Barn som far illa. Utsatta Barn. Gunilla Landqvist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn som far illa. Utsatta Barn. Gunilla Landqvist"

Transkript

1 Barn som far illa Utsatta Barn

2 Hur ska det vara? Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. (Föräldrabalken)

3 Särskilt viktiga föräldraförmågor Föräldrar och andra viktiga vuxna behöver kunna ge barnet: Grundläggande omsorg, Säkerhet/Skydd från våld Känslomässig tillgänglighet Stimulans Vägledning och gränssättning Stabilitet (Socialstyrelsen)

4 Astrid Lindgren i ett inlägg i en debatt om barns rättigheter "Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek, så kommer folkvettet av sig själv.

5 Barnmisshandel Barnmisshandel är när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose barnets grundläggande behov. (Barnmisshandelskommittén)

6 Barn i risk att fara illa Barn till missbrukande föräldrar Barn till psykiskt sjuka föräldrar Barn till utvecklingsstörda föräldrar

7 Det finns samband Sexuella övergrepp Fysisk barnmisshandel Bevittnat våld Omsorgsbrist/Försummelse

8 Anknytningsmönster Att ha försummande, skrämmande eller skrämda föräldrar kan ge barnet en desorienterad anknytning, som präglas av rädsla och kontroll istället för trygghet och tillit. (Broberg mfl, 2006) Kan yttra sig som: Aggressivitet och asocialt beteende utanför hemmet Barnet blir mycket omvårdande mot föräldern Barnet blir mycket fogligt och duktigt

9 Försummelse/Omsorgsbrist Barnen som driver vind för våg Fysisk försummelse Bristande omsorg gällande sådant som handlar om barnets fysiska hälsa och utveckling som t ex: Tandvård Hygien Kost Årstidsanpassade kläder Vila och sömn Skydd mot olyckor Husrum

10 Försummelse/Omsorgsbrist (forts) Psykisk försummelse Bristande omsorg gällande sådant som handlar om barnets behov av trygghet, stöd och stimulans t ex: Föräldern är likgiltig eller otillgänglig. Barnet får ej lära sig vad som är rätt och fel. Föräldern kan inte förmedla trygghet och tillit. Föräldern ger inte barnet tillräcklig stimulans. Barnet utsätts för upprepade separationer från viktiga personer.

11 Psykisk barnmisshandel Barnet utsätts för att bevittna våld i familjen Upprepat beteende från föräldern som förmedlar att barnet är värdelöst och oälskat Förlöjligande, kritik, hån, nedvärdering, avvisande eller utfrysning Orimligt hårda bestraffningar Orimliga krav Isolering, terrorisering eller hot om våld Uppmuntra eller tvinga barnet att delta i antisociala handlingar

12 Konsekvenser för barnet som kan förekomma Barn 0-3 år: Failure to Thrive Syndrom (försenad utvecklingen, nedsatt förmåga till socialt samspel, slapp muskulatur, bristfällig ökning av vikt och längd) Förskolebarn: svårigheter att uppföra sig väl, försenad språklig utveckling, social omognad i samspel med vuxna och barn, psykisk och fysisk ohälsa, hyperaktivitet, impulsivitet, aggressivitet Skolbarn: beteendeproblem, psykisk och fysisk ohälsa inlärningssvårigheter, dåligt självförtroende, negativ självbild, skamkänslor, utvecklingsmässig försening

13 Barn som bevittnar våld mot mamma/våld i nära relationer Mellan och barn i Sverige är årligen vittne till våld i sin familj % har någon gång under uppväxten sett eller hört pappa/styvpappa slå mamma/styvmamma. Var fjärde av dem har upplevt det många gånger. (Rädda Barnen)

14 Vad menas med bevittnat våld? Att se och höra våld. Att förstå att det förkommit våld genom att avläsa det på stämningar och se konsekvenser i form av skador m.m. Ljuden från våldet kan låta värre än det våld som verkligen utspelas Små barn hamnar ofta mitt i våldets centrum då de p.g.a. rädsla söker tröst hos mamman Barnen hålls ibland upp i famnen av mamman som skydd mot våld

15 En röst från Rädda Barnens rapport Utan upprättelse Han försökte få oss att tycka som han. Att mamma var fel och sjuk. Det var så hela tiden... Man tänkte inte på hur det var. Man tänker inte att det är fel, så här ska det inte vara. När man är liten tror man att andra har det likadant. När de skildes och han satt i fängelse började jag tro att mamma och vi skulle få bättre. (Flicka 15 år)

16 Fysiska konsekvenser av bevittnat våld Barnen lever med hög stress och i ständig alarmberedskap, vilket kan leda till: Astma Eksem Utmattning/trötthet Huvudvärk Magont Sömnsvårigheter Ätstörningar

17 Psykiska konsekvenser av bevittnat våld Osäkerhet. Dålig självkänsla Ensamhetskänsla Nedstämdhet/Depression Känslor av maktlöshet och hopplöshet Oro/rastlöshet. Ångest. Rädslor Koncentrations- och inlärningssvårigheter Sömnproblem. Mardrömmar Självdestruktivitet Aggressivitet Post traumatisk stress syndrom, PTSD

18 Relationella Konsekvenser av bevittnat våld Barnet löper 6 gånger större risk att bli fysiskt misshandlad. Barnen berättar oftast inte för andra om våldet. Den vuxne lär barnet att man får använda våld för att uppnå sina syften. Svårigheter att lita på andra människor Kamratsvårigheter Tät relation till mamman; präglad av omhändertagande och beskydd. Ambivalent relation till pappa; präglad av rädsla och vrede blandat med längtan.

19 Fysisk barnmisshandel Anmälningarna om fysisk barnmisshandel ökar ständigt De små barnen 0-6 år är extra utsatta för våld inom familjen 2500 polisanmälningar om våld mot barn 0-6 år 2010 (+17%) Våldet mot små barn sker oftast inom familjen Kvinnorna står för ca 1/3 av våldet mot de små barnen En stor del av det polisanmälda våldet mot barn 7-14 år sker i skolmiljön av jämnåriga (BRÅ och Rädda Barnen)

20 Vad är fysisk barnmisshandel? Fysisk barnmisshandel förekommer när föräldern eller annan vuxen genom egen aktiv handling åsamkar barnet skada eller låter bli att skydda barnet från skada. T ex: Barnet luggas, skållas, knuffas, bränns, blir slaget med händer eller föremål, bits, kläms, dränks Shaken baby syndrom Battered child syndrome (Münchausen syndrome by proxy)

21 Fysiska och psykiska konsekvenser av fysisk barnmisshandel Kroppsliga skador. Dödsfall! Huvudvärk, sömnsvårigheter, magont, aptitlöshet Små barn: Failure to Thrive Nedstämdhet. Depression Låg självkänsla. Dåligt självförtroende Känslor av skam och skuld Koncentrationssvårigheter Inlärningssvårigheter Aggressivt beteende utanför hemmet Risktagande beteende

22 Relationella konsekvenser av fysisk barnmisshandel Tillbakadragenhet Avvikande samspel med föräldern präglat av rädsla Strykrädsla i sociala situationer Aggressivt beteende i sociala situationer Svårt lita på andra Kamratsvårigheter

23 Sexuella övergrepp mot barn

24 Vad menas med sexuella övergrepp mot barn? Alla handlingar och situationer med sexuell innebörd där en vuxen utnyttjar ett barn. Förövaren, vanligtvis en vuxen, vill tillfredställa sitt sexuella behov genom barnet.

25 Exempel på sexuella övergrepp Penetration med penis av slida, anus eller mun Föra upp föremål i barnets slida eller anus Smeka barnet på ett sexuellt sätt Tvinga/manipulera barnet att låta sig fotograferas eller filmas naket Tvinga/manipulera barnet att onanera åt förövaren Tvinga/manipulera barn att se porr Tvingas se/inte skyddas från att se vuxna ha sex Tvinga/Manipulera barnet att utföra sexuella handlingar med andra barn för att stimulera den vuxnes sexuella fantasi

26 Sexuella övergrepp Psykiskt trauma med allvarliga konsekvenser Barn som utnyttjas sexuellt förlorar sin trygghet och tillit. Många bär sina upplevelser som en hemlighet hela livet

27 Varför berättar barnen inte? Barn som inte kan berätta: Sov under övergreppen Var drogade under övergreppen Är för små för att kunna berätta Är manipulerad och vet inte att det som den vuxne gjorde var fel Har svårt berätta p.g.a. funktionsnedsättning

28 Varför berättar barnen inte (forts.)? Barn som inte vågar berätta: Skuld Skam Rädsla Hot Traumatisk upplevelse

29 Konsekvenser för barnet Symtom barn 0-6 år Oro/ängslighet Generaliserad Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD Mardrömmar. Nattskräck Regression/omogenhet Sexualiserat beteende Matproblem Onani

30 Konsekvenser för barnet Symtom barn 7-12 år Koncentrationssvårigheter Inlärningsproblem Dåligt självförtroende/negativ självbild/låg självkänsla Aggressivitet, bråkighet, kamratsvårigheter Nedstämdhet Tillbakadragenhet PTSD Sömnproblem, mardrömmar Känslomässig avstängdhet Kroppsliga besvär Sexualiserat beteende

31 Konsekvenser för ungdomar Symtom år Låg självkänsla/negativ självbild/dåligt självförtroende Självskadande beteende/självdestruktivitet Ångest Posttraumatiskt stress syndrom Tillbakadragenhet Inlärningssvårigheter Depression. Självmordsproblematik Missbruk Rymningar Promiskuitet Utagerande beteende Förövarbeteende

32 Psykiskt trauma Trauma innebär en extremt påfrestande händelse/situation som varken kan undflys eller hanteras av individens tillgängliga resurser.

33 Post Traumatic Stress Disorder PTSD gör ont! Återupplevande av traumat. Flashbacks. Sömnproblem. Mardrömmar. Känner intensivt obehag inför sådant som liknar någon del av traumat. Undvikande av aktiviteter, platser eller personer som framkallar minnen av traumat. Oförmåga att minnas någon viktig del av händelsen. Klart minskat intresse för viktiga aktiviteter. Känsloavtrubbning (t ex oförmåga att känna glädje) Känsla av likgiltighet och hopplöshet inför framtiden Överdriven vaksamhet. Lättskrämdhet. Irritabilitet eller vredesutbrott. Koncentrationssvårigheter.

34 Missbruk, riskbruk eller beroende av alkohol och/eller droger hos förälder 20%, d.v.s svenska barn lever i hushåll där någon vuxen har ett riskbruk av alkohol (Folhälsoinst.) 1% (20 000) av svenska barn har en vårdnadshavare som vårdats i slutenvård med en alkohol- och/eller narkotikadiagnos (Socialst.) Föräldrars riskbruk av alkohol är en riskfaktor för negativa hälsoeffekter på barnens hälsa. (Socialstyrelsen)

35 Konsekvenser för barnet vid missbruk/beroende hos förälder Bristande stöd och uppmärksamhet Oförutsägbarhet, brutna löften och avsaknad av bekräftelse präglar ofta uppväxten. Barnen oroar sig ofta även för den förälder som inte missbrukar. Barnen tvingas ofta ta allt för stort ansvar Högre risk att barnet utsätts för fysisk misshandel och/eller sexuella övergrepp Högre risk att barnet drabbas av psykisk ohälsa Högre risk att barnet senare i livet börjar missbruka alkohol eller andra droger.

36 Konsekvenser för barn till missbrukande föräldrar forts. Exempel på symtom som kan förekomma: Försenad utveckling av motorik och språk Trotsigt beteende. Aggressivitet Humörsvängningar Oro. Hyperaktivitet Kroppsliga besvär som huvudvärk och magont Inåtvändhet. Isolering. Ensamhetskänslor Ängslighet Känslor av skuld och skam

37 Vanliga karaktärsdrag i familjer med missbruk Missbruket är en familjehemlighet och även barnen deltar i att upprätthålla fasaden Barnet kan fastna i en roll som familjens hjälte, rebell, clown eller den tysta/tapetblomman Familjelivet styrs av dagsformen hos föräldern med missbruk. Bagatellisering och förnekelse av problemen Större risk att familjen blir socialt isolerad Barnet stannar hemma från aktiviteter pga. oro för föräldern. Barnet bjuder inte hem kamrater pga. rädsla för att behöva skämmas. Ekonomiska problem

38 Barn till psykiskt sjuka föräldrar Exempel på hur barnet kan drabbas: Känner skam och skuld. Tvingas bära familjehemligheten Blir förälder till föräldern Tvingas ta stort ansvar Symtom-smitta vid stress Koncentrationssvårigheter Barnet stannar hemma pga. oro för föräldern Egen psykisk ohälsa Rädsla för att insjukna i förälderns sjukdom

39 Vanliga karaktärsdrag i familjer med psykiskt sjuka föräldrar Lägre sammanhållning och engagemang. Brist på kommunikation om förälderns sjukdom. Familjevåld och sexuella övergrepp är vanligare. Friska familjemedlemmar håller tillbaka egna känslor. Tassar på tå. Fokus ligger på den sjuke föräldern Barnet får inte tillräcklig bekräftelse, stöd och uppmärksamhet. Oförutsägbarhet och brutna löften

40 Barn till utvecklingsstörda föräldrar Ökad risk för barnet Om det finns fler barn i familjen Om mamman har måttlig eller grav utvecklingsstörning Om båda föräldrarna har en utvecklingsstörning

41 Vad menas med utvecklingsstörning? För diagnos krävs både en nedsättning i intelligens och i s.k. adaptiva förmågor. Bristerna ska märkas på flera områden: Praktiska färdigheter som att sköta hygien, ekonomi, och andra vardagssysslor Sociala färdigheter som att fungera i sociala sammanhang, veta hur man ska agera och kunna bedöma andras pålitlighet Skolrelaterade färdigheter som läsning, skrivning och andra skolprestationer

42 Konsekvenser för barnet som kan förekomma Barnen har fler medicinska och psykiatriska diagnoser, fysiska funktionsnedsättningar samt kroniska sjukdomar. Ökad risk för motoriska, språkliga, känslomässiga och psykosociala svårigheter. Barnet får ta ett allt för stort ansvar. Barnet får bristande stimulans. Barnet får bristande stöd. Fysisk och psykisk försummelse. Familjerna har oftare dålig ekonomi. Familjerna bor oftare i socialt utsatta områden Familjerna har oftare sämre socialt nätverk (Socialstyrelsen 2007)

43 Hur kan man hjälpa?

44 Våga se och göra något Anmälningsplikten 14 kap. 1 Socialtjänstlagen Gör anmälan till socialnämnden vid kännedom om något som kan tyda på att ett barn kan vara i behov av skydd. Utredningsansvaret ligger inte på anmälaren! Anmälnings och uppgiftsskyldigheten enligt 14 kap 1 SoL upphäver sekretessen Var tydlig och konkret i din anmälan

45 Vad kan föräldrar och andra betydelsefulla vuxna göra för att hjälpa? SKYDD från våld och retraumatisering Ge trygghet, vardagsrutiner, förutsägbarhet, gränser Slösa med kärlek, vara stödjande och förstående Ge uppmuntran och beröm Prata om det som är svårt, men prata mest om hur man gör för att må bättre Lyssna, bekräfta och giltiggör barnets upplevelser och känslor Hjälpa barnet att leva ett normalt och gott liv Ge barnet stöd och hjälp att lyckas i olika sammanhang Planera och erbjud stöd både på kort och lång sikt Se till att barnet vid behov får krisbearbetning eller annat specialiserat stöd enskilt eller i grupp

46 Stärka självkänslan och självförtroendet Visa barnet kärlek i överflöd Beröm barnet för stort som smått. Kan behövas en megafon för att nå fram! Hjälp barnet att lyckas och undvika onödiga misslyckanden Ett varmt och uppmuntrande klimat i familjen och i förskolan/skolan är bästa medicinen!

47 Stärk och öka skyddsfaktorerna Social kompetens. Att ha lätt att bli omtyckt God problemlösningsförmåga. God begåvning Jagstyrka Jag vet vad jag kan och vill Känsla av att tillvaron är hanterbar, meningsfull och begriplig. (KASAM) Fritidsintressen Ha talang för något Goda och stödjande familjerelationer Att ha tid för varandra i familjen Klara roller och gränser inom familjen Viktig vuxen person utanför familjen

48 Det finns alltid hopp!

Kris och Trauma hos barn och unga

Kris och Trauma hos barn och unga Kris och Trauma hos barn och unga Lovisa Bonerfält lovisa.bonerfalt@orebroll.se Olika typer av kriser Livskriser Sorg Traumatiska kriser Kris och trauma hos barn och unga Hur reagerar barn i kris? Hur

Läs mer

Definition av våld och utsatthet

Definition av våld och utsatthet Definition av våld och utsatthet FN:s definition: varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång

Läs mer

Barn och Trauma - bedömning och behandling

Barn och Trauma - bedömning och behandling Barn och Trauma - bedömning och behandling Anna Norlén Verksamhetsledare Leg Psykolog Leg Psykoterapeut anna.norlen@rb.se Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer 1 Trauma

Läs mer

Traumamedveten omsorg

Traumamedveten omsorg Traumamedveten omsorg Länsstyrelsen 14 oktober 2015 Pernilla Rempe Sjöstedt, Leg. psykolog Rädda Barnens centrum - för barn och ungdomar i utsatta livssituationer 1 2 Agenda Vad är trauma? Vad händer i

Läs mer

Barn som upplevt våld i sin familj

Barn som upplevt våld i sin familj Barn som upplevt våld i sin familj Bild ur boken Liten av Stina Wirsén, 2014 Kerstin Nettelblad Jennie Malm Georgson Idag kommer vi prata om Vad är våld? Våldet i siffror Våldets konsekvenser Att uppmärksamma

Läs mer

Anknytning och omsorg när våld är vardag Jönköping 2015 03 11

Anknytning och omsorg när våld är vardag Jönköping 2015 03 11 Anknytning och omsorg när våld är vardag Jönköping 2015 03 11 Kjerstin Almqvist, Professor i medicinsk psykologi, leg. psykolog, leg. psykoterapeut Karlstads Universitet Anknytningssystemets betydelse

Läs mer

Kroppslig bestraffning och annan kränkande behandling av barn i Sverige 2011 resultat från en

Kroppslig bestraffning och annan kränkande behandling av barn i Sverige 2011 resultat från en Kroppslig bestraffning och annan kränkande behandling av barn i Sverige 2011 resultat från en nationell kartläggning Nordiska Barnavårdskongressen Stockholm 2012-03-23 Staffan Janson och Bodil långberg

Läs mer

Barn med sja lvskadande sexuellt beteende som kan hamna i ma nniskohandelsliknande situationer

Barn med sja lvskadande sexuellt beteende som kan hamna i ma nniskohandelsliknande situationer Barn med sja lvskadande sexuellt beteende som kan hamna i ma nniskohandelsliknande situationer Utbildning med Länsstyrelsen Linda Jonsson Socionom, doktorand Linköpings Universitet 1 2 Barn-------------------------Sexhandel

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Dagens program 09.00 09.10 Inledning 09.10 11.30 Våldsutsatta, inklusive fruktpaus 11.30 12.30 Lunch 12.30 14.00 Barn 14.00 14.30 Fika 14.30 15.45 Våldsutövare 15.45 16.00 Avslutning

Läs mer

2015-06-08. VGR Barnskyddsteam. Innehåll. Övergripande uppdrag. Västra Götalandsregionens Barnskyddsteam. Anmälan till Socialtjänsten enligt SoL 14:1

2015-06-08. VGR Barnskyddsteam. Innehåll. Övergripande uppdrag. Västra Götalandsregionens Barnskyddsteam. Anmälan till Socialtjänsten enligt SoL 14:1 VGR Barnskyddsteam Charlotte Hveem, socionom, polis Lina Ljung Roseke, leg. psykolog Godfried van Agthoven, barnläkare Innehåll Västra Götalandsregionens Barnskyddsteam Anmälan till Socialtjänsten enligt

Läs mer

Tiden läker inte alla sår. Information om barn som upplevt våld

Tiden läker inte alla sår. Information om barn som upplevt våld Tiden läker inte alla sår Information om barn som upplevt våld Barn och våld inom familjen Med våld i par- och närrelationer avses i vid bemärkelse våld som någon använder inom familjen eller i andra släkt-

Läs mer

En hjälp till dig som anar att ett barn far illa.

En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. bris.se 1 Redaktör: Charlotte Ljunggren Art director: Marie Landelius/Landelius design Illustratör: Mia Valgren/Darling management Tryck: Digaloo Var och

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer 2017-2020

Handlingsplan mot våld i nära relationer 2017-2020 Ansvarig: Reviderad Antagen i Kommunstyrelsen 2016-05-25 1(21) Handlingsplan mot 2017-2020 Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60 06 00 Fax: 0322-60 09 60 Org.nr: 212000-1454

Läs mer

Barn som utmanar - barn med ADHD och andra beteendeproblem

Barn som utmanar - barn med ADHD och andra beteendeproblem Barn som utmanar - barn med ADHD och andra beteendeproblem Björn Kadesjö Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa Öl. vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus 1 Varför utmanar? Får den vuxne att

Läs mer

- hur kan vi alla hjälpa till?

- hur kan vi alla hjälpa till? Det psykosociala stödet vid migration för barn och ungdomar - hur kan vi alla hjälpa till? Sabine Kirschard, Socionom/leg psykoterapeut Rebecka Lind, socionom Lina Harald, socionom Södra Älvsborgs Sjukhus

Läs mer

Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa?

Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa? Föreningsbyrån Socialtjänsten Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa? Föreningar kommer ibland i kontakt med barn som riskerar att fara illa. Som ett stöd i sådana

Läs mer

Barn som anhöriga. Stöd till barn i förskola och skola som har svårigheter hemma

Barn som anhöriga. Stöd till barn i förskola och skola som har svårigheter hemma Barn som anhöriga Stöd till barn i förskola och skola som har svårigheter hemma Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

BARN SOM FAR ILLA. Handlingsplan vid misstanke om barn som far illa. för tandvårdspersonal inom Folktandvården Gotland 1 (25) RIKTLINJE

BARN SOM FAR ILLA. Handlingsplan vid misstanke om barn som far illa. för tandvårdspersonal inom Folktandvården Gotland 1 (25) RIKTLINJE (25) + BARN SOM FAR ILLA Handlingsplan vid misstanke om barn som far illa för tandvårdspersonal inom Folktandvården Gotland 2 (25) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Syftet med handlingsplanen 3 Inledning 4 Vad kan

Läs mer

Små barn och trauma. Anna Norlén Verksamhetsledare Leg Psykolog Leg Psykoterapeut. anna.norlen@rb.se

Små barn och trauma. Anna Norlén Verksamhetsledare Leg Psykolog Leg Psykoterapeut. anna.norlen@rb.se Små barn och trauma Anna Norlén Verksamhetsledare Leg Psykolog Leg Psykoterapeut anna.norlen@rb.se Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer 1 Trauma En extremt påfrestande

Läs mer

Inför Föräldraplanen. Banets/barnens namn: Förälders namn:

Inför Föräldraplanen. Banets/barnens namn: Förälders namn: Inför Föräldraplanen Banets/barnens namn:.... Förälders namn:.. Inför Föräldraplanen 2 Att vara förälder är bland annat att ställas inför många frågor och att behöva fatta beslut som rör ens barn. I bästa

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION. Jämställdhetsmålen. www.kvinnofrid.nu FOKUS ÄLDRE. Kerstin Kristensen

VÅLD I NÄRA RELATION. Jämställdhetsmålen. www.kvinnofrid.nu FOKUS ÄLDRE. Kerstin Kristensen www.kvinnofrid.nu Jämställdhetsmålen VÅLD I NÄRA RELATION FOKUS ÄLDRE Kerstin Kristensen En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare

Läs mer

Barn som lever i våld

Barn som lever i våld Barn som lever i våld en ny riskgrupp? Göran Lindén goran.linden@socialresurs.goteborg.se Våld mot närstående eller av närstående Typsituation: Pappa är våldsam mot mamma 10 % av alla barn/ungdomar har

Läs mer

Barnmisshandel - Barns utsatthet och behov av stöd. Moa Mannheimer, enhetschef, leg psykolog. Bup Traumaenhet Moa.mannheimer@sll.

Barnmisshandel - Barns utsatthet och behov av stöd. Moa Mannheimer, enhetschef, leg psykolog. Bup Traumaenhet Moa.mannheimer@sll. Barnmisshandel - Barns utsatthet och behov av stöd Moa Mannheimer, enhetschef, leg psykolog Bup Traumaenhet Moa.mannheimer@sll.se BUP Traumaenhet, Stockholm Behandling & kunskapsspridning 1. Barn och unga

Läs mer

Handläggning av våldtagna kvinnor

Handläggning av våldtagna kvinnor kvinnor Västsvenska Gyn 18 april 2012 Carina Iloson Centrumöverläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Projekt beskrivning Projektets uppdrag är att skapa gemensamma (likvärdiga) rutiner för bemötande

Läs mer

Rätten att ställa diagnos inom hälsooch sjukvården är inte reglerad i någon lag. I allmänhet är det dock läkare som gör det. Många av psykiatrins

Rätten att ställa diagnos inom hälsooch sjukvården är inte reglerad i någon lag. I allmänhet är det dock läkare som gör det. Många av psykiatrins Om diagnoser Rätten att ställa diagnos inom hälsooch sjukvården är inte reglerad i någon lag. I allmänhet är det dock läkare som gör det. Många av psykiatrins patienter har först kommit till primärvården.

Läs mer

Unga som har sex mot ersättning Ylva Edling Leg. psykolog BUP Traumaenhet Barnahusteamet. ylva.edling@sll.se

Unga som har sex mot ersättning Ylva Edling Leg. psykolog BUP Traumaenhet Barnahusteamet. ylva.edling@sll.se Unga som har sex mot ersättning Ylva Edling Leg. psykolog BUP Traumaenhet Barnahusteamet ylva.edling@sll.se BUP TRAUMAENHET TRAUMAFOKUSERAD BEHANDLING Hög svårighetsgrad och komplexitet Individuellt eller

Läs mer

Barns sexualitet från normalitet till tecken på övergrepp Skolläkardagarna Jönköping 2016

Barns sexualitet från normalitet till tecken på övergrepp Skolläkardagarna Jönköping 2016 Barns sexualitet från normalitet till tecken på övergrepp Skolläkardagarna Jönköping 2016 Åsa Kastbom, tf överläkare BUP Elefanten Universitetssjukhuset i Linköping Vad betyder egentligen sexualitet? Ett

Läs mer

Välkommen! Barndom i skuggan av alkoholmissbruk

Välkommen! Barndom i skuggan av alkoholmissbruk Välkommen! Barndom i skuggan av alkoholmissbruk Barnavårdsföreningen Finlands äldsta barnskydds organisation Tredje sektorn Grundad 1893 av Anna af Schultén Grund tanke; att stöda barnen och familjernas

Läs mer

Våld, utsatthet och ohälsa hur hänger det ihop?

Våld, utsatthet och ohälsa hur hänger det ihop? Våld, utsatthet och ohälsa hur hänger det ihop? Resultat från Anna-Karin Andershed Docent i psykologi Henrik Andershed Professor i psykologi, docent i kriminologi Åsa Cater Fil.dr. i socialt arbete Vad

Läs mer

enl. BRÅ enl. BRÅ Stress Disorder) enl. BRÅ

enl. BRÅ enl. BRÅ Stress Disorder) enl. BRÅ Föreläsning för skolsköterskor Omsorgsbrist hos barn och ungdomar hur hantera detta i ett hälsosamtal? Vad är omsorgsbrist? Hur vanligt är det? Hur reagerar barnen? Vad ska jag säga? Kan skolan förebygga?

Läs mer

2013-12-04. Exempel på traumatiska upplevelser. PTSD - Posttraumatiskt stressyndrom. Fler symtom vid PTSD

2013-12-04. Exempel på traumatiska upplevelser. PTSD - Posttraumatiskt stressyndrom. Fler symtom vid PTSD Vad är trauma? Demens och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) Kajsa Båkman Silviasjuksköterska Vårdlärare Vad innebär PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)? Framtiden? Hur bemöter vi personer med PTSD och

Läs mer

Arbetsrapport 2012:2. Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Att kategorisera anmälningsorsak för omsorgssvikt

Arbetsrapport 2012:2. Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Att kategorisera anmälningsorsak för omsorgssvikt Arbetsrapport 2012:2 Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Att kategorisera anmälningsorsak för omsorgssvikt Annika Almqvist Per Åsbrink Arbetsrapport 2012:2 FoU Välfärd Region Gävleborg

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor Mäns våld mot kvinnor Vision Mäns våld mot kvinnor ska upphöra och kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Vad är våld? Våld är varje handling riktad

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk eller dör

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk eller dör Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk eller dör I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom, skada eller död blir situationen för barnen

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Primärvården. Stress. av DIANA THORSÉN

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Primärvården. Stress. av DIANA THORSÉN ÖREBRO LÄNS LANDSTING Stress av DIANA THORSÉN Vad är stress? Stress är en naturlig biologisk process som startar i kroppen när vi behöver extra krafter. Den är inte skadlig utan nödvändig för vår överlevnad

Läs mer

Hälsoundersökning av barnet i samband med placering eller socialtjänstens utredning av ett barn

Hälsoundersökning av barnet i samband med placering eller socialtjänstens utredning av ett barn Hälsoundersökning av barnet i samband med placering eller socialtjänstens utredning av ett barn Används av sjuksköterska inom barnhälsovård eller skolsköterska inom elevhälsa (alternativt av undersökande

Läs mer

Efter olyckan mänskligt omhändertagande (värna din hjärna)

Efter olyckan mänskligt omhändertagande (värna din hjärna) Efter olyckan mänskligt omhändertagande (värna din hjärna) Arto Nordlund, Leg psykolog, Med Dr Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Vår underbara hjärna 1 Vår underbara hjärna 100 miljarder neuron,

Läs mer

KVINNOFRID Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

KVINNOFRID Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor SÖLVESBORGS KOMMUN KVINNOFRID Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-27 Kf 165 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 3 POLISANMÄLAN OCH RÄTTSLIGA FRÅGOR...

Läs mer

Meddelad i Sundsvall. SAKEN Ersättning till offentligt biträde KAMMARRATTENS AVGÖRANDE

Meddelad i Sundsvall. SAKEN Ersättning till offentligt biträde KAMMARRATTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN T-^^^ * Mål nr 82746 I SUNDSVALL UUiVL 2016-06- 16 Meddelad i Sundsvall Sida l (3) KLAGANDE Per Bergmark Familjens jurist Box 330 901 07 Umeå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Umeås

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig

Information till personal. om barnet som anhörig Information till personal om barnet som anhörig INLEDNING I Jönköpings län vill vi bli bättre på att ge ett bra bemötande och stöd till barn och ungdomar när deras föräldrar är allvarligt sjuka fysiskt

Läs mer

Barn som far illa. Steven Lucas. Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala

Barn som far illa. Steven Lucas. Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala Barn som far illa Steven Lucas Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala Vilka barn far illa? Barnmisshandel Sexuella övergrepp Psykiskt våld Barn som bevittnar våld i hemmet

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Eskilstuna kommuns arbete år 2015 2017 Lättläst version av handlingsplan Stopp. 1 Inledning Eskilstuna kommun arbetar för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Vi har skrivit hur

Läs mer

Främja hälsa en nyckel till hållbar utveckling. Johan Hallberg, Dala Floda 26 januari 2008.

Främja hälsa en nyckel till hållbar utveckling. Johan Hallberg, Dala Floda 26 januari 2008. Främja hälsa en nyckel till hållbar utveckling Johan Hallberg, Dala Floda 26 januari 2008. Det nya århundradets största utmaning är att ta ett abstrakt begrepp som hållbar utveckling och göra det till

Läs mer

Psykiska första hjälpen Ångestsyndrom

Psykiska första hjälpen Ångestsyndrom Psykiska första hjälpen Ångestsyndrom Christina Björklund 24.9.2007 ÅNGEST En fysiologisk reaktion som har sin grund i aktivering av det autonoma nervsystemet: ökad hjärtfrekvens, svettning, yrsel, illamående.

Läs mer

Handledning för samtal om våld i nära relationer inom hälso- och sjukvården och tandvården

Handledning för samtal om våld i nära relationer inom hälso- och sjukvården och tandvården Handledning för samtal om våld i nära relationer inom hälso- och sjukvården och tandvården Foto: Ulrica Törning VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Reviderad 2015-08-27

Läs mer

Barnmisshandel. Björn Tingberg Leg ssk, med dr. Barnskyddsteamet MIO Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Barnmisshandel. Björn Tingberg Leg ssk, med dr. Barnskyddsteamet MIO Astrid Lindgrens Barnsjukhus Barnmisshandel Björn Tingberg Leg ssk, med dr Barnskyddsteamet MIO Astrid Lindgrens Barnsjukhus Barnskyddsteamet Mio På Barnahusen På sjukhuset Samråd Rättsmedicinsk undersökning Utbildning Konsultation

Läs mer

Små barn och Trauma Stöd och behandling vid traumatillstånd

Små barn och Trauma Stöd och behandling vid traumatillstånd Små barn och Trauma Stöd och behandling vid traumatillstånd Anna Norlén Verksamhetschef & Rektor Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut ERICASTIFTELSEN ERICASTIFTELSEN Högskoleutbildning Psykoterapi för barn

Läs mer

Barns bästa klart att vi alla vill barnens bästaeller? Carin Oldin & Simon Rundvist Barnombudsträffar våren 2011

Barns bästa klart att vi alla vill barnens bästaeller? Carin Oldin & Simon Rundvist Barnombudsträffar våren 2011 Barns bästa klart att vi alla vill barnens bästaeller? Carin Oldin & Simon Rundvist Barnombudsträffar våren 2011 Olika Lika BARN DÄR HÄR DÅ NU Barnkonventionen Barnkonventionen FN:s konvention om barnets

Läs mer

Flyktingbarnteamet Göteborg

Flyktingbarnteamet Göteborg UNHCR/M.Maguire Ett samarbete mellan: Barn- och ungdomspsykiatri, Gamlestaden Flyktingbarnteamet Göteborg UNHCR UNHCR / B. Szandelszky UNHCR / F. Noy UNHCR UNHCR UNHCR / D. Lom UNHCR / B. Szandelszky Att

Läs mer

Sexuellt våld i ungas relationer förekomst, riskfaktorer och förändringsarbete

Sexuellt våld i ungas relationer förekomst, riskfaktorer och förändringsarbete Sexuellt våld i ungas relationer förekomst, riskfaktorer och förändringsarbete Cecilia Kjellgren Socionom/universitetslektor Institutionen för socialt arbete Linnéuniversitetet Det började så här. Ungdomars

Läs mer

ADHD. Impulsivitet. ADHD innebär problem inom tre områden och dessa är: 1. Uppmärksamhet 2. Hyperaktivitet 3. Impulsivitet

ADHD. Impulsivitet. ADHD innebär problem inom tre områden och dessa är: 1. Uppmärksamhet 2. Hyperaktivitet 3. Impulsivitet ADHD ADHD innebär problem inom tre områden och dessa är: 1. Uppmärksamhet 2. Hyperaktivitet 3. Impulsivitet När vi talar om den här gruppen så är det oftast hyperaktiviteten som vi fokuserar på. Vi skall

Läs mer

Skolresultat +psykisk hälsa = Sant

Skolresultat +psykisk hälsa = Sant Skolresultat +psykisk hälsa = Sant Uppsala 16 september 2013 ing-marie.wieselgren@skl.se www.skl.se/psynk Varför ska vi samverka? Ing-marie.wieselgren@skl.se www.skl.se/psynk Stöd till riktade insatser

Läs mer

Följade gäller i föreningens aktiviteter och inkluderar såväl träningar, träningsläger som matcher samt resor till och från match:

Följade gäller i föreningens aktiviteter och inkluderar såväl träningar, träningsläger som matcher samt resor till och från match: Idrotts- och hälsocertifiering: Lerkils IF Under 2013 utformar Lerkils IF en policy i samstämmighet med Kungsbacka kommuns krav för att bli en idrotts- och hälsocertifierad förening. Innehållet i denna

Läs mer

Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Aktualisering till socialtjänsten första halvåret 2012 jämfört samma period 2008 2011

Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Aktualisering till socialtjänsten första halvåret 2012 jämfört samma period 2008 2011 Arbetsrapport 2012:4 Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Aktualisering till socialtjänsten första halvåret 2012 jämfört samma period 2008 2011 Annika Almqvist Per Åsbrink Att dokumentera

Läs mer

Socialtjänstlagen SoL

Socialtjänstlagen SoL LAG OCH REGELSTYRD Socialtjänstlagen SoL Förvaltningslagen Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM Offentlighets och sekretesslagen Lagen om stöd

Läs mer

Nyhetsbrev Barn, unga och familj Nr. 1 2009. Svårigheter att beskriva vad som är problemet i socialt arbete med barn och unga.

Nyhetsbrev Barn, unga och familj Nr. 1 2009. Svårigheter att beskriva vad som är problemet i socialt arbete med barn och unga. Nyhetsbrev Barn, unga och familj Nr. 1 2009 Svårigheter att beskriva vad som är problemet i socialt arbete med barn och unga. FoU-Nordväst kommer under våren att ge ut ett antal nyhetsbrev. Nyhetsbreven

Läs mer

Föräldratelefonen. Årsrapport 2012

Föräldratelefonen. Årsrapport 2012 Föräldratelefonen Årsrapport 2012 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stödjer barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där Barnkonventionen

Läs mer

FÖRÄLDRAR I MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN. Kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet

FÖRÄLDRAR I MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN. Kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet FÖRÄLDRAR I MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet BAKGRUND Vad vet vi sedan tidigare? Stöd i föräldraskapet Riskfaktorer Minska riskfaktorerna Bristande

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

Forskning och böcker av. Luftfartsstyrelsen i Norrköping 22 mars 2007. Nedärvda stressreaktioner. Kris: hot eller möjlighet? Vem är du?

Forskning och böcker av. Luftfartsstyrelsen i Norrköping 22 mars 2007. Nedärvda stressreaktioner. Kris: hot eller möjlighet? Vem är du? Firma Margareta ivarsson Forskning och böcker av Luftfartsstyrelsen i Norrköping 22 mars 2007 Stress och stresshantering Bosse Angelöw Marianne Frankenhaeuser Daniel Goleman Howard Gardner Aleksander Perski

Läs mer

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD Vägledning OBS! Om du använder det här avsnittet som en separat del, se också inledningen till föregående avsnitt (Våld mot barn) som också berör våld i nära relationer

Läs mer

Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser

Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser YTTRANDE 1(3) 2014-12-03 LJ2014/601 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsfullmäktige Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser I en till landstingsfullmäktige inlämnad

Läs mer

Nordiskt seminarium om Elevers välbefinnande Helsingfors 2007-09-27. Eva-Lotta Eriksson Undervisningsråd

Nordiskt seminarium om Elevers välbefinnande Helsingfors 2007-09-27. Eva-Lotta Eriksson Undervisningsråd Elevhälsoarbetet lsoarbetet i Sverige Nordiskt seminarium om Elevers välbefinnande Helsingfors 2007-09-27 Eva-Lotta Eriksson Undervisningsråd Hälsa, lärande och trygghet går hand i hand Ungdomars psykiska

Läs mer

I skuggan av självmordet

I skuggan av självmordet I skuggan av självmordet Den plötsliga och traumatiska förlusten medför ofta ett komplicerat sorgearbete Sorg Bearbetning Barn Trauma Suicid och dess efterverkningar Förlust, sorg och tomrum Sorg är en

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015 Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Innehållsförteckning A Mål och vision: Artikel 19 Barnkonventionen Mål och vision

Läs mer

Att möta barn och ungdomar efter allvarliga händelser

Att möta barn och ungdomar efter allvarliga händelser Att möta barn och ungdomar efter allvarliga händelser Petra Adebäck Leg psykolog, leg psykoterapeut Specialist klinisk psykologi, Doktorand Regionalt kunskapscentrum Kris & katastrofpsykologi SLL petra.adeback@sll.se

Läs mer

FAKTA Psykisk hälsa - barn och ungdom

FAKTA Psykisk hälsa - barn och ungdom FAKTA Psykisk hälsa - barn och ungdom Dagens innehåll BUP - organisation och uppdrag Bas - fakta för FAKTA Psykisk hälsa - barn och ungdom Kliniska frågor Lagstiftning Stöd till Anhöriga 2 Organisation

Läs mer

VÅLDTÄKT. Lotti Helström

VÅLDTÄKT. Lotti Helström VÅLDTÄKT Öppnade 7 oktober 2005 Hela SLL Hela vård-kedjan Dygnet runt 20 mars 2013 2 2005 2012 4500 nya = 51 / månad 232 3840 91 4323 14730 av vilka 24% < 18 år 24 000 återbesök av vilka - 15 000 till

Läs mer

Barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv Omfattning, hälsa, avslöjande och stöd

Barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv Omfattning, hälsa, avslöjande och stöd Barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv Omfattning, hälsa, avslöjande och stöd Carolina Jernbro Barnmisshandel som folkhälsoproblem Vanligt förekommande Stora konskevenser på individ och samhälle

Läs mer

Vad är BUP? En introduktionsföreläsning till barn och ungdomspsykiatrin. Mia Ramklint

Vad är BUP? En introduktionsföreläsning till barn och ungdomspsykiatrin. Mia Ramklint Vad är BUP? En introduktionsföreläsning till barn och ungdomspsykiatrin Mia Ramklint När är man barn och ungdom? Spädbarn Småbarn/Förskolebarn Skolbarn Ungdomar/tonåringar Unga vuxna Barn med beteendestörningar

Läs mer

Missbruk, kriminalitet och hedersförtryck

Missbruk, kriminalitet och hedersförtryck Missbruk, kriminalitet och hedersförtryck UNGDOMSPROGRAM På ny väg Ett program för pojkar som flytt från hedersförtryck in i Missbruk Kriminalitet Gunnar Bergström Efter berättelserna Våld Förtryck av

Läs mer

Stöd för barn som upplevt våld inom familjen. Familjehörnan & Folkhälsan

Stöd för barn som upplevt våld inom familjen. Familjehörnan & Folkhälsan Stöd för barn som upplevt våld inom familjen Familjehörnan & Folkhälsan Barn och våld inom familjen Med våld i par- och närrelationer avses i vid bemärkelse våld som någon använder inom familjen eller

Läs mer

Ledsna barn. Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 8 december 2011

Ledsna barn. Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 8 december 2011 Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Ledsna barn Dokumentation från regional konferens i Göteborg 8 december 2011 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst och

Läs mer

Det försummade barnet

Det försummade barnet Barn som far illa Barn som far illa Fysisk misshandel och försummelse Psykisk misshandel och försummelse Medicinsk försummelse Pedagogisk försummelse Non organic failure to thrive Sexuellt övergrepp Missbruk

Läs mer

Forskning och böcker av. Luftfartsstyrelsen i Norrköping 19 april 2007. Nedärvda stressreaktioner. Kris: hot eller möjlighet? Vem är du?

Forskning och böcker av. Luftfartsstyrelsen i Norrköping 19 april 2007. Nedärvda stressreaktioner. Kris: hot eller möjlighet? Vem är du? Firma Margareta ivarsson Forskning och böcker av Luftfartsstyrelsen i Norrköping 19 april 2007 Stress och stresshantering Bosse Angelöw Marianne Frankenhaeuser Daniel Goleman Howard Gardner Aleksander

Läs mer

Handlingsplan- våld i nära relationer

Handlingsplan- våld i nära relationer Styrdokument, plan Ekonomiskt bistånd 2015-03-19 Elina Edin 08-590 977 73 Dnr SÄN/2014:310 elina.edin@upplandsvasby.se Handlingsplan- våld i nära relationer Nivå: Nämndspecifikt Antagen: Social- och äldrenämnden

Läs mer

Utredning och diagnos/sering av barn med begränsade kunskaper i svenska, språkliga svårigheter och med en annan kulturell bakgrund.

Utredning och diagnos/sering av barn med begränsade kunskaper i svenska, språkliga svårigheter och med en annan kulturell bakgrund. Utredning och diagnos/sering av barn med begränsade kunskaper i svenska, språkliga svårigheter och med en annan kulturell bakgrund. Emma Dahlson, leg. Psykolog Första linjen Malmö 60 miljoner människor

Läs mer

Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och större krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun

Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och större krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun 2012-05-21 Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och större krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2012-06-14 143 Innehåll Inledning 3

Läs mer

Anknytning och omsorg när våld är vardag Små barn och trauma Sundsvall 2015 02 06

Anknytning och omsorg när våld är vardag Små barn och trauma Sundsvall 2015 02 06 Anknytning och omsorg när våld är vardag Små barn och trauma Sundsvall 2015 02 06 Kjerstin Almqvist, Professor i medicinsk psykologi, leg. psykolog, leg. psykoterapeut Karlstads Universitet Varför är utsatthet

Läs mer

Depressioner hos barn och unga. Mia Ramklint Uppsala Universitet

Depressioner hos barn och unga. Mia Ramklint Uppsala Universitet Depressioner hos barn och unga Mia Ramklint Uppsala Universitet Depression En egen tillfällig känsla Ett sänkt stämningsläge Ett psykiatriskt sjukdomstillstånd Depressionssjukdom (Egentlig depression)

Läs mer

Barn i kris - upplägg. Generell traumateori Att möta barn på flykt Att tänka på Gruppdiskussion

Barn i kris - upplägg. Generell traumateori Att möta barn på flykt Att tänka på Gruppdiskussion Barn i kris - upplägg Generell traumateori Att möta barn på flykt Att tänka på Gruppdiskussion Vad har de nyanlända vi möter med sig? Biologisk sårbarhet Psykologisk sårbarhet Yttre stressorer Familjen

Läs mer

BRYTA TYSTNADEN OM MISSBRUKET I FAMILJEN

BRYTA TYSTNADEN OM MISSBRUKET I FAMILJEN FÖRA BARNEN PÅ TAL BEARDSLEES FAMILJEINTERVENTION Heljä Pihkala 15/11 2012 BRYTA TYSTNADEN OM MISSBRUKET I FAMILJEN TVÅ METODER MED SAMMA GRUNDANTAGANDE: ÖPPEN KOMMUNIKATION OM FÖRÄLDERNS SJUKDOM/MISSBRUK

Läs mer

Våld i nära relationer - att våga se och agera!

Våld i nära relationer - att våga se och agera! Våld i nära relationer - att våga se och agera! Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för tillväxt FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor, 1993 Våld mot kvinnor är en manifestation

Läs mer

Barnskyddsmedicin spetskompetens när barn misstänks fara illa

Barnskyddsmedicin spetskompetens när barn misstänks fara illa Barnskyddsmedicin spetskompetens när barn misstänks fara illa Barnveckan 2013-04-24 Karlstad Gabriel Otterman Överläkare, Barnskyddsteamet Akademiska barnsjukhuset gabriel.otterman@akademiska.se Simon

Läs mer

Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser

Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser 2015-01-20 Regionledningskontoret Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser Regionstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet

Läs mer

Anknytning, omsorgssvikt och familjehem. Karin Lundén, FD karinlunden@comhem.se Karin.Lunden@socwork.gu.se

Anknytning, omsorgssvikt och familjehem. Karin Lundén, FD karinlunden@comhem.se Karin.Lunden@socwork.gu.se Anknytning, omsorgssvikt och familjehem. Karin Lundén, FD karinlunden@comhem.se Karin.Lunden@socwork.gu.se Viktiga företeelser n Barn utvecklas i relation n Barns hjärna utvecklas i relation n Omsorgssvikt

Läs mer

Fallbeskrivningar. Mikael 19 år. Ruben 12 år. Therese 18 år. Tom 10 år

Fallbeskrivningar. Mikael 19 år. Ruben 12 år. Therese 18 år. Tom 10 år Fallbeskrivningar Mikael 19 år Ruben 12 år Therese 18 år Tom 10 år Mikael 19 år Fallbeskrivning Mikael har haft svårigheter med relationer sedan han började i skolan. Föräldrarna beskriver honom som en

Läs mer

För dig som varit med om skrämmande upplevelser

För dig som varit med om skrämmande upplevelser För dig som varit med om skrämmande upplevelser Om man blivit väldigt hotad och rädd kan man få problem med hur man mår i efterhand. I den här broschyren finns information om hur man kan känna sig och

Läs mer

Riksförbundet Attentions intressepolitiska program 2011 2015. Det här vill vi!

Riksförbundet Attentions intressepolitiska program 2011 2015. Det här vill vi! Riksförbundet Attentions intressepolitiska program 2011 2015 Det här vill vi! Om oss... Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF),

Läs mer

SMS-FRÅGOR UNDER KONFERENSEN BARN SOM BEVITTNAT VÅLD

SMS-FRÅGOR UNDER KONFERENSEN BARN SOM BEVITTNAT VÅLD SMS-FRÅGOR UNDER KONFERENSEN BARN SOM BEVITTNAT VÅLD 2011-11-23 Anders Broberg om barns utsatthet 1. Definitionen mellan psykiskt våld och emotionellt våld? 2. Varför kan inte samtliga siffror vara sanna?

Läs mer

Barnets rättigheter. Barnkonventionen

Barnets rättigheter. Barnkonventionen Barnets rättigheter Barnkonventionen Viktiga regler De olika reglerna i konventionen om barnets rättigheter kallas för artiklar Det finns 54 artiklar Alla regler är lika viktiga. Men det är ändå några

Läs mer

Det känns som jag inte har haft nåt riktigt liv än Fyrtiofem tonårspojkar som har begått sexuella övergrepp. Inga Tidefors Inga.tidefors@psy.gu.

Det känns som jag inte har haft nåt riktigt liv än Fyrtiofem tonårspojkar som har begått sexuella övergrepp. Inga Tidefors Inga.tidefors@psy.gu. Det känns som jag inte har haft nåt riktigt liv än Fyrtiofem tonårspojkar som har begått sexuella övergrepp Inga Tidefors Inga.tidefors@psy.gu.se SiS-rapport som kan beställas eller laddas ner på http://www.stat-inst.se

Läs mer

Lära och utvecklas tillsammans!

Lära och utvecklas tillsammans! 1 Lära och utvecklas tillsammans! Studiematerial Undervisning av invandrare och flyktingar med PTSD och andra psykosociala problem till följd av trauma Catharina Hallin-Tegner Kompetensutveckling för sfi-lärare

Läs mer

Unga, Sex och Internet - ett förslag till förtydligande av BBIC fördjupningsteman 11-15 år

Unga, Sex och Internet - ett förslag till förtydligande av BBIC fördjupningsteman 11-15 år UMEÅ UNIVERSITET/ UNGDOMSSTYRELSEN/BRIS Kurs: Unga, Sex och Internet Utbildningsort: Linköping Unga, Sex och Internet - ett förslag till förtydligande av BBIC fördjupningsteman 11-15 år Författare: Kerstin

Läs mer

Barn som far illa samverkan och forskning

Barn som far illa samverkan och forskning 1 Barn som far illa samverkan och forskning Lund 27/9 Carl Göran Svedin Professor 2 Presentation Förekomst Samverkan - samråd Barnahus Konsekvenser - traumatisering Behandling BUP-Elefanten 3 Omsorgssvikt

Läs mer

Anknytning. Malin Kan Överläkare Barn och Ungdomspsykiatriska kliniken

Anknytning. Malin Kan Överläkare Barn och Ungdomspsykiatriska kliniken Anknytning Malin Kan Överläkare Barn och Ungdomspsykiatriska kliniken John Bowlby (1907-1990) Arbetade efter första världskriget på ett elevhem för missanpassade, observerade: - Trasslig familjebakgrund

Läs mer

Asperger syndrom. Diagnosen Asperger syndrom ställs oftast från barnet är 8 år

Asperger syndrom. Diagnosen Asperger syndrom ställs oftast från barnet är 8 år Asperger syndrom Diagnosen Asperger syndrom ställs oftast från barnet är 8 år Minst 6 barn/1000 individer (0,6%) med svårigheter inom det autistiska spektrumet Underdiagnostisering av flickor Asperger

Läs mer

BARNMISSHANDEL INOM FAMILJEN

BARNMISSHANDEL INOM FAMILJEN Polishögskolan vid Umeå universitet Fördjupningsarbete HT -03 Rapport nr. 174 BARNMISSHANDEL INOM FAMILJEN Emma Skiöld Ulrika Ebeling Termin 4 Sammanfattning Vårt arbete handlar om barnmisshandel inom

Läs mer

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri (KcKP)

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri (KcKP) Bemästring av allvarliga händelser Tips för drabbade Andra utgåvan Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri (KcKP) Detta material är delar av en översättning av det amerikanska Psychological First Aid, Field

Läs mer

Min berättelse om villkoren på individ- och strukturnivå för att hjälpa en elev som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Min berättelse om villkoren på individ- och strukturnivå för att hjälpa en elev som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. Min berättelse om villkoren på individ- och strukturnivå för att hjälpa en elev som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet är att ge exempel på kopplingen mellan fall och regelverk ur ett

Läs mer