Bilaga 4 Utkast till utbildningsinnehåll och utbildningsmetod inom skogsnäringen för utrikesfödda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 4 Utkast till utbildningsinnehåll och utbildningsmetod inom skogsnäringen för utrikesfödda"

Transkript

1 Bilaga 4 Utkast till utbildningsinnehåll och utbildningsmetod inom skogsnäringen för utrikesfödda Innehållet har utarbetats i samarbete med presumtiva deltagande entreprenadföretag och Skogsstyrelsen. Övergripande mål: Efter utbildningen ska kursdeltagaren ha fått kunskaper och färdigheter för att klara skötsel av skogsegendom, att kunna ta vara på de potentiella resurser som finns ur ett mångbruksperspektiv och att utveckla och förädla dem till lönsamma produkter. Utbildningen ska också ge kompetens att såväl driva ett eget skogligt tjänsteföretag som att arbeta som skogsvårdare och liknande som anställd i ett skogsentreprenörsföretag. Centralt i utbildningen är att ge kursdeltagarna sådana insikter att de vill verka för ett uthålligt och för naturen skonsamt och hänsynsfullt skogsbruk. Eftersom utbildningens målgrupp är utrikesfödd och har olika kulturella, språkliga och etniska bakgrunder ska utbildningsblocken vara anpassade efter denna förutsättning. Här är en beskrivning av utbildningarnas blockindelning liksom av en tillvalskurs i form av särskilda kursplaner. Dessa fastställs/uppdateras av utbildningens referensgrupp bestående av representanter från regionens skogsnäring (skogsföretagare/entreprenörer) 1. Block - Baskurs i historisk översikt och branschkultur Kursen ska ge insikt i den betydelse skogsindustrin har haft, fortfarande har och hur framtiden i branschen prognostiseras. För att en person med utländsk bakgrund ska kunna integreras i en bransch som är så nordiskt präglad så är det nödvändigt att deltagaren får en omfattande beskrivning av rådande arbetsplatskultur. Studiebesök i skarp miljö personliga möten med entreprenörer och anställda i branschen Terminologi Beskrivning av fysiska förutsättningar Jämställdhetsintegrering Branschens förväntningar Tekniköversikt Kursen är en introduktion till övriga utbildningsblock.

2 2. Baskurs IT, studieteknik Kursen skall ge kunskaper i IT-teknik och studieteknik. I kurserna ingår att kunna använda modern teknologi som pedagogiska hjälpmedel. Studerande skall efter genomförda kurser: - kunna lägga upp sina studier på effektivt sätt utifrån sina egna förutsättningar - kunna använda webbaserad plattform för distansstudier Studieteknik, Distansstudieteknik, datorbaserade övningar, egna arbetsuppgifter såväl praktiska som teoretiska. 3. Baskurs i jämställdhetsintegrering Kursen skall ge deltagarna kunskaper i jämställdhetsarbete och svensk jämställdhetslagstiftning. Kvinnligt och manligt? Maktordning i ett historiskt perspektiv, systematiskt jämställdhetsarbete på arbetsplatser och i arbetslaget, forskning kring vinster med jämställdhetsintegrerade arbetsplatser, jämställdhetsplaner, praktiskt arbete/effektivitet mm för kvinnor/mäns arbetssituation i skogsnäringen. 4. Baskurs skogsekologi Kursen skall ge grundläggande kunskaper om skogslandskapets funktioner, vårt skogsbruks påverkan på miljön känslighet för skador, bristfaktorer i landskapet, hur ett hållbart skogsbruk ska kunna bedrivas samt bedömning av höga naturvärden i skogsmarken. Deltagaren skall efter genomförda kurs: - ha insikt i skogsekosystems struktur/funktion - ha insikt i fundamentala markprocesser och tolka markprofiler - ha insikt i kunskap om våra biotoptyper och allmänna skogsarter - ha insikt i hur våra skogar formats till vad de är idag - kunna förstå och känna till trängda eller hotade biotoper och arter - Skoglig marklära - Art- och Biotopkunskap - Skogshistoria - Trängda eller hotade arter och biotoptyper

3 5. Baskurs skogsskötsel Kursen skall ge grundläggande kunskaper om olika typer av skogsvårdsåtgärder (hyggesrensning, markberedning, sådd, plantering, röjning ) olika typer av avverkningsåtgärder (gallring, timmerställning, slutavverkning, alternativa metoder) markvårdsåtgärder (markavvattning, vitaliseringskalkning, askåterföring, gödsling) samt natur- och kulturhänsyn i samband med skogs- och markvårdsåtgärder Den studerande skall efter slutförd kurs kunna utföra alla förekommande typer av röjningsarbeten med röjmotorsåg känna till förekommande gallringmetoder och förkommande konventionella slutavverkningsmetoder ha insikt i de vanligare förekommande markvårdsåtgärderna (markavvattning, markberedning, kalkning, gödsling och askåterföring ) ha insikt i hänsyns -/certifieringskrav eller policyprogram känna till vanligare skadegörare och klimatskador och åtgärder för att begränsa dessa - Markberedning - Självsådd, sådd - Konventionell plantproduktion - Lövplantproduktion - Plantering - Röjning - Gallring - Timmerställning, fröträdställning - Slutavverkning - Kontinuitetsskogsbruk - Vitaliseringskalkning, askåterföring - Gödsling - Markavvattning - Natur- och kulturmiljövård - Studiebesök till olika skogsförvaltningar. 6. Baskurs skogsteknik och logistik Mål Kursen skall ge grundläggande kunskaper i hantering av motor- och röjmotorsåg, om hur redskapen används och fungerar. Efter utbildning skall deltagaren kunna redogöra för motor- och röjmotorsågens konstruktion

4 kunna utföra daglig tillsyn och periodiskt underhåll kunna utföra alla aktuella arbetsuppgifter med motor- och röjsåg kunna utföra skärpning av motorsågkedja och röjklinga ha kännedom om aktuella mätinstrument förstå de ekonomiska fördelarna med planerad service och underhåll ha kunskap om maskinell avverkning med skördare ha kunskap om terrängtransport av virke ha kunskap om hur skador på mark och bestånd skall undvikas ha kunskap om arbetsväxling och hur ett arbetslag för mekaniserad avverkning fungerar ha kunskap om transporter av farligt gods inom skogsbruk motsvarande ADR- intyg ha kunskap om hur man förebygger risker i såväl arbete med småredskap som med skogsmaskiner, samt kunna tillämpa aktuella ergonomiska och säkerhetsmässiga föreskrifter liksom aktuella miljöföreskrifter Innehåll - Motorsågens/ röjmotorsågens konstruktion/ funktion - Arbetsteknik vid motorsåg (fällning, kvistning, upparbetning) - Arbetsteknik med röjmotorsåg - Driv- och smörjmedel - Säkerhet och miljö - Övning i manuell ungskogsröjning. Planering/genomförande/uppföljning - Manuell gallring. Planering/genomförande/uppföljning - Manuell fällning grova träd - Studiebesök till kommersiella avverkningar av olika slag med olika typer av maskiner och drivningssystem. - Praktiska redovisningar. Kursen motsvarar den behörighetsgivande gymnasiekursen Motor och Röjmotorsåg. 7. Baskurs entreprenörskap Deltagaren ska ha fått insikt i företagsformer, affärsidé, investerings- och lönsamhetskalkylering, risk- och känslighetsanalys, kapitalbehov och finansiering, verksamhets- och resultatplanering, budgetering, bokföring, ekonomisk resultatuppföljning), kalkylering marknadsföring (nätverksbyggande, olika metoder för marknadsföring, marknadsanalys, planering och uppföljning)

5 med flera områden Deltagaren skall efter slutförd kurs: kunna grovt redogöra för aktuella bestämmelser vad gäller småförtagande och relevant affärsverksamhet kunna grovt redogöra för aktuella bestämmelser vad gäller arbetsgivaransvar, arbetsrätt och arbetsmiljö kunna redogöra för olika företagsformer kunna beskriva ett företag utifrån dess företagsform, intressenter, organisation, verksamhet, ekonomisk omsättning och redovisad lönsamhet kunna redogöra för affärsidéns betydelse för ett företagande kunna grovt tillämpa metoder för kalkylering kunna grovt tillämpa metoder för årsbudgetering kunna grovt tillämpa metoder för kontering och årlig bokföring, resultatredovisning och deklaration, samt för ekonomisk resultat- och verksamhetsuppföljning på längre sikt känna till tillämpa principer och metoder för marknadsföring ha insikt i upprättande och uppföljning av en marknadsföringsplan ha kunskap i att driva ett mindre skogligt företag - Ekonomiska grundbegrepp - Företagsformer, organisationskunskap - Affärsidé, Produktutveckling - Investerings- och lönsamhetskalkylering - Kapital- och finansieringsfrågor - Risk- och sårbarhetsbedömning - Resultatplanering - Budgetering - Bokföring, Resultatredovisning - Deklaration, Beskattning - Verksamhets- och resultatuppföljning - Marknadsföring 8. Tillvalskurs Kursen skall ge praktiska kunskaper om skogsmaskiners konstruktion, användning och arbetssätt, service och underhåll, om virkestransport med skotare/ skogstraktor. - Tillsyn, service och justering av basmaskin/ skogsmaskin - Tillsyn och kontroll före, under och efter körning - Enklare felsökning och reparation av skogsmaskin - Körningsteknik skotare - Lastningsteknik - Sortimentslogistik

6 - Studiebesök till kommersiella avverkningar av olika slag med olika typer av maskiner och drivningssystem - Simulatorövningar för skotare - Övningsgårdskörning - Terrängkörning på övningsbana - Lastningsövningar med virke - Tillämpad uttransport av virke Metod: Samtliga utbildningsmoment skall ha en anpassning till deltagarnas speciella förutsättningar vad gäller språk, förmåga att läsa och skriva samt funktionsnedsättningar som kan förekomma. Vidare skall jämställdhetsperspektivet vara ett genomgående tema för all undervisning. Föreläsningar spelas in och sänds på webben för att möjliggöra repetition vid ett flertal tillfällen Lokala instruktörer i varje medverkan kommun som leder praktikarbetet och underlättar teoretiska studier Praktik i alla moment med speciellt utbildade instruktörer (minst 50 % av tiden) Tid för egen studier Utbildningstid och projekt medverkan/deltagare: 12 månader.

Löne- och ekonomiadministratör

Löne- och ekonomiadministratör Denna utbildning ger möjlighet till utökat stöd till dig som studerar. Det innebär att om du har ett funktionshinder eller behöver utökat stöd i ditt lärande finns särskilda resurser att tillgå. Trenden

Läs mer

JOHANNA HULTBERG, MÖLNLYCKEAKADEMIEN 2012-2014

JOHANNA HULTBERG, MÖLNLYCKEAKADEMIEN 2012-2014 Denna utbildning ger möjlighet till utökat stöd till dig som studerar. Det innebär att om du har en funktionsnedsättning eller behöver utökat stöd i ditt lärande finns särskilda resurser att tillgå. Om

Läs mer

Löne- och ekonomikonsult

Löne- och ekonomikonsult Allt fler företag och organisationer lägger ut löne- och redovisningsfunktionerna på entreprenad på externa byråer, vilket ökar efterfrågan på kunniga löne- och ekonomikonsulter med ny kompetens. En löne-

Läs mer

Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning

Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning 1 Innehåll Kort om yrkeshögskoleutbildning... 3 Arbetslivsanknytning... 3 LIA - Lärande i arbete... 3 Kursmål för LIA 1 och 2...

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Marknadsföring och försäljning

Marknadsföring och försäljning är centrala delar i de flesta kommersiella verksamheter. Den här marknadsinriktade säljutbildningen var den första i sitt slag i Sverige att klassas som KY-utbildning och startades redan på 90-talet. Den

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Utbildningens övergripande mål

Utbildningens övergripande mål Har du planer på att kliva in i säkerhetsbranschen? Risk Management är en svåröverträffad utbildning som ger en både bred och gränsöverskridande grund för att kunna arbeta som såväl säkerhetssamordnare

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Skogens och skogsbrukets klimatanpassning verktyg för beslutsstöd och visualisering. Sammanställning av grupparbeten

Skogens och skogsbrukets klimatanpassning verktyg för beslutsstöd och visualisering. Sammanställning av grupparbeten Skogens och skogsbrukets klimatanpassning verktyg för beslutsstöd och visualisering Stockholm Waterfront Congress Centre 22 november 2012 Sammanställning av grupparbeten Mistra-SWECIA, som är ett tvärvetenskapligt

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Produktions- och projektledare Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag Eventarrangör Marknadskommunikatör Marknadsförare, säljare Projektledare,

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Kursplaner för grundkurs och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus

Kursplaner för grundkurs och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus Kursplaner för grundkurs och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus 1. Definitioner och gemensamma krav Huvudman Länsstyrelsen i respektive län är huvudman för kurserna. Huvudmannen har

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Svensk PEFC Skogsstandard

Svensk PEFC Skogsstandard Svenska PEFC ek för Svensk PEFC Skogsstandard PEFC SWE 002:3 Innehåll Svensk PEFC skogsstandard... 4 1 Introduktion... 4 2 Skogsskötselstandard... 5 2.1 Aktivt, ekonomiskt skogsbruk... 5 2.2 Skogsbränsle...

Läs mer

Offentlig upphandlare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Offentlig upphandlare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Offentlig upphandlare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Vill du arbeta med både juridik och ekonomi? Tycker du dessutom om att leda projekt? Då är utbildningen till Offentlig upphandlare

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

Svensk PEFC Entreprenörsstandard

Svensk PEFC Entreprenörsstandard Svenska PEFC ek för Svensk PEFC Entreprenörsstandard PEFC SWE 003:3 Innehåll Svensk PEFC Entreprenörsstandard... 3 1 Introduktion... 3 1.1 Avverkningsentreprenörer... 3 1.2 Skogsvårdsentreprenörer... 3

Läs mer

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Redovisningskonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Metodutvecklare för Hållbar produktutveckling

Metodutvecklare för Hållbar produktutveckling Metodutvecklare för Hållbar produktutveckling - Utbildning med syfte att integrera socialt ansvarstagande och miljöaspekter i produktutvecklingsprocessen för industrin Distansutbildning på 1 år 210 Yrkeshögskolepoäng

Läs mer

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB 1 Utbildningsplan Denna utbildningsplan godkändes av KY-myndigheten 2003-05-09. Utbildningen följer i princip denna plan, men förbättringar införs kontinuerligt. 1. Utbildningens namn/inriktning och omfattning

Läs mer

AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL. Consensus Utbildning AB

AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL. Consensus Utbildning AB AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL Consensus Utbildning AB Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, SAUF, intygar härmed att kvalitetssystemet hos ovan nämnda företag har undergått granskning och befunnits

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer