Doktorn, min bostad gör mig sjuk!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Doktorn, min bostad gör mig sjuk!"

Transkript

1 1 Miljömedicinskt Forskningscentrum Doktorn, min bostad gör mig sjuk! Rapport 1/11

2 2 Inledning Tidigt i människans utveckling uppkom ett behov av att skydda sig mot den yttre miljön, regn, vind och snö. Under stenåldern byggdes enkla hyddor och ca år före Kristus uppfördes de första husen med ler- eller trämaterial. Det utvecklades byggnadstekniska principer som ökade komfort och välbefinnande inne i byggnaderna ventilationsschakt och vita väggfärger i varma klimat, täta halmtak i fuktiga omgivningar och eldstäder i kalla klimat. Ventilationen var den naturliga luftomsättningen med avgång av uppvärmd luft i skorstenspipor och otätheter samt tillförsel av luft genom fönster och sprickor i byggnadskonstruktionen. Hus byggdes på höglänta markområden och ofta på stenar med fritt lufttillträde under golvet för att undvika fuktproblem. Redan i tidig historia fick man erfarenheter om risker till följd av konstruktion på felaktiga platser eller med felaktigt byggnadsmaterial. I Bibeln föreskrivs i 3e Moseboken [1] hur stenar i en byggnad som missfärgas av vita eller gula fläckar skall sorgfälligt avlägsnas och deponeras utanför stadsmuren. Om fläckarna återkommer på det nya materialet skall man riva ned huset, med dess stenar och trävirke och allt murbruk på huset, och föra bort alltsammans utanför staden till någon oren plats. Dessa drastiska instruktioner visar med vilket allvar man då tog förorening med mögel inomhus. I ett internationellt perspektiv är rök från öppna eldar det största inomhusproblemet. I utvecklingsländer används ofta billigt biobränsle från växter, djurfekalier och spannmålsrester som bränsle för uppvärmning och matlagning [2]. Eldstäderna är belägna inomhus utan tillräcklig ventilation och man har uppmätt mängder av luftburna partiklar på 3 mg/m 3 som medelvärde över dygnet. Denna exponering ökar risken för luftvägsinfektioner, kronisk bronkit och spädbarnsdöd. Intressant nog är inte risken för astma ökad i dessa miljöer och i vissa undersökningar till och med något minskad. Man har beräknat att denna typ av luftföroreningar inomhus förorsakar ca 2,7 miljoner dödsfall/år.

3 3 I industriländer är det oftast felaktigheter i byggnadskonstruktionen som förorsakar besvär inomhus. Man har glömt de gamla reglerna om skydd mot fukt, man gör platta tak där vatten lätt kan tränga in och man förser byggnader med mekanisk ventilation av otillräcklig kapacitet. De viktigaste orsakerna till besvär i inomhusmiljö i de skandinaviska länderna är fukt och vattenskada i byggnader som förorsakar växt av mikroorganismer samt bildande av olika kemiska ämnen från byggmaterialet. I vissa fall förekommer kemiska ämnen, särskilt flyktiga lösningsmedel, i höga koncentrationer och kan förorsaka besvär. Samband mellan fukt i byggnader och sjukdom beskrevs första gången i Nederländerna 1924 [3]. Sedan dess har intresset för luftkvalitet inomhus och hur den påverkar människans hälsa ökat kraftigt och inomhusrelaterade hälsoproblem är i dag något sam alla läkare kan träffa på. I det följande ges en översikt av de symptom och sjukdomar som satts i samband med dålig inomhusmiljö, följt av en redovisning av de vanligaste ämnen som förorsakar besvär. Avslutningsvis lämnas några rekommendationer beträffande omhändertagande av personer som rapporterar besvär till följd av inomhusmiljö. Besvär och sjukdomar Besvär och sjukdomar relaterade till inomhusmiljön förekommer ofta i form av fallrapporter. Dessa speglar ett urval av individer med speciellt grava besvär eller individer som av andra skäl söker sig till läkare. I undersökningar av befolkningsgrupper (epidemiologiska undersökningar) får man en mer rättvisande bild av förekomsten av sjukdomar och besvär i en befolkning. I sådana undersökningar är det viktigt att göra jämförelser med en kontrollgrupp eftersom de symptom som rapporteras inte är specifika för inomhusmiljö utan kan förorsakas också av andra agens i miljön. De symptom som oftast relateras till inomhusmiljön är irritation i ögon, näsa och hals, en känsla av ständig förkylning, svullnad i halsen samt huvudvärk och onormal trötthet. Man rapporterar också ökad känslighet för olika typer av ämnen i luften, t ex tobaksrök eller lukten från parfym. Speciellt hos barn kan symptomen och lungpåverkan bli mycket uttalade fallbeskrivningar berättar om barn som

4 4 regelbundet måste ta korticosteroider eller bronkodilaterande medel samt som regelbundet tas in på akutmottagningen med andningsbesvär [4]. Besvären kan drabba en stor andel av dem som bor eller arbetar i den aktuella byggnaden. Ibland tolkas de rapporterade besvären som allergiska och i vissa fall kan de kliniskt diagnostiseras som astma. Det är viktigt att inse att astma en inflammatorisk sjukdom i luftvägarna med variationer i lungfunktionen kan utvecklas genom åtminstone två olika patologiska mekanismer. Det ena är en sensibilisering med bildandet av IgE antikroppar och akuta reaktioner vid exponering för det relevanta antigenet. Den andra mekanismen är en sensibilisering av olika inflammatoriska celler främst T-lymfocyter - med åtföljande utsöndring av inflammatoriska mediatorer. Reaktionen uppträder efter exponering för en mängd olika agens som har förmåga att irritera slemhinnorna. Denna reaktion omfattar inte IgE antikroppar eller mastceller. I en befolkningsgrupp med besvär relaterade till inomhusmiljön är denna, ospecifika inflammation den viktigaste orsaksfaktorn till astma. Allergi mot mögel förekommer men är ovanligt. Besvären kommer några veckor eller månader efter inflyttning i den aktuella lokalen. Besvären kan tillta successivt och förutom besvär från luftvägarna kan värk i leder, perifera neurologiska besvär som bortfall av känsel samt hudbesvär uppträda. Skulle personen flytta till annan bostad kan överkänslighet för den exponering som ägt rum i den ursprungliga bostaden samt för agens som tobaksrök och parfym kvarstå i många år. Vad orsakar besvären? Under årens lopp har en omfattande forskning bedrivits för att ta reda på orsakerna till de besvär som rapporterats i inomhusmiljö. Intresset inriktades från början på kemiska ämnen men under de senaste åren har mikroorganismer kommit allt mer i fokus. Det är viktigt att inse att besvär inomhus inte behöver vara förorsakade av ett enda agens utan att många agens kan förklara de besvär som rapporterats. För varje enskilt fall måste man alltså definiera den relevanta exponeringen. Kunskapen om de olika ämnen som förorsakar besvär är relativt god och det är inte troligt att man genom att leta efter nya typer av ämnen kan öka förklaringspotentialen nämnvärt. I

5 5 det följande ges exempel på vanliga ämnen som kan framkalla de typiska inomhussymptomen. I ett enskilt fall kan flera ämnen förekomma samtidigt och ge olika typer av symptom. Ämnen som verkar utan att ge de typiska symptom som beskrivits inledningsvis såsom kolmonoxid eller radon behandlas inte. Kemiska ämnen Formaldehyd används i många produkter bland annat vid produktion av vissa typer av byggnadsmaterial. Klister baserade på urea-formaldehydingredienser kan vid felaktiga proportioner i tillverkningsprocessen leda till att spånskivor och annat limmat material t ex i möbler avger formaldehyd i gasform under långa tider. Gasavgivningen är störst under den varma årstiden vilket kan användas som diagnostiskt hjälpmedel. Formaldehyd kan mätas relativt enkelt och gränsvärden finns fastställda. I dag är förorening inomhus av formaldehyd ett mindre problem men kan finnas kvar i vissa äldre byggnadskonstruktioner. Exponering för formaldehyd ger upphov till såväl slemhinneirritation som allergisk sensibilisering och ämnet är klassificerat som cancerframkallande. Lättflyktiga ämnen av olika slag avges från byggnadsmaterial, särskilt i samband med målning, och från olika typer av hushållsprodukter t ex rengöringsmedel. Det rör sig om flera hundra olika ämnen som man kunnat mäta i inomhusluften. Ett sammanfattningsnamn är organiska flyktiga ämnen (volatile organic compounds VOC). Många av dessa ämnen ger upphov till irritation i luftvägarna enligt experiment såväl på djur som på människa. De koncentrationer där irritation uppkommer är dock väsentligt högre än de små koncentrationer som i regel uppmätts i byggnader med besvär inomhus. Exponering för VOC svarar troligen inte för någon större andel av de besvär som rapporterats i inomhusmiljö utom i fall där höga koncentrationer uppträder till följd av felaktigt hanterande av ämnena eller då ventilationen är undermålig. Olika gaser kan förekomma i inomhusmiljön. Kväveoxider alstras från öppna eldar, t ex vedeldning eller vid förbränning av gas. Koldioxid produceras av människan och avges i utandningsluften. Kväveoxider retar andningsvägarna och kan ge upphov till

6 6 inflammation. Koldioxiden ger inga lokala luftvägsbesvär men kan ge upphov till trötthet, huvudvärk och illamående. Miljötobaksrök består av rök som avgår från rökverket direkt ut i luften och rök som andats ut av rökaren. Den innehåller i huvudsak samma typ av ämnen som den tobaksrök som inandas men proportionen av ämnen med irriterande verkan som aldehyder är avsevärt större. Mängden miljötobaksrök i ett rum bestäms av antalet rökare, deras konsumtion av rökverk samt av ventilationen. Exponeringen ger upphov till irritation av ögon och slemhinnor och särskilt kraftiga effekter uppträder hos personer med astma. Låg luftfuktighet kan ge upphov till irritation i ögon och luftvägarnas slemhinnor. Detta är ett problem särskilt i kallare klimat och där byggnader värms med centralvärme den relativa fuktigheten vintertid kan gå ned till 5-10 %. Lågfrekvent buller från fläktar, ventilationsanläggningar och datorer förekommer i många inomhusmiljöer. Exponeringen ger inte upphov till inflammatoriska luftvägssymptom men förorsakar uttalad trötthet, huvudvärk och koncentrationssvårigheter [5]. Allergen Inomhusluften kan innehålla en mängd olika ämnen som kommer från växter, djur och insekter och som kan framkalla överkänslighetsreaktioner i form av allergi. Kattallergen finns praktiskt taget överallt i hem med katt, i bussar och andra transportmedel samt i skolor och daghem. Allergiska reaktioner mot katt är inte ovanliga och genom att allergent har en så stor spridning är det svårt att undvika exponering. Huskvalster är ett annat exempel på ett miljöallergen där ett stort antal personer har sensibiliserats och bär på IgE antikroppar. Det anses allmänt att de små mängder som finns i Skandinavien gör att kvalsterallergen inte är någon viktig faktor för klinisk allergi. Andra miljöallergener kommer från gnagare i form av ett protein i urinen samt från växter i form av utsöndringar från bladen. Exponering för allergen inomhus är troligen en viktig orsak till utveckling av allergi i allmänhet men riskbedömningar försvåras av att dos-respons och gränsvärden inte finns framtagna.

7 7 Mätningar av allergen i inomhusluften är komplicerat, vilket försvårar framtagande av exponeringsdata. Som redovisats inledningsvis svarar allergier endast för en liten del av de symptom som rapporteras från inomhusmiljön. Mikrobiella föroreningar Bakterier och mögelsvampar är en del av den naturliga miljön och förekommer överallt. Människan tolererar de flesta typer av dessa mikroorganismer som i regel inte är sjukdomsframkallande. Under vissa förhållanden skapas gynnsamma betingelser för tillväxt och antalet ökar kraftigt. Inomhus sker detta framför allt vid ökad luftfuktighet eller fuktighet i byggnadsmaterial efter vattenskada. Tillförseln av mikroorganismer utifrån samt genom sällskapsdjur är också viktig. Förvaring av organiskt avfallsmaterial från kök under flera dagar kan också ge upphov till en ökad exponering för bakterier och mögelsvampar inomhus. En viktig grupp mikroorganismer är s.k. Gramnegativa bakterier (vilket innebär att deras cellvägg är motståndskraftig mot en viss färg Grams färg). På cellytan finns en speciell substans endotoxin som är ett kraftigt inflammationsframkallande ämne [6]. När man andas in endotoxin eller endotoxinhaltigt damm aktiveras makrofager i lungorna och avsöndrar olika substanser som aktiverar det inflammatoriska systemet. En kraftig invandring av vita blodkroppar (neutrofila leukocyter) i lungvävnad och luftvägar är en typisk reaktion efter exponering. Endotoxin finns i damm inomhus och har visats förvärra det kliniska tillståndet hos personer med astma och luftvägsbesvär hos barn [7,8]. Exponering för luftburet endotoxin kan ge upphov till en inflammation av ögon och luftvägar samt generella symptom som trötthet, huvudvärk, feber och ledvärk. I motsats till dessa negativa effekter av endotoxin, visar några undersökningar under de senaste åren ett omvänt samband mellan mängden endotoxin i hemmiljön och utveckling av atopisk sensibilisering hos barn [9,10]. Mekanismen skulle kunna vara att endotoxinet genom sin inflammationsframkallande förmåga får de mognande T- lymfocyterna att anta ett s.k. Th1-mönster för utsöndring av inflammatoriska cytokiner. Hos barn som inte får denna stimulering i hemmiljön, kommer T- cellsmognaden att innebära en utveckling mot ett Th2 mönster med sekretion av interleukin 4 som leder till produktionen av IgE antikroppar.

8 8 Endotoxin i hemmiljön härstammar från utifrån tillförda ämnen t ex jord och löv, från växt av Gramnegativa bakterier i vattensamlingar inomhus, t ex i luftfuktares vattenbehållare samt från husdjur och långvarig förvaring av organiskt material ifrån hushållsslask. Mögelsvampar finns också överallt i vår miljö. Dessa mikroorganismer växer på fuktiga ytor när luftfuktigheten överstiger ca 80 % relativ fuktighet eller då materialets fukthalt överstiger 12 %. Det finns många undersökningar från olika länder som visar ett samband mellan sjukdomssymptom inomhus och fuktiga byggnader eller växt av mögelsvampar. Teoretiskt kan effekterna bero på ämnen som alstras från byggnadsmaterial när det blir fuktigt eller från mögelsvamparna. Laboratorieförsök har visat att fuktigt byggnadsmaterial kan avge olika lättflyktiga ämnen som butanol, heaxanol och pentanol [11]. Mögelsvampar som växer kan också avge flyktiga ämnen, t ex ketoner och alkoholer. Man har tidigare benämnt dessa ämnen microbial volatile organic compounds (MVOC) men undersökningar under senare år visare att flera av dessa ämnen också kan avges från fuktigt byggnadsmaterial. Det finns alltså inte några lättflyktiga ämnen som kan betraktas som specifika för växt av mikroorganismer. Mögelsvampar har i sitt cellskal ett ämne beta-glukan - som kan påverka celler i immunsystemet. Särskilt viktigt är dess förmåga att förändra reaktionen på andra inandade agens som endotoxin och allergener [12]. En klinisk följd av denna effekt är att den normala reaktionen på inandade antigen förändras. Jag har alltid haft katt men nu när jag arbetat på denna skola med mögelbesvär har jag plötsligt blivit allergisk mot katten är en patientbeskrivning som stöder ett sådant antagande. Utveckling av allergi mot andra allergener efter exponering för mögel har beskrivits [13]. I experiment med inandning av beta-glukan hos människa har man påvisat en liten ökning av antalet eosinofila blodkroppar och hos personer som bor i hus med mögelförekomst ger inandning av beta-glukan en nedsatt förmåga hos celler i blodet att bilda inflammatoriska cytokiner [14], en reaktion som överensstämmer med den man funnit i djurförsök.

9 9 Förutom beta-glukan innehåller mögelsvampar andra biologiskt aktiva ämnen. Vissa mögelsvampar kan alstra mykotoxiner, specifika för typen av mögelsvamp. Förmågan att alstra mykotoxiner beror på underlagets art, temperatur, fuktighet och samtidig närvaro av andra mikroorganismer. Mykotoxiner kan ge påverkan på nervsystemet [15] och immunsystemet och några kan framkalla cancer. Det finns inga uppgifter rörande exponering för mykotoxiner inomhus och förekomst av inflammation i luftvägarna. I USA har episoder av hämoragisk pneumoni hos spädbarn satts i samband med exponering för mykotoxiner från Stachybotrus atra [16] men om sjukdomen förorsakades av toxinerna är osäkert. Mätning av mikroorganismer Vid mätningar av mängden mikroorganismer inomhus är bestämning av antalet levande bakterier eller mögelsvampar ett dåligt mått på risken att utveckla symptom. Eftersom den effekt som är aktuell inte är en infektion utan en inflammation måste man mäta mängden cellmassa som inkluderar såväl levande som döda organismer. Döda celler från mögelsvampar och Gramnegativa bakterier har kvar sin biologiska verkan. Några undersökningar visar att effekterna bland de exponerade kan bli värre när fuktskadan torkat upp och växt inte längre förekommer. Detta beror troligen på att torra mikroorganismer lättare blir luftburna under inverkan av de små luftrörelser som förekommer inne i byggnadsstrukturer För att bestämma exponering för Gramnegativa bakterier används oftast mätning av mängden endotoxin. Ett luftprov tas på ett filter och mängden endotoxin i vätskan mäts med en biologisk teknik som innebär att ett celllysat från hästskokrabban [Limulus] reagerar med endotoxin och aktiverar vissa enzymer. Denna aktivering kan mätas som en färgreaktion. För att mäta exponeringen för mögelsvampar finns flera möjligheter. Antalet celler kan räknas i mikroskop men precisionen är dålig. Man kan också bestämma mängden beta-glukan med en liknande metod som för endotoxin. Ergosterol, en annan substans i mögelsvampens cellvägg kan mätas med gaskromatografi. Man kan också mäta mängden av ett enzym N-acetylhexosaminidas (NAHA) - som visat

10 10 sig vara en bra metod för att identifiera byggnader med mögelproblem eller förklara förekomst av byggnadsrelaterade besvär [17]. Hur handlägger jag min patient? Personer som rapporterar allmänna besvär som ögonirritation, luftvägsbesvär och uttalad trötthet i sin bostad måste tas på allvar och bli föremål för såväl en medicinsk utredning som en miljöutredning. Många av dessa personer har tidigare kontaktat flera läkare eller hälsovårdspersonal utan att få gehör för sina synpunkter varför de lätt kan upplevas som aggressiva i sin framhärdan att någonting är fel. Det första steget är en detaljerad anamnes med frågor inriktade på de typiska symptom som beskrivits inledningsvis. Frågan om besvären blir bättre när de inte vistas i bostaden under några dagar är mycket viktig. Vid den vidare utredningen av personer med besvär kan man mäta lungfunktionen. Förändringar av denna kan yttra sig som en sänkning av den forcerade utandningskapaciteten under en sekund (FEV1) och är ett mått på förekomst av inflammation i luftvägarna. Det är dock vanligt att personer rapporterar de ovan beskrivna typiska besvären utan att man hittar några förändringar av andningsfunktionen. Sådana mätningar påvisar således endast allvarligare fall av luftvägsinflammation relaterade till inomhusmiljön. Rutinmetoder för att bestämma allergi som att mäta serumantikroppar eller göra specifika eller totala IgE bestämningar är oftast av mindre värde i undersökningar av personer med besvär relaterade till inomhusmiljön. De flesta som rapporterar besvär är inte allergiker och har inte reagerat på något allergen i sin miljö utan på något av de många inflammationsframkallande ämnen som kan förekomma inomhus. Förekomst av inflammation i luftvägarna kan mätas i kliniska tester. Mätbara tecken på inflammation som påvisats hos grupper av personer med besvär inomhus är förändrad viskositet av tårvätskan, utsöndring av inflammatoriska cytokiner från celler i blod eller nässköljvätska och förhöjda mängder av indikatorer på inflammation, t ex myeloperoxidas i blodet [19]. Sådana förändringar uppträder som skillnader i

11 11 medelvärden mellan exponerade grupper och kontrollgrupper metoderna kan ännu inte användas på individnivå. En miljöutredning måste göras. Den skall inrikta sig på förekomst av fukt i bostaden och/eller vattenskada (nu eller för flera år sedan). Särskilt vid vattenskador, där avloppsvatten trängt in i källarutrymmen, kan mycket kraftiga reaktioner uppträda, även lång tid efter det att sanering utförts och byggnaden torkats. Detta beror troligen på kvarvarande mikroorganismer som finns på ytor och i sprickor av väggar och golv, lätt virvlas upp i luften vid rörelser i rummet och fastnar på alla ytor inklusive textilier och inredningar. Frågor om det finns aktiv mögelväxt skall givetvis ställas och likaledes om det finns husdjur inklusive fåglar. Hur förvaras hushållssoporna och finns det en inomhuskompost som kan avge mikroorganismer? Finns det en luftfuktare som används då och då? Förekomst av olika kemiska ämnen kan kartläggas med specifika frågor om hobbyverksamhet, förekomst av maskiner eller målningsarbeten. För att fastställa exponeringen måste mätningar utföras. Dessa bör omfatta koldioxid som mått på ventilation, fuktighet, analys av mikrobiell förorening genom mätning av endotoxin och beta-glukan eller NAHA samt i förekommande fall specifika kemikalier t ex formaldehyd. Sammanfattning Besvär i inomhusmiljö är vanliga. De symptom som rapporteras förorsakas oftast av en ospecifik luftvägsinflammation och att antalet som rapporterar allergisk astma mot någon agens i inomhusmiljön är litet. En av de vanligaste orsaksfaktorerna i de nordiska länderna är fuktskador i byggnader med åtföljande växt av bakterier och mögelsvampar. Såväl Gram-negativa bakterier som svampar har inflammatoriska och immunpåverkande ämnen i sina cellväggar och mätningar av dessa ämnen kan användas som indikator på risk. God ventilation, frånvaro av vattenskada och rengöring förhindrar uppkomst av besvär.

12 12 Referenser 1. Bibeln. 3e Mosebok, kapitel 14, vers Bruce N, Perez-Padilla R, Abalak R. Indoor air pollution in developing countries: a major environmental and public health challenge. Bull World Health Org 2000; 78: van Leeuwen WS. Bronchial asthma in relation to climate. Proc Royal Soc Med 1924; 17: Rylander R, Hsieh V, Courteheuse C. The first case of sick building syndrome in Switzerland. Indoor Env 1994; 3: Persson Waye K, Rylander R, Benton S, Leventhall HG. Effects of performance and work quality due to low frequency ventilation noise. J Sound Vibr 1997; 205: Rylander R. Endotoxins in the environment: a criteria document. Int J Occ Env Health 1997; 3:S1-S Michel O, Kips J, Duchateau J, Vertongen F, Robert L, Collet H, Pauwels R, Sergysels R. Severity of asthma is related to endotoxin in house dust. Am J Respir Crit Care Med 1996; 154: Rizzo MC, Naspitz CK, Fernández-Caldas E, Lockey RF, Mimiça I. Solé D. Endotoxin exposure and symptoms in asthmatic children. Pediatr Allergy Immunol 1997; 8: Gereda JE, leung DYM, Thatayatikom A, Streib JE, Price MR, Klinnert MD, Liu AH. Relation between house-dust endotoxin exposure, type 1 T-cell development, and allergen sensitization in infants at high risk of asthma. Lancet 2000; 355: von Mutius E, Braun-Fahrländer C, Schierl R, Riedler J, Ehlermann S, Maisch S, Waser M, Nowak D. Exposure to endotoxin or other bacterial components might protect against the development of atopy. Clin Exp Allergy 2000; 30: Korpi A, Pasanen A-L, Pasanen P. Volatile compounds originating from mixed microbial cultures on building materials under various humidity conditions. Appl Env Microbiol 1998; 64: Rylander R, Lin R-H. (1 3)- -D-glukan relationship to indoor air-related symptoms, allergy and asthma. Toxicology 2000; 152:47-52.

13 Rylander R. Airborne (1 3)- -D-glukan and airway disease in a day-care center before and after renovation. Arch Env Health 1997; 52: Beijer L, Thorn J, Rylander. Inhalation of (1 3)- -D-glucan in humans. In: E. Johanning (ed), Bioaerosols, fungi and mycotoxins: Health effects, Assessment, Prevention and Control, Eastern New York Occupational and Environmental Health Center, Albany, New York, USA, pp , Gordon WA, Johanning E, Haddad L. Cognitive impairment associated with exposure to toxicogenic fungi in Johanning E. (ed) Bioaerosols, fungi and mycotoxins: Health effects, assessment, prevention and control. Eastern New York Occupational and Environmental Health Center, Albany, NY. 1999, pp Dearborn DG, Yike I, Sorenson WG, Miller MJ, Etzel RA. Overview of investigations into pulmonary hemorrhage among infants in Cleveland, Ohio. Env Helth Persp 1999; 107: Rylander R. Indoor air-related effects and airborne (1 3)- -D-glukan. Env Health Pers 1999;107: Rylander R, Hulander T, Reeslev M. Detektering av mögelskada genom mätning av mögelenzym. Slutrapport från SBUF forskningsprojekt 11875, 13 februari 2008 p Wåhlinder R, Norbäck D, Wieslander G, Smedje G, Erwall C, Venge P. Nasal patency and lavage biomarkers in relation to dust and cleaning routines in schools. Scand J Work Env Health 1999; 25:

Doktorn, min bostad gör mig sjuk!

Doktorn, min bostad gör mig sjuk! 1 Environmental Health Research Center Doktorn, min bostad gör mig sjuk! Ragnar Rylander, prof emeritus i miljömedicin Rapport 1/08 2 Inledning Tidigt i människans utveckling uppkom ett behov av att skydda

Läs mer

Doktorn, min bostad gör mig sjuk!

Doktorn, min bostad gör mig sjuk! 1 Doktorn, min bostad gör mig sjuk! Denna översikt av sjukdomar framkallade av inomhusmiljön är avsedd som en orientering för den intresserade och en hjälp till vidare undersökningar av personer och inomhusmiljö.

Läs mer

Mögel inomhus och hälsorisker

Mögel inomhus och hälsorisker 1 Environmental Health Research Center Mögel inomhus och hälsorisker Ragnar Rylander, prof emeritus i miljömedicin Rapport 2/08 2 Vad är mögel? Mögel är en blandning av olika sorters svampar (fungi) som

Läs mer

Mögel inomhus och hälsorisker

Mögel inomhus och hälsorisker 1 Environmental Health Research Center Mögel inomhus och hälsorisker Rapport 2/08 2 Vad är mögel? Mögel är en blandning av olika sorters svampar (fungi) som ofta förekommer tillsammans med olika slags

Läs mer

Värt att veta om mögel

Värt att veta om mögel Värt att veta om mögel Anna-Sara Claeson Institutionen för psykologi Umeå universitet Seminarium om inomhusmiljö och hälsa, Umeå 28 februari 2013 Allmänt om mikroorganismer Vad? Mögel, jäst, rötsvamp,

Läs mer

Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö. Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker

Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö. Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker Miljöhälsoenkäter (NMHE) 1999, 2007 Omkring 1,2 miljoner av den vuxna befolkningen

Läs mer

Viktiga faktorer i innemiljön

Viktiga faktorer i innemiljön Kunskapsläge: Hälsoeffekter av fukt och mögel i byggnader En rad epidemiologiska undersökningar har visat att fukt och mögel/bakterieväxt i byggnader innebär hälsorisk Ökad risk för astma, astmabesvär,

Läs mer

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Folkhälsomyndighetens vägledning Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten Orsaker till fukt och mögelproblem Läckage från tak, fönster, tvätt/diskmaskiner m.m. Hög luftfuktighet

Läs mer

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 1 Genom att arbeta objektivt samt integrera erfarenhet och den senaste kunskapen skapar AK-konsult Indoor Air AB förutsättningar för en god innemiljö

Läs mer

Fukt och mögel i bostaden

Fukt och mögel i bostaden Fukt och mögel i bostaden Bo Sahlberg Arbets- och miljömedicin Akademiska sjukhuset Uppsala, Uppsala Universitet Tre studier Frågeformulär (Sverige). Inflammationsmarkörer (Uppsala). Bakterier, mögel och

Läs mer

Välkomna till en utbildningseftermiddag om Hälsokonsekvenser av en bristande inomhusmiljö där några åtgärdsförslag presenteras

Välkomna till en utbildningseftermiddag om Hälsokonsekvenser av en bristande inomhusmiljö där några åtgärdsförslag presenteras Välkomna till en utbildningseftermiddag om Hälsokonsekvenser av en bristande inomhusmiljö där några åtgärdsförslag presenteras Hälsokonsekvenser på grund av brister i inomhusmiljön Therese Sterner Inomhusklimat

Läs mer

Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta

Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att bistå näringslivet

Läs mer

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

Hantering av hushållsavfall

Hantering av hushållsavfall TYA-material Hantering av hushållsavfall en hälsorisk? Ragnar Rylander och Jörgen Thorn Avdelningen för Miljömedicin, Göteborgs Universitet Denna rapport ger en sammanfattning av kunskapsläget rörande

Läs mer

Inomhusmiljön i skola och förskola

Inomhusmiljön i skola och förskola Inomhusmiljön i skola och förskola Greta Smedje Är miljön i skolan dålig? I skolan finns samma problem som i andra byggnader, t.ex. fukt och emission av kemiska ämnen, t.ex. från byggnadsoch inredningsmaterial

Läs mer

Städning och ventilation

Städning och ventilation Städning och ventilation Varför det är viktigt med bra städrutiner och bra ventilation. Berätta om bakterier och virus och luftkvalitet. Hur påverkas barnens hälsa om detta sköts dåligt? Vilka lagkrav

Läs mer

Enheten för hälsoskydd Michael Ressner

Enheten för hälsoskydd Michael Ressner Enheten för hälsoskydd Michael Ressner tel. 075-247 3146 e-post: michael.ressner@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se/halsoskydd Fastighetsägares gares egenkontroll Nationellt tillsynsprojekt under

Läs mer

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014-10-09

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014-10-09 Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014 Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska, Skånes Universitetssjukhus Therese.sterner@skane.se 2014 therese.sterner@skane.se 1 Vad vet vi idag Att fukt

Läs mer

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE TEGEL LEVER LÄNGRE Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE DET GÄLLER vår hälsa När vi bygger nytt eller renoverar, tänker vi mycket på om ekonomin är hållbar. Under de senaste åren har vi även uppmärksammat

Läs mer

Astma, allergi och laboratoriearbete

Astma, allergi och laboratoriearbete Astma, allergi och laboratoriearbete Jonas Brisman, Med.dr., Överläkare Arbets- och miljömedicin Sahlgrenska akademin och Universitetssjukhuset 2012-10-17 1 Åkommor allergiska eller icke-allergiska Slemhinnor

Läs mer

Hälsa och ventilation

Hälsa och ventilation Hälsa och ventilation Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker 2015-10-20 Ventilation Är det farligt med låg ventilation? Kan ventilationen bli för hög? 2 Varför behövs ventilation?

Läs mer

Miljömedicinskt yttrande om skyddsavstånd mellan förskola/bostäder och svinstall, Sätila i Marks kommun

Miljömedicinskt yttrande om skyddsavstånd mellan förskola/bostäder och svinstall, Sätila i Marks kommun Miljömedicinskt yttrande om skyddsavstånd mellan förskola/bostäder och svinstall, Sätila i Marks kommun Göteborg den 4 juli 2005 Erik Larsson Miljöutredare Box 414, 405 30 Göteborg Telefon 031-773 28 53

Läs mer

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 26 april 2014 2014 therese.sterner@skane.se Vad vet vi idag Att fukt och mögel i byggnader utgör indikatorer på att något i huset är fel Att fukt och mögelskador

Läs mer

Krav och rekommendationer för bra inomhusluft. Svensk Ventilation Britta Permats

Krav och rekommendationer för bra inomhusluft. Svensk Ventilation Britta Permats Krav och rekommendationer för bra inomhusluft Svensk Ventilation Britta Permats Innehåll Inledning Vanliga föroreningar i inomhusluft Luftkvalitet kan bedömas utifrån. Luftkvalitet tillämpa dagens kunskap

Läs mer

Fukt inomhusmiljö FTF 130211

Fukt inomhusmiljö FTF 130211 Fukt inomhusmiljö FTF 130211 PROGRAM: 09.00 09.30 Kaffe/Inledning 09.30 12.30 Fuktiga byggnader, AK-Konsult Fukt i luft Fukt i material Fukttransport Fuktskador 12.30 13.30 Lunch 13.30 14.15 Lennart Larsson:

Läs mer

Olika typer av fuktrelaterade miljöproblem i byggnader Växt av mögel/bakterier på ytor (kondens, köldbryggor, låg ventilation och hög fuktbelastning)

Olika typer av fuktrelaterade miljöproblem i byggnader Växt av mögel/bakterier på ytor (kondens, köldbryggor, låg ventilation och hög fuktbelastning) Mätmetoder för fukt, mögel och mikrobiella komponenter i innemiljön Docent Dan Norbäck (dan.norback@medsci.uu.se) Olika typer av fuktrelaterade miljöproblem i byggnader Växt av mögel/bakterier på ytor

Läs mer

Synpunkter på luftprov taget med ScreenAir-metoden i samband med saneringsarbetet vid KTH Arkitekturhus.

Synpunkter på luftprov taget med ScreenAir-metoden i samband med saneringsarbetet vid KTH Arkitekturhus. PM Synpunkter på luftprov taget med ScreenAir-metoden i samband med saneringsarbetet vid KTH Arkitekturhus. Jag har av Grontmij Barab, Bengt Lindblom, ombetts kommentera resultatet från en luftprovtagning

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Allergiker i kollektivtrafiken

Allergiker i kollektivtrafiken Att: Landsting Kommuner Reseföretag Allergiker i kollektivtrafiken För att underlätta för er som ansvarar för miljön på tåg, buss, flyg, båt och färdtjänst har Astmaoch Allergiförbundet sammanställt en

Läs mer

Partiklar i inomhusmiljön - en litteraturgenomgång. Claes-Gunnar Ericsson, Greta Smedje, Gunilla Wieslander

Partiklar i inomhusmiljön - en litteraturgenomgång. Claes-Gunnar Ericsson, Greta Smedje, Gunilla Wieslander Partiklar i inomhusmiljön - en litteraturgenomgång Claes-Gunnar Ericsson, Greta Smedje, Gunilla Wieslander Avgränsningar Fokus på storleksdefinierade partiklar, t.ex. ultrafina partiklar, PM 1, PM 2,5,

Läs mer

Mätning av mögelenzym

Mätning av mögelenzym 1 Environmental Health Research Center Mätning av mögelenzym Ragnar Rylander, Morten Reeslev, Thomas Hulander Rapport 1/09 2 Mögel varför mäta enzym? 1. Vad är enzym i mögel? Mögelceller innehåller flera

Läs mer

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Beslut Miljöförvaltningen förelägger God Bostad AB org. nr 556677-8899, såsom ägare till fastigheten Lugnet 100:2 att genom provtagning och analys utreda orsak till och omfattning av fukt och mikroorganismer

Läs mer

Hälsoaspekter vid boende

Hälsoaspekter vid boende Hälsoaspekter vid boende Kjell Andersson f.d. överläkare vid Universitetssjukhuset, Örebro Miljömedicin MM Konsult AB Gårdsbarn på Paradisgatan i Göteborg Lung- tbc 1911-1952 Landsbygd Städer Andelen trångbodda

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Kriterier för rekommendation av målarfärg

Kriterier för rekommendation av målarfärg Kriterier för rekommendation av målarfärg Bakgrund Många frågor från medlemmar och allmänheten till handlar om luftvägsbesvär och doftöverkänslighet som uppkommit pga emissioner från målarfärger. Vi har

Läs mer

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 3/2004 FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 3/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet

Läs mer

Säby gård, Häststall 2015-04-28

Säby gård, Häststall 2015-04-28 Säby gård, Häststall 2015-04-28 Provtagningar gällande mögelpåväxt i stallbyggnad Relita Avfuktning AB Växel huvudkontor: 018-10 94 25 E:post: avfuktning@relita.se Libro Ringväg 18 www.relita.se 752 28

Läs mer

Arbetsmiljö. Skyddsutrustning förr. Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL Sign/Enhet 1

Arbetsmiljö. Skyddsutrustning förr. Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL Sign/Enhet 1 Arbetsmiljö Skyddsutrustning förr Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL Sign/Enhet 1 Arbetsmiljö Skyddsutrusning nu Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL Sign/Enhet 2 Fysiska hälsorisker Ryker,

Läs mer

Inomhusluftens betydelse i förskolan och skola, för barns hälsa och lärande

Inomhusluftens betydelse i förskolan och skola, för barns hälsa och lärande Inomhusluftens betydelse i förskolan och skola, för barns hälsa och lärande 1 .. Inledning En del faktorer som påverkar inomhusluften i skolor Hur är skolornas inomhusmiljö? Forskning om vikten av god

Läs mer

Innemiljö och hälsa fukt och mikrooganismer. Greta Smedje

Innemiljö och hälsa fukt och mikrooganismer. Greta Smedje Innemiljö och hälsa fukt och mikrooganismer Greta Smedje Fukt och mikroorganismer som hälsorisk Olika typer av hälsoeffekter av inomhusmiljön Irritation i ögon, näsa, hals, tungandning, huvudvärk, trötthet

Läs mer

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft Innemiljö och hälsa Antalet allergiker och astmatiker har ökat stort under de senaste decennierna och innemiljön antas vara en av orsakerna till utvecklingen. Varför känns luften instängd och dålig? Dålig

Läs mer

Den fysiska arbetsmiljön i skolan

Den fysiska arbetsmiljön i skolan Den fysiska arbetsmiljön i skolan Greta Smedje Arbets- och miljömedicin % Klagomål på skolmiljön 40 Personal Åk 7 Åk 1 & 4 35 30 25 20 15 10 5 0 Drag Hög temp Varierande temp Låg temp Instängd luft Torr

Läs mer

Inomhusmiljö och hälsa

Inomhusmiljö och hälsa Inomhusmiljö och hälsa Kristina Jakobsson Arbets- och miljömedicin, Lund 2013-09-24 Med tack till yrkeshygieniker Jan-Eric Karlsson för många av bilderna! Litteratur: Socialstyrelsen (2005). Miljöhälsorapport,

Läs mer

POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT. God praxis för säker mögelsanering. Erica Bloom, Pär Fjällström, Bo Sahlberg, Ann-Beth Antonsson

POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT. God praxis för säker mögelsanering. Erica Bloom, Pär Fjällström, Bo Sahlberg, Ann-Beth Antonsson POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT God praxis för säker mögelsanering Erica Bloom, Pär Fjällström, Bo Sahlberg, Ann-Beth Antonsson IVL Svenska Miljöinstitutet 2015 Författare: Erica Bloom, Pär Fjällström, Bo

Läs mer

Småhus - ventilation och funktionskontroll

Småhus - ventilation och funktionskontroll Småhus ventilation och Funktionskontroll Denna information finns endast som nätversion och ersätter broschyren Småhus - ventilation och funktionskontroll från 1995. Det är viktigt för vår hälsa att inomhusluften

Läs mer

Detektering av mögelskada genom mätning av mögelenzym

Detektering av mögelskada genom mätning av mögelenzym Detektering av mögelskada genom mätning av mögelenzym Slutrapport från SBUF forskningsprojekt 11875 13 februari 2008 Ragnar Rylander 1 Thomas Hulander 2 Morten Reeslev 3 1. BioFact Environmental Health

Läs mer

Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn?

Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn? Till verksamhetschefer och upphandlare av städning i förskola/skola Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn? Under dagen går vi igenom vad astma

Läs mer

Astma och Allergipolicy

Astma och Allergipolicy Servicenämndens dnr 2012-000247 Kommunstyrelsens dnr 2013-000220 Astma och Allergipolicy avseende Laholms kommuns lokaler Antagen av kommunstyrelsen den 10 september 2013 179. 2 (5) Astma- och allergipolicy

Läs mer

Innehåll och fördelning är faktorer som påverkar

Innehåll och fördelning är faktorer som påverkar Luft som inandas innehåller regelmässigt föroreningar av olika slag. Dessa kan vara - gasformiga föroreningar och - partikulära föroreningar. Innehåll och fördelning är faktorer som påverkar luftkvaliteten.

Läs mer

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Förord Allergi och annan överkänslighet är ett stort folkhälsoproblem i Sverige och västvärlden och det har under de senaste decennierna ökat dramatiskt.

Läs mer

Luft, lukt och fukt. Utredning av inomhusmiljöproblem. Greta Smedje. Enheten för hälsoskydd och smittskydd

Luft, lukt och fukt. Utredning av inomhusmiljöproblem. Greta Smedje. Enheten för hälsoskydd och smittskydd Luft, lukt och fukt Utredning av inomhusmiljöproblem Greta Smedje Enheten för hälsoskydd och smittskydd Vad är syftet med en utredning av innemiljön? Hitta samband mellan en specifik innemiljö och en individs

Läs mer

2011-09-12. IgE. histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, eosinophil chemotactic factor, interleukiner, proteaser (ex tryptas) mm.

2011-09-12. IgE. histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, eosinophil chemotactic factor, interleukiner, proteaser (ex tryptas) mm. Allergiutredning i hos astmatiker Alf Tunsäter, docent, överläkare Allergikompetenscentrum Skånes Universitetssjukhus, Lund, HT 2011 Mastcell IgE histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, eosinophil

Läs mer

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Den osynliga fukten Det ser torrt ut OBS Det går inte att se om relativa fuktigheten (RF) i ett material

Läs mer

IBLAND MÅSTE DU GÅ LÅNGT TILLBAKA FÖR ATT VARA MODERN CITY M LUFTRENARE FRÅN CAMFIL. Camfil Clean Air Solutions 1

IBLAND MÅSTE DU GÅ LÅNGT TILLBAKA FÖR ATT VARA MODERN CITY M LUFTRENARE FRÅN CAMFIL. Camfil Clean Air Solutions 1 IBLAND MÅSTE DU GÅ LÅNGT TILLBAKA FÖR ATT VARA MODERN CITY M LUFTRENARE FRÅN CAMFIL Camfil Clean Air Solutions 1 FAKTA: Inom loppet av några timmar (beroende på rummets storlek) reducerar en CITY luftrenare

Läs mer

PM 10 - Luftkvalitetsdetektor, inomhus PM 1O

PM 10 - Luftkvalitetsdetektor, inomhus PM 1O PM 10 - Desk PM 10 - Wall Utmärkande egenskaper Inbyggd professionell sensor med optisk IR LED-avkänningsmetod. realtidsmätning av PM 10-koncentration via inomhusmonitor Inbyggd temperatur och RH-givare

Läs mer

Agenda. ..tillfälliga fabriker i lera och lort. Svårigheter för byggbranschen. Torbjörn Hall. Problem i byggbranschen. Inte konstigt att det blir fel:

Agenda. ..tillfälliga fabriker i lera och lort. Svårigheter för byggbranschen. Torbjörn Hall. Problem i byggbranschen. Inte konstigt att det blir fel: Torbjörn Hall & Chalmers 4 sep 2003 - Fuktproblem i byggbranschen som kan ge problem med inomhusmiljön Torbjörn Hall Dagens kunskapslägen jft med med för 3000 år sedan lagen om spetälska på hus Gamla testamentet

Läs mer

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD??????

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn och Ungdomssjukhuset Lund 2007 Therese.sterner@skane.se Geografiskt ansvarsområde En del av Sydvästra

Läs mer

BASF Coatings Safety Week. Andning

BASF Coatings Safety Week. Andning Andning 1 Luft Vad andas vi in? Luften består av 78 % Kväve 21 % Syre 1 % Andra gaser Kroppens begränsningar Försvarsystemets svagheter Smittsamma eller giftiga partiklar Giftiga gaser Stora kvantiteter

Läs mer

Partiklar i inomhusluft

Partiklar i inomhusluft Partiklar i inomhusluft och hälsa-en litteraturgenomgång ng Claes-Gunnar Ericsson Greta Smedje Gunilla Wieslander Arbets-och miljömedicin medicin Inledning Uppdraget från n Socialstyrelsen till Arbets-

Läs mer

Att undvika hälsoproblem vid användning av skärvätskor

Att undvika hälsoproblem vid användning av skärvätskor Att undvika hälsoproblem vid användning av skärvätskor Erfarenheter från Volvos fabriker i Sverige och vetenskapliga studier av skärvätskeaerosoler. Martin Kurdve, När används skärvätskor Skärvätskor används

Läs mer

Riskkommunikation. Vad säger man och vad säger man inte? Kjell Andersson Leg.läk, civ.ing Specialist Yrkes- och miljömedicin

Riskkommunikation. Vad säger man och vad säger man inte? Kjell Andersson Leg.läk, civ.ing Specialist Yrkes- och miljömedicin Riskkommunikation Vad säger man och vad säger man inte? Kjell Andersson Leg.läk, civ.ing Specialist Yrkes- och miljömedicin www.inomhusklimatproblem.se Mögel som angriper byggnadsmaterial kan bilda starka

Läs mer

Socialstyrelsen. Länsträff miljö- och hälsoskydd 2 september 2010, Köping

Socialstyrelsen. Länsträff miljö- och hälsoskydd 2 september 2010, Köping Socialstyrelsen Länsträff miljö- och hälsoskydd 2 september 2010, Köping Patrik Hultstrand, Utredare Socialstyrelsen Heléne Gårdebrink, Utredare Socialstyrelsen Nationellt tillsynsprojekt 2010 Fastighetsägares

Läs mer

Luftvägsbesvär hos kvinnliga frisörer, klinisk bild och livskvalitet - en prospektiv studie.

Luftvägsbesvär hos kvinnliga frisörer, klinisk bild och livskvalitet - en prospektiv studie. Frisörer Kontaktpersoner: Jørn Nielsen Kerstin Diab kerstin.diab@skane.se Luftvägsbesvär hos kvinnliga frisörer, klinisk bild och livskvalitet - en prospektiv studie. I denna 4-åriga prospektiva studie

Läs mer

Finns det något samband mellan minskad energianvändning i bebyggelsen och hälsa - vad säger forskningen?

Finns det något samband mellan minskad energianvändning i bebyggelsen och hälsa - vad säger forskningen? Finns det något samband mellan minskad energianvändning i bebyggelsen och hälsa - vad säger forskningen? Dan Norbäck Bakgrund Under mitten av 1970 talet ökade oljepriset drastiskt ( den första energikrisen

Läs mer

Astma och Allergi med OLIN sedan 1985 Har ökningen upphört?

Astma och Allergi med OLIN sedan 1985 Har ökningen upphört? Astma och Allergi med OLIN sedan 1985 Har ökningen upphört? Eva Rönmark, professor i miljömedicin Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet & OLIN-studierna,

Läs mer

SMIL Strategi och Metodik för bedömning av Inomhusluftskvalitet i Lågenergibyggnader

SMIL Strategi och Metodik för bedömning av Inomhusluftskvalitet i Lågenergibyggnader SMIL Strategi och Metodik för bedömning av Inomhusluftskvalitet i Lågenergibyggnader Sarka Langer Projektets mål och utförande Projektets mål var att ta fram en strategi och metodik för kartläggning, bedömning

Läs mer

Trikloramin i badhus. Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker Gunilla Wastensson, överläkare. Arbets- och miljömedicin Göteborg

Trikloramin i badhus. Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker Gunilla Wastensson, överläkare. Arbets- och miljömedicin Göteborg Trikloramin i badhus Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker Gunilla Wastensson, överläkare Arbets- och miljömedicin Göteborg 1 Kunskapssammanställningen baseras på: Vetenskapligt publicerade artiklar

Läs mer

Genano Svenska AB. Genano-metoden för en bättre inomhusmiljö

Genano Svenska AB. Genano-metoden för en bättre inomhusmiljö Genano Svenska AB Genano-metoden för en bättre inomhusmiljö Bakgrund Visste du att: Det finns mer än 600 000 personer i Sverige som lider av astma Mer än 2 000 000 personer har problem med inomhusluftens

Läs mer

KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att

KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att bistå näringslivet och allmänheten med information, råd

Läs mer

KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att

KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att bistå näringslivet och allmänheten med information, råd

Läs mer

Exponering för svavelväte och bestående effekter en riskvärdering

Exponering för svavelväte och bestående effekter en riskvärdering 1 Miljömedicinskt Forskningscentrum Exponering för svavelväte och bestående effekter en riskvärdering Rapport 2/09 2 Inledning Svavelväte förekommer normalt i kroppen och spelar en viktig roll för nervsystemets

Läs mer

Astma och allergier effekter av miljön

Astma och allergier effekter av miljön Astma och allergier effekter av miljön Eva Rönmark Luleå 18 september 2013 Yrkes-och miljömedicin, Umeå universitet OLIN-Studierna, Norrbottens läns landsting Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN)

Läs mer

A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI. i förskola och skola

A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI. i förskola och skola A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI i förskola och skola Inledning Allergiska besvär har blivit allt vanligare bland barn och ungdomar. En del av allergierna är av lindrig art

Läs mer

Samband mellan energianvändning, SBS och astma i arbetsplatsbyggnader i södra Sverige

Samband mellan energianvändning, SBS och astma i arbetsplatsbyggnader i södra Sverige Samband mellan energianvändning, SBS och astma i arbetsplatsbyggnader i södra Sverige Dan Norbäck Material och metoder Samarbete med en större teknisk konsult som gör energideklarationer och föreslår energisparande

Läs mer

Medicinska kontroller i arbetslivet. Härdplaster, Leif Aringer

Medicinska kontroller i arbetslivet. Härdplaster, Leif Aringer Medicinska kontroller i arbetslivet Härdplaster, Leif Aringer Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6 - Läkarundersökning - Hälsoundersökning - Biologisk exponeringskontroll - Tjänstbarhetsbedömning

Läs mer

Yellow Line Monteringsanvisning

Yellow Line Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Yellow Line Monteringsanvisning Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Nu kan du inte längre säga att luftspaltbildande material bygger

Läs mer

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan Egenkontroll ska förebygga ohälsa Den som driver en skola måste enligt miljöbalken bedriva ett löpande, systematiskt arbete, så kallad

Läs mer

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö Min inomhusmiljö 13640001 Syftet med denna enkätundersökning är att fånga upp de boendes upplevelse av inomhusmiljön och ge en sammanfattande värdering av innemiljön i fastigheten. Närmare uppgifter om

Läs mer

Innemiljö i Förskolor

Innemiljö i Förskolor Innemiljö i Förskolor Guihong Cai Arbets- och miljöhygieniker, doktorand Inst. för Medicinska Vetenskaper, Arbets- och Miljömedicin, Uppsala Universitet Inomhusmiljöer för Barn Spendera tid 60% i bostaden

Läs mer

Luftföroreningar, astma och allergi hos barn Nya fynd från svenska studier

Luftföroreningar, astma och allergi hos barn Nya fynd från svenska studier Luftföroreningar, astma och allergi hos barn Nya fynd från svenska studier Göran Pershagen Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet Bakgrund Luftföroreningar kan öka risken för luftvägssymtom

Läs mer

Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer?

Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer? Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer? Presentation vid SWESIAQs höstmöte på Högskolan i Gävle den oktober Robert Wålinder Arbets- och miljömedicin Akademiska

Läs mer

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor Vad kan man göra när besvär i kontor misstänks bero på dålig ventilation? Pär Fjällström, Erica Bloom, Bengt Christensson,

Läs mer

Energiförsörjningen och människans hälsa. Riskbedömningar under osäkerhet.

Energiförsörjningen och människans hälsa. Riskbedömningar under osäkerhet. Energiförsörjningens risker November 9 2010 Energiförsörjningen och människans hälsa. Riskbedömningar under osäkerhet. Mats Harms-Ringdahl Centrum för strålskyddsforskning CRPR Stockholms Universitet Riskbedömningar

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

BAKTERIERNA, VÅRA VÄNNER

BAKTERIERNA, VÅRA VÄNNER För forskarutbildningskursen Aktuell klinisk forskning Referat av Susanne Lindgren från Göteborgs läkaresällskaps seminarium 09-05-06 Föredragshållare: Professor Agnes Wold BAKTERIERNA, VÅRA VÄNNER Sammanfattning

Läs mer

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Uppföljning av hälsah i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Socialstyrelsens hälsoskyddsenheth Ca. 15 medarbetare Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927); SFS 2014:236 Utkom från trycket den 29 april 2014 utfärdad den 16 april 2014. Regeringen föreskriver 1 att 54 58 och bilaga

Läs mer

Produktbeskrivning BioZone 45-360

Produktbeskrivning BioZone 45-360 Produktbeskrivning BioZone 45-360 Problem Vi utsätts i allt högre grad för föroreningar som är skadliga för vår hälsa. Dessa föroreningar kan delas in i tre grupper: biologiska föroreningar, giftiga gaser

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Havretoften 4 DK5550 Langeskov Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

Datum: 14/07/2004. Atlas Copco Airpower N.V. Portable Air Division Ingberthoeveweg 7, 2630 Aartselaar - BELGIUM lubricants

Datum: 14/07/2004. Atlas Copco Airpower N.V. Portable Air Division Ingberthoeveweg 7, 2630 Aartselaar - BELGIUM lubricants Handelsnamn: PAROIL 5W30 Sida: 1/5 1. Namnet på produkten och företaget Produktkod och namn: Beskrivning: Företag: PAROIL 5W30 Maskinoljor Atlas Copco Airpower N.V. Portable Air Division Ingberthoeveweg

Läs mer

Fukt, allmänt. Fukt, allmänt. Fukt, allmänt

Fukt, allmänt. Fukt, allmänt. Fukt, allmänt Fukt, allmänt Fukt finns överallt Luften Marken Material Ledningar 1 Fukt, allmänt Fuktproblem, exempel Mögel, röta, lukt Hälsoproblem i byggnader Korrosion (rost) Kondens Isbildning Fuktrörelser, krympning

Läs mer

KOMMENTARER TILL BEDÖMNING OCH PARTIKELTYPER

KOMMENTARER TILL BEDÖMNING OCH PARTIKELTYPER KOMMENTARER TILL BEDÖMNING OCH PARTIKELTYPER 1. PROVTAGNING OCH ANALYSMETODER 1:1 Provtagning Provtagning sker med hjälp av så kallade mätstubbar kopplade till en vacuumpump. Luftburna partiklar samlas

Läs mer

Kloraminer. exponering i badhus och riskbedömning avseende badgäster. Kåre Eriksson, Gunnar Nordberg

Kloraminer. exponering i badhus och riskbedömning avseende badgäster. Kåre Eriksson, Gunnar Nordberg Kloraminer exponering i badhus och riskbedömning avseende badgäster Kåre Eriksson, Gunnar Nordberg Klorering av bassängvatten Riktvärden finns avseende vattenkvalitet (Folkhälsomyndigheten 2014:12)

Läs mer

19/03/2013 PAGE 1 CITY OF STOCKHOLM. Byggnadsteknik. den 20 mars

19/03/2013 PAGE 1 CITY OF STOCKHOLM. Byggnadsteknik. den 20 mars PAGE 1 Byggnadsteknik den 20 mars Vad visste vi då? (1985 Örebrokonferensen) Klagomål på inomhusmiljön/upplevd ohälsa Det finns ett väl känt samband mellan vad som i dagligt tal kallas en fuktig byggnad

Läs mer

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fukt kan medverka till problem Tillväxt av mikroorganismer Kemisk nedbrytning av

Läs mer

Kloraminer och exponering i badhus. Kåre Eriksson, Pål Graff, Sandra Johannesson, Gunilla Wastensson

Kloraminer och exponering i badhus. Kåre Eriksson, Pål Graff, Sandra Johannesson, Gunilla Wastensson Kloraminer och exponering i badhus Kåre Eriksson, Pål Graff, Sandra Johannesson, Gunilla Wastensson Kloraminer och exponering bland badhuspersonal Badmästare, simlärare, badvakter, vaktmästare, lokalvårdare,

Läs mer

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö?

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Marie-Louise Luther, ombudsman innemiljö, Astma- och Allergiförbundet Bygg- och inredningsmaterial: kemiska ämnen, fukt Energihushållning och god

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer FoHMFS 2014:14 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer