SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Blad 1 (46 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 )"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Blad 1 (46 ) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan Jan-Olof Andersson (m), ordförande Lennart Oscarsson (s) Mikael Stedt (s) Lars Andreasson (s) Anette Bergqvist (s) Eva Sjölander (s) Göran Edman (rd) Mats Almer (rd) Anna Forsner Andersson (rd) Göran Espmark (c) Lars Edin (fp) Gert Norman (v) Jan-Olof Olofsson (m), tjg ersättare Maj-Britt Bergqvist (s), tjg ersättare Hans Wessén, tjg ersättare Övriga närvarande Se nästa sida Utses att justera Lennart Oscarsson Justeringens Kommunkansliet, Strömsund, plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ingrid Nilsson Ordförande... Jan-Olof Andersson Justerare.... Lennart Oscarsson, , Lars Edin, 265 Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum då anslag Datum då anslag sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Strömsund Underskrift... Ingrid Nilsson

2 Övriga närvarande Ingrid Nilsson, sekreterare Inger Vigren (s), ej tjg ersättare Kerstin Sjöberg (v), ej tjg ersättare Sten Strömgren, Mötesplats Strömsund, 245 Sofie Olausson, Mötesplats Strömsund, 245 Inez Wiberg, Mötesplats Strömsund, 245 Paul Bergenby, socialförvaltningen, 246 Jörgen Pettersson, teknik- och serviceförvaltningen, 246 Anneli Svensson, kommunledningsförvaltningen, 249, 254, 255, 261 PO Eriksson, kommunchef, 252, , 266

3 Kommunstyrelsen Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkänns efter följande tillägg: * Initiativärende om Folkets Hus i Strömsund * Försäljning av fastigheten Strömsund Salvian 1 Ärendena behandlas efter punkt 25 i föredragningslistan.

4 Kommunstyrelsen Dnr Grupparbeten med anledning av utvecklings- och budgetdokumentet Vid dagens sammanträde fortsätter arbetet med de inriktningsmål och särskilda uppdrag som kommunstyrelsen har att uppfylla. Inriktningsmålen är 3-åriga och ska prioriteras.

5 Kommunstyrelsen Dnr Åtgärd med anledning av länsrättens dom att upphäva kommunens beslut om försäljning av fastigheten Strömsund Ströms-Näset 1:205 Arbetsutskottet beslutade den 12 mars 2008, 44, att teknik- och serviceförvaltningen skulle bjuda ut fastigheten Strömsund Ströms-Näset 1:205 till försäljning via anbudsförfarande. Kommunstyrelsen beslutade den 20 maj 2008, 127, att sälja fastigheten till Yngve Allberg, Strömsund, för ett pris av kronor. Beslutet överklagades till Länsrätten som upphäver kommunstyrelsens beslut. Teknik- och serviceförvaltningen föreslår i en skrivelse den 14 oktober 2008 att kommunstyrelsen ska avbryta försäljningen av fastigheten Strömsund Ströms-Näset 1:205. Detta med anledning av att Yngve Allberg har ett gällande arrende på fastigheten som först och främst sträcker sig till den 1 januari Beredning Arbetsutskottet 218/2008 Yrkande Anna Forsner Andersson (rd) yrkar att fastigheten Strömsund Ströms- Näset 1:205 ska bjudas ut på nytt till försäljning via anbudsförfarande. Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Anna Forsner Anderssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunen avbryter försäljningen av fastigheten Strömsund Ströms- Näset 1:205. Detta med anledning av att Yngve Allberg har ett gällande arrende på fastigheten som först och främst sträcker sig till den 1 januari 2012.

6 Kommunstyrelsen forts. Reservationer Göran Edman (rd), Mats Almer (rd) och Anna Forsner Andersson (rd) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anderssons yrkande. Beslutsexpediering Teknik- och serviceförvaltningen Yngve Allberg Jörgen Nilsson

7 Kommunstyrelsen Dnr Yttrande angående förslag till fördjupad översiktsplan Vindkraft i Sollefteå kommun Planförslaget är utställt under tiden 22 september 23 november Under utställningstiden har Strömsunds kommun möjlighet att avge ett yttrande. Utställningshandlingarna består av planförslag, samrådsyttrande samt landskapsanalys av Sollefteå kommun. Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2008, 167, under samrådstiden, att Strömsunds kommun inte har någon erinran mot planförslaget. Miljö- och byggavdelningen har i en skrivelse den 29 september 2008 konstaterat att innehållet i utställningshandlingarna inte på några väsentliga punkter skiljer sig från motsvarande under samrådet, varför avdelningen rekommenderar att kommunstyrelsen avstår från att avge något yttrande. Beredning Arbetsutskottet 219/2008 Kommunstyrelsens beslut Strömsunds kommun avstår från att avge yttrande. Beslutsexpediering Sollefteå kommun

8 Kommunstyrelsen Dnr Begäran om att få överta tillsyn av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken (1998:808) kap 26 3 och förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken 10 Kommunfullmäktige kan begära att få överta tillsyn från länsstyrelsen när det gäller verksamheter med beteckningen B i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Begäran om övertagande av tillsyn gäller samtliga miljöfarliga verksamheter med prövningsnivå B med FMH-kod 90.XXX. Inom denna grupp har miljö- och byggnämnden sedan tidigare övertagit tillsynen över Hammerdals avloppsreningsverk, Strömsunds avloppsreningsverk, Avfallsupplaget Liden och Avfallsupplaget Junsternäs. Bakgrund Länsstyrelsen skall i sin bedömning ta hänsyn till (enligt förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken 11: 1 omfattningen av tillsynsobjektens miljöpåverkan, 2 den kommunala nämndens möjligheter att uppfylla kraven i 7 första stycket, 3 kommunens interna ansvarsfördelning för drift och tillsyn av kommunala verksamheter, samt 4 övriga frågor av betydelse för överlåtelse av tillsynen. De krav som finns i förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken 7 är enligt följande: En myndighet som har tilldelats operativa tillsynsuppgifter skall för tillsynsarbetet avsätta resurser som i tillräcklig grad svarar mot behovet av tillsyn samt ha personal med tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet. Myndigheten skall: 1 senast den 30 juni 1999 ha gjort en utredning om tillsynsbehovet inom sina ansvarsområden och därefter varje år uppdatera utredningen med hänsyn till de förutsättningar som kan ha ändrats, 2 föra ett register över de verksamheter som fordrar återkommande tillsyn,

9 Kommunstyrelsen forts. 3 för varje verksamhetsår upprätta en plan, baserad på utredningen enligt 1 och verksamhetsregistret enligt 2, för hur tillsynsarbetet skall bedrivas, samt 4 regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten. Begäran om övertagande av tillsyn gäller samtliga miljöfarliga verksamheter med prövningsnivå B med FMH-kod 90.XXX. Inom denna grupp har miljö- och byggnämnden sedan tidigare övertagit tillsynen över Hammerdals avloppsreningsverk, Strömsunds avloppsreningsverk, Avfallsupplaget Liden och Avfallsupplaget Junsternäs. Miljö- och byggavdelningens bedömning När det gäller de bedömningar som länsstyrelsen skall göra finns det anledning att kommentera punkterna 2 och 3. Punkterna 1 och 4 är bedömningar som länsstyrelsen gör utifrån aspekter som miljö- och byggnämnden ej kan påverka. Beträffande punkt 2, d.v.s. uppfyllelsen av 7 förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken, kan följande nämnas: Att en behovsutredning finns och en årlig uppdatering utförs i samband med att verksamhetsplanen tas i nämnden. Ett tillsynsregister finns över de tillsynsobjekt som finns i kommunen. Varje år fastställer miljö- och byggnämnden en plan för nämndens verksamhet enligt miljöbalken där även en uppföljning av tillsynsarbetet sker. I både behovsutredningen och tillsynsplanen framgår att det krävs ytterligare resurser för att klara tillsynen enligt miljöbalken. För att kunna överta ytterligare tillsynsobjekt krävs förstärkning av tillsynspersonal. Möjligheten att överta tillsyn bygger således på att taxan kompletteras med tillsynsavgifter för de objekt som övertas från länsstyrelsen och dessa inkomster används för att förstärka tillsynen av miljöfarlig verksamhet. Med denna förstärkning bör kravet i första stycket 7 anses vara uppfyllt. Punkt 3 handlar om eventuella jävsförhållanden mellan tillsynsobjekt och tillsynsmyndighet. Kommunens verksamheter inom aktuella FMH-koder är skiljda på både tjänstemannanivå och nämndsnivå.

10 Kommunstyrelsen forts. Miljö- och byggavdelningen lägger fram denna begäran för att tillsynsmässigt behålla den helhetsbild över tillsynsområdet avlopp/avfall som rått sedan tidigare övertagande. Under 2008 har fyra nya B-anläggningar inom avfallsområdet kommit till/planeras (ombyggnad av gamla slamdeponier som miljö- och byggnämnden sedan länsstyrelsens beslut den 7 juni 1993 (Dnr ) varit tillsynsmyndighet över. Miljö- och byggnämnden har den 2 oktober 2008, 81, beslutat föreslå att kommunfullmäktige hos länsstyrelsen begär övertag av tillsyn. Begäran gäller samtliga miljöfarliga verksamheter med prövningsnivå B med FMH-kod som börjar på 90. Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att nämnden uppfyller de krav som anges i förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken, 11. Beredning Arbetsutskottet 220/2008 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige begär hos länsstyrelsen att få överta tillsynen. Begäran gäller samtliga miljöfarliga verksamheter med prövningsnivå B med FMH-kod som börjar på 90.

11 Kommunstyrelsen Dnr Krav på tillgänglighet för funktionshindrade vid arrangemangsstöd/sponsring Föreningen Fördel Jämtland och Länets Handikappråd har i en skrivelse den 26 februari 2008 framfört önskemål till länets kommuner, landstinget och länsstyrelsen att man vid arrangemangsstöd/sponsring ställer som krav att arrangörerna kan garantera tillgänglighet för funktionshindrade i likhet med de ambitioner som VM 2008 visade upp. I en skrivelse den 12 augusti 2008 har Rådet för Regional Utveckling rekommenderat länets kommuner, landstinget och länsstyrelsen att arbeta efter de ambitioner som redovisas i skrivelsen från Länets Handikappråd och Fördel Jämtland. Yttranden har kommit in från Strömsund Turism samt kultur- och fritidsavdelningen. Beredning Arbetsutskottet 221/2008 Kommunstyrelsens beslut En tjänstemannagrupp utses, bestående av en representant vardera från teknik- och serviceförvaltningen, kultur- och fritidsavdelningen, Strömsund Turism och Kommunala Handikapprådet. Gruppen får i uppdrag att arbeta efter de ambitioner som redovisas i skrivelsen från Föreningen Fördel Jämtland och Länets Handikappråd. Beslutsexpediering Föreningen Fördel Jämtland Länets Handikappråd Rådet för Regional Utveckling Teknik- och serviceförvaltningen Kultur- och fritidsavdelningen Strömsund Turism Kommunala Handikapprådet

12 Kommunstyrelsen Dnr Medlem i den ideella föreningen för bildande av Region Mittsverige och val av ombud samt ansökan om medlemskap i Norrstyrelsen ideell förening Jämtlands läns landsting har lämnat in en ansökan till regeringen om att tillsammans med Sundsvalls och Ånge kommuner få bilda regionkommun i enlighet med det förslag Ansvarskommittén redovisat i sitt betänkande. Regionbildningen kommer att föregås av ett omfattande utredningsarbete där konkreta förslag till organisation, verksamheter, ekonomi m.m. tas fram. Den politiska arbetsgruppen som arbetat fram ansökan om att bilda region har föreslagit att en ideell förening bildas som ansvarar för utredningsarbetet. Strömsunds kommun erbjuds nu att bli medlem i den ideella föreningen för bildande av Region Mittsverige. Den årliga medlemsavgiften är kronor. Ett ombud till föreningsstämman ska utses. Dessutom har Norrstyrelsen ideell förening bildats som har till uppgift att förbereda bildandet av en sammanhållen norrländsk region för att öka engagemang, närhet och helhetssyn och samtidigt kunna klara välfärden och den regionala utvecklingen bättre i framtiden. Man vill skapa ett starkare Norrland och säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller såväl ekonomi och social välfärd som miljö. Beredning Arbetsutskottet 223/2008 Yrkanden * Lennart Oscarsson (s) yrkar att punkt 4 i arbetsutskottets förslag stryks. * Gert Norman (v) yrkar att punkt 2 i arbetsutskottets förslag stryks, d.v.s. ingen medlemsavgift betalas. * Jan-Olof Andersson (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

13 Kommunstyrelsen forts. Proposition 1 Ordföranden ställer proposition på Lennart Oscarssons yrkande om att stryka punkt 4 och finner att detta avslås. Proposition 2 Ordföranden ställer proposition på Gert Normans yrkande om att stryka punkt 2 och finner att detta avslås. Proposition 3 Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag, punkterna 1-4, och finner bifall till dessa. Kommunstyrelsens beslut 1 Strömsunds kommun går in som medlem i den ideella föreningen för bildande av Region Mittsverige. 2 Medlemsavgiften, kronor, finansieras i kommunstyrelsens konto, ändamål 001, aktivitet 168 övrigt. 3 Som ombud i föreningsstämman utses Karin Stierna (c) med Anette Bergqvist (s) som ersättare. 4 Strömsunds kommun gör en förfrågan om att även få bli medlem i Norrstyrelsen ideell förening. Reservationer Lennart Oscarsson (s), Mikael Stedt (s), Lars Andreasson (s), Anette Bergqvist (s), Eva Sjölander (s) och Maj-Britt Bergqvist (s) reserverar sig mot beslutet beträffande punkt 4 till förmån för Oscarssons yrkande. Gert Norman (v) reserverar sig mot beslutet beträffande punkt 2 till förmån för eget yrkande. Beslutsexpediering Jämtlands läns landsting Norrstyrelsen

14 Kommunstyrelsen Dnr Val av representant i styrgruppen för projektet Mittskandinaviska Regionprojektet, GIM Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2008, 163, att delta i rubricerat projekt genom att medfinansiera det med totalt kronor. Strömsunds kommun ska utse representant/representanter i styrgruppen för projektet. Kommunstyrelsens beslut Karin Stierna (c) utses som Strömsunds kommuns representant. Beslutsexpediering Styrgruppen

15 Kommunstyrelsen Dnr Medfinansiering av förstudie Mötesplats Strömsund Med anledning av det arbete som styrgruppen för Mötesplats Strömsund bedrivit har man nu kommit fram till att det vore önskvärt med en förstudie för att på djupet kunna utreda om det finns behov i Strömsunds kommun av en arena/mötesplats för sport- och kulturevenemang m.m. Mötesplats Strömsund ska också fungera som regionens knutpunkt, samordnare, värd, arrangör och stöd vid alla större arrangemang. Det kan handla om allt från dansgala i Gäddede till fiske-vm i Risede, trav i Hoting, TV-pucken i Strömsund och skidorientering i Hammerdal. Tanken med projektet är att det kommer att ha en mycket stor regional betydelse för utvecklingen inte bara i Strömsunds kommun utan också i regionen. Det är också viktigt att få fram bra underlag som visar på vilken typ av behov som finns samt göra en samhällsekonomisk analys av vad en eventuell arena skulle tillföra kommunen. Då flera företag i kommunen ser ett stort framtida behov av att locka nya medarbetare till kommunen samt förfrågningar angående möjligheter att förlägga större arrangemang i Strömsunds kommun har företagen Engcon och Strateg hittills bidragit med tid och pengar motsvarande ca kronor. Vi vet i dag att för att locka nya innevånare till kommunen så är möjligheterna till olika fritidsaktiviteter och kulturevenemang mycket viktiga. Under våren skickades en enkät ut till alla kommuninvånare som var 16 år och äldre. Svaren från enkäten visar att många ser ett stort behov av en arena för sport, kultur och konferenser. Flera företagare och privatpersoner har sagt att de gärna ställer upp med resurser om kommunen beslutar att gå vidare med denna fråga. Utifrån ovanstående önskar styrgruppen för Mötesplats Strömsund att kommunstyrelsen beslutar om att gå in som projektägare för en förstudie samt medfinansiering.

16 Kommunstyrelsen forts. De totala kostnaderna för projektet har beräknats till kronor med följande förslag till finansiering: NUTEK :- Strömsunds kommun :- SUAB :- Eget arbete, Strömsunds kommun :- Eget arbete, SUAB :- Engcon :- Summa :- Beredning Arbetsutskottet 226/2008 Yrkande Göran Edman (rd) yrkar att arbetsutskottets förslag avslås. Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Göran Edmans yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1 Strömsunds kommun medfinansierar projektet med kronor. 2 Medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. Reservationer Göran Edman (rd), Mats Almer (rd) och Anna Forsner Andersson (rd) reserverar sig mot beslutet till förmån för Edmans yrkande. Jäv På grund av jäv deltar ej Jan-Olof Olofsson (m) i handläggningen av ärendet.

17 Kommunstyrelsen Dnr Organisationsändring inom arbetsmarknadsenheten Enligt lagen om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder (SFS 2007:1360) och förordningen om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program (SFS 2007:1364) som gäller från och med den 15 augusti 2008, får en kommun efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen anordna aktiviteter för deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser eller åtgärder. Förutsättningarna för detta är att Arbetsförmedlingen väljer att inte anordna dessa i egen regi eller om lagen om offentlig upphandling inte är tillämplig. Arbetsförmedlingen får även ingå en överenskommelse med en kommun om anordnande av insatser eller aktiviteter om det efter ett upphandlingsförfarande visar sig att någon annan lämplig aktör för insatserna eller aktiviteterna inte finns. Arbetsförmedlingen får ingå överenskommelse med en kommun om anordnande av insatser eller aktiviteter som regleras i: Förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin. Förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar. Insatserna eller aktiviteterna i överenskommelsen pågår längst till och med den tid programmet erbjuds. Arbetsförmedlingen får i övrigt endast ingå en överenskommelse med en kommun om anordnade av insatser eller aktiviteter för nyanlända invandrare eller unga med funktionshinder. Ekonomiskt stöd för merkostnader får lämnas till en kommun som anordnar arbetsträning eller förstärkt arbetsträning enligt förordningen om jobb- och utvecklingsgarantin. Ersättning får även ges för merkostnader för studie- och yrkesvägledning och jobbsökaraktiviteter med coachning som anordnas enligt förordningen om jobbgaranti för ungdomar.

18 Kommunstyrelsen forts. En överenskommelse ska ingås en viss tid, dock längst ett år. I överenskommelsen ska det anges: Vilka målgrupper insatserna eller aktiviteterna avser Vilka insatser eller aktiviteter som ska anordnas inom programmet Hur insatserna eller aktiviteterna ska följas upp och kontrolleras Om det har fattats något beslut om ersättning Om lokala utvecklingsavtal eller andra särskilda överenskommelser träffats som berör Arbetsförmedlingens samverkan med kommuner För närvarande driver teknik- och serviceförvaltningens arbetsmarknadsenhet projekten Kommunfix i Strömsund samt Kluringen i Norråker som är helt och hållet produktionsinriktade. Anvisade i dessa projekt är OSA, personer med särskilt anställningsstöd samt praktikanter. Med anledning av förändringar i regelverk enligt ovan föreslår teknik- och serviceförvaltningen en fortsatt produktionsinriktad verksamhet men i en ny roll. I första hand ska verksamheten vara ett stöd till kommunens socialförvaltning och föreslås vara en renodlad resultatenhet. Antalet anvisade maximeras till ca 10 årstjänster och den sammanhängande anvisningstiden bör inte överskrida 1 år per individ. Tillsättning sker på uppdrag av socialförvaltningen. Verksamheten ska inte konkurrera med andra aktörer som t.ex. KC 2 utan vara ett komplement till dessa. Verksamheten ska bedrivas i samarbete med kommunens övriga verksamheter samt parter som Samhall, kommunens föreningsliv m.fl. Teknik- och serviceförvaltningen har i dagsläget en kostnad motsvarande ca 25 % av ersättningen till de anvisade samt kostnader för arbetsledning, administration, lokaler m.m. Detta skulle innebära en kostnad på ca 1,8 miljoner kronor för ca 10 årstjänster år Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att det görs en ramjustering med 1,8 miljoner kronor från teknik- och serviceförvaltningen till socialförvaltningen fr.o.m Socialförvaltningen avropar platser av teknik- och serviceförvaltningen till en överenskommen kostnad per anvisad.

19 Kommunstyrelsen forts. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 oktober 2008, 207, följande: 1 Med anledning av förändringar i regelverket enligt ovan ska verksamheten fortsättningsvis vara produktionsinriktad men i en ny roll. I första hand ska verksamheten vara ett stöd till kommunens socialförvaltning och vara en renodlad resultatenhet. Antalet anvisade maximeras till ca 10 årstjänster och den sammanhängande anvisningstiden bör inte överskrida 1 år per individ. Tillsättning sker på uppdrag av socialförvaltningen. Verksamheten ska inte konkurrera med andra aktörer som t.ex. KC 2 utan vara ett komplement till dessa. Verksamheten ska bedrivas i samarbete med kommunens övriga verksamheter samt parter som Samhall, kommunens föreningsliv m.fl. 2 En ramjustering med 1,8 miljoner kronor görs från teknik- och serviceförvaltningen till socialförvaltningen fr.o.m Socialförvaltningen avropar platser av teknik- och serviceförvaltningen till en överenskommen kostnad per anvisad. Kommunstyrelsen beslutade den 21 oktober 2008, 218, att återremittera ärendet för begäran om socialnämndens yttrande innan kommunstyrelsen/kommunfullmäktige tar slutlig ställning i ärendet. Socialnämnden har den 22 oktober 2008, 105, beslutat att godkänna socialförvaltningens förslag till budget samt att tillsammans med teknikoch serviceförvaltningen hos kommunfullmäktige föreslå en ramjustering där de 1,8 miljoner kronor som i dag finns hos teknik- och serviceförvaltningen för OSA-åtgärder överförs till socialförvaltningen. Socialförvaltningen köper sedan sysselsättningsplatser i önskad omfattning till individer som anvisats från arbetsförmedlingen till socialförvaltningen. Beredning Arbetsutskottet 227/2008 Yrkanden * Mats Almer (rd) yrkar att arbetsutskottets förslag avslås.

20 Kommunstyrelsen forts. Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Mats Almers yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1 Med anledning av förändringar i regelverket enligt ovan ska verksamheten fortsättningsvis vara produktionsinriktad men i en ny roll. I första hand ska verksamheten vara ett stöd till kommunens socialförvaltning och vara en renodlad resultatenhet. Antalet anvisade maximeras till ca 10 årstjänster och den sammanhängande anvisningstiden bör inte överskrida 1 år per individ. Tillsättning sker på uppdrag av socialförvaltningen. Verksamheten ska inte konkurrera med andra aktörer som t.ex. KC 2 utan vara ett komplement till dessa. Verksamheten ska bedrivas i samarbete med kommunens övriga verksamheter samt parter som Samhall, kommunens föreningsliv m.fl. 2 En ramjustering med 1,8 miljoner kronor görs från teknik- och serviceförvaltningen till socialförvaltningen fr.o.m Socialförvaltningen avropar platser av teknik- och serviceförvaltningen till en överenskommen kostnad per anvisad. Reservationer Göran Edman (rd), Mats Almer (rd) och Anna Forsner Andersson (rd) reserverar sig mot beslutet till förmån för Almers yrkande.

21 Kommunstyrelsen Dnr , , 706 Ändring av avgifter inom vård- och omsorgsförvaltningen och Närvård Frostviken för fullkost samt anhållan från Närvård Frostviken om extra medel Socialnämnden har den 22 oktober 2008, 105, beslutat föreslå höjning av avgiften för fullkost till kronor per månad (en höjning med 420 kronor per månad) fr.o.m. den 1 februari Dessutom har Närvård Frostviken i en skrivelse den 17 oktober 2008 framfört önskemål om extra medel för kostkostnader, eftersom man anser att nämnden subventionerar fullkost i särskilda boenden och gemensamhetsboenden med kronor under 2008 och med kronor under Beredning Arbetsutskottet 228/2008 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1 Avgiften för fullkost höjs till kronor per månad fr.o.m. den 1 februari Ansökan från Närvård Frostviken om extra medel avslås. Dessutom beslutar kommunstyrelsen följande: Närvård Frostviken rekommenderas föreslå kommunfullmäktige besluta om motsvarande höjning av avgiften för fullkost. Beslutsexpediering Närvård Frostviken

22 Kommunstyrelsen Dnr Anhållan om ramjustering/tilläggsanslag till biståndsenheten för anställning av en biståndshandläggare på 75 % samt till kostnader för kompetenshöjning, förbrukningsmaterial, telefoner m.m. Biståndsenheten har i en skrivelse den 26 september 2008 framfört önskemål om tilläggsanslag för Socialnämnden har den 22 oktober 2008, 105, beslutat att hos kommunfullmäktige anhålla om ramjustering/tilläggsanslag för biståndsenheten med kronor, varav kronor för att kunna anställa en biståndshandläggare på 75 % samt med kronor till kostnader för kompetenshöjning, förbrukningsmaterial, telefoner m.m. Beredning Arbetsutskottet 229/2008 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ansökan om ramjustering/tilläggsanslag avslås.

23 Kommunstyrelsen Dnr Yttrande över revisionsrapporten God ekonomisk hushållning Strömsunds kommun Revisorerna har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens arbete med god ekonomisk hushållning. I revisionsrapport daterad den 24 september 2008 redovisas granskningen. Revisorerna vill senast den 12 december 2008 ha svar med angivande av de åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas med anledning av rapporten. Chefen för kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till yttrande. Beredning Arbetsutskottet 230/2008 Kommunstyrelsens beslut Yttrande avges enligt bilaga. Beslutsexpediering Kommunrevisionen Komrev

24 STRÖMSUNDS KOMMUN YTTRANDE Revisionsrapporten God ekonomisk hushållning På kommunrevisionens uppdrag har Komrev inom Öhrlings Price- WaterhouseCoopers genomfört en granskning av kommunens arbete med god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsens ambition är att ytterligare utveckla Utvecklings- och budgetdokumentet. Det som är mest angeläget inför 2009 är givetvis att fastställa hur uppföljningen av målen ska ske, hur ofta och i vilken form. Nyckeltalsredovisning kan vara ett sätt. Kommunstyrelsen vill även fortsättningsvis bjuda in till framtids- och budgetseminarium, kanske en gång per år, för att diskutera med representanter från samtliga nämnder och förvaltningar. Då ges också information om ekonomiska förutsättningar för kommunen, vilket måste förankras brett inför det fortsatta arbetet med att skapa god ekonomisk hushållning. I nästa års budgetdokument kommer de ekonomiska styrprinciperna att förtydligas, bland annat utifrån de synpunkter som framkommit i revisionsrapporten.

25 Kommunstyrelsen Dnr Delårsrapport per augusti 2008 för Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund Delårsrapport per augusti 2008 har upprättats för Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund. Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Utlåtandet ska biläggas delårsrapporten. Revisorernas bedömning redovisas i ett utlåtande den 17 oktober Beredning Arbetsutskottet 231/2008 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Delårsrapporten godkänns.

26 Kommunstyrelsen Dnr Anhållan om tilläggsanslag interkommunal ersättning till elever Kommunstyrelsen beslutade den 27 mars 2007, 91, bl.a. att elever i Strömsunds kommun, som söker gymnasium med specialinriktning på idrott, ska få sin interkommunala ersättning betald av kommunen. Dessa elever ska med hänsyn till sitt särintresse av den idrott de utövar anses ha särskilda skäl att få gå den gymnasieskola de sökt. Framtids- och utvecklingsförvaltningen anhåller i en skrivelse den 24 oktober 2008 om tilläggsanslag enligt nedan för de kostnader som uppstår för Hjalmar Strömerskolan med anledning av kommunstyrelsens beslut 91/2007. Kostnaderna avser elever som påbörjade årskurs 1 eller årskurs 2 under höstterminen Interkommunala avgifter : :- Inackordering och resor : :- Summa : :- Beredning Arbetsutskottet 232/2008 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1 Framtids- och utvecklingsförvaltningen erhåller tilläggsanslag med kronor för år Medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov år Ansökan om tilläggsanslag för år 2010 behandlas under nästa år.

27 Kommunstyrelsen Dnr Nytt avtal kring Närvård Frostviken Under 2007 sades avtalet mellan Strömsunds kommun och Jämtlands läns landsting kring Närvård Frostviken upp. Det fanns dock en politisk enighet mellan parterna att söka ett fortsatt samarbete. En omförhandling av avtalet syftade främst till att lösa en del oklarheter i samarbetet. En arbetsgrupp med representanter från kommunen och landstinget tillsattes med uppdrag att utarbeta förslag till nytt avtal. I detta arbete infogades även de synpunkter och förslag som framfördes i rådgivningsrapporten Utvärdering av Gemensam nämnd för Närvård Frostviken från oktober Arbetsgruppen har nu enats om ett förslag till nytt avtal. Beredning Arbetsutskottet 233/2008 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Förslag till samarbetsavtal och reglemente jämte bilagor godkänns.

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-09-19 Blad 1 (15) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, kl. 11.00-15.00 Beslutande Lennart Oscarsson (s), ordförande Karin Stierna (c) Lars Andreasson

Läs mer

Bilaga 1 (Sid 9-10) 1 Upprop. 2 Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid och plats för protokollets justering

Bilaga 1 (Sid 9-10) 1 Upprop. 2 Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid och plats för protokollets justering 2 Plats och tid för sammanträde Onsdagen den 16 juni 2010, klockan 13.00, i Virveln på Folkets Hus, Strömsund OBS! Sammanträdet kommer att kunna följas på webb-tv via kommunens hemsida www.stromsund.se.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

Sammanträdesdatum. Se nästa sida. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 51-64 Ingrid Nilsson. ... Karin Stierna

Sammanträdesdatum. Se nästa sida. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 51-64 Ingrid Nilsson. ... Karin Stierna Kommunstyrelsen 2008-03-04 Blad 1 (16) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.00-14.50 Karin Stierna (c), ordförande Jan-Olof Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10)

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2010-11-30 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-12.15 Beslutande Bengt Bergqvist (s), ordförande Bernt Söderman (c) Susanne Hansson (s), tjg ersättare

Läs mer

s Sammanträdesdatum Stig Willman, sekreterare Margareta Grundström, del av 22 Lars Rönnestrand, del av 22

s Sammanträdesdatum Stig Willman, sekreterare Margareta Grundström, del av 22 Lars Rönnestrand, del av 22 s Barn- och utbildningsnämnden 2006-04-25 Blad 1 (23) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum 1, kl 10.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Annie-Gerd Nyholm (s) ordförande

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 08.00, i sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 08.00, i sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 08.00, i sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund. Kl. 08.00-09.00 Kl. 09.00-09.30 Kl. 09.30-10.00 VD, ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2011-01-13 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar

Läs mer

4 Information av kommunrevisionen

4 Information av kommunrevisionen STRÖMSUNDS KOMMUN KUNGÖRELSE 2 Kommunfullmäktige 2011-04-13 Plats och tid Onsdagen den 27 april 2011, klockan 13.00, i Virveln på Folkets Hus, Strömsund Klockan 13.00 Ekonomichefen informerar om årsredovisning

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde Antal 85 Utsändningdag Tisdagen den 26 januari 2010 Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde Kommunstyrelsen Februari 2 Tisdag 2010 Se nästa sida! Utdelningsadress Postnummer Ortsnamn ontorsadress

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s)

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s) Barn-, kultur- och utbildningsnämndens 2013-03-15 Blad 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl 10.00-11.00 Beslutande Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-12-13 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-12-13 1 Vård- och omsorgsnämnden 2007-12-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2007-12-13 kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (9) Kerstin sjöberg (v), ej tjg ersättare Barbro Blom, närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (9) Kerstin sjöberg (v), ej tjg ersättare Barbro Blom, närvårdschef Stig Willman, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Sammanträdesdatum Blad 1 (9) 2011-11-17 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl. 10.00-15.00 Beslutande Ardis Lindman (s), ordförande, 34-38 Bengt

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-05-08

Sammanträdesdatum 2007-05-08 Gemensam nämnd för SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-05-08 Blad 1 (6) Plats och tid Forsgården, Gäddede, kl 10.00-14.30 Beslutande Övriga närvarande Bengt Bergqvist (s), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Ardis

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), vice ordförande Linda Svahn (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Emma-Britt Nilsson (PRO) tjänstg ersättare

Sammanträdesdatum. Emma-Britt Nilsson (PRO) tjänstg ersättare - Kommunala pensionärsrådet 2010-09-07 Blad 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Almen kl 10.00-12.00 Beslutande Lars Edin (fp) ordförande Yngve Johansson (s) Inga-Brith Nilsson (c) Anna-Lisa Palmqvist (PRO)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (9) Camilla Hulkki, sekreterare Barbro Blom, enhetschef hälsocentralen. Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar

Sammanträdesdatum Blad 1 (9) Camilla Hulkki, sekreterare Barbro Blom, enhetschef hälsocentralen. Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Sammanträdesdatum Blad 1 (9) 2010-05-19 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Jan-Olof Andersson (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad 1 (7) Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (7) 2009-09-17 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 Beslutande Övriga närvarande Bengt Bergqvist (s), ordförande Jan-Olof Andersson, (m) Ardis Lindman

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum s arbetsutskott 2010-12-08 1(7) Plats och tid Kommunkontoret, Åsele 11 00 12 00 Beslutande Bert-Rune Dahlberg(s) ordf Christer Hedman(åp) vice ordf Sida Övriga deltagande Lars-Ove Hedman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljönämnden 2016-12-14 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Lars-Göran Gustavsson (S), ordförande Bertil Helmersson (V) Hans Lind

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tillgänglighetsrådet 2014-05-19 Blad 1 (8) Plats och tid Almen, kommunkontoret i Strömsund, kl. 09.00 11.35 Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande Björn Bloom (s) Jan-Olof Olofsson (m) Inez Krånglin

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (12)

Sammanträdesdatum Blad 1 (12) Blad 1 (12) Barn-, kultur- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Övriga närvarande 2008-08-26 Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Björken, kl 08.30-13.30 Lars-Eric Bergman (m) ordförande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2012-08-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 132 Motion om allmänpolitisk debatt 133 Motion om krav på upphandling av livsmedel 134 Skaftåsens vindkraftsanläggning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (12)

Sammanträdesdatum Blad 1 (12) Blad 1 (12) Gemensam nämnd för närvård i Frostviken 2016-10-13 Plats och tid Forsgården, Gäddede, kl. 10.00 14.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt Bergqvist (S), ordförande Ardis Lindman (S) Mårten Jonsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 34 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 35 Ansökan om att bli borgerlig vigselförrättare 4 36 Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 5 37 Upphandling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15. 2010-04-06 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.00 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S) Christina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson,kd 45-47,52-56 Tommy Ejnarsson, v

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson,kd 45-47,52-56 Tommy Ejnarsson, v 1(14) Plats och tid Revelj, Hultsfred kl. 08:30-16.35 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson,kd 45-47,52-56 Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Hälsocentralen, Strömsund. Beslutande Övriga deltagande Nina Fållbäck Svensson (v) Anne Marie Johansson (s) Christer Åkerlind (s) Bo Danielsson (v) Kjell Nilsson (v) Birgitta Franzon

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 08.00-16.00

Sammanträdesdatum. Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 08.00-16.00 Kommunstyrelsen 2010-01-12 Blad 1 (30) Plats och tid Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 08.00-16.00 Beslutande Karin Stierna (c), ordförande, 1-2, 4-19 Jan-Olof Andersson (m), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2016-01-21 - i Kommunhuset klockan 13.00-16.35 Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Gemensam nämnd för SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-05-15 Blad 1 (10) Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.45 ande Ardis Lindman (s), ordförande Gunnar Geijer (c) Bojan Edfors (s) Bengt Bergqvist (s) Mikael

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 12 augusti 2003, kl 09.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-04-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.45. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Stig Eng (c) ordf Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.10 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer