapitalsberäkningar samt styrning med nyckeltal. Vi diskuterar den senaste tidens utveckling mot rullande prognoser med komplettering av verksamhetsorienterade nyckeltal som Balanced Scorecard. Kursnnehåll Från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning Sambandet mellan affärsplan, strategi och budget Budgetprocessen Resultat- och likviditetsbudgetar Uppföljning av budgetar Nya budgeteringstrender Produktkalkylering Nya kalkyleringstrender Finansiell planering Rörelsekapital Likviditetsplanering Ekonomiska nyckeltal Balanced Scorecard Stockholm oktober Göteborg november Stockholm december Per Magnus Andersson Gunnar Sandsten kr exkl. moms. Oerhört trevliga föreläsare med hög kompetens. Bra sammanfattningar av svåra frågor. Jan Karlestedt, Affärssynergi JK AB om Ekonomi-och verksamhetsstyrning Arbetsformen är föreläsningar och grupparbeten kring praktikfall med utrymme för egna frågor och diskussioner.

8 Ekonomichefsutbildning En kvalificerad kurs som ger dig fördjupad kompetens i väsentliga delar av verksamhetsstyrning. Kursen riktar sig till dig som är ekonomichef, controller eller har en liknande yrkesroll. Du kommer att finna nya vägar och nya utmaningar när det gäller utveckling i och av företaget! Huvudinnehåll Ekonomifunktionens situation Att aktivt och medvetet arbeta med företagets styrelse och ägare Att uppmärksamma och hantera risk Att leda medarbetare och sig själv i riktning mot bättre prestationer Att leda och följa upp projekt Aktuell IT-utveckling speciellt Business Intelligence Lean Management Ekonomifunktionens situation Att arbeta aktivt med balansräkningen Att omstrukturera och utveckla verksamheter med IT-understödd organisationsförändring Ägaransvar och socialt ansvar (CSR) Aktuella styrfrågor Kassaflöde och rörelsekapital Finansiell stabilitet och flexibilitet Kalkylering pris/investeringskalkyl 2+2 dagar Stockholm oktober och november Jan Lindvall, huvudansvarig Per Magnus Andersson, Eva Blom, Jaan Grünberg, Tomas Jansson, Einar Iveroth med flera kr exkl. moms. Bra blandning av ämnen som alla hänger ihop. Bra strukturerad kurs. Johanna Cullin, controller, Statoil Fuel & Retails Sverige AB om Ekonomichefsutbildningen

9 Oegentligheter och korruption kan det hända i ditt företag? NYHET! Alla företag löper risk att bli utsatta för interna oegentligheter, allt från mutförsök och företagsbedrägerier till korruption och organiserad brottslighet. Oavsett hur allvarligt brottet är så kan det lätt bli oerhört kostsamt och minska förtroendet för företaget genom negativ publicitet. Genom kursdagen får du kunskap om hur ni i ert företag kan begränsa riskerna för ekonomiska oegentligheter och korruption, och om hur du bör agera vid misstanke om att det pågår. Kursen ger en översikt över hur utsatta svenska företag är för bedrägeri, korruption och andra kriminella handlingar samt hur man kan hantera detta. Målet med dagen är att du ska ha kunskap om hur ni kan minska risken för att ditt företag blir inblandad i korruption, interna oegentligheter och organiserad brottslighet, samt hur du bör agera när misstanke om oegentligheter finns. Stockholm 23 oktober Carina Sörqvist, ansvarig för Seccredo utredningar och erfaren föreläsare Mostafa Shurmann, idag vd på Seccredo och med tidigare erfarenhet inom bl.a. polisen där han arbetade mot organiserad brottslighet Seccredo ett av Nordens ledande konsultbolag inom underrättelse, risk, säkerhet och kris kr exkl. moms. Huvudinnehåll En bild över Sverige idag korruption, bedrägerier, kriminella grupperingar, organiserad brottslighet Case Study - Från misstanke till rättssak hur ser lämplig process ut? Whistleblowing Att hantera oegentligheter lagligt, etiskt och systematiskt Handlingsplan Utredning Vad säger lagen? Säkrare rekrytering Vet du vem du anställer? Förebyggande aktiviteter är lönsamt summering och diskussion om vikten av att arbeta förebyggande Kursen innehåller många exempel från verkligheten.

10 Intern styrning och kontroll Kursen, ett samarbete mellan FAR Akademi och Internrevisorerna IIA, ger dig en stabil grund för att följa de alltmer växande kraven på intern styrning och kontroll som gäller för alla moderna företag. Du får även en praktisk insikt i att som internrevisor, externrevisor, controller eller rådgivare förstå den nytta som du kan tillföra i ditt företag. Denna kurs startade utan motsvarighet i Sverige inom ramen för Internrevisorerna. Sedan tre år tillbaka är den en gemensam kurs för både Internrevisorerna och FAR Akademi. Kursen baseras på, och ger dig grunderna i COSO:s ramverk, den mest spridda standarden för intern styrning och kontroll. Under kursen får du även en presentation av hur COSO:s ramverk fungerar i praktiken. Kursen ger dig Många exempel på god och mindre bra intern styrning och kontroll som gäller både finansiell rapportering och verksamhetsstyrning Grunderna i COSO:s ramverk för internal control så att du själv kan börja tillämpa dem Kunskap om de lagar, regler och standarder som ställer krav på intern styrning och kontroll Tips och idéer på både utveckling och granskning av den interna styrningen och kontrollen Erfarenhetsutbyte med kollegor Kursnnehåll Utvecklingen av den moderna synen på risker och generell riskhantering Det ramverk för intern styrning och kontroll som COSO utvecklat och som blivit internationell standard Den påbyggnad som företagsövergripande riskhantering (ERM) innebär enligt COSO:s standard Koppling till andra standarder Exempel på bra och mindre bra intern styrning och kontroll som diskuteras som gruppuppgift Vad som utmärker god utveckling och granskning av den interna styrningen och kontrollen Kursen genomförs med föreläsningar och gruppövningar med praktikfall. Stockholm september Hans Löfgren Torbjörn Wikland kr exkl. moms. Ingela Karlsten,

Gör ditt nästa drag framåt i karriären

Gör ditt nästa drag framåt i karriären Är du ekonomichef eller controller? Gör ditt nästa drag framåt i karriären Utbildningar hösten 2012 och våren 2013 Controllerutbildning 3 dagar Utbildningen ger dig under tre dagar en inblick i den moderna

Läs mer

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Göteborg Stockholm Malmö Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Controllerutbildning 3 dagar Utbildningen ger dig under tre dagar en inblick i den moderna synen på controllerfunktionen

Läs mer

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Problemet med framtiden är att den ofta anländer innan vi är redo för den. Arnold H.Glasgow Den offentliga sektorn förändras i en allt snabbare takt. Kommunernas

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE KAPITELNAMN CHEF & LEDARE CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap Vårt utbud för chefer som vill utvecklas består

Läs mer

Bokföring & redovisning

Bokföring & redovisning FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2013 2014 Bokföring & redovisning ekonomistyrning företagsekonomi & analys juridik & skatt lon excel för ekonomer Utbildning på dina

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik utbildningar 2012-2013 Ledarskap MEDARBETARSKAP Kommunikation Pedagogik HR-program »Att utvecklas och lära nytt är fantastiskt!«välj din utbildning bland våra klassiker eller en av årets nyheter! AKTIVT

Läs mer

Kurslitteratur 2015. Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar

Kurslitteratur 2015. Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar Kurslitteratur 2015 Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar Hej! Här är Sanoma Utbildnings nya katalog för kurslitteratur! Som vanligt är katalogen fylld med våra omtyckta grundböcker

Läs mer

Projektledning i byggprocessen Diplomkurs

Projektledning i byggprocessen Diplomkurs BYGG & FASTIGHET Din partner för kompetensutveckling Projektledning i byggprocessen Diplomkurs www.bfab.se Att leda ett byggprojekt är en utmanande och krävande uppgift. Kursen Projektledning i bygg processen

Läs mer

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 KAPITELNAMN 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 INNEHÅLL Innehåll Välkommen till FEI... 2 Kontrollera dina kunskaper... 4 Början till ett långvarigt förhållande... 6 Studera hos

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta Resurshantering Strategisk styrning Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 NyBorealisering Ekonomisk styrning Riskhantering Intressenthantering SPI Q214 Alla (318) SPI 2013 Alla (727) SPI Q214 Svensk Projektmognad

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Framgångsrika projekt skapar nytta! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

EKONOMICHEFS- PROGRAMMET

EKONOMICHEFS- PROGRAMMET KAPITELNAMN EKONOMICHEFS- PROGRAMMET ETT GEDIGET KURSPAKET Företagsekonomi för ekonomer Affärsjuridik för ekonomer Koncernredovisning I grunder i enlighet med K3 Koncernredovisning II fördjupning i enlighet

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2013 MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2013 MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 201 MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP E E Nätverk HR E HR-chefens verktyg E Coaching

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 SIPU:S KURSER INOM: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-kompetens

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Att läsa & förstå bokslut redogör på ett enkelt och konkret sätt för. Att läsa & förstå bokslut belyser företagets resultaträkning, balansräkning

Att läsa & förstå bokslut redogör på ett enkelt och konkret sätt för. Att läsa & förstå bokslut belyser företagets resultaträkning, balansräkning tionsmaterial. Allt finns både på svenska och engelska. www.sanomautbildning.se/projektledning Bo Tonnquist är föreläsare och konsult med lång operativ erfarenhet inom projektledning, verksamhetsutveckling

Läs mer

Hållbara Chefer - Ettårigt chefsprogram

Hållbara Chefer - Ettårigt chefsprogram Hållbara Chefer - Ettårigt chefsprogram Stärker din förmåga att axla hela chefsjobbet Bygger ny kunskap av dina erfarenheter Lär dig skapa utvecklande dialoger och få med dig dina medarbetare Höjer din

Läs mer