SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige"

Transkript

1 Kommunfullmäktige 1 (24) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 25 januari 2010, klockan ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta Johansson, (S), Lennart Pettersson (S), Görel Nilsson (S), Rolf Lindgren (S), Dan Stigenberg (S), Elisabeth Persson (S), Tauno Arbelius (S), Göran Svedberg (S), Mikael Petersson (S), Britt Lindgren (S), Jasminka Custovic (S), Olov Jonsson (S), Sergio Estrada (V), Britt-Marie Åhström (V), AnneMarie Andersson (C), Börje Andersson (C), Ingrid Andersson (C), Gunnar Karlsson (C), Marianne Sköld (C), Annika Johansson (C), Stellan Lund (M), Niklas Magnusson (M), Hans Carlsson (M), Gunnar Ramqvist (M), Asbjörn Nyhus (M), Bo Jensen (FP) och Ingrid Gummeson (KD). Taito Arkkukangas (S), Siewert Karlsson (C), Armi Kvist (C), Maivor Norgren (M), Jan-Erik Jansson (M), Yvonne Ericsson (M), Olof Lindberg (FP), Lennart Stenberg (FP) och Mona Stavholt (KD). Camilla Dahl (S), Urban Dahlgren (S), Gunilla Aurusell (S), Hans Landerholm (S), Marie Junttila (S), Bernt Andersson (C) och Ingvar Stavholt (KD). Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för justerare Kommunsekreterare Eva Kristina Andersson Tauno Arbelius och Gunnar Ramqvist Olov Jonsson och Bo Jensen Justeringens plats och tid Sekretariatet , klockan Underskrifter Sekreterare Ordförande... Paragrafer 1-16 Eva Kristina Andersson... Rigmor Åkesson Justerande... Tauno Arbelius Gunnar Ramqvist BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdes- datum , 1-16 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats av protokollet Sekretariatet Datum för anslags nedtagande Underskrift...

2 ÄRENDEFÖRTECKNING Kommunfullmäktige Protokoll Justering av dagordningen 2 Allmänhetens frågestund 3 Medborgarförslag idéer inför översyn av den politiska organisationen 4 Bildande av dotterbolag tillhörande Kungsörs kommunföretag AB jämte försäljning av fastigheten Kaplanen 8 5 Svar på motion Ulvesund ett levande utvecklings- och företagscentrum 6 Svar på motion Ungdomsfullmäktige 7 Svar på motion Förbud mot flaskvatten 8 Önskemål om markförvärv från fastigheten Nanna 2 9 Direktiv till röstombud arvoden till Kungsörs Kommunföretag AB:s, Kungsörs KommunTeknik AB:s och Kaplanen i Kungsör AB:s styrelser och revisorer 10 Borgen till kommunala bolag år Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från år 2009 till år Parlamentarisk kommitté för översyn av den politiska organisationen inför kommande mandatperiod uppdrag och sammansättning 13 Parlamentarisk kommitté för strategiskt boende för äldre uppdrag och sammansättning 14 Avsägelse och fyllnadsval ersättare i barn- och utbildningsnämnden 15 Avsägelse och fyllnadsval ersättare i tekniska nämnden 16 Återuppbyggnad av nedbrunnen byggnad vid Lockmora gård

3 Kommunfullmäktige Justering av dagordningen Ordföranden informerar om att två avsägelser tillkommit till dagens föredragningslista. Utöver det föreslår ordföranden att ett nytt ärendet läggs till dagordningen: Återuppbyggnad av nedbrunnen byggnad vid Lockmora gård. Ordföranden frågar fullmäktige om det nya ärendet kan läggas till dagordningen och finner att kommunfullmäktige enhälligt bifallit detta. Kommunfullmäktige fastställer den justerade dagordningen. Akten

4 Kommunfullmäktige Allmänhetens frågestund (KS 2010/17) Ordföranden konstaterar att det föreligger två frågor till allmänhetens frågestund: a) Sammansättning av personalgrupp i barnomsorgen Jill Andersson frågar ordföranden i barn- och utbildningsnämndens Ingrid Andersson (C) hur det kan komma sig att det endast är barnskötare på en av avdelningarna på Väster trots att kommunen bestämt att det ska finnas två förskollärare och en barnskötare på förskolorna. På den aktuella avdelningen, är halva barngruppen femåringar som ska vidare till förskoleklass till hösten. De förskollärare som fanns på avdelning tidigare har förflyttats och istället har det kommit in barnskötare med erfarenheter från småbarnsavdelningar. Kan denna lösning ha något att göra med att en avdelning på Väster ska tas bort? Ingrid Andersson ber att få ta med sig frågan för att ta reda på mer fakta i det aktuella ärendet. Svar på frågan kommer att lämnas direkt till Jill Andersson via telefon och svaret kommer också att rapporteras till kommunfullmäktige vid nästa sammanträde. b) Snöskottning Eija Lönnroth frågar tekniska nämndens ordförande Börje Andersson (C) om det är rimligt att gamla och rörelsehindrade personer ska ha det så svårt att ta sig fram nu när det är så mycket snö. Varför får inte kommunen bort snön? Börje Andersson informerar om att tekniska förvaltningen följer de planer som finns för snöröjning. Att få bort all snö är omöjligt en vinter som denna. Ordförande tar med sig frågan och rapporterar till förvaltningen. Ordförande förklarar härefter allmänhetens frågestund avslutad Akten

5 Kommunfullmäktige Medborgarförslag idéer inför översyn av den politiska organisationen (KS 2010/22) Thomas Andersson har skickat in ett medborgarförslag med idéer inför översynen av den politiska organisationen. Han föreslår att den parlamentariska kommittén dels kritiskt ifrågasätter den nuvarande politiska organisationen, dels studerar och jämför Fagersta och Kungsörs kommuner. sunderlag Medborgarförslag från Thomas Andersson Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till den parlamentariska kommittén för översyn av den politiska organisationen. Förslaget får där utgöra en idé i arbetet med den politiska organisationen för kommande mandatperiod. Förslagsställaren, parlamentariska kommitté, akten

6 Kommunfullmäktige Bildande av dotterbolag tillhörande Kungsörs kommunföretag AB jämte försäljning av fastigheten Kaplanen 8 (KS 2009/304) Genom beslut i kommunfullmäktige den 15 december 2008, 164, bildades en bolagskoncern, som består av ett moderbolag och två dotterbolag. Det ena dotterbolaget är det sedan länge befintliga Kungsörs Fastighets AB (KFAB) och det andra Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB). Moderbolaget i koncernen benämns Kungsörs Kommunföretag AB (KKAB) och är helägt av kommunen och organisatoriskt placerat direkt under kommunfullmäktige. För att möjliggöra byggande av bostadslägenheter i f.d. Karlaskolan föreslås att: - ett nytt fristående dotterbolag i kommunkoncernen bildas med arbetsnamnet Kaplanen i Kungsör AB (KAB) - ledamöter m.m. väljs till bolaget och bolagsordning samt ägardirektiv antas - det nybildade bolaget köper fastigheten Kaplanen 8 av kommunen där Karlaskolan ingår. - ombyggnationen föreslås ske i form av s.k. Partnering mellan kommunen och Bro-West Bygg AB sunderlag KS beslutsförslag Kommunchefens skrivelse jämte bilagor Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 80 Kostnadskalkyl ombyggnation av Karlskolan till lägenheter Kommunstyrelsens protokoll , 1 Kommunfullmäktige beslutar: 1. Förslaget om att uppdra till Kungsörs Kommunföretag AB att bilda ett aktiebolag, som ska fungera som dotterbolag i den bolagsrättsliga koncernen med namnet Kaplanen i Kungsör AB (KAB) godkänns och överlämnas till Kungsörs Kommunföretag AB för beslut. 2. Föreslagen bolagsordning för Kaplanen i Kungsör AB godkänns. Kungsörs Kommunföretag AB, de valda, matrikeln, lönekontoret, vaktmästeriet, tekniska förvaltningen, ekonomikontoret, kommunchefen, akten

7 Kommunfullmäktige Följande personer utes av fullmäktige att väljas av Kungsörs Kommunföretag AB för uppdrag i Kaplanen i Kungsör AB från den 1 februari 2010 till och med årsstämman 2011 Ordförande: Vice ordförande: Ledamöter: Lekmannarevisor: Ers lekmannarevisor: Aktieägarombud: Ers. aktieägarombud Per Strengbom (S) Råsta 141, Kungsör AnneMarie Andersson (C) Odengatan 7, Kungsör Stellan Lund (M) Kornvägen 6, Kungsör Rolf Lindgren (S) Sågvägen 18, Kungsör Bo Jensen (FP) Tornvägen 15, Kungsör Claes Wolinder (FP) Sjövägen 12, Kungsör Göran Svedberg (S) Bergsgatan 9, Valskog Rigmor Åkesson (S) Ekoxgatan 15, Kungsör Margareta Karlsson (M) Lillskillingevägen 5, Kungsör 4. Förvärv av aktierna i lagerbolag för Kaplanen i Kungsör AB under bildande för kronor godkänns för slutligt beslut i Kungsörs Kommunföretag AB. 5. Förslag om direktiv till Kungörs Kommunföretag AB avseende bildande av dotterbolag samt direktiv till aktieägarombudet i Kaplanen i Kungsör AB under bildande godkänns. 6. Aktiekapitalet finansieras av Kungsörs Kommunföretag AB. 7. Försäljning av fastigheten Kaplanen 8 i Kungsör kommun till Kaplanen i Kungsör AB under bildande för en köpeskilling av kronor inkluderande nedlagda plankostnader godkänns. 8. Kungörs Kommunföretag AB beviljas ett räntefritt reverslån om kronor för att finansiera fastighetsköpet samt aktiekapitalet i det nybildade bolaget. 9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att träffa erforderliga avtal och vidta övriga åtgärder för genomförande av punkterna ovan Kungsörs Kommunföretag AB, de valda, matrikeln, lönekontoret, vaktmästeriet, tekniska förvaltningen, ekonomikontoret, kommunchefen, akten

8 Kommunfullmäktige KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande yrkanden: - Per Strengbom (S), AnneMarie Andersson, Margareta Johansson (S) och Göran Svedberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag - Stellan Lund (M) yrkar återremiss till kommunstyrelsen och tekniska nämnden för att 1. dela bolagsbildningen från övriga handlingar 2. tekniska nämnden ska utreda en upphandling med både ritningsunderlag och offertförfrågan samt tydlig kalkyl samt offertsvar med garantier och kvalitet. Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för tänkt propositionsordning, vilken godkänns. Ordföranden avser ställa proposition enligt följande: 1) Ställningstagande till om ärendet ska avgöras idag eller senare, dvs. återremitteras enligt Stellan Lunds förslag 2) Om ärendet ska avgöras idag: ställningstagande till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare dvs. återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens föreslag eller avslår detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och ska genomgöras. Ordföranden redogör för tänkt voteringsordning, vilken godkänns. Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som röstar för avslag på detsamma röstar nej. Följande ledamöter röstar ja: Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta Johansson, (S), Lennart Pettersson (S), Görel Nilsson (S), Rolf Lindgren (S), Dan Stigenberg (S), Elisabeth Persson (S), Tauno Arbelius (S), Göran Svedberg (S), Mikael Petersson (S), Britt Lindgren (S), Taito Arkkukangas (S), Jasminka Custovic (S), Olov Jonsson (S), Sergio Estrada (V), Britt-Marie Åhström (V), AnneMarie Andersson (C), Siewert Karlsson (C), Kungsörs Kommunföretag AB, de valda, matrikeln, lönekontoret, vaktmästeriet, tekniska förvaltningen, ekonomikontoret, kommunchefen, akten

9 Kommunfullmäktige Armi Kvist (C), Börje Andersson (C), Ingrid Andersson (C), Gunnar Karlsson (C), Marianne Sköld (C) och Annika Johansson (C). Nej röstar: Stellan Lund (M), Maivor Norgren (M), Niklas Magnusson (M), Hans Carlsson (M), Jan-Erik Jansson (M), Gunnar Ramqvist (M), Asbjörn Nyhus (M), Yvonne Ericsson (M), Bo Jensen (FP), Olof Lindberg (FP), Lennart Stenberg (FP), Ingrid Gummeson (KD) och Mona Stavholt (KD). Omröstningen utfaller med 25 ja- och 13 nejröster. Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Förslaget om att uppdra till Kungsörs Kommunföretag AB att bilda ett aktiebolag, som ska fungera som dotterbolag i den bolagsrättsliga koncernen med namnet Kaplanen i Kungsör AB (KAB) godkänns och överlämnas till Kungsörs Kommunföretag AB för beslut. 2. Föreslagen bolagsordning för Kaplanen i Kungsör AB godkänns. 3. Följande personer utes av fullmäktige att väljas av Kungsörs Kommunföretag AB för uppdrag i Kaplanen i Kungsör AB från den 1 februari 2010 till och med årsstämman 2011 Ordförande: Per Strengbom (S) Råsta 141, Kungsör Vice ordförande: AnneMarie Andersson (C) Odengatan 7, Kungsör Ledamöter: Stellan Lund (M) Kornvägen 6, Kungsör Rolf Lindgren (S) Sågvägen 18, Kungsör Bo Jensen (FP) Tornvägen 15, Kungsör Lekmannarevisor: Claes Wolinder (FP) Sjövägen 12, Kungsör Ers lekmannarevisor: Göran Svedberg (S) Bergsgatan 9, Valskog Aktieägarombud: Rigmor Åkesson (S) Ekoxgatan 15, Kungsör Ers. aktieägarombud Margareta Karlsson (M) Lillskillingevägen 5, Kungsör Kungsörs Kommunföretag AB, de valda, matrikeln, lönekontoret, vaktmästeriet, tekniska förvaltningen, ekonomikontoret, kommunchefen, akten

10 Kommunfullmäktige Förvärv av aktierna i lagerbolag för Kaplanen i Kungsör AB under bildande för kronor godkänns för slutligt beslut i Kungsörs Kommunföretag AB. 5. Förslag om direktiv till Kungörs Kommunföretag AB avseende bildande av dotterbolag samt direktiv till aktieägarombudet i Kaplanen i Kungsör AB under bildande godkänns. 6. Aktiekapitalet finansieras av Kungsörs Kommunföretag AB. 7. Försäljning av fastigheten Kaplanen 8 i Kungsör kommun till Kaplanen i Kungsör AB under bildande för en köpeskilling av kronor inkluderande nedlagda plankostnader godkänns. 8. Kungörs Kommunföretag AB beviljas ett räntefritt reverslån om kronor för att finansiera fastighetsköpet samt aktiekapitalet i det nybildade bolaget. 9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att träffa erforderliga avtal och vidta övriga åtgärder för genomförande av punkterna ovan. Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Stellan Lund (M), Niklas Magnusson (M), Hans Carlsson (M), Maivor Norgren (M), Yvonne Ericsson (M), Jan-Erik Jansson (M), Asbjörn Nyhus (M), Gunnar Ramqvist (M), Olof Lindberg (FP), Lennart Stenberg (FP), Bo Jensen (FP), Ingrid Gummeson (KD) och Mona Stavholt (KD) skriftligt. Kungsörs Kommunföretag AB, de valda, matrikeln, lönekontoret, vaktmästeriet, tekniska förvaltningen, ekonomikontoret, kommunchefen, akten

11

12 Kommunfullmäktige Svar på motion Ulvesund ett levande utvecklings- och företagscentrum (KS 2007/161) Stellan Lund (m), Gunilla Wolinder (fp) och Ingrid Gummeson (kd) föreslår i en motion att en utredning om Ulvesund görs för att - visa hur byggnader och området kan användas till näringslivsutveckling och företagsverksamhet - visa hur hyresavtalet i nuvarande form kan upplösas för att möjliggöra at nya hyresgäster kan tillträda - undersöka möjligheten att sälja eller arrendera ut hela området till en intressent med förbehåll att ett företagshotell eller liknande bildas - undersöka hur intresset från småföretagare är för att etablera sig på Ulvesund även från befintliga företagare i Kungsörs kommun samt om det finns externa intressenter för etablering - se över vilka behov av lokaler och samutnyttjande funktioner som företag och organisationer har - studera vad ett utvecklings- och företagscentra på Ulvesund kommer att tillföra Kungsörs kommun kort- och långsiktigt. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunchefen beskriver i ett förslag till svar på motionen vad som skett kring Ulvesundsområdet, vilka diskussioner som förts i fastighetsgruppen samt kort kring tankarna kring ansvarsfördelning m.m. i bolagskoncernen. Beskrivningen utmynnar i ett förslag om att ett uppdrag ges till bolagskoncernen att i samverkan med den övriga kommunala organisationen fortsätta att vidta åtgärder i motionens anda och motionen därmed skall anses besvarad. sunderlag Motion från Stellan Lund, Gunilla Wolinder och Ingrid Gummeson Kommunfullmäktiges protokoll , 157 Kommunchefens skrivelse Motionärerna, VD i Kungsörs Kommunföretag AB, akten

13 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 82 Kommunstyrelsens protokoll , 2 Kommunfullmäktige uppdrar åt bolagskoncernen att i samverkan med den övriga kommunala organisationen att fortsätta att vidta åtgärder i motionens anda. Motionen Ulvesund ett levande utvecklings- och företagscentrum anses därmed besvarad. Motionärerna, VD i Kungsörs Kommunföretag AB, akten

14 Kommunfullmäktige Svar på motion Ungdomsfullmäktige (KS 2007/286) Stellan Lund (m), Bosse Jensen (fp) och Ingrid Gummeson (kd) föreslår i en motion att Kungsörs kommun ska inrätta ett ungdomsfullmäktige. Motionärerna föreslår vidare att den parlamentariska gruppen ges i uppdrag att arbeta fram ett förslag utifrån andra kommuner, utreda hur och när ungdomsfullmäktige kan inrättas samt under vilken nämnd det ska ligga. Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande är i ett förslag till svar positiva till att arbeta fram förutsättningarna för bildande av ett ungdomsfullmäktige om ett brinnande intresse kommer från ungdomarna själva och barn- och utbildningsnämnden kan avsätta resurser för att stödja arbetet. sunderlag KF överläggning Motion från Lund, Jensen och Gummeson Kommunfullmäktiges protokoll , 220 Kommunstyrelsens ordförandes och 1:e vice ordförandes skrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 83 Kommunstyrelsens protokoll , 3 Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Bo Jensen (KD), Per Strengbom (S), Mikael Peterson (S) och Taito Arkkukangas (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige bifaller motionen om inrättande av ungdomsfullmäktige under förutsättning att ett brinnande intresse kommer från ungdomarna själva och barn- och utbildningsförvaltningen kan avsätta resurser för att stödja arbetet. Motionärerna, barn- och utbildningsförvaltningen, akten

15 Kommunfullmäktige Svar på motion Förbud mot flaskvatten (KS 2009/275) Gunilla A Aurusell (S) och Görel Nilsson (S) föreslår i en motion att flaskvatten ska förbjudas i all kommunal verksamhet. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens ordförande föreslår att vi i de allra flesta sammanhang bör vi därför använda oss av Kungsörs goda dricksvatten. Detta gäller t.ex. vid personalsammankomster utbildningar, nämndsammanträden och sammanträden av olika slag i kommunhuset. I vissa sammanhang kan det dock vara praktiskt med flaskvatten, t.ex. inom äldreomsorgen. Något förbud bör inte behövas utan det bör räcka med en rekommendation. sunderlag Motion från Gunilla A Aurusell och Görel Nilsson Kommunfullmäktiges protokoll , 110 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 84 Kommunstyrelsens protokoll , 4 Kommunfullmäktige rekommenderar nämnder, styrelser och förvaltningar att använda Kungsörs goda dricksvatten och inte flaskvatten. Därmed förklaras motionen besvarad. Motionärerna, samtliga nämnder, akten

16 Kommunfullmäktige Önskemål om markförvärv från fastigheten Nanna 2 (KS 2009/192) Margareta Tengvall önskar köpa mark från fastigheten Nanna 2 (badhuset). Det ursprungliga förslaget innebar önskemål om förvärv av ca 145 m 2. Fastighetskontoret föreslog avslag då fastigheten Nanna 3 skulle komma att gränsa till byggnaden på Nanna 2 med endast en meter och föreslog istället att Margareta Tengvall skulle få disponera två parkeringsplatser på västra sidan av fastigheten Nanna 2 samt anordna en gångväg till sin fastighet. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till kommunstyrelsen för beskrivning av ytterligare ett alternativ. Fastighetskontoret har tagit fram ett alternativ som innebär att Tengvall får förvärva 4,5 m 2 från badhusfastigheten. sunderlag Skrivelse från Margareta Tengvall Fastighetschefens skrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 49 Kommunstyrelsens protokoll , 98 Kommunfullmäktiges protokoll , 82 Fastighetschefens skrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 88 Kommunstyrelsens protokoll , 5 Kommunfullmäktige säljer 4,5 m 2 av fastigheten Nanna 2 till Margareta Tengvall för en köpeskilling om 360 kronor. Tengvall, tekniska förvaltningen, ekonomikontoret, akten

17 Kommunfullmäktige Direktiv till röstombud arvoden till Kungsörs Kommunföretag AB:s, Kungsörs KommunTeknik AB:s och Kaplanen i Kungsör AB:s styrelser och revisorer (KS 2009/306) Genom ett ägardirektiv har arvoden till Kungörs Fastighets AB:s styrelse och revisorer fastställts. Något motsvarande beslut finns dock inte för moderbolaget Kungsörs Kommunföretag AB eller det andra dotterbolaget Kungörs KommunTeknik AB. Ej heller finns något förslag till direktiv gällande arvoden i det föreslagna nya dotterbolaget. sunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 85 Kommunstyrelsens protokoll , 6 Kommunfullmäktige ger ombudet i stämmorna i Kungsörs Kommunföretag AB, Kungsörs KommunTeknik AB och det föreslagna nya Kaplanen i Kungsör AB i uppdrag att rösta för att ordförande, ledamöter och lekmannarevisorer ska ha rätt till rörligt arvode för sitt arbete i bolagen i enlighet med Arvodesreglemente för Kungsörs kommun. Röstombudet, lönekontoret, akten

18 Kommunfullmäktige Borgen till kommunala bolag år 2010 (KS 2010/14) Kungsörs kommuns borgensåtagande för bolagskoncernen ska fastställas årligen. Kungsörs Fastighets AB (KFAB) har i slutet av år 2009 ca 264 miljoner kronor i lån efter årets amorteringar. Dessutom finns en checkräkningskredit på 10 miljoner kronor. Under år 2010 planeras en eventuell ombyggnad av Kinnekulle vilket betyder ett ökat lånebehov på ca 15 miljoner kronor. Borgensåtagandet föreslås bli 290 miljoner kronor för 2010 inklusive checkräkningskredit. För Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) finns en lånestock på 54 miljoner kronor. Enligt beslut i samband med överföring av verksamhetsfastigheter till KKTAB beräknas ett externt lån behöva tas upp om 30 miljoner kronor. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att borgen beviljas såsom för egen skuld till KFAB för 2010 med högst 290 miljoner kronor inklusive checkräkningskredit och för KKTAB med högst 84 miljoner kronor. I båda fallen jämte därpå löpande ränta och kostnader. sunderlag Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 7 Kommunfullmäktige ingår, såsom för egen skuld, borgen år 2010 till: - Kungsörs Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor inklusive checkräkningskredit, jämte därpå löpande ränta och kostnader - Kungsörs KommunTeknik AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader KFAB, KKTAB, ekonomikontoret, akten

19 Kommunfullmäktige Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från år 2009 till år 2010 (KS 2009/297) Tekniska nämnden önskar föra över investeringsmedel för fyra objekt från 2009 till 2010: - Gästhamnsbryggan kr - Ventilation gymnastiken Hagaskolan kr - Ombyggnad kök Hagaskolan kr - Carport gatu- och markförråd kr sunderlag KF överläggning Tekniska nämndens protokoll , 60 jämte sammanställning av fastighetsavdelningens investeringsprojekt 2009 med noteringar Kommunstyrelsens protokoll , 8 Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige bifaller ombudgetering från 2009 till 2010 för följande objekt: - Hamnkajen kr - Ventilation gymnastiken Hagaskolan kr - Ombyggnad kök Hagaskolan kr - Carport gatu- och markförråd kr SUMMA kr Tekniska nämnden, ekonomikontoret, akten

20 Kommunfullmäktige Parlamentarisk kommitté för översyn av den politiska organisationen inför kommande mandatperiod uppdrag och sammansättning (KS 2010/15) En parlamentarisk kommitté finns sedan tidigare utsedd för översyn av den politiska organisationen och arvoden till de förtroendevalda. Inför den nya mandatperioden finns anledning att diskutera hur nämndstrukturen ska se ut m.m. Uppdraget bör preciseras. De personer som idag är valda till kommittén är: Per Strengbom (S), Görel Nilsson (S), Bernt Andersson (C), Sergio Estrada (V), Asbjörn Nyhus (M), Bo Jensen (FP) och Ingrid Gummeson (KD). Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2009 uppmanades partierna att senast den 8 januari 2010 anmäla eventuell förändring av sin representation i kommittén till sekretariatet. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 10 Kommunfullmäktige justerar ledamöterna i den parlamentariska kommittén för översyn av den politiska organisationen till följande sammansättning: Per Strengbom (S), sammankallande Görel Nilsson (S) Bernt Andersson (C) Sergio Estrada (V) Niklas Magnusson (M) Bo Jensen (FP) Fredrik Dahlgren (KD) Huvudansvarig tjänsteman i kommittén är kommunchefen Tommy Jansson. Kommitténs uppdrag är att lämna förslag till politisk organisation inför kommande mandatperiod. Förslaget ska slutrapporteras senast till kommunstyrelsens sammanträde i september De utsedda, matrikeln, vaktmästeriet, lönekontoret, akten

21 Kommunfullmäktige Om kommittén önskar föreslå förändringar av antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska dock detta rapporteras senast inför kommunstyrelsens sammanträde i mars De utsedda, matrikeln, vaktmästeriet, lönekontoret, akten

22 Kommunfullmäktige Parlamentarisk kommitté för strategiskt boende för äldre uppdrag och sammansättning (KS 2010/16) Tillsättandet av en parlamentarisk kommitté för strategiskt boende för äldre har aviserats. Uppdraget bör preciseras. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2009 uppmanades partierna att senast den 8 januari 2010 anmäla en representant i kommittén till sekretariatet. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 11 Kommunfullmäktige tillsätter en parlamentarisk kommitté med uppdrag att processa fram ett förslag till långsiktig strategisk plan inklusive tydligt mål för utvecklingen av äldres boendemiljö. Planen ska sedan läggas som grund för socialnämndens långsiktiga plan för utvecklingen av äldreomsorg och särskilda boenden. Följande ledamöter utses: Per Strengbom (S), sammankallande Marie Junttila (S) Monica Wastelius (C) Christer Henriksson (V) Majvor Norgren (M) Lennart Stenberg (FP) Mona Stavholt (KD) Huvudansvarig tjänsteman i kommittén är socialchefen Pámela Strömberg Ambros. Arbetet ska genomföras tillsammans med representanter från intresseorganisationerna och kommunens bostadsbolag och slutrapporteras till kommunstyrelsens sammanträde i september De utsedda, matrikeln, vaktmästeriet, lönekontoret, akten

23 Kommunfullmäktige Avsägelse och fyllnadsval ersättare i barnoch utbildningsnämnden (KS 2006/223) LiseLott Karlsson (S) har skriftligt avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. sunderlag Skrivelse från LiseLott Karlsson Kommunfullmäktige - entledigar LiseLott Karlsson (S) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 februari 2010 och - utser Fredrik Axelsson (S), Ängsvägen 29, Kungsör, som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 februari 2010 och resterande mandatperiod. Den entledigade, den valda, lönekontoret, vaktmästeriet, matrikeln, barn- och utbildningsnämnden, akten

24 Kommunfullmäktige Avsägelse och fyllnadsval ersättare i tekniska nämnden (KS 2006/224) B Karlsson (S) har skriftligt avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i tekniska nämnden. sunderlag Skrivelse från Bo Karlsson Kommunfullmäktige - entledigar Bo Karlsson (S) från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden från och med den 1 februari 2010 och - utser Tonny Fernerud (S), Alngatan 16, Kungsör, som ny ersättare i tekniska nämnden från och med den 1 februari 2010 och resterande mandatperiod. Den entledigade, den valda, lönekontoret, vaktmästeriet, matrikeln, tekniska nämnden, akten

25 Kommunfullmäktige Återuppbyggnad av nedbrunnen byggnad vid Lockmora gård (KS 2010/27) En av byggnaderna vid Lockmora gård den med bastu och duschutrymmen brann ned den 12 januari Försäkringsbolaget önskar nu besked om kommunen avser bygga upp byggnaden igen. En värdeminskning om ca kronor kan beräknas. Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att meddela försäkringsbolaget att kommunen har för avsikt att återuppbygga den nedbrunna byggnaden vid Lockmora gård. Försäkringsbolaget, ekonomikontoret, tekniska förvaltningen, akten

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (14) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 22 februari, 2010, klockan 18.30-19.15 ande Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta Johansson, (S), Lennart Pettersson

Läs mer

Siewert Carlsson (C), Johan Sjögren (M) och Birgit Ohlsson (FP)

Siewert Carlsson (C), Johan Sjögren (M) och Birgit Ohlsson (FP) Kommunfullmäktige 1 (15) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 14 april 2014, klockan 18.30-20.15, ajournering 19.50-20.00 ande Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Marie Norin Junttila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (12) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 19 december 2011, klockan 18.30-19.30. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för

Läs mer

Dan Stigenberg (S), Siewert Carlsson (C) och Birgit Ohlsson (FP).

Dan Stigenberg (S), Siewert Carlsson (C) och Birgit Ohlsson (FP). Kommunfullmäktige 1 (18) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 9 december 2013, klockan 18.30-19.10. ande Tjänstgörande ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Marie Norin Junttila

Läs mer

Dan Stigenberg (S), Birgit Ohlsson (FP) och Jenny Andersson (KD)

Dan Stigenberg (S), Birgit Ohlsson (FP) och Jenny Andersson (KD) Kommunfullmäktige 1 (19) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 11 november 2013, klockan 18.30-19.50. ande Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Görel Nilsson (S), Mikael Petersson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (13) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 11 mars 2013, klockan 18.30-19.20. ande Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Marie Norin Junttila (S), Görel Nilsson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (13) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 12 mars 2012, klockan 18.30-18.50. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för justerare

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M) Kommunchefen Tommy Jansson och kommunsekreterare Eva Kristina Andersson.

Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M) Kommunchefen Tommy Jansson och kommunsekreterare Eva Kristina Andersson. Kommunstyrelsen 1 (5) Plats och tid Centrumgården, Karlavägen 1, Kungsör, måndagen den 26 oktober 2009, klockan 17.00-17.45. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Miljöstrateg Theres Andersson 61 och nämndsekreterare Helena Björnberg

Miljöstrateg Theres Andersson 61 och nämndsekreterare Helena Björnberg Kommunfullmäktige 1 (17) Plats och tid Ulvesundsgymnasiet, aulan, måndagen den 15 juni 2009, klockan 18.30-20.05 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (16) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 6 februari 2012, klockan 18.30-19.30. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för justerare

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

... Margareta Karlsson 1-5 Gunilla A. Aurusell BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum när anslag tas ner

... Margareta Karlsson 1-5 Gunilla A. Aurusell BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum när anslag tas ner Kommunfullmäktige 1 (14) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 18.30-19.20. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för justerare

Läs mer

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M)

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hellquistsalen, måndagen den 7 juni 2010, klockan 16.00-17.40. ande AnneMarie Andersson (C) ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (22) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 10 mars 2014, klockan 18.30-20.45. Ajournering 20.20-20.25 ande Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Marie Norin Junttila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (17) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 29 augusti 2011, klockan 18.30-19.05. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Marie Norin Junttila (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. 16:00, ajournering klockan 14:55-15:10.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. 16:00, ajournering klockan 14:55-15:10. Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 4 november 2014, klockan 13.30-16:00, ajournering klockan 14:55-15:10. ande Tjänstgörande ersättare Görel Nilsson (S) ordförande,

Läs mer

Görel Nilsson (S), Petter Westlund (C), Margareta Karlsson (M), Carina Sjölund (M) och Ingrid Gummeson (KD).

Görel Nilsson (S), Petter Westlund (C), Margareta Karlsson (M), Carina Sjölund (M) och Ingrid Gummeson (KD). Kommunstyrelsen 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 16 juni 2014, klockan 16.00-17.10. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Marie Norin Junttila (S), Dan Stigenberg (S),

Läs mer

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8 Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Kommunchefens tjänsteskrivelse; Investering förstudie för nytt äldreboende 2012-12-03

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 1 (36) Plats och tid Kommunhuset, Hellquistsalen, måndagen den 11 januari 2010, klockan 16.00-17.25. ande Per Strengbom (S), Sergio Estrada (V), AnneMarie Andersson (C), Monica Wastelius

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 2 januari 2015, klockan 13:30-14.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 20 augusti 2014, klockan 16.00 17.25 ande Taito Arkkukangas (S), Maija Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius (S),

Läs mer

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.05-11.20 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S) ordförande Linda Svahn (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Carina Sjölund (M), Rebecka Burlind (FP), Ingrid Gummeson (KD)

Carina Sjölund (M), Rebecka Burlind (FP), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 11juni 2013, klockan 16.00-17.35 ande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius (S), Margareta

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Andersson (C), Lina Ekdahl (MP), Sergio Estrada (V), Stellan Lund (M), Niklas Magnusson (M), Staffan Norgren (M) och Hendrik Mayer (FP).

Andersson (C), Lina Ekdahl (MP), Sergio Estrada (V), Stellan Lund (M), Niklas Magnusson (M), Staffan Norgren (M) och Hendrik Mayer (FP). Kommunstyrelsen 1 (24) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 17 december 2012, klockan 16.00-19.45, ajournering 17.45-18.40. ande Per Strengbom (S), ordförande, Marie Norin Junttila (S),

Läs mer

Marie Junttila (S), Tauno Arbelius (S), Malin Eriksson (C) Hans Landerholm (S), Stellan Lund (M), Aado Mets (M)

Marie Junttila (S), Tauno Arbelius (S), Malin Eriksson (C) Hans Landerholm (S), Stellan Lund (M), Aado Mets (M) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 16 juni 2010, klockan 16.00 17.50 Beslutande Elisabeth Persson (S), Mikael Peterson (S), Ingrid D. Andersson (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (15) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 25 november 2009, klockan 16.30 18.30 ande Tjänstgörande ersättare Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje

Läs mer

Kommunchefen Tommy Jansson och kommunsekreterare Eva Kristina Andersson

Kommunchefen Tommy Jansson och kommunsekreterare Eva Kristina Andersson Kommunstyrelsen 1 (19) Plats och tid Kommunhuset, Hellquistsalen, måndagen den 30 november 2009, klockan 16.00-17.30. ande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 17 augusti 2016, klockan 16.00-18.25 ande Monica Lindgren (S), Mikael Peterson (S) ordförande, Gunilla Wolinder

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (19) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 28 mars 2011, klockan 18.30-19.45 ande Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Marie Norin Junttila (S), Görel Nilsson (S),

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 11 februari 2009, klockan 16.00 18.50 Beslutande Elisabeth Persson (s), Mikael Peterson (s), Camilla Dahl (s), Ingrid D. Andersson

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Tauno Arbelius (S), Malin Eriksson (C), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP), Aado Mets (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tauno Arbelius (S), Malin Eriksson (C), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP), Aado Mets (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 27 april 2011, klockan 16.00-17.50 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Elisabeth Persson (S), Margareta Barkselius

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Expectrum, Västerås, onsdagen den 18 februari 2015, klockan 16.15 17.00 ande Monica Lindgren (S), Therese Pihl (S), Mikael Peterson (S), Gunilla Wolinder

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15 Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 10 december 2014, klockan 16.00 18.45. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15 ande Monica Lindgren (S), Mikael

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Annika Westling (V), Lars Granth (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Annika Westling (V), Lars Granth (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 11 december 2013, klockan 16.00 17.30 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Annika Westling (V), Lars

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige , 24. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll , 13

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige , 24. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll , 13 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2016-02-08, 24 Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-25, 13 Minnesanteckningar från styrgruppen förstudie äldreboende Kommunchefens tjänsteskrivelse

Läs mer

Socialnämnden. februari 2013, klockan 13:30 16.10 (ajournering 15:00-15:15)

Socialnämnden. februari 2013, klockan 13:30 16.10 (ajournering 15:00-15:15) Socialnämnden 1(13) Plats och tid Öppet sammanträde, Servicehuset Misteln, Restaurang Misteln, Kungsör, tisdagen den 26 februari 2013, klockan 13:30 16.10 (ajournering 15:00-15:15) ande Görel Nilsson (S)

Läs mer

Socialnämnden. Kommunhuset, Kungsör, tisdagen 2014-02-04, klockan 13:30 15:30 (ajounering14:30-14:45)

Socialnämnden. Kommunhuset, Kungsör, tisdagen 2014-02-04, klockan 13:30 15:30 (ajounering14:30-14:45) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Kungsör, tisdagen 2014-02-04, klockan 13:30 15:30 (ajounering14:30-14:45) ande Tjänstgörande ersättare Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Susanna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (7) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 29 september 2010, klockan 16.00 17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Elisabeth Persson (S), Mikael Peterson

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S)

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S) Kommunstyrelsen 2015-05-18 1(5) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, Skoghall, kl 17:30 18.05 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (10) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 25 januari 2017, klockan 16.00 18.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S), Mikael Peterson (S)

Läs mer

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall Barn- och utbildningsnämnden 1 (7) Plats och tid ande Verksamhetsbesök på Kinnekulle förskola, klockan 16.00. Sammanträdet fortsatte sedan i Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 22 april 2015, mötet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (7) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 26 augusti 2009, klockan 16.00 18.40 Beslutande Elisabeth Persson (S), Mikael Peterson (S) 32, Camilla Dahl (S),

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 11 november 2009, klockan 16.00 17.50 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Elisabeth Persson (S), Mikael Peterson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Socialnämnden. (V), Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren

Socialnämnden. (V), Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren Socialnämnden 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 19 juni 2012, klockan 13.30 16.10 ajournering klockan 14.45-15.00 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Marie-Louise Bäckman (KD)

Marie-Louise Bäckman (KD) 2016-10-19 1 (6) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 19 oktober 2016, kl 16.30-18.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Jasminka Custovic (S) och Niklas Magnusson (M)

Jasminka Custovic (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (17) Plats och tid ande Kommunhuset, Hellquistsalen, tisdagen den 14 april 2009, klockan 16.00-17.25, ajournering 16.50-16.55. Per Strengbom (S), ordförande, Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2013-05-15 61 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-05-15 kl 18.00-20.20 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsberg, vice ordförande, Norabostäder AB, Nora

Läs mer