SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1"

Transkript

1 SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE KRONANDALEN MED OMGIVNINGAR Datum Plats Spirans förskola Deltagare Boende och intressenter i Kronandalen, Luleå kommun Processledare Strategisk Arkitektur

2 DIALOGMÖTE _ AGENDA Stadsbyggnadsnämndens ordförande Lenita Ericson hälsar välkommen och berättar om syftet med kvällens dialogmöte Syfte med Kvalitets- och gestaltningsprogrammet. Beskrivning av genomfört arbete och processen framöver. Kristina Björling Francki, Projektledare Luleå kommun Om varumärket Kronan. Lena Segerlund, VD Kronan Exploatering inspirationsföreläsning om modern stadsbyggnad. Jan Ytterborn, Strategisk Arkitektur Övning Vilka är Kronans främsta kvalitéer? Vad saknas och vad vill du se mer av? Vad händer framöver och hur återkopplas vad som kommit fram vid kvällens dialogmöte? Kristina Björling Francki, Projektledare Luleå kommun. Dialogmöte Sammanställning

3 Stadsbyggnadsnämndens ordförande Lenita Ericson hälsar välkommen Dialogmötet är ett sätt att lyssna in behov i ett mycket tidigt skede som arbetas in i kvalitets- och gestaltningsprogrammet Dialogmöte Sammanställning

4 DIALOGMÖTE _ BAKGRUND OCH DELTAGARE Bakgrund Kommunen har sedan tidigare arbetat fram ett planprogram för Kronandalen med omgivningar. Ett kvalitets- och gestaltningsprogram kommer att arbetas fram för de delarna, vilket syftar till att vidare definiera vilka gestaltningsprinciper och kvalitéer som ska lyftas fram i områdets fortsatta utveckling. Samtidigt tas systemhandlingar fram för vatten- avlopp, mark/gata samt landskap, vilka beskriver på ett översiktligt plan hur områdets tekniska system ska planeras. Syfte Syfte med Dialogmöte är att informera om kommunens arbete med det kvalitets- och gestaltningsprogram som nu påbörjas samt hämta in viktig kunskap och synpunkter från boende och intressenter i området. Deltagare Dialogmöte bestod av 20 deltagare, varav; 2 boende och intressenter i området Politisk representant; Lena Ericson, Stadsbyggnadsnämndens ordförande Representant från Kronan Exploatering; Lena Segerlund, VD Representanter från Luleå kommun; Kristina Björling Francki, Projektledare för kvalitets- och gestaltningsprogrmmet Frida Wikström, Översiktsplanerare Maria Nordgren, Sektionschef Landskap och trafik Konsulter; Jan Ytterborn, Strategisk Arkitektur Elin Mossberg, Strategisk Arkitektur Helena Jeppsson, WSP Dialogmöte Sammanställning

5 Foton från kvällen

6 Processen en central del i att nå de kvalitéer vi önskar. Om processen och kommande arbete Kristina Björling Francki, projektledare från kommunen för kvalitets- och gestaltningsprogrammet, berättar om bakgrunden till projektet, framarbetat planprogram och hur dialogprocessen är en viktig del i arbetet med kvalitets- och gestaltningsprogrammet. Hon beskriver hur processen är en central del i att nå de kvalitéer vi önskar i detta. Kvalitets- och gestaltningsprogrammet arbetas fram under våren och sommaren 205 och därefter tar ett arbete vid med att ta fram systemhandlingar för vattenoch avlopp, mark/gata och landskap för området. Systemhandlingar samordnar översiktligt planeringen av de tekniska system som kommer att byggas i området framöver. Dialogmöte Sammanställning

7 Stadsdelen Kronans identitet Vision: Kronan, en modern och centrumnära stadsdel med stark naturprofil i ett attraktivt Luleå. Ett område med hållbara lösningar och blandade boendeformer där gammalt möter nytt, staden möter naturen och friluftsliv på ett sätt som skapar trivsel och gemenskap hos människorna. Lena Segerlund, VD Kronan Exploatering berättar om Kronans varumärke; Kronan - en naturstad i Luleå. Kronan Exploaterings roll är att tillsammans med kommunen utveckla området genom att utveckla varumärket och arbeta med marknadsföring och införsäljning. Området kommer dels att bebbyggas med bostäder men även planeras flera arbetsplatser och service. Områdets definierade kärnvärden är natur, nära och modernt. Natur: Hållbart och naturligt med friluftsliv in på knuten. Nära: Kronan är en central stadsdel där det fysiskt är nära mellan hus, människor och natur. Det är enkelt att hämta, lämna och handla. Modernt: En attraktiv stadsdel som möter moderna människors behov och krav på sin boendemiljö idag och imorgon. Man ska kunna leva i Kronan hela livet och det ska finnas bostäder för alla åldrar. Kronan har med dessa kärnvärden pekat ut visionens riktning, vilken ska konkretiseras i kvalitets- och gestaltningsprogrammet Dialogmöte Sammanställning

8 Inspirationsföreläsning om modern stadsbyggnad Jan Ytterborn från Strategisk Arkitektur berättar om ambitionen att genom Kvalitets- och gestaltningsprogrammet styra produkten som byggs. Stadsbyggnad är på riktigt och för människorna i närområdet. Synpunkter som kommer fram är viktiga och kommer på ett eller annat sätt att arbetas in i projektet. Vision 2050 är ett dokument som visar en riktning hur den framtida stadsutvecklingen i Luleå ska se ut framöver. Den blir därför tillsammans med planprogrammet en viktig utgångspunkt i arbetet med kvalitets- och gestaltningsprogrammet. En viktig fråga är hur man får en levande stadsdel under dygnets alla timmar. Därför är det viktigt att titta på vilken täthet och innehåll som är lämpligt i Kronanområdet. Kort om Luleås historia: Luleå stads rutnätsstad kom till efter branden888 och tog inte hänsyn till topografin. I samband med att den planen förverkligades sparades öppningar i kvarteren, vilket skapade en visuell koppling och ett djup in i kvarteren. Det fanns en stor variation i den stad som sedan byggdes avseende skalor och med mycket träarkitektur. Den småskaliga karaktären hanterade det hårda klimatet med väder och vind på ett bra sätt. Förväntan på marknaden och planeringen av Stålverk 80 gjorde att flertalet fastigheter revs i Luleå för att ge utrymme för nya. Konjunkturen sviktade sedermera, Stålverk 80 byggdes aldrig och många tomter i staden förblev obebyggda. Detta har starkt bidragit till det uppbrutna intryck centrala Luleå ger än idag. Stadsbyggnad är på riktigt och för människorna i närområdet Dialogmöte Sammanställning

9 Dialogmöte Sammanställning Strategisk Arkitekturs inspirationsbilder för det sociala livet i staden

10 Dialogmöte Sammanställning Foton från kvällen

11 ÖVNING - BEHOV Vilka är Kronans främsta kvalitéer? Vad saknas och vad vill du se mer av? Deltagarna fundera enskilt i 5 minuter och skrev därefter ned sina funderingar på en post-it. Funderingarna kopplades både till en specifik plats eller på ett generellt plan. Deltagarna berättade för varandra i gruppen vad man kommit fram till och utvecklade tankarna tillsammans för att få fram fler idéer och synpunkter. Dialogmöte Sammanställning

12 Dialogmöte Sammanställning

13 Grupp Generella synpunkter - Bra trafikmiljö är viktigt - Trevligt med odlingslotter - Äldreboende och service som restauranger etc är efterfrågat - Återskapa gamla Spirans trädgård. Kan användas av förskolan och som mötesplats Om specifika platser 4. Flytta bron hit 5. Städa upp skog 6. Bevara naturskog för barnens lek 7. Återvinningsstationens nya plats 9. Det gnisslar störande från konstverkstaden 0. Kulturbyn kvar med sina verksamheter 2. Möjligt att bebygga? 3. Ha kvar grönområdena, här finns rådjur och älg Dialogmöte Sammanställning

14 5 6 B 3 A 2 Dialogmöte Sammanställning

15 Grupp 2 Generella synpunkter - Tillåta stadsodling - Boende gör sina egna vägar genom skog och kvarter - Säkerställa stråk för gående och cyklister innan hus planeras - Parken har ätliga frukter och bär - Bibehålla bilgenstråk genom Kronandalen - Fri arkitektur på små tomter - Basketpark nyttjas vintertid som skridskobana - Lokaler med låg hyra för kulturarbetare - Skulptturpark Om specifika platser A. Verksamheter som är lite stökiga eller bullrande. Små verkstäder för konstnärer och motorintresserade som behöver vara utomhus och bullra. Bullerabsorberande plank. B. Centrum i det gamla ÅVC. Saluhallsaktigt och torg.. Söker överfart från skogen och närliggande bostadsområde 2. Rekreationsområde. Blåbär. Skoterspår. 3. Utomhusbad, basketpark, miljögård (djur, höns) 3. Bebyggelse som följer befnitlig mark 3. Säkerställa variation av nivåskillnader på hushöjder 3. Möjlighet till café, restaurang, bad på hustak och gröna tak 5. Svårt att ta sig över, klättrar över diket 6. Skidspår behövs Dialogmöte Sammanställning

16 Dialogmöte Sammanställning

17 Grupp 3 Generella synpunkter - Skidspår genom området som ansluter till spårsystemet - Affär, restaurang och hängställen i centrum Om specifika platser. Gröna stråk i skogen utan bilar 2. Gångbro och cykelbro 3. Samlingslokal, gympa, dans, sammankomster alla åldrar 4. Park med vatten 5. Affär, restaurang 6. Bio 7. Frisör mm 8. Café 9. Konstklubb mm 0. Konsttorg, park, grillpalts, scen. Husbyggen 2. Byggemenskap bra förslag t ex bouiera 3. Detaljer som visar omtanke Dialogmöte Sammanställning

18 Sammanfattning av övningen Flera av synpunkterna handlar om att tillgängliggöra grönområden runt omkring så att de som bor i området framöver kan ta större del av de kvalitéerna. Till exempel vill man tillgängliggöra skidspår och skogen i större utsträckning. Man ger även förslag på hur det gröna kan utvecklas inom området framöver i form av t ex stadsodling, park med vatten eller en park där man kan äta frukter och bär. Det kommer fram flera olika förslag på aktiviteter man vill ha i området. Förslag är möjlighet till aktivitet i t ex allaktivitetshus, dansaktiviteter, aktiviteter för gamla och unga. Service såsom restauranger, caféer, frisör, affär och annat efterfrågas. Arkitekturen i området bör vara småskalig och visa en omsorg och kvalitet i detaljerna och utförande. Hänsyn bör tas till befintlig terräng. Området bör planeras på de gåendes villkor och stråken för gående och cyklister säkerställas först innan husen planeras. Dialogmöte Sammanställning

19 Vad händer nu? Synpunkter som framkommit vid kvällens möte arbetas in i arbetet med kvalitets- och gestaltningsprogrammet. Kvällens dialogmöte sammanställs och läggs upp på kommunens hemsida Informationen om projektet läggs även upp på Kronan Exploaterings hemsida Dialogmöte 2 äger rum den 28 maj kl 8-20 i Spirans förskola. Dialogmöte Sammanställning

SAMMANFATTNING IDÉFORUM 2 SABBATSBERG 22. Datum 141111 Plats

SAMMANFATTNING IDÉFORUM 2 SABBATSBERG 22. Datum 141111 Plats SAMMANFATTNING IDÉFORUM 2 SABBATSBERG 22 Datum 141111 Plats Bonnier Konferenscenter Deltagare AFA Fastigheter, Boende, Intressenter i närområdet Processledare Strategisk Arkitektur IDÉFORUM 2_UPPLÄGG Inbjudan

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Markanvisning Södra Ladugårdsängen. Etapp 1 2014-12-15. orebro.se/sodraladugardsangen

Markanvisning Södra Ladugårdsängen. Etapp 1 2014-12-15. orebro.se/sodraladugardsangen M A R K A N V I S N I N G S Ö D R A L A D U GÅ R D S Ä N G E N Markanvisning Södra Ladugårdsängen. Etapp 1 2014-12-15 orebro.se/sodraladugardsangen 1 Dokumentansvarig på tjänstemannanivå: Stadsbyggnad

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Samrådshandling

Program. för översiktsplan Gävle stad. Samrådshandling Program för översiktsplan Gävle stad Samrådshandling 30 augusti 30 september 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi Hur vill du att Gävle ska se ut om 20 år? En stad för alla, som ständigt utvecklas.

Läs mer

Utställningsmöte - Södra staden

Utställningsmöte - Södra staden Handläggare Datum Hanna Olsson 2014-09-01 0480-450082 Minnesanteckningar Utställningsmöte - Södra staden Plats och tid: Den 28 augusti 2014 kl. 18:00 i Rinkabyholmsskolans matsal Inbjudan: Inbjudan har

Läs mer

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 1 Utställningshandling juni 2015 Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Tillägg till Översiktsplan för staden Linköping 2 Medverkande i planen HANDLINGAR Utvecklingsplan för Linköpings innerstad omfattar

Läs mer

"Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum"

Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum Dnr: 0155/14 Markanvisningsutlysning CW Borgs väg / Snippen Maj 2015 "Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum" Bostäder, handel och kontor Stenungsunds

Läs mer

2 Information papperslös nämndhantering - Mats André. 5 Remiss - Yttrande över förslag flerårsplan 2013-2016

2 Information papperslös nämndhantering - Mats André. 5 Remiss - Yttrande över förslag flerårsplan 2013-2016 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunala pensionärsrådet 2012-04-17 Tid 2012-04-17, Kl 16.00 18.00 Plats Kommunalhuset Tumba plan 2 konferensrum 2 Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Sammanfattning Valhall Park ligger 5 km norr om Ängelholm. Läget är unikt med närhet till havet, höga natur- och kulturvärden och tillgång till

Läs mer

Sammanställning av bordssvar per fråga från workshop, Noltorpskyrkan den 21 maj 2013

Sammanställning av bordssvar per fråga från workshop, Noltorpskyrkan den 21 maj 2013 Bilaga 1 Sammanställning av bordssvar per fråga från workshop, Noltorpskyrkan den 21 maj 2013 Steg A Nulägesrapport: Hur är det i Noltorp idag Fråga 1 Varför bryr du dig om Noltorps utveckling - Vi är

Läs mer

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 B Hållbarhetsprogram Storsjö Strand etapp 1, 2013-05-20 har författats av Johanna Engberg och Maria Nordberg, White Arkitekter AB 2 INNEHÅLL 1. INFORMATION

Läs mer

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Larsberg Centrum - Lidingö Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Framtidens mötesplats Hälsa. Tillsammans John Mattsons mål är att skapa en mötesplats på Lidingö där hållbarhet, hälsa och närservice är

Läs mer

Fördjupad boendedialog Långängen, Göteborg

Fördjupad boendedialog Långängen, Göteborg Långängen Efficiency study Fördjupad boendedialog Långängen, Göteborg Arnar Þór Stefánsson, Bjarma Magnúsdóttir, Mahamed Tohow, Kartik Suresh, Robert Anderson, Víðir Einarsson 12/11/2012 Camilla Ottsosson

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (25)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (25) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (25) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-02-13 6 Fastställande av belysningsprogram för Vallentuna kommun (KS 2011.328) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA

SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND EN LEVANDE STAD FÖR ALLA...3 VAD ÄR UNGT

Läs mer

LANDSBYGDEN LEVER I KARLSTAD

LANDSBYGDEN LEVER I KARLSTAD LANDSBYGDEN LEVER I KARLSTAD SJU LYSANDE EXEMPEL FRÅN KARLSTADS KOMMUN Älvsbacka Ängsbacka Molkom Edsvalla Tranhemsgård Vålberg Vallargärdet Skattkärr Väse Ölmhult Karlstad Vänern 0 2 4 6 8 10 1 km Omgivningarna

Läs mer

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Inledning Under hösten 2012 hölls ett antal medborgardialoger där representanter för kommunstyrelsen träffade orsabor för att lyssna till deras åsikter om det

Läs mer

Analys av förutsättningar inför fortsatt detaljplanarbete och förberedande arbete inför försäljning av Folkets Park

Analys av förutsättningar inför fortsatt detaljplanarbete och förberedande arbete inför försäljning av Folkets Park Handläggare Datum Maria Jakobsson 2012-10-30 0480-45 00 81 Analys av förutsättningar inför fortsatt detaljplanarbete och förberedande arbete inför försäljning av Folkets Park SYFTE Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret

Läs mer

Sammanställning av enkät

Sammanställning av enkät Bilaga 5 Sammanställning av enkät Trafikmiljö och Fisksätras framtid En del i arbetet med Fisksätradialogen 12 januari 1 mars 2010 Idéer om trafikmiljön och Fisksätras framtid För att kommunen ska få vägledning

Läs mer

MEDBORGARFORUM 2 SAMMANFATTNING NORRA SIGTUNA STAD

MEDBORGARFORUM 2 SAMMANFATTNING NORRA SIGTUNA STAD Strategisk Arkitektur SAMMANFATTNING MEDBORGARFORUM 2 NORRA SIGTUNA STAD Datum 120508 Plats Sigtunastiftelsen Deltagare NCC, Sigtuna Kommun Processledare Strategisk Arkitektur 1 AGENDA 18.00-18.10 Moderator

Läs mer

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid På den första Paneldebatten som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare på små vita lappar de frågor som man var intresserad av att få ett svar

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer