OCEANHAMNEN, HELSINGBORGS STAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OCEANHAMNEN, HELSINGBORGS STAD"

Transkript

1 DEL AV GAMLA STADEN 1:1 M FL OCEANHAMNEN, HELSINGBORGS STAD Program, Samrådsförslag, mars 2012 Visionsbild år /2011

2 2 MEDVERKANDE Programmet för Oceanhamnen har tagits fram av: Karin Kasimir (projektledare för programmet, huvudförfattare), SBF Johanna Verbaan (bilder, layout), SBF Malin Rizell (projektledare för projekt Oceanhamnen, underlag konsekvenser), SBF Kristoffer Nilsson (struktur), SBF Projektarbetsgrupp/referensgrupp: Asterios Tolikas, SBF Cecilia Johansson, MEX, SLF Linda Bermin, SBF Konrad Ek, SBF Clara Lundqvist, SBF Elisabeth Lindkvist, SBF Martin Wester, SBF Eva Werner, SBF Torgny Johansson, SBF Jessica Segerlund, SBF Jessica Engvall, SLF Jens Gille, MF Bodil Falke, SBF Helena Taps, SBF H+ projektledningsgrupp styrgrupp för programmet Anders Landsbo, SLF, projektledare H+ Sofia Öreberg (chef strategisk planering, SBF), stadsutvecklingsansvarig H+ Ole Andersson (chef stadsmiljö, SBF), ansvarig investering och offentliga rummet H+ Cecilia Johansson (exploateringsingenjör, SLF), exploateringsansvarig H+ Jessica Engvall (strategisk kommunikatör, SLF), kommunikationsansvarig H+ Björn Bensdorp-Redestam, planchef, SBF Malin Rizell, SBF, samexistens H+ Torgny Johansson, SBF, ansvarig tidiga skeden H+ Illustrationer: (där inget annat anges) Johanna Verbaan, SBF Shraddha Kapri, SBF Layout: Johanna Verbaan, SBF Strukturen har tagits fram och bearbetats av stadsbyggnadsförvaltningen, med idébidrag från workshops med olika teman; Schönherr/Adept arkitekter workshop havsbad Transform/Tom Nielsen workshop offentliga rum Via Trafik/Tyréns workshop mobilitet Omslagsbild: Visionsbild 2035

3 3 PROGRAMSAMRÅD Programmet för Oceanhamnen innehåller ett förslag till en ny, vattennära stadsdel i centrala Helsingborg. I programmet redovisas en vision för hur området ska utvecklas, ett förslag till hur innehållet i visionen ska åstadkommas och en beskrivning av konsekvenserna av att genomföra idéerna. Programmet är på samråd under andra halvan av mars och april 2012, då remissinstanser, såväl som sakägare, allmänhet och organisationer har möjlighet att framföra sina synpunkter på förslaget. Efter samrådstidens slut kommer inkomna synpunkter och remissvar att sammanställas i en rapport från programsamrådet och eventuellt ge anledning till justeringar av programmet. Det reviderade programmet, tillsammans med samrådsredogörelsen, kommer sedan att läggas fram för Stadsbyggnadsnämnden för godkännande eller beslut om inriktning av det fortsatta planarbetet. Under samrådstiden hålls programmet tillgängligt i Stadsbyggnadshusets foajé. Vid två tillfällen hålls också öppet hus i Stadsbiblioteket, den 27 och 28 mars Vidare information om öppettider och tider för presentationer av programmet finns på KONTAKTUPPGIFTER Har du frågor kring programmet för Oceanhamnen, planprocessen eller projektet Oceanhamnen är du välkommen att kontakta; Karin Kasimir, planarkitekt Malin Rizell, delprojektledare Cecilia Johansson, exploateringsansvarig Samrådet pågår från den 21 mars till den 27 april Skriftliga synpunkter skickas senast den 27 april till: Stadsbyggnadsnämnden Helsingborg Ange diarienummer 1445/2011. Besöksadress; Stadsbyggnadshuset, Järnvägsgatan 22, Helsingborg Planprocessen och programfasen: ÖP 2010 u FÖP H+ u Program w Detaljplan w Bygglov antagen maj 2010 antagen nov 2011 Stadsbyggnadsförvaltningen q Programsamråd q Godkänt program s Plansamråd s Granskning s Antagande s Laga kraft Björn Bensdorp Redestam Planchef Karin Kasimir Planarkitekt

4 4 INNEHÅLL Medverkande Programsamråd Kontaktuppgifter 1. INTRODUKTION... 5 Stadsutvecklingsprojektet H+...6 Programarbetet... 8 Planeringsförutsättningar i korthet PROGRAMFÖRSLAG...15 Vision Struktur Funktioner Karaktärer och kvaliteter FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KONSEKVENSER...61 Tidigare ställningstaganden Stadsbild, Bebyggelse och kulturmiljö Fastighetsindelning...67 Offentlig och kommersiell service...68 Rekreation...69 Trafik...70 Verksamheter omgivningspåverkan Ljudmiljö Vatten Teknisk försörjning Luftkvalitet Lokalklimat Geotekniska förhållanden och markföroreningar Bedömning av miljöpåverkan Sociala förhållanden...87 Ekonomi PROCESSEN Planprocessen...90 Fortsatta utredningar Parallella projekt SAMMANFATTNING Referenser...94

5 1. INTRODUKTION 5

6 6 / Introduktion/ Oceanhamnen STADSUTVECKLINGSPROJEKTET H+ Fem identiteter om H+ området ska formas r. Dels efter den överför bebyggelsen inom ls efter områdesspecifika Oceanhamnen är en del i stadsutvecklingsprojektet H+, vilket har vuxit fram under de senaste tio åren och bygger på ett flertal visionära idéer och studier om områdets potential och utmaningar. Visionen om H+ handlar om den toleranta staden en dynamisk plats där morgondagens Öresundsbor vill arbeta, bo, studera och tillbringa sin lediga tid. Södra Helsingborg ska vara en internationell och mångsidig plats där människor möts, idéer testas och upplevelser skapas. Miljöerna inom H+ ska frigöra lust och kreativitet och området ska vara en plats att längta tillbaka till. I visionen för H+ beskrivs fem ledstjärnor som syftar till att ge stöd i förverkligandet av visionen; entiteter H+ är lättillgängligt och nära goda kommunikationer inom området och till omkringliggande stadsdelar gör det lätt att förflytta sig, framför allt till fots och på cykel. Med funktionsblandning följer närhet till en mängd olika verksamheter och aktiviteter. H+ är en mosaik en blandning av olika funktioner och mötesplatser, en variation av bostäder och verksamheter och ett brett utbud av kultur och service ger en dynamisk och attraktiv plats. H+ är bra för hälsa och miljö en effektiv användning av naturresurser och grönska, användning av ny teknik och produktion av förnybar energi, hantering av stigande havsnivåer och en utformning utifrån gå- Inom H+ området ska fem delområden utvecklas: Nedan följer en presentation av varje delområdes ende, cyklister och kollektivtrafik ingår i ett helhetsgrepp Söder kring Universitetsområdet, miljöfrågorna. skisser. Södra hamnen Oceanpiren, karaktär och tänkta komponenter. Presentationen Södra hamnen Knutpunkten, illustreras med collage, ord, diagram och spräng Husarområdet och Gåsebäck. Materialet ska ses som utgångspunkter, inspiration H+ är Den experimentellt generella principen är att respektive delområde en och intentioner tillåtande för det vidare arbetet och med att öppen attityd ger plats för det oväntade, där delaktighet och struktur. Inom varje kvarter ska mångfald ska koppla på och stödja stadens över gripande utveckla varje delområde. representeras i program, höjd och uttryck. I det fortsatta arbetet med de olika delområdena Bebyggelsen ska utvecklas ur södra Helsingborgs kommer kvalitetsprogram att tas fram för att lokala befintliga initiativ variationsrika stadsväv stimuleras. och historia. utveckla och säkerställa kvartersstorlekar, bebyggelse och publika rum. H+ är Särskild gränsöverskridande vikt ska läggas på att ge förutsättningar samverkan ett tvärsektoriellförhållandena bland och annat gränsöverskridande genom att det skapas samarbete, där alla för ett gott mikroklimat inom hela området. Det kräver särskilda studier och anpassningar till vind klimatskyddade publika rum. Som tidigare nämnts parter ska tar stadsplanens ansvar många små gröna för rum resultatet bidra till ger en positiv stadsutveckling. ett komfortabelt mikroklimat. H+ projektet är en del i utvecklingen av centrala Helsingborg till en tät och attraktiv innerstad. Stora delar av H+ området karaktäriseras idag av hamnindustri och storskalig infrastruktur, men inom området finns också viktiga målpunkter som Knutpunkten och Campus Helsingborg. Med H+ projektet inleds en omvandlingsprocess från industriområde till en blandstad med bostäder, handel, kontor och service. Inom H+ området möjliggörs för bostäder, vilket innebär nya invånare i Helsingborg, nya företag, ett utbyggt Campus och attraktiva publika rum och mötesplatser. En utmaning är att skapa en mer integrerad stad och inom H+ området åstadkomma kvaliteter i de offentliga rummen som idag saknas i de södra delarna av Helsingborg. De sammanhållande strukturerna inom området utgörs av en blågrön förbindelse mellan Jordbodalen och Öresund, där en sammanhängande kajpromenad kring det centrala hamninloppet tar vid. Ett nätverk av stråk och stadsrum kopplar samman området med Söder och centrala Helsingborg och kopplingar till alla angränsande områden uppnås bland annat genom kollektivtrafikförbindelser. 2 Upplevelsen Fem identiteter Södra hamnen Oceanpiren Öresund, exklusivitet och intimitet Södra hamnen Knutpunkten Centralitet, intensitet och rörelse Söder Universitetsområdet Vetenskap, utveckling och internationalitet Gåsebäck Kreativitet, experimentellt och transformation Husarområdet Modernt familjeliv, vardagsliv och hälsa > H+ området i Helsingborg, markerat med grönt. Oceanhamnen ligger i norra delen av området. > Bild från H+ Manualen. H+ området är indelat i fem delområden med sinsemellan olika identiteter. Varje delområde knyts till angränsande stadsdelar.

7 7 En viktig del i H+ projektet är att lägga järnvägen i en tunnel mellan Knutpunkten och Gåsebäck. Södertunneln, som tillsammans med en omdaning av Malmöleden/Järnvägsgatan på sikt avser överbrygga barriärerna mellan Söder och H+ området har dock senarelagts, jämfört med de ursprungliga planerna, vilket försvårar möjligheterna att koppla samman områdena. Ett flertal högkvalitativa kopplingar mellan H+ området och centrala staden måste åstadkommas innan Södertunneln byggs, för att möjliggöra en positiv stadsutveckling. Imagine Helsingborg Manualen och FÖP H+ Efter att ha format en stark vision med hjälp av en projekttävling Imagine Helsingborg som genomfördes under 2008, har ett tydligt ramverk skapats med två kompletterande dokument, dels Imagine Helsingborg Manualen, dels en fördjupning av översiktsplanen, FÖP H+, som grund för stadsutvecklingsprojektet H+. Fördjupningen av översiktsplanen, FÖP H+, har antagits av kommunfullmäktige den 23 november FÖP H+ utgör den formella delen av det ramverk som ställts upp och ersätter den kommuntäckande översiktsplanen inom den geografiska avgränsning som FÖP H+ behandlar. I fördjupningen föreslås en markanvändning och en övergripande bebyggelsestruktur för hur södra Helsingborg kan utvecklas på lång sikt, i samexistens med hamnverksamheten. Projekttävlingen Imagine Helsingborg ledde fram till ett förhållnings- och arbetssätt som präglar projektet och som finns redovisat i Imagine Helsingborg Manualen. Manualen illustrerar intentionerna i FÖP H+ och utvecklar dem för att vägleda och inspirera fortsatta processer inom H+ området, samtidigt som den är ett verktyg för kontinuerlig avstämning av bearbetade förslag för området. Strategiska publika platser Publik vattenfront Blågrönt stråk Kulturaxel Tvärkopplingar > Strukturplan över hela H+ området, från Imagine Helsingborg Manualen.

8 8 /Introduktion/ Oceanhamnen PROGRAMARBETET Bakgrund Ansökan om planändring har inkommit från Markoch exploateringsavdelningen i Helsingborgs stad den 2 september Programarbetet bygger på en process där flera workshops, bland annat kring struktur och offentliga rum, mobilitet, mikroklimat, havsbad och grönska har bidragit till förslagets struktur. Programarbetet har drivits av Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg, i samarbete med Mark- och exploateringsavdelningen och andra berörda kommunala förvaltningar. En styrgrupp för programmet, bestående av representanter från berörda avdelningar inom Stadsbyggnadsförvaltningen, Mark- och exploateringsavdelningen och H+ kontoret, har följt arbetet. Syfte Syftet med planändringen är att inom Oceanhamnen möjliggöra för utbyggnad av blandad stadsbebyggelse, inklusive offentlig service, med tyngdpunkt på bostäder, samt att pröva möjligheten att lokalisera större publika eller kommersiella verksamheter, såsom kontors-, upplevelse- eller kulturanläggning inom området. Programarbetet syftar till att klargöra förutsättningarna för och tydliggöra konsekvenserna av en sådan utbyggnad, samt att fastställa vilka värden och kvaliteter inom de publika rummen som ska uppnås. Programmet avser lägga fast en övergripande struktur och vision som ska ligga till grund för kommande detaljplaneläggning av området. Läge och avgränsning Programområdet ligger vid Helsingborgs centrala hamninlopp, och omfattar Oslopiren, Oceanpiren och Landskronavarvet, vilka inbegriper del av fastigheterna Söder 1:100, Gamla staden 1:1, Söder 1:1 och Varvet 1 och 4, samt fastigheterna Varvet 2 och 3. Även vattenområdena Oceanhamnen och Södra hamnen, vilka ingår i fastigheten Gamla staden 1:1, ingår i programområdet. Området gränsar i väster till Öresund, i öster till Knutpunkten med färjeterminalen och uppmarschområdet. Hela programområdet omfattar drygt 12 ha mark och 10 ha vattenområde. Knutpunkten Stenbocksgatan Västkustbanan Ängelholmsleden Malmöleden Fältarpsvägen Österleden E4 E6 E20 > Programområdets läge i Helsingborg

9 9 Kärnan Norra Hamnen Knutpunkten Stadsparken Södra Hamnen Stadsbiblioteket Oceanpiren Landskronavarvet Mäster Palms plats Oceanbassängen Oslopiren Campus Helsingborg GA-torg Husarregementet > Programområdet och omkringliggande målpunkter Rönnowska skolan

10 10 /Introduktion/ Oceanhamnen PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR I KORTHET Programområdet omfattar två pirer, Oceanpiren och Oslopiren, men även hamnbassängerna Södra Hamnen och Oceanhamnen, där hamnverksamheten tills för bara ett par år sedan var aktiv. All verksamhet som idag pågår inom området är av mer tillfällig karaktär. På Oceanpiren finns ett antal storskaliga hamnmagasin och ett par mindre tegelbyggnader, varav vissa har arkitektoniska kvaliteter. Oceanpiren fick sin huvudsakliga form under 1920-talet och den nuvarande bebyggelsen är uppförd under och 1960-talen. På Oslopiren, vilken anlades kring 1960, står en karaktäristisk terminalbyggnad som tidigare anlöptes av färjorna till Oslo. Längre söderut på piren ligger en kontorsanläggning i enkla byggnader som tidigare använts av HH-ferries. Ur kulturmiljösynpunkt är hamnstrukturen, med kajernas utformning, dockan i Södra Hamnen, bassängernas storlek och pirernas bredd den viktigaste resursen att ta tillvara inom området. > Den kvarvarande dockan med Landskronavarvet i bakgrunden. Foto: Schönherr och Adept arkitekter > Oslopirens spets, vy från färjan som passerar direkt norr om programområdet. På bilden syns även en del av Osloterminalen som idag står tom. I bakgrunden skymtar Oceanpiren och de kvarvarande hamnmagasinen. Foto: Schönherr och Adept arkitekter

11 11 > Den långsträckta kajkanten längs Oceanpiren är ett resultat av den tidigare hamnverksamheten med lastning och lossning. Södra Hamnen Oceanpiren Landskronavarvet Oceanbassängen Oslopiren > Programområdet, vy från sydväst.

12 12 / Introduktion/ Oceanhamnen Utmaningar Helsingborg är en segregerad stad så tillvida att människor med olika förutsättningar är bosatta i olika stadsdelar, men även med avseende på skillnader i hälsa, inkomst och utbildningsnivå. En av H+ projektets stora utmaningar är att minska de fysiska och mentala barriärerna och göra staden till en attraktiv helhet. Nedgrävningen av järnvägen, Södertunneln, som tillsammans med en omdaning av Malmöleden/Järnvägsgatan på sikt avser överbrygga barriärerna mellan Söder och H+ området har senarelagts, jämfört med de ursprungliga planerna. Fördröjningen försvårar möjligheterna att fysiskt koppla samman områdena, och innebär att ett flertal högkvalitativa kopplingar mellan H+ området och centrala staden måste åstadkommas innan Södertunneln byggs, för att möjliggöra en positiv stadsutveckling. Oceanhamnen berörs av buller från hamnverksamheten, färjorna och uppmarschområdet samt buller från trafik på Sjögatan. Vibrationer från färjorna är en utmaning för tillkommande bebyggelse på pirerna, liksom det väderutsatta läget. Utöver det behöver förutsättningar såsom havsnivåhöjning på grund av klimatförändringar, transporter av farligt gods i områdets närhet, påseglingsrisk från färjorna och närheten till reningsverket beaktas och i vissa delar åtgärdas. Vidare är det en utmaning att begränsa trafikökningen i centrum med hänsyn till bland annat luftkvaliteten i de centrala delarna. Utvecklingen av Oceanhamnen måste ske i samexistens med hamnens verksamhet och annan påverkan från omgivningen. > Vy mot uppmarschområdet söderifrån > Vy över Sjögatan söder om Oceanhamnen. > Vy från Oceanpirens spets mot färjeterminalen och parapeten. > Vy från Oceanpiren mot Västhamnsverket söder om programområdet.

13 13 Knutpunkten Järnvägen Södertunnelns dragning Huvudgator Färjetrafikområde Hamnverksamhet/teknisk försörjning n ata tg räs P Knutpunkten Färjeterminalen n ata dsg går Gasverksgatan tan lga K na mi r Te 40 nu 0 tp m un frå kt n en d Trä uppmarschområdet n de öle lm Ma t dga Bre an n frå n m kte 00 un 10 utp Kn an gat Sjö Öresundsverket Kombiterminalen n de e sl n m ha lje O Västhamnsverket Pelletsladan Västhamnen > Planeringsförutsättningar i omgivningen. Reservvärmeverket Israel

BREDGATAN, HELSINGBORGS STAD

BREDGATAN, HELSINGBORGS STAD DEL AV SÖDER 1:1 M FL BREDGATAN, HELSINGBORGS STAD Program, Samrådsförslag, mars 2012 WWW.HELSINGBORG.SE 1444/2011 2 / Medverkande / Bredgatan 1:1 MEDVERKANDE Programmet för Bredgatan har tagits fram av:

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(7) Dnr 1806/2012 DEL AV FASTIGHETEN GAMLA STADEN 1:1 M FL, OCEANHAMNEN, SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring har inkommit från mark- och exploateringsavdelningen

Läs mer

Gamla staden 1:1 och Varvet 2, Oceanhamnen, Söder, Underlag för planuppdrag

Gamla staden 1:1 och Varvet 2, Oceanhamnen, Söder, Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Gamla staden 1:1 och Varvet 2, Oceanhamnen, Söder, Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att i anslutning

Läs mer

Samverkan och kreativitet grunden för processen i H+ Ann Cederberg Ann Cederberg Trafik- och stadsplanerare Tyréns AB i Helsingborg

Samverkan och kreativitet grunden för processen i H+ Ann Cederberg Ann Cederberg Trafik- och stadsplanerare Tyréns AB i Helsingborg Samverkan och kreativitet grunden för processen i H+ Ann Cederberg Ann Cederberg Trafik- och stadsplanerare Tyréns AB i Helsingborg Stadsförnyelse i H+ Område: 1 miljon m 2 Attraktivt och centralt läge

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

Markanvisningstävling Oceanhamnen. Helsingborg. Karin Kasimir, planarkitekt Cecilia Johansson, exploateringsingenjör

Markanvisningstävling Oceanhamnen. Helsingborg. Karin Kasimir, planarkitekt Cecilia Johansson, exploateringsingenjör Markanvisningstävling Oceanhamnen Helsingborg Karin Kasimir, planarkitekt Cecilia Johansson, exploateringsingenjör Norra hamnen nya kongressen Knutpunkten Oceanhamnen En plats med möjligheter och utmaningar

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2012-11-26 Handläggare: Katarina Borg Tfn 08-508 275 39 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Läs mer

H+ - som helhetstanke. Sofia Öreberg, strategisk planering Helsingborg

H+ - som helhetstanke. Sofia Öreberg, strategisk planering Helsingborg H+ - som helhetstanke Sofia Öreberg, strategisk planering Helsingborg En vision att bygga stad i hamn En plats med utmaningar och möjligheter Början Söder i förändring Boendedialog och förbättringsåtgärder

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Planuppdrag för Nordstjärnan 32, Norr, Helsingborgs stad, Dnr 1034/2014

Planuppdrag för Nordstjärnan 32, Norr, Helsingborgs stad, Dnr 1034/2014 HELSINGBORGS STAD Ärende nr 9:16 Handläggare: John Hellman, 042-10 47 40 Planuppdrag för Nordstjärnan 32, Norr, Helsingborgs stad, Dnr 1034/2014 Ärendet Syftet med planenändringen är att pröva möjligheten

Läs mer

Eriksberg och Ekebydalen Planprogram

Eriksberg och Ekebydalen Planprogram Kortversion av förslag till Eriksberg och Ekebydalen Planprogram 2016 amrådshandling 15 december 2016 till 10 februari 2017 Visionsbild som inspiration för hur centrala Eriksberg skulle kunna gestaltas.

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

H+ ett strategiskt stadsutvecklingsprojekt för hela staden! 2012-05-07 Avvägning mellan förtätning och ljudmiljö i Helsingborg exemplet H+

H+ ett strategiskt stadsutvecklingsprojekt för hela staden! 2012-05-07 Avvägning mellan förtätning och ljudmiljö i Helsingborg exemplet H+ H+ ett strategiskt stadsutvecklingsprojekt för hela staden! 2012-05-07 Avvägning mellan förtätning och ljudmiljö i Helsingborg exemplet H+ H+ Fakta H+ Utveckling fram till år 2035 Yta: 100 hektar, 1 000

Läs mer

VISION FÖR CITY. Utvecklingen av Stockholms City till år 2030

VISION FÖR CITY. Utvecklingen av Stockholms City till år 2030 VISION FÖR CITY Utvecklingen av Stockholms City till år 2030 BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2011 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar och bolag

Läs mer

Markanvisningstävling Oceanhamnen. Helsingborg. Cecilia Johansson exploateringsingenjör

Markanvisningstävling Oceanhamnen. Helsingborg. Cecilia Johansson exploateringsingenjör Markanvisningstävling Oceanhamnen Helsingborg Cecilia Johansson exploateringsingenjör Upplägg H+ området Detaljplanen Tävlingen Erfarenheter Stadsparken Söder Campus E4 centrum Oceanpiren Oslopiren nya

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Holland 25, Söderpunkten. Underlag för planuppdrag

Holland 25, Söderpunkten. Underlag för planuppdrag Detaljplan för fastigheten Holland 25, Söderpunkten Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Det övergripande syftet med utbyggnaden är att bidra till en levande

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att utveckla Ödåkras västra delar

Läs mer

Reflektion från seminarium 5

Reflektion från seminarium 5 Reflektion från seminarium 5 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Erfarenheter från forskningsprojekten Klimatsmarta och attraktiva transportnoder och Urbana stationssamhällen - Ulf Ranhagen,

Läs mer

Samråd. Antagen av. "DAG månad ÅR" Laga kraft. Granskning. Antagande. Dnr:490/2014

Samråd. Antagen av. DAG månad ÅR Laga kraft. Granskning. Antagande. Dnr:490/2014 Upprättadd 19 november 2014 Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR" Tillägg till detaljplan (akt 1283K-16036) för del av fastigheten RYA 1:30, RYDEBÄCK Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning Upprättad

Läs mer

Ändring av detaljplan(1283k-15950) för del av fastigheten. Pålsjö 3:1 m fl, norr om Senderödsvägen, Mariastaden

Ändring av detaljplan(1283k-15950) för del av fastigheten. Pålsjö 3:1 m fl, norr om Senderödsvägen, Mariastaden Ändring av detaljplan(1283k-15950) för del av fastigheten Pålsjö 3:1 m fl, norr om Senderödsvägen, Mariastaden Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning Upprättad den 18 juli 2016 STANDARDFÖRFARANDE

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG FASTIGHETEN PRIORN 1 M FL OLYMPIA, HELSINGBORGS STAD 1(6) Dnr 334/2012 UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Fastighets AB Hebsacker har ansökt om planändring. SYFTE Planändringen ska möjliggöra att förtäta

Läs mer

Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden. Underlag för planuppdrag

Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden. Underlag för planuppdrag Ändring av detaljplan (1283K-15840) för del av fastigheten Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med ändringen av detaljplanen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Bolidentriangeln (Renseriet 25 mf l) i stadsdelen Årsta (ca 500 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Bolidentriangeln (Renseriet 25 mf l) i stadsdelen Årsta (ca 500 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2015-05-22 Handläggare Niklas Zetterberg Telefon 08-508 27 335 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Bolidentriangeln

Läs mer

Detaljplan för del av Vasastaden 1:45 (kv Princeton) i stadsdelen Vasastaden Dp

Detaljplan för del av Vasastaden 1:45 (kv Princeton) i stadsdelen Vasastaden Dp Utlåtande 2016:5 RII (Dnr 120-2029/2015) Detaljplan för del av Vasastaden 1:45 (kv Princeton) i stadsdelen Vasastaden Dp 2012-01544-54 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(5) Dnr 518/2014 FASTIGHETEN KATTARP 13:67 KATTARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Fastighetsägaren Ab Helsingborgshem inkom med ansökan om detaljplaneändring den 10 april 2014. SYFTE

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Dags att lägga undan Bättre plats för arbete?

Dags att lägga undan Bättre plats för arbete? Dags att lägga undan Bättre plats för arbete? 2011-04-14 Malin Rizell - översiktsplanearkitekt Bättre plats för arbete Bra plats för staden Datum Titel på presentationen Sidan 2 Staden i ständig utveckling

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2035 ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samråd.

ÖVERSIKTSPLAN 2035 ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samråd. ÖVERSIKTSPLAN 2035 Samråd ÄNGELHOLMS KOMMUN FOLDER www.engelholm.se/op2035 2(32) HUVUDDRAGEN I ÖVERSIKTSPLAN Den nya översiktsplanen är ett strategiskt dokument, en vision över den framtida utvecklingen

Läs mer

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Datum Diarienummer Sida 2012-06-29 2012-08-16 0635/11 1/6 Trafikverket Stora projekt Bo Lindgren 405 33 Göteborg PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Bakgrund

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 88:1, Alphyddevägen 1-7 på Sicklaön, Nacka kommun

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 88:1, Alphyddevägen 1-7 på Sicklaön, Nacka kommun 2013-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2012/161-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 88:1, Alphyddevägen 1-7 på Sicklaön, Nacka kommun Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

Strategiska samband Magelungsstråket, Mälaräng och Järvadalen Bakgrund

Strategiska samband Magelungsstråket, Mälaräng och Järvadalen Bakgrund Strategiska samband Magelungsstråket, Mälaräng och Järvadalen Bakgrund Stockholm är en segregerad stad där de sociala skillnaderna mellan stadsdelar och grannskap är stora. En stad för alla måste hålla

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum)

Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum) Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum) Nya ägare till Sandsbro centrum vill utveckla området genom att bl.a. riva en del av befintlig byggnad och bygga ett nytt bostadshus. Mellan 20-25 nya lägenheter

Läs mer

Gäddan 15, Tågaborg N. Underlag för planuppdrag

Gäddan 15, Tågaborg N. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Gäddan 15, Tågaborg N Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att, genom en ändring

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sara Lindh 2013-05-21 PLA 2012-020104 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Detaljplan för Kv. Städet, Brillinge 3:3 BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Antagandehandling Enkelt Planförfarande

Antagandehandling Enkelt Planförfarande Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2007/13.318 Dp 1-C-17:3 Antagandehandling Enkelt Planförfarande Planen består av: Plankarta med bestämmelser Till planen hör: Denna planbeskrivning Ändring

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

60 / Förutsättningar och Konsekvenser / Oceanhamnen

60 / Förutsättningar och Konsekvenser / Oceanhamnen 60 / Förutsättningar och Konsekvenser / Oceanhamnen 61 3. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KONSEKVENSER 62 / Förutsättningar och Konsekvenser / Oceanhamnen TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplan 2010 I Helsingborgs

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad Frukostmöte 23/9-2014 Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Upplägg Uppdraget och processen Sammanfattning av planförslaget Större ställningstaganden

Läs mer

Husensjö 8:5 med flera, Husensjö. Underlag för planuppdrag

Husensjö 8:5 med flera, Husensjö. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Husensjö 8:5 med flera, Husensjö Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet

Läs mer

Imagine Helsingborg. H+ manual Genomförandeplan för H+ Imagine Helsingborg

Imagine Helsingborg. H+ manual Genomförandeplan för H+ Imagine Helsingborg Imagine Helsingborg Genomförandeplan för H+ Imagine Helsingborg Innehållsförteckning Introduktion 7 Beskrivning av området 12 H+ projektet 22 H+ ledstjärnor 24 Juryns slutsatser och fortsatt arbete 26

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Inbjudan till att delta i projekt tävling för H+, 2008 och framåt.

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Inbjudan till att delta i projekt tävling för H+, 2008 och framåt. Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Inbjudan till att delta i projekt tävling för H+, 2008 och framåt. 2 Innehåll Inbjudan 3 H+ Bakgrund H+ 4 Projektet H+ 4 H+ i regionen 5 H+ i Helsingborg

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-03-22 Handläggare: Eva Nyberg-Björklund Tfn 08-508 27 249 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Farsta

Läs mer

Området Ångfärjan Mål och motiv

Området Ångfärjan Mål och motiv Området Ångfärjan Mål och motiv w w w. h e l s i n g b o r g. s e /a n g f a r j a n Området Ångfärjan ska utvecklas till en ny mötesplats för helsingborgarna. Här ska man ses, flanera, umgås, äta, underhållas

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför fortsatt planarbete för Basaren 1 i stadsdelen Kungsholmen (50 lägenheter)

Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför fortsatt planarbete för Basaren 1 i stadsdelen Kungsholmen (50 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2010-06-29 Handläggare: Linda Palo Tfn 08-508 275 26 Till Stadsbyggnadsnämnden Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför fortsatt

Läs mer

Analys och utvecklingsförslag över Väster industriområde i Landskrona

Analys och utvecklingsförslag över Väster industriområde i Landskrona Analys och utvecklingsförslag över Väster industriområde i Landskrona 007 C h r i s t o f f e r L i n d s k o v E x a m e n s a r b e t e 3 0 h p M a g i s t e r p r o g r a m m e t i F y s i s k p l a

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG FASTIGHETEN FREGATTEN 16 M FL RÅÅ, HELSINGBORGS STAD 1(7) Dnr 1504/2013 UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsavdelningen har ansökt om planändring för fastigheterna Fregatten 16, Råå

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Utdrag ur områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg Godkänt SBN

Utdrag ur områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg Godkänt SBN Utdrag ur områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg Godkänt SBN 2007-09-06 5 1 Programprocessen Programområdet omfattar de fyra stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Bakgrund

Läs mer

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande 8.00. Mingel och frukostbuffé 8.15 Välkommen Kort

Läs mer

Upphävande av del av detaljplaner inom område för Saltsjögatans nya dragning i Söder tälje stadskärna P 1600 A

Upphävande av del av detaljplaner inom område för Saltsjögatans nya dragning i Söder tälje stadskärna P 1600 A Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Upphävande av del av detaljplaner inom område för Saltsjögatans nya dragning i Söder tälje stadskärna P 1600 A Upprättad 2011-03-08 Laga kraft 2011-04-20 LAGA KRAFTHANDLING

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet

Planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Gunilla Englund 2015-03-18 KSN-2015-0654 Örjan Trapp Rev. 2015-04-16 Kommunstyrelsen Planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna Kämpinge 1 och Neglinge 1 i stadsdelen Tensta

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna Kämpinge 1 och Neglinge 1 i stadsdelen Tensta Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2014-05-19 Handläggare Torbjörn Johansson Telefon 08-508 27 352 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna

Läs mer

Program för linbana mellan Häggvik station och Väsjön, Häggvik och Edsberg, Sollentuna Kommun

Program för linbana mellan Häggvik station och Väsjön, Häggvik och Edsberg, Sollentuna Kommun Program för linbana mellan Häggvik station och Väsjön, Häggvik och Edsberg, Sollentuna Kommun Programsamrådshandling 2015-03-06 Dnr 2015/0229 KS203 Visionsbild över Väsjön (illustration: DinellJohansson)

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

UPPLÄGG. Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden. Frågor. Lars Böhme, landskapsarkitekt

UPPLÄGG. Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden. Frågor. Lars Böhme, landskapsarkitekt UPPLÄGG Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden Frågor Lars Böhme, landskapsarkitekt Stadsbyggnadsprocessen Uppdrag från Fastighetsägare/Byggherre VAD

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Kista Gårdsväg (del av Akalla 4:1 m fl) i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Kista Gårdsväg (del av Akalla 4:1 m fl) i stadsdelen Kista (170 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontoret Sida 1 (8) 2015-01-09 Handläggare Renoir Danyar Telefon 08-508 26 659 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för område

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Ytterstadsavdelningen Dnr Per Wilhelmsson Tfn

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Ytterstadsavdelningen Dnr Per Wilhelmsson Tfn TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Ytterstadsavdelningen Per Wilhelmsson 2006-05-02 Tfn 08-508 27 333 Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för programarbete för Bromstens industriområde FÖRSLAG TILL BESLUT Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända.

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända. Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 87 Planbesked Vrå 3:1, TB Exploatering 2015/190 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked. Ärende

Läs mer

Detaljplan för del av Skutviken, del av Skutviken 16:5, Pumpstation GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Detaljplan för del av Skutviken, del av Skutviken 16:5, Pumpstation GRANSKNINGSUTLÅTANDE Dnr: SBF 2015/27 Stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för del av Skutviken, del av Skutviken 16:5, Pumpstation Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2015-12-18 Bakgrund (ev.) Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Integrerad Barnkonsekvensanalys - fokusområde Söderholmen

Integrerad Barnkonsekvensanalys - fokusområde Söderholmen Sida 1 (9) Syftet med Stockholms stads metod Integrerad barnkonsekvensanalys, är att kartlägga barnens perspektiv på utemiljön genom dialoger för att sedan formulera mål i projekten som ska bidra till

Läs mer

Prata framtidens Sävar med oss!

Prata framtidens Sävar med oss! Prata framtidens Sävar med oss! Fördjupad översiktsplan för Sävar Umeå kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Sävar. Översiktsplanen ska visa hur Sävar kan komma att se ut och utvecklas i framtiden.

Läs mer

Fördjupning av översiktsplan ARNINGE-ULLNA ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Fördjupning av översiktsplan ARNINGE-ULLNA ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Fördjupning av översiktsplan ARNINGE-ULLNA ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-09-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 Vision 3 Dokumentet 5 Plan och process 6 Bakgrund 8 FÖRUTSÄTTNINGAR 10 Läget i regionen

Läs mer

Ändring genom tillägg till detaljplan för Fredriksberg 14, Rudboda

Ändring genom tillägg till detaljplan för Fredriksberg 14, Rudboda 2015-02-13 Dnr MSN/2014:1421 Planutskottet Start-PM Ändring genom tillägg till detaljplan för Fredriksberg 14, Rudboda Ärendet Fastighetsägaren för Fredriksberg 14 har ansökt om en ändring genom tillägg

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö (inga nya bostäder)

Startpromemoria för planläggning av Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö (inga nya bostäder) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (5) 2014-10-30 Handläggare Joel Berring Telefon 08-508 27 387 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Koralen 7 och Bassångaren

Läs mer

Centrala Danderyd en del av Stockholm

Centrala Danderyd en del av Stockholm Centrala Danderyd en del av Stockholm Prospekt för byggherrar och entreprenörer Kom på exklusiv visning 24/10 centraladanderyd.se 2 CENTRALA DANDERYD OBJEKTBESKRIVNING CENTRALA DANDERYD OBJEKTBESKRIVNING

Läs mer

Inriktning för Stadsutvecklingsprojektet

Inriktning för Stadsutvecklingsprojektet Inriktning för Stadsutvecklingsprojektet Dokumenttyp: Inriktning Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Inriktnings för stadsutvecklingsprojketet Beslutsdatum: 2016-03-15,

Läs mer

T I L L Ä G G T I L L P L A N B E S K R I V N I N G AR

T I L L Ä G G T I L L P L A N B E S K R I V N I N G AR ANTAGANDEHANDLING 2015-06-02 Tillägg till Stadsplan för fastigheten Holje 2:19 m.fl. Detaljplan för Holje 204:1 m.fl. Ändring av detaljplan för Holje 204:1 m.fl. T I L L Ä G G T I L L P L A N B E S K R

Läs mer

För att kunna samexistera Hamn och Stad

För att kunna samexistera Hamn och Stad För att kunna samexistera Hamn och Stad H+ Fakta H+ Utveckling fram till år 2035 Yta: 100 hektar, 1 000 000 m 2 Antal lägenheter: 4 000-5 000 Antal boende: 11 000, 9 500 nya invånare Verksamhetsyta: 35

Läs mer

SAMMANFATTNING. Läsanvisningar

SAMMANFATTNING. Läsanvisningar 2 SAMMANFATTNING I Uppdrag Värnamo har kommunen valt att i ett första skede särskilt visa på de generella, strategiska exploateringsmöjligheter som finns för staden, både på kort och lång sikt. De beskrivs

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Malin Danielsson PBN

Handläggare Datum Diarienummer Malin Danielsson PBN KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Malin Danielsson 2014-04-28 PBN 2014-000154 Plan- och byggnadsnämnden Tjänsteskrivelse Planbesked för Eriksberg 1:4 samt Eriksberg 4:1 Förslag

Läs mer

Kompletterande startpromemoria för planläggning av Gamlebo 5 m.fl. i stadsdelen Stureby (ca 50 lägenheter, totalt ca 100 lägenheter)

Kompletterande startpromemoria för planläggning av Gamlebo 5 m.fl. i stadsdelen Stureby (ca 50 lägenheter, totalt ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2013-12-12 Handläggare: Linda Scherdin Tfn 08-508 27 322 Till Stadsbyggnadsnämnden Kompletterande startpromemoria för planläggning av Gamlebo

Läs mer

Programsamrådsmöte 5 oktober 2016

Programsamrådsmöte 5 oktober 2016 STADSDELEN PEDAGOGEN PARK Fastigheterna Växthuset 1 och 2 m.fl. Programsamrådsmöte 5 oktober 2016 Introduktion Bakgrund Kommunikation Dagordning Tidigare arbete och ställningstagande Planprocessen Programförslag

Läs mer

RÄTTVIKS KOMMUN Miljö- och Plankontoret

RÄTTVIKS KOMMUN Miljö- och Plankontoret RÄTTVIKS KOMMUN Miljö- och Plankontoret Handläggare Tommy Ek Tel: 0248-701 61 2003-01 Program Ändring av detaljplan för fastigheten Garvaren 13 Kv Garvaren, norr Rättviks kommun, Dalarnas län INNEHÅLL

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2014-03-06 Handläggare: Tony Andersson Tfn 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten

Läs mer

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382)

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) VAXHOLMS STAD Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) Överbyvägen är ett välanvänt gång- och cykelstråk för

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG. Sammanfattning

SAMRÅDSFÖRSLAG. Sammanfattning SAMRÅDSFÖRSLAG Sammanfattning Övergripande strukturer Planförslaget Stråk och barriärer Stadsplan 2017 är ett sätt att testa om ÖP 2010:s strategier kring förtätning håller och om vi klarar av befolkningsökningen

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 (6) ANTAGANDEHANDLING 2012-10-29 Dnr MSN 2010/96 214 Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av detaljplan 313, Svetshallen

Läs mer

Yttrande över förslag till fördjupad översiktsplan för Göteborg: Backaplan

Yttrande över förslag till fördjupad översiktsplan för Göteborg: Backaplan Yttrande över förslag till fördjupad översiktsplan för Göteborg: Backaplan YimbyGBG YimbyGBG är ett politiskt och ekonomiskt obundet nätverk av medborgare som vill se mer tät, levande blandstad. Vi vill

Läs mer

Samordning Sickla-Plania Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön.

Samordning Sickla-Plania Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön. 2016-07-05 1 (6) STARTPROMEMORIA Dnr KFKS 2016/539 Projekt 9243 Nacka stad ingår i tunnelbaneavtalet. Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön. Kartan visar områdets

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer