Evangeliet Saknar Stöd i Mänsklig Erfarenhet Det Måste Förkunnas Av Staffan Grenstedt 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Evangeliet Saknar Stöd i Mänsklig Erfarenhet Det Måste Förkunnas Av Staffan Grenstedt 1"

Transkript

1 Evangeliet Saknar Stöd i Mänsklig Erfarenhet Det Måste Förkunnas Av Staffan Grenstedt 1 Lyssnar man på predikningar idag får man lätt en känsla av att man bör vara kärleksfull, engagerad och aktiv som kristen. Trycket i predikan hamnar ofta på vad vi som människor tror, tänker, upplever och presterar. På Johannelunds teologiska högskola i Uppsala har vi en predikans verkstad som syftar till att i första hand betona evangeliets nyhet. En nyhet som på nytt och på nytt behöver avslöjas för oss evangeliet om vad Gud gjort för oss i Jesus Kristus. Predikanten behöver, för att alludera på Luther, få en djup erfarenhet av att när hon/han fryser i synden, Fadern sveper in henne/honom i sin rättfärdighets kappa. Som tjänare åt evangelium behöver predikanten alltså själv leva i det som hon/han försöker förmedla. Detta är något man kan försöka lära ut till andra. Men till syvende och sist är det nog bara den Helige Ande själv som kan avslöja evangeliet för oss predikanter i livets verkstad. Predikans verkstad är m a o större än högskolans studieplaner och sammanhang. Med rubrikens teologiska anslag som ett grundackord för predikans ärende vill jag nu beskriva hur homiletikundervisningen på Johannelund är uppbyggd. Homiletikämnets progression (upplägg över tid) Utbildningen i homiletik har en tyngdpunkt på det första läsåret. Därefter koncentreras ämnet genom resten av utbildningen till ett antal praktiska övningar med feedback i form av learning by doing. I stort sett får 3-årigt och 5-årigt program del av samma utbud. En huvudtanke i hela Johannelunds utbildning är att varva teori och praktik där så är möjligt. Ht årskurs 1 (modul 2) har en kurs på 5 poäng i Kommunikation, retorik och homiletik (totalt 39 tim). 20 tim föreläsning i homiletik (inklusive intro och sammanfattning). 8 tim föreläsning i retorik/kommunikation. 4 tim gruppövning i homiletik med 5-10 min predikan följt av feedback. 6 tim gruppövning i kommunikation, plus 30 min individuell genomgång per student. Videoinspelning. Examination: hemskrivning på huvudboken och var sitt PM på de tre övriga böckerna. Kompetensmål: efter kursen skall studenten ha förvärvat ökad medvetenhet om hur retorik och kroppsmedvetenhet kan användas i predikan. Utifrån reflektionen kring predikans historia, form och innehåll skall hon/han ha fått verktyg att förbereda och genomföra en predikan. Vt årskurs 1 (februari) görs en predikoresa med mentorsgruppen. Alla studenter på Johannelund ingår i en mentorsgrupp om 6-7 studenter. Vt årskurs 1 (efter predikoresan) startar en homiletisk profilkurs om 16 tim. 8 tim föreläsning i homiletik (inklusive intro och sammanfattning). Litteraturen på 200 sidor är valfri på denna kurs. En recension skrivs på litteraturen. Man ska också analysera en läst predikan utifrån predikantens användande av det exegetiska, liturgiska och profetiska momentet (jfr Brilioth). 8 tim gruppövning bestående av min predikan med efterföljande feedback. Videoinspelning. (Kursen går parallellt med universitetets A-kurs i religionsvetenskap). Kompetensmål: efter kursen skall studenten kunna göra en omadressering av bibeltexten till nutida förhållanden. Hon/han skall ha utvecklat sin predikan så att hon/han är stimulerad att pröva nya former för att kommunicera budskapet. Ht i årskurs 2-5 (alltså nästan hela skolan) inleds alltid med en homiletisk temavecka. Temata har på senare tid varit utmanande predikan, bibelutläggande predikan, predikan för sekulariserade. Så här är temaveckan uppbyggd: två och en halv dags input med föreläsningar, en dags predikoförberedelser, en halv dags predikan av samtliga studenter i tvärgrupper från olika årskurser. Temaveckan avslutas med en sammanfattning. 1 Artikeln är publicerad i Teologiska Högskolans tidskrift, Tro och Liv, no.3-4, 2005

2 Årskurs 2:s studenter ansvarar var och en för morgonbönen på 20 minuter för hela skolan. Studenten framför en predikan/andakt över en kyrkoårsanknuten text. Feedback ges av lärare. Ht 3:e året (3-årig linje, termin 5) respektive ht 4:e året (5-årig linje, termin 7). Som ett delmoment i en 5-poängskurs i hermeneutik (systematisk teologi) genomförs en min predikan på en GT-text inför hela årskursen. Ht 3:e året (3-årig linje) respektive ht 4:e året (5-årig linje) genomför ånyo en predikoresa. Vt 3:e året respektive vt 5:e året (avslutningstermin för respektive program) beredelseord vid mässan, samt morgonbön för hela skolan. I samband med gruppövningar på kyrkliga handlingar och mässa ska varje student framföra doptal, vigseltal, griftetal samt beredelseord. Man skriver ett reflekterande PM med titeln jag som förkunnare, som sedan ventileras i mentorsgruppen. På somrarna ingår tre månaders praktik i församling i den 5-åriga utbildningen. 3- årig linje har valfri praktik. I årskurs 2 ingår två veckors praktik med predikan i en EFSförening. Efter avslutad utbildning skall studenten ha kompetens att kunna värdera olika former av kommunikation utifrån en homiletisk grundtrygghet byggd på egen erfarenhet. Man ska kunna göra en syntes av det budskap man vill förmedla med prästens olika predikosituationer. I årskurs 1 hakar homiletikämnet tydligt i andra ämnen. Höstterminens första modul börjar med en 10 poängskurs i exegetik med textanalys. Det underlättar predikoförberedelsen i homiletikkursen om 5 poäng (modul 2) som går parallellt med en 5 poängskurs i religionsfilosofi. Filosofin skärper tanken genom moment som argumentationsanalys o dyl. Vad lärs in? Vilka redskap ges? Föreläsningarna i homiletik under ht årskurs 1 börjar med en exposé över predikans historia. Historiska exempel på predikomodeller, predikningar och skolbildningar ges. Utifrån Nordhaugs bok (Så mitt hus kan bli fullt) diskuteras evangelisk-luthersk predikan, Ordet som nådemedel och begreppen lag och evangelium. Vidare diskuteras predikantens person som förmedlare av evangeliet, berättelsens kraft och medvetet stil - och formval i predikans kontext. Begreppsparen kontinuitet ny sanning diskuteras utifrån de olika perspektiv som Bexell (Ordet tvärs genom tiden) och Larsson (Spadtag i orden) ger. Larssons litteraturanvändning belyses. I anslutning till Troegers bok (Imagining a sermon) beskrivs den s k nya homiletiken från USA med bl a Lowry s och Buttrick s homiletiska modeller. En modell för bibelutläggande predikan (expository preaching) presenteras. Som redskap i predikoförberedelsen presenteras Lönnebos modell predikans väg, vilken jämförs med Nordhaugs Vägen från text till predikan (kap 5) följt av tillämpad övning. Hemskrivningen fokuserar sedan på Nordhaug kap 5. Några andra redskap som särskilt diskuteras är: predikans vad och hur, textens då och nu (hur slå den hermeneutiska bryggan?), predikans fokus ( spiken, som ska kunna sammanfattas skriftligt i en mening), inledning, avslutning, manus, disposition, visualisering och 5 olika typer av predikningar. Min väg med texten är t ex en problembaserad typ som visar sig vara fruktbar (Nordhaug, s 211 f). En pedagogisk poäng är att olika redskap som t.ex. behovet av en disposition återkommer i olika delar av undervisningen: i föreläsningar, hemskrivning och gruppövningar. Förhoppningen är att få studenterna att själva inse behovet av en disposition. Ett sätt att eftersträva djupinlärning alltså. Inom varje lektionspass (om ca 4 tim) finns det en strävan att lyssna på en predikan på CD eller att se på en predikan på video. Syftet är att få lyssna till kända

3 förkunnare som Nathan Söderblom, Bo Giertz, Frank Mangs, C G Hjelm. Eller till goda förkunnare som dessutom kan berätta bl a Britta Hermansson och Liselotte Andersson. Eller att fundera över hur en ungdomspredikant som Knut Tveitereid (Storsalen Oslo) framför sin predikan. Efteråt analyserar vi vad dessa predikanter gör när de predikar. Föreläsningarna i retorik och kommunikation ht årskurs 1 berör bl a det antika arvets logos, pathos och ethos, talprocessen, medvetet språk, kroppsspråk och olika sätt att kommunicera. Profilkursens föreläsningar under vt årskurs 1 är i stort sett upplagd på samma sätt som under ht årskurs 1, men med fördjupningar och kommentarer till tidigare övningar och predikoresa. Vad övar man sig i? I gruppövningarnas moment tränas hur man agerar: t ex framträdande, kroppsspråk, röstmedvetenhet, skillnader mellan talspråk och skriftspråk. Vi uppmärksammar också hur den framförda predikans form, stil, disposition, bilder, berättelser, början och avslutning såg ut. Vi ser också på predikans innehåll. Vem var t.ex. predikans subjekt? Var fokus ( spiken ) tydligt eller famnade predikanten över för mycket? Hur fördelades lag och evangelium? Själva övningarna sker under första året i grupper om 5-6 personer, där en uppmuntrande attityd råder. Efter respektive predikan hjälps studenterna åt att granska varandras predikningar under lärarens ledning. Själva granskningen och analysen är alltså en viktig del av övningen. Skillnaden på övningarna mellan 5-poängskursen (ht årskurs 1) och profilkursen (vt årskurs 1) består fr a i att man i den senare predikar längre. Varje student har på den senare totalt 40 min på sig för predikan och granskning jämfört med den tidigares totalt 20 min. Man predikar nu också över en kyrkoårsanknuten text. På den senare används ett analysschema för predikogranskningen. Detta är utdelat före predikoförberedelsen. Man uppmuntras också att försöka variera sig under sina predikotillfällen. Att pröva något nytt från första till andra predikotillfället. Vad övar man sig sedan på efter årskurs 1? Jo, fr a på att själv få predika och ta emot feedback av lärare och medstudenter. Ett antal olika perspektiv belyses genom temaveckorna. Där får man även öva sig i att predika för äldre och yngre studenter. I årskurs 3 (eller 4) får man öva sig på att reflektera kring den egna bibelsynen utifrån sin predikan. Sista årets vårtermin (avslutningstermin årskurs 3 och 5) övar man, som sagts ovan, även på att hålla kasualtal och beredelseord. En viss möjlighet att fördjupa sig i ämnet homiletik kan ges i form av handledd uppsatsskrivning på 5-poäng i systematisk teologi, termin 5 eller 7 (beroende på program). Man kan t ex tänka sig att utifrån ett systematiskt perspektiv granska predikningar. Men detta sker då i konkurrens med andra valbara ämnen inom systematisk teologi. Öppna lärarledda forskningsseminarier anordnas regelbundet på Johannelund, där även homiletikämnet är representerat. Utvecklingsmöjligheter Det finns säkert olika möjligheter att utveckla vårt koncept på Johannelund. Som nästan alltid när man ser på litteraturlistor och pedagogik, hämtas i stort sett allt från västvärlden. Det är i alla fall en ambition hos undertecknad att ta vara på exempel från de växande kyrkorna i 2/3- delsvärlden. Gutierrez bok i nedanstående litteraturlista är ett (om än enstaka) exempel. Likaså bör möjligheten till fortbildning och uppsatsskrivande kunna förstärkas. Som homiletiklärare skulle jag gärna se en homiletikkurs till i vår studieplan. Den skulle kunna ha ett mer reflekterande innehåll kring vad man lärt sig under sin utbildning, eventuellt

4 i form av uppsatsskrivning. Förslagsvis kunde den ges i årskurs 3 respektive 4 (beroende på program). Kompetensmålen inom homiletikämnet bör kunna utvecklas ännu tydligare. Förhoppningsvis kan nätverket mellan olika högskolor i Sverige (och Norden?) förstärka homiletikämnets plats inom våra utbildningar och generera nya idéer. Staffan Grenstedt Högskolelektor, Johannelunds teologiska högskola Litteratur Ht årskurs 1. Praktisk teolog i - 5 poäng i Kommunikation(a), retorik(b) och homiletik(c) Mom a) Backlund, B, Inte bara ord. En bok om talad kommunikation. Lund: Studentlitteratur 1991 Mom c) Johannesson, K, Tala Väl. 10 Lektioner i Praktisk Retorik. Norstedts förlag 2001 Mom c) Huvudbok i homiletik: Nordhaug, H Så mitt hus kan bli fullt, Oslo: Luther Forlag, 2000 Bexell, O, Ordet tvärs genom tiderna, Fjellstedtska skolans årsskrift 2003 (artikel) Larsson, B, Spadtag i orden, Stockholm: Verbum, 1994 Troeger, T H, Imagining a sermon, Nashville: Abingdon Press, 1990 För kommunikation och retorik: PM på två A4 sidor till Johannesson. PM:et skall innehålla ett referat av boken med sidhänvisning (1 s) och en diskussion om vad du kan tillämpa på dig själv som talare (1 s). För homiletik: Hemskrivning på Nordhaug. Delas ut senare. PM på två A4 sidor till Larsson/Bexell. PM:et skall innehålla en reflektion om hur Larsson jobbar med samtidsfrågor och skönlitteratur. Du skall dessutom beskriva vad Bexell kritiserar hos Larsson och ge dina egna tankar om vem som har rätt. Eller har båda rätt? PM på en A4 sida till Troeger. PM:et skall innehålla en diskussion om hur du kan utveckla din fantasi (imagination) vid framställandet av predikan. Vt årskurs 1. Praktisk teologi Profilkurs i homiletik 1. Läs en valfri monografi om minst 200 sidor och recensera den enligt instruktion: Rekommenderade böcker: Allen, R J Interpreting the Gospel, St Louis: Chalice Press 1998 Allen, R J, Patterns of Preaching, St Louis: Chalice Press 1998 Brilioth, Y Predikans Historia, Lund: Gleerup 1945 (eller senare upplaga) Brueggemann, W I de rotlösas land. Att predika om hemkomst och hopp, Örebro: Libris 1997 Craddock, F B Preaching, Nashville: Abingdon Press 1985 Eldebo, R Konsten att predika, Stockholm: Verbum 1995 Eldebo, R Det homiletiska rummet. Mötet mellan predikant och lyssnare. Örebro: Libris 2005 Gutierrez, G Sharing the Word through the liturgical year, New York: Continuum 1997 Hilkert, M C Naming Grace, New York: Continuum 2000 Konsten att predika i en ordtrött tid, Ingång no 4, 2003 Jackman, D Teaching Matthew. Unlocking the G. of Matthew for the expositor, PT Media -03

5 Lloyd Jones, M Preaching and Preachers, London: Hodder and Stoughton, 1971 Lowry, E L The Homiletical Plot, Atlanta: John Knox Press Lowry, E L The Sermon Dancing the edge of the mystery. Abingdon Press 1997 Lönnebo, M, Homiletik, Stockholm: Verbum 1977 Norén, C M The Woman in the pulpit, Nashville: Abingdon Press 1992 Robinson, H W The Development and Delivery of Expository Messages, Baker 2001 Skjevesland, O Broen over 2000 år. Oslo: Luher Forlag 1981 Smith, C M Weaving the sermon, Louisville: Abingdon Press 1989 Stott, J I believe in Preaching, Hodder&Stoughton 1982 (Between two Worlds, Eeerdmans) Sundkvist, B, Evangelium och Existens. Predikan som helande dialog, Artos 2003 Webb, M J, Preaching without notes, Nashville: Abingdon Press 2001 Willimon, W H Peculiar Speech. Preaching to the Baptized, Grand Rapids: Eerdmans 1992 Wilson, P S The Practice of Preaching, Nashville: Abingdon Press 1995 Wingren, G Predikan, Skellefteå: Artos 1996 Wislöff, C F Ordet fra Guds munn Oslo: Luher Forlag Studera en predikning av en predikant och skriv ett PM på en A4-sida om hur predikanten använder det exegetiska, liturgiska och profetiska momentet i sin predikan. Visa också hur predikningen ger tankar för din egen förberedelse och ditt eget genomförande av din predikan. Rekommenderade predikanter: Andersson, Liselotte; Bernhard av Clairvaux; Danell, S; Eldebo R; Artos: Från tid och evighet predikningar från 200-tal till 1500-tal ; Giertz, B; Graham, B; Gutierrez, G; Lidman, S; Luther, M Kyrkopostillan; Hartman, O; Hermansson, Britta; Malmgren, Lena; Mangs, F; Pethrus L; Martling, C H; Rosenius, C O; Schartau, H Tretton Predikningar; Schmemann A, Spurgeon C H; Ytterberg C B; Wingren, G; m fl HT termin 5 eller 7. Systematisk teologi 5poäng Uppenbarelse, helig skrift o hermeneutik Augustinus, On Christian Teaching, Oxford 1999 Dulles, A, Models of Revelation, Orbis 1992 Fagerberg, H, Skatten i lerkärl, Verbum 1990 Marshall, I H, Är Bibeln trovärdig?, Libris 1983 (Biblical Inspiration), Eerdmans 1982 Ord från Gud: Om den gudomliga uppenbarelsen i kyrkans tro och liv, Biskopsmöte 1997 Kompendium (kopieringskopia finns hos läraren)

Perspektiv på kommunikation i kyrkligt arbete - med fältstudium

Perspektiv på kommunikation i kyrkligt arbete - med fältstudium Kurskod HP 303 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (HP) Ämnesområde Kurskategori Kursens nivå Förkunskapskrav Syfte Förväntade studieresultat Perspektiv på kommunikation

Läs mer

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna. Förväntade studieresultat översiktligt redogöra för Nya testamentets innehåll

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna. Förväntade studieresultat översiktligt redogöra för Nya testamentets innehåll Kursplan EN 101, Johannelunds teologiska högskola, HT 2016. Kurskod EN 101 Kursnamn Introduktion till Nya testamentet Course Title Introduction to the New Testament Kursens poäng 7,5 hp Inriktning Exegetisk

Läs mer

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning.

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning. Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Introduktion till Gamla testamentets innehåll

Läs mer

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning.

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning. Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Introduktion till Gamla testamentets innehåll

Läs mer

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning.

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning. Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Introduktion till Gamla testamentets innehåll

Läs mer

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning.

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning. Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Introduktion till Gamla testamentets innehåll

Läs mer

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning.

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning. Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning. Introduction

Läs mer

Konsten att predika och ta den kreativa processen på allvar

Konsten att predika och ta den kreativa processen på allvar Kvalificerad fortbildning i predikan Konsten att predika och ta den kreativa processen på allvar När den första kursen av Kvalificerad fortbildning i predikan startade i Sverige med den första kursen1994-1996,

Läs mer

Studieplaner. teologiska högskola. Johannelunds. teologiska högskola

Studieplaner. teologiska högskola. Johannelunds. teologiska högskola J Johannelunds teologiska högskola teologiska högskola Studieplaner för integrerad prästutbildning för tjänst i Svenska Kyrkan och EFS Läsåret 2011-2012 1 Välkommen till Johannelund! Johannelunds teologiska

Läs mer

Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 351

Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 351 Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 351 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Förkunskapskrav Syfte Förväntade studieresultat

Läs mer

Kyrkans och missionens historia

Kyrkans och missionens historia Kurskod HK 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kyrkans och missionens historia History of Church and Mission 15 hp Historisk-praktisk teologi Kurskategori

Läs mer

Kursplan, Praktisk teologi 2 & mentoring

Kursplan, Praktisk teologi 2 & mentoring Kursplan, Praktisk teologi 2 & mentoring Kurskod: KP 22 Ämnesområde: Kyrko- & missionsvetenskap Kursens benämning: Praktisk teologi 2 & mentoring Kursens nivå: Fortsättningskurs Kursens omfattning: 7,5

Läs mer

inlaga_978-91-88552-84-6.indd 9 2009-03-27 01:26:14

inlaga_978-91-88552-84-6.indd 9 2009-03-27 01:26:14 1 i n l e d n i n g Denna bok, I glädje och sorg, vill bidra till reflektion över vad det innebär att predika vid vigsel respektive begravning. Det har skrivits hyllmeter om hur man predikar. Varför då

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Kursplan, Praktisk teologi 1, med verksamhetsförlagd utbildning & mentoring

Kursplan, Praktisk teologi 1, med verksamhetsförlagd utbildning & mentoring Kursplan, Praktisk teologi 1, med verksamhetsförlagd utbildning & mentoring Kurskod: KP 21 Ämnesområde: Kyrko- & missionsvetenskap Kursens benämning: Praktisk teologi 1, med verksamhetsförlagd utbildning

Läs mer

Kurser inom ÖTH 2015/2016

Kurser inom ÖTH 2015/2016 Kurser inom ÖTH 2015/2016 Välkommen att söka kurser i ÖTHs utbud av intressanta kurser. Kurserna läses i första hand inom program vid ÖTH men vissa kan även sökas som fristående kurs. Ansökningsblankett

Läs mer

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning.

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning. Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Introduktion till Gamla testamentets innehåll

Läs mer

Feministisk teologi: en ny kurs med större delaktighet

Feministisk teologi: en ny kurs med större delaktighet Miniprojekt, pedagogisk kurs för universitetslärare III, vt 2003. Katarina Westerlund, Teologiska institutionen Feministisk teologi: en ny kurs med större delaktighet Teologiämnet på teologiska institutionen

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik Studie- och yrkesvägledarprogrammet Marie Andersson Studiehandledning för kursen UC419F Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare

Läs mer

Bibelns trovärdiga tolkning

Bibelns trovärdiga tolkning Inledning Bibeltext: 2 Tim 1:13-14 Bibelns trovärdiga tolkning Bibelns sanning betonades särskilt starkt för hundra år sedan, när den liberala teologin ifrågasatte sanningen i Bibeln. Bibelns auktoritet

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne.

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. MEDIESPRÅK Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. Beskrivning av ämnet I det journalistiska arbetet är språket ett väsentligt arbetsredskap. Journalisterna

Läs mer

- Bibelns övergripande historia och Guds handlande genom historien. - Bibelns olika viktigaste genomgående teman. - De olika bibelböckernas roll.

- Bibelns övergripande historia och Guds handlande genom historien. - Bibelns olika viktigaste genomgående teman. - De olika bibelböckernas roll. GEMENSAMMA KURSER (BIBELSKOLA ICHTUS, de första fyra veckorna) BIBELSYN Bibeln är den främsta källan för kunskap i den kristna tron. Vad är det för bok? Vilka olika sätt finns det att se på Bibeln? Hur

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 Det här är ett BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! svenska som hjälper dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper i årskurs 3. Av tradition har man

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

K U R S P L A N. Religionsvetenskap allmän kurs. Religious studies general course. Svenska. Religionsvetenskap. Grundnivå

K U R S P L A N. Religionsvetenskap allmän kurs. Religious studies general course. Svenska. Religionsvetenskap. Grundnivå 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Religionsvetenskap allmän kurs Religious studies general course Kurskod RE2101 Dnr HUM 2007/422-514 Beslutsdatum 2007-09-19 Beslutande organ Beredningsgruppen

Läs mer

Studieanvisning. Presentationsteknik, 738G28 (4 HP) Kursansvarig: Ulrika Axelsson, tel:

Studieanvisning. Presentationsteknik, 738G28 (4 HP) Kursansvarig: Ulrika Axelsson, tel: Studieanvisning Presentationsteknik, 738G28 (4 HP) Kursansvarig: Ulrika Axelsson, ulrika.axelsson@liu.se, tel: 013-28 18 03 Examinator: Ulrika Axelsson Administratör: Olivia Hallberg, olivia.hallberg@liu.se,

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

30 aug - 12 sep. Introduktion

30 aug - 12 sep. Introduktion Läsplan aug-nov 2015 Varsågod! Här får du tre olika verktyg för att arbeta med frågan om livets mening hösten 2015: 1. Läs: Leva med mål och mening Det första verktyget är boken Leva med mål och mening.

Läs mer

Religionsvetenskap GR (A), 30 hp

Religionsvetenskap GR (A), 30 hp 1 (5) Kursplan för: Religionsvetenskap GR (A), 30 hp Religious studies BA (A), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression RK011G Religionsvetenskap Grundnivå (A) Inriktning

Läs mer

Sverige under Gustav Vasa

Sverige under Gustav Vasa Sverige under Gustav Vasa Detta lektionsupplägg är planerat och genomfört av Daniel Feltborg. Upplägget är ett resultat av en praktiskt tillämpad uppgift i kursen Historiedidaktik då, nu och sedan, Malmö

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Kunskap och förståelse. Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Kunskap och förståelse. Humanistiska och teologiska fakulteterna Humanistiska och teologiska fakulteterna BIVR11, Bibelvetenskap: Avancerad kurs I, 15 högskolepoäng Biblical Studies: Master (Two Years) Degree Course, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande

Läs mer

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen.

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen. Kursrapport Bakgrundsinformation Kursens namn: Bild och lärande: Visuella kulturer och kommunikation Termin: 1 Ladokkod: BL202C Kursansvarig: Bjørn Wangen Antal registrerade studenter: 26 Antal studenter

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2015

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2015 Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2015 Avsikten med kursen är att öka deltagarnas insikter om de krav som olika kommunikationssituationer ställer samt öka deras muntliga språkfärdighet. Målet är att

Läs mer

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag Hej! Du som får det här dokumentet har nyligen träffat en människa som är intresserad av Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT). Den personen vill antingen ha dig som mentor eller er församling som utbildningsplats.

Läs mer

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012 Stockholms Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Christer Langström Ingrid Hultén Tfn. 08 1207 63 79 christer.langstrom@edu.su.se 08-1207 63 66 ingrid.hulten@edu.su.se Studiehandledning

Läs mer

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 1 Tunadalskyrkan, Köping 161204 Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 Jag fick ett telefonsamtal häromdagen från någon som höll på med en uppgift i religion och som skulle jämföra

Läs mer

Kursplan. Bibelvetenskap och religionshistoria. Biblical studies and History of Religion Religionsvetenskap

Kursplan. Bibelvetenskap och religionshistoria. Biblical studies and History of Religion Religionsvetenskap Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod REX101 Dnr 02:146D Beslutsdatum 2002-11-05 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne RELIGIONSVETENSKAP, allmän kurs Bibelvetenskap och religionshistoria RELIGIOUS

Läs mer

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Tidplan inför Läsåret 2016/17 Okt-nov -15 Rektorer planerar

Läs mer

Utveckling av en ny utmaningsbaserad kurs i laboratoriemedicinsk diagnostik (18 hp) för blivande biomedicinska analytiker studenter

Utveckling av en ny utmaningsbaserad kurs i laboratoriemedicinsk diagnostik (18 hp) för blivande biomedicinska analytiker studenter Utveckling av en ny utmaningsbaserad kurs i laboratoriemedicinsk diagnostik (18 hp) för blivande biomedicinska analytiker studenter Tove.sandberg@mah.se Anna.gustafsson@mah.se Gabriela.enggren@mah.se Bakgrund

Läs mer

Predikaren 1, 12. Sidanvisningar anges på momentschemat, särskilt vilka sidor som hör ihop med de olika föreläsningarna.

Predikaren 1, 12. Sidanvisningar anges på momentschemat, särskilt vilka sidor som hör ihop med de olika föreläsningarna. Bibelvetenskaplig introduktion (7,5 hp) 790G01, 92RE21, 92RE27, 93RE27 Ansvarig lärare Carl-Magnus (Kalle) Carlstein, carl-magnus.carlstein@liu.se. Kurslitteratur LarsOlov Eriksson och Åke Viberg (red.),

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Salts syftesparagraf. definitioner, utläggning och vision

Salts syftesparagraf. definitioner, utläggning och vision Salts syftesparagraf definitioner, utläggning och vision Inledning Detta häfte har skrivits av Salts generalsekreterare Olof Edsinger på uppdrag av Salts styrelse. Texten är antagen av Salts styrelse vid

Läs mer

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II 1 ( 6) THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II Sändlista Kurskod Examinator Mathias Henningsson Miguel Giménez Johan Holtström THFR41 Miguel Giménez Kursen gavs Årskurs 2 Termin Period 2 Kursens

Läs mer

PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ Jarkko Erikshammar. Senaste uppdateringen: 2014-06-09 1/7

PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ Jarkko Erikshammar. Senaste uppdateringen: 2014-06-09 1/7 PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ Jarkko Erikshammar Senaste uppdateringen: 2014-06-09 1/7 Innehållsförteckning Pedagogisk grundsyn... 3 Vad karaktäriserar en bra lärare?... 3 Studenten... 4 Undervisningen... 4

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Övergångsregler för blivande präster

Övergångsregler för blivande präster Övergångsregler för blivande präster Pastoralteologisk utbildning Pastoralteologisk utbildning för blivande präster ges till och med vårterminen 2014 av de båda pastoralinstituten i Uppsala och Lund. Från

Läs mer

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) VT 2013

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) VT 2013 Presentationsteknik, 4 hp (738G28) VT 2013 Avsikten med kursen är att öka deltagarnas insikter om de krav som olika kommunikationssituationer ställer samt öka deras muntliga språkfärdighet. Målet är att

Läs mer

PM för kurs i Vetenskapsteori

PM för kurs i Vetenskapsteori PM för kurs i Vetenskapsteori Doktorandkurs, 5 poäng, HT-07 Allmän information Varje läsår ges en kurs i vetenskapsteori för LTU:s doktorander. Kursen är tänkt att motsvara 5 poäng i forskarutbildningen.

Läs mer

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits Avancerad nivå/second

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Bild GR (B), Bild, skapande och kreativitet, 30 hp

Bild GR (B), Bild, skapande och kreativitet, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Bild GR (B), Bild, skapande och kreativitet, 30 hp Art Ba (B), Art and creativity, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Metoder och Verktyg. Muntlig kommunikation. Det viktigaste. Innehåll

Metoder och Verktyg. Muntlig kommunikation. Det viktigaste. Innehåll Metoder och Verktyg Muntlig kommunikation Det viktigaste Vad är det viktigaste vid muntlig presentation (muntlig kommunikation)? Att få över ditt budskap till mottagaren Hur lyckas man med det? Talang?

Läs mer

VETENSKAPSTEORI OCH METODOLOGI

VETENSKAPSTEORI OCH METODOLOGI VETENSKAPSTEORI OCH METODOLOGI 526100.0 (2009-2010 Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis Att förstå bibelforskningens övergripande metodproblem. Föreläsningar med instuderingsmaterial

Läs mer

Bild GR (A), Bild, 30 hp

Bild GR (A), Bild, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Bild GR (A), Bild, 30 hp Art A, Art, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng BD002G Bild Grundnivå (A) Bild 30.0

Läs mer

Litteraturlista diakonprogrammet läsåret 2016/2017

Litteraturlista diakonprogrammet läsåret 2016/2017 Litteraturlista diakonprogrammet läsåret 2016/2017 KURS: SJÄLAVÅRD Biskopsmötets brev om tystnadsplikt och sekretess. (2004) Finns att ladda ner från Svenska kyrkans hemsida. Falk, Bent (2005/2012) Att

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i religionsvetenskap vid Linköpings universitet

Uppföljning av magisterexamen i religionsvetenskap vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av magisterexamen i religionsvetenskap vid Linköpings universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Presentationsteknik, 4 hp (738G28)

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) Presentationsteknik, 4 hp (738G28) Kursen riktar sig till den som vill utveckla sina praktiska färdigheter i presentationsteknik. Den innehåller övningar i att framföra ett budskap på bästa sätt med avseende

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Idag så tänkte jag fortsätta där vi slutade sist, förra söndagen, och ni som inte var här då, ja ni missade något kan man säga, vilket man alltid gör

Läs mer

Seminarium C.S. Lewis

Seminarium C.S. Lewis Linköpings universitet Religionsvetenskap 790G70 Tros- och livsåskådningsvetenskap, Kristen trosåskådning, fortsättningskurs, 7,5 hp vt. 2014 Kjell O. Lejon, professor, studierektor Kontor: Hus Key, rum

Läs mer

% 0% 9% 24% 43% 24%

% 0% 9% 24% 43% 24% Litteraturvetenskap II HT 15 Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, SU. 21 studenter deltog i utvärderingen 1. Under delkursen Att skriva om litteratur uppnådde jag praktisk kunskap i att

Läs mer

Regeringen Utbildningsdepartementet

Regeringen Utbildningsdepartementet Regeringen Utbildningsdepartementet Utvärderingsavdelningen Lars Geschwind YTTRANDE 2003-04-29 Reg.nr 641-1641-02 Yttrande angående Församlingsfakultetens i Göteborg ansökan om rätt att utfärda högskoleexamen

Läs mer

När ni i vardagskyrkan vill läsa en bok tillsammans När ni vill studera ett tema i det kristna livet, en bibelbok.

När ni i vardagskyrkan vill läsa en bok tillsammans När ni vill studera ett tema i det kristna livet, en bibelbok. Resurser för Vardagskyrkan När ni i vardagskyrkan vill läsa en bok tillsammans När ni vill studera ett tema i det kristna livet, en bibelbok. Här följer en resurssida med boktitlar där ni kan hitta uppslag,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sammanfattande rapport

Systematiskt kvalitetsarbete Sammanfattande rapport Förskoleverksamheten 2014-05-13 Björnligans förskola Skolområde2 Systematiskt kvalitetsarbete Sammanfattande rapport Nuläge Björnligans förskola har 37 barn placerade som är fördelade på två avdelningar,

Läs mer

PM för prästantagning

PM för prästantagning PM för prästantagning i EFS VIGNINGSLÖFTEN FÖR PRÄSTER Vill ni i Guds den treeniges namn åtaga er uppdraget att vara präst och utöva detta så, att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad

Läs mer

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2011

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2011 Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2011 Avsikten med kursen är att öka deltagarnas insikter om de krav som olika kommunikationsmetoder ställer samt öka deras muntliga språkfärdighet. Målet är att de

Läs mer

Svenska Läsa

Svenska Läsa Svenska Läsa utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse, utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika

Läs mer

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar är en kul, lärorik och intressant bok om kommunikation. Eleverna får konkreta tips och tydliga arbetsgångar för att lära

Läs mer

Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet Förskollärarprogrammet Studiehandledning VFU Barns språkliga utveckling 1: Språk som form, interaktivt medel och medierande redskap, VFU, 3 hp Termin: HT 2016 Kurskod: 970G14 Under veckorna 38 och 39 kommer

Läs mer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer Förskola 1-5år Mål Förskolan ska sträva efter: Att ge barnet ett rikt och välfungerande språk Att barnen kan lyssna på sagor, återberätta, skapa egna berättelser, dramatisera och beskriva bilder Att öva

Läs mer

Socialisation och utveckling, 7,5 hp

Socialisation och utveckling, 7,5 hp 1(6) 2010-06-14 Studiehandledning för delkursen Socialisation och utveckling, 7,5 hp Socialisation and development, 7,5 ECTS credits Ht 2010 Kursansvarig: Petra Roll Bennet petra@ped.su.se Kursens syfte

Läs mer

Kurskod ST 201. Independent Essay. Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) 7,5 Inriktning Kurskategori Kursens nivå Förkunskapskrav

Kurskod ST 201. Independent Essay. Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) 7,5 Inriktning Kurskategori Kursens nivå Förkunskapskrav Kurskod ST 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) 7,5 Inriktning Kurskategori Kursens nivå Förkunskapskrav Syfte Förväntade studieresultat Moment Undervisnings- och

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16 Kurs: Svenska- läsa, skriva, tala, lyssna Tidsperiod v.9-23 Skola Nordalsskolan Årskurs 5 Lärare Lena Gustavsson, Staffan Henning, Anne Sundqvist & Mia Fredriksson Kursen kommer att handla om: Vi kommer

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

NO 7 9. Ladda ner vårt förslag på planering! SVERIGES POPULÄRASTE NO-SERIE! NYHET! Utkommer HT17

NO 7 9. Ladda ner vårt förslag på planering! SVERIGES POPULÄRASTE NO-SERIE! NYHET! Utkommer HT17 NO 7 9 Ladda ner vårt förslag på planering! NYHET! Utkommer HT17 SVERIGES POPULÄRASTE NO-SERIE! Tre anledningar till att Spektrum är så populär Gör naturvetenskapen engagerande Gör kunskapsstoffet lätt

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Kommunikation för dataloger (DA3013)

Kommunikation för dataloger (DA3013) Kommunikation för dataloger (DA3013) - Muntligt moment 1,5hp Stockholms universitet Hösten 2016 Linda Söderlindh, KTH, ECE/Språk Universitetsadjunkt Teknikvetenskaplig kommunikation Momentets upplägg Föreläsning

Läs mer

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG527 Förskolebarns språkutveckling och lärande i matematik, 15 högskolepoäng Young children s language development and learning in mathematics, 15 higher education

Läs mer

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Education Ba (A), Learning reading and writing Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

Fördjupnings- PM om Höga visan och dess eventuella kristologi?

Fördjupnings- PM om Höga visan och dess eventuella kristologi? Fördjupnings- PM om Höga visan och dess eventuella kristologi? Frågeställning I detta fördjupnings-pm kommer jag analysera och diskutera följande frågeställning: Kan en kristologisk utläggning av Höga

Läs mer

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet PRÖVA ANDARNA! Predikotext: 1 Joh. 4:1-6 1 Mina älskade, tro inte alla andar

Läs mer

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp)

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Ingela Bergmo Prvulovic Hanna Karlsson ingela.bergmo.prvulovic@edu.su.se hanna.karlsson@edu.su.se Studiehandledning Det professionella

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

Studieguide till Matematik för F 3, kurs 4 Vt 2016

Studieguide till Matematik för F 3, kurs 4 Vt 2016 Umeå Universitet NMD Naturvetenskapernas och matematikens Didaktik Studieguide till Matematik för F 3, kurs 4 Vt 2016 6MN025 Kursnamn: Matematik för åk F 3, kurs 4, 7,5 hp Termin: V 16 Kurskod: 6MN025

Läs mer

SJSD13, II Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok för termin 2 (1 hp), vt 2017

SJSD13, II Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok för termin 2 (1 hp), vt 2017 SJSD13, II Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok för termin 2 (1 hp), vt 2017 Ansvariga för kursen: Kajsa Landgren och Angelika Fex Introduktion Välkommen till PEH- kursens andra termin. Vi kommer

Läs mer

Kunskap och förståelse redogöra för centrala delar av kyrkosociologisk teoribildning och tradition

Kunskap och förståelse redogöra för centrala delar av kyrkosociologisk teoribildning och tradition Institutionen för idé- och samhällsstudier Umeå universitet, SE-901 87 Umeå Telefon: 090-786 5000 E-post: studievagledare@religion.umu.se www.idesam.umu.se Kursplan 2011-10-24 Sid 1 (5) Sociology of churches,

Läs mer

Enkäten fylls i anonymt, vi kan alltså inte se vem som har skrivit vad. Du får gärna använda kommentarsrutorna för att utveckla dina svar.

Enkäten fylls i anonymt, vi kan alltså inte se vem som har skrivit vad. Du får gärna använda kommentarsrutorna för att utveckla dina svar. Enkätresultat Enkät: Distans: Kursutvärdering Status: öppen Datum: 2013-02-01 10:09:09 Aktiverade deltagare (HT12 1SJ012 Ledarskap, Grupp: pedagogik samver i sjuksköterss yrkesutövning (7,5hp) V51-03)

Läs mer

KUNSKAPENS KATEDRAL DOMKYRKANS PROGRAM FÖR LINKÖPINGS GYMNASIESKOLOR

KUNSKAPENS KATEDRAL DOMKYRKANS PROGRAM FÖR LINKÖPINGS GYMNASIESKOLOR KUNSKAPENS KATEDRAL DOMKYRKANS PROGRAM FÖR LINKÖPINGS GYMNASIESKOLOR Flytta en lektion till Katedralen! Nu vill vi satsa lite extra på gymnasieskolorna i Linköping och Katedralen i Linköping vill erbjuda

Läs mer

Populärvetenskaplig text Elektronik för D - ETIA01

Populärvetenskaplig text Elektronik för D - ETIA01 Populärvetenskaplig text Elektronik för D - ETIA01 Institutionen för elektro- och informationsteknik LTH, Lund University Bertil Larsson, Daniel Sjöberg 2015-06-02 1 Den preliminära planen Den preliminära

Läs mer

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola Utbildningsplan Dramapedagogutbildningen vid Västerbergs folkhögskola Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna höstterminen 2015 eller senare 1 Dramapedagogutbildning på Västerbergs folkhögskola

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Kursinformation och kursuppgifter

Kursinformation och kursuppgifter 1 Linköpings universitet Institutionen för kultur och kommunikation Svenska kyrkans tro och liv Ht 2010 Kurskod: 790G90 Kjell O. Lejon, professor Tel. 013-28 56 67 kjell.o.lejon@liu.se Kursinformation

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer