Miljöstrateg Theres Andersson 61 och nämndsekreterare Helena Björnberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöstrateg Theres Andersson 61 och nämndsekreterare Helena Björnberg"

Transkript

1 Kommunfullmäktige 1 (17) Plats och tid Ulvesundsgymnasiet, aulan, måndagen den 15 juni 2009, klockan Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta Johansson (S), Görel Nilsson (S), Rolf Lindgren (S), Dan Stigenberg (S), Elisabeth Persson (S), Tauno Arbelius (s), Mikael Petersson (S), Britt Lindgren (S), Barbro Jansson (S), Olov Jonsson (S), Sergio Estrada (V), AnneMarie Andersson (C), Börje Andersson (C), Ingrid Andersson (C), Gunnar Karlsson (C), Marianne Sköld (C), Annika Johansson 55-65, Stellan Lund (M), Margareta Karlsson (M), Niklas Magnusson (M), Hans Carlsson (M), Gunnar Ramqvist (M), Asbjörn Nyhus (M), Bo Jensen (FP), Eva-Carin Sandbom (FP), Gunilla Wolinder (FP), och Fredrik Dahlgren (KD). Carina Granberg (S), Camilla Dahl (S), Urban Dahlgren (S), Maria Teresa Dörner (V), Siewert Karlsson (C), Armi Kvist (C), Yvonne Ericsson (M), Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Gunilla Aurusell (S), Hans Landerholm (S) och Marie Junttila (S), Övriga deltagande Miljöstrateg Theres Andersson 61 och nämndsekreterare Helena Björnberg Utses att justera Ersättare för justerare Britt Lindgren och Gunilla Wolinder Görel Nilsson och Fredrik Dahlgren Justeringens plats och tid Sekretariatet , klockan Underskrifter Sekreterare Ordförande... Paragrafer Helena Björnberg... Rigmor Åkesson Justerande... Britt Lindgren Gunilla Wolinder BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdes- datum , Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats av protokollet Sekretariatet Datum för anslags nedtagande Underskrift...

2 ÄRENDEFÖRTECKNING Kommunfullmäktige Protokoll Allmänhetens frågestund 55 Budgetramar för Budgetram 2010 för Västra Mälardalens kommunalförbund 57 Förändrad habiliteringsersättning till omsorgstagare inom LSS-omsorgen 58 Revidering av beslut om försörjningsstöd 59 Begäran om tilläggsanslag för investering kokgryta 60 Renovering och installation av bergvärmepump på fastigheten Norra Kungsladugården 1:21 (Kungsudden) 61 Energi- och klimatstrategi för Kungsörs kommun 62 Fasighetsöverlåtelser i samband med samordnad fastighetsförvaltning 63 Frågor med anledning av svar på interpellation Kung Karls skola 64 Fyllnadsval ersättare i kommunfullmäktiges valberedning 65 Fyllnadsval - nämndeman

3 Kommunfullmäktige Allmänhetens frågestund (KS 2009/18) Ordförande konstaterar att de inte finns någon fråga från allmänheten, varför kommunfullmäktiges sammanträde börjar omedelbart. Akten

4 Kommunfullmäktige Budgetramar för (KS 2009/104) Budget- och bokslutsberedningen har utarbetat förslag till budgetramar för nämnderna att arbeta med för budget Beslut Budget- och bokslutsberedningens protokoll , 8 och , 10 Sammanställning av förvaltningarnas/nämndernas beskrivningar av kända och önskade verksamhetsförändringar Underlag för ramberäkning Kommunstyrelsens protokoll , 68 Kommunfullmäktige lämnar följande budgetramar för nämnderna att arbeta med för budget (tusental kronor): Budgetram 2010 Budgetram 2011 Budgetram 2012 Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Bygg- och miljönämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden SUMMA Utöver detta tillförs kommunstyrelsen kronor som buffert för bl.a. förväntade ökade kostnader för sysselsättningspolitiska åtgärder (exkl. försörjningsstöd) och för att täcka upp för respektive nämnd där sådana kostnader uppstår. Investeringsramen sätts till 7,5 miljoner kronor respektive år, exkl. VA-investeringar. Vilka objekt som ska ingå beslutas under hösten. Kapitaltjänstkostnader motsvarande investeringsramen finns avsatt. Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda effekten av ramminskningen och Samtliga nämnder, ekonomikontoret, akten

5 Kommunfullmäktige redovisa detta till budget- och bokslutsberedningen senast den 23 oktober Rekrytering av de nya tjänster som beskrivs i materialet om verksamhetsförändringar ska redovisas och godkännas av kommunstyrelsens arbetsutskott innan annonsering och verkställighet. Samtliga nämnder, ekonomikontoret, akten

6 Kommunfullmäktige Budgetram 2010 för Västra Mälardalens kommunalförbund (KS 2009/85) Västra Mälardalens kommunalförbund har överlämnat förslag till budgetramar Ramarna är beräknade på justerad ram 2009 (-1 procent) men med ersättning för ökade kapitalkostnader gjorda på räddningstjänsten under 2009, helårseffekt. Västra Mälardalens kommunalförbunds skrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 29 Kommunstyrelsens protokoll , 69 Beslut Kommunfullmäktige godkänner den föreslagna budgetramen 2010 för Västra Mälardalens kommunalförbund. Västra Mälardalens Kommunalförbund, Arboga kommun, Köpings kommun, ekonomikontoret, akten

7 Kommunfullmäktige Förändrad habiliteringsersättning till omsorgstagare inom LSS-omsorgen (KS 2009/109) Socialnämnden föreslår en förändrad habiliteringsersättning som ges till omsorgstagare inom LSS-omsorgens dagliga verksamhet. Förslaget innebär en höjning av dagersättningen från 39 till 42 kronor per dag samt att ersättningen betalas ut för faktiskt arbetstid i timmar. Beslut Socialnämndens protokoll , 30 jämte förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 26 Kommunstyrelsens protokoll , 70 Kommunfullmäktige höjer habiliteringsersättningen för LSSomsorgens dagliga verksamhet från 39 till 42 kronor per dag, ersättningen betalas ut per arbetad tid med 6 kronor per timme vilket motsvarar 42 kronor per full arbetad dag. Socialnämnden, akten

8 Kommunfullmäktige Revidering av beslut om försörjningsstöd (KS 2009/107) Riksdagen höjde 2001 och 2005 barnbidraget med 100 kronor respektive år. I september 2005 beslutade kommunfullmäktige att det vid beräkning av rätten till ekonomiskt bistånd inte ska medräkna barnbidragshöjningen från 2001 och Socialstyrelsen reviderade socialbidragsnormen från och med oktober Det innebar att bland annat möbelposten lades utanför normen. Kungsör kommun valde att behålla möbelposten för hushåll som uppbär försörjningsstöd mer än tre månader. Socialförvaltningen föreslog nämnden att barnbidragshöjningen från 2001 och 2005 ska medräknas vid beräkning av ekonomiskt bistånd och att möbelposten tas bort. Kommunfullmäktiges protokoll , 12 och , 141 (barnbidrag ska inte räknas med vid rätten till ekonomiskt bistånd) Kommunfullmäktiges beslut (möbelposten) Socialnämndens protokoll , 30 jämte socialförvaltningens skrivelse och presidiet skrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 27 Kommunstyrelsens protokoll , 71 Beslut Kommunfullmäktige upphäver beslutet från den 28 april att bidragsberoende mer än tre månader ska uppbära möbelpost. Beslutet att barnbidragshöjningen från 2001 och 2005 inte ska medräknas vid ekonomisk beräkning kvarstår. Socialnämnden, akten

9 Kommunfullmäktige Begäran om tilläggsanslag för investering kokgryta (KS 2009/108) Socialnämnden begär tilläggsanslag för investering till en kokgryta för kronor. Beslut Socialnämndens protokoll , 34 jämte tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 28 Kommunstyrelsens protokoll , 72 Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag med kronor till investering av en ny kokgryta. Investeringen finansieras med medel ur det ospecificerade investeringsanslaget Socialnämnden, ekonomikontoret, akten

10 Kommunfullmäktige Renovering och installation av bergvärmepump på fastigheten Norra Kungsladugården 1:21 (Kungsudden) (KS 2009/113) Hembygdsföreningen äger huset och marken vid Kungsudden. Enligt nuvarande avtal ska kommunen svara för allt underhåll. För något år sedan beskrevs fruntimmersbyggnadens status i en konsultrapport. Av den framgår bl.a. att den takpapp som finns under tegelpannorna måste bytas ut, rödfärgen är dålig och fönstren behöver åtgärdas, liksom oljepannan. Kommunledningen har träffat representanter för länsstyrelsen och hembygdsföreningen och diskuterat Kungsuddens framtid. Bland annat framfördes behovet av att få till fler hus. Olika finansieringsalternativ har diskuterats, liksom alternativ till nuvarande ägandeoch driftsförhållanden. Det finns också ett behov av att bygga om köket. Vid kommunstyrelsens sammanträde gavs följande uppdrag: kommunstyrelsens förvaltning Utred var en ny byggnad kan stå. Det är viktigt att noga beskriva anslutning av vatten och avlopp. Utredningen ska göras tillsammans med hembygdsföreningen och i samråd med länsstyrelsen tekniska förvaltningen Handla upp målning av fasaden, åtgärd av fönster och tak samt installation av en bergvärmeanläggning kommunstyrelsens förvaltning Undersök möjligheten att få landsbygdsutvecklingsmedel för åtgärderna vid Kungsudden. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 30 Kungsörs hembygdsförenings skrivelse jämte bilagor Kommunstyrelsens protokoll , 73 Kungsörs hembygdsförening, ekonomikontoret, fastighetskontoret, akten

11 Kommunfullmäktige Beslut Kommunfullmäktige beviljar Kungsörs hembygdsförening ett tioårigt ränte- och amorteringsfritt lån för att täcka renoveringskostnader för tak, målning och fönster samt installation av bergvärme på fastigheten Norra Kungsladugården 1:21 (Kungsudden). Kungsörs hembygdsförening, ekonomikontoret, fastighetskontoret, akten

12 Kommunfullmäktige Energi- och klimatstrategi för Kungsörs kommun (KS 2007/284) Kommunen har deltagit i ett projekt Regionala Energikontor och lokalt klimatarbete. Genom detta projekt har mindre kommuner erbjudits stöd av det regionala energikontoret i framtagandet av klimatstrategi eller motsvarande dokument (energiplan, energistrategi). Arbetet har resulterat i ett förslag till energi- och klimatstrategi för Kungsörs kommun. Arbetet har styrts av den parlamentariska kommittén för översyn av miljöpolicy m.m., vilken överlämnar sitt förslag efter en remiss till bl.a. de politiska partierna. Beslut Förslag till energi- och klimatstrategi för Kungsörs kommun Kommunstyrelsens protokoll , 74 Kommunfullmäktige antar den föreslagna Energi- och klimatstrategin för Kungsörs kommun. Antagen plan redovisas som KS-handling nr 12/2009. Miljöstrategen, akten

13 Kommunfullmäktige Fastighetsöverlåtelser i samband med samordnad fastighetsförvaltning (KS 2008/74) Ett uppdrag finns att utreda frågan om samordnad fastighetsförvaltning. Det första steget i detta togs i och med koncernbildningen. Steg 2 i omställningen gäller förslag på överlåtelse av kommunens fastigheter till Kungsörs KommunTeknik AB och uppdrag till Kungsörs Kommunföretag AB att genomföra ytterligare analyser av Kungsörs Fastighets ABs behov av ägartillskott. Beslut Kommunchefens tjänsteskrivelse med bilagor Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 34 Kommunstyrelsens protokoll , xx Kommunfullmäktige beslutar följande: a) överlåtelse av kommunens fastigheter till Kungsörs Kommun Teknik AB 1. Förslaget om kommunens överlåtelser av fastigheter beskrivna i kommunchefens tjänsteskrivelse med bilagor godkänns. 2. Fastigheterna överlåts för 160 miljoner kronor, vilket finansieras genom övertagande av lån från kommunen om 120 miljoner kronor, upptagande av externt lån om 30 miljoner kronor samt ett räntefritt reverslån hos kommunen om 10 miljoner kronor. 3. Kommunen beslutar att ge Kungsörs KommunTeknik AB en kommunal borgen om 150 miljoner kronor för att kunna överta kommunens lån om 120 miljoner kronor samt för att uppta externt lån om 30 miljoner kronor, som endast kan användas till ägartillskott till Kungsörs Fastighets AB 4. Föreslagen ändring i bolagsordningen för Kungsörs Kommun Teknik AB godkänns. 5. Förslag om direktiv till aktieägarombudet i Kungsörs Kommun Teknik AB godkänns, varigenom styrelsen uppmanas godkänna Tekniska nämnden, Kungsörs KommunTeknik AB, Kungsörs Fastighets AB, ägarombudet i Kungsörs KommunTeknik AB, Kungsörs Kommunföretag AB, ekonomikontoret, akten

14 Kommunfullmäktige Kungsörs KommunTeknik ABs nya bolagsordning samt att godkänna föreslagna fastighetsförvärv. 7. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att träffa erforderliga avtal och vidta övriga åtgärder för genomförande av punkterna ovan. b) överlåtelse av Kungsörs Fastighets AB:s verksamhets fastigheter till Kungsörs KommunTeknik AB Kungsörs Kommunföretag AB får i uppdrag att genomföra ytterligare analyser av Kungsörs Fastighets ABs behov av ägartillskott. Förslag om åtgärder i denna del tas därefter upp till förnyad prövning och beslut. c) förbehåll gällande den reavinst som uppstår vid överföring av fasigheter från Kungsörs kommun till Kungsörs Teknik AB Det frilagda kapitalet/reavinsten får i sin helhet endast användas som avbetalning på kommunens pensionsskuld eller placeras i villkorad fond för att enbart användas som ägartillskott till Kungsörs Fastighets AB för att göra nedskrivning av värden på bolagets fastigheter. Det frilagda kapitalet/reavinsten får inte användas till boendeinvesteringar eller andra investeringar som inte först behandlas av kommunstyrelsen och därefter beslutas av kommunfull-mäktige. Reviderad bolagsordning redovisas som KS-handling nr 13/2009. Tekniska nämnden, Kungsörs KommunTeknik AB, Kungsörs Fastighets AB, ägarombudet i Kungsörs KommunTeknik AB, Kungsörs Kommunföretag AB, ekonomikontoret, akten

15 Kommunfullmäktige Frågor med anledning av svar på interpellation Kung Karls skola(ks 2009/66) Stellan Lund (M) och barn- och utbildningsnämndens ordförande Ingrid Andersson diskuterar svaret på interpellationen om Kung Karls skola. Akten

16 Kommunfullmäktige Fyllnadsval ersättare i kommunfullmäktiges valberedning (KS 2006/221) Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval till kommunfullmäktiges valberedning efter Hans Hillerströms (FP) bortgång. Beslut Kommunfullmäktige utser Eva Carin Sandbom (FP), Storgatan 4 C, Kungsör, som ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning från och med den 1 juli 2009 och resten av mandatperioden. Den valda, lönekontoret, vaktmästeriet, matrikeln, akten

17 Kommunfullmäktige Fyllnadsval nämndeman (KS 2006/292) Västmanlands tingsrätt har entledigat Sonia Ramqvist från uppdraget som nämndeman, efter ansökan från henne själv. Orsak till begäran är att hon har blivit vald till nämndeman vid Svea hovrätt. Västmanlands tingsrätt önskar att kommunen utser ny nämndeman i tingsrätten. Skrivelse från Västmanlands tingsrätt jämte beslut om entledigande Beslut Kommunfullmäktige utser Lars Strååt (M), Solrosvägen 4, Kungsör, som ny nämndeman från och med den 1 juli 2009 och resten av mandatperioden. Den valda, Västmanlands tingsrätt, lönekontoret, vaktmästeriet, matrikeln, akten

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (24) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 25 januari 2010, klockan 18.30-20.20. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (17) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 29 augusti 2011, klockan 18.30-19.05. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Marie Norin Junttila (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (13) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 12 mars 2012, klockan 18.30-18.50. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för justerare

Läs mer

AnneMarie Andersson (C), Monica Wastelius (C) 119-120, 122-136, Stellan Lund (M), Margareta Karlsson (M), Asbjörn Nyhus (M) och Bo Jensen (FP)

AnneMarie Andersson (C), Monica Wastelius (C) 119-120, 122-136, Stellan Lund (M), Margareta Karlsson (M), Asbjörn Nyhus (M) och Bo Jensen (FP) Kommunstyrelsen 1 (23) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 29 november 2010, klockan 16.00-18.40, ajournering 17.00-18.00. ande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34)

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.15-20.02, med ajournering 18.22-18.30. Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande, 44-67 Birgitta Carlgren (S) 44-67

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27 Tid och plats A-salen klockan 10.00 11.30 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Tomas Thornell (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00 1 (24) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 18.30-22.15 Ajournering 21.35-21.50 Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Karin Gustafsson, kommundirektör Utses justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid.

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid. Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen Eva Johansson (C), ordförande Stefan

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

Annika Åsberg Rehnman kanslichef. Åsa Mikkelsen säkerhetsansvarig 185. Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Sida 1 (35) 2010-12-07

Annika Åsberg Rehnman kanslichef. Åsa Mikkelsen säkerhetsansvarig 185. Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Sida 1 (35) 2010-12-07 Sida 1 (35) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 17.00-19.10 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Krister Göransson (S) tjg ersättare för L Emilsson (S) Lars Månsson (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson, personalchef, 102 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson, personalchef, 102 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-13:30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Sören Görgård (C), ersättare för

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 21.30 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson Utses att justera Justeringens tid och plats Margareta

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-06-29 1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00.

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00. Plats och tid Lindesberg Arena, Aktiviteten, kl. 17.00-19.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Marita Haraldsson (MP) ej tjänstgörande 94-97 tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2015-06-03 kl 08:30-11:50 126-153 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Ingemar Johansson (FP) vice ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer