UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA Företagsekonomi och nationalekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009. Företagsekonomi och nationalekonomi"

Transkript

1 UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009 Företagsekonomi och nationalekonomi I katalogen hittar du årets nyhe hete r. På studentlitterat ur.se hittar du he la vår utgivni ng.

2 Kunskap bygger kunskap Närheten till författare, lärare och läsare är Studentlitteraturs kännetecken och styrka. Genom att vårda och utveckla denna relation har vi utvecklats till landets ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Våra förläggare har alla erfarenhet av undervisning och forskning på universitetsnivå och därmed omfattande kunskap om universitetslärarnas och studenternas behov. Detta ger oss unika möjligheter att fortsätta utveckla moderna och flexibla läromedel både tryckta och digitala. 8 Läs mer på sid 8 Kristina Genell Förläggare Ekonomi Tel: Civilekonom och fil.dr i företagsekonomi Kristina har många års erfarenhet som lärare och forskare på universitetsnivå, med särskilt intresse för organisationsteori och utvecklingen i Öst- och Centraleuropa. Petra Jönsson Förlagsassistent Tel:

3 Motstånd, fantasi och marknadskommunikation På Studentlitteratur strävar vi efter att kunna erbjuda en aktuell utgivning med hög kvalitet inom både företagsekonomins och nationalekonomins olika delområden. Det är särskilt tydligt i årets katalog, som är en renodlad nyhetskatalog. Här har vi samlat alla nya titlar och nya upplagor från vår utgivning under de senaste 30 månaderna. Det betyder absolut inte att vårt totala utbud blivit mindre. På Studentlitteraturs webbplats hittar du en fullständig förteckning över vår utgivning. Ekonomistyrning principer och praxis, där Jan Greve är författare till huvudboken, utkommer i mars och har alla förutsättningar att bli ett stort och tongivande läromedel i ämnet. Peter Öhman är författare till övningsboken och har tillsammans med förlaget skapat en webbplats där rikligt med extramaterial kommer att finnas tillgängligt för både lärare och studenter. Motstånd och fantasi av Anna Wahl m.fl. är en ny och spännande kursbok om feministisk forskning som är avsedd för kurser i exempelvis genusvetenskap, organisationsteori, ledarskap och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Bland de böcker som kommer i ny upplaga kan nämnas Anders Grönlunds, Torbjörn Tagessons och Peter Öhmans Principbaserad redovisning. Även Rita Mårtensons Marknadskommunikation kommer ut i en helt omarbetad och omskriven upplaga med färgillustrationer. Har du synpunkter på vår utgivning? Är det något du saknar, vill diskutera, eller har du en bokidé du skulle vilja förverkliga? Tveka inte att ta kontakt med oss. Vi är alltid intresserade av att lyssna till tankar, idéer och uppslag till nya böcker. Innehåll 2009 Företagsekonomi allmänt 2 Redovisning och revision 4 Ekonomistyrning 8 Finansiering 10 Organisation och ledarskap 11 Marknadsföring 16 Nationalekonomi 19 Forskningsmetodik och vetenskapsteori 22 Ekonomisk historia 23 Övrigt 23 Titelregister 24 Författarregister 25 Trevlig läsning! Omslagsfoto: Åsa Kristensson Kristina Genell Printed by Wallin & Dalholm, Lund 2009

4 2 FÖRETagsEkONOMi allmänt Ny kursbok om entreprenörskap Landström, H Löwegren, m (red.) Entreprenörskap och företagsetablering från idé till verklighet företag från utvecklingen av en affärsidé till lanseringen av produkten eller tjänsten på marknaden och tillväxten i det nya företaget. Genom att kombinera teori med praktiska metoder försöker boken stimulera läsaren till att själv bli handlingsorienterad, men även till reflektion över den entreprenöriella processen. Boken vänder sig i huvudsak till universitets- och högskoleutbildningar i entreprenörskap. Dispositionen av boken gör att den kan användas i kurser oberoende av vilket pedagogiskt upplägg på kursen som förespråkas. Boken kan därför även med fördel användas i de kurser om eller i entreprenörskap som erbjuds av andra aktörer än universitet och högskolor. Hans landström, professor i företagsekonomi med inriktning entreprenörskap vid Lunds universitet, och Marie löwegren, ekonomie doktor och universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet. de har båda under ett antal år undervisat och forskat kring entreprenörskapsfrågor och är tillsammans ansvariga för entreprenörskapsutbildningarna vid Lunds universitet. Entreprenörskap och nya företag är viktiga för samhällets utveckling. Samhället förändras i snabb takt, människors preferenser förändras, information blir alltmer lättillgänglig, nya produkter introduceras i allt snabbare takt. Samtidigt ökar komplexiteten i samhället och osäkerheten om framtiden blir allt större. Situationen medför att nya möjligheter ständigt dyker upp, och att förnyelse blir väsentligt. I denna miljö behöver vi människor som ser de nya möjligheterna och som vill starta nya företag. Utbildningssystemet måste därför i ökad utsträckning bidra till att studenter får kunskap om etableringen av nya företag samt stimulera människor till att bli mer entreprenöriella. Boken ger läsaren kunskap om, och förståelse för, processen att etablera nya aronsson, Lars m.fl. (red.) ayata, BInnaz (red.) BLomgren, HenrIk (red.) kulturell ekonomi kulturekonomi så jobbar sverige skapandet av värden, platser och identiteter i upplevelsesamhället konsten att fånga osynliga värden kartbilder av det moderna näringslivet i sverige Denna bok ger ett annorlunda perspektiv på samhällets utveckling och behandlar skapandet av mening, värde och identiteter för människor och platser i upplevelsesamhället. Boken riktar sig till studenter och forskare inom såväl ekonomiska som samhällsvetenskapliga ämnen men även till yrkesverksamma. 311 s 2007 isbn art.nr Är det nödvändigt att mäta kulturens ekonomiska värde? Kan kulturella värden översättas till nyttotermer? I denna bok resonerar några av Europas främsta forskare inom kulturekonomi kring dessa frågor. I boken försöker man även besvara frågan om näringsliv och kulturutövare kan befrukta varandra utan att den konstnärliga integriteten hotas. Verksamma inom både näringsliv och kultur får här konkreta exempel på hur kultursponsring kan gagna samtliga parter. 375 s 2007 isbn art.nr _FekNek_inlaga.indd s 2009 isbn art.nr Näringslivet genomgår för närvarande stora strukturella omvandlingar. Utifrån sina skilda positioner och discipliner bidrar författarna med olika infallsvinklar på näringslivets utveckling och ger sammantaget en unik överblick över det svenska näringslivet av idag och dess utmaningar. De ger också en översikt över vilka typer av utvecklingsfrågor som är viktiga för olika delar av näringslivet och presenterar även modeller och strategier för olika verksamheter. 416 s 2007 isbn art.nr

5 FÖRETagsEkONOMi allmänt 3 kommande Lagrosen, s Lagrosen, y Mänsklig kvalitetsutveckling Hedman, Jonas m.fl. (red.) Temperaturen på affärssystem i sverige Många kvalitetsinitiativ i organisationer misslyckas. En anledning till detta kan vara att den traditionella kvalitetsteorin är alltför ensidigt tekniskt inriktad. Kvalitet måste skapas av människor, för människor. Utan förståelse för mänskliga känslor, relationer och drömmar kommer man aldrig att kunna skapa bestående kvalitetsförbättringar. Den här boken lyfter fram de mänskliga aspekterna inom kvalitetsutveckling och presenterar effektiva metoder för mänsklig förståelse. ca 250 s 2009 isbn art.nr Affärssystem har stor betydelse för hur verksamheter leds och organiseras. I boken diskuteras vad affärssystem är, varför vi behöver dem och hur de bidrar till att skapa värde. På vilket sätt kan ett affärssystem underlätta införandet av en mer strategisk ekonomistyrning och vilken roll har controllern i detta arbete? Vad kan vi lära oss av de företag som lyckats och varför är det troligt att affärssystem blir politiska verktyg i dragkampen om hur organisationen ska styras? ca 160 s 2009 isbn art.nr macheridis, n knutsson, H integration thorngren, B andersson, P essler, u (eds.) att se organisationen som en helhet Beyond Mobility Ingen organisation är så bra att den inte kan bli bättre. Det är utgångspunkten för denna bok vars fokus är företagsekonomins mångfasetterade karaktär och behovet av att föra samman dess olika delar till en integrerad helhet. Integration handlar enligt författarna om att skapa och hålla samman ändamålsenliga organisationer och de tillhandahåller en grundmodell som hjälp för att studera och förstå organisationers funktionsduglighet. Mobile telephony has evolved beyond voice communication and on to further services, such as basic Internet access, mail, and mobile TV. It is however still unclear what value this development creates, and for whom. The sixteen chapters in this book aim to give a comprehensive view of mobility and value, based on extensive empirical studies as well as on the application of theoretical tools and the development of those tools. 142 s 2007 isbn art.nr LJung, Jörgen m.fl. (red.) Företag och marknad samarbete och konkurrens Företag och marknad är ett grundläggande läromedel i företagsekonomi. Materialet består av en huvudbok, en övningsbok med praktikfall samt en artikelsamling. Huvudboken är indelad i fyra delar: Del I: Marknader och marknadsföring. I bokens första del behandlas såväl konsumentmarknader som producentmarknader och marknadsföring av tjänster. Del II: Kalkyler och beslut. Här ligger fokus på kalkylering, investering och prissättning. Del III: Organisation, ledning och förändringsarbete. I denna del diskuteras olika aspekter på organisationer, hur organisationer leds och förändras samt relationerna till omvärlden. Del IV: Extern ekonomisk information. Den avslutande delen baseras på en verklig årsredovisning som visar hur dess olika delar balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys byggs upp och hänger ihop. Övningsboken har samma struktur som huvudboken och innehåller tre verklighetsbaserade praktikfall med övningsuppgifter samt instuderingsfrågor och övningar till texterna i huvudboken. Här finns också anvisningar för rapportskrivande och arbete med praktikfall. Inför den tredje upplagan har såväl texterna i grundboken som praktikfall och övningar reviderats grundligt. Företag och marknad är avsett för grundläggande kurser i företagsekonomi vid universitet och högskolor. 585 s 3:e uppl 2007 isbn art.nr 4650 LJung, Jörgen m.fl. (red.) Företag och marknad Praktikfall och övningar samarbete och konkurrens 411 s 3:e uppl 2007 isbn art.nr s 2007 isbn art.nr _FekNek_inlaga.indd

6 4 FÖRETagsEkONOMi allmänt kommande Ny UPPlaga svensson, g wood, g (eds.) Business Ethics Through Time and across Contexts magnusson, J olsson, B nilsson, t ÅBerg, m (red.) affärssystem Företagaren som kulturbärare Boken behandlar affärssystem utifrån premissen att fenomenet innefattar alla former av standardiserade, verksamhetsövergripande systemstöd, dvs. allt från CRM- och ERP-system till integrationsplattformar som EAI och SOA. Ett särskilt fokus läggs på effekterna av tjänstepaketerad leverans av affärssystem, SaaS. Perspektiv på företagarkultur s 2:a uppl 2008 isbn art.nr Industrialismen födde en ny medelklass och nya företagargrupper. I denna bok får ett antal fallstudier belysa växelverkan mellan företagande, kultur och samhälle. Bland annat granskas relationen mellan företagande och genus samt mellan företagande och utbildning. Andra exempel på ämnen är 1800-talets entreprenörsideal och företagandets patriarkala och sociala nätverk. This book describes different perspectives and approaches of business ethics in theory and business practices. Furthermore it provides insights into different aspects of business ethics in the marketplace and the society. All of the themes of business ethics are interconnected through time and across contexts. The book consists of 19 chapters dealing with: Ethics through time and contexts, historical developments, ethical decision making, codes of ethics, ethical investing, environmental ethics, ethics and globalization, and CSR isbn art.nr s 2007 isbn art.nr REDOVisNiNg OCH REVisiON Ny UPPlaga Ny UPPlaga alexandersson, örjan m.fl Brorström, BJörn m.fl. Brorström, BJörn m.fl. Externredovisning allt om kommuners årsredovisning kommunal redovisningslag Boken baseras på ett antal genomförda empiriska studier av den kommunala årsredovisningen. Redovisningen av framkomna resultat omgärdas i boken av teoretiska utgångspunkter, sammanfattande slutsatser och diskussioner kring vidareutveckling av årsredovisningen. Boken vänder sig till politiker och tjänstemän och är även intressant för studenter inom ekonomiutbildningar vid universitet och högskolor samt för forskare och lärare inom fältet. Denna bok ger en samlad och lättillgänglig beskrivning av den kommunala redovisningslagen. Samtliga bestämmelser i lagen kommenteras. Det görs också utblickar till angränsande lagstiftning, praxis och normer. Boken är ett utmärkt hjälpmedel i det praktiska redovisningsarbetet och vänder sig bl.a. till redovisare i kommuner, landsting. Den är också användbar vid redovisningsutbildningar vid universitet och högskolor. 151 s 2007 isbn art.nr s 5:e uppl 2008 isbn art.nr 6583 Praktikfallet TEBE FäRg ab Boken är en praktisk, verklighetstrogen och helhetsorienterad redovisningsuppgift i extern redovisning. Utifrån en bakgrundsbeskrivning av företaget TEBE FÄRG AB, föregående års balans- och resultaträkning, bolagsstämmeprotokoll, styrelseprotokoll, bankkontoutdrag samt verifikationer för ett räkenskapsår, skall studenterna organisera redovisningen, genomföra den löpande bokföringen, göra bokslut samt upprätta årsredovisning enligt gällande lagstiftning och praxis. beskrivning och tolkning 179 s 2:a uppl 2008 isbn art.nr _FekNek_inlaga.indd

7 REDOVisNiNg OCH REVisiON 5 Principbaserad redovisning här för att stanna! Principbaserad redovisning lyckas förena nytta med nöje! I huvudboken följer vi ett företag från första transaktionen till färdig årsredovisning. Övningsboken och den roliga, lustfyllda webbsidan stimulerar studenternas inlärning. Att centrala begrepp översätts till engelska och att bokens innehåll löpande uppdateras genom nyhetsbrev bidrar också till den positiva helhetsbilden. susanne weinberg universitetsadjunkt, stockholms universitet _FekNek_inlaga.indd 5 grönlund, a tagesson, t öhman, P Principbaserad redovisning grundbok och övningsbok Nu kommer det kompletta och grundläggande läromedlet inom redovisning i ny, uppdaterad och utökad upplaga. Det vinnande konceptet är givetvis oförändrat. Principbaserad redovisning är ett heltäckande och grundläggande läromedel inom redovisning. Det innehåller lärobok, övningsbok och webbplats. Författarnas konsekventa tillämpning av erfarenhetsbaserad pedagogik gör det här läromedlet unikt. Genom ett fiktivt men verklighetsbaserat företag får eleverna följa hur dess verksamhet påverkar redovisningen. Utifrån verkliga affärshändelser redogör boken för olika principer, teorier och begrepp inom redovisning. Andra upplagan och övningarna på webbplatsen har anpassats till den nya Aktiebolagslagen och till ändrade skatteregler och beloppsgränser. Hänsyn har också tagits till förändringar i redovisningsregleringen, liksom till internationell harmonisering på området. Vidare har huvudboken utökats med avseende på bland annat EU-moms och alternativa sätt att bokföra bolagsskatt. Övningsboken följer lärobokens struktur, repeterar övningarna i stegrande svårighetsgrad och ger lösningarna. Paket: grundbok 328 s Hårdband Övningsbok 232 s 2:a uppl 2008 isbn art.nr DigiTalT komplememnt FÖR lärare OCH studenter webbplatsen uppdateras löpande med aktuella lagoch regeländringar, aktuella länkar och relevanta bilagor. Här finns även ett stort antal interaktiva övningsuppgifter för studenterna samt bokföringsprogram för både windows och macintosh. I Lärarrummet erbjuds pedagogiskt stöd, exempelvis föreläsnings- och lektionsplaner, undervisningsmaterial och tentamina

8 6 REDOVisNiNg OCH REVisiON Ny UPPlaga Ny UPPlaga Ny UPPlaga kedner, gösta m.fl. LönnqvIst, rune kellgren, J BJuvBerg, J koncernredovisning Årsredovisning i koncerner Redovisning och beskattning Koncernredovisning är ett område som kännetecknas av ständig utveckling och ökande komplexitet. Upplaga 12 är väsentligt utökad för att ge en komplett och pedagogisk behandling av dagens koncernredovisning. Boken beskriver uppbyggnaden av en koncern och motiv för koncernbildning samt redovisningsprinciper, lagbestämmelser, redovisningsstandarder och skatteregler för koncerner. Den praktiska tekniken för utarbetandet av koncernbokslut illustreras genom ett stort antal exempel. Boken ger en översikt kring koncernbegreppet och principerna för koncernredovisning samt mer fördjupade studier av speciella problemområden. De metoder som behandlas är förvärvsmetoden med exempel från normala företagsförvärv samt kapitalandels- och klyvningsmetoden med exempel från intresseföretag. Boken innehåller drygt 60 övningar med fullständiga lösningar. Alla texter och övningar är anpassade till aktuella standards från IASB och till de nya reglerna i aktiebolagslagen. om redovisningens betydelse för inkomstbeskattning 262 s 12:e uppl 2008 isbn art.nr s 5:e uppl 2008 isbn art.nr 7125 Prisbelönt Redovisning enligt EUstandard sundgren, stefan m.fl. internationell redovisning Teori och praxis OM FÖRFaTTaRNa stefan sundgren, ed, är öhrlings Pricewaterhousecoopers professor i redovisning. Henrik Nilsson, Fd, är universitetslektor i redovisning. stellan Nilsson, el, är universitetslektor i redovisning och har även lång yrkeserfaren het av redovisning och revision. samtliga författare är verksamma vid Handelshögskolan i umeå och har i stor omfattning publicerat sig i praktiska och akademiska tidskrifter _FekNek_inlaga.indd 6 Sedan januari 2005 är de så kallade IFRS-standarderna för redovisning obligatoriska för börsbolag i EU. I denna bok presenteras dessa gemensamma EU-standarder både ur ett teoretiskt och ur ett praktiskt perspektiv. Författarna redogör såväl för grundprinciperna som för de mera detaljerade reglerna i de olika standarderna. Ett stort antal verkliga och konstruerade exempel åskådliggör hur principerna tillämpas i praktiken. För att ge en inblick i skillnaderna mellan koncernredovisningen och redovisningen för de enskilda bolag som ingår i koncernen berörs reglerna för juridiska personer i Sverige. 330 s 2007 isbn art.nr Denna bok behandlar det viktiga men komplicerade sambandet mellan redovisning och beskattning. Ett centralt syfte med boken är att belysa räkenskapernas roll för företagsbeskattningen. Redovisningsrättens regleringsmetoder och olika metodproblem belyses också, liksom skatternas betydelse för redovisningen. För mer avancerade läsare ger de finstilta avsnitten stora möjligheter till fördjupning. 152 s 2:a uppl 2008 isbn art.nr Internationella normer har ett betydande inflytande över svenska företags redovisning. I denna bok presenteras, tolkas och exemplifieras innebörden av IFRS-standarderna på ett förtjänstfullt sätt. Boken har nyhetsvärde och praktisk relevans, och utgör därmed ett angeläget bidrag till både utbildning och praktik. Det är med glädje som juryn kan utse författarna till Internationell Redovisning Teori och Praktik till mottagare av FEI:s pris till minne av professor JanErik Gröjer för bästa svenska läromedel inom högskoleområdet utgivet år Juryn Har I År BestÅtt av ProFessor emeritus Lars a samuelson, docent christian ax och Jöran enqvist, ordförande I slff

9 REDOVisNiNg OCH REVisiON Jennergren, Peter m.fl. (red.) öhrlings PrIcewaterHousecooPers öhrlings PrIcewaterHousecooPers Redovisning i fokus CsR från risk till värde god sed med koden Redovisning har fått större uppmärksamhet i samhällsdebatten. Detta gäller olika aspekter, såsom redovisningens förmåga att beskriva en organisations verksamhet, att påverka en organisations handlande och att utgöra underlag för att värdera en organisation. Redovisningens ökade uppmärksamhet är nära förknippad med den starka vertikala styrprocess som vuxit fram i börsföretag under de senaste två decennierna. Boken behandlar ett antal företeelser som kan relateras till denna utveckling. Corporate social Responsibility självreglering eller lag? Är företagens hantering av ansvarsfrågor med bäring på exempelvis yttre miljö, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter värdepåverkande? I denna skrift hävdas att företagens arbete med Corporate Social Responsibility, CSR, faktiskt är värdepåverkande och därför också på väg att bli en stark rörelse. Ett starkt förtroende underlättar bolagens kapitalförsörjning en förutsättning för ett livskraftigt näringsliv säger Marcus Wallenberg. Svensk kod för bolagsstyrning kom till som svar på ett vikande förtroende för bolagens sätt att styra och kontrollera sin verksamhet. Efter tre år med koden kommer nu en reviderad kod som omfattar samtliga noterade bolag. En bok till dig som arbetar med bolagsstyrning, riskhantering och internkontroll. 57 s 2008 isbn art.nr s 2008 isbn art.nr s 2008 isbn art.nr öhrlings PrIcewaterHousecooPers öhrlings PrIcewaterHousecooPers öhrlings PrIcewaterHousecooPers Röster om transparens och hållbarhetsredovisning k2 årsredovisning i mindre aktiebolag Årsredovisning enligt k2-reglerna I den här antologin ger företrädare för politik, civilsamhälle, akademi, investerare, finansanalytiker, rådgivare, näringslivsorgan och företag sina tankar om värdet av transparens och hållbarhetsredovisning. Skriften vänder sig i första hand till företagsledningar och styrelser i börsnoterade företag, men också till alla andra som är intresserade av transparent redovisning av hållbar affärsutveckling. Denna skrift innehåller dels ett exempel på en årsredovisning för ett fiktivt företag som tillämpar K2-reglerna, dels en beskrivning av innehållet i dessa regler. Syftet med exemplet på årsredovisning är att visa hur det kan se ut i praktiken, med vanligt förekommande poster, när K2-reglerna tillämpas. introduktion till och diskussion kring det nya regelverket 97 s 2008 isbn art.nr _FekNek_inlaga.indd s 2008 isbn art.nr I juni 2008 publicerades BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (ofta kallat K2 ). Detta regelverk är inte obligatoriskt, utan utgör tills vidare ett av de regelverk som mindre aktiebolag kan välja. I skriften diskuteras vilka skillnader som finns mellan K2 och nuvarande regler samt för och nackdelar med att välja att tillämpa K2. 89 s 2008 isbn art.nr

10 8 EkONOMisTyRNiNg Ekonomisk styrning en kortfattad och pedagogisk introduktion Nu med undervisningsmaterial på webben andersson, göran kalkyler som beslutsunderlag kalkylering och ekonomisk styrning göran andersson är docent i företagsekonomi och sedan 1970 lärare och forskare vid ekonomihögskolan, växjö universitet. Han har även en omfattande erfarenhet som lärare vid företagsintern utbildning. Boken ger en enkel och kortfattad introduktion i företagsekonomisk produktkalkylering samt investeringsbedömning. Boken har under många år använts vid flera universitet, högskolor och studieförbund samt vid företagsinterna kurser. Boken är också mycket lämplig vid självstudier. Stor vikt har lagts vid den pedagogiska utformningen. Kalkyleringen sätts in i ett större sammanhang och det framhålls att kalkyler endast bör utgöra en del av beslutsunderlaget. Denna sjätte upplaga har genomgått en omfattande omarbetning. Fyra nya kapitel har tillkommit som exempelvis behandlar internprestationer, verksamhetsuppföljning, standardkostnadsana- lys och nya ekonomiska styrbegrepp (Kaizen, target costing m fl.). Balanced score card har också getts större utrymme. 368 s 6:e uppl 2008 isbn art.nr 4350 andersson, göran kalkyler som beslutsunderlag Övningsbok kalkylering och ekonomisk styrning De omfattande övningsuppgifter som tidigare ingått i huvudboken finns nu i en separat övningsbok där även lösningar inryms. 208 s 6:e uppl 2008 isbn art.nr 4362 Den digitala utvecklingen ställer också höga krav på oss. Vad innebär rollen som förläggare på Studentlitteratur? Jag har ett helhetsansvar för utgivningen av ekonomilitteratur för universitet och högskola. Min viktigaste arbetsuppgift är att hålla kontakt med lärare och forskare vid svenska universitet och högskolor och i nära samverkan med dem ta fram kursanpassad litteratur av hög kvalitet. Vad gör just det här utgivningsområdet så intressant? vid Ekonomiområdet är spännande på många sätt. Det har en stark koppling till den ekonomiska och politiska utvecklingen i samhället och är också ett mycket brett område. Marknaden för ekonomisk litteratur är dessutom omfattande. Det finns program och kurser med ekonomisk inriktning vid alla svenska universitet och högskolor. Vilken är den största utmaningen inom högre utbildning framöver? Kristina Genell, Förläggare Ekonomi Civilekonom och fil.dr i företagsekonomi Kristina har många års erfarenhet som lärare och forskare på universitetsnivå, med särskilt intresse för organisationsteori och utvecklingen i Öst- och Centraleuropa _FekNek_inlaga.indd 8 En central utmaning är att bidra till att författandet av kurslitteratur får en högre status än i dag. Den digitala utvecklingen ställer också höga krav på oss i vårt arbete med att ta fram nya läromedel

11 EkONOMisTyRNiNg 9 Nytt om ekonomistyrning! Jan greve är docent i företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning. Han är verksam som lärare vid örebro universitet och han ingår i forskargruppen ceroc som bedriver forskning om verksamhetsstyrning i organisationer. I sin forskning har han främst intresserat sig för samband mellan strategi och ekonomistyrning, ekonomistyrning i mindre företag samt spridning av ekonomiadministrativa innovationer. Jan har mångårig erfarenhet av undervisning inom akademin och han är författare till ett flertal läroböcker i ämnet ekonomistyrning. Peter Öhman är ekonomie doktor och universitetslektor i företagsekonomi. Han undervisar och forskar i redovisning, revision och ekonomistyrning och har skrivit ett flertal läroböcker inom dessa områden _FekNek_inlaga.indd 9 Företag exponerats ständigt för nya modeller och tekniker för ekonomisk styrning. Somliga kritiserar de gamla och välkända för att vara ålderdomliga, medan andra avfärdar de nya som modenycker. I Ekonomistyrning Principer och praxis integrerar författaren Jan Greve nya verktyg med en etablerad skandinavisk begreppsapparat. Bokens perspektiv är både vertikalt och horisontellt. Det vertikala perspektivet tar hänsyn till såväl kapitalmarknadens krav på avkastning som till företagsledningens behov av verktyg för att förverkliga av strategier och delegera beslut. Ur ett horisontellt perspektiv kan ekonomistyrsystemet borga för att resursflödet i företaget kan samordnas samtidigt som effektiviteten i processerna säkerställs. Ekonomistyrning är både teori och praktik. Men av pedagogiska skäl inleds varje del av boken med en beskrivning av de teoretiska förutsättningarna innan beskrivningen av praxis tar vid. Till Ekonomistyrning Principer och praxis finns också en övningsbok och en webbplats med Peter Öhman som författare. Övningsboken följer samma struk- tur som läroboken och innehåller ett stort antal uppgifter av olika slag. Det finns fullständiga lösningar till alla uppgifter och lösningarna är uppställda på samma sätt som lärobokens exempel. greve, Jan Ekonomistyrning principer och praxis ca 400 s 2009 isbn art.nr öhman, Peter Ekonomistyrning Övningsbok principer och praxis ca 220 s 2009 isbn art.nr DigiTalT komplement FÖR lärare OCH studenter På webbplatsen finns ytterligare övningsuppgifter, spel och simuleringar och tanken är att förena nytta med nöje och att skapa möjligheter till repetition i studentens lärande

12 10 EkONOMisTyRNiNg Lantz, BJörn Ny UPPlaga Operativ verksamhetsstyrning Alla typer av vinstdrivande företag bedriver operativ verksamhet i form av aktiviteter med avsikt att skapa förädlingsvärde. Syftet med den här boken är att på ett koncist sätt ge en grundläggande översikt över den operativa delen av området verksamhetsstyrning och dess modeller. I boken beskrivs metoder för anskaffning av relevant information och principer för att effektivt lösa olika styrproblem. 362 s 2:a uppl 2008 isbn art.nr Lantz, BJörn Bergstrand, Jan Operativ verksamhetsstyrning accounting for Management Control övningsbok med lösningar This book describes the aims and methods of Management Accounting in order to create a modern management control system in a large company. It includes descriptions of various methods of costing (including Activity Based Costing), extensive analyses of internal transfer pricing, budgeting, corporate investment analysis and methods to evaluate divisions. The modern heirs of budgeting, i.e. rolling forecasts and balanced scorecards, are also accounted for in the book. Syftet med övningsboken är att komplettera huvudboken med övningsuppgifter för alla områden som tas upp där. Tanken är att de båda böckerna ska fungera som en fullständig kurslitteratur på en introducerande kurs i verksamhetsstyrning. Sist i boken finns facit till samtliga uppgifter. Till de flesta uppgifter finns dessutom fullständiga lösningar, vilket gör boken lämplig även för självstudier. 159 s 2:a uppl 2005 isbn art.nr ca 400 s 2009 isbn art.nr FiNaNsiERiNg Ny UPPlaga gavelin, L sjöberg, e Hansson, sigurd sevenius, robert Finansiell ekonomi i praktiken aktier, optioner, obligationer Bolagsstyrning De finansiella marknaderna spelar en allt mer framträdande roll i samhället. Information om aktier och placeringar tar ett växande utrymme i nyhetsflödet. Enskilda löntagare förväntas välja bland tillgängliga placeringsalternativ. Vad påverkar prissättningen, avkastning och risk, för olika finansiella instrument? Finansiell ekonomi i praktiken introducerar viktiga begrepp och synsätt inom området finansiella placeringar och tillhandahåller praktiska verktyg och exempel. En introduktion Bolagsstyrning, corporate governance, är det viktigaste begreppet för att beskriva näringslivets nya utgångspunkter och regler under inledningen av 2000-talet. För att förstå bolagsstyrning krävs det att grunderna, reglerna och systemen förklaras och sammankopplas på ett heltäckande sätt. Boken ger en introduktion till de latenta intressekonflikter som genomsyrar bolagsstyrningen, olika grupper söker makt och inflytande över företagen. Denna bok ger läsaren grundläggande kunskaper om vad en aktie, option och obligation är och vilka funktioner dessa fyller, hur marknaden för dessa värdepapper fungerar, hur aktier, optioner och obligationer värderas, hur man skaffar sig ekonomisk information om företag, värdepapper och finansiella marknader och mycket annat. ca 235 s 11:e uppl 2009 isbn art.nr s 2007 isbn art.nr s 2007 isbn art.nr _FekNek_inlaga.indd

13 FiNaNsiERiNg 11 Risker och möjligheter med finansiell styrning Larsson, claes-göran (red.) Företagets finanser Claes-göran larsson är fil.dr och arbetar som lärare och forskare i företagsekonomi vid Handelshögskolan, umeå universitet. Han har tidigare arbetat som finanschef inom BPa-koncernen och som vd för sparbanken norrland. Han anlitas som finansiell rådgivare till företag, organisationer och myndigheter. Denna bok handlar om företagets finansiella styrning, vilka finansiella risker som finns, vad företaget kan investera i och hur detta kan finansieras. Syftet är att boken skall ge kunskaper inom ämnet finansiering genom att visa på fakta, instrument, metoder och lösningar på finansiella problem. Boken utgår från att företagsledningen och den finansiella verksamheten skall bidra till att skapa aktieägarvärde. Genom sin breda ansats täcker boken in många aspekter av ämnet. Inledningsvis behandlas hur redovisningsdata och nyckeltal tas fram som underlag för att fatta finansiella beslut, och för att kontrollera och följa upp finansiell verksamhet. Därefter behandlas metoder för att rätt bedöma storleken på rörelsekapitalet. Flera kapitel handlar om olika sätt att skapa aktieägarvärde. Bland annat diskuteras hur företagen kan investera i olika tillgångar och hur de nödvändiga investeringskalkylerna ser ut. Aktieägarvärde kan också skapas genom att se över och effektivisera företagets finansiering. Upplåning via kortfristiga och långfristiga lån samt anskaffning av eget kapital tas upp i olika kapitel. Svårigheterna med att väga avkastning mot risk är också ett grundtema i boken. 495 s 2008 isbn art.nr 7387 ORgaNisaTiON OCH ledarskap Berg, morten emil czarniawska, BarBara m.fl. denhardt, r denhardt, J Coaching Organisering kring hot och risk konsten att leda att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas Coaching handlar om hur individen kan övervinna hinder och förverkliga mål, och om coachen som ställer de centrala frågorna, antyder alternativ, uppfordrar till handling och ger feedback. Boken bygger på eklektik och ger en översikt över aktuella forskningsresultat. I denna omarbetade upplaga betonas etik och känslor och författaren har lagt större vikt vid exempel och övningar samt den filosofiska och psykologiska grunden för coaching. Översättare: Anita Erlandsson Det finns inget recept på hur man skall organisera kring hot och risk men boken har identifierat ett återkommande problem: varje misslyckande verkar leda till slutsatsen att det behövs mer av planer och strukturer. Författarna hävdar motsatsen. Bokens budskap är att istället för att skapa oändliga planer och strukturer skall man öva lämpliga skickligheter och improvisationsförmåga. 227 s 2007 isbn art.nr En fråga om timing, rytm och kommunikation Den här boken ger ett helt nytt sätt att se på ledarskap och ledarskapsgärningen, den tillför en helt annan dimension till vad begreppet ledarskap innebär och sätter ett nytt fokus på vad ledarskap handlar om. Ledarskap är en konst. I boken utforskas några av de sätt på vilka människor inom företag, regering, ideella och andra organisationer utvecklar sitt ledarskap med hjälp av timing, rytm och kommunikation. 190 s 2008 isbn art.nr s 2:a uppl 2007 isbn art.nr _FekNek_inlaga.indd

14 12 ORgaNisaTiON OCH ledarskap Ny UPPlaga kommande ellström, P e kock, H (red) grey, chris Mot ett förändrat ledarskap? En liten bok om att studera organisationer Om chefers arbete i team- och processorganiserad verksamhet Hammar chiriac, e HemPeL, a (red.) Handbok för grupparbete att skapa fungerande grupparbeten i undervisning Mer kunskap om grupparbeten som arbetsform har efterfrågats, både av studenter och lärare. I boken presenteras viktiga aspekter att tänka på vid arbete i grupp och vad som händer när arbetsformen används i undervisningen. Bokens författare har studerat olika dynamiska processer som kan utvecklas inom och mellan grupper och beskriver här de ibland mycket komplexa processer som uppstår när elever eller studenter ska arbeta tillsammans med en uppgift. kommande I fokus för denna antologi står chefers arbete och ledarskap. Främst behandlas vad som brukar kallas första linjens chefer. Villkoren för dessa chefers arbete och ledarskap har under senare år i många avseenden förändrats. Samtidigt har nya idéer om ledarskap gjort sig gällande. Boken belyser hur dessa nya idéer tillämpas i olika organisationer. Fokus ligger på de ofta motstridiga förväntningar och krav som riktas mot ledare i team- och processorganiserade verksamheter. Att studera organisationer är i princip att studera alla de aspekter som mänskligt liv rymmer. Det innebär att studiet av organisationer måste innefatta resonemang kring filosofi, politik, etik och många andra ämnen. Bakom dessa abstraktioner döljer sig dessutom den verklighet där människor inte bara arbetar tillsammans utan också skämtar, diskuterar, kritiserar, bråkar, beslutar, förlustar sig, misströstar, skapar, motarbetar, fruktar, hoppas eller kort uttryckt organiserar. Översättare: Anna Holmqvist ca 200 s 2009 isbn art.nr ca 140 s 2009 isbn art.nr s 2:a uppl 2008 isbn art.nr Heltäckande lärobok om organisationer alvesson, m sveningsson, s (red.) Organisationer, ledning och processer OM FÖRFaTTaRNa Boken är skriven av ett författarlag av aktiva forskare vid avdelningen för organisation vid ekonomihögskolan, Lunds universitet. Flertalet ingår i forskargruppen kunskap, ledning och identitet i organisationer, vilken erhållit långsiktigt stöd som ledande forskningsmiljö av Forskningsrådet för arbetslivs- och socialvetenskap (Fas). redaktörer och huvudförfattare för boken är professor Mats alvesson och docent stefan sveningsson _FekNek_inlaga.indd 12 Dagens samhälle, näringsliv och offentliga sektor präglas starkt av komplexa organisationer. Ledning och styrning av organisationer blir allt svårare eftersom det inte längre räcker att producera resultat i form av produkter och tjänster. Organisationer måste även leva upp till de hårda krav som ställs på etik, jämställdhet, mångfald samt följa moden och trender. Organisationer, ledning och processer ger en kvalificerad och forskningsinitierad genomgång av centrala områden inom organisationsteori och praktik som strategi, styrning och kontroll, team, ledarskap, chefsarbete, lärande, motivation, organisationskultur och organisationsförändring. Aktuella ämnen som corporate governance, genus i organisationer och kunskapsarbete ges också stort utrymme. Relationen till omvärlden behandlas i separata kapitel om nätverk och marknadsföringsarbete. Boken betonar särskilt vikten av djupare förståelse, kritiskt tänkande och den stimulerar till lyhördhet för processer i organisationer. 479 s 2007 isbn art.nr

15 ORgaNisaTiON OCH ledarskap 13 Ny UPPlaga Ny UPPlaga Larsson, LarsÅke macheridis, nikos nilsson, B waldemarson, a-k Tillämpad kommunikationsvetenskap Projektaspekter kommunikation kunskapsområden för ledning och styrning av projekt samspel mellan människor Hur tillämpas kommunikationsvetenskapliga kunskaper inom företag, offentliga institutioner och organisationer? Vilka erfarenheter från yrkesfältet är betydelsefulla för akademiska studier av organisationers kommunikation? Dessa och många andra frågor behandlas i denna bok som ger en introduktion till ämnesområdet planerad kommunikation och public relations. Den tredje upplagan innebär en aktualisering av forskning och kunskaper inom PR- och informationsområdet. 339 s 3:e uppl 2008 isbn art.nr 6296 Under ett projekts gång omdanas, växlar och utökas projektmedarbetarnas kunskaper och färdigheter. Därför kan en projektprocess sägas vara en kunskapsutvecklingsprocess som tar sin utgångspunkt i olika aspekter av den enskilde projektmedarbetarens arbete. Den tredje upplagan ger större utrymme åt ekonomiska aspekter, tar upp mångfalds- och genusrelaterad projektledning och har utökats med ett kapitel om multiprojektmiljö. Boken tar upp grundläggande kommunikationsteori, social varseblivning, ickeverbal kommunikation, lyssnande, svåra samtal, konflikter, interkulturell kommunikation samt mäns och kvinnors kommunikationsmönster. Både praktiska och teoretiska exempel ges. I denna tredje upplaga har texten i sin helhet reviderats och uppdaterats, och nya kapitel om lyssnande, samtalande och konflikthantering har tillkommit. 169 s 3:e uppl 2007 isbn art.nr 3136 ca 225 s 3:e uppl 2009 isbn art.nr 7006 Den mest använda boken i organisationsteori i Norden JacoBsen, d I thorsvik, J OM FÖRFaTTaRNa Jan Thorsvik är professor vid högskolan i agder och vid norges tekniskt-naturvetenskapliga universitet (ntnu). Han har publicerat böcker och artiklar om organisation och ledarskap, planering, politik och offentlig förvaltning. Han har i många år varit gästföreläsare vid universitet och högskolor i och utanför norge. Dag ingvar Jacobsen är fil.dr samt undervisar vid högskolan i agder och vid tromsö universitet. Han har publicerat böcker och artiklar om organisation och ledarskap, statsvetenskap och metod. Han är en flitigt utnyttjad föreläsare i norge och övriga norden _FekNek_inlaga.indd 13 Hur moderna organisationer fungerar Denna bok, som nu ges ut i sin tredje, reviderade upplaga, ger en grundlig presentation av organisationsteorin. Klassiska ansatser och moderna perspektiv används parallellt för att belysa det som påverkar hur människor tänker och handlar i en organisation. Texten är rik på exempel och författarna har lagt stor vikt vid att stimulera läsaren att reflektera över sina egna erfarenheter av organisationer. Boken består av tre huvuddelar som belyser olika aspekter av organisationsämnet. Den första delen tar upp mål, effektivitet, organisationsstruktur, organisationskultur, makt och organisationers omgivning. Den andra delen ser närmare på viktiga processer i en organisation såsom motivation, kommunikation, förändring, lärande och ledarskap. Tredje delen ägnas åt frågan hur man kan studera organisationer. Boken är främst avsedd att användas på introducerande universitets- och högskolekurser i organisationsteori. Tack vare de många illustrerande exemplen och den pedagogiska uppläggningen vänder den sig till alla som är intresserade av organisationsfrågor. Översättare: Gunnar Sandin 576 s 3:e uppl 2008 isbn art.nr

16 14 ORgaNisaTiON OCH ledarskap Bemötande av feministisk forskning wahl, anna m.fl. Motstånd och Fantasi Historien om F OM FÖRFaTTaRNa Boken är skriven av sex forskare inom fältet feministisk forskning; anna Wahl Professor, kth Maud Eduards Professor, stockholms universitet Charlotte Holgersson Forskare, kth Pia Höök universitetslektor, kth sophie linghag doktorand, kth Malin Rönnblom Forskarassistent, umeå universitet Feminism väcker fortfarande starka känslor. Det vet många som föreläser om feminism och feministisk forskning. Reaktionerna från publiken oavsett om det är ett offentligt framträdande eller ett akademiskt seminarium kan spänna från djup uppskattning till markerad skepsis och öppen fientlighet. I den nyutkomna boken Motstånd och fantasi historien om F står just de tillfällen då feministisk forskning möts av motstånd i fokus. F står för den feministiska forskaren och boken är skriven av sex forskare verksamma inom feministisk forskning. Framställningen bygger på deras egna erfarenheter och upplevelser från föreläsningar, seminarier och andra sammankomster. Situationerna har sammanställts och analyserats gemensamt. Författarna har även skapat fantasier och tänkbara alternativa utfall av historierna i syfte att utforska och tänja gränserna för vad som är möjligt i tanke och handling. Med hjälp av teorier om kön och makt analyseras processer av motstånd som en del av hur könsordningen i samhället återskapas. Det handlar om makten över kunskapen, om vem som får uttala sig om vad. Är det så att feministisk kunskap nedvärderas därför att kvinnor nedvärderas? 155 s 2008 isbn art.nr mark, eva melander, a nordqvist, m (red.) sandkull, Bengt m.fl. Jämställdhetsarbetets teori och praktik att förstå strategi illusion eller verklighet? Process och kontext Planerade förändringar i företag Boken handlar om praktiskt jämställdhetsarbete och har sin grund i författarens erfarenheter som forskare och praktiker. Författaren kontrasterar ett jämställdhetsintegrerande arbete mot ett vars syfte är att väcka intresse eller ändra attityder. Utifrån egna erfarenheter formulerar hon de implicita teorier som är invävda i olika jämställdhetspraktiker. Därefter relateras dessa teorier till begreppsanalys och till litteratur om jämställdhetsarbete. Boken beskriver vad företagsstrategi handlar om och diskuterar bakgrunden till den svenska traditionen av strategiforskning som har uppmärksammats internationellt för sin förmåga att utifrån grundliga studier av strategiska processer skapa nydanande kunskap. Att förstå strategi sammanfattar en rad forskningsprojekt som följer företag och organisationers strategiska processer över en längre period och placerar dessa processer i sina sociala, kulturella och politiska sammanhang. I boken diskuteras olika förhållanden som kan ge upphov till svårigheter vid genomförandet av organisationsförändringar. Idén om planerad förändring ingår i traditionen om den rationella företagsledningen, men har kritiserats. De erfarenheter från verkliga fall som redovisas i denna bok visar att planerade förändringar i många fall misslyckas. Författarna hävdar att det inte finns några generella föreskrifter om god företagsledning eller om hur lyckade förändringar skall utformas. 358 s 2008 isbn art.nr s 2008 isbn art.nr s 2007 isbn art.nr _FekNek_inlaga.indd

17 ORgaNisaTiON OCH ledarskap 15 siverbo, sven m.fl. (red.) stjernberg, torbjörn m.fl. (red.) svensson, stefan Demokratisk och effektiv styrning Projektliv staber och stabsarbete villkor för uthållig projektverksamhet ledning vid kriser, risker och olyckor En antologi om forskning i offentlig förvaltning Boken samlar en rad bidrag som alla speglar forskningsfronten inom ämnet offentlig förvaltning i Sverige. I boken behandlas allt från borgmästare och vargar till marknadsmässiga löner och jämställdhet. I grunden ligger målkonflikten mellan ekonomi och politik, men boken sätter också fokus på ltedarskapets betydelse i de offentliga organisationerna och hur styrning går till när omständigheterna är särskilt problematiska. Utmaningen i en projektorienterad verksamhet är inte bara att bedriva det enskilda projektet framgångsrikt, utan att också skapa sådana villkor för projekten att både projektledare och projektmedarbetare utvecklas och lockas att använda sina erfarenheter i nya utmanande projekt. Uthållig projektverksamhet ställer krav på förmågan att förstå källor till komplexitet och stress, att skapa motiverande villkor och att stödja projektverksamheten genom ledarskap och personalstrategier. Den första boken i sitt slag som behandlar staber och stabsarbete i samband med olika typer av kriser såsom situationer med tidspress, då stora värden står på spel, när riskerna är höga eller då staben är mer eller mindre tillfällig. Boken tar upp en rad faktorer som påverkar stabers arbete och den ger även konkreta förslag till hur staber bäst organiseras och bör arbeta. 646 s 2007 isbn art.nr s 2008 isbn art.nr s 2007 isbn art.nr szatek, aleksander ulrich, d BrockBank, w örtenblad, anders konceptstyrd utveckling Värdeskapande HR Organisationsfrågeboken Förnyelse av produkter, tjänster och marknader Human Resources området befinner sig i en genomgripande förändringsfas. En viktig del av denna fas är att HR tydligt inriktas på att skapa värde som levereras till kunder, investerare, medarbetare och chefer. En handlingsbaserad modell för hur denna omvandling kan se ut presenteras och ett antal kriterier som främjar värdeskapande gås igenom. Boken innehåller flera verktyg och praktiska exempel för att utvärdera och förbättra HR-funktionen. Översättare: Emily Jamison Gromark En bok som ställer frågor snarare än att komma med enkla svar Företag och organisationer måste ständigt utvecklas och förändras för att motsvara ägarnas och kundernas krav och förväntningar. Skapandet av nya konkurrenskraftiga produkter, tjänster och marknader är ett led i denna förändringsprocess. Boken vänder sig till alla som har ett intresse och ansvar för utveckling av produkter och tjänster i företag och organisationer. 251 s 2008 isbn art.nr s 2007 isbn art.nr _FekNek_inlaga.indd 15 Det här är ingen vanlig lärobok. Däremot är det en bok som ställer frågor kring en rad mer eller mindre kontroversiella organisations- och arbetslivsförhållanden, och föreslår en uppsättning möjliga förklaringar som också de i flera fall är mer eller mindre kontroversiella. Varför omorganiseras organisationer så ofta, varför finns det så många dåliga chefer och varför är arbetslivet ännu inte jämställt? 208 s 2008 isbn art.nr

18 16 MaRkNaDsFÖRiNg Taktiskt och praktiskt om kunden, varumärket och lönsamheten mårtenson, rita Marknadskommunikation kunden Varumärket lönsamheten Rita Mårtenson är professor i marknadsföring på Handelshögskolan vid göteborgs universitet, där hon bl.a. är ansvarig för utbildningen i marknadskommunikation och varumärkesstrategi _FekNek_inlaga.indd 16 Boken är uppbyggd kring de tre hörnstenarna marknadskommunikation, varumärken och kunder. Perspektivet är taktiskt såväl som strategiskt. Denna nya upplaga är helt omskriven och försedd med färgbilder. Marknadskommunikation avser alla kontakter mellan företaget och dess målgrupper. Lyckad kommunikation ger resultat i form av hävstångseffekter på företagets värdedrivare, det vill säga de faktorer som på ett direkt sätt påverkar företagets intäkter. Marknadskommunikationen måste också bidra till att skapa en stark märkesidentitet. Många varumärken som ingår i ett företags sortimentsportfölj kan vara otydliga och olönsamma. Att skapa hanterbara varumärken och ge dem en klar och tydlig identitet är därför en central del i all marknadskommunikation. En resultatinriktad marknadskommunikation gör det också lättare att identifiera de vinstgivande kunderna för alla kunder är inte lönsamma och de största kunderna är inte alltid de mest lönsamma. Innehållet i boken spänner från konsumentpsykologisk detaljkunskap till kapitel som tar ett helhetsperspektiv där marknadskommunikationsbesluten sätts i relation till företagets övergripande mål och resultat. Här finns även avsnitt som behandlar olika typer av marknadskommunikation, medan andra handlar om varumärken, varumärkesportföljen och vad som kännetecknar starka varumärken. Konsumenterna, deras känslor, mål och motiv och hur dessa påverkar vad de gör avhandlas också, liksom kundkontakter och marknadskommunikationsaktiviteter, kampanjplanering samt de strategiska aspekterna av marknadskommunikationen, kundportföljen och det långsiktiga varumärkesbyggandet. Marknadskommunikation vänder sig både till den akademiska världen och till näringslivet då den integrerar nyheter från forskningsfronten med kunskap om de beslut som den praktiskt verksamme marknadsföraren måste fatta. 632 s 3:e uppl 2009 isbn art.nr

19 MaRkNaDsFÖRiNg 17 kommande andersson, s svensson, g (eds.) glocal Marketing Think globally and act locally The glocal marketing concept used in this book refers to the domestic and international arenas of corporate marketing in both the marketplace and society. The domestic marketing arena emphasizes the local issues, while the international arena highlights global issues. The term glocal acknowledges the crucial interface between these two arenas. The authors strongly believe that companies international marketing efforts need to have a simultaneous local and global orientation. andersson, t Larson, m mossberg, L Evenemangsboken Evenemang är spännande och säregna ekonomiska fenomen som ligger i dvala under större delen av året för att blomma ut under några intensiva dagar. Många har fått erfara att de är svåra att leda, marknadsföra och utvärdera. För att undanröja fallgropar och bidra till en mer professionell evenemangsindustri behövs kunskap. Målet med boken är att förklara evenemang utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv med fokus på evenemangets organisering, marknadsföring och ekonomiska effekter isbn art.nr ek, r HuLtman, J (red.) Plats som produkt Denna bok handlar om hur platser paketeras och marknadsförs i syfte att attrahera besökare, företag och invånare. I boken diskuteras hur platsers utformning allt oftare kan ses som ett resultat av kommersiella transaktioner av en mängd olika slag. Som en aspekt av detta urskiljs ett produktgörande av platser. Denna platsens kommersialisering är en ekonomisk process men den har även en rad materiella, etiska, kulturella, ekologiska och sociala aspekter. 294 s 2007 isbn art.nr ca 200 s 2009 isbn art.nr Prisat möte studie av designens potential får hedersomnämnande Prisbelönt OM FÖRFaTTaRNa Ulla Johansson är docent i företagsekonomi vid växjö universitet samt föreståndare för Business & design Lab. vid göteborgs universitet. Hon har tidigare varit utvärderare för svid:s och regeringens designsatsning och publicerat flera böcker och artiklar såväl inom design management som inom andra akademiska områden. lisbeth svengren Holm är docent vid stockholms universitet och gästforskare vid Lunds universitet, institutionen för designvetenskaper, samt ansvarar för forskning och utbildning vid svid, stiftelsen svensk Industridesign. Hon har deltagit i flera svenska och internationella tvärdisciplinära forskningsprojekt om design, strategi och innovation _FekNek_inlaga.indd 17 JoHansson, u svengren HoLm, L Möten kring design Om relationer mellan design, teknik och marknadsföring Boken redovisar fem olika fallstudier som alla visar hur svårt det kan vara att få till stånd ett utvecklande och bra samarbete mellan designer, tekniker och marknadsförare. Det är inte alltid självklart att designen får någon framträdande roll i företaget. Men det finns även fall när mötet mellan design, marknadsföring och teknik integreras så att de bidrar till företagets framgång. Det finns därför många olika erfarenheter att hämta från de studier som boken bygger på. 261 s 2008 isbn art.nr För andra året i rad har en bok i Studentlitteraturs utgivning fått ett hedersomnämnande av juryn som utser Årets marknadsföringsbok. Den prestigefyllda utmärkelsen, som delades ut på Tendensdagen som Marknadsförbundet arrangerade i Stockholm i oktober 2008, gick till Möten kring design Om relationer mellan design, teknik och marknadsföring. Juryns motivering till Hedersomnämnandet: I boken Möten kring design visar författarna förtjänstfullt på vikten av designprocessen i några fallstudier där integration är nyckeln

20 18 MaRkNaDsFÖRiNg Ny UPPlaga HaneFors, m mossberg, L magnusson, m ForssBLad, H mossberg, L gustafsson, I-B (red.) Turisten i upplevelseindustrin Marknadsföring i teori och praktik service på restaurang Syftet med boken är att belysa den mångfacetterade och komplexa sammansmältningen mellan turism och upplevelseindustri. Bokens många exempel ger på ett begripligt sätt, grundläggande kunskap om turisten, besökaren, resan och upplevelsen. Turisten i upplevelseindustrin vänder sig till studerande inom turism- och upplevelseområdena vid högskolor, universitet och eftergymnasiala utbildningar, liksom till intresserade och verksamma inom turismföretag och upplevelseindustrin. 279 s 2007 isbn art.nr Boken ger läsaren en introduktion till de senaste trenderna inom marknadsföringen samt till ämnets klassiska teorier. Boken belyser, på ett lättförståeligt sätt, både de teoretiska och de praktiska sidorna av ämnet. Boken vänder sig till alla som arbetar med marknadsföring samt alla som studerar för att bli framtidens marknadsförare. Boken vänder sig till introducerande kurser i marknadsföring på eftergymnasial nivå. Boken lyfter fram betydelsen av service på restaurang och vad som händer i mötet mellan gäst och servitör. Som läsare får du följa fyra olika faser av restaurangbesöket - från bokning till betalning. Målsättningen är att du med ökad förståelse om dels gästens upplevelse, dels restaurangens planering och kontroll skall få ökade insikter i hur dessa delar samverkar och påverkar lönsamheten. Boken vänder sig främst till restauranganställda men även till studenter på restaurangskolan. ca 330 s 4:e uppl 2009 isbn s 2008 isbn art.nr art.nr 6169 oxholm zigler, christian svensson, carl anders unt, Iwar Marketing management Praktisk marknadsföringsetik Förhandla kort och gott Näringslivets marknadsetiska egenåtgärder Förhandlingsteknik för vinnare Marketing Management kort och gott är en kortfattad introduktion till marknadsföringens grunder. Syftet med boken är att skapa förståelse för marknadsföringsprocessens olika aspekter. Boken fokuserar på det s.k. marketing managementsynsättet och dess faser: analys, mål och planering. Författaren skrev boken då han ansåg att det behövdes en pedagogisk och översiktlig bok som förklarar grundtankarna i marketing management och den har blivit en storsäljare i Danmark och Norge. Stötande, upprörande eller otäck reklam är typiska etiska frågor medan exempelvis uppmaningar att bryta mot lagar och andra regler i marknadsföringen mycket väl kan bedömas strida mot den rättsliga normen god marknadsföringssed i marknadsföringslagen. I denna bok om praktisk marknadsföringsetik diskuteras förhållandet mellan etik och juridik rent generellt men också i ett branschperspektiv. Leder du eller deltar i förhandlingar? Här är boken som är rakt på sak och helt och hållet byggd på praktiska erfarenheter. Läsaren får veta hur man ska förhandla med siktet inställt på en lösning med två vinnare såväl som hur man bör agera när den motparten föredrar kamp och ojusta metoder. 242 s 2007 isbn art.nr s 2006 isbn art.nr s 2008 isbn art.nr _FekNek_inlaga.indd

Företagsekonomi och nationalekonomi

Företagsekonomi och nationalekonomi Företagsekonomi och nationalekonomi Nytt för din litteraturlista 2011 Ro att förändra Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget utvärderingsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Humaniora, lärarutbildning och Företagsekonomi språk Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden är korta

Läs mer

U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A. Företagsekonomi

U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A. Företagsekonomi U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A 2 0 0 6 Företagsekonomi Vägen till vinnande vetande Studentlitteratur lägger grunden för lärande längs hela kunskapsresan. I nära samarbete med användarna utvecklar

Läs mer

Att läsa & förstå bokslut redogör på ett enkelt och konkret sätt för. Att läsa & förstå bokslut belyser företagets resultaträkning, balansräkning

Att läsa & förstå bokslut redogör på ett enkelt och konkret sätt för. Att läsa & förstå bokslut belyser företagets resultaträkning, balansräkning tionsmaterial. Allt finns både på svenska och engelska. www.sanomautbildning.se/projektledning Bo Tonnquist är föreläsare och konsult med lång operativ erfarenhet inom projektledning, verksamhetsutveckling

Läs mer

Kurslitteratur 2015. Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar

Kurslitteratur 2015. Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar Kurslitteratur 2015 Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar Hej! Här är Sanoma Utbildnings nya katalog för kurslitteratur! Som vanligt är katalogen fylld med våra omtyckta grundböcker

Läs mer

Metod- och vetenskapsteori

Metod- och vetenskapsteori Metod- och vetenskapsteori Litteratur 2011 för högskola och universitet Läs om vårens alla nyheter! Beställ utvärderingsexemplar! Läs mer om elabbet Förnya din kurslista! Mats Alvesson författare till

Läs mer

Ställs det för höga krav på revisorn?

Ställs det för höga krav på revisorn? Ställs det för höga krav på revisorn? Kandidatuppsats VT 2006 Företagsekonomi / Externredovisning Författare: Linda Lavin 810507 linda.lavin@gmail.com Oscar Lundin 801117 a02ozzy@student.informatik.gu.se

Läs mer

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Arbetsvetenskapligt program, C-kurs i arbetsvetenskap HT 2007 Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Conditions for better effects

Läs mer

Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus

Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Landskapsvård i Skåne 1998 LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Rapportserien Skåne i utveckling Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus En förstudie av Sara Dalfelt Rapport nr 00:11

Läs mer

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB Internredovisning Paradisverkstaden Design AB Författare: Tobias Berglund Handledare: Petter Boye Program: Fristående kurs Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin: C-nivå, VT-09 Handelshögskolan BBS Förord

Läs mer

TEMA: Entreprenörskap i skolan

TEMA: Entreprenörskap i skolan TEMA: Entreprenörskap i skolan 42005 4 2005 02.................................................... LEDAREN 03..................................................... ÅSIKTEN 04..................................Svårt

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Det textila företagets arbete med affärsmodeller

Det textila företagets arbete med affärsmodeller Examensarbete för: Kandidatexamen med huvudområde textilteknologi - inriktning textil produktutveckling och entreprenörskap vid Textilhögskolan i Borås 2014-07-15 Rapportnr 2014.12.02 Det textila företagets

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

EVENT MARKETING. - ur ett organisatoriskt perspektiv. Företagsekonomiska Institutionen EKONOMIHÖGSKOLAN VID VT 2002 LUNDS UNIVERSITET

EVENT MARKETING. - ur ett organisatoriskt perspektiv. Företagsekonomiska Institutionen EKONOMIHÖGSKOLAN VID VT 2002 LUNDS UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID VT 2002 LUNDS UNIVERSITET EVENT MARKETING - ur ett organisatoriskt perspektiv Handledare: Robert Wenglén Per Hugo Skärvad Författare:

Läs mer

Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag

Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag The road to success with or without a business plan Janis Cakste, Josefine Dracke och Ariam Kelemeworki Examensarbete 15 hp Grundnivå

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 KAPITELNAMN 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 INNEHÅLL Innehåll Välkommen till FEI... 2 Kontrollera dina kunskaper... 4 Början till ett långvarigt förhållande... 6 Studera hos

Läs mer

Projekt som arbetsform B, 5 p

Projekt som arbetsform B, 5 p Projekt som arbetsform B, 5 p Project as a Working Method B, 5 credits Kurskod Feb 018 Studiehandledning för Internetkurs inom Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning (SNH) Tomas Danborg Maria Fregidou-Malama

Läs mer

Bevakning av den kommunala omvärlden

Bevakning av den kommunala omvärlden Bevakning av den kommunala omvärlden Ett praktikfall på Västerviks kommun Jakob Kindesjö Mikael Johansson Examensarbete, 10 p, Informationsdesign Informationssökning och omvärldsanalys, 120 p Handledare:

Läs mer

Ny som chef/ledare -

Ny som chef/ledare - Tatyana Dokukina Homayla Xidir Ny som chef/ledare - En studie om effekter av ledarutvecklingsprogram New as Manager/Leader - A Study on the Impact of Leadership Programs Företagsekonomi C-uppsats Termin:

Läs mer

Att leda projekt och utvecklings- processer

Att leda projekt och utvecklings- processer ETT SAMARBETE MELLAN ISA NUTEK VINNOVA Visanu Nationellt program för utveckling av innovationssystem och kluster Att leda projekt och utvecklings- processer Rapport 2005:18 Lennart Svensson, Carina Åberg,

Läs mer

Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen 2005 Handledare: Stefan Schiller Författare: Rikard Björner

Läs mer

D-UPPSATS. Omvärldsbevakning

D-UPPSATS. Omvärldsbevakning D-UPPSATS 2008:029 Omvärldsbevakning Hur branschers omgivningar påverkar användandet av omvärldsbevakning Christian Welin Sofia Widell Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen

Läs mer

Implementering av CRM, en förändringsprocess

Implementering av CRM, en förändringsprocess Implementering av CRM, en förändringsprocess Företagsekonomi D Magister uppsats Handledare Jurek Millak, Dick Ramström Grupp 5 2005-06-03 Christian Broddner 800404 telefon 0708787123 email: christian.broddner@spray.se

Läs mer

DEN KOMPETENTA ARBETSPLATSEN

DEN KOMPETENTA ARBETSPLATSEN V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 1 6 DEN KOMPETENTA ARBETSPLATSEN Forskning om kompetens i arbetsplatsens relationer Programkatalog M A R I A N N E D Ö Ö S & P Ä R L A R S S O N Titel

Läs mer

Revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag Revisionsbyråernas syn på verksamheten efter avskaffandet

Revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag Revisionsbyråernas syn på verksamheten efter avskaffandet Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi & Teknik Ekonomprogram, Valfritt ekonomiskt program Revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag Revisionsbyråernas syn på verksamheten efter avskaffandet

Läs mer

Bokföring & redovisning

Bokföring & redovisning FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2013 2014 Bokföring & redovisning ekonomistyrning företagsekonomi & analys juridik & skatt lon excel för ekonomer Utbildning på dina

Läs mer

Från centralisering till decentralisering?

Från centralisering till decentralisering? UPPSALA UNIVERSITET 2SC021 Sociologiska institutionen HT 2011 Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal C Från centralisering till decentralisering? En fallstudie av en organisation

Läs mer

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Carola Ann Mari Rosenback Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Enheten för företagsekonomi och turism 2011 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för informationsbehandling ABSTRAKT

Läs mer