Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015"

Transkript

1 1 Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Våra verksamheter De verksamheter som omfattas av denna plan mot diskriminering och kränkande behandling är grundskolan på Siljansnäs skola med klasserna F 6 samt skolans fritidshem. 2. Ansvariga för planen Rektor är huvudansvarig för att planen tas fram. Detta sker i samråd med personal, elever och föräldrar på Siljansnäs skola och skolans fritidshem. 3. Planen gäller

2 2 4. Vår vision Siljansnäs skola och fritidshem skall vara en plats där alla skall känna trygghet och bli accepterad för den man är. På Siljansnäs skola och fritidshem tänker vi på våra medarbetare och kamrater och hjälper dem att lyckas. 5. Delaktighet och förankring För att denna plan mot diskriminering och kränkande behandling brett ska förankras är det nödvändigt att föräldrar, elever och personal inom skolan och fritidshemmet samverkar. Planen förankras hos eleverna inom elev- och klassråd samt hos vårdnadshavarna genom brukarrådet och föräldramöten. Denna plan finns även att tillgå via skolans hemsida. 5.1 Elevernas delaktighet i planen Vid klassråd och elevråd ges eleverna möjlighet att vara med att prata om vad de uppfattar som viktigt att finns med i planen. På fritidshemmet sker regelbundna samtal med anknytning till denna plans arbete. Tid för detta läggs företrädesvis vid tiden förmellanmål. Dessa resonemang uppmärksammas när planen upprättas. På klassråd har eleverna även möjlighet att följa upp och se över planen. Klasslärarna och personalen på fritids är ytterst ansvariga för att eleverna ges möjligheter, att diskutera, fråga och framföra synpunkter. Det som kommer upp skrivs ner och lämnas till rektor. 5.2 Vårdnadshavarnas delaktighet Brukarrådet ges möjlighet att påverka planens innehåll. Det finns även möjlighet att som enskild förälder kontakta klasslärare eller rektor och lämna synpunkter på likabehandlingsplanens innehåll. 5.3 Personalens delaktighet Vid planerings- och utvärderingsdagar utför personalen i skolan och på fritidshemmet arbetet med att upprätta, följa upp och se över planen. Detta görs genom att 1) arbetat med innehållet i planen (här finns synpunkter från elever och föräldrar med) 2) granska utkast 3) planen förankras i personalen via APT och ordinarie personalmöten 4) utvärdera under utvärderingsdagar 6. Kartläggning av eleverna situation På Siljansnäs skola och fritidshem finns en ständig dialog över det som sker på skolan. Det vi kartlägger och är observanta på är dels skolans fysiska miljö, dels vad som sker och

3 3 sägs i kontakten mellan elever och elever och mellan elever och vuxna. Kartläggande dialoger förs i elevråd, klassråd, samtal på fritids och på personalmöten. Det som kommer upp presenteras även på brukarråd. Kartläggning sker även via en elevenkät där alla ges möjlighet att bedöma skolan och det som där sker samt vid elevernas utvecklingssamtal. För att få en så tydlig bild som möjligt studeras också dokumentationen som förts i det fall någon utsätts för kränkande behandling. Denna dokumentation följs även upp av trygghetsteamet en gång per termin. 6.1 Hur eleverna har involverats i kartläggningen Eleverna får utrymme att ge synpunkter på sin skolsituation på klass- och elevråd i skolan, genom enkäter och via enskilda samtal. Klassläraren är också observant på spontana synpunkter och reaktioner. De barn som går på fritids ges möjlighet att på under de regelbundna samtalen lämna synpunkter på hur de upplever sin situation på fritids. 6.2 Hur personalen har involverats i kartläggningen Personalen tar del av elevernas kartläggning (se ovan) och de tillbudsrapporter samt är gjorda. Tillsammans med egna observationer de gjort i verksamheterna ligger detta till grund för kartläggningen och reflektioner kring denna. Det som kommer upp och det som kan förutses diskuteras på personalmöten och tas med som förslag till förbättringsåtgärder. 6.3 Resultat efter dessa samtal En del av skolans elever har en nedsättande jargong gentemot andra elever. Ord används som till en början kan uppfattas som skämt men som i längden sårar. Skolgården uppfattas oftast som en trygg plats. Ibland kan det vara svårt att hitta rastvakten. fff 6.4 Analys Stor vikt behöver läggas på arbetet kring hur vi pratar med varandra, vilka ord vi använder och hur de kan uppfattas av våra kamrater. Även om vi ser att vi i huvudsak klarar att skapa trygghet genom vuxennärvaro på raster då eleverna vistas på skolgården så har vi anledning att alltid utvärdera detta för att nå optimala förutsättningar att erbjuda trygghet och säkerhet. 7. Våra främjande och förebyggande insatser På Siljansnäs skola och fritidshem arbetar vi med att tydliggöra vad respekt är, med att skapa en trygg miljö för alla och att alla som arbetar på skolan ska se vårt värde som människor. En ambition i det förebyggande arbetet är att alla elever ska ha någon form av relation till varandra för att tillit och förtroende ska växa.

4 4 7.1 Målet med detta arbete Eleverna ska få en bredare förståelse för att vi är olika om människor och är värdefulla utan förbehåll. Ingen elev ska behöva höra något nedlåtande om sig själv eller på annat sätt utsättas för kränkning. Eleverna ska förstå vad nedlåtande kommentarer eller behandlingar innebär för den som utsätts Varje elev och vuxen på skolan ska ta sitt ansvar att själv inte uttala sig nedlåtande eller på något annat sätt kränka någon annan. Alla hjälps åt för att skapa största möjliga trygghet för alla, och främja så goda inlärningsmöjligheter som möjligt Vi skapar tydliga rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 7.2 Åtgärd Vi genomför temadagar som vi kallar vänskapsdagar både höst och vår med åldersintegrerade grupper för att skapa bättre förståelse mellan alla elever på skolan. Äldre barn deltar i de yngre klasserna med högläsning etc. På klassråd förs samtal om hur vi samtalar med varandra och vad som är lämpligt att säga. I matsalen äter pedagogerna med eleverna delvis för att säkerställa tryggheten. Personalen är schemalagd för tillsyn av eleverna under lektionsfri tid. Uppdagas något som medför kränkning i någon grad skrivs omgående en rapport som leder till utredning och uppföljning Klasslärarna och personal på fritidshemmet för samtal med eleverna om alla människors lika värde och om vikten av ett gott bemötande i kontakten med andra elever och vuxna på skolan. I klasserna och i elevråd förs också samtal och alla elevers rätt till en trygg skola med goda inlärningsmöjligheter och hur vi tillsammans skapar den Diskussioner om vår värdegrund och hur vi arbetar med den är ett återkommande inslag vid konferenser. Dessa leds av rektor och/eller arbetsenhetsledare För att få en kontinuitet i värt värdegrundsarbete har ett värdegrundshjul tagits fram (se nedan). Detta tydliggör vad som sker under året och när i tid: 7.3 Motivering av dessa insatser Genom att på olika sätt arbeta med eleverna i olika gruppindelningar lär de känna varandra bättre. Detta stärker samhörigheten på skolan och därmed tryggheten. Det är också viktigt att vi skapar en kultur på skolan där eleverna naturligt pratar om dessa saker och förstår vad trakasserier är och kan innebära. Med medvetna vuxna i elevernas närhet ser vi att eleverna lättare kan handledas i god sed och gott tal. Vuxnas närvaro och kommunikation med eleverna i skiftande situationer är en viktig förutsättning för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling.

5 5 7.4 Siljansnäs skolas värdegrundshjul Värdegrundshjulet som visar vårt systematiska värdegrundsarbete ger en tydlighet i arbetet kring värderingar och trygghet. Vid de återkommande reflektionsveckorna läggs ett skarpare fokus på hur vi är mot varandra på bemöter våra olikheter. 7.5 Ansvarig för de främjande och de förebyggande insatserna Ansvarig för de främjande insatserna är rektor med delegation till arbetslagen och klasslärare. Arbetet sker kontinuerligt under hela året och utvärderas i slutet av höstterminen.

6 6 8 Trivselregler på Siljansnäs skola och fritidshem Våra trivselregler är framtagna i samtal med eleverna och syftar att ge alla en gemensam utgångspunkt i vårt arbete. Reglerna är tydliggjorda i form av ett träd där reglerna finns på bladen. Trädet finns uppsatt i skolans foajé. På bladen står det Låter andra vara med Ljuger och luras inte Städar upp efter mig Lyssnar när andra pratar Följer de regler vi kommit överens om Respekterar när någon säger sluta 9 Utvärdering och uppföljning Under året behandlas planen regelbundet av personalen på ordinarie personalmöten utifrån aktuella händelser. Planen tas upp till diskussion och utvärderas kontinuerligt i skolans brukarråd, klass- och elevråd. För att få en rättvis bild av fritidshemmets arbete med likabehandlingsplanen görs där en enskild utvärdering. Vid utvärderingen tas också de enkätundersökningar som gjorts under läsåret i beaktande. På detta sätt samlas information under hela året om hur planen fungerar. Vid höstterminens sista brukarråd lämnar brukarrådet synpunkter på årets plan samt önskade förbättringar till följande år. Eleverna ges denna möjlighet på höstterminens sista elevråd. Personalen utvärderar planen slutgiltigt på höstens sista APT. Vid fritidshemmets planeringsdag i början av januari sammanställer personalen på fritidshemmet det som framkommit under avslutat år. Ansvarig för utvärdering är Rektor 9.1 Utvärdering av 2014 års plan Föregående års plan har tagits upp till diskussion på skolans fritidshem, i skolans brukarråd, elevråd samt på personalmöte och APT. Här har funnits möjlighet att påtala brister och föra fram positiva delar i planen. Rektor har ansvarat för utvärderingen. Resultat av utvärderingen av 2014 års plan Likabehandlingsplanen och dess innehåll måste bättre förankras bland elever och föräldrar. Trygghetsteamet behöver tydliggöras för både elever och föräldrar De reflektionsveckor som kommer regelbundet i det systematiska värdegrundsarbetet är bra Våra vänskapsdagar upplevs som positivt av både föräldrar och elever. Det har också varit bra att sexorna varit mer ansvariga i dessa dagar

7 7 Trivselreglerna som finns behöver bättre förankras Regelbundenheten i samtalen på fritidshemmet behöver ses över 9.2 Åtgärder under 2015 utifrån utvärdering av förra årets plan Likabehandlingsplanen tas upp på klassråd där klassansvarig förtydligar dess innehåll. Denna likabehandlingsplan görs till en regelbunden punkt på klassrådens dagordning. Klassläraren ansvarar här för en kort uppdatering och avstämning hur planen efterlevs Trygghetsteamets uppgift och arbete tydliggörs i klasserna av klassansvariga. Vi inleder en diskussion om huruvida trygghetsteamet ska finnas på skolans hemsida och i så fall på vilket sätt De trivselregler som finns i ovan beskrivna träd bearbetas och görs kända Vi fortsätter med våra vänskapsdagar där eleverna arbetar åldersintegrerat Allt vårt värdegrundsarbete tydliggörs i vårt värdegrundshjul som görs känt under 2015 Reflektionsveckorna tydliggörs även på fritidshemmet 9.3 Uppföljning Uppföljning sker kontinuerligt under året på personalkonferenser, i klass- och elevråd samt vid de regelbundna samtal som förs på skolans fritidshem. Innevarande års plan ska utvärderas senast Ansvarig för utvärdering är Rektor. 10 Rutiner för akuta situationer Policyn på Siljansnäs skola och fritidshem är att det ska råda nolltolerans mot trakasserier och handlingar som på något sätt kan vara kränkande. Ingen elev eller vuxen ska utsättas nedlåtande, känna sig illa behandlad eller på något annat sätt utsatt Hur upptäcker vi om någon trakasseras eller utsätts för en kränkande behandling Det är viktigt att känna till signaler som kan innebära att en kamrat i vår omgivning känner sig utsatt. För att upptäcka om någon trakasseras, diskrimineras och/eller utsätts för annan kränkande behandling kan det vara bra att vara uppmärksam på följande signaler: Han eller hon säger sig ha blivit kränkt har svårigheter att hävda sig i kamratgruppen verkar ledsen och olycklig, håglös/passiv har svårigheter att koncentrera sig underpresterar

8 8 saknar vänner har svårigheter att tala i grupp eller under lektion skolkar sover dåligt, har mardrömmar är ofta sjuk är motvillig att gå till skolan kommer hem med trasiga, förstörda eller borttappade kläder och saker utan förklaringar kommer hem med blåmärken eller sår utan att förklara varför blir sällan eller aldrig hembjuden till skolkamrater väljer omvägar till och från skolan mutar eller köper kompisar med pengar och saker 10.2 Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Om du som elev blir utsatt för kränkande behandling/trakasserier är det viktigt att berätta, att tydligt tala om att det som görs eller sägs inte är okej. Om det du upplever som kränkande fortsätter ska du berätta för någon vuxen på skolan eller på fritidshemmet. Där finns vuxna som är särskilt kunniga inom detta område: kurator, skolsköterska, trygghetsteam. Siljansnäs skola och fritidshems trygghetsteam under 2015 är Eva Korsgren, Anders Eriksson och Christina Danielsson. Naturligtvis går det också bra att tala med någon annan vuxen. Vänta inte. Ju fortare du berättar desto större möjlighet finns att behålla ett gott klimat på skolan. Ser du någon annan blir utsatt, är det också viktigt att agera. Du kan försöka stoppa det som sker eller informera lärare, skolledning eller annan vuxen. Vi behöver alla hjälpas åt att förhindra att våra kamrater och andra behandlas illa Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Personal som bevittnar att en elev kränks skall direkt ingripa, och samtala med berörda samt vidtar åtgärder på plats. Händelsen/kränkningen utreds kort och rapporteras till rektor ("Anmälan -kränkande särbehandling"). Visar det sig att fallet är mer komplicerade utreder trygghetsteamet, klasslärare/mentor eller annan lämplig vuxen vidare den kränkande behandling som förekommit. Detta dokumenteras på särskild blankett ("Utredning - kränkande behandling"). I detta arbete ingår att: a) samtala med inblandade elever och informera mentor/klasslärare b) informera berörda vårdnadshavare c) delge rektor hur utredningen fortlöper Rektor informerar huvudmannen. Ifyllda blanketter diarieförs i valvet/elevmapp. I särskilda fall deltar även rektor och/eller Trygghetsteamet i arbetet med att utreda och förhindra kränkande behandling i framtiden.

9 9 Vid mer komplicerade fall då trygghetsteamet eller annan vuxen gör en insats följer trygghetsteamets rutiner (allt dokumenteras): 1. Ärende inkommer till Trygghetsteamet (pärm med alla ärenden finns). 2. Två representanter utses att ansvara för ärendet. 3. Mentor eller trygghetsteamet kontaktar/informerar vårdnadshavare och berörda elever. Vårdnadshavare ges möjlighet att delta vid kommande träffar. 4. Den utsatte informeras om ärendegången. 5. Om utredningen visar på att trakasserier eller kränkande behandling förekommit vidtas adekvata åtgärder Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Personal som bevittnat eller fått kännedom om att ett en elev anser sig kränkt av annan personal skall företrädesvis omgående ingripa, förhindra och samtala med berörda. Händelsen/kränkningen utreds kort och rapporteras till rektor. ("Anmälan kränkande särbehandling"). Om inget görs ska ärendet omedelbart lämnas till rektor som snabbt vidtar åtgärd Rutiner för uppföljning Alla ärenden/anmälningar följs upp efter 3 veckor. De åtgärder som vidtagits av klassföreståndaren följs även upp av denne. Åtgärder som trygghetsteamet vidtagit följs även upp av detta. Om kränkningarna eller trakasserierna inte upphört skrivs en handlingsplan. Denna följs upp var 6:e vecka till dess att kränkningarna eller trakasserierna upphört. I all uppföljning deltar vårdnadshavare och elever. Under hösten varje år genomförs en uppföljning och utvärdering av alla händelser som lett till arbete efter denna likabehandlingsplan. Ansvaret för detta innehar rektor som tar hjälp av Trygghetsteamet Rutiner för dokumentation Det finns särskild blankett för dokumentation av utredningar som är startade utifrån trakasserier, diskriminering eller annan kränkande behandling. Dessa bilagor nämns ovan och består av två delar, en för utredning och en för uppföljning. Den som startade utredningen ansvarar även för dokumentationen. All dokumentation förvaras inlåst Ansvarsförhållande All personal vid skolan och på fritidshemmet har ett ansvar att uppmärksamma och agera om en elev blivit kränkt eller trakasserad. Mentor/klasslärare, Trygghetsteamet och ytterst rektor har ett särskilt ansvar för att följa upp arbetet med detta.

10 10 11 Inför 2016 Frågeställningar: Hur har vi arbetat med åtgärderna efter 2014 års likabehandlingsplan? Utvärdering av våra främjande och förebyggande insatser Är våra trivselregler aktuella? Behöver vi lägga till eller förändra något? Hur många utredningar har vi haft under året? Vad har de handlat om? Är kartläggningsmetoderna tillräckliga? Har vi tillräckliga rutiner i vårt arbete kring likabehandling? Har vi haft återkommande specifika ärenden i våra samtal?

11 11 Kränkande särbehandling Utredningsunderlag - Elev Utredningsunderlag gällande kränkande särbehandling - elev Den drabbades uppgifter Namn Personnummer Adress Telefonnummer Skola och klass Mentor/Klassföreståndare Handläggning av utredningen Handläggarens namn Ansvarig rektor (om annan än ovan) Datum för start av utredning Datum när nådde skolan Kontakt med föräldrar När informerades de berördas föräldrar? Hur informerades de berördas föräldrar? Anledning av utredningen

12 12 Har den drabbade varit utsatt tidigare? (kortfattad beskrivning) Har kompisgruppen/klassen varit inblandad före denna utredning? När? Omfattning? Har åtgärder vidtagits tidigare? I så fall vilka? Beskrivning av händelse(r) som föranlett utredningen: Den drabbades beskrivning av sin situation:

13 13 Andra inblandade personers versioner: Namn Namn Namn

14 14 Skolans information/kunskap om ärendet: Den drabbades förslag till åtgärder: Andra närståendes förslag till åtgärder: Skolans förslag till åtgärder:

15 15 Åtgärdsplan Åtgärd Ansvarig övrigt Uppföljning Datum Namn Vilket resultat har åtgärderna lett till? Behövs ytterligare åtgärder? Ärendet avslutat den: Underskrifter Handläggare Den drabbade Ansvarig rektor (om annan än ovan) Den drabbades vårdnadshavare 1

Gärde skola och fritidshem

Gärde skola och fritidshem 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gärde skola och fritidshem 2016-17 2 1. Våra verksamheter De verksamheter som omfattas av denna plan mot diskriminering och kränkande behandling är grundskolan

Läs mer

Gärde skola och fritidshem 2015

Gärde skola och fritidshem 2015 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gärde skola och fritidshem 2015 2 1. Våra verksamheter De verksamheter som omfattas av denna plan mot diskriminering och kränkande behandling är grundskolan

Läs mer

Ullvi skolas likabehandlingsplan samt plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ullvi skolas likabehandlingsplan samt plan mot diskriminering och kränkande behandling Ullvi skolas likabehandlingsplan samt plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola Ansvariga för planen

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-3, fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Nävertorp grundsärskola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 År: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundsärskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass årskurs 1-4 och fritidshem Ansvariga för

Läs mer

Vemdalens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vemdalens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Vemdalens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola, förskola och fritidshem Läsår 2016/2017

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola, förskola och fritidshem Läsår 2016/2017 Kvarnsvedens/Amsbergs skolor med tillhörande fritidshem. Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Varje enhet inom förskola och skola har en Plan mot Diskriminering och Kränkande Behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Läs mer

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass- åk 6, fritids a för planen Rektor Elisabeth Sterner/ bit

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan och fritids Läsår 2014-2015 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Roknäs förskola avdelning Helmers plan mot diskriminering och kränkande behandling

Roknäs förskola avdelning Helmers plan mot diskriminering och kränkande behandling Roknäs förskola avdelning Helmers plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola och fritidshem Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem Ansvariga för planen Lotta Öijerstedt

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot diskriminering och kränkande behandling Insjöns skola och fritidshem 2015

Likabehandlingsplan samt plan mot diskriminering och kränkande behandling Insjöns skola och fritidshem 2015 Likabehandlingsplan samt plan mot diskriminering och kränkande behandling Insjöns skola och fritidshem 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklass, grundskola

Läs mer

Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola och fritidshem a för planen, rektor Vår vision

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola, skola och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga

Läs mer

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 15/16

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 15/16 Grunduppgifter Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 15/16 Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Ansvariga för planen Fritidshemmets

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Pedagog: Elin Pettersson Förskolechef:

Läs mer

Västra Husbys skolas likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Husbys skolas likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra Husbys skolas likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola, förskoleklass, fritidshem Läsår: 2016/2017 Verksamhetsformer

Läs mer

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan, Grundskolans fritidshem Syrenen, Nyponrosen och Polstjärnan,

Läs mer

Siljansnäs förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Siljansnäs förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Siljansnäs förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen Elin Pettersson Rektor Katarina

Läs mer

Förskolan Fågelstas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fågelstas plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fågelstas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-3 och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Trollskogen och Fröhusets förskola i Kvidinges plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trollskogen och Fröhusets förskola i Kvidinges plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollskogen och Fröhusets förskola i Kvidinges plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Bessemerskolan - Fordon och Transportprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan - Fordon och Transportprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan - Fordon och Transportprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 16/17 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017

Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017 Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Tallbo särskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tallbo särskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Tallbo särskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundsärskola, gymnasiesärskola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen El- och energiprogrammet Läsår 2016-2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan Revinge skola

Likabehandlingsplan Revinge skola Likabehandlingsplan Revinge skola Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola och fritidshem Läsår 2016 / 2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass,

Läs mer

Lillboskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lillboskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Lillboskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen fritidshem, förskoleklass och skola Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Nallebjörnens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nallebjörnens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Nallebjörnens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef Niamh Holden Wiltander

Läs mer

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 16/17 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Solskens fritidshem. Läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Solskens fritidshem. Läsåret 2014/2015 Solskens fritidshem Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2014-11-01 till 2015-10-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Bie skola www.katrineholm.se Bie skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skolbarnomsorg, Förskoleklass,

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Fritidshem Läsår: 2015/16 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem

Läs mer

Tallbo särskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tallbo särskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Tallbo särskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundsärskola, gymnasiesärskola och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kilbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kilbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kilbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: HT2016/VT2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Förskolan Uppfinnarens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Uppfinnarens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Uppfinnarens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Andreas Müller

Läs mer

Lergökens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lergökens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Lergökens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Ann-Catrine Rehn, förskolechef Katja Persson,

Läs mer

Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Pedagog Anette Andersson

Läs mer

Grimsåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass och grundskola a för planen Rektor: Ewa Hermelin. Likabehandlingsgrupp:

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Pedagogisk verksamhet Läsår VT 2015 - HT 2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Pumpmakargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pumpmakargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpmakargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Rävekärrs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rävekärrs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rävekärrs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef All personal som arbetar

Läs mer

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-06-17 Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola samt Grundsärskola Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, åk 7-9 Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 6 Lidåkers fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Grunduppgifter

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Glimåkraskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Glimåkraskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Glimåkraskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Planen gäller från ht- 2014 Planen ska revideras senast 2015-09-30 Ansvarig

Läs mer

Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvarig för planen: Erja Svensson, förskolechef Vår

Läs mer

Furans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Furans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Furans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Dokumentsansvarig och godkänd av; Magnus Maars, rektor. magnus.maars@vetlanda.se Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/2016 Upprättad i augusti 2015

Läs mer

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 16/17

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 16/17 Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 16/17 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Ansvariga för planen Fritidshemmets

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 1/8 Verksamhetsformer som omfattas av planen Bygg och Anläggning Läsår 2016/2017 2/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Innehåll Grunduppgifter... 4 Verksamhetsformer som omfattas av planen:... 4 Ansvarig för planen:... 4 Vår vision...

Läs mer

Bryggans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bryggans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bryggans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för

Läs mer

Tellus förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tellus förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Tellus förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen En och enhalvavdelningsförskola Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola förskoleklass åk 1-2 och fritidshem Läsår: 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Tranmurs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranmurs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranmurs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

Yttringe förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Yttringe förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Yttringe förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15

Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15 Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolläraren i samråd med all personal

Läs mer

Charlottenborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Charlottenborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Charlottenborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Denna plan gäller för all verksamhet vid Charlottenborgsskolan - förskoleklass,

Läs mer

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Starbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Starbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Starbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Grundskola 1-3 och fritidshem a för planen Kerstin Bergström- Bylund,

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Introduktionsprogrammen a för planen Bitr. rektor är ytterst ansvarig för planen.

Läs mer

Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5år 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5år

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: År F-5 och fritids Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen År F-5

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Skollagen, 14 a kap. Åtgärder mot kränkande behandling 10. Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit

Läs mer

Lergökens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lergökens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Lergökens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2016/2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Tjällmo skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Tjällmo skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret Tjällmo skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen Rektor är ansvarig

Läs mer