Stockholmsmässans generella regler och anvisningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholmsmässans generella regler och anvisningar"

Transkript

1 Stockholmsmässans generella regler och anvisningar För dig som är arrangör av ett event på Stockholmsmässan eller är utställare alternativt partner på något av Stockholmsmässans egna event gäller följande regler och anvisningar för att skapa en säker och trevlig miljö. Eventhallar och möteslokaler Barn och ungdomar under 16 år får av säkerhetsskäl inte tillträde till Stockholmsmässans eventhallar när det pågår någon form av byggnation eller rivning eftersom våra eventhallar då betraktas som byggarbetsplats. Det gäller oavsett om de kommer ensamma eller i sällskap med vuxen. I enlighet med svensk lagstiftning är rökning inte tillåten i anläggningen. All uppspelning av musik, visning av film, fotografering eller liknande i Stockholmsmässans anläggning ska ske i enlighet med gällande upphovsrättslag. Eget trådlöst nätverk måste i förväg godkännas av Stockholmsmässan, kontakta Eventservice för godkännande och eventuellt offertförslag. Samtliga byggnationer och konstruktioner måste fylla alla eventuella krav enligt föreskrifter i Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, BKR. Samtliga materialval ska vara klassificerat enligt gällande brandföreskrifter. (www.boverket.se ) Det åligger dig som utställare eller arrangör att ansvara för arbetsmiljöansvaret och byggledning samt att följa gällande lagar och regler, alternativt om du utser någon byggansvarig för din monter eller konstruktion på det event du deltar i eller arrangerar. Vi på Stockholmsmässan fritar oss helt från konstruktionsutförande och byggansvar. Om du däremot beställer en monter eller annan byggnation direkt från Stockholmsmässan garanterar vi att följa gällande lagar och regler samt tar fullt konstruktions- och byggansvar för din monterbyggnation. Alla arbeten som medför ingrepp i Stockholmsmässans fastighet får endast utföras av Stockholmsmässan anvisad personal. Exempel på sådana arbeten är upphängning av vajer i tak, förankring av maskiner i golv, fästanordningar i pelare eller balkar, anslutningar av el och vatten i golvkanaler och så vidare. Förankring i golv kan göras av dig som utställare, monterbyggare eller arrangör efter godkännande från Stockholmsmässan. Kontakta Eventservice för mer information. Du återställer själv och skulle detta inte vara gjort efter avslutat event så återställer Stockholmsmässan och du debiteras för arbetet. Tänk på att förankring inte får göras närmare än 1 meter från golvrännan. Vid byggnation av podier, scener och bryggor som överstiger en höjd på 60 cm ska räcken finnas med höjd 110 cm. Vid all användning av såg, slip, putsmaskiner eller liknande ska spånsug kopplas till dessa. All klättring i trossar eller liknande är förbjudet. Vid montering av belysningstross får endast gummiklubba eller motsvarande användas p.g.a. för höga ljudnivåer. Representanter för Stockholmsmässan gör regelbundna skyddsronder inför och under varje event för att säkerställa att vi håller en hög säkerhet och minimera skaderisker. Anmärkningar som görs vid dessa skyddsronder ska åtgärdas omgående. Eventuella kostnader som kan uppstå i samband med åtgärdande av anmärkningar debiteras dig som utställare eller arrangör. Stockholmsmässan AB tar inget ekonomiskt ansvar för kostnader uppkomna med anledning av eventuella väntetider i samband med exempelvis inflytt och utflytt, leverans av produkter etc. Inflytt och utflytt Är du utställare på något av Stockholmsmässans event gäller generellt att hallarna är öppna för inflytt kl Sista kvällen ska all byggnation vara klar senast kl Därefter kör vi ut tomemballage och lägger in gångmattorna. För att gångmattorna inte ska förstöras måste all godshantering med truck vara avslutad och klar senast kl Det går bra att vara kvar i din egen monter, men vi vill att du ser till att gångarna är fria från gods, vagnar eller liknande så att det går att lägga mattor i gångarna. Avvikelser från dessa tider kan förekomma. De exakta tiderna hittar du på respektive events webbplats och i utskick som görs från Stockholmsmässan. Om du är utställare på en kongress eller guest event, så meddelas tider och detaljer kring inflytt antingen via arrangören alternativt via Stockholmsmässan. In- och utflytt sker via transportintagen för A-, B- och C-hall. In- och utflytt via huvudentrén eller östra entrén är inte tillåten. Tidigare inflyttningsdag, det vill säga arbete utöver officiella in- och utflyttningsdagar, kan eventuellt beviljas av Stockholmsmässan, Detta debiteras extra per monter enligt gällande prislista. För arrangörer av event är tider och dagar enligt avtal. Du som utställare kan påbörja rivning och utflytt av din monter direkt när eventet stänger. För att det ska gå smidigt för alla att flytta ut vill vi att du håller dig inom din egen monteryta till gångmattor är borttagna och lagrat gods och tomemballage är inkört. Därefter kan du köra in till lastportar enligt anvisning från Stockholmsmässans personal. Exakta tider för utflytt hittar du på respektive events webbplats och i mailutskick som görs från Stockholmsmässan. Eventhallarna är generellt öppna för utflytt fram till kl första kvällen. Egna fordon, släpvagnar och maskiner Det är inte tillåtet att köra eller rulla in egna transportfordon, släpvagnar och bilar i lokalerna. Arbetsmaskiner får endast efter särskilt tillstånd köras in i mässhallarna. Parkera alltid bilen på anvisad plats. Observera att parkering inte är tillåten framför portar, dörrar eller lastramper och att tomgångsförbud råder på lastgårdarna.

2 Prisdifferentiering För att hinna producera, planera och för att ge dig som utställare en så bra service som möjligt behöver vi samtliga beställningar 3-4 veckor innan officiell inflytt. Exakt datum för senast beställning hittar du på respektive events webbplats. För beställningar som kommer in senare sker ett prispåslag med 30% på alla våra produkter och tjänster. Om beställning görs under officiell inflytt eller under eventet sker ett prispåslag med 50%. Monterbyggnation För dig som är utställare på något av de event som Stockholmsmässan arrangerar gäller följande regler: (Om du är utställare på en kongress eller ett guest event som arrangeras hos Stockholmsmässan så kan regler och anvisningar angående monterbyggnation skilja sig åt, så se separat information från arrangören eller från oss på Stockholmsmässan om vad som gäller för just det eventet du ska delta i.) Eventets utseende Vi vill att utställningen ska ge ett öppet och trevligt intryck och därför är vi restriktiva med byggnationer som täcker för mer än 1/3 av varje öppen montersida. I undantagsfall kan sådana byggnationer tillåtas under förutsättning att de godkänns av Eventservice och av dina montergrannar i förväg. För att ansöka om tillstånd skicka din ritning till eller ring Byggnation över gångarna får inte förekomma, inte heller dekorationer, skyltning eller belysning. Montermått och eget montersystem I de fall hyrd monteryta är försedd med två skiljeväggar minskar den disponibla monterbredden med 3 cm på grund av skiljeväggarnas konstruktion. Det är viktigt att du senast 4 veckor innan mässan lämnar besked till Eventservice i de fall eget montersystem används, eller om exakta byggmått önskas på montern. Stockholmsmässans monterväggar Stockholmsmässans monterväggar har normalt måtten, höjd 2,49 m, bredd 1,0 m och tjocklek ca 34 mm. Våra monterväggar består av vitmålade boardskivor eller liknande material. Tänk på att monterväggarna inte får belastas med tyngre föremål. Monterväggarna är heller inte avsedda för säkring, stöd eller liknande av eget montersystem. Lättare tavlor och reklammaterial kan däremot sättas upp (max fem kg per väggmodul). På väggens överkant monteras en elförsörjningslist som inte kan tas bort. Monterväggarna stagas vid ytterkant med stödbyglar, vars höjd är 1,5 m och basbredd 0,37 m. På var fjärde löpmeter väggmodul monteras stödbygel. Andra former av väggstöd kan förekomma, för att hålla samman monterväggarna, bland annat botten- och toppjärn. Inga stöd får tas bort utan tillstånd från respektive hallchef. Stöden kan ersättas på annat godtagbart sätt, debitering för detta sker då enligt gällande prislista. Om ramp monteras i samband med väggbyggnationen monteras en stolpe ca var fjärde löpmeter. Stolpen kan tas bort och ersättas med extrabeställd vajer, extradebitering sker då enligt gällande prislista. Rampen kan inte användas som stöd eller säkring av eget montersystem eller material, utan är endast avsedd för lättare reklammaterial. Monterväggarna ska rensas från eventuella klamrar, häftkuddar, tejp och liknande efter avslutat event. Om du inte rensar din vägg debiteras du för den tid vi behöver lägga ner för att göra det arbete eller för att väggen måste kasseras för att den inte kan återställas. Förstörd vägg anses vara till exempel spackling, skruvhål, tapetsering eller målning av färger som inte är godkända av Stockholmsmässan. Om du behöver använda färg med glans högre än fem, tapetsera eller borra går detta att göra på en spånklädd vägg. För offert och prisuppgift kontakta Eventservice. Höjdgranskning För att få ett trevligt helhetsintryck på alla våra event och för att ingen utställare ska bli omedvetet skymd av en annan utställare, granskar vi allt som ska vara på en höjd över 2,5 meter i montern. Detta gäller oavsett om det är en produkt som du som utställare säljer eller om det är en byggnation, vepa, beachflagga, ljustross eller liknande. Bedömningen görs utifrån om det finns en möjlighet att överstiga 2,5 meter i höjd. Skicka din ritning till för godkännande av i första hand Stockholmsmässan. Godkännandet sker med förbehåll att du som utställare även kontaktar dina montergrannar för att informera dem om dina planer och för att få ett godkännande från dem. Kontaktuppgifter till dina montergrannar får du av Eventservice på Stockholmsmässan. Kostnaden för höjdgranskningen ingår i Stockholmsmässans prisdifferentiering. Mer information om detta hittar du under stycket prisdifferentiering. Höjdexponering Att placera din produkt, ditt varumärke eller ditt budskap över monterns standardhöjd på 2,5 meter är ett kompletterande sätt att synas på ett event och benämns som Höjdexponering. Det ger din totala exponering en stor spridningsgrad och kan göra att dina kunder ser dig från andra sidan eventhallen. Det som bedöms som en höjdexponering är all typ av exponering av logotyper, budskap, produkter, och liknande över 2,5 meter. Det gäller oavsett om det är något som hänger från taket eller en byggnation som är högre än 2,5 meter med logotyp eller budskap på. Undantaget är om du har produkter i din monter som är i sin normalhöjd över 2,5 meter, till exempel maskiner, kranar, flaggstänger som du själv tillverkar eller säljer. Om en logotyp eller liknande är placerat på produkten över 2,5 meter bedöms det som höjdexponering. Du som utställare debiteras för utnyttjad höjd-exponering men avgiften ingår inte i Stockholmsmässans prisdifferentiering. Tänk på att du måste göra en höjdgranskning för att din höjdexponering ska kunna godkännas. Arbeten över 2,5 meter får påbörjas först efter skriftligt tillstånd erhållits. Stockholmsmässan äger rätt att kräva nedmontering om inte tillstånd medgivits. Byggnad i två plan där besökare och utställare vistas För byggnation i två plan där besökare och utställare ska vistas ska en skriftlig ansökan med monterritning om möjligheterna till byggnation inlämnas till Eventservice senast 4 veckor före mässan. Stockholmsmässan äger rätt att neka tillstånd för sena ansökningar. Konstruktioner för såväl bärande bjälklag som väggar och tak ska följa föreskrifter enligt BBR och BKR, samt de speciella brand- och utrymningsföreskrifter som berörda myndigheter fastlagt. Inga arbeten får påbörjas på en tvåplansmonter förrän Stockholmsmässan skriftligen gett sitt tillstånd. Stockholmsmässan äger rätt att begära in kompletterande uppgifter rörande konstruktion, materialval, med mera.

3 Allt material som används vid tvåplansmontrar ska vara klassificerat enligt gällande brandföreskrifter. (Se även Brandföreskrifter för utställare.) Plan två får maximalt omfatta 50% av monterytan i plan ett. Du som utställare erlägger även monterhyra för plan två. Den fria höjden i bottenvåningen är maximum 2,5 m och minimum 2,3 m. Monterns totala höjd får vara max 5 m. Avståndet mellan två skilda byggnationer i två plan ska vara minst 10 m. Antal trappor i en tvåvåningsmonter bestäms av gångavståndet till närmaste trappa. Gångavståndet till trappa får inte överstiga 10 m. Trappbredden bestäms av ytan på övre plan. För ytor upp till 25 kvm krävs en trappa på minst 0,8 m. För varje påbörjad 25 kvm krävs ytterligare 0,8 m trappbredd. Det går att byta en trappa som är 2 x 0,8 mot rak trappa på 1 x 1,2 m. En spiraltrappa får inte understiga 0,9 m bredd. Var uppmärksam på att gångavståndet inte får överstiga10 meter. Målning I Stockholmsmässans lokaler får inte produkter med organiska lösningsmedel användas. Exempel på sådana är kontaktlim, sprayfärg, färg med lacknafta eller tinner som lösningsmedel med mera. Detta gäller före, under och efter utställningen. Särskilt tillstånd för sprutmålning ska begäras av Eventservice, telefon eller Ovanstående följer av Miljöbalken, kap 2, 2-8 samt av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter, AFS 2000:4, 4-5. Om du målar din montervägg på egen hand medför det en kostnad för återställning av väggen. Den debiteras dig som utställare enligt gällande prislista. Tänk på att du inte får återställa väggen på egen hand utan det ska gå via Stockholmsmässan. Målning av golv är inte heller tillåtet. Mattor Vid mattläggning är endast viss vävtejp tillåten. Godkänd tejp kan köpas på Servicecenter. Observera att all tejp måste tas bort efter mässan. Skadegörelse på golv debiteras dig som utställare eller arrangör. El och VVS All inkoppling till eventhallens fasta installationer ska utföras av Stockholmsmässans auktoriserade servicepartner. Elinstallationer i montern får utföras endast av behörig elmontör. Eftersom elnätet är indelat i sektioner kan strömmen för respektive sektion av säkerhetsskäl inte kopplas på, förrän alla installationer inom samma sektion är gjorda. Elförsörjningslist monteras upptill på Stockholmsmässans väggar. Dessa får inte blockeras med eget material. Endast beställda eluttag får användas. Spotlights får inte sticka ut mer än 35 cm över gång. All elektrisk installation och utrustning ska vara utförd enligt gällande starkströmsföreskrifter. Vid placering av enheter som kräver anslutning till vatten, avlopp, tryckluft eller kraftuttag, bör hänsyn tas till servicekanalerna i golvet. Kanalernas läge är normalt markerade på platsförslagets ritning med två prickade linjer. Utnyttja servicekanalerna när du planerar montern. Då undviker du besvärande rör/kabeldragningar på golvet. Nattström och Byggström Nattström eller byggström under in- och utflytt måste beställas senast 4 veckor innan eventet. Detta är inte möjligt att beställa under inflytt. Elkraften till montrarna stängs dagligen av ca en timme efter utställningens stängning. Detta medför att elanslutning med nattström måste beställas till exempel till kyl, frys och datorer med behov av kontinuerlig drift. Stockholmsmässan ersätter inte eventuellt förstörda produkter om inkoppling skett på det ordinarie el-försörjningsnätet. Mat och Dryck På Stockholmsmässan är Mässrestauranger AB samarbetspartner när det gäller all mat och dryck som serveras i anläggningen. Det är Mässrestauranger som innehar serveringstillstånd hos oss och ansvarar därför för utskänkningen av alkoholhaltiga drycker. I enlighet med svensk lagstiftning måste all alkohol som serveras på Stockholmsmässan vara inköpt av innehavaren av serveringstillståndet. Har du som utställare eller arrangör önskemål om eller funderar på att servera alkoholhaltiga drycker kontakta Mässrestauranger, telefon eller så hjälper de dig med att hitta en bra lösning. Brandföreskrifter Stockholmsmässans utrymningsvägar och utrymningsdörrar ska hållas helt fria. Brandredskap, larmtryckknappar, skyltar eller liknande får inte byggas för, blockeras eller skymmas. Stockholmsmässan har av säkerhetsmässiga skäl rätt att på dig som utställare eller arangör bekostnad riva eller ändra byggnationer samt transportera bort gods som blockerar utrymnings- och transportvägar. Byggmaterial och Dekor Monterväggar och tak ska bestå av svårantändligt material eller B-s1, d0, det vill säga inte sämre än trä. Spånskiva, träfiberskiva (inte porös), plywood och liknande godtas. Tak till överbyggda eller slutna montrar överstigande 30 kvm kräver installation av sprinkler alternativt brandvakt. Detta beställer du av Eventservice och det debiteras enligt gällande prislista. Svårantändligt material ska vara typgodkänt, B-s1, d0. Typgodkännande eller skriftligt intyg från Statens Provningsanstalt ska finnas tillgängligt i montern, om det inte på annat sätt klart framgår att materialet kan godtas. Tygtak och annan dekor ska vara impregnerat mot brand. Impregneringsmedel finns att köpa på Servicecenter på Stockholmsmässan. Emballage och annat material Emballage och annat brännbart material får inte förvaras i monter eller eventhall. Stockholmsmässan erbjuder lagring av tomemballage. Märkningslappar för lagring av tomemballage finns att hämta på något av Stockholmsmässans Servicecenter Kvarlämnat material i monter efter avslutad mässa klassas som avfall och hanteringen faktureras dig som utställare. Motorfordon (även gasoldrivna ) Särskilt tillstånd krävs för att föra in motorfordon, arbetsmaskiner, släpvagnar eller liknande i hallarna. För att ansöka om tillstånd kontakta Eventservice. För motorfordon råder

4 tomgångsförbud i och utanför hallarna. Drivmedelstanken ska vara försedd med låst lock. På gasoldrivna fordon ska även huvudkranen närmast tanken (behållaren) vara stängd. Brandfarliga och explosiva varor, heta arbeten och rökbildning Heta arbeten som svetsning, lödning, skärning, rondellarbete, torkning, uppvärmning eller öppen låga får inte förekomma vare sig under byggnationsperioden, officiell inflytt, pågående event eller under utflytt och rivningsperiod utan att skriftligt tillstånd först erhållits från säkerhetsansvarig på Stockholmsmässan. Likaså får explosiva eller pyrotekniska varor på inga villkor medföras till Stockholmsmässan utan att skriftligt tillstånd erhållits. Hantering och förvaring av brandfarlig vätska eller gas ska också anmälas skriftligt i god tid före eventet till säkerhetsansvarig på Stockholmsmässan. Kontakta säkerhetsansvarig på Stockholmsmässan för frågor om säkerhet och för att få giltigt tillstånd utfärdat genom Uppge eventets namn och monternummer. Vid aktiviteter som avger rök eller gaser, såsom stekning, rökmaskiner med mera, kontakta Eventservice telefon för mer information. Transport och lagring Gods till ett event adresseras till: Stockholmsmässan Godsmottagningen Eventets namn Företag Monternummer alternativt konferensrum Parkeringsvägen Stockholm (Älsvjö) Anländande gods När ditt gods anländer till Stockholmsmässan lossas det av och tas emot vid Stockholmsmässans godsmottagning på Parkeringsvägen 10 i Älvsjö, vilket är intill Stockholmsmässans Östra entré. Om ditt gods anländer före officiell inflytt lagras det för att inte förhindra byggnationen av det kommande eventet. När all byggnation är klar och när den är officiella inflytten startas körs ditt gods ut till eventhallen eller möteslokalen dit du adresserat det. Kostnad för lagring debiteras dig som kund enligt gällande prislista. Tidsbokning av lossning och lastning För att minska din eller din transportörs väntetid och för att det ska gå smidigt vid inflytt så vill vi att du gör en tidsbokning av lossning och lastning om ditt gods väger mer än 1 ton eller är större än 4 kbm. Skicka in din förfrågan till Stockholmsmässan senast fem arbetsdagar innan önskad tid för lossning respektive lastning. Skulle du eller din transportör av någon anledning utebli från den bokade tiden eller om ni inte bokat tid, debiteras du med en extraavgift på 50% av gällande prislista. För att undvika extra kostnader, meddela alltid ditt transportbolag eller din monterbyggare om bokad tid. Enklast och säkrast gör du din förfrågan via Stockholmsmässans webbplats alternativt eventets webbplats. Där går du in under rubriken Utställare och vidare till godshantering. Tullgods När tullgods kommer till Stockholmsmässan ska transiteringsdokument på ditt gods visas upp hos godsmottagningens logistikgrupp. För detta tar Stockholmsmässan ut en administrationsavgift för tullhantering enlig gällande prislista, (minimum debitering är 1 timme). Tullverket har gett Stockholmsmässan tillstånd att lagra tullgods i 20 dagar från det att godset kommer till mässan. Antal kolli, pall och vikt måste vara detsamma vid ankomst som vid avgång. Efter eventets stängning har du som utställar inte tillstånd att flytta på ditt tullgods utan att logistikgruppen har tagit emot en utlämningssedel. Om godset lämnas kvar på grund av att utlämningssedel saknas tillkommer kostnader för lagring och truckhantering enligt gällande prislista. Om tullgods skulle säljas, kastas eller försvinna från Stockholmsmässan utan att utlämningssedel har lämnats in till logistikgruppen, debiteras du som utställare för de extra kostnader som kan uppstå vid sökning av gods, moms eller andra typer av myndighetsavgifter. Det är ditt ansvar som utställare att tillsammans med din speditör se till att logistikgruppen får dessa handlingar i god tid för att undvika förseningar i transporten. Godstransporter under event För att skapa en hög säkerhet för dig som utställare, arrangör eller för våra besökare så sker, under pågående event, transporter av tyngre gods endast en timme innan eventet öppnar. Vi transporterar endast lättare gods i eventhallen under övriga tider. Kvarlämnat eller omärkt gods Har du av någon anledning lämnat kvar märkt gods efter att den officiella utflyttstiden är avslutad kommer vi på Stockholmsmässan att flytta och lagra ditt gods på din bekostnad eftersom vi måste se till att det finns plats för nästa event att flytta in i hallen. Omärkt gods som lämnas kvar i eventhallen efter officiell utflytt och som inte kan identifieras kommer att kasseras då vi har begränsade lagringsmöjligheter. Om du inte hämtar ditt gods inom fem arbetsdagar efter det att den officiella utflyttstiden är avslutad skickas godset till överenskommen adress. Hanteringen debiteras dig enligt gällande prislista. Undvik detta genom att beställa Stockholmsmässans erbjudande Dörr-monter-dörr. För mer information besök eller respektive events webbplatser. Vi på Stockholmsmässan ansvarar inte för kvarlämnat gods eller tomemballage. Tomemballage Om du har tomemballage som du vill att vi på Stockholmsmässan ska förvara under eventet så måste du ha packat och märkt upp det med avsedda dekaler senast kl sista inflyttsdagen. Du kommer inte att komma åt ditt tomemballage under pågående event. Dekalerna kan du hämta antingen på vår godsmottagning eller vid något att våra Servicecenter. Tänkt på att du packar tomemballaget så att det kan hanteras med truck. Placera tomemballaget i din monter, så hämtar vi det där. Tomemballagehantering debiteras enligt gällande prislista. Minsta debitering är för 2 kbm. För tomemballage gäller samma regler som för all annan godshantering i samband med event.

5 Avfall För oss på Stockholmsmässan är det en självklarhet att bidra till en mer hållbar värld. Vi vill därför att du som utställare eller arrangör i enlighet med Stockholmsmässans antagna miljömål källsorterar dina restprodukter i olika miljöstationer. Vår leverantör för avfallshantering är Green Cleaning och de är miljöcertifierade enligt ISO Miljöstationerna finns lättåtkomliga i hallarna samt på respektive lastgård. Där lämnar du avfall såsom färgrester, lampor, lysrör, batterier, elektronik, oljor mm. Som utställare eller arrangör är du skyldig att själv sortera och slänga ditt byggavfall i därför avsedda containrar. För att underlätta hanteringen av stora mängder träavfall bör detta läggas på underslag/pall och märkas skräp. Ingen extra debitering sker då. Kvarlämnat material och restprodukter i montern eller eventhallen efter utflytt klassas däremot som avfall och kommer att debiteras dig som utställare. Observera att montern eller eventhallen ska lämnas i samma skick som när den togs i bruk. Detta innebär att till exempel mattejp ska avlägsnas om du har lagt matta själv. Har du stora avfallsmängder kontakta Eventservice eller besök något av våra Servicecenter under pågående event så kan vi hjälpa dig att beställa bortforsling av avfallet. Om du som utställare avser att hantera mat kan du genom Eventservice beställa ett speciellt kärl för matavfall som ställs väl märkt utanför din monter. Tömning av kärlet sker varje dag efter stängning av eventet. Dagtid kan du tömma kärlet i miljöstationerna på lastgårdarna. Debitering sker enligt gällande prislista Tack för att du hjälper oss att bidra till en mer hållbar värld!

Frakt och godshantering Leveransadress vid försändelser till mässan/utställningen: Skövde Kulturhus Hertig Johans gata 2 541 30 SKÖVDE

Frakt och godshantering Leveransadress vid försändelser till mässan/utställningen: Skövde Kulturhus Hertig Johans gata 2 541 30 SKÖVDE utställarinformation Välkommen som utställare till Unilabs vårmöte klinisk kemi 23-25 april 2013 på Skövde Kulturhus. I detta dokument finns information och villkor som är bra att känna till när Ni planerar

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER OCH INFORMATION

TEKNISKA BESTÄMMELSER OCH INFORMATION TEKNISKA BESTÄMMELSER OCH INFORMATION Innehåll Alkohol... 1 Ansvar... 1 Avfall... 2 Barn... 2 Brandföreskrifter... 2 Byggnation... 2 Byggnation i två plan och höjdexponering... 2 Elinstallationer... 3

Läs mer

24-27 september 2009 MÄSSTIDER

24-27 september 2009 MÄSSTIDER 24-27 september 2009 MÄSSTIDER In- & Utflyttning Öppettider Godstransporter Beställningar bör vara oss tillhanda senast: Fredag 21 augusti Vi reserverar oss för slutförsäljning. Beställningar Beställningar

Läs mer

Utställningsinformation Fastighetsmässan 2015. Inflyttning Utflyttning Öppettider Godstransporter

Utställningsinformation Fastighetsmässan 2015. Inflyttning Utflyttning Öppettider Godstransporter Utställningsinformation Fastighetsmässan 2015 Inflyttning Utflyttning Öppettider Godstransporter God planering premieras Det är viktigt för oss att ni vid ert deltagande på Svenska Mässan får bästa service.

Läs mer

Musik och bilder All uppspelning av musik, visning av film, fotografering eller liknande i eventhallen ska följa upphovsrättslagen.

Musik och bilder All uppspelning av musik, visning av film, fotografering eller liknande i eventhallen ska följa upphovsrättslagen. Regler och riktlinjer inom Åhagas lokaler och område. Rev 2017 06-08 Åhagastiftelsen, Lillåvägen 4, 504 33 Borås Gällande bestämmelser gäller fysisk eller juridisk person som vistas inom Åhagas lokaler

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Gymnasiemässan 2013. Deadlines 3 För fullständig information besök www.gymnasiemassan.nu Beställ till montern

Läs mer

Teknisk information. Inflyttning Utflyttning Öppettider Godstransporter

Teknisk information. Inflyttning Utflyttning Öppettider Godstransporter Teknisk information Inflyttning Utflyttning Öppettider Godstransporter God planering premieras Det är viktigt för oss att ni vid ert deltagande på Svenska Mässan får bästa service. För att vi ska kunna

Läs mer

23-26 oktober Svenska Mässan, Göteborg MÄSSTIDER

23-26 oktober Svenska Mässan, Göteborg MÄSSTIDER 23-26 oktober, Göteborg MÄSSTIDER In- & Utflyttning Öppettider Godstransporter Tekniska beställningar skall vara oss tillhanda senast: Måndag 8/10 Vi reserverar oss för slutförsäljning. Beställningar Beställningar

Läs mer

Utställningsinformation för Ortopedteknik 2014

Utställningsinformation för Ortopedteknik 2014 Utställningsinformation för Ortopedteknik 2014 Inflyttning Utflyttning Öppettider Godstransporter Ni finner vårt utbud på www.monterservice.com Tekniska beställningar skall vara oss tillhanda senast torsdagen

Läs mer

Mässtider för EUROHORSE 2014. Inflyttning Utflyttning Öppettider Godstransporter

Mässtider för EUROHORSE 2014. Inflyttning Utflyttning Öppettider Godstransporter Mässtider för EUROHORSE 2014 Inflyttning Utflyttning Öppettider Godstransporter God planering premieras Det är viktigt för oss att ni vid ert deltagande på Svenska Mässan får bästa service. För att vi

Läs mer

Lathund för utställare

Lathund för utställare Lathund för utställare 15 18 Augusti 2013 Ny säsong, ny inspiration, nya affärer, ny kunskap, nya kontakter, nya trender och alla nya produkter inom inredning, presenter, accessoarer, och nyheten Profile

Läs mer

Lathund för utställare

Lathund för utställare Lathund för utställare Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Bilar som jobbar 2013. Deadlines 3 För fullständig information besök www.bilarsomjobbar.se Beställ till montern

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE PÅ NORDBYGG 2014

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE PÅ NORDBYGG 2014 LATHUND FÖR UTSTÄLLARE PÅ NORDBYGG 2014 1-4 april 2014 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Nordbygg 2014. Deadlines 3 För fullständig information besök www.nordbygg.se

Läs mer

Du som har bokat monterpaket gör färg- och möbelval på www.saco.se/utstallare/malmo - se Info för bokade utställare

Du som har bokat monterpaket gör färg- och möbelval på www.saco.se/utstallare/malmo - se Info för bokade utställare PRAKTISKT/TEKNISK INFORMATION INFÖR SACO STUDENTMÄSSA PÅ MALMÖMÄSSAN 21-22 NOVEMBER 2014 Ansvariga Saco, arrangör Sandra Wahlgren Tfn: 070-7337188 E-post:sandra.wahlgren@saco.se www.saco.se/sacomassor

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE. 28-30 oktober 2013

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE. 28-30 oktober 2013 20 LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 28-30 oktober 2013 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Skolforum 2013. Deadlines 3 För fullständig information besök www.skolforum.com Beställ

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i. Tipshallen. Växjö

Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i. Tipshallen. Växjö Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i Tipshallen Växjö Tipshallen i Växjö Breddidrotten och elitidrotten samsas sida vid sida. Knattelag, flicklag, damlag, seniorlag, lag långt ner i seriesystemet - alla

Läs mer

Välkommen som utställare på Ras- och Specialklubbstorget på MyDOG 7-10 januari 2016

Välkommen som utställare på Ras- och Specialklubbstorget på MyDOG 7-10 januari 2016 Välkommen som utställare på Ras- och Specialklubbstorget på MyDOG 7-10 januari 2016 MyDOG 2016 närmar sig och med det även dina förberedelser. I detta brev följer viktig information om allt du behöver

Läs mer

Utställningsinformation Mitt kök 2014. Inflyttning Utflyttning Öppettider Godstransporter www.monterservice.com

Utställningsinformation Mitt kök 2014. Inflyttning Utflyttning Öppettider Godstransporter www.monterservice.com Utställningsinformation Mitt kök 2014 Inflyttning Utflyttning Öppettider Godstransporter www.monterservice.com God planering premieras Det är viktigt för oss att ni vid ert deltagande på Svenska Mässan

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information 3-5 oktober 2014 1 september Praktisk information mailas till monteransvarig Gå in på www.harmoniochenergi.se under utställare och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som du

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Skolforum 2014. Deadlines 3 För fullständig information besök www.skolforum.com Beställ till montern Marknadsföring

Läs mer

Är ni flera företag som delar monter?

Är ni flera företag som delar monter? Intresset för att ställa ut på Stockholm Furniture & Light Fair är glädjande nog mycket stort. Eftersom vi redan nu utnyttjar all tillgänglig utställningsyta maximalt har vi tyvärr mycket små möjligheter

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE CHOKLADFESTIVALEN. 3-6 oktober 2013

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE CHOKLADFESTIVALEN. 3-6 oktober 2013 LATHUND FÖR UTSTÄLLARE CHOKLADFESTIVALEN 3-6 oktober 2013 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Chokladfestivalen Stockholm 2013. Deadlines 3 För fullständig information

Läs mer

easyfairs IT-mässor GÖTEBORG Svenska Mässan, Göteborg - 26/01-27/01/2011 MÄSSTIDER In- & Utflyttning Öppettider Godstransporter

easyfairs IT-mässor GÖTEBORG Svenska Mässan, Göteborg - 26/01-27/01/2011 MÄSSTIDER In- & Utflyttning Öppettider Godstransporter easyfairs IT-mässor GÖTEBORG Svenska Mässan, Göteborg - 26/01-27/01/2011 MÄSSTIDER In- & Utflyttning Öppettider Godstransporter Tekniska beställningar skall vara oss tillhanda senast: 2010-12-20 Vi reserverar

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 2014 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Gymnasiemässan 2014. För fullständig information besök www.gymnasiemassan.nu Deadlines 3 Beställ till montern

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE. 21 23 NOVEMBER 2014 nordens största mässa för foto och fotografering

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE. 21 23 NOVEMBER 2014 nordens största mässa för foto och fotografering LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 21 23 NOVEMBER 2014 nordens största mässa för foto och fotografering Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Fotomässan 2014. För fullständig information

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 4 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Odontologisk Riksstämma och Swedental 2014 Deadlines 3 För fullständig information besök www.swedental.org

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE Vi ses på Stockholmsmässan! Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på MC Mässan 2015. För fullständig information besök www.mcmassan.se Deadlines 3 Beställ

Läs mer

14-17 januari 2015 www.formex.se

14-17 januari 2015 www.formex.se LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 14-17 januari 2015 www.formex.se Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Formex 2015. För fullständig information besök www.formex.se Deadlines 3 Beställ

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE Stockholm 2 5 okt Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Hem & Villa Stockholm 2014. För fullständig information besök www.hemochvilla.se (välj Stockholm)

Läs mer

Beställningslista för Conventum Arena

Beställningslista för Conventum Arena CONVENTUM ÖREBRO Olof Palmes Torg 1 SE-702 22 ÖREBRO Tel 019-766 45 00 (03), Fax 019-766 45 50 E-post: anna.fransson@conventum.se www.conventum.se Beställningslista för Conventum Arena Beställningslistan

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Bak- & Chokladfestivalen 2014. För fullständig information besök www.chokladfestivalen.se Deadlines 3 Beställ

Läs mer

PRAKTISK INFORMATION 18-20 SEPTEMBER 2015 ARENA SKÖVDE

PRAKTISK INFORMATION 18-20 SEPTEMBER 2015 ARENA SKÖVDE PRAKTISK INFORMATION 18-20 SEPTEMBER 2015 ARENA SKÖVDE Vecka 25 Monternummer & Inloggningsuppgifter mailas till monteransvarig Fyll i dina företagsuppgifter på vår hemsida genom att logga in på www.villafamiljen.se.

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Bilar som jobbar 2015. För fullständig information besök www.bilarsomjobbar.se Deadlines 3 Beställ till montern

Läs mer

Praktisk Information. 27-29 september 2013

Praktisk Information. 27-29 september 2013 3 mässor under 1 tak 2013 Praktisk Information 27-29 september 2013 16 augusti Monternummer mailas till monteransvarig Gå in på www.sydevent.se/monter och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som

Läs mer

Fredagen den 16 januari Är sista dagen för beställningar av monterinredning hos Malmö MässService

Fredagen den 16 januari Är sista dagen för beställningar av monterinredning hos Malmö MässService VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM UTSTÄLLARE Vi hälsar er varmt välkomna som utställare på Konfex & Events Göteborg 2015 och ser fram emot två givande dagar tillsammans den 4-5 februari på Eriksbergshallen.

Läs mer

Utställarinformation Villafamiljens Mässa 2016

Utställarinformation Villafamiljens Mässa 2016 Utställarinformation Villafamiljens Mässa 2016 Workman Event driver Kistamässans tekniska avdelning och tillhandahåller monterservice. I detta dokument ger vi er all tänkbar information inför ert mässdeltagande.

Läs mer

ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? DÅ BÖR DU STÄLLA UT PÅ VÅRA MÄSSOR!

ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? DÅ BÖR DU STÄLLA UT PÅ VÅRA MÄSSOR! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? DÅ BÖR DU STÄLLA UT PÅ VÅRA MÄSSOR! Bröllopsfeber i din stad FOTO: GUSTAF WAESTERBERG MALMÖ GÖTEBORG STOCKHOLM Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg

Läs mer

Beställningslista för Conventum Arena

Beställningslista för Conventum Arena Olof Palmes Torg 1 SE-702 22 ÖREBRO Tel 019-766 45 00 (03) - Mob 070-927 20 31 - Fax 019-766 45 50 E-post: hans.holmberg@conventum.se www.conventum.se Beställningslista för Conventum Arena Beställningslistan

Läs mer

DEADLINES & PRAKTISK INFORMATION 30-31 JANUARI 2016 MALMÖMÄSSAN I HYLLIE

DEADLINES & PRAKTISK INFORMATION 30-31 JANUARI 2016 MALMÖMÄSSAN I HYLLIE DEADLINES & PRAKTISK INFORMATION 30-31 JANUARI 2016 MALMÖMÄSSAN I HYLLIE DEADLINES 15 december Monternummer och inloggningsuppgifter mailas till monteransvarig. Logga in på www.gomalmo.se och anmäl dina

Läs mer

Du som har bokat monterpaket gör färg- och möbelval på www.saco.se/utstallare/malmo - se Info för bokade utställare

Du som har bokat monterpaket gör färg- och möbelval på www.saco.se/utstallare/malmo - se Info för bokade utställare PRAKTISKT/TEKNISK INFORMATION INFÖR SACO STUDENTMÄSSA PÅ MALMÖMÄSSAN 21-22 NOVEMBER 2014 Ansvariga Saco, arrangör Sandra Wahlgren Tfn: 070-7337188 E-post:sandra.wahlgren@saco.se www.saco.se/sacomassor

Läs mer

Hem&Villa, Göteborg 30 oktober-2 november 2014

Hem&Villa, Göteborg 30 oktober-2 november 2014 LATHUND FÖR UTSTÄLLARE Hem&Villa, Göteborg 30 oktober-2 november 2014 Hem & Villa arrangeras av Stockholmsmässan och Vi i Villa Foto: Bengt Kallenberg, Nordic Photos I denna lathund finns kortfattad information

Läs mer

VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM STÄLLER UT

VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM STÄLLER UT VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM STÄLLER UT Vi hälsar er varmt välkomna som utställare på Konfex & Events Göteborg 2014 och ser fram emot två givande dagar tillsammans! I detta dokument följer information

Läs mer

Mässtider för En Öl & Whiskymässa. Inflyttning Utflyttning Öppettider Godstransporter

Mässtider för En Öl & Whiskymässa. Inflyttning Utflyttning Öppettider Godstransporter Mässtider för En Öl & Whiskymässa Inflyttning Utflyttning Öppettider Godstransporter www.monterservice.com God planering premieras Det är viktigt för oss att ni vid ert deltagande på Svenska Mässan får

Läs mer

Allt för sjön, 27/2 8/3 2015 på Stockholmsmässan

Allt för sjön, 27/2 8/3 2015 på Stockholmsmässan Allt för sjön, 27/2 8/3 2015 på Stockholmsmässan In- och utflyttning av båtar och större utställningsföremål Innehåll 1. Båtar och större utställningsföremål kan levereras under perioden 16 20/2 mellan

Läs mer

Utställarinformation för Elektronik & Advanced Engineering Inflyttning Utflyttning Öppettider Beställningar Godstransporter Kontaktuppgifter

Utställarinformation för Elektronik & Advanced Engineering Inflyttning Utflyttning Öppettider Beställningar Godstransporter Kontaktuppgifter Utställarinformation för Elektronik & Advanced Engineering 2017 Inflyttning Utflyttning Öppettider Beställningar Godstransporter Kontaktuppgifter God planering premieras Det är viktigt för oss att ni vid

Läs mer

VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM UTSTÄLLARE

VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM UTSTÄLLARE VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM UTSTÄLLARE Vi hälsar er varmt välkomna som utställare på KONFEX & EVENTS Göteborg 2013 och ser fram emot två givande dagar tillsammans! I detta dokument följer information

Läs mer

MÄSSTIDER. In- & Utflyttning Öppettider Godstransporter

MÄSSTIDER. In- & Utflyttning Öppettider Godstransporter 2012 MÄSSTIDER In- & Utflyttning Öppettider Godstransporter Tekniska beställningar skall vara oss tillhanda senast: Tisdag 25/September Vi reserverar oss för slutförsäljning. Beställningar Beställningar

Läs mer

Välkommen till VIKTIG INFORMATION!

Välkommen till VIKTIG INFORMATION! Välkommen till VIKTIG INFORMATION! Vi hälsar er välkomna till Entreprenad Expo 2013, och hoppas att ni ska få tre givande dagar! Nedan följer information som är bra att känna till inför och på mässan.

Läs mer

Utställarinformation ATTITUDE STHLM 2011

Utställarinformation ATTITUDE STHLM 2011 Utställarinformation ATTITUDE STHLM 2011 Workman Event driver Kistamässans tekniska avdelning och tillhandahåller monterservice. I detta dokument ger vi er all tänkbar information inför ert mässdeltagande.

Läs mer

Utställarinformation Attitude Stockholm 2012

Utställarinformation Attitude Stockholm 2012 Utställarinformation Attitude Stockholm 2012 Workman Event driver Kistamässans tekniska avdelning och tillhandahåller monterservice. I detta dokument ger vi er all tänkbar information inför ert mässdeltagande.

Läs mer

Utställningstider för Svenska Kardiovaskulära Vårmötet. Inflyttning Utflyttning Öppettider Godstransporter

Utställningstider för Svenska Kardiovaskulära Vårmötet. Inflyttning Utflyttning Öppettider Godstransporter Utställningstider för Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Inflyttning Utflyttning Öppettider Godstransporter God planering premieras Det är viktigt för oss att ni vid ert deltagande på Svenska Mässan får

Läs mer

TEKNISK INFORMATION FORDONSVERKSTAD Sverige/Danmark Malmö 16-17 januari 2013

TEKNISK INFORMATION FORDONSVERKSTAD Sverige/Danmark Malmö 16-17 januari 2013 TEKNISK INFORMATION FORDONSVERKSTAD Sverige/Danmark Malmö 16-17 januari 2013 MalmöMässan Mässgatan 6 215 32 Malmö MalmöMässan och easyfairs hälsar Er välkomna och hoppas att ni ska få två givande mässdagar!

Läs mer

Välkommen till Bröllopsfeber SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA FOTO: GUSTAF WAESTERBERG FOTO: LINUS MORALES. Stockholm 24 25 januari

Välkommen till Bröllopsfeber SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA FOTO: GUSTAF WAESTERBERG FOTO: LINUS MORALES. Stockholm 24 25 januari Välkommen till Bröllopsfeber SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA FOTO: GUSTAF WAESTERBERG FOTO: LINUS MORALES Stockholm 24 25 januari Välkommen som utställare Välkommen som utställare på Bröllopsfeber Sveriges

Läs mer

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion För en tryggare arbetsmiljö Arbetsmiljörisker vid produktion Till dig som bygger montrar på Stockholmsmässan Vi på Stockholmsmässan vill skapa en så säker och trygg arbetsmiljö som möjligt, både för våra

Läs mer

vårens stora mötesplats för det lokala näringslivet

vårens stora mötesplats för det lokala näringslivet vårens stora mötesplats för det lokala näringslivet Detta dokument riktar sig till dig som utställare. Det innehåller information som är till nytta inför planering, inflyttning, under mässan och vid utflyttning.

Läs mer

OBLIGATORISK INFORMATION REGLER FÖR UTSTÄLLARE

OBLIGATORISK INFORMATION REGLER FÖR UTSTÄLLARE OBLIGATORISK INFORMATION REGLER FÖR UTSTÄLLARE Med reservation för eventuella ändringar Välkommen till världens största UF-mässa! Din monter En monterkarta kommer att publiceras på www.ungforetagsamhet.se

Läs mer

Välkommen till Bröllopsfeber SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA FOTO: GUSTAF WAESTERBERG FOTO: LINUS MORALES. Göteborg 14 15 februari

Välkommen till Bröllopsfeber SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA FOTO: GUSTAF WAESTERBERG FOTO: LINUS MORALES. Göteborg 14 15 februari Välkommen till Bröllopsfeber SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA FOTO: GUSTAF WAESTERBERG FOTO: LINUS MORALES Göteborg 14 15 februari Välkommen som utställare Välkommen som utställare på Bröllopsfeber Sveriges

Läs mer

PRAKTISK INFORMATION 30 SEP 2 OKT 2016 SPARBANKSHALLEN I SUNNE

PRAKTISK INFORMATION 30 SEP 2 OKT 2016 SPARBANKSHALLEN I SUNNE PRAKTISK INFORMATION 30 SEP 2 OKT 2016 SPARBANKSHALLEN I SUNNE Vecka 34 Monternummer & Inloggningsuppgifter mailas till monteransvarig Fyll i dina företagsuppgifter på vår hemsida genom att logga in på

Läs mer

TEKNISK INFORMATION Möten & Events Öresund Malmö 29 30 januari 2014

TEKNISK INFORMATION Möten & Events Öresund Malmö 29 30 januari 2014 TEKNISK INFORMATION Möten & Events Öresund Malmö 29 30 januari 2014 MalmöMässan Mässgatan 6 215 32 Malmö MalmöMässan och easyfairs hälsar Er välkomna och hoppas att ni ska få två givande mässdagar! Nedan

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 4-8 FEBRUARI 2014

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 4-8 FEBRUARI 2014 LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 4-8 FEBRUARI 2014 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Stockholm Furniture & Light Fair 2014. Deadlines 3 För fullständig information besök www.stockholmfurniturefair.com

Läs mer

Välkommen till. 20 21 september 2013 Ring Knutstorp VIKTIG INFORMATION! 2013-06-12

Välkommen till. 20 21 september 2013 Ring Knutstorp VIKTIG INFORMATION! 2013-06-12 Välkommen till 20 21 september 2013 Ring Knutstorp VIKTIG INFORMATION! 2013-06-12 Vi hälsar er välkomna till Bilpark Live 2013, och hoppas att ni ska få två givande dagar! Nedan följer information som

Läs mer

STOXA VIKTIG INFORMATION

STOXA VIKTIG INFORMATION STOXA VIKTIG INFORMATION 28-30 maj 2015 STOXA 12 km från Arlanda INFLYTTNING Området är öppet för monterbyggnation Måndag 25 maj 8 20 Tisdag 26 maj 8 20 Onsdag 27 maj 8 22 Vid önskemål om inflyttning vid

Läs mer

Mässtider för Eurohorse Inflyttning Utflyttning Öppettider Godstransporter

Mässtider för Eurohorse Inflyttning Utflyttning Öppettider Godstransporter Mässtider för Eurohorse 2013 Inflyttning Utflyttning Öppettider Godstransporter God planering premieras Det är viktigt för oss att ni vid ert deltagande på Svenska Mässan får bästa service. För att vi

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 28 FEBRUARI-9 MARS 2014

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 28 FEBRUARI-9 MARS 2014 LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 28 FEBRUARI-9 MARS 2014 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Allt för sjön 2014. För fullständig information besök www.alltforsjon.se Deadlines 3

Läs mer

Fredagen den 20 januari 2017 Är sista dagen för beställningar av monterinredning hos Malmö MässService

Fredagen den 20 januari 2017 Är sista dagen för beställningar av monterinredning hos Malmö MässService VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM UTSTÄLLARE Vi hälsar er varmt välkomna som utställare på Möten & Events Göteborg 2017 och ser fram emot två givande dagar tillsammans den 8-9 februari 2017 på Eriksbergshallen.

Läs mer

Lathund för utställare. Hem&Villa. Göteborg. 24-27 oktober. Hem & Villa arrangeras av Stockholmsmässan och Vi i Villa

Lathund för utställare. Hem&Villa. Göteborg. 24-27 oktober. Hem & Villa arrangeras av Stockholmsmässan och Vi i Villa Lathund för utställare Hem&Villa Göteborg 24-27 oktober Hem & Villa arrangeras av Stockholmsmässan och Vi i Villa Foto: Bengt Kallenberg, Nordic Photos I denna lathund finns kortfattad information till

Läs mer

Öppettider. Kontaktpersoner. Kontakt och öppettider. Vardagar Centrumets entréer 07-21 Livsmedel 08-20 Butiker 10-20

Öppettider. Kontaktpersoner. Kontakt och öppettider. Vardagar Centrumets entréer 07-21 Livsmedel 08-20 Butiker 10-20 Kontaktpersoner Väktare Securitas Tel. 070-988 58 33 Avfall och sopor Logistikbolaget Stefan Rickmer 070-756 06 74 Brand Events Manager Nordic Linda Jensen 076-525 57 43 Linda.jensen@unibail-rodamco.com

Läs mer

STOXA VIKTIG INFORMATION

STOXA VIKTIG INFORMATION STOXA VIKTIG INFORMATION 22-24 maj 2014 STOXA 12 km från Arlanda INFLYTTNING Området är öppet för monterbyggnation Fredag 16 maj 8 18 Lördag 17 maj 8 18 Söndag 18 maj 8 18 Måndag 19 maj 8 20 Tisdag 20

Läs mer

Praktisk Information till den 15-16 oktober 2013 Malmömässan

Praktisk Information till den 15-16 oktober 2013 Malmömässan DEADLINES Praktisk Information till den 15-16 oktober 2013 Malmömässan Från 28 juni - inloggningsuppgifter och monternummer mailas till monteransvarig Gå in på Gå in på www.forskolanifokus.se (välj utställarlogin

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR FÖRSÄLJNINGS- & MARKNADSFÖRINGSPLATS (Tältplats och Marknadsbord under Jubileumsveckan)

BESTÄMMELSER FÖR FÖRSÄLJNINGS- & MARKNADSFÖRINGSPLATS (Tältplats och Marknadsbord under Jubileumsveckan) BESTÄMMELSER FÖR FÖRSÄLJNINGS- & MARKNADSFÖRINGSPLATS (Tältplats och Marknadsbord under Jubileumsveckan) Vi förbehåller oss rätten att göra en rutinmässig kontroll av de som ansöker om försäljnings- och

Läs mer

Utställarinformation & Villkor Mindhouse Park Renewable Energy 2013

Utställarinformation & Villkor Mindhouse Park Renewable Energy 2013 Utställarinformation & Villkor Mindhouse Park Renewable Energy 2013 Dessa bestämmelser och villkor gäller mellan Mindhouse Park AB och dig som träffar avtal med Mindhouse Park AB enligt vad som angetts

Läs mer

STOXA Viktig info! 24-26 maj 2012

STOXA Viktig info! 24-26 maj 2012 STOXA Viktig info! 24-26 maj 2012 STOXA - Stockholm Outdoor Exhibiton Area 10 minuter från Arlanda INFLYTTNING NYHET! I år har vi ökat på med fler inflyttningsdagar. Detta innebär att ni kan flytta in

Läs mer

Kontaktpersoner. Öppettider. Väktare G4S Tel. 073-315 86 60 vakt.novalund@unibail-rodamco.com. Vardagar Butiker och entréer 10-20

Kontaktpersoner. Öppettider. Väktare G4S Tel. 073-315 86 60 vakt.novalund@unibail-rodamco.com. Vardagar Butiker och entréer 10-20 Eventvillkor Kontaktpersoner Väktare G4S Tel. 073-315 86 60 vakt.novalund@unibail-rodamco.com Brand Events Manager Nordic Linda Jensen 076-525 57 43 Linda.jensen@unibail-rodamco.com Technical Manager Colin

Läs mer

SFOG VECKAN AUGUSTI MÜNCHENBRYGGERIET, STOCKHOLM

SFOG VECKAN AUGUSTI MÜNCHENBRYGGERIET, STOCKHOLM SFOG VECKAN 2017 28-31 AUGUSTI MÜNCHENBRYGGERIET, STOCKHOLM SPONSOR- & UTSTÄLLARMANUAL www.sfogveckan.se Arrangör: SFOG Drottninggatan 55 111 21 Stockholm SVERIGE Tel: 08-440 01 75 Kommittéeordförande:

Läs mer

Från A till Ö 2015. En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsdagarna.

Från A till Ö 2015. En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsdagarna. Från A till Ö 2015 Ansvarig person En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsdagarna. Barn Mässområdet är en arbetsplats under uppbyggnadstiden, stora fordon

Läs mer

TEKNISK INFORMATION Möten & Events Sverige/Danmark 2015 MalmöMässan i Hyllie, den 21 22 januari 2015

TEKNISK INFORMATION Möten & Events Sverige/Danmark 2015 MalmöMässan i Hyllie, den 21 22 januari 2015 TEKNISK INFORMATION Möten & Events Sverige/Danmark 2015 MalmöMässan i Hyllie, den 21 22 januari 2015 MalmöMässan Mässgatan 6 215 32 Malmö MalmöMässan och easyfairs hälsar Er välkomna som utställare och

Läs mer

Utställarinformation e-commerce Stockholm 2016

Utställarinformation e-commerce Stockholm 2016 Utställarinformation e-commerce Stockholm 2016 De av er som anlitar monterbyggare, var snäll och vidarebefordra följande information: Plats Kistamässan AB, Arne Beurlings Torg 5, 164 40 KISTA För tekniska

Läs mer

Beställningslista för Conventum Arena

Beställningslista för Conventum Arena Olof Palmes Torg 1 SE- 702 22 ÖREBRO Tel 019-766 45 00 (03) - Mob 070-927 20 31 - Fax 019-766 45 50 E- post: hans.holmbergconventum.se www.conventum.se Beställningslista för Conventum Arena Beställningslistan

Läs mer

PRAKTISK INFORMATION 3-6 MARS 2016 MALMÖMÄSSAN I HYLLIE

PRAKTISK INFORMATION 3-6 MARS 2016 MALMÖMÄSSAN I HYLLIE PRAKTISK INFORMATION 3-6 MARS 2016 MALMÖMÄSSAN I HYLLIE Mitten av december monternummer och inloggningsuppgifter mailas till monteransvarig Logga in på www.storavillamassan.se och anmäl dina uppgifter.

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE STOCKHOLMSMÄSSAN 6-9 NOV

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE STOCKHOLMSMÄSSAN 6-9 NOV LATHUND FÖR UTSTÄLLARE STOCKHOLMSMÄSSAN 6-9 NOV UTSTÄLLARE Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Mitt kök-mässan 2014. Deadlines 3 För fullständig information besök www.mittkokmassan.se

Läs mer

VIKTIG INFORMATION INFÖR

VIKTIG INFORMATION INFÖR VIKTIG INFORMATION INFÖR VÅGA VARA EGEN 2015 T E N N I S H A L L E N S Ö D E R H A M N FRI ENTRÉ 12 MARS ÖPPET kl. 12-18 UNG FÖRETAGSAMHET I GÄVLEBORG ETT ARRANGEMANG AV I SAMARBETE MED Innehåll Våga Vara

Läs mer

UTSTÄLLARINFORMATION. IT-MÄSSOR Öresund 2011 5-6 oktober MALMÖ ARENA / MALMÖ

UTSTÄLLARINFORMATION. IT-MÄSSOR Öresund 2011 5-6 oktober MALMÖ ARENA / MALMÖ UTSTÄLLARINFORMATION IT-MÄSSOR Öresund 2011 5-6 oktober MALMÖ ARENA / MALMÖ Vi hälsar Er välkomna som utställare och ser fram emot två givande dagar tillsammans. Nedan följer information som är viktig

Läs mer

Utställarinformation Embedded Conference 2015

Utställarinformation Embedded Conference 2015 Utställarinformation Embedded Conference 2015 Workman Event driver Kistamässans tekniska avdelning och tillhandahåller monterservice. I detta dokument ger vi er all tänkbar information inför ert mässdeltagande.

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 12 16 FEBRUARI 2014

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 12 16 FEBRUARI 2014 LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 12 16 FEBRUARI 2014 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Antikmässan 2014. Deadlines 3 För fullständig information besök www.antikmassan.se Beställ

Läs mer

OBLIGATORISK INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE. Med reservation för eventuella ändringar.

OBLIGATORISK INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE. Med reservation för eventuella ändringar. FAKTABANK OBLIGATORISK INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE Med reservation för eventuella ändringar. Ung Företagsamhet Stockholmsregionen förbehåller sig rätten att debitera en avgift på faktisk kostnad om någon

Läs mer

Utställarinformation S.E.E.

Utställarinformation S.E.E. Utställarinformation S.E.E. Workman Event driver Kistamässans tekniska avdelning och tillhandahåller monterservice. I detta dokument ger vi er all tänkbar information inför ert mässdeltagande. Tänk på

Läs mer

Obligatorisk information för dig som ställer ut på

Obligatorisk information för dig som ställer ut på Faktabank Obligatorisk information för dig som ställer ut på Med reservation för eventuella ändringar. Ung Företagsamhet Stockholmsregionen förbehåller sig rätten att debitera en avgift på faktisk kostnad

Läs mer

TEKNISK INFORMATION Malmö 28-29 mars 2012

TEKNISK INFORMATION Malmö 28-29 mars 2012 TEKNISK INFORMATION Malmö 28-29 mars 2012 INFRASTRUKTUR & KOMMUNALTEKNIK Öresund MalmöMässan och easyfairs hälsar Er välkomna hit och hoppas att ni ska få två givande mässdagar! Nedan följer information

Läs mer

Utställarinformation Hjultorget 2016

Utställarinformation Hjultorget 2016 Utställarinformation Hjultorget 2016 Workman Event driver Kistamässans tekniska avdelning och tillhandahåller monterservice. I detta dokument ger vi er all tänkbar information inför ert mässdeltagande.

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Persontrafik 2014. För fullständig information besök www.persontrafik.se Deadlines 3 Beställ till montern 4-6

Läs mer

Industrimässorna Sverige/Danmark 2015 25 26 mars 2015

Industrimässorna Sverige/Danmark 2015 25 26 mars 2015 TEKNISK INFORMATION Industrimässorna Sverige/Danmark 2015 25 26 mars 2015 MalmöMässan Mässgatan 6 215 32 Malmö MalmöMässan och easyfairs hälsar Er välkomna och hoppas att ni ska få två givande mässdagar!

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE TRÄDGÅRDSMÄSSAN 20-23 MARS 2014

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE TRÄDGÅRDSMÄSSAN 20-23 MARS 2014 LATHUND FÖR UTSTÄLLARE TRÄDGÅRDSMÄSSAN 20-23 MARS 2014 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar 2014. Deadlines 3 För fullständig information

Läs mer

OBLIGATORISK INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE

OBLIGATORISK INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE FAKTABANK OBLIGATORISK INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE Med reservation för eventuella ändringar. Ung Företagsamhet Stockholmsregionen förbehåller sig rätten att debitera en avgift på faktisk kostnad om någon

Läs mer

Väktare Tel. 070-369 95 32 Ordningsvakterna Addici Täby C är på plats: Mån-Fre 09.45-21.00 Lör-Sön 09.45-20.00

Väktare Tel. 070-369 95 32 Ordningsvakterna Addici Täby C är på plats: Mån-Fre 09.45-21.00 Lör-Sön 09.45-20.00 Eventvillkor Kontaktpersoner Väktare Tel. 070-369 95 32 Ordningsvakterna Addici Täby C är på plats: Mån-Fre 09.45-21.00 Lör-Sön 09.45-20.00 Brand Events Manager Nordic Linda Jensen 076-525 57 43 Linda.jensen@unibail-rodamco.com

Läs mer

PRAKTISK INFORMATION 13-14 MARS MALMÖMÄSSAN I HYLLIE

PRAKTISK INFORMATION 13-14 MARS MALMÖMÄSSAN I HYLLIE PRAKTISK INFORMATION 13-14 MARS MALMÖMÄSSAN I HYLLIE 20 februari - sista dag att beställa teknik till ordinarie pris Beställningar efter detta datum medför prishöjning på listpris med 25%. www.mass-service.se,

Läs mer

PRAKTISK INFORMATION 6-9 MARS MALMÖMÄSSAN I HYLLIE

PRAKTISK INFORMATION 6-9 MARS MALMÖMÄSSAN I HYLLIE PRAKTISK INFORMATION 6-9 MARS MALMÖMÄSSAN I HYLLIE Vecka 50 inloggningsuppgifter och monternummer mailas till monteransvarig Logga in på www.storavillamassan.se (välj För utställare sedan Logga in) och

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 12 15 FEBRUARI 2015. Foto: Johan Annerfelt

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 12 15 FEBRUARI 2015. Foto: Johan Annerfelt LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 12 15 FEBRUARI 2015 Foto: Johan Annerfelt Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Antikmässan 2015. För fullständig information besök www.antikmassan.se

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE. 3-7 februari 2015

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE. 3-7 februari 2015 LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 3-7 februari 2015 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Stockholm Furniture & Light Fair 2015. För fullständig information besök www.stockholmfurniturefair.com

Läs mer

Borås Lokala Mässa i UF-företagande

Borås Lokala Mässa i UF-företagande Borås Lokala Mässa i UF-företagande Viktig information till utställande UF-företag Den 31 januari är det dags för Borås lokala mässa Mässan för alla UF-företag i Borås. Mässan kommer att hållas i Skokanonens

Läs mer

Utställarinformation Sign & Print 2015

Utställarinformation Sign & Print 2015 Utställarinformation Sign & Print 2015 Workman Event driver Kistamässans tekniska avdelning och tillhandahåller monterservice. I detta dokument ger vi er all tänkbar information inför ert mässdeltagande.

Läs mer