Avtal Eget val i hemtjänsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal Eget val i hemtjänsten"

Transkript

1 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-xx-xx Avtal Eget val i hemtjänsten Referensnummer: ÄN Avtalstid fr.o.m.: t.o.m.: Köpare Säljare Organisation: Karlskrona Kommun xxx Adress: Äldreförvaltningen Postnr, Ort: Karlskrona Telefon växel: Fax centralt: Org. nr: Kontakt: Telefon: Fax: E-post: Ort: Datum:. Ort: Datum:. För Karlskrona kommun För Utföraren Per Jonsson Förvaltningschef, äldreförvaltningen Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit vardera ett exemplar. Äldreförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Karlskrona Östra Hamngatan 7 B vx

2 2 1 Definitioner I detta avtal avses med Kommunen: Karlskrona Kommun Utförare: xxxxxxx Brukare: Den enskilde person som av Karlskrona kommun beviljats bistånd i form av hemtjänstinsatser enligt Socialtjänstlagen 2 Avtalstid Detta avtal gäller från och med xxxx till och med xxxx (sex år). Avtalet innebär ingen möjlighet till förlängning. 3 Avtalets syfte och omfattning 3.1 Omfattning och syfte Detta avtal omfattar utförande av biståndsbedömda hemtjänstinsatser enligt Socialtjänstlagen, till brukare i ordinärt boende. Brukarna är till övervägande del äldre än 65 år men yngre personer förekommer. Syftet är att tillförsäkra Kommunen utförandet av de biståndsbedömda insatserna med en god kvalitet samt att ge Brukaren möjlighet att välja utförare av insatserna. Kommunen godkänner och ingår avtal med flera utförare. Brukaren väljer själv vilken av godkända utförare som ska utföra de biståndsbedömda insatserna. Brukaren kan när som helst ändra sitt val av utförare. Byte av utförare ska ske 30 dagar efter att Brukaren anmält nytt val. Utföraren förbinder sig också att utföra hemtjänstinsatserna till Brukaren i enlighet med vad som framgår av biståndsbeslut samt den anbudsinbjudan med bilagor som föreligger detta avtal samt i enlighet med gällande lagstiftningar och förordningar. Detta avtal omfattar följande geografiska område: xxxxxxxxx Detta avtal omfattar följande insatskategorier: xxxxxxxx yyyyyyyy zzzzzzzzz Utförare skall alltid ha tillräcklig kompetens och tillräcklig organisation för att kunna ta emot ny Brukare. Utförare har inte rätt att tacka nej till Brukare som valt Utföraren.

3 3 3.2 Företrädesrätt Grunderna för biståndsbedömning kan komma att ändras under avtalstiden såtillvida att insatser tillkommer liksom att insatser utgår. Kommunen har möjlighet att avropa utförandet av nya insatser till avtalets villkor under förutsättning att de omfattas av beslut enligt socialtjänstlagen. Det står Brukaren fritt att ansöka om bistånd utifrån de behov Brukaren själv upplever sig inte klara i den dagliga livsföringen. 3.3 Förbehåll: Kvantitet Den kvantitet som kan komma att avropas av Utföraren är till fullo en följd av de val som Brukarna gör vad avser utförare av insatser i enlighet med biståndsbeslut. Kommunen förbinder sig inte att avropa viss bestämd kvantitet. Den kvantitet som anges i förfrågningsunderlaget är baserat på tillgänglig statistik och skall endast ses som en beskrivning av den totala kvantiteten timmar biståndsbedömda insatser samt totalt antal Brukare. 3.4 Förändring av tjänsterna Riktlinjer och rutiner för utförandet av tjänsterna samt övergripande måldokument och policys kan komma att förändras under avtalsperioden. Utföraren skall följa de riktlinjer och rutiner samt de mål och policys som vid varje tidpunkt är fastställda av Kommunen. Vid förändring av riktlinjer, rutiner, mål, policys etc. skall Kommunen skriftligen meddela Utföraren detta. 3.5 Tilläggstjänster Utöver de tjänster som omfattas av denna upphandling har Utföraren rätt att inom vissa ramar erbjuda så kallade tilläggstjänster till den enskilde Brukaren. Med tilläggstjänster avses sådana tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet. Tilläggstjänster kan även utgöras av tjänster som Brukaren erhåller genom biståndsbeslutet men Brukaren önskar nyttja med en högre frekvens än vad biståndsbeslutet anger. Följande förutsättningar gäller för erbjudande av tilläggstjänster: Vilka tilläggstjänster som Utföraren kan erbjuda skall framgå av den utförarförteckning som nyttjas av Kommunen vid Brukarens val. Tilläggstjänster får inte vara obligatoriska för att kunna välja en Utförare. Utföraren skall vid kontakt med Brukaren tydligt redogöra för vad som ingår i biståndsbeslutet och vad som är tilläggstjänster för vilka Brukaren får betala med egna medel Tilläggstjänsterna faktureras av Utföraren direkt till den enskilde Brukaren. Tilläggstjänster hålls mycket tydligt skilt från uppdrag enligt detta avtal i samtliga steg och avseenden. Utföraren kan inte i något sammanhang åberopa förekomsten av sådana med Brukare särskilda överenskommelser, om intressekonflikt uppkommer som berör antingen Utförarens skyldigheter att utföra beviljat bistånd till Brukaren, eller Kommunens ansvar att tillhandahålla hemtjänst.

4 4 4 Statistik Kommunen erhåller efterfrågad statistik främst genom system för planering och uppföljning enligt 5.5 samt genom ordinarie rapporteringsrutiner mellan Utföraren och Kommunen. Härutöver skall Utföraren efter anmodan, dock högst två (2) ggr/år, kostnadsfritt lämna uppgift till Kommunen om utförda insatser per Brukare fördelade på kategorierna Omvårdnad, Service samt Städ och tvätt. 5 Specifika villkor för avtalet 5.1 Tjänster Framgår av övriga kontraktshandlingar. Tillägg till övriga kontraktshandlingar: Utföraren skall snarast möjligt rapportera till Beställarens myndighetskontor då Brukaren inte öppnar/är hemma vid överenskommen tid för besök. 5.2 Kvalitet För utförandet av uppdraget skall utföraren följa av Kommunen fastställd kvalitetspolicy för äldrenämndens verksamhet. Kvalitetsutveckling skall prägla Utförarens organisation och genomförande av uppdraget. Utföraren skall ha rutiner för kvalitetsarbetet och kontinuerligt följa upp kvaliteten genom eget program. Kommunen kommer kontinuerligt att följa upp och utvärdera biståndets utförande. Följande effektmål kommer att följas upp av Kommunen: Alla Brukare skall erbjudas kontaktpersonal. Erbjudandet skall dokumenteras i Brukarens sociala dokumentation För alla Brukare som har omvårdnadsinsatser skall en genomförandeplan upprättas. Den individuella genomförandeplan skall alltid vara aktuell med utgångspunkt i hur den enskildes behov och förutsättningar förändras över tiden. Beviljade insatser skall präglas av kontinuitet. Det innebär att Brukaren skall veta vem som kommer och den som kommer skall veta vad som skall göras. All personal skall bära synlig tjänstelegitimation Alla som lämnar skriftliga synpunkter och klagomål skall ha skriftligt svar inom 14 dagar Verksamhetsplan skall redovisa plan för kompetensutveckling Följande kvalitetsvariabler kommer kontinuerligt att följas upp: Antalet Brukare som bytt utförare

5 5 Antalet årsarbetare med utbildningsnivå enligt förfrågningsunderlagets kravspecifikation skall redovisas för tillsvidaranställd personal samt för visstidsanställda. (avser omvårdnad) Dokumenterade avvikelser, klagomål samt Lex-Sarah-ärenden. Uppföljningar sker på individuell respektive övergripande nivå. Uppföljningen på individuell nivå sker vid samtal och hembesök hos Brukaren samt genom stickprovskontroller. Återföring till Utföraren sker vid regelbundna uppföljningsträffar minst 2 ggr/år. Övergripande uppföljning sker bl.a. genom brukarundersökningar. Utföraren skall bistå Kommunen vid genomförandet av brukarundersökningar. Utföraren skall samverka med Kommunen vid uppföljningar och tillse att erforderliga uppgifter för uppföljningen finns tillgängliga på sådant sätt och i sådan form som Kommunen anvisar. Utföraren skall rapportera de uppgifter Kommunen begär upp till tre ggr/år. Samtliga uppgifter skall redovisas fördelade per kvinnor respektive män. Utvecklingsarbete kring förbättrad uppföljning av vård- och omsorgsverksamhet pågår på såväl nationell som lokal nivå. Det är därför sannolikt att förändrade krav på uppföljning kommer att ställas under avtalstiden. Utföraren skall medverka i och lämna erforderligt underlag till den uppföljning som är aktuell och anges av Kommunen under avtalsperioden. 5.3 System och stöd Utföraren skall nyttja de system som Kommunen tillhandahåller för planering och uppföljning av verksamheten samt dokumentera, planera och följa upp på det sätt och med de metoder som Kommunen anvisar. Kommunen svarar för kostnader och tillgång till aktuella verksamhetssystem. Utföraren svarar för kostnader för datorer, skrivare, fax, övrig hårdvara, mjukvara utöver verksamhetssystem samt anslutning till verksamhetssystem. Dock skall Kommunens krav på prestanda, operativsystem och säkerhet följas. Utföraren skall i erforderlig utsträckning medverka vid utbildningar och informationsträffar kring verksamhetssystem. Kommunen står för utbildningsinsatsen. Utföraren står dock för personalens tid och eventuella vikariekostnader under utbildningar och träffar. Kommunen ger Utföraren aktuell information om verksamhetssystem, t.ex. vid förändringar eller driftstopp. Vid driftstörningar i verksamhetssystem skall Utföraren vända sig till Kommunens ITavdelning. Vid avtalsstart används följande system: Procapita - produktionsplaneringssystem. Procapita är ett system för dokumentation av sociala och medicinska insatser. Likaså registreras verkställighet av beviljade insatser i systemet, och systemet blir därmed också en del i den ekonomiska hanteringen. Mobipen system för registrering och uppföljning av utförda insatser.

6 6 OVK (Obruten VårdKedja) - system för kommunikation mellan Landstinget Blekinge och kommunens äldreomsorg. Ersätts inledningsvis av manuella rutiner mellan Utföraren och Kommunen genom dess myndighetskontor. För detta ändamål skall Utföraren förfoga över telefax för att mottaga information och bekräfta mottagandet. Telefaxen skall vara placerad så att inkommande och utgående material kan hanteras med sekretess. Vilka system som används kan komma att förändras under avtalsperioden. Utföraren skall använda de system som beslutas införas inom äldreomsorgen i Karlskrona kommun. Kostnadsfördelning skall ske i enlighet med vad som anges ovan. 5.4 Uppföljningsmöten Uppföljningsmöten på ledningsnivå skall ske mellan Kommunen och Utföraren minst en gång/år. Möten för uppföljning av avtal och kvalitet skall ske mellan Kommunen och Utföraren upp till två ggr/år. 6 Avtalsunderhåll 6.1 Kontaktperson Utföraren skall utse en särskild kontaktperson och en ersättare som har att representera Utförarens verksamhet vid kontakter med Kommunen såväl vid avtalsstarten som löpande under avtalstiden. 6.2 Avtalsstart Utföraren skall inför avtalsstart vara tillänglig för att få och ge information, medverka i utbildningsaktiviteter samt avsätta tillräckliga resurser för att uppdrag ska kunna utföras från avtalets första dag. Utföraren svarar fullt ut för sina kostnader under förberedelseperioden. Kommunen ansvarar för utformning och framtagande av förteckning över utförare inför Brukares val av utförare. Utföraren lämnar de uppgifter Kommunen begär för framtagandet av förteckning och information. Utföraren har möjlighet att ta fram ett kompletterande informationsmaterial om sin organisation och de tjänster som erbjuds. Detta informationsmaterial skall vara sakligt och opartiskt utan marknadsförande eller reklambetonade inslag. Informationsmaterialet kan efter godkännande av kommunen biläggas förteckningen över utförare. Utföraren är skyldig att informera Kommunen om eventuellt marknadsföringsmaterial som tas fram med inriktning på utförandet av uppdrag enligt detta avtal. Marknadsföringsmaterial får inte på något sätt uppfattas som oetiskt eller diskriminerande i förhållande till Kommunens i lag reglerade ansvar att tillhandahålla äldreomsorg. Kommunen har tolkningsföreträde om tveksamhet råder.

7 7 6.3 Informationsansvar Utföraren har informationsansvaret vad avser insatsernas utförande till samtliga Brukare och dess närstående/god man i samband med planering och påbörjande av insatsernas utförande och vid förändringar såsom byte av tider, personalförändringar, ändringar av genomförandeplan, kontakter med Utföraren etc. 6.4 Beställningsrutiner Beställning av insatser görs av Beställaren genom äldreförvaltningens myndighetskontor/ handikappförvaltningens myndighetskontor. Beställarens önskemål om beställningsrutiner skall i möjligaste mån infrias. Utföraren skall alltid bekräfta mottagen beställning (biståndsbeslut) samt ändring av beställning (förändrat biståndsbeslut). 7 Leverans 7.1 Leveransvillkor Utföraren skall kunna påbörja utförandet av biståndsbedömda omvårdnadsinsatser samt matdistribution dagen efter det att biståndsbeslut/beställning mottagits från Kommunen. Vad avser Serviceinsatser samt Städ och tvätt skall utförandet av biståndsbedömda insatser påbörjas senast inom fem arbetsdagar. Avvikelser från detta kan ske efter överenskommelse med Brukaren och skall i sådant fall dokumenteras. Utföraren skall ha resurser och kompetens att kunna påbörja utförandet av beviljat bistånd för de Brukare som vårdats inom landstingets slutna hälso- och sjukvård och som har skrivits ut eller planeras att skrivas ut, s.k. utskrivningsklara patienter. Utförandet av insatserna skall kunna påbörjas i enlighet med gällande författningar och överenskommelser mellan Landstinget Blekinge och Karlskrona kommun. Uppkommer ett betalningsansvar för Kommunen till Landstinget Blekinge p.g.a. att Utföraren inte kunnat påbörja utförandet av beviljat bistånd på sådant sätt att Brukaren utan dröjsmål kan återvända till den egna bostaden, skall kostnaden för detta till fullo bäras av Utföraren. Kommunen fakturerar Utföraren motsvarande belopp som Landstinget Blekinge debiterar Kommunen. Omvårdnadsinsatser skall utföras kl under samtliga årets dagar. Serviceinsatser samt Städ och tvätt skall utföras vardagar kl Matdistribution skall utföras samtliga årets dagar. Ledsagning och avlösning i hemmet skall kunna utföras även under kvällstid och helgdagar. Utföraren skall ha organisation och kompetens för att under hela avtalsperioden kunna ta emot nya Brukare och verkställa insatser i enlighet med kraven ovan. Utföraren har rätt till en omställningstid på upp till 30 dagar då en Brukare väljer annan utförare.

8 8 7.2 Avgifter för leverans (faktureringsavgifter) Fakturerings-, expeditions- eller liknande avgifter skall ej utgå. 7.3 Leveransuppföljning Under avtalstiden äger Kommunen rätt att genomföra uppföljningar för att kontrollera att Utföraren uppfyller sina åtaganden gentemot Kommunen och den enskilde Brukaren enligt detta avtal. 7.4 Leveransförsening och vite Med leveransförsening avses att Utföraren inte påbörjar verkställigheten av insatser som framgår av mottaget biståndsbeslut dagen efter att beställning mottagits eller inom den tid som det specifika biståndsbeslutet anger. Med brister i leveransen avses att biståndsbedömd insats inte utförs på ett godtagbart sett, att en biståndsbedömd insats inte utförs vid ett genomfört besök utan att detta har sin grund i ett önskemål från den enskilde brukaren, eller att planerat besök/insats i enlighet med genomförandeplan inte utförs. Leveransförseningar eller brister i leverans godtas inte. 8 Betalning 8.1 Ersättning Ersättning utgår per utförd insats, enligt den planerade/bedömda tiden för insatsen som framgår av det aktuella biståndsbeslutet. Vid Brukarens föranmälda frånvaro utgår ersättning för planerad tid under det första frånvarodygnet förutsatt att Utföraren fått information om frånvaron senare än två dagar innan frånvarodagen. Vid brukarens ej föranmälda frånvaro utgår ersättning för viss tid efter det att omständigheter runt frånvaron klarläggs. För insatserna ledsagarservice samt avlösning i hemmet sker ersättning efter redovisad faktisk tid. Ersättningsnivåer per timma: Centralorten samt tätorterna Övriga kommunen Rödeby, Jämjö, Nättraby (se bilaga 4) Omvårdnad 342 kr 369 kr

9 9 Service 275 kr 301 kr Städ o tvätt 270 kr 289 kr Avlösning, ledsagning 229 kr 229 kr Observera justerad ersättning fr.o.m till följd av sänkt arbetsgivareavgift 2009 Angivna ersättningar omfattar Utförarens samtliga kostnader för genomförande av uppdragen. Ersättningen grundar sig på en schablonmässigt framräknad ersättning och omfattar samtliga personalkostnader, dubbelbemanning, särskild tid för matdistribution, kör-/gångtid, besvarande av larm, tid för personalmöten, introduktion, utbildning, arbetsledning, administration, fordon, bränsle, lokaler, telefoni, datorer, övrig utrustning och förbrukningsmateriel m.m.. Samtliga ersättningar är angivna i SEK netto exklusive moms. Tjänsterna är undantagna från momsplikt varvid moms inte skall redovisas. Ersättningen fastställs årligen av Äldrenämnden genom i beslut i samband med äldrenämndens internbudget för aktuellt verksamhetsår. Ersättningen kan under löpande kalenderår påverkas av löneavtal, prisutveckling och t.ex. krav på effektivisering. I det fall politiska beslut innebär minskade ekonomiska ramar för äldreomsorgen, kan detta leda till minskade anslag till kommunal utförare och därmed också sänkt ersättning till privat utförare. Kommunen skall vid sådant fall påkalla justerad ersättning senast tre (3) månader före ikraftträdandet. Utföraren har inte rätt att ta ut någon avgift av den enskilde Brukaren för utförandet av uppdragen i enlighet med detta avtal. 8.2 Betalningsvillkor Utförare har rätt att fakturera Kommunen i två steg. 1. Faktura avseende preliminära kostnader för innevarande månad. Fakturan grundar sig på antal brukare och insatstimmar under månaden enligt gällande beställningar/biståndsbeslut per den 1:e respektive månad. Utförare fakturerar Kommunen så att faktura är Kommunen tillhanda senast den 8:e arbetsdagen respektive månad. Kommunen erlägger betalning senast den 24:e respektive månad förutsatt att godkänd faktura har inkommit och leverans godkänts. 2. Faktura avseende slutliga kostnader för föregående månad. Fakturan grundar sig på faktiskt utförda insatser med erforderliga justeringar för frånvaro, under månaden tillkommande och avgående biståndsbeslut m.m. Utförare fakturerar Kommunen så att faktura är Kommunen tillhanda senast den 8:e arbetsdagen respektive månad. Kommunen erlägger betalning senast den 24:e respektive månad förutsatt att godkänd faktura har ankommit och leveransgodkänts. Utförare skall fr.o.m. avtalets andra månad samordna faktura av preliminär kostnad för månad två med faktura för faktisk kostnad för månad ett. Av fakturan skall tydligt framgå för vilka tjänster ersättning begärs och hur det begärda ersättningsbeloppet beräknats. Betalning sker i svenska kronor (SEK).

10 10 Utförare kan välja att avstå från preliminär fakturering och enbart fakturera i efterskott enligt pkt 2 ovan. 8.3 Faktureringsrutin Faktura skall tillställas Karlskrona kommun Äldreförvaltningen Karlskrona Karlskrona kommun har infört elektronisk hantering av leverantörsfakturor. Alla fakturor skannas och tolkas maskinellt. När någon från Karlskrona kommun gör en beställning skall följande uppges till Utföraren; Namn, Förvaltning och Enhet. Saknas informationen uppmanas Utföraren att begära denna. För att faktura skall bli betald utan dröjsmål måste nedanstående uppgifter finnas på fakturan: - Referens, Namn på beställaren, Förvaltning och enhet/avdelning - Fakturabelopp i svenska kronor - OCR nr (alternativt fakturanummer om OCR saknas) - Bankgironummer i första hand (plusgironummer om bankgiro saknas) Om någon av ovanstående uppgifter saknas på fakturan, går denna i retur till Utföraren för korrigering. Ny betalningstid räknas från det datum Kommunen erhållit korrigerad faktura. Kommunen arbetar idag med, inskanning av fakturor. Nästa steg i införandet av elektroniska fakturor är att byta ut skannade fakturor mot helt elektroniska fakturor. Utföraren bör under avtalsperioden vara beredd på att införa elektronisk fakturering. 8.4 Dröjsmålsränta Om betalning inte erläggs i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Dröjsmålsränta betalas ej för felaktigt adresserade fakturor. 9 Underleverantör Utföraren får inte anlita annan att fullgöra hela eller delar av uppdraget utan Kommunens skriftliga medgivande. 10 Ansvar Utföraren är skyldig att med den skyndsamhet omständigheterna kräver, på egen bekostnad avhjälpa, fel eller brister i tillhandahållna tjänster, som består i att tjänsten inte uppfyller avtalad specifikation eller funktionalitet eller inte kan anses vara ägnad för sitt särskilda ändamål, samt vid

11 11 leveransförseningar. Utförarens ansvar omfattar inte fel eller brist i tjänsten som beror på Kommunen. Utföraren ansvarar för samtliga skador som han, eller annan för vilken han svarar, orsakar genom fel eller försummelse. Om Utföraren p g a ansvar på annan grund enligt lag har ett längre gående ansvar för skada, ansvarar han även för sådan skada. Om Kommunen gentemot tredje man görs ansvarig för skada, som orsakas av Utföraren eller annan för vilken han svarar, skall Utföraren hålla Kommunen skadeslös. Utföraren skall säkerställa att alla villkor är i nivå motsvarande de som ställs i Svenska kollektivavtal. 11 Försäkring Utföraren är skyldig att hålla försäkring som täcker eventuellt ansvar för fel och försummelse enligt detta avtal, så att inget ersättningsanspråk kan riktas mot Kommunen. Utföraren skall ha allriskförsäkring, samt ansvarsförsäkring, för eget arbete under avtalstiden, vilket skall kunna uppvisas på Kommunens uppmaning. 12 Garanti - 13 Miljö Utföraren skall i sitt arbete sträva efter att minimera negativt miljöpåverkande faktorer. Utföraren skall, i förekommande fall, källsortera avfall. För utförandet av insatserna städning samt tvätt-klädvård kan Utföraren välja att själv svara för städkemikalier, tvättmedel etc. Om så är fallet skall städkemikalier och tvättmedel m.m. som är miljömärkta (t.ex. Svanen, EU-blomman eller Bra miljöval) användas. Tvättmedel och mjukmedel skall väljas med tanke på att inte orsaka allergier. Fordon som används för utförande av uppdragen skall minst uppfylla kraven för Miljöklass Övrigt 14.1 Handlingarnas inbördes ordning

12 12 Detta avtal samt övriga kontraktshandlingar enligt nedan kompletterar varandra. Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande ordning: 1. Tillägg till detta avtal 2. Detta avtal 3. Kommunens förfrågningsunderlag med bilagor 4. Utförarens anbud med förtydliganden 14.2 Överlåtelse av avtal Utförare har inte rätt att utan Kommunens skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan part Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta avtal skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av behöriga företrädare för såväl Kommunen som Utföraren samt bifogade till detta avtal Omförhandling Kommunen eller Utföraren har under avtalstiden rätt att begära omförhandling av avtalsvillkoren om de förutsättningar som förelåg vid avtalets ingående, utan partens egen förskyllan, skulle komma att förändras i väsentligt hänseende och om dessa förändringar skulle komma att bli oskäligt betungande för parten. Omförhandlingen får endast avse de delar av avtalsvillkoren som berörs av den inträffade förändringen, om inte parterna kommer överens om annat. Denna rätt till omförhandling gäller även vid politiska beslut som berör hemtjänstverksamhetens ekonomiska förutsättningar, kvalitet och/eller inriktning. Omförhandling skall vid sådant tillfälle syfta till att garantera Brukaren samma kvalitet oavsett kommunal eller privat utförare. Utföraren kan inte under löpande avtalsperiod minska sitt åtagande vad avser geografiskt område och inte heller vad avser insatskategorier. I det fall Utföraren är helt utan Brukare inom en insatskategori under en sammanhängande period om tolv månader äger Utföraren rätt att uppta förhandling om uppsägning av sitt åtagande vad avser den aktuella insatskategorin. Utföraren kan inte utöka sitt åtagande i förhållande till det ursprungliga avtalet. En sådan förändring ska ske i samband med nytt ansökningstillfälle, varvid Utföraren har att inlämna ett nytt/kompletterande anbud som sedan prövas mot de kriterier som då gäller för godkännande. När ett avtal utökas på detta sätt betraktas utökningen som ett tillägg till ursprungligt avtal och är giltigt under den tid som kvarstår av det ursprungliga avtalet Skadestånd/Vite

13 13 Vid leveransförsening eller brister i leverans skall Utföraren omedelbart vidta rättelse. I det fall Utföraren inte omedelbart kan vidta en rättelse utför Kommunen genom egen organisation aktuella insatser. Utföraren skall då ersätta Kommunen för faktiska kostnader samt en straffavgift uppgående till 50 % av Kommunens faktiska kostnader. Utföraren äger ej heller rätt till ersättning för utförd insats vid brister i aktuell leverans Uppsägning Om ena parten inte visar den skicklighet eller omsorg som förutsätts vid avtalets ingående eller på annat sätt agerar mot avtalets bestämmelser, äger den andra parten rätt att skriftligen säga upp avtalet i förtid med en uppsägningstid om 30 dagar. I det fall politiska beslut innebär minskade ekonomiska ramar för äldreomsorgen, kan detta leda till minskade anslag till kommunal utförare och därmed också sänkt ersättning till privat utförare. Kommunen skall i sådant fall påkalla justerad ersättning senast tre (3) månader före ikraftträdandet. Om Utföraren inte accepterar den förändrade ersättningsnivån har Utföraren rätt till uppsägning av avtalet med en uppsägningstid på tre (3) månader. Under uppsägningstiden gäller senast överenskomna ersättningsnivå. I det fall Utföraren är helt utan Brukare under en sammanhängande period om tolv månader äger endera parten rätt att uppta förhandling om förtida uppsägning av avtalet. Om leveransförseningar eller felaktiga leveranser upprepas vid mer än fem tillfällen under en sammanhängande period om tolv (12) månader äger Kommunen rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid om 30 dagar. Uppsägning skall föregås av skriftliga varningar samt möten mellan parterna efter tre respektive fyra leveransförseningar/felaktiga leveranser Hävning Om endera parten inte uppfyller sina åtagande enligt detta avtal, inte visar den skicklighet eller omsorg som förutsätts vid avtalets ingående eller på annat sätt brister i sina åtaganden så att motpartens verksamhet blir lidande, skall sådan part tillskrivas av motparten. Om sådan part därefter på väsentliga punkter inte uppfyller avtalet, inte visar den skicklighet eller omsorg som förutsätts vid avtalets ingående eller på annat sätt brister i sina åtaganden så att motpartens verksamhet blir lidande, äger motparten rätt att häva avtalet. Hävande part är därvid berättigad till skadestånd. Kommunen har härutöver rätt att häva avtalet om Utföraren om denne är föremål för omständigheter som framgår av enligt 7 kap Lag (2008:962) om valfrihetssystem kap. 7, eller befinner sig vara på sådant obestånd att företaget inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden. Kommunen har alltid en skyldighet att i alla sammanhang och vid alla tidpunkter tillse att enskild Brukare erhåller det beviljade biståndet d v s att skälig levnadsnivå upprätthålls. Kommunen har därmed, med hänvisning till sitt grundläggande ansvar, om situationen så kräver både möjlighet och skyldighet att befria Utföraren från antingen ett enskilt uppdrag visavi en enskild Brukare eller helt lösa Utföraren från hela avtalet.

14 Force majeur Utföraren har inte något ansvar för skadegörande handlingar som förorsakats av honom på grund av omständigheter över vilka han rimligen inte kunnat råda eller rimligen inte kunnat inse skulle komma att inträffa. Vid bedömning av denna bestämmelse skall hänsyn tas till det agerande som Utföraren valt efter det att skadan uppstått, och om han då iakttagit allt för att minimera eller motverka uppkommen skada. Händelser som krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljö- eller naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet utanför parternas kontroll som de inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder de inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, skall utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för prestation och befrielse från vite och andra påföljder. Detsamma gäller för underleverantörer, vilka förhindras fullgöra sin leverans på grund av omständigheter som angivits ovan. Detta äger tillämpning oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter avtalad leveransdag. Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än 3 månader på grund av viss ovan angiven omständighet äger part, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda avtalet. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får dock inte åberopas som befrielsegrund. Motparten skall omedelbart underrättas skriftligen om det föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av denna avtalspunkt Tvist (forum och lagval) Vid tvist som uppstår i anledning av detta avtals tolkning eller tillämpning skall parterna allvarligt bemöda sig om att nå en förlikning. Kan förlikning ej nås, får parterna hänskjuta tvisten till allmän domstol. Tvister angående tolkning av det eller de avtal som kommer att upprättas, eller varje annat rättsförhållande som uppkommer i avtalsrelationen skall, om inte förhandling leder till överenskommelse, lösas av svensk allmän domstol vid Blekinge tingsrätt med tillämpning av svensk rätt. Under tiden fram till ett avgörande av en eventuell tvist tillämpas gällande avtal enligt beställarens tolkning.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

6. Kommersiella villkor

6. Kommersiella villkor Förfrågningsunderlag 2011-03-03 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Eddie Salgado Upphandling Upphandling av PC & Tjänster U-10-52 Sista anbudsdag: 2011-04-12 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD Mellan Vellinge kommun, organisationsnummer 212000-1033, 235 81 Vellinge, nedan kallad beställaren och (leverantörens namn), org nr, adress, nedan kallad utföraren, tecknas denna dag följande KONTRAKT

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr ), genom Omsorgsnämnden, Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden

1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr ), genom Omsorgsnämnden, Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden AVTAL AVSEENDE HEMTJÄNST 1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr 21 20 00-0951), genom Omsorgsnämnden, 291 80 Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden och nedan kallad Leverantören har i dag följande

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster Upphandlingskontrakt Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Securitas Bevakning AB (556108-6082), Lundbygatan 6 B, 621 41 VISBY, nedan kallad

Läs mer

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Socialtjänsten 1(6) Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Parter Detta avtal har tecknats mellan (nedan kallad kommunen) och NN (nedan kallad utföraren)

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER 1(7) AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER AVTALSNR: LTS 2011/0132 AVTALSPARTER Kunden Leverantören Landstinget Blekinge 371 81 KARLSKRONA Org nr: 232100-0081 Hemsida: www.ltblekinge.se Org nr: Hemsida: KONTAKTPERSONER

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal Upphandling av Utbildningssamordning och kompetensutveckling ESF-projekt Gnesta Företagsutveckling Gnesta Kommun Ramavtal konsulttjänster 1 Avtalsparter Mellan Gnesta

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Södertälje kommun (2000-0159) nedan kallad Beställaren, och Leverantören (xxxxxx-xxxx)nedan kallad Leverantören har följande

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, , Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Godrings Tryckeri AB, Hantverksgatan 7, 621 41 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

KONTRAKTSFÖRSLAG. 0155-24 80 00; www.nykoping.se

KONTRAKTSFÖRSLAG. 0155-24 80 00; www.nykoping.se KONTRAKTSFÖRSLAG Beslutat av Vård- och omsorgsnämnden 2015-06-04. Gäller från och med 2015-07-01 Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Nyköpings kommun (nedan kallad Kommunen ),

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice

AVTAL. Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice AVTAL Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice Parter Mellan Idé-Kök i Visby AB, Endreväg 3, 621 43 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande

Läs mer

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn:

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96 Arbetsskor 2012 Upph. ref.nr: Dnr 2012/96 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden Sida 1 av 6 De kommersiella villkoren ligger till grund för kontrakt mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren. I anbudet skall det framgå att anbudsgivare accepterar de kommersiella villkoren i sin helhet.

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin Datum Tel 046-755 01 98 2007-10-12 1 (6) Jessica.a.hedin@skane.se Diarienr MA/070144 AVTAL Avtalsnr: MA/070144-02 (Operationshandskar) Leverantör: Cardinal Health AB Box

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör FMV-2807-14 1(6) RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets materielverk org. nr 202100-0340 115 80 Stockholm (lokalt

Läs mer

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor Förfrågningsunderlag för upphandling av insatser i form av hemtjänst, boendestöd, ledsagar- och avlösarservice genom kundval för personer med funktionsnedsättning yngre än 65 år i Huddinge kommun Kapitel

Läs mer

Avtal. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende 2010-04-01. Diarienummer VON 2009:79

Avtal. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende 2010-04-01. Diarienummer VON 2009:79 Diarienummer VON 2009:79 Avtal Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende Innehållsförteckning 1. Avtal om Hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem...

Läs mer

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster.

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster. 2. Allmänna villkor 2.1 Inledning Dessa Allmänna villkor avser de Tjänster, som ska tillhandahållas efter Avrop från Ramavtal dnr 96-8-2015. Sådana Tjänster ska utföras i enlighet med vad som anges i dessa

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Adress Postadress Organisationsnummer Beställaren: Dals-Eds kommun Box 31 668 21 Ed 212000-1413 Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats.

Läs mer

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan 11-14 1. Allmän Information Inbjudan Dals-Eds kommun kommunstyrelsen upphandlar under förutsättning av nödvändiga beslut fattas anordnande av evenemang för att öka kommunens attraktionskraft. Upphandlande

Läs mer

Datum Beteckning AVTALSMALL

Datum Beteckning AVTALSMALL AVTALSMALL Mellan xxxxxxx kommun, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande avtal avseende

Läs mer

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats.

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(6) Datum Er Referens Handläggare Vår Referens Charlotte Rafsten DNR 2012/00408 BILAGA 2 Avtalsmall 1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Antagna av Äldrenämnden 2006-11-29 Bestämmelserna träder i kraft 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Kundvalssystemet

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Klippans kommun har det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Fotterapeut Gunnel Pettersson (530624-3220) Suderbys Hangvar Företag Organisationsnummer Adress 620

Läs mer

KONTRAKTSFÖRSLAG. Reviderat 121129 Vård- och omsorgsnämnden 91 Dnr von12/66.

KONTRAKTSFÖRSLAG. Reviderat 121129 Vård- och omsorgsnämnden 91 Dnr von12/66. KONTRAKTSFÖRSLAG Reviderat 121129 Vård- och omsorgsnämnden 91 Dnr von12/66. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Nyköpings kommun (nedan kallad Kommunen ), och NN (nedan kallad

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Skåne PERSONLIGT OMBUD

Skåne PERSONLIGT OMBUD Skåne ÄNGELHOLMS KOMMUN PERSONLIGT OMBUD Avtal Mellan Ängelholms kommun, org nr 212000-0977, nedan kallad kommunen, och Per onligt ombud i Skåne, org nr 845003-3876, nedan kallad PO-Skåne, har träffats

Läs mer

Kontrakt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2010-KS 0335

Kontrakt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2010-KS 0335 1.0 PARTER Beställare Utförare Tyresö kommun Socialförvaltningen 135 81 Tyresö kommun Organisationsnummer Organisationsnummer 212 000-0092 xxx xxx- xxxx Kontaktperson kontrakt Charlotte Barkman-Hedin Kontaktperson

Läs mer

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk LOGGO AVTAL Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk Avtal 1. ALLMÄNT 1.1. Avtalsparter Detta avtal upprättas av?? vattenvårdsförbund. Beställare?? vattenvårdsförbund Adress:??

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN Mellan Post- och telestyrelsen (organisationsnummer 202100-4359), nedan kallad PTS, och NN (organisationsnummer xxxx), nedan kallad Leverantören, har träffats följande AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7)

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7) 2009-01-29 1 (7) Ramavtalsvillkor Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för åtagandet. Villkoren accepteras av anbudsgivaren i och med att anbudet undertecknas. I det fall anbudsgivarens anbud antas

Läs mer

Ort:... Datum:... Ort:... Datum:... Karlskrona kommun Per Mortensen

Ort:... Datum:... Ort:... Datum:... Karlskrona kommun Per Mortensen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Annica Blomstrand 0455-304824 Avtal 2016-01-25 Avtal xxxxxxx Diarienummer: xxx Avtalstid: Fr.o.m.: XX t.o.m.: XXXX-XX-XX Med rätt till förlängning

Läs mer

AVTAL 1 (5) Adressuppgifter institutionen. Mobiltelefon alternativt e-post. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO

AVTAL 1 (5) Adressuppgifter institutionen. Mobiltelefon alternativt e-post. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO AVTAL 1 (5) Avtal Mellan nedanstående parter, benämnda uppdragsgivare (köpare) respektive uppdragstagare (säljare) har följande avtal träffats. Placeringsavtalet omfattar nedanstående avtalsvillkor. Parter

Läs mer

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter.

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter. Bilaga 4 Avtalsutkast 1 AVTAL 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är: För Åda Ab Namn Anette Korpi FO Nummer 2652001-2 Adress Elverksgatan 10 22

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

AVTAL Bilaga 1. Leverantörens prislista. 1 Parter Beställare: Katrineholms kommun Katrineholm

AVTAL Bilaga 1. Leverantörens prislista. 1 Parter Beställare: Katrineholms kommun Katrineholm AVTAL Bilaga 1. Leverantörens prislista. 1 Parter Beställare: 641 80 Katrineholm Katrineholms Fastighets AB, KFAB OCH Katrineholms Industrihus AB, KIAB Box 7 641 21 KATRINEHOLM Västra Sörmlands Räddningstjänst

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten. Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst

Eget val inom hemtjänsten. Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst Vad innebär eget val inom hemtjänsten? Från och med den 28 november 2011 inför Hjo kommun eget val inom hemtjänsten enligt

Läs mer

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 Avtal: Konsulter inom Miljöområdet för Region Skånes verksamheter. Nr: MA/070287-10 1. Avtalsparter Leverantör: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

3. Avtalsvillkor. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Allmänt Erik Andersson EA Sista anbudsdag:

3. Avtalsvillkor. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Allmänt Erik Andersson EA Sista anbudsdag: Förfrågningsunderlag 2015-03-26 Upphandlande organisation Eskilstuna kommun Upphandling Platser i vård- och omsorgsboende Erik Andersson EA 15.014 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-05-05 Texten/frågan

Läs mer

1. Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats.

1. Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats. 1. Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats. Beställare Organisation Organisationsnummer Gnosjö kommun 212000-0506 Utdelningsadress Järnvägsgatan 49 0370-33 10 00 och ort 335 80 Gnosjö

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

Avtal om särskilda tjänster Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) och?

Avtal om särskilda tjänster Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) och? Avtal om särskilda tjänster Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) och? 1 AVTALSVILLKOR 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är:

Läs mer

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter T4 Mall för kontrakt samhällsbetalda transporter 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 1.1 AVTALSPARTER Köpare Västerbottens läns landsting 901 85 Umeå Org nr: 232100-0222 Hemsida: www.vll.se Transportör Org nr:

Läs mer

Avtal Åstorps Kommun - Mellan Åstorps Kommun organisationsnummer 212000-0936 Storgatan 7, 265 80 Åstorp, här fortsättningsvis kallat Kommunen

Avtal Åstorps Kommun - Mellan Åstorps Kommun organisationsnummer 212000-0936 Storgatan 7, 265 80 Åstorp, här fortsättningsvis kallat Kommunen Sida 1/7 Avtal om servicetjänster i form av städ, tvätt och inköp Mellan Åstorps Kommun organisationsnummer 212000-0936 Storgatan 7, 265 80 Åstorp, här fortsättningsvis kallat Kommunen och organisationsnummer

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

AFFÄRSAVTAL Ramavtal köp av möbler till strid i bebyggelse i Spånga, Prästtomta skjutfält Kvarn

AFFÄRSAVTAL Ramavtal köp av möbler till strid i bebyggelse i Spånga, Prästtomta skjutfält Kvarn 1(5) BILAGA 2 UTKAST AFFÄRSAVTAL Ramavtal köp av möbler till strid i bebyggelse i Spånga, Prästtomta skjutfält Kvarn Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom FMLOG

Läs mer