UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA Företagsekonomi och nationalekonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009. Företagsekonomi och nationalekonomi"

Transkript

1 UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009 Företagsekonomi och nationalekonomi I katalogen hittar du årets nyhe hete r. På studentlitterat ur.se hittar du he la vår utgivni ng.

2 Kunskap bygger kunskap Närheten till författare, lärare och läsare är Studentlitteraturs kännetecken och styrka. Genom att vårda och utveckla denna relation har vi utvecklats till landets ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Våra förläggare har alla erfarenhet av undervisning och forskning på universitetsnivå och därmed omfattande kunskap om universitetslärarnas och studenternas behov. Detta ger oss unika möjligheter att fortsätta utveckla moderna och flexibla läromedel både tryckta och digitala. 8 Läs mer på sid 8 Kristina Genell Förläggare Ekonomi Tel: Civilekonom och fil.dr i företagsekonomi Kristina har många års erfarenhet som lärare och forskare på universitetsnivå, med särskilt intresse för organisationsteori och utvecklingen i Öst- och Centraleuropa. Petra Jönsson Förlagsassistent Tel:

3 Motstånd, fantasi och marknadskommunikation På Studentlitteratur strävar vi efter att kunna erbjuda en aktuell utgivning med hög kvalitet inom både företagsekonomins och nationalekonomins olika delområden. Det är särskilt tydligt i årets katalog, som är en renodlad nyhetskatalog. Här har vi samlat alla nya titlar och nya upplagor från vår utgivning under de senaste 30 månaderna. Det betyder absolut inte att vårt totala utbud blivit mindre. På Studentlitteraturs webbplats hittar du en fullständig förteckning över vår utgivning. Ekonomistyrning principer och praxis, där Jan Greve är författare till huvudboken, utkommer i mars och har alla förutsättningar att bli ett stort och tongivande läromedel i ämnet. Peter Öhman är författare till övningsboken och har tillsammans med förlaget skapat en webbplats där rikligt med extramaterial kommer att finnas tillgängligt för både lärare och studenter. Motstånd och fantasi av Anna Wahl m.fl. är en ny och spännande kursbok om feministisk forskning som är avsedd för kurser i exempelvis genusvetenskap, organisationsteori, ledarskap och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Bland de böcker som kommer i ny upplaga kan nämnas Anders Grönlunds, Torbjörn Tagessons och Peter Öhmans Principbaserad redovisning. Även Rita Mårtensons Marknadskommunikation kommer ut i en helt omarbetad och omskriven upplaga med färgillustrationer. Har du synpunkter på vår utgivning? Är det något du saknar, vill diskutera, eller har du en bokidé du skulle vilja förverkliga? Tveka inte att ta kontakt med oss. Vi är alltid intresserade av att lyssna till tankar, idéer och uppslag till nya böcker. Innehåll 2009 Företagsekonomi allmänt 2 Redovisning och revision 4 Ekonomistyrning 8 Finansiering 10 Organisation och ledarskap 11 Marknadsföring 16 Nationalekonomi 19 Forskningsmetodik och vetenskapsteori 22 Ekonomisk historia 23 Övrigt 23 Titelregister 24 Författarregister 25 Trevlig läsning! Omslagsfoto: Åsa Kristensson Kristina Genell Printed by Wallin & Dalholm, Lund 2009

4 2 FÖRETagsEkONOMi allmänt Ny kursbok om entreprenörskap Landström, H Löwegren, m (red.) Entreprenörskap och företagsetablering från idé till verklighet företag från utvecklingen av en affärsidé till lanseringen av produkten eller tjänsten på marknaden och tillväxten i det nya företaget. Genom att kombinera teori med praktiska metoder försöker boken stimulera läsaren till att själv bli handlingsorienterad, men även till reflektion över den entreprenöriella processen. Boken vänder sig i huvudsak till universitets- och högskoleutbildningar i entreprenörskap. Dispositionen av boken gör att den kan användas i kurser oberoende av vilket pedagogiskt upplägg på kursen som förespråkas. Boken kan därför även med fördel användas i de kurser om eller i entreprenörskap som erbjuds av andra aktörer än universitet och högskolor. Hans landström, professor i företagsekonomi med inriktning entreprenörskap vid Lunds universitet, och Marie löwegren, ekonomie doktor och universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet. de har båda under ett antal år undervisat och forskat kring entreprenörskapsfrågor och är tillsammans ansvariga för entreprenörskapsutbildningarna vid Lunds universitet. Entreprenörskap och nya företag är viktiga för samhällets utveckling. Samhället förändras i snabb takt, människors preferenser förändras, information blir alltmer lättillgänglig, nya produkter introduceras i allt snabbare takt. Samtidigt ökar komplexiteten i samhället och osäkerheten om framtiden blir allt större. Situationen medför att nya möjligheter ständigt dyker upp, och att förnyelse blir väsentligt. I denna miljö behöver vi människor som ser de nya möjligheterna och som vill starta nya företag. Utbildningssystemet måste därför i ökad utsträckning bidra till att studenter får kunskap om etableringen av nya företag samt stimulera människor till att bli mer entreprenöriella. Boken ger läsaren kunskap om, och förståelse för, processen att etablera nya aronsson, Lars m.fl. (red.) ayata, BInnaz (red.) BLomgren, HenrIk (red.) kulturell ekonomi kulturekonomi så jobbar sverige skapandet av värden, platser och identiteter i upplevelsesamhället konsten att fånga osynliga värden kartbilder av det moderna näringslivet i sverige Denna bok ger ett annorlunda perspektiv på samhällets utveckling och behandlar skapandet av mening, värde och identiteter för människor och platser i upplevelsesamhället. Boken riktar sig till studenter och forskare inom såväl ekonomiska som samhällsvetenskapliga ämnen men även till yrkesverksamma. 311 s 2007 isbn art.nr Är det nödvändigt att mäta kulturens ekonomiska värde? Kan kulturella värden översättas till nyttotermer? I denna bok resonerar några av Europas främsta forskare inom kulturekonomi kring dessa frågor. I boken försöker man även besvara frågan om näringsliv och kulturutövare kan befrukta varandra utan att den konstnärliga integriteten hotas. Verksamma inom både näringsliv och kultur får här konkreta exempel på hur kultursponsring kan gagna samtliga parter. 375 s 2007 isbn art.nr _FekNek_inlaga.indd s 2009 isbn art.nr Näringslivet genomgår för närvarande stora strukturella omvandlingar. Utifrån sina skilda positioner och discipliner bidrar författarna med olika infallsvinklar på näringslivets utveckling och ger sammantaget en unik överblick över det svenska näringslivet av idag och dess utmaningar. De ger också en översikt över vilka typer av utvecklingsfrågor som är viktiga för olika delar av näringslivet och presenterar även modeller och strategier för olika verksamheter. 416 s 2007 isbn art.nr

5 FÖRETagsEkONOMi allmänt 3 kommande Lagrosen, s Lagrosen, y Mänsklig kvalitetsutveckling Hedman, Jonas m.fl. (red.) Temperaturen på affärssystem i sverige Många kvalitetsinitiativ i organisationer misslyckas. En anledning till detta kan vara att den traditionella kvalitetsteorin är alltför ensidigt tekniskt inriktad. Kvalitet måste skapas av människor, för människor. Utan förståelse för mänskliga känslor, relationer och drömmar kommer man aldrig att kunna skapa bestående kvalitetsförbättringar. Den här boken lyfter fram de mänskliga aspekterna inom kvalitetsutveckling och presenterar effektiva metoder för mänsklig förståelse. ca 250 s 2009 isbn art.nr Affärssystem har stor betydelse för hur verksamheter leds och organiseras. I boken diskuteras vad affärssystem är, varför vi behöver dem och hur de bidrar till att skapa värde. På vilket sätt kan ett affärssystem underlätta införandet av en mer strategisk ekonomistyrning och vilken roll har controllern i detta arbete? Vad kan vi lära oss av de företag som lyckats och varför är det troligt att affärssystem blir politiska verktyg i dragkampen om hur organisationen ska styras? ca 160 s 2009 isbn art.nr macheridis, n knutsson, H integration thorngren, B andersson, P essler, u (eds.) att se organisationen som en helhet Beyond Mobility Ingen organisation är så bra att den inte kan bli bättre. Det är utgångspunkten för denna bok vars fokus är företagsekonomins mångfasetterade karaktär och behovet av att föra samman dess olika delar till en integrerad helhet. Integration handlar enligt författarna om att skapa och hålla samman ändamålsenliga organisationer och de tillhandahåller en grundmodell som hjälp för att studera och förstå organisationers funktionsduglighet. Mobile telephony has evolved beyond voice communication and on to further services, such as basic Internet access, mail, and mobile TV. It is however still unclear what value this development creates, and for whom. The sixteen chapters in this book aim to give a comprehensive view of mobility and value, based on extensive empirical studies as well as on the application of theoretical tools and the development of those tools. 142 s 2007 isbn art.nr LJung, Jörgen m.fl. (red.) Företag och marknad samarbete och konkurrens Företag och marknad är ett grundläggande läromedel i företagsekonomi. Materialet består av en huvudbok, en övningsbok med praktikfall samt en artikelsamling. Huvudboken är indelad i fyra delar: Del I: Marknader och marknadsföring. I bokens första del behandlas såväl konsumentmarknader som producentmarknader och marknadsföring av tjänster. Del II: Kalkyler och beslut. Här ligger fokus på kalkylering, investering och prissättning. Del III: Organisation, ledning och förändringsarbete. I denna del diskuteras olika aspekter på organisationer, hur organisationer leds och förändras samt relationerna till omvärlden. Del IV: Extern ekonomisk information. Den avslutande delen baseras på en verklig årsredovisning som visar hur dess olika delar balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys byggs upp och hänger ihop. Övningsboken har samma struktur som huvudboken och innehåller tre verklighetsbaserade praktikfall med övningsuppgifter samt instuderingsfrågor och övningar till texterna i huvudboken. Här finns också anvisningar för rapportskrivande och arbete med praktikfall. Inför den tredje upplagan har såväl texterna i grundboken som praktikfall och övningar reviderats grundligt. Företag och marknad är avsett för grundläggande kurser i företagsekonomi vid universitet och högskolor. 585 s 3:e uppl 2007 isbn art.nr 4650 LJung, Jörgen m.fl. (red.) Företag och marknad Praktikfall och övningar samarbete och konkurrens 411 s 3:e uppl 2007 isbn art.nr s 2007 isbn art.nr _FekNek_inlaga.indd

6 4 FÖRETagsEkONOMi allmänt kommande Ny UPPlaga svensson, g wood, g (eds.) Business Ethics Through Time and across Contexts magnusson, J olsson, B nilsson, t ÅBerg, m (red.) affärssystem Företagaren som kulturbärare Boken behandlar affärssystem utifrån premissen att fenomenet innefattar alla former av standardiserade, verksamhetsövergripande systemstöd, dvs. allt från CRM- och ERP-system till integrationsplattformar som EAI och SOA. Ett särskilt fokus läggs på effekterna av tjänstepaketerad leverans av affärssystem, SaaS. Perspektiv på företagarkultur s 2:a uppl 2008 isbn art.nr Industrialismen födde en ny medelklass och nya företagargrupper. I denna bok får ett antal fallstudier belysa växelverkan mellan företagande, kultur och samhälle. Bland annat granskas relationen mellan företagande och genus samt mellan företagande och utbildning. Andra exempel på ämnen är 1800-talets entreprenörsideal och företagandets patriarkala och sociala nätverk. This book describes different perspectives and approaches of business ethics in theory and business practices. Furthermore it provides insights into different aspects of business ethics in the marketplace and the society. All of the themes of business ethics are interconnected through time and across contexts. The book consists of 19 chapters dealing with: Ethics through time and contexts, historical developments, ethical decision making, codes of ethics, ethical investing, environmental ethics, ethics and globalization, and CSR isbn art.nr s 2007 isbn art.nr REDOVisNiNg OCH REVisiON Ny UPPlaga Ny UPPlaga alexandersson, örjan m.fl Brorström, BJörn m.fl. Brorström, BJörn m.fl. Externredovisning allt om kommuners årsredovisning kommunal redovisningslag Boken baseras på ett antal genomförda empiriska studier av den kommunala årsredovisningen. Redovisningen av framkomna resultat omgärdas i boken av teoretiska utgångspunkter, sammanfattande slutsatser och diskussioner kring vidareutveckling av årsredovisningen. Boken vänder sig till politiker och tjänstemän och är även intressant för studenter inom ekonomiutbildningar vid universitet och högskolor samt för forskare och lärare inom fältet. Denna bok ger en samlad och lättillgänglig beskrivning av den kommunala redovisningslagen. Samtliga bestämmelser i lagen kommenteras. Det görs också utblickar till angränsande lagstiftning, praxis och normer. Boken är ett utmärkt hjälpmedel i det praktiska redovisningsarbetet och vänder sig bl.a. till redovisare i kommuner, landsting. Den är också användbar vid redovisningsutbildningar vid universitet och högskolor. 151 s 2007 isbn art.nr s 5:e uppl 2008 isbn art.nr 6583 Praktikfallet TEBE FäRg ab Boken är en praktisk, verklighetstrogen och helhetsorienterad redovisningsuppgift i extern redovisning. Utifrån en bakgrundsbeskrivning av företaget TEBE FÄRG AB, föregående års balans- och resultaträkning, bolagsstämmeprotokoll, styrelseprotokoll, bankkontoutdrag samt verifikationer för ett räkenskapsår, skall studenterna organisera redovisningen, genomföra den löpande bokföringen, göra bokslut samt upprätta årsredovisning enligt gällande lagstiftning och praxis. beskrivning och tolkning 179 s 2:a uppl 2008 isbn art.nr _FekNek_inlaga.indd

7 REDOVisNiNg OCH REVisiON 5 Principbaserad redovisning här för att stanna! Principbaserad redovisning lyckas förena nytta med nöje! I huvudboken följer vi ett företag från första transaktionen till färdig årsredovisning. Övningsboken och den roliga, lustfyllda webbsidan stimulerar studenternas inlärning. Att centrala begrepp översätts till engelska och att bokens innehåll löpande uppdateras genom nyhetsbrev bidrar också till den positiva helhetsbilden. susanne weinberg universitetsadjunkt, stockholms universitet _FekNek_inlaga.indd 5 grönlund, a tagesson, t öhman, P Principbaserad redovisning grundbok och övningsbok Nu kommer det kompletta och grundläggande läromedlet inom redovisning i ny, uppdaterad och utökad upplaga. Det vinnande konceptet är givetvis oförändrat. Principbaserad redovisning är ett heltäckande och grundläggande läromedel inom redovisning. Det innehåller lärobok, övningsbok och webbplats. Författarnas konsekventa tillämpning av erfarenhetsbaserad pedagogik gör det här läromedlet unikt. Genom ett fiktivt men verklighetsbaserat företag får eleverna följa hur dess verksamhet påverkar redovisningen. Utifrån verkliga affärshändelser redogör boken för olika principer, teorier och begrepp inom redovisning. Andra upplagan och övningarna på webbplatsen har anpassats till den nya Aktiebolagslagen och till ändrade skatteregler och beloppsgränser. Hänsyn har också tagits till förändringar i redovisningsregleringen, liksom till internationell harmonisering på området. Vidare har huvudboken utökats med avseende på bland annat EU-moms och alternativa sätt att bokföra bolagsskatt. Övningsboken följer lärobokens struktur, repeterar övningarna i stegrande svårighetsgrad och ger lösningarna. Paket: grundbok 328 s Hårdband Övningsbok 232 s 2:a uppl 2008 isbn art.nr DigiTalT komplememnt FÖR lärare OCH studenter webbplatsen uppdateras löpande med aktuella lagoch regeländringar, aktuella länkar och relevanta bilagor. Här finns även ett stort antal interaktiva övningsuppgifter för studenterna samt bokföringsprogram för både windows och macintosh. I Lärarrummet erbjuds pedagogiskt stöd, exempelvis föreläsnings- och lektionsplaner, undervisningsmaterial och tentamina

8 6 REDOVisNiNg OCH REVisiON Ny UPPlaga Ny UPPlaga Ny UPPlaga kedner, gösta m.fl. LönnqvIst, rune kellgren, J BJuvBerg, J koncernredovisning Årsredovisning i koncerner Redovisning och beskattning Koncernredovisning är ett område som kännetecknas av ständig utveckling och ökande komplexitet. Upplaga 12 är väsentligt utökad för att ge en komplett och pedagogisk behandling av dagens koncernredovisning. Boken beskriver uppbyggnaden av en koncern och motiv för koncernbildning samt redovisningsprinciper, lagbestämmelser, redovisningsstandarder och skatteregler för koncerner. Den praktiska tekniken för utarbetandet av koncernbokslut illustreras genom ett stort antal exempel. Boken ger en översikt kring koncernbegreppet och principerna för koncernredovisning samt mer fördjupade studier av speciella problemområden. De metoder som behandlas är förvärvsmetoden med exempel från normala företagsförvärv samt kapitalandels- och klyvningsmetoden med exempel från intresseföretag. Boken innehåller drygt 60 övningar med fullständiga lösningar. Alla texter och övningar är anpassade till aktuella standards från IASB och till de nya reglerna i aktiebolagslagen. om redovisningens betydelse för inkomstbeskattning 262 s 12:e uppl 2008 isbn art.nr s 5:e uppl 2008 isbn art.nr 7125 Prisbelönt Redovisning enligt EUstandard sundgren, stefan m.fl. internationell redovisning Teori och praxis OM FÖRFaTTaRNa stefan sundgren, ed, är öhrlings Pricewaterhousecoopers professor i redovisning. Henrik Nilsson, Fd, är universitetslektor i redovisning. stellan Nilsson, el, är universitetslektor i redovisning och har även lång yrkeserfaren het av redovisning och revision. samtliga författare är verksamma vid Handelshögskolan i umeå och har i stor omfattning publicerat sig i praktiska och akademiska tidskrifter _FekNek_inlaga.indd 6 Sedan januari 2005 är de så kallade IFRS-standarderna för redovisning obligatoriska för börsbolag i EU. I denna bok presenteras dessa gemensamma EU-standarder både ur ett teoretiskt och ur ett praktiskt perspektiv. Författarna redogör såväl för grundprinciperna som för de mera detaljerade reglerna i de olika standarderna. Ett stort antal verkliga och konstruerade exempel åskådliggör hur principerna tillämpas i praktiken. För att ge en inblick i skillnaderna mellan koncernredovisningen och redovisningen för de enskilda bolag som ingår i koncernen berörs reglerna för juridiska personer i Sverige. 330 s 2007 isbn art.nr Denna bok behandlar det viktiga men komplicerade sambandet mellan redovisning och beskattning. Ett centralt syfte med boken är att belysa räkenskapernas roll för företagsbeskattningen. Redovisningsrättens regleringsmetoder och olika metodproblem belyses också, liksom skatternas betydelse för redovisningen. För mer avancerade läsare ger de finstilta avsnitten stora möjligheter till fördjupning. 152 s 2:a uppl 2008 isbn art.nr Internationella normer har ett betydande inflytande över svenska företags redovisning. I denna bok presenteras, tolkas och exemplifieras innebörden av IFRS-standarderna på ett förtjänstfullt sätt. Boken har nyhetsvärde och praktisk relevans, och utgör därmed ett angeläget bidrag till både utbildning och praktik. Det är med glädje som juryn kan utse författarna till Internationell Redovisning Teori och Praktik till mottagare av FEI:s pris till minne av professor JanErik Gröjer för bästa svenska läromedel inom högskoleområdet utgivet år Juryn Har I År BestÅtt av ProFessor emeritus Lars a samuelson, docent christian ax och Jöran enqvist, ordförande I slff

9 REDOVisNiNg OCH REVisiON Jennergren, Peter m.fl. (red.) öhrlings PrIcewaterHousecooPers öhrlings PrIcewaterHousecooPers Redovisning i fokus CsR från risk till värde god sed med koden Redovisning har fått större uppmärksamhet i samhällsdebatten. Detta gäller olika aspekter, såsom redovisningens förmåga att beskriva en organisations verksamhet, att påverka en organisations handlande och att utgöra underlag för att värdera en organisation. Redovisningens ökade uppmärksamhet är nära förknippad med den starka vertikala styrprocess som vuxit fram i börsföretag under de senaste två decennierna. Boken behandlar ett antal företeelser som kan relateras till denna utveckling. Corporate social Responsibility självreglering eller lag? Är företagens hantering av ansvarsfrågor med bäring på exempelvis yttre miljö, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter värdepåverkande? I denna skrift hävdas att företagens arbete med Corporate Social Responsibility, CSR, faktiskt är värdepåverkande och därför också på väg att bli en stark rörelse. Ett starkt förtroende underlättar bolagens kapitalförsörjning en förutsättning för ett livskraftigt näringsliv säger Marcus Wallenberg. Svensk kod för bolagsstyrning kom till som svar på ett vikande förtroende för bolagens sätt att styra och kontrollera sin verksamhet. Efter tre år med koden kommer nu en reviderad kod som omfattar samtliga noterade bolag. En bok till dig som arbetar med bolagsstyrning, riskhantering och internkontroll. 57 s 2008 isbn art.nr s 2008 isbn art.nr s 2008 isbn art.nr öhrlings PrIcewaterHousecooPers öhrlings PrIcewaterHousecooPers öhrlings PrIcewaterHousecooPers Röster om transparens och hållbarhetsredovisning k2 årsredovisning i mindre aktiebolag Årsredovisning enligt k2-reglerna I den här antologin ger företrädare för politik, civilsamhälle, akademi, investerare, finansanalytiker, rådgivare, näringslivsorgan och företag sina tankar om värdet av transparens och hållbarhetsredovisning. Skriften vänder sig i första hand till företagsledningar och styrelser i börsnoterade företag, men också till alla andra som är intresserade av transparent redovisning av hållbar affärsutveckling. Denna skrift innehåller dels ett exempel på en årsredovisning för ett fiktivt företag som tillämpar K2-reglerna, dels en beskrivning av innehållet i dessa regler. Syftet med exemplet på årsredovisning är att visa hur det kan se ut i praktiken, med vanligt förekommande poster, när K2-reglerna tillämpas. introduktion till och diskussion kring det nya regelverket 97 s 2008 isbn art.nr _FekNek_inlaga.indd s 2008 isbn art.nr I juni 2008 publicerades BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (ofta kallat K2 ). Detta regelverk är inte obligatoriskt, utan utgör tills vidare ett av de regelverk som mindre aktiebolag kan välja. I skriften diskuteras vilka skillnader som finns mellan K2 och nuvarande regler samt för och nackdelar med att välja att tillämpa K2. 89 s 2008 isbn art.nr

10 8 EkONOMisTyRNiNg Ekonomisk styrning en kortfattad och pedagogisk introduktion Nu med undervisningsmaterial på webben andersson, göran kalkyler som beslutsunderlag kalkylering och ekonomisk styrning göran andersson är docent i företagsekonomi och sedan 1970 lärare och forskare vid ekonomihögskolan, växjö universitet. Han har även en omfattande erfarenhet som lärare vid företagsintern utbildning. Boken ger en enkel och kortfattad introduktion i företagsekonomisk produktkalkylering samt investeringsbedömning. Boken har under många år använts vid flera universitet, högskolor och studieförbund samt vid företagsinterna kurser. Boken är också mycket lämplig vid självstudier. Stor vikt har lagts vid den pedagogiska utformningen. Kalkyleringen sätts in i ett större sammanhang och det framhålls att kalkyler endast bör utgöra en del av beslutsunderlaget. Denna sjätte upplaga har genomgått en omfattande omarbetning. Fyra nya kapitel har tillkommit som exempelvis behandlar internprestationer, verksamhetsuppföljning, standardkostnadsana- lys och nya ekonomiska styrbegrepp (Kaizen, target costing m fl.). Balanced score card har också getts större utrymme. 368 s 6:e uppl 2008 isbn art.nr 4350 andersson, göran kalkyler som beslutsunderlag Övningsbok kalkylering och ekonomisk styrning De omfattande övningsuppgifter som tidigare ingått i huvudboken finns nu i en separat övningsbok där även lösningar inryms. 208 s 6:e uppl 2008 isbn art.nr 4362 Den digitala utvecklingen ställer också höga krav på oss. Vad innebär rollen som förläggare på Studentlitteratur? Jag har ett helhetsansvar för utgivningen av ekonomilitteratur för universitet och högskola. Min viktigaste arbetsuppgift är att hålla kontakt med lärare och forskare vid svenska universitet och högskolor och i nära samverkan med dem ta fram kursanpassad litteratur av hög kvalitet. Vad gör just det här utgivningsområdet så intressant? vid Ekonomiområdet är spännande på många sätt. Det har en stark koppling till den ekonomiska och politiska utvecklingen i samhället och är också ett mycket brett område. Marknaden för ekonomisk litteratur är dessutom omfattande. Det finns program och kurser med ekonomisk inriktning vid alla svenska universitet och högskolor. Vilken är den största utmaningen inom högre utbildning framöver? Kristina Genell, Förläggare Ekonomi Civilekonom och fil.dr i företagsekonomi Kristina har många års erfarenhet som lärare och forskare på universitetsnivå, med särskilt intresse för organisationsteori och utvecklingen i Öst- och Centraleuropa _FekNek_inlaga.indd 8 En central utmaning är att bidra till att författandet av kurslitteratur får en högre status än i dag. Den digitala utvecklingen ställer också höga krav på oss i vårt arbete med att ta fram nya läromedel

11 EkONOMisTyRNiNg 9 Nytt om ekonomistyrning! Jan greve är docent i företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning. Han är verksam som lärare vid örebro universitet och han ingår i forskargruppen ceroc som bedriver forskning om verksamhetsstyrning i organisationer. I sin forskning har han främst intresserat sig för samband mellan strategi och ekonomistyrning, ekonomistyrning i mindre företag samt spridning av ekonomiadministrativa innovationer. Jan har mångårig erfarenhet av undervisning inom akademin och han är författare till ett flertal läroböcker i ämnet ekonomistyrning. Peter Öhman är ekonomie doktor och universitetslektor i företagsekonomi. Han undervisar och forskar i redovisning, revision och ekonomistyrning och har skrivit ett flertal läroböcker inom dessa områden _FekNek_inlaga.indd 9 Företag exponerats ständigt för nya modeller och tekniker för ekonomisk styrning. Somliga kritiserar de gamla och välkända för att vara ålderdomliga, medan andra avfärdar de nya som modenycker. I Ekonomistyrning Principer och praxis integrerar författaren Jan Greve nya verktyg med en etablerad skandinavisk begreppsapparat. Bokens perspektiv är både vertikalt och horisontellt. Det vertikala perspektivet tar hänsyn till såväl kapitalmarknadens krav på avkastning som till företagsledningens behov av verktyg för att förverkliga av strategier och delegera beslut. Ur ett horisontellt perspektiv kan ekonomistyrsystemet borga för att resursflödet i företaget kan samordnas samtidigt som effektiviteten i processerna säkerställs. Ekonomistyrning är både teori och praktik. Men av pedagogiska skäl inleds varje del av boken med en beskrivning av de teoretiska förutsättningarna innan beskrivningen av praxis tar vid. Till Ekonomistyrning Principer och praxis finns också en övningsbok och en webbplats med Peter Öhman som författare. Övningsboken följer samma struk- tur som läroboken och innehåller ett stort antal uppgifter av olika slag. Det finns fullständiga lösningar till alla uppgifter och lösningarna är uppställda på samma sätt som lärobokens exempel. greve, Jan Ekonomistyrning principer och praxis ca 400 s 2009 isbn art.nr öhman, Peter Ekonomistyrning Övningsbok principer och praxis ca 220 s 2009 isbn art.nr DigiTalT komplement FÖR lärare OCH studenter På webbplatsen finns ytterligare övningsuppgifter, spel och simuleringar och tanken är att förena nytta med nöje och att skapa möjligheter till repetition i studentens lärande

12 10 EkONOMisTyRNiNg Lantz, BJörn Ny UPPlaga Operativ verksamhetsstyrning Alla typer av vinstdrivande företag bedriver operativ verksamhet i form av aktiviteter med avsikt att skapa förädlingsvärde. Syftet med den här boken är att på ett koncist sätt ge en grundläggande översikt över den operativa delen av området verksamhetsstyrning och dess modeller. I boken beskrivs metoder för anskaffning av relevant information och principer för att effektivt lösa olika styrproblem. 362 s 2:a uppl 2008 isbn art.nr Lantz, BJörn Bergstrand, Jan Operativ verksamhetsstyrning accounting for Management Control övningsbok med lösningar This book describes the aims and methods of Management Accounting in order to create a modern management control system in a large company. It includes descriptions of various methods of costing (including Activity Based Costing), extensive analyses of internal transfer pricing, budgeting, corporate investment analysis and methods to evaluate divisions. The modern heirs of budgeting, i.e. rolling forecasts and balanced scorecards, are also accounted for in the book. Syftet med övningsboken är att komplettera huvudboken med övningsuppgifter för alla områden som tas upp där. Tanken är att de båda böckerna ska fungera som en fullständig kurslitteratur på en introducerande kurs i verksamhetsstyrning. Sist i boken finns facit till samtliga uppgifter. Till de flesta uppgifter finns dessutom fullständiga lösningar, vilket gör boken lämplig även för självstudier. 159 s 2:a uppl 2005 isbn art.nr ca 400 s 2009 isbn art.nr FiNaNsiERiNg Ny UPPlaga gavelin, L sjöberg, e Hansson, sigurd sevenius, robert Finansiell ekonomi i praktiken aktier, optioner, obligationer Bolagsstyrning De finansiella marknaderna spelar en allt mer framträdande roll i samhället. Information om aktier och placeringar tar ett växande utrymme i nyhetsflödet. Enskilda löntagare förväntas välja bland tillgängliga placeringsalternativ. Vad påverkar prissättningen, avkastning och risk, för olika finansiella instrument? Finansiell ekonomi i praktiken introducerar viktiga begrepp och synsätt inom området finansiella placeringar och tillhandahåller praktiska verktyg och exempel. En introduktion Bolagsstyrning, corporate governance, är det viktigaste begreppet för att beskriva näringslivets nya utgångspunkter och regler under inledningen av 2000-talet. För att förstå bolagsstyrning krävs det att grunderna, reglerna och systemen förklaras och sammankopplas på ett heltäckande sätt. Boken ger en introduktion till de latenta intressekonflikter som genomsyrar bolagsstyrningen, olika grupper söker makt och inflytande över företagen. Denna bok ger läsaren grundläggande kunskaper om vad en aktie, option och obligation är och vilka funktioner dessa fyller, hur marknaden för dessa värdepapper fungerar, hur aktier, optioner och obligationer värderas, hur man skaffar sig ekonomisk information om företag, värdepapper och finansiella marknader och mycket annat. ca 235 s 11:e uppl 2009 isbn art.nr s 2007 isbn art.nr s 2007 isbn art.nr _FekNek_inlaga.indd

13 FiNaNsiERiNg 11 Risker och möjligheter med finansiell styrning Larsson, claes-göran (red.) Företagets finanser Claes-göran larsson är fil.dr och arbetar som lärare och forskare i företagsekonomi vid Handelshögskolan, umeå universitet. Han har tidigare arbetat som finanschef inom BPa-koncernen och som vd för sparbanken norrland. Han anlitas som finansiell rådgivare till företag, organisationer och myndigheter. Denna bok handlar om företagets finansiella styrning, vilka finansiella risker som finns, vad företaget kan investera i och hur detta kan finansieras. Syftet är att boken skall ge kunskaper inom ämnet finansiering genom att visa på fakta, instrument, metoder och lösningar på finansiella problem. Boken utgår från att företagsledningen och den finansiella verksamheten skall bidra till att skapa aktieägarvärde. Genom sin breda ansats täcker boken in många aspekter av ämnet. Inledningsvis behandlas hur redovisningsdata och nyckeltal tas fram som underlag för att fatta finansiella beslut, och för att kontrollera och följa upp finansiell verksamhet. Därefter behandlas metoder för att rätt bedöma storleken på rörelsekapitalet. Flera kapitel handlar om olika sätt att skapa aktieägarvärde. Bland annat diskuteras hur företagen kan investera i olika tillgångar och hur de nödvändiga investeringskalkylerna ser ut. Aktieägarvärde kan också skapas genom att se över och effektivisera företagets finansiering. Upplåning via kortfristiga och långfristiga lån samt anskaffning av eget kapital tas upp i olika kapitel. Svårigheterna med att väga avkastning mot risk är också ett grundtema i boken. 495 s 2008 isbn art.nr 7387 ORgaNisaTiON OCH ledarskap Berg, morten emil czarniawska, BarBara m.fl. denhardt, r denhardt, J Coaching Organisering kring hot och risk konsten att leda att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas Coaching handlar om hur individen kan övervinna hinder och förverkliga mål, och om coachen som ställer de centrala frågorna, antyder alternativ, uppfordrar till handling och ger feedback. Boken bygger på eklektik och ger en översikt över aktuella forskningsresultat. I denna omarbetade upplaga betonas etik och känslor och författaren har lagt större vikt vid exempel och övningar samt den filosofiska och psykologiska grunden för coaching. Översättare: Anita Erlandsson Det finns inget recept på hur man skall organisera kring hot och risk men boken har identifierat ett återkommande problem: varje misslyckande verkar leda till slutsatsen att det behövs mer av planer och strukturer. Författarna hävdar motsatsen. Bokens budskap är att istället för att skapa oändliga planer och strukturer skall man öva lämpliga skickligheter och improvisationsförmåga. 227 s 2007 isbn art.nr En fråga om timing, rytm och kommunikation Den här boken ger ett helt nytt sätt att se på ledarskap och ledarskapsgärningen, den tillför en helt annan dimension till vad begreppet ledarskap innebär och sätter ett nytt fokus på vad ledarskap handlar om. Ledarskap är en konst. I boken utforskas några av de sätt på vilka människor inom företag, regering, ideella och andra organisationer utvecklar sitt ledarskap med hjälp av timing, rytm och kommunikation. 190 s 2008 isbn art.nr s 2:a uppl 2007 isbn art.nr _FekNek_inlaga.indd

14 12 ORgaNisaTiON OCH ledarskap Ny UPPlaga kommande ellström, P e kock, H (red) grey, chris Mot ett förändrat ledarskap? En liten bok om att studera organisationer Om chefers arbete i team- och processorganiserad verksamhet Hammar chiriac, e HemPeL, a (red.) Handbok för grupparbete att skapa fungerande grupparbeten i undervisning Mer kunskap om grupparbeten som arbetsform har efterfrågats, både av studenter och lärare. I boken presenteras viktiga aspekter att tänka på vid arbete i grupp och vad som händer när arbetsformen används i undervisningen. Bokens författare har studerat olika dynamiska processer som kan utvecklas inom och mellan grupper och beskriver här de ibland mycket komplexa processer som uppstår när elever eller studenter ska arbeta tillsammans med en uppgift. kommande I fokus för denna antologi står chefers arbete och ledarskap. Främst behandlas vad som brukar kallas första linjens chefer. Villkoren för dessa chefers arbete och ledarskap har under senare år i många avseenden förändrats. Samtidigt har nya idéer om ledarskap gjort sig gällande. Boken belyser hur dessa nya idéer tillämpas i olika organisationer. Fokus ligger på de ofta motstridiga förväntningar och krav som riktas mot ledare i team- och processorganiserade verksamheter. Att studera organisationer är i princip att studera alla de aspekter som mänskligt liv rymmer. Det innebär att studiet av organisationer måste innefatta resonemang kring filosofi, politik, etik och många andra ämnen. Bakom dessa abstraktioner döljer sig dessutom den verklighet där människor inte bara arbetar tillsammans utan också skämtar, diskuterar, kritiserar, bråkar, beslutar, förlustar sig, misströstar, skapar, motarbetar, fruktar, hoppas eller kort uttryckt organiserar. Översättare: Anna Holmqvist ca 200 s 2009 isbn art.nr ca 140 s 2009 isbn art.nr s 2:a uppl 2008 isbn art.nr Heltäckande lärobok om organisationer alvesson, m sveningsson, s (red.) Organisationer, ledning och processer OM FÖRFaTTaRNa Boken är skriven av ett författarlag av aktiva forskare vid avdelningen för organisation vid ekonomihögskolan, Lunds universitet. Flertalet ingår i forskargruppen kunskap, ledning och identitet i organisationer, vilken erhållit långsiktigt stöd som ledande forskningsmiljö av Forskningsrådet för arbetslivs- och socialvetenskap (Fas). redaktörer och huvudförfattare för boken är professor Mats alvesson och docent stefan sveningsson _FekNek_inlaga.indd 12 Dagens samhälle, näringsliv och offentliga sektor präglas starkt av komplexa organisationer. Ledning och styrning av organisationer blir allt svårare eftersom det inte längre räcker att producera resultat i form av produkter och tjänster. Organisationer måste även leva upp till de hårda krav som ställs på etik, jämställdhet, mångfald samt följa moden och trender. Organisationer, ledning och processer ger en kvalificerad och forskningsinitierad genomgång av centrala områden inom organisationsteori och praktik som strategi, styrning och kontroll, team, ledarskap, chefsarbete, lärande, motivation, organisationskultur och organisationsförändring. Aktuella ämnen som corporate governance, genus i organisationer och kunskapsarbete ges också stort utrymme. Relationen till omvärlden behandlas i separata kapitel om nätverk och marknadsföringsarbete. Boken betonar särskilt vikten av djupare förståelse, kritiskt tänkande och den stimulerar till lyhördhet för processer i organisationer. 479 s 2007 isbn art.nr

15 ORgaNisaTiON OCH ledarskap 13 Ny UPPlaga Ny UPPlaga Larsson, LarsÅke macheridis, nikos nilsson, B waldemarson, a-k Tillämpad kommunikationsvetenskap Projektaspekter kommunikation kunskapsområden för ledning och styrning av projekt samspel mellan människor Hur tillämpas kommunikationsvetenskapliga kunskaper inom företag, offentliga institutioner och organisationer? Vilka erfarenheter från yrkesfältet är betydelsefulla för akademiska studier av organisationers kommunikation? Dessa och många andra frågor behandlas i denna bok som ger en introduktion till ämnesområdet planerad kommunikation och public relations. Den tredje upplagan innebär en aktualisering av forskning och kunskaper inom PR- och informationsområdet. 339 s 3:e uppl 2008 isbn art.nr 6296 Under ett projekts gång omdanas, växlar och utökas projektmedarbetarnas kunskaper och färdigheter. Därför kan en projektprocess sägas vara en kunskapsutvecklingsprocess som tar sin utgångspunkt i olika aspekter av den enskilde projektmedarbetarens arbete. Den tredje upplagan ger större utrymme åt ekonomiska aspekter, tar upp mångfalds- och genusrelaterad projektledning och har utökats med ett kapitel om multiprojektmiljö. Boken tar upp grundläggande kommunikationsteori, social varseblivning, ickeverbal kommunikation, lyssnande, svåra samtal, konflikter, interkulturell kommunikation samt mäns och kvinnors kommunikationsmönster. Både praktiska och teoretiska exempel ges. I denna tredje upplaga har texten i sin helhet reviderats och uppdaterats, och nya kapitel om lyssnande, samtalande och konflikthantering har tillkommit. 169 s 3:e uppl 2007 isbn art.nr 3136 ca 225 s 3:e uppl 2009 isbn art.nr 7006 Den mest använda boken i organisationsteori i Norden JacoBsen, d I thorsvik, J OM FÖRFaTTaRNa Jan Thorsvik är professor vid högskolan i agder och vid norges tekniskt-naturvetenskapliga universitet (ntnu). Han har publicerat böcker och artiklar om organisation och ledarskap, planering, politik och offentlig förvaltning. Han har i många år varit gästföreläsare vid universitet och högskolor i och utanför norge. Dag ingvar Jacobsen är fil.dr samt undervisar vid högskolan i agder och vid tromsö universitet. Han har publicerat böcker och artiklar om organisation och ledarskap, statsvetenskap och metod. Han är en flitigt utnyttjad föreläsare i norge och övriga norden _FekNek_inlaga.indd 13 Hur moderna organisationer fungerar Denna bok, som nu ges ut i sin tredje, reviderade upplaga, ger en grundlig presentation av organisationsteorin. Klassiska ansatser och moderna perspektiv används parallellt för att belysa det som påverkar hur människor tänker och handlar i en organisation. Texten är rik på exempel och författarna har lagt stor vikt vid att stimulera läsaren att reflektera över sina egna erfarenheter av organisationer. Boken består av tre huvuddelar som belyser olika aspekter av organisationsämnet. Den första delen tar upp mål, effektivitet, organisationsstruktur, organisationskultur, makt och organisationers omgivning. Den andra delen ser närmare på viktiga processer i en organisation såsom motivation, kommunikation, förändring, lärande och ledarskap. Tredje delen ägnas åt frågan hur man kan studera organisationer. Boken är främst avsedd att användas på introducerande universitets- och högskolekurser i organisationsteori. Tack vare de många illustrerande exemplen och den pedagogiska uppläggningen vänder den sig till alla som är intresserade av organisationsfrågor. Översättare: Gunnar Sandin 576 s 3:e uppl 2008 isbn art.nr

16 14 ORgaNisaTiON OCH ledarskap Bemötande av feministisk forskning wahl, anna m.fl. Motstånd och Fantasi Historien om F OM FÖRFaTTaRNa Boken är skriven av sex forskare inom fältet feministisk forskning; anna Wahl Professor, kth Maud Eduards Professor, stockholms universitet Charlotte Holgersson Forskare, kth Pia Höök universitetslektor, kth sophie linghag doktorand, kth Malin Rönnblom Forskarassistent, umeå universitet Feminism väcker fortfarande starka känslor. Det vet många som föreläser om feminism och feministisk forskning. Reaktionerna från publiken oavsett om det är ett offentligt framträdande eller ett akademiskt seminarium kan spänna från djup uppskattning till markerad skepsis och öppen fientlighet. I den nyutkomna boken Motstånd och fantasi historien om F står just de tillfällen då feministisk forskning möts av motstånd i fokus. F står för den feministiska forskaren och boken är skriven av sex forskare verksamma inom feministisk forskning. Framställningen bygger på deras egna erfarenheter och upplevelser från föreläsningar, seminarier och andra sammankomster. Situationerna har sammanställts och analyserats gemensamt. Författarna har även skapat fantasier och tänkbara alternativa utfall av historierna i syfte att utforska och tänja gränserna för vad som är möjligt i tanke och handling. Med hjälp av teorier om kön och makt analyseras processer av motstånd som en del av hur könsordningen i samhället återskapas. Det handlar om makten över kunskapen, om vem som får uttala sig om vad. Är det så att feministisk kunskap nedvärderas därför att kvinnor nedvärderas? 155 s 2008 isbn art.nr mark, eva melander, a nordqvist, m (red.) sandkull, Bengt m.fl. Jämställdhetsarbetets teori och praktik att förstå strategi illusion eller verklighet? Process och kontext Planerade förändringar i företag Boken handlar om praktiskt jämställdhetsarbete och har sin grund i författarens erfarenheter som forskare och praktiker. Författaren kontrasterar ett jämställdhetsintegrerande arbete mot ett vars syfte är att väcka intresse eller ändra attityder. Utifrån egna erfarenheter formulerar hon de implicita teorier som är invävda i olika jämställdhetspraktiker. Därefter relateras dessa teorier till begreppsanalys och till litteratur om jämställdhetsarbete. Boken beskriver vad företagsstrategi handlar om och diskuterar bakgrunden till den svenska traditionen av strategiforskning som har uppmärksammats internationellt för sin förmåga att utifrån grundliga studier av strategiska processer skapa nydanande kunskap. Att förstå strategi sammanfattar en rad forskningsprojekt som följer företag och organisationers strategiska processer över en längre period och placerar dessa processer i sina sociala, kulturella och politiska sammanhang. I boken diskuteras olika förhållanden som kan ge upphov till svårigheter vid genomförandet av organisationsförändringar. Idén om planerad förändring ingår i traditionen om den rationella företagsledningen, men har kritiserats. De erfarenheter från verkliga fall som redovisas i denna bok visar att planerade förändringar i många fall misslyckas. Författarna hävdar att det inte finns några generella föreskrifter om god företagsledning eller om hur lyckade förändringar skall utformas. 358 s 2008 isbn art.nr s 2008 isbn art.nr s 2007 isbn art.nr _FekNek_inlaga.indd

17 ORgaNisaTiON OCH ledarskap 15 siverbo, sven m.fl. (red.) stjernberg, torbjörn m.fl. (red.) svensson, stefan Demokratisk och effektiv styrning Projektliv staber och stabsarbete villkor för uthållig projektverksamhet ledning vid kriser, risker och olyckor En antologi om forskning i offentlig förvaltning Boken samlar en rad bidrag som alla speglar forskningsfronten inom ämnet offentlig förvaltning i Sverige. I boken behandlas allt från borgmästare och vargar till marknadsmässiga löner och jämställdhet. I grunden ligger målkonflikten mellan ekonomi och politik, men boken sätter också fokus på ltedarskapets betydelse i de offentliga organisationerna och hur styrning går till när omständigheterna är särskilt problematiska. Utmaningen i en projektorienterad verksamhet är inte bara att bedriva det enskilda projektet framgångsrikt, utan att också skapa sådana villkor för projekten att både projektledare och projektmedarbetare utvecklas och lockas att använda sina erfarenheter i nya utmanande projekt. Uthållig projektverksamhet ställer krav på förmågan att förstå källor till komplexitet och stress, att skapa motiverande villkor och att stödja projektverksamheten genom ledarskap och personalstrategier. Den första boken i sitt slag som behandlar staber och stabsarbete i samband med olika typer av kriser såsom situationer med tidspress, då stora värden står på spel, när riskerna är höga eller då staben är mer eller mindre tillfällig. Boken tar upp en rad faktorer som påverkar stabers arbete och den ger även konkreta förslag till hur staber bäst organiseras och bör arbeta. 646 s 2007 isbn art.nr s 2008 isbn art.nr s 2007 isbn art.nr szatek, aleksander ulrich, d BrockBank, w örtenblad, anders konceptstyrd utveckling Värdeskapande HR Organisationsfrågeboken Förnyelse av produkter, tjänster och marknader Human Resources området befinner sig i en genomgripande förändringsfas. En viktig del av denna fas är att HR tydligt inriktas på att skapa värde som levereras till kunder, investerare, medarbetare och chefer. En handlingsbaserad modell för hur denna omvandling kan se ut presenteras och ett antal kriterier som främjar värdeskapande gås igenom. Boken innehåller flera verktyg och praktiska exempel för att utvärdera och förbättra HR-funktionen. Översättare: Emily Jamison Gromark En bok som ställer frågor snarare än att komma med enkla svar Företag och organisationer måste ständigt utvecklas och förändras för att motsvara ägarnas och kundernas krav och förväntningar. Skapandet av nya konkurrenskraftiga produkter, tjänster och marknader är ett led i denna förändringsprocess. Boken vänder sig till alla som har ett intresse och ansvar för utveckling av produkter och tjänster i företag och organisationer. 251 s 2008 isbn art.nr s 2007 isbn art.nr _FekNek_inlaga.indd 15 Det här är ingen vanlig lärobok. Däremot är det en bok som ställer frågor kring en rad mer eller mindre kontroversiella organisations- och arbetslivsförhållanden, och föreslår en uppsättning möjliga förklaringar som också de i flera fall är mer eller mindre kontroversiella. Varför omorganiseras organisationer så ofta, varför finns det så många dåliga chefer och varför är arbetslivet ännu inte jämställt? 208 s 2008 isbn art.nr

18 16 MaRkNaDsFÖRiNg Taktiskt och praktiskt om kunden, varumärket och lönsamheten mårtenson, rita Marknadskommunikation kunden Varumärket lönsamheten Rita Mårtenson är professor i marknadsföring på Handelshögskolan vid göteborgs universitet, där hon bl.a. är ansvarig för utbildningen i marknadskommunikation och varumärkesstrategi _FekNek_inlaga.indd 16 Boken är uppbyggd kring de tre hörnstenarna marknadskommunikation, varumärken och kunder. Perspektivet är taktiskt såväl som strategiskt. Denna nya upplaga är helt omskriven och försedd med färgbilder. Marknadskommunikation avser alla kontakter mellan företaget och dess målgrupper. Lyckad kommunikation ger resultat i form av hävstångseffekter på företagets värdedrivare, det vill säga de faktorer som på ett direkt sätt påverkar företagets intäkter. Marknadskommunikationen måste också bidra till att skapa en stark märkesidentitet. Många varumärken som ingår i ett företags sortimentsportfölj kan vara otydliga och olönsamma. Att skapa hanterbara varumärken och ge dem en klar och tydlig identitet är därför en central del i all marknadskommunikation. En resultatinriktad marknadskommunikation gör det också lättare att identifiera de vinstgivande kunderna för alla kunder är inte lönsamma och de största kunderna är inte alltid de mest lönsamma. Innehållet i boken spänner från konsumentpsykologisk detaljkunskap till kapitel som tar ett helhetsperspektiv där marknadskommunikationsbesluten sätts i relation till företagets övergripande mål och resultat. Här finns även avsnitt som behandlar olika typer av marknadskommunikation, medan andra handlar om varumärken, varumärkesportföljen och vad som kännetecknar starka varumärken. Konsumenterna, deras känslor, mål och motiv och hur dessa påverkar vad de gör avhandlas också, liksom kundkontakter och marknadskommunikationsaktiviteter, kampanjplanering samt de strategiska aspekterna av marknadskommunikationen, kundportföljen och det långsiktiga varumärkesbyggandet. Marknadskommunikation vänder sig både till den akademiska världen och till näringslivet då den integrerar nyheter från forskningsfronten med kunskap om de beslut som den praktiskt verksamme marknadsföraren måste fatta. 632 s 3:e uppl 2009 isbn art.nr

19 MaRkNaDsFÖRiNg 17 kommande andersson, s svensson, g (eds.) glocal Marketing Think globally and act locally The glocal marketing concept used in this book refers to the domestic and international arenas of corporate marketing in both the marketplace and society. The domestic marketing arena emphasizes the local issues, while the international arena highlights global issues. The term glocal acknowledges the crucial interface between these two arenas. The authors strongly believe that companies international marketing efforts need to have a simultaneous local and global orientation. andersson, t Larson, m mossberg, L Evenemangsboken Evenemang är spännande och säregna ekonomiska fenomen som ligger i dvala under större delen av året för att blomma ut under några intensiva dagar. Många har fått erfara att de är svåra att leda, marknadsföra och utvärdera. För att undanröja fallgropar och bidra till en mer professionell evenemangsindustri behövs kunskap. Målet med boken är att förklara evenemang utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv med fokus på evenemangets organisering, marknadsföring och ekonomiska effekter isbn art.nr ek, r HuLtman, J (red.) Plats som produkt Denna bok handlar om hur platser paketeras och marknadsförs i syfte att attrahera besökare, företag och invånare. I boken diskuteras hur platsers utformning allt oftare kan ses som ett resultat av kommersiella transaktioner av en mängd olika slag. Som en aspekt av detta urskiljs ett produktgörande av platser. Denna platsens kommersialisering är en ekonomisk process men den har även en rad materiella, etiska, kulturella, ekologiska och sociala aspekter. 294 s 2007 isbn art.nr ca 200 s 2009 isbn art.nr Prisat möte studie av designens potential får hedersomnämnande Prisbelönt OM FÖRFaTTaRNa Ulla Johansson är docent i företagsekonomi vid växjö universitet samt föreståndare för Business & design Lab. vid göteborgs universitet. Hon har tidigare varit utvärderare för svid:s och regeringens designsatsning och publicerat flera böcker och artiklar såväl inom design management som inom andra akademiska områden. lisbeth svengren Holm är docent vid stockholms universitet och gästforskare vid Lunds universitet, institutionen för designvetenskaper, samt ansvarar för forskning och utbildning vid svid, stiftelsen svensk Industridesign. Hon har deltagit i flera svenska och internationella tvärdisciplinära forskningsprojekt om design, strategi och innovation _FekNek_inlaga.indd 17 JoHansson, u svengren HoLm, L Möten kring design Om relationer mellan design, teknik och marknadsföring Boken redovisar fem olika fallstudier som alla visar hur svårt det kan vara att få till stånd ett utvecklande och bra samarbete mellan designer, tekniker och marknadsförare. Det är inte alltid självklart att designen får någon framträdande roll i företaget. Men det finns även fall när mötet mellan design, marknadsföring och teknik integreras så att de bidrar till företagets framgång. Det finns därför många olika erfarenheter att hämta från de studier som boken bygger på. 261 s 2008 isbn art.nr För andra året i rad har en bok i Studentlitteraturs utgivning fått ett hedersomnämnande av juryn som utser Årets marknadsföringsbok. Den prestigefyllda utmärkelsen, som delades ut på Tendensdagen som Marknadsförbundet arrangerade i Stockholm i oktober 2008, gick till Möten kring design Om relationer mellan design, teknik och marknadsföring. Juryns motivering till Hedersomnämnandet: I boken Möten kring design visar författarna förtjänstfullt på vikten av designprocessen i några fallstudier där integration är nyckeln

20 18 MaRkNaDsFÖRiNg Ny UPPlaga HaneFors, m mossberg, L magnusson, m ForssBLad, H mossberg, L gustafsson, I-B (red.) Turisten i upplevelseindustrin Marknadsföring i teori och praktik service på restaurang Syftet med boken är att belysa den mångfacetterade och komplexa sammansmältningen mellan turism och upplevelseindustri. Bokens många exempel ger på ett begripligt sätt, grundläggande kunskap om turisten, besökaren, resan och upplevelsen. Turisten i upplevelseindustrin vänder sig till studerande inom turism- och upplevelseområdena vid högskolor, universitet och eftergymnasiala utbildningar, liksom till intresserade och verksamma inom turismföretag och upplevelseindustrin. 279 s 2007 isbn art.nr Boken ger läsaren en introduktion till de senaste trenderna inom marknadsföringen samt till ämnets klassiska teorier. Boken belyser, på ett lättförståeligt sätt, både de teoretiska och de praktiska sidorna av ämnet. Boken vänder sig till alla som arbetar med marknadsföring samt alla som studerar för att bli framtidens marknadsförare. Boken vänder sig till introducerande kurser i marknadsföring på eftergymnasial nivå. Boken lyfter fram betydelsen av service på restaurang och vad som händer i mötet mellan gäst och servitör. Som läsare får du följa fyra olika faser av restaurangbesöket - från bokning till betalning. Målsättningen är att du med ökad förståelse om dels gästens upplevelse, dels restaurangens planering och kontroll skall få ökade insikter i hur dessa delar samverkar och påverkar lönsamheten. Boken vänder sig främst till restauranganställda men även till studenter på restaurangskolan. ca 330 s 4:e uppl 2009 isbn s 2008 isbn art.nr art.nr 6169 oxholm zigler, christian svensson, carl anders unt, Iwar Marketing management Praktisk marknadsföringsetik Förhandla kort och gott Näringslivets marknadsetiska egenåtgärder Förhandlingsteknik för vinnare Marketing Management kort och gott är en kortfattad introduktion till marknadsföringens grunder. Syftet med boken är att skapa förståelse för marknadsföringsprocessens olika aspekter. Boken fokuserar på det s.k. marketing managementsynsättet och dess faser: analys, mål och planering. Författaren skrev boken då han ansåg att det behövdes en pedagogisk och översiktlig bok som förklarar grundtankarna i marketing management och den har blivit en storsäljare i Danmark och Norge. Stötande, upprörande eller otäck reklam är typiska etiska frågor medan exempelvis uppmaningar att bryta mot lagar och andra regler i marknadsföringen mycket väl kan bedömas strida mot den rättsliga normen god marknadsföringssed i marknadsföringslagen. I denna bok om praktisk marknadsföringsetik diskuteras förhållandet mellan etik och juridik rent generellt men också i ett branschperspektiv. Leder du eller deltar i förhandlingar? Här är boken som är rakt på sak och helt och hållet byggd på praktiska erfarenheter. Läsaren får veta hur man ska förhandla med siktet inställt på en lösning med två vinnare såväl som hur man bör agera när den motparten föredrar kamp och ojusta metoder. 242 s 2007 isbn art.nr s 2006 isbn art.nr s 2008 isbn art.nr _FekNek_inlaga.indd

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå.

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2015 Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration,

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/245/514 KURSPLAN. Företag och Marknad I. Business and Market I. Ekonomihögskolans styrelse. Företagsekonomi.

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/245/514 KURSPLAN. Företag och Marknad I. Business and Market I. Ekonomihögskolans styrelse. Företagsekonomi. Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/245/514 KURSPLAN Företag och Marknad I Business and Market I Kurskod FE4001 Beslutsdatum 2008-09-02 Beslutande organ Ekonomihögskolans styrelse Gäller från 2008-09-02 Undervisningsspråk

Läs mer

Kursplan. Företag och Marknad I. Business and Market I. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs. Målet för kursen är att ge de studerande:

Kursplan. Företag och Marknad I. Business and Market I. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs. Målet för kursen är att ge de studerande: 1(7) Kursplan Ekonomihögskolan FEN305 Dnr EHVd 2006:19 Beslutsdatum 2006-06-26 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företag och Marknad I Business and Market I Svenska Företagsekonomi Poängtal 20

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Kursplan. Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs.

Kursplan. Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs. 1(7 ) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod FEA330 Dnr EHVd 2004:35 Beslutsdatum 2004-09-06 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företagsekonomi, allmän kurs Business Administration, General Course Svenska

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning, 30 högskolepoäng Business Administration, Corporate Business and Control, Basic Course, 30 Credits

Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning, 30 högskolepoäng Business Administration, Corporate Business and Control, Basic Course, 30 Credits 1(5) Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning, 30 högskolepoäng Business Administration, Corporate Business and Control, Basic Course, 30 Credits

Läs mer

Företagsekonomi A, distans, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, Distance, 30 Credits

Företagsekonomi A, distans, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, Distance, 30 Credits 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2012 Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, distans, 30 högskolepoäng Business

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Handelshögskolan vid Örebro universitet 1(5) Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkurs, 30 högskolepoäng Business Administration, Corporate Business and Control, Basic Course,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Göteborg Stockholm Malmö Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Controllerutbildning 3 dagar Utbildningen ger dig under tre dagar en inblick i den moderna synen på controllerfunktionen

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09. Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09. Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng 1(5) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng Business Administration,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER

FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER KAPITELNAMN FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER EKONOMIKURSER FÖR ICKE-EKONOMER Allmän Företagsekonomisk Kurs Företaget i samhället Redovisning & analys Aktier & finansiella instrument Ekonomiska kalkyler

Läs mer

Kursplan 1(3) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD310 Dnr EHV 2000:51 Beslutsdatum 2000-04-13. Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya

Kursplan 1(3) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD310 Dnr EHV 2000:51 Beslutsdatum 2000-04-13. Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya 1(3) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod EBD310 Dnr EHV 0:51 Beslutsdatum 0-04-13 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya Enterprising and Business Development

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER Bokföring I grunder Bokföring II årsbokslut Bokföring III årsredovisning enligt K2 Bokföring IV årsredovisning enligt K3 På FEI är vi experter på bokföring! Vårt

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng Project Management, 30 credits Kurskod: TPRG10 Fastställd av: VD 2011-06-17 Reviderad av: Utbildningschef 2014-06-09 Gäller fr.o.m.: 2014-08-01 Version: 3

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Medier och Kommunikation. Medier och kommunikation Media and Communication

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Medier och Kommunikation. Medier och kommunikation Media and Communication Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Medier och Kommunikation Programkod: SGMKV Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut om inrättande: Medier och kommunikation Media

Läs mer

Studieanvisningar för. Grundläggande företagsekonomi HT2011

Studieanvisningar för. Grundläggande företagsekonomi HT2011 Studieanvisningar för Grundläggande företagsekonomi HT2011 Välkomna! Välkomna till kursen Företagsekonomins grunder vid Karlstads universitet. Företagsekonomi är en kunskap som är viktigt att ha nästan

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

ÄTA FÖR LIVET! MATEN SOM GÖR DIG FRISK OCH STARK SOMMAREN Vilse i kostrådsdjungeln?

ÄTA FÖR LIVET! MATEN SOM GÖR DIG FRISK OCH STARK SOMMAREN Vilse i kostrådsdjungeln? SOMMAREN 2017 ÄTA FÖR LIVET! MATEN SOM GÖR DIG FRISK OCH STARK SOMMAREN 2017 Vilse i kostrådsdjungeln? Är vitt mjöl verkligen så farligt? Det där med lchf och 5:2 hur bra är det, egentligen? Och hur vet

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits

SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

Kursplan. Kalkylering och internredovisning. Cost Accounting, Basic Course. Företagsekonomi. Målet för kursen är att ge de studerande:

Kursplan. Kalkylering och internredovisning. Cost Accounting, Basic Course. Företagsekonomi. Målet för kursen är att ge de studerande: 1(2) Kursplan Dnr EHVd 2000:41 Beslutsdatum 2000-06-06 Engelsk benämning Ämne Cost Accounting, Basic Course Företagsekonomi Nivå 1-20 Kursplanen gäller från 2000-07-01 Inplacering i utbildningssystemet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Civil-militärt ledarskap, grundkurs. Engelsk benämning: Civil-military leadership, basic course

Kursplan. Kursens benämning: Civil-militärt ledarskap, grundkurs. Engelsk benämning: Civil-military leadership, basic course Kursplan Kursens benämning: Civil-militärt ledarskap, grundkurs Engelsk benämning: Civil-military leadership, basic course Kurskod: 1LL029 Gäller från: Höstterminen 2011 Fastställd: Denna kursplan är fastställd

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Kursplan. Personalarbetets teori, 15 högskolepoäng Personnel Work, Theory, 15 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5)

Kursplan. Personalarbetets teori, 15 högskolepoäng Personnel Work, Theory, 15 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5) 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Personalarbetets teori,

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Kursplan Arbetskopia Uttagen: 2009-09-15 Inrättad: 2008-12-12 Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Högskolepoäng: 30.0 Kurskod: 2ÖÄ006 Ansvarig enhet: Pedagogiska inst SCB-ämne: Pedagogik

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) BESLUT 2015-12-15 Dnr SU FV-3.2.5-1919-15 Lokal examensbeskrivning Ekonomie kandidatexamen Huvudområde: Företagsekonomi Business and Economics Företagsekonomi handlar i sin vidaste bemärkelse om

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Programmets benämning: SGPAR Programmet för personal och arbetsliv Study programme in Human

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Medier och Kommunikation SGMKV. Medier och kommunikation Media and Communication

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Medier och Kommunikation SGMKV. Medier och kommunikation Media and Communication Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Medier och Kommunikation Programkod: SGMKV Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut om inrättande: Medier och kommunikation Media

Läs mer

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2 Studieordning med inriktning mot Personal, PAO T1 Arbete och Organisation (PAO) VT 2013 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki OBS! Mindre ändringar i schemat kommer troligen att göras. Dessa meddelas

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Offentlig politik och styrning i ett marknadsanpassat samhälle

Offentlig politik och styrning i ett marknadsanpassat samhälle LINKÖPINGS UNIVERSITET Uppdaterad: 2014-09-08 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Statsvetenskap 3 Lisa Hansson (lisa.hansson@liu.se) Offentlig politik

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners och

Läs mer

Organisation och ledarskap, 7,5 hp (IEGA04)

Organisation och ledarskap, 7,5 hp (IEGA04) Kursanvisningar för Organisation och ledarskap, 7,5 hp (IEGA04) (Organisation and Leadership, 7,5 ECTS Credits) Ht 2012 Kursansvarig: Dan Nordin Rum nr: 11A219 Telefon: 054/700 21 36 e-mail: dan.nordin@kau.se

Läs mer

Kursplan för SH Samhällskunskap A

Kursplan för SH Samhällskunskap A Kursplan för SH1201 - Samhällskunskap A som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs Eleven ska ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt, kunna

Läs mer

Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013. Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans

Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013. Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013 Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans Redovisning, Revision, Bolagsstyrning redovisning FARs Samlingsvolym redovisning 2013 Standardverket

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan. Kurskod GVA311 Dnr EHV 2002:154 Beslutsdatum Poängtal 10. Nivå Kursplanen gäller från

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan. Kurskod GVA311 Dnr EHV 2002:154 Beslutsdatum Poängtal 10. Nivå Kursplanen gäller från 1(2) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod GVA311 Dnr EHV 2002:154 Beslutsdatum 2002-12-19 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Genusvetenskap och rätt Gender Science and Law Juridik Poängtal 10 Nivå 1-10

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUTAD 2015-12-15 Dnr SU FV-3.2.5-1959-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie kandidatexamen Huvudområde: Företagsekonomi Business Administration Företagsekonomi handlar i sin vidaste bemärkelse

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 674/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng The Marketing Programme, 180 Higher

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning Modul 3 - perspektivkurs Projekt på K3 med kultur producenter Hösten 2005

Högskolepedagogisk utbildning Modul 3 - perspektivkurs Projekt på K3 med kultur producenter Hösten 2005 Högskolepedagogisk utbildning Modul 3 - perspektivkurs Projekt på K3 med kultur producenter Hösten 2005 Malmö, den 15 maj 2005 José Luiz Barbosa Kultur Produktion Konst, Kultur och Kommunikation (K3) Malmö

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1101 Organisationspsykologi, 30 högskolepoäng Organizational Psychology, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2015-09-23

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017 UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017 Måndag/Monday 21/8 09.00 13.00 ÖP Tisdag/Tuesday 22/8 09.00 13.00 ÖP Onsdag/Wednesday 23/8 09.00 13.00 ÖP Torsdag/Thursday 24/8 09.00 13.00

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi,

UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi, UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN31, Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält, 15 högskolepoäng Perspectives on Social Work Research and Field of Knowledge, 15 credits Avancerad nivå /

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan LÄRARHANDLEDNING LEDARSKAP OCH ORGANISATION ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB REDAKTION Anders Wigzell FORMGIVNING Eva Jerkeman PRODUKTION Adam Dahl ILLUSTRATIONER

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2010

Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Vad krävs för att göra en riktigt bra hållbarhetsredovisning? Åse Bäckström och Fredrik Ljungdahl, Finforum 6 december 2011 Agenda Vad är Far? Far och hållbar utveckling!

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

AffärsCoaching i privata och offentliga organisationer. En praktisk handledning.

AffärsCoaching i privata och offentliga organisationer. En praktisk handledning. Gunnela Westlander, bokanmälan Gunnar Kihlblom: AffärsCoaching i privata och offentliga organisationer. En praktisk handledning. Värmdö: Solid Affärs Coaching. ISBN 978-91-633-8657-2 Coaching är en metod

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Errata plus tillägg till Principbaserad redovisning upplaga 5

Errata plus tillägg till Principbaserad redovisning upplaga 5 Errata plus tillägg till Principbaserad redovisning upplaga 5 Faktaboken. Lägg till följande på sidan 160 i faktarutan om Progressiv avskrivning. Progressiv avskrivning (progressive balance depreciation)

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/172/514 KURSPLAN

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/172/514 KURSPLAN Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/172/514 KURSPLAN Företagsekonomins grunder: Organisationsteori, Marknadsföring, Logistik, Företagande och Affärsutveckling Fundamentals of Business Administration: Organization

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH 1. Ämnesbeskrivning samt mål för utbildningen 1.1 Syfte och mål för utbildningen Syftet med

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Ledning. av företag och förvaltningar. Rolf Lind och Anders Ivarsson Westerberg (red.) Fjärde upplagan FORMER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRÄNDRING SNS FÖRLAG

Ledning. av företag och förvaltningar. Rolf Lind och Anders Ivarsson Westerberg (red.) Fjärde upplagan FORMER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRÄNDRING SNS FÖRLAG Ledning av företag och förvaltningar FORMER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRÄNDRING Rolf Lind och Anders Ivarsson Westerberg (red.) * Fjärde upplagan SNS FÖRLAG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507

Läs mer

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10 Årsredovisning Anna Karin Pettersson 2017-05-22 Lektion 10 Innehåll Introduktion Årsredovisningens delar Finansiell analys (räkenskapsanalys) 2 Litteratur FARs. Samlingsvolym K3 kapitel 3 6, 8 Lärobok,

Läs mer

SYFTE Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom området extern redovisning

SYFTE Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom området extern redovisning KURSPLAN AUKTORISATIONSUTBILDNING STEG 2 EXTERN REDOVISNING MOTSVARANDE 10 HP SYFTE Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom området extern redovisning LÄRANDEMÅL efter genomgången kurs ska följande

Läs mer

Digitalt basläromedel i matte åk 1-3

Digitalt basläromedel i matte åk 1-3 as er ns La n re vå Digitalt basläromedel i matte åk 1-3 15 20 Edimia Education AB 2014 Om Edimia Teamet bakom läromedlet har många års erfarenhet av läromedelsproduktion. Ett team med stor passion och

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer