SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige"

Transkript

1 Kommunfullmäktige 1 (17) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 29 augusti 2011, klockan ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Marie Norin Junttila (S), Görel Nilsson (S), Mikael Petersson (S), Gunilla A Aurusell (S), Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Johansson, (S), Fredrik Axelsson (S), Elisabeth Persson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada (V), Christer Henriksson (V), Lina Ekdahl (MP), AnneMarie Andersson (C), Börje Andersson (C), Monica Wastelius (C), Stellan Lund (M), Margareta Karlsson (M), Niklas Magnusson (M), Doris Hammarstedt (M), Hans Carlsson (M), Maivor Norgren (M), Aado Mets (M), Hans Wettergren (M), Bo Jensen (FP), Camilla Eriksson (FP), Gunilla Wolinder (FP), Hendrik Mayer (FP), Eva-Carin Sandbom (FP), Tomas Eriksson (FP) och Mona Stavholt (KD). Jasminka Custovic (S), Susanna Karlsson (S), Gunnar Karlsson (C), Kurt Karlsson (M) och Birgit Ohlsson (FP). Dan Stigenberg (S), Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S), Barbro Jansson (S), Ronny Moström (S), Kent Vig (V), Margareta Barselius (C) och Yvonne Ericsson (M). Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för justerare Kommunsekreterare Eva Kristina Andersson Börje Andersson och Tomas Eriksson Görel Nilsson och Stellan Lund Justeringens plats och tid Sekretariatet , klockan Underskrifter Sekreterare Ordförande... Paragrafer Eva Kristina Andersson... Rigmor Åkesson Justerande... Börje Andersson Tomas Eriksson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige , Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats av protokollet Sekretariatet Datum för anslags nedtagande Underskrift...

2 ÄRENDEFÖRTECKNING Kommunfullmäktige Protokoll Allmänhetens frågestund 169 Meddelande ny sammanräkning 170 Rapport från socialnämnden ej verkställda gynnande biståndsbeslut 171 Svar på medborgarförslag - bygg ett demensboende i markplan på Ulvesundsskolans område 172 Svar på motion Planläggning för verksamhetsområden 173 Svar på motion Arbetslag för renhållning och skötsel av grönytor, gator och torg 174 Svar på motion Digitala skyltar vid infarterna till kommunen 175 Svar på motion Kolonilotter på gångavstånd i Kungsörs kommun 176 Svar på motion Valfrihet för äldre i Kungsörs kommun 177 Risk- och sårbarheter inom Kungsörs kommuns geografiska område 178 Bildande av kollektivtrafikmyndighet i Västmanlands län 179 Övergång av verksamhet och skatteväxling av hemsjukvården i Västmanlands län 180 Revidering av Kungsörs Fastighets AB:s bolagsordning 181 Motion Idrotts- och kulturpolitiskt program 182 Avsägelse och fyllnadsval ledamot i den parlamentariska kommittén för översyn av den politiska organisationen och arvoden till förtroendevalda

3 Kommunfullmäktige Allmänhetens frågestund (KS 2011/2) Ordförande konstaterar att de inte finns någon fråga från allmänheten, varför kommunfullmäktiges sammanträde börjar omedelbart. Akten

4 Kommunfullmäktige Meddelande ny sammanräkning Länsstyrelsen har den 4 juli 2011 gjort en ny sammanräkning efter Inge Berg. Någon ny ersättare för Sverigedemokraterna har inte kunnat utses. Partiet kommer därmed att ha en tom ersättarplats resterande mandatperiod. Dnr KS 2010/224 Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. Matrikeln, lönekontoret, vaktmästeriet, akten

5 Kommunfullmäktige Rapport från socialnämnden ej verkställda gynnande biståndsbeslut (KS 2011/3) Socialnämnden ska lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt socialtjänstlagens (SoL) 4 kapitel, 1 och 9 samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 f som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade. Socialnämnden rapporterar att man den 30 juni 2011 hade fyra gynnande beslut enligt SoL och LSS som rapporterats till Socialstyrelsen och kommunens revisorer - Ett av besluten avser kontaktperson enligt SoL till en man. sdatum Två beslut avser kontaktperson enligt LSS ett till en kvinna med beslutdatum och ett till en man med avbrott i verkställighet Till båda ärendena finns kontaktperson varför besluten kommer att verkställas inom en snar framtid. - Ett beslut är verkställt men överskred tremånadersgränsen. Detta beslut avsåg stödfamilj LSS för en man. sdatum sfattare är individ- och familjeomsorgen. sunderlag Socialnämndens rapport Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. Socialnämnden, akten

6 Kommunfullmäktige Medborgarförslag bygg ett demensboende i markplan på Ulvesundsskolans område (KS 2010/229) Maj-Britt Ersson och 41 ytterligare personer har lämnat in en gemensam skrivelse med ett medborgarförslag. Man föreslår att det ska byggas ett demensboende i markplan på Ulvesundsskolans område. Medborgarförslaget överlämnades till socialnämnden för beredning. Socialnämndens beredning Socialnämnden meddelar att en översyn av kommunens särskilda boenden har påbörjats med syfte att kunna presentera en plan för utbyggnad och upprustning. Av ekonomiska skäl kommer utredningen i första hand att se på åtgärder som rör utbyggnad och renovering före förslag om nybyggnad. Medborgarförslaget om demensboende i markplan på Ulvesundsskolans område kommer att närmare beaktas och granskas tillsammans med andra tänkbara alternativ. Socialnämnden önskar en samverkan med frivilligorganisationerna för samråd och erfarenhetsutbyte längre fram i utredningsarbetet. sunderlag Skrivelsen med medborgarförslag inkommen Kommunfullmäktiges protokoll , 21 Socialnämndens protokoll , 47 jämte tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 100 Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget besvarat med hänvisning till socialnämndens beredning. Förslagsställarna genom Maj-Britt Ersson (inkl socialnämndens protokoll med tjänsteskrivelse), socialnämnden, akten

7 Kommunfullmäktige Svar på motion planläggning för verksamhetsområden utmed E18, E20, riksväg 56 och länsväg 250 (KS 2011/44) Stellan Lund (M) föreslår i en motion att kommunen utarbetar översiktsplaner för lämpliga områden utmed E18, E20, riksväg 56 och länsväg 250 för verksamhetsområden och att planläggningen också kommer fram till vilken typ av verksamhet som kan bedrivas på marken. Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens plankommitté beslutade vid sammanträdet i juni att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med det utredningsarbete kring industriområden som inleddes redan Att notera från tidigare arbete: - Den utredningen som gjordes 2007 har varit utsänd på remiss och en informationsutställning har ordnats. - Samtliga markägare kring östra infarten har avvisat kommunens önskemål om planläggning för industrimark i området. sunderlag KF överläggning Motion från Stellan Lund Kommunfullmäktiges protokoll , 87 Kommunstyrelsens plankommittés protokoll , 3 Kommunstyrelsens protokoll , 101 Under kommunfullmäktiges överläggning tackar Stellan Lund för svaret. Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning till redan befintligt uppdrag kring industriområden. Motionären, akten

8 Kommunfullmäktige Svar på motion arbetslag för renhållning och skötsel av grönytor, gator och torg (KS 2011/45) Stellan Lund (M) föreslår i en motion, för att göra det första intrycket av Kungsör så välkomnande och bestående, att - arbetslag med klara arbetsområden för renhållning och skötsel av grönytor, gator och torg skapas - anslag ges så att befintliga anläggningar hålls i gott skick - sly och ogräs längs våra vandringsleder rensas bort så att besökare och invånare kan använda dessa utan olägenheter - hålla rent från sly och ogräs längs Mälarens och Arbogaåns stränder för att få den verkliga upplevelsen av det sjönära läget som vi har Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som ett led i beredningen har tekniska nämnden godkänt ett förslag till yttrande som tekniska förvaltningen tagit fram. Yttrandet ger vid handen att om mer pengar anslås kan förbättringar göras. sunderlag Motion från Stellan Lund Kommunfullmäktiges protokoll , 88 Tekniska nämndens protokoll , 29 med tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 102 Kommunfullmäktige hänskjuter frågan om höjda anslag för renhållning och skötsel av grönytor, gator och torg till det kommande budgetarbetet inför 2012 och anser därmed att motionen är besvarad. Motionären, akten

9 Kommunfullmäktige Motion digitala skyltar vid infarterna till kommunen (KS 2011/58) Stellan Lund (M) föreslår i en motion att kommunen ska sätta upp fyra digitala, fjärrstyrda skyltar före infarterna till kommunen så att resenärer som kommer på riks- och länsvägar kan uppfatta pågående och kommande evenemang i god tid före avfarten. Motionären föreslår även att det på skyltarna ska erbjudas plats för företag och föreningar att mot ersättning marknadsföra sina evenemang. Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Beredningstext sunderlag Att sätta upp digitala infartsskyltar är förenligt med kostnader. Detta ryms inte i nuvarande budget utan får prövas i tillsammans med andra angelägna frågor i det kommande budgetarbetet. Motion från Stellan Lund Kommunfullmäktiges protokoll , 103 Kommunstyrelsens protokoll , 103 Kommunfullmäktige hänskjuter frågan om digitala infartsskyltar till budgetarbetet inför 2012 och förklarar därmed motionen besvarad. Motionären, akten

10 Kommunfullmäktige Motion kolonilotter på gångavstånd i Kungsörs kommun (KS 2011/65) Lina Ekdahl (MP) föreslår i en motion att kommunen ska iordningställa ett område med kolonilotter på rimligt gångavstånd snarast. Motionären uppmanar kommunen att försöka få detta till stånd så att odling kan ske redan innevarande år. Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som ett led i beredningen begärdes ett yttrande från tekniska nämnden/förvaltningen. I yttrandet framgår att det finns sju lediga kolonilotter vid Runnabäcken. Tekniska förvaltningen anser att det inte finns behov av några fler områden med kolonilotter. sunderlag KF överläggning Motion från Lina Ekdahl Kommunfullmäktiges protokoll , 105 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 104 Under kommunfullmäktiges överläggning tackar Lina Ekdahl för svaret. Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning till tekniska förvaltningens yttrande. Motionären, tekniska förvaltningen, akten

11 Kommunfullmäktige Svar på motion valfrihet för äldre i Kungsörs kommun (KS 2011/147) Monica Wastelius (C) föreslår i en motion att Kungsörs kommun ska utreda möjligheten att tillämpa lagen om valfrihetssystem i kommunen. Lagen reglerar vad som ska gälla för de kommuner som vill konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Beredningstext Socialnämnden beslutade i juni att ansöka om stimulansmedel statsbidrag för att utreda behov av ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Medlen ska användas till konkreta åtgärder för att förbereda genomförandet av ett valfrihetssystem. Att utreda frågan med statliga medel innebär inte en automatisk förbindelse att införa valfrihetssystem med det ger en möjlighet att genomföra en utredning om en lagstiftning kommer i fråga. sunderlag KF överläggning Motion från Monica Wastelius Kommunfullmäktiges protokoll , 160 Socialnämndens protokoll , 50 jämte tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 105 Under kommunfullmäktiges överläggning tackar Monica Wastelius för svaret. Camilla Eriksson (FP) yrkar bifall till motionen. Kommunfullmäktige förklarar motionen om valfrihet för äldre besvarad med hänvisning till att socialnämnden redan beslutat om att ansöka om stimulansmedel för att utreda frågan. Motionären, akten

12 Kommunfullmäktige Risk- och sårbarheter inom Kungsörs kommuns geografiska område (KS 2011/153) Beredskapssamordnaren vid Västra Mälardalens Kommunalförbund Lena Mäenpää har sammanställt den risk- och sårbarhetsanalys för sådana risker och sårbarheter som kan leda till en extraordinär händelse i Kungsörs kommuns geografiska område. Ambitionen är att analysen ska skapa en gemensam förståelse för kommunens säkerhetsarbete och ett underlag för planering och genomförande av åtgärder som minskar risker och sårbarhet. sunderlag Risk- och sårbarheter inom Kungsörs kommuns geografiska område Kommunstyrelsens protokoll , 106 Kommunfullmäktige antar den genomförda analysen för risk- och sårbarheter inom Kungsörs kommuns geografiska område. Analysen ska utgöra underlag för planering för hur risker och sårbarheter ska undanröjas, minskas eller hanteras och stödja den fysiska planeringen. Antagen analys redovisas som KS-handling nr 24/2011. Samtliga nämnder (inkl. KS-handling), beredskapssamordnaren, akten

13 Kommunfullmäktige Bildande av kollektivtrafikmyndighet i Västmanlands län (KS 2011/22) En kollektivtrafikmyndighet ska finnas på plats i varje län/region senast den 1 januari Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) och Landstinget Västmanlands har gemensamt drivit en utredning om bildande av myndighet i länet. Kommuner och landsting rekommenderas att besluta att Landstinget ska bli kollektivtrafikmyndighet i Västmanlands län, en begränsad skatteväxling för s.k. övriga kostnader (administrativa OH-kostnader) genomförs 2012 och att kommunerna medfinansierar kollektivtrafiken avseende stadstrafik och lokal landsbygdstrafik. Bakgrundsmaterial i ärendet finns på VKL:s hemsida sunderlag KF överläggning Västmanlands Kommuner och landstings styrelseprotokoll , 2 med bilaga. Kommunstyrelsens protokoll , 107 Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Marie Junttila (S) bifall till förslaget. Kommunfullmäktige godkänner att Landstinget Västmanland blir kollektivtrafikmyndighet i Västmanlands län från och med den 1 januari Bildandet av kollektivtrafikmyndighet sker i enlighet med redovisat alternativ 4 i Västmanlands Kommuner och Landstings Sammanfattande underlag inför principbeslut om kollektivtrafikmyndighet i Västmanlands län samt Förslag om bildande av kollektivtrafikmyndighet i Västmanlands län. Kommunfullmäktige godkänner att en skatteväxling genomförs avseende överföring av ansvaret för övriga kostnader utifrån ovanstående beskrivning motsvarande fyra öre från kommunerna i Västmanlands län till Landstinget i Västmanland. Växlingen för- Västmanlands Kommuner och Landsting, länets kommuner, landstinget, akten

14 Kommunfullmäktige utsätter att skattesats och länsvis skattesats justeras för kommunerna och landstinget. Inför 2013 ska underlag för kostnadsutjämningens delmodell kollektivtrafik ses över i samverkan med övriga primärkommuner i länet. et ovan förutsätter motsvarande beslut i länets övriga kommuner och i landstinget. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att teckna de avtal/överenskommelser mellan landstinget och länets kommuner som krävs för bildandet av kollektivtrafikmyndigheten. Västmanlands Kommuner och Landsting, länets kommuner, landstinget, akten

15 Kommunfullmäktige Övergång av verksamhet och skatteväxling av hemsjukvården i Västmanlands län (KS 2011/173) Västmanlands Kommuner och Landsting genomförde under 2008 och 2009 en utredning om förutsättningarna för ändrat huvudmannaskap för hemsjukvården i Västmanlands län. sunderlag KF överläggning Västmanlands Kommuner och landstings styrelseprotokoll , 2. Kommunstyrelsens protokoll , 108 Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Marie Junttila (S) bifall till förslaget. Kommunfullmäktige övertar verksamhet och ansvar för hemsjukvården från landstinget enligt omfattning som Västmanlands Kommuner och Landstings utredning från 2009 beskriver. Kommunfullmäktige godkänner att en skatteväxling genomförs fr.o.m avseende överföring av ansvaret för hemsjukvården motsvarande 16 öre från Landstinget i Västmanland till kommunerna i Västmanlands län. Växlingen förutsätter att skattesats och länsvis skattesats justeras för kommunerna och landstinget. Verksamheten regleras via avtal för perioden 1 januari 31 augusti 2012 och landstinget ersätts med den nivå skatteregleringen ger. Västmanlands kommuner och landsting ges i uppdrag att upprätta förslag till avtal mellan landstinget och länets kommuner om överförandet av hemsjukvården att gälla från den 1 september et ovan förutsätter motsvarande beslut i länets övriga kommuner och i landstinget. Socialnämnden ges i uppdrag att genomföra och verkställa överförandet av hemsjukvården. Västmanlands Kommuner och Landsting, länets kommuner, landstinget, akten

16 Kommunfullmäktige Revidering av Kungsörs Fastighets AB:s bolagsordning (KS 2011/66) Kungsörs Fastighets AB (KFAB) önskar en revidering av bolagsordningen. Enligt Bolagsverket ska det inte längre stå vilket belopp varje aktie lyder på utan det ska stå hur många aktier det minst respektive högst kan vara utifrån det aktiekapital som är angivet. Verkställande direktören i KFAB förslår följande lydelse: 7 Antal akter Kungsörs Fastighets AB kan ha lägst och högst aktier. sunderlag Verkställande direktörens i Kungsörs Fastighets AB skrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 109 Kommunfullmäktige reviderar Kungsörs Fastighets AB:s bolagsordnings 7 i enlighet med förslaget. Reviderad bolagsordning redovisas som KS-handling nr 25/2011. Kungsörs Fastighets AB (inkl. KS-handling), akten

17 Kommunfullmäktige Motion idrotts- och kulturpolitiskt program (KS 2011/150) Mikael Peterson (S) och Rolf Lindgren (S) föreslår i en motion att ett idrotts- och kulturpolitiskt program ska tas fram. sunderlag Motion från Mikael Peterson och Rolf Lindgren Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. Akten

18 Kommunfullmäktige Avsägelse och fyllnadsval ledamot i den parlamentariska kommittén för översyn av den politiska organisationen och arvoden till förtroendevalda (KS 2010/257) Niklas Magnusson (M) önskar bli befriad från uppdraget som ledamot i den parlamentariska kommittén för översyn av den politiska organisationen m.m. sunderlag Niklas Magnussons skrivelse Kommunfullmäktige - entledigar Niklas Magnusson (M) från uppdraget som ledamot i den parlamentariska kommittén över översyn av den politiska organisationen m.m. från och med den 1 september 2011, - utser Stellan Lund (M), Kornvägen 6, Kungsör, till ledamot i den parlamentariska kommittén över översyn av den politiska organisationen m.m. från och med den 1 september 2011 och resterande mandatperiod. Den entledigade, den valda, lönekontoret, vaktmästeriet, matrikeln, akten

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (24) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 25 januari 2010, klockan 18.30-20.20. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00.

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00. Plats och tid Lindesberg Arena, Aktiviteten, kl. 17.00-19.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Marita Haraldsson (MP) ej tjänstgörande 94-97 tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232) Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232) Plats och tid Beslutande Ledamöter Arvika Näringslivscentrum, hörsalen kl. 19.00 20.00 Enligt bifogade närvarolista Övriga närvarande Göran Bryntesson, sekreterare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-06-16 1 Plats och tid Björkvik Ring, Björkvik kl. 18.00-20.00 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4)

1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4) Stadsledningskontoret Thomas Energård Telefon: 021-3924444 E-post: thomas.energard@vasteras.se Delges TJÄNSTESKRIVELSE 2011-08-177 Dnr: 2009/312-KS Kommunstyrelsen 1 (1) Övergång avv verksamhet och skatteväxling

Läs mer

Jan Simonsson, sekreterare Mats Ove Svensson, kommunchef. Kommunhuset, 2009-02-20, kl. 09.00. Jan Simonsson. Robert Höij

Jan Simonsson, sekreterare Mats Ove Svensson, kommunchef. Kommunhuset, 2009-02-20, kl. 09.00. Jan Simonsson. Robert Höij Plats och tid Folkets Hus i Kungshamn, kl. 17.30 19.00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Robert Höij (m), ordförande Jan Ulvemark (s), 1:e vice ordförande Barbro Eriksson (fp), 2:e vice

Läs mer