Vattenskadesäkert byggande VASKA-villa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vattenskadesäkert byggande VASKA-villa"

Transkript

1 Vattenskadesäkert byggande VASKA-villa

2 Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder både inom bank och inom försäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till drygt 29 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,5 procent och inom bank 2,6 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Foto: Rolf Kling/VVS-Forum

3 VASKA för lägre försäkringskostnader 1,23 Mdr Kostar mer än brand och inbrott tillsammans! 742 Mkr 173 Mkr VASKA bygger på erfarenheter från ett byggforskningsprojekt i Umeå 1987, där Länsförsäkringar Västerbotten medverkade. Fram till år 2002 har inte en enda vattenskada inträffat i de 4000 hushåll som ingick i projektet. VATTEN BRAND INBROTTSSKADOR I VILLA 2001 Kostnaderna för vattenskador stiger oroväckande snabbt. Reparationer och ombyggnader på grund av vattenskador i villa kostar varje år mer än brand och inbrott tillsammans. Vattenskador är både ett samhällsproblem och ett miljöhot på grund av allt dyrare reparationer och en mer omfattande hantering av miljöfarligt avfall med ökat behov av transporter. Minskar antalet vattenskador betalar det sig i form av lägre försäkringskostnader. Försäkringsbolagen har inga egna krav på arbetsutförande. Vi hänvisar istället till fackmässigt utförande enligt gällande branschkrav. I våra råd och anvisningar visar vi exempel på beprövade lösningar för att undvika vattenskador. 3

4 Här inträffar vattenskadorna! Se över villans ledningssystem, tätskikt och utrustning Kök Köket är ett våtrum som ofta saknar bra skydd mot läckage eller utströmning av vatten under diskbänk, diskmaskin och kyl/frys, där vattenläckage kan få svåra följder. Undersök kökets installationer för vatten, avlopp och tätskikt. Gör de förbättringar som behövs. Bad- och duschrum Badrummets yt- och tätskikt kan ha varierande kvalitet. Äldre badrum kan t.o.m. sakna tätskikt mot vatten. Vattensystem Var tredje vattenskada orsakas av ledningssystem för varm- och kallvatten. Många av dem orsakas av frysning. Se till att alla i familjen vet var vattnets huvudavstängning finns och att den är lätt åtkomlig. Avlopp Anslutningen mellan golvbrunn och tätskikt orsakar många vattenskador, liksom golbrunnens infästning i bjälklaget. Äldre avloppsrör av gjutjärn är också en stor skaderisk. Värmesystem Kök 23% Kontrollera regelbundet anslutningsledningar och expansionskärl. Tvättstuga 7% Bad/Dusch 37% Övriga installationer Tvättmaskin, panna, varmvattenberedare, värmepump m.m. ska stå på vattentätt underlag. 4

5 Innehåll Annat utrymme 29% Toalett 4% Vattenskaderisker i badrum 6 Vattenskaderisker i kök 7 Några övriga vattenskaderisker 8-9 Vattenskador påverkar miljön Råd och anvisningar: Golv- och vägg i våtrum 12 Plastmattor i våtrum 13 WC, dusch och tvättstuga 15 Golv och installationer i kök 16 Tappvattenledningar 18 Rör-i-rör för enkelt utbyte 19 Utanpåliggande rör 20 Golvbrunnar och avlopp 21 Värme 22 Övriga installationer 23 Exempel på bra lösningar: Badrum 14 Kök 17 Vägledning vid upphandling 24 Nyttiga kontakter 25 Checklista 26 VASKA:s minimikrav markerade med en droppe Definition av tätskiktsklasser Vattentät yta, VT är absolut vattentät. Vattenavvisande yta, VA ska tåla viss vattenbelastning, men behöver inte vara absolut vattentät, t.ex. kakel utan tätskikt, våttapet eller målad glasfiberväv. Med våtrum menar vi följande rumstyper: 1 Bad- och duschrum 2 Separat toalettrum, wc 3 Kök 4 Tvättstuga samt övriga utrymmen med golvbrunn 5

6 Vattenskaderisker i badrum Dålig ventilation Missfärgning/ /Mögelpåväxt Otäta infästningar Hylla i duschplats Fönster vid dusch eller badutrymme Skarvsläpp i väggbeklädnad Otäta genomföringar Halvkaklat Dålig luftcirkulation Otäta rörgenomföringar i golv Dolda rör och infästningar Otätheter vid golvbrunn Anslutning golv /vägg Dåligt luftväxling Fogsläpp? Tätskikt? Otäta skruvhål? Otäta rörgenomföringar? Otäta rörgenomföringar? Plastmattor som släpper? Dålig anslutning mot golvbrunn? Rostangrepp i golvbrunn av gjutjärn? 6

7 Vattenskaderisker i kök Vattenlås i dåligt skick Dåliga anslutningar till diskmaskin Otäta rörgenomföringar och svårinspekterat utrymme Gamla rörkopplingar och dålig klamring av rör Ej vattentätt underlag Ej vattentätt underlag Diskmaskinsavstängning? Skåp med fasta socklar/skåpbottnar = svårinspekterat Vattentät beläggning under kyl och frys? Vattentät golvbeläggning under diskmaskinen? Vattentätt under diskbänksskåpet? Utrymme för kontroll? 7

8 Några övriga vattenskaderisker Tvättmaskinens avloppsslang ej fast ansluten. Ej vattentäta underlag. Läckande radiatorventiler. Öppna expansionskärl Felaktig inkoppling Frysrisk Korrosion Dolda rör. Otät rörgenomföring. Läckande wc-stol och kondensproblem. Kondens på ledningar till värmepump. OBS! Vattenskada på grund av kondens ersätts ej av försäkringen. 8

9 Vattenledningar kan frysa! Frysrisk om slang och koppling sitter kvar på vintern. Långa köldperioder och sänkt temperatur ökar risken för att ledningssystem fryser sönder. Vid ny-, om- och/eller tillbyggnad ska du alltid tänka på att placera ledningar och installationer så att risken för nedfrysning minimeras. Håll uppsikt på vattensystemen och se över isoleringen vid känsliga ställen. Komplettera gärna med en elektrisk värmekabel på utsatta ställen. Om det blir sträng kyla utomhus måste du se till att temperaturen inte sjunker för mycket i kalla utrymmen där det finns installationer, speciellt i källare, garage eller liknande. Var särskit uppmärksam i äldre hus med torpargrund, som ofta är oisolerade ut mot det fria. Vid extrem kyla kan du öppna skåpluckorna till diskbänksskåpet för att förhindra frysning av rören i detta utrymme. Invändig tilläggsisolering av väggar och bjälklag kan öka risken för frysning av inbyggda rör. Fler råd mot frysskador får du av ditt försäkringsbolag. Varmvattenberedare, elpanna och värmepump på ej vattentätt underlag. Skvallerrör ej framdraget till golvbrunn. Stor risk för vattenspridning. Spridningsrisk Platta på mark, med uppreglade golv eller flytande golvkonstruktion, löper större risk för spridning av vattenläckage. Vid nyproduktion bör plattan delas in i sektioner för att hindra vattenspridning. Placeras våtenheter nära varandra minskar vattenskaderisken. Sektionering minskar risken. 9

10 Vattenskador påverkar miljön Länsförsäkringar bedriver miljöarbete enligt ISO och efterhand kommer samtliga länsförsäkringsbolag att miljöcertifieras. Vattenskador är ett stort miljöproblem och det är naturligtvis bäst om en skada aldrig sker. Avfuktning slukar energi Mögel och sporer hotar hälsan PVC PVC-mattor används i våtrum för att de är täta, smidiga att montera och förhållandevis billiga. Tyvärr medför PVC-plast risker för hälsa och miljö både vid tillverkning och destruktion. PVC kan då avge ämnen, dioxiner, som är skadliga för människor och djur, även vid låga halter. Bristen på bra alternativ gör dock att PVC-plast är svår att ersätta. Undvik PVC som innehåller mjukgöraren DEHP, blystabilisatorer och/eller klorparaffiner. Anlita GBR-auktoriserade företag som är anslutna till GBR:s återvinningssystem för PVC-spill. Kakel och klinker Arbetsmiljörisker vid rivning och uttransport Även kakel och klinker orsakar miljöproblem. Tillverkningen kräver stora mängder energi och glasyrerna kan innehålla miljö- och hälsoskadliga ämnen. Kakel och klinker kräver dessutom tätskikt och fästmaterial som även de kan innehålla ämnen som är skadliga för hälsa och miljö. Undvik framförallt kakel/klinker med tillsatser av bly, kadmium och antimon. Undvik tätskikt och fästmassor som innehåller ftalater, halogenerade paraffiner och lösningsmedel, isocyanater, bromerade flamskyddsmedel och formaldehyd. Hälsorisker vid sanering 10

11 Vad är vad? Miljö- och hälsostörande ämnen Många ämnen som finns i bl.a. isolering, plaster, tät- och ytskikt kan vara skadliga vid tillverkning, bearbetning och destruktion. Antimon Liknar arsenik. Används till plasttillverkning och flamskyddsmedel. Mycket giftigt. Blystabilisatorer Större doser bly kan ge blyförgiftning. Bromerade flamskyddsmedel Skyddar mot brand i plast, gummi, textilier. Innehåller ämnet brom. DEHP/ftalater Dietylhexylftalat. Mjukgörare som kan skada fortplantningsförmågan samt levern. Dioxin Kemiskt medel som kan ge cancer och skada immunförsvar samt fortplantningsförmågan. Formaldehyd/formalin Starkt giftig färglös gas/vätska med stickande lukt. Används för bl.a. tillverkning av spånskivor och plast. Bakteriedödande, irriterar slemhinnor och hud. Isocyanater Farliga ämnen som frigörs vid upphettning av material som innehåller polyuretan. Kan skada luftvägarna. Finns i bl.a. skumplast, plastmattor och lim. Paraffiner Utvinns ur råolja. Miljöbelastande och förorenande. Kan reta ömtålig hud. PVC Polyvinylklorid. En plast som innehåller klor. Källsortera! De flesta material kan återvinnas och återanvändas i någon form Koppar i ledningssystem Minskad kopparanvändning i vattenledningssystem är också en prioriterad miljöfråga. Surt/aggressivt vatten kan göra att materialen börjar rosta. I kopparrör kan då koppar frigöras och följa med ledningsvattnet till reningsverk och vidare ut i miljön. Förhöjda kopparhalter i slam från reningsverk kan vara en begränsande faktor för användning av slam i gödningsmedel. Vid aggressivt ledningsvatten eller förhöjda kopparhalter i omgivande natur, kan du använda andra ledningsmaterial t.ex. PEX-rör av polyetenplast. Samma gäller om hushållet inte är anslutet till reningsverk. På sid 23 finns en karta över vattenkvaliteten i Sverige. Ta reda på om ditt vatten är surt och välj ledningsmaterial därefter. Om du har vattenförsörjning från egen brunn kan kommunens miljökontor hjälpa dig att analysera ditt vatten. Du kan bidra till en bättre miljö Använd inte mer energi och vatten än du behöver Använd eleffektiva, vattensnåla och miljöanpassade hushållsapparater Välj i första hand miljömärkta produkter Använd byggnadsmaterial med liten miljöpåverkan Begär byggvarudeklaration på det du köper Ställ krav när du anlitar andra välj miljömedvetna hantverkare källsortering av byggavfall byggmetoder som ger lite spill undvik onödigt emballage 11

12 Råd och anvisningar Golv och vägg i våtrum FÄSTMASSA 1 x 13 STANDARDGIPS 2 x 13 STANDARDGIPS MED FÖRSKJUTNA SKARVAR 2 LAGER GIPS TÄTSKIKT 22 mm SKIVA TÄTSKIKT 300 mm Extra golvskiva Mer än300 mm FÄSTMASSA Träbjälklag kan behöva förstärkas för att få böjstyvhet. Se respektive branschregler. SKARV- FÖRSEG- LING Kakel på vägg, klinker på golv 1 2 Rörgenomföringar ska utföras under byggskedet och vara beständigt vattentäta. I utrymme med golvbrunn ska golvet luta mot brunnen i de delar av utrymmet som regelmässigt blir utsatta för vatten. Bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet. Böjstyvhet för kakel/klinker 3 På vägg ska skivkonstruktion ha en minsta böjstyvhet motsvarande ett lager 13 mm gips på regelavstånd max 450 mm, alt 600 mm och två lager gips med förskjutna skarvar. På golv ska skivkonstruktion ha en böjstyvhet mellan reglar motsvarande minst 22 mm golvspånskiva på regelavstånd max 300 mm, limmad och skruvad enligt tillverkarens anvisningar. Montera aldrig kakel direkt på träbaserade underlag. Det finns risk för att underlaget rör sig så att kaklet kan lossna. Tätskikt 4 Tätskikt under kakel och klinker ska vara godkända av GVK och/eller PER. Underlag för keramisk beläggning utförs enligt GVK:s Säkra Våtrum Råd och anvisningar/keramik eller PER:s branschregler. Tätskikt, fästmassa, förseglingar m.m. ska utföras enligt tillverkarens anvisning. Produkter från olika tillverkare ska inte blandas. Kakel och klinker 5 Kakel ska monteras enligt PER:s branschregler. Generellt ska kakel inte monteras på befintliga ytskikt då de kan lossna av tyngden från kaklet. Underlaget ska vara plant och torrt och dimensionerat för kaklets tyngd. Väggar av betong/lättbetong spacklas med cementbaserat spackel. 12

13 Råd och anvisningar Plastmattor i våtrum Plastmatta i våtrum är både tätskikt och ytskikt. Det är för närvarande den tätaste och billigaste lösningen på lättväggar och träbjälklag samt som tätskikt under keramiska material. 6 Montering av plastmatta på vägg och golv ska utföras enligt tillverkarens monteringsanvisning. Underlaget ska utformas enligt GVK:s Säkra Våtrum - Råd och anvisningar, tätskikt/plast. H-metoden ger skarvfri väggbeklädnad Väggmatta monteras liggande. Delen upp till tak fylls upp med en färganpassad bård. 7 På vägg ska väggmatta av plast monteras enligt den så kallade H-metoden: Väggbeklädnaden monteras liggande runt rummet. Börjar monteringen vid dörren kan väggbeklädnaden i de flesta fall monteras utan stående skarvar. Generellt bör alla väggytor som utsätts för vattenspolning eller vattenspill vara utan skarvar. Minst 1m till mattskarv Det bör vara 1 m från duschplats till eventuell mattskarv. Det får aldrig vara mindre än 0,5 m från golvbrunn till mattskarv. Undvik att skarva plastmatta på golv 8 Det får inte finnas några skarvar inom duschplats eller under badkar. Måste mattan skarvas ska skarvarna placeras synligt. 13

14 Exempel på bra lösningar i badrum Åtkomlig vattenoch avloppsstam Synligt placerade rörledningar ansluts till bad-/duschblandare uppifrån Badkarsblandare med duschstång Fuktstyrd frånluft Elansluten handdukstork Luftintag i dörrens underkant Vägghängd WC-stol med utanpåliggande cistern Demonteringsbar rörinklädnad Golvbrunn placeras så att rensning samt byte till duschkabin underlättas Badkar med halvfront eller utan front Rensa och rengör vattenlås, golvbrunn och ventilationsdon. Trådsvetsad plastmatta på golv samt väggbeklädnad enligt H-metoden. Välj blandare och duschanordning som ger så få hål som möjligt i väggen. Synlig rördragning vid tak. Ingen rördragning bakom badkar och genom duschplats. 14

15 Råd och anvisningar WC, dusch och tvättstuga För att undvika rörgenomföring i golvbeklädnadens tätskikt bör du om möjligt montera en vägghängd WC-stol. En stol med utanpåliggande vattencistern är mest praktisk ur servicesynpunkt. Avskärma duschplatsen med en skärmvägg så undviks vattenstänk i övriga delar av rummet. Inga rörgenomföringar i duschplatsens tätskikt Vattentätt golv och vattenavvisande väggar 9 WC och tvättstuga ska förses med vattentät golvbeläggning, klass VT. 10 Väggbeklädnad ska vara vattenavvisande, klass VA. Det betyder att ytan ska tåla en viss vattenbelastning, men den behöver inte vara absolut vattentät. 11 Rörgenomföringar och infästningar ska utföras vattentäta. 15

16 Råd och anvisningar Golv och installationer i kök 12 Avstängningskran Vattentätt golv 14 Under diskbänk, diskmaskin, kyl och frys ska det finnas vattentät golvbeläggning med uppvik på väggen. Tät golvbeläggning 13 Typgodkända slangar. Avloppsslangen fästs i skåpets överkant så att avloppsvatten inte sugs in i maskinen. Undvik rörgenomföringar Genomföringar tätas noga med stosar. Om köket gränsar mot badrum kan du slippa håltagning i köksgolvet genom att istället ansluta vatten- och avloppsledningarna genom vägg till badrummets ledningar. Vid andra golvmaterial än plastmatta Om vattentät golvbeläggning inte går att ordna under hela skåpinredningen är minimikravet att du monterar en vattentät skåpinsats eller liknande i diskbänksskåpet. Vattentät skåpinklädnad för eftermontering Vattentätt underlägg Det finns färdiga insatser som är enkla att montera i de flesta skåp. En färdigmonterad insats har plan botten och en 3 cm hög sarg längs tre sidor. Ett annat sätt är att låta en golvläggare lägga in en matta med uppvikta kanter i skåpet. Rörgenomföringar tätas med tätningsband och stosar. Saknas vattentät beläggning under diskmaskin samt kyl/frys är minimikravet att placera ett färdigt vattentätt underlägg under dem. 16

17 Exempel på bra lösningar i kök Installera diskmaskin med fabriksmonterat flödesstopp. Översvämningsskydd med automatisk luktspärr. Stäng vattenkranen till diskmaskinen, när ingen är hemma. Enklast är att förse hela köket med en plastmatta som viks upp på vägg. Uppviket bör vara mm på vägg och minst 50 mm bakom diskmaskin och under diskbänk. Diskmaskin ska installeras av fackman. Det finns små golvbrunnar med automatisk luktspärr som fungerar som översvämningsskydd under t.ex. köksinredningar. Underskåp på ben och lösa sparksocklar Vid byte av köksinredning bör du välja bänkskåp med lösa sparksocklar och utan botten, eller demonterbar. Denna typ av underskåp är lätt att montera och ger en luftig funktion. 17

18 Råd och anvisningar Tappvattenledningar Tätskikt kakel Förstärkning Väggbricka med tätning 15 Tappvattenledningar ska monteras så att de lätt kan bytas och läckage snabbt kan upptäckas. Alternativt kan ledningar monteras dolt som rör i rör med PEX-rör. 16 Fogar på ledningar för tappvatten ska placeras i utrymme med vattentät golvbeläggning. 17 Rörgenomföringar och infästningar i våtrum ska utföras enligt tillverkarens anvisningar. 18 Golv som utsätts för vattenspolning eller vattenspill får inte utföras med andra genomföringar än golvbrunn och avloppsrör. Tätning i borrhål Undvik rörgenomföringar i vägg i duschutrymme. Dimensionera väggkonstruktionen för infästning av t.ex. vägghängd WC-stol, tvättställ, rör och armaturer. Avstängning för varm- och kallvatten bör finnas i varje våtrum. Undvik håltagning i vattentät golvbeläggning. WC-stolen bör helst vara vägghängd och ha utanpåliggande cistern som underlättar service. Avstängningsventiler lätt åtkomliga 19 Schakt eller slitsar ska vara lätta att inspektera och demontera. De ska vara utrustade med indikering för att vattenläckage snabbt ska kunna upptäckas. Indikeringen ska mynna ut på vattentät golvbeläggning. 20 Ledningar för tappvatten ska provtryckas enligt materialleverantörens anvisningar och dokumenteras i protokoll. 21 Ledningar ska klamras så att materialrörelser minimeras. Slitsbotten med lutning in mot rummet 18

19 Råd och anvisningar Rör-i-rör för enkelt utbyte 22 PEX-rör i skyddsrör, rör-i-rör, ska användas vid dold rörförläggning. PEX-rör med skyddsrör PEX = Polyetenplast Undvik att lägga vattenrör i yttervägg, bjälklag och på vind på grund av frysrisk. Skarvlösa och utbytbara ledningar PEX-systemet består av fördelarskåp med indikering för läckage, väggskena och väggbockfixtur för väggenomföring samt kopplingar för rörskarvar. PEX-rör i skyddsrör förläggs utan skarvar från en rörfördelare som är placerad i ett fördelarskåp med avstängningsventiler. 23 Fördelarskåpet ska ha tät botten med läckageindikering som mynnar ut i rum med vattentät golvbeläggning. PEX-rör i fördelningsskåp med läckageindikering Väggbockfixtur för rörgenomföring Rätt monterade PEX-rör i skyddsrör kan bytas relativt enkelt under förutsättning att ledningen läggs i stora radier med få böjar och att det inte är för långt mellan anslutningspunkterna. 24 Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar och använd de kopplingar, rörgenomföringar och pressverktyg som ingår i PEX-systemet. Välj typgodkänt system och anlita fackman för installation. Rörgenomföringar 25 PEX-rör och skyddsrör ska vara heldragna och avslutas utanför tätskikt så att eventuellt läckagevatten leds ut via skyddsröret och blir synligt på golvets eller väggens ytskikt. 19

20 Råd och anvisningar Utanpåliggande rör 26 Tappvattenledningarna ska monteras så att de ansluter till bad- och duschblandare uppifrån. Rörinfästningarna utsätts då för betydligt mindre vattenbegjutning och andra belastningar än om rören ansluts underifrån. Man slipper också rörgenomföringar i golvbeläggningen. Röranslutning uppifrån. Blandare med integrerad duschstång. Mjukstängande blandare Tryckslagsdämpare Klamring Tryckslag Ett ganska vanligt problem är så kallade tryckslag i vattenledningarna. De uppkommer när du t.ex. stänger en kran snabbt eller när diskeller tvättmaskin stänger vattentillförseln efter påfyllning. Tryckslag låter som en kraftig smäll och ger vibrationer i vattenledningen. Effekten kan bli att kopplingar och skarvar blir otäta. Mjukstängande blandare bör användas för att undvika tryckslag i tappvattensystemet. Vid problem med tryckslag vid exempelvis en tvättmaskin kan en tryckslagsdämpare monteras på tilloppsvattnet. Dämparen ska alltid sitta så nära tappstället som möjligt, helst vid en rörböj. Frostsäker väggvattenutkastare 27 Utvändig vägvattenutkastare ska vara frostsäker och självdränerande. Ta alltid bort vattenslang och snabbkoppling inför vintern. Självdränerande, fryssäker väggvattenutkastare 20

21 Råd och anvisningar Golvbrunnar och avlopp Golvskiva Monteringsplatta Klämring Plastmatta Brunn Träbjälklag Gamla golvbrunnar, i synnerhet gjutjärnsbrunnar, ska generellt bytas ut i samband med våtrumsrenovering då dessa ofta är orsaken till läckage mellan tät/ytskikt och brunnen. 28 Golvbrunn ska vara typgodkänd enligt NKB 17, som är en tillverkningsstandard som gäller fr.o.m Öppen Brunnen placeras lätt åtkomlig för rensning Stängd Det finns golvbrunnar och vattenlås som skyddar mot lukt och baktryck 29 Golvbrunnen ska fixeras noga i underlaget så att den sitter stadigt. Brunnen måste sitta i rätt höjd och ska vara avsedd för aktuell typ av bjälklag, undergolv, tätskikt och den beläggning som ska användas. Golvbrunnar med förhöjningsring och sidoinlopp bör helst undvikas. I förekommande fall ska förhöjningsring och sidoinlopp vara typgodkända. 30 Golvbrunn ska placeras lätt åtkomlig för rensning. Minst halva brunnen ska ligga utanför eventuellt badkar. Rensa regelbundet så minskar risken för att vatten stiger upp till anslutningen mellan tätskikt och brunn. Min 400 mm Placering m.m. Rensanordning på stamledning bör placeras minst 400 mm över färdigt golv. 31 Vattenlås vid tappställen ska monteras och skyddas så att fysisk påverkan inte kan orsaka läckage. Avloppsledningar i mark kan läggas utanför huskroppen. Eventuellt läckage ger då ingen skada och ledningen är lätt att byta. 21

22 Råd och anvisningar Värme Utbytbara ledningar Värmeledningar ska förläggas som rör-i-rör eller bakom demonterbara golvsocklar. Vattenburen värme ska provtryckas enligt materialleverantörens anvisningar. Provtryckningen ska dokumenteras i protokoll. Var uppmärksam under hela byggskedet så att ledningarna inte skadas. Montera stosar på radiatorrörens genomföringar i golv 34 Expansionskärl Värmesystemet ska, med undantag för fastbränsleeldning, anslutas till ett slutet expansionskärl som placeras intill värmepannan. Vattentät golvbeläggning Expansionskärl Skvallerrör ansluts till golvbrunn 35 Pannrummet ska vara försett med golvbrunn och vattentät golvbeläggning, såvida inte golv och omgivande utrymmen tål fukt. 36 Skvallerrör ska dras fram till golvbrunn. Undvik om möjligt s.k. öppet expansionskärl på vinden. Det kräver extra åtgärder beträffande installation och fryssäkerhet och utgör en vattenskaderisk. Måste ett öppet expansionskärl ändå användas bör det alltid kompletteras med en extra säkerhetsventil på pannan. Detta garanterar säkerheten om ledning till eller från expansionskärlet skulle frysa igen, vilket kan medföra explosionsrisk. 22

23 Råd och anvisningar Övriga installationer Tryckslagsdämpare Vattenavstängning 37 Tvättmaskin, värmepannor, varmvattenberedare, värmepumpar och tankar ska placeras i utrymme med vattentät golvbeläggning, klass VT samt golvbrunn. 38 Golvets vattentäta skikt ska dras upp minst 100 mm på vägg och anslutas till väggbeklädnaden. 39 Väggbeklädnaden ska vara vattenavvisande, klass VA. Vattentät golvbeläggning Anslutning till golvbrunn Minst 100 mm uppvik på vägg 40 Spillvattenledning från t.ex. tvättmaskin samt alla typer av skvallerrör ska alltid mynna ut vid golvbrunn, eller på annat säkert sätt sammanbindas med avloppssystemet. Huvudavstängning Elektroniskt vattenlås Surt vatten Kalkhaltigt vatten 41 Huvudavstängning En fungerande huvudavstängning för vattensystemet ska vara lätt åtkomlig och bör vara försedd med en så kallad kulventil. Alla i bostaden ska veta var den finns och hur den fungerar. Stäng alltid av huvudkranen när huset står tomt mer än ett dygn. På marknaden finns även automatiska vattenavstängare som kan styras manuellt via brytare eller via låset i ytterdörren. Se till att varmvattenberedaren m.m. är anpassad till den vattenkvalitet ni har, särskilt om ni ansluter till egen brunn. 23

24 Vägledning vid upphandling Upphandling Beställare Enligt Plan- och bygglagen, PBL, är fastighetsägaren i egenskap av byggherre ansvarig för att de arbeten som utförs uppfyller samhällets funktionskrav i form av byggregler och liknande. Bygglov, bygganmälan Bygglov krävs t.ex. för att uppföra byggnader och göra tillbyggnader samt andra omfattande förändringar av fastigheten. Bygganmälan kan krävas oavsett om det finns krav på bygglov t.ex. för väsentliga förändringar av installationer för vatten och avlopp samt förändringar som berör bärande konstruktionsdelar. Byggnadsnämnden i din kommun kan svara på om det behövs bygglov eller bygganmälan. Kräv att entreprenören ska ha inregistrerad firma och F-skattsedel samt är momsregistrerad. Fråga flera entreprenörer för att få konkurrens. Begär skriftligt anbud med fast pris där allt ska ingå; moms, personoch materialtransporter, maskinhyror, byggställningar, container, m.m. Förtryckt blankett kan köpas via Svensk Byggtjänst. Begär tidplan med kortfattad beskrivning av arbetsmoment. Anlita endast branschgodkända företag för arbeten i våtrum. Ställ krav på att material och utrustning är provad och godkänd för sitt användningsområde samt att montering sker enligt tillverkarens anvisningar. Välj i första hand typgodkända produkter. Kräv att entreprenören garanterar tänkt utförande och funktion i din bostad. Boverkets Byggregler, BBR, anger minimikrav. Ställ gärna högre krav, t.ex. enligt LF:s Råd och anvisningar i denna broschyr. Garantitiden för material och arbete ska vara minst två år efter slutfört arbete. 24

25 Slutbesiktning Efter slutfört arbete bör du, tillsammans med entreprenören, kontrollera att arbetet är till belåtenhet. Är du missnöjd med arbetet ska du utan dröjsmål meddela detta till entreprenören. Hjälper inte det ska du anlita en opartisk besiktningsman. Besiktningsmannen kontrollerar och avgör om arbetet är fackmässigt utfört. Byggnadsnämnden kan lämna anvisningar på certifierade besiktningsmän. Dokumentation, garantier, och instruktioner Alla garantier, besiktningsprotokoll, kvalitetsdokument samt drift- och underhållsinstruktioner ska lämnas till beställaren. För arbeten mot konsument gäller Konsumenttjänstlagen. Lagen ger kunden rätt att reklamera fel upp till 10 år efter det att arbetena avslutades. Var noggrann med att dokumentera ditt byggprojekts alla skeden, gärna med fotografier. Se också till att spara alla följesedlar, fakturor etc. som visar vilka ingående material som har använts. Nyttiga kontakter Info om kakel och klinker m.m. Telefon Via Länsförsäkringars hemsida hittar du mer information om skadeförebyggande åtgärder: Du kan också få nyttig information på vidstående www-adresser. Info om plastmattor, kakel & klinker. Telefon Info om auktoriserade vvs-inst. m.m. Telefon Allmän info om byggande. Telefon Info om konsumenträtt m.m. Telefon

26 Checklista Kontrollera med hjälp av checklistan om din villa uppfyller VASKA:s minimikrav för vattenskadesäkerhet, eller om något måste åtgärdas. Område Kontrollera Uppfyller VASKA:s Minimikrave Se info, minimikrav på sida Nr Golv och Ledningar Täta rörgenomföringar 1 12 vägg Konstruktion för Böjstyvhet 3, 4, 5 12 i våtrum keramik Tätskikt för keramik Branschgodkänt 5 12 Golv Bad- och duschrum Vattentät yta 4, 6, 8 12, 13 WC Vattentät yta 4, 9 12, 15 Tvättstuga Vattentät yta 4, 9 12, 15 Kök Vattentät yta 4, 14 12, 16 Väggar Bad- och duschrum Vattentät yta 4, 6, 7 12, 13 WC Vattenavvisande yta Tvättstuga Vattenavvisande yta Golvbrunn Bad- och duschrum, Typgodkänd enligt 28, 29, 30, Avlopp tvättstuga, pannrum NKB 17 Fall mot golvbrunn 2 12 Ledningar Bad- och duschrum Utanpåliggande ledn. 15, 20, 21, 26 18, 20 för vatten alt. dolda med rör i rör 22, 23, 24, Övriga utrymmen Utbytbara ledningar Väggvattenutkastare Frostsäker Ledningar för Alla utrymmen Utbytbara ledningar 32, vattenburen värme Rörgenom- Våtrum Beständigt vattentäta 1, 11, 16, 17, 18 12, 15, 18 föringar och infästningar Diskmaskin Kök Typgodkända slangar 12, Avstängningsventil Övriga Expansionskärl Slutet system installationer Tvättmaskin, värme- Vattentät golvyta 35, 37, 38, 39 22, 23 pannor m.m. Skvallerrör till 36, 40 22, 23 golvbrunn Huvud- Placering Lätt åtkomlig och avstängning känd 26

27 Begreppsförklaringar GBR GVK Golvbranschens Riksorganisation Golvbranschens våtrumskontroll NKB 17 Nordiska Kommittén för Byggbestämmelser Typgodkända golvbrunnar, tillverkade fr.o.m ska uppfylla kraven enligt NKB Produktregler nr 17. PER Plattsättnings-entreprenörers Riksförening PER är tillsammans med Kakelföreningen huvudman för serviceorganet Byggkeramikrådet, BKR. Typgodkännande Utfärdas för produkter och system som uppfyller byggreglernas krav, t.ex. rörstosar och rör-i-rörsystem. Typgodkänd produkt har alltid en monteringsanvisning. VVS-I VVS-installatörerna Egna anteckningar:

28 Länsförsäkringsbolag Blekinge Länsförsäkringsbolag Box Karlshamn Besök: Kyrkogatan 21 Tfn: E-post: Dalarnas Försäkringsbolag Box Falun Besök: Slaggatan 9 Tfn: E-post: Länsförsäkringar Älvsborg Box Vänersborg Besök: Vallgatan 21 Tfn: E-post: Länsförsäkringar Gävleborg Box Gävle Besök: Slottstorget 3 Tfn: E-post: Länsförsäkringar Göinge Box Hässleholm Besök: Andra Avenyen 14 Tfn: E-post: Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Göteborg Besök: Lilla Bommen 8 Tfn: E-post: Länsförsäkringar Halland Box Halmstad Besök: Strandgatan 10 Tfn: E-post: Länsförsäkringar Jämtland Box Östersund Besök: Prästgatan 48 Tfn: E-post: Länsförsäkringar Jönköping Box Jönköping Besök: Barnarpsgatan 22 Tfn: E-post: Länsförsäkringar Kalmar län Box Kalmar Besök: Smålandsgatan 1 Tfn: E-post: Länsförsäkring Kronoberg Box Växjö Besök: Sandgärdsgatan 5 Tfn: E-post: Länsförsäkringar Norrbotten Box Luleå Besök: Kungsgatan 13 Tfn: E-post: Länsförsäkringar Skaraborg Box Skövde Besök: Rådhusgatan 8 Tfn: E-post: Länsförsäkringar Stockholm Stockholm Besök: Hemvärnsgatan 9, Solna Tfn: E-post: Länsförsäkringar Södermanland Box Nyköping Besök: V Storgatan 4 Tfn: E-post: Länsförsäkringar Uppsala Box Uppsala Besök: Svartbäcksgatan 44 Tfn: E-post: Länsförsäkringar Värmland Box Karlstad Besök: Köpmannagatan 2A Tfn: E-post: Länsförsäkringar Kristianstad Box Kristianstad Besök: V Storgatan 49 Tfn: E-post: Länsförsäkringar Västerbotten Box Umeå Besök: Nygatan 19 Tfn: E-post: Länsförsäkringar Västernorrland Box Härnösand Besök: Stora Torget 3 Tfn: E-post: Länsförsäkringar Bergslagen Box Västerås Besök: Stora Gatan 41 Tfn: E-post: Östgöta Brandstodsbolag Box Linköping Besök: Platensgatan 11 Tfn: E-post: Länsförsäkringar Gotland Box Visby Besök: Österväg 17 Tfn: E-post: Länsförsäkringar Skåne Box Helsingborg Besök: Södergatan 15 Tfn: E-post: LFAB Utg. 00. Bol Bildinformation i Älvsjö AB ex.

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande.

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Våra viktigaste råd för att undvika vattenskador. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i er fastighet.

Bygg bort vattenskadorna i er fastighet. Bygg bort vattenskadorna i er fastighet. En vägledning när ni renoverar er fastighet. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad på över fem miljarder kronor. Många skador skulle

Läs mer

med våtrums- renovering STAM- BYTE

med våtrums- renovering STAM- BYTE med våtrums- renovering STAM- BYTE Förord Med denna idéhandbok vill vi ge praktiska tips om stambyte, renovering och ombyggnad av våtrum. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare och förvaltare,

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

VATTENINSTALLATION 2011:1. säkervatten.se

VATTENINSTALLATION 2011:1. säkervatten.se branschregler : SÄKER VATTENINSTALLATION 2011:1 säkervatten.se 1 2011 Säker Vatten AB Grafisk form: Friberg Grafiska Illustrationer: Runius Design Foto: Svartpunkt AB: Jennifer Nemie, Magnus Glans. Matton,

Läs mer

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Mars 2008

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Mars 2008 sakervatten.se Branschregler Mars 2008 Säker Vatteninstallation Långsiktigt hållbara installationer Oavsett vilket slags VVS-installation som ska göras. Oavsett om det gäller offentlig lokal eller småhus

Läs mer

Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av befintliga flerfamiljshus

Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av befintliga flerfamiljshus Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av befintliga flerfamiljshus Eva Sikander SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik SP Rapport 2007:68 Minska risken för vattenskador vid ombyggnad

Läs mer

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 3. 2011

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 3. 2011 UTGÅVA 3. 2011 I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Golvbranschen, GBR GVKs BRANSCHREGLER

Läs mer

Vattensäker installation med kopparrör

Vattensäker installation med kopparrör Vattensäker installation med kopparrör Monteringsanvisning med installationsexempel Utgåva 3 2012 Rörmaterial i en byggnad måste vara ekonomiskt, funktionellt, pålitligt och rent. Det ska underlätta planering

Läs mer

Våtrumsrenovering med Stambyten

Våtrumsrenovering med Stambyten 1 Bygginnovationen Våtrumsrenovering med Stambyten Åtgärdsbehov, forskningsbehov, effektivitet Arbetsgrupp Pär Liljestrand Jan Bröchner Carl-Johan Johansson Rolf Kling 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

UNDER FÅGEL FENIX VINGAR

UNDER FÅGEL FENIX VINGAR UNDER FÅGEL FENIX VINGAR Brandkontoret firar i år att det är 260 år sedan ett antal kloka fastighetsägare i Stockholm gick samman för att solidariskt hjälpa varandra att ersätta skador vid brand. Brandkontoret

Läs mer

Utredning av vattenskadetrender

Utredning av vattenskadetrender Utredning av vattenskadetrender Hur kan antalet vattenskador minskas? Investigation of water damages How can the number of water damages be reduced? Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Lovisa Hjalmarsson

Läs mer

DIN SIDA. Så minskar du risken TEMA VATTENSKADOR. Kryssa och vinn 2 000 kr. Björns vattentäta. Vattenfelsbrytaren håller torrt

DIN SIDA. Så minskar du risken TEMA VATTENSKADOR. Kryssa och vinn 2 000 kr. Björns vattentäta. Vattenfelsbrytaren håller torrt DIN SIDA Länsförsäkringar Västerbottens kundtidning Hösten 2011 TEMA VATTENSKADOR Så minskar du risken Kryssa och vinn 2 000 kr Björns vattentäta tips Vattenfelsbrytaren håller torrt På din sida i vått

Läs mer

Vattensäker installation med kopparrör

Vattensäker installation med kopparrör Vattensäker installation med kopparrör Monteringsanvisningar med installationsexempel Rörmaterial i en byggnad måste vara ekonomiskt, funktionellt, pålitligt och rent. Det ska underlätta planering och

Läs mer

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning PROJEKTERINGSVÄGLEDNING Förord... 3 Anvisning... 4 Förklaring... 5 AFC

Läs mer

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014

BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 BYGG BADRUMMET RÄTT Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt Version 1, april 2014 Bygg Badrummet Rätt Våtrummet är en viktig men skadedrabbad del av bostaden, och här förbrukas 60 procent av hus hållets

Läs mer

I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna

I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Villaägarnas Riksförbund Golvbranschen, GBR GVKs

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande i badrum

Vattenskadesäkert byggande i badrum Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik Johan Frid och David Wormö Vattenskadesäkert byggande i badrum - Följs branschregler? Waterproof construction in

Läs mer

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets byggregler,

Läs mer

Rapporten kan beställas hos VVS-Installatörerna via fax 08-669 41 19 eller e-post info@vvsi.se.

Rapporten kan beställas hos VVS-Installatörerna via fax 08-669 41 19 eller e-post info@vvsi.se. V AT T E N S K A D O R I F L E R B O S TA D S H U S R E D O V I S N I N G Rapporten kan beställas hos VVS-Installatörerna via fax 8-669 41 19 eller e-post info@vvsi.se. 25 VVS-Installatörerna Grafisk form

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet VVS-guide VVS Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet Tänk på! Stäng alltid av vattnet innan du startar med installationen/reparationen.

Läs mer

2011-09-27 SAMORDNING BYGG / VVS VERSION 2011-09-27. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-27 SAMORDNING BYGG / VVS VERSION 2011-09-27. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-27 SAMORDNING BYGG / VVS VERSION 2011-09-27 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning SAMORDNING BYGG / VVS Förord... 3 Upphandling enligt branschregler Säker Vattentinstallation...

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

07:1 ersätter PER:s Branschregler 99:1 BBV

07:1 ersätter PER:s Branschregler 99:1 BBV 07:1 ersätter PER:s Branschregler 99:1 BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven

Läs mer

Utredning och förslag till lösning för stambyte i ett miljonprojekthus

Utredning och förslag till lösning för stambyte i ett miljonprojekthus EXAMENSARBETE 15HP Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Utredning och förslag till lösning för stambyte i ett miljonprojekthus Bäst lämpad metod avseende ekonomi, miljö, tid och helhetsintryck

Läs mer

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till & EN TIDNING FRÅN RÖRMANNEN I BROMMA Två sköna exempel på BADRUMS MAKEOVER Vilken värmekälla passar just ditt hus? Sänk husets energiförbrukning med luft Ha torrt på fötterna: Var noga med certifieringar

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer