EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 29 februari 2008 (18.3) (OR. en) 7486/08 PESC 319 COARM 20 NOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 29 februari 2008 (18.3) (OR. en) 7486/08 PESC 319 COARM 20 NOT"

Transkript

1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 29 februari 2008 (18.3) (OR. en) 7486/08 PESC 319 COARM 20 NOT från: till: Ärende: Sekretariatet Delegationerna Användarguide för EU:s uppförandekod för vapenexport För delegationerna bifogas den uppdaterade versionen av användarguiden för EU:s uppförandekod för vapenexport, enligt överenskommelsen under mötet den 22 februari 2008 i arbetsgruppen för frågor som rör export av konventionella vapen. 7486/08 ML/mr 1

2 ANVÄNDARGUIDE FÖR EUROPEISKA UNIONENS UPPFÖRANDEKOD FÖR VAPENEXPORT Orienterande not Alla medlemsstater har enats om att tillämpa EU:s uppförandekod för vapenexport vid prövning av ansökningar om export av varor som är upptagna i EU:s godkända gemensamma militära förteckning. Syftet med uppförandekoden är också att förbättra informationsutbytet mellan medlemsstaterna och att öka förståelsen för varandras exportkontrollpolitik. Användarguiden är avsedd att hjälpa medlemsstaterna att tillämpa uppförandekoden. Den ersätter inte på något sätt uppförandekoden, men sammanfattar de riktlinjer för tolkning av kriterierna och det genomförande av tillämpningsbestämmelserna som medlemsstaterna har enats om. Den är i första hand avsedd att användas av tjänstemän som handlägger exportlicenser. Användarguiden kommer att uppdateras regelbundet. Den senaste versionen kommer att finnas tillgänglig på webbsidan för säkerhetsrelaterade exportkontroller på rådets webbplats. 7486/08 ML/mr 2

3 Innehåll Sida KAPITEL 1 UNDERRÄTTELSER OM AVSLAG OCH SAMRÅD... 5 Inledning... 5 Avsnitt 1: Definition av avslag... 6 Avsnitt 2: Information som ska lämnas om avslag... 8 Avsnitt 3: Återkallande av underrättelser om avslag Avsnitt 4: Förfaranden för underrättelser om avslag och samråd KAPITEL 2 PRAXIS FÖR UTFÄRDANDE AV LICENSER Avsnitt 1: Bästa praxis för slutanvändarintyg Avsnitt 2: Prövning av ansökningar om införlivande och återexport Avsnitt 3: Kontroll efter avlastning Avsnitt 4: Export av utrustning som är underkastad kontroll för användning vid humanitära insatser Avsnitt 5: Definitioner KAPITEL 3 RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KRITERIERNA Inledning till bästa praxis avseende samtliga kriterier Avsnitt 1: Bästa praxis för tolkning av kriterium Avsnitt 2: Bästa praxis för tolkning av kriterium Avsnitt 3: Bästa praxis för tolkning av kriterium Avsnitt 4: Bästa praxis för tolkning av kriterium Avsnitt 5: Bästa praxis för tolkning av kriterium Avsnitt 6: Bästa praxis för tolkning av kriterium Avsnitt 7: Bästa praxis för tolkning av kriterium Avsnitt 8: Bästa praxis för tolkning av kriterium KAPITEL 4 ÖPPENHET Avsnitt 1: Krav på överlämnande av information till EU:s årliga rapport Avsnitt 2: Gemensam mall för den information som ska ingå i nationella rapporter Avsnitt 3: Internetadresser för nationella rapporter om vapenexport /08 ML/mr 3

4 KAPITEL 5 ANSLUTNING TILL UPPFÖRANDEKODEN Avsnitt 1: Förteckning över anslutande parter, kontaktpunkter och ytterligare information om deras anslutning KAPITEL 6 EU:S GEMENSAMMA MILITÄRA FÖRTECKNING BILAGA FORMULÄR 1 Underrättelse om avslag enligt EU:s uppförandekod FORMULÄR 2 Ändring eller återkallande av en underrättelse om avslag enligt uppförandekoden FORMULÄR 3 Underrättelse om avslag på ansökan om registrering som vapenförmedlare /08 ML/mr 4

5 KAPITEL 1 UNDERRÄTTELSER OM AVSLAG OCH SAMRÅD Inledning I tillämpningsbestämmelse 3 i uppförandekoden föreskrivs att medlemsstaterna ska översända utförlig information om de licensansökningar som har avslagits, tillsammans med en förklaring av varför ansökan avslagits. Utbyte av information om avslag är ett av de viktigaste medlen för att uppnå syftet med medlemsstaternas exportkontrollpolitik och göra den mer enhetlig. Syftet med detta kapitel är att klargöra medlemsstaternas ansvar på detta område. I kapitlet beaktas också att medlemsstaterna den 23 juni 2003 enades om att pröva om licensansökningar för särskilda förmedlingstransaktioner överensstämmer med bestämmelserna i koden. 7486/08 ML/mr 5

6 Avsnitt 1: Definition av avslag I tillämpningsbestämmelse 3 i uppförandekoden föreskrivs följande: "En ansökan om licens ska anses ha avslagits när medlemsstaten har vägrat att tillåta den faktiska försäljningen eller... den fysiska exporten av den berörda krigsmaterielen, om försäljning i annat fall skulle ha ägt rum, eller när den har vägrat att tillåta det relevanta avtalets ingående. ett anmälningspliktigt avslag [kan], i enlighet med nationella förfaranden, innefatta avslag på en ansökan om tillstånd att inleda förhandlingar eller ett nekande svar på en formell inledande förfrågan om en särskild beställning." För närvarande skiljer sig praxis åt mellan medlemsstaterna när företagen vänder sig till de statliga myndigheterna för att få exporttillstånd. Några medlemsstater behandlar inte en begäran från ett företag förrän det ansöker om formell exportlicens. I andra medlemsstater är handläggningen mer informell, och företagen får tidiga och icke bindande uppgifter om huruvida en föreslagen transaktion kommer att få tillstånd eller inte Antingen ett företags ansökan om en eventuell export görs på ett tidigt stadium i försäljningsprocessen eller strax före mottagandet av en exportorder, måste ansökan uppfylla vissa formella krav innan ett formellt svar kan ges och, om svaret är negativt, anmälas som ett avslag av den statliga myndigheten. Om det saknas vissa faktauppgifter kan en ansökan endast diskuteras på grundval av antaganden i stället för att behandlas som en ansökan av den behöriga myndigheten. En ansökan per telefon eller ett kort e-postmeddelande med allmän information eller frågor skulle därför inte kunna innebära att myndigheten kan godkänna eller avslå en viss affär Ett avslag ska meddelas när den statliga myndigheten har avslagit en skriftlig ansökan om exportgodkännande (e-post, fax eller brev) som är tillräckligt detaljerad för att kunna ge den behöriga myndigheten den information som är nödvändig för att kunna fatta ett beslut. Åtminstone följande uppgifter måste ingå i den skriftliga ansökan: 7486/08 ML/mr 6

7 Mottagarland. Fullständig beskrivning av de berörda varorna, inbegripet kvantitet och, när det är lämpligt, tekniska specifikationer. Köpare (med angivande av om köparen är ett statligt organ, en del av de väpnade styrkorna, paramilitära styrkor eller en privat fysisk eller juridisk person). Föreslagen slutanvändare En underrättelse om avslag bör också utfärdas vid följande tillfällen: En medlemsstat återkallar en befintlig exportlicens. En medlemsstat avslår en exportlicens som omfattas av kodens tillämpningsområde, och har redan översänt en underrättelse om avslag som avser detta avslag inom ramen för andra internationella exportkontrollsystem. En medlemsstat har vägrat godkänna en exporttransaktion som har bedömts vara i huvudsak identisk med en transaktion som en annan medlemsstat tidigare har vägrat godkänna och anmält som avslag. En särskild bedömning ska göras av de tekniska specifikationerna, kvantiteterna och volymerna, kunder och slutanvändare av de berörda varorna för att beslut ska kunna fattas om en transaktion är "i huvudsak identisk" med en annan eller inte Däremot bör i följande situation en underrättelse om avslag inte utfärdas: En ansökan om godkännande har inte lämnats in skriftligt eller har inte innehållit all den information som krävs enligt punkt ovan Om en licens vägras på grundval av att den nationella politiken är strängare än den som krävs enligt koden, kan en underrättelse om avslag utfärdas "enbart för kännedom". Sådana underrättelser om avslag kan föras in i den centrala databasen av sekretariatet, men de ska i så fall vara deaktiverade. 7486/08 ML/mr 7

8 Avsnitt 2: Information som ska lämnas om avslag För att systemet med underrättelser om avslag ska kunna fungera är det nödvändigt att all relevant information ges när ett avslag anmäls, så att denna information kan beaktas av andra medlemsstater när de utformar sin exportkontrollpolitik. Därför finns i detta avsnitt harmoniserade formulär för underrättelser om avslag på ansökningar om export- och förmedlingslicenser (förlaga till formulär 1 i bilagan) och för ändring och återkallande av underrättelser om avslag (förlaga till formulär 2 i bilagan) Beskrivning av denna information följer nedan. Identifieringsnummer Standardregistreringsnummer tilldelat av den utfärdande medlemsstaten i följande format: Standardakronym för att identifiera systemet (EUARMS)/akronym för utfärdande land (två bokstäver)/år (4 siffror)/serienummer (3 siffror). Exempel: EUARMS/PT/2005/007, EUARMS/ES/2003/168. Slutligt mottagarland Land där (enligt information från det exporterande landet) slutanvändaren finns. Datum för underrättelsen Datum för meddelandet till EU-parterna om beslutet om avslag eller om ändring eller återkallande av ett avslag. 7486/08 ML/mr 8

9 Kontaktuppgifter för mer information Namn på samt telefonnummer, faxnummer och e-postadress till en person som kan ge ytterligare information. Kort varubeskrivning Tekniska specifikationer som möjliggör en jämförande bedömning. Om det är nödvändigt för detta ändamål bör tekniska parametrar anges. Den fransk/engelska förteckningen över tekniska termer (som ska utarbetas) bör användas vid behov. Dessutom kan följande frivilliga uppgifter lämnas: Kvantitet. Värde. Varutillverkare. Hänvisning till kontrollförteckningen Identifiering av numret på den anmälda varan enligt den senast godkända versionen av EU:s gemensamma militära förteckning (med undernummer i förekommande fall), eller enligt förteckningen över varor med dubbla användningsområden (ge officiell hänvisning), för varor där information om underrättelser om avslag ska lämnas enligt tillämpningsbestämmelse 6 i uppförandekoden. Meddelad slutanvändning Information om den avsedda användningen av den anmälda varan (t.ex. reservdel för..., införlivande i..., användning som...). Om det är en leverans till ett projekt, bör projektets namn anges. 7486/08 ML/mr 9

10 Mottagare och slutanvändare Denna information bör vara så detaljerad som möjligt för att en jämförande bedömning ska kunna göras. Namn/adress/land/telefonnummer/faxnummer/e-postadress bör lämnas i separata fält. Skäl till underrättelse om avslag/ändring/återkallande För avslag ska tillämpliga kriterier i EU:s uppförandekod för vapenexport anges här. Om de relevanta kriterierna består av flera "sektioner" (t.ex. 7 a, b, c och d), ska det anges vilken eller vilka som är relevanta. För ändring eller återkallande av en underrättelse bör en kort förklaring läggas till, t.ex. upphävande av embargo, ersättning genom underrättelse X etc. Ytterligare anmärkningar All ytterligare information som kan vara till nytta för andra medlemsstater i deras bedömning. Frivilligt. Varornas ursprungsland Det land från vilket de förmedlade varorna exporteras. Denna kategori bör endast fyllas i för underrättelser av avslag som gäller förmedlingslicenser. Förmedlarens namn och adressuppgifter Namn, företagsadress(er), land, telefonnummer, faxnummer och e-postadress(er) för de förmedlare vars ansökan om licens har avslagits. Denna kategori bör endast fyllas i för underrättelser av avslag som gäller förmedlingslicenser. 7486/08 ML/mr 10

11 Information som ska ändras Specificera vilken punkt i den ursprungliga underrättelsen som ska ändras. Ny information Nytt innehåll i den ändrade punkten. Datum då ändringen eller återkallandet får verkan Det datum då beslutet om ändring eller återkallande av avslaget får verkan I enlighet med överenskommelsen enligt artikel 5 i rådets gemensamma ståndpunkt 2003/468/GUSP om kontroll av vapenförmedling kommer medlemsstaterna att utbyta information om bland annat avslag på ansökningar om registrering (vid behov). Bifogade formulär 3 är ett harmoniserat meddelandeformulär för underrättelser om avslag på ansökningar om registrering som vapenförmedlare. 7486/08 ML/mr 11

12 Avsnitt 3: Återkallande av underrättelser om avslag Syftet med en underrättelse om avslag är att den ska ge information om en medlemsstats exportkontrollpolitik, som andra stater sedan bör kunna ta hänsyn till när de fattar beslut om sina egna exportlicenser. Visserligen är det inte möjligt att en medlemsstats samlade underrättelser om avslag vid varje tidpunkt fullständigt skulle återspegla dess exportkontrollpolitik, men medlemsstaterna kan i alla fall se till att informationen är aktuell genom att i förekommande fall återkalla underrättelser om avslag Återkallanden ska sändas som meddelanden på Coreunätet så snart som möjligt efter det att beslutet om återkallande har fattats och under alla omständigheter senast tre veckor efter beslutet. Medlemsstaten ska använda sig av formulär 2 (se bilagan) för detta Medlemsstaterna ska årligen se över sina befintliga underrättelser om avslag och återkalla underrättelser när en förändring i den nationella uppfattningen innebär att de inte längre är relevanta (uppdatering) och i syfte att undvika flera underrättelser om i huvudsak identiska transaktioner (städning), så att endast de underrättelser som är mest relevanta för den nationella exportkontrollpolitiken finns kvar Återkallanden ska även göras under följande omständigheter: En medlemsstat beviljar en exportlicens för en transaktion som är "i huvudsak identisk" med en transaktion som tidigare fått avslag. I det fallet ska de underrättelser om avslag som medlemsstaten tidigare utfärdat återkallas. När ett vapenembargo har upphävts. I detta fall ska medlemsstaterna återkalla de avslag som uteslutande grundade sig på vapenembargot inom en månad efter embargots upphävande. En medlemsstat beslutar att en licens som den tidigare har återkallat ska beviljas på nytt (se avsnitt första punktsatsen) Medlemsstaterna behöver inte återkalla underrättelser om avslag som utfärdats mer än tre år tidigare. Rådets generalsekretariat kommer automatiskt att deaktivera dessa underrättelser i den centrala databasen (se punkt 1.4.8). Trots att underrättelserna är deaktiverade kommer de att finnas kvar i databasen. 7486/08 ML/mr 12

13 Avsnitt 4: Förfaranden för underrättelser om avslag och samråd Exportlicenser Underrättelser om avslag: spridning När en ansökan om licens för vapenexport eller vapenförmedling avslås ska medlemsstaten sända ut underrättelsen om avslag senast en månad efter det att licensansökan har avslagits Medlemsstaterna ska sända underrättelser om avslag till alla andra medlemsstater och därvid använda formulär 1. Alla fält ska fyllas i; i annat fall ska det förklaras varför ett fält inte är relevant. Rådets generalsekretariat kommer inte att införa ofullständiga underrättelser i databasen Alla underrättelser om avslag, återkallanden och ändringar ska vara avfattade på antingen engelska eller franska. De ska sändas ut till alla medlemsstater genom Coreu (en kopia av meddelandet sänds automatiskt till rådets generalsekretariat). Sekretessgraden bör vara "Restreint". Prioriteringen bör vara "Normal". Underrättelser om avslag: hantering och lagring Rådets generalsekretariat kommer att upprätthålla en central databas för underrättelser om avslag på ansökningar om exportlicens. Detta kommer inte att hindra medlemsstaterna från att ha sina egna databaser. Den centrala databasen är en resurs som alla medlemsstater kan utnyttja. Denna databas kommer att göra det möjligt för medlemsstaterna att söka i alla fält som rör underrättelser om avslag (land som utfärdat underrättelsen om avslag, mottagarland för utrustningen, kriterier för avslag, beskrivning av varorna, m.m.) eller en kombination av olika fält. Databasen kommer att göra det möjligt att sammanställa statistik på grundval av dessa fält Informationen i databasen har sekretessgraden "Restreint" och ska behandlas i enlighet med detta av alla medlemsstater och rådets generalsekretariat. Den ska vara på engelska. Om informationen lämnas på franska kommer rådets generalsekretariat att sörja för en översättning till engelska. I detta syfte ska medlemsstaterna upprätta en förteckning över tekniska termer. 7486/08 ML/mr 13

14 1.4.6 Rådets generalsekretariat kommer att kontrollera varje formulär 1 för underrättelse om avslag för att försäkra sig om att det innehåller alla väsentliga uppgifter. Om det är fullständigt kommer det att införas i den centrala databasen. Om väsentliga uppgifter har utelämnats kommer generalsekretariatet att begära dessa uppgifter av den medlemsstat som utfärdat underrättelsen om avslag. Underrättelser om avslag kommer inte att införas i databasen förrän åtminstone följande uppgifter har erhållits: Identifieringsnummer. Mottagarland. En kort beskrivning av varorna (med motsvarande nummer i kontrollförteckningen). Meddelad slutanvändning. Mottagarens namn och land, eller slutanvändarens om denne inte är identisk med mottagaren (med angivande av om köparen är ett statligt organ, polisen, armén, flottan eller flygvapnet, en paramilitär styrka eller en privat fysisk eller juridisk person eller, om avslaget grundar sig på kriterium 7, namnet på den fysiska eller juridiska personen). Orsakerna till avslaget (dessa bör omfatta inte endast kriterienumret/-numren utan även de faktorer på vilka bedömningen bygger). Datum för avslaget (eller information om datumet då avslaget får verkan, såvida det inte redan har trätt i kraft) Om rådets generalsekretariat mottar ett formulär 2-meddelande om återkallande av en underrättelse om avslag kommer det att avlägsna denna underrättelse om avslag från den centrala databasen. Om rådets generalsekretariat mottar ett formulär 2-meddelande om ändring av uppgifterna i en underrättelse om avslag kommer det att göra den begärda ändringen, förutsatt att de nya uppgifterna överensstämmer med den godkända utformningen Rådets generalsekretariat kommer regelbundet varje månad att kontrollera att ingen av de aktiva underrättelserna om avslag i den centrala databasen för underrättelser om avslag är mer än tre år gammal. Alla underrättelser om avslag som är mer än tre år gamla ska deaktiveras, men informationen kommer att finnas kvar i databasen Till dess att distanstillträde till en säker databas blir möjligt kommer rådets generalsekretariat den första eller en av de första arbetsdagarna i månaden, via utsedda personer vid de ständiga representationerna i Bryssel, att sända medlemsstaterna en cd-romskiva med den senaste versionen av databasen. Lämpliga säkerhetsförfaranden kommer att följas. 7486/08 ML/mr 14

15 Samrådsförfaranden När medlemsstaterna överväger att bevilja en exportlicens bör de konsultera databasen för att se om en annan medlemsstat har vägrat bevilja en i huvudsak identisk transaktion och i så fall samråda med den eller de medlemsstater som utfärdat avslaget Om en medlemsstat inte är säker på huruvida en underrättelse om avslag i den centrala databasen gäller en "i huvudsak identisk transaktion", ska den inleda samråd för att klargöra situationen En begäran om samråd ska skickas via Coreu på engelska eller franska och riktas till den medlemsstat som utfärdat underrättelsen om avslag, med kopior till alla övriga medlemsstater. Meddelandet ska ha följande utformning: "[Member State X] would be grateful for further information from [Member State Y] on EU Code of Conduct denial notification [identification number and destination concerned], as we are considering a relevantly similar licence application. Under the Users' Guide of the Code of Conduct, we hereby request a response on or before [deadline date]. It will be considered that there has been no response unless we receive a reply by this date. For further information please contact [name, telephone number, address]." Tidsfristen är tre veckor från och med den dag då begäran om samråd översänts, om parterna inte kommit överens om något annat. Om den tillfrågade medlemsstaten inte har svarat inom denna tid ska det anses att den inte har några invändningar mot licensansökan Om en medlemsstats avslag grundade sig på information från underrättelsetjänsten får den formulera svaret på följande sätt: "Avslaget grundade sig på information från känsliga källor". Den medlemsstat som inlett samråd ska då i normalfallet avstå från att begära ytterligare detaljer om informationskällan. 7486/08 ML/mr 15

16 Den tillfrågade medlemsstaten får inom treveckorsperioden begära en ytterligare förlängning på en vecka. Denna begäran ska sändas så snart som möjligt Det inledande samrådet ska genomföras på det sätt som anges ovan, men medlemsstaterna får gemensamt fritt komma överens om formen för det fortsatta samrådet. Den tillfrågade medlemsstaten bör dock ge en fullständig redogörelse för skälen till avslaget EU-medlemsstaterna ska behandla sådana avslag och samråd konfidentiellt. De ska hantera dem på ett lämpligt sätt och inte utnyttja dem till sin kommersiella fördel. När samrådet har avslutats Den medlemsstat som har inlett samrådet ska underrätta alla övriga medlemsstater, genom Coreu, om sitt beslut beträffande licensansökan och lämna en kortfattad motivering till beslutet. Den medlemsstat som har inlett samrådet bör sända denna underrättelse inom tre veckor efter att beslutet har fattats. 7486/08 ML/mr 16

17 Licenser för förmedling, transitering eller omlastning och för immateriella överföringar av teknik Alla ovanstående förfaranden för spridning, hantering och lagring av underrättelser om avslag, samråd samt åtgärder efter samråd (punkterna ) bör också följas när det gäller underrättelser om avslag på licenser för förmedling, licenser för transitering och omlastning och licenser för immateriella överföringar av teknik Alla medlemsstater som har lagar om förmedling och som tillämpar ett licenssystem för förmedlingstransaktioner, bör lämna underrättelser om avslag på samma sätt som när det gäller avslag på ansökningar om exportlicens, i överensstämmelse med, och i den omfattning som tillåts enligt, nationell lagstiftning och praxis. Underrättelser om avslag på ansökningar om förmedlingslicens bör registreras i en särskild databas av rådets generalsekretariat, som då cirkulerar den en gång i månaden, tillsammans med databasen med underrättelser om avslag på ansökningar om exportlicens. 7486/08 ML/mr 17

18 KAPITEL 2 PRAXIS FÖR UTFÄRDANDE AV LICENSER Avsnitt 1: Bästa praxis för slutanvändarintyg Det finns gemensamma centrala uppgifter som ska anges i ett slutanvändarintyg, när ett sådant krävs av en medlemsstat, beträffande export av varor som finns upptagna i EU:s gemensamma militära förteckning. Det finns också vissa uppgifter som en medlemsstat kan kräva efter eget gottfinnande Minst följande uppgifter ska anges i slutanvändarintyget: Uppgifter om exportören (åtminstone namn, adress och företagets namn). Uppgifter om slutanvändaren (åtminstone namn, adress och företagets namn). När det gäller export till ett företag som återförsäljer varor på den lokala marknaden, kommer företaget att anses vara slutanvändare. Det land som är slutdestination. En beskrivning av de varor som exporteras (typ, kännetecken) eller hänvisning till det avtal som har ingåtts med myndigheterna i det land som är slutdestination. Kvantitet av och/eller värde på de exporterade varorna. Slutanvändarens namnteckning, namn och ställning. Slutanvändarintygets datum. Klausul om slutanvändning och/eller om förbud mot återexport, i förekommande fall. Uppgift om varornas slutanvändning. 7486/08 ML/mr 18

19 En förpliktelse, vid behov, om att de exporterade varorna inte kommer att användas för andra ändamål än det angivna. En förpliktelse, vid behov, om att varorna inte kommer att användas för utveckling, tillverkning eller användning av kemiska eller biologiska vapen eller kärnvapen eller till missiler som kan bära sådana vapen Bland annat följande uppgifter kan en medlemsstat kräva efter eget gottfinnande: En klausul om förbud mot återexport av varor som omfattas av slutanvändarintyget. En sådan klausul kan bland annat innehålla ett kategoriskt förbud mot återexport, föreskriva att återexport kommer att förutsätta skriftligt avtal med myndigheterna i det ursprungliga exportlandet, medge återexport utan förhandstillstånd från myndigheterna i exportlandet till vissa länder som fastställs i slutanvändarintyget. Fullständiga uppgifter, i förekommande fall, om mellanhanden. Om slutanvändarintyget kommer från regeringen i det land för vilket varorna är avsedda, kommer intyget att verifieras av exportlandets myndigheter för att kontrollera att namnteckningen är äkta och att undertecknaren har befogenhet att göra åtaganden på regeringens vägnar. Ett åtagande från den slutliga mottagaren att på begäran lämna ett intyg till de exporterande staten om att leveransen har mottagits. 7486/08 ML/mr 19

20 Avsnitt 2: Prövning av ansökningar om införlivande och återexport Liksom i samband med alla licensansökningar ska medlemsstaterna fullt ut tillämpa uppförandekoden på licensansökningar för varor som förutsätts komma att införlivas med produkter för återexport. När sådana ansökningar prövas kommer medlemsstaterna dock också att beakta bland annat i) exportkontrollpolitiken och effektiviteten i systemet för exportkontroll i det införlivande landet, ii) hur betydelsefullt deras försvars- och säkerhetsförhållande är till det landet, iii) varornas relevans och betydelse jämfört med de varor som de ska införlivas med och jämfört med varje slutanvändning av de färdiga produkterna som kan väcka farhågor, iv) hur enkelt varor eller väsentliga delar av dem kan avlägsnas från de varor med vilka de har införlivats, v) den permanenta enhet dit varorna ska exporteras. 7486/08 ML/mr 20

21 Avsnitt 3: Kontroll efter avlastning Även om tyngdpunkten fortfarande ligger på kontroller under fasen med förhandstillstånd, kan kontroll efter avlastning vara ett viktigt verktyg för att effektivisera nationell vapenexportkontroll. Åtgärder efter avlastning, t.ex. inspektioner på plats eller intyg om mottagen leverans, är särskilt användbara verktyg som kan bidra till att förhindra avledning inom köparlandet eller återexport på oönskade villkor. För att kunna utbyta tillgänglig information på frivillig grund uppmanas de medlemsstater som genomför kontroll efter avlastning att informera partnerna om deras erfarenheter på detta område och om kunskaper av allmänt intresse som uppnåtts genom åtgärder efter avlastning. 7486/08 ML/mr 21

22 Avsnitt 4: Export av utrustning som är underkastad kontroll för användning vid humanitära insatser Det finns tillfällen då medlemsstaterna överväger att tillåta export av varor som är upptagna i den gemensamma militära förteckningen för användning vid humanitära insatser under omständigheter som annars skulle ha lett till avslag på grund av kriterierna i uppförandekoden. Efter en konflikt kan vissa varor vara viktiga för civilbefolkningens säkerhet och den ekonomiska återuppbyggnaden i konfliktområdena. Sådan export är inte nödvändigtvis oförenlig med kriterierna. Denna export kommer, liksom all annan export, att prövas från fall till fall. Medlemsstaterna ska kräva lämpliga garantier för att undvika missbruk av den berörda exporten och vid behov bestämmelser om återsändande av utrustningen. 7486/08 ML/mr 22

23 Avsnitt 5: Definitioner Följande definitioner gäller för uppförandekoden och tillämpningsbestämmelserna: transitering: transporter där varorna (krigsmateriel) endast passerar genom en medlemsstats territorium. omlastning: transitering där varorna fysiskt lastas av införseltransportmedlet och därefter lastas om (i allmänhet) på ett annat transportmedel för utförseln Enligt definitionen i artikel 2 i rådets gemensamma ståndpunkt 2003/468/GUSP avses med förmedlingsverksamhet: verksamhet av personer och enheter som handlar med eller ordnar transaktioner som kan innebära överföring av varor som är upptagna i EU:s gemensamma militära förteckning, från ett tredjeland till ett annat tredjeland, eller köper, säljer eller arrangerar överföring av sådana varor som är i deras ägo, från ett tredjeland till ett annat tredjeland exportlicens: formellt bemyndigande av en nationell licensmyndighet att tillfälligt eller definitivt exportera eller överföra krigsmateriel; exportlicenser omfattar licenser för fysisk export, bl.a. när dessa gäller tillverkning av krigsmateriel på licens, förmedlingslicenser, transiterings- eller omlastningslicenser, licenser för immateriella överföringar av programvara och teknik t.ex. genom elektroniska medier, fax eller telefon. Med tanke på de stora skillnaderna i de nationella licensmyndigheternas förfaranden i medlemsstaterna när det gäller behandlingen av ansökningarna bör skyldigheten att utbyta information (t.ex. underrättelser om avslag), om så är lämpligt, ha fullgjorts innan licenser beviljas, t.ex. för preliminära licenser och licenser för att vidta marknadsföringsåtgärder eller föra avtalsförhandlingar. Medlemsstaternas lagstiftning kommer att föreskriva när det krävs en exportlicens." 7486/08 ML/mr 23

24 KAPITEL 3 RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KRITERIERNA Inledning till bästa praxis avseende samtliga kriterier Syftet med denna bästa praxis är att uppnå större enhetlighet mellan medlemsstaterna vid tillämpningen av kriterierna i EU:s uppförandekod för vapenexport genom att fastställa vilka faktorer som ska beaktas vid prövningen av ansökningar om exportlicens. Syftet är snarare ett utbyte av bästa praxis för tolkningen av kriterierna än att ge en uppsättning instruktioner, eftersom den individuella bedömningen fortfarande är en väsentlig del av processen och medlemsstaterna har full rätt att tillämpa sina egna tolkningar. Denna bästa praxis är avsedd att tillämpas av tjänstemän som handlägger exportlicenser och andra tjänstemän i ministerier och statliga organ som tack vare sin sakkunskap i bl.a. regionala och rättsliga frågor (t.ex. frågor rörande mänskliga rättigheter och folkrättsliga frågor), tekniska frågor och utvecklingsfrågor samt säkerhetsfrågor och frågor med militär anknytning bör lämna underlag till beslutsprocessen. Denna bästa praxis kommer att ses över regelbundet, eller på begäran av en eller flera medlemsstater, eller till följd av eventuella framtida ändringar av uppförandekodens lydelse. 7486/08 ML/mr 24

25 Avsnitt 1: Bästa praxis för tolkning av kriterium 1 Tillämpning av kriterium EU:s uppförandekod gäller all export av vapen från medlemsstaterna. Kriterium 1 gäller således i princip export till alla mottagarländer utan åtskillnad. Enligt bästa praxis gäller dock principen att kriterium 1 bör analyseras noggrant om det föreligger risk för att medlemsstaterna eller gemenskapen som helhet bryter mot internationella åtaganden eller skyldigheter. Syftet med kriterium 1 är särskilt att säkerställa att de sanktioner som påbjuds av FN, OSSE eller EU, icke-spridningsavtal, andra nedrustningsavtal och andra internationella skyldigheter respekteras. Alla exportlicenser bör bedömas från fall till fall och kriterium 1 bör beaktas när det föreligger betänkligheter mot bristande överensstämmelse med internationella åtaganden eller förpliktelser Informationskällor: Information om risken för överträdelse av internationella åtaganden och skyldigheter ska främst inhämtas från de utrikespolitiska handläggare som bevakar det särskilda landet liksom avtal om icke-spridning, nedrustning respektive exportkontroll. Att rekommendera är också att inhämta yttranden från medlemsstaternas diplomatiska beskickningar och andra statliga institutioner, inklusive underrättelsekällor. En EU-gemensam informationskälla innehåller rapporter från EU:s beskickningschefer, EU:s databas för avslag, EU:s bevakningslista och rådets slutsatser och/eller uttalanden om respektive land eller om säkerhetsfrågor. FN:s, OSSE:s och EU:s förteckning över länder som står under embargo uppdateras regelbundet av Europeiska unionens råd och kan nås via normala informationssystem. De allmänna riktlinjerna för EU:s icke-spridningspolitik återfinns i EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen och icke-spridningsklausuler i bilaterala avtal. Dokumentation från Förenta nationerna och andra relevanta organisationer, t.ex. Internationella atomenergiorganet (IAEA) och Organisationen för förbud mot kemiska vapen kan vara till hjälp för att definiera kraven i särskilda internationella ordningar eller avtal samt för att bestämma mottagarlandets politik i detta avseende. En förteckning över relevanta Internetadresser återfinns i bilaga /08 ML/mr 25

26 Led i bedömningen En granskning av kriterium 1 visar att följande frågor bör beaktas vid bedömningen: a) Medlemsstaternas internationella skyldigheter och deras åtaganden att verkställa FN:s, OSSE:s och EU:s vapenembargon Medlemsstaterna bör kontrollera den angivna eller sannolika bestämmelseorten för exporten och slutanvändarnas lokalisering mot de embargon som införts av FN, OSSE och EU. Eftersom förteckningen över länder som står under embargo, icke-statliga enheter och enskilda personer (t.ex. terroristgrupper och terrorister) är föremål för regelbundna ändringar, bör största möjliga hänsyn tas till den senaste händelseutvecklingen. Länder, icke-statliga enheter och enskilda personer som är underställda FN:s, OSSE:s och EU:s sanktioner överlappar varandra i stor utsträckning. Förteckningen över varor (både militära och de med dubbla användningsområden) som är föremål för flera embargo mot samma slutanvändare kan variera och införda restriktioner kan antingen vara obligatoriska eller icke-obligatoriska.. För att säkerställa en enhetlig EU-tolkning av tillämpningsområdet för rättsligt bindande FN-sanktioner har säkerhetsrådets relevanta resolutioner införlivats i EU-lagstiftningen i form av rådets gemensamma ståndpunkt och, i erforderliga fall, rådets förordning. Skulle det sålunda uppstå någon osäkerhet om tolkningen av obligatoriska FN-sanktioner bör EU:s sanktionsförteckning kontrolleras. När det gäller FN- och OSSE-sanktioner som inte är rättsligt bindande, överlåts tolkningen på medlemsstaterna. När man gör en bedömning för att utfärda en licens och undvika konflikter med sina internationella skyldigheter bör medlemsstaterna följa de strängaste restriktioner som är bindande eller tillämpliga på dem. b) Medlemsstaternas internationella skyldigheter enligt fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen, konventionen om bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen och konventionen om kemiska vapen 7486/08 ML/mr 26

27 FÖRDRAGET OM FÖRHINDRANDE AV SPRIDNING AV KÄRNVAPEN (NPT) Fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen (NPT) är ett rättsligt bindande fördrag. Det innebär ett erkännande av att fördragsparterna har rätt att i största möjliga utsträckning delta i utbytet av utrustning, materiel och relevant information fredlig användning av kärnenergi. Artikel 1 i NPT ålägger dock kärnvapenstaterna skyldigheten att inte till någon som helst mottagare överföra kärnvapen eller annan kärnutrustning. Enligt artikel 3.2 i NPT åtar sig såväl kärnvapenmakterna som icke-kärnvapenmakterna att inte överföra atområämne eller särskilt klyvbart material, eller utrustning eller material som särskilt konstruerats eller iordningställts för att bearbeta, använda eller framställa särskilt klyvbart material till någon icke-kärnvapenstat för fredliga ändamål, såvida inte sådana artiklar är underställda (IAEA:s) säkerhetskontroller. Följande artiklar, material och utrustning omfattas av fördraget (artikel I och III): Kärnvapen och andra kärnladdningar. Källmaterial och särskilt klyvbart material. Utrustning eller material som särskilt konstruerats eller iordningställts för att bearbeta, använda eller framställa särskilt klyvbart material. NPT ger varken någon definition eller innehåller någon detaljerad förteckning över ovan nämnda utrustning och artiklar. När det gäller kärnvapen och andra kärnladdningar ger en skrift från FN:s institut för nedrustningsforskning 1 följande definition: Kärnvapen är vapen som består av en kärnladdning och ett bärarsystem. Kärnladdning är en anordning som frigör energi genom kärnklyvning, eller genom en klyvnings- och sammansmältningsreaktion. (Kärnvapenbärare skulle kunna vara flygbomber, ballistiska missiler och kryssningsmissiler, artellerigranater, sjöminor, torpeder och landminor.) För en definition på atområbränsle och särskilt klyvbart material bör man hänvisa till IAEA:s stadga (artikel XX). Relevant information om kärntekniska artiklar samt kärntekniska artiklar och teknik med dubbla användningsområden kan hämtas från kontrollistan från gruppen av länder som levererar kärnmaterial och Zangger-kommittén och i EU:s gemensamma militära förteckning (kategori ML 7a) och bilagan till rådets förordning (EG) nr 1334/2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden samt rådets relevanta förordningar som föreskriver sanktioner mot vissa länder. 1 "Coming to terms with security. A Lexicon for Arms Control, Disarmement and Confidence building" (2004), skrift från FN:s institut för nedrustningsforskning. 7486/08 ML/mr 27

28 Vid en bedömning inför utfärdandet av en licens för varor och teknik som omfattas av NPT bör medlemsstaterna beakta om mottagarlandet är fördragsstat i NPT och att IAEA:s avtal om säkerhetskontroller är i kraft. KONVENTIONEN OM BAKTERIOLOGISKA (BIOLOGISKA) VAPEN OCH TOXINVAPEN (BTV-KONVENTIONEN) Konventionen om bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen (BTV-konventionen) är ett rättsligt bindande fördrag som förbjuder utveckling, tillverkning, lagring, förvärv och innehav av bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen och anordningar för deras utspridning. Det bör dock noteras att enligt artikel X i konventionen har konventionsstaterna rätt att i största möjliga utsträckning delta i utbytet av utrustning, material och relevant information om sådana vapen ska användas för fredliga ändamål. BTV-konventionens tillämpningsområde omfattar följande detaljer (artikel 1): Mikrobiella eller andra biologiska medel, eller toxiner oavsett ursprung eller framställningssätt, av sådana typer och i sådana mängder som ej har berättigande för profylaktiska ändamål, skyddsändamål eller andra fredliga ändamål. Vapen, utrustning eller utspridningsanordningar avsedda att användas för sådana medel eller toxiner för fientliga ändamål eller i väpnad konflikt. Själva BTV-konventionen innehåller inte någon detaljerad förteckning över ovan nämnda detaljer. Relevant information återfinns i EU:s militära förteckning (ML 7), Australiengruppens kontrollista och bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1334/2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden. Vid en bedömning inför utfärdandet av en licens för varor och teknik som omfattas av BTV-konventionen bör man beakta följande punkter: Ansökningar om exportlicens för biologiska ämnen av sådana typer eller i sådana mängder som ej har berättigande för profylaktiska ändamål, skyddsändamål eller andra fredliga ändamål ska avslås. (Eventuella fredliga ändamål skulle kunna vara sjukdomsbekämpning eller folkhälsoåtgärder.) Överföring av varje typ av konventionella vapen, militär utrustning eller utspridningsanordningar avsedda att användas för sådana medel för fientliga ändamål eller i väpnad konflikt är förbjuden. 7486/08 ML/mr 28

29 KONVENTIONEN OM KEMISKA VAPEN (CWC) Konventionen om kemiska vapen (CWC) är en rättsligt bindande konvention som förbjuder utveckling, produktion, lagring, överföring och användning av kemiska vapen och föreskriver även att de ska förstöras inom fastställd tid. Samtidigt understryker den parternas rätt att delta i det internationella utbytet av vetenskaplig information, kemikalier och utrustning för de ändamål som inte är förbjudna i konventionen. Enligt definitionen i artikel II i CWC innebär kemiska vapen följande vapen, tillsammans eller separata: Giftiga kemikalier (kemikalier som kan förorsaka död, tillfällig förlust av arbetsförmågan) och deras utgångsämnen, utom när de är avsedda för ändamål som inte är förbjudna enligt CWC. Ammunition och anordningar särskilt utformade för att förorsaka död eller annan skada till följd av giftverkan hos de giftiga kemikalier som anges ovan och som skulle komma att släppas ut genom användning av ammunitionen och anordningarna. Varje utrustning som särskilt utformats för användning i direkt anslutning till att ammunition och anordningar enligt ovan används. Konventionen innehåller en utförlig bilaga om kemikalier som utgör en integrerande del av CWC. Relevant information återfinns också i EU:s militära förteckning (ML 7), Australiengruppens kontrollistor och bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1334/2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden. Vid en bedömning inför utfärdandet av en licens för varor som omfattas av CWC bör medlemsstaterna beakta följande förteckning över komponenter som dock inte är uttömmande: Konventionsstaternas allmänna skyldighet är att vägra överföring av kemiska vapen i enlighet med artikel II i CWC. 7486/08 ML/mr 29

30 CWC:s bilaga om kemikalier innehåller tre listor över kemikalier. Regelverket för överföring av lista 1, lista 2 och lista 3 anges i del VI, VII respektive VIII i CWC:s verifikationsbilaga. Med tanke på att det förekommer en överlappning mellan förteckningen ML 7 och CWC-listorna bör man som en första åtgärd bestämma om ifrågavarande kemikalie eller utgångsämne förekommer i CWC:s listor eller inte. Vid en ansökan om exportlicens för en kemikalie i en CWC-lista bör följaktligen de överföringsbestämmelser som anges i motsvarande del av CWC:s verifikationsbilaga följas. Forskningsändamål, medicinska ändamål, farmaceutiska ändamål eller skyddsändamål är inte förbjudna enligt CWC. c) Medlemsstaternas åtaganden inom ramen för Australiengruppen, kontrollsystemet för missilteknik, gruppen av länder som levererar kärnmaterial och Wassenaar-arrangemanget Rådets förordning (EG) nr 1334/2000 upprättar en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden. En av förordningens bilagor innehåller en fullständig förteckning över alla produkter som är underställda exportkontroll och en förteckning över de känsligaste produkterna med dubbla användningsområden som är underställda ännu strängare bestämmelser. Dessa förteckningar skulle kunna användas som en referens för de flesta artiklar som omfattas av Australiengruppen, kontrollsystemet för missilteknik, Zangger-kommittén, gruppen av länder som levererar kärnmaterial, Wassenaar-arrangemanget och den internationella uppförandekoden mot spridning av ballistiska missiler (Haag-uppförandekoden). AUSTRALIENGRUPPEN Australiengruppen är ett informellt arrangemang. Deltagarna har inga rättsligt bindande skyldigheter. Hur effektivt samarbetet mellan deltagarna beror enbart på deras åtagande för målen om icke spridning av kemiska och biologiska vapen och nationella åtgärder för att förhindra spridning av sådana vapen. 7486/08 ML/mr 30

31 Australiengruppens politik om "no undercut" är den viktigaste faktorn i medlemsstaternas åtaganden vad avser säkerställandet av en gemensam strategi för exportkontroller av kemiska och biologiska vapen. Om en medlemsstat vägrar exportlicens för en vara som Australiengruppen förtecknat av sådana skäl som icke-spridning av kemiska och biologiska vapen, ska alla andra medlemmar enas om att inte godta i stort sett identiska ansökningar om exportlicens utan att först samråda med den medlemsstat som först avslog en sådan ansökan. Överföring av kemikalier eller biologiska agens som kontrolleras av Australiengruppen bör bara tillåtas när den exporterande medlemsstaten har förvissat sig om att slutanvändningen inte har någon anknytning till kemiska eller biologiska vapen. Vid bedömning inför utfärdandet av en överföringslicens bör medlemsstaterna överväga följande, men icke-uttömmande, förteckning över relevanta faktorer: Överföringens betydelse vad avser den potentiella utvecklingen, tillverkningen eller lagringen av kemiska och biologiska vapen. Om den utrustning, material eller tillhörande teknik som ska överföras är lämpliga för den angivna slutanvändningen. Om det verkar föreligga en stor risk för avledning till kemiska eller biologiska vapenprogram. Om slutanvändaren tidigare nekats en överföring eller om slutanvändaren tidigare har avlett en medgiven överföring för ändamål som inte stämmer överens med icke-spridningsmålen. Om det finns goda grunder att misstänka att mottagaren bedrivit hemlig eller olaglig upphandlingsverksamhet. Om det finns goda grunder att misstänka, eller om det är känt, att mottagarlandet har fullföljt eller fullföljer kemiska eller biologiska krigsföringsprogram. Om slutanvändaren har förmåga att hantera och lagra de överförda artiklarna på ett säkert sätt. Om de exporterade varorna inte är avsedda för återexport. Om de återexporteras, bör varorna kontrolleras noggrant av den mottagande regeringen och det bör erhållas tillfredsställande försäkringar om att innehållet kommer att säkras innan licens för återföring till tredjeland. 7486/08 ML/mr 31

32 Om mottagarlandet och eventuellt mellanliggande länder har effektiva exportkontrollsystem. Om mottagarlandet är part i konventionen om kemiska vapen eller konventionen om bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen och uppfyller sina skyldigheter i enlighet med dessa fördrag. Om regeringens åtgärder, uttalanden och politik i mottagarlandet stöder icke-spridning av kemiska och biologiska vapen och om mottagarlandet uppfyller sina skyldigheter på icke-spridningens område. KONTROLLSYSTEM FÖR MISSILTEKNIK (MTCR) Kontrollsystem för missilteknik (MTCR) är ett informellt arrangemang mellan länder som dels delar målen för icke-spridning av system för obemannade bärare som kan att bära massförstörelsevapen, dels försöker att samordna satsningar på nationella exportlicenser för att förhindra spridning av sådana system. MTCR grundar sig på en anslutning till de gemensamma exportpolitiska riktlinjer (MTCR-riktlinjerna) som tillämpas på en heltäckande gemensam förteckning över kontrollerade artiklar (MTCR-bilagan omutrustning, programvara och teknik). Varje medlemsstat har infört riktlinjerna i enlighet med nationell lagstiftning och beslut om ansökningar om överföring fattas på nationell nivå. Vid utvärderingen av ansökningar om överföring av de artiklar som anges i bilagan ska medlemsstaterna beakta följande faktorer: Farhågor om spridning av massförstörelsevapen. Robot- och rymdprogrammens kapacitet och syften i mottagarlandet. Överföringens betydelse för den potentiella utvecklingen av system (andra system än bemannade luftfartyg) som kan användas som bärare av massförstörelsevapen. 7486/08 ML/mr 32

33 Bedömning av överföringens slutanvändning. Om överföringen skulle kunna bidra till ett system för bärare av massförstörelsevapen, bör överföringar endast tillåtas vid erhållande av lämpliga försäkringar från mottagarlandets regering att artiklarna endast kommer att användas för det angivna ändamålet och att en sådan användning inte kommer att ändras och att inte heller artiklarna kommer att ändras eller kopieras utan att den tillståndsgivande regeringens medgivande på förhand, varken artiklarna, eller kopiorna eller derivaten av dessa, kommer att överföras utan den tillståndsgivande regeringen medgivande. Relevanta multilaterala avtals tillämplighet. Risken för att kontrollerade artiklar hamnar i händerna på terroristgrupper och enskilda terrorister. Om ett avslag utfärdas av ett annat medlemsland för en i stort sett identisk överföring, ska alla medlemmar enas om att godkänna i stort sett identiska ansökningar om exportlicens utan att först samråda med den medlem som utfärdade det första avslaget. GRUPPEN AV LÄNDER SOM LEVERERAR KÄRNMATERIAL (NSG) Gruppen av länder som levererar kärnmaterial (NSG) är ett informellt arrangemang vars medlemmar försöker att bidra till icke-spridning av kärnvapen genom att genomföra riktlinjer för kärnmaterialexport och kärnmaterialrelaterad export. NSG:s riktlinjer tillämpas av varje deltagande regering i enlighet med nationell lag och praxis. Beslut om ansökningar om exportlicens fattas på nationell nivå i enlighet med nationella exportlicenskrav. Grundprincipen är att leverantörerna inte bör tillåta överföringar av utrustning, material, programvara eller tillhörande teknik enligt vad som fastställs bilagan för användning i en kärnvapenfri stat i samband med verksamhet som rör kärnsprängningar eller en kärnbränslecykel utan säkerhetskontroller, eller 7486/08 ML/mr 33

34 i allmänhet när det föreligger en oacceptabel risk för avledning till en sådan verksamhet eller när överföringarna strider mot målet att förhindra kärnvapenspridning, eller när det föreligger en risk för avledning till nukleära terrorism. När det gäller att överväga om man ska tillåta kärnmaterialöverföringar eller kärnmaterialrelaterade överföringar i enlighet med NSG bör medlemsstaterna visa försiktighet när de verkställer grundprincipen och bör beakta relevanta faktorer, bl.a. följande: Om mottagarlandet är part i NPT, i fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen i Latinamerika eller i ett liknande internationellt rättsligt bindande avtal om icke-spridning av kärnmaterial och har ett gällande kontrollavtal med IAEA som är tillämpligt på all fredlig kärnenergiverksamhet. Om ett mottagarland som inte är part i NPT, i fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen i Latinamerika eller i ett liknande internationellt rättsligt bindande avtal om icke-spridning av kärnmaterial, utan säkerhetskontroller bedriver verksamhet som rör kärnbränslecykeln och som inte är underställt IAEA:s kontrollavtal. Om den kärnenergirelaterade tekniken som ska överföras är lämplig för den angivna slutanvändningen och om denna angivna slutanvändning är lämplig för slutanvändaren. Om den kärnenergirelaterade tekniken som ska överföras kommer att användas inom forskning eller för utveckling, utformning, tillverkning, konstruktion, drift eller underhåll av upparbetnings- och anrikningsanläggningar. Om regeringens insatser, uttalanden och politik i mottagarlandet stöder icke-spridning av kärnmaterial och om mottagarlandet uppfyller sina internationella skyldigheter på icke-spridningsområdet. Om mottagarna har ägnat sig åt hemlig eller olaglig verksamhet. 7486/08 ML/mr 34

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 13.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 335/99 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2009R0428 SV 31.12.2014 004.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 022, 26/01/2005 s. 0001-0010

Europeiska unionens officiella tidning nr L 022, 26/01/2005 s. 0001-0010 32005R0111 Rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer Europeiska unionens officiella tidning

Läs mer

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version I. INLEDNING i) Förenta nationerna har bl.a. i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299]

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 av den 13 oktober 2015 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1024/2008 av den 17 oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 31.1.2001 KOM(2001) 54 slutlig 2001/0030 (ACC) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 1334/2000 när det gäller förteckningen över

Läs mer

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 29 maj 2015 (OR. en) 9206/15 I/A-PUNKTSNOT från: till: Rådets generalsekretariat EJUSTICE 60 JUSTCIV 128 COPEN 139 JAI 352 Ständiga representanternas kommitté (Coreper

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2011D0008 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 21 juni 2011 om

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 31 maj 2013 (3.6) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0243 (COD) 15605/2/12 REV 2 ADD 1 ASILE 129 CODEC 2520 OC 601 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) 11488/1/07 REV 1 ENV 379 COMER 117 SAN 145 CODEC 758 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008 14.11.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 304/75 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Karolina Asp, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning;

Läs mer

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen 60 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 15/Vol 04 382R3626 311282 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 384/ 1 RÅDETS FÖRORDNING ( EEG ) nr 3626/82 av den 3 december 1982 om genomförande

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om godtagande av ändringarna av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande

Läs mer

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor.

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. 1. Omfattning 2. Tjänster 3. Registrering, lösenord 4. Rätten att

Läs mer

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig.

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 3 november 2010 (4.11) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2010/0306 (NLE) 15770/10 ADD 2 ATO 63 ENV 742 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska

Läs mer

Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning

Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning ISSN 1725-1311 SV RÅDETS GENERALSEKRETARIAT Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning REFERENSMATERIAL DECEMBER 2009 Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning DECEMBER 2009 Meddelande

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2012R0036 SV 21.10.2014 019.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 36/2012 av den 18 januari 2012

Läs mer

Förordning (1998:318) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott

Förordning (1998:318) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Förordning (1998:318) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott 1 [9381] Det

Läs mer

Immateriella rättigheter, förordning 1352/2013 [7851]

Immateriella rättigheter, förordning 1352/2013 [7851] Immateriella rättigheter, förordning 1352/2013 [7851] Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1352/2013 av den 4 december 2013 om fastställande av de formulär som avses i Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Version 2.1 Ändringar och förbättringar

Version 2.1 Ändringar och förbättringar Version 2.1 Ändringar och förbättringar I. Nya moduler I. 1 Modul för utfärdande av licenser för export till EU I.1.1 Syfte Den här modulen är avsedd för såväl tredjeländer som medlemsstaterna: Tredjeländerna

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 19 september 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.10.2003 KOM(2003) 625 slutlig 2003/0249 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av konventionen om tillgång

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006: 11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m. ;

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006: 11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m. ; Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006: 11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m. ; beslutade den xxxx. LVFS 2012:XX Utkom från trycket den Läkemedelsverket föreskriver

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 28.5.2014 L 159/41 FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 574/2014 av den 21 februari 2014 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 vad gäller bilaga III

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0031(COD) 14.10.2004 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 23.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 14.10.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 270/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 920/2010 av den 7 oktober 2010 om ett standardiserat och skyddat registersystem

Läs mer

Lissabonfördraget träder inte i kraft nu. Folkrätten måste följas!

Lissabonfördraget träder inte i kraft nu. Folkrätten måste följas! Grödinge 2009-11-12 Folkrörelsen Nej till EU - Botkyrka: Lissabonfördraget träder inte i kraft nu. Folkrätten måste följas! 1. EU:s fördrag som folkrättslig överenskommelse Ett gällande fördrag som Nicefördraget

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.2.2009 KOM(2009) 55 slutlig 2009/0020 (CNS) C7-0014/09 Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska

Läs mer

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165)

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) 1(6) STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) BILAGA Bilagan sammanställs och revideras utifrån Styrsystemets avsnitt 6.1 Styrdokument som fastställs av fullmäktige: Förutom genom särskilda styrdokument

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/0059(CNS) 6.2.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 28 januari 2013

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 28 januari 2013 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 28 januari 2013 6/2013 (Finlands författningssamlings nr 64/2013) Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Europeiska

Läs mer

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 av

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 av Innehållsförteckning Prop. 2009/10:180 Bilaga 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

FÖRORDNINGAR. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1192/2008. av den 17 november 2008

FÖRORDNINGAR. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1192/2008. av den 17 november 2008 6.12.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 329/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr

Läs mer

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905)

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905) HFD 2015 ref 79 Överklagandeförbudet i 58 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv. Lagrum: 58 1 jaktförordningen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

SJ DIR 4 EUROPEISKA UNIONEN RÅDET EUROPAPARLAMENTET. Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15

SJ DIR 4 EUROPEISKA UNIONEN RÅDET EUROPAPARLAMENTET. Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15 EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15 CODIF 16 ECO 15 INST 34 MI 74 CODEC 172 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens 22/03/2016 ESMA/2015/1886 SV Innehållsförteckning I. Tillämpningsområde... 3 II. Hänvisningar, förkortningar och definitioner... 3 III. Syfte...

Läs mer

Bilaga 3. Riksrevisionens sammanställning av aspekter som bör beaktas i exportkontrollen

Bilaga 3. Riksrevisionens sammanställning av aspekter som bör beaktas i exportkontrollen BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 3.1.1-2015- 0369 Bilaga 3. Riksrevisionens sammanställning av aspekter som bör beaktas i exportkontrollen RiR 2017:2 Exportkontrollen av krigsmateriel RIKSREVISIONEN

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.11.2011 KOM(2011) 799 slutlig 2011/0375 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 4.6.2014 L 165/33 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 592/2014 av den 3 juni 2014 om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller användning av animaliska biprodukter och därav framställda produkter

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.2.2016 COM(2016) 53 final 2016/0031 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk Arbetsmarknadsdepartementet 2013-08-14 Dokumentbeteckning KOM (2013) 471 Förslag till

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav

Läs mer

DEL I ALLMÄNNA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER Avdelning I Allmänt

DEL I ALLMÄNNA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER Avdelning I Allmänt Tullkodex m.m./tullkodex, tillämpningskodex m.m. 1 Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0286 (NLE) 15495/15 FÖRSLAG från: inkom den: 11 december 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: FISC 192 ECOFIN

Läs mer

INTERNATIONELLA AVTAL

INTERNATIONELLA AVTAL Beslut 2014/494/EU, EUT L 261, 2014 1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL RÅDETS BESLUT av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

KONVENTION upprättad på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar

KONVENTION upprättad på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar BGBl. III - Ausgegeben am 2. Juni 2006 - Nr. 100 1 von 21 C 24/2 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 23.1.98 KONVENTION upprättad på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen

Läs mer

Användarhandbok för e-curia

Användarhandbok för e-curia Användarhandbok för e-curia Detta är en handbok för användare av datasystemet e-curia. Här beskrivs hur inlagor, domar och beslut kan utväxlas med kanslierna vid de domstolar som tillsammans utgör Europeiska

Läs mer

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se.

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se. HANDELSVILLKOR 1 ALLMÄN INFORMATION Försäljning från denna hemsida webshop.sivantos.se sker av Sivantos A/S ("Sivantos"), Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista med denna e-postadress: webshop.se@sivantos.com.

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 28.5.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 163 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska datatillsynsmannen Utlysning av ledig tjänst som biträdande datatillsynsman

Läs mer

Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF)

Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF) LÄGESRAPPORT 1 (5) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF) Försäkringskassan har genom regeringsbeslut

Läs mer

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund U 55/2010 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (saluföring och användning av sprängämnesprekursorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling EUROPAPARLAMENTET 1999 Sammanträdeshandling 2004 C5-0013/2004 2003/0044(COD) SV 14/01/2004 Gemensam ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om förhandling om och genomförande

Läs mer

EU:s förteckning över personer, grupper och enheter som är föremål för särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism

EU:s förteckning över personer, grupper och enheter som är föremål för särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism EUROPEISKA UNIONEN ~FAKTABLAD~ EU:s förteckning över personer, grupper och enheter som är föremål för särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism 6 februari 2008 Det var efter terroristattackerna

Läs mer

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN C 58/4 Europeiska unionens officiella tidning 24.2.2011 EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS BESLUT av den 20 januari 2011 om arbetsordningen för Europeiska systemrisknämnden (ESRB/2011/1)

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige,

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, PERSONUPPGIFTSLAG Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Avvikande bestämmelse i annan författning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DEL A

RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DEL A RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DEL A ALLMÄNNA REGLER AVSNITT 6 UPPHÄVANDE AV BESLUT, ANNULLERING AV POSTER

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.5.2005 KOM(2005) 200 slutlig 2005/0095 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om behandling

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0262(COD) 10 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek Remiss Eva Eriksson Rättsenheten Datum:2015-02-27 Dnr: 3.1-2015-016620 Enligt sändlista Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

Läs mer

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET Uppgifter om svaranden 1. Ange för- och efternamn ELLER namnet på den organisation / det företag / den institution du företräder

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Personuppgiftslag; SFS 1998:204 utfärdad den 29 april 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

Förklaranderapport. 1. Inledning

Förklaranderapport. 1. Inledning Förklaranderapport 1. Inledning Bakgrunden till den nordiska konventionen är en vilja att, på grundval av slutsatserna vid det nordiska justitieministermötet på Svalbard i juni 2002, förenkla och effektivisera

Läs mer

RÄTTEN Lagmannen Anita Linder, ordförande Kammarrättsrådet Henrik Jansson, referent Kammarrättsrådet Johan Axelsson

RÄTTEN Lagmannen Anita Linder, ordförande Kammarrättsrådet Henrik Jansson, referent Kammarrättsrådet Johan Axelsson KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 01 PROTOKOLL 2015-03-20 Föredragning i Stockholm 1 RÄTTEN Lagmannen Anita Linder, ordförande Kammarrättsrådet Henrik Jansson, referent Kammarrättsrådet

Läs mer

Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen

Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen TMD Nr 80/1997 Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen 1 Inledning Tullstyrelsen gav den 5.12.1996 instruktioner om deklarations-

Läs mer

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 2 (2002) Rollen för oberoende nationella institutioner för mänskliga rättigheter i arbetet med att främja och skydda barnets rättigheter Översättning december

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 slutlig 2001/0033 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER föredraget den 16 januari 2003 1

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER föredraget den 16 januari 2003 1 FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER föredraget den 16 januari 2003 1 1. Kommissionen har med stöd av artikel 226 EG yrkat att domstolen skall fastställa att Konungariket

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:17

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:17 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:17 Målnummer: UM3212-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2015-11-26 Rubrik: Av en dom från Europadomstolen (Tarakhel mot Schweiz) följer att när en familj

Läs mer

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer Import och exportföreskrifter/vapen och explosiva varor 1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer EUROPAPARLAMENTET

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

Information för tillverkare - 6 steg till godkänd icke-automatisk våg

Information för tillverkare - 6 steg till godkänd icke-automatisk våg Information för tillverkare - 6 steg till godkänd icke-automatisk våg 1. Regler om vågar i EU 2009/23/EG om icke-automatiska vågar Direktivet för icke-automatiska vågar/nawi Direktivet är genomfört i Sverige

Läs mer

Personalfrågor Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Personalfrågor Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna Cirkulärnr: 2001:8 Diarienr: 2001/0061 P-cirknr: 2001-2:3 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: EG/ EU Kristina Ossmer Datum: 2001-01-16 Mottagare: Rubrik: Arbetsgivarpolitiska sektionen Kommunstyrelsen

Läs mer

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Bakgrund Som nämnts i de tidigare faktabladen så saknas en tydlig definition av begreppet allmänna tjänster på gemenskapsnivån. Däremot

Läs mer

EFCA CA FGIII 1602 CHEFSASSISTENT. EFCA välkomnar sökande som är mycket motiverade att delta i utvecklingen av EFCA.

EFCA CA FGIII 1602 CHEFSASSISTENT. EFCA välkomnar sökande som är mycket motiverade att delta i utvecklingen av EFCA. REKRYTERING EUROPEISKA FISKEKONTROLLBYRÅN (EFCA) ÄR ETT EU-ORGAN SOM INRÄTTADES 2005 MED SYFTET ATT ORGANISERA OPERATIV SAMORDNING AV MEDLEMSSTATERNAS KONTROLL- OCH INSPEKTIONSVERKSAMHET NÄR DET GÄLLER

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer. Inledning Denna överenskommelse omfattar

Läs mer