Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår."

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2

3 Innehåll VD har ordet Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av eget kapital Kassaflödesanalys...22 Noter till de finansiella rapporterna Underskrift av Styrelsen...48 Revisionsberättelse...49 Bolagsstyrning Huvudmän, styrelse och revisorer

4

5 Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår. Norrbärke Sparbank redovisar ett fortsatt gott ekonomiskt resultat av 2014 års verksamhet. Ett gott resultat och en god underliggande lönsamhet i verksamheten är absolut nödvändiga förutsättningar för att sparbanken ska kunna möta de nya utmaningar som ligger i framtiden. Under år 2014 har vi fått se hur nya, hårdare externa krav ställs på vår verksamhet. Vår främsta utmaning är att kunna leva upp till de nya regelkraven. Den nya kontroll- och tillsynsmiljö som omgärdar vår verksamhet kostar. Vår andra utmaning är att kunna växa med våra kunder. En sparbank har inga ägare som kan förse verksamheten med kapital för tillväxt. Därför behövs fortsatt goda resultat även de kommande åren. Resultatet kommer av de senaste årens intensiva arbete med att förändra sparbanken mot de krav som ställs på en modern finansverksamhet. Vi gör detta genom att utveckla personal och styrelse. Därför vill jag i första stycket lyfta fram de som gjort den här utvecklingen möjlig: vår personal! Jag vill rikta ett stort och genuint TACK till alla medarbetare i Norrbärke Sparbank för deras insatser under år Sedan år 1859 har Norrbärke Sparbank funnits för att organisera det lokala sparandet för att kunna möjliggöra lokala investeringar. Genom att inrätta en egen sparbank i Smedjebacken skulle det bli enklare att spara. Det är alltjämt vår affärsidé. Sparbanken har med sina lämnade lån och krediter, kunnat möjliggöra förtida konsumtion och investeringar, både till privatkunder och till våra viktiga lokala företag. Det är det intjänade kapitalet ända från starten vi nu förvaltar i Norrbärke Sparbank, det och våra kunders insatta medel. Under år 2014 har vår tillväxt varit fortsatt mycket god. Bankens huvudmän är insättarnas garanter för att insatta medel inte riskeras i en vidlyftig utlåning, bonusar eller i spekulationsaffärer. Ordet hållbart sammanfattar innebörden av huvudmännens uppdrag. Styrelsen har sedan ett ansvar att se till att det egna kapitalet det historisk upparbetade kapitalet är tillräckligt stort för att kunna bära de risker vår bankverksamhet medför. Och det har väl knappast undgått någon att de lagliga kraven på eget kapital i banker för att bedriva verksamheten ökar genom nya bestämmelser. Ökat krav på kapital kostar pengar, en kostnad som läggs på de som lånar pengar. Och kraven VD ORDET ÅRSREDOVISNING 2014 SID 5

6 ökar. De ökade kapitalkraven är den omedelbara effekten av den finanskris som präglat oss sedan år Andra nya eller förändrade legala krav är t ex skyddet i den statliga insättargarantin och stabiliseringsavgiften. Andra legala krav har också tillkommit som innebär en ökad tillsyn och kontroll över bankverksamheten. Alla dess legala krav kostar mycket pengar för bankerna, även för Norrbärke Sparbank. Kostnader som måste tas ut någonstans, företrädesvis av insättarnas villkor för sparande. Det är också det historisk upparbetade kapitalet sparbankens ansamlade vinster - som ligger till grund för den utlåning sparbanken kan bistå med. Idag är det kanske en sanning med modifikation, eftersom vi liksom alla andra sparbanker använder oss av Swedbank för att kunna förmedla de för våra kunder viktiga bolånen. Vinstbegreppet är viktigt. Utan vinst kan inte en sparbank utvecklas. Det är en sparbanks enda källa till att skaffa kapital i brist på ägare, som kan ta ansvaret att skjuta till medel om så skulle behövas. Näringslivets struktur lokalt i Smedjebacken med omnejd är beroende av de större regionala företagens verksamhet och beläggning. Norrbärke Sparbank har under år 2014 stärkt sin ställning som bygdens bank för företagen inom verksamhetsområdet Smedjebackens kommun. Sparbanken tar ett större ansvar än andra för att vara med att finansiera våra, för ny sysselsättning, viktiga lokala små- och medelstora företag. Banken är därför en viktig aktör för det lokala näringslivet, sysselsättningen och den lokala ekonomin i Smedjebacken. Vi ska alla vara rädda om Norrbärke Sparbank! Lokalt sparande ger bättre förutsättningar för att hitta lokal finansiering för lokalsamhällets utveckling. Besluten fattas här och vinsten stannar och göra nytta i Smedjebacken. Norrbärke Sparbank kommer att ställas ännu mer i fokus som enda bank med fysisk verksamhet i Smedjebackens kommun och utmaningarna för att kunna fylla den rollen kommer att bli fler. Globalt sett är Norrbärke Sparbank en mycket liten bank. Men litenheten kan också vara en styrka. Banken känner sina kunder och vi kan bedöma fysiskt till vad våra lån och krediter används. Kunderna i banken känner oss. Kunderna kan möta oss. Det ger dem trygghet. Kraven för att bedriva bankverksamhet förändras ständigt och allt större krav ställs på bankens kunnande om regleringar, riskbedömningar, digitalisering mm. Det är onekligen en utmaning att våga fortsätta vara en liten oberoende bank. Medlet för vår framgång är bankens intjänandeförmåga och lönsamhet. Bara god lönsamhet kan säkerställa vårt uppdrag som en liten, oberoende, lokal sparbank. Tre trender driver utvecklingen på alla fronter. Globalisering Urbanisering och Digitalisering. Kalla detta gärna GUD! Lokal utveckling I ett globalt sammanhang kan det vara intressant med några lokala mått. Jag har under åren samlat ett antal indikationer som följer och mäter utveckling på det lokala planet. Arbetslösheten har sjunkit under år Men arbetsmarknadsläget innebär risk för att vi inte kan behålla den för framtiden viktiga ungdomen. Den öppna arbetslösheten är relativt övriga länet låg, men risk finns att innevånarna flyttar med jobben i tillväxtorter. Urbaniseringen fortgår i en snabb takt! Företagsutvecklingen följer generellt konjunkturen. Undantag finns, men resultaten ute bland företagen är varierande. Företag med hög specialiseringsgrad och som har förmåga att följa med i digitaliseringen, har goda SID 6 ÅRSREDOVISNING 2014 VD ORDET

7 utvecklingsmöjligheter. Antalet sysselsatta i de privata bolagen fortsätter att gå ned. Ny företagandet är fortfarande lågt, mycket lågt! Bostadsbyggandet har avtagit helt under år En viss nyproduktion av boenden planeras. Villamarknaden har under 2014 präglats av en brist i utbud. Antalet genomförda affärer har fortsatt att gå ned under år 2014, medan snittpriset för en villa i Smedjebacken har ökat. De lokala skillnaderna är fortsatt stora, då sjönära lägen är attraktiva. Befolkningsutvecklingen minskar. Faktisk är innevånarantalet i vårt verksamhetsområde på historiska bottennivåer, vilket vi delar med flera orter i landet av vår karaktär. Urbaniseringen som pågår nu är av historiskt stor omfattning. Utmaningen med en åldrande befolkning består. Sparbankens utveckling går dock på tvärs mot den utvecklingen, och sparbanken har fler fysiska kunder i sin kundstock än det finns innevånare i verksamhetsområdet Smedjebackens kommun. Sammantaget kan man ställa sig frågan varför en lokal sparbank som Norrbärke Sparbank över huvud taget kan växa i snabbare takt än nuvarande verksamhetsområde? Den fortsatta globaliseringen, urbaniseringen och digitaliseringen ger oss nya förutsättningar och villkor för vår verksamhet. Samhällsnyttan Norrbärke Sparbanks insats för bygden är främst genom att bedriva lokal bankverksamhet i Smedjebackens kommun. Vi tror på en fortsatt lokal förankring av bankverksamheten, där kundmötet blir nyckeln till en fortsatt relation med våra kunder. Digitaliseringen ger möjlighet att upprätthålla relationen med våra kunder, var helst de bor eller verkar, i en globaliserad värld. Omvärldstrender Långsam global återhämtning Den globala ekonomin uppvisade en blandad bild under 2014 där USA hade god tillväxt medan återhämtningen i eurozonen blev en besvikelse. Arbetsmarknaden i USA utvecklades starkt och tillväxten var högre än väntat, gynnad av sjunkande energipriser och lägre räntor. Hushållens konsumtion, som utgör mer än två tredjedelar av ekonomin, svarade för merparten av tillväxtökningen. Även om den amerikanska BNP-tillväxten varvade ned till 2,6% i det fjärde kvartalet 2014 från närmare 5% i det tredje kvartalet är den amerikanska centralbanken (Federal Reserv) positiv om den amerikanska ekonomin. Efter att ha avslutat sina obligationsköp i höstas står Federal Reserv i begrepp att höja sin viktigaste styrränta under 2015 för första gången sedan 2007, även om ett lågt underliggande inflationstryck reser frågor om tidpunkten för en räntehöjning. I euroområdet blev tillväxten svagare än förväntat där den ökade geopolitiska osäkerheten till följd av Ukraina krisen och sanktionerna gentemot Ryssland har haft en negativ påverkan på den europeiska konjunkturen. Inflationen i eurozonen fortsatte att sjunka och risken för en deflationistisk utveckling bidrog till att Europeiska Centralbanken (ECB) sänkte styrräntan till rekordlåga 0,05% i höstas. ECB:s beslut om ett omfattande uppköpsprogram av obligationer motsvarande 1 miljarder euros fram till september 2016 var ett ytterligare ett steg för att motverka den sjunkande inflationen och stärka tillväxten. Den okonventionella penningpolitiken från ECB bidrog till att statsobligationsräntorna föll ytterligare inom EMU till rekordlåga nivåer. Detta har även satt avtryck på valutamarknaderna där euron har påtagligt försvagats mot dollarn. VD ORDET ÅRSREDOVISNING 2014 SID 7

8 Även tillväxtekonomierna uppvisade en splittrad utveckling under Den kinesiska tillväxten växlade ned ytterligare och i slutet av förra året var BNP ökningen 7,3% i årstakt vilket är en relativ låg tillväxt. Detta är dock delvis en medveten strategi för att minska obalanserna i ekonomin. Växande obalanser i den brasilianska ekonomin och bristande reformer drog ned tillväxten ytterligare under fjolåret medan den indiska ekonomin börjat skörda frukterna av de strukturreformer som har implementerats. Hushållen driver svensk ekonomi Den svenska ekonomin uppvisade en förhållandesvis stabil utveckling under 2014 trots inrikespolitisk osäkerhet och svag tillväxt i Europa. BNP steg med 2% under fjolårets tre första kvartal och drevs av en ökad inhemsk efterfrågan där privata konsumtionen och bostadsinvesteringarna svarade för merparten av uppgången. Hushållssektorn stimulerades av låga räntor, stigande realinkomster och en ökad sysselsättning. Den inhemskt drivna tillväxten har även satt avtryck i den privata tjänstesektorn som växte med dryga 3% i årstakt under För svensk exportindustri var utvecklingen den motsatta där den svaga omvärldsefterfrågan, inte minst i euroområdet, ledde till en fortsatt minskad industriproduktion och medioker exportutveckling. Kvartalsvis svensk BNP-tillväxt, årlig procentuell förändring Ränteutvecklingen i Sverige Inflationen i svensk ekonomi sjönk ytterligare under 2014 och i genomsnitt föll konsumentpriserna med 0,2% jämfört med Samtidigt sänkte Riksbanken sin reporänta, till historiskt låga noll procent. Den låga svenska inflationen, fallande inflationsförväntningar och ECB:s expansiva penningpolitik sätter ytterligare press på Riksbanken att genomföra fler penningpolitiska åtgärder för att på sikt kunna nå inflationsmålet på 2%. Riksbankens räntesänkningar samtidigt som framtida räntehöjningar förskjutits på framtiden har lett till en svagare krona i synnerhet mot den amerikanska dollarn men även gentemot euron vilket på sikt kan stödja svensk exportindustri. SID 8 ÅRSREDOVISNING 2014 VD ORDET

9 Sparbanksgemensam kundundersökning av kundnöjdheten 2014 Sparbank Rank Index Norrbärke Sparbank 1 81,7 Sparbank X 2 78,8 Sparbank X 3 78,0 Sparbank X 4 76,8 Sparbank X 5 76,7 Sparbank X 6 76,7 Sparbank X 7 76,1 Gul visare - Norrbärke Sparbank Blå visare - Genomsnitt för deltagande sparbanker Sparbanksindexet baseras på det sammanslagna resultatet för samtliga påståenden inom de tre nyckelområdena Din bild av Sparbanken, Sparbanken jämfört med andra banker och Mötet med banken. Din bild av Norrbärke Sparbank Gul visare - Norrbärke Sparbank Blå visare - Genomsnitt för deltagande sparbanker Sparbank Rank Index Norrbärke Sparbank 1 82,2 Sparbank X 2 77,6 Sparbank X 3 77,2 Sparbank X 4 77,1 Sparbank X 5 75,4 Sparbank X 6 75,0 Sparbank X 7 73,0 VD ORDET ÅRSREDOVISNING 2014 SID 9

10 Sedan år 1859 har Norrbärke Sparbank funnits för att organisera det lokala sparandet. Genom inrättandet av en egen sparbank i Smedjebacken skulle det bli enklare att spara.

11

12

13 Innevånarna i Smedjebacken lever dagligen med bevis på Norrbärke Sparbanks insatser för bygden här i Smedjebacken.

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Redovisning för verksamhetsåret 2014 Styrelsen för Norrbärke Sparbank, , får härmed avge årsredovisning för sparbankens verksamhet 2014, sparbankens 155:e verksamhetsår. Allmänt om verksamheten Norrbärke Sparbanks verksamhetsområde omfattar huvudsakligen Smedjebackens kommun. Banken bedriver traditionell bankverksamhet på kontor, samt Internetoch Telefonbank med huvudsaklig inriktning på in- och utlåning, betalningsförmedling, förmedling av köp och försäljning av värdepapper och försäkringar. Banken vänder sig både till privatpersoner, företag och organisationer. Sparbankens resultat Rörelseresultatet uppgick år 2014 till tkr, för 2013 var resultatet tkr. Räntenettot uppgick till tkr, vilket är en ökning med tkr. Provisionsnettot har ökat med 771 tkr till tkr. Banken kostnader exkl kreditförluster har ökat med tkr till tkr. Kostnaderna för kreditförluster har minskat från tkr år 2013 till tkr år Sparbankens Ställning Balansomslutningen vid utgången av 2014 uppgick till tkr, en ökning med tkr eller 3,9 % under året. Den totala affärsvolymen uppgick vid årskiftet till en ökning med 7,9%. Inlåningen från allmänheten ökade med 3,6 %, eller tkr, och uppgick vid årsskiftet till tkr Utlåningen till allmänheten ökade från tkr 2013 till tkr 2014 en ökning med tkr, eller 7,6 %. Sparbankens kunder hade förmedlade placeringar i Swedbank Robur AB och Swedbank Försäkring AB med ett sammanlagt marknadsvärde av tkr, en ökning med 16 %. Förmedlad hypoteksutlåning till Swedbank Hypotek AB har minskat med tkr, till tkr. Banken har vid årskiftet placerat tkr i räntebärande värdepapper och tkr i aktier. Beträffande sparbankens likviditet hänvisas till kassaflödesanalysen samt likviditetsrisker till not 3. Likviditetsberedskapen är god. Kapitalbasen uppgick vid årets slut till tkr, vilket i förhållande till det totala riskexponeringsbeloppet på ger en kärnprimärkapitalrelation på 15,87%, se not 35. Personal Antalet anställda, löner och arvoden framgår av not 10. Förhållanden som inte redovisats i balans- och resultaträkningen eller noterna men är viktig för bedömningen av sparbankens resultat och ställning Norrbärke Sparbank har avtal och ett omfattande samarbete med Swedbank AB och dess dotterbolag Swedbank Hypotek AB, Swedbank Robur AB, Swedbank Försäkring AB och Swedbank Finans AB. Avtalet med Swedbank AB bygger på samverkan i partnerskap och innebär ett i huvudsak gemensamt produktutbud, ett gemensamt uppträdande på marknaden under gemensamt använd symbol och profil Kostnader och resurser delas med självkostnad som grundprincip och ersättning som innebär bra affär för båda parter. Avtalet innehåller även gemensam risktäckande service för alla våra kunder. Samarbetsavtalet gäller t om 2017 och ger god trygghet i ett långsiktig samarbete. Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut Under 2014 har det ekonomiska läget, med bl a historiskt låg ränta, påverkat verksamheten. År 2015 inleds med det lägsta ränteläge som vi någonsin skådat. Nollräntan har övergått i minusränta. Riktigt vad det innebär för det SID 1 4 ÅRSREDOVISNING 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

15 ekonomiska klimatet och sparbanken vet vi inte idag. Att driva bank i nollränta ställer nya utmaningar. Sparbanken har ännu inga planer på att låta den negativa styrräntan drabba insättarnas medel i sparbanken. Digitaliseringen innebär också nya utmaningar, och möjligheter. Det gör att tjänster rationaliseras och nya aktörer tar plats på vår traditionella marknad. Prissättningar förändras och får en ny logik. Sparbankens beroende av ett visst geografiskt område för sin verksamhet minskar med digitaliseringen. De för sparbanken styrande regelverken förändras och skärps. Under 2014 skärptes lagstiftningen och till följd av detta har Finansinspektionen gett ut 38 nya föreskrifter under året. Lag och förskrifter ska följas strikt. Nya regelverk är på gång att implementeras som i grunden förändrar våra traditionella affärsmodeller. Exempelvis så innebär det s k MiFid 2 reglerna att våra kunder måste betala för ekonomisk rådgivning. Vi går alltså mot en helt igenom reglerad bankverksamhet. Principer och processer för ersättningar och förmåner till ledningen De principer som banken tillämpar för att bestämma ersättningar och förmåner till nyckelpersoner i ledande ställning samt de berednings- och beslutsprocesser som tillämpas framgår av not 10. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen För 2015 förväntar vi oss en fortsatt försiktig volymtillväxt med tanke på rådande konjunktur samtidigt som konkurrensen kommer innebära press på intjäningen. Vad avser räntenivån förväntar vi oss oförändrat låga nivåer under Resultatet för 2015 förväntas uppgå till 6-7 mkr, före kreditförluster. Det rådande politiska läget i vår svenska Riskdag påverkar också sparbankerna. Frågan om framtiden för de s k momsgrupperna har ännu inte kommit till ett slutligt beslut. En momsgrupp innebär att förvärv mellan företag som ingår i gruppen kan göras utan moms. Ett slopande av momsgrupperna skulle få stor inverkan på sparbankens resultat. Riskhantering I sparbankens verksamhet uppstår olika typer av risker som kredit-, marknads-, likviditetsoch operativa risker. För att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har bankens styrelse fastställt policies och riktlinjer för de olika risktyperna. Banken gör kontinuerligt en bedömning av risknivån i förhållande till det egna kapitalet i den process som kallas Intern Kapitalutvärdering (IKU). En mer omfattande beskrivning finns i not 3. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 SID 1 5

16 Tre av fyra smedjebacksbor är kunder i Norrbärke Sparbank. Vi noterar förhållandet med stor ödmjukhet och lovar att fortsätta arbetet för våra kunders och bygdens bästa. SID 1 6 ÅRSREDOVISNING 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

17 FEM ÅR I SAMMANDRAG 2014 * 2013 * 2012 * 2011 * 2010 ** VOLYM Affärsvolym ultimo, tkr förändring under året, % 7,9 7,2 5,0 3,7 2,0 Av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer KAPITAL Soliditet 9,5 9,1 8,9 9,0 8,7 Beskattat eget kapital + 78 % av obeskattade reserver i % av balansomslutningen Kärnprimärkapitalrelation*** 15,9 15,1 15,4 15,1 14,6 Kärnprimärkapital i % av totalt riskexponeringsbelopp RESULTAT Placeringsmarginal 2,2 2,3 2,6 2,7 2,1 Räntenetto i % av MO Rörelseintäkter/affärsvolym 1,2 1,2 1,4 1,3 1,1 Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym Rörelseres/aff.volym 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym Räntabilitet på eget kapital 7,6 6,8 9,8 7,0 4,9 Årets resultat i % av genomsnittligt eget kapital K/I-tal före kreditförluster 0,68 0,69 0,66 0,72 0,80 Summa kostnader exkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter K/I-tal efter kreditförluster 0,74 0,77 0,71 0,78 0,90 Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter OSÄKRA FORDRINGAR OCH KREDITFÖRLUSTER Reserveringsgrad för osäkra fordringar Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto Andel osäkra fordringar 0,39 0,66-0,09 0,24 0,31 Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) Kreditförlustnivå 0,27 0,38 0,26 0,30 0,09 Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) ÖVRIGA UPPGIFTER Medelantal anställda Antal kontor * Enligt lagbegränsad IFRS ** Enligt lagbegränsad IFRS med undantag för IAS39 och IFRS7 *** 2014 beräknade enligt de nya kapitaltäckningsreglerna och de övriga åren enligt tidigare kapitaltäckningsregler NYCKELTAL ÅRSREDOVISNING 2014 SID 1 7

18 RESULTAT OCH BALANSRÄKNING, TKR 2014 * 2013 * 2012 * 2011 * 2010 ** RESULTATRÄKNING Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga kostnader[1] Kreditförluster Summa kostnader Värdeförändring på finansiella tillgångar Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat BALANSRÄKNING Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper Övriga skulder Efterställda skulder Avsättningar för pensioner m m Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital * Enligt lagbegränsad IFRS ** Enligt lagbegränsad IFRS med undantag för IAS39 och IFRS7 [1] inkl av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar Förslag till disposition beträffande bankens vinst eller förlust Årets resultat enligt balansräkningen utgör, tkr Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande: - överföring till reservfonden Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att sparbanken vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med sparbankens interna kapitalutvärderingspolicy. Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till tkr ( tkr) och slutligt minimikapitalkrav till tkr ( tkr). Specifikation av posterna framgår av not om kapitaltäckning. Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att sparbanken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar sparbankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. SID 1 8 ÅRSREDOVISNING 2014 NYCKELTAL

19 RESULTATRÄKNING, TKR januari - 31 december Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Årets resultat Övrigt totalresultat Poster som senare kan återföras i Resultaträkningen Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat NYCKELTAL ÅRSREDOVISNING 2014 SID 1 9

20 BALANSRÄKNING, TKR januari - 31 december TILLGÅNGAR Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Belåningsbara statsskuldförbindelser m m Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar 20 - Inventarier Byggnader och mark Övriga tillgångar 14, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL In- och upplåning från allmänheten - Inlåning Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar - Övriga Avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Bundet eget kapital Reservfond Fritt eget kapital Fond för verkligt värde Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital POSTER INOM LINJEN Ansvarsförbindelser 29 - Garantier Åtaganden 30 - Övriga Åtaganden SID 2 0 ÅRSREDOVISNING 2014 NYCKELTAL

21 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, TKR 2013 Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Fond för verkligt värde Reservfond Verkligt värde reserv Årets resultat Ingående eget kapital Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Vinstdisposition Utgående eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Fond för verkligt värde Reservfond Verkligt värde reserv Årets resultat Ingående eget kapital Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Vinstdisposition Utgående eget kapital NYCKELTAL ÅRSREDOVISNING 2014 SID 2 1

22 KASSAFLÖDESANALYS (INDIREKT METOD) januari - 31 december Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN örelseresultat (+) Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Av-/nedskrivningar (+) Kreditförluster (+) Betald inkomstskatt (-) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av utlåning till allmänheten (+/-) Ökning/minskning av in- och upplåning från allmänheten (+/-) Förändring av övriga tillgångar (+/-) Förändring av övriga skulder (+/-) Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Avyttring/inlösen av finansiella tillgångar (+) Investering i finansiella tillgångar (-) Avyttring av materiella tillgångar (+) Förvärv av materiella tillgångar (-) Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut (not 33) Följande delkomponenter ingår i likvida medel Kassa och tillgodohavanden i centralbanker Utlåning till kreditinstitut Summa enligt balansräkningen Summa enligt kassaflödesanalysen Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter: -De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. -De kan lätt omvandlas till kassamedel. -De har en löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten.. SID 2 2 ÅRSREDOVISNING 2014 NYCKELTAL

23 NOTER

24 1. UPPGIFTER OM SPARBANKEN Redovisningen, sparbankens 155:e verksamhetsår, avges per den 31 december 2014 och avser Norrbärke Sparbank, organisationsnummer som är sparbank med säte i Smedjebackens kommun, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Hamngatan 2, SMEDJEBACKEN. 2. REDOVISNINGSPRINCIPER (a) Överensstämmelse med normgivning och lag Sparbankens årsredovisning är upprättad enligt lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Sparbankerna tillämpar därigenom s k lagbegränsad IFRS och med detta avses standarder som har antagits förtillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2 och FFFS. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 19 mars Resultat- och balansräkningen blir föremål för fastställelse på sparbankstämman den 8 maj De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat framgår. (b) Värderingsgrunder vid upprättande av bankens finansiella rapporter Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde (se not 32) eller när säkringsredovisning till verkligt värde tillämpas. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument, finansiella instrument klassificerade som finansiella tillgångar eller finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller som finansiella tillgångar som kan säljas. (c) Funktionell valuta och rapporteringsvaluta Sparbankens funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. (d) Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att sparbankens ledning gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av lagbegränsad IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rapporter beskrivs närmare i not. (e) Ändrade redovisningsprinciper (i) Nya och ändrade standarder, samt tolkningar som tillämpas av bolaget. Nedan anges de standarder som sparbanken tillämpar för första gången för räkenskapsår som börjar 1 januari 2014 och som har väsentlig inverkan på sparbankens finansiella rapporter: Ändring av FFFS 2008:25 rörande upplysningar om kapitaltäckninganalys. Inga av de IFRS eller IFRICtolkningar som för första gången är obligatoriska för räkenskapår som börjar 1 januari 2014 har haft någon väsentlig inverkan på sparbankens resultaträkning eller balansräkning. Tillkommande upplysningskrav till följd av ändringar i FFFS 2008:25 framgår av not 35 Kapitaltäckningsanalys. (ii) Nya standarder samt ändringar och tolkningar av befintliga standarder som ännu inte har trätt i kraft och som inte har tillämpats i förtid av sparbanken. IFRS 9 Finansiella instrument hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. Den fullständiga versionen av IFRS 9 gavs ut i juli Den ersätter de delar av IAS 39 som hanterar klassificering och värdering av finansiella instrument. IFRS 9 behåller en blandad värderingsansats men förenklar denna ansats i vissa avseenden. Det kommer att finnas 3 värderingskategorier för finansiella tillgångar, upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde över övrigt totalresultat och verkligt värde över resultaträkningen. Hur ett instrument ska klassificeras beror på företagets affärsmodell och instrumentets karaktäristika. Investeringar i eget kapitalinstrument ska redovisas till verkligt värde över resultaträkningen men det finns även en möjlighet att vid första redovisningstillfället välja att redovisa instrumentet till verkligt värde över övrigt totalresultat. Ingen omklassificering till resultaträkningen kommer då ske vid avyttring av instrumentet. IFRS 9 inför också en ny modell för beräkning av kreditförlustreserv som utgår från förväntade kreditförluster. För finansiella skulder så ändras inte klassificeringen och värderingen förutom i det SID 2 4 ÅRSREDOVISNING 2014 NOTER

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 ÅRSREDOVISNING Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 Årsredovisningen kan beställas från Kinda-Ydre Sparbank, kontaktuppgifter se sidan 80 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Foto: fotograf

Läs mer

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2013 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD kommentar för verksamhetsåret 2013 2013 års resultat När vi summerar 2013 kan vi åter igen se tillbaka

Läs mer

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2014 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD-kommentar för verksamhetsåret 2014 Lokal utveckling När vi summerar 2014 kan vi se tillbaka på ett

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys (indirekt metod)

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Innehållsförteckning. Ordinarie Sparbanksstämma äger rum fredagen den 23 maj klockan 17.00

Innehållsförteckning. Ordinarie Sparbanksstämma äger rum fredagen den 23 maj klockan 17.00 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD:s kommentarer 2 Omvärldsanalys 3 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag 7 Resultat- och balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet Årsredovisning 2013 Omtanke Kvalitet Närhet Innehållsförteckning VD:s kommentar 2 Förvaltningsberättelse 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition beträffande bankens vinst 10 Resultaträkning 11

Läs mer

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 28 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 28 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal Årsredovisning 2013 Innehåll VDkommentar 3 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag Nyckeltal 8 Resultat och balansräkning 2009 2013 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12 Noter

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 VD:s kommentar VD:s kommentar Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Jag vill börja med att tacka för förtroendet

Läs mer

Innehållsförteckning. Årssammanträdet med huvudmännen äger rum på Tanumsstrand, fredagen den 15 april 2011, kl 17.00.

Innehållsförteckning. Årssammanträdet med huvudmännen äger rum på Tanumsstrand, fredagen den 15 april 2011, kl 17.00. Innehållsförteckning VD kommentar 1-2 Omvärldsanalys 3-6 Förvaltningsberättelse 7-11 Resultaträkning 12 Balansräkning 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalys (indirekt metod) 14 Noter till

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Årsredovisning 2014. Södra Dalarnas Sparbank

Årsredovisning 2014. Södra Dalarnas Sparbank Årsredovisning 2014 Södra Dalarnas Sparbank Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 3 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag - nyckeltal 7 Finansiella rapporter 9 Resultaträkning 9 Balansräkning 10

Läs mer

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank 1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 1881 Skurups och kringliggande socknars Sparbank I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse... 6 Fem år i sammandrag... 11 Resultaträkning......................... 12 Balansräkning.......................... 13 Kassaflödesanalys......................

Läs mer

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Denna Årsredovisning innehåller information om Sparbanken i Karlshamns räkenskaper och ekonomiska förvaltning. En välskött kundanpassad och konkurrenskraftig bankverksamhet

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex Årsredovisning 2011 Orusts Sparbanks årsredovisning 2011 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 200 ex Omslagsfoto Musselodling, Scanfjord AB, Mollösund Arjan Gittenberger

Läs mer

Årsredovisning 2013. Foto: David Huynh. Den lilla banken med det stora hjärtat 1

Årsredovisning 2013. Foto: David Huynh. Den lilla banken med det stora hjärtat 1 Årsredovisning 2013 Foto: David Huynh Den lilla banken med det stora hjärtat 1 Årsredovisning för år 2013 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles tisdagen den 15 april 2014 kl 18.00 på Hishults

Läs mer