Meddelad i Jönköping. Ombud: Chefsjurist Jenny Björkholm Linköpings kommun Linköping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-12-14 Meddelad i Jönköping. Ombud: Chefsjurist Jenny Björkholm Linköpings kommun 581 81 Linköping"

Transkript

1 .r V V»- /z KA_MMz}RRATTEN g.,i_3._ I JONKOPING Avdelning2: Meddelad i Jönköping Målnr I N KO M KLAGANDE Linköpings kommun 2015 '125 i Linköping Ombud: Chefsjurist Jenny Björkholm Linköpings kommun Linköping MOTPART Inspektionen för vård och omsorg Avdelning sydöst Box Jönköping arm- W535!2013- AVD SYDQST i l? i i i ÖVERKLAGATAVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den l 1 mars 2015 i mål nr , se bilaga A SAKEN 3 = Föreläggande enligt 13 kap. socialtjänstlagen (2001:453), SoL KAMMARRÃTTENS AVGÖRANDE I Klaganden/ombudet ' m Motparten/ombudet I Försäkringskassan I Förvaltningsrätten I Socialstyrelsen 1. Kammarrätten avslår överklagandet. 2. Datum för föreläggandets fullgörande flyttas fram till den 14 mars Linköpings kommun ska senast den 14 april 2016 komma in till Inspektionen för vård och omsorg med redovisning av vilka åtgärder som vidtagits avseende föreläggandet. LVÅFör kännedom I För åtgärd I För delgivning JS Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2203 Slottsgatan (vx) måndag ~ fredag Jönköping E-post: 08:00-16:00

2 < b: KAMMARRÄTTEN 1JÖNKÖPING Avdelning 2:2 DOM Mål nr YRKANDE M.M. Linköpings kommun (kommunen) yrkar att kammarrätten, med ändring av förvaltningsrättens dom, upphäver Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut den 16 december 2013 dnr /2013. IVO motsätter sig bifall till överklagandet. Sveriges Kommuner och Landsting har kommit in med ett yttrande till kammarrätten vari understryks behovet av vägledande avgöranden i aktuell fråga. VADPARTERNAANFÖR Kommunen Det finns inte rättslig grund att vid vite förelägga kommunen att ändra sin handläggningen av insatsen boendestöd för personer med psykiska funktionshinder. Begreppet individuellt anpassade åtgärder definieras inte varken i praxis eller i doktrin och förekommer inte i någon av de bestämmelser som föreläggandet hänvisar till. Det är inte heller uttryckligen reglerat i lag vilka insatser som ska ges med eller utan föregående beslut om bistånd. Eftersom rättsläget är oklart är det fel att förelägga kommunen vid vite. IVO har inte heller visat att de personer i målgruppen som får boendestöd som service går miste om sina möjligheter att få de insatser som de har rätt till. Mot bakgrund av att kommunen anser att boendestöd upp till sex timmar per vecka är en generellt inriktad insats till personer i målgruppen, kan det inte ställas samma krav på individuell uppföljning som när en insats ges enligt biståndsbeslut. Kommunen följer dock upp insatserna via genomförandeplaner, brukarenkäter och personliga möten.

3 s' KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 2:2 DOM Mål nr Kommunen hänvisar till en rapport Kartläggning av öppna sociala tjänster inom individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri av Åke Svensson, som visar på det tolkningsutrymme som finns i frågan. I V0 Myndigheten hänvisar till föreläggandet och tillägger i huvudsak följande. Förvaltningsrätten har redovisat hur lagstiftningen ska tolkas. Det finns inte utrymme i lagen för kommunens tolkning av möjligheterna att erbjuda individuellt anpassade insatser i fonn av service. Den rapport som kommunen har åberopat i kammarrätten tillför inte något nytt. Den s.k. Äldreutredningen (dir. 2014:2), som kommunen hänvisat till i sin tidigare argumentation, har inte föranlett någon ändring av lag. SKÄLENFÖR KAMMARRÃTTENSAVGÖRANDE Den insats i form av boendestöd med upp till sex timmar per vecka som kommunen erbjuder psykiskt funktionsnedsatta personer har inte en sådan fast utformning, oberoende av mottagare", att denna kan tillhandahållas enskilda med stöd av 3 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Tvärtom skiftar insatsens innehåll och omfattning beroende på mottagarens behov. Det är därför fråga om en sådant individuellt inriktad insats som kräver socialnämndens utredning, bedömning och beslut enligt 4 kap. l SoL (jfr RÅ l99l ref. 61). Kommunens nuvarande hantering strider således mot gällande lagstiftning. Avsaknaden av formella beslut fråntar enskilda möjligheten till överklagande i de fall man är missnöjd med insatsens utformning och påverkar enskildas möjligheter att kunna få insatser verkställda. Det är således fråga om sådana missförhållanden som avses i 13 kap. 8 SoL. Insatser som beslutats med stöd av 4 kap. 1 SoL omfattas av lagens bestämmelser om dokumentation och uppföljning i ll kap. 1 andra stycket

4 A KAMMARRÄTTEN 1JÖNKÖPING Avdelning 2:2 DOM Mål nr och 5 första stycket samma lag. Även om kommunen numera har utökat sitt arbete i dessa delar, åsidosätter kommunen alltjämt lagens bestämmelser om dokumentation och uppföljning. Det är således även i denna del fråga om sådana missförhållanden som avses i 13 kap. 8 SoL. Kammarrätten anser, i likhet med förvaltningsrätten, att IV0 har haft skäl för att förena föreläggandet med vite. Överklagandet ska därmed avslås. För att ge kommunen skälig tid att följa föreläggandet bör datumet för dess fullgörande flyttas fram till och med den 14 mars Kommunen bör ges tid till och med den 14 april 2016för att komma in till IVO med redovisning av vilka åtgärder som vidtagits avseende föreläggandet. HURllMÖ GAR, se bilaga B (formulär l). Kammarrättsråden Mikael Sjöö (ordförande), Bodil Ste1zer(referem och Jane Andersson Jarl har deltagit i avgörandet. Föredragande: Emelie Lavér/ (L,

5 6 FÖRVALTNINGSRÄTTENDOM Målnr I JÖNKÖPING Meddelad i Jönköping m år: é å, Nx l KLAGANDE Linköpings kommun, 2 l Linköping Ombud:RagnhildKlintberg Linköpings kommun, Juridik Linköping MOTPART Inspektionen för vård och omsorg Avdelning sydöst Box Jönköping ÖVERKLAGATBESLUT Inspektionen för vård och omsorgs beslut SAKEN Föreläggande enligt 13 kap. socialtjänstlagen (2001:453), SoL FÖRVALTNINGSRÄTTENSAVGÖRANDE Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Datumet för föreläggandets fhllgörande flyttas fram till den 11juni Kommunen ska senast den 13juli 2015 komma in till Inspektionen för vård och omsorg med en redovisning av de åtgärder som vidtagits avseende föreläggandet. BAKGRUND Socialstyrelsen genomförde under år förstärkt tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Linköpings kommun (kommunen) enligt SoL och lagen (1993:387) om stöd och D0k.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2201 Hamngatan måndag -fredag Jönköping E-post: 08:00-16:00 forvaltningsratteni j onkopin

6 FÖRVALTNINGSRÃTTEN DOM IJÖNKÖPING service till vissa funktionshindrade. Vid tillsynen framkom att boendestöd ges i kommunen som service eller efter beslut av handläggare. Den 4 juli 2012 beslutade Socialstyrelsen att ställa krav på åtgärder som innebar att kommunen skulle tillse att - genomförandet av individuellt anpassade insatser föregås av utredning, bedömning och beslut i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter, - dokumentation i genomförandet görs i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter, - redovisa en plan för när riktlinjerna för dokumentation ska vara klara och hur de ska implementeras. Den 14 december 2012 inkom kommunen med yttrande. Av detta framgick bl.a. följande. Möjligheten att ansöka om bistånd till individuella insatser finns i Linköping på samma sätt som i andra kommuner. Utöver denna möjlighet erbjuder kommunen ett allmänt inriktat och generellt utformat stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Det finns lagstöd för att utge boendestöd som service eftersom insatsen är allmänt inriktad och generellt utfonnad. Insatsen boendestöd erbjuds alla personer med psykisk funktionsnedsättning som önskar stöd i sin dagliga livsföring. Verksamheten omfattar både förebyggande stöd, information och rådgivning. Konkret ges information om samhällets utbud och stöd i kontakter med myndigheter och nätverk. Verksamheten innefattar även rådgivning, samtal och praktiskt stöd i att utföra sysslor i hemmet; För att ge en tydlig beskrivning och information till den enskilde finns en generell Verksamhetsbeskrivning av vilket stöd och i vilken omfattning den enskilde kan erhålla insatsen boendestöd som service. För att tydliggöra när insatsen boendestöd kan ges som service kommer insatsen framgent att avgränsas och erbjudas upp till sex timmar per vecka. Personer som önskar mer stöd eller önskar få sin sak prövad som bistånd kommer att utredas av biståndshandläggare. Beslut

7 FÖRVALTNINGSRÃTTEN DOM I JÖNKÖPING med besvärshänvisning kommer att fattas. Vad gäller dokumentation vid insatsemas genomförande har kommunen samma krav på utförama oavsett om insatsen ges som service eller efter biståndsbeslut. Dokumentation i serviceärenden bygger dock på samtycke från den enskilde. Detta krav har kommunen reglerat i avtal med utförama. För att tydliggöra kravet på dokumentation kommer omsorgskontoret att ta upp frågan med samtliga berörda utförare och verksamheter. Dokumentationsskyldigheten gäller både vid handläggning av ärenden och vid verkställighet av beslut. Dokumentationen av insatser är en del av rättssäkerheten och ett underlag för både individuell och övergripande uppföljning. Av denna anledning har kommunen i sina avtal med utförare krävt att genomförande av serviceinsatser ska dokumenteras. Eftersom lagstiftningen inte kräver dokumentation av serviceinsatser har kommunen ansett att den enskilde ska ge samtycke till att en serviceinsats dokumenteras. Vad gäller dokumentation vid genomförande av biståndsbeslutade insatser ansvarar utförare för att detta görs i enlighet med gällande lagstiftning. På begäran av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inkom kommunen med ett kompletterande yttrande den 23 september Detta för att redogöra för om kommunen har förändrat handläggningen när det gäller insatsen boendestöd. Kommunen hänvisar till tidigare yttrande vari kommunen har redogjort för hur insatsen boendestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning kan erhållas. Alla personer som önskar en biståndsutredning och ett beslut erhåller detta, oavsett stödbehovets omfattning. Insatsen boendestöd till personer med omfattande behov av stöd, mer än sex timmar per vecka, föregås alltid av utredning, bedömning och beslut. För närvarande har ca 200 personer med psykisk funktionsnedsättning biståndbeslut avseende boendestöd. Utöver detta erbjuder kommunen boendestöd upp till sex timmar per vecka till personer med psykisk funktionsnedsättning som en allmänt inriktad insats. Denna allmänt inriktade insats omfattar ca 200 personer. Insatsen innehåller rådgivning, information, stöd i

8 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM JÖNKÖPING kontakter med myndigheter och nätverk samt visst praktiskt stöd i vardagen. ÖVERKLAGAT BESLUT IVO beslutade den 16 december 2013 att med stöd av 13 kap. 8 SoL förelägga kommunen att senast den 28 februari 2014 vid vite om kronor säkerställa att - individuellt anpassade åtgärder som ges enskilda i form av stöd i boendet föregås av utredning, bedömning och beslut i enlighet med bestämmelserna i SoL - besluten dokumenteras och följs upp på sätt som föreskrivs i SoL. IVO förelade därutöver kommunen att senast den 17 mars 2014 inkomma med en redovisning av de åtgärder som vidtagits avseende föreläggandet. Som skäl för beslutet angav IVO i huvudsak följande. De tjänster som en kommun kan erbjuda som service kan enbart vara i form av allmänt inriktade och generellt utformade insatser. Det ska framför allt vara fråga om förebyggande, rådgivande och inforrnerande insatser som kan erbjudas utan behovsbedömning. Det är fråga om insatser som inte är individanpassade, utan lika för alla. När någon är i behov av insatser som är direkt anpassade till den enskildes behov ska en utredning göras i enlighet med SoL. Det konstateras att boendestödet har till uppdrag att genomföra insatser till personer med allvarlig psykisk funktionsnedsättning. Behoven av insatsemas utformning och omfattning är ytterst individuella då de inte riktar sig till en homogen gmpp utan till människor med funktionsnedsättningar av olika slag, vilka alla har unika behov av stöd för att klara sin vardag. Det är således inte en insats som är tillgänglig för alla. För att få del av serviceutbudet krävs att personen tillhör målgruppen och har behov av stöd motsvarande det som boendestödet kan ge, d.v.s. inledningsvis görs två bedömningar. Boendestödet har inget generellt program att erbjuda dem som bedöms uppfylla kriterierna i dessa två bedömningar. Det innebär

9 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I JÖNKÖPING att en tredje bedömning måste göras - en individuell bedömning av insatsernas omfattning och utformning motsvarande den enskildes behov. Denna bedömning görs av boendestödjare, det vill säga den personal som utför insatsen och inte av kommunens biståndshandläggare. Insatsen är begränsad till maximalt sex timmar i veckan och endast på vardagar och under dagtid. Det är således inte den enskildes behov som är avgörande för omfattningen och utformningen av det stöd som erbjuds. IVO anser att de insatser som erbjuds i form av boendestöd inte är sådana generellt utformade insatser som en kommun kan erbjuda genom service. Då individuellt anpassade insatser i form av stöd och hjälp ges ska beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 SoL fattas. Beslut fattade med stöd av nu nämnda lagrum utgör myndighetsutövning vilket ställer krav på att den fonnella handläggningen är i överensstämmelse med såväl SoL som förvaltningslagen, bl.a. vad avser beslut, underrättelse om beslut och överklagandehänvisning i fall då biståndsansökan helt eller delvis avslås. Att den enskilde hänvisas till att ansöka om bistånd för det fall denne inte är nöjd med vad som erbjuds kan inte anses tillräckligt med hänsyn till socialtjänstens långtgående ansvar för personer med funktionsnedsättning. Det föreligger ett missförhållande då en enskild får en individuellt anpassad insats utan att beslut om bistånd fattas, som anger vilken insats som har beviljats. Den enskilde har ingen möjlighet att begära att insatsen verkställs eller att överklaga ett beslut som helt eller delvis har gått honom eller henne emot. Detta missförhållande har betydelse för den enskildes möjligheter att få de insatser han eller hon har rätt till. Kommunen fullgör inte heller det ansvar kommunen har att följa upp en individuellt anpassad insats och bedöma om insatsen tillgodosett det behov den enskilde har. Till grund för uppföljning av en individuellt anpassad insats ligger dokumentation och beslut. Dokumentationsskyldigheten enligt SoL är knuten till att ett beslut om bistånd fattats. Det finns inga regler som

10 FÖRVALTNINGSRÃTTEN DOM I JÖNKÖPING ålägger en kommun att följa upp en insats som ges genom service. Utgångspunkten är att insatsen är allmän och inte individanpassad. Uppföljning av serviceinsatser kan ske på verksamhetsnivå, inte individnivå. Vid serviceinsatser kan vidare vissa arbetsanteckningar föras, men det finns ingen dokumentationsskyldighet liknande den i SoL. Någon utredning av den enskildes behov ska inte göras vid erbjudande om service. När kommunen inte följer upp de insatser som ges kan kommunen inte heller säkerställa att den enskilde inte kvarstår i en insats som inte tillgodoser hans eller hennes behov. Detta missförhållande har betydelse för enskildas möjligheter att få de insatser de har rätt till. De missförhållanden som IVO har konstaterat utgör allvarliga missförhållanden. Dessa medför att enskilda personer inte får sina individuella behov utredda och bedömda i enlighet med lagstiftningen. De enskilda garanteras därmed inte de insatser de har rätt till. De enskilda fråntas också möjligheten att överklaga beslut som kan gå dem emot. Någon dokumentation utförs inte och någon uppföljning görs inte heller. Kommunen har, trots tidigare beslut, inte vidtagit de åtgärder som krävs för att komma till rätta med de missförhållanden som föreligger. YRKANDEN Kommunen yrkar att beslutet ska upphävas. IVO anser att överklagandet ska avslås. VADPARTERN ANFÖR Kommunen Det boendestöd som kommunen erbjuder personer med psykisk funktionsnedsättning upp till sex timmar per vecka är inte en individuellt anpassad

11 FÖRVALTNINGSRÃTTEN DOM I JÖNKÖPING åtgärd. Boendestödet är istället allmänt inriktat, generellt utformat, förebyggande, öppet och tillgängligt för alla inom målgruppen. Den enskilde avgör själv om han eller hon vill ha insatsen. Det finns lagstöd för kommuner att erbjuda både allmänt inriktade, generellt utfonnade och individuella insatser utan föregående biståndsprövning. Boendestödet som kommunen erbjuder personer med psykisk funktionsnedsättning är en sådan insats som med en rimlig tolkning måste anses vara förenlig med SoL. Att tillhandahålla boendestöd som serviceinsats utan biståndsprövning har stöd i såväl 3 kap. l som 3 kap. 4 SoL. Den som önskar boendestöd kontaktar själv eller med stöd av anhörig eller personal från andra verksamheter inom kommunen eller landstinget verksamheten for boendestöd. Den som söker sig till verksamheten har ofia fått information och hänvisning till verksamheten av landstingets psykiatriska klinik. Den första kontakten med verksamheten sker ofta per telefon och följs av ett personligt besök i verksamheten eller i bostaden. Den enskilde träffar verksamhetens gruppchef eller utsedd boendestödjare som lämnar information om vilket stöd/service verksamheten kan ge samt generell information om vilka insatser socialtjänsten eller andra instanser kan erbjuda. Insatsen boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning är väl beskriven i både skriftligt informationsmaterial och på kommunens hemsida. Den enskilde som tillhör målgruppen kan själv påverka innehållet och utformningen av det erbjudna stödet upp till sex timmar per vecka. Den enskilde talar själv om vilket stöd han eller hon behöver. Till stöd finns ett självskattningsinstrument (CAN-skattning). Det ligger i sakens natur att den enskildes självbestämmande och inflytande stärks om insatsen kan ges som en allmänt inriktad insats än om den ges efter biståndsbedömning. Kommunen lägger inte ett för stort ansvar på den enskilde. Om den enskilde önskar mer stöd än sex timmar per vecka eller stöd som kräver biståndshandläggning hänvisas den enskilde till socialkontoret för ansökan om bistånd. Önskade insatser planeras tillsammans med den enskilde och

12 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I JÖNKÖPING en genomförandeplan upprättas. Genomförandeplanen följs upp kontinuerligt och revideras vid behov. Insatsen boendestöd är en allmänt inriktad insats eftersom den erbjuds alla inom berörd målgrupp och föregås av information, rådgivning och vägledning så att den enskilde själv har möjlighet att göra ett aktivt val av insats. Genom upprättande av genomförandeplaner finns underlag för uppföljning av insatsen. Uppföljning sker även genom brukarenkäter och vid möten mellan personal och brukare. Uppföljning av insatsen visar på en hög grad av nöjdhet hos de enskilda och deras anhöriga. Personligt ombud är ett personligt individuellt stöd som inte föregås av biståndsbeslut. Denna insats kan enligt Socialstyrelsen ges med stöd av 3 kap. l SOL.Socialnämnden ska enligt 5 kap. 10 SoL erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. För det här stödet finns inget krav på biståndsbeslut utan detta lämnas som service. Insatserna boendestöd och personligt ombud är till sin karaktär och innehåll mycket lika. Det som främst skiljer insatserna åt är att insatsen boendestöd även kan innehålla stöd för att sköta städning, tvätt och inköp. Sådana insatser har tidigare skett inom ramen för hemtjänst. Kommunen tillbakavisar IVO:s inställning att gällande lagstiftning inte medger att insatser som är direkt anpassade till den enskildes behov ges som service d.v.s. utan prövning och bedömning i enlighet med biståndsbestämmelserna i SoL. Lagstiftningen ger inte någon entydig gränsdragning mellan vad som är en allmänt inriktad insats för vilken biståndsbedömning inte krävs respektive en individuellt inriktad insats för vilken biståndsbedömning krävs. Det avgörande för huruvida en insats kan anses vara allmänt inriktad och kan erbjudas utan föregående biståndsprövning är att den erbjuds alla inom en målgrupp på lika villkor och att det är den enskilde som avgör om han eller hon har behov av och vill ha insatsen. Om

13 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM JÖNKÖPING personer har behov av insatser utöver serviceinsatsen ligger det naturligtvis i personalens kompetens att inom ramen för serviceinsatsen se till att personen fir det ytterligare stöd som behövs och att personen kontaktas av en biståndshandläggare för erforderlig utredning och beslut. Det råder oklarhet kring kommuners möjlighet att utge olika insatser utan föregående biståndshandläggning. Regeringen har i flertalet propositioner och utredningar klargjort att det är önskvärt att socialtjänstens insatser kan vara förebyggande och lättillgängliga och att stöd ska kunna ges utan föregående biståndshandläggning. För att målsättningen med gällande lagstiftning ska kunna uppnås måste allmänt inriktade och öppna insatser kunna innehålla inslag av individuellt stöd och behandling. Någon annan tolkning av lagstiftarens intentioner är orimlig. Kommunerna förutsätts erbjuda allmänt inriktade förebyggande insatser och olika formar av öppna insatser/servicetjänster. I lagen definieras inte vad som avses med sådana insatser. Något stöd för IVO:s inställning att det inte får förekomma någon anpassning efter individuella behov finns inte. Alla insatser, även rådgivning och information, innefattar en individuell anpassning eftersom rådgivning och information ges utifrån vad den enskilde framhåller som viktigt och anpassas efter den enskildes önskemål. Något stöd för IVO:s påstående att allmänt inriktade insatser inte kan innehålla vård- och behandlingsinsatser finns inte heller. I prop. 2009/10:176 har regeringen bedömt att försöksverksamhet behövs för att utveckla kommunernas innehåll av meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Kommunen har som en av 32 kommuner beviljats statsbidrag för att utveckla verksamhet i form av individanpassat stöd till arbete enligt IPS-modellen. Genom insatsen erhåller deltagarna stöd av så kallade coacher med att söka arbete baserat på egna val och preferenser utan föregående arbetsträning eller bedömning av ar-

14 FÖRVALTNINGSRÃTTEN DOM I JÖNKÖPING 10 betsförmåga. Kommunerna erbjuder insatsen både som öppen insats för alla i målgruppen utan föregående biståndsbeslut och efter biståndsbeslut eller insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Utvärderarens slutsats är att den enskildes roll förstärks. Den enskildes mål blir ledstjäma för den professionella expertens arbete. Kommunens boendestöd kan jämställas med stödet för sysselsättning och arbetsinriktning som ges som service utan biståndsbedömning. Insatsen personligt ombud är ytterligare en insats som ges utan biståndsprövning, boendestödet kan jämställas även med denna insats. I samband med psykiatrireformen 1995 etablerades genom samverkan mellan kommunen och Landstinget i Östergötland en gemensam verksamhet, psykiatrisk vård och socialt stöd i hemmet. Stödinsatser från denna verksamhet erbjöds som en allmänt inriktad insats till personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning utan föregående biståndshandläggning. Möjlighet att ansöka om bistånd har funnits hela tiden för den som så önskar. Kommunerna i Östergötland har från år 2014 övertagit hemsjukvården från landstinget. Verksamheten är till stor del innehållsmässigt densamma som boendestöd. Detta innebär att insatsen boendestöd även utges med stöd av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Att samma stöd kan ges som behandling utan bistånd enligt hälso- och sjukvårdslagen stärker kommunens inställning att boendestödet såsom det erbjuds i kommunen är en serviceinsats som kan ges utan bistånd. I Socialstyrelsens rapport i maj 2013-Att ge ordet och lämna plats, vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruksoch beroendevård - framhålls bl.a. följ ande. Individen ska kunna vara med och aktivt ta beslut i det som rör henne. Synsättet bygger på idén om att den enskilde är expert på sin situation och sina behov, den professionelle finns där för att assistera honom eller henne att finna lösningar. Istället för att vara föremål för en insats ska individen aktivt vara med och utforma

15 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I JÖNKÖPING ll vården eller stödet. l kap. l SoL reglerar bl.a. att socialtjänsten ska inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser samt bygga på respekt för självbestämmande och integritet. I nämnda rapport framhålls att den enskilde är expert på sina behov. Detta måste tolkas som att den enskilde ska ges makt och möjlighet att själv bestämma. Kommunen hänvisar till dokumentet Beskrivning av insatser i fonn av boendestöd, personligt ombud och psykiatrisk hemsjukvård, där de olika insatserna jämförs. Kommunen arbetar på olika sätt med kvalitetsuppföljning för att följa upp enskildas nöjdhet och upplevelser av insatser. Verksamheten boendestöd har i brukarundersökningar mycket höga nöjdhetstal. Kommunen hänvisar till Kommittédirektiv 2014:2, angående åtgärder för att främja äldres hälsa, trygghet och självbestämmande. I V0 Kommunen följer inte gällande lagstiftning när kommunen underlåter att utreda, bedöma och fatta biståndsbeslut avseende insatsen boendestöd upp till sex timmar per vecka. Insatsen måste i allra högsta grad anses vara individuellt anpassad. För att få del av insatsen ska man tillhöra en viss målgrupp, personer med psykiska funktionsnedsättningar. Vidare ska insatsen stöd i boendet tillgodose behoven utifrån funktionsnedsättningen och slutligen ska insatsens utformning och omfattning vara anpassad efter individens specifika behov. Det kan således inte vara fråga om generella insatser. Kommunens skyldigheter enligt 5 kap. lo SoL samt insatsen personligt ombud kan inte jämföras med boendestöd eftersom de utgör möjlighet till råd och stöd och inte innehåller inslag av behandling. Inte heller hemsjukvården kan jämföras med insatsen boendestöd enligt SoL eftersom den grundar sig på annan lagstiftning, nämligen hälso- och sjukvårdslagen. Insatser enligt SoL bygger på frivillighet och ska utformas i samverkan med den enskilde. Det finns därför inte grund för påståendet att den enskil-

16 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I JÖNKÖPING 12 des inflytande skulle minska om insatsen föregicks av professionell biståndshandläggning. Kommunen lägger alltför stort ansvar på individen att själv tillsammans med utföraren komma fram till vilka insatser som ska ges. Risken finns också att utföraren inte kan erbjuda det som individen anser sig ha behov av. Eftersom det inte fattas några avslagsbeslut i den delen går den enskilde miste om möjligheten att överklaga. Alla har inte samma förutsättningar att själva kontakta socialtjänsten om man inte är nöjd med de insatser som utföraren erbjuder, vilket ligger i sakens natur när det rör sig om en utsatt grupp med varierande svårigheter. SKÄLENFÖRFÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Gällande regler m.m. Enligt 2 kap. l kommunallagen (1991:900) får kommuner och landsting själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte ska handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan. Enligt 2 kap. 7 lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter får kommuner utan föregående individuell behovsprövning tillhandahålla servicetjänster åt personer som fyllt 67 år. Med Servicetjänster avses tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad. I 2 kap. l första stycket SoL anges b1.a. att varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver.

17 13 FÖ_I_{VALTNINGSRÄTTEN 1JONKÖPING DOM Enligt 3 kap. l SoL hör till socialnämndens uppgifter bl.a. att svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det. Enligt 3 kap. 5 SoL ska socialnämndens insatser för den enskilde utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. Av 4 kap. l SoL följer att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden for sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Enligt 4 kap. 2 SoL får socialnämnden ge bistånd utöver vad som följer av 4 kap. l SOL om det finns skäl för det. Enligt 5 kap. 7 SoL ska socialnämnden verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Socialnämnden ska medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Av ll kap. l SoL framgår att socialnämnden utan dröjsmål ska inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Enligt ll kap. 5 första stycket SoL ska handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling dokumenteras. Dokumentationen ska utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse.

18 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I JÖNKÖPING 14 l 13 kap. l SoL anges att det är Inspektionen för vård och omsorg som utövar tillsyn över socialtjänsten. I 13 kap. 8 SoL anges följande. Om Inspektionen för vård och omsorg finner att det i verksamhet som står under tillsyn enligt SoL förekommer missförhållande som har betydelse för enskildas möjligheter att kunna få de insatser de har rätt till, får inspektionen förelägga den som svarar för verksamheten att avhjälpa missförhållandet. Ett föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som inspektionen anser nödvändiga för att det påtalade missförhållandet ska kunna avhjälpas. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Enligt 2 lagen (1985:206) om Viten ska ett vitesföreläggande vara riktat till en eller flera namngivna fysiska ellerjuridiska personer (adressater). Om föreläggandet innebär en skyldighet för adressaten att vidta en viss åtgärd, ska det av föreläggandet framgå vid vilken tidpunkt eller inom vilken tidsfrist åtgärden ska vidtas. Vite får inte föreläggas, om adressaten kan antas sakna faktisk eller rättslig möjlighet att följa föreläggandet. Ett vitesföreläggande ska delges adressaten. Färvaltningsrättens bedömning Individuellt anpassad åtgäåi Av föreläggandet från den 16december 2013 följer att kommunen ska säkerställa att individuellt anpassade åtgärder som ges enskilda i fonn av stöd i boendet föregås av utredning, bedömning och beslut i enlighet med bestämmelserna i SoL. Fråga i målet är därför om insatsen boendestöd kan ges som service eller om detta är en individuellt anpassad åtgärd.

19 FÖRVALTNINGSRÃTTEN DOM I JÖNKÖPING 15 En insats som ges som service är inte individanpassad utan lika för alla, dvs. följer ett givet program, och bygger på att individer själva söker upp verksamheten, även om detta kan ske efter rekommendation (se SOU 2009:68 s. 386). Av utredningen framgår att kommunens boendestöd inte har något generellt program att erbjuda dem som faller inom målgruppen och har det behov som boendestödet kan erbjuda. Kommunen har anfört att den enskilde själv söker sig till verksamheten och talar om vilket stöd han eller hon behöver. Förvaltningsrätten anser att en individuell bedömning av insatsemas utfonnning och omfattning måste göras eftersom insatsen ska tillgodose behoven utifrån den enskildes funktionsnedsättning samt behov. Det rör sig även om en grupp människor med skilda funktionsnedsättningar och behov. Denna bedömning görs av boendestödj are och inte av kommunens biståndshandläggare. Av RÅ 1991 ref. 61 framgår att individuellt inriktade insatser, som avser sociala tjänster anpassade till den enskilde individens behov av bidrag, förutsätter prövning i varje särskilt fall av det behov av bidrag som den enskilde individen har på grund av den situation han eller hon befinner sig i. Förvaltningsrätten finner sammanfattningsvis att insatsen boendestöd upp till sex timmar per vecka är en individuellt anpassad åtgärd. Eftersom insatsen boendestöd får anses vara en individuellt anpassad insats krävs att beslut, inklusive utredning och bedömning, fattas i enlighet med 4 kap. 1 SoL. Beslut enligt denna bestämmelse utgör myndighetsutövning. Sådana beslut ska som huvudregel innehålla de skäl som har bestämt utgången. Vidare ska den enskilde underrättas om innehållet i beslutet samt, om det går honom eller henne helt eller delvis emot, ska den enskilde underrättas om hur det kan överklagas. Förvaltningsrätten konstaterar att kommunens ordning innebär att en enskild får en individuell insats utan att beslut om bistånd fattas. Den enskilde kan då inte överklaga ett beslut som har gått honom eller henne helt eller delvis emot. Att den enskilde hänvisas till att ansöka om bistånd för det fall denne inte är nöjd med insatsen kan

20 FÖRVALTNINGSRÃTTEN DOM JÖNKÖPING 16 inte anses tillräckligt med hänsyn till att det rör sig om en grupp människor med varierande svårigheter i form av psykiska funktionsnedsättningar. Det är fråga om allvarliga missförhållanden som har betydelse för enskildas möjligheter att få de insatser de har rätt till. Uppföljning Brister i uppföljningen av gynnande beslut är vanliga och detta leder ofta till längre väntetider för enskilda för att få sådana beslut verkställda. Det är alltid den beslutande nämnden som har ansvaret för att den enskilde verkligen får den insats som har beviljats, oavsett vem - den beslutande nämnden själv, en annan nämnd eller en enskild verksamhet- som verkställer den beslutade insatsen. Med detta ansvar följer självklart en skyldighet att dokumentera att beslutet har verkställts samt att följa upp det beviljade biståndet (se prop. 2005/06: l 15 s. 118). Dokumentationsskyldigheten enligt SoL är knuten till att ett biståndsbeslut har fattats (jfr. prop. 1996/97:l24 s. 181 samt prop. 2004/05:39 s. 31). Uppföljning av beslut kan inte genomföras utan dokumentation. Kommunen har anfört att genomförandeplaner upprättas i samband med att insatsen planeras tillsammans med den enskilde. Genomförandeplanen möjliggör enligt kommunen uppföljning och denna följs också upp kontinuerligt och revideras vid behov. Upprättande av genomförandeplaner uppfyller enligt förvaltningsrättens mening inte de krav som finns på dokumentation och uppföljning av biståndsbeslut. Eftersom insatsen boendestöd får anses vara en individuellt inriktad insats är det denna typ av uppföljning och dokumentation som krävs. Att så inte sker innebär att det är fråga om allvarliga missförhållanden som har betydelse för enskildas möjligheter att få de insatser de har rätt till.

21 FÖllVALTNINGSRÄTTEN DOM I JONKÖPING 17 Föreläggande vid vite Ett föreläggande får förenas med vite om det bedöms vara nödvändigt för att föreläggandet ska åtlydas. Förvaltningsrätten anser mot bakgrund av utredningen i målet att förhållandena varit sådana att IVO haft fog för sitt beslut att förena föreläggandet med ett vite. Inte heller i övrigt har det framkommit några skäl att invända mot föreläggandets utformning. Sammanfattningsvis har således IVO haft fog för sitt beslut och överklagandet ska därför avslås. För att ge kommunen skälig tid att efterkomma föreläggandet bör datumet för föreläggandets fullgörande flyttas fram till den ll juni Kommunen bör ges tid till och med den 13juli 2015för att komma in till IVO med redovisning av de åtgärder som vidtagits avseende föreläggandet. HURMANÖVERKLAGAR, sebilaga(dv3109/1d) Ian Källman Hannah Ivarsson I avgörandet har även deltagit nämndemännen Rune Solid, Rolf Forsén och Marie Johansson. Föredragande har varit Sofia Pehrsson.

22 . W \ (\,. Bilaga 11 F lb.).n HURMANÖVERKLAGAR Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men ska skickas eller lämnas till kammarrätten. Överklagandetska ha kommitin till kammarrätteninomtreveckorfrånden dagdå klaganden fick del av beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska dock överklagandetha kommitin inomtre veckorfrån den dag domstolensbeslut meddelades. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag beslutet meddelades. Omsistadagenföröverklagande infallerpåenlördag,söndagellerhelgdag,midsommar-, jul- ellernyårsafton,räckerdet attskrivelsenkommerin nästavardag. För att ett överklagandeska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolenkrävs att prövningstillståndmeddelas.högstaförvaltningsdomstolen lämnarprövningstillstånd om det ärav vikt för ledningav rättstillämpningenattöverklagandetprövaseller om det finns syrmerligaskältill sådanprövning,såsomattdetfinnsgrundförresningellerattmålets utgångi kammarrätten uppenbarligenberorpågrovtförbiseendellergrovtmisstag. Omprövningstillstånd intemeddelastårkammarrättens beslutfast.detärdärförviktigtatt detklartochtydligtframgåravöverklagandet tillhögstaförvaltningsdomstolen varförman anserattprövningstillstånd börmeddelas. Skrivelsenmedöverklagandeskainnehållaföljandeuppgifter; l. denklagandesnanm,person-/organisationsnummer, postadress,e-postadressoch telefonnummer till bostadenoch mobiltelefon. Dessutomskaadressochtelefonnummertill arbetsplatsenoch eventuellannan plats därklagandenkannås for delgivning länmasom dessauppgifterintetidigareuppgettsi målet. Om klagandenanlitarombud,skaombudetsnanm,postadress, e-postadress, telefonnummer tillarbetsplatsen ochmobiltelefonnummer anges.omnågonperson-elleradressuppgift ändrasärdetviktigtattanmälan snarastgörstillhögstaförvaltningsdomstolen detbeslutsomöverklagasmeduppgiftomkammarrättens namn,målnummer samtdagenförbeslutet deskälsomklagandenvill åberopaförsinbegäranomattfåprövningstillstånd denändringavkammarrättens beslutsomklagandenvill få till ståndochskälenfördetta de bevis som klagandenvill åberopaoch vad han/honvill styrkamed varjesärskiltbevis. DW Formulär1

2: KAMMARRÄTTEN Målnr940-l5. Meddelad i Jönköping. KLAGANDE Linköpings kommun 581 81 Linköping. Ombud: Chefsjurist Jenny Björkholm Linköpings kommun

2: KAMMARRÄTTEN Målnr940-l5. Meddelad i Jönköping. KLAGANDE Linköpings kommun 581 81 Linköping. Ombud: Chefsjurist Jenny Björkholm Linköpings kommun \ n.i 4 1 2: KAMMARRÄTTEN Målnr940-l5 IJÖNKÖPING J - 5 ' " Avdelning2:2 2015-12-14 Meddelad i Jönköping KLAGANDE Linköpings kommun 581 81 Linköping Ombud: Chefsjurist Jenny Björkholm Linköpings kommun

Läs mer

F(")_1_zvA;_.TN1NGsR2&TTEN Dom I JONKOPING 2015-03-11 570-14 Meddelad i Jönköping

F()_1_zvA;_.TN1NGsR2&TTEN Dom I JONKOPING 2015-03-11 570-14 Meddelad i Jönköping A F(")_1_zvA;_.TN1NGsR2&TTEN Dom Målnr I JONKOPING 2015-03-11 570-14 Meddelad i Jönköping Sida1(15) KLAGANDE Linköpings kommun, 212000-0449 581 81 Linköping Ombud: Ragnhild Klintberg m? Linköpings kommun,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 27 maj 2016 KLAGANDE AA Ombud: BB Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Kommunstyrelsen i Rättviks kommun Ombud: Chefsjurist

Läs mer

FöllVALTNlNGsRÄTTENDOM l JONKOPING 2015-03-11 568-14 Meddelad i Jönköping

FöllVALTNlNGsRÄTTENDOM l JONKOPING 2015-03-11 568-14 Meddelad i Jönköping t FöllVALTNlNGsRÄTTENDOM Målnr l JONKOPING 2015-03-11 568-14 Meddelad i Jönköping Sida1(17) KLAGANDE Linköpings kommun, 212000-0449 581 81 Linköping Ombud: Ragnhild Klintberg Linköpings kommun, Juridik

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

inspektionen forvardochomsorg 2014-06-10Dnfi 1(7)

inspektionen forvardochomsorg 2014-06-10Dnfi 1(7) n Wm BESLUT inspektionen forvardochomsorg 2014-06-10Dnfi 1(7) 9.2-54335/2012 9.2-54978/2012 9.2-55562/2012 AVd61Hin8 SYdVäSt 8.2-7979/2013 t* ll Carina Nithander Carina.Nithander@ivo.se Åmåls kommun Vård-

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 13 juni 2016 KLAGANDE Arbetsmiljöverket 112 79 Stockholm MOTPART Olivia Hemtjänst AB, 556511-7677 Box 716 182 17 Danderyd ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM 2012-05-23 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-05-23 Meddelad i Stockholm DOM 2012-05-23 Meddelad i Stockholm Mål nr 1919-12 Enhet 17 1 KLAGANDE Arbetsmiljöverket distriktet i Malmö Box 21019 200 21 Malmö MOTPART Skåne läns landsting, 232100-0255 291 89 Kristianstad Ombud: Anders

Läs mer

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

DOM 2011-09-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-09-12 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 5 2011-09-12 Meddelad i Stockholm Mål nr 568-11 1 KLAGANDE Sufia Akhtar, 650719-7744 Nybohovsgränd 19 7 Tr 117 63 Stockholm MOTPART Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd i Stockholms

Läs mer

DOM 2014-05- 0 5. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Omsorgsnämnden i Borlänge kommun 781 81 Borlänge KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

DOM 2014-05- 0 5. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Omsorgsnämnden i Borlänge kommun 781 81 Borlänge KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL 2014-05- 0 5 Meddelad i Sundsvall Sida 1 (4) Mål nr 529-13 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Borlänge kommun 781 81 Borlänge MOTPART Ställföreträdare: 1. 2. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2011-05-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-05-26 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 7 2011-05-26 Meddelad i Stockholm Sida 1 (3) Mål nr 3057-11 L KLAGANDE Spånga-Tensta stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box4066 163 04 Spånga MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens

Läs mer

DOM 2016-04-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-04-28 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2016-04-28 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1166-15 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Luleå; migrationsdomstolens dom den 30 januari 2015 i

Läs mer

DOM 2016-01-29 Stockholm

DOM 2016-01-29 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2016-01-29 Stockholm Mål nr P 8028-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-08-31 i mål P 601-15, se bilaga

Läs mer

... DOM 2015-08-12 Meddelad i Malmö. FÖRVALTNINGsRÄTTEN I MALMÖ Avdelning 3

... DOM 2015-08-12 Meddelad i Malmö. FÖRVALTNINGsRÄTTEN I MALMÖ Avdelning 3 l FÖRVALTNINGsRÄTTEN 2015-08-12 Meddelad i Malmö Mål nr. Edenås MOTPART Myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg i Skurups kommun 274 80 Skurup ÖVERKLAGA T BESLUT Myndighetsnämnden för individ-

Läs mer

DOM 2012- Meddelad i Stockholm

DOM 2012- Meddelad i Stockholm Avdelning 2 2012- Meddelad i Stockholm Mål nr 4464-12 1 KLAGANDE Tredje Statsmakten Media AB, 556715-2086 Holländargatan 8 B 111 36 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm dom den

Läs mer

DOM. 2013-06-14 Meddelad i Stockholm. Ombud: Maria Knutsson STIL Storforsplan 36 123 47 Farsta

DOM. 2013-06-14 Meddelad i Stockholm. Ombud: Maria Knutsson STIL Storforsplan 36 123 47 Farsta AMMARRÄTTEN Avdelning 03 2013-06-14 Meddelad i Stockholm Mål nr 3068-12 LAGANDE Ombud: Maria nutsson STIL Storforsplan 36 123 47 Farsta MOTPART Södermalms stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 4270 l 02

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den 28 april 2009 i mål nr UM 3807-09, se bilaga (Migrationsverkets

Läs mer

DOM 2013-10-15 Stockholm

DOM 2013-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060205 DOM 2013-10-15 Stockholm Mål nr P 8918-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-09-27 i mål nr P 6001-11, se bilaga KLAGANDE 1. I C

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (9) meddelat i Stockholm den 15 juni 2016 KLAGANDE SCA Skog AB, 556048-2852 Ombud: Advokat Mikael Hägglöf Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB Sveavägen 17 111 57 Stockholm

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) REGERINGSRÄTTENS BESLUT meddelat i Stockholm den 28 maj 2008 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART TioHundranämnden Box 801 761 28 Norrtälje ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 5 december

Läs mer

DOM 2016-01-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-01-15 Meddelad i Stockholm Avdelning 33 DOM 2016-01-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 23707-15 1 SÖKANDE AB OmsorgsCompagniet i Norden, 556640-2292 Edövägen 2 132 30 Saltsjö-Boo MOTPART Stockholms Stad, Socialförvaltningen 106 64 Stockholm

Läs mer

DOM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6686-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen, beslut

Läs mer

DOM 2012-11-27 Stockholm

DOM 2012-11-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0615 DOM 2012-11-27 Stockholm Mål nr M 1024-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-01-12 i mål nr M 3064-11, se bilaga A KLAGANDE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

DOM 2013-01-28 Stockholm

DOM 2013-01-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2013-01-28 Stockholm Mål nr M 5765-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-06-01 i mål nr M 1021-12, se bilaga A KLAGANDE L E P Ombud:

Läs mer

DOM 2016-03-30 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-03-30 Meddelad i Stockholm Avdelning 33 DOM 2016-03-30 Meddelad i Stockholm Mål nr 1161-16 1 SÖKANDE Nav International AB, 556783-2570 Safirgatan 18 554 47 Jönköping MOTPART Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2015-10-16 Stockholm Mål nr M 3644-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-03-27 i mål nr M 3936-14, se

Läs mer

DOM JO/j-jd., /f; Meddelad i Sundsvall

DOM JO/j-jd., /f; Meddelad i Sundsvall KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL JO/j-jd., /f; Meddelad i Sundsvall Mål nr 2392-12 Sida 1 (4) KLAGANDE s Vårdnadshavare: Vårdnadshavare:. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Sundsvall 851 93 Sundsvall

Läs mer

DOM. Meddelad i Jönköping

DOM. Meddelad i Jönköping Meddelad i Jönköping Mål nr Sida 1 (' KLAGANDE 1. Sven Bengtsson, Dammsgården 4 530 30 2. Hans Benilton, Gösslunda Underbacken 1 531 98 Lidköping 3. Lars Eriksson, Hasslösa 9 91 Vinninga 4. Claes Jonsson,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 januari 2016 KLAGANDE AA Ombud: BB och CC Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB Box 742 251 07 Helsingborg MOTPART Fastighetsmäklarinspektionen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 november 2011 KLAGANDE Laholms kommun 312 80 Laholm MOTPART Socialstyrelsen 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 30 november 2010 KLAGANDE Lotteriinspektionen Box 199 645 23 Strängnäs MOTPART AB Kvällstidningen Expressen, 556025-4525 Ombud: Advokat Ulf Isaksson

Läs mer

DOM 2015-11-05 Stockholm

DOM 2015-11-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-11-05 Stockholm Mål nr P 6797-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-06-26 i mål nr P 2748-14, se bilaga KLAGANDE Jämtkraft

Läs mer

DOM 2008-05-22 meddelad i Vänersborg

DOM 2008-05-22 meddelad i Vänersborg VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM 2008-05-22 meddelad i Vänersborg Sid 1 (4) Mål nr M 1808-07 KLAGANDE Marbäcks Bruk AB Marbäck 305 94 Halmstad MOTPART Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Halmstads

Läs mer

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Ansvarig kommun (2 kap., 2 a kap SoL) - Varje kommun ansvarar för socialtjänsten

Läs mer

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn Beslut 2010-09-22 Diarienummer 9.1-18156/2010 1(12; MARKS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden Marks kommun 511 80 Kinna Diarienr 2010-09- 2 2 Qiarieplanbeteckn

Läs mer

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 7979-11 Enhet 1 1 KLAGANDE AB Kramfors Energiverk, 556066-8492 872 80 Kramfors Ombud: Advokat Torgny Wetterberg Advokat Kristoffer

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 juni 2011 KLAGANDE AA Vårdnadshavare: BB MOTPART Falu kommun 791 83 Falun ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 15 oktober

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 4885-13 I STOCKHOLM JJU1V1 Avdelning 05. 2013-12-03 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 4885-13 I STOCKHOLM JJU1V1 Avdelning 05. 2013-12-03 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 4885-13 JJU1V1 Avdelning 05. 2013-12-03 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Skatteverket MOTPART Christian Nissen Riisberg, 740516-5635 Engelbrektsgatan 19,4 tr 114 32

Läs mer

DOM 2016-01-14 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-14 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-14 Meddelad i Linköping Mål nr 7774-15 1 KLAGANDE Otis AB, 556129-3803 Box 2163 600 02 Norrköping Ombud: Lennart Stoltz Med samma adress som ovan MOTPART Nyköpingshem AB, 556450-9486 Box 1019

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr P 8517-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-27 i mål P 1541-13,

Läs mer

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare Handläggare Maria Degerman Omsorgschef 033-231334 maria.degerman@bollebygd.se FÖRSLAG DATERAT 2009-08-03 Riktlinje Fastställd av omsorgsnämnden 2009-09-24 xx 1 (10) Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-20 Dnr Än 2016-314 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Datum för besök 2016-04-20 Deltagare/metod

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 23 april 2013 KLAGANDE Göteborgs kommun Ombud: AA Social resursförvaltning Box 7010 402 31 Göteborg MOTPART Migrationsverket Verksamhetsområde

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

DOM. 2011-12- 06 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 8 oktober 2010 imål nr 34590-10, se bilaga A

DOM. 2011-12- 06 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 8 oktober 2010 imål nr 34590-10, se bilaga A KAMMARRÄ TTEN DOM 2011-12- 06 Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KLAGANDE Tommy Hansson Sverigedemokraterna Box 19137 15227 Södertälje Västra Södertörn MOTPART Södertälje kommun 151 89 Södertälje ÖVERKLAGAT

Läs mer

BESLUT 2013-10-18 Meddelat i Uppsala

BESLUT 2013-10-18 Meddelat i Uppsala BESLUT 2013-10-18 Meddelat i Uppsala Mål nr 5262-13 Enhet 2 1 KLAGANDE The Trade Team i Vintrie AB, 556885-4797 Ombud: Advokaterna Lennart Arvidson och Helena Nilsson Setterwalls Advokatbyrå AB Box 4501

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna Mora kommun 792 80 Mora

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna Mora kommun 792 80 Mora Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 november 2015 Ö 4912-14 KLAGANDE Överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna Mora kommun 792 80 Mora MOTPART MP SAKEN Anordnande av

Läs mer

Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST)

Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST) Datum Dnr 2001-01-26 1426-2000 Juridiska sekretariatet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST) Sammanfattning Domstolsverket (DV) är positiv till

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (8) Mål nr 146-09 meddelad i Stockholm den 3 mars 2010 KLAGANDE 1. AA Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Finn Kronsporre Valhallavägen 18 114 22 Stockholm 2. BB Ombud: Jur.

Läs mer

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri 1 Datum Vårt diarienummer Sida 2015-11-05 2015/37656 1(7) Er beteckning Vår adress Adress Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Mette Gabrielsen 0243-736 69 mette.gabrielsen@borlange.se

Läs mer

DOM 2015-12-30 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-12-30 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05 DOM 2015-12-30 Meddelad i Stockholm Mål nr 9476-15 1 KLAGANDE 1. Länsstyrelsen i Västmanlands län 721 86 Västerås 2. Svenska Jägareförbundet Öster Malma 611 91 Nyköping

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 2686-09 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART God man: Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens

Läs mer

DOM 2016-02-29 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-02-29 Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-02-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 611-16 1 SÖKANDE Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB, 556707-5352 Norgegatan 1 164 32 Kista MOTPART Järfälla kommun 177 80 Järfälla SAKEN Rättelse

Läs mer

DOM. 2U'i3-02- 2 B. Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg

DOM. 2U'i3-02- 2 B. Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg KAMJ.\tlARRÄ TTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 2U'i3-02- 2 B Meddelad i Göteborg Mål nr 7805-12 Sida 1 (4) KAGANDE Ombud: Elinor Öhrling Assistans bo laget Box 1303 701 13 Örebro MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS meddelad i Stockholm den 18 mars 2013 KLAGANDE Sophia Sääf, 840313-5547 Ombud: Förbundsjurist Kerstin Burman LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Försäkringskassan

Läs mer

BESLUT 2015-12-28 Meddelat i Falun

BESLUT 2015-12-28 Meddelat i Falun BESLUT 2015-12-28 Meddelat i Falun Mål nr 5303-15 1 KLAGANDE 1. Svenska Naturskyddsföreningen, 802002-4280 Box 4625 116 91 Stockholm 2. Svenska Rovdjursföreningen, 883202-3264 Masthamnen 116 30 Stockholm

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde för 1 5: SAKEN Överföring enligt Dublinförordningen MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde för 1 5: SAKEN Överföring enligt Dublinförordningen MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (9) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART 1. 2. 3. 4. 5. Ombud och offentligt biträde för 1 5: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 30 DOM 2016-04-20 Meddelad i Stockholm Mål nr 2280-16 1 SÖKANDE Inspektionen för vård och omsorg Avdelning syd Box 4106 203 12 Malmö MOTPART Östra Göinge kommun

Läs mer

DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping Mål nr 7590-15 1 SÖKANDE Läkarteamet Bemanning i Jönköping AB, 556735-3007 Valhallavägen 40 554 47 Jönköping MOTPARTER 1. Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping 2. Landstinget

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 december 2014 KLAGANDE Uppsala kommun 753 75 Uppsala MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 8 maj

Läs mer

DOM. 2013-07-01 Meddelad i Stockholm. MOTPART Social- och omsorgsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje

DOM. 2013-07-01 Meddelad i Stockholm. MOTPART Social- och omsorgsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 2013-07-01 Meddelad i Stockholm Mål nr 9080-12 KLAGANDE MOTPART Social- och omsorgsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms

Läs mer

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Mål nr 442-16, 444-16, 446-16, 466--467-16, 1 SÖKANDE Oticon Aktiebolag, 556044-3185 Ombud: Advokaterna Mikael Dubois och Fredrik Linder Hamilton Advokatbyrå

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållsrätt och uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållsrätt och uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom

Läs mer

DOM 2014-10-23 Meddelad i Karlstad

DOM 2014-10-23 Meddelad i Karlstad Meddelad i Karlstad Mål nr 1 SÖKANDE Qbranch Stockholm AB, 556590-7069 Primusgatan 18 112 62 Stockholm MOTPART Konsumentverket Box 48 651 02 Karlstad Ombud: Advokat Anna Ulfsdotter Forssell Jur. kand.

Läs mer

DOM. 2013-01 n 2 Meddelad i "Sundsvall ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet.

DOM. 2013-01 n 2 Meddelad i Sundsvall ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet. KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL 2013-01 n 2 Meddelad i "Sundsvall Sida 1 (3) Mål nr 2887-12 KLAGANDE Socialnämnden i ärnösands kommun 871 80 ärnösand MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i ärnösands

Läs mer

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter I skälig omfattning Utdrag av erfarenheter Götaholms äldreboende, Göteborgs stad Bakgrund Götaholms äldreboende är beläget i de centrala delarna av Göteborg. Byggnaden uppfördes 1993 för i huvudsak den

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) 1(11) Vård- och omsorgsförvaltningen Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

DOM 2014-05-06 Stockholm

DOM 2014-05-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2014-05-06 Stockholm Mål nr P 11603-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-28 i mål nr P 1609-13, se

Läs mer

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Föredraganden Johanna Maukku DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Mål nr 823-16 1 SÖKANDE 12&12 Behandlingshem AB, 556446-9020 Svanövägen 54 872 93 Lunde MOTPART Mora kommuns inköpscentral 792 80 Mora SAKEN

Läs mer

DOM 2016-01-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-01-15 Meddelad i Stockholm Avdelning 30 DOM 2016-01-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 18328-15 1 SÖKANDE Dahl Sverige AB, 556287-0229 Ombud: Martin Göransson Mikael Rendahl Prosent AB Kungsgatan 13 B 352 31 Växjö MOTPART Husbyggnadsvaror

Läs mer

BESLUT 1(6) Vuxennämnden ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med bristerna, senast den 19 maj 2010.

BESLUT 1(6) Vuxennämnden ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med bristerna, senast den 19 maj 2010. Tillsyn, Region syd, Sektion 4 BESLUT 1(6) 2010-03-19 Diarienummer 989/2010 Vuxennämnden i Landskrona Stadshuset 261 80 Landskrona ÄRENDET Tillsyn enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL) av handläggning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM meddelad i Stockholm den 18 mars 2015 KLAGANDE AA Östgöta Correspondenten 581 89 Linköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 13 juni 2014 i mål nr

Läs mer

DOM 2013-09-09 meddelad i Nacka Strand

DOM 2013-09-09 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2013-09-09 meddelad i Nacka Strand Mål nr P 2892-13 KLAGANDE Botkyrka kommun 147 85 Tumba Ombud: Advokat Mikael Wärnsby och advokat Madeleine Edqvist Advokatfirman

Läs mer

DOM 2015-09-07 Stockholm

DOM 2015-09-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060301 DOM 2015-09-07 Stockholm Mål nr M 1394-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-27 i mål nr M 3154-14, se bilaga A KLAGANDE Sluts samfällighetsförening,

Läs mer

DOM 2013-11-07 Stockholm

DOM 2013-11-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060107 DOM 2013-11-07 Stockholm Mål nr P 519-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-21 i mål nr P 675-12, se bilaga A KLAGANDE 1. E K 2. S

Läs mer

DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 1931-14 1 SÖKANDE Nowa Kommunikation AB, 556693-2603 Södra Hamngatan 33 411 14 Göteborg Ombud: 1. Advokat Sophia Spala 2. Advokat Josefine Midander Setterwalls

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 15 mars 2011 KLAGANDE 1. AA Ställföreträdare och offentligt biträde: Advokat Elisabeth Nygren Malmströms Advokatbyrå Box 175 551 13 Jönköping

Läs mer

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 6358-12 1 KLAGANDE Falbygdens Energi Nät AB, 556407-5165 Box 684 521 21 Falköping MOTPART Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 16 juni 2009 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Lena Isaksson Box 179 901 04 Umeå MOTPARTER 1. BB Ställföreträdare och offentligt biträde:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 19 oktober 2011 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Phillip Eldon LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Försäkringskassan

Läs mer

DOM 2016-03-07 Meddelad i Malmö

DOM 2016-03-07 Meddelad i Malmö Migrationsdomstolen DOM 2016-03-07 Meddelad i Malmö Mål nr UM 5416-15 1 KLAGANDE Sekretess, se bilaga 1 Ombud: advokaten Ulf Öberg och EU-advokaten David Loveday Advokatfirman Öberg & Associés AB Box 2098

Läs mer

DOM 2013-02-27 Stockholm

DOM 2013-02-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060208 DOM 2013-02-27 Stockholm Mål nr P 7703-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-08-21 i mål nr P 1847-12, se bilaga A KLAGANDE Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

DOM 2016-06-16 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-06-16 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 01 DOM 2016-06-16 Meddelad i Stockholm Mål nr 2699-16 1 KLAGANDE Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm MOTPART Bahnhof AB, 556519-9493 Ombud: Advokat Wilhelm Dahlborn

Läs mer

16 Särskilda problem vid rekrytering av kontaktpersoner

16 Särskilda problem vid rekrytering av kontaktpersoner 16 Särskilda problem vid rekrytering av kontaktpersoner Utredningens bedömning: Insatsen biträde av kontaktperson enligt 9 4 LSS är av mycket stort värde för den enskilde brukaren, i de fall kontaktpersonen

Läs mer

DOM 2015-01-02 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-01-02 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-01-02 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1836-14 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM 2014-05-07 Stockholm

DOM 2014-05-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2014-05-07 Stockholm Mål nr M 11012-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-13 i mål nr M 4375-13, se bilaga

Läs mer

DOM 2010-09-30 Stockholm

DOM 2010-09-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 6 Rotel 0605 DOM 2010-09-30 Stockholm Mål nr T 9430-09 ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Stockholms tingsrätts dom 2009-11-03, i mål nr T 15410-07, T 10702-07, T 10671-07 och T 10670-07,

Läs mer

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905)

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905) HFD 2015 ref 79 Överklagandeförbudet i 58 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv. Lagrum: 58 1 jaktförordningen

Läs mer

DOM 2015-05-05 Stockholm

DOM 2015-05-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060202 DOM 2015-05-05 Stockholm Mål nr M 8398-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-27 i mål nr M 3320-14, se bilaga KLAGANDE Miljö- och räddningstjänstnämnden

Läs mer

DOM 2016-01-21 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-01-21 Meddelad i Stockholm Avdelning 30 DOM 2016-01-21 Meddelad i Stockholm Mål nr 22953-15 1 SÖKANDE Amal Tolkförmedling AB, 556785-4582 Box 7026 600 07 Norrköping MOTPART Sollentuna kommun 191 86 Sollentuna SAKEN Offentlig upphandling

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1319-2013 Västmanlands tingsrätt Box 40 721 04 Västerås Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (11) meddelad i Stockholm den 21 december 2015 KLAGANDE Granskningsnämnden för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm-Globen MOTPART Sändarföreningen Enter Box 57 232

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 0601 2014-12-09 Stockholm Mål nr P 5880-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-05-27 i mål nr P 179-14, se bilaga

Läs mer

DOM 2014-10-28 Stockholm

DOM 2014-10-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060202 DOM 2014-10-28 Stockholm Mål nr F 3656-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-03-24 i mål F 6784-12, se bilaga KLAGANDE L-G C MOTPARTER

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun Mål nr 960-15 1 SÖKANDE P Krantz Consulting AB, 556631-1444 Ombud: Mikael Rendahl Upphandlingsjuristen i Sverige AB Box 1241 131 28 Nacka Strand MOTPART

Läs mer

DOM 2016-02-17 Meddelad i Härnösand

DOM 2016-02-17 Meddelad i Härnösand 2016-02-17 Meddelad i Härnösand Mål nr 1 SÖKANDE Wifsta Glas Handelsbolag, 969760-4529 Gäddviken 907 860 35 Söråker MOTPART Sundsvalls kommun 851 85 Sundsvall SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091)

Läs mer