Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015"

Transkript

1 1 Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Våra verksamheter De verksamheter som omfattas av denna plan mot diskriminering och kränkande behandling är grundskolan på Siljansnäs skola med klasserna F 6 samt skolans fritidshem. 2. Ansvariga för planen Rektor är huvudansvarig för att planen tas fram. Detta sker i samråd med personal, elever och föräldrar på Siljansnäs skola och skolans fritidshem. 3. Planen gäller

2 2 4. Vår vision Siljansnäs skola och fritidshem skall vara en plats där alla skall känna trygghet och bli accepterad för den man är. På Siljansnäs skola och fritidshem tänker vi på våra medarbetare och kamrater och hjälper dem att lyckas. 5. Delaktighet och förankring För att denna plan mot diskriminering och kränkande behandling brett ska förankras är det nödvändigt att föräldrar, elever och personal inom skolan och fritidshemmet samverkar. Planen förankras hos eleverna inom elev- och klassråd samt hos vårdnadshavarna genom brukarrådet och föräldramöten. Denna plan finns även att tillgå via skolans hemsida. 5.1 Elevernas delaktighet i planen Vid klassråd och elevråd ges eleverna möjlighet att vara med att prata om vad de uppfattar som viktigt att finns med i planen. På fritidshemmet sker regelbundna samtal med anknytning till denna plans arbete. Tid för detta läggs företrädesvis vid tiden förmellanmål. Dessa resonemang uppmärksammas när planen upprättas. På klassråd har eleverna även möjlighet att följa upp och se över planen. Klasslärarna och personalen på fritids är ytterst ansvariga för att eleverna ges möjligheter, att diskutera, fråga och framföra synpunkter. Det som kommer upp skrivs ner och lämnas till rektor. 5.2 Vårdnadshavarnas delaktighet Brukarrådet ges möjlighet att påverka planens innehåll. Det finns även möjlighet att som enskild förälder kontakta klasslärare eller rektor och lämna synpunkter på likabehandlingsplanens innehåll. 5.3 Personalens delaktighet Vid planerings- och utvärderingsdagar utför personalen i skolan och på fritidshemmet arbetet med att upprätta, följa upp och se över planen. Detta görs genom att 1) arbetat med innehållet i planen (här finns synpunkter från elever och föräldrar med) 2) granska utkast 3) planen förankras i personalen via APT och ordinarie personalmöten 4) utvärdera under utvärderingsdagar 6. Kartläggning av eleverna situation På Siljansnäs skola och fritidshem finns en ständig dialog över det som sker på skolan. Det vi kartlägger och är observanta på är dels skolans fysiska miljö, dels vad som sker och

3 3 sägs i kontakten mellan elever och elever och mellan elever och vuxna. Kartläggande dialoger förs i elevråd, klassråd, samtal på fritids och på personalmöten. Det som kommer upp presenteras även på brukarråd. Kartläggning sker även via en elevenkät där alla ges möjlighet att bedöma skolan och det som där sker samt vid elevernas utvecklingssamtal. För att få en så tydlig bild som möjligt studeras också dokumentationen som förts i det fall någon utsätts för kränkande behandling. Denna dokumentation följs även upp av trygghetsteamet en gång per termin. 6.1 Hur eleverna har involverats i kartläggningen Eleverna får utrymme att ge synpunkter på sin skolsituation på klass- och elevråd i skolan, genom enkäter och via enskilda samtal. Klassläraren är också observant på spontana synpunkter och reaktioner. De barn som går på fritids ges möjlighet att på under de regelbundna samtalen lämna synpunkter på hur de upplever sin situation på fritids. 6.2 Hur personalen har involverats i kartläggningen Personalen tar del av elevernas kartläggning (se ovan) och de tillbudsrapporter samt är gjorda. Tillsammans med egna observationer de gjort i verksamheterna ligger detta till grund för kartläggningen och reflektioner kring denna. Det som kommer upp och det som kan förutses diskuteras på personalmöten och tas med som förslag till förbättringsåtgärder. 6.3 Resultat efter dessa samtal En del av skolans elever har en nedsättande jargong gentemot andra elever. Ord används som till en början kan uppfattas som skämt men som i längden sårar. Skolgården uppfattas oftast som en trygg plats. Ibland kan det vara svårt att hitta rastvakten. fff 6.4 Analys Stor vikt behöver läggas på arbetet kring hur vi pratar med varandra, vilka ord vi använder och hur de kan uppfattas av våra kamrater. Även om vi ser att vi i huvudsak klarar att skapa trygghet genom vuxennärvaro på raster då eleverna vistas på skolgården så har vi anledning att alltid utvärdera detta för att nå optimala förutsättningar att erbjuda trygghet och säkerhet. 7. Våra främjande och förebyggande insatser På Siljansnäs skola och fritidshem arbetar vi med att tydliggöra vad respekt är, med att skapa en trygg miljö för alla och att alla som arbetar på skolan ska se vårt värde som människor. En ambition i det förebyggande arbetet är att alla elever ska ha någon form av relation till varandra för att tillit och förtroende ska växa.

4 4 7.1 Målet med detta arbete Eleverna ska få en bredare förståelse för att vi är olika om människor och är värdefulla utan förbehåll. Ingen elev ska behöva höra något nedlåtande om sig själv eller på annat sätt utsättas för kränkning. Eleverna ska förstå vad nedlåtande kommentarer eller behandlingar innebär för den som utsätts Varje elev och vuxen på skolan ska ta sitt ansvar att själv inte uttala sig nedlåtande eller på något annat sätt kränka någon annan. Alla hjälps åt för att skapa största möjliga trygghet för alla, och främja så goda inlärningsmöjligheter som möjligt Vi skapar tydliga rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 7.2 Åtgärd Vi genomför temadagar som vi kallar vänskapsdagar både höst och vår med åldersintegrerade grupper för att skapa bättre förståelse mellan alla elever på skolan. Äldre barn deltar i de yngre klasserna med högläsning etc. På klassråd förs samtal om hur vi samtalar med varandra och vad som är lämpligt att säga. I matsalen äter pedagogerna med eleverna delvis för att säkerställa tryggheten. Personalen är schemalagd för tillsyn av eleverna under lektionsfri tid. Uppdagas något som medför kränkning i någon grad skrivs omgående en rapport som leder till utredning och uppföljning Klasslärarna och personal på fritidshemmet för samtal med eleverna om alla människors lika värde och om vikten av ett gott bemötande i kontakten med andra elever och vuxna på skolan. I klasserna och i elevråd förs också samtal och alla elevers rätt till en trygg skola med goda inlärningsmöjligheter och hur vi tillsammans skapar den Diskussioner om vår värdegrund och hur vi arbetar med den är ett återkommande inslag vid konferenser. Dessa leds av rektor och/eller arbetsenhetsledare För att få en kontinuitet i värt värdegrundsarbete har ett värdegrundshjul tagits fram (se nedan). Detta tydliggör vad som sker under året och när i tid: 7.3 Motivering av dessa insatser Genom att på olika sätt arbeta med eleverna i olika gruppindelningar lär de känna varandra bättre. Detta stärker samhörigheten på skolan och därmed tryggheten. Det är också viktigt att vi skapar en kultur på skolan där eleverna naturligt pratar om dessa saker och förstår vad trakasserier är och kan innebära. Med medvetna vuxna i elevernas närhet ser vi att eleverna lättare kan handledas i god sed och gott tal. Vuxnas närvaro och kommunikation med eleverna i skiftande situationer är en viktig förutsättning för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling.

5 5 7.4 Siljansnäs skolas värdegrundshjul Värdegrundshjulet som visar vårt systematiska värdegrundsarbete ger en tydlighet i arbetet kring värderingar och trygghet. Vid de återkommande reflektionsveckorna läggs ett skarpare fokus på hur vi är mot varandra på bemöter våra olikheter. 7.5 Ansvarig för de främjande och de förebyggande insatserna Ansvarig för de främjande insatserna är rektor med delegation till arbetslagen och klasslärare. Arbetet sker kontinuerligt under hela året och utvärderas i slutet av höstterminen.

6 6 8 Trivselregler på Siljansnäs skola och fritidshem Våra trivselregler är framtagna i samtal med eleverna och syftar att ge alla en gemensam utgångspunkt i vårt arbete. Reglerna är tydliggjorda i form av ett träd där reglerna finns på bladen. Trädet finns uppsatt i skolans foajé. På bladen står det Låter andra vara med Ljuger och luras inte Städar upp efter mig Lyssnar när andra pratar Följer de regler vi kommit överens om Respekterar när någon säger sluta 9 Utvärdering och uppföljning Under året behandlas planen regelbundet av personalen på ordinarie personalmöten utifrån aktuella händelser. Planen tas upp till diskussion och utvärderas kontinuerligt i skolans brukarråd, klass- och elevråd. För att få en rättvis bild av fritidshemmets arbete med likabehandlingsplanen görs där en enskild utvärdering. Vid utvärderingen tas också de enkätundersökningar som gjorts under läsåret i beaktande. På detta sätt samlas information under hela året om hur planen fungerar. Vid höstterminens sista brukarråd lämnar brukarrådet synpunkter på årets plan samt önskade förbättringar till följande år. Eleverna ges denna möjlighet på höstterminens sista elevråd. Personalen utvärderar planen slutgiltigt på höstens sista APT. Vid fritidshemmets planeringsdag i början av januari sammanställer personalen på fritidshemmet det som framkommit under avslutat år. Ansvarig för utvärdering är Rektor 9.1 Utvärdering av 2014 års plan Föregående års plan har tagits upp till diskussion på skolans fritidshem, i skolans brukarråd, elevråd samt på personalmöte och APT. Här har funnits möjlighet att påtala brister och föra fram positiva delar i planen. Rektor har ansvarat för utvärderingen. Resultat av utvärderingen av 2014 års plan Likabehandlingsplanen och dess innehåll måste bättre förankras bland elever och föräldrar. Trygghetsteamet behöver tydliggöras för både elever och föräldrar De reflektionsveckor som kommer regelbundet i det systematiska värdegrundsarbetet är bra Våra vänskapsdagar upplevs som positivt av både föräldrar och elever. Det har också varit bra att sexorna varit mer ansvariga i dessa dagar

7 7 Trivselreglerna som finns behöver bättre förankras Regelbundenheten i samtalen på fritidshemmet behöver ses över 9.2 Åtgärder under 2015 utifrån utvärdering av förra årets plan Likabehandlingsplanen tas upp på klassråd där klassansvarig förtydligar dess innehåll. Denna likabehandlingsplan görs till en regelbunden punkt på klassrådens dagordning. Klassläraren ansvarar här för en kort uppdatering och avstämning hur planen efterlevs Trygghetsteamets uppgift och arbete tydliggörs i klasserna av klassansvariga. Vi inleder en diskussion om huruvida trygghetsteamet ska finnas på skolans hemsida och i så fall på vilket sätt De trivselregler som finns i ovan beskrivna träd bearbetas och görs kända Vi fortsätter med våra vänskapsdagar där eleverna arbetar åldersintegrerat Allt vårt värdegrundsarbete tydliggörs i vårt värdegrundshjul som görs känt under 2015 Reflektionsveckorna tydliggörs även på fritidshemmet 9.3 Uppföljning Uppföljning sker kontinuerligt under året på personalkonferenser, i klass- och elevråd samt vid de regelbundna samtal som förs på skolans fritidshem. Innevarande års plan ska utvärderas senast Ansvarig för utvärdering är Rektor. 10 Rutiner för akuta situationer Policyn på Siljansnäs skola och fritidshem är att det ska råda nolltolerans mot trakasserier och handlingar som på något sätt kan vara kränkande. Ingen elev eller vuxen ska utsättas nedlåtande, känna sig illa behandlad eller på något annat sätt utsatt Hur upptäcker vi om någon trakasseras eller utsätts för en kränkande behandling Det är viktigt att känna till signaler som kan innebära att en kamrat i vår omgivning känner sig utsatt. För att upptäcka om någon trakasseras, diskrimineras och/eller utsätts för annan kränkande behandling kan det vara bra att vara uppmärksam på följande signaler: Han eller hon säger sig ha blivit kränkt har svårigheter att hävda sig i kamratgruppen verkar ledsen och olycklig, håglös/passiv har svårigheter att koncentrera sig underpresterar

8 8 saknar vänner har svårigheter att tala i grupp eller under lektion skolkar sover dåligt, har mardrömmar är ofta sjuk är motvillig att gå till skolan kommer hem med trasiga, förstörda eller borttappade kläder och saker utan förklaringar kommer hem med blåmärken eller sår utan att förklara varför blir sällan eller aldrig hembjuden till skolkamrater väljer omvägar till och från skolan mutar eller köper kompisar med pengar och saker 10.2 Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Om du som elev blir utsatt för kränkande behandling/trakasserier är det viktigt att berätta, att tydligt tala om att det som görs eller sägs inte är okej. Om det du upplever som kränkande fortsätter ska du berätta för någon vuxen på skolan eller på fritidshemmet. Där finns vuxna som är särskilt kunniga inom detta område: kurator, skolsköterska, trygghetsteam. Siljansnäs skola och fritidshems trygghetsteam under 2015 är Eva Korsgren, Anders Eriksson och Christina Danielsson. Naturligtvis går det också bra att tala med någon annan vuxen. Vänta inte. Ju fortare du berättar desto större möjlighet finns att behålla ett gott klimat på skolan. Ser du någon annan blir utsatt, är det också viktigt att agera. Du kan försöka stoppa det som sker eller informera lärare, skolledning eller annan vuxen. Vi behöver alla hjälpas åt att förhindra att våra kamrater och andra behandlas illa Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Personal som bevittnar att en elev kränks skall direkt ingripa, och samtala med berörda samt vidtar åtgärder på plats. Händelsen/kränkningen utreds kort och rapporteras till rektor ("Anmälan -kränkande särbehandling"). Visar det sig att fallet är mer komplicerade utreder trygghetsteamet, klasslärare/mentor eller annan lämplig vuxen vidare den kränkande behandling som förekommit. Detta dokumenteras på särskild blankett ("Utredning - kränkande behandling"). I detta arbete ingår att: a) samtala med inblandade elever och informera mentor/klasslärare b) informera berörda vårdnadshavare c) delge rektor hur utredningen fortlöper Rektor informerar huvudmannen. Ifyllda blanketter diarieförs i valvet/elevmapp. I särskilda fall deltar även rektor och/eller Trygghetsteamet i arbetet med att utreda och förhindra kränkande behandling i framtiden.

9 9 Vid mer komplicerade fall då trygghetsteamet eller annan vuxen gör en insats följer trygghetsteamets rutiner (allt dokumenteras): 1. Ärende inkommer till Trygghetsteamet (pärm med alla ärenden finns). 2. Två representanter utses att ansvara för ärendet. 3. Mentor eller trygghetsteamet kontaktar/informerar vårdnadshavare och berörda elever. Vårdnadshavare ges möjlighet att delta vid kommande träffar. 4. Den utsatte informeras om ärendegången. 5. Om utredningen visar på att trakasserier eller kränkande behandling förekommit vidtas adekvata åtgärder Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Personal som bevittnat eller fått kännedom om att ett en elev anser sig kränkt av annan personal skall företrädesvis omgående ingripa, förhindra och samtala med berörda. Händelsen/kränkningen utreds kort och rapporteras till rektor. ("Anmälan kränkande särbehandling"). Om inget görs ska ärendet omedelbart lämnas till rektor som snabbt vidtar åtgärd Rutiner för uppföljning Alla ärenden/anmälningar följs upp efter 3 veckor. De åtgärder som vidtagits av klassföreståndaren följs även upp av denne. Åtgärder som trygghetsteamet vidtagit följs även upp av detta. Om kränkningarna eller trakasserierna inte upphört skrivs en handlingsplan. Denna följs upp var 6:e vecka till dess att kränkningarna eller trakasserierna upphört. I all uppföljning deltar vårdnadshavare och elever. Under hösten varje år genomförs en uppföljning och utvärdering av alla händelser som lett till arbete efter denna likabehandlingsplan. Ansvaret för detta innehar rektor som tar hjälp av Trygghetsteamet Rutiner för dokumentation Det finns särskild blankett för dokumentation av utredningar som är startade utifrån trakasserier, diskriminering eller annan kränkande behandling. Dessa bilagor nämns ovan och består av två delar, en för utredning och en för uppföljning. Den som startade utredningen ansvarar även för dokumentationen. All dokumentation förvaras inlåst Ansvarsförhållande All personal vid skolan och på fritidshemmet har ett ansvar att uppmärksamma och agera om en elev blivit kränkt eller trakasserad. Mentor/klasslärare, Trygghetsteamet och ytterst rektor har ett särskilt ansvar för att följa upp arbetet med detta.

10 10 11 Inför 2016 Frågeställningar: Hur har vi arbetat med åtgärderna efter 2014 års likabehandlingsplan? Utvärdering av våra främjande och förebyggande insatser Är våra trivselregler aktuella? Behöver vi lägga till eller förändra något? Hur många utredningar har vi haft under året? Vad har de handlat om? Är kartläggningsmetoderna tillräckliga? Har vi tillräckliga rutiner i vårt arbete kring likabehandling? Har vi haft återkommande specifika ärenden i våra samtal?

11 11 Kränkande särbehandling Utredningsunderlag - Elev Utredningsunderlag gällande kränkande särbehandling - elev Den drabbades uppgifter Namn Personnummer Adress Telefonnummer Skola och klass Mentor/Klassföreståndare Handläggning av utredningen Handläggarens namn Ansvarig rektor (om annan än ovan) Datum för start av utredning Datum när nådde skolan Kontakt med föräldrar När informerades de berördas föräldrar? Hur informerades de berördas föräldrar? Anledning av utredningen

12 12 Har den drabbade varit utsatt tidigare? (kortfattad beskrivning) Har kompisgruppen/klassen varit inblandad före denna utredning? När? Omfattning? Har åtgärder vidtagits tidigare? I så fall vilka? Beskrivning av händelse(r) som föranlett utredningen: Den drabbades beskrivning av sin situation:

13 13 Andra inblandade personers versioner: Namn Namn Namn

14 14 Skolans information/kunskap om ärendet: Den drabbades förslag till åtgärder: Andra närståendes förslag till åtgärder: Skolans förslag till åtgärder:

15 15 Åtgärdsplan Åtgärd Ansvarig övrigt Uppföljning Datum Namn Vilket resultat har åtgärderna lett till? Behövs ytterligare åtgärder? Ärendet avslutat den: Underskrifter Handläggare Den drabbade Ansvarig rektor (om annan än ovan) Den drabbades vårdnadshavare 1

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola och fritidshem a för planen, rektor Vår vision

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Solhjulets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solhjulets plan mot diskriminering och kränkande behandling Solhjulets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Skollagen, 14 a kap. Åtgärder mot kränkande behandling 10. Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit

Läs mer

Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Pedagogisk verksamhet Läsår VT 2015 - HT 2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, åk 7-9 Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem a för planen Rektor Peter Gehlin

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015 BF 221 1 2014-10-06 Bildningsförvaltningen LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014-2015 Vår Vision På Lindås skola och fritidshem ska alla barn och all personal

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 1 (13) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 2 (13) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av handlingsplanen Enöglaskolans personal tar aktivt avstånd från alla former av

Läs mer

Valstaskolan. Likabehandlingsplan. Inledning, målsättning, definitioner och handlingsplan. Inledning. Vad säger lagen?

Valstaskolan. Likabehandlingsplan. Inledning, målsättning, definitioner och handlingsplan. Inledning. Vad säger lagen? Valstaskolan Likabehandlingsplan Inledning, målsättning, definitioner och handlingsplan Inledning Vad säger lagen? Från och med den 1 april 2006 trädde en ny lag i kraft mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvarig för planen Förskolechefen Vår vision På förskolan

Läs mer

Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola 1-6, Fritidshem, Grundsärskola Läsår 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Lena Schmidt förskollärare

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och skolbarnsomsorg, mellanstadieklubb, förskoleklass, Roma kulturklass a

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Huvudmannen, förskolechefen och förskollärarna. Vår vision Klöverstugans

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Beringskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Beringskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Beringskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass samt fritidshem a för planen Rektor Vår vision På Beringskolan

Läs mer

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Agneta Ekberg och arbetslagsledare

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Enligt diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (20120:800) måste skolan arbeta

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef Vår vision: På vår förskola

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola och dygnet runt verksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet På Viktoriaskolan tar rektor och personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att förebygga kränkningar.

Läs mer

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen skola och fritidshem Ansvariga för planen Peter Dalsmyr, rektor Likabehandlingsteamet:

Läs mer

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling "Likabehandlingsplan" Åkerö skola 7-9 2014

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Likabehandlingsplan Åkerö skola 7-9 2014 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling "Likabehandlingsplan" Åkerö skola 7-9 2014 LEKSANDS KOMMUN Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION...

Läs mer

Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Cindia Escalante Mattsson,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Tångaskolan år F-5 och Tångaskolans fritidshem 2014/2015 1 ( 8) Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 4 Kartläggning 5 Handlingsplan för

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen Vår vision Alla i förskolan, barn, föräldrar,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Grisbacka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Grisbacka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grisbacka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, skola, fritids Ansvariga för planen: Rita Artursson, Anneli Lundberg

Läs mer

Elevernas delaktighet Arbetet med att främja lika behandling ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Elevernas delaktighet Arbetet med att främja lika behandling ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Västerängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Förskoleklass, Förberedelseklass, Språkklass a för planen Skolans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Solbackens förskola (I enlighet med 6 kap. 8 i skollagen och 3 kap. 16 i diskrimineringslagen) Mål Alla barn på förskolan Solbacken skall känna

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 INLEDNING Centralskolans handlingsplan är upprättad utifrån skrivelser i skollag och diskrimineringslag. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015 Muskötens förskola Förskola Musköten Ansvariga för planen Det övergripande ansvaret för planen ligger på förskolechef

Läs mer

Kviingeskolan. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Mot diskriminering Främjande av likabehandling. För verksamheterna

Kviingeskolan. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Mot diskriminering Främjande av likabehandling. För verksamheterna Kviingeskolan Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Mot diskriminering Främjande av likabehandling För verksamheterna Grundskola F-6 Fritidshem Upprättad 2011-09-13 Reviderad 2014-10-14 1

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Innehåll Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande...

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Definition av likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Sävsjö Kristna Skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Musikanten

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Musikanten Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Musikanten 2014-2015 1 Örebro kommuns trygghetsvision Alla barn och ungdomar i Örebro kommun har rätt till en trygg miljö i förskolor

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola Likabehandlingsplan Lilla Högsätra skola 2012-2013 Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro

Läs mer

Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Utifrån Skollagen måste alla förskolor ha ett målinriktat arbete för att aktivt främja barns lika rättigheter och möjligheter. Förskolan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Årskurs 7-9

Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Årskurs 7-9 Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Årskurs 7-9 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Planen gäller från 2015-02-28 till 2016-02-28 a för planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Elin Elfqvist Förskolechef, Lisa Andersson Brunna förskola Helena Lindblom Stamvägens förskola,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Zederslundsskolan med kunskap i centrum Läsåret 2015/2016 2 Innehållsförteckning Ansvariga för planen... 4 Motiv... 4 Verksamheter som omfattas av planen...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barkarö Skola Rektor Kristina Gimås Svenson 1(13) Grunduppgifter Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar Barkarö skola och fritidshem Verksamhet

Läs mer

Folkungaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Folkungaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling s plan mot diskriminering och kränkande behandling FOLKUNGASKOLANS GYMNASIUM Ansvariga för planen Enhetschef: Rektorer: EHT: Ulf Lindberg Sara Frank Gunilla Linder Helena Hultkvist Appelberg skolsköterska

Läs mer

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola, förskoleklass, fritidshem, Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Hedeskoga skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedeskoga skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedeskoga skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola, Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Varje elev ska känna glädje i att gå till skolan och ska känna sig trygg och vara känd av alla vuxna. Eleven ska känna

Läs mer

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Jan Wallin Ann-Sofi Karlsson Mona

Läs mer