Evangeliet Saknar Stöd i Mänsklig Erfarenhet Det Måste Förkunnas Av Staffan Grenstedt 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Evangeliet Saknar Stöd i Mänsklig Erfarenhet Det Måste Förkunnas Av Staffan Grenstedt 1"

Transkript

1 Evangeliet Saknar Stöd i Mänsklig Erfarenhet Det Måste Förkunnas Av Staffan Grenstedt 1 Lyssnar man på predikningar idag får man lätt en känsla av att man bör vara kärleksfull, engagerad och aktiv som kristen. Trycket i predikan hamnar ofta på vad vi som människor tror, tänker, upplever och presterar. På Johannelunds teologiska högskola i Uppsala har vi en predikans verkstad som syftar till att i första hand betona evangeliets nyhet. En nyhet som på nytt och på nytt behöver avslöjas för oss evangeliet om vad Gud gjort för oss i Jesus Kristus. Predikanten behöver, för att alludera på Luther, få en djup erfarenhet av att när hon/han fryser i synden, Fadern sveper in henne/honom i sin rättfärdighets kappa. Som tjänare åt evangelium behöver predikanten alltså själv leva i det som hon/han försöker förmedla. Detta är något man kan försöka lära ut till andra. Men till syvende och sist är det nog bara den Helige Ande själv som kan avslöja evangeliet för oss predikanter i livets verkstad. Predikans verkstad är m a o större än högskolans studieplaner och sammanhang. Med rubrikens teologiska anslag som ett grundackord för predikans ärende vill jag nu beskriva hur homiletikundervisningen på Johannelund är uppbyggd. Homiletikämnets progression (upplägg över tid) Utbildningen i homiletik har en tyngdpunkt på det första läsåret. Därefter koncentreras ämnet genom resten av utbildningen till ett antal praktiska övningar med feedback i form av learning by doing. I stort sett får 3-årigt och 5-årigt program del av samma utbud. En huvudtanke i hela Johannelunds utbildning är att varva teori och praktik där så är möjligt. Ht årskurs 1 (modul 2) har en kurs på 5 poäng i Kommunikation, retorik och homiletik (totalt 39 tim). 20 tim föreläsning i homiletik (inklusive intro och sammanfattning). 8 tim föreläsning i retorik/kommunikation. 4 tim gruppövning i homiletik med 5-10 min predikan följt av feedback. 6 tim gruppövning i kommunikation, plus 30 min individuell genomgång per student. Videoinspelning. Examination: hemskrivning på huvudboken och var sitt PM på de tre övriga böckerna. Kompetensmål: efter kursen skall studenten ha förvärvat ökad medvetenhet om hur retorik och kroppsmedvetenhet kan användas i predikan. Utifrån reflektionen kring predikans historia, form och innehåll skall hon/han ha fått verktyg att förbereda och genomföra en predikan. Vt årskurs 1 (februari) görs en predikoresa med mentorsgruppen. Alla studenter på Johannelund ingår i en mentorsgrupp om 6-7 studenter. Vt årskurs 1 (efter predikoresan) startar en homiletisk profilkurs om 16 tim. 8 tim föreläsning i homiletik (inklusive intro och sammanfattning). Litteraturen på 200 sidor är valfri på denna kurs. En recension skrivs på litteraturen. Man ska också analysera en läst predikan utifrån predikantens användande av det exegetiska, liturgiska och profetiska momentet (jfr Brilioth). 8 tim gruppövning bestående av min predikan med efterföljande feedback. Videoinspelning. (Kursen går parallellt med universitetets A-kurs i religionsvetenskap). Kompetensmål: efter kursen skall studenten kunna göra en omadressering av bibeltexten till nutida förhållanden. Hon/han skall ha utvecklat sin predikan så att hon/han är stimulerad att pröva nya former för att kommunicera budskapet. Ht i årskurs 2-5 (alltså nästan hela skolan) inleds alltid med en homiletisk temavecka. Temata har på senare tid varit utmanande predikan, bibelutläggande predikan, predikan för sekulariserade. Så här är temaveckan uppbyggd: två och en halv dags input med föreläsningar, en dags predikoförberedelser, en halv dags predikan av samtliga studenter i tvärgrupper från olika årskurser. Temaveckan avslutas med en sammanfattning. 1 Artikeln är publicerad i Teologiska Högskolans tidskrift, Tro och Liv, no.3-4, 2005

2 Årskurs 2:s studenter ansvarar var och en för morgonbönen på 20 minuter för hela skolan. Studenten framför en predikan/andakt över en kyrkoårsanknuten text. Feedback ges av lärare. Ht 3:e året (3-årig linje, termin 5) respektive ht 4:e året (5-årig linje, termin 7). Som ett delmoment i en 5-poängskurs i hermeneutik (systematisk teologi) genomförs en min predikan på en GT-text inför hela årskursen. Ht 3:e året (3-årig linje) respektive ht 4:e året (5-årig linje) genomför ånyo en predikoresa. Vt 3:e året respektive vt 5:e året (avslutningstermin för respektive program) beredelseord vid mässan, samt morgonbön för hela skolan. I samband med gruppövningar på kyrkliga handlingar och mässa ska varje student framföra doptal, vigseltal, griftetal samt beredelseord. Man skriver ett reflekterande PM med titeln jag som förkunnare, som sedan ventileras i mentorsgruppen. På somrarna ingår tre månaders praktik i församling i den 5-åriga utbildningen. 3- årig linje har valfri praktik. I årskurs 2 ingår två veckors praktik med predikan i en EFSförening. Efter avslutad utbildning skall studenten ha kompetens att kunna värdera olika former av kommunikation utifrån en homiletisk grundtrygghet byggd på egen erfarenhet. Man ska kunna göra en syntes av det budskap man vill förmedla med prästens olika predikosituationer. I årskurs 1 hakar homiletikämnet tydligt i andra ämnen. Höstterminens första modul börjar med en 10 poängskurs i exegetik med textanalys. Det underlättar predikoförberedelsen i homiletikkursen om 5 poäng (modul 2) som går parallellt med en 5 poängskurs i religionsfilosofi. Filosofin skärper tanken genom moment som argumentationsanalys o dyl. Vad lärs in? Vilka redskap ges? Föreläsningarna i homiletik under ht årskurs 1 börjar med en exposé över predikans historia. Historiska exempel på predikomodeller, predikningar och skolbildningar ges. Utifrån Nordhaugs bok (Så mitt hus kan bli fullt) diskuteras evangelisk-luthersk predikan, Ordet som nådemedel och begreppen lag och evangelium. Vidare diskuteras predikantens person som förmedlare av evangeliet, berättelsens kraft och medvetet stil - och formval i predikans kontext. Begreppsparen kontinuitet ny sanning diskuteras utifrån de olika perspektiv som Bexell (Ordet tvärs genom tiden) och Larsson (Spadtag i orden) ger. Larssons litteraturanvändning belyses. I anslutning till Troegers bok (Imagining a sermon) beskrivs den s k nya homiletiken från USA med bl a Lowry s och Buttrick s homiletiska modeller. En modell för bibelutläggande predikan (expository preaching) presenteras. Som redskap i predikoförberedelsen presenteras Lönnebos modell predikans väg, vilken jämförs med Nordhaugs Vägen från text till predikan (kap 5) följt av tillämpad övning. Hemskrivningen fokuserar sedan på Nordhaug kap 5. Några andra redskap som särskilt diskuteras är: predikans vad och hur, textens då och nu (hur slå den hermeneutiska bryggan?), predikans fokus ( spiken, som ska kunna sammanfattas skriftligt i en mening), inledning, avslutning, manus, disposition, visualisering och 5 olika typer av predikningar. Min väg med texten är t ex en problembaserad typ som visar sig vara fruktbar (Nordhaug, s 211 f). En pedagogisk poäng är att olika redskap som t.ex. behovet av en disposition återkommer i olika delar av undervisningen: i föreläsningar, hemskrivning och gruppövningar. Förhoppningen är att få studenterna att själva inse behovet av en disposition. Ett sätt att eftersträva djupinlärning alltså. Inom varje lektionspass (om ca 4 tim) finns det en strävan att lyssna på en predikan på CD eller att se på en predikan på video. Syftet är att få lyssna till kända

3 förkunnare som Nathan Söderblom, Bo Giertz, Frank Mangs, C G Hjelm. Eller till goda förkunnare som dessutom kan berätta bl a Britta Hermansson och Liselotte Andersson. Eller att fundera över hur en ungdomspredikant som Knut Tveitereid (Storsalen Oslo) framför sin predikan. Efteråt analyserar vi vad dessa predikanter gör när de predikar. Föreläsningarna i retorik och kommunikation ht årskurs 1 berör bl a det antika arvets logos, pathos och ethos, talprocessen, medvetet språk, kroppsspråk och olika sätt att kommunicera. Profilkursens föreläsningar under vt årskurs 1 är i stort sett upplagd på samma sätt som under ht årskurs 1, men med fördjupningar och kommentarer till tidigare övningar och predikoresa. Vad övar man sig i? I gruppövningarnas moment tränas hur man agerar: t ex framträdande, kroppsspråk, röstmedvetenhet, skillnader mellan talspråk och skriftspråk. Vi uppmärksammar också hur den framförda predikans form, stil, disposition, bilder, berättelser, början och avslutning såg ut. Vi ser också på predikans innehåll. Vem var t.ex. predikans subjekt? Var fokus ( spiken ) tydligt eller famnade predikanten över för mycket? Hur fördelades lag och evangelium? Själva övningarna sker under första året i grupper om 5-6 personer, där en uppmuntrande attityd råder. Efter respektive predikan hjälps studenterna åt att granska varandras predikningar under lärarens ledning. Själva granskningen och analysen är alltså en viktig del av övningen. Skillnaden på övningarna mellan 5-poängskursen (ht årskurs 1) och profilkursen (vt årskurs 1) består fr a i att man i den senare predikar längre. Varje student har på den senare totalt 40 min på sig för predikan och granskning jämfört med den tidigares totalt 20 min. Man predikar nu också över en kyrkoårsanknuten text. På den senare används ett analysschema för predikogranskningen. Detta är utdelat före predikoförberedelsen. Man uppmuntras också att försöka variera sig under sina predikotillfällen. Att pröva något nytt från första till andra predikotillfället. Vad övar man sig sedan på efter årskurs 1? Jo, fr a på att själv få predika och ta emot feedback av lärare och medstudenter. Ett antal olika perspektiv belyses genom temaveckorna. Där får man även öva sig i att predika för äldre och yngre studenter. I årskurs 3 (eller 4) får man öva sig på att reflektera kring den egna bibelsynen utifrån sin predikan. Sista årets vårtermin (avslutningstermin årskurs 3 och 5) övar man, som sagts ovan, även på att hålla kasualtal och beredelseord. En viss möjlighet att fördjupa sig i ämnet homiletik kan ges i form av handledd uppsatsskrivning på 5-poäng i systematisk teologi, termin 5 eller 7 (beroende på program). Man kan t ex tänka sig att utifrån ett systematiskt perspektiv granska predikningar. Men detta sker då i konkurrens med andra valbara ämnen inom systematisk teologi. Öppna lärarledda forskningsseminarier anordnas regelbundet på Johannelund, där även homiletikämnet är representerat. Utvecklingsmöjligheter Det finns säkert olika möjligheter att utveckla vårt koncept på Johannelund. Som nästan alltid när man ser på litteraturlistor och pedagogik, hämtas i stort sett allt från västvärlden. Det är i alla fall en ambition hos undertecknad att ta vara på exempel från de växande kyrkorna i 2/3- delsvärlden. Gutierrez bok i nedanstående litteraturlista är ett (om än enstaka) exempel. Likaså bör möjligheten till fortbildning och uppsatsskrivande kunna förstärkas. Som homiletiklärare skulle jag gärna se en homiletikkurs till i vår studieplan. Den skulle kunna ha ett mer reflekterande innehåll kring vad man lärt sig under sin utbildning, eventuellt

4 i form av uppsatsskrivning. Förslagsvis kunde den ges i årskurs 3 respektive 4 (beroende på program). Kompetensmålen inom homiletikämnet bör kunna utvecklas ännu tydligare. Förhoppningsvis kan nätverket mellan olika högskolor i Sverige (och Norden?) förstärka homiletikämnets plats inom våra utbildningar och generera nya idéer. Staffan Grenstedt Högskolelektor, Johannelunds teologiska högskola Litteratur Ht årskurs 1. Praktisk teolog i - 5 poäng i Kommunikation(a), retorik(b) och homiletik(c) Mom a) Backlund, B, Inte bara ord. En bok om talad kommunikation. Lund: Studentlitteratur 1991 Mom c) Johannesson, K, Tala Väl. 10 Lektioner i Praktisk Retorik. Norstedts förlag 2001 Mom c) Huvudbok i homiletik: Nordhaug, H Så mitt hus kan bli fullt, Oslo: Luther Forlag, 2000 Bexell, O, Ordet tvärs genom tiderna, Fjellstedtska skolans årsskrift 2003 (artikel) Larsson, B, Spadtag i orden, Stockholm: Verbum, 1994 Troeger, T H, Imagining a sermon, Nashville: Abingdon Press, 1990 För kommunikation och retorik: PM på två A4 sidor till Johannesson. PM:et skall innehålla ett referat av boken med sidhänvisning (1 s) och en diskussion om vad du kan tillämpa på dig själv som talare (1 s). För homiletik: Hemskrivning på Nordhaug. Delas ut senare. PM på två A4 sidor till Larsson/Bexell. PM:et skall innehålla en reflektion om hur Larsson jobbar med samtidsfrågor och skönlitteratur. Du skall dessutom beskriva vad Bexell kritiserar hos Larsson och ge dina egna tankar om vem som har rätt. Eller har båda rätt? PM på en A4 sida till Troeger. PM:et skall innehålla en diskussion om hur du kan utveckla din fantasi (imagination) vid framställandet av predikan. Vt årskurs 1. Praktisk teologi Profilkurs i homiletik 1. Läs en valfri monografi om minst 200 sidor och recensera den enligt instruktion: Rekommenderade böcker: Allen, R J Interpreting the Gospel, St Louis: Chalice Press 1998 Allen, R J, Patterns of Preaching, St Louis: Chalice Press 1998 Brilioth, Y Predikans Historia, Lund: Gleerup 1945 (eller senare upplaga) Brueggemann, W I de rotlösas land. Att predika om hemkomst och hopp, Örebro: Libris 1997 Craddock, F B Preaching, Nashville: Abingdon Press 1985 Eldebo, R Konsten att predika, Stockholm: Verbum 1995 Eldebo, R Det homiletiska rummet. Mötet mellan predikant och lyssnare. Örebro: Libris 2005 Gutierrez, G Sharing the Word through the liturgical year, New York: Continuum 1997 Hilkert, M C Naming Grace, New York: Continuum 2000 Konsten att predika i en ordtrött tid, Ingång no 4, 2003 Jackman, D Teaching Matthew. Unlocking the G. of Matthew for the expositor, PT Media -03

5 Lloyd Jones, M Preaching and Preachers, London: Hodder and Stoughton, 1971 Lowry, E L The Homiletical Plot, Atlanta: John Knox Press Lowry, E L The Sermon Dancing the edge of the mystery. Abingdon Press 1997 Lönnebo, M, Homiletik, Stockholm: Verbum 1977 Norén, C M The Woman in the pulpit, Nashville: Abingdon Press 1992 Robinson, H W The Development and Delivery of Expository Messages, Baker 2001 Skjevesland, O Broen over 2000 år. Oslo: Luher Forlag 1981 Smith, C M Weaving the sermon, Louisville: Abingdon Press 1989 Stott, J I believe in Preaching, Hodder&Stoughton 1982 (Between two Worlds, Eeerdmans) Sundkvist, B, Evangelium och Existens. Predikan som helande dialog, Artos 2003 Webb, M J, Preaching without notes, Nashville: Abingdon Press 2001 Willimon, W H Peculiar Speech. Preaching to the Baptized, Grand Rapids: Eerdmans 1992 Wilson, P S The Practice of Preaching, Nashville: Abingdon Press 1995 Wingren, G Predikan, Skellefteå: Artos 1996 Wislöff, C F Ordet fra Guds munn Oslo: Luher Forlag Studera en predikning av en predikant och skriv ett PM på en A4-sida om hur predikanten använder det exegetiska, liturgiska och profetiska momentet i sin predikan. Visa också hur predikningen ger tankar för din egen förberedelse och ditt eget genomförande av din predikan. Rekommenderade predikanter: Andersson, Liselotte; Bernhard av Clairvaux; Danell, S; Eldebo R; Artos: Från tid och evighet predikningar från 200-tal till 1500-tal ; Giertz, B; Graham, B; Gutierrez, G; Lidman, S; Luther, M Kyrkopostillan; Hartman, O; Hermansson, Britta; Malmgren, Lena; Mangs, F; Pethrus L; Martling, C H; Rosenius, C O; Schartau, H Tretton Predikningar; Schmemann A, Spurgeon C H; Ytterberg C B; Wingren, G; m fl HT termin 5 eller 7. Systematisk teologi 5poäng Uppenbarelse, helig skrift o hermeneutik Augustinus, On Christian Teaching, Oxford 1999 Dulles, A, Models of Revelation, Orbis 1992 Fagerberg, H, Skatten i lerkärl, Verbum 1990 Marshall, I H, Är Bibeln trovärdig?, Libris 1983 (Biblical Inspiration), Eerdmans 1982 Ord från Gud: Om den gudomliga uppenbarelsen i kyrkans tro och liv, Biskopsmöte 1997 Kompendium (kopieringskopia finns hos läraren)

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Bibelns trovärdiga tolkning

Bibelns trovärdiga tolkning Inledning Bibeltext: 2 Tim 1:13-14 Bibelns trovärdiga tolkning Bibelns sanning betonades särskilt starkt för hundra år sedan, när den liberala teologin ifrågasatte sanningen i Bibeln. Bibelns auktoritet

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne.

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. MEDIESPRÅK Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. Beskrivning av ämnet I det journalistiska arbetet är språket ett väsentligt arbetsredskap. Journalisterna

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Sverige under Gustav Vasa

Sverige under Gustav Vasa Sverige under Gustav Vasa Detta lektionsupplägg är planerat och genomfört av Daniel Feltborg. Upplägget är ett resultat av en praktiskt tillämpad uppgift i kursen Historiedidaktik då, nu och sedan, Malmö

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2015

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2015 Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2015 Avsikten med kursen är att öka deltagarnas insikter om de krav som olika kommunikationssituationer ställer samt öka deras muntliga språkfärdighet. Målet är att

Läs mer

PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ Jarkko Erikshammar. Senaste uppdateringen: 2014-06-09 1/7

PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ Jarkko Erikshammar. Senaste uppdateringen: 2014-06-09 1/7 PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ Jarkko Erikshammar Senaste uppdateringen: 2014-06-09 1/7 Innehållsförteckning Pedagogisk grundsyn... 3 Vad karaktäriserar en bra lärare?... 3 Studenten... 4 Undervisningen... 4

Läs mer

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys Text och språkanalys Klassisk retorik och massmedieretorik två ingångar till textanalys Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap A, nät VT12 Kursledare: Jonas Ström och Hans Wiechel Institutionen för kultur-

Läs mer

Presentationsteknik, 4 hp (738G28)

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) Presentationsteknik, 4 hp (738G28) Kursen riktar sig till den som vill utveckla sina praktiska färdigheter i presentationsteknik. Den innehåller övningar i att framföra ett budskap på bästa sätt med avseende

Läs mer

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning.

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning. Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Introduktion till Gamla testamentets innehåll

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola Utbildningsplan Dramapedagogutbildningen vid Västerbergs folkhögskola Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna höstterminen 2015 eller senare 1 Dramapedagogutbildning på Västerbergs folkhögskola

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer Förskola 1-5år Mål Förskolan ska sträva efter: Att ge barnet ett rikt och välfungerande språk Att barnen kan lyssna på sagor, återberätta, skapa egna berättelser, dramatisera och beskriva bilder Att öva

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

BÄTTRE EXEGETIK ELLER FÖRSVAR AV DEN EGNA TROSPOSITIONEN?

BÄTTRE EXEGETIK ELLER FÖRSVAR AV DEN EGNA TROSPOSITIONEN? Universitetet i Linköping Institutionen för Tema Avd. för religionsvetenskap BÄTTRE EXEGETIK ELLER FÖRSVAR AV DEN EGNA TROSPOSITIONEN? En undersökning av I. Howard Marshalls evangelikala kritik mot den

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 Det här är ett BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! svenska som hjälper dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper i årskurs 3. Av tradition har man

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

skrivar LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA

skrivar LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA skrivar LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA skrivar Skrivarlinjen är en utbildning för dig som har skrivit en hel del och vill bli en säkrare skribent på vägen mot publicering. Du träffar likasinnade i en kreativ

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p)

Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p) HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Enheten för Lärarutbildning Dnr 512-2003-4246 Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p) (Studies in religion

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kurskoder: 9SAA11, 93SA51, 910G03 Här ges information om examinationsuppgifterna, beskrivning av hur en essä kan utformas, betygskriterier och litteraturlistor.

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Tolkningsövning 1 Mosebok 18:16-33

Tolkningsövning 1 Mosebok 18:16-33 1 Mosebok 18:16-33 Texten Abraham ber för Sodom 16Männen bröt upp och såg nu ner över Sodom. Abraham följde dem ett stycke på väg. 17Herren tänkte: Varför skulle jag dölja för Abraham vad jag ämnar göra?

Läs mer

HANDLEDNING FÖR UTBILDARE

HANDLEDNING FÖR UTBILDARE HANDLEDNING FÖR UTBILDARE SISU IDROTTSBÖCKER Det är upp till dig som kursledare att bestämma hur du på bästa sätt ska få deltagarna att nå upp till kursens mål då kursen avslutats. Här kommer tips på hur

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

Vad är en våga tala-kurs?

Vad är en våga tala-kurs? Vad är en våga tala-kurs? På de flesta universitet och högskolor ges idag våga tala-kurser. För att få gå en sådan kurs krävs att man är inskriven som student och att man har en rejäl oro inför att hålla

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

TATA65-Diskret matematik

TATA65-Diskret matematik 1 (6) TATA65-Diskret matematik Sändlista Inger Erlander Klein Tea Nygren Siv Söderlund Fredrik Wiklund Carl Johan Casselgren Göran Forsling Kurskod TATA65 Examinator Carl Johan Casselgren Kursen gavs Årskurs

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Vincent Ihlberg TJG-konsulent, Salt Barn och unga i EFS Hållands folkhögskola

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Vincent Ihlberg TJG-konsulent, Salt Barn och unga i EFS Hållands folkhögskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTBILDNINGEN. 2 KURSUPPLÄGG.. 3 KAMRATSTÖDJARE... 3 UNGDOMSLEDARE. 3 TEAMARE.. 4 EGNA KOSTNADER.. 4 BÖNEBREV... 4 INTERNET.. 4 UTBILDNINGSFÖRSAMLING. 4 TEAMANSVARIG.. 5 HANDLEDNING.

Läs mer

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar är en kul, lärorik och intressant bok om kommunikation. Eleverna får konkreta tips och tydliga arbetsgångar för att lära

Läs mer

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen!

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen! DEN HELIGA KOMMUNIONEN EUKARISTINS SAKRAMENT Eukaristins sakrament är hjärtat och höjdpunkten i kyrkans liv (KKK 1407). Alla andra sakrament är inriktade på det. Kyrkans ämbeten, olika tjänster och även

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

Religious Studies and Theology. Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående kurs. Grundläggande behörighet, samt HiA/ShA.

Religious Studies and Theology. Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående kurs. Grundläggande behörighet, samt HiA/ShA. Kursbeteckning Religionsvetenskap och teologi, Grundkurs Kurskod RT 100 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs Religious Studies and Theology 30 hp Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående

Läs mer

Studiehandledning. Anna Davidsson Bremborg Cristina Grenholm. Levande samtal psalmboken 2

Studiehandledning. Anna Davidsson Bremborg Cristina Grenholm. Levande samtal psalmboken 2 levande samtal Studiehandledning Anna Davidsson Bremborg Cristina Grenholm Levande samtal psalmboken 2 Studiehandledning för fem träffar om psalmboken 5 1. Att lära känna psalmboken 5 2. Vi upptäcker psalmboken

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Strategiskt ledande är bra ledande

Strategiskt ledande är bra ledande Strategiskt ledande är bra ledande Ledarskap kan förstås på många olika sätt. Ett sätt att se på det är att uppfatta ledarskapet som ledarens förmåga att styra den energi som finns i organisationen så

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Matematiklyftet. Malmöbiennetten 2013. Nationellt centrum för Matematikutbildning Göteborgs Universitet. Anette Jahnke

Matematiklyftet. Malmöbiennetten 2013. Nationellt centrum för Matematikutbildning Göteborgs Universitet. Anette Jahnke Matematiklyftet Malmöbiennetten 2013 Nationellt centrum för Matematikutbildning Göteborgs Universitet Anette Jahnke #malyft Matematiklyftet Matematiklyftet Fortbildning av alla lärare som undervisar i

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Pastorsutbildning. vid. Teologiska högskolan Stockholm

Pastorsutbildning. vid. Teologiska högskolan Stockholm Pastorsutbildning vid Teologiska högskolan Stockholm April 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Att studera teologi med inriktning pastor... 3 2.1 Pastorsutbildning en yrkesutbildning... 3 2.2 Pastorsutbildningens

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Vi gör er bättre än tystnaden

Vi gör er bättre än tystnaden Vi gör er bättre än tystnaden Snacka Snyggt bildades 2010 av en av Sveriges mest anlitade retorik konsulter Elaine Bergqvist. Elaine har en fil kand i retorik och medverkar ofta som retorikexpert i tv-sofforna

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Språkverkstäderna vid LiU

Språkverkstäderna vid LiU Kommunikation? Ulrika Axelsson Föreståndare för LiU:s språkverkstäder Programansvarig för Aspirantutbildningen Retoriklärare på IKK, ämnet svenska ulrika.axelsson@liu.se Språkverkstäderna vid LiU I stort

Läs mer

Supplemental Instruction - Projektplan

Supplemental Instruction - Projektplan Supplemental Instruction - Projektplan Fredrik Härlin 19 mars 2012 1 Inledning och bakrund Supplemental Instruction är en alternativ och kompletterande inlärningsform där en äldre student (SI-ledare) vägleder

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

6. Bank med enkätfrågor för eget urval

6. Bank med enkätfrågor för eget urval 6. Bank med enkätfrågor för eget urval Nedan finns valbara enkätfrågor till lärare (svart text) respektive studenter (blå text) kring universitetets roll samt till studenter (röd text) kring studenternas

Läs mer

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård,

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik www.fungerandemedier.se Han lanserade både retoriken och dramaturgin Aristoteles, född 384 före 0, insåg potentialen i att använda hjärnans

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

Kristendomen och andra livsåskådningar

Kristendomen och andra livsåskådningar Kristendomen och andra livsåskådningar Världens mest kända människa, eller var Han Guds Son? PLANERING AV SO: RELIGION, MOMENT: KRISTENDOMEN OCH ANDRA LIVSÅSKÄDNINGAR Klass: 8D HT 2012 LÄRARE: ROLF JOHNNY

Läs mer

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE Vältalaren Vältalaren är en handbok i den retoriska arbetsprocessen: hur man finner övertygande stoff och argument, hur man ger struktur och språklig dräkt åt sitt budskap och hur man memorerar och framför

Läs mer

Att tala till barn i gudstjänsten

Att tala till barn i gudstjänsten AV BODIL MÅNSSON OCH KRISTINA RUNESON Att tala till barn i gudstjänsten DENNA ARTIKEL UTGÅR FRÅN föredrag som hölls under ELM-BV:s predikantdagar i mars månad 2006. Den riktar sig alltså till förkunnare,

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Ansgarskyrkan Linköping, 4 söndag 6 april 2014 Öppna möten och seminarier 19.00 Inledningsmöte med nattvardsfirande, predikan av Lars Häggberg, församlingsherde

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper I detta arbetsområde fokuserar vi på media och dess makt i samhället. Eleven ska lära sig ett kritiskt förhållningssätt till det som skrivs samt förstå

Läs mer

Metod och material. Etnografisk ansats. Fältarbete: 3 klasser, 2 skolor, 42 lektioner

Metod och material. Etnografisk ansats. Fältarbete: 3 klasser, 2 skolor, 42 lektioner Metod och material Etnografisk ansats Fältarbete: 3 klasser, 2 skolor, 42 lektioner Videoinspelningar med två kameror (62 h x 2), deltagande observationer, fältanteckningar, semistrukturerade intervjuer

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Innehållsförteckning Förord 3 1. Kyrkorna tillsammans på universitet och högskola 5 2. Vision

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

inga maj.eliasson@umea.se Ersdungen F 6 skola i Umeå

inga maj.eliasson@umea.se Ersdungen F 6 skola i Umeå inga maj.eliasson@umea.se Ersdungen F 6 skola i Umeå 1 Föreläsningens innehåll Varför projektet kom till Reciprok undervisning, vad är det? Hur vi konkret jobbar med RU Resultatet av interventionsstudien

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Valbara kurser Elevens Val Pass 1 Tisdag 13.30-14.20

Valbara kurser Elevens Val Pass 1 Tisdag 13.30-14.20 Valbara kurser Elevens Val Pass 1 Tisdag 13.30-14.20 Tala till och med varandra - Svenska Vad är väldigt många människor rädda för mest av allt? Jo, att stå inför en grupp och tala. På denna kurs kommer

Läs mer

UTMANINGAR FÖR HR: KONSTEN ATT ÖVERTYGA MED SINA IDÉER OCH BUDSKAP SOM HR-CHEF EK DR LENA LID ANDERSSON. Lena Lid Andersson Page 1

UTMANINGAR FÖR HR: KONSTEN ATT ÖVERTYGA MED SINA IDÉER OCH BUDSKAP SOM HR-CHEF EK DR LENA LID ANDERSSON. Lena Lid Andersson Page 1 UTMANINGAR FÖR HR: KONSTEN ATT ÖVERTYGA MED SINA IDÉER OCH BUDSKAP SOM HR-CHEF EK DR LENA LID ANDERSSON Lena Lid Andersson Page 1 VAD ÄR DET VI GÖR I FÖRETAG OCH ORGANISATIONER? Kommunicerar! Möten 31

Läs mer

Pep för arbetsområdet: No - Rymden

Pep för arbetsområdet: No - Rymden PeP - Pedagogisk Planering Upprättad av: Cecilia Eklund Datum: 2013-08-01 Pep för arbetsområdet: No - Rymden Årskurs och tidsperiod: V. 36-42 klass 2 Kunskapskrav från läroplanen: -Jordens, solens och

Läs mer

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter!

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning Reflektion Uppgift 7 Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010 IT Pedagogutbildning Innehåll Inledning... 1 Reflektion... 1 1. Förbered dig i god tid...

Läs mer