SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige"

Transkript

1 Kommunfullmäktige 1 (13) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 12 mars 2012, klockan ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för justerare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Marie Norin Junttila (S), Görel Nilsson (S), Gunilla A Aurusell (S), Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Johansson, (S), Elisabeth Persson (S), Rolf Lindgren (S), Elisabeth Laestander (S), Sergio Estrada (V), Christer Henriksson (V), AnneMarie Andersson (C), Börje Andersson (C), Monica Wastelius (C), Stellan Lund (M), Margareta Karlsson (M), Niklas Magnusson (M), Doris Hammarstedt (M), Hans Carlsson (M), Maivor Norgren (M), Aado Mets (M), Hans Wettergren (M), Bo Jensen (FP), Camilla Eriksson (FP), Gunilla Wolinder (FP), Hendrik Mayer (FP), Olof Lindberg (FP), Eva-Carin Sandbom (FP), Tomas Eriksson (FP) och Mona Stavholt (KD). Susanna Karlsson (S), Dan Stigenberg (S), Eva Larspers (MP), Gunnar Karlsson (C) och Kurt Karlsson (M). Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S), Barbro Jansson (S), Margareta Barkselius (C), och Birgit Ohlsson (FP). Kanslichef Eva Kristina Andersson Margareta Johansson och Olof Lindberg Monica Wastelius och Doris Hammarstedt Justeringens plats och tid Sekretariatet , klockan Underskrifter Sekreterare Ordförande... Paragrafer Eva Kristina Andersson... Rigmor Åkesson Justerande... Margareta Johansson Olof Lindberg BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige , Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats av protokollet Sekretariatet Datum för anslags nedtagande Underskrift...

2 ÄRENDEFÖRTECKNING Kommunfullmäktige Protokoll Meddelande revisionsrapport om målstyrning 14 Allmänhetens frågestund 15 Svar på motion planläggning för verksamhetsområden utmed E18, E20, riksväg 56 och länsväg 250 förtydligad version 16 Svar på motion flytta biblioteket till skolan och använd lokalerna till annat 17 Elevdatorer i egen regi avrapportering av uppdrag 18 Glesare utbyte av datorer och mobiltelefoner avrapportering av uppdrag 19 Avgift för bårhusplatser 20 Avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län från och med den 1 januari Avsägelse och fyllnadsval ersättare i barn- och utbildningsnämnden 22 Avsägelse och fyllnadsval ledamot i Västra Mälardalens Myndighetsförbund 23 Avsägelse och fyllnadsval ersättare i socialnämnden

3 Kommunfullmäktige Meddelande revisionsrapport om målstyrning Revisorerna har lämnat en revisionsrapport från sin granskning av målstyrningen. Rapporten finns att få på sekretariatet för den som så önskar. Kommunstyrelsen kommer att lämna ett svar på revisionsrapporten. Dnr KS 2012/53 Akten

4 Kommunfullmäktige Allmänhetens frågestund (KS 2012/1) En företrädare för Lärarförbundet har lämnat in en fråga till allmänhetens frågestund kring löner för lärare. Ordföranden informerar om att kommunens regler inte tillåter frågor som rör förhållandet mellan anställda och arbetsgivare under punkten allmänhetens frågestund. Ingen annan fråga finns fråga från allmänheten, varför kommunfullmäktiges sammanträde börjar omedelbart. Akten

5 Kommunfullmäktige Svar på motion planläggning för verksamhetsområden utmed E18, E20, riksväg 56 och länsväg 250 förtydligad version (KS 2011/186) Stellan Lund (M) föreslår i en motion att kommunen utarbetar översiktsplaner för lämpliga områden utmed E18, E20, riksväg 56 och länsväg 250 för verksamhetsområden och att planläggningen också kommer fram till vilken typ av verksamhet som kan bedrivas på marken. Motionen är ett förtydligande av tidigare ställd motion i samma ämne. Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Motion från Stellan Lund Kommunfullmäktiges protokoll , 187 Kommunstyrelsens protokoll , 24 Kommunfullmäktige förklara motionen besvarad med hänvisning till att arbetet med den nya översiktsplanen, som nu påbörjas, kommer att ta upp bl.a. verksamhetsområden. Motionären, akten

6 Kommunfullmäktige Svar på motion flytta biblioteket till skolan och använd lokalerna till annat (KS 2011/187) Stellan Lund (M) föreslår i en motion att man i planläggningen av ny skola även planlägger ett bibliotek för både skolan och kommuninvånarna samt att kommunstyrelsen och tekniska nämnden utreder möjliga användningsområden för det gamla biblioteket. Motionären pekar på möjligheten att använda nuvarande bibliotek till fullmäktigesal/hörsal samt för utställningar och föredrag. Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Motion från Stellan Lund Kommunfullmäktiges protokoll , 188 Kommunstyrelsens protokoll , 25 Kommunfullmäktige avslår motionen om flytt av biblioteket till skolan och användning av lokalerna till annat. Motionären, akten

7 Kommunfullmäktige Elevdatorer i egen regi avrapportering av uppdrag (KS 2012/47) Kommunchefen har i uppdrag att utreda elevdatorer i egen regi. Uppdraget gavs i samband med budgetbeslutet i november Kommunstyrelsens förvaltning redogör i tjänsteskrivelse för de tre alternativ som presenterats av IT-enheten i Västra Mälardalens Kommunalförbund och förordar alternativ två. Tre alternativa förslag för att minska kostnaden för elevdatorer; 1. IT-enheten fortsätter sköta driften men datormodellerna blir enklare och billigare, avskrivningstiden ökas till fem år, e-post och antispam-program plockas bort för elever. Beräknad kostnadsminskning: ca kronor från år Förutom det som framgår av alternativet ovan även minskad service på plats i Kungsör för samtliga i kommunen. Helpdesk och systemsupport påverkas dock inte. Beräknad kostnadsminskning: ca kronor 3. Skolan fullt ut sköter driften av elevdatorer, alla Microsoftlicenser tas bort och programvaror typ OpenOffice införs istället, all support till elevdatorer upphör, alla elevdatorer köps in och administreras av skolan. Beräknad kostnadsminskning: kronor. För samtliga tre alternativ ingår att IT-enheten förhandlat med Köpings KabelTV om kostnaden för kommunikationer i Kungsör, vilket resulterat i att kostnaden sänks med kronor per år med början Kommunfullmäktiges protokoll , 215 (uppdraget) Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 26 Kommunfullmäktige godkänner att besparingarna för elevdatorer genomförs enligt alternativ två, dvs. - IT-enheten fortsätter sköta driften av elevdatorer - datormodellerna för elever blir enklare och billigare - avskrivningstiden för elevdatorer ökas till fem år Västra Mälardalens Kommunalförbund, barn- och utbildningsnämnden, ekonomikontoret, akten

8 Kommunfullmäktige e-post och antispam-program plockas bort för elever - försämrad på-plats-service i Kungsör där alla i kommunen får sämre service (ej försämring av tjänster via Helpdesk och systemsupport) och barn- och utbildningsnämnden får tillgodoräkna en ekonomiska effekten - sänkt kostnad för kommunikation Kommunfullmäktige förklarar utredningsuppdraget slutfört. Västra Mälardalens Kommunalförbund, barn- och utbildningsnämnden, ekonomikontoret, akten

9 Kommunfullmäktige Glesare utbyte av datorer och mobiltelefoner avrapportering av uppdrag (KS 2012/48) Kommunchefen har i uppdrag att utreda glesare utbyte av datorer och mobiltelefoner. Uppdraget gavs i samband med budgetbeslutet i november Kommunstyrelsens förvaltning redogör i tjänsteskrivelse för nuläget och föreslår att avskrivningstiden för datorer ökas till fem år. Det finns ingen policy för hur ofta mobiltelefoner får bytas och inte heller vilka som ska ha mobiltelefoner. Telefonerna är mer eller mindre en förbrukningsvara. Inget förslag lämnas. Datorerna byts idag vart fjärde år. Förvaltningen bedömer att det ekonomiska argumentet för utökad livslängd för administrativa datorer inte är så starkt, men att det också finns en miljömässig aspekt. Förvaltningen föreslår att avskrivningstiden för administrativa datorer utökas till fem år med början från de datorer som ska bytas ut under år Kommunfullmäktiges protokoll , 215 (uppdraget) Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 27 Kommunfullmäktige finner inte skäl att införa policy för hur ofta mobiltelefoner får bytas. Avskrivningstiden för administrativa datorer utökas från fyra till fem år med början från de datorer som ska bytas ut under år Kommunfullmäktige förklarar utredningsuppdraget slutfört. Västra Mälardalens Kommunalförbund, ekonomikontoret, akten

10 Kommunfullmäktige Avgift för bårhusplatser (KS 2012/38) Kommunen har ett transport- och förvaringsansvar för alla personer som avlider på Misteln, Tallåsgården, Södergården och i LSSbostäder i enlighet med 2c Hälso- och sjukvårdslagen. Landstinget Västmanland har från och med den 1 januari 2012 begärt ersättning för att tillhandahålla bårhusplatser. Ett avtal har därför upprättats mellan kommunen och landstinget. Bestämmelser om vårdavgifter i 26 Hälso- och sjukvårdslagen medger att kommuner får ta ut avgifter i samband med omhändertagande av avlidna. Socialnämnden föreslår att en avgift införs för bårhusplatser. Avgiften ingår inte i den kommunala maxtaxan för äldreomsorg utan dödsboet ska betala avgiften. Socialnämndens protokoll , 3 jämte tjänsteskrivelse Avtal om bårhusplatser mellan Landstinget Västmanland och Kungsörs kommun Kommunstyrelsens protokoll , 28 Kommunfullmäktige inför en avgift för bårhusplats med kronor från och med den 1 april Avgiftens storlek uppräknas årligen med tre procent. Avgiften debiteras dödsboet. Socialnämnden, ekonomikontoret, akten

11 Kommunfullmäktige Avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län från och med den 1 januari 2012 (KS 2011/22) Landstinget och kommunerna har beslutat bilda en kollektivtrafikmyndighet i Västmanland. Nästa steg i processen är att teckna avtal om kollektivtrafik i länet mellan landstinget och kommunerna. Västmanlands Kommuner och Landsting har tagit fram ett förslag till avtal och rekommenderar respektive huvudman att godkänna och underteckna avtalet. Avtalet kommer att löpa parallellt med det befintliga s.k. konsortialavtalet till dess att bolagsfrågorna knutna till koncernen Västmanlands Lokaltrafik AB är färdigställt. När bolaget Västmanlands Lokaltrafik AB övergått i landstingets ägo ska konsortialavtalet upphöra att gälla. Västmanlands Kommuner och Landstings styrelses protokoll jämte förslag till avtal. Kommunstyrelsens protokoll , 29 Kommunfullmäktige godkänner Avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län från och med den 1 januari 2012 mellan kommunerna i Västmanlands län och Landstinget Västmanland. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna avtalet. Godkänt avtal redovisas som KS-handling nr 5/2012. När bolaget Västmanlands Lokaltrafik AB övergått i landstingets ägo ska nuvarande konsortialavtal upphöra att gälla. Västmanlands Kommuner och Landsting, akten

12 Kommunfullmäktige Avsägelse och fyllnadsval ersättare i barnoch utbildningsnämnden (KS 2010/240) Aado Mets (M) önskar bli befriad från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Aado Mets skrivelse inkommen Kommunfullmäktige - entledigar Aado Mets (M) från uppdraget som ersättare i barnoch utbildningsnämnden från och med den 1 april 2012 och - utser Carina Sjölund (M), Granö 152, Köping, till ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 april 2012 och resterande mandatperiod. Den entledigade, den valda, barn- och utbildningsnämnden, lönekontoret, vaktmästeriet, matrikeln, akten

13 Kommunfullmäktige Avsägelse och fyllnadsval ledamot i Västra Mälardalens Myndighetsförbund (KS 2010/266) Johan Sjögren (M) önskar bli befriad från uppdraget som ledamot i Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Johan Sjögrens skrivelse inkommen Kommunfullmäktige - entledigar Johan Sjögren (M) från uppdraget som ledamot i Västra Mälardalens Myndighetsförbund från och med den 1 april 2012 och - utser Aado Mets (M), Ekagatan 10, Kungsör, till ledamot i Västra Mälardalens Myndighetsförbund från och med den 1 april 2012 och resterande mandatperiod. Den entledigade, den valda, Västra Mälardalens Myndighetsförbund, lönekontoret, vaktmästeriet, matrikeln, akten

14 Kommunfullmäktige Avsägelse och fyllnadsval ersättare i socialnämnden (KS 2010/242) Kent Vig (V) önskar bli befriad från uppdraget som ersättare i socialnämnden. Kent Vigs skrivelse Kommunfullmäktige entledigar Kent Vig (V) från uppdraget som ersättare i socialnämnden från och med den 1 april Till ny ersättare i socialnämnden utses Ewa Fagerström (V), Betesgatan 18, Kungsör, från och med den 1 april 2012 och resten av mandatperioden. Den entledigade, den valda, socialnämnden, lönekontoret, vaktmästeriet, matrikeln, akten

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (17) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 29 augusti 2011, klockan 18.30-19.05. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Marie Norin Junttila (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (24) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 25 januari 2010, klockan 18.30-20.20. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

Björskogsskolan, Valskog, klockan 16.00, onsdagen den 20 maj 2015, mötet avslutades klockan 18.30. Ajournering klockan 17.35-17.45.

Björskogsskolan, Valskog, klockan 16.00, onsdagen den 20 maj 2015, mötet avslutades klockan 18.30. Ajournering klockan 17.35-17.45. Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Beslutande Björskogsskolan, Valskog, klockan 16.00, onsdagen den 20 maj 2015, mötet avslutades klockan 18.30. Ajournering klockan 17.35-17.45. Monica Lindgren

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21 2008-10-29 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-21.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

PROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum: 2011-04-18

PROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum: 2011-04-18 1(18) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:00 21:00 Närvarande ledamöter: Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) Mikael Berglund (M) Isabell Korn (M) Kajsa Nilsson (M) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-05-16 1. Svenljungasalen kommunhuset Svenljunga kl. 18.00 19.00

Kommunfullmäktige 2011-05-16 1. Svenljungasalen kommunhuset Svenljunga kl. 18.00 19.00 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2011-05-16 1 Plats och tid Svenljungasalen kommunhuset Svenljunga kl. 18.00 19.00 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Ida Josefsson, kommunsekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef,

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef, HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 23 april 2009 kl 18.00-21.40 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson,

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28 1(20)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28 1(20) Nr 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28 1(20) Tid och plats Onsdagen den 28 januari 2015, klockan 13.00 17.30, i Bolstadsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson, ordf. (S) Andreas Jonsson

Läs mer

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00.

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00. Plats och tid Lindesberg Arena, Aktiviteten, kl. 17.00-19.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Marita Haraldsson (MP) ej tjänstgörande 94-97 tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

Björn Mårtensson (S) och Harald Noréus (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-09

Björn Mårtensson (S) och Harald Noréus (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-09 Plats och tid Ljusdalssalen, 18:00-22:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Kommunchef Nicklas Bremefors, 36 Revisor Harry Persson, 37 Framtidsagenterna Kajsa Aune och Tobias Wallin, 38 Administrativ

Läs mer

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24 1(28) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 22:00 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-01-09. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 januari 2011, klockan 13.00 16.00

Kommunstyrelsen 2012-01-09. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunstyrelsen 2012-01-09 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Britt-Inger Fröberg (S), ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-03-28 43

Kommunfullmäktige 2011-03-28 43 Kommunfullmäktige 2011-03-28 43 Plats och tid Kommunhuset, måndag 28 mars 2011, kl. 18.00 20.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte

Läs mer