Tylösandsveckan. Integration och mångfald maj Samband mellan migration och global utveckling. 30 maj Att arbeta med flyktingbarn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tylösandsveckan. Integration och mångfald. 30-31 maj Samband mellan migration och global utveckling. 30 maj Att arbeta med flyktingbarn"

Transkript

1 30-31 maj Samband mellan migration och global utveckling 30 maj Att arbeta med flyktingbarn 30 maj kvällsföreläsning Konfliktläkning ett nytt sätt att hantera våra egna och världens konflikter på 2 juni kvällsföreläsning 3 juni dagföreläsning Islams försvenskning 1-2 juni Integration och mångfald 3 juni SFI-konferens 2005 Tylösandsveckan KONFERENSER MÄSSA UNDERHÅLLNING

2 30-31 MAJ Samband mellan migration och global utveckling Migrationsfrågorna ställer allt högre krav på helhetssyn och samverkan i takt med att migrationen har blivit mer omfattande och orsakerna är ofta sammansatta. Fattigdom, underutveckling, ojämn fördelning av resurser, ofrihet och förtryck spelar avgörande roller. Till de flyktorsaker som förföljelse och väpnade konflikter utgör kan läggas den oroväckande utvecklingen på miljö- och resursområdet med folkomflyttningar som följd. På alla dessa områden behövs förstärkt multilateralt samarbete och bättre internationell styrning. Hoten mot mänskligheten är globala. Därför är också ansvaret för att minska klyftorna i världen och att skapa rättvisa och säkerhet gemensamt. Utvecklingen i världen pekar på att allt fler människor kommer att vilja lämna sitt hemland för att bosätta sig i ett land där de kan vara trygga eller ha större möjligheter. Det är svårt att i ett skede, där problemen gått så långt att människor börjat fly, samtidigt förbättra människors levnadsvillkor och därigenom minska orsakerna till migration. Tvärtom tenderar migrationen i sig att förvärra migrationsorsakerna. Det kan bli en ond cirkel av destabilisering och förfall som är svår att bryta utan insatser utifrån. Därför är det viktigt att i det internationella arbetet starkare betona det förebyggande arbetets centrala roll. Fria och snabbt ökande flöden av varor, kapital och information brukar framhävas som globaliseringens stora kännetecken i vårt nya tidevarv. Förflyttningar av människor och arbetskraft över nationella, kulturella och etniska gränser utelämnas däremot ofta från denna ekvation personer fick permanent uppehållstillstånd i Sverige förra året. Av dessa var det tillstånd av humanitära skäl, samt uttagna kvotflyktingar, med anhöriganknytning och med flyktinganknytning. De största grupperna med anhöriganknytning var serber och thailändare fick tillstånd av arbetsmarknadsskäl och som gäststuderande, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. RRV har i en färsk utredning visat att långa handläggningstider kostar minst en miljard! År 2004 var det personer som sökte asyl och de hemländer som klart dominerade var Serbien-Montenegro, Statslösa, Somalia, Irak, och forna Sovjetunionen. Av personer som var över 14 år togs fingeravtrycken och jämfördes med den Europeiska fingeravtrycksregistret EURODAC. Sammanlagt blev det träffar mot andra medlemsstater. Av de uppräknade mest dominerande nationaliteterna så blev det träffar mot andra medlemsstater vilket påvisar att den absoluta majoriteten av dem vistats i annan medlemsstat innan de ansökte om asyl i Sverige. Frågorna är många; Kommer de skattefinansierade- och frivilligorganisationernas stödsystem att förändras? Hur hanterar samhället mångfaldens svårigheter och möjligheter? Hur påverkas migration och de globala utvecklingsmålen vid naturkatastrofer? Har EU:s asylpolitik påverkat mottagandet av asylsökande i Sverige? Kan människohandeln stävjas? Vad händer med domstolsprövning av asylskäl? Hur kan vi undvika och läka konflikter? Hur verifierar man de asylsökandes dokument och ska de dokumentlösa asylsökande få tillfälliga uppehållstillstånd? Välkomna till en konferens där aktuella frågor lyfts fram för debatt! Vi inbjuder tjänstemän, politiker, frivilliga organisationer och privata intressenter! PROGRAM MÅNDAG 30 MAJ Kaffe och registrering Välkommen till Tylösand! Harald Fredriksson, SSKL Flyktingpolitik i en globaliserad värld Barbro Holmberg, Migrationsminister Migrationsverk i förändring - tankar och idéer inför framtiden Janna Valik, generaldirektör, Migrationsverket Fruktpaus Från Utlänningsnämnd till Länsrätt och Kammarrätt Sten Heckscher, president i kammarrätten i Stockholm, tillika utredare av domstolsprövning av utlänningsärenden mm (UD 2004:09) Lunch och besök i mässhallen Sidas roll i det svenska globala biståndet Maria Norrfalk, generaldirektör, Sida Fem månader efter tsunamikatastrofen i sydostasien - effekter på migration och de globala utvecklingsmålen Måns Nyberg, informationschef vid UNHCR:s regionkontor, Stockholm Sveriges nya politik för global utveckling Georg Andren, chef för gruppen för Koherens och Politikutformning, Utrikesdepartementet Kaffe Bakom varje flykting finns en felhanterad konflikt Varför ökar problemen globalt? Varför är allt fler på flykt? Basfakta du aldrig ser i tidningen eller skolböckerna. Varför skapar vi först problemen för att därefter försöka lösa dem? Med ickevåldslig, intelligent konflikthantering skulle människorna på Balkan och i Irak t.ex. ha haft det mycket bättre i dag. Jan Öberg,fredsforskare,TFF SEMINARIEPASS 1 A. Föräldraskapet i ett nytt land Sonia Sherefay, folkbildare, Järfälla

3 B. Människohandel - modernt slaveri Maria Lennartsson, expert, Migrationsverket C. Romerna i ett förändrat Europa Irka Cederberg, journalist, Malmö D. Tidsbegränsade uppehållstillstånd vid dokumentlöshet - ett försök att komma till rätta med problemen Hans Emanuelsson, chef för analys och prognosstaben, Migrationsverket E. God man för ensamkommande flyktingbarn Jan Wallgren, jurist, Skövde F. Att stödja asylsökande - en frivilligorganisations perspektiv och erfarenheter Michael Williams, ordförande, FARR Middag och underhållning TISDAG 31 MAJ Avslag på asylansökan - att återvända till hemlandet! - Är det Sveriges ansvar? Ewa Jonsson, programkonsulent, Svenska Röda korset, Region Sydost Sjukvård åt asylsökande m fl utlänningar - förändrat regelverk - inriktning och omfattning Stig Wintzer, utredare, SKL Fruktpaus Europeisk asylpolitik och europeiska utvecklingsprogram i Sverige - Det gemensamma europeiska asylsystemet och dess konsekvenser för mottagandet av asylsökande i Sverige Christian Råbergh, nationell koordinator, Tema asyl, gemenskapsinitiativet Equal Lunch och besök i mässhallen Vi har underskattat hälsans betydelse En presentation av hur ett hälsofrämjande arbete bland asylsökande och personer i introduktion och sfi får effekter på hälsa, lärande och integration. Katarina Löthberg och Linda Jönsson koordinatorer i RE-KOMP - två städer i samverkan, Uppsala kommun och Malmö Stad. RE-KOMP är ett uvecklingspartnerskap inom Europeiska socialfondens program Equal Tema Asyl i vilket nio organisationer samverkar. Tillsammans driver dessa tre utvecklingsprojekt i Uppsala och tre i Malmö, inom området hälsoinriktad introduktion för asylsökande och personer i introduktion under perioden I tre föredrag och sju seminarier utspridda under hela veckan kommer RE-KOMP att presentera verksamheterna, uppnådda resultat samt tankar om hur erfarenheterna ska kunna fortsätta att utvecklas inom ordinarie verksamhet. Vill ni veta mera finns mer information på Introduktionsbanken, Statens respektive kommunernas roll i Migrationspolitiken Ilmar Reepalu, ordförande, Svenska Kommunförbundet Kulturgrammatik - att möta människor från olika kulturer Gillis Herlitz, etnolog, Uppsala Kaffe Identifiering i en digital värld - idag och imorgon Bengt Hellström, nationell ID-expert och Fred Forsberg, dokumentexpert, Migrationsverket SEMINARIEPASS 2 G. Identifiering i praktiken - visning av senaste teknik och demonstration Bengt Hellström, nationell ID-expert och Fred Forsberg, dokumentexpert, Migrationsverket H. De är ju redan här I delprojektet Asylsökande i introduktionsprogram synliggörs och tillvaratas asylsökandes kompetens genom att de, medan de väntar på beslut, erbjuds att delta i Malmö kommuns introduktionsprogram. Syftet är att bibehålla och öka individens självkänsla och hälsa. Seminarieledare: Nina Aknouche, o/v handläggare, Migrationsverket i Malmö Asylsökande i introduktionsprogram är ett delprojekt i RE-KOMP, ett utvecklingspartnerskap inom Europeiska socialfondens program Equal Tema Asyl. Verksamheterna finns i Uppsala och Malmö. I. Alla vinner på en adekvat sjukvård Migrationshälsan Cosmos, en utveckling av Flyktinghälsan Cosmos i Uppsala, bedriver förebyggande hälsoarbete inom ramen för sfiundervisningen och individuella programmet för nyanlända gymnasieungdomar. Detta hälsofrämjande arbete är viktigt för att nå de hälsofrämjande målen inom introduktionsverksamheten. Seminarieledare: Annika Ågren, projektledare, Landstinget i Uppsala län Migrationshälsan Cosmos är ett delprojekt i RE-KOMP, ett utvecklingspartnerskap inom Europeiska socialfondens program Equal Tema Asyl. Verksamheterna finns i Uppsala och Malmö Middag och underhållning

4 30 MAJ Att arbeta med flyktingbarn före och efter uppehållstillstånd Krig, diktaturer och förtryck av etniska och religiösa minoriteter påverkar inte bara de drabbade utan även oss i Sverige. Det kommer många flyktingar och asylsökande till landet och dessa kommer allt oftare från längre bort liggande kulturer. Många av dem är barn. Barnen har varken planerat eller bestämt flykten eller utvandringen. Oftast har de inte heller en klar bild om varför de tvingats fly. Särskilt utsatta grupper är ensamkommande barn och gömda barn. Kommunens socialtjänst ska ta ansvar för ensamma flyktingbarn eftersom Migrationsverket saknar kompetens att bedöma barnens behov detta föreslår en ny utredning. 311 barn utan vårdnadshavare sökte uppehållstilstånd i Sverige mellan januari och oktober De flesta kom från Somalia, Serbien Montenegro och Afghanistan. Samma tidsperiod fick 80% av barnen avslag hos Migrationsverket. PROGRAM Den genomsnittliga väntetiden för beslut var 190 dagar. Det finns ett antal gömda barn. Vilka rättigheter har dessa barn? När en kommun tar emot ett flyktingbarn upprättas en introduktionsplan för att kommunen ska erhålla bidrag. Introduktionsplanen utgår från FN:s barnkonvention men upprättas av handläggaren i samråd med barn och föräldrar. Vid behov kopplas även skolsköterska, psykolog, lärare eller personal från barnomsorgen in vid upprättandet. Underlaget till introduktionsplanen bör påbörjas redan vid den tid ärendet handläggs hos Migrationsverket. Frågorna om introduktionsplaner för flyktingbarn är många och viktiga att diskutera. Välkommen till en intressant utbildningsdag i Tylösand för erfarenhetsutbyte över myndighetsgränser. MÅNDAG 30 MAJ Kaffe och registrering Välkommen till Tylösand Våga lyssna, våga se om konsten att möta flyktingbarn Flyktingtraumat om krigsupplevelser, flykttillvaron, kulturkrockar och väntetider Överlevnadsfaktorer om vikten av att bli sedd, att förstå vad som händer och få ordning på sina tankar, att kunna uttrycka sina känslor och påverka vad som sker Vad vi kan göra om empati, kunskap, skolgång, språk, idrott, musik och bild och om att vara en brygga mot det gåtfulla svenska samhället När en familj hotas av avvisning om vår roll som medmänniska och professionella, om dubbla lojaliteter och känslan av maktlöshet, om yrkesetik och personliga ställningstaganden Introduktionsplaner för flyktingbarn Lars H Gustavsson, barnläkare och författare, Malmö Lunch och besök i mässhallen Barn i asylprocessen Barbro Holmberg, migrationsminister Barnperspektivet i Migrationsverkets vardagsarbete? Janna Valik, generaldirektör, och Karin Juhlén, expert, Migrationsverket Kaffe Kulturgrammatik att möta barnfamiljer från olika kulturer Gillis Herlitz, etnolog, Uppsala Förädrarskapet i ett nytt land Sonia Sherefay, folkbildare, Järfälla Avslutning Det finns möjlighet att delta i seminariepassen på migrationskonferensen kl utan kostnad. Anmälan obligatorisk! Missa inte: Studieresa till London 7-10 april Studieresa till Kosovo-Makedonien och Albanien hösten Studieresa till Istanbul september Studieresa till Libanon och Syrien okt/nov Mer information se 30 MAJ kvällsföreläsning Konfliktläkning ett nytt sätt att hantera våra egna och världens konflikter på Vad medlaren eller konfliktläkaren kan göra och inte göra i andras konflikter. Varför du kanske inte tror på det X anledningar till att du accepterar våldet som en lösning. Träning i ickevåld och empati. Lära försoning och förlåtelse. Det finns bara alternativ... Föreläsare: Jan Öberg, fredsforskare, TFF Vårda dina konflikter och motparten men bekämpa våldet. Konfliktförståelsens A-B-C och D... Fred och hälsa - några paralleller: diagnos, prognos och behandling. Förebygga ett litet problem enklare än att senare behandla ett stort. Konflikter på individ- och global nivå likheter och skillnader Kaffe och registrering Kursstart Middag och underhållning (bokas separat) Kostnad: 395 kronor per deltagare. För middag tillkommer 395 kronor per deltagare.

5 1-2 JUNI Integration och mångfald Trettio miljarder kronor om året. Det är vad integrationspolitiken kostar Sverige. Siffrorna har plockats fram av Jan Ekberg, professor i nationalekonomi och verksam inom Växjö universitet. Både Riksrevisionsverket och Integrationsverket har de sista åren presenterat undersökningar som visar brister i introduktion av nyanlända. Hur ska vi underlätta för asylsökande att få jobba under den långa väntetiden? Hur implementerad är överenskommelsen mellan Integrationsverket, AMS, Migrationsverket, Svenska Kommunförbundet och Skolverket? Vilken service får asylsökande på arbetsförmedlingarna? Hur många kommuner använder riktig introduktionsersättning istället för socialbidrag? Hur aktiva är kommunerna i att rekrytera och marknadsföra sig på förläggningarna? Ska flyktingar placeras i kommuner som inte kan erbjuda arbete? Vilken roll har frivilliga organisationer i det kommunala flyktingmottagandet? Är ett tjänstemannamottagande ett bra sätt att integrera människor? Varför läser man inte på halvtid och har arbets/språkpraktik obligatoriskt under introduktionen? Kommer introduktionsersättning att utbetalas via CSN? Frågorna är många inför konferensen. Många av dem som kommit till vårt land har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Skälen är många. Strukturförändringar och rationaliseringar, men även okunskap och diskriminering finns med i bilden. Sysselsättningsgraden för utomnordiska medborgare (16-64 år) är endast 54%. Konsekvenserna blir ett bidragsberoende som står nationen dyrt inte bara rena pengar, utan även som outnyttjad arbetskraftsresurs. Tillkommer gör naturligtvis en ansenlig nota som långtidsarbetslösa invandrare personligen får betala i psykiskt lidande och socialt utanförskap. Oavsett orsak är det ett slöseri med mänskliga resurser om vi inte lyckas ta tillvara den mångfald av kunskaper och erfarenheter som människor med annan kulturell och etnisk bakgrund fört med sig till Sverige.Tar kommunerna sitt ansvar? För ett tag sedan satsade man på fler arbetsförmedlare för att sätta invandrare i arbete och anställningsstöd för invandrare redan efter sex månaders arbetslöshet. Hur har det gått?. Ett flertal kommuner aviserar besparingar på modersmålsundervisningen. Vad säger Skolverket? Syftet med rikskonferensen är att lyfta fram aktuella frågor för debatt, både för tjänstemän och politiker inom olika myndigheter och organisationer. PROGRAM ONSDAG 1 JUNI Kaffe och registrering Välkommen till Tylösand! Harald Fredriksson, SSKL Arbete och delaktighet - regeringens integrationspolitik Jens Orback, Integrations- och demokratiminister Fler invandrare ger fler jobb! Stefan Fölster, chefsekonom, Svenskt Näringsliv Fruktpaus Integration och tillväxt Anders L Johansson, generaldirektör, Arbetsmarknadsstyrelsen Strukturell diskriminering - Så (s)kapas en underklass Mauricio Rojas, riksdagsledamot, Folkpartiet Lunch och besök i mässhallen Europeisk integrationspolitik i Sverige - respekt för Europeiska unionens grundläggande värden, tydliga mål, gemensamma indikatorer och mekanismer för utvärdering Christian Råbergh, nationell koordinator, gemenskapsinitiativet Equal Mångfald eller enfald - Vad kännetecknar arbetsplatser med en öppen inställning till mångfald? Cecilia Svärd och Ann-Charlotte Mann, konsulter inom Temos kompetensområde Medarbetarskap och Mångfald Kaffe Validera mera! Rolf Nordh, länsarbetsnämnden Västra Götaland Kommunala kostnader för försörjningsstöd till flyktingar Mats Hammarstedt, docent, Växjö universitet Seminariepass 3 J. Hur effektiviserar kommunerna sitt mångfaldsarbete? Hooshang Bazrafshan, analytiker, Integrationsverket, och Björn Wendin, utvecklare, Integrationsverket K. Arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare på arbetsmarknaden - ett lyckat projekt! Torbjörn Wallin, projektledare, Ams L. Barn och kriser Birgitta Ericsson, Leg psykolog

6 M. Att arbeta med meritportfölj Att arbeta med språkportfolio på webben Gunilla Håkansson, rektor sfi Malmö stad, Miriam Azoulay, Lernia N. Framtidsverkstäder - en modell för effektivare integration i Kronobergs län Anders Göranson, koordinator, Södra Smålands kommuner och landsting O. Utveckla mångfalden i företag och organisationer Lernia bemanning och Lernia kompetensutveckling Sonny Wahlqvist, John Lundberg, Tove Isaksson, Petra Hammar P. Att förändra mannens syn på kvinnan - om hedersrelaterat våld Arhe Hamednaca, politisk sakkunnig, Justitiedepartementet Q. Invandrare kan projekt med bra resultat i Älmhult Bertil Sandell, projektledare, Älmhults kommun R. Alla vinner på en adekvat sjukvård Migrationshälsan Cosmos, en utveckling av flyktinghälsan Cosmos i Uppsala, bedriver förebyggande hälsoarbete inom ramen för sfiundervisningen och individuella programmet för nyanlända gymnasieungdomar. Seminarieledare: Annika Ågren, projektledare, Landstinget i Uppsala Län S. Det är som om man fått nya kollegor Gemensam kompetensutveckling för personal inom olika myndigheter och organisationer som arbetar med målgruppen nyanlända flyktingar och invandrare som befinner sig i asyl eller introduktionsfas. Seminarieledare: Linda Jönsson, koordinator, Malmö Stad Lokalt kompetensutvecklingsprogram är ett delprojekt i RE-KOMP, ett utvecklingspartnerskap inom Europeiska socialfondens program Equal Tema Asyl. Verksamheterna finns i Uppsala och Malmö Middag och underhållning TORSDAG 2 JUNI RE- KOMP Två städer i samverkan När medarbetare i olika organisationer, som har en gemensam målgrupp lär känna varandras uppdrag och villkor så är vinnarna organisationerna, medarbetarna och personerna i målgruppen. Lars Jansson och Linda Jönsson, koordinator i RE-KOMP, ett utvecklingspartnerskap inom Europeiska socialfondens program Equal Tema Asyl, med verksamheter i Uppsala och Malmö SKL:s programberedning för integration i arbetslivet Arjun Bakshi, sakkunnig, SKL Kaffe Skolans roll i integrationen Ibrahim Baylan, skolminister Introduktion - Hälsa - Sammanhang - Kan introduktionen sätta individen i centrum? Björn Colliander, Integrationsverket Samverkan med individen i centrum Lunds kommun Erfarenheter från projektet Hälsofrämjande introduktion Solveig Ekblad, Karolinska Institutet Lunch och besök i mässhallen Vinnande invandring så lyckas vi som företagare i Sverige! Ayten Budakci, Hilvan Hudvård, Skärholmen Namir Zetali, Qibbla Halalkött, Johanneshov Alberto Herskovitz, Ventana Film Miriam Jebli, IFS Visning av filmen Ayten en svensk företagare, som har producerats av IFS med stöd från Europeiska Flyktingfonden Moderator: Christian Wigardt, producent,wigardt media Centrala överenskommelsen nu bygger vi vidare! Åsa Stenbäck, utvecklare, Integrationsverket Så omsätter vi kunskapen i praktiken! Att arbeta med Framtidsverkstäder i Kronobergs län! Anders Göranson, koordinator, SSKL Är kommunerna en förebild när det gäller mångfald? Hooshang Bazrafshan, analytiker, Integrationsverket Björn Wendin, utvecklare, Integrationsverket Kaffe Ett lån utan säkerhet vid första bosättningen hemutrustningslån. Hur har det gått? Jan Erik Brunnberg, enhetschef, CSN SEMINARIEPASS 4 T. Akademikerspåret i Växjö - introduktionsutbildning för akademiker med utländsk bakgrund Christine Elingfors, samordnare Växjö universitet samt Mats Höglund, bitr rektor, Komvux, Växjö U. Kroppen har man alltid med sig Hälsofrämjande introduktion för nyanlända invandrare i introduktion bedriver rehabiliterande och hälsofrämjande aktiviteter integrerade i Sfiundervisningen för vuxna med hinder som påverkar deras deltagande i den ordinarie introduktionen. Seminarieledare: Eva Grass projektledare, Eva Sandegård sjukgymnast, Uppsala Kommun Hälsospåret är ett delprojekt i RE-KOMP, ett utvecklingspartnerskap inom Europeiska socialfondens program Equal Tema Asyl. Verksamheterna finns i Uppsala och Malmö. V. Vi gör deras situation begripligare Hälsofrämjande introduktion för nyanlända invandrare i åldern år tar fasta på att ungdomarna, förutom att tillägna sig kunskaper i svenska språket och om samhället, har behov av kunskap som hjälper dem att snabbt knäcka de sociala koderna, så att de kan agera adekvat. Seminarieledare: Katrin Rogulla, projektledare, Uppsala Kommun Vi knäcker koden är ett delprojekt i RE-KOMP, ett utvecklingspartnerskap inom Europeiska socialfondens program Equal Tema Asyl. Verksamheterna finns i Uppsala och Malmö.

7 W. Ett nytt och viktigt yrke Då nyanlända asylsökande, flyktingar och invandrare får kunskap om svensk sjukvård, kost, egenvård, sex och samlevnad, psykisk hälsa, tandvård, tobak, alkohol och droger etc på sitt modersmål, ökar jämlikheten mellan svenskfödda och utrikesfödda i förhållande till hälsa. Seminarieledare: Margarita Lopéz Holmberg, projektledare och Nangyalai Ghairat Hälsoinformatör, Malmö Stad Internationella hälsoinformatörer är ett delprojekt i RE-KOMP, ett utvecklingspartnerskap inom Europeiska socialfondens program Equal Tema Asyl. Verksamheterna finns i Uppsala och Malmö. X. Aktuellt från Skolverket - aktuellt om vuxnas lärande Ylva Malm och Suzanne Mehrenz, undervisningsråd, Skolverket Y. Välkomsten i Trelleborg studiecirklar för nyanlända föräldrar i Trelleborg Stina Hansson, rektor och projektansvarig för projektet Välkomsten Z. Målforumets ABC Erfarenheter från fyra kommuner, arbetsmetod med individen i centrum i Lunds kommun, Trolllhättans kommun, Lidingö kommun och Örebro kommun Medverkande från Karolinska institutet Å. MINE Malmö i det nya Europa Jeanette Olsson, styrelseledamot och religionshistoriker, MINE-projektet Ä. Individuella högskolestudier för invandrade akademiker förberedande utbildning, validering och kompletterande akademiska studier på uppdrag av Länsarbetsnämnden Patricia Staaf, enhetschef, Malmö Högskola, IMER Ö. ISAK: Uttal, praktik och integration samlade insatser för en effektivare introduktion i samhället ISAK står för Integrerad svenska som andraspråk med Samhälls-, Arbetslivs- och Kulturorientering. I ISAK samordnas kommunens och Arbetsförmedlingens introduktionsinsatser med sfi-utbildning och varvad riktad praktik. Henric Wallby, projektledare. ISAK är ett EU Växtkraft mål 3-projekt som drivs av Uppsala kommun i samarbete med ESF-rådet och Arbetsförmedlingen Middag och underhållning 2 och 3 JUNI Islams försvenskning Normsystem i en ny miljö: familj, arbetsliv, förhandlingen mellan olika tillhörigheter. Individens olika tillhörigheter Det självklara mister sin självklarhet Trygghetsnätet - offentlig sektor eller religion och familj? Religion som varseblivningsmönster Religion som tröst och hjälp Religion som underhållning Gruppens ändrade roll Familjenormer inför ett annat rättssytem Observanser Jargonger Föreläsare: Jan Hjärpe, islamolog, Lunds universitet Kvällsföreläsning 2 juni Kaffe och registrering Föreläsning Middag och underhållning Avgift Avgiften är 395 kronor per deltagare och inkluderar kostnad för kaffe. För middag och underhållning tillkommer 395 kronor per deltagare. Dagföreläsning 3 juni Kaffe och registrering Föreläsning Lunch Avgift Avgiften är 695 kronor per deltagare och inkluderar kostnad för kaffe och lunchbuffé (sallad, soppa, vegetariskt alternativ och husmanskost).

8 3 JUNI SFI-konferens Efter tre år har endast ca 40 % av de studerande uppnått SFInivån. Ca 50 % har avbrutit sina studier. Arbetsförmedlingarna menar att SFI ofta inte ger tillräckliga språkkunskaper för att deltagarna skall kunna ta ett arbete efter avslutade studier. 3 JUNI Undersökningar har visat att t ex ålder, utbildningsbakgrund, psykisk hälsa, motivation och sociala förhållanden har stor betydelse för utbildningsresultatet. En akademiker behöver en annan inriktning på sina svenskstudier än vad en lågutbildad eller analfabet gör. Fortfarande finns det brister i praktik under SFI-tiden.Vem ska ordna dessa platser? Hur fungerar samarbetet mellan sfi,flyktingmottagning och arbetsförmedling? Riksdagens revisorer har i sin rapport språk och arbete kritiserat nuvarande utbildningssystem. Kent Andersson har fått i utredningsuppdrag att pröva hur skolformen SFI kan förnyas och organiseras. Samhällsinformationens roll i den grundläggande svenskundervisningen ska prövas samt ansvars- och kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Utgångspunkten ska vara att skapa en högkvalitativ utbildning i det svenska språket och på så sätt stärka språkinlärningen. Utbildningen måste bättre anpassas till varje individs förutsättningar. Nu finns ett betänkande av SFI-utredningen SOU 2003:77 I betänkandet föreslås bla att SFI blir en utbildning för alla,oberoende målgrupp,att SFI byter namn,att SFI inlemmas i den kommunala vuxenutbildningen,att arbetslivsorientering får mer fokus. Samtidigt uppmärksammas behovet av kartläggning och individuell studieplan samt att studerande med kort utbildningsbakgrund erbjuds adekvat utbildning och studerande med lång utbildningsbakgrund erbjuds utbildning inom högskolan. Regeringen har ännu inte tagit ställning till utredningen. Politiska partier har den sista tiden krävt svenskkunskaper som grund för medborgarskap. Är språket en nyckel till det svenska samhället? Ca invandrare är inte ens inskrivna på arbetsförmedlingen,en hel del för vad som sägs vara bristande språkkunskaper. Välkomna till en spännande aktuallitetsdag och erfarenhetsutbyte om SFI-området!. PROGRAM FREDAG 3 JUNI Registrering och kaffe Välkommen till Tylösand! Harald Fredriksson, SSKL Aktuellt från Skolverket Bedömning, prov och betyg Karin Hector-Stahre, undervisningsråd, Skolverket Fruktpaus Den framtida inriktningen av SFI Lena Hallengren, minister för vuxnas lärande Den nya kompetensutvecklingen för SFI Inger Bergendorff, undervisningsråd, Myndigheten för skolutveckling Kroppen har man ju alltid med sig Förutsättningarna för att tillägna sig all den kunskap som behövs för att bli delaktig i det svenska samhället ökar om asylsökande, flyktingar och invandrare deltar i rehabiliterande och hälsofrämjande aktiviteter integrerade i SFI-undervisningen. Eva Grass projektledare, Eva Sandegård sjukgymnast Uppsala Kommun Hälsospåret är ett delprojekt i RE-KOMP, ett utvecklingspartnerskap inom Europeiska socialfondens program Equal Tema Asyl. Verksamheterna finns i Uppsala och Malmö Lunch och besök i mässhallen Hur tillgängliga för förståelse är olika typer av bildbudskap i samhälle och utbildning? Qarin Franker, doktorand, Göteborgs universitet Nationellt centrum för SFI och svenska som andraspråk presenterar pågående verksamhet och planerade projekt Ingrid Skeppstedt och Lena Tidblom, Nationellt centrum för SFI och svenska som andraspråk Kaffe Yrkesförberedande SFI, Högskolespår, Akademikerintroduktion och Bransch-SFI i Göteborg Gunilla Holmberg, bitr rektor och SFI-ansvarig och Karin Esaiasson, bitr rektor med SFI-ansvar, Vuxenutbildningen i Göteborg ISAK: Prosodi - IT och Arbetsplatsspråk Tyngdpunkt på det talade språket och en medveten IT-strategi präglar ISAK Erfarenheter av en tidig prosodisatsning, en anpassad och nätverksbaserad IT-användning och av kopplingen mellan skola och praktikarbetsplats. Roland Burman, SFI-lärare och metodutvecklare. ISAK är ett EU Växtkraft mål 3-projekt som drivs av Uppsala kommun i samarbete med ESF-rådet och Arbetsförmedlingen Avslutning

9 Information Tid maj Samband mellan migration och global utveckling 30 maj Att arbeta med flyktingbarn Information 30 maj kvällsföreläsning Konfliktläkning ett nytt sätt att hantera våra egna och världens konflikter på 1-2 juni Integration och mångfald 2 juni - kvällsföreläsning, 3 juni halvdag Islams försvenskning 3 juni SFI-konferens Plats Tylösandsveckan 2005 på Hotel Tylösand, Halmstad. Avgift En dag Två dagar Tre dagar Fyra dagar Fem dagar kronor per deltagare kronor per deltagare kronor per deltagare kronor per deltagare kronor per deltagare Avgiften gäller dagkonferenserna och inkluderar kostnad för kaffe och lunchbuffé (sallad, soppa, vegetariskt alternativ och husmanskost). För kvällskonferenserna den 30 maj och den 3 juni är avgiften 395 kronor per deltagare och inkluderar kostnad för kaffe. För halvdagen Islams försvenskning är avgiften 695 kronor, inklusive lunchbuffé den 3 juni. För middag och underhållning på kvällen tillkommer 395 kronor per deltagare och kväll. Alla priser är exklusive moms. Avgiften debiteras respektive förvaltning i förhand. Anmälan och bekräftelse Anmälan om deltagande görs på bifogad anmälningsblankett, på eller via e-post: Anmälan ska vara oss tillhanda senast Anmäler Du Dig före detta datum deltager Du automatiskt i utlottningen av en spa-weekend på Hotel Tylösand. Efteranmälan i mån av plats. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare. Avanmälan Avanmälan är avgiftsfri fram till Observera att anmälan är bindande med hela kurssavgiften och även ev beställd middag efter detta datum. Avanmälan görs skriftligt till SSKL. Skicka gärna ersättare vid förhinder. Hotell i Halmstad Övernattning bokas och betalas direkt till hotellet. Uppge kod: kvot C för bokning av rum på Hotel Tylösand. Obs! Dessa rum är avgiftsfritt avbokningsbara t o m 4 veckor före ankomst. Hotel Tylösand, Tylöhusvägen, Halmstad, Tfn Grand Hotel Best Western, Stationsgatan 44, Tfn First Hotel Mårtensson, Storgatan 52, Tfn Quality Hotel Eurostop, E-6 Fyllebro Tfn Hotel Amadeus, Hvitfeltsgatan 20, Tfn Hotell Temperance, Stationsgatan 34, Tfn Tylebäck, Kungsvägen 1 (billigt och enkelt boende nära Tylösand) Tfn Pensionat Frösakull, Kronolundsvägen 1 (billigt och enkelt boende nära Tylösand) Tfn Mässa Du har fri tillgång till mässhallen under hela Tylösandsveckan där intressanta organisationer och företag presenterar sig och sina projekt och produkter. Seminariepass Du kan boka Dig på seminariepass kvällen före den konferens Du önskar gå på utan kostnad. Fyll i seminarieval på anmälningsblanketten. Information Ändringar i programmet kan förekomma. Vi anordnar ett flertal kurser under vecka 22 på Hotel Tylösand, se Om intresset är mycket stort kan någon konferens under veckan flyttas till centrala Halmstad. För övrig information kontakta SSKLs kurskansli, tfn Övriga kurser och konferenser hittar Du på,

10 Anmälan senast Södra Smålands kommuner och landsting Videum Växjö Fax: Tel: E-post: Härmed anmäls följande deltagare till: Samband mellan migration och global utveckling den 30 maj (K:05187) Samband mellan migration och global utveckling den 31 maj (K:05187) Att arbeta med flyktingbarn den 30 maj (K:05188) Konfliktläkning den 30 maj kl (K:05189) Integration och mångfald den 1 juni (K:05190) Integration och mångfald den 2 juni (K:05190) SFI-konferens den 3 juni (K:05191) Islams försvenskning den 2 juni kl (K:05192) Islams försvenskning den 3 juni kl (K:05193) SEMINARIEVAL (välj tre alternativ per dag): Sem.pass 1 (A-F), 30 maj: Middag och underhållning 29/5 kl för 395 kr Sem.pass 2 (G-I), 31 maj: Middag och underhållning 30/5 kl för 395 kr Sem.pass 3 (J-S), 1 juni : Middag och underhållning 31/5 kl för 395 kr Sem.pass 4 (T-Ö), 2 juni: Middag och underhållning 1/6 kl för 395 kr Middag och underhållning 2/6 kl för 395 kr Namn: Befattning: Adress: Specialkost: E-post: Hotel Tylösand är en stor konferensanläggning där två av lokalerna ej är handikappanpassade. Vänligen uppge om Du har speciella behov. Faktureringsadress Förv./org: Adress: Postadress: Underskrift: Södra Smålands kommuner och landsting är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. De personuppgifter du anger på anmälningsblanketten hamnar i vårt Utbildningsregister. Utbildningsregistret och dess information används enbart av Södra Smålands kommuner och landsting, och det säljs eller överlåts inte till någon annan. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att upprätthålla kundrelationen och även för marknadsföringsändamål av oss. Du kan genom att skriva till Södra Smålands kommuner och landsting, Videum, Växjö eller via e-post: begära att personuppgifter rättas eller tas bort. Du har som kund hos Södra Smålands kommuner och landsting rätt att en gång årligen kostnadsfritt få information om hur dina personuppgifter används genom att begära detta hos ovanstående adress. MISSA INTE Studieresa London 7-10 april 2005 Studieresa Kosovo-Makedonien och Albanien hösten 2005 Studieresa Libanon och Syrien okt/nov 2005 Studieresa till Istanbul september 2005

Samtliga förvaltningar inom kommunerna och landstinget Länsstyrelsen Kommunala bolag/stiftelser

Samtliga förvaltningar inom kommunerna och landstinget Länsstyrelsen Kommunala bolag/stiftelser 2006-01-10 06/05 Samtliga förvaltningar inom kommunerna och landstinget Länsstyrelsen Kommunala bolag/stiftelser KOMPETENSUTVECKLING FÖR ADMINISTRATIV PERSONAL I VÄSTERNORRLAND OCH GÄVLEBORG BAKGRUND Arbetslivet

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

K U R S I N B J U D A N

K U R S I N B J U D A N K U R S I N B J U D A N - 1 juni 2007 Hotel Tylösand, Halmstad [tylösandsveckan 2007] Migration, utvecklingsbistånd, integration, mångfald och SFI - 1 juni 2007 Mottagande av flyktingbarn lyssnar man på

Läs mer

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan. SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG 2007 Vad är kvalitet i skolan?

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan. SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG 2007 Vad är kvalitet i skolan? 2006-12-18 07/11 Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG 2007 Vad är kvalitet i skolan? BAKGRUND/SYFTE Skolan som samhällsinstitution

Läs mer

Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun

Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: SN/2015:242 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: skriv

Läs mer

Kommittéprotokoll. Område 9. Partistämman Öppenhet mot omvärlden migration, asyl, integration 5. Datum: LEDAMÖTER: Ordförande

Kommittéprotokoll. Område 9. Partistämman Öppenhet mot omvärlden migration, asyl, integration 5. Datum: LEDAMÖTER: Ordförande OMRÅDE: Kommittéprotokoll Partistämman 2009 Område 9 SIDANTAL: Öppenhet mot omvärlden migration, asyl, integration 5 LEDAMÖTER: Datum: 2009-05-08 Ordförande Partistyrelsen Riksdagsledamot Regeringskansliet

Läs mer

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan 2005-12-20 06/01 Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG Mod, lust och kompetens att leda skolan BAKGRUND/SYFTE Skolan som samhällsinstitution

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Vetlanda kommun Socialförvaltningen 2005-10-03 Sida 1 (4) Lokal överenskommelse Bakgrund I april 2001 träffades en överenskommelse mellan Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket,

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

En medelstor svensk stad. i oviss väntan. Sysslolöshet medför ohälsa

En medelstor svensk stad. i oviss väntan. Sysslolöshet medför ohälsa Tema Asyl En medelstor svensk stad År 2003 kom drygt 31 000 asylsökande till Sverige. För de flesta av dem väntar en lång period, kanske år, av ovisshet. Den 31 december 2003 väntade omkring 40 000 asylsökande

Läs mer

Nyanländas rätt till utbildning Mottagande och skolgång

Nyanländas rätt till utbildning Mottagande och skolgång 2014-06-24 14/71 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Nyanländas rätt till utbildning Mottagande och skolgång BAKGRUND Vilka barn som betraktas

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun Samverkande parter Överenskommelsen bygger på en samverkan mellan Arbetsförmedlingen i Eslöv, Eslövs Kommun och

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

Inbjudan. Inspirationsdag Hälsofrämjande skolutveckling. Konferens den 27 mars 2003 kl 09.00-16.00

Inbjudan. Inspirationsdag Hälsofrämjande skolutveckling. Konferens den 27 mars 2003 kl 09.00-16.00 Inbjudan Inspirationsdag Hälsofrämjande skolutveckling Konferens den 27 mars 2003 kl 09.00-16.00 Biograf Draken Olof Palmes plats, Järntorget Folkets Hus, Göteborg Registrering och kaffe från kl 08.30

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen 2007-02-05 07/35 Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen AKTUALITETSDAG INOM ARBETSRÄTTENS OMRÅDE BAKGRUND/SYFTE Under dagen kommer två huvudsakliga ämnesområden att behandlas. Det första avser förslaget

Läs mer

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE 2014-04-15 14/37 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser BAKGRUND/ SYFTE Att medarbetare hamnar i konflikt är

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

AKTUALITETSDAG FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE (LSS)

AKTUALITETSDAG FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE (LSS) 2006-03-03 06/35 Socialnämnden (motsv) LSS-enheten Landstinget AKTUALITETSDAG FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE (LSS) BAKGRUND/SYFTE INNEHÅLL Enligt önskemål inbjuder härmed Gävleborgs Kommuner

Läs mer

Tolka och förstå små barn

Tolka och förstå små barn 2013-06-24 13/59 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Tolka och förstå små barn BAKGRUND/ SYFTE Den här kursen vänder

Läs mer

Samband mellan migration och global utveckling. Att skiljas i främmande land eftermiddags- eller kvällsföreläsning

Samband mellan migration och global utveckling. Att skiljas i främmande land eftermiddags- eller kvällsföreläsning 29-30 maj Samband mellan migration och global utveckling 29 maj Att skiljas i främmande land eftermiddags- eller kvällsföreläsning Grundläggande värden eller bara svenska värderingar kvällsföreläsning

Läs mer

Samtliga förvaltningar inom kommunerna och landstinget Länsstyrelsen Kommunala bolag/stiftelser

Samtliga förvaltningar inom kommunerna och landstinget Länsstyrelsen Kommunala bolag/stiftelser 2006-05-18 06/05 Samtliga förvaltningar inom kommunerna och landstinget Länsstyrelsen Kommunala bolag/stiftelser KOMPETENSUTVECKLING FÖR ADMINISTRATIV PERSONAL I VÄSTERNORRLAND OCH GÄVLEBORG Grundläggande

Läs mer

Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen

Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen 2007-02-15 07/14 Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen ATT ARBETA MED PROJEKT Utvecklingsprogrammet för dig som leder eller arbetar med projekt

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Lokal överenskommelse år 2005 för utveckling av samarbetet. kring asylsökande samt introduktionen av nyanlända flyktingar och invandrare

Lokal överenskommelse år 2005 för utveckling av samarbetet. kring asylsökande samt introduktionen av nyanlända flyktingar och invandrare Bilaga 4:7 till kommunstyrelsens protokoll den 9 februari 2005, 24 PM 2005 RVI (Dnr 333-4850/2004) Lokal överenskommelse år 2005 för utveckling av samarbetet kring asylsökande samt introduktionen av nyanlända

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Sekretess i lokal samverkan för ensamkommande barn

Sekretess i lokal samverkan för ensamkommande barn 2015-09-07 15/108 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) fvb till rektorer/skolledare/förskolechefer, elevhälsopersonal och förskolekooperativ

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-31 Dnr 1300977 1 (5) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

Så undviks sanktionsavgifter

Så undviks sanktionsavgifter 2009-02-25 09/46 Socialnämnden (motsv) IFO Så undviks sanktionsavgifter BAKGRUND/SYFTE Antalet sanktionsavgifter på grund av icke verkställda beslut ökar stadigt. Den 1 juli 2008 utökades lagstiftningen

Läs mer

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till?

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till? Flyktingmottagande i Bjuvs kommun Hur kan du göra för att hjälpa till? Just nu kommer det många människor till Sverige som är på flykt från förtryck, övergrepp och förföljelse. I denna folder har vi samlat

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan 2014-12-19 15/36 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Landstinget Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar

Läs mer

Juni Leif Andersson verksamhetsexpert

Juni Leif Andersson verksamhetsexpert Juni 2015 Leif Andersson verksamhetsexpert leif.andersson@migrationsverket.se 0703 04 68 53 Migrationsverkets uppdrag verka för en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten underlätta

Läs mer

Hälsokommunikatörer på modersmål i Östergötland. Hälsokommunikatörer i Östergötland Flyktingmedicinskt centrum

Hälsokommunikatörer på modersmål i Östergötland. Hälsokommunikatörer i Östergötland Flyktingmedicinskt centrum Hälsokommunikatörer på modersmål i Östergötland Hälsokommunikatörer i Östergötland En regional samverkan mellan landstinget och kommunerna i Östergötland. Projekt under 2007 2008 Permanent verksamhet från

Läs mer

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Var finns de ensamkommande flyktingbarnen (EKB) deras placering inom eller utanför kommunen? Svar: Länsstyrelsen har skickat ut frågor

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015

Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015 Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015 Kulturformulering som verktyg i handläggarsamtal Andraspråksinlärning och andraspråksutveckling Migration

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

Välkommen till en samverkanskonferens för länets kommunala sfi-anordnare

Välkommen till en samverkanskonferens för länets kommunala sfi-anordnare 20-21 september 2012 Välkommen till en samverkanskonferens för länets kommunala sfi-anordnare 20-21 september 2012 anordnar Integration Gävleborg en samverkanskonferens för länets kommunala sfi-anordnare.

Läs mer

Frontdesk English. Engelska i reception och telefonväxel

Frontdesk English. Engelska i reception och telefonväxel 2013-01-07 13/15 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Frontdesk English Engelska i reception och telefonväxel BAKGRUND Region Västerbotten inbjuder till en tvådagars

Läs mer

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson Presentation Länsstyrelsen Gävleborg 2016-06-16 Gustav Wilhelmsson Agenda Organisation Statistik Migrationsverkets uppdrag Mottagningssystemet Skydd/asyl/asylsökande Asylprocessen Rättigheter/skyldigheter

Läs mer

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg SOCIALTJÄNSTFORUM - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg Vad står på spel? Om tillit till välfärd och socialtjänst Temat för Socialtjänstforum

Läs mer

Välkommen att delta i en konferens om att vara någon - att bli sedd i skolan!

Välkommen att delta i en konferens om att vara någon - att bli sedd i skolan! Pressinbjudan Välkommen att delta i en konferens om att vara någon - att bli sedd i skolan! Tid: Start 09.30 den 30 augusti. Avslutning den 31 augusti klockan 14.30 Plats: Pite havsbad Du är välkommen

Läs mer

Gilla kommunen En dag om sociala medier i offentlig sektor

Gilla kommunen En dag om sociala medier i offentlig sektor 2014-11-21 15/22 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Gilla kommunen En dag om sociala medier i offentlig sektor BAKGRUND/ SYFTE De sociala

Läs mer

1. Utvecklare Björn Colliander, Integrationsverket informerar. Marja Bergström hälsade samtliga välkomna till dagens möte.

1. Utvecklare Björn Colliander, Integrationsverket informerar. Marja Bergström hälsade samtliga välkomna till dagens möte. Ledningsstaben Birgitta Larsson 2005-04-06 Minnesanteckningar Integrationsutskottet Sammanträdesdag 2005-03-10 Sammanträdesplats Närvarande Frånvarande Inbjudna Landstingshuset Hugo Andersson (c) Lars

Läs mer

Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör att vi kan tillvarata kompetenser

Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör att vi kan tillvarata kompetenser 2014-12-15 15/10 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare 2014-11-21 15/16 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Kurs i barnsamtal. Kursen vänder sig till socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården, familjehemsvården och familjerätten.

Kurs i barnsamtal. Kursen vänder sig till socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården, familjehemsvården och familjerätten. 2014-03-04 14/43 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Kurs i barnsamtal BAKGRUND En av Barnkonventionens grundläggande principer är att alla

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

Skapandets betydelse för barns utveckling

Skapandets betydelse för barns utveckling 2013-08-15 13/74 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Skapandets betydelse för barns utveckling BAKGRUND I den nya läroplanen för grundskolan

Läs mer

Ledarskap - ta nästa steg

Ledarskap - ta nästa steg 2014-12-09 15/31 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Ledarskap - ta nästa steg BAKGRUND/ SYFTE Utbildningen riktar sig till dig som

Läs mer

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration 2007-01-29 20 39 Kommunstyrelsen 2008-02-11 38 95 Arbets- och personalutskottet 2008-01-28 16 38 Dnr 07.13-008 jankf16 Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration Ärendebeskrivning Camilla

Läs mer

10 maj 2017 Gävle Välkommen!

10 maj 2017 Gävle Välkommen! Grunden om asyl- och flyktingmottagning 10 maj 2017 Gävle Välkommen! Under dagen får du bland annat svar på följande frågor: Hur går en asylansökan till? Vad betyder olika begrepp? Hur ser flyktingsituationen

Läs mer

2006-09-06 06/91. Socialnämnden (motsv) IFO AKTUALITETSDAG FÖR SOCIALTJÄNSTENS INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG (IFO)

2006-09-06 06/91. Socialnämnden (motsv) IFO AKTUALITETSDAG FÖR SOCIALTJÄNSTENS INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG (IFO) 2006-09-06 06/91 Socialnämnden (motsv) IFO AKTUALITETSDAG FÖR SOCIALTJÄNSTENS INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG (IFO) BAKGRUND/SYFTE Syftet med kursen är att ge praktiskt användbar kunskap om senaste rättspraxis,

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Ipad i förskola och skola

Ipad i förskola och skola 2014-11-21 15/21 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Ipad i förskola och skola BAKGRUND/ SYFTE Denna utbildningsdag vänder sig till dig som

Läs mer

Flyktingmottagande och integration i Sverige

Flyktingmottagande och integration i Sverige 1(5) Åsa Odin Ekman +46-725292448 asa.odinekman@tco.se PM till NFS Klicka här för att ange klardatum. Flyktingmottagande och integration i Sverige Sverige såg under 2015, i likhet med flera andra europeiska

Läs mer

Den 2 februari arrangerar Länsstyrelserna i Västmanland och Örebro den regionala konferensen Sverige tillsammans. Syftet

Den 2 februari arrangerar Länsstyrelserna i Västmanland och Örebro den regionala konferensen Sverige tillsammans. Syftet 2 februari 2016 Västmanlands län och Örebro län Regional konferens 2 februari Sverige tillsammans Den 2 februari arrangerar Länsstyrelserna i Västmanland och Örebro den regionala konferensen Sverige tillsammans.

Läs mer

Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald

Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald 2014-12-15 15/11 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald BAKGRUND/ SYFTE

Läs mer

Barns säkerhet och stöd i förskolan

Barns säkerhet och stöd i förskolan 2013-09-23 13/48 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) fvb till skolledare/förskolechefer, förskolekooperativ Friskolor Barns säkerhet och stöd

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Landstinget

Samtliga nämnder och styrelser Landstinget 2006-02-21 06/36 Samtliga nämnder och styrelser Landstinget ANSVAR OCH BEFOGENHETER FÖR FÖRVALTNINGSCHEFER OCH ANDRA KOMMUNALA CHEFER BAKGRUND Enligt önskemål inbjuder härmed Gävleborgs Kommuner och Landsting

Läs mer

SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP

SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland 20-21 april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP Välkommen till 2017 års upplaga av Synapsen, en mötesplats som inspirerar och ger personlig utveckling till chefer, ledare och politiker

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

Rekrytering och urval av personal

Rekrytering och urval av personal 2012-04-18 12/49 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget BAKGRUND De flesta av oss har egentligen

Läs mer

Rekrytering och urval av personal

Rekrytering och urval av personal 2013-01-14 13/04 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget BAKGRUND De flesta av oss har egentligen

Läs mer

Vecka 4 201201/28-29

Vecka 4 201201/28-29 Vecka 4 201201/28-29 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio http://www.facebook.com/radio.riu.uppsala

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet

Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet 2006-09-01 Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet 2(8) Inledning Grunden för integration är arbete för de vuxna och en bra skola för barnen. Under mandatperioden vill vi förbättra mottagandet

Läs mer

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58)

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Kommunstyrelsen 2008-10-13 216 369 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 199 484 Dnr 08.490-13 oktks12 Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning

Läs mer

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till 2014-12-22 15/19 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Människor har en inneboende potential som de ibland inte själva är medvetna

Läs mer

Åtgärder för att möta flyktingkrisen 11 P M NOVEMBER 2015

Åtgärder för att möta flyktingkrisen 11 P M NOVEMBER 2015 Åtgärder för att möta flyktingkrisen 11 P M NOVEMBER 2015 PM: Åtgärder för att möta flyktingkrisen Det pågår en humanitär kris i världen. Krig, förtryck, islamistiska terrorgrupper samt förföljelse av

Läs mer

Hjälp - tiden räcker inte till!

Hjälp - tiden räcker inte till! 2014-06-24 14/67 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser BAKGRUND Hamnar du ofta i stressade situationer eller upplever du att du inte

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Att arbeta som personlig assistent

Att arbeta som personlig assistent 2012-10-09 12/89 Socialnämnden (motsv) Assistansföretag Att arbeta som personlig assistent BAKGRUND/ SYFTE I arbetet som personlig assistent uppstår många olika frågor som handlar om mitt förhållningssätt

Läs mer

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare 2014-04-03 14/42 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 INLEDNING... 1 1.1 PARTER... 1 1.2 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 1 1.3 DELMÅL

Läs mer

10,20-10,35 Paus. 11,45 13,00 Lunch. För mer information kontakta Bente Sandström Integration Gävleborg Tfn

10,20-10,35 Paus. 11,45 13,00 Lunch. För mer information kontakta Bente Sandström Integration Gävleborg Tfn OM ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING en utbildningsdag med grundläggande fakta och information om asyloch flyktingmottagning och som vänder sig till dig som är ny inom området integration och etablering för

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen.

De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen. 2013-08-13 13/50 Socialnämnden (motsv) De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen. Jag är inte vårdare jag arbetar som vårdare. BAKGRUND/ SYFTE Kraven på vårdpersonalen

Läs mer

Statistik som resurs

Statistik som resurs 2013-10-02 13/126 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Under denna temadag tittar vi närmre på statistiken som resurs

Läs mer

Asylsökande från Kosovo i Sverige. Kan de utsatta få skydd som internflyktingar i Serbien? Kan de avvisas till Kosovo?

Asylsökande från Kosovo i Sverige. Kan de utsatta få skydd som internflyktingar i Serbien? Kan de avvisas till Kosovo? ETNISKA MINORITETER FRÅN KOSOVO Asylsökande från Kosovo i Sverige. Kan de utsatta få skydd som internflyktingar i Serbien? Kan de avvisas till Kosovo? Välkommen att lära mer på Immigrantinstitutet i Borås

Läs mer

Facebook-skola, steget vidare

Facebook-skola, steget vidare 2013-06-24 13/63 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Facebook har idag över 4,5 miljoner användare i Sverige, varav 3,1

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

I N B J U D A N. Välkommen till Etablerings- och Integrationskonferens 17-18 april 2013 på Pite Havsbad

I N B J U D A N. Välkommen till Etablerings- och Integrationskonferens 17-18 april 2013 på Pite Havsbad I N B J U D A N Välkommen till Etablerings- och Integrationskonferens 17-18 april 2013 på Pite Havsbad Mötesplats Etablering och Integration Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten inbjuder er som i ert

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Möte i Lunds arbetarekommun

Möte i Lunds arbetarekommun 1 Möte i Lunds arbetarekommun 5 oktober 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och

Läs mer

Lokal överenskommelse. samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun

Lokal överenskommelse. samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun Lokal överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun 1. Överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration

Läs mer

Riktlinjer för flyktingmottagande i Botkyrka kommun

Riktlinjer för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Riktlinjer för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: SN/2015:242 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: skriv

Läs mer