AMA Hus 08. AB Svensk Byggtjänst, 1. AMA Hus 08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AMA Hus 08. AB Svensk Byggtjänst, 1. AMA Hus 08"

Transkript

1 AMA Hus 08 Revideringsarbetet start september 2007 slut november 2008 Mål införa ändringar från AMA-nytt uppdatera standard inarbeta ny teknik etablerad kunskap och beprövade material och metoder BSAB-systemet kompletteringar och ändringar ca AMA Hus 08 Revideringsarbetet av Hus AMA 98 som startade hösten 2007 är nu slutfört, vilket har innebär att hela innehållet i AMA och RA är uppdaterat och en mängd nyheter har tillkommit utöver vad som tidigare presenterats i AMA-nytt. Målet för uppdateringen av både Hus AMA och RA Hus var att: införa de förändringar som under de gångna tio åren samlats i AMA-nytts beskrivningsdel uppdatera innehållet med avseende på nyutgiven och reviderad standard inarbeta ny teknik och nya material som inte tidigare behandlats i AMA-nytt men som nu kan anses var etablerad kunskap eller väl beprövade material och metoder. I arbetet ingick också att lämna förslag till förändringar av BSAB-systemet, kod- och rubriksystemet som AMA är redigerat efter, det vill säga föreslå att det läggs till eller tas bort koder och rubriker, vilket nu har lett till att cirka 400 förändringar skett i systemet som ansluter till AMA Hus 08 och RA Hus 08. Men det innebär inte att de koder och rubriker som finns i Hus AMA 98 och RA 98 Hus ändras utan de kvarstår som förut. AB Svensk Byggtjänst, 1

2 AMA Hus 08 Kapitel Nytt 24 tabeller nya eller ändrade/kompletterade ändrade för betongelement nya för element av trä och träbaserat material ytter- och innerväggar, pelare, bjälklag, balkonger, loftgångar Nytt Hela 24 tabeller är nya, ändrade eller kompletterade. Ändrade toleranskrav har tillkommit för betongelement och nya toleranstabeller har införts för trä och element av träbaserat material, för ytter- och innerväggar, pelare och bjälklag samt balkonger och loftgångar. 2 AB Svensk Byggtjänst, 2

3 AMA Hus 08 Kapitel Råd om toleranser under 01.S karven kan skärpas eller lindras råd och tabell för lutningstoleranser överbestämning lägestoleranser Bör läsas av alla Råd om Fukt fuktsäkerhetsprojektering kontrollera fuktsäkerhetsbeskrivning krav på dokumentation i Y 3 Nya råd i RA om toleranser under 01.S Sammansatta byggdelar i hus Det har visat sig att det här med toleranser är svårt, varför texten om hur toleranser ska användas, tolkas och skrivas har utökats och förtydligas under 01.S i RA Hus 08. I detta avsnitt finns många goda råd som ofta glöms bort vid val av toleranser, tabellkraven kan ju skärpas eller lindras beroende på aktuella förutsättningar. Här finns också tabell för lutningstoleranser, förklaring finns också för hur man kontrollerar lutningstoleranser. Goda råd ges om överbestämning när olika krav påverkar varandra, det gäller speciellt för lägestoleranser. Detta avsnitt i RA borde läsas av alla, både de som projekterar, men även de som utför och kontrollerar arbetet eftersom det ofta leder till diskussioner om man gjort rätt eller inte, och det gäller både hur man mäter och mätresultatet. Mer om mätning av buktighet finns också i kapitel Y under YSC.3 Kontrollmätning i hus. I AMA-nytt har det publicerats flera artiklar om mätning av lutning och buktighet på golv som baserats på frågor, bland annat i AMA-nytt nr 1/2002 och 2/2004. Om fukt i RA I samma avsnitt finns också nya råd om fuktsäkerhetsprojektering och fuktsäkerhetsbeskrivning. Det är i första hand en uppmaning till beskrivaren att kontrollera vad som framkommit vid en eventuell fuktsäkerhetsprojektering och att det kan påverka kraven i beskrivningen. Denna uppmaning upprepas på ett flertal ställen under olika kapitel i RA Hus 08. I kapitel Y kan krav ställas på den dokumentation som kan bli följden av krav i en fuktsäkerhetsbeskriving. AB Svensk Byggtjänst, 3

4 AMA Hus 08 Kapitel Råd om Lufttäthet m m krav under 01.S på byggnad/ byggdel verifiering under kapitel YSC fukttillstånd, trä, lufttäthet, ljud Råd om Våtrum 01.S råd om golv och golvlutning 43. DC undergolv buktighet och språng lutningskrav anpassade till BBR 4 Lufttäthet m m Ytterligare en nyhet under 01.S i RA avser att kunna ställa krav på byggnadens lufttäthet, det är endast på denna nivå som ett krav kan ställas som avser en större del eller hela byggnaden. Krav på hur verifiering av ställda krav ska ske anges under kapitel Y, där YSC bland annat behandlar provning av fukttillståndet i betong och trä, samt provning av byggnadens lufttäthet och ställda ljudkrav m m. Våtrum I AMA Hus och RA Hus behandlas krav på material och varor, utförande och kvalitet för delarna som ingår i ett våtrum på ett flertal ställen. I detta avsnitt 01.S, i RA finns råd om golv och golvlutningar. Råd finns också under 43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR och 43.DC Undergolv om buktighet och språng (höjdskillnader). Alla krav på lutning på ett våtrumsgolv har nu anpassats till kraven i Boverkets Byggregler, BBR. AB Svensk Byggtjänst, 4

5 AMA Hus 08 Kapitel B BCS.11 Väderskyddsanordningar vid arbete för hus nya råd i RA Ange, arbete säkras mot väderpåverkan redovisa åtgärder helt säkrad mot regn, snö, hagel och vind luftombyte belysning minst 100 lux 300 lux vid krävande arbete 5 Nytt Väderskydd I RA ges nu råd kring väderskyddsanordningar under BCS.11 Väderskyddsanordningar vid arbete för hus. Här kan man ange om arbetet ska säkras mot väderpåverkan och att entreprenören i anbudet ska redovisa vilka åtgärder som vidtas för att skydda material, färdigt arbete, personal och känsliga arbetsmoment från negativ väderpåverkan. Vidare om produktionsmiljön ska vara helt säkrad från regn, snö, hagel och vind. Om arbetsmiljön ska ha en lägsta temperatur och att luften ska bytas minst ett antal gånger per timme och om belysningen ska vara minst 100 lux och 300 lux för speciellt krävande arbetsmoment. Råden är hämtade från projekterfarenheter som redovisats i rapporter från FoU-Väst. AB Svensk Byggtjänst, 5

6 AMA Hus 08 Kapitel B Mätning nu i AMA AF 07 AFJ.8 Inmätning och utsättning vem gör vad AMA Anläggning 07 BJB Geodetiska mätningsarbeten för anläggning och för grundläggning av hus AMA Hus 08 och RA Hus 08 hur vad ange: behörighetskrav på person 6 Mätning behandlas nu mer ingående både i AMA AF 07 med frågor om vem som gör vad och i AMA Anläggning 07 och här i AMA Hus 08 om hur man ska gå till väga. Man kan dock ställa krav på behörighet på de som ska utföra mätningsarbetet i AMA Hus 08 under BJC GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR HUS. I AMA finns krav på och i RA råd om instrumentkontroll, stomnät, bruksnät, sekundärnät i plan och höjd, som följs av krav och råd för utsättning och inmätning. AB Svensk Byggtjänst, 6

7 AMA Hus 08 Kapitel ES Fukt i betong ESE Uttorkning före beläggning 75 procents RF för material som ej har väl undersökta och dokumenterade kritiska fukttillstånd fuktsäkerhetsprojektering eller lång uttorkningstid mätning av RF i YSC.1 råd i RA skydda mot sprickbildning förkorta uttorkningen beräkningsprogram 7 Fukt i betong Även här i avsnitt ESE har justeringar gjorts med avseende på fukt under rubriken Uttorkning före beläggning där man nu lagt till att för material som saknar väl undersökta och dokumenterade kritiska fukttillstånd ska 75 procents RF tillämpas. Det innebär att om man inte har gjort en fuktsäkerhetsprojektering där man kan påvisa materialens tålighet mot fukt så kan tiden för uttorkning av betongen bli lång. Hur man ställer krav på och mäter RF i betong framgår under kapitel YSC.1. I RA finns under rubriken Uttorkning före beläggning råd om åtgärder som kan förkorta uttorkningstiden för betong. Vissa undantag måste dock göras för att minska risken för sprickbildning, betongen ska skyddas mot tidig uttorkning. I detta avsnitt finns nu en direkt hänvisning till Fuktcentrums hemsida där program finns för beräkning av uttorkningstiden, AB Svensk Byggtjänst, 7

8 AMA Hus 08 Kapitel ES Nygammalt avsnitt ESE.1 Grundkonstruktioner av platsgjuten betong ESE.14 Hela grundplattor av ESE.15 Grundsulor ESE.16 Grundbalkar. ESE.17 Grundmurar. ESE.18 Diverse grundkonstruktioner. Från AMA-nytt sedan Nygammalt avsnitt ESE.1 Grundkonstruktioner av platsgjuten betong med tillhörande koder och rubriker om grundplattor, grundsulor, grundbalkar och grundmurar m m föll av någon anledning bort i Hus AMA 98 och RA 98 Hus. Sedan våren 2000 har koder och rubriker samt text både för AMA och RA återfunnit i AMAnytt. Avsnittet har i stort sett överförts till AMA Hus 08 och RA Hus 08 med samma innehåll. Innehållsmässigt stämmer material- och varukrav, utförandekrav och kvalitetskrav överens med motsvarande för exempelvis bjälklag av platsgjuten betong. AB Svensk Byggtjänst, 8

9 AMA Hus 08 Kapitel F Nyheter i FS Murverk Nya klassbeteckningar för brukstyper enligt SS-EN 998-2, murbruk och tunnfogsbruk/tunnfogslim Ny standard för kalksandsten, betongsten, lättbetongsten, lättklinkerbetongsten och tegel SS-EN till 4 produkterna kan CE-märkas A (M10), B (M2,5), C (M1), D (M0,5) och E 9 Nyheter i AMA I inledningen till FS Murverk i hus under material och varukrav finns en ny tabell som redovisar klassbeteckningarna enligt SS-EN för de olika brukstyper som nyttjas som murbruk och tunnfogsbruk/tunnfogslim. Dessa klassbeteckningar ersätter de äldre beteckningarna för murbruksklass A (M10), B (M2,5), C (M1), D (M0,5) och E. De två sistnämnda D och E är kalkcementbruk, kalkbruk och de har så låg tryckhållfasthet att de inte uppfyller standardkravet för klassbeteckningarna. De nya klassbeteckningarna är införda i samtliga tabeller som anger murbruksklass, i de flesta fall finns även den gamla beteckningen angiven. Äldre svensk standard för mursten, kalksandsten, betongsten, lättbetongsten, lättklinkerbetong och tegelsten har ersatts av SS-EN standard i en serie, SS-EN till 4 som anger krav på stenen som kan leda till CE-märkning av produkterna. AB Svensk Byggtjänst, 9

10 AMA Hus 08 Kapitel F FS, Utförandekrav text flyttat från RA till AMA 30 mm luftspalt, ½ stens yttervägg och skalvägg utanpå träregelstomme, inget utträngande bruk i luftspalt var fjärde stötfog öppen öppen luftspalt i överkant täthet mot inträngande vatten vid fönster och dörr bruk skyddas under + 5 grader eller överskottsvatten sugs bort inga kloridhaltiga tillsatsmedel bruk används inom 60 minuter 10 Luftspalt Under utförandekrav har text flyttat från RA till AMA som avser ½-stens yttervägg och skalvägg utanpå regelstomme med isolering, i en sådan ska: den luftade spalten vara minst 30 mm, så att den inte sätts igen av vid murningen utträngande bruk tillses vid murning att luftspalten inte sätts igen av bruk minst var fjärde stötfog i första skiftet vara öppen för luftning och dränering luftspalten vara öppen i överkant anslutningsdetaljer anordnas så att tillräcklig täthet mot inträngande vatten erhålls. Det gäller särskilt tätheten vid fönster och dörrar. Nytt under utförandekrav i AMA är också att vid låg temperatur, under +5 grader, ska murbruket skyddas så att det inte fryser innan det fått erforderlig hållfasthet eller att överskottsvattnet i bruket sugs bort innan bruket fryser. Kloridhaltiga tillsatsmedel får inte användas. Däremot får bruk med kloridfria skyddsmedel användas enligt leverantörens dokumenterade anvisningar. Blandat bruk ska användas inom 60 min. AB Svensk Byggtjänst, 10

11 AMA Hus 08 Kapitel F Armerade murverk och sprickbildning nytt i RA under FSD, FSE, FSF och FSG armering får läggas i murbruksklass M 1 och M 0,5 dragkraftskapacitet ska överstiga draghållfasthet för oarmerat murverk oarmerat murverk är ofta att föredra välj bruk i klass M 1, ej starkare 11 Nytt i RA om armerade murverk I råd och anvisningar har ny text tillkommit under Material- och varukrav om armerade murverk. Med armerat murverk avses där armering inläggs av konstruktiva skäl. Armering får inläggas i murverk med murbruksklass M1 och M0,5 för att minska sprickrisk p g a temperaturoch fuktrörelser. I de fall armering väljs bör så mycket armering läggas så att dess dragkraftskapacitet överstiger det oarmerade murverkets draghållfasthet. Ofta är oarmerat murverk att föredra framför armerat. I de fall armering väljs för att minska sprickbenägenhet bör armeringsmängden anpassas till murverkets oarmerade draghållfasthet. Man bör dock notera att ofta är oarmerat murverk att föredra framför armerat Starkare bruk än det som erfordras ur bärighetssynvinkel bör inte användas, starkare bruk medför ökad sprickbenägenhet. Med hänsyn till sprickbildning är det bättre att välja ett bruk i murbruksklass M1 än ett starkare bruk. Eventuella sprickor kommer då normalt att följa fogarna istället för att gå igenom tegelstenen. Denna text är med viss variation beroende på material återfinns nu i följande avsnitt: FSD Murverk av betongsten, betongblock FSE Murverk av autoklaverad lättbetong FSF Murverk av lättklinkerbetong FSG Murverk av tegel AB Svensk Byggtjänst, 11

12 AMA Hus 08 Kapitel G Nytt i avsnitt GSN Element av trä och träbaserat material Målfuktkvot vid inbyggnad Högst 15 procent Ny kod och rubrik GSN.18 Råspontluckor av trä för inbrädning av yttertak Ska uppfylla Arbetsmiljöverkets krav Material- och varukrav Virke ska vara lägst sort G4-2 eller G2-2 Bräder minst 70 mm breda» Minst 20 mm tjocka vid takpannor eller profilerad plåt» Minst 23 mm tjocka vid plan plåt RA Hus 08 Råspontluckor kan ha bärande funktion» Enligt BKR 12 Nytt i avsnitt GSN Element av trä och träbaserat material Inledningsvis i avsnitt GSN föreskrivs nu vid inbyggnad en målfuktkvot på högst 15 procent och torkningskvaliteten Standard enligt SS-EN 14298:2004. Det innebär en skärpning jämfört med fuktkvotsklass 18 som föreskrevs i Hus AMA 98. För fästdon har visst förtydligande gjorts beträffande fästdon till virke som skyddsimpregnerats. Ny kod och rubrik för råspontluckor GSN.18 Förtillverkade råspontluckor av trä för inbrädning av yttertak är en ny kod och rubrik som införts. Detta är föranlett av att det numera används en hel del sådana luckor. Förtillverkade råspontluckor ska uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på säkerhet mot genomtrampning. Material- och varukrav Under material- och varukrav föreskrivs att virke till luckorna ska vara råspont av lägst sort G4-2 eller G2-2 enligt SS-EN Vidare föreskrivs att bräder ska vara minst 70 mm breda och minst 20 mm tjocka vid taktäckning med takpannor eller profilerad plåt respektive 23 mm tjocka vid taktäckning med plan plåt. Råd i RA I råd till detta påpekas att inbrädningen ofta har bärande och stabiliserande funktion och då ska dimensioneras enligt BKR. AMA ger föreskrifter för hur råspontluckor ska utföras. Luckorna kan dock utföras på annat sätt och ändå uppfylla Arbetsmiljöverkets och Boverkets krav. AB Svensk Byggtjänst, 12

13 AMA Hus 08 Kapitel G GSN.7 Massivträelement Nytt avsnitt GSN.7 Konstruktioner av massivträelement Pelare, balkar, väggar, bjälklag, yttertak, balkongplan, trappor Material- och varukrav Enligt Statens Planverks godkännanderegler» Eller annan likvärdig ordning Ska vara konstruktionsvirke Högsta målfuktkvot 10 procent Toleranser Tabeller i byggdelsavsnittet 13 GSN.7 Massivträelement Avsnittet om massivträelement är helt nytt. Det byggs numera rätt många hus med massivträelement och det har efterfrågats en plats i AMA för att beskriva detta. Nya koder och rubriker Den nya koden och rubriken GSN.7 Konstruktioner av massivträelement har införts samt underordnade koder och rubriker för pelare, balkar, väggar, golvbjälklag, yttertak och ytterbjälklag, balkong- och loftgångsplan, trappor och hisschakt. Material- och varukrav Under rubriken material- och varukrav föreskriver AMA följande för massivträelement: Massivträelement ska vara tillverkat enligt Statens Planverks godkännanderegler Limmade träkonstruktioner Tillverkning och kontroll eller annan likvärdig tillverknings- och kontrollordning. Virke till massivträelement ska vara konstruktionsvirke och måttnoggrannheten hos elementen enligt fordringarna i SS-EN 390. Liksom för limträelement föreskrivs en högsta målfuktkvot på 10 procent och med torkningskvaliteten Standard enligt SS-EN 14298:2004. Toleranser Nya toleranskrav på massivträelement har införts i byggdelsavsnittet i AMA Hus 08. AB Svensk Byggtjänst, 13

14 AMA Hus 08 Kapitel G Avsnitt GSP Isolerelement Lika tidigare Nytt i avsnitt GSR Glaselement Uppdaterat beträffande Standarder Curtain walls, Structural Glazing Omredigerat Uppflyttat till gemensamma föreskrifter Indelning efter olika bärprofiler har stukits Bara två underordnade koder och rubriker GSR.11 Yttertak och ytterbjälklag GSR.12 Ytterväggar 14 Avsnitt GSP Isolerelement Avsnitt GSP i AMA Hus 08 som behandlar isolerelement för kyl- och fryshus samt kyl- och frysrum är lika Hus AMA 98 så när som på ett påpekande i ett råd i RA. Det handlar om att meddela berörda projektörer om bjälklag under frysutrymme ska utföras för uppvärmning samt om bjälklaget under utrymmet ska försänkas i nivå med angränsande lokaler. Nytt i avsnitt GSR Glaselement Allmänt har avsnittet GSR om glaselement ändrats med hänsyn till nya standarder, bland annat för så kallat Curtain walls och kompletteringar införts för limmade konstruktioner så kallat Structural Glazing. Omdisponerat Avsnittet är också rätt ordentligt omstuvat. En hel del texter har kunnat flyttas upp till gemensamma föreskrifter och råd under GSR.1 som nu omfattar glaselement i yttertak, ytterbjälklag och ytterväggar. Därmed har några koder och rubriker i Hus AMA 98 kunnat tas bort, som indelade efter glaselement med olika bärprofier. Två underordnade koder och rubriker I AMA Hus 08 finns nu bara två underordnade koder och rubriker till GSR.1 Konstruktioner av glaselement i yttertak, ytterbjälklag och ytterväggar. Det är: GSR.11 Yttertak och ytterbjälklag av glaselement GSR.12 Ytterväggar av glaselement. AB Svensk Byggtjänst, 14

15 AMA Hus 08 Kapitel H Nytt i HSB.1 stålkonstruktion nominell tjocklek över 3 mm enligt BSK 07 under 3 mm enligt StBK-N5 återanvänt stål, ej till säkerhetsklass 2 och 3 rost- och brandskyddsmålning, blästring till Sa 2 för korrosivitetsklass C1 ange rostskyddssystem enligt BSK 07 eller SS-EN :2007 alt. rostskyddsfärg, skikttjocklek, kulör och glans 15 Nytt AMA om stål i HSB Till största delen handlar nyheterna om hänvisning till ny standard som ersätter äldre. Under HSB.1 klargörs att stålkonstruktioner som har en nominell tjocklek överstigande 3 mm ska utföras enligt BSK 07, medan de som är under 3 mm (tunnplåtskonstruktioner) ska utföras enligt den gamla StBK-N5 som gavs ut av Statens Stålbyggnadskommitté redan Börregler i dessa gäller som krav. Ett problem att det är svårt att få tag iden gamla StBK-N5. Under rubriken Återanvänt stål konstateras att stål till bärande konstruktioner i säkerhetsklass 2 och 3 inte får vara återanvänt. Tidigare fanns ingen begränsning förutsatt att stålet var kontrollerat. Tydligare krav ställs på blästring av stål till lägst Sa 2 inför rostskydds- och brandskyddsmålning av stål som ska uppnå korrosivitetsklass C1. Man kan nu ange rostskyddssystem enligt BSK 07 eller SS- EN ISO :2007, alternativt som tidigare ange förbehandling och typ av rostskyddsfärg samt skikttjocklek, kulör och glans. AB Svensk Byggtjänst, 15

16 AMA Hus 08 Kapitel H HSD.1 furu eller gran fuktkvot vid inbyggnad nu målfuktkvot enl SS-EN 14298:2004 högst 15 procent lägre för många trävaror målfuktkvot 15 = variation mellan 13 och 16,5 procent provning under YSC.1 virkessortering enligt SS-EN tvåsidig G2-0 till G2-4 och fyrsidig G4-0 till G4-4 ersätter Blå boken 16 Nytt om trä i HSD Målfuktkvot I avsnitt HSD.1 Konstruktioner av längdformvaror av furu eller gran ställs krav på fuktkvot hos virke som används eller byggs in i en konstruktion. Begreppet fuktkvot har ändrats och nu används målfuktkvot enligt SS-EN 14298:2004. Målfuktkvoten ska vara högst 15 procent för trävaror som byggs in i en konstruktion och vanligen betydligt lägre för sågade och profilerade trävaror och inredningsdetaljer i trä. Målfuktkvot innebär att fuktkvoten tillåts variera inom vissa gränser för ett virkesparti. Målfuktkvot 15 procent innebär en variation mellan 13 till 16,5 procent. Hur kontroll av fuktkvot går till beskrivs under YSC.1 Provning. Virkessortering En ny standard för sortering av virke SS-EN Trävaror innebär nya beteckningar på det virke som väljs, istället för de gamla enligt den Blå boken, i RA finns tabell för jämförelser. I AMA anges nu tvåsidigt sorterat virke i klass G2-0 till G2-4 och fyrsidigt sorterat i klass G4-0 till G4-4. Alla tidigare krav på virkesklass har bytt beteckning i AMA. I RA finns den äldre, nu alternativa, klassen enligt Blå boken angiven (A1 till A4 och B, C och D). AB Svensk Byggtjänst, 16

17 AMA Hus 08 Kapitel I IBC GRUNDKONSTRUKTION isolering - erforderliga fuktabsorptionsegenskaper IBC.14 Termisk isolering av cellglas under grundkonstruktion IBE YTTERVÄGG isolermaterialets hållfasthets-, fuktabsorptions- och kompressionsegenskaper IBF BJÄLKLAG standarder om egenskapredovisning 17 IBC - GRUNDKONSTRUKTION NYTT Krav på isoleringen har utökats med att isoleringarna även ska ha erforderliga fuktabsorptionsegenskaper med hänsyn till belastnings- och fuktförhållanden. IBC.14 Termisk isolering av cellglas under grundkonstruktion är en ny kod och rubrik och enligt AMA-texten ska underlaget vara avjämnat så att hela isolervaran får anliggning. I RA-texten hänvisas till krav enligt AMA Anläggning 07. IBE - YTTERVÄGG NYTT I AMA-texten har tillkommit hänvisning till avsnittet LBS Putssystem angående krav på termisk isolering som används som putsbärare. I RA-texten har krav på största tillåtna komprimering ersatts med krav på att isolermaterialets hållfasthets-, fuktabsorptionsoch kompressionsegenskaper ska anges samt att fuktbeständigheten hos isolermaterialet ska beaktas. IBF - BJÄLKLAG NYTT AMA-texten har kompletterats med krav på att bjälklagsytan ska vara rengjord och fri från organiskt material. Både i AMA-texten och RA-texten har krav på att tjocklekstolerans, deformation och komprimering av EPS- eller XPS-skivor revideras och numera hänvisas till SS-EN Fabrikstillverkade produkter av expanderad styrencellplast (EPS) Egenskapsredovisning, SS-EN Fabrikstillverkade produkter av extruderad styrencellplast (XPS) Egenskapsredovisning eller SS-EN Fabrikstillverkade produkter av styv uretancellplast (PUR) - Egenskapsredovisning. AB Svensk Byggtjänst, 17

18 AMA Hus 08 Kapitel J Nya krav på tätskiktsmaterial funktionsklassifiering slopad nya SS-EN standarder för flexibla tätskikt nya egenskapskrav i tabeller byggpapp, armerad, belagd med oxiderad asfalt eller polymermodifierad asfalt av typ SBS eller APP Y byggpappen är ytbelagd A stommen belagd med oxiderad asfalt E stommen är belagd med polymermodifierad asfalt M stommen är av mineralfiber P stommen är av polyesterfilt alt. väv 2000 nominell ytvikt i g/m 2 18 Nya krav på tätskiktsmaterial I Hus AMA 98 infördes ett då nytt funktionsklassifieringssystem för tätskikt baserat på förläggningssätt, utsatthet och slitagerisk. Tanken var att man skulle kunna ange funktionsklass helt materialneutralt i ett förfrågningsunderlag. Systemet blev ingen succé varför det nu är helt slopat. Under senare år har en mängd nya SS-EN standarder för flexibla tätskikt haft inverkan på de olika tätskiktsmaterial vi använder. Kraven på tätskikten och metoderna för provning av dem, baserade på standarderna, är nu samlade tabeller i respektive avsnitt i kapitlet. JS inleds med en modifierad tabell över egenskapskrav för byggpapp, YAM 2000, YAP 2200 och YAP 2500, där karv och provningsmetoder baseras på standarder. Byggpappen ska vara armerad och baserad på oxiderad asfalt eller polymermodifierad asfalt av typen SBS eller APP. Kvalitetsbeteckningarna i tabell JS/1 anger Y att byggpappen är ytbelagd, vanligtvis sandbestrött A att stommen är belagd med oxiderad asfalt E att stommen är belagd med polymermodifierad asfalt M stommen är av mineralfiber, vanligtvis glasfiber P stommen är av polyesterfilt alt. Polyesterväv 2000 anger nominell ytvikt i g/m 2. AB Svensk Byggtjänst, 18

19 AMA Hus 08 Kapitel J Kvarstående vatten JSE Kvalitetskrav AMA och RA i horisontella ränndalar nedböjningar i underlaget överlägg i tätskikt högst 20 mm kvarstående vatten brunn inte högre än omgivande tätskikt bräddavlopp 50 mm över tätskikts lägsta punkt inklusive nedböjning hinder bredare än 1 m brunnar i lågpunkt inklusive nedböjning 19 Krav på kvarstående vatten I inledningen till JSE i AMA och RA finns kvalitetskrav på färdiga tätskikt som omfattar en underrubrik om Kvarstående vatten. Här har komplettering av texten skett då problem med kvarstående vatten ofta förekommer t ex i horisontella ränndalar, det uppstår alltid svackor på grund av nedböjningar i underlaget. Överlägg i tätskiktet kan också hindra vattnet från att rinna fram till brunn. I AMA står nu att bjälklaget ska utformas så att det högst kan bildas 20 mm kvarstående vatten och att brunnar ska monteras så att utloppets nivå inte ligger högre än omgivande tätskikt, överlägg inräknat. Bräddavlopp ska placeras 50 mm över tätskiktets lägsta punkt, underlagets nedböjning inräknat. Finns det hinder på taket som är bredare än 1 meter ska dessa kompletteras med vattenavledande uppbyggnad. I RA kan man ange om annat krav ska ställas på mängden kvarstående vatten. Minsta krav i horisontella ränndalar ska dock aldrig understiga 6 mm och man ska alltid placera takbrunnar i de punkter där störst nedböjning kan uppstå i ränndalen. AB Svensk Byggtjänst, 19

20 AMA Hus 08 Kapitel J JSF Fuktskyddsskikt ångspärr, ångbroms, fuktspärr byggpapp plastfolie plastmatta nya SS-EN standarder nya krav på plastfilm och plastmatta samt vindskydd JSH, JSJ och JSK för vegetationsskikt på yttertak från AMA-nytt JSH dränerande skikt JSJ fukthållande skikt JSK vegetationsskikt Fuktskyddsskikt av plastfilm enligt SS-EN 13984:2005. Ångspärr av plastfilm ska under produktens tänkta livslängd ha: ånggenomgångsmotstånd, större än eller lika med 1, s/m enligt 5.10 i SS-EN 13984:2005 rivhållfasthet, större än eller lika med 60 N enligt 5.8 i SS-EN 13984:2005 nominell tjocklek på 0,20 mm enligt 5.4 i SS-EN 13984: JSF Fuktskyddsskikt av byggpapp, duk, plastfilm m m i hus Med fuktskyddsskikt menas i dagligt tal ångspärr, ångbroms och fuktspärr. Här används byggpapp under exempelvis mellan syll mot betong och plastfolie ovanpå betong för att hindra uttorkande eller tillskjutande fukt att skada trägolv som ligger ovanpå. Avsnittet omfattar också vindskydd för användning i en väggkonstruktion. Innehållsmässigt är förändringarna inte så stora utöver att kraven på de olika produkterna som omfattas har reviderats. För plastfilm och så kallad luftspaltbildande plastmattor samt vindskydd av folier finns nu standarder i samma serie som för flexibla tätskikt som ersatt äldre krav från SPF Verksnorm 2000 från Sveriges Plastförbund. Krav har nu införts under respektive avsnitt som i huvudsak baseras på standarderna. JSH, JSJ och JSK för vegetationsskikt Nytt i RA är tre avsnitt som tidigare varit införda i AMA-nytt om dränerande skikt av duk, matta, skivor e d under JSH som är avsett att leda bort vattnet så att underlaget inte skadas, här används ofta luftspaltbildande plastmattor. JSJ behandlar det fukthållande skiktet av t ex mineralullsskivor som krävs för att ett vegetationsskikt ska kunna etableras. Själva vegetationsskiktet beskrivs under JSK. Här finns råd om förodlad vegetation och platsodlad dito, vanligen används olika typer av sedumväxter på tak. AB Svensk Byggtjänst, 20

21 AMA Hus 08 Kapitel J JT-.4 Kompletteringar av plan plåt vid taktäckning av överläggsplattor e d 57 nya koder med överläggsplattor av fiberbetong och av cementbundet material figur JT/95 - placering av infästning JT ståndskivor skall fasoneras till taktäckningen JT ny omfattande rådtext - fotplåten anslutning, fotrännans höjd, om fästdon m.m. Figur JT/95 JT-.4 Kompletteringar av plan plåt vid taktäckning av överläggsplattor e d NYTT Avsnittet JT-.4 innehåller flest nya koder med streck jämfört med andra avsnitt i hela JT-, sammanlagt 57 stycken. Alla utom en beror på att det har tillkommit två nya typer av överläggsplattor i olika utföranden. Det är överläggsplattor av fiberbetong och av cementbundet material. De flesta nya koder finns endast i RA-texten utan någon text. En del (22 stycken) finns dels i AMAtexten och dels i RA-texten och för det mesta handlar det om hänvisningar till andra koder som innehåller lämpliga råd eller figurer. Det är viktigt att komma ihåg att de detaljer som finns i detta avsnitt gäller alla typer av överläggsplattor. I AMA-texten har i figur JT/95 ändrats placering av infästning av hängskiva och två fästdon har ersatts av en skruv, se bild. En ny föreskrift under JT-.451 är krav på att ståndskivor skall fasoneras till taktäckningen. Detta är också något som nästan alltid görs längre söderut på grund av risken för att det skall blåsa in vatten eller snö under ståndskivorna. Tidigare skulle beskrivningsförfattaren ange om fasonering skulle utföras men nu är det alltså en föreskrift. I RA-texten har tillkommit rätt omfattande rådtext i kod och rubrik JT-.413 *Fotrännor av plåt i skivformat vid taktäckning av överläggsplattor e d. I texten finns råd om hur fotplåt ska anslutas till språngbleck, fotrännans höjd, hur rännkonstruktionen kan förstärkas, dimension och antal av fästdon. 21 Även kod och rubrik JT-.433 *Försänkta ränndalar av plåt vid taktäckning av överläggsplattor e d har fått en del ny text som handlar om att ränndal kan i princip utföras på två olika sätt. Det ena är ränndal av dubbelfalsad plåt i skivformat på spontat virke eller plywood som täcks med tätskiktsmatta eller byggpapp och det andra är ränndal av minst 2 mm stålplåt alternativt 1,5 mm rostfri stålplåt på bärverk, isolering e d. Texten innehåller en del hänvisningar till andra lämpliga koder eller figurer som t.ex. JT/76 men innehåller även rekommendation att redovisa utförande i samråd med specialkunnig eller plåttillverkaren. AB Svensk Byggtjänst, 21

22 JU AMA Hus 08 Kapitel J JUB - AV ÖVERLÄGGSPLATTOR AV NATURSTEN överläggsplattor av skiffer - klammer eller hakar JUC - AV CEMENTBUNDET MATERIAL betongpannor och plattor av fiberbetong halvpannor rostfritt spik och klammer JUE - AV BRÄND LERA vattentäthetskategori 1 JUB - ÖVERLÄGGSPLATTOR AV NATURSTEN Hela avsnittet handlar om överläggsplattor av skiffer. NYTT I RA-texten har öppnats möjlighet för att fästa skifferplattor med klammer eller hakar vilket nu är den vanliga metoden i stället för spik i förborrat hål. 22 JUC - ÖVERLÄGGSPLATTOR AV CEMENTBUNDET MATERIAL Avsnittet handlar om betongtakpannor och plattor av fiberbetong. NYTT I AMA-texten har tillkommit krav på att i anslutning till vinkelrännor och hinder ska utjämning ske med halvpannor för att undvika små passbitar. I RA-texten har tillkommit råd om att ange kvalitet på rostfritt stål för spik och klammer. Nytt är även kod och rubrik JUC.3 Väggbeklädnader av profilerade överläggsplattor e d av fiberbetong. JUE - ÖVERLÄGGSPLATTOR AV BRÄND LERA AMA-texten har kompletterats med krav på att takpannor av tegel ska uppfylla fordringarna enligt SS-EN 1304:2005 Takprodukter - Takpannor av tegel samt tillbehör och SS-EN 539-1:2005 Takpannor av tegel - Bestämning av fysikaliska egenskaper. Vad gäller vattentäthet ska takpannor uppfylla krav för vattentäthetskategori 1. Detta innebär till exempel att enligt testmetod 1 ska ogenomtränglighetsfaktorn för provbitarna i medeltal vara 0,5 cm3/cm2/dag eller mindre och enskilda resultat ska vara 0,6 cm3/cm2/dag eller mindre. AB Svensk Byggtjänst, 221

BP1. Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1. Innehållsförteckning:

BP1. Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1. Innehållsförteckning: BP1 Umeå Universitet, TFE Sara Bäckström 2013-02-05 Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1 Innehållsförteckning: 1 Teknisk beskrivning (s 1-7) 2 Ritningsförteckning 3 Ritningar enligt ritn förteckning

Läs mer

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SARNAFIL TS 77 ER 1,5 ALT 2,0 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SARNAFIL TS 77 ER 1,5 ALT 2,0 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 Sidan 1 (6) FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SARNAFIL TS 77 ER 1,5 ALT 2,0 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 JSD.2 Glid- och skyddsskikt av filt e d till vattentätt skikt mm Text

Läs mer

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED PROTAN SE 1,2 ALT 1,6 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED PROTAN SE 1,2 ALT 1,6 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED PROTAN SE 1,2 ALT 1,6 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 JSD.2 Glid- och skyddsskikt av filt e d till vattentätt skikt mm Text i AMA utgår. Vid

Läs mer

Reglar av tunnplåt Mått Stålkonstruktioner Blanketter för specifikation för konstruktionsdelar och kaptyper

Reglar av tunnplåt Mått Stålkonstruktioner Blanketter för specifikation för konstruktionsdelar och kaptyper 1 Material och produkter Stål och plåt SS 810101 SS 812607 Trä SIS 232713 SIS 232714 SS 232811 SS 232712 SS 232812 SS 232813 SS 232716 SS-EN 390 SS-EN 942 SS-EN 1194 SS-EN 338 SS-EN 14080:2005 Skivor SIS

Läs mer

Remiss AMA Hus 14 SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D

Remiss AMA Hus 14 SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D J JS SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM E D I HUS Figurer i AMA är principiella och inte

Läs mer

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM - Tätar ytterväggar - Tål väder och vind i upp till sex månader - Följ anvisningen och bygg tryggt. FUNKTION Huvuduppgiften för Norgips Utvändiga System är att sörja för fuktsäkring,

Läs mer

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner!

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! Den investerade kapital ger högre värdesättning i förhållande till hus byggda av konstruktioner i trä. Väggkonstruktionen

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer

Remiss AMA Hus 14 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR

Remiss AMA Hus 14 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR Toleranser under 01.S gäller. 40 SAMMANSATTA RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR 41

Läs mer

Fukttillskott från uteluft. Entreprenörens egenkontroll.

Fukttillskott från uteluft. Entreprenörens egenkontroll. PRO 1(6) Tak, vind Nederbord, Regn, snö och slagregn Stående vatten A-40.0-201 Taktyp: Sågtak, taklutning 10 o respektive 20 o Takbeläggning: Plastbelagda överläggs-plattor av metalliserad stålplåt i hela

Läs mer

U6A01 SUNDBYBERGS RIDANLÄGGNING Del av Sundbyberg 2:44 & 2:74

U6A01 SUNDBYBERGS RIDANLÄGGNING Del av Sundbyberg 2:44 & 2:74 U6A01 SUNDBYBERGS RIDANLÄGGNING TEKNISK RAMBESKRIVNING DE 4: STOMME RIDHUS, SERVICEDEL, STALL Beskrivningen upprättad av Erik Jarlöv Arkitekt SAR/MSA och Ingemar Hedlund, Byggnadsingenjör REV ÄNDRINGEN

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007- Copyright: Thermotech Scandinvia AB

Läs mer

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION Här visar vi på detaljer och bilder på Trivselhus gedigna konstruktion, indelat i: DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET Varje hus ritas unikt för varje kund och vi lägger stor omsorg över

Läs mer

Monteringsanvisning Iso-Fin

Monteringsanvisning Iso-Fin Fasadputssystem Finja Betong Monteringsanvisning Iso-Fin Underlaget Underlaget, d v s den yta som Finja Iso-Fin skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta. Löst hängande

Läs mer

Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt

Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt Fasadputssystem Finja Betong Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt Underlaget Underlaget, d v s den yta som Finja Iso-Fin skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta.

Läs mer

2014-09-01! Rapport 14-323. Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering! WUFI- beräkning! Uppdragsgivare:! Finja Prefab AB/ Avd Foam System! genom!

2014-09-01! Rapport 14-323. Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering! WUFI- beräkning! Uppdragsgivare:! Finja Prefab AB/ Avd Foam System! genom! Fuktdiffusion i vägg Finja Foam System 2014-09-01 Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering WUFI- beräkning 1 av 13 Uppdragsgivare: Finja Prefab AB/ Avd Foam System genom Stefan Sigesgård Fuktdiffusion

Läs mer

Projekteringsanvisning Iso-Fin

Projekteringsanvisning Iso-Fin Lättklinkerblock Finja Betong Projekteringsanvisning Iso-Fin Allmänt Finja Iso-Fin är en utvändig tilläggsisolering av ytterväggar i befintliga byggnader. Finja Iso-Fin kan också användas som yttre del

Läs mer

Remiss AMA Hus 14 SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS

Remiss AMA Hus 14 SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS I SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS Isolervaror ska transporteras, lagras, hanteras och kapas enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar. MATERIAL- OCH VARUKRAV

Läs mer

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 www.bkr.se www.gvk.se www.vatrumsmalning.se www.säkervatten.se Innehållsförteckning Projektgruppen 3 Resultat 3 Fuktsäkerhetsprojektering

Läs mer

Ytskikt väggar Vattentätt underlag för plastmatta

Ytskikt väggar Vattentätt underlag för plastmatta 73 MJK.112 Ytskikt väggar Vattentätt underlag för plastmatta Våtrumssystem - PCI Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering

Läs mer

Utbildningsplan Murning klass I start 16 nov 2010

Utbildningsplan Murning klass I start 16 nov 2010 1 Utbildningsplan Murning klass I start 16 nov 2010 Dag I Innehåll Ansvarig 09.30-10.00 Kaffe 10.00-10.40 Lagar och förordningar Genomgång av gällande lagar, förordningar och regler som gäller för: - Ansvar

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd vindskydd skarvband butylfogmassa rörmanschett plåtbeslag Icopal Windy Base och Windy Prima Icopal produktgrupp Windy är diffusionsöppna vindskydd för användning

Läs mer

Arbetsanvisning ISOVER Takisolering

Arbetsanvisning ISOVER Takisolering Arbetsanvisning ISOVER Takisolering Materialhantering Pallarna med material förvaras på torrt underlag. Låt plastöverdraget sitta kvar som väderskydd så länge som möjligt. Öppnade pallar ska förvaras under

Läs mer

Byggnadsklassificering

Byggnadsklassificering Augusti 2009 FTR 108:10 Byggnadsklassificering Försäkringsförbundets tekniska rekommendation FTR 108 Denna rekommendation är endast av vägledande karaktär. Inga hinder föreligger för försäkringsgivare

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007-0 Copyright: Thermotech Scandinvia

Läs mer

02.3 Rambeskrivning Hus

02.3 Rambeskrivning Hus Handling 02.3 Sidantal 11 02.3 Rambeskrivning Hus Byggnadsbyrån AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKTLIG ORIENTERING... 4 MARK... 4 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM... 4 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR...

Läs mer

Allmänt råd Kraven i avsnitt 6:5 bör i projekteringsskedet verifieras med hjälp av fuktsäkerhetsprojektering.

Allmänt råd Kraven i avsnitt 6:5 bör i projekteringsskedet verifieras med hjälp av fuktsäkerhetsprojektering. 6:5 Fukt 6:51 Allmänt Byggnader skall utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa. 6:511 Definitioner Kraven

Läs mer

72 JSE.1. Ytskikt golv, trappor Vattentät plastmatta. Våtrumssystem. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande

72 JSE.1. Ytskikt golv, trappor Vattentät plastmatta. Våtrumssystem. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande 72 JSE.1 Ytskikt golv, trappor Vattentät plastmatta Våtrumssystem Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning

Läs mer

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt MONTERINGSANVISNING Asfalt vindtät Förvaring/lagring Vindtätskivorna ska förvaras torrt och vara torra vid montering. Före montering bör skivorna acklimatiseras så att fuktigheten motsvarar genomsnittsfuktigheten

Läs mer

Ombesiktning / Komplettering

Ombesiktning / Komplettering SE-QE-SD-720 728 Besiktningsprotokoll VD Ombes/ Kompl B12 Utg.4 2013-03-11 2010 Anticimex Ombesiktning / Komplettering Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Remiss AMA Hus 14. Väggar av platsgjuten betong ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.B/ESE-1. Tabell AMA 27.B/ESE-1. Väggar av platsgjuten betong

Remiss AMA Hus 14. Väggar av platsgjuten betong ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 27.B/ESE-1. Tabell AMA 27.B/ESE-1. Väggar av platsgjuten betong 2 BÄRVERK 20 SAMMANSATTA BÄRVERK 27 BÄRVERK I HUSSTOMME Toleranser under 01.S gäller. 27.A Sammansatta bärverk i husstomme 27.B Stominnerväggar 27.B/11 Stominnerväggar - platsgjuten betong Väggar av platsgjuten

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc Arbetsanvisning 1 Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc 1. Ställningsrekommendationer Montera ställningen på lämpligt avstånd från befintlig fasad. Bomlaget bör vara minst 5 plank (1 m) brett.

Läs mer

Tätskikt i våtrum. FoU-projekt vid SP Anders Jansson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Tätskikt i våtrum. FoU-projekt vid SP Anders Jansson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Tätskikt i våtrum Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Nordiskt Vattenskadeseminarium 1 FoU-projekt vid SP Anders Jansson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Bakgrund

Läs mer

2006-05-22 Sidan 1 (1) PROJEKTERINGSANVISNING 1 ICKE BÄRANDE YTTERVÄGGAR MED STÅLREGLAR Konstruktionsförteckning 1; Typ 1.1 1.3 Allmänt Väggarna i konstruktionsförteckning 1 redovisas med minsta tillåtna

Läs mer

Balkar och hålprofiler

Balkar och hålprofiler BRANDSKYDD AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Balkar och hålprofiler allmänt Inklädning av pelare och balkar av stål med Norgips Normal 13 eller Norgips Brand 15 är ett enkelt och säkert sätt att uppnå önskat

Läs mer

Murma Armering. Brictec murverksarmering utvecklad speciellt för armering av murverk. BSAB 96 FS Augusti 99

Murma Armering. Brictec murverksarmering utvecklad speciellt för armering av murverk. BSAB 96 FS Augusti 99 BSAB 96 FS Augusti 99 Murma Armering Brictec murverksarmering utvecklad speciellt för armering av murverk Brictec murverksarmering eliminerar risken för rostskador i armerade murverk. Att använda Brictec

Läs mer

Polishus Tierp Stomentreprenad 06.03.1 RAMBESKRIVNING STOMME FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Polishus Tierp Stomentreprenad 06.03.1 RAMBESKRIVNING STOMME FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Uppdragsnummer: 10188995 06.03.1 RAMBESKRIVNING STOMME WSP / Tel: +4610-722 50 00 Fax: +4610-722 52 14 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se 2 (9) 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 01.S

Läs mer

TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED

TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED P3 MM TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED P3 MM A. MATERIALSPECIFIKATION B. PROJEKT OCH MONTAGEANVISNINGAR C. DETALJRITNINGAR HÄGERSTEN 2011 mars A. MATERIALSPECIFIKATION 1. TEKNISK BESKRIVNING 2. EGENSKAPSSPECIFIKATION

Läs mer

Remiss AMA Hus 14. Figurer i AMA är principiella och inte skalenliga. I figurerna redovisas inte alltid alla detaljer. SKIVOR UTOM GLASSKIVOR

Remiss AMA Hus 14. Figurer i AMA är principiella och inte skalenliga. I figurerna redovisas inte alltid alla detaljer. SKIVOR UTOM GLASSKIVOR K SKIKT AV SKIVOR Figurer i AMA är principiella och inte skalenliga. I figurerna redovisas inte alltid alla detaljer. Vid infästning av skivor med spik eller skruv mot träregel ska infästning göras minst

Läs mer

PROJEKTERINGSPROCESSEN

PROJEKTERINGSPROCESSEN PROJEKTERINGSPROCESSEN KAPITEL 6 6.1 Litteraturuppgifter Dessa uppgifter kan lösas med hjälp av läroboken. 1 Ge exempel på fel som kan förekomma i projekteringsprocessen. 2 Varför brukar det tidiga skedet

Läs mer

Monteringsanvisning. Floorett V20/V313-P5. Hur enkelt som helst! Före montering:

Monteringsanvisning. Floorett V20/V313-P5. Hur enkelt som helst! Före montering: Monteringsanvisning SfB Rk 2 BSAB KEJ.23 Oktober 2012 Ersätter maj 2011 Floorett V20/V313-P5 Hur enkelt som helst! Golvskiva 22 mm för skarvning på reglar sid 2-3 Före montering: Golvskiva 22 mm för flytande

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN Kv BOKHANDELN 1 KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD RAMBESKRIVNING

HUDIKSVALLS KOMMUN Kv BOKHANDELN 1 KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD RAMBESKRIVNING KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD Ansluter till Hus AMA 11 SÖDERHAMN 2014-05-20 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sid 1 (11) TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK, OMBYGGNAD Sid 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid

Läs mer

MONTERING MONTERINGSPRINCIPER INNEHÅLL

MONTERING MONTERINGSPRINCIPER INNEHÅLL SPRINCIPER INNEHÅLL Materialval............................... 38 Våtrumsgolv och badrum................... 39 Klinkergolv.............................. 40 Installationsgolv...........................

Läs mer

Checklista för fuktsäkerhetsprojektering

Checklista för fuktsäkerhetsprojektering 1 Checklista för fuktsäkerhetsprojektering Tak, vind Nederbörd Regn, snö och slagregn Stående vatten Taklutning, takform Välj takmaterial som rek. för vald taklutning och underlag Tätskikt Hur skall genomföringar,

Läs mer

Iso-Fin fasadputssystem tryggt och beprövat.

Iso-Fin fasadputssystem tryggt och beprövat. Fasadputssystem Finja Betong Iso-Fin fasadputssystem tryggt och beprövat. 2 Flexibelt fasadputssystem för alla typer av byggnader. Iso-Fin medger stor valfrihet ifråga om fasadens utseende. Karaktären

Läs mer

Bilaga H. Konstruktiv utformning

Bilaga H. Konstruktiv utformning 82 B i l a g a H Bilaga H. Konstruktiv utformning Även om du beräknat dina värmeförluster teoretiskt helt korrekt så är det inte säkert att resultatet stämmer överens med verkligheten. Först och främst

Läs mer

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr Det är inte alldeles ovanligt med skador i ytterväggar kring våtrum med kakel eller andra keramiska plattor. Hur tätt är tätskiktet Både skadeutredare och försäkringsbolag har konstaterat att skador uppstått

Läs mer

Utvecklade arbetsinstruktioner

Utvecklade arbetsinstruktioner Utvecklade arbetsinstruktioner rapport från utvecklingsarbete Mats Persson Lunds Universitet Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Byggvetenskaper Avdelningen för Byggproduktion Utvecklade arbetsinstruktioner

Läs mer

Erfarenheter från SP:s forskning om våtrum, en tillbakablick på några forskningsprojekt utförda på SP under de senaste 10 åren + lite till..

Erfarenheter från SP:s forskning om våtrum, en tillbakablick på några forskningsprojekt utförda på SP under de senaste 10 åren + lite till.. SP Byggnadsfysik och innemiljö Ulf Antonsson Erfarenheter från SP:s forskning om våtrum, en tillbakablick på några forskningsprojekt utförda på SP under de senaste 10 åren + lite till.. 1 Fungerar våtrummen?

Läs mer

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR LÄGGNINGSANVISNING VÅTRUMSGODKÄNDA GOLV Januari 2015 Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR Verona PUR Vogue Ultra PUR Corona PUR Mosaic PUR Standard PUR Ultima Hydro 2 1

Läs mer

MÖCKELÖ LASTBILSGARAGE

MÖCKELÖ LASTBILSGARAGE MÖCKELÖ LASTBILSGARAGE MATERIAL- OCH ARBETSBESKRIVNING Denna beskrivning ansluter till AMA14 Mariehamns Ingenjörskonsult 26.01.2017 Jan-Erik Berg BYGGNADSBESKRIVNING MÖCKELÖ LASTBILSGARAGE 2 REGISTER A1

Läs mer

KV BJÖRNEN 10 TROLLHÄTTANS KOMMUN UTVÄNDIG MÅLNING UPPDRAGSNR: 92730050. Uppdragsansvarig: Elisabet Lundberg Upprättad av: Elisabet Lundberg

KV BJÖRNEN 10 TROLLHÄTTANS KOMMUN UTVÄNDIG MÅLNING UPPDRAGSNR: 92730050. Uppdragsansvarig: Elisabet Lundberg Upprättad av: Elisabet Lundberg UPPDRAGSNR: Uppdragsansvarig: Elisabet Lundberg Upprättad av: Elisabet Lundberg FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LINK arkitektur AB / 531 31 Lidköping / T.+46 10 479 99 00 / F.+46 510 659 70 / info@linkarkitektur.se

Läs mer

Utgivningen av AMA Hus 11 med tillhörande Råd och. Nyheter om plåt i AMA Hus 11 del 1 av 2 HUS. Allmän uppdatering av avsnitten om plåt.

Utgivningen av AMA Hus 11 med tillhörande Råd och. Nyheter om plåt i AMA Hus 11 del 1 av 2 HUS. Allmän uppdatering av avsnitten om plåt. HUS Ytbelagd förzinkad stålplåt som taktäckning. Nyheter om plåt i AMA Hus 11 del 1 av 2 Allmän uppdatering av avsnitten om plåt. TEXT OCH FOTO: TORBJÖRN OSTERLING Utgivningen av AMA Hus 11 med tillhörande

Läs mer

TAKPRODUKTER. TJB Försäljning AB tel: 0512-199 59. e-post: info@tjb.se fax: 0512-196 60. hemsida: www.tjb.se

TAKPRODUKTER. TJB Försäljning AB tel: 0512-199 59. e-post: info@tjb.se fax: 0512-196 60. hemsida: www.tjb.se TAKPRODUKTER TJB Försäljning AB tel: 0512-199 59 e-post: info@tjb.se fax: 0512-196 60 hemsida: www.tjb.se TJB Takfot 15,6 m/kartong 1,2 m/st, svart 150020 39 kr/m Allt i ett, ersätter takfotsplåt, (13

Läs mer

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck.

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck. Uppfästning av panel Panelen kan antingen skruvas eller spikas i läkten. Panelens profil avgör vilken sorts uppfästning som är lämpligast att använda. För att panelen inte ska spricka är det bra att förborra

Läs mer

Revideringsarbetet har nu pågått i drygt. Nyheter och förändringar i AMA Hus 11 HUS

Revideringsarbetet har nu pågått i drygt. Nyheter och förändringar i AMA Hus 11 HUS HUS Samordningsarbete pågår mellan kapitel GSN, HSD och ZSE. Nyheter och förändringar i AMA Hus 11 Arbetet med revideringen av AMA Hus 08 till AMA Hus 11 går nu mot sitt slut. Vi har bearbetat drygt 700

Läs mer

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering Isolera väggar En yttervägg kan isoleras antingen utifrån, vilket är mest lämpligt, eller inifrån. Isolerar du utifrån kan du välja mellan att använda ett eller två lager isolering. Även mellanväggar kan

Läs mer

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.15.300 - kommer under 2015 U-värde (putsad vägg): 0,462 Vikt per block: 4,5 kg

Läs mer

Remissvar AMA Hus 11 och RA Hus 11

Remissvar AMA Hus 11 och RA Hus 11 1/15 Remissvar AMA Hus 11 och RA Hus 11 Information om uppgiftslämnare Datum: 2011-07-13 Företag/organisation: Kontaktperson: Johan Fröbel, Sarah Segerman, Gunilla Beyer E-postadress: johan.frobel@skogsindustrierna

Läs mer

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se Montageanvisningar Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud www.hydropanel.se utgåva april 2008 1400 2 1400 Innehållsförteckning 1 Produkt 1.1 Produktsammansättning 4 1.2 Användningsområden 5 1.3

Läs mer

Erfarenheter från renoverings- och byggprocessen ur ett fuktperspektiv

Erfarenheter från renoverings- och byggprocessen ur ett fuktperspektiv Erfarenheter från renoverings- och byggprocessen ur ett fuktperspektiv Vad är fuktsäkerhetsprojektering? "Systematiska åtgärder i projekteringsskedet som syftar till att säkerställa att en byggnad inte

Läs mer

TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED

TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED MINERAL TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED MINERAL A. MATERIALSPECIFIKATION B. PROJEKT OCH MONTAGEANVISNINGAR C. DETALJRITNINGAR Hägersten 2014 februari A. MATERIALSPECIFIKATION 1. TEKNISK BESKRIVNING 2. EGENSKAPSSPECIFIKATION

Läs mer

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Version 16.03.10 För montering av Purus golvbrunnar 150 och 130 mm i golv av träbjälklag. RSK 713 36 90 Paketet innehåller: Ant. Aritkel RSK nr.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy och Windy Plus vindskydd

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy och Windy Plus vindskydd MONTERINGSANVISNING Icopal Windy och Windy Plus vindskydd vindskydd skarvband butylfogmassa rörmanschett plåtbeslag Icopal Windy och Windy Plus Icopal Windy är ett diffusionsöppet vindskydd för användning

Läs mer

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b Arbetsanvisningar Nr B 81201 Nov 12 MBE V:12-2 G:12-2 Konstruktionerna V12-2a och G12-2a uppfyller normalt ångtäthetskraven för ytterväggskonstruktioner av betong,

Läs mer

laticrete R-System monteringsanvisning

laticrete R-System monteringsanvisning laticrete R-System I enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV 07:1 1 Laticrete R-System rollbart Laricrete R-System uppfyller kraven på vattentäthet och ånggenomgångsmotstånd enligt

Läs mer

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper

Läs mer

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET 7, Söderkullag. 68-72, Hus C (2803) SVÄRDFÄSTET 8, Östergårdsplan 1-7, Hus D (2802) SVÄRDFÄSTET 9, Gullbrandsg. 19-23 Hus E (2801) ARMBORSTET 5, Söderkullag. 53-65 (Traktorgarage)(0701)

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter

Läs mer

LECA Garage. Grund och golv

LECA Garage. Grund och golv LECA Garage Grund och golv Grundläggning på icke tjälfarlig undergrund När du fått byggnadslov och igångsättningstillstånd får du börja bygga. Börja med att gräva en grop för att få reda på hur undergrunden

Läs mer

Våtrumskonstruktioner med keramiska plattor

Våtrumskonstruktioner med keramiska plattor Våtrumskonstruktioner med keramiska plattor Forskningsprojekt utförda av Anders Jansson Presenterade av Ulf Antonsson 1 Anders hade inte möjlighet att medverka. 2 SP Svergies Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

FuktCentrum Konsultens syn på BBR 06 En hjälp eller onödigt reglerande

FuktCentrum Konsultens syn på BBR 06 En hjälp eller onödigt reglerande FuktCentrum 7-11-8 Konsultens syn på BBR 6 En hjälp eller onödigt reglerande 1 -konsult Indoor Air AB Konsulter i fukt och inomhusmil j ö. Civ. ing. VD Stormbyvägen 2-4 Telefon 8-79542 163 29 Spånga Telefon

Läs mer

Murma Väggbalksystem

Murma Väggbalksystem BSAB 96 FS Februari 2005 Murma Väggbalksystem Murma armerad väggbalk till skalmurar av tegel, kalksandsten, betongsten och lättklinkerblock Murma armerad väggbalk är en mycket säker och ekonomisk lösning

Läs mer

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM April 2010 Ersätter broschyr mars 2008 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE! BBV 10:1 ersätter BBV 07:1. Boverket och Byggkeramikrådet

Läs mer

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Ska klara alla funktionella krav året om Lufttätnings- och fuktsäkringssystem Taklösningar Fasadlösningar Grundlösningar Välisolerad regelstomme Utvändig

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

Ulf Antonsson SP Byggnadfysik och innemiljö

Ulf Antonsson SP Byggnadfysik och innemiljö Ulf Antonsson SP Byggnadfysik och innemiljö 1 En tillbakablick på vad som har hänt under de senaste 10 åren avseende forskning, regler, skadestatistik och godkännandesystem. 1 2002 Vattenskaderapport 2002

Läs mer

Kakel i bad på rätt sätt!

Kakel i bad på rätt sätt! Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 1 Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 2 Kakelbranschen informerar Kakel i bad på rätt sätt! Är det dags för kakel och klinker i våtrummet? Renovering eller

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 1 Före läggning Låt Silencio Thermo-skivorna ligga inomhus på plant underlag i 48 timmar för att anpassa sig till rumstemperatur. Skivorna får inte

Läs mer

Konstruktionslösningar - Ytterväggar

Konstruktionslösningar - Ytterväggar I avsnittet om ytterväggar redovisas U-värden för väggar med bärande stommar av träreglar, stålreglar och betong. Väggarna har låga U-värden som lämpar sig väl för lågenergihus och i vissa fall även för

Läs mer

Minska användningen av naturfrämmande produkter (t.ex. PVC, miljöfarlig färg, fogmassa och limprodukter.)

Minska användningen av naturfrämmande produkter (t.ex. PVC, miljöfarlig färg, fogmassa och limprodukter.) Miljövänligt byggmaterial - checklista Melleruds kommuns miljöhandlingsprogram (Agenda 21) finns ett mål att tillhandahålla information om miljökriterier för byggmaterial och sunda hus vid varje bygglovstillfälle.

Läs mer

MW SS-EN 13162 T5 DS(TH) CS(10)70 TR15 PL(5)100 WL(P)- MU1

MW SS-EN 13162 T5 DS(TH) CS(10)70 TR15 PL(5)100 WL(P)- MU1 En kortfattad vägledning till produktegenskaper och koder enligt europastandarden SS-EN 13162 Värmeisoleringsprodukter för byggnader Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning Takunderskiva

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor.

Läs mer

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1 BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1 Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Golvkonstruktioner och fukt Grundläggning mot mark Platta på mark Platta på mark

Läs mer

Eva Gustafsson. Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD. 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se

Eva Gustafsson. Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD. 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se Eva Gustafsson Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se Västervik 2015-11-12 Lite fuktteori Tilläggsisolering generellt Renovering och tilläggsisolering

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Renovera med Weber genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Weber Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att återställa

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG VVS & Kyl t eknik I Eskil st una FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMBYGGNAD AV LOKALER FÖR POLISEN KV VIPAN 14, ESKILSTUNA TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG TOTALENTREPRENAD Gällande föreskrifter i Hus AMA -11 Eskilstuna

Läs mer

Fogar mellan träfönster och yttervägg

Fogar mellan träfönster och yttervägg SFR MONTAGEANVISNING NR 3 Juni 1993 Senast rev. feb. 2008 SVENSKA FOGBRANSCHENS RIKSFÖRBUND Fogar mellan träfönster och yttervägg 1. Allmänt Fogen mellan träfönster och vägg måste utformas på ett riktigt

Läs mer

TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED. KATEPAL SEP 5500 R SVETSBAR 8 m x 1 m. Katepal SEP 5500 R Tillhörande handlingar 2008-12-01 TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED

TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED. KATEPAL SEP 5500 R SVETSBAR 8 m x 1 m. Katepal SEP 5500 R Tillhörande handlingar 2008-12-01 TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED KATEPAL SEP 5500 R SVETSBAR 8 m x 1 m TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED MATERIALSPECIFIKATION 1. SYSTEMBESKRIVNING Fästning av KATEPAL SEP 5500 R (K-PS 170/5500) svetsbar utförs med svetsning samt vid behov med mekanisk

Läs mer

Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare

Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare Augusti 2010 Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare Ignucell Drains specialutvecklade konstruktion gör den till det bästa alternativet för de flesta typer av arbeten

Läs mer

Leca Trädgårdsmurar. Allmänna anvisningar

Leca Trädgårdsmurar. Allmänna anvisningar Leca Trädgårdsmurar Allmänna anvisningar Leca Trädgårdsmurar Dränering och bärighet I våra exempel har förutsatts att återfyllningen kring muren är väl dränerad, samt att jordarten är tillräckligt bärig

Läs mer

Halotex. Materialsystem för friskare hus

Halotex. Materialsystem för friskare hus Halotex Materialsystem för friskare hus Andningsaktiva material i kläder har blivit en självklarhet för oss. Nu finns de även för våra hus. Lars Runnevik, civilingenjör och produktutvecklare Täta hus kan

Läs mer

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 3 Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

maxit renoverar maxit Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

maxit renoverar maxit Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. maxit renoverar maxit Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. maxit Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att

Läs mer