SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige"

Transkript

1 Kommunfullmäktige 1 (24) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 25 januari 2010, klockan ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta Johansson, (S), Lennart Pettersson (S), Görel Nilsson (S), Rolf Lindgren (S), Dan Stigenberg (S), Elisabeth Persson (S), Tauno Arbelius (S), Göran Svedberg (S), Mikael Petersson (S), Britt Lindgren (S), Jasminka Custovic (S), Olov Jonsson (S), Sergio Estrada (V), Britt-Marie Åhström (V), AnneMarie Andersson (C), Börje Andersson (C), Ingrid Andersson (C), Gunnar Karlsson (C), Marianne Sköld (C), Annika Johansson (C), Stellan Lund (M), Niklas Magnusson (M), Hans Carlsson (M), Gunnar Ramqvist (M), Asbjörn Nyhus (M), Bo Jensen (FP) och Ingrid Gummeson (KD). Taito Arkkukangas (S), Siewert Karlsson (C), Armi Kvist (C), Maivor Norgren (M), Jan-Erik Jansson (M), Yvonne Ericsson (M), Olof Lindberg (FP), Lennart Stenberg (FP) och Mona Stavholt (KD). Camilla Dahl (S), Urban Dahlgren (S), Gunilla Aurusell (S), Hans Landerholm (S), Marie Junttila (S), Bernt Andersson (C) och Ingvar Stavholt (KD). Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för justerare Kommunsekreterare Eva Kristina Andersson Tauno Arbelius och Gunnar Ramqvist Olov Jonsson och Bo Jensen Justeringens plats och tid Sekretariatet , klockan Underskrifter Sekreterare Ordförande... Paragrafer 1-16 Eva Kristina Andersson... Rigmor Åkesson Justerande... Tauno Arbelius Gunnar Ramqvist BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdes- datum , 1-16 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats av protokollet Sekretariatet Datum för anslags nedtagande Underskrift...

2 ÄRENDEFÖRTECKNING Kommunfullmäktige Protokoll Justering av dagordningen 2 Allmänhetens frågestund 3 Medborgarförslag idéer inför översyn av den politiska organisationen 4 Bildande av dotterbolag tillhörande Kungsörs kommunföretag AB jämte försäljning av fastigheten Kaplanen 8 5 Svar på motion Ulvesund ett levande utvecklings- och företagscentrum 6 Svar på motion Ungdomsfullmäktige 7 Svar på motion Förbud mot flaskvatten 8 Önskemål om markförvärv från fastigheten Nanna 2 9 Direktiv till röstombud arvoden till Kungsörs Kommunföretag AB:s, Kungsörs KommunTeknik AB:s och Kaplanen i Kungsör AB:s styrelser och revisorer 10 Borgen till kommunala bolag år Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från år 2009 till år Parlamentarisk kommitté för översyn av den politiska organisationen inför kommande mandatperiod uppdrag och sammansättning 13 Parlamentarisk kommitté för strategiskt boende för äldre uppdrag och sammansättning 14 Avsägelse och fyllnadsval ersättare i barn- och utbildningsnämnden 15 Avsägelse och fyllnadsval ersättare i tekniska nämnden 16 Återuppbyggnad av nedbrunnen byggnad vid Lockmora gård

3 Kommunfullmäktige Justering av dagordningen Ordföranden informerar om att två avsägelser tillkommit till dagens föredragningslista. Utöver det föreslår ordföranden att ett nytt ärendet läggs till dagordningen: Återuppbyggnad av nedbrunnen byggnad vid Lockmora gård. Ordföranden frågar fullmäktige om det nya ärendet kan läggas till dagordningen och finner att kommunfullmäktige enhälligt bifallit detta. Kommunfullmäktige fastställer den justerade dagordningen. Akten

4 Kommunfullmäktige Allmänhetens frågestund (KS 2010/17) Ordföranden konstaterar att det föreligger två frågor till allmänhetens frågestund: a) Sammansättning av personalgrupp i barnomsorgen Jill Andersson frågar ordföranden i barn- och utbildningsnämndens Ingrid Andersson (C) hur det kan komma sig att det endast är barnskötare på en av avdelningarna på Väster trots att kommunen bestämt att det ska finnas två förskollärare och en barnskötare på förskolorna. På den aktuella avdelningen, är halva barngruppen femåringar som ska vidare till förskoleklass till hösten. De förskollärare som fanns på avdelning tidigare har förflyttats och istället har det kommit in barnskötare med erfarenheter från småbarnsavdelningar. Kan denna lösning ha något att göra med att en avdelning på Väster ska tas bort? Ingrid Andersson ber att få ta med sig frågan för att ta reda på mer fakta i det aktuella ärendet. Svar på frågan kommer att lämnas direkt till Jill Andersson via telefon och svaret kommer också att rapporteras till kommunfullmäktige vid nästa sammanträde. b) Snöskottning Eija Lönnroth frågar tekniska nämndens ordförande Börje Andersson (C) om det är rimligt att gamla och rörelsehindrade personer ska ha det så svårt att ta sig fram nu när det är så mycket snö. Varför får inte kommunen bort snön? Börje Andersson informerar om att tekniska förvaltningen följer de planer som finns för snöröjning. Att få bort all snö är omöjligt en vinter som denna. Ordförande tar med sig frågan och rapporterar till förvaltningen. Ordförande förklarar härefter allmänhetens frågestund avslutad Akten

5 Kommunfullmäktige Medborgarförslag idéer inför översyn av den politiska organisationen (KS 2010/22) Thomas Andersson har skickat in ett medborgarförslag med idéer inför översynen av den politiska organisationen. Han föreslår att den parlamentariska kommittén dels kritiskt ifrågasätter den nuvarande politiska organisationen, dels studerar och jämför Fagersta och Kungsörs kommuner. sunderlag Medborgarförslag från Thomas Andersson Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till den parlamentariska kommittén för översyn av den politiska organisationen. Förslaget får där utgöra en idé i arbetet med den politiska organisationen för kommande mandatperiod. Förslagsställaren, parlamentariska kommitté, akten

6 Kommunfullmäktige Bildande av dotterbolag tillhörande Kungsörs kommunföretag AB jämte försäljning av fastigheten Kaplanen 8 (KS 2009/304) Genom beslut i kommunfullmäktige den 15 december 2008, 164, bildades en bolagskoncern, som består av ett moderbolag och två dotterbolag. Det ena dotterbolaget är det sedan länge befintliga Kungsörs Fastighets AB (KFAB) och det andra Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB). Moderbolaget i koncernen benämns Kungsörs Kommunföretag AB (KKAB) och är helägt av kommunen och organisatoriskt placerat direkt under kommunfullmäktige. För att möjliggöra byggande av bostadslägenheter i f.d. Karlaskolan föreslås att: - ett nytt fristående dotterbolag i kommunkoncernen bildas med arbetsnamnet Kaplanen i Kungsör AB (KAB) - ledamöter m.m. väljs till bolaget och bolagsordning samt ägardirektiv antas - det nybildade bolaget köper fastigheten Kaplanen 8 av kommunen där Karlaskolan ingår. - ombyggnationen föreslås ske i form av s.k. Partnering mellan kommunen och Bro-West Bygg AB sunderlag KS beslutsförslag Kommunchefens skrivelse jämte bilagor Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 80 Kostnadskalkyl ombyggnation av Karlskolan till lägenheter Kommunstyrelsens protokoll , 1 Kommunfullmäktige beslutar: 1. Förslaget om att uppdra till Kungsörs Kommunföretag AB att bilda ett aktiebolag, som ska fungera som dotterbolag i den bolagsrättsliga koncernen med namnet Kaplanen i Kungsör AB (KAB) godkänns och överlämnas till Kungsörs Kommunföretag AB för beslut. 2. Föreslagen bolagsordning för Kaplanen i Kungsör AB godkänns. Kungsörs Kommunföretag AB, de valda, matrikeln, lönekontoret, vaktmästeriet, tekniska förvaltningen, ekonomikontoret, kommunchefen, akten

7 Kommunfullmäktige Följande personer utes av fullmäktige att väljas av Kungsörs Kommunföretag AB för uppdrag i Kaplanen i Kungsör AB från den 1 februari 2010 till och med årsstämman 2011 Ordförande: Vice ordförande: Ledamöter: Lekmannarevisor: Ers lekmannarevisor: Aktieägarombud: Ers. aktieägarombud Per Strengbom (S) Råsta 141, Kungsör AnneMarie Andersson (C) Odengatan 7, Kungsör Stellan Lund (M) Kornvägen 6, Kungsör Rolf Lindgren (S) Sågvägen 18, Kungsör Bo Jensen (FP) Tornvägen 15, Kungsör Claes Wolinder (FP) Sjövägen 12, Kungsör Göran Svedberg (S) Bergsgatan 9, Valskog Rigmor Åkesson (S) Ekoxgatan 15, Kungsör Margareta Karlsson (M) Lillskillingevägen 5, Kungsör 4. Förvärv av aktierna i lagerbolag för Kaplanen i Kungsör AB under bildande för kronor godkänns för slutligt beslut i Kungsörs Kommunföretag AB. 5. Förslag om direktiv till Kungörs Kommunföretag AB avseende bildande av dotterbolag samt direktiv till aktieägarombudet i Kaplanen i Kungsör AB under bildande godkänns. 6. Aktiekapitalet finansieras av Kungsörs Kommunföretag AB. 7. Försäljning av fastigheten Kaplanen 8 i Kungsör kommun till Kaplanen i Kungsör AB under bildande för en köpeskilling av kronor inkluderande nedlagda plankostnader godkänns. 8. Kungörs Kommunföretag AB beviljas ett räntefritt reverslån om kronor för att finansiera fastighetsköpet samt aktiekapitalet i det nybildade bolaget. 9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att träffa erforderliga avtal och vidta övriga åtgärder för genomförande av punkterna ovan Kungsörs Kommunföretag AB, de valda, matrikeln, lönekontoret, vaktmästeriet, tekniska förvaltningen, ekonomikontoret, kommunchefen, akten

8 Kommunfullmäktige KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande yrkanden: - Per Strengbom (S), AnneMarie Andersson, Margareta Johansson (S) och Göran Svedberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag - Stellan Lund (M) yrkar återremiss till kommunstyrelsen och tekniska nämnden för att 1. dela bolagsbildningen från övriga handlingar 2. tekniska nämnden ska utreda en upphandling med både ritningsunderlag och offertförfrågan samt tydlig kalkyl samt offertsvar med garantier och kvalitet. Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för tänkt propositionsordning, vilken godkänns. Ordföranden avser ställa proposition enligt följande: 1) Ställningstagande till om ärendet ska avgöras idag eller senare, dvs. återremitteras enligt Stellan Lunds förslag 2) Om ärendet ska avgöras idag: ställningstagande till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare dvs. återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens föreslag eller avslår detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och ska genomgöras. Ordföranden redogör för tänkt voteringsordning, vilken godkänns. Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som röstar för avslag på detsamma röstar nej. Följande ledamöter röstar ja: Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta Johansson, (S), Lennart Pettersson (S), Görel Nilsson (S), Rolf Lindgren (S), Dan Stigenberg (S), Elisabeth Persson (S), Tauno Arbelius (S), Göran Svedberg (S), Mikael Petersson (S), Britt Lindgren (S), Taito Arkkukangas (S), Jasminka Custovic (S), Olov Jonsson (S), Sergio Estrada (V), Britt-Marie Åhström (V), AnneMarie Andersson (C), Siewert Karlsson (C), Kungsörs Kommunföretag AB, de valda, matrikeln, lönekontoret, vaktmästeriet, tekniska förvaltningen, ekonomikontoret, kommunchefen, akten

9 Kommunfullmäktige Armi Kvist (C), Börje Andersson (C), Ingrid Andersson (C), Gunnar Karlsson (C), Marianne Sköld (C) och Annika Johansson (C). Nej röstar: Stellan Lund (M), Maivor Norgren (M), Niklas Magnusson (M), Hans Carlsson (M), Jan-Erik Jansson (M), Gunnar Ramqvist (M), Asbjörn Nyhus (M), Yvonne Ericsson (M), Bo Jensen (FP), Olof Lindberg (FP), Lennart Stenberg (FP), Ingrid Gummeson (KD) och Mona Stavholt (KD). Omröstningen utfaller med 25 ja- och 13 nejröster. Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Förslaget om att uppdra till Kungsörs Kommunföretag AB att bilda ett aktiebolag, som ska fungera som dotterbolag i den bolagsrättsliga koncernen med namnet Kaplanen i Kungsör AB (KAB) godkänns och överlämnas till Kungsörs Kommunföretag AB för beslut. 2. Föreslagen bolagsordning för Kaplanen i Kungsör AB godkänns. 3. Följande personer utes av fullmäktige att väljas av Kungsörs Kommunföretag AB för uppdrag i Kaplanen i Kungsör AB från den 1 februari 2010 till och med årsstämman 2011 Ordförande: Per Strengbom (S) Råsta 141, Kungsör Vice ordförande: AnneMarie Andersson (C) Odengatan 7, Kungsör Ledamöter: Stellan Lund (M) Kornvägen 6, Kungsör Rolf Lindgren (S) Sågvägen 18, Kungsör Bo Jensen (FP) Tornvägen 15, Kungsör Lekmannarevisor: Claes Wolinder (FP) Sjövägen 12, Kungsör Ers lekmannarevisor: Göran Svedberg (S) Bergsgatan 9, Valskog Aktieägarombud: Rigmor Åkesson (S) Ekoxgatan 15, Kungsör Ers. aktieägarombud Margareta Karlsson (M) Lillskillingevägen 5, Kungsör Kungsörs Kommunföretag AB, de valda, matrikeln, lönekontoret, vaktmästeriet, tekniska förvaltningen, ekonomikontoret, kommunchefen, akten

10 Kommunfullmäktige Förvärv av aktierna i lagerbolag för Kaplanen i Kungsör AB under bildande för kronor godkänns för slutligt beslut i Kungsörs Kommunföretag AB. 5. Förslag om direktiv till Kungörs Kommunföretag AB avseende bildande av dotterbolag samt direktiv till aktieägarombudet i Kaplanen i Kungsör AB under bildande godkänns. 6. Aktiekapitalet finansieras av Kungsörs Kommunföretag AB. 7. Försäljning av fastigheten Kaplanen 8 i Kungsör kommun till Kaplanen i Kungsör AB under bildande för en köpeskilling av kronor inkluderande nedlagda plankostnader godkänns. 8. Kungörs Kommunföretag AB beviljas ett räntefritt reverslån om kronor för att finansiera fastighetsköpet samt aktiekapitalet i det nybildade bolaget. 9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att träffa erforderliga avtal och vidta övriga åtgärder för genomförande av punkterna ovan. Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Stellan Lund (M), Niklas Magnusson (M), Hans Carlsson (M), Maivor Norgren (M), Yvonne Ericsson (M), Jan-Erik Jansson (M), Asbjörn Nyhus (M), Gunnar Ramqvist (M), Olof Lindberg (FP), Lennart Stenberg (FP), Bo Jensen (FP), Ingrid Gummeson (KD) och Mona Stavholt (KD) skriftligt. Kungsörs Kommunföretag AB, de valda, matrikeln, lönekontoret, vaktmästeriet, tekniska förvaltningen, ekonomikontoret, kommunchefen, akten

11

12 Kommunfullmäktige Svar på motion Ulvesund ett levande utvecklings- och företagscentrum (KS 2007/161) Stellan Lund (m), Gunilla Wolinder (fp) och Ingrid Gummeson (kd) föreslår i en motion att en utredning om Ulvesund görs för att - visa hur byggnader och området kan användas till näringslivsutveckling och företagsverksamhet - visa hur hyresavtalet i nuvarande form kan upplösas för att möjliggöra at nya hyresgäster kan tillträda - undersöka möjligheten att sälja eller arrendera ut hela området till en intressent med förbehåll att ett företagshotell eller liknande bildas - undersöka hur intresset från småföretagare är för att etablera sig på Ulvesund även från befintliga företagare i Kungsörs kommun samt om det finns externa intressenter för etablering - se över vilka behov av lokaler och samutnyttjande funktioner som företag och organisationer har - studera vad ett utvecklings- och företagscentra på Ulvesund kommer att tillföra Kungsörs kommun kort- och långsiktigt. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunchefen beskriver i ett förslag till svar på motionen vad som skett kring Ulvesundsområdet, vilka diskussioner som förts i fastighetsgruppen samt kort kring tankarna kring ansvarsfördelning m.m. i bolagskoncernen. Beskrivningen utmynnar i ett förslag om att ett uppdrag ges till bolagskoncernen att i samverkan med den övriga kommunala organisationen fortsätta att vidta åtgärder i motionens anda och motionen därmed skall anses besvarad. sunderlag Motion från Stellan Lund, Gunilla Wolinder och Ingrid Gummeson Kommunfullmäktiges protokoll , 157 Kommunchefens skrivelse Motionärerna, VD i Kungsörs Kommunföretag AB, akten

13 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 82 Kommunstyrelsens protokoll , 2 Kommunfullmäktige uppdrar åt bolagskoncernen att i samverkan med den övriga kommunala organisationen att fortsätta att vidta åtgärder i motionens anda. Motionen Ulvesund ett levande utvecklings- och företagscentrum anses därmed besvarad. Motionärerna, VD i Kungsörs Kommunföretag AB, akten

14 Kommunfullmäktige Svar på motion Ungdomsfullmäktige (KS 2007/286) Stellan Lund (m), Bosse Jensen (fp) och Ingrid Gummeson (kd) föreslår i en motion att Kungsörs kommun ska inrätta ett ungdomsfullmäktige. Motionärerna föreslår vidare att den parlamentariska gruppen ges i uppdrag att arbeta fram ett förslag utifrån andra kommuner, utreda hur och när ungdomsfullmäktige kan inrättas samt under vilken nämnd det ska ligga. Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande är i ett förslag till svar positiva till att arbeta fram förutsättningarna för bildande av ett ungdomsfullmäktige om ett brinnande intresse kommer från ungdomarna själva och barn- och utbildningsnämnden kan avsätta resurser för att stödja arbetet. sunderlag KF överläggning Motion från Lund, Jensen och Gummeson Kommunfullmäktiges protokoll , 220 Kommunstyrelsens ordförandes och 1:e vice ordförandes skrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 83 Kommunstyrelsens protokoll , 3 Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Bo Jensen (KD), Per Strengbom (S), Mikael Peterson (S) och Taito Arkkukangas (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige bifaller motionen om inrättande av ungdomsfullmäktige under förutsättning att ett brinnande intresse kommer från ungdomarna själva och barn- och utbildningsförvaltningen kan avsätta resurser för att stödja arbetet. Motionärerna, barn- och utbildningsförvaltningen, akten

15 Kommunfullmäktige Svar på motion Förbud mot flaskvatten (KS 2009/275) Gunilla A Aurusell (S) och Görel Nilsson (S) föreslår i en motion att flaskvatten ska förbjudas i all kommunal verksamhet. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens ordförande föreslår att vi i de allra flesta sammanhang bör vi därför använda oss av Kungsörs goda dricksvatten. Detta gäller t.ex. vid personalsammankomster utbildningar, nämndsammanträden och sammanträden av olika slag i kommunhuset. I vissa sammanhang kan det dock vara praktiskt med flaskvatten, t.ex. inom äldreomsorgen. Något förbud bör inte behövas utan det bör räcka med en rekommendation. sunderlag Motion från Gunilla A Aurusell och Görel Nilsson Kommunfullmäktiges protokoll , 110 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 84 Kommunstyrelsens protokoll , 4 Kommunfullmäktige rekommenderar nämnder, styrelser och förvaltningar att använda Kungsörs goda dricksvatten och inte flaskvatten. Därmed förklaras motionen besvarad. Motionärerna, samtliga nämnder, akten

16 Kommunfullmäktige Önskemål om markförvärv från fastigheten Nanna 2 (KS 2009/192) Margareta Tengvall önskar köpa mark från fastigheten Nanna 2 (badhuset). Det ursprungliga förslaget innebar önskemål om förvärv av ca 145 m 2. Fastighetskontoret föreslog avslag då fastigheten Nanna 3 skulle komma att gränsa till byggnaden på Nanna 2 med endast en meter och föreslog istället att Margareta Tengvall skulle få disponera två parkeringsplatser på västra sidan av fastigheten Nanna 2 samt anordna en gångväg till sin fastighet. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till kommunstyrelsen för beskrivning av ytterligare ett alternativ. Fastighetskontoret har tagit fram ett alternativ som innebär att Tengvall får förvärva 4,5 m 2 från badhusfastigheten. sunderlag Skrivelse från Margareta Tengvall Fastighetschefens skrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 49 Kommunstyrelsens protokoll , 98 Kommunfullmäktiges protokoll , 82 Fastighetschefens skrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 88 Kommunstyrelsens protokoll , 5 Kommunfullmäktige säljer 4,5 m 2 av fastigheten Nanna 2 till Margareta Tengvall för en köpeskilling om 360 kronor. Tengvall, tekniska förvaltningen, ekonomikontoret, akten

17 Kommunfullmäktige Direktiv till röstombud arvoden till Kungsörs Kommunföretag AB:s, Kungsörs KommunTeknik AB:s och Kaplanen i Kungsör AB:s styrelser och revisorer (KS 2009/306) Genom ett ägardirektiv har arvoden till Kungörs Fastighets AB:s styrelse och revisorer fastställts. Något motsvarande beslut finns dock inte för moderbolaget Kungsörs Kommunföretag AB eller det andra dotterbolaget Kungörs KommunTeknik AB. Ej heller finns något förslag till direktiv gällande arvoden i det föreslagna nya dotterbolaget. sunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 85 Kommunstyrelsens protokoll , 6 Kommunfullmäktige ger ombudet i stämmorna i Kungsörs Kommunföretag AB, Kungsörs KommunTeknik AB och det föreslagna nya Kaplanen i Kungsör AB i uppdrag att rösta för att ordförande, ledamöter och lekmannarevisorer ska ha rätt till rörligt arvode för sitt arbete i bolagen i enlighet med Arvodesreglemente för Kungsörs kommun. Röstombudet, lönekontoret, akten

18 Kommunfullmäktige Borgen till kommunala bolag år 2010 (KS 2010/14) Kungsörs kommuns borgensåtagande för bolagskoncernen ska fastställas årligen. Kungsörs Fastighets AB (KFAB) har i slutet av år 2009 ca 264 miljoner kronor i lån efter årets amorteringar. Dessutom finns en checkräkningskredit på 10 miljoner kronor. Under år 2010 planeras en eventuell ombyggnad av Kinnekulle vilket betyder ett ökat lånebehov på ca 15 miljoner kronor. Borgensåtagandet föreslås bli 290 miljoner kronor för 2010 inklusive checkräkningskredit. För Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) finns en lånestock på 54 miljoner kronor. Enligt beslut i samband med överföring av verksamhetsfastigheter till KKTAB beräknas ett externt lån behöva tas upp om 30 miljoner kronor. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att borgen beviljas såsom för egen skuld till KFAB för 2010 med högst 290 miljoner kronor inklusive checkräkningskredit och för KKTAB med högst 84 miljoner kronor. I båda fallen jämte därpå löpande ränta och kostnader. sunderlag Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 7 Kommunfullmäktige ingår, såsom för egen skuld, borgen år 2010 till: - Kungsörs Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor inklusive checkräkningskredit, jämte därpå löpande ränta och kostnader - Kungsörs KommunTeknik AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader KFAB, KKTAB, ekonomikontoret, akten

19 Kommunfullmäktige Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från år 2009 till år 2010 (KS 2009/297) Tekniska nämnden önskar föra över investeringsmedel för fyra objekt från 2009 till 2010: - Gästhamnsbryggan kr - Ventilation gymnastiken Hagaskolan kr - Ombyggnad kök Hagaskolan kr - Carport gatu- och markförråd kr sunderlag KF överläggning Tekniska nämndens protokoll , 60 jämte sammanställning av fastighetsavdelningens investeringsprojekt 2009 med noteringar Kommunstyrelsens protokoll , 8 Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige bifaller ombudgetering från 2009 till 2010 för följande objekt: - Hamnkajen kr - Ventilation gymnastiken Hagaskolan kr - Ombyggnad kök Hagaskolan kr - Carport gatu- och markförråd kr SUMMA kr Tekniska nämnden, ekonomikontoret, akten

20 Kommunfullmäktige Parlamentarisk kommitté för översyn av den politiska organisationen inför kommande mandatperiod uppdrag och sammansättning (KS 2010/15) En parlamentarisk kommitté finns sedan tidigare utsedd för översyn av den politiska organisationen och arvoden till de förtroendevalda. Inför den nya mandatperioden finns anledning att diskutera hur nämndstrukturen ska se ut m.m. Uppdraget bör preciseras. De personer som idag är valda till kommittén är: Per Strengbom (S), Görel Nilsson (S), Bernt Andersson (C), Sergio Estrada (V), Asbjörn Nyhus (M), Bo Jensen (FP) och Ingrid Gummeson (KD). Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2009 uppmanades partierna att senast den 8 januari 2010 anmäla eventuell förändring av sin representation i kommittén till sekretariatet. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 10 Kommunfullmäktige justerar ledamöterna i den parlamentariska kommittén för översyn av den politiska organisationen till följande sammansättning: Per Strengbom (S), sammankallande Görel Nilsson (S) Bernt Andersson (C) Sergio Estrada (V) Niklas Magnusson (M) Bo Jensen (FP) Fredrik Dahlgren (KD) Huvudansvarig tjänsteman i kommittén är kommunchefen Tommy Jansson. Kommitténs uppdrag är att lämna förslag till politisk organisation inför kommande mandatperiod. Förslaget ska slutrapporteras senast till kommunstyrelsens sammanträde i september De utsedda, matrikeln, vaktmästeriet, lönekontoret, akten

21 Kommunfullmäktige Om kommittén önskar föreslå förändringar av antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska dock detta rapporteras senast inför kommunstyrelsens sammanträde i mars De utsedda, matrikeln, vaktmästeriet, lönekontoret, akten

22 Kommunfullmäktige Parlamentarisk kommitté för strategiskt boende för äldre uppdrag och sammansättning (KS 2010/16) Tillsättandet av en parlamentarisk kommitté för strategiskt boende för äldre har aviserats. Uppdraget bör preciseras. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2009 uppmanades partierna att senast den 8 januari 2010 anmäla en representant i kommittén till sekretariatet. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 11 Kommunfullmäktige tillsätter en parlamentarisk kommitté med uppdrag att processa fram ett förslag till långsiktig strategisk plan inklusive tydligt mål för utvecklingen av äldres boendemiljö. Planen ska sedan läggas som grund för socialnämndens långsiktiga plan för utvecklingen av äldreomsorg och särskilda boenden. Följande ledamöter utses: Per Strengbom (S), sammankallande Marie Junttila (S) Monica Wastelius (C) Christer Henriksson (V) Majvor Norgren (M) Lennart Stenberg (FP) Mona Stavholt (KD) Huvudansvarig tjänsteman i kommittén är socialchefen Pámela Strömberg Ambros. Arbetet ska genomföras tillsammans med representanter från intresseorganisationerna och kommunens bostadsbolag och slutrapporteras till kommunstyrelsens sammanträde i september De utsedda, matrikeln, vaktmästeriet, lönekontoret, akten

23 Kommunfullmäktige Avsägelse och fyllnadsval ersättare i barnoch utbildningsnämnden (KS 2006/223) LiseLott Karlsson (S) har skriftligt avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. sunderlag Skrivelse från LiseLott Karlsson Kommunfullmäktige - entledigar LiseLott Karlsson (S) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 februari 2010 och - utser Fredrik Axelsson (S), Ängsvägen 29, Kungsör, som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 februari 2010 och resterande mandatperiod. Den entledigade, den valda, lönekontoret, vaktmästeriet, matrikeln, barn- och utbildningsnämnden, akten

24 Kommunfullmäktige Avsägelse och fyllnadsval ersättare i tekniska nämnden (KS 2006/224) B Karlsson (S) har skriftligt avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i tekniska nämnden. sunderlag Skrivelse från Bo Karlsson Kommunfullmäktige - entledigar Bo Karlsson (S) från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden från och med den 1 februari 2010 och - utser Tonny Fernerud (S), Alngatan 16, Kungsör, som ny ersättare i tekniska nämnden från och med den 1 februari 2010 och resterande mandatperiod. Den entledigade, den valda, lönekontoret, vaktmästeriet, matrikeln, tekniska nämnden, akten

25 Kommunfullmäktige Återuppbyggnad av nedbrunnen byggnad vid Lockmora gård (KS 2010/27) En av byggnaderna vid Lockmora gård den med bastu och duschutrymmen brann ned den 12 januari Försäkringsbolaget önskar nu besked om kommunen avser bygga upp byggnaden igen. En värdeminskning om ca kronor kan beräknas. Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att meddela försäkringsbolaget att kommunen har för avsikt att återuppbygga den nedbrunna byggnaden vid Lockmora gård. Försäkringsbolaget, ekonomikontoret, tekniska förvaltningen, akten

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Kommunfullmäktige 2009-02-23 Sida 1 av 21 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.25 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45. Enligt separat närvaroförteckning

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45. Enligt separat närvaroförteckning Kommunfullmäktige 2007-03-26 1 (38) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Godkännande av

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Kommunfullmäktige 2009-04-27 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.30-22.40 (ajournering kl. 19.05-19.35, 20.15-20.20 & 20.45-20.55) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Katrin Siverby,

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2014-12-08 1 (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-22.20 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer