SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Blad 1 (46 )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 )"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Blad 1 (46 ) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan Jan-Olof Andersson (m), ordförande Lennart Oscarsson (s) Mikael Stedt (s) Lars Andreasson (s) Anette Bergqvist (s) Eva Sjölander (s) Göran Edman (rd) Mats Almer (rd) Anna Forsner Andersson (rd) Göran Espmark (c) Lars Edin (fp) Gert Norman (v) Jan-Olof Olofsson (m), tjg ersättare Maj-Britt Bergqvist (s), tjg ersättare Hans Wessén, tjg ersättare Övriga närvarande Se nästa sida Utses att justera Lennart Oscarsson Justeringens Kommunkansliet, Strömsund, plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ingrid Nilsson Ordförande... Jan-Olof Andersson Justerare.... Lennart Oscarsson, , Lars Edin, 265 Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum då anslag Datum då anslag sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Strömsund Underskrift... Ingrid Nilsson

2 Övriga närvarande Ingrid Nilsson, sekreterare Inger Vigren (s), ej tjg ersättare Kerstin Sjöberg (v), ej tjg ersättare Sten Strömgren, Mötesplats Strömsund, 245 Sofie Olausson, Mötesplats Strömsund, 245 Inez Wiberg, Mötesplats Strömsund, 245 Paul Bergenby, socialförvaltningen, 246 Jörgen Pettersson, teknik- och serviceförvaltningen, 246 Anneli Svensson, kommunledningsförvaltningen, 249, 254, 255, 261 PO Eriksson, kommunchef, 252, , 266

3 Kommunstyrelsen Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkänns efter följande tillägg: * Initiativärende om Folkets Hus i Strömsund * Försäljning av fastigheten Strömsund Salvian 1 Ärendena behandlas efter punkt 25 i föredragningslistan.

4 Kommunstyrelsen Dnr Grupparbeten med anledning av utvecklings- och budgetdokumentet Vid dagens sammanträde fortsätter arbetet med de inriktningsmål och särskilda uppdrag som kommunstyrelsen har att uppfylla. Inriktningsmålen är 3-åriga och ska prioriteras.

5 Kommunstyrelsen Dnr Åtgärd med anledning av länsrättens dom att upphäva kommunens beslut om försäljning av fastigheten Strömsund Ströms-Näset 1:205 Arbetsutskottet beslutade den 12 mars 2008, 44, att teknik- och serviceförvaltningen skulle bjuda ut fastigheten Strömsund Ströms-Näset 1:205 till försäljning via anbudsförfarande. Kommunstyrelsen beslutade den 20 maj 2008, 127, att sälja fastigheten till Yngve Allberg, Strömsund, för ett pris av kronor. Beslutet överklagades till Länsrätten som upphäver kommunstyrelsens beslut. Teknik- och serviceförvaltningen föreslår i en skrivelse den 14 oktober 2008 att kommunstyrelsen ska avbryta försäljningen av fastigheten Strömsund Ströms-Näset 1:205. Detta med anledning av att Yngve Allberg har ett gällande arrende på fastigheten som först och främst sträcker sig till den 1 januari Beredning Arbetsutskottet 218/2008 Yrkande Anna Forsner Andersson (rd) yrkar att fastigheten Strömsund Ströms- Näset 1:205 ska bjudas ut på nytt till försäljning via anbudsförfarande. Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Anna Forsner Anderssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunen avbryter försäljningen av fastigheten Strömsund Ströms- Näset 1:205. Detta med anledning av att Yngve Allberg har ett gällande arrende på fastigheten som först och främst sträcker sig till den 1 januari 2012.

6 Kommunstyrelsen forts. Reservationer Göran Edman (rd), Mats Almer (rd) och Anna Forsner Andersson (rd) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anderssons yrkande. Beslutsexpediering Teknik- och serviceförvaltningen Yngve Allberg Jörgen Nilsson

7 Kommunstyrelsen Dnr Yttrande angående förslag till fördjupad översiktsplan Vindkraft i Sollefteå kommun Planförslaget är utställt under tiden 22 september 23 november Under utställningstiden har Strömsunds kommun möjlighet att avge ett yttrande. Utställningshandlingarna består av planförslag, samrådsyttrande samt landskapsanalys av Sollefteå kommun. Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2008, 167, under samrådstiden, att Strömsunds kommun inte har någon erinran mot planförslaget. Miljö- och byggavdelningen har i en skrivelse den 29 september 2008 konstaterat att innehållet i utställningshandlingarna inte på några väsentliga punkter skiljer sig från motsvarande under samrådet, varför avdelningen rekommenderar att kommunstyrelsen avstår från att avge något yttrande. Beredning Arbetsutskottet 219/2008 Kommunstyrelsens beslut Strömsunds kommun avstår från att avge yttrande. Beslutsexpediering Sollefteå kommun

8 Kommunstyrelsen Dnr Begäran om att få överta tillsyn av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken (1998:808) kap 26 3 och förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken 10 Kommunfullmäktige kan begära att få överta tillsyn från länsstyrelsen när det gäller verksamheter med beteckningen B i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Begäran om övertagande av tillsyn gäller samtliga miljöfarliga verksamheter med prövningsnivå B med FMH-kod 90.XXX. Inom denna grupp har miljö- och byggnämnden sedan tidigare övertagit tillsynen över Hammerdals avloppsreningsverk, Strömsunds avloppsreningsverk, Avfallsupplaget Liden och Avfallsupplaget Junsternäs. Bakgrund Länsstyrelsen skall i sin bedömning ta hänsyn till (enligt förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken 11: 1 omfattningen av tillsynsobjektens miljöpåverkan, 2 den kommunala nämndens möjligheter att uppfylla kraven i 7 första stycket, 3 kommunens interna ansvarsfördelning för drift och tillsyn av kommunala verksamheter, samt 4 övriga frågor av betydelse för överlåtelse av tillsynen. De krav som finns i förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken 7 är enligt följande: En myndighet som har tilldelats operativa tillsynsuppgifter skall för tillsynsarbetet avsätta resurser som i tillräcklig grad svarar mot behovet av tillsyn samt ha personal med tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet. Myndigheten skall: 1 senast den 30 juni 1999 ha gjort en utredning om tillsynsbehovet inom sina ansvarsområden och därefter varje år uppdatera utredningen med hänsyn till de förutsättningar som kan ha ändrats, 2 föra ett register över de verksamheter som fordrar återkommande tillsyn,

9 Kommunstyrelsen forts. 3 för varje verksamhetsår upprätta en plan, baserad på utredningen enligt 1 och verksamhetsregistret enligt 2, för hur tillsynsarbetet skall bedrivas, samt 4 regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten. Begäran om övertagande av tillsyn gäller samtliga miljöfarliga verksamheter med prövningsnivå B med FMH-kod 90.XXX. Inom denna grupp har miljö- och byggnämnden sedan tidigare övertagit tillsynen över Hammerdals avloppsreningsverk, Strömsunds avloppsreningsverk, Avfallsupplaget Liden och Avfallsupplaget Junsternäs. Miljö- och byggavdelningens bedömning När det gäller de bedömningar som länsstyrelsen skall göra finns det anledning att kommentera punkterna 2 och 3. Punkterna 1 och 4 är bedömningar som länsstyrelsen gör utifrån aspekter som miljö- och byggnämnden ej kan påverka. Beträffande punkt 2, d.v.s. uppfyllelsen av 7 förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken, kan följande nämnas: Att en behovsutredning finns och en årlig uppdatering utförs i samband med att verksamhetsplanen tas i nämnden. Ett tillsynsregister finns över de tillsynsobjekt som finns i kommunen. Varje år fastställer miljö- och byggnämnden en plan för nämndens verksamhet enligt miljöbalken där även en uppföljning av tillsynsarbetet sker. I både behovsutredningen och tillsynsplanen framgår att det krävs ytterligare resurser för att klara tillsynen enligt miljöbalken. För att kunna överta ytterligare tillsynsobjekt krävs förstärkning av tillsynspersonal. Möjligheten att överta tillsyn bygger således på att taxan kompletteras med tillsynsavgifter för de objekt som övertas från länsstyrelsen och dessa inkomster används för att förstärka tillsynen av miljöfarlig verksamhet. Med denna förstärkning bör kravet i första stycket 7 anses vara uppfyllt. Punkt 3 handlar om eventuella jävsförhållanden mellan tillsynsobjekt och tillsynsmyndighet. Kommunens verksamheter inom aktuella FMH-koder är skiljda på både tjänstemannanivå och nämndsnivå.

10 Kommunstyrelsen forts. Miljö- och byggavdelningen lägger fram denna begäran för att tillsynsmässigt behålla den helhetsbild över tillsynsområdet avlopp/avfall som rått sedan tidigare övertagande. Under 2008 har fyra nya B-anläggningar inom avfallsområdet kommit till/planeras (ombyggnad av gamla slamdeponier som miljö- och byggnämnden sedan länsstyrelsens beslut den 7 juni 1993 (Dnr ) varit tillsynsmyndighet över. Miljö- och byggnämnden har den 2 oktober 2008, 81, beslutat föreslå att kommunfullmäktige hos länsstyrelsen begär övertag av tillsyn. Begäran gäller samtliga miljöfarliga verksamheter med prövningsnivå B med FMH-kod som börjar på 90. Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att nämnden uppfyller de krav som anges i förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken, 11. Beredning Arbetsutskottet 220/2008 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige begär hos länsstyrelsen att få överta tillsynen. Begäran gäller samtliga miljöfarliga verksamheter med prövningsnivå B med FMH-kod som börjar på 90.

11 Kommunstyrelsen Dnr Krav på tillgänglighet för funktionshindrade vid arrangemangsstöd/sponsring Föreningen Fördel Jämtland och Länets Handikappråd har i en skrivelse den 26 februari 2008 framfört önskemål till länets kommuner, landstinget och länsstyrelsen att man vid arrangemangsstöd/sponsring ställer som krav att arrangörerna kan garantera tillgänglighet för funktionshindrade i likhet med de ambitioner som VM 2008 visade upp. I en skrivelse den 12 augusti 2008 har Rådet för Regional Utveckling rekommenderat länets kommuner, landstinget och länsstyrelsen att arbeta efter de ambitioner som redovisas i skrivelsen från Länets Handikappråd och Fördel Jämtland. Yttranden har kommit in från Strömsund Turism samt kultur- och fritidsavdelningen. Beredning Arbetsutskottet 221/2008 Kommunstyrelsens beslut En tjänstemannagrupp utses, bestående av en representant vardera från teknik- och serviceförvaltningen, kultur- och fritidsavdelningen, Strömsund Turism och Kommunala Handikapprådet. Gruppen får i uppdrag att arbeta efter de ambitioner som redovisas i skrivelsen från Föreningen Fördel Jämtland och Länets Handikappråd. Beslutsexpediering Föreningen Fördel Jämtland Länets Handikappråd Rådet för Regional Utveckling Teknik- och serviceförvaltningen Kultur- och fritidsavdelningen Strömsund Turism Kommunala Handikapprådet

12 Kommunstyrelsen Dnr Medlem i den ideella föreningen för bildande av Region Mittsverige och val av ombud samt ansökan om medlemskap i Norrstyrelsen ideell förening Jämtlands läns landsting har lämnat in en ansökan till regeringen om att tillsammans med Sundsvalls och Ånge kommuner få bilda regionkommun i enlighet med det förslag Ansvarskommittén redovisat i sitt betänkande. Regionbildningen kommer att föregås av ett omfattande utredningsarbete där konkreta förslag till organisation, verksamheter, ekonomi m.m. tas fram. Den politiska arbetsgruppen som arbetat fram ansökan om att bilda region har föreslagit att en ideell förening bildas som ansvarar för utredningsarbetet. Strömsunds kommun erbjuds nu att bli medlem i den ideella föreningen för bildande av Region Mittsverige. Den årliga medlemsavgiften är kronor. Ett ombud till föreningsstämman ska utses. Dessutom har Norrstyrelsen ideell förening bildats som har till uppgift att förbereda bildandet av en sammanhållen norrländsk region för att öka engagemang, närhet och helhetssyn och samtidigt kunna klara välfärden och den regionala utvecklingen bättre i framtiden. Man vill skapa ett starkare Norrland och säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller såväl ekonomi och social välfärd som miljö. Beredning Arbetsutskottet 223/2008 Yrkanden * Lennart Oscarsson (s) yrkar att punkt 4 i arbetsutskottets förslag stryks. * Gert Norman (v) yrkar att punkt 2 i arbetsutskottets förslag stryks, d.v.s. ingen medlemsavgift betalas. * Jan-Olof Andersson (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

13 Kommunstyrelsen forts. Proposition 1 Ordföranden ställer proposition på Lennart Oscarssons yrkande om att stryka punkt 4 och finner att detta avslås. Proposition 2 Ordföranden ställer proposition på Gert Normans yrkande om att stryka punkt 2 och finner att detta avslås. Proposition 3 Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag, punkterna 1-4, och finner bifall till dessa. Kommunstyrelsens beslut 1 Strömsunds kommun går in som medlem i den ideella föreningen för bildande av Region Mittsverige. 2 Medlemsavgiften, kronor, finansieras i kommunstyrelsens konto, ändamål 001, aktivitet 168 övrigt. 3 Som ombud i föreningsstämman utses Karin Stierna (c) med Anette Bergqvist (s) som ersättare. 4 Strömsunds kommun gör en förfrågan om att även få bli medlem i Norrstyrelsen ideell förening. Reservationer Lennart Oscarsson (s), Mikael Stedt (s), Lars Andreasson (s), Anette Bergqvist (s), Eva Sjölander (s) och Maj-Britt Bergqvist (s) reserverar sig mot beslutet beträffande punkt 4 till förmån för Oscarssons yrkande. Gert Norman (v) reserverar sig mot beslutet beträffande punkt 2 till förmån för eget yrkande. Beslutsexpediering Jämtlands läns landsting Norrstyrelsen

14 Kommunstyrelsen Dnr Val av representant i styrgruppen för projektet Mittskandinaviska Regionprojektet, GIM Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2008, 163, att delta i rubricerat projekt genom att medfinansiera det med totalt kronor. Strömsunds kommun ska utse representant/representanter i styrgruppen för projektet. Kommunstyrelsens beslut Karin Stierna (c) utses som Strömsunds kommuns representant. Beslutsexpediering Styrgruppen

15 Kommunstyrelsen Dnr Medfinansiering av förstudie Mötesplats Strömsund Med anledning av det arbete som styrgruppen för Mötesplats Strömsund bedrivit har man nu kommit fram till att det vore önskvärt med en förstudie för att på djupet kunna utreda om det finns behov i Strömsunds kommun av en arena/mötesplats för sport- och kulturevenemang m.m. Mötesplats Strömsund ska också fungera som regionens knutpunkt, samordnare, värd, arrangör och stöd vid alla större arrangemang. Det kan handla om allt från dansgala i Gäddede till fiske-vm i Risede, trav i Hoting, TV-pucken i Strömsund och skidorientering i Hammerdal. Tanken med projektet är att det kommer att ha en mycket stor regional betydelse för utvecklingen inte bara i Strömsunds kommun utan också i regionen. Det är också viktigt att få fram bra underlag som visar på vilken typ av behov som finns samt göra en samhällsekonomisk analys av vad en eventuell arena skulle tillföra kommunen. Då flera företag i kommunen ser ett stort framtida behov av att locka nya medarbetare till kommunen samt förfrågningar angående möjligheter att förlägga större arrangemang i Strömsunds kommun har företagen Engcon och Strateg hittills bidragit med tid och pengar motsvarande ca kronor. Vi vet i dag att för att locka nya innevånare till kommunen så är möjligheterna till olika fritidsaktiviteter och kulturevenemang mycket viktiga. Under våren skickades en enkät ut till alla kommuninvånare som var 16 år och äldre. Svaren från enkäten visar att många ser ett stort behov av en arena för sport, kultur och konferenser. Flera företagare och privatpersoner har sagt att de gärna ställer upp med resurser om kommunen beslutar att gå vidare med denna fråga. Utifrån ovanstående önskar styrgruppen för Mötesplats Strömsund att kommunstyrelsen beslutar om att gå in som projektägare för en förstudie samt medfinansiering.

16 Kommunstyrelsen forts. De totala kostnaderna för projektet har beräknats till kronor med följande förslag till finansiering: NUTEK :- Strömsunds kommun :- SUAB :- Eget arbete, Strömsunds kommun :- Eget arbete, SUAB :- Engcon :- Summa :- Beredning Arbetsutskottet 226/2008 Yrkande Göran Edman (rd) yrkar att arbetsutskottets förslag avslås. Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Göran Edmans yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1 Strömsunds kommun medfinansierar projektet med kronor. 2 Medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. Reservationer Göran Edman (rd), Mats Almer (rd) och Anna Forsner Andersson (rd) reserverar sig mot beslutet till förmån för Edmans yrkande. Jäv På grund av jäv deltar ej Jan-Olof Olofsson (m) i handläggningen av ärendet.

17 Kommunstyrelsen Dnr Organisationsändring inom arbetsmarknadsenheten Enligt lagen om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder (SFS 2007:1360) och förordningen om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program (SFS 2007:1364) som gäller från och med den 15 augusti 2008, får en kommun efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen anordna aktiviteter för deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser eller åtgärder. Förutsättningarna för detta är att Arbetsförmedlingen väljer att inte anordna dessa i egen regi eller om lagen om offentlig upphandling inte är tillämplig. Arbetsförmedlingen får även ingå en överenskommelse med en kommun om anordnande av insatser eller aktiviteter om det efter ett upphandlingsförfarande visar sig att någon annan lämplig aktör för insatserna eller aktiviteterna inte finns. Arbetsförmedlingen får ingå överenskommelse med en kommun om anordnande av insatser eller aktiviteter som regleras i: Förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin. Förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar. Insatserna eller aktiviteterna i överenskommelsen pågår längst till och med den tid programmet erbjuds. Arbetsförmedlingen får i övrigt endast ingå en överenskommelse med en kommun om anordnade av insatser eller aktiviteter för nyanlända invandrare eller unga med funktionshinder. Ekonomiskt stöd för merkostnader får lämnas till en kommun som anordnar arbetsträning eller förstärkt arbetsträning enligt förordningen om jobb- och utvecklingsgarantin. Ersättning får även ges för merkostnader för studie- och yrkesvägledning och jobbsökaraktiviteter med coachning som anordnas enligt förordningen om jobbgaranti för ungdomar.

18 Kommunstyrelsen forts. En överenskommelse ska ingås en viss tid, dock längst ett år. I överenskommelsen ska det anges: Vilka målgrupper insatserna eller aktiviteterna avser Vilka insatser eller aktiviteter som ska anordnas inom programmet Hur insatserna eller aktiviteterna ska följas upp och kontrolleras Om det har fattats något beslut om ersättning Om lokala utvecklingsavtal eller andra särskilda överenskommelser träffats som berör Arbetsförmedlingens samverkan med kommuner För närvarande driver teknik- och serviceförvaltningens arbetsmarknadsenhet projekten Kommunfix i Strömsund samt Kluringen i Norråker som är helt och hållet produktionsinriktade. Anvisade i dessa projekt är OSA, personer med särskilt anställningsstöd samt praktikanter. Med anledning av förändringar i regelverk enligt ovan föreslår teknik- och serviceförvaltningen en fortsatt produktionsinriktad verksamhet men i en ny roll. I första hand ska verksamheten vara ett stöd till kommunens socialförvaltning och föreslås vara en renodlad resultatenhet. Antalet anvisade maximeras till ca 10 årstjänster och den sammanhängande anvisningstiden bör inte överskrida 1 år per individ. Tillsättning sker på uppdrag av socialförvaltningen. Verksamheten ska inte konkurrera med andra aktörer som t.ex. KC 2 utan vara ett komplement till dessa. Verksamheten ska bedrivas i samarbete med kommunens övriga verksamheter samt parter som Samhall, kommunens föreningsliv m.fl. Teknik- och serviceförvaltningen har i dagsläget en kostnad motsvarande ca 25 % av ersättningen till de anvisade samt kostnader för arbetsledning, administration, lokaler m.m. Detta skulle innebära en kostnad på ca 1,8 miljoner kronor för ca 10 årstjänster år Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att det görs en ramjustering med 1,8 miljoner kronor från teknik- och serviceförvaltningen till socialförvaltningen fr.o.m Socialförvaltningen avropar platser av teknik- och serviceförvaltningen till en överenskommen kostnad per anvisad.

19 Kommunstyrelsen forts. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 oktober 2008, 207, följande: 1 Med anledning av förändringar i regelverket enligt ovan ska verksamheten fortsättningsvis vara produktionsinriktad men i en ny roll. I första hand ska verksamheten vara ett stöd till kommunens socialförvaltning och vara en renodlad resultatenhet. Antalet anvisade maximeras till ca 10 årstjänster och den sammanhängande anvisningstiden bör inte överskrida 1 år per individ. Tillsättning sker på uppdrag av socialförvaltningen. Verksamheten ska inte konkurrera med andra aktörer som t.ex. KC 2 utan vara ett komplement till dessa. Verksamheten ska bedrivas i samarbete med kommunens övriga verksamheter samt parter som Samhall, kommunens föreningsliv m.fl. 2 En ramjustering med 1,8 miljoner kronor görs från teknik- och serviceförvaltningen till socialförvaltningen fr.o.m Socialförvaltningen avropar platser av teknik- och serviceförvaltningen till en överenskommen kostnad per anvisad. Kommunstyrelsen beslutade den 21 oktober 2008, 218, att återremittera ärendet för begäran om socialnämndens yttrande innan kommunstyrelsen/kommunfullmäktige tar slutlig ställning i ärendet. Socialnämnden har den 22 oktober 2008, 105, beslutat att godkänna socialförvaltningens förslag till budget samt att tillsammans med teknikoch serviceförvaltningen hos kommunfullmäktige föreslå en ramjustering där de 1,8 miljoner kronor som i dag finns hos teknik- och serviceförvaltningen för OSA-åtgärder överförs till socialförvaltningen. Socialförvaltningen köper sedan sysselsättningsplatser i önskad omfattning till individer som anvisats från arbetsförmedlingen till socialförvaltningen. Beredning Arbetsutskottet 227/2008 Yrkanden * Mats Almer (rd) yrkar att arbetsutskottets förslag avslås.

20 Kommunstyrelsen forts. Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Mats Almers yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1 Med anledning av förändringar i regelverket enligt ovan ska verksamheten fortsättningsvis vara produktionsinriktad men i en ny roll. I första hand ska verksamheten vara ett stöd till kommunens socialförvaltning och vara en renodlad resultatenhet. Antalet anvisade maximeras till ca 10 årstjänster och den sammanhängande anvisningstiden bör inte överskrida 1 år per individ. Tillsättning sker på uppdrag av socialförvaltningen. Verksamheten ska inte konkurrera med andra aktörer som t.ex. KC 2 utan vara ett komplement till dessa. Verksamheten ska bedrivas i samarbete med kommunens övriga verksamheter samt parter som Samhall, kommunens föreningsliv m.fl. 2 En ramjustering med 1,8 miljoner kronor görs från teknik- och serviceförvaltningen till socialförvaltningen fr.o.m Socialförvaltningen avropar platser av teknik- och serviceförvaltningen till en överenskommen kostnad per anvisad. Reservationer Göran Edman (rd), Mats Almer (rd) och Anna Forsner Andersson (rd) reserverar sig mot beslutet till förmån för Almers yrkande.

21 Kommunstyrelsen Dnr , , 706 Ändring av avgifter inom vård- och omsorgsförvaltningen och Närvård Frostviken för fullkost samt anhållan från Närvård Frostviken om extra medel Socialnämnden har den 22 oktober 2008, 105, beslutat föreslå höjning av avgiften för fullkost till kronor per månad (en höjning med 420 kronor per månad) fr.o.m. den 1 februari Dessutom har Närvård Frostviken i en skrivelse den 17 oktober 2008 framfört önskemål om extra medel för kostkostnader, eftersom man anser att nämnden subventionerar fullkost i särskilda boenden och gemensamhetsboenden med kronor under 2008 och med kronor under Beredning Arbetsutskottet 228/2008 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1 Avgiften för fullkost höjs till kronor per månad fr.o.m. den 1 februari Ansökan från Närvård Frostviken om extra medel avslås. Dessutom beslutar kommunstyrelsen följande: Närvård Frostviken rekommenderas föreslå kommunfullmäktige besluta om motsvarande höjning av avgiften för fullkost. Beslutsexpediering Närvård Frostviken

22 Kommunstyrelsen Dnr Anhållan om ramjustering/tilläggsanslag till biståndsenheten för anställning av en biståndshandläggare på 75 % samt till kostnader för kompetenshöjning, förbrukningsmaterial, telefoner m.m. Biståndsenheten har i en skrivelse den 26 september 2008 framfört önskemål om tilläggsanslag för Socialnämnden har den 22 oktober 2008, 105, beslutat att hos kommunfullmäktige anhålla om ramjustering/tilläggsanslag för biståndsenheten med kronor, varav kronor för att kunna anställa en biståndshandläggare på 75 % samt med kronor till kostnader för kompetenshöjning, förbrukningsmaterial, telefoner m.m. Beredning Arbetsutskottet 229/2008 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ansökan om ramjustering/tilläggsanslag avslås.

23 Kommunstyrelsen Dnr Yttrande över revisionsrapporten God ekonomisk hushållning Strömsunds kommun Revisorerna har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens arbete med god ekonomisk hushållning. I revisionsrapport daterad den 24 september 2008 redovisas granskningen. Revisorerna vill senast den 12 december 2008 ha svar med angivande av de åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas med anledning av rapporten. Chefen för kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till yttrande. Beredning Arbetsutskottet 230/2008 Kommunstyrelsens beslut Yttrande avges enligt bilaga. Beslutsexpediering Kommunrevisionen Komrev

24 STRÖMSUNDS KOMMUN YTTRANDE Revisionsrapporten God ekonomisk hushållning På kommunrevisionens uppdrag har Komrev inom Öhrlings Price- WaterhouseCoopers genomfört en granskning av kommunens arbete med god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsens ambition är att ytterligare utveckla Utvecklings- och budgetdokumentet. Det som är mest angeläget inför 2009 är givetvis att fastställa hur uppföljningen av målen ska ske, hur ofta och i vilken form. Nyckeltalsredovisning kan vara ett sätt. Kommunstyrelsen vill även fortsättningsvis bjuda in till framtids- och budgetseminarium, kanske en gång per år, för att diskutera med representanter från samtliga nämnder och förvaltningar. Då ges också information om ekonomiska förutsättningar för kommunen, vilket måste förankras brett inför det fortsatta arbetet med att skapa god ekonomisk hushållning. I nästa års budgetdokument kommer de ekonomiska styrprinciperna att förtydligas, bland annat utifrån de synpunkter som framkommit i revisionsrapporten.

25 Kommunstyrelsen Dnr Delårsrapport per augusti 2008 för Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund Delårsrapport per augusti 2008 har upprättats för Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund. Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Utlåtandet ska biläggas delårsrapporten. Revisorernas bedömning redovisas i ett utlåtande den 17 oktober Beredning Arbetsutskottet 231/2008 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Delårsrapporten godkänns.

26 Kommunstyrelsen Dnr Anhållan om tilläggsanslag interkommunal ersättning till elever Kommunstyrelsen beslutade den 27 mars 2007, 91, bl.a. att elever i Strömsunds kommun, som söker gymnasium med specialinriktning på idrott, ska få sin interkommunala ersättning betald av kommunen. Dessa elever ska med hänsyn till sitt särintresse av den idrott de utövar anses ha särskilda skäl att få gå den gymnasieskola de sökt. Framtids- och utvecklingsförvaltningen anhåller i en skrivelse den 24 oktober 2008 om tilläggsanslag enligt nedan för de kostnader som uppstår för Hjalmar Strömerskolan med anledning av kommunstyrelsens beslut 91/2007. Kostnaderna avser elever som påbörjade årskurs 1 eller årskurs 2 under höstterminen Interkommunala avgifter : :- Inackordering och resor : :- Summa : :- Beredning Arbetsutskottet 232/2008 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1 Framtids- och utvecklingsförvaltningen erhåller tilläggsanslag med kronor för år Medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov år Ansökan om tilläggsanslag för år 2010 behandlas under nästa år.

27 Kommunstyrelsen Dnr Nytt avtal kring Närvård Frostviken Under 2007 sades avtalet mellan Strömsunds kommun och Jämtlands läns landsting kring Närvård Frostviken upp. Det fanns dock en politisk enighet mellan parterna att söka ett fortsatt samarbete. En omförhandling av avtalet syftade främst till att lösa en del oklarheter i samarbetet. En arbetsgrupp med representanter från kommunen och landstinget tillsattes med uppdrag att utarbeta förslag till nytt avtal. I detta arbete infogades även de synpunkter och förslag som framfördes i rådgivningsrapporten Utvärdering av Gemensam nämnd för Närvård Frostviken från oktober Arbetsgruppen har nu enats om ett förslag till nytt avtal. Beredning Arbetsutskottet 233/2008 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Förslag till samarbetsavtal och reglemente jämte bilagor godkänns.

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare Lena Haglund, kommunledningsförvaltningen Jan Rönngren, kommunrevisionen, 3

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare Lena Haglund, kommunledningsförvaltningen Jan Rönngren, kommunrevisionen, 3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-02-22 Blad 1 (30) Plats och tid Virveln, Folkets Hus, Strömsund, klockan 13.00-17.45. Beslutande 26 ordinarie ledamöter och 7 tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-10-23 Blad 1 (40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-10-23 Blad 1 (40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-10-23 Blad 1 (40) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08.00-15.20 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08.15-15.30 Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.15 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun

Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om kommunen 4 Nämndorganisation 5 Förvaltningsberättelse, kommunkoncern 6 9 Kommunens ekonomi 10 11 Noter 12 17 Investeringar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-01-20 Blad 1 (25) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.15-12.15 Beslutande Karin Stierna (c), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Årsredovisning 2014. Beslutsunderlag. Kommunfullmäktige 2015-04-22

Årsredovisning 2014. Beslutsunderlag. Kommunfullmäktige 2015-04-22 Årsredovisning 2014 Beslutsunderlag Kommunfullmäktige 2015-04-22 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommunfakta... 4 Kommunchefen... 5 6 Organisation... 7 Kommunens verksamheter... 8 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 59 Utsändningsdag: Fredag den 31 januari 2014 2014 V 7 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 12 Februari Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 12 februari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-14 Blad 1 (28) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.15-15.10 Beslutande Övriga närvarande Karin Stierna

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer