Stockholmsmässans generella regler och anvisningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholmsmässans generella regler och anvisningar"

Transkript

1 Stockholmsmässans generella regler och anvisningar För dig som är arrangör av ett event på Stockholmsmässan eller är utställare alternativt partner på något av Stockholmsmässans egna event gäller följande regler och anvisningar för att skapa en säker och trevlig miljö. Eventhallar och möteslokaler Barn och ungdomar under 16 år får av säkerhetsskäl inte tillträde till Stockholmsmässans eventhallar när det pågår någon form av byggnation eller rivning eftersom våra eventhallar då betraktas som byggarbetsplats. Det gäller oavsett om de kommer ensamma eller i sällskap med vuxen. I enlighet med svensk lagstiftning är rökning inte tillåten i anläggningen. All uppspelning av musik, visning av film, fotografering eller liknande i Stockholmsmässans anläggning ska ske i enlighet med gällande upphovsrättslag. Eget trådlöst nätverk måste i förväg godkännas av Stockholmsmässan, kontakta Eventservice för godkännande och eventuellt offertförslag. Samtliga byggnationer och konstruktioner måste fylla alla eventuella krav enligt föreskrifter i Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, BKR. Samtliga materialval ska vara klassificerat enligt gällande brandföreskrifter. (www.boverket.se ) Det åligger dig som utställare eller arrangör att ansvara för arbetsmiljöansvaret och byggledning samt att följa gällande lagar och regler, alternativt om du utser någon byggansvarig för din monter eller konstruktion på det event du deltar i eller arrangerar. Vi på Stockholmsmässan fritar oss helt från konstruktionsutförande och byggansvar. Om du däremot beställer en monter eller annan byggnation direkt från Stockholmsmässan garanterar vi att följa gällande lagar och regler samt tar fullt konstruktions- och byggansvar för din monterbyggnation. Alla arbeten som medför ingrepp i Stockholmsmässans fastighet får endast utföras av Stockholmsmässan anvisad personal. Exempel på sådana arbeten är upphängning av vajer i tak, förankring av maskiner i golv, fästanordningar i pelare eller balkar, anslutningar av el och vatten i golvkanaler och så vidare. Förankring i golv kan göras av dig som utställare, monterbyggare eller arrangör efter godkännande från Stockholmsmässan. Kontakta Eventservice för mer information. Du återställer själv och skulle detta inte vara gjort efter avslutat event så återställer Stockholmsmässan och du debiteras för arbetet. Tänk på att förankring inte får göras närmare än 1 meter från golvrännan. Vid byggnation av podier, scener och bryggor som överstiger en höjd på 60 cm ska räcken finnas med höjd 110 cm. Vid all användning av såg, slip, putsmaskiner eller liknande ska spånsug kopplas till dessa. All klättring i trossar eller liknande är förbjudet. Vid montering av belysningstross får endast gummiklubba eller motsvarande användas p.g.a. för höga ljudnivåer. Representanter för Stockholmsmässan gör regelbundna skyddsronder inför och under varje event för att säkerställa att vi håller en hög säkerhet och minimera skaderisker. Anmärkningar som görs vid dessa skyddsronder ska åtgärdas omgående. Eventuella kostnader som kan uppstå i samband med åtgärdande av anmärkningar debiteras dig som utställare eller arrangör. Stockholmsmässan AB tar inget ekonomiskt ansvar för kostnader uppkomna med anledning av eventuella väntetider i samband med exempelvis inflytt och utflytt, leverans av produkter etc. Inflytt och utflytt Är du utställare på något av Stockholmsmässans event gäller generellt att hallarna är öppna för inflytt kl Sista kvällen ska all byggnation vara klar senast kl Därefter kör vi ut tomemballage och lägger in gångmattorna. För att gångmattorna inte ska förstöras måste all godshantering med truck vara avslutad och klar senast kl Det går bra att vara kvar i din egen monter, men vi vill att du ser till att gångarna är fria från gods, vagnar eller liknande så att det går att lägga mattor i gångarna. Avvikelser från dessa tider kan förekomma. De exakta tiderna hittar du på respektive events webbplats och i utskick som görs från Stockholmsmässan. Om du är utställare på en kongress eller guest event, så meddelas tider och detaljer kring inflytt antingen via arrangören alternativt via Stockholmsmässan. In- och utflytt sker via transportintagen för A-, B- och C-hall. In- och utflytt via huvudentrén eller östra entrén är inte tillåten. Tidigare inflyttningsdag, det vill säga arbete utöver officiella in- och utflyttningsdagar, kan eventuellt beviljas av Stockholmsmässan, Detta debiteras extra per monter enligt gällande prislista. För arrangörer av event är tider och dagar enligt avtal. Du som utställare kan påbörja rivning och utflytt av din monter direkt när eventet stänger. För att det ska gå smidigt för alla att flytta ut vill vi att du håller dig inom din egen monteryta till gångmattor är borttagna och lagrat gods och tomemballage är inkört. Därefter kan du köra in till lastportar enligt anvisning från Stockholmsmässans personal. Exakta tider för utflytt hittar du på respektive events webbplats och i mailutskick som görs från Stockholmsmässan. Eventhallarna är generellt öppna för utflytt fram till kl första kvällen. Egna fordon, släpvagnar och maskiner Det är inte tillåtet att köra eller rulla in egna transportfordon, släpvagnar och bilar i lokalerna. Arbetsmaskiner får endast efter särskilt tillstånd köras in i mässhallarna. Parkera alltid bilen på anvisad plats. Observera att parkering inte är tillåten framför portar, dörrar eller lastramper och att tomgångsförbud råder på lastgårdarna.

2 Prisdifferentiering För att hinna producera, planera och för att ge dig som utställare en så bra service som möjligt behöver vi samtliga beställningar 3-4 veckor innan officiell inflytt. Exakt datum för senast beställning hittar du på respektive events webbplats. För beställningar som kommer in senare sker ett prispåslag med 30% på alla våra produkter och tjänster. Om beställning görs under officiell inflytt eller under eventet sker ett prispåslag med 50%. Monterbyggnation För dig som är utställare på något av de event som Stockholmsmässan arrangerar gäller följande regler: (Om du är utställare på en kongress eller ett guest event som arrangeras hos Stockholmsmässan så kan regler och anvisningar angående monterbyggnation skilja sig åt, så se separat information från arrangören eller från oss på Stockholmsmässan om vad som gäller för just det eventet du ska delta i.) Eventets utseende Vi vill att utställningen ska ge ett öppet och trevligt intryck och därför är vi restriktiva med byggnationer som täcker för mer än 1/3 av varje öppen montersida. I undantagsfall kan sådana byggnationer tillåtas under förutsättning att de godkänns av Eventservice och av dina montergrannar i förväg. För att ansöka om tillstånd skicka din ritning till eller ring Byggnation över gångarna får inte förekomma, inte heller dekorationer, skyltning eller belysning. Montermått och eget montersystem I de fall hyrd monteryta är försedd med två skiljeväggar minskar den disponibla monterbredden med 3 cm på grund av skiljeväggarnas konstruktion. Det är viktigt att du senast 4 veckor innan mässan lämnar besked till Eventservice i de fall eget montersystem används, eller om exakta byggmått önskas på montern. Stockholmsmässans monterväggar Stockholmsmässans monterväggar har normalt måtten, höjd 2,49 m, bredd 1,0 m och tjocklek ca 34 mm. Våra monterväggar består av vitmålade boardskivor eller liknande material. Tänk på att monterväggarna inte får belastas med tyngre föremål. Monterväggarna är heller inte avsedda för säkring, stöd eller liknande av eget montersystem. Lättare tavlor och reklammaterial kan däremot sättas upp (max fem kg per väggmodul). På väggens överkant monteras en elförsörjningslist som inte kan tas bort. Monterväggarna stagas vid ytterkant med stödbyglar, vars höjd är 1,5 m och basbredd 0,37 m. På var fjärde löpmeter väggmodul monteras stödbygel. Andra former av väggstöd kan förekomma, för att hålla samman monterväggarna, bland annat botten- och toppjärn. Inga stöd får tas bort utan tillstånd från respektive hallchef. Stöden kan ersättas på annat godtagbart sätt, debitering för detta sker då enligt gällande prislista. Om ramp monteras i samband med väggbyggnationen monteras en stolpe ca var fjärde löpmeter. Stolpen kan tas bort och ersättas med extrabeställd vajer, extradebitering sker då enligt gällande prislista. Rampen kan inte användas som stöd eller säkring av eget montersystem eller material, utan är endast avsedd för lättare reklammaterial. Monterväggarna ska rensas från eventuella klamrar, häftkuddar, tejp och liknande efter avslutat event. Om du inte rensar din vägg debiteras du för den tid vi behöver lägga ner för att göra det arbete eller för att väggen måste kasseras för att den inte kan återställas. Förstörd vägg anses vara till exempel spackling, skruvhål, tapetsering eller målning av färger som inte är godkända av Stockholmsmässan. Om du behöver använda färg med glans högre än fem, tapetsera eller borra går detta att göra på en spånklädd vägg. För offert och prisuppgift kontakta Eventservice. Höjdgranskning För att få ett trevligt helhetsintryck på alla våra event och för att ingen utställare ska bli omedvetet skymd av en annan utställare, granskar vi allt som ska vara på en höjd över 2,5 meter i montern. Detta gäller oavsett om det är en produkt som du som utställare säljer eller om det är en byggnation, vepa, beachflagga, ljustross eller liknande. Bedömningen görs utifrån om det finns en möjlighet att överstiga 2,5 meter i höjd. Skicka din ritning till för godkännande av i första hand Stockholmsmässan. Godkännandet sker med förbehåll att du som utställare även kontaktar dina montergrannar för att informera dem om dina planer och för att få ett godkännande från dem. Kontaktuppgifter till dina montergrannar får du av Eventservice på Stockholmsmässan. Kostnaden för höjdgranskningen ingår i Stockholmsmässans prisdifferentiering. Mer information om detta hittar du under stycket prisdifferentiering. Höjdexponering Att placera din produkt, ditt varumärke eller ditt budskap över monterns standardhöjd på 2,5 meter är ett kompletterande sätt att synas på ett event och benämns som Höjdexponering. Det ger din totala exponering en stor spridningsgrad och kan göra att dina kunder ser dig från andra sidan eventhallen. Det som bedöms som en höjdexponering är all typ av exponering av logotyper, budskap, produkter, och liknande över 2,5 meter. Det gäller oavsett om det är något som hänger från taket eller en byggnation som är högre än 2,5 meter med logotyp eller budskap på. Undantaget är om du har produkter i din monter som är i sin normalhöjd över 2,5 meter, till exempel maskiner, kranar, flaggstänger som du själv tillverkar eller säljer. Om en logotyp eller liknande är placerat på produkten över 2,5 meter bedöms det som höjdexponering. Du som utställare debiteras för utnyttjad höjd-exponering men avgiften ingår inte i Stockholmsmässans prisdifferentiering. Tänk på att du måste göra en höjdgranskning för att din höjdexponering ska kunna godkännas. Arbeten över 2,5 meter får påbörjas först efter skriftligt tillstånd erhållits. Stockholmsmässan äger rätt att kräva nedmontering om inte tillstånd medgivits. Byggnad i två plan där besökare och utställare vistas För byggnation i två plan där besökare och utställare ska vistas ska en skriftlig ansökan med monterritning om möjligheterna till byggnation inlämnas till Eventservice senast 4 veckor före mässan. Stockholmsmässan äger rätt att neka tillstånd för sena ansökningar. Konstruktioner för såväl bärande bjälklag som väggar och tak ska följa föreskrifter enligt BBR och BKR, samt de speciella brand- och utrymningsföreskrifter som berörda myndigheter fastlagt. Inga arbeten får påbörjas på en tvåplansmonter förrän Stockholmsmässan skriftligen gett sitt tillstånd. Stockholmsmässan äger rätt att begära in kompletterande uppgifter rörande konstruktion, materialval, med mera.

3 Allt material som används vid tvåplansmontrar ska vara klassificerat enligt gällande brandföreskrifter. (Se även Brandföreskrifter för utställare.) Plan två får maximalt omfatta 50% av monterytan i plan ett. Du som utställare erlägger även monterhyra för plan två. Den fria höjden i bottenvåningen är maximum 2,5 m och minimum 2,3 m. Monterns totala höjd får vara max 5 m. Avståndet mellan två skilda byggnationer i två plan ska vara minst 10 m. Antal trappor i en tvåvåningsmonter bestäms av gångavståndet till närmaste trappa. Gångavståndet till trappa får inte överstiga 10 m. Trappbredden bestäms av ytan på övre plan. För ytor upp till 25 kvm krävs en trappa på minst 0,8 m. För varje påbörjad 25 kvm krävs ytterligare 0,8 m trappbredd. Det går att byta en trappa som är 2 x 0,8 mot rak trappa på 1 x 1,2 m. En spiraltrappa får inte understiga 0,9 m bredd. Var uppmärksam på att gångavståndet inte får överstiga10 meter. Målning I Stockholmsmässans lokaler får inte produkter med organiska lösningsmedel användas. Exempel på sådana är kontaktlim, sprayfärg, färg med lacknafta eller tinner som lösningsmedel med mera. Detta gäller före, under och efter utställningen. Särskilt tillstånd för sprutmålning ska begäras av Eventservice, telefon eller Ovanstående följer av Miljöbalken, kap 2, 2-8 samt av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter, AFS 2000:4, 4-5. Om du målar din montervägg på egen hand medför det en kostnad för återställning av väggen. Den debiteras dig som utställare enligt gällande prislista. Tänk på att du inte får återställa väggen på egen hand utan det ska gå via Stockholmsmässan. Målning av golv är inte heller tillåtet. Mattor Vid mattläggning är endast viss vävtejp tillåten. Godkänd tejp kan köpas på Servicecenter. Observera att all tejp måste tas bort efter mässan. Skadegörelse på golv debiteras dig som utställare eller arrangör. El och VVS All inkoppling till eventhallens fasta installationer ska utföras av Stockholmsmässans auktoriserade servicepartner. Elinstallationer i montern får utföras endast av behörig elmontör. Eftersom elnätet är indelat i sektioner kan strömmen för respektive sektion av säkerhetsskäl inte kopplas på, förrän alla installationer inom samma sektion är gjorda. Elförsörjningslist monteras upptill på Stockholmsmässans väggar. Dessa får inte blockeras med eget material. Endast beställda eluttag får användas. Spotlights får inte sticka ut mer än 35 cm över gång. All elektrisk installation och utrustning ska vara utförd enligt gällande starkströmsföreskrifter. Vid placering av enheter som kräver anslutning till vatten, avlopp, tryckluft eller kraftuttag, bör hänsyn tas till servicekanalerna i golvet. Kanalernas läge är normalt markerade på platsförslagets ritning med två prickade linjer. Utnyttja servicekanalerna när du planerar montern. Då undviker du besvärande rör/kabeldragningar på golvet. Nattström och Byggström Nattström eller byggström under in- och utflytt måste beställas senast 4 veckor innan eventet. Detta är inte möjligt att beställa under inflytt. Elkraften till montrarna stängs dagligen av ca en timme efter utställningens stängning. Detta medför att elanslutning med nattström måste beställas till exempel till kyl, frys och datorer med behov av kontinuerlig drift. Stockholmsmässan ersätter inte eventuellt förstörda produkter om inkoppling skett på det ordinarie el-försörjningsnätet. Mat och Dryck På Stockholmsmässan är Mässrestauranger AB samarbetspartner när det gäller all mat och dryck som serveras i anläggningen. Det är Mässrestauranger som innehar serveringstillstånd hos oss och ansvarar därför för utskänkningen av alkoholhaltiga drycker. I enlighet med svensk lagstiftning måste all alkohol som serveras på Stockholmsmässan vara inköpt av innehavaren av serveringstillståndet. Har du som utställare eller arrangör önskemål om eller funderar på att servera alkoholhaltiga drycker kontakta Mässrestauranger, telefon eller så hjälper de dig med att hitta en bra lösning. Brandföreskrifter Stockholmsmässans utrymningsvägar och utrymningsdörrar ska hållas helt fria. Brandredskap, larmtryckknappar, skyltar eller liknande får inte byggas för, blockeras eller skymmas. Stockholmsmässan har av säkerhetsmässiga skäl rätt att på dig som utställare eller arangör bekostnad riva eller ändra byggnationer samt transportera bort gods som blockerar utrymnings- och transportvägar. Byggmaterial och Dekor Monterväggar och tak ska bestå av svårantändligt material eller B-s1, d0, det vill säga inte sämre än trä. Spånskiva, träfiberskiva (inte porös), plywood och liknande godtas. Tak till överbyggda eller slutna montrar överstigande 30 kvm kräver installation av sprinkler alternativt brandvakt. Detta beställer du av Eventservice och det debiteras enligt gällande prislista. Svårantändligt material ska vara typgodkänt, B-s1, d0. Typgodkännande eller skriftligt intyg från Statens Provningsanstalt ska finnas tillgängligt i montern, om det inte på annat sätt klart framgår att materialet kan godtas. Tygtak och annan dekor ska vara impregnerat mot brand. Impregneringsmedel finns att köpa på Servicecenter på Stockholmsmässan. Emballage och annat material Emballage och annat brännbart material får inte förvaras i monter eller eventhall. Stockholmsmässan erbjuder lagring av tomemballage. Märkningslappar för lagring av tomemballage finns att hämta på något av Stockholmsmässans Servicecenter Kvarlämnat material i monter efter avslutad mässa klassas som avfall och hanteringen faktureras dig som utställare. Motorfordon (även gasoldrivna ) Särskilt tillstånd krävs för att föra in motorfordon, arbetsmaskiner, släpvagnar eller liknande i hallarna. För att ansöka om tillstånd kontakta Eventservice. För motorfordon råder

4 tomgångsförbud i och utanför hallarna. Drivmedelstanken ska vara försedd med låst lock. På gasoldrivna fordon ska även huvudkranen närmast tanken (behållaren) vara stängd. Brandfarliga och explosiva varor, heta arbeten och rökbildning Heta arbeten som svetsning, lödning, skärning, rondellarbete, torkning, uppvärmning eller öppen låga får inte förekomma vare sig under byggnationsperioden, officiell inflytt, pågående event eller under utflytt och rivningsperiod utan att skriftligt tillstånd först erhållits från säkerhetsansvarig på Stockholmsmässan. Likaså får explosiva eller pyrotekniska varor på inga villkor medföras till Stockholmsmässan utan att skriftligt tillstånd erhållits. Hantering och förvaring av brandfarlig vätska eller gas ska också anmälas skriftligt i god tid före eventet till säkerhetsansvarig på Stockholmsmässan. Kontakta säkerhetsansvarig på Stockholmsmässan för frågor om säkerhet och för att få giltigt tillstånd utfärdat genom Uppge eventets namn och monternummer. Vid aktiviteter som avger rök eller gaser, såsom stekning, rökmaskiner med mera, kontakta Eventservice telefon för mer information. Transport och lagring Gods till ett event adresseras till: Stockholmsmässan Godsmottagningen Eventets namn Företag Monternummer alternativt konferensrum Parkeringsvägen Stockholm (Älsvjö) Anländande gods När ditt gods anländer till Stockholmsmässan lossas det av och tas emot vid Stockholmsmässans godsmottagning på Parkeringsvägen 10 i Älvsjö, vilket är intill Stockholmsmässans Östra entré. Om ditt gods anländer före officiell inflytt lagras det för att inte förhindra byggnationen av det kommande eventet. När all byggnation är klar och när den är officiella inflytten startas körs ditt gods ut till eventhallen eller möteslokalen dit du adresserat det. Kostnad för lagring debiteras dig som kund enligt gällande prislista. Tidsbokning av lossning och lastning För att minska din eller din transportörs väntetid och för att det ska gå smidigt vid inflytt så vill vi att du gör en tidsbokning av lossning och lastning om ditt gods väger mer än 1 ton eller är större än 4 kbm. Skicka in din förfrågan till Stockholmsmässan senast fem arbetsdagar innan önskad tid för lossning respektive lastning. Skulle du eller din transportör av någon anledning utebli från den bokade tiden eller om ni inte bokat tid, debiteras du med en extraavgift på 50% av gällande prislista. För att undvika extra kostnader, meddela alltid ditt transportbolag eller din monterbyggare om bokad tid. Enklast och säkrast gör du din förfrågan via Stockholmsmässans webbplats alternativt eventets webbplats. Där går du in under rubriken Utställare och vidare till godshantering. Tullgods När tullgods kommer till Stockholmsmässan ska transiteringsdokument på ditt gods visas upp hos godsmottagningens logistikgrupp. För detta tar Stockholmsmässan ut en administrationsavgift för tullhantering enlig gällande prislista, (minimum debitering är 1 timme). Tullverket har gett Stockholmsmässan tillstånd att lagra tullgods i 20 dagar från det att godset kommer till mässan. Antal kolli, pall och vikt måste vara detsamma vid ankomst som vid avgång. Efter eventets stängning har du som utställar inte tillstånd att flytta på ditt tullgods utan att logistikgruppen har tagit emot en utlämningssedel. Om godset lämnas kvar på grund av att utlämningssedel saknas tillkommer kostnader för lagring och truckhantering enligt gällande prislista. Om tullgods skulle säljas, kastas eller försvinna från Stockholmsmässan utan att utlämningssedel har lämnats in till logistikgruppen, debiteras du som utställare för de extra kostnader som kan uppstå vid sökning av gods, moms eller andra typer av myndighetsavgifter. Det är ditt ansvar som utställare att tillsammans med din speditör se till att logistikgruppen får dessa handlingar i god tid för att undvika förseningar i transporten. Godstransporter under event För att skapa en hög säkerhet för dig som utställare, arrangör eller för våra besökare så sker, under pågående event, transporter av tyngre gods endast en timme innan eventet öppnar. Vi transporterar endast lättare gods i eventhallen under övriga tider. Kvarlämnat eller omärkt gods Har du av någon anledning lämnat kvar märkt gods efter att den officiella utflyttstiden är avslutad kommer vi på Stockholmsmässan att flytta och lagra ditt gods på din bekostnad eftersom vi måste se till att det finns plats för nästa event att flytta in i hallen. Omärkt gods som lämnas kvar i eventhallen efter officiell utflytt och som inte kan identifieras kommer att kasseras då vi har begränsade lagringsmöjligheter. Om du inte hämtar ditt gods inom fem arbetsdagar efter det att den officiella utflyttstiden är avslutad skickas godset till överenskommen adress. Hanteringen debiteras dig enligt gällande prislista. Undvik detta genom att beställa Stockholmsmässans erbjudande Dörr-monter-dörr. För mer information besök eller respektive events webbplatser. Vi på Stockholmsmässan ansvarar inte för kvarlämnat gods eller tomemballage. Tomemballage Om du har tomemballage som du vill att vi på Stockholmsmässan ska förvara under eventet så måste du ha packat och märkt upp det med avsedda dekaler senast kl sista inflyttsdagen. Du kommer inte att komma åt ditt tomemballage under pågående event. Dekalerna kan du hämta antingen på vår godsmottagning eller vid något att våra Servicecenter. Tänkt på att du packar tomemballaget så att det kan hanteras med truck. Placera tomemballaget i din monter, så hämtar vi det där. Tomemballagehantering debiteras enligt gällande prislista. Minsta debitering är för 2 kbm. För tomemballage gäller samma regler som för all annan godshantering i samband med event.

5 Avfall För oss på Stockholmsmässan är det en självklarhet att bidra till en mer hållbar värld. Vi vill därför att du som utställare eller arrangör i enlighet med Stockholmsmässans antagna miljömål källsorterar dina restprodukter i olika miljöstationer. Vår leverantör för avfallshantering är Green Cleaning och de är miljöcertifierade enligt ISO Miljöstationerna finns lättåtkomliga i hallarna samt på respektive lastgård. Där lämnar du avfall såsom färgrester, lampor, lysrör, batterier, elektronik, oljor mm. Som utställare eller arrangör är du skyldig att själv sortera och slänga ditt byggavfall i därför avsedda containrar. För att underlätta hanteringen av stora mängder träavfall bör detta läggas på underslag/pall och märkas skräp. Ingen extra debitering sker då. Kvarlämnat material och restprodukter i montern eller eventhallen efter utflytt klassas däremot som avfall och kommer att debiteras dig som utställare. Observera att montern eller eventhallen ska lämnas i samma skick som när den togs i bruk. Detta innebär att till exempel mattejp ska avlägsnas om du har lagt matta själv. Har du stora avfallsmängder kontakta Eventservice eller besök något av våra Servicecenter under pågående event så kan vi hjälpa dig att beställa bortforsling av avfallet. Om du som utställare avser att hantera mat kan du genom Eventservice beställa ett speciellt kärl för matavfall som ställs väl märkt utanför din monter. Tömning av kärlet sker varje dag efter stängning av eventet. Dagtid kan du tömma kärlet i miljöstationerna på lastgårdarna. Debitering sker enligt gällande prislista Tack för att du hjälper oss att bidra till en mer hållbar värld!

Lathund för utställare

Lathund för utställare Lathund för utställare Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Bilar som jobbar 2013. Deadlines 3 För fullständig information besök www.bilarsomjobbar.se Beställ till montern

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE. 21 23 NOVEMBER 2014 nordens största mässa för foto och fotografering

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE. 21 23 NOVEMBER 2014 nordens största mässa för foto och fotografering LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 21 23 NOVEMBER 2014 nordens största mässa för foto och fotografering Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Fotomässan 2014. För fullständig information

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE. 28-30 oktober 2013

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE. 28-30 oktober 2013 20 LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 28-30 oktober 2013 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Skolforum 2013. Deadlines 3 För fullständig information besök www.skolforum.com Beställ

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Gymnasiemässan 2013. Deadlines 3 För fullständig information besök www.gymnasiemassan.nu Beställ till montern

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Bak- & Chokladfestivalen 2014. För fullständig information besök www.chokladfestivalen.se Deadlines 3 Beställ

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE Stockholm 2 5 okt Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Hem & Villa Stockholm 2014. För fullständig information besök www.hemochvilla.se (välj Stockholm)

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE PÅ NORDBYGG 2014

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE PÅ NORDBYGG 2014 LATHUND FÖR UTSTÄLLARE PÅ NORDBYGG 2014 1-4 april 2014 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Nordbygg 2014. Deadlines 3 För fullständig information besök www.nordbygg.se

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Skolforum 2014. Deadlines 3 För fullständig information besök www.skolforum.com Beställ till montern Marknadsföring

Läs mer

Lathund för utställare

Lathund för utställare Lathund för utställare 15 18 Augusti 2013 Ny säsong, ny inspiration, nya affärer, ny kunskap, nya kontakter, nya trender och alla nya produkter inom inredning, presenter, accessoarer, och nyheten Profile

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 2014 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Gymnasiemässan 2014. För fullständig information besök www.gymnasiemassan.nu Deadlines 3 Beställ till montern

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE Vi ses på Stockholmsmässan! Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på MC Mässan 2015. För fullständig information besök www.mcmassan.se Deadlines 3 Beställ

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 12 16 FEBRUARI 2014

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 12 16 FEBRUARI 2014 LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 12 16 FEBRUARI 2014 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Antikmässan 2014. Deadlines 3 För fullständig information besök www.antikmassan.se Beställ

Läs mer

Välkommen till Bröllopsfeber SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA FOTO: GUSTAF WAESTERBERG FOTO: LINUS MORALES. Stockholm 24 25 januari

Välkommen till Bröllopsfeber SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA FOTO: GUSTAF WAESTERBERG FOTO: LINUS MORALES. Stockholm 24 25 januari Välkommen till Bröllopsfeber SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA FOTO: GUSTAF WAESTERBERG FOTO: LINUS MORALES Stockholm 24 25 januari Välkommen som utställare Välkommen som utställare på Bröllopsfeber Sveriges

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 28 FEBRUARI-9 MARS 2014

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 28 FEBRUARI-9 MARS 2014 LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 28 FEBRUARI-9 MARS 2014 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Allt för sjön 2014. För fullständig information besök www.alltforsjon.se Deadlines 3

Läs mer

Service. Svenska Mässans Servicekatalog

Service. Svenska Mässans Servicekatalog Service Svenska Mässans Servicekatalog Innehåll Register A till Ö 3 Så här beställer du 4 Monterpaket 5-14 Artikelpaket 15-16 Vägg Ljus & tross dörr 17-18 Mattor 19-21 Vägg & dörr 22 Bord & stolar 23-27

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE TRÄDGÅRDSMÄSSAN 20-23 MARS 2014

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE TRÄDGÅRDSMÄSSAN 20-23 MARS 2014 LATHUND FÖR UTSTÄLLARE TRÄDGÅRDSMÄSSAN 20-23 MARS 2014 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar 2014. Deadlines 3 För fullständig information

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE. 3-7 februari 2015

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE. 3-7 februari 2015 LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 3-7 februari 2015 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Stockholm Furniture & Light Fair 2015. För fullständig information besök www.stockholmfurniturefair.com

Läs mer

Obligatorisk information för dig som ställer ut på

Obligatorisk information för dig som ställer ut på Faktabank Obligatorisk information för dig som ställer ut på Med reservation för eventuella ändringar. Ung Företagsamhet Stockholmsregionen förbehåller sig rätten att debitera en avgift på faktisk kostnad

Läs mer

PRAKTISK INFORMATION 5-8 MARS 2015 MALMÖMÄSSAN I HYLLIE

PRAKTISK INFORMATION 5-8 MARS 2015 MALMÖMÄSSAN I HYLLIE PRAKTISK INFORMATION 5-8 MARS 2015 MALMÖMÄSSAN I HYLLIE Vecka 51 Monternummer mailas till monteransvarig Vecka 3 Inloggningsuppgifter mailas till monteransvarig Logga in på www.storavillamassan.se (välj

Läs mer

Utställarinformation Sign & Print 2015

Utställarinformation Sign & Print 2015 Utställarinformation Sign & Print 2015 Workman Event driver Kistamässans tekniska avdelning och tillhandahåller monterservice. I detta dokument ger vi er all tänkbar information inför ert mässdeltagande.

Läs mer

Utställarinformation Hud & Kosmetik 2015

Utställarinformation Hud & Kosmetik 2015 Utställarinformation Hud & Kosmetik 2015 Workman Event driver Kistamässans tekniska avdelning och tillhandahåller monterservice. I detta dokument ger vi er all tänkbar information inför ert mässdeltagande.

Läs mer

PRAKTISK INFORMATION 6-9 MARS MALMÖMÄSSAN I HYLLIE

PRAKTISK INFORMATION 6-9 MARS MALMÖMÄSSAN I HYLLIE PRAKTISK INFORMATION 6-9 MARS MALMÖMÄSSAN I HYLLIE Vecka 50 inloggningsuppgifter och monternummer mailas till monteransvarig Logga in på www.storavillamassan.se (välj För utställare sedan Logga in) och

Läs mer

PRAKTISK INFORMATION SKOLDAGARNA 14-15 OKTOBER 2014

PRAKTISK INFORMATION SKOLDAGARNA 14-15 OKTOBER 2014 RAKTISK INFORMATION SKOLDAGARNA 14-15 OKTOBER 2014 DEADLINES Från v.26 inloggningsuppgifter och monternummer mailas ut till monteransvarig Gå in på www.skoldagarna.se (välj utställarlogin högst upp på

Läs mer

Praktisk Information. 27-29 september 2013

Praktisk Information. 27-29 september 2013 3 mässor under 1 tak 2013 Praktisk Information 27-29 september 2013 16 augusti Monternummer mailas till monteransvarig Gå in på www.sydevent.se/monter och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som

Läs mer

PRAKTISK INFORMATION 10-11 APRIL MALMÖMÄSSAN I HYLLIE

PRAKTISK INFORMATION 10-11 APRIL MALMÖMÄSSAN I HYLLIE PRAKTISK INFORMATION 10-11 APRIL MALMÖMÄSSAN I HYLLIE ANSVARIGA Malmö Vin & delikatessfestival, Taste Events www.mvdfestival.se, info@tasteevents.se Projektledare, Björn Lindell, 0708-47 33 98 bjorn.lindell@tasteevents.se,

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information 3-5 oktober 2014 1 september Praktisk information mailas till monteransvarig Gå in på www.harmoniochenergi.se under utställare och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som du

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR OCH INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE MINDHOUSE PARK RENEWABLE ENERGY 2013

ALLMÄNNA VILLKOR OCH INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE MINDHOUSE PARK RENEWABLE ENERGY 2013 ALLMÄNNA VILLKOR OCH INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE MINDHOUSE PARK RENEWABLE ENERGY 2013 Anmälan Sker genom aktuell inbjudan eller på formuläret på vår webb. Betalning Efter att anmälan är genomförd, kommer

Läs mer

Du som har bokat monterpaket gör färg- och möbelval på www.saco.se/utstallare/malmo - se Info för bokade utställare

Du som har bokat monterpaket gör färg- och möbelval på www.saco.se/utstallare/malmo - se Info för bokade utställare PRAKTISKT/TEKNISK INFORMATION INFÖR SACO STUDENTMÄSSA PÅ MALMÖMÄSSAN 21-22 NOVEMBER 2014 Ansvariga Saco, arrangör Sandra Wahlgren Tfn: 070-7337188 E-post:sandra.wahlgren@saco.se www.saco.se/sacomassor

Läs mer

TEKNISK INFORMATION FORDONSVERKSTAD Sverige/Danmark Malmö 16-17 januari 2013

TEKNISK INFORMATION FORDONSVERKSTAD Sverige/Danmark Malmö 16-17 januari 2013 TEKNISK INFORMATION FORDONSVERKSTAD Sverige/Danmark Malmö 16-17 januari 2013 MalmöMässan Mässgatan 6 215 32 Malmö MalmöMässan och easyfairs hälsar Er välkomna och hoppas att ni ska få två givande mässdagar!

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer