Avtal Eget val i hemtjänsten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal Eget val i hemtjänsten"

Transkript

1 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-xx-xx Avtal Eget val i hemtjänsten Referensnummer: ÄN Avtalstid fr.o.m.: t.o.m.: Köpare Säljare Organisation: Karlskrona Kommun xxx Adress: Äldreförvaltningen Postnr, Ort: Karlskrona Telefon växel: Fax centralt: Org. nr: Kontakt: Telefon: Fax: E-post: Ort: Datum:. Ort: Datum:. För Karlskrona kommun För Utföraren Per Jonsson Förvaltningschef, äldreförvaltningen Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit vardera ett exemplar. Äldreförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Karlskrona Östra Hamngatan 7 B vx

2 2 1 Definitioner I detta avtal avses med Kommunen: Karlskrona Kommun Utförare: xxxxxxx Brukare: Den enskilde person som av Karlskrona kommun beviljats bistånd i form av hemtjänstinsatser enligt Socialtjänstlagen 2 Avtalstid Detta avtal gäller från och med xxxx till och med xxxx (sex år). Avtalet innebär ingen möjlighet till förlängning. 3 Avtalets syfte och omfattning 3.1 Omfattning och syfte Detta avtal omfattar utförande av biståndsbedömda hemtjänstinsatser enligt Socialtjänstlagen, till brukare i ordinärt boende. Brukarna är till övervägande del äldre än 65 år men yngre personer förekommer. Syftet är att tillförsäkra Kommunen utförandet av de biståndsbedömda insatserna med en god kvalitet samt att ge Brukaren möjlighet att välja utförare av insatserna. Kommunen godkänner och ingår avtal med flera utförare. Brukaren väljer själv vilken av godkända utförare som ska utföra de biståndsbedömda insatserna. Brukaren kan när som helst ändra sitt val av utförare. Byte av utförare ska ske 30 dagar efter att Brukaren anmält nytt val. Utföraren förbinder sig också att utföra hemtjänstinsatserna till Brukaren i enlighet med vad som framgår av biståndsbeslut samt den anbudsinbjudan med bilagor som föreligger detta avtal samt i enlighet med gällande lagstiftningar och förordningar. Detta avtal omfattar följande geografiska område: xxxxxxxxx Detta avtal omfattar följande insatskategorier: xxxxxxxx yyyyyyyy zzzzzzzzz Utförare skall alltid ha tillräcklig kompetens och tillräcklig organisation för att kunna ta emot ny Brukare. Utförare har inte rätt att tacka nej till Brukare som valt Utföraren.

3 3 3.2 Företrädesrätt Grunderna för biståndsbedömning kan komma att ändras under avtalstiden såtillvida att insatser tillkommer liksom att insatser utgår. Kommunen har möjlighet att avropa utförandet av nya insatser till avtalets villkor under förutsättning att de omfattas av beslut enligt socialtjänstlagen. Det står Brukaren fritt att ansöka om bistånd utifrån de behov Brukaren själv upplever sig inte klara i den dagliga livsföringen. 3.3 Förbehåll: Kvantitet Den kvantitet som kan komma att avropas av Utföraren är till fullo en följd av de val som Brukarna gör vad avser utförare av insatser i enlighet med biståndsbeslut. Kommunen förbinder sig inte att avropa viss bestämd kvantitet. Den kvantitet som anges i förfrågningsunderlaget är baserat på tillgänglig statistik och skall endast ses som en beskrivning av den totala kvantiteten timmar biståndsbedömda insatser samt totalt antal Brukare. 3.4 Förändring av tjänsterna Riktlinjer och rutiner för utförandet av tjänsterna samt övergripande måldokument och policys kan komma att förändras under avtalsperioden. Utföraren skall följa de riktlinjer och rutiner samt de mål och policys som vid varje tidpunkt är fastställda av Kommunen. Vid förändring av riktlinjer, rutiner, mål, policys etc. skall Kommunen skriftligen meddela Utföraren detta. 3.5 Tilläggstjänster Utöver de tjänster som omfattas av denna upphandling har Utföraren rätt att inom vissa ramar erbjuda så kallade tilläggstjänster till den enskilde Brukaren. Med tilläggstjänster avses sådana tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet. Tilläggstjänster kan även utgöras av tjänster som Brukaren erhåller genom biståndsbeslutet men Brukaren önskar nyttja med en högre frekvens än vad biståndsbeslutet anger. Följande förutsättningar gäller för erbjudande av tilläggstjänster: Vilka tilläggstjänster som Utföraren kan erbjuda skall framgå av den utförarförteckning som nyttjas av Kommunen vid Brukarens val. Tilläggstjänster får inte vara obligatoriska för att kunna välja en Utförare. Utföraren skall vid kontakt med Brukaren tydligt redogöra för vad som ingår i biståndsbeslutet och vad som är tilläggstjänster för vilka Brukaren får betala med egna medel Tilläggstjänsterna faktureras av Utföraren direkt till den enskilde Brukaren. Tilläggstjänster hålls mycket tydligt skilt från uppdrag enligt detta avtal i samtliga steg och avseenden. Utföraren kan inte i något sammanhang åberopa förekomsten av sådana med Brukare särskilda överenskommelser, om intressekonflikt uppkommer som berör antingen Utförarens skyldigheter att utföra beviljat bistånd till Brukaren, eller Kommunens ansvar att tillhandahålla hemtjänst.

4 4 4 Statistik Kommunen erhåller efterfrågad statistik främst genom system för planering och uppföljning enligt 5.5 samt genom ordinarie rapporteringsrutiner mellan Utföraren och Kommunen. Härutöver skall Utföraren efter anmodan, dock högst två (2) ggr/år, kostnadsfritt lämna uppgift till Kommunen om utförda insatser per Brukare fördelade på kategorierna Omvårdnad, Service samt Städ och tvätt. 5 Specifika villkor för avtalet 5.1 Tjänster Framgår av övriga kontraktshandlingar. Tillägg till övriga kontraktshandlingar: Utföraren skall snarast möjligt rapportera till Beställarens myndighetskontor då Brukaren inte öppnar/är hemma vid överenskommen tid för besök. 5.2 Kvalitet För utförandet av uppdraget skall utföraren följa av Kommunen fastställd kvalitetspolicy för äldrenämndens verksamhet. Kvalitetsutveckling skall prägla Utförarens organisation och genomförande av uppdraget. Utföraren skall ha rutiner för kvalitetsarbetet och kontinuerligt följa upp kvaliteten genom eget program. Kommunen kommer kontinuerligt att följa upp och utvärdera biståndets utförande. Följande effektmål kommer att följas upp av Kommunen: Alla Brukare skall erbjudas kontaktpersonal. Erbjudandet skall dokumenteras i Brukarens sociala dokumentation För alla Brukare som har omvårdnadsinsatser skall en genomförandeplan upprättas. Den individuella genomförandeplan skall alltid vara aktuell med utgångspunkt i hur den enskildes behov och förutsättningar förändras över tiden. Beviljade insatser skall präglas av kontinuitet. Det innebär att Brukaren skall veta vem som kommer och den som kommer skall veta vad som skall göras. All personal skall bära synlig tjänstelegitimation Alla som lämnar skriftliga synpunkter och klagomål skall ha skriftligt svar inom 14 dagar Verksamhetsplan skall redovisa plan för kompetensutveckling Följande kvalitetsvariabler kommer kontinuerligt att följas upp: Antalet Brukare som bytt utförare

5 5 Antalet årsarbetare med utbildningsnivå enligt förfrågningsunderlagets kravspecifikation skall redovisas för tillsvidaranställd personal samt för visstidsanställda. (avser omvårdnad) Dokumenterade avvikelser, klagomål samt Lex-Sarah-ärenden. Uppföljningar sker på individuell respektive övergripande nivå. Uppföljningen på individuell nivå sker vid samtal och hembesök hos Brukaren samt genom stickprovskontroller. Återföring till Utföraren sker vid regelbundna uppföljningsträffar minst 2 ggr/år. Övergripande uppföljning sker bl.a. genom brukarundersökningar. Utföraren skall bistå Kommunen vid genomförandet av brukarundersökningar. Utföraren skall samverka med Kommunen vid uppföljningar och tillse att erforderliga uppgifter för uppföljningen finns tillgängliga på sådant sätt och i sådan form som Kommunen anvisar. Utföraren skall rapportera de uppgifter Kommunen begär upp till tre ggr/år. Samtliga uppgifter skall redovisas fördelade per kvinnor respektive män. Utvecklingsarbete kring förbättrad uppföljning av vård- och omsorgsverksamhet pågår på såväl nationell som lokal nivå. Det är därför sannolikt att förändrade krav på uppföljning kommer att ställas under avtalstiden. Utföraren skall medverka i och lämna erforderligt underlag till den uppföljning som är aktuell och anges av Kommunen under avtalsperioden. 5.3 System och stöd Utföraren skall nyttja de system som Kommunen tillhandahåller för planering och uppföljning av verksamheten samt dokumentera, planera och följa upp på det sätt och med de metoder som Kommunen anvisar. Kommunen svarar för kostnader och tillgång till aktuella verksamhetssystem. Utföraren svarar för kostnader för datorer, skrivare, fax, övrig hårdvara, mjukvara utöver verksamhetssystem samt anslutning till verksamhetssystem. Dock skall Kommunens krav på prestanda, operativsystem och säkerhet följas. Utföraren skall i erforderlig utsträckning medverka vid utbildningar och informationsträffar kring verksamhetssystem. Kommunen står för utbildningsinsatsen. Utföraren står dock för personalens tid och eventuella vikariekostnader under utbildningar och träffar. Kommunen ger Utföraren aktuell information om verksamhetssystem, t.ex. vid förändringar eller driftstopp. Vid driftstörningar i verksamhetssystem skall Utföraren vända sig till Kommunens ITavdelning. Vid avtalsstart används följande system: Procapita - produktionsplaneringssystem. Procapita är ett system för dokumentation av sociala och medicinska insatser. Likaså registreras verkställighet av beviljade insatser i systemet, och systemet blir därmed också en del i den ekonomiska hanteringen. Mobipen system för registrering och uppföljning av utförda insatser.

6 6 OVK (Obruten VårdKedja) - system för kommunikation mellan Landstinget Blekinge och kommunens äldreomsorg. Ersätts inledningsvis av manuella rutiner mellan Utföraren och Kommunen genom dess myndighetskontor. För detta ändamål skall Utföraren förfoga över telefax för att mottaga information och bekräfta mottagandet. Telefaxen skall vara placerad så att inkommande och utgående material kan hanteras med sekretess. Vilka system som används kan komma att förändras under avtalsperioden. Utföraren skall använda de system som beslutas införas inom äldreomsorgen i Karlskrona kommun. Kostnadsfördelning skall ske i enlighet med vad som anges ovan. 5.4 Uppföljningsmöten Uppföljningsmöten på ledningsnivå skall ske mellan Kommunen och Utföraren minst en gång/år. Möten för uppföljning av avtal och kvalitet skall ske mellan Kommunen och Utföraren upp till två ggr/år. 6 Avtalsunderhåll 6.1 Kontaktperson Utföraren skall utse en särskild kontaktperson och en ersättare som har att representera Utförarens verksamhet vid kontakter med Kommunen såväl vid avtalsstarten som löpande under avtalstiden. 6.2 Avtalsstart Utföraren skall inför avtalsstart vara tillänglig för att få och ge information, medverka i utbildningsaktiviteter samt avsätta tillräckliga resurser för att uppdrag ska kunna utföras från avtalets första dag. Utföraren svarar fullt ut för sina kostnader under förberedelseperioden. Kommunen ansvarar för utformning och framtagande av förteckning över utförare inför Brukares val av utförare. Utföraren lämnar de uppgifter Kommunen begär för framtagandet av förteckning och information. Utföraren har möjlighet att ta fram ett kompletterande informationsmaterial om sin organisation och de tjänster som erbjuds. Detta informationsmaterial skall vara sakligt och opartiskt utan marknadsförande eller reklambetonade inslag. Informationsmaterialet kan efter godkännande av kommunen biläggas förteckningen över utförare. Utföraren är skyldig att informera Kommunen om eventuellt marknadsföringsmaterial som tas fram med inriktning på utförandet av uppdrag enligt detta avtal. Marknadsföringsmaterial får inte på något sätt uppfattas som oetiskt eller diskriminerande i förhållande till Kommunens i lag reglerade ansvar att tillhandahålla äldreomsorg. Kommunen har tolkningsföreträde om tveksamhet råder.

7 7 6.3 Informationsansvar Utföraren har informationsansvaret vad avser insatsernas utförande till samtliga Brukare och dess närstående/god man i samband med planering och påbörjande av insatsernas utförande och vid förändringar såsom byte av tider, personalförändringar, ändringar av genomförandeplan, kontakter med Utföraren etc. 6.4 Beställningsrutiner Beställning av insatser görs av Beställaren genom äldreförvaltningens myndighetskontor/ handikappförvaltningens myndighetskontor. Beställarens önskemål om beställningsrutiner skall i möjligaste mån infrias. Utföraren skall alltid bekräfta mottagen beställning (biståndsbeslut) samt ändring av beställning (förändrat biståndsbeslut). 7 Leverans 7.1 Leveransvillkor Utföraren skall kunna påbörja utförandet av biståndsbedömda omvårdnadsinsatser samt matdistribution dagen efter det att biståndsbeslut/beställning mottagits från Kommunen. Vad avser Serviceinsatser samt Städ och tvätt skall utförandet av biståndsbedömda insatser påbörjas senast inom fem arbetsdagar. Avvikelser från detta kan ske efter överenskommelse med Brukaren och skall i sådant fall dokumenteras. Utföraren skall ha resurser och kompetens att kunna påbörja utförandet av beviljat bistånd för de Brukare som vårdats inom landstingets slutna hälso- och sjukvård och som har skrivits ut eller planeras att skrivas ut, s.k. utskrivningsklara patienter. Utförandet av insatserna skall kunna påbörjas i enlighet med gällande författningar och överenskommelser mellan Landstinget Blekinge och Karlskrona kommun. Uppkommer ett betalningsansvar för Kommunen till Landstinget Blekinge p.g.a. att Utföraren inte kunnat påbörja utförandet av beviljat bistånd på sådant sätt att Brukaren utan dröjsmål kan återvända till den egna bostaden, skall kostnaden för detta till fullo bäras av Utföraren. Kommunen fakturerar Utföraren motsvarande belopp som Landstinget Blekinge debiterar Kommunen. Omvårdnadsinsatser skall utföras kl under samtliga årets dagar. Serviceinsatser samt Städ och tvätt skall utföras vardagar kl Matdistribution skall utföras samtliga årets dagar. Ledsagning och avlösning i hemmet skall kunna utföras även under kvällstid och helgdagar. Utföraren skall ha organisation och kompetens för att under hela avtalsperioden kunna ta emot nya Brukare och verkställa insatser i enlighet med kraven ovan. Utföraren har rätt till en omställningstid på upp till 30 dagar då en Brukare väljer annan utförare.

8 8 7.2 Avgifter för leverans (faktureringsavgifter) Fakturerings-, expeditions- eller liknande avgifter skall ej utgå. 7.3 Leveransuppföljning Under avtalstiden äger Kommunen rätt att genomföra uppföljningar för att kontrollera att Utföraren uppfyller sina åtaganden gentemot Kommunen och den enskilde Brukaren enligt detta avtal. 7.4 Leveransförsening och vite Med leveransförsening avses att Utföraren inte påbörjar verkställigheten av insatser som framgår av mottaget biståndsbeslut dagen efter att beställning mottagits eller inom den tid som det specifika biståndsbeslutet anger. Med brister i leveransen avses att biståndsbedömd insats inte utförs på ett godtagbart sett, att en biståndsbedömd insats inte utförs vid ett genomfört besök utan att detta har sin grund i ett önskemål från den enskilde brukaren, eller att planerat besök/insats i enlighet med genomförandeplan inte utförs. Leveransförseningar eller brister i leverans godtas inte. 8 Betalning 8.1 Ersättning Ersättning utgår per utförd insats, enligt den planerade/bedömda tiden för insatsen som framgår av det aktuella biståndsbeslutet. Vid Brukarens föranmälda frånvaro utgår ersättning för planerad tid under det första frånvarodygnet förutsatt att Utföraren fått information om frånvaron senare än två dagar innan frånvarodagen. Vid brukarens ej föranmälda frånvaro utgår ersättning för viss tid efter det att omständigheter runt frånvaron klarläggs. För insatserna ledsagarservice samt avlösning i hemmet sker ersättning efter redovisad faktisk tid. Ersättningsnivåer per timma: Centralorten samt tätorterna Övriga kommunen Rödeby, Jämjö, Nättraby (se bilaga 4) Omvårdnad 342 kr 369 kr

9 9 Service 275 kr 301 kr Städ o tvätt 270 kr 289 kr Avlösning, ledsagning 229 kr 229 kr Observera justerad ersättning fr.o.m till följd av sänkt arbetsgivareavgift 2009 Angivna ersättningar omfattar Utförarens samtliga kostnader för genomförande av uppdragen. Ersättningen grundar sig på en schablonmässigt framräknad ersättning och omfattar samtliga personalkostnader, dubbelbemanning, särskild tid för matdistribution, kör-/gångtid, besvarande av larm, tid för personalmöten, introduktion, utbildning, arbetsledning, administration, fordon, bränsle, lokaler, telefoni, datorer, övrig utrustning och förbrukningsmateriel m.m.. Samtliga ersättningar är angivna i SEK netto exklusive moms. Tjänsterna är undantagna från momsplikt varvid moms inte skall redovisas. Ersättningen fastställs årligen av Äldrenämnden genom i beslut i samband med äldrenämndens internbudget för aktuellt verksamhetsår. Ersättningen kan under löpande kalenderår påverkas av löneavtal, prisutveckling och t.ex. krav på effektivisering. I det fall politiska beslut innebär minskade ekonomiska ramar för äldreomsorgen, kan detta leda till minskade anslag till kommunal utförare och därmed också sänkt ersättning till privat utförare. Kommunen skall vid sådant fall påkalla justerad ersättning senast tre (3) månader före ikraftträdandet. Utföraren har inte rätt att ta ut någon avgift av den enskilde Brukaren för utförandet av uppdragen i enlighet med detta avtal. 8.2 Betalningsvillkor Utförare har rätt att fakturera Kommunen i två steg. 1. Faktura avseende preliminära kostnader för innevarande månad. Fakturan grundar sig på antal brukare och insatstimmar under månaden enligt gällande beställningar/biståndsbeslut per den 1:e respektive månad. Utförare fakturerar Kommunen så att faktura är Kommunen tillhanda senast den 8:e arbetsdagen respektive månad. Kommunen erlägger betalning senast den 24:e respektive månad förutsatt att godkänd faktura har inkommit och leverans godkänts. 2. Faktura avseende slutliga kostnader för föregående månad. Fakturan grundar sig på faktiskt utförda insatser med erforderliga justeringar för frånvaro, under månaden tillkommande och avgående biståndsbeslut m.m. Utförare fakturerar Kommunen så att faktura är Kommunen tillhanda senast den 8:e arbetsdagen respektive månad. Kommunen erlägger betalning senast den 24:e respektive månad förutsatt att godkänd faktura har ankommit och leveransgodkänts. Utförare skall fr.o.m. avtalets andra månad samordna faktura av preliminär kostnad för månad två med faktura för faktisk kostnad för månad ett. Av fakturan skall tydligt framgå för vilka tjänster ersättning begärs och hur det begärda ersättningsbeloppet beräknats. Betalning sker i svenska kronor (SEK).

10 10 Utförare kan välja att avstå från preliminär fakturering och enbart fakturera i efterskott enligt pkt 2 ovan. 8.3 Faktureringsrutin Faktura skall tillställas Karlskrona kommun Äldreförvaltningen Karlskrona Karlskrona kommun har infört elektronisk hantering av leverantörsfakturor. Alla fakturor skannas och tolkas maskinellt. När någon från Karlskrona kommun gör en beställning skall följande uppges till Utföraren; Namn, Förvaltning och Enhet. Saknas informationen uppmanas Utföraren att begära denna. För att faktura skall bli betald utan dröjsmål måste nedanstående uppgifter finnas på fakturan: - Referens, Namn på beställaren, Förvaltning och enhet/avdelning - Fakturabelopp i svenska kronor - OCR nr (alternativt fakturanummer om OCR saknas) - Bankgironummer i första hand (plusgironummer om bankgiro saknas) Om någon av ovanstående uppgifter saknas på fakturan, går denna i retur till Utföraren för korrigering. Ny betalningstid räknas från det datum Kommunen erhållit korrigerad faktura. Kommunen arbetar idag med, inskanning av fakturor. Nästa steg i införandet av elektroniska fakturor är att byta ut skannade fakturor mot helt elektroniska fakturor. Utföraren bör under avtalsperioden vara beredd på att införa elektronisk fakturering. 8.4 Dröjsmålsränta Om betalning inte erläggs i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Dröjsmålsränta betalas ej för felaktigt adresserade fakturor. 9 Underleverantör Utföraren får inte anlita annan att fullgöra hela eller delar av uppdraget utan Kommunens skriftliga medgivande. 10 Ansvar Utföraren är skyldig att med den skyndsamhet omständigheterna kräver, på egen bekostnad avhjälpa, fel eller brister i tillhandahållna tjänster, som består i att tjänsten inte uppfyller avtalad specifikation eller funktionalitet eller inte kan anses vara ägnad för sitt särskilda ändamål, samt vid

11 11 leveransförseningar. Utförarens ansvar omfattar inte fel eller brist i tjänsten som beror på Kommunen. Utföraren ansvarar för samtliga skador som han, eller annan för vilken han svarar, orsakar genom fel eller försummelse. Om Utföraren p g a ansvar på annan grund enligt lag har ett längre gående ansvar för skada, ansvarar han även för sådan skada. Om Kommunen gentemot tredje man görs ansvarig för skada, som orsakas av Utföraren eller annan för vilken han svarar, skall Utföraren hålla Kommunen skadeslös. Utföraren skall säkerställa att alla villkor är i nivå motsvarande de som ställs i Svenska kollektivavtal. 11 Försäkring Utföraren är skyldig att hålla försäkring som täcker eventuellt ansvar för fel och försummelse enligt detta avtal, så att inget ersättningsanspråk kan riktas mot Kommunen. Utföraren skall ha allriskförsäkring, samt ansvarsförsäkring, för eget arbete under avtalstiden, vilket skall kunna uppvisas på Kommunens uppmaning. 12 Garanti - 13 Miljö Utföraren skall i sitt arbete sträva efter att minimera negativt miljöpåverkande faktorer. Utföraren skall, i förekommande fall, källsortera avfall. För utförandet av insatserna städning samt tvätt-klädvård kan Utföraren välja att själv svara för städkemikalier, tvättmedel etc. Om så är fallet skall städkemikalier och tvättmedel m.m. som är miljömärkta (t.ex. Svanen, EU-blomman eller Bra miljöval) användas. Tvättmedel och mjukmedel skall väljas med tanke på att inte orsaka allergier. Fordon som används för utförande av uppdragen skall minst uppfylla kraven för Miljöklass Övrigt 14.1 Handlingarnas inbördes ordning

12 12 Detta avtal samt övriga kontraktshandlingar enligt nedan kompletterar varandra. Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande ordning: 1. Tillägg till detta avtal 2. Detta avtal 3. Kommunens förfrågningsunderlag med bilagor 4. Utförarens anbud med förtydliganden 14.2 Överlåtelse av avtal Utförare har inte rätt att utan Kommunens skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan part Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta avtal skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av behöriga företrädare för såväl Kommunen som Utföraren samt bifogade till detta avtal Omförhandling Kommunen eller Utföraren har under avtalstiden rätt att begära omförhandling av avtalsvillkoren om de förutsättningar som förelåg vid avtalets ingående, utan partens egen förskyllan, skulle komma att förändras i väsentligt hänseende och om dessa förändringar skulle komma att bli oskäligt betungande för parten. Omförhandlingen får endast avse de delar av avtalsvillkoren som berörs av den inträffade förändringen, om inte parterna kommer överens om annat. Denna rätt till omförhandling gäller även vid politiska beslut som berör hemtjänstverksamhetens ekonomiska förutsättningar, kvalitet och/eller inriktning. Omförhandling skall vid sådant tillfälle syfta till att garantera Brukaren samma kvalitet oavsett kommunal eller privat utförare. Utföraren kan inte under löpande avtalsperiod minska sitt åtagande vad avser geografiskt område och inte heller vad avser insatskategorier. I det fall Utföraren är helt utan Brukare inom en insatskategori under en sammanhängande period om tolv månader äger Utföraren rätt att uppta förhandling om uppsägning av sitt åtagande vad avser den aktuella insatskategorin. Utföraren kan inte utöka sitt åtagande i förhållande till det ursprungliga avtalet. En sådan förändring ska ske i samband med nytt ansökningstillfälle, varvid Utföraren har att inlämna ett nytt/kompletterande anbud som sedan prövas mot de kriterier som då gäller för godkännande. När ett avtal utökas på detta sätt betraktas utökningen som ett tillägg till ursprungligt avtal och är giltigt under den tid som kvarstår av det ursprungliga avtalet Skadestånd/Vite

13 13 Vid leveransförsening eller brister i leverans skall Utföraren omedelbart vidta rättelse. I det fall Utföraren inte omedelbart kan vidta en rättelse utför Kommunen genom egen organisation aktuella insatser. Utföraren skall då ersätta Kommunen för faktiska kostnader samt en straffavgift uppgående till 50 % av Kommunens faktiska kostnader. Utföraren äger ej heller rätt till ersättning för utförd insats vid brister i aktuell leverans Uppsägning Om ena parten inte visar den skicklighet eller omsorg som förutsätts vid avtalets ingående eller på annat sätt agerar mot avtalets bestämmelser, äger den andra parten rätt att skriftligen säga upp avtalet i förtid med en uppsägningstid om 30 dagar. I det fall politiska beslut innebär minskade ekonomiska ramar för äldreomsorgen, kan detta leda till minskade anslag till kommunal utförare och därmed också sänkt ersättning till privat utförare. Kommunen skall i sådant fall påkalla justerad ersättning senast tre (3) månader före ikraftträdandet. Om Utföraren inte accepterar den förändrade ersättningsnivån har Utföraren rätt till uppsägning av avtalet med en uppsägningstid på tre (3) månader. Under uppsägningstiden gäller senast överenskomna ersättningsnivå. I det fall Utföraren är helt utan Brukare under en sammanhängande period om tolv månader äger endera parten rätt att uppta förhandling om förtida uppsägning av avtalet. Om leveransförseningar eller felaktiga leveranser upprepas vid mer än fem tillfällen under en sammanhängande period om tolv (12) månader äger Kommunen rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid om 30 dagar. Uppsägning skall föregås av skriftliga varningar samt möten mellan parterna efter tre respektive fyra leveransförseningar/felaktiga leveranser Hävning Om endera parten inte uppfyller sina åtagande enligt detta avtal, inte visar den skicklighet eller omsorg som förutsätts vid avtalets ingående eller på annat sätt brister i sina åtaganden så att motpartens verksamhet blir lidande, skall sådan part tillskrivas av motparten. Om sådan part därefter på väsentliga punkter inte uppfyller avtalet, inte visar den skicklighet eller omsorg som förutsätts vid avtalets ingående eller på annat sätt brister i sina åtaganden så att motpartens verksamhet blir lidande, äger motparten rätt att häva avtalet. Hävande part är därvid berättigad till skadestånd. Kommunen har härutöver rätt att häva avtalet om Utföraren om denne är föremål för omständigheter som framgår av enligt 7 kap Lag (2008:962) om valfrihetssystem kap. 7, eller befinner sig vara på sådant obestånd att företaget inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden. Kommunen har alltid en skyldighet att i alla sammanhang och vid alla tidpunkter tillse att enskild Brukare erhåller det beviljade biståndet d v s att skälig levnadsnivå upprätthålls. Kommunen har därmed, med hänvisning till sitt grundläggande ansvar, om situationen så kräver både möjlighet och skyldighet att befria Utföraren från antingen ett enskilt uppdrag visavi en enskild Brukare eller helt lösa Utföraren från hela avtalet.

14 Force majeur Utföraren har inte något ansvar för skadegörande handlingar som förorsakats av honom på grund av omständigheter över vilka han rimligen inte kunnat råda eller rimligen inte kunnat inse skulle komma att inträffa. Vid bedömning av denna bestämmelse skall hänsyn tas till det agerande som Utföraren valt efter det att skadan uppstått, och om han då iakttagit allt för att minimera eller motverka uppkommen skada. Händelser som krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljö- eller naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet utanför parternas kontroll som de inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder de inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, skall utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för prestation och befrielse från vite och andra påföljder. Detsamma gäller för underleverantörer, vilka förhindras fullgöra sin leverans på grund av omständigheter som angivits ovan. Detta äger tillämpning oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter avtalad leveransdag. Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än 3 månader på grund av viss ovan angiven omständighet äger part, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda avtalet. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får dock inte åberopas som befrielsegrund. Motparten skall omedelbart underrättas skriftligen om det föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av denna avtalspunkt Tvist (forum och lagval) Vid tvist som uppstår i anledning av detta avtals tolkning eller tillämpning skall parterna allvarligt bemöda sig om att nå en förlikning. Kan förlikning ej nås, får parterna hänskjuta tvisten till allmän domstol. Tvister angående tolkning av det eller de avtal som kommer att upprättas, eller varje annat rättsförhållande som uppkommer i avtalsrelationen skall, om inte förhandling leder till överenskommelse, lösas av svensk allmän domstol vid Blekinge tingsrätt med tillämpning av svensk rätt. Under tiden fram till ett avgörande av en eventuell tvist tillämpas gällande avtal enligt beställarens tolkning.

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun. (version 2015-01-01)

Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun. (version 2015-01-01) Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun (version 2015-01-01) 1 Innehåll 1. ALLMÄN ORIENTERING... 5 1.1 Inledning... 5 1.2 Upphandlingsform... 5 1.3 Upphandlande myndighet... 5

Läs mer

Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem

Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) personlig omvårdnad och serviceinsatser Fastställt av omsorgsnämnden 62 1 Att ansöka

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun.

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. April 2015 0 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 3 1.1 Upphandlande myndighet... 3

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMVÅRDNAD 1(31) VÅRD OCH OMSORG Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: - Omvårdnad inklusive delegerad

Läs mer

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) PERSONLIG OMVÅRDNAD OCH SERVICEINSATSER Reviderad upplaga 2013-04-09 Inbjudan att ansöka

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) personlig omvårdnad och serviceinsatser 1 Inbjudan att ansöka om godkännande som utförare

Läs mer

LOV Kundval inom hemtjänsten

LOV Kundval inom hemtjänsten 2014-05-26 LOV Kundval inom hemtjänsten Förfrågningsunderlag Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2011-03-03, 51 2011-03-03, version 1.1 2012-02-27, version 1.2 2012-06-14, version 1.3 2013-09-05, version

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

2014-02-13. Sundbybergs kommun Hemtjänst i valfrihetssystem 2014/2015

2014-02-13. Sundbybergs kommun Hemtjänst i valfrihetssystem 2014/2015 Inbjudan - Upphandlarversion 2014-02-13 Upphandlande organisation Upphandling Sundbybergs kommun Hemtjänst i valfrihetssystem 2014/2015 Hedvig Schriever 14/5 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV)

Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV) 1. INLEDANDE INFORMATION... 4 1.1 OM SALEMS KOMMUN... 4 1.2 SOCIALNÄMNDENS VISION... 4 1.3 MÅLSÄTTNING FÖR HEMTJÄNSTEN

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV)

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FASTSTÄLLT AV: SOCIALNÄMNDEN, SN/2015/63 DATUM: 2009-02-11, 2 REVIDERAD: 2013-05-29, 107

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 3 Kravkatalog Verksamhetens utförande

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 3 Kravkatalog Verksamhetens utförande UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (25) Dnr: 2014:114 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 3 Kravkatalog Verksamhetens utförande Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras. SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (19) Bilaga 2 till förfrågningsunderlag OBS! Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Läs mer

AVTALSVILLKOR HEMTJÄNST, LEDSAGARSERVICE OCH AVLÖSARSERVICE

AVTALSVILLKOR HEMTJÄNST, LEDSAGARSERVICE OCH AVLÖSARSERVICE 1.0 PARTER Beställare Utförare Socialförvaltningen xxxxxx Tyresö kommun xxxxxx 135 81 Tyresö xxxxxx Org. nummer Org. nummer 212000-0092 xxxxxx Kontaktpersoner Verksamhet Auli Metsänsalo Avdelningschef

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 2014-03-12 Diarienummer: 2014/14 Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativ för assistans enligt SFB i Simrishamns kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 1.0 ALLMÄN

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem 1 Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Gäller från och med 2015-07-01 beslutad i Vård- och omsorgsnämnden 2015-06-04 42 Von 15/40 Bilagor: Bilaga 1: Blankett

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Hemtjänst i Borgholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Förfrågningsunderlag. Hemtjänst i Borgholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag Hemtjänst i Borgholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) Sida: 2 (24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmän orientering... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Befolkningsunderlag och behovsanalys...

Läs mer

LOV-underlag hemtjänsten Strängnäs kommun

LOV-underlag hemtjänsten Strängnäs kommun Dnr SN/ 2014:520-790 LOV-underlag hemtjänsten Strängnäs kommun Personlig omvårdnad och servicetjänster Beslutad i socialnämnden 2014-11-25 Innehåll Sammanfattning... 5 Förklaring av begrepp i LOV-underlaget...

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV 1. Parterna Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören, har följande avtal träffats. Kommunen Organisationen Organisationsnummer

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2013-08-30 Upphandlande organisation Ljungby kommun Ann-Louise Englund Upphandling Hemtjänst enligt LOV SN2008/0103.709 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer