SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige"

Transkript

1 Kommunfullmäktige 1 (24) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 25 januari 2010, klockan ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta Johansson, (S), Lennart Pettersson (S), Görel Nilsson (S), Rolf Lindgren (S), Dan Stigenberg (S), Elisabeth Persson (S), Tauno Arbelius (S), Göran Svedberg (S), Mikael Petersson (S), Britt Lindgren (S), Jasminka Custovic (S), Olov Jonsson (S), Sergio Estrada (V), Britt-Marie Åhström (V), AnneMarie Andersson (C), Börje Andersson (C), Ingrid Andersson (C), Gunnar Karlsson (C), Marianne Sköld (C), Annika Johansson (C), Stellan Lund (M), Niklas Magnusson (M), Hans Carlsson (M), Gunnar Ramqvist (M), Asbjörn Nyhus (M), Bo Jensen (FP) och Ingrid Gummeson (KD). Taito Arkkukangas (S), Siewert Karlsson (C), Armi Kvist (C), Maivor Norgren (M), Jan-Erik Jansson (M), Yvonne Ericsson (M), Olof Lindberg (FP), Lennart Stenberg (FP) och Mona Stavholt (KD). Camilla Dahl (S), Urban Dahlgren (S), Gunilla Aurusell (S), Hans Landerholm (S), Marie Junttila (S), Bernt Andersson (C) och Ingvar Stavholt (KD). Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för justerare Kommunsekreterare Eva Kristina Andersson Tauno Arbelius och Gunnar Ramqvist Olov Jonsson och Bo Jensen Justeringens plats och tid Sekretariatet , klockan Underskrifter Sekreterare Ordförande... Paragrafer 1-16 Eva Kristina Andersson... Rigmor Åkesson Justerande... Tauno Arbelius Gunnar Ramqvist BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdes- datum , 1-16 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats av protokollet Sekretariatet Datum för anslags nedtagande Underskrift...

2 ÄRENDEFÖRTECKNING Kommunfullmäktige Protokoll Justering av dagordningen 2 Allmänhetens frågestund 3 Medborgarförslag idéer inför översyn av den politiska organisationen 4 Bildande av dotterbolag tillhörande Kungsörs kommunföretag AB jämte försäljning av fastigheten Kaplanen 8 5 Svar på motion Ulvesund ett levande utvecklings- och företagscentrum 6 Svar på motion Ungdomsfullmäktige 7 Svar på motion Förbud mot flaskvatten 8 Önskemål om markförvärv från fastigheten Nanna 2 9 Direktiv till röstombud arvoden till Kungsörs Kommunföretag AB:s, Kungsörs KommunTeknik AB:s och Kaplanen i Kungsör AB:s styrelser och revisorer 10 Borgen till kommunala bolag år Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från år 2009 till år Parlamentarisk kommitté för översyn av den politiska organisationen inför kommande mandatperiod uppdrag och sammansättning 13 Parlamentarisk kommitté för strategiskt boende för äldre uppdrag och sammansättning 14 Avsägelse och fyllnadsval ersättare i barn- och utbildningsnämnden 15 Avsägelse och fyllnadsval ersättare i tekniska nämnden 16 Återuppbyggnad av nedbrunnen byggnad vid Lockmora gård

3 Kommunfullmäktige Justering av dagordningen Ordföranden informerar om att två avsägelser tillkommit till dagens föredragningslista. Utöver det föreslår ordföranden att ett nytt ärendet läggs till dagordningen: Återuppbyggnad av nedbrunnen byggnad vid Lockmora gård. Ordföranden frågar fullmäktige om det nya ärendet kan läggas till dagordningen och finner att kommunfullmäktige enhälligt bifallit detta. Kommunfullmäktige fastställer den justerade dagordningen. Akten

4 Kommunfullmäktige Allmänhetens frågestund (KS 2010/17) Ordföranden konstaterar att det föreligger två frågor till allmänhetens frågestund: a) Sammansättning av personalgrupp i barnomsorgen Jill Andersson frågar ordföranden i barn- och utbildningsnämndens Ingrid Andersson (C) hur det kan komma sig att det endast är barnskötare på en av avdelningarna på Väster trots att kommunen bestämt att det ska finnas två förskollärare och en barnskötare på förskolorna. På den aktuella avdelningen, är halva barngruppen femåringar som ska vidare till förskoleklass till hösten. De förskollärare som fanns på avdelning tidigare har förflyttats och istället har det kommit in barnskötare med erfarenheter från småbarnsavdelningar. Kan denna lösning ha något att göra med att en avdelning på Väster ska tas bort? Ingrid Andersson ber att få ta med sig frågan för att ta reda på mer fakta i det aktuella ärendet. Svar på frågan kommer att lämnas direkt till Jill Andersson via telefon och svaret kommer också att rapporteras till kommunfullmäktige vid nästa sammanträde. b) Snöskottning Eija Lönnroth frågar tekniska nämndens ordförande Börje Andersson (C) om det är rimligt att gamla och rörelsehindrade personer ska ha det så svårt att ta sig fram nu när det är så mycket snö. Varför får inte kommunen bort snön? Börje Andersson informerar om att tekniska förvaltningen följer de planer som finns för snöröjning. Att få bort all snö är omöjligt en vinter som denna. Ordförande tar med sig frågan och rapporterar till förvaltningen. Ordförande förklarar härefter allmänhetens frågestund avslutad Akten

5 Kommunfullmäktige Medborgarförslag idéer inför översyn av den politiska organisationen (KS 2010/22) Thomas Andersson har skickat in ett medborgarförslag med idéer inför översynen av den politiska organisationen. Han föreslår att den parlamentariska kommittén dels kritiskt ifrågasätter den nuvarande politiska organisationen, dels studerar och jämför Fagersta och Kungsörs kommuner. sunderlag Medborgarförslag från Thomas Andersson Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till den parlamentariska kommittén för översyn av den politiska organisationen. Förslaget får där utgöra en idé i arbetet med den politiska organisationen för kommande mandatperiod. Förslagsställaren, parlamentariska kommitté, akten

6 Kommunfullmäktige Bildande av dotterbolag tillhörande Kungsörs kommunföretag AB jämte försäljning av fastigheten Kaplanen 8 (KS 2009/304) Genom beslut i kommunfullmäktige den 15 december 2008, 164, bildades en bolagskoncern, som består av ett moderbolag och två dotterbolag. Det ena dotterbolaget är det sedan länge befintliga Kungsörs Fastighets AB (KFAB) och det andra Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB). Moderbolaget i koncernen benämns Kungsörs Kommunföretag AB (KKAB) och är helägt av kommunen och organisatoriskt placerat direkt under kommunfullmäktige. För att möjliggöra byggande av bostadslägenheter i f.d. Karlaskolan föreslås att: - ett nytt fristående dotterbolag i kommunkoncernen bildas med arbetsnamnet Kaplanen i Kungsör AB (KAB) - ledamöter m.m. väljs till bolaget och bolagsordning samt ägardirektiv antas - det nybildade bolaget köper fastigheten Kaplanen 8 av kommunen där Karlaskolan ingår. - ombyggnationen föreslås ske i form av s.k. Partnering mellan kommunen och Bro-West Bygg AB sunderlag KS beslutsförslag Kommunchefens skrivelse jämte bilagor Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 80 Kostnadskalkyl ombyggnation av Karlskolan till lägenheter Kommunstyrelsens protokoll , 1 Kommunfullmäktige beslutar: 1. Förslaget om att uppdra till Kungsörs Kommunföretag AB att bilda ett aktiebolag, som ska fungera som dotterbolag i den bolagsrättsliga koncernen med namnet Kaplanen i Kungsör AB (KAB) godkänns och överlämnas till Kungsörs Kommunföretag AB för beslut. 2. Föreslagen bolagsordning för Kaplanen i Kungsör AB godkänns. Kungsörs Kommunföretag AB, de valda, matrikeln, lönekontoret, vaktmästeriet, tekniska förvaltningen, ekonomikontoret, kommunchefen, akten

7 Kommunfullmäktige Följande personer utes av fullmäktige att väljas av Kungsörs Kommunföretag AB för uppdrag i Kaplanen i Kungsör AB från den 1 februari 2010 till och med årsstämman 2011 Ordförande: Vice ordförande: Ledamöter: Lekmannarevisor: Ers lekmannarevisor: Aktieägarombud: Ers. aktieägarombud Per Strengbom (S) Råsta 141, Kungsör AnneMarie Andersson (C) Odengatan 7, Kungsör Stellan Lund (M) Kornvägen 6, Kungsör Rolf Lindgren (S) Sågvägen 18, Kungsör Bo Jensen (FP) Tornvägen 15, Kungsör Claes Wolinder (FP) Sjövägen 12, Kungsör Göran Svedberg (S) Bergsgatan 9, Valskog Rigmor Åkesson (S) Ekoxgatan 15, Kungsör Margareta Karlsson (M) Lillskillingevägen 5, Kungsör 4. Förvärv av aktierna i lagerbolag för Kaplanen i Kungsör AB under bildande för kronor godkänns för slutligt beslut i Kungsörs Kommunföretag AB. 5. Förslag om direktiv till Kungörs Kommunföretag AB avseende bildande av dotterbolag samt direktiv till aktieägarombudet i Kaplanen i Kungsör AB under bildande godkänns. 6. Aktiekapitalet finansieras av Kungsörs Kommunföretag AB. 7. Försäljning av fastigheten Kaplanen 8 i Kungsör kommun till Kaplanen i Kungsör AB under bildande för en köpeskilling av kronor inkluderande nedlagda plankostnader godkänns. 8. Kungörs Kommunföretag AB beviljas ett räntefritt reverslån om kronor för att finansiera fastighetsköpet samt aktiekapitalet i det nybildade bolaget. 9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att träffa erforderliga avtal och vidta övriga åtgärder för genomförande av punkterna ovan Kungsörs Kommunföretag AB, de valda, matrikeln, lönekontoret, vaktmästeriet, tekniska förvaltningen, ekonomikontoret, kommunchefen, akten

8 Kommunfullmäktige KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande yrkanden: - Per Strengbom (S), AnneMarie Andersson, Margareta Johansson (S) och Göran Svedberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag - Stellan Lund (M) yrkar återremiss till kommunstyrelsen och tekniska nämnden för att 1. dela bolagsbildningen från övriga handlingar 2. tekniska nämnden ska utreda en upphandling med både ritningsunderlag och offertförfrågan samt tydlig kalkyl samt offertsvar med garantier och kvalitet. Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för tänkt propositionsordning, vilken godkänns. Ordföranden avser ställa proposition enligt följande: 1) Ställningstagande till om ärendet ska avgöras idag eller senare, dvs. återremitteras enligt Stellan Lunds förslag 2) Om ärendet ska avgöras idag: ställningstagande till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare dvs. återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens föreslag eller avslår detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och ska genomgöras. Ordföranden redogör för tänkt voteringsordning, vilken godkänns. Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som röstar för avslag på detsamma röstar nej. Följande ledamöter röstar ja: Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta Johansson, (S), Lennart Pettersson (S), Görel Nilsson (S), Rolf Lindgren (S), Dan Stigenberg (S), Elisabeth Persson (S), Tauno Arbelius (S), Göran Svedberg (S), Mikael Petersson (S), Britt Lindgren (S), Taito Arkkukangas (S), Jasminka Custovic (S), Olov Jonsson (S), Sergio Estrada (V), Britt-Marie Åhström (V), AnneMarie Andersson (C), Siewert Karlsson (C), Kungsörs Kommunföretag AB, de valda, matrikeln, lönekontoret, vaktmästeriet, tekniska förvaltningen, ekonomikontoret, kommunchefen, akten

9 Kommunfullmäktige Armi Kvist (C), Börje Andersson (C), Ingrid Andersson (C), Gunnar Karlsson (C), Marianne Sköld (C) och Annika Johansson (C). Nej röstar: Stellan Lund (M), Maivor Norgren (M), Niklas Magnusson (M), Hans Carlsson (M), Jan-Erik Jansson (M), Gunnar Ramqvist (M), Asbjörn Nyhus (M), Yvonne Ericsson (M), Bo Jensen (FP), Olof Lindberg (FP), Lennart Stenberg (FP), Ingrid Gummeson (KD) och Mona Stavholt (KD). Omröstningen utfaller med 25 ja- och 13 nejröster. Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Förslaget om att uppdra till Kungsörs Kommunföretag AB att bilda ett aktiebolag, som ska fungera som dotterbolag i den bolagsrättsliga koncernen med namnet Kaplanen i Kungsör AB (KAB) godkänns och överlämnas till Kungsörs Kommunföretag AB för beslut. 2. Föreslagen bolagsordning för Kaplanen i Kungsör AB godkänns. 3. Följande personer utes av fullmäktige att väljas av Kungsörs Kommunföretag AB för uppdrag i Kaplanen i Kungsör AB från den 1 februari 2010 till och med årsstämman 2011 Ordförande: Per Strengbom (S) Råsta 141, Kungsör Vice ordförande: AnneMarie Andersson (C) Odengatan 7, Kungsör Ledamöter: Stellan Lund (M) Kornvägen 6, Kungsör Rolf Lindgren (S) Sågvägen 18, Kungsör Bo Jensen (FP) Tornvägen 15, Kungsör Lekmannarevisor: Claes Wolinder (FP) Sjövägen 12, Kungsör Ers lekmannarevisor: Göran Svedberg (S) Bergsgatan 9, Valskog Aktieägarombud: Rigmor Åkesson (S) Ekoxgatan 15, Kungsör Ers. aktieägarombud Margareta Karlsson (M) Lillskillingevägen 5, Kungsör Kungsörs Kommunföretag AB, de valda, matrikeln, lönekontoret, vaktmästeriet, tekniska förvaltningen, ekonomikontoret, kommunchefen, akten

10 Kommunfullmäktige Förvärv av aktierna i lagerbolag för Kaplanen i Kungsör AB under bildande för kronor godkänns för slutligt beslut i Kungsörs Kommunföretag AB. 5. Förslag om direktiv till Kungörs Kommunföretag AB avseende bildande av dotterbolag samt direktiv till aktieägarombudet i Kaplanen i Kungsör AB under bildande godkänns. 6. Aktiekapitalet finansieras av Kungsörs Kommunföretag AB. 7. Försäljning av fastigheten Kaplanen 8 i Kungsör kommun till Kaplanen i Kungsör AB under bildande för en köpeskilling av kronor inkluderande nedlagda plankostnader godkänns. 8. Kungörs Kommunföretag AB beviljas ett räntefritt reverslån om kronor för att finansiera fastighetsköpet samt aktiekapitalet i det nybildade bolaget. 9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att träffa erforderliga avtal och vidta övriga åtgärder för genomförande av punkterna ovan. Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Stellan Lund (M), Niklas Magnusson (M), Hans Carlsson (M), Maivor Norgren (M), Yvonne Ericsson (M), Jan-Erik Jansson (M), Asbjörn Nyhus (M), Gunnar Ramqvist (M), Olof Lindberg (FP), Lennart Stenberg (FP), Bo Jensen (FP), Ingrid Gummeson (KD) och Mona Stavholt (KD) skriftligt. Kungsörs Kommunföretag AB, de valda, matrikeln, lönekontoret, vaktmästeriet, tekniska förvaltningen, ekonomikontoret, kommunchefen, akten

11

12 Kommunfullmäktige Svar på motion Ulvesund ett levande utvecklings- och företagscentrum (KS 2007/161) Stellan Lund (m), Gunilla Wolinder (fp) och Ingrid Gummeson (kd) föreslår i en motion att en utredning om Ulvesund görs för att - visa hur byggnader och området kan användas till näringslivsutveckling och företagsverksamhet - visa hur hyresavtalet i nuvarande form kan upplösas för att möjliggöra at nya hyresgäster kan tillträda - undersöka möjligheten att sälja eller arrendera ut hela området till en intressent med förbehåll att ett företagshotell eller liknande bildas - undersöka hur intresset från småföretagare är för att etablera sig på Ulvesund även från befintliga företagare i Kungsörs kommun samt om det finns externa intressenter för etablering - se över vilka behov av lokaler och samutnyttjande funktioner som företag och organisationer har - studera vad ett utvecklings- och företagscentra på Ulvesund kommer att tillföra Kungsörs kommun kort- och långsiktigt. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunchefen beskriver i ett förslag till svar på motionen vad som skett kring Ulvesundsområdet, vilka diskussioner som förts i fastighetsgruppen samt kort kring tankarna kring ansvarsfördelning m.m. i bolagskoncernen. Beskrivningen utmynnar i ett förslag om att ett uppdrag ges till bolagskoncernen att i samverkan med den övriga kommunala organisationen fortsätta att vidta åtgärder i motionens anda och motionen därmed skall anses besvarad. sunderlag Motion från Stellan Lund, Gunilla Wolinder och Ingrid Gummeson Kommunfullmäktiges protokoll , 157 Kommunchefens skrivelse Motionärerna, VD i Kungsörs Kommunföretag AB, akten

13 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 82 Kommunstyrelsens protokoll , 2 Kommunfullmäktige uppdrar åt bolagskoncernen att i samverkan med den övriga kommunala organisationen att fortsätta att vidta åtgärder i motionens anda. Motionen Ulvesund ett levande utvecklings- och företagscentrum anses därmed besvarad. Motionärerna, VD i Kungsörs Kommunföretag AB, akten

14 Kommunfullmäktige Svar på motion Ungdomsfullmäktige (KS 2007/286) Stellan Lund (m), Bosse Jensen (fp) och Ingrid Gummeson (kd) föreslår i en motion att Kungsörs kommun ska inrätta ett ungdomsfullmäktige. Motionärerna föreslår vidare att den parlamentariska gruppen ges i uppdrag att arbeta fram ett förslag utifrån andra kommuner, utreda hur och när ungdomsfullmäktige kan inrättas samt under vilken nämnd det ska ligga. Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande är i ett förslag till svar positiva till att arbeta fram förutsättningarna för bildande av ett ungdomsfullmäktige om ett brinnande intresse kommer från ungdomarna själva och barn- och utbildningsnämnden kan avsätta resurser för att stödja arbetet. sunderlag KF överläggning Motion från Lund, Jensen och Gummeson Kommunfullmäktiges protokoll , 220 Kommunstyrelsens ordförandes och 1:e vice ordförandes skrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 83 Kommunstyrelsens protokoll , 3 Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Bo Jensen (KD), Per Strengbom (S), Mikael Peterson (S) och Taito Arkkukangas (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige bifaller motionen om inrättande av ungdomsfullmäktige under förutsättning att ett brinnande intresse kommer från ungdomarna själva och barn- och utbildningsförvaltningen kan avsätta resurser för att stödja arbetet. Motionärerna, barn- och utbildningsförvaltningen, akten

15 Kommunfullmäktige Svar på motion Förbud mot flaskvatten (KS 2009/275) Gunilla A Aurusell (S) och Görel Nilsson (S) föreslår i en motion att flaskvatten ska förbjudas i all kommunal verksamhet. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens ordförande föreslår att vi i de allra flesta sammanhang bör vi därför använda oss av Kungsörs goda dricksvatten. Detta gäller t.ex. vid personalsammankomster utbildningar, nämndsammanträden och sammanträden av olika slag i kommunhuset. I vissa sammanhang kan det dock vara praktiskt med flaskvatten, t.ex. inom äldreomsorgen. Något förbud bör inte behövas utan det bör räcka med en rekommendation. sunderlag Motion från Gunilla A Aurusell och Görel Nilsson Kommunfullmäktiges protokoll , 110 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 84 Kommunstyrelsens protokoll , 4 Kommunfullmäktige rekommenderar nämnder, styrelser och förvaltningar att använda Kungsörs goda dricksvatten och inte flaskvatten. Därmed förklaras motionen besvarad. Motionärerna, samtliga nämnder, akten

16 Kommunfullmäktige Önskemål om markförvärv från fastigheten Nanna 2 (KS 2009/192) Margareta Tengvall önskar köpa mark från fastigheten Nanna 2 (badhuset). Det ursprungliga förslaget innebar önskemål om förvärv av ca 145 m 2. Fastighetskontoret föreslog avslag då fastigheten Nanna 3 skulle komma att gränsa till byggnaden på Nanna 2 med endast en meter och föreslog istället att Margareta Tengvall skulle få disponera två parkeringsplatser på västra sidan av fastigheten Nanna 2 samt anordna en gångväg till sin fastighet. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till kommunstyrelsen för beskrivning av ytterligare ett alternativ. Fastighetskontoret har tagit fram ett alternativ som innebär att Tengvall får förvärva 4,5 m 2 från badhusfastigheten. sunderlag Skrivelse från Margareta Tengvall Fastighetschefens skrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 49 Kommunstyrelsens protokoll , 98 Kommunfullmäktiges protokoll , 82 Fastighetschefens skrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 88 Kommunstyrelsens protokoll , 5 Kommunfullmäktige säljer 4,5 m 2 av fastigheten Nanna 2 till Margareta Tengvall för en köpeskilling om 360 kronor. Tengvall, tekniska förvaltningen, ekonomikontoret, akten

17 Kommunfullmäktige Direktiv till röstombud arvoden till Kungsörs Kommunföretag AB:s, Kungsörs KommunTeknik AB:s och Kaplanen i Kungsör AB:s styrelser och revisorer (KS 2009/306) Genom ett ägardirektiv har arvoden till Kungörs Fastighets AB:s styrelse och revisorer fastställts. Något motsvarande beslut finns dock inte för moderbolaget Kungsörs Kommunföretag AB eller det andra dotterbolaget Kungörs KommunTeknik AB. Ej heller finns något förslag till direktiv gällande arvoden i det föreslagna nya dotterbolaget. sunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 85 Kommunstyrelsens protokoll , 6 Kommunfullmäktige ger ombudet i stämmorna i Kungsörs Kommunföretag AB, Kungsörs KommunTeknik AB och det föreslagna nya Kaplanen i Kungsör AB i uppdrag att rösta för att ordförande, ledamöter och lekmannarevisorer ska ha rätt till rörligt arvode för sitt arbete i bolagen i enlighet med Arvodesreglemente för Kungsörs kommun. Röstombudet, lönekontoret, akten

18 Kommunfullmäktige Borgen till kommunala bolag år 2010 (KS 2010/14) Kungsörs kommuns borgensåtagande för bolagskoncernen ska fastställas årligen. Kungsörs Fastighets AB (KFAB) har i slutet av år 2009 ca 264 miljoner kronor i lån efter årets amorteringar. Dessutom finns en checkräkningskredit på 10 miljoner kronor. Under år 2010 planeras en eventuell ombyggnad av Kinnekulle vilket betyder ett ökat lånebehov på ca 15 miljoner kronor. Borgensåtagandet föreslås bli 290 miljoner kronor för 2010 inklusive checkräkningskredit. För Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) finns en lånestock på 54 miljoner kronor. Enligt beslut i samband med överföring av verksamhetsfastigheter till KKTAB beräknas ett externt lån behöva tas upp om 30 miljoner kronor. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att borgen beviljas såsom för egen skuld till KFAB för 2010 med högst 290 miljoner kronor inklusive checkräkningskredit och för KKTAB med högst 84 miljoner kronor. I båda fallen jämte därpå löpande ränta och kostnader. sunderlag Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 7 Kommunfullmäktige ingår, såsom för egen skuld, borgen år 2010 till: - Kungsörs Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor inklusive checkräkningskredit, jämte därpå löpande ränta och kostnader - Kungsörs KommunTeknik AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader KFAB, KKTAB, ekonomikontoret, akten

19 Kommunfullmäktige Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från år 2009 till år 2010 (KS 2009/297) Tekniska nämnden önskar föra över investeringsmedel för fyra objekt från 2009 till 2010: - Gästhamnsbryggan kr - Ventilation gymnastiken Hagaskolan kr - Ombyggnad kök Hagaskolan kr - Carport gatu- och markförråd kr sunderlag KF överläggning Tekniska nämndens protokoll , 60 jämte sammanställning av fastighetsavdelningens investeringsprojekt 2009 med noteringar Kommunstyrelsens protokoll , 8 Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige bifaller ombudgetering från 2009 till 2010 för följande objekt: - Hamnkajen kr - Ventilation gymnastiken Hagaskolan kr - Ombyggnad kök Hagaskolan kr - Carport gatu- och markförråd kr SUMMA kr Tekniska nämnden, ekonomikontoret, akten

20 Kommunfullmäktige Parlamentarisk kommitté för översyn av den politiska organisationen inför kommande mandatperiod uppdrag och sammansättning (KS 2010/15) En parlamentarisk kommitté finns sedan tidigare utsedd för översyn av den politiska organisationen och arvoden till de förtroendevalda. Inför den nya mandatperioden finns anledning att diskutera hur nämndstrukturen ska se ut m.m. Uppdraget bör preciseras. De personer som idag är valda till kommittén är: Per Strengbom (S), Görel Nilsson (S), Bernt Andersson (C), Sergio Estrada (V), Asbjörn Nyhus (M), Bo Jensen (FP) och Ingrid Gummeson (KD). Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2009 uppmanades partierna att senast den 8 januari 2010 anmäla eventuell förändring av sin representation i kommittén till sekretariatet. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 10 Kommunfullmäktige justerar ledamöterna i den parlamentariska kommittén för översyn av den politiska organisationen till följande sammansättning: Per Strengbom (S), sammankallande Görel Nilsson (S) Bernt Andersson (C) Sergio Estrada (V) Niklas Magnusson (M) Bo Jensen (FP) Fredrik Dahlgren (KD) Huvudansvarig tjänsteman i kommittén är kommunchefen Tommy Jansson. Kommitténs uppdrag är att lämna förslag till politisk organisation inför kommande mandatperiod. Förslaget ska slutrapporteras senast till kommunstyrelsens sammanträde i september De utsedda, matrikeln, vaktmästeriet, lönekontoret, akten

21 Kommunfullmäktige Om kommittén önskar föreslå förändringar av antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska dock detta rapporteras senast inför kommunstyrelsens sammanträde i mars De utsedda, matrikeln, vaktmästeriet, lönekontoret, akten

22 Kommunfullmäktige Parlamentarisk kommitté för strategiskt boende för äldre uppdrag och sammansättning (KS 2010/16) Tillsättandet av en parlamentarisk kommitté för strategiskt boende för äldre har aviserats. Uppdraget bör preciseras. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2009 uppmanades partierna att senast den 8 januari 2010 anmäla en representant i kommittén till sekretariatet. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 11 Kommunfullmäktige tillsätter en parlamentarisk kommitté med uppdrag att processa fram ett förslag till långsiktig strategisk plan inklusive tydligt mål för utvecklingen av äldres boendemiljö. Planen ska sedan läggas som grund för socialnämndens långsiktiga plan för utvecklingen av äldreomsorg och särskilda boenden. Följande ledamöter utses: Per Strengbom (S), sammankallande Marie Junttila (S) Monica Wastelius (C) Christer Henriksson (V) Majvor Norgren (M) Lennart Stenberg (FP) Mona Stavholt (KD) Huvudansvarig tjänsteman i kommittén är socialchefen Pámela Strömberg Ambros. Arbetet ska genomföras tillsammans med representanter från intresseorganisationerna och kommunens bostadsbolag och slutrapporteras till kommunstyrelsens sammanträde i september De utsedda, matrikeln, vaktmästeriet, lönekontoret, akten

23 Kommunfullmäktige Avsägelse och fyllnadsval ersättare i barnoch utbildningsnämnden (KS 2006/223) LiseLott Karlsson (S) har skriftligt avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. sunderlag Skrivelse från LiseLott Karlsson Kommunfullmäktige - entledigar LiseLott Karlsson (S) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 februari 2010 och - utser Fredrik Axelsson (S), Ängsvägen 29, Kungsör, som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 februari 2010 och resterande mandatperiod. Den entledigade, den valda, lönekontoret, vaktmästeriet, matrikeln, barn- och utbildningsnämnden, akten

24 Kommunfullmäktige Avsägelse och fyllnadsval ersättare i tekniska nämnden (KS 2006/224) B Karlsson (S) har skriftligt avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i tekniska nämnden. sunderlag Skrivelse från Bo Karlsson Kommunfullmäktige - entledigar Bo Karlsson (S) från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden från och med den 1 februari 2010 och - utser Tonny Fernerud (S), Alngatan 16, Kungsör, som ny ersättare i tekniska nämnden från och med den 1 februari 2010 och resterande mandatperiod. Den entledigade, den valda, lönekontoret, vaktmästeriet, matrikeln, tekniska nämnden, akten

25 Kommunfullmäktige Återuppbyggnad av nedbrunnen byggnad vid Lockmora gård (KS 2010/27) En av byggnaderna vid Lockmora gård den med bastu och duschutrymmen brann ned den 12 januari Försäkringsbolaget önskar nu besked om kommunen avser bygga upp byggnaden igen. En värdeminskning om ca kronor kan beräknas. Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att meddela försäkringsbolaget att kommunen har för avsikt att återuppbygga den nedbrunna byggnaden vid Lockmora gård. Försäkringsbolaget, ekonomikontoret, tekniska förvaltningen, akten

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (13) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 12 mars 2012, klockan 18.30-18.50. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för justerare

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Miljöstrateg Theres Andersson 61 och nämndsekreterare Helena Björnberg

Miljöstrateg Theres Andersson 61 och nämndsekreterare Helena Björnberg Kommunfullmäktige 1 (17) Plats och tid Ulvesundsgymnasiet, aulan, måndagen den 15 juni 2009, klockan 18.30-20.05 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (17) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 29 augusti 2011, klockan 18.30-19.05. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Marie Norin Junttila (S),

Läs mer

Görel Nilsson (S), Petter Westlund (C), Margareta Karlsson (M), Carina Sjölund (M) och Ingrid Gummeson (KD).

Görel Nilsson (S), Petter Westlund (C), Margareta Karlsson (M), Carina Sjölund (M) och Ingrid Gummeson (KD). Kommunstyrelsen 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 16 juni 2014, klockan 16.00-17.10. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Marie Norin Junttila (S), Dan Stigenberg (S),

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (7) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 29 september 2010, klockan 16.00 17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Elisabeth Persson (S), Mikael Peterson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Socialnämnden. Kommunhuset, Kungsör, tisdagen 2014-02-04, klockan 13:30 15:30 (ajounering14:30-14:45)

Socialnämnden. Kommunhuset, Kungsör, tisdagen 2014-02-04, klockan 13:30 15:30 (ajounering14:30-14:45) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Kungsör, tisdagen 2014-02-04, klockan 13:30 15:30 (ajounering14:30-14:45) ande Tjänstgörande ersättare Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Susanna

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Socialnämnden. februari 2013, klockan 13:30 16.10 (ajournering 15:00-15:15)

Socialnämnden. februari 2013, klockan 13:30 16.10 (ajournering 15:00-15:15) Socialnämnden 1(13) Plats och tid Öppet sammanträde, Servicehuset Misteln, Restaurang Misteln, Kungsör, tisdagen den 26 februari 2013, klockan 13:30 16.10 (ajournering 15:00-15:15) ande Görel Nilsson (S)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Görel Nilsson (S), Taito Arkkukangas (S), Jasminka Custovic (S), Margareta Karlsson (M) och Mona Stavholt (KD)

Görel Nilsson (S), Taito Arkkukangas (S), Jasminka Custovic (S), Margareta Karlsson (M) och Mona Stavholt (KD) Kommunstyrelsen 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 10 oktober 2011, klockan 16.00-17.50. ande Per Strengbom (S), ordförande, Marie Norin Junttila (S), Dan Stigenberg (S), AnneMarie

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 1 (15) Plats och tid Kommunhuset, Hellquistsalen, måndagen den 1 juni 2009, klockan 16.00-17.20. ande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Plats och tid: Utvecklingscenter, Ed onsdag 20 oktober 2004, kl 19.00 22.00 Beslutande: Övriga närvarande: Närvarande 33 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 1(13) Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 ande och tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Isabell Korn (M), ordförande Monica Samuelsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5)

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 15 maj 2012 kl 09.00-16.00 Beslutande Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson (M) Bo Mazetti-Nissen (M) Elizabeth

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Mayvor Lundberg (s) Lennart Samuelsson (s) Berit Karlsson (s) Thom Eichhorn (s) Luiza Kaminska (m) Ingrid

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Ärende Sid Justering... 2 114 Information om kompetensförsörjningsplanen... 3 115

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer