Tylösandsveckan. Integration och mångfald maj Samband mellan migration och global utveckling. 30 maj Att arbeta med flyktingbarn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tylösandsveckan. Integration och mångfald. 30-31 maj Samband mellan migration och global utveckling. 30 maj Att arbeta med flyktingbarn"

Transkript

1 30-31 maj Samband mellan migration och global utveckling 30 maj Att arbeta med flyktingbarn 30 maj kvällsföreläsning Konfliktläkning ett nytt sätt att hantera våra egna och världens konflikter på 2 juni kvällsföreläsning 3 juni dagföreläsning Islams försvenskning 1-2 juni Integration och mångfald 3 juni SFI-konferens 2005 Tylösandsveckan KONFERENSER MÄSSA UNDERHÅLLNING

2 30-31 MAJ Samband mellan migration och global utveckling Migrationsfrågorna ställer allt högre krav på helhetssyn och samverkan i takt med att migrationen har blivit mer omfattande och orsakerna är ofta sammansatta. Fattigdom, underutveckling, ojämn fördelning av resurser, ofrihet och förtryck spelar avgörande roller. Till de flyktorsaker som förföljelse och väpnade konflikter utgör kan läggas den oroväckande utvecklingen på miljö- och resursområdet med folkomflyttningar som följd. På alla dessa områden behövs förstärkt multilateralt samarbete och bättre internationell styrning. Hoten mot mänskligheten är globala. Därför är också ansvaret för att minska klyftorna i världen och att skapa rättvisa och säkerhet gemensamt. Utvecklingen i världen pekar på att allt fler människor kommer att vilja lämna sitt hemland för att bosätta sig i ett land där de kan vara trygga eller ha större möjligheter. Det är svårt att i ett skede, där problemen gått så långt att människor börjat fly, samtidigt förbättra människors levnadsvillkor och därigenom minska orsakerna till migration. Tvärtom tenderar migrationen i sig att förvärra migrationsorsakerna. Det kan bli en ond cirkel av destabilisering och förfall som är svår att bryta utan insatser utifrån. Därför är det viktigt att i det internationella arbetet starkare betona det förebyggande arbetets centrala roll. Fria och snabbt ökande flöden av varor, kapital och information brukar framhävas som globaliseringens stora kännetecken i vårt nya tidevarv. Förflyttningar av människor och arbetskraft över nationella, kulturella och etniska gränser utelämnas däremot ofta från denna ekvation personer fick permanent uppehållstillstånd i Sverige förra året. Av dessa var det tillstånd av humanitära skäl, samt uttagna kvotflyktingar, med anhöriganknytning och med flyktinganknytning. De största grupperna med anhöriganknytning var serber och thailändare fick tillstånd av arbetsmarknadsskäl och som gäststuderande, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. RRV har i en färsk utredning visat att långa handläggningstider kostar minst en miljard! År 2004 var det personer som sökte asyl och de hemländer som klart dominerade var Serbien-Montenegro, Statslösa, Somalia, Irak, och forna Sovjetunionen. Av personer som var över 14 år togs fingeravtrycken och jämfördes med den Europeiska fingeravtrycksregistret EURODAC. Sammanlagt blev det träffar mot andra medlemsstater. Av de uppräknade mest dominerande nationaliteterna så blev det träffar mot andra medlemsstater vilket påvisar att den absoluta majoriteten av dem vistats i annan medlemsstat innan de ansökte om asyl i Sverige. Frågorna är många; Kommer de skattefinansierade- och frivilligorganisationernas stödsystem att förändras? Hur hanterar samhället mångfaldens svårigheter och möjligheter? Hur påverkas migration och de globala utvecklingsmålen vid naturkatastrofer? Har EU:s asylpolitik påverkat mottagandet av asylsökande i Sverige? Kan människohandeln stävjas? Vad händer med domstolsprövning av asylskäl? Hur kan vi undvika och läka konflikter? Hur verifierar man de asylsökandes dokument och ska de dokumentlösa asylsökande få tillfälliga uppehållstillstånd? Välkomna till en konferens där aktuella frågor lyfts fram för debatt! Vi inbjuder tjänstemän, politiker, frivilliga organisationer och privata intressenter! PROGRAM MÅNDAG 30 MAJ Kaffe och registrering Välkommen till Tylösand! Harald Fredriksson, SSKL Flyktingpolitik i en globaliserad värld Barbro Holmberg, Migrationsminister Migrationsverk i förändring - tankar och idéer inför framtiden Janna Valik, generaldirektör, Migrationsverket Fruktpaus Från Utlänningsnämnd till Länsrätt och Kammarrätt Sten Heckscher, president i kammarrätten i Stockholm, tillika utredare av domstolsprövning av utlänningsärenden mm (UD 2004:09) Lunch och besök i mässhallen Sidas roll i det svenska globala biståndet Maria Norrfalk, generaldirektör, Sida Fem månader efter tsunamikatastrofen i sydostasien - effekter på migration och de globala utvecklingsmålen Måns Nyberg, informationschef vid UNHCR:s regionkontor, Stockholm Sveriges nya politik för global utveckling Georg Andren, chef för gruppen för Koherens och Politikutformning, Utrikesdepartementet Kaffe Bakom varje flykting finns en felhanterad konflikt Varför ökar problemen globalt? Varför är allt fler på flykt? Basfakta du aldrig ser i tidningen eller skolböckerna. Varför skapar vi först problemen för att därefter försöka lösa dem? Med ickevåldslig, intelligent konflikthantering skulle människorna på Balkan och i Irak t.ex. ha haft det mycket bättre i dag. Jan Öberg,fredsforskare,TFF SEMINARIEPASS 1 A. Föräldraskapet i ett nytt land Sonia Sherefay, folkbildare, Järfälla

3 B. Människohandel - modernt slaveri Maria Lennartsson, expert, Migrationsverket C. Romerna i ett förändrat Europa Irka Cederberg, journalist, Malmö D. Tidsbegränsade uppehållstillstånd vid dokumentlöshet - ett försök att komma till rätta med problemen Hans Emanuelsson, chef för analys och prognosstaben, Migrationsverket E. God man för ensamkommande flyktingbarn Jan Wallgren, jurist, Skövde F. Att stödja asylsökande - en frivilligorganisations perspektiv och erfarenheter Michael Williams, ordförande, FARR Middag och underhållning TISDAG 31 MAJ Avslag på asylansökan - att återvända till hemlandet! - Är det Sveriges ansvar? Ewa Jonsson, programkonsulent, Svenska Röda korset, Region Sydost Sjukvård åt asylsökande m fl utlänningar - förändrat regelverk - inriktning och omfattning Stig Wintzer, utredare, SKL Fruktpaus Europeisk asylpolitik och europeiska utvecklingsprogram i Sverige - Det gemensamma europeiska asylsystemet och dess konsekvenser för mottagandet av asylsökande i Sverige Christian Råbergh, nationell koordinator, Tema asyl, gemenskapsinitiativet Equal Lunch och besök i mässhallen Vi har underskattat hälsans betydelse En presentation av hur ett hälsofrämjande arbete bland asylsökande och personer i introduktion och sfi får effekter på hälsa, lärande och integration. Katarina Löthberg och Linda Jönsson koordinatorer i RE-KOMP - två städer i samverkan, Uppsala kommun och Malmö Stad. RE-KOMP är ett uvecklingspartnerskap inom Europeiska socialfondens program Equal Tema Asyl i vilket nio organisationer samverkar. Tillsammans driver dessa tre utvecklingsprojekt i Uppsala och tre i Malmö, inom området hälsoinriktad introduktion för asylsökande och personer i introduktion under perioden I tre föredrag och sju seminarier utspridda under hela veckan kommer RE-KOMP att presentera verksamheterna, uppnådda resultat samt tankar om hur erfarenheterna ska kunna fortsätta att utvecklas inom ordinarie verksamhet. Vill ni veta mera finns mer information på Introduktionsbanken, Statens respektive kommunernas roll i Migrationspolitiken Ilmar Reepalu, ordförande, Svenska Kommunförbundet Kulturgrammatik - att möta människor från olika kulturer Gillis Herlitz, etnolog, Uppsala Kaffe Identifiering i en digital värld - idag och imorgon Bengt Hellström, nationell ID-expert och Fred Forsberg, dokumentexpert, Migrationsverket SEMINARIEPASS 2 G. Identifiering i praktiken - visning av senaste teknik och demonstration Bengt Hellström, nationell ID-expert och Fred Forsberg, dokumentexpert, Migrationsverket H. De är ju redan här I delprojektet Asylsökande i introduktionsprogram synliggörs och tillvaratas asylsökandes kompetens genom att de, medan de väntar på beslut, erbjuds att delta i Malmö kommuns introduktionsprogram. Syftet är att bibehålla och öka individens självkänsla och hälsa. Seminarieledare: Nina Aknouche, o/v handläggare, Migrationsverket i Malmö Asylsökande i introduktionsprogram är ett delprojekt i RE-KOMP, ett utvecklingspartnerskap inom Europeiska socialfondens program Equal Tema Asyl. Verksamheterna finns i Uppsala och Malmö. I. Alla vinner på en adekvat sjukvård Migrationshälsan Cosmos, en utveckling av Flyktinghälsan Cosmos i Uppsala, bedriver förebyggande hälsoarbete inom ramen för sfiundervisningen och individuella programmet för nyanlända gymnasieungdomar. Detta hälsofrämjande arbete är viktigt för att nå de hälsofrämjande målen inom introduktionsverksamheten. Seminarieledare: Annika Ågren, projektledare, Landstinget i Uppsala län Migrationshälsan Cosmos är ett delprojekt i RE-KOMP, ett utvecklingspartnerskap inom Europeiska socialfondens program Equal Tema Asyl. Verksamheterna finns i Uppsala och Malmö Middag och underhållning

4 30 MAJ Att arbeta med flyktingbarn före och efter uppehållstillstånd Krig, diktaturer och förtryck av etniska och religiösa minoriteter påverkar inte bara de drabbade utan även oss i Sverige. Det kommer många flyktingar och asylsökande till landet och dessa kommer allt oftare från längre bort liggande kulturer. Många av dem är barn. Barnen har varken planerat eller bestämt flykten eller utvandringen. Oftast har de inte heller en klar bild om varför de tvingats fly. Särskilt utsatta grupper är ensamkommande barn och gömda barn. Kommunens socialtjänst ska ta ansvar för ensamma flyktingbarn eftersom Migrationsverket saknar kompetens att bedöma barnens behov detta föreslår en ny utredning. 311 barn utan vårdnadshavare sökte uppehållstilstånd i Sverige mellan januari och oktober De flesta kom från Somalia, Serbien Montenegro och Afghanistan. Samma tidsperiod fick 80% av barnen avslag hos Migrationsverket. PROGRAM Den genomsnittliga väntetiden för beslut var 190 dagar. Det finns ett antal gömda barn. Vilka rättigheter har dessa barn? När en kommun tar emot ett flyktingbarn upprättas en introduktionsplan för att kommunen ska erhålla bidrag. Introduktionsplanen utgår från FN:s barnkonvention men upprättas av handläggaren i samråd med barn och föräldrar. Vid behov kopplas även skolsköterska, psykolog, lärare eller personal från barnomsorgen in vid upprättandet. Underlaget till introduktionsplanen bör påbörjas redan vid den tid ärendet handläggs hos Migrationsverket. Frågorna om introduktionsplaner för flyktingbarn är många och viktiga att diskutera. Välkommen till en intressant utbildningsdag i Tylösand för erfarenhetsutbyte över myndighetsgränser. MÅNDAG 30 MAJ Kaffe och registrering Välkommen till Tylösand Våga lyssna, våga se om konsten att möta flyktingbarn Flyktingtraumat om krigsupplevelser, flykttillvaron, kulturkrockar och väntetider Överlevnadsfaktorer om vikten av att bli sedd, att förstå vad som händer och få ordning på sina tankar, att kunna uttrycka sina känslor och påverka vad som sker Vad vi kan göra om empati, kunskap, skolgång, språk, idrott, musik och bild och om att vara en brygga mot det gåtfulla svenska samhället När en familj hotas av avvisning om vår roll som medmänniska och professionella, om dubbla lojaliteter och känslan av maktlöshet, om yrkesetik och personliga ställningstaganden Introduktionsplaner för flyktingbarn Lars H Gustavsson, barnläkare och författare, Malmö Lunch och besök i mässhallen Barn i asylprocessen Barbro Holmberg, migrationsminister Barnperspektivet i Migrationsverkets vardagsarbete? Janna Valik, generaldirektör, och Karin Juhlén, expert, Migrationsverket Kaffe Kulturgrammatik att möta barnfamiljer från olika kulturer Gillis Herlitz, etnolog, Uppsala Förädrarskapet i ett nytt land Sonia Sherefay, folkbildare, Järfälla Avslutning Det finns möjlighet att delta i seminariepassen på migrationskonferensen kl utan kostnad. Anmälan obligatorisk! Missa inte: Studieresa till London 7-10 april Studieresa till Kosovo-Makedonien och Albanien hösten Studieresa till Istanbul september Studieresa till Libanon och Syrien okt/nov Mer information se 30 MAJ kvällsföreläsning Konfliktläkning ett nytt sätt att hantera våra egna och världens konflikter på Vad medlaren eller konfliktläkaren kan göra och inte göra i andras konflikter. Varför du kanske inte tror på det X anledningar till att du accepterar våldet som en lösning. Träning i ickevåld och empati. Lära försoning och förlåtelse. Det finns bara alternativ... Föreläsare: Jan Öberg, fredsforskare, TFF Vårda dina konflikter och motparten men bekämpa våldet. Konfliktförståelsens A-B-C och D... Fred och hälsa - några paralleller: diagnos, prognos och behandling. Förebygga ett litet problem enklare än att senare behandla ett stort. Konflikter på individ- och global nivå likheter och skillnader Kaffe och registrering Kursstart Middag och underhållning (bokas separat) Kostnad: 395 kronor per deltagare. För middag tillkommer 395 kronor per deltagare.

5 1-2 JUNI Integration och mångfald Trettio miljarder kronor om året. Det är vad integrationspolitiken kostar Sverige. Siffrorna har plockats fram av Jan Ekberg, professor i nationalekonomi och verksam inom Växjö universitet. Både Riksrevisionsverket och Integrationsverket har de sista åren presenterat undersökningar som visar brister i introduktion av nyanlända. Hur ska vi underlätta för asylsökande att få jobba under den långa väntetiden? Hur implementerad är överenskommelsen mellan Integrationsverket, AMS, Migrationsverket, Svenska Kommunförbundet och Skolverket? Vilken service får asylsökande på arbetsförmedlingarna? Hur många kommuner använder riktig introduktionsersättning istället för socialbidrag? Hur aktiva är kommunerna i att rekrytera och marknadsföra sig på förläggningarna? Ska flyktingar placeras i kommuner som inte kan erbjuda arbete? Vilken roll har frivilliga organisationer i det kommunala flyktingmottagandet? Är ett tjänstemannamottagande ett bra sätt att integrera människor? Varför läser man inte på halvtid och har arbets/språkpraktik obligatoriskt under introduktionen? Kommer introduktionsersättning att utbetalas via CSN? Frågorna är många inför konferensen. Många av dem som kommit till vårt land har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Skälen är många. Strukturförändringar och rationaliseringar, men även okunskap och diskriminering finns med i bilden. Sysselsättningsgraden för utomnordiska medborgare (16-64 år) är endast 54%. Konsekvenserna blir ett bidragsberoende som står nationen dyrt inte bara rena pengar, utan även som outnyttjad arbetskraftsresurs. Tillkommer gör naturligtvis en ansenlig nota som långtidsarbetslösa invandrare personligen får betala i psykiskt lidande och socialt utanförskap. Oavsett orsak är det ett slöseri med mänskliga resurser om vi inte lyckas ta tillvara den mångfald av kunskaper och erfarenheter som människor med annan kulturell och etnisk bakgrund fört med sig till Sverige.Tar kommunerna sitt ansvar? För ett tag sedan satsade man på fler arbetsförmedlare för att sätta invandrare i arbete och anställningsstöd för invandrare redan efter sex månaders arbetslöshet. Hur har det gått?. Ett flertal kommuner aviserar besparingar på modersmålsundervisningen. Vad säger Skolverket? Syftet med rikskonferensen är att lyfta fram aktuella frågor för debatt, både för tjänstemän och politiker inom olika myndigheter och organisationer. PROGRAM ONSDAG 1 JUNI Kaffe och registrering Välkommen till Tylösand! Harald Fredriksson, SSKL Arbete och delaktighet - regeringens integrationspolitik Jens Orback, Integrations- och demokratiminister Fler invandrare ger fler jobb! Stefan Fölster, chefsekonom, Svenskt Näringsliv Fruktpaus Integration och tillväxt Anders L Johansson, generaldirektör, Arbetsmarknadsstyrelsen Strukturell diskriminering - Så (s)kapas en underklass Mauricio Rojas, riksdagsledamot, Folkpartiet Lunch och besök i mässhallen Europeisk integrationspolitik i Sverige - respekt för Europeiska unionens grundläggande värden, tydliga mål, gemensamma indikatorer och mekanismer för utvärdering Christian Råbergh, nationell koordinator, gemenskapsinitiativet Equal Mångfald eller enfald - Vad kännetecknar arbetsplatser med en öppen inställning till mångfald? Cecilia Svärd och Ann-Charlotte Mann, konsulter inom Temos kompetensområde Medarbetarskap och Mångfald Kaffe Validera mera! Rolf Nordh, länsarbetsnämnden Västra Götaland Kommunala kostnader för försörjningsstöd till flyktingar Mats Hammarstedt, docent, Växjö universitet Seminariepass 3 J. Hur effektiviserar kommunerna sitt mångfaldsarbete? Hooshang Bazrafshan, analytiker, Integrationsverket, och Björn Wendin, utvecklare, Integrationsverket K. Arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare på arbetsmarknaden - ett lyckat projekt! Torbjörn Wallin, projektledare, Ams L. Barn och kriser Birgitta Ericsson, Leg psykolog

6 M. Att arbeta med meritportfölj Att arbeta med språkportfolio på webben Gunilla Håkansson, rektor sfi Malmö stad, Miriam Azoulay, Lernia N. Framtidsverkstäder - en modell för effektivare integration i Kronobergs län Anders Göranson, koordinator, Södra Smålands kommuner och landsting O. Utveckla mångfalden i företag och organisationer Lernia bemanning och Lernia kompetensutveckling Sonny Wahlqvist, John Lundberg, Tove Isaksson, Petra Hammar P. Att förändra mannens syn på kvinnan - om hedersrelaterat våld Arhe Hamednaca, politisk sakkunnig, Justitiedepartementet Q. Invandrare kan projekt med bra resultat i Älmhult Bertil Sandell, projektledare, Älmhults kommun R. Alla vinner på en adekvat sjukvård Migrationshälsan Cosmos, en utveckling av flyktinghälsan Cosmos i Uppsala, bedriver förebyggande hälsoarbete inom ramen för sfiundervisningen och individuella programmet för nyanlända gymnasieungdomar. Seminarieledare: Annika Ågren, projektledare, Landstinget i Uppsala Län S. Det är som om man fått nya kollegor Gemensam kompetensutveckling för personal inom olika myndigheter och organisationer som arbetar med målgruppen nyanlända flyktingar och invandrare som befinner sig i asyl eller introduktionsfas. Seminarieledare: Linda Jönsson, koordinator, Malmö Stad Lokalt kompetensutvecklingsprogram är ett delprojekt i RE-KOMP, ett utvecklingspartnerskap inom Europeiska socialfondens program Equal Tema Asyl. Verksamheterna finns i Uppsala och Malmö Middag och underhållning TORSDAG 2 JUNI RE- KOMP Två städer i samverkan När medarbetare i olika organisationer, som har en gemensam målgrupp lär känna varandras uppdrag och villkor så är vinnarna organisationerna, medarbetarna och personerna i målgruppen. Lars Jansson och Linda Jönsson, koordinator i RE-KOMP, ett utvecklingspartnerskap inom Europeiska socialfondens program Equal Tema Asyl, med verksamheter i Uppsala och Malmö SKL:s programberedning för integration i arbetslivet Arjun Bakshi, sakkunnig, SKL Kaffe Skolans roll i integrationen Ibrahim Baylan, skolminister Introduktion - Hälsa - Sammanhang - Kan introduktionen sätta individen i centrum? Björn Colliander, Integrationsverket Samverkan med individen i centrum Lunds kommun Erfarenheter från projektet Hälsofrämjande introduktion Solveig Ekblad, Karolinska Institutet Lunch och besök i mässhallen Vinnande invandring så lyckas vi som företagare i Sverige! Ayten Budakci, Hilvan Hudvård, Skärholmen Namir Zetali, Qibbla Halalkött, Johanneshov Alberto Herskovitz, Ventana Film Miriam Jebli, IFS Visning av filmen Ayten en svensk företagare, som har producerats av IFS med stöd från Europeiska Flyktingfonden Moderator: Christian Wigardt, producent,wigardt media Centrala överenskommelsen nu bygger vi vidare! Åsa Stenbäck, utvecklare, Integrationsverket Så omsätter vi kunskapen i praktiken! Att arbeta med Framtidsverkstäder i Kronobergs län! Anders Göranson, koordinator, SSKL Är kommunerna en förebild när det gäller mångfald? Hooshang Bazrafshan, analytiker, Integrationsverket Björn Wendin, utvecklare, Integrationsverket Kaffe Ett lån utan säkerhet vid första bosättningen hemutrustningslån. Hur har det gått? Jan Erik Brunnberg, enhetschef, CSN SEMINARIEPASS 4 T. Akademikerspåret i Växjö - introduktionsutbildning för akademiker med utländsk bakgrund Christine Elingfors, samordnare Växjö universitet samt Mats Höglund, bitr rektor, Komvux, Växjö U. Kroppen har man alltid med sig Hälsofrämjande introduktion för nyanlända invandrare i introduktion bedriver rehabiliterande och hälsofrämjande aktiviteter integrerade i Sfiundervisningen för vuxna med hinder som påverkar deras deltagande i den ordinarie introduktionen. Seminarieledare: Eva Grass projektledare, Eva Sandegård sjukgymnast, Uppsala Kommun Hälsospåret är ett delprojekt i RE-KOMP, ett utvecklingspartnerskap inom Europeiska socialfondens program Equal Tema Asyl. Verksamheterna finns i Uppsala och Malmö. V. Vi gör deras situation begripligare Hälsofrämjande introduktion för nyanlända invandrare i åldern år tar fasta på att ungdomarna, förutom att tillägna sig kunskaper i svenska språket och om samhället, har behov av kunskap som hjälper dem att snabbt knäcka de sociala koderna, så att de kan agera adekvat. Seminarieledare: Katrin Rogulla, projektledare, Uppsala Kommun Vi knäcker koden är ett delprojekt i RE-KOMP, ett utvecklingspartnerskap inom Europeiska socialfondens program Equal Tema Asyl. Verksamheterna finns i Uppsala och Malmö.

7 W. Ett nytt och viktigt yrke Då nyanlända asylsökande, flyktingar och invandrare får kunskap om svensk sjukvård, kost, egenvård, sex och samlevnad, psykisk hälsa, tandvård, tobak, alkohol och droger etc på sitt modersmål, ökar jämlikheten mellan svenskfödda och utrikesfödda i förhållande till hälsa. Seminarieledare: Margarita Lopéz Holmberg, projektledare och Nangyalai Ghairat Hälsoinformatör, Malmö Stad Internationella hälsoinformatörer är ett delprojekt i RE-KOMP, ett utvecklingspartnerskap inom Europeiska socialfondens program Equal Tema Asyl. Verksamheterna finns i Uppsala och Malmö. X. Aktuellt från Skolverket - aktuellt om vuxnas lärande Ylva Malm och Suzanne Mehrenz, undervisningsråd, Skolverket Y. Välkomsten i Trelleborg studiecirklar för nyanlända föräldrar i Trelleborg Stina Hansson, rektor och projektansvarig för projektet Välkomsten Z. Målforumets ABC Erfarenheter från fyra kommuner, arbetsmetod med individen i centrum i Lunds kommun, Trolllhättans kommun, Lidingö kommun och Örebro kommun Medverkande från Karolinska institutet Å. MINE Malmö i det nya Europa Jeanette Olsson, styrelseledamot och religionshistoriker, MINE-projektet Ä. Individuella högskolestudier för invandrade akademiker förberedande utbildning, validering och kompletterande akademiska studier på uppdrag av Länsarbetsnämnden Patricia Staaf, enhetschef, Malmö Högskola, IMER Ö. ISAK: Uttal, praktik och integration samlade insatser för en effektivare introduktion i samhället ISAK står för Integrerad svenska som andraspråk med Samhälls-, Arbetslivs- och Kulturorientering. I ISAK samordnas kommunens och Arbetsförmedlingens introduktionsinsatser med sfi-utbildning och varvad riktad praktik. Henric Wallby, projektledare. ISAK är ett EU Växtkraft mål 3-projekt som drivs av Uppsala kommun i samarbete med ESF-rådet och Arbetsförmedlingen Middag och underhållning 2 och 3 JUNI Islams försvenskning Normsystem i en ny miljö: familj, arbetsliv, förhandlingen mellan olika tillhörigheter. Individens olika tillhörigheter Det självklara mister sin självklarhet Trygghetsnätet - offentlig sektor eller religion och familj? Religion som varseblivningsmönster Religion som tröst och hjälp Religion som underhållning Gruppens ändrade roll Familjenormer inför ett annat rättssytem Observanser Jargonger Föreläsare: Jan Hjärpe, islamolog, Lunds universitet Kvällsföreläsning 2 juni Kaffe och registrering Föreläsning Middag och underhållning Avgift Avgiften är 395 kronor per deltagare och inkluderar kostnad för kaffe. För middag och underhållning tillkommer 395 kronor per deltagare. Dagföreläsning 3 juni Kaffe och registrering Föreläsning Lunch Avgift Avgiften är 695 kronor per deltagare och inkluderar kostnad för kaffe och lunchbuffé (sallad, soppa, vegetariskt alternativ och husmanskost).

8 3 JUNI SFI-konferens Efter tre år har endast ca 40 % av de studerande uppnått SFInivån. Ca 50 % har avbrutit sina studier. Arbetsförmedlingarna menar att SFI ofta inte ger tillräckliga språkkunskaper för att deltagarna skall kunna ta ett arbete efter avslutade studier. 3 JUNI Undersökningar har visat att t ex ålder, utbildningsbakgrund, psykisk hälsa, motivation och sociala förhållanden har stor betydelse för utbildningsresultatet. En akademiker behöver en annan inriktning på sina svenskstudier än vad en lågutbildad eller analfabet gör. Fortfarande finns det brister i praktik under SFI-tiden.Vem ska ordna dessa platser? Hur fungerar samarbetet mellan sfi,flyktingmottagning och arbetsförmedling? Riksdagens revisorer har i sin rapport språk och arbete kritiserat nuvarande utbildningssystem. Kent Andersson har fått i utredningsuppdrag att pröva hur skolformen SFI kan förnyas och organiseras. Samhällsinformationens roll i den grundläggande svenskundervisningen ska prövas samt ansvars- och kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Utgångspunkten ska vara att skapa en högkvalitativ utbildning i det svenska språket och på så sätt stärka språkinlärningen. Utbildningen måste bättre anpassas till varje individs förutsättningar. Nu finns ett betänkande av SFI-utredningen SOU 2003:77 I betänkandet föreslås bla att SFI blir en utbildning för alla,oberoende målgrupp,att SFI byter namn,att SFI inlemmas i den kommunala vuxenutbildningen,att arbetslivsorientering får mer fokus. Samtidigt uppmärksammas behovet av kartläggning och individuell studieplan samt att studerande med kort utbildningsbakgrund erbjuds adekvat utbildning och studerande med lång utbildningsbakgrund erbjuds utbildning inom högskolan. Regeringen har ännu inte tagit ställning till utredningen. Politiska partier har den sista tiden krävt svenskkunskaper som grund för medborgarskap. Är språket en nyckel till det svenska samhället? Ca invandrare är inte ens inskrivna på arbetsförmedlingen,en hel del för vad som sägs vara bristande språkkunskaper. Välkomna till en spännande aktuallitetsdag och erfarenhetsutbyte om SFI-området!. PROGRAM FREDAG 3 JUNI Registrering och kaffe Välkommen till Tylösand! Harald Fredriksson, SSKL Aktuellt från Skolverket Bedömning, prov och betyg Karin Hector-Stahre, undervisningsråd, Skolverket Fruktpaus Den framtida inriktningen av SFI Lena Hallengren, minister för vuxnas lärande Den nya kompetensutvecklingen för SFI Inger Bergendorff, undervisningsråd, Myndigheten för skolutveckling Kroppen har man ju alltid med sig Förutsättningarna för att tillägna sig all den kunskap som behövs för att bli delaktig i det svenska samhället ökar om asylsökande, flyktingar och invandrare deltar i rehabiliterande och hälsofrämjande aktiviteter integrerade i SFI-undervisningen. Eva Grass projektledare, Eva Sandegård sjukgymnast Uppsala Kommun Hälsospåret är ett delprojekt i RE-KOMP, ett utvecklingspartnerskap inom Europeiska socialfondens program Equal Tema Asyl. Verksamheterna finns i Uppsala och Malmö Lunch och besök i mässhallen Hur tillgängliga för förståelse är olika typer av bildbudskap i samhälle och utbildning? Qarin Franker, doktorand, Göteborgs universitet Nationellt centrum för SFI och svenska som andraspråk presenterar pågående verksamhet och planerade projekt Ingrid Skeppstedt och Lena Tidblom, Nationellt centrum för SFI och svenska som andraspråk Kaffe Yrkesförberedande SFI, Högskolespår, Akademikerintroduktion och Bransch-SFI i Göteborg Gunilla Holmberg, bitr rektor och SFI-ansvarig och Karin Esaiasson, bitr rektor med SFI-ansvar, Vuxenutbildningen i Göteborg ISAK: Prosodi - IT och Arbetsplatsspråk Tyngdpunkt på det talade språket och en medveten IT-strategi präglar ISAK Erfarenheter av en tidig prosodisatsning, en anpassad och nätverksbaserad IT-användning och av kopplingen mellan skola och praktikarbetsplats. Roland Burman, SFI-lärare och metodutvecklare. ISAK är ett EU Växtkraft mål 3-projekt som drivs av Uppsala kommun i samarbete med ESF-rådet och Arbetsförmedlingen Avslutning

9 Information Tid maj Samband mellan migration och global utveckling 30 maj Att arbeta med flyktingbarn Information 30 maj kvällsföreläsning Konfliktläkning ett nytt sätt att hantera våra egna och världens konflikter på 1-2 juni Integration och mångfald 2 juni - kvällsföreläsning, 3 juni halvdag Islams försvenskning 3 juni SFI-konferens Plats Tylösandsveckan 2005 på Hotel Tylösand, Halmstad. Avgift En dag Två dagar Tre dagar Fyra dagar Fem dagar kronor per deltagare kronor per deltagare kronor per deltagare kronor per deltagare kronor per deltagare Avgiften gäller dagkonferenserna och inkluderar kostnad för kaffe och lunchbuffé (sallad, soppa, vegetariskt alternativ och husmanskost). För kvällskonferenserna den 30 maj och den 3 juni är avgiften 395 kronor per deltagare och inkluderar kostnad för kaffe. För halvdagen Islams försvenskning är avgiften 695 kronor, inklusive lunchbuffé den 3 juni. För middag och underhållning på kvällen tillkommer 395 kronor per deltagare och kväll. Alla priser är exklusive moms. Avgiften debiteras respektive förvaltning i förhand. Anmälan och bekräftelse Anmälan om deltagande görs på bifogad anmälningsblankett, på eller via e-post: Anmälan ska vara oss tillhanda senast Anmäler Du Dig före detta datum deltager Du automatiskt i utlottningen av en spa-weekend på Hotel Tylösand. Efteranmälan i mån av plats. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare. Avanmälan Avanmälan är avgiftsfri fram till Observera att anmälan är bindande med hela kurssavgiften och även ev beställd middag efter detta datum. Avanmälan görs skriftligt till SSKL. Skicka gärna ersättare vid förhinder. Hotell i Halmstad Övernattning bokas och betalas direkt till hotellet. Uppge kod: kvot C för bokning av rum på Hotel Tylösand. Obs! Dessa rum är avgiftsfritt avbokningsbara t o m 4 veckor före ankomst. Hotel Tylösand, Tylöhusvägen, Halmstad, Tfn Grand Hotel Best Western, Stationsgatan 44, Tfn First Hotel Mårtensson, Storgatan 52, Tfn Quality Hotel Eurostop, E-6 Fyllebro Tfn Hotel Amadeus, Hvitfeltsgatan 20, Tfn Hotell Temperance, Stationsgatan 34, Tfn Tylebäck, Kungsvägen 1 (billigt och enkelt boende nära Tylösand) Tfn Pensionat Frösakull, Kronolundsvägen 1 (billigt och enkelt boende nära Tylösand) Tfn Mässa Du har fri tillgång till mässhallen under hela Tylösandsveckan där intressanta organisationer och företag presenterar sig och sina projekt och produkter. Seminariepass Du kan boka Dig på seminariepass kvällen före den konferens Du önskar gå på utan kostnad. Fyll i seminarieval på anmälningsblanketten. Information Ändringar i programmet kan förekomma. Vi anordnar ett flertal kurser under vecka 22 på Hotel Tylösand, se Om intresset är mycket stort kan någon konferens under veckan flyttas till centrala Halmstad. För övrig information kontakta SSKLs kurskansli, tfn Övriga kurser och konferenser hittar Du på,

10 Anmälan senast Södra Smålands kommuner och landsting Videum Växjö Fax: Tel: E-post: Härmed anmäls följande deltagare till: Samband mellan migration och global utveckling den 30 maj (K:05187) Samband mellan migration och global utveckling den 31 maj (K:05187) Att arbeta med flyktingbarn den 30 maj (K:05188) Konfliktläkning den 30 maj kl (K:05189) Integration och mångfald den 1 juni (K:05190) Integration och mångfald den 2 juni (K:05190) SFI-konferens den 3 juni (K:05191) Islams försvenskning den 2 juni kl (K:05192) Islams försvenskning den 3 juni kl (K:05193) SEMINARIEVAL (välj tre alternativ per dag): Sem.pass 1 (A-F), 30 maj: Middag och underhållning 29/5 kl för 395 kr Sem.pass 2 (G-I), 31 maj: Middag och underhållning 30/5 kl för 395 kr Sem.pass 3 (J-S), 1 juni : Middag och underhållning 31/5 kl för 395 kr Sem.pass 4 (T-Ö), 2 juni: Middag och underhållning 1/6 kl för 395 kr Middag och underhållning 2/6 kl för 395 kr Namn: Befattning: Adress: Specialkost: E-post: Hotel Tylösand är en stor konferensanläggning där två av lokalerna ej är handikappanpassade. Vänligen uppge om Du har speciella behov. Faktureringsadress Förv./org: Adress: Postadress: Underskrift: Södra Smålands kommuner och landsting är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. De personuppgifter du anger på anmälningsblanketten hamnar i vårt Utbildningsregister. Utbildningsregistret och dess information används enbart av Södra Smålands kommuner och landsting, och det säljs eller överlåts inte till någon annan. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att upprätthålla kundrelationen och även för marknadsföringsändamål av oss. Du kan genom att skriva till Södra Smålands kommuner och landsting, Videum, Växjö eller via e-post: begära att personuppgifter rättas eller tas bort. Du har som kund hos Södra Smålands kommuner och landsting rätt att en gång årligen kostnadsfritt få information om hur dina personuppgifter används genom att begära detta hos ovanstående adress. MISSA INTE Studieresa London 7-10 april 2005 Studieresa Kosovo-Makedonien och Albanien hösten 2005 Studieresa Libanon och Syrien okt/nov 2005 Studieresa till Istanbul september 2005

PÅ VÄG IN Vuxna i behov av stöd i svenska som andraspråk för samhälls- och arbetsliv

PÅ VÄG IN Vuxna i behov av stöd i svenska som andraspråk för samhälls- och arbetsliv PÅ VÄG IN Vuxna i behov av stöd i svenska som andraspråk för samhälls- och arbetsliv Copyright SIOS 2007 Text Julio Fuentes Illustrationer Burhan Misirli Språkgranskning Ann-Marie Stenhammar Omslag Chris

Läs mer

Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien

Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien Om rapporten Rapporten har tagits fram som en del i NBVs omvärldsarbete. Vägar till delaktighet är den tredje rapporten från NBVs analysgrupp och är tänkt

Läs mer

Vägen in i Sverige anno 2009. Sammanställd av Marianne Barrljung, Hushållningssällskapet Väst marianne.barrljung@hush.se; 0521 72 55 45, 0708 40 45 14

Vägen in i Sverige anno 2009. Sammanställd av Marianne Barrljung, Hushållningssällskapet Väst marianne.barrljung@hush.se; 0521 72 55 45, 0708 40 45 14 Vägen in i Sverige anno 2009. Sammanställd av Marianne Barrljung, Hushållningssällskapet Väst marianne.barrljung@hush.se; 0521 72 55 45, 0708 40 45 14 Detta är en biprodukt av projektet Grön integration

Läs mer

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 9 Område: Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration Sidantal: 13 MIGRATION OCH ASYL ASYL OCH MEDBORGARSKAP AP Rätten att

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg sid 2 sid 3 SAMMANFATTNING Omsorgs- och lärandenämnden i Nordanstigs kommun har gett Arbetsmarknad- och invandrarenheten i uppdrag att

Läs mer

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Ett utvecklingsprojekt inom EU-programmet Equal Nationell temagrupp asyl & integration Slutrapport Av Eva Norström Etnolog, Fil. Dr., Lunds universitet Mars

Läs mer

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7 Justitiedepartementet Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, folkrörelsefrågor och idrott Enheten för integration och mångfald Alla har rätt. En konferens om mänskliga rättigheter och

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

september 2008 Migration En rättvis värld är möjlig

september 2008 Migration En rättvis värld är möjlig september 2008 Migration En rättvis värld är möjlig Socialdemokraterna RÅDSLAG VÅR VÄRLD Innehållsförteckning Utmaningar, möjligheter och ansvar 3 En snabbare introduktion 6 Ny arbetskraft, ny kunskap

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Stärkt integration i ett öppet Sverige Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen INLEDNING 4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRUPPENS ARBETE 5 SITUATIONEN I DAG 6 EU TAR INTE SITT ANSVAR 7 Nya Moderaterna ska verka

Läs mer

En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar. Mirjam Hagström

En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar. Mirjam Hagström En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar Mirjam Hagström 1 Introduktion Sedan 1970-talet har flyktinginvandringen dominerat invandringen till i Sverige. 1 Samtidigt som

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Världen i Sverige Ta vara på alla

Världen i Sverige Ta vara på alla Världen i Sverige Ta vara på alla Förord........................................... 4 5 Mångfald som personalidé... Trög start med ketchupeffekt 6 9 Advantage..................... Självkänsla och identitet

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

Makt att förändra. En samling inspirerande projekt om hur man kan bryta utestängande normer och strukturer

Makt att förändra. En samling inspirerande projekt om hur man kan bryta utestängande normer och strukturer Makt att förändra En samling inspirerande projekt om hur man kan bryta utestängande normer och strukturer Inledning........................................................... 4 Uppdraget 5 Utestängning

Läs mer

På väg till arbetslivet i Sverige

På väg till arbetslivet i Sverige På väg till arbetslivet i Sverige om fackligt fadderskap för integration En förstudie inom projektet Lika värde Lika rätt, skriven av Anna Holmgren, arbetslivsjournalist Landsorganisationen i Sverige 2006

Läs mer

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket RAPPORT INTEGRATION 2003 Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004 ISSN 1651-1662 Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping www.integrationsverket.se Grafisk formgivning: Anna-Sofia Quensel

Läs mer

Plan för introduktionsprogram, revidering

Plan för introduktionsprogram, revidering KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Bylund Björn 2014-11-25 UAN-2014-0498 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Plan för introduktionsprogram, revidering Kontoret

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år 2007-03-27 INT-23-06-1483 Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället Ett förlorat år En studie och analys av insatser och resultat under introduktionens första 12 månader Ett förlorat

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 135 Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter.

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Program januari 2015

Program januari 2015 Hultsfreds kommun är tredje störst per capita och sjunde störst i absoluta tal på asylmottagning. Det fungerar inte riktigt bra just nu men vi vill göra bättre och vi vill ha stöd av Sverige att pröva

Läs mer

Migration och dess roll

Migration och dess roll Migration och dess roll Av: Sammy-Joe Abi Akar Ali Hamza Myriam Kibambe Bazolla Kabata Lydia Saliba 1 Sammanfattning Sammanfattning Migrationsverket arbetar med både in- och utvandring och dess process

Läs mer

FLYKTEN SLUTAR HÄR. Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. UNICEF Sverige 1

FLYKTEN SLUTAR HÄR. Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. UNICEF Sverige 1 FLYKTEN SLUTAR HÄR Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU UNICEF Sverige 1 Om UNICEF UNICEF, FN:s barnfond, arbetar runt om i världen för att förverkliga FN:s konvention

Läs mer