OCEANHAMNEN, HELSINGBORGS STAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OCEANHAMNEN, HELSINGBORGS STAD"

Transkript

1 DEL AV GAMLA STADEN 1:1 M FL OCEANHAMNEN, HELSINGBORGS STAD Program, Samrådsförslag, mars 2012 Visionsbild år /2011

2 2 MEDVERKANDE Programmet för Oceanhamnen har tagits fram av: Karin Kasimir (projektledare för programmet, huvudförfattare), SBF Johanna Verbaan (bilder, layout), SBF Malin Rizell (projektledare för projekt Oceanhamnen, underlag konsekvenser), SBF Kristoffer Nilsson (struktur), SBF Projektarbetsgrupp/referensgrupp: Asterios Tolikas, SBF Cecilia Johansson, MEX, SLF Linda Bermin, SBF Konrad Ek, SBF Clara Lundqvist, SBF Elisabeth Lindkvist, SBF Martin Wester, SBF Eva Werner, SBF Torgny Johansson, SBF Jessica Segerlund, SBF Jessica Engvall, SLF Jens Gille, MF Bodil Falke, SBF Helena Taps, SBF H+ projektledningsgrupp styrgrupp för programmet Anders Landsbo, SLF, projektledare H+ Sofia Öreberg (chef strategisk planering, SBF), stadsutvecklingsansvarig H+ Ole Andersson (chef stadsmiljö, SBF), ansvarig investering och offentliga rummet H+ Cecilia Johansson (exploateringsingenjör, SLF), exploateringsansvarig H+ Jessica Engvall (strategisk kommunikatör, SLF), kommunikationsansvarig H+ Björn Bensdorp-Redestam, planchef, SBF Malin Rizell, SBF, samexistens H+ Torgny Johansson, SBF, ansvarig tidiga skeden H+ Illustrationer: (där inget annat anges) Johanna Verbaan, SBF Shraddha Kapri, SBF Layout: Johanna Verbaan, SBF Strukturen har tagits fram och bearbetats av stadsbyggnadsförvaltningen, med idébidrag från workshops med olika teman; Schönherr/Adept arkitekter workshop havsbad Transform/Tom Nielsen workshop offentliga rum Via Trafik/Tyréns workshop mobilitet Omslagsbild: Visionsbild 2035

3 3 PROGRAMSAMRÅD Programmet för Oceanhamnen innehåller ett förslag till en ny, vattennära stadsdel i centrala Helsingborg. I programmet redovisas en vision för hur området ska utvecklas, ett förslag till hur innehållet i visionen ska åstadkommas och en beskrivning av konsekvenserna av att genomföra idéerna. Programmet är på samråd under andra halvan av mars och april 2012, då remissinstanser, såväl som sakägare, allmänhet och organisationer har möjlighet att framföra sina synpunkter på förslaget. Efter samrådstidens slut kommer inkomna synpunkter och remissvar att sammanställas i en rapport från programsamrådet och eventuellt ge anledning till justeringar av programmet. Det reviderade programmet, tillsammans med samrådsredogörelsen, kommer sedan att läggas fram för Stadsbyggnadsnämnden för godkännande eller beslut om inriktning av det fortsatta planarbetet. Under samrådstiden hålls programmet tillgängligt i Stadsbyggnadshusets foajé. Vid två tillfällen hålls också öppet hus i Stadsbiblioteket, den 27 och 28 mars Vidare information om öppettider och tider för presentationer av programmet finns på KONTAKTUPPGIFTER Har du frågor kring programmet för Oceanhamnen, planprocessen eller projektet Oceanhamnen är du välkommen att kontakta; Karin Kasimir, planarkitekt Malin Rizell, delprojektledare Cecilia Johansson, exploateringsansvarig Samrådet pågår från den 21 mars till den 27 april Skriftliga synpunkter skickas senast den 27 april till: Stadsbyggnadsnämnden Helsingborg Ange diarienummer 1445/2011. Besöksadress; Stadsbyggnadshuset, Järnvägsgatan 22, Helsingborg Planprocessen och programfasen: ÖP 2010 u FÖP H+ u Program w Detaljplan w Bygglov antagen maj 2010 antagen nov 2011 Stadsbyggnadsförvaltningen q Programsamråd q Godkänt program s Plansamråd s Granskning s Antagande s Laga kraft Björn Bensdorp Redestam Planchef Karin Kasimir Planarkitekt

4 4 INNEHÅLL Medverkande Programsamråd Kontaktuppgifter 1. INTRODUKTION... 5 Stadsutvecklingsprojektet H+...6 Programarbetet... 8 Planeringsförutsättningar i korthet PROGRAMFÖRSLAG...15 Vision Struktur Funktioner Karaktärer och kvaliteter FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KONSEKVENSER...61 Tidigare ställningstaganden Stadsbild, Bebyggelse och kulturmiljö Fastighetsindelning...67 Offentlig och kommersiell service...68 Rekreation...69 Trafik...70 Verksamheter omgivningspåverkan Ljudmiljö Vatten Teknisk försörjning Luftkvalitet Lokalklimat Geotekniska förhållanden och markföroreningar Bedömning av miljöpåverkan Sociala förhållanden...87 Ekonomi PROCESSEN Planprocessen...90 Fortsatta utredningar Parallella projekt SAMMANFATTNING Referenser...94

5 1. INTRODUKTION 5

6 6 / Introduktion/ Oceanhamnen STADSUTVECKLINGSPROJEKTET H+ Fem identiteter om H+ området ska formas r. Dels efter den överför bebyggelsen inom ls efter områdesspecifika Oceanhamnen är en del i stadsutvecklingsprojektet H+, vilket har vuxit fram under de senaste tio åren och bygger på ett flertal visionära idéer och studier om områdets potential och utmaningar. Visionen om H+ handlar om den toleranta staden en dynamisk plats där morgondagens Öresundsbor vill arbeta, bo, studera och tillbringa sin lediga tid. Södra Helsingborg ska vara en internationell och mångsidig plats där människor möts, idéer testas och upplevelser skapas. Miljöerna inom H+ ska frigöra lust och kreativitet och området ska vara en plats att längta tillbaka till. I visionen för H+ beskrivs fem ledstjärnor som syftar till att ge stöd i förverkligandet av visionen; entiteter H+ är lättillgängligt och nära goda kommunikationer inom området och till omkringliggande stadsdelar gör det lätt att förflytta sig, framför allt till fots och på cykel. Med funktionsblandning följer närhet till en mängd olika verksamheter och aktiviteter. H+ är en mosaik en blandning av olika funktioner och mötesplatser, en variation av bostäder och verksamheter och ett brett utbud av kultur och service ger en dynamisk och attraktiv plats. H+ är bra för hälsa och miljö en effektiv användning av naturresurser och grönska, användning av ny teknik och produktion av förnybar energi, hantering av stigande havsnivåer och en utformning utifrån gå- Inom H+ området ska fem delområden utvecklas: Nedan följer en presentation av varje delområdes ende, cyklister och kollektivtrafik ingår i ett helhetsgrepp Söder kring Universitetsområdet, miljöfrågorna. skisser. Södra hamnen Oceanpiren, karaktär och tänkta komponenter. Presentationen Södra hamnen Knutpunkten, illustreras med collage, ord, diagram och spräng Husarområdet och Gåsebäck. Materialet ska ses som utgångspunkter, inspiration H+ är Den experimentellt generella principen är att respektive delområde en och intentioner tillåtande för det vidare arbetet och med att öppen attityd ger plats för det oväntade, där delaktighet och struktur. Inom varje kvarter ska mångfald ska koppla på och stödja stadens över gripande utveckla varje delområde. representeras i program, höjd och uttryck. I det fortsatta arbetet med de olika delområdena Bebyggelsen ska utvecklas ur södra Helsingborgs kommer kvalitetsprogram att tas fram för att lokala befintliga initiativ variationsrika stadsväv stimuleras. och historia. utveckla och säkerställa kvartersstorlekar, bebyggelse och publika rum. H+ är Särskild gränsöverskridande vikt ska läggas på att ge förutsättningar samverkan ett tvärsektoriellförhållandena bland och annat gränsöverskridande genom att det skapas samarbete, där alla för ett gott mikroklimat inom hela området. Det kräver särskilda studier och anpassningar till vind klimatskyddade publika rum. Som tidigare nämnts parter ska tar stadsplanens ansvar många små gröna för rum resultatet bidra till ger en positiv stadsutveckling. ett komfortabelt mikroklimat. H+ projektet är en del i utvecklingen av centrala Helsingborg till en tät och attraktiv innerstad. Stora delar av H+ området karaktäriseras idag av hamnindustri och storskalig infrastruktur, men inom området finns också viktiga målpunkter som Knutpunkten och Campus Helsingborg. Med H+ projektet inleds en omvandlingsprocess från industriområde till en blandstad med bostäder, handel, kontor och service. Inom H+ området möjliggörs för bostäder, vilket innebär nya invånare i Helsingborg, nya företag, ett utbyggt Campus och attraktiva publika rum och mötesplatser. En utmaning är att skapa en mer integrerad stad och inom H+ området åstadkomma kvaliteter i de offentliga rummen som idag saknas i de södra delarna av Helsingborg. De sammanhållande strukturerna inom området utgörs av en blågrön förbindelse mellan Jordbodalen och Öresund, där en sammanhängande kajpromenad kring det centrala hamninloppet tar vid. Ett nätverk av stråk och stadsrum kopplar samman området med Söder och centrala Helsingborg och kopplingar till alla angränsande områden uppnås bland annat genom kollektivtrafikförbindelser. 2 Upplevelsen Fem identiteter Södra hamnen Oceanpiren Öresund, exklusivitet och intimitet Södra hamnen Knutpunkten Centralitet, intensitet och rörelse Söder Universitetsområdet Vetenskap, utveckling och internationalitet Gåsebäck Kreativitet, experimentellt och transformation Husarområdet Modernt familjeliv, vardagsliv och hälsa > H+ området i Helsingborg, markerat med grönt. Oceanhamnen ligger i norra delen av området. > Bild från H+ Manualen. H+ området är indelat i fem delområden med sinsemellan olika identiteter. Varje delområde knyts till angränsande stadsdelar.

7 7 En viktig del i H+ projektet är att lägga järnvägen i en tunnel mellan Knutpunkten och Gåsebäck. Södertunneln, som tillsammans med en omdaning av Malmöleden/Järnvägsgatan på sikt avser överbrygga barriärerna mellan Söder och H+ området har dock senarelagts, jämfört med de ursprungliga planerna, vilket försvårar möjligheterna att koppla samman områdena. Ett flertal högkvalitativa kopplingar mellan H+ området och centrala staden måste åstadkommas innan Södertunneln byggs, för att möjliggöra en positiv stadsutveckling. Imagine Helsingborg Manualen och FÖP H+ Efter att ha format en stark vision med hjälp av en projekttävling Imagine Helsingborg som genomfördes under 2008, har ett tydligt ramverk skapats med två kompletterande dokument, dels Imagine Helsingborg Manualen, dels en fördjupning av översiktsplanen, FÖP H+, som grund för stadsutvecklingsprojektet H+. Fördjupningen av översiktsplanen, FÖP H+, har antagits av kommunfullmäktige den 23 november FÖP H+ utgör den formella delen av det ramverk som ställts upp och ersätter den kommuntäckande översiktsplanen inom den geografiska avgränsning som FÖP H+ behandlar. I fördjupningen föreslås en markanvändning och en övergripande bebyggelsestruktur för hur södra Helsingborg kan utvecklas på lång sikt, i samexistens med hamnverksamheten. Projekttävlingen Imagine Helsingborg ledde fram till ett förhållnings- och arbetssätt som präglar projektet och som finns redovisat i Imagine Helsingborg Manualen. Manualen illustrerar intentionerna i FÖP H+ och utvecklar dem för att vägleda och inspirera fortsatta processer inom H+ området, samtidigt som den är ett verktyg för kontinuerlig avstämning av bearbetade förslag för området. Strategiska publika platser Publik vattenfront Blågrönt stråk Kulturaxel Tvärkopplingar > Strukturplan över hela H+ området, från Imagine Helsingborg Manualen.

8 8 /Introduktion/ Oceanhamnen PROGRAMARBETET Bakgrund Ansökan om planändring har inkommit från Markoch exploateringsavdelningen i Helsingborgs stad den 2 september Programarbetet bygger på en process där flera workshops, bland annat kring struktur och offentliga rum, mobilitet, mikroklimat, havsbad och grönska har bidragit till förslagets struktur. Programarbetet har drivits av Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg, i samarbete med Mark- och exploateringsavdelningen och andra berörda kommunala förvaltningar. En styrgrupp för programmet, bestående av representanter från berörda avdelningar inom Stadsbyggnadsförvaltningen, Mark- och exploateringsavdelningen och H+ kontoret, har följt arbetet. Syfte Syftet med planändringen är att inom Oceanhamnen möjliggöra för utbyggnad av blandad stadsbebyggelse, inklusive offentlig service, med tyngdpunkt på bostäder, samt att pröva möjligheten att lokalisera större publika eller kommersiella verksamheter, såsom kontors-, upplevelse- eller kulturanläggning inom området. Programarbetet syftar till att klargöra förutsättningarna för och tydliggöra konsekvenserna av en sådan utbyggnad, samt att fastställa vilka värden och kvaliteter inom de publika rummen som ska uppnås. Programmet avser lägga fast en övergripande struktur och vision som ska ligga till grund för kommande detaljplaneläggning av området. Läge och avgränsning Programområdet ligger vid Helsingborgs centrala hamninlopp, och omfattar Oslopiren, Oceanpiren och Landskronavarvet, vilka inbegriper del av fastigheterna Söder 1:100, Gamla staden 1:1, Söder 1:1 och Varvet 1 och 4, samt fastigheterna Varvet 2 och 3. Även vattenområdena Oceanhamnen och Södra hamnen, vilka ingår i fastigheten Gamla staden 1:1, ingår i programområdet. Området gränsar i väster till Öresund, i öster till Knutpunkten med färjeterminalen och uppmarschområdet. Hela programområdet omfattar drygt 12 ha mark och 10 ha vattenområde. Knutpunkten Stenbocksgatan Västkustbanan Ängelholmsleden Malmöleden Fältarpsvägen Österleden E4 E6 E20 > Programområdets läge i Helsingborg

9 9 Kärnan Norra Hamnen Knutpunkten Stadsparken Södra Hamnen Stadsbiblioteket Oceanpiren Landskronavarvet Mäster Palms plats Oceanbassängen Oslopiren Campus Helsingborg GA-torg Husarregementet > Programområdet och omkringliggande målpunkter Rönnowska skolan

10 10 /Introduktion/ Oceanhamnen PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR I KORTHET Programområdet omfattar två pirer, Oceanpiren och Oslopiren, men även hamnbassängerna Södra Hamnen och Oceanhamnen, där hamnverksamheten tills för bara ett par år sedan var aktiv. All verksamhet som idag pågår inom området är av mer tillfällig karaktär. På Oceanpiren finns ett antal storskaliga hamnmagasin och ett par mindre tegelbyggnader, varav vissa har arkitektoniska kvaliteter. Oceanpiren fick sin huvudsakliga form under 1920-talet och den nuvarande bebyggelsen är uppförd under och 1960-talen. På Oslopiren, vilken anlades kring 1960, står en karaktäristisk terminalbyggnad som tidigare anlöptes av färjorna till Oslo. Längre söderut på piren ligger en kontorsanläggning i enkla byggnader som tidigare använts av HH-ferries. Ur kulturmiljösynpunkt är hamnstrukturen, med kajernas utformning, dockan i Södra Hamnen, bassängernas storlek och pirernas bredd den viktigaste resursen att ta tillvara inom området. > Den kvarvarande dockan med Landskronavarvet i bakgrunden. Foto: Schönherr och Adept arkitekter > Oslopirens spets, vy från färjan som passerar direkt norr om programområdet. På bilden syns även en del av Osloterminalen som idag står tom. I bakgrunden skymtar Oceanpiren och de kvarvarande hamnmagasinen. Foto: Schönherr och Adept arkitekter

11 11 > Den långsträckta kajkanten längs Oceanpiren är ett resultat av den tidigare hamnverksamheten med lastning och lossning. Södra Hamnen Oceanpiren Landskronavarvet Oceanbassängen Oslopiren > Programområdet, vy från sydväst.

12 12 / Introduktion/ Oceanhamnen Utmaningar Helsingborg är en segregerad stad så tillvida att människor med olika förutsättningar är bosatta i olika stadsdelar, men även med avseende på skillnader i hälsa, inkomst och utbildningsnivå. En av H+ projektets stora utmaningar är att minska de fysiska och mentala barriärerna och göra staden till en attraktiv helhet. Nedgrävningen av järnvägen, Södertunneln, som tillsammans med en omdaning av Malmöleden/Järnvägsgatan på sikt avser överbrygga barriärerna mellan Söder och H+ området har senarelagts, jämfört med de ursprungliga planerna. Fördröjningen försvårar möjligheterna att fysiskt koppla samman områdena, och innebär att ett flertal högkvalitativa kopplingar mellan H+ området och centrala staden måste åstadkommas innan Södertunneln byggs, för att möjliggöra en positiv stadsutveckling. Oceanhamnen berörs av buller från hamnverksamheten, färjorna och uppmarschområdet samt buller från trafik på Sjögatan. Vibrationer från färjorna är en utmaning för tillkommande bebyggelse på pirerna, liksom det väderutsatta läget. Utöver det behöver förutsättningar såsom havsnivåhöjning på grund av klimatförändringar, transporter av farligt gods i områdets närhet, påseglingsrisk från färjorna och närheten till reningsverket beaktas och i vissa delar åtgärdas. Vidare är det en utmaning att begränsa trafikökningen i centrum med hänsyn till bland annat luftkvaliteten i de centrala delarna. Utvecklingen av Oceanhamnen måste ske i samexistens med hamnens verksamhet och annan påverkan från omgivningen. > Vy mot uppmarschområdet söderifrån > Vy över Sjögatan söder om Oceanhamnen. > Vy från Oceanpirens spets mot färjeterminalen och parapeten. > Vy från Oceanpiren mot Västhamnsverket söder om programområdet.

13 13 Knutpunkten Järnvägen Södertunnelns dragning Huvudgator Färjetrafikområde Hamnverksamhet/teknisk försörjning n ata tg räs P Knutpunkten Färjeterminalen n ata dsg går Gasverksgatan tan lga K na mi r Te 40 nu 0 tp m un frå kt n en d Trä uppmarschområdet n de öle lm Ma t dga Bre an n frå n m kte 00 un 10 utp Kn an gat Sjö Öresundsverket Kombiterminalen n de e sl n m ha lje O Västhamnsverket Pelletsladan Västhamnen > Planeringsförutsättningar i omgivningen. Reservvärmeverket Israel

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 1 Utställningshandling juni 2015 Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Tillägg till Översiktsplan för staden Linköping 2 Medverkande i planen HANDLINGAR Utvecklingsplan för Linköpings innerstad omfattar

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Spoken word: Oskar Areskog Cello: Cornelia Wennerberg Kristoffersson Se filmen på: helsingborg.se/oceanhamnen

Spoken word: Oskar Areskog Cello: Cornelia Wennerberg Kristoffersson Se filmen på: helsingborg.se/oceanhamnen O C E A N H A M N E N I N B J U D A N T I L L M A R K A N V I S N I N G S TÄV L I N G Nav i expansiv region 4 Vision 12 Detaljplanen 14 Uppgiften 16 Teknisk försörjning 22 Samordning 23 Inlämningskrav

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Inbjudan till att delta i projekt tävling för H+, 2008 och framåt.

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Inbjudan till att delta i projekt tävling för H+, 2008 och framåt. Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Inbjudan till att delta i projekt tävling för H+, 2008 och framåt. 2 Innehåll Inbjudan 3 H+ Bakgrund H+ 4 Projektet H+ 4 H+ i regionen 5 H+ i Helsingborg

Läs mer

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen Projektledning Fotografier Kommunstyrelsförvaltningen Peter Lindroos

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet Slutrapport: 3 maj 2013

samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet Slutrapport: 3 maj 2013 Stadens ljud samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet Slutrapport: 3 maj 2013 ett kommunövergripande samverkansprojekt om ljudet i staden. Deltagande kommuner: Göteborgs stad, Malmö stad,

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för. (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut ANTAGANDEHANDLING - 2006-08-16

Fördjupad översiktsplan för. (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut ANTAGANDEHANDLING - 2006-08-16 BOSTÄDER/VERKSMAHET Stadsarkitektkontoret Fördjupad översiktsplan för T ä l j ö v i k e n (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut GATA BOSTÄDER/VERKSMAHET

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2014-00404-54 SID 1 (11) 2014-01-15

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2014-00404-54 SID 1 (11) 2014-01-15 STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (11) 2014-01-15 Handläggare: Martin Schröder Tfn 08-508 266 28 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av kvarteret

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET. Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01

RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET. Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01 RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01 Ramprogram för sjukhusområdet och södra universitetsområdet i Lund, Lunds kommun PÄ 37/2010

Läs mer

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2 Trafik för en Attraktiv Stad Utgåva 2 2 Medverkande Projektledare: Sari Wallberg, Tyréns (representant för Sveriges Kommuner och Landsting) och Mathias Wärnhjelm, Vägverket Arbetsgrupp: Lars Nilsson, Helsingborg,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2014-01-08. Stadshuset, lokal Bäve, 2014-01-15 kl. 8:00 OBS tiden! Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2014-01-08. Stadshuset, lokal Bäve, 2014-01-15 kl. 8:00 OBS tiden! Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2014-01-08 Sammanträde Plats och tid Ordförande Sekreterare Socialnämnden Stadshuset, lokal Bäve, 2014-01-15 kl. 8:00 OBS tiden! Elving Andersson Florence

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Hur ser framtiden ut där du bor?

Hur ser framtiden ut där du bor? PROGRAM FÖR Översiktsplan Gävle Antaget av Kommunfullmäktige 27 september 2010 Hur ser framtiden ut där du bor? Läs om Gävle s mål och inriktning Sidan 10 Norra en och Hamrångebygden Sidan 20 Södra en

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 B Hållbarhetsprogram Storsjö Strand etapp 1, 2013-05-20 har författats av Johanna Engberg och Maria Nordberg, White Arkitekter AB 2 INNEHÅLL 1. INFORMATION

Läs mer

Bostadsnära natur. inspiration & vägledning

Bostadsnära natur. inspiration & vägledning Bostadsnära natur inspiration & vägledning Bostadsnära natur - inspiration & vägledning Boverket augusti 2007 Titel: Bostadsnära natur - inspiration & vägledning Utgivare: Boverket augusti 2007 Upplaga:

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Förslag att inkludera Västra Bergsätra i planprogram för Gångsätra/Högsätra

Förslag att inkludera Västra Bergsätra i planprogram för Gångsätra/Högsätra Start-PM 2013-10-03 Dnr MSN/2013:1107 Kommunstyrelsen Förslag att inkludera Västra Bergsätra i planprogram för Gångsätra/Högsätra Sammanfattning Västra Bergsätra ligger tillsammans med Högsätra inom det

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

Dnr.nr. KS.2012.765/212

Dnr.nr. KS.2012.765/212 Kommuntäckande ÖVERSIKTSPLAN Samrådsförslag 2015-03-26 Dnr.nr. KS.2012.765/212 Sista dag för att tycka till om samrådsförslaget till översiktsplan är den 31 maj 2015. Era synpunkter ska vara skriftliga

Läs mer

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27 Planprogram Södra Veddesta Sammanfattning Syftet med detaljplaneprogrammet är att ge förutsättningar för Veddesta att utvecklas till en blandstad som inrymmer

Läs mer

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013 Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013 Alice Dahlstrand och Amie Ramstedt 2014-02-06 Illustratör: Emelie Göransson INNEHÅLL Bakgrund... 2 Aktiviteter hösten 2012

Läs mer

Översiktsplan FalunBorlänge

Översiktsplan FalunBorlänge Översiktsplan FalunBorlänge Utställningshandling november 2013 1 Orienteringskarta Utställningsversionen av Översiktsplan FalunBorlänge har tagits fram av en projektgrupp bestående av Anna Perols, Fredrika

Läs mer