Sammanfattning av planförslaget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av planförslaget"

Transkript

1 Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde Dnr. Sbn

2 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett stort behov av förskoleplatser i Skäggetorp. Planen medger en utbyggnad i anslutning till pågående förskoleverksamhet med en ny byggnad i två plan för 100 till 120 barn. Detaljplaneförslaget överensstämmer med Miljöbalken 3, 4 och 5 kap avseende god hushållning av mark och vatten och god miljökvalitet. Inga riksintressen berörs av detaljplanen. En behovsbedömning om planen medför en betydande miljöpåverkan har genomförts och ingår i planhandlingarna. Här konstateras att den aktuella detaljplanen inte bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan då planen medger skola och/eller bostäder inom ett område som sedan tidigare är planlagt för ändamålet. Någon miljökonsekvensbeskrivning, enligt 4 kap 34 PBL behöver därför inte upprättas för Detaljplan i Skäggetorp för Gåsen 7 och 9. Detaljplanen överensstämmer även med Översiktsplan för staden Linköping antagen TEKNIK- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Annika Säw Metria AB Planarkitekt/Projektledare Handlingar & planprocessen Planhandlingarna består av: Detaljplanekarta med bestämmelser, i skala 1:500 Planbeskrivning inklusive bedömning av behovs och avgränsning av ev. miljökonsekvensbeskrivning, MKB Illustrationskarta Grundkarta Fastighetsförteckning Planarbetet sker i en process där berörda får möjlighet att lämna synpunkter på planförslagen. Figuren illustrerar planprocessen och var i processen som planarbetet är just nu. I figuren finns också en uppskattad tidplan. Detaljplanen handläggs med normalt förfarande enligt PBL (2010:900). September 2014 December 2014 Februari

3 Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 Innehåll Sammanfattning av planförslaget... 1 Planens bakgrund och syfte... 4 Planförslag... 5 Ny bebyggelse... 5 Natur, park och rekreation... 5 Gator och trafik... 5 Teknisk försörjning... 7 Åtgärder för att förebygga olyckor, störningar, föroreningar m.m Administrativa bestämmelser m.m Planens genomförande... 9 Påverkan på miljön, sociala förhållanden m.m. av planens genomförande... 9 Beskrivning av planens fastighetsrättsliga konsekvenser Planeringsförutsättningar Plandata Tidigare ställningstaganden Riksintressen Natur Befintlig bebyggelse Gator och trafik Olycksrisker Störningar Teknisk försörjning Referenser Medverkande tjänstemän Behov av miljöbedömning Samlad behovsbedömning Checklista för behovsbedömningen Underlag för behovsbedömningen Plankarta, planbestämmelser och illustrationskarta

4 GRANSKNINGSHANDLING Planens bakgrund och syfte Befolkningsutvecklingen de senaste åren har inneburit en stor inflyttning av nya familjer med barn som medför ett behov av nya förskolor. Skäggetorp är ett av de områden som har ett stort behov av nya förskoleplatser och Lejonfastigheter och utbildningsförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen har tillsammans pekat ut möjliga lägen för ny förskoleverksamhet. Samtliga lägen ingår i den pågående lokaliseringsutredning för förskolor i Skäggetorp som inleddes sommaren Syftet med planen är att fastigheten Gåsen 9 som idag inrymmer en förskoleverksamhet med 5 avdelningar och cirka 100 barn ska utökas med fastigheten Gåsen 7 och tillskapa plats för ytterligare barn. Genom en samlokalisering tillvaratas befintlig verksamhets inarbetade mönster samtidigt som synergieffekter uppstår. Platsen har flera kvalitéer med sitt läge nära bostäder, parkområde och skolområde samtidigt som det är avskilt från starkt trafikerade vägområden. Fastigheterna Gåsen 7 och 9 ligger i stadsdelen Skäggetorp i Linköpings norra del. 4

5 Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 Planförslag Ny bebyggelse Bebyggelsens huvudsakliga innehåll Den befintliga byggnaden på fastigheten Gåsen 9 som idag inrymmer Skattegårdens förskoleverksamhet kommer eventuellt att byggas om och förses med ytterligare en våning samtidigt som nuvarande fastigheten Gåsen 7 förses med en ny byggnad för samma ändamål. Planen medger byggnation av källarlösa hus i 2 våningar med en totalhöjd på 9 meter och en högsta exploateringsgrad på 30 procent av fastighetsarean. Målsättningen är en förskoleverksamhet med plats för barn i en byggnad i två plan med total BTA på ca: 2800 kvm. Ny byggnad kommer att ägas av Lejonfastigheter AB och verksamheten kommer att bedrivas av utbildningsförvaltning. Genom att ge planen en alternativ användning SB (skola/bostäder) kan en omvandling utifrån framtida behov enkelt ske. Vid bostäder är dock exploateringsgraden endast 25 procent av fastighetsarean. Tillgänglighet Några avsteg från tillgänglighetskraven kommer ej att ske. Befintlig parkering flyttas och kompletteras så att gällande krav för förskoleverksamhet uppfylls. En plats ska vara handikappsparkering. Gångoch cykelvägen separeras från nuvarande tillfarts- och godsmottagningsområde för att öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna. Se karta under Gatunät, gång- och cykeltrafik. Natur, park och rekreation Fastigheten Gåsen 7 som idag är ett mindre rekreationsområde i form av en nergången bollplan kommer att övergå till förskoleverksamhet med tillhörande gård och aktivitetsytor. Närheten till det stora grönområdet strax väster om planområdet i Skäggetorps centrala del med dess olika idrottsanläggningar och aktiviteter gör att tillgången till natur, park och rekreation säkerställs. Gator och trafik Gatunät, gång- och cykeltrafik Den nya förskoleverksamheten kommer att kunna angöras via befintlig förskola, gata Skattegården och befintliga gång- och cykelvägar som idag fungerar som tillfarter till befintlig verksamhet. Gång- och cykelvägen som idag har sin sträckning mellan Gåsen 7 och 9 kommer att försvinna. Den befintliga gång- och cykelvägen med sin sträckning i planområdets södra del är idag samlokaliserad med fordonstrafik till och från förskolan. I detaljplanen säkerställs denna som en separerad gång- och cykelväg för att öka trafiksäkerheten. Stångåstaden är väghållare för befintlig tillfartsväg. 5

6 GRANSKNINGSHANDLING Befintligt gång-, cykel- och gatunätnät. Gång-, cykel- och gatunätnät vid ett genomförande av detaljplanen. 6

7 Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 Kollektivtrafik Skäggetorp försörjs med bussförbindelse till centrum i första hand genom busslinje 1 som bl.a. angör Skäggetorps centrum och Nygårdsvägen men även buss nr 26 och 572 som trafikerar Nygårdsvägens södra sträckning. Hållplats finns ca: 300 meter från förskolan. Parkering, varumottagning, utfarter Parkering och varumottagning sker idag i planområdets södra del på samma yta som gång- och cykelvägen. Dessa kommer att separeras i den nya planen för att öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna. Se karta under rubrik Gatunät, gång- och cykeltrafik. Parkering ska ordnas inom fastigheten i enlighet med kommunens parkeringsnorm, (Parkering i planering och bygglov, 2012). Teknisk försörjning Vatten och avlopp Området är anslutet till kommunalt vatten och avlopp som ägs av Tekniska verken. När det gäller dagvatten så finns det idag en befintlig dagvattenanslutning till Gåsen 9 och dagvattenbrunnar vid bollplanen på Gåsen 7. Dessa bör kunna anslutas till ny byggnad vars takytor och hårdgjorda ytor i det närmaste kommer att motsvara dagens hårdgjorda yta och bedöms därför räcka. Dock ska vatten så långt det är möjligt fördröjas inom den egna fastigheten och infiltreras i den mån det är möjligt. Bästa lösningen är med dagvattenutkastare från huset så att takvattnet leds ut på grönytor. I grönytornas lågpunkter placeras sedan dagvattenbrunnar som är kopplade till dagvattennätet. Värme Fjärrvärme finns framdraget till planområdet och befintliga förskolebyggnad värms upp med fjärrvärme från Tekniska verken. Tillkommande byggnad kan anslutas till befintligt nät då en ledning finns i den norra delen av Gåsen 7. Denna ledning kommer i planen att skyddas med ett u-område (marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar). Befintligt fjärrvärmenät för planområdet 7

8 GRANSKNINGSHANDLING El Tekniska verken är nätägare i området. Befintliga byggnader är anslutna och kapaciteten är tillräcklig för tillkommande förskoleverksamhet. Befintlig elledning i nuvarande u-område kommer att flyttas i samband vid nybyggnation. Elledning som ska flyttas Befintligt elnät för planområdet Avfall Lejonfastigheter som idag äger Gåsen 9 har en policy som anger att förskolor ska ha full sortering av avfall som sedan hämtas av Tekniska verken. Detta gäller även för tillkommande verksamhet. Tele Planområdet berörs av en nyttjanderätt 05-IM3-48/ avseende tele. Åtgärder för att förebygga olyckor, störningar, föroreningar m.m. Då det är frågan om en utökning av befintlig förskoleverksamhet lokaliserad inne i ett bostadsområde föreligger inget krav på bullerskärmar, skyddsavstånd, eller speciell byggteknik, hantering av ev. förorenad mark, eller skyddsåtgärder med avseende på översvämning och erosion m.m. Administrativa bestämmelser m.m. Huvudmannaskap Det finns ingen allmän plats inom planområdet. Det innebär att Lejonfastigheter ansvarar för utbyggnad och skötsel. Fastighetsägaren/exploatören ansvarar på motsvarande sätt för utbyggnad och skötsel av kvartersmark. 8

9 Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 Nätbolagen ansvarar för utbyggnad och skötsel av de allmänna ledningar som finns i planområdet. Genomförandetid Planens genomförandetid ska vara fem (5) år från den dag planen vinner laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning för t.ex. förlorad byggrätt. Planens genomförande Påverkan på miljön, sociala förhållanden m.m. av planens genomförande Genom en utbyggnad av befintlig förskoleverksamhet tillgodoses behovet av barnomsorg i området. De barn som idag saknar plats får möjlighet att träffa andra barn och skapa nya relationer. Samtidigt ger det föräldrarna möjlighet att arbeta, studera eller delta i olika sociala aktiviteter. Sammantaget främjar detta både de vuxnas och barnens sociala behov. Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken Detaljplaneförslaget överensstämmer med Miljöbalken 3, 4 och 5 kap avseende god hushållning av mark och vatten och god miljökvalitet. Inga riksintressen berörs av detaljplanen. Överensstämmelse med översiktsplanen Detaljplanen överensstämmer med Översiktsplan för staden Linköping antagen Planens utformning och hänsyn till motstående intressen Huvudsyftet med planen är att skapa möjlighet för utbyggnad av pågående förskoleverksamhet då trycket på förskoleplatser är stort i området. Samtidigt görs planen flexibel då den ges en alternativ användning B bostäder för att vid en i framtiden minskad efterfrågan på förskoleplatser enkelt kunna konverteras till bostäder. På så sätt har flera intressen kunna tillvaratas. Jämställdhet och trygghet Utbyggnaden av förskoleverksamheten ligger i en av Linköpings stadsdelar där trycket är stort avseende förskoleplatser. Området består av flerfamiljhus omgivna av grönområden och med god närhet till handel i Skäggetorps centrum och kollektivtrafik. Förskolmiljön i sin helhet ska utformas så att den är lätt användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga eller andra funktionshinder. 9

10 GRANSKNINGSHANDLING Beskrivning av planens fastighetsrättsliga konsekvenser Bildande av nya fastigheter Detaljplanen leder till att fastigheten Gåsen 7 del 1 och 7 del 2 införlivas med Gåsen 9. Ägare till Gåsen 7 är idag Linköpings kommun och för Gåsen 9 Lejonfastigheter AB. Fastighetsregleringar Fastighetsreglering kommer att ske enligt följande skisser och bekostas av berörda fastighetsägare. Nuvarande fastighetsindelning och gällande servitut 10

11 Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 Blivande fastighetsindelning och servitut efter planens genomförande Servitut, ledningsrätter samt övriga rättigheter Officialservitut 0580K-32/95.1 avseende väg och 0580K-32/95.2 allmän gång- och cykeltrafik kommer i och med planens genomförande upphöra att gälla och ersättas med nya servitut avseende gång- och cykelväg, x-område (mark ska vara tillgänglig för allmännyttig gång- och cykeltrafik). Tekniska verken har en teknisk anläggning på nuvarande Gåsen 7 del 2 vilken säkras genom upprättande av ledningsrättsavtal/servitut. Planområdet berörs även av en nyttjanderätt 05-IM3-48/ avseende tele. Arrenden Inom planområdet finns inga kända arrenden och kommer heller inte att krävas då tillfart, parkering och godsmottagning kommer att förläggas inom den egna fastigheten. Planekonomi Plankostnader Plankostnaderna regleras i avtal mellan kommunen och byggherren. 11

12 GRANSKNINGSHANDLING Planeringsförutsättningar Plandata Planområdet omfattar en areal av ca 9700 m 2 och är beläget i Skäggetorps nordöstra del. Planområdet gränsar i norr, söder och öster till flerbostadshus, och i väster till ett större parkområde. Planområdet består av två fastigheter, Gåsen 7 som omfattar 4475 m 2 och ägs av Linköpings kommun, och Gåsen 9 som omfattar 5432 m 2 och ägs av det kommunala bostadsbolaget Lejonfastigheter AB. Tidigare ställningstaganden Översiktliga planer I Översiktsplan för staden Linköping antagen ligger det aktuella planområdet inom område utpekat som bostäder med inslag av verksamheter, där förtätning kan bli aktuell. Linköpings kommun har valt att inte redovisa lämpliga lokaliseringar av skolor och förskolor direkt i ÖP, men anger en inriktning om geografisk spridning i staden. Ingen fördjupad översiktsplan gäller för området. Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden För hela planområdet gäller Detaljplan 1198 för Gåsen 7 (förskola och friluftsområde) i Skäggetorp, Linköpings kommun antagen I denna planlades Gåsen 7 för friluftsändamål samt teknisk anläggning och fastigheten Gåsen 9 planlades för skoländamål. För skolområdet gäller en exploateringsgrad om maximalt 25 % och högsta byggnadshöjd om 4 m. Även på friluftsområdet får byggnader om 4 m uppföras, men till en exploateringsgrad av 10 %. Utrymme för parkering och vägändamål har genom egenskapsbestämmelser avsatts inom förskoleområdet. Denna plan avses upphävas i och med antagande av denna plan. Program Då planen är förenlig med gällande översiktsplan behöver inget planprogram upprättas. Bostadsförsörjningsprogram, näringslivsprogram etc. Inget program gäller för planområdet. Kommunala beslut i övrigt Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att prövning av ny detaljplan för Gåsen 7 och 9 tillåts och får inledas. Riksintressen Området berörs av riksintresse för hinderfritt flyg utpekat av Försvarsmakten enligt 3 kap. 8 Miljöbalken. Detta innebär att inga vindkraftsverk av en höjd över 20 meter får uppföras på området. 12

13 Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 Natur Mark, vegetation och naturmiljö Inga naturvärden har registrerats inom planområdet enligt Länsstyrelsens WebbGIS Östgötakartan eller kommunens naturvårdsprogram. Uppvuxna träd inom området kommer så långt som det är möjligt att bevaras. Befintlig bollplan på Gåsen 7 och tillfarten till förskolan. Park, lek och rekreation En asfalterad bollplan med högt stängsel runtom finns i planområdets östra del, Gåsen 7. Denna har beskrivits som både tennisplan och basketplan, men vare sig tennisnät eller basketkorgar finns idag på den nedgångna planen. Väster om planområdet finns ett större öppet parkmarksområde, samt ett flertal bollplaner i betydligt bättre skick än den på Gåsen 7. Geotekniska förhållanden, förorenad mark och radon Inom Gåsen 7 har inga kända geotekniska undersökningar eller radonmätningar utförts varför en geoteknisk undersökning kommer att genomföras av Tekniska verken inför projektering. Då tidigare genomförda undersökningar för Gåsen 9 visar på förhöjda radonvärden finns risk att förhöjda värden även föreligger för Gåsen 7 varför en mätning ska ske inför projektering. Grundläggningssätt och utförande av konstruktioner ska beakta resultat av radonmätningar. Fornlämningar och kulturmiljöer Inga fornlämningar eller kulturmiljöer finns registrerade inom planområdet. Sannolikheten för att det finns fornlämningar inom planområdet bedöms som mycket liten, varför ingen arkeologisk undersökning kommer att utföras. Skulle fornlämningar påträffas i samband med markingrepp ska arbetet avbrytas och länsstyrelsen kontaktas i enlighet med lag (1988:950) om kulturminnen mm. 13

14 GRANSKNINGSHANDLING Befintlig bebyggelse Bostäder Planområdet är på tre sidor omgärdat av flerbostadshus från 1970-talet med 2 eller 3 våningar. Husen är uppförda i vitt tegel med pastellfärgade detaljer och relativt platta tak. Flerbostadshus öster om planområdet Befintligt flerbostadshus söder om planområdet. Arbetsplatser, övrig bebyggelse Inom planområdet finns idag på Fastigheten Gåsen 9 en pågående förskoleverksamhet och drygt 300 meter söder om planområdet ligger Skäggetorps köpcentrum med handel, restauranger, kyrka och busshållplats. 14

15 Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 Skäggetorps centrum Offentlig och kommersiell service Inom planområdet finns idag 2 byggnader som inrymmer pågående förskoleverksamhet. Den mindre är på ca 278 m² med en höjd på 4,3 meter och en huvudbyggnad på 776 m² och höjden 5,6 meter. I direkt anslutning till planområdet finns ett flertal flerbostadshus i 2 till 3 våningar. Vid utgången av 2012 bodde 9441 personer i Skäggetorp, varav 887 i åldern 0-5 år. På Gåsen 9 finns idag förskolan Skattegården 72. Förskolan är uppförd i ett plan, med en yta om 1011m 2, vilket motsvarar ca 19 % av fastighetens yta. I januari 2014 var 100 barn inskrivna på förskolans 5 avdelningar. En utav enheterna är mobil, där pedagogik bedrivs i en specialanpassad förskolebuss. Syftet med den mobila enheten är att utifrån läroplanen bedriva en upplevelsebaserad pedagogik, vilket innebär att avdelningen ofta befinner sig på andra platser än i själva förskoleområdet. Ca 550 barn fanns år 2013 placerade på förskolor i Skäggetorp, varav ca 100 i tillfälliga förskolepaviljonger vid skolorna Rosendal och Nygård. Barn- och ungdomsnämnden bedömer att ca 300 nya förskoleplatser måste tillskapas inom Skäggetorpsområdet för att täcka det behov som prognostiseras för år I planområdets sydöstra del finns även en teknisk anläggning som ägs av Tekniska verken. 15

16 GRANSKNINGSHANDLING Förskolan Skattegården Befintlig teknikstation på Gåsen 7 Byggnadskultur Befintlig bostadsbebyggelse är till största delen i betong eller tegel och med en höjd av 2 till 3 våningar. Den befintliga förskolan är en röd träbyggnad i ett plan med svart plåttak. Gator och trafik Gatunät, gång- och cykeltrafik Skäggetorp omges av Nygårdsvägen, som fungerar som en ringled runt stadsdelen. Från Nygårdsvägen sträcker sig ett antal återvändsgator in i området bland annat Skattegården som angör den befintliga förskolan ifrån öster. Hastighetsbegränsningen är satt till 50 km/h, men vägens utformning med farthinder bäddar för lägre hastigheter. Stångåstaden är väghållare för Skattegården. 16

17 Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 Ett väl utbyggt gc-nät genomkorsar Skäggetorp, vilket ger mycket goda möjligheter för barn och föräldrar i närområdet att promenera eller cykla till förskolan. Tillfartsväg till dagens förskoleverksamhet, sett från öster. Kollektivtrafik Skäggetorp försörjs med bussförbindelse till centrum i första hand genom busslinje 1 som bl.a. angör Skäggetorps centrum och Nygårdsvägen men även buss nr 26 och 572 som trafikerar Nygårdsvägens södra sträckning. Parkering, varumottagning, utfarter Till den befintliga förskolan finns 9 parkeringsplatser. I den gällande detaljplanen avsattes hela gatuområdet söder om Gåsen 7 längs Skattegatan fram till den tekniska anläggningen för parkering, men knappt halva sträckan utnyttjas idag för ändamålet. Resten av ytan är gräsbevuxen och omges av ett mindre staket. Tillfarten från Skattegården till planområdet korsar befintlig gång- och cykelväg vilken kommer bibehållas som tillfartsväg även i framtiden. Även varutransporter och varumottagning till förskolan Skattegården sker via denna väg tillsammans med gående och cyklister. 17

18 GRANSKNINGSHANDLING Förskolan skattegårdens parkering, sett från väster. Olycksrisker Dagens leveranstrafik med lastbilar till förskolan i miljö tillsammans med gående och cyklister är en potentiell risk, även om trafiken sannolikt sker försiktigt med hänsyn till omständigheterna. Förskoleverksamheten är idag väl avskärmad från omgivningen med staket på alla sidor med grindar för hämtning och lämning. Störningar Planområdet ligger i en återvändsgata mellan befintlig bostadsbebyggelse och parkmark väl avskärmat från större väg som Nygårdsvägen, vilken är större tillfartsväg till området. Planområdet är väl avgränsat avseende störningar från omgivningen. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Området är anslutet till kommunalt vatten och avlopp vilket ägs av Tekniska verken. Anläggnings- och anslutningsavgifter kommer att tas ut enligt gällande taxa/prislista. De allmänna dagvattenledningarna är dimensionerade för ett 2-årsregn med 10 minuters varaktighet. Med ett 2-års regn avses ett regn som i genomsnitt återkommer en gång under en tvåårsperiod. När kraftigare regn än det dimensionerande belastar ledningsnätet riskerar anslutna fastigheter att få vattenskador när dagvatten stiger upp i dräneringssystemen. Värme Fjärrvärme finns framdraget till planområdet och befintlig byggnad värms upp via detta nät. Anslutningsmöjlighet finns för tillkommande byggnad i planens norr del där Tekniska verkens ledning tangerar fastigheten Gåsen 7. El Tekniska verken är nätägare i området. Befintliga byggnader är anslutna och kapaciteten är tillräcklig för tillkommande förskoleverksamhet. 18

19 Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 Tele En telekabel går rakt igenom planområdet (05-IM3-48/1854.l). I gällande plan skyddas den med u-område. Vid framtida exploatering kommer den att behöva flyttas till nytt läge vilket bekostas av exploatören. Avfall Lejonfastigheter som idag äger Gåsen 9 har en policy som anger att förskolor ska ha full sortering av avfall som sedan hämtas av Tekniska verken. Detta gäller även för tillkommande verksamhet. Referenser Översiktsplan för Staden Linköping, antagen 2010, inklusive planeringsförutsättningar och konsekvensbeskrivning. Beräknat flygbuller, antal överträdelser per dygn inom intervallen dba, dba respektive mer än 90 dba (WSP 2007). Cykelplan för Linköping , antagen 2008 Miljö- och riskfaktorer i Linköpings kommun, underlag 2010 Medverkande tjänstemän Håkan Sylvan, detaljplanechef, teknik- och samhällsbyggnadskontoret Jonas Sjöholm, mark- och exploateringsingenjör teknik- och samhällsbyggnadskontoret Planhandlingarna har granskats av Lisa Setterdahl, planarkitekt, teknik- och samhällsbyggnadskontoret Planförfattare m.m. Annika Säw, planarkitekt och Lisa Johansson, planarkitekt, (Metria AB) har varit kommunens konsult i planarbetet och planen. 19

20 GRANSKNINGSHANDLING Behov av miljöbedömning Samlad behovsbedömning I enlighet med bestämmelserna i plan- och bygglagen, miljöbalken och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar ska planer och program som kan antas leda till en betydande miljöpåverkan miljöbedömas. För dessa planer ska bl.a. en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. För detaljplaner ska behovet av en miljöbedömning utredas i det enskilda fallet, en s.k. behovsbedömning. Som stöd för behovsbedömningen använder kommunen en checklista som ingår som bilaga till behovsbedömningen. Här redovisas i sammanfattande form de slutsatser som dragits i detta arbete. Påverkan Planförslaget får en liten påverkan på stadsbilden. Planförslaget innebär en effektiv markanvändning med skolverksamhet och/eller bostäder. Lokaliseringen ger en positiv effekt för boende i Skäggetorp avseende tillgänglighet till förskola för barn som bor i området. Platsen Planområdet påverkas marginellt av vägtrafik avseende buller och luftkvalitet. Planen Planen medför ringa eller ingen alls påverkan på andra planers miljöpåverkan eller förutsättningarna att uppnå miljömålen. Slutsatser och ställningstagande Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen inte bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan. Motivet till ställningstagandet grundas på ovanstående behovsbedömning och den analys som redovisas i bifogad checklista. Skälen till att kommunen gör bedömningen att detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan är: Planen medger skola och/eller bostäder inom ett område som sedan tidigare är planlagt för ändamålet. Någon miljökonsekvensbeskrivning, enligt 4 kap 34 PBL behöver därför inte upprättas för Detaljplan i Skäggetorp för Gåsen 7 och 9. Behovsbedömningen har upprättats av Annika Säw, planarkitekt, projektledare. 20

21 Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 Checklista för behovsbedömningen Denna checklista utgör arbetsunderlag för att bedöma behovet av en miljöbedömning av detaljplanen. Den används även för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan som behöver beskrivas i en ev. miljökonsekvensbeskrivning. Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs planarbetet kan innebära att bedömningarna i denna checklista måste omvärderas. Frågeställning Kommentarer Planförslagets påverkan inom och utom planområdet: Storlek och fysisk omfattning Omfattning och förening med andra projekt Utnyttjande av mark, vatten och andra resurser Biologisk mångfald, djurliv växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv, rekreation, transporter, energiförbrukning m.m. Alstrande av avfall Alstrande av föroreningar och störningar Utsläpp till luft och vatten, buller, vibrationer, allergi, elektromagnetiska fält, skyddsavstånd m.m. Effekternas omfattning Geografiskt område och befolkningens storlek, särskilt om nationsgräns överskrids Effekternas sannolikhet, frekvens, varaktighet och avhjälpbarhet Direkt koppling till andra projekt saknas. Planen överensstämmer med gällande Översiktsplan för staden Linköping antagen Detaljplanen innebär en utökning av pågående förskoleverksamhet för att tillgodose efterfrågan i området. En lokalisering på annan plats skulle sannolikt innebära att mer jungfrulig mark måste tas i anspråk. En viss ökning av avfall kommer att ske på grund av utökning av pågående förskoleverksamhet men är av ringa betydelse i sammanhanget. Hantering av avfall och återvinningsprodukter ska ske inom förskoleverksamheten och hanteras med kommunal sophämtning. Planens genomförande medför en begränsad ökning av fordonstrafik till området. Ringa eller ingen effekt. Utbyggnad av befintlig förskoleverksamhet i anslutning till befintligt bostadsområde innebär en marginell ökning av biltrafik till förmån för gång- och cykeltrafik. 21

22 GRANSKNINGSHANDLING Risker för olyckor med konsekvenser för Människors hälsa eller miljön Påverkans totaleffekt Effekternas betydelse och komplexitet. Beakta särskilt allmänhetens behov av information. Eventuella risker med koppling till fordonstrafik har beaktats. Den totala påverkan utifrån planens genomförande bedöms som liten. Planområdets och omgivningens betydelse och sårbarhet: Markens, vattnets och andra resursers förekomst, kvalitet och förnyelseförmåga i området Nuvarande markanvändning Den befintliga miljöns (inomoch utom planområdet) känslighet med särskild uppmärksamhet på tätbefolkade områden Överskridna miljökvalitetsnormer Områden där MKN överskrids eller riskerar att överskridas Kulturarv Historiskt, kulturellt eller arkeologiskt betydelsefulla områden Särdrag i naturen Större opåverkade områden, våtmarker, kustområden, bergsoch skogsområden Skyddade områden Riksintressen (MB 3 & 4 kap.) Nationalparker, natur- och kulturreservat, biotopskydd, strandskydd, Natura 2000 m.fl. (MB 7 kap.) Dagvatten ska anslutas till befintligt dagvattensystem. Den västra delen av planområdet är en pågående förskoleverksamhet. Den nya verksamheten ska angöras via samma väg som befintlig verksamhet vilken flyttas något norr ut för att på så vis separeras från gc-väg. Befintlig bilparkering försvinner och ersätts med ny där antalet platser utökas och anpassas för framtida behov. Miljökvalitetsnormerna överskrids ej. Området berörs ej av några kända kultur- eller arkeologiska värden. Planområdet består av redan ianspråktagen mark och saknar särskilda värden. Berörs ej. 22

23 Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 Planens karaktäristiska egenskaper: Anger förutsättningarna för verksamheter och åtgärder avseende: Plats för, slag av, storlek på, drift av samt resurser till. Särskilt om planen kan medge verksamheter enligt bilaga 1, MKB-förordningen och sannolikheten för att sådana i så fall etableras. Har betydelse för andra planers och programs miljöpåverkan Kommande DP (genom etappvis utbyggnad, kumulativa effekter m.m.) ÖP/FÖP, Avfallsplan, Energiförsörjningsplan, Riktlinjer för bostadsförsörjning, Länstransportplan m.fl. Har betydelse för integreringen av miljöaspekter/miljömål Nationella, regionala, och kommunala mål Innebär miljöproblem som är relevanta för planen självt Utnyttjar planen möjligheterna att minska befintliga och egna miljöproblem? Används marken på bästa sätt ur miljöhänseende? Har betydelse för möjligheterna att genomföra EG:s miljölagstiftning Vattendirektivet Platsen är väl lämpad för i planen föreslagen användning i form av skola alternativt bostäder. Nej Planen medför liten eller ingen påverkan på miljöaspekter / miljömål. En utökad förskoleverksamhet alternativt bostäder i direkt anslutning till befintligt bostadsområde kan i längden bidra till en minskning eller minimering av miljöbelastningen. Nej Nej Underlag för behovsbedömningen Bedömningarna grundar sig på tillgänglig information i relation till platsens förutsättningar, planerad användning och Linköpings kommuns miljömål. 23

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Hagby 16:5. Granskningshandling. Detaljplan för. i Hagby, Kalmar kommun

PLANBESKRIVNING. Hagby 16:5. Granskningshandling. Detaljplan för. i Hagby, Kalmar kommun Handläggare Datum Ärendebeteckning Birgit Endom Upprättad 2015-02-18 2014-5788 1(28) 0480-45 03 68 Reviderad PLANBESKRIVNING Granskningshandling Detaljplan för Hagby 16:5 i Hagby, Kalmar kommun Planenheten

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2015-02-16 SBN 2015/11 Detaljplan för GIRAFFEN 13 Kumla, Kumla kommun, Örebro län Begränsat planförfarande I januari skickade vi ut detaljplanen Giraffen 13 till dig som är sakägare. Då vi ej fick in några

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad 11 november 2009 Byggnadsnämnden Allmän information Enligt 5 kap 18 Plan- och bygglagen (PBL) skall en detaljplan grundas på ett program som anger utgångspunkter och

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2011-01-20 Diarienr Reviderad 2011-09-12 p 2010-0280 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89 (flerbostadshus) Svalövs samhälle, Svalövs kommun, Skåne län

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,, Skåne län Dnr 2013/222 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD 2013-11-29 Enkelt planförfarande ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Detaljplan för SARVEN 25, fd MÄSTERBAGARNA på Söder Handel, kontor och småindustri Östersunds kommun

Detaljplan för SARVEN 25, fd MÄSTERBAGARNA på Söder Handel, kontor och småindustri Östersunds kommun 1(8) Detaljplan för SARVEN 25, fd MÄSTERBAGARNA på Söder Handel, kontor och småindustri Östersunds kommun Dnr Ädh 1659/2008 Dnr planmodul: P 08/0018 ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad 2012-01-20

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer