Hållbart samhällsbyggande Nästa steg efter miljöklassade byggnader

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbart samhällsbyggande Nästa steg efter miljöklassade byggnader"

Transkript

1 Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 52 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Hållbart samhällsbyggande Nästa steg efter miljöklassade byggnader Författare: Sofie Jansson Handledare: Hans Lind Stockholm 2010

2 Master of Science Thesis Title: Sustainable housing the next step after environmentally certified properties Author: Sofie Jansson Department: Department of Real Estate and Construction Management. Division of Building and Real Estate Economics Master Thesis Number: 52 Supervisor: Hans Lind Keywords: Sustainable development, Housing, Construction, Allocated Land, County Abstract In recent years, in the discussion of eco-friendly housing, the focus has been on environmentally certified properties. This work aims to find out whether it is possible to make the concept wider and instead include factors such as the individual s behavior based on the choice of housing and see whether it plays a major role or not. The report had the concept of sustainable development as a starting point, from which a model has been developed. The model examines how much carbon different households produces depending on where the dwelling is located and which lifecycle phase the household is in. The results show that there is a correlation between income and carbon emissions, and the largest emissions are from households with high disposable income. Households in the rural areas have the highest emissions per capita; however, they are not a significant part of Sweden s total population in comparison to the urban population. It is therefore important for this group to reduce their emissions. Another important conclusion from this model is that younger households and households with children generate higher carbon emission, than households consisting of elderly people with no kids. Location and design of new housing plays a major role in how much individuals transport and also in which way they are transported. The main conclusion is that new housing should be placed adjacent to existing areas, to take advantage of already developed public transportation and economies of scale according to district heating, water and sewage networks and waste management. If this isn t possible, the real estate developer should work actively with formation of opinion, to bring out the abovementioned possibilities. As for district heating, the possibilities of using waste heat from nearby businesses should be reviewed and most important, determine whether the district heating is produced by burning fossil fuels. In addition, municipalities and real estate developers together can work for an establishment of the electric car on the Swedish market, by building more charging stations. This report has also clarified how municipalities should act to implement the sustainable way of thinking in all municipal processes, but mainly with regard to give allocated land to real estate developers interested in exploit the municipality. The main conclusion from this report is the municipalities should only provide allocated land to companies that can present an overall perspective in terms of future climate smart housing. 1

3 Examensarbete Titel: Hållbart samhällsbyggande - Nästa steg efter miljöklassade byggnader Författare: Sofie Jansson Institution: Institutionen för fastigheter och byggande. Avd. för bygg- och fastighetsekonomi Examensarbete nummer: 52 Handledare: Hans Lind Nyckelord: Hållbar utveckling, Bostäder, Byggande, Markanvisning, Kommun, osv. Sammanfattning De senaste åren har fokus legat på miljöklassade byggnader i diskussionen kring miljöanpassat boende. Detta arbete syftar till att ta reda på huruvida det går att vidga begreppet och på så sätt se om individens agerande utifrån val av boende spelar en större roll. Arbetet har haft begreppet hållbar utveckling som utgångspunkt och utifrån detta har en modell utarbetats. Modellen undersöker hur stora koldioxidutsläpp olika hushåll producerar, beroende på var bostaden är lokaliserad och även utifrån vilken del av livscykeln hushållet befinner sig i. Resultaten har visat sig tydliga. Det finns en korrelation mellan inkomst och koldioxidutsläpp, störst utsläpp genererar hushåll med hög disponibel inkomst. Högst utsläpp per capita generar hushåll i den tätortsnära landsbygden, däremot är de inte en lika betydande del av Sveriges totala befolkning som boende i städer är. Det är därför viktigare för denna grupp att minska sina utsläpp. En annan viktig slutsats utifrån modellen är att yngre hushåll och hushåll med barn generar högre utsläpp än hushåll bestående av äldre individer och utan barn. Placering och utformning av nya bostadsområden spelar stor roll för hur mycket individer transporteras och även på vilket sätt de transporteras. Arbetets främsta slutsats är att placera nya områden i anslutning till redan befintliga områden för att kunna dra fördelar av redan utvecklad kollektivtrafik, samt stordriftsfördelar vad gäller fjärrvärme, VA-nät och avfallshantering. Om inte detta är möjligt skall byggherrar aktivt arbeta lokalt med opinionsbildning för att få till en förändring. Vad gäller fjärrvärme bör möjligheterna att utnyttja spillvärme från närliggande verksamheter ses över och framförallt ta reda på om fjärrvärmen produceras genom förbränning av fossila bränslen, då det fortfarande förekommer i Sverige. Dessutom bör kommuner och byggherrar tillsammans underlätta för en etablering av elbilen i Sverige, då kommunen kan uppföra fler laddningsstationer i stort och byggherrar kan uppföra laddningsstationer i garage eller i anslutning till boendet. Arbetet har även förtydligat hur Sveriges kommuner bör agera för att implementera det hållbara tankesättet i alla kommunens processer, men främst vad gäller att ge markanvisningar till byggherrar som vill exploatera i kommunen. Arbetets viktigaste slutsats är att kommuner endast bör ge markanvisningar, eller förtur till markanvisningar, till företag som kan presentera ett helhetsperspektiv vad gäller individens möjligheter till ett klimatsmart boende. 2

4 Förord Detta examensarbete har skrivits under hösten 2010 och utgör det avslutande momentet i civilingenjörsutbildningen på Samhällsbyggnadsprogrammet med inriktning bygg- och fastighetsekonomi, på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Arbetet har genomförts med stöd från Riksbyggen och jag vill främst rikta ett tack till min handledare på företaget; Kristina Kallin men även till Charlotta Szczepanowski samt till alla andra på företaget som på olika sätt bidragit till arbetet. Jag vill även tacka min handledare på institutionen för bygg- och fastighetsekonomi på KTH; professor Hans Lind. Stockholm, november Sofie Jansson 3

5 1 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte och frågeställning Metod Avgränsningar Definitioner Disposition Hållbar utveckling Bakgrund till uttrycket hållbar utveckling Hållbar utveckling i Världen FN EU OECD Hållbar utveckling i Sverige Bygga-Bo-Dialogen De tre komponenterna i hållbar utveckling Ekonomisk utveckling Social välfärd och sammanhållning God Miljö Hållbar stadsutveckling Delegationen för hållbara städer Hur uppnås hållbar stadsutveckling? Highest and best use Val av markområde One Tonne Life Boendeplanering Bostadspolitiska styrmedel Produktionsstöd Konsumtionsstöd Kommunal bostadsförsörjning Översiktsplan Markanvisning Uppsala Kommun Fakta om Uppsala Befolkningsutveckling Bostadsbestånd Rörelsemönster Uppsala Kommuns översiktsplan Miljöarbete Klimatprotokollet

6 5.4 Prognos Antaganden för att beräkna koldioxidutsläpp Typhushåll Markområden Tätortsnära landbygd Storstad Ytterstad med flerbostadshus miljonprogramsområde Storstad Ytterstad med småhus villaförort Storstad Innerstad Bostadssituation El Energi Avfall Rörelsemönster Bilresor Elbilar Flygresor Konsumtionsmönster Resultat av koldioxidutsläpp för olika alternativ Sammanboende individer i åldrarna år utan barn Tätortsnära landbygd Sammanfattning Sammanboende individer i ålder år utan barn Storstad Ytterstad med flerbostadshus Sammanfattning - Sammanboende individer i ålder år utan barn Storstad Ytterstad/Villaförort Sammanfattning - Sammanboende individer i ålder år utan barn Storstad Innerstad Sammanfattning - Sammanboende individer i ålder år utan barn Sammanboende individer i åldrarna år utan barn Tätortsnära landbygd Sammanfattning - Sammanboende individer i åldrarna år utan barn Storstad Ytterstad med flerbostadshus Sammanfattning - Sammanboende individer i åldrarna år utan barn Storstad Ytterstad/Villaförort Sammanfattning - Sammanboende individer i åldrarna år utan barn Storstad Innerstad Sammanfattning - Sammanboende individer i åldrarna år utan barn Sammanboende individer med 1-2 barn i åldrarna 0-19 år Tätortsnära landbygd Sammanfattning - Sammanboende individer med 1-2 barn i åldrarna 0-19 år Storstad Ytterstad med flerbostadshus Sammanfattning - Sammanboende individer med 1-2 barn i åldrarna 0-19 år Storstad Ytterstad/Villastad

7 7.3.6 Sammanfattning - Sammanboende individer med 1-2 barn i åldrarna 0-19 år Storstad Innerstad Sammanfattning - Sammanboende individer med 1-2 barn i åldrarna 0-19 år Sammanfattning av upprättad modell Sammanboende individer i åldrarna år utan barn Sammanboende individer i åldrarna år utan barn Sammanboende individer med 1 2 barn i åldrarna 0-19 år Analys Rekommendation avseende Uppsala Avslutning Källor Bilagor

8 1 Inledning 1.1 Bakgrund I den rådande miljödiskussionen gällande nybyggnation av bostäder talas det ofta om byggnaden i sig. Ett ämne som fått stor medial uppmärksamhet är miljöklassnings- och märkningssystem, vars syfte är att mäta hur stor miljöpåverkan en byggnad ger och hur energieffektiv den är. De stora svenska aktörerna i byggbranschen diskuterar vilket system som är mest lämpligt att använda och framförallt brukar valet stå mellan något av systemen Breeam, Leed och Miljöklassad Byggnad. Utvecklingen av dessa miljöklassningssystem började ta fart i början av 1990-talet. Ungefär samtidigt, 1987, myntades uttrycket hållbar utveckling i rapporten Vår gemensamma framtid, publicerad av FN:s Världskommission för miljö och utveckling. Syftet med rapporten var att på allvar uppmärksamma de miljöproblem världen stod inför. I rapporten definieras hållbar utveckling som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (Världskommissionen för miljö och utveckling, 1987). Hållbar utveckling uppnås, enligt handlingsprogrammet Agenda 21 upprättat av FN 1992, om de tre komponenterna god miljö, ekonomisk utveckling samt social välfärd och sammanhållning samverkar i balans. I Sverige idag har diskussionen om rådande klimatproblem uppmärksammats på kommunnivå och en kommun som nu agerar är Uppsala. Kommunledningen i Uppsala har, för att konkretisera sin vision om en hållbar stadsutveckling och för att uppnå sina mål avseende energi- och klimatfrågor, under våren 2010 formulerat ett klimatprotokoll där nu 16 stycken lokalt knutna organisationer, myndigheter och företag har skrivit under. Syftet med protokollet är att dessa aktörer tillsammans skall minska sin klimatpåverkan genom individuella åtaganden (Uppsala Kommun, 2010). I Uppsalas översiktsplan poängteras; Stad och land är inbegripna i ett gemensamt kretslopp och har ett ömsesidigt beroende. Stadsborna söker sig till landsbygden för rekreation och upplevelser. Landsbygdsborna söker sig till staden för arbete och dess kultur-, service-, varu- och välfärdsutbud (Uppsala ÖP). Miljöklassningssystemet Leed tar hänsyn till byggnadens läge, men inget miljöklassningssystem tar hänsyn till individens rörelsemönster utifrån byggnaden läge. Är det endast byggnaden i sig och husväggens tjocklek samt val av fönster som är viktigt vad gäller energiförbrukning och miljöpåverkan, eller har människan i byggnaden och dess val av livsstil en mer betydande roll? 1.2 Syfte och frågeställning Detta examensarbete ämnar vidga begreppet miljöanpassat byggande och flytta fokus från begreppet miljöklassade byggnader, för att istället se till individen i bostaden och hur dess beteende- och rörelsemönster påverkar miljön. Detta för att på så sätt se om val av lokalisering av nybyggnation kan minska negativ miljöpåverkan. Förutsatt att det idag byggs en byggnad som får ett högt betyg i ett miljöklassningssystem, om läget är fel går den intjänade energibesparingen till spillo i form av till exempel pendlingsavstånd till skola, arbete och affärer. Detta arbete ämnar ta reda på hur stor inverkan valet av markområde har på miljön samt att ta reda på hur boende i dessa olika områden agerar utifrån dess förutsättningar. Syftet är, med Uppsala som ut- 7

9 gångspunkt för antaganden, att upprätta en modell som skall utvärdera olika markområden utifrån perspektivet hållbar utveckling. Frågor som detta arbete ämnar besvara är: Med hållbar utveckling och främst aspekten god miljö som utgångspunkt, går det att ta reda på om det finns bättre eller sämre markområden för nybyggnation? Vilka blir konsekvenserna för miljön av att bo i olika delar av en kommun och hur mycket skiljer sig de olika områdena åt? 1.3 Metod För att få svar på dessa frågor kommer en miljökonsekvensstudie att göras, där tillvägagångssättet är att förutom att göra en litteraturstudiestudie, upprätta en enklare typ av simuleringsmodell. Den inledande litteraturstudien skall ligga till grund för en övergripande förståelse för hållbar utveckling och hur detta kan regleras, både på kommun- och individnivå. Resultatet från simuleringsmodellen redovisas i en matris. Modellen skall med hjälp av justerbara parametrar kunna appliceras på valfri region eller kommun. I aktuellt arbete är utgångspunkten tre stycken hushåll, väl representerade i samhället, och fyra typiska svenska markområden. Generella antaganden om boendesituation samt rörelse- och konsumtionsmönster utifrån disponibel inkomst kommer att göras. Uppsala Kommuns geografiska läge och invånare kommer att ligga till grund för antaganden. I och med det upprättade klimatprotokollet kommer en enklare marknadsanalys av Uppsala att göras, för att undersöka huruvida det finns potential för att applicera detta hållbara tankesätt på kommande bostadsprojekt i kommunen. 1.4 Avgränsningar Fokus i detta arbete kommer att ligga på parametern god miljö. Ekonomisk utveckling samt social välfärd och sammanhållning kommer inte att inkluderas i den tänkta modellen. Detta arbete kommer endast avhandla bostadsrätter och småhus med äganderätt, och ej ta hyresrätter och andra boendeformer i beaktning. I upprättande av modellen kommer endast utsläpp av koldioxid beräknas, övriga växthusgaser och miljöfarliga ännen utesluts och ej heller hushållens konsumtion kommer att tas i beaktning. 1.5 Definitioner Det numera nedlagda Glesbygdsverket delade upp Sverige i tre olika områden; glesbygd, tätortsnära landsbygd och tätort; Glesbygd - Område med mer än 45 minuters bilresa till närmaste tätort med fler än invånare samt öar utan fastlandförbindelse. Tätortsnära landsbygd - Område som finns inom 5 45 minuters bilresa till närmaste tätort med fler än invånare. Tätort - En ort som har fler än invånare. Hit räknas även området inom fem minuters bilresa från tätorten. 8

10 Dessa definitioner används fortfarande av Tillväxtverket och Tillväxtanalys - myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, som är de två myndigheter som har ersatt Glesbygdsverket. SCB använder sig av en annan nordiskt gemensam definition, där en tätort är ett område med minst 200 invånare, såvida avståndet mellan husen normalt icke överstiger 200 meter, men eftersom det inte finns någon universell definition av begreppen är det Glesbygdsverkets definition som kommer att avses i arbetet. 1.6 Disposition Kapitel 2 är en sammanfattning över uttrycket hållbar utveckling och innefattar information om hur arbetet mot en hållbar utveckling sker idag, både internationellt och nationellt. I kapitlet förklaras även de tre parametrarna som infattas i begreppet. En av dessa parametrar, god miljö redovisas mer omfattande, eftersom den skall fungera som utgångspunkt vid upprättandet av modellen. Kapitel 3 behandlar hållbar stadsutveckling och hur det uppnås, samt belyser hur Sverige arbetar i frågan. Kapitel 4 beskriver hur boendeplanering sker i Sverige idag och vilka styrmedel som finns för att reglera detta, främst på kommunnivå. Kapitel 5 behandlar Uppsala Kommun, dess miljöarbete samt kommunens framtidsutsikter. Kapitel 6 är en introduktion till den modell som upprättas i kapitel sju. Här presenteras bakgrunden till vilka antaganden som görs gällande koldioxidutsläpp samt varför de görs. Kapitel 7 besktiver närmare varje hushåll och markområde och därefter redovisas de beräkningar som gjorts och resultatet av dessa i avseende mängd koldioxidutsläpp. Kapitel 8 redovisar och sammanfattar alla resultat från de olika scenarierna för respektive hushåll och markområde. Kapitel 9 innehåller en analys av arbetet och slutsatser utifrån den upprättade modellen. Kapitel 10 är en rekommendation till byggherrar som önskar exploatera i Uppsala, hur de bör gå till väga och hur deras mål bör formuleras i relation till Uppsalas miljömål. Kapitel 11 är ett avslutande kapitel i vilket en tänkbar utveckling av arbetet diskuteras. 9

11 2 Hållbar utveckling Uttrycket hållbar utveckling används frekvent inom alla branscher, det är dock svårt att anamma och innebörden anses ofta oklar. Hållbar utveckling tycks många gånger vara synonymt med miljövänlig och klimatsmart utveckling, men begreppet består av fler dimensioner än så. 2.1 Bakgrund till uttrycket hållbar utveckling Under FN:s första miljökonferens, vilken ägde rum i Stockholm 1972, lyftes miljöfrågan för första gången upp på en samlad internationell nivå. Konferensen anses vara startskottet för arbetet med hållbar utveckling, även om begreppet då ännu inte var formulerat. (Regeringen, 2002) beslutade FN:s generalförsamling att tillsätta ett oberoende organ vars uppgift var att utarbeta strategier och ställa upp mål för hur FN skulle arbeta i miljöfrågor, då FN krasst konstaterat att ingen av de från konferensen 1972 då uppmärksammade miljöproblem lyckats närma sig en lösning. I och med det startades Världskommissionen för miljö och utveckling (the World Commission on Environment and Development, WCED). Kommissionen hade främst tre mål. Det var att granska miljö- och utvecklingsfrågor och utarbeta åtgärdsstrategier, ena olika miljöorganisationer och regeringar runt om i världen för att främja ett globalt samarbete, samt att öka den enskilda individens förståelse för dessa miljöproblem. Dessa mål skulle realiseras i ett världsprogram för förändring. Resultatet blev rapporten vår gemensamma framtid (Our Common Future), publicerad 1987 och även kallad Brundtlandrapporten, efter kommissionens ordförande Gro Harlem Brundtland, tidigare statsminister i Norge. Det var i denna rapport som begreppet hållbar utveckling på allvar definierades och inkluderades i miljödebatten. En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov (Världskommissionen för miljö och utveckling, 1987, s. 22). Det andra stora steget inom arbetet för hållbar utveckling blev miljökonferensen i Rio de Janeiro 1992, för vilken Brundtlandrapporten låg som grund. Resultatet av konferensen blev bland annat att det globala handlingsprogrammet för hållbar utveckling; Agenda 21, och FN:s kommission för hållbar utveckling (CSD) startades upp. Agenda 21 är ett handlingsprogram som innehåller olika rekommendationer för hur hållbar utveckling skall uppnås, både nationellt och internationellt. I programmet poängteras att detta endast kan ske i balans mellan de tre komponenterna god miljö, ekonomisk utveckling samt social välfärd och sammanhållning (Regeringen, Regeringens skrivelse med redogörelse med anledning av FN:S konferens om miljö och utveckling år 1992 UNCED. Skr 1992/93:13, 1992, s. 5). Det betyder att delarna är beroende av varandra och att utveckling av någon av parametrarna inte får ske på bekostnad av någon annan (Naturvårdsverket). Det tredje världstoppsmötet om hållbar utveckling ägde rum i Johannesburg 2002 (Regeringen, Strategiska utmaningar En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling Skr.2005/06:126, 2006). Nästkommande möte är planerat till 2012 och skall återigen åter igen äga rum i Rio de Janeiro och kallas därför Rio+20. CSD är fortfarande en aktiv kommission och dess främsta arbetsuppgift idag är att följa upp och se till att beslutade åtgärder från dessa konferenser genomförs runt om i världen. CSD arbetar i tvåårscykler och har en fastställd arbetsplan fram till och med år 2017 (Regeringskansliet, Globalt miljösamarbete, 2008). 10

12 2.2 Hållbar utveckling i Världen FN År 2000 upprättade FN åtta stycken millenniemål, vars syfte är att halvera världens fattigdom samt att öka levnadsstandarden i världen till år Tillsammans med bland annat grundskoleutbildning för alla barn och stoppa spridningen av HIV/aids och andra sjukdomar är säkra hållbar utveckling ett av målen, där FN vill att hållbar utveckling skall vara en naturlig del i varje lands politik (FN, 2010) EU Den Europeiska Unionen har sedan 2006 en fastslagen enhetlig strategi för hållbar utveckling. Den bygger på en formulerad strategi från 2001 och tillsammans med Lissabonstrategin (EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning) ligger den till grund för hur EU skall arbeta för att uppnå hållbar utveckling. Sju stycken huvudområden med respektive åtgärder, målsättningar och operativa mål har formulerats; klimatförändringar och ren energi hållbar transport hållbar produktion och konsumtion bevarande och förvaltning av naturresurser folkhälsa social integration, demografi och invandring globala utmaningar vad gäller fattigdom och hållbar utveckling EU arbetar i likhet med FN:s CSD i cykler om två år. Vartannat år publiceras en lägesrapport för unionen som helhet, samt för respektive medlemsland. Rapporten utgår från resultatet av en lägesanalys av olika indikatorer framtagna av Eurostat (EU:s statistikkontor), samt de senaste forskningsrönen och utvecklingen av andra delar av EU:s verksamhet. Rapporten innehåller riktlinjer och åtgärder samt visar på vilka prioriteringar som behöver göras. Senast publicerade rapport är från år 2009 (Europeiska unionens råd, 2006) OECD OECD är en förkortning av Organisation for Economic Co-operation and Development, vilket på svenska betyder Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. Organisationen grundades 1961 som en utveckling av OEEC, Organisation for European Economic Co-operation vars syfte var att återuppbygga Europa ekonomsikt efter andra världskriget, i enighet med den såkallade Marshallplanen (ett initiativ av USA:s dåvarande utrikesminister George Marshall). Idag arbetar OECD med analys av världens ekonomiska utveckling och dess främsta uppgift är att hjälpa organisationens 32 medlemsländer att uppnå hållbar ekonomisk tillväxt och sysselsättning, samt att öka levnadsstandarden utan att det sker på bekostnad av landets finansiella stabilitet (OECD, 2010). Sverige är ett av OECD:s medlemsländer. Hållbar utveckling är en viktig fråga i OECD:s arbete och även ett av målen i den nationella strategin. Främst inriktar sig arbetet kring ekonomiska styrmedel, hållbar resursanvändning och hållbara materialflöden, förstärkning av expertgranskningar samt riktlinjer för multinationella företag (Regeringskansliet, OECD:s arbete för hållbar utveckling, 2010). OECD har ett 11

13 nära samarbete med FN:s kommission för hållbar utveckling och arbetar ofta fram underlag till deras arbete. 2.3 Hållbar utveckling i Sverige Den svenska regeringen inrättade 1999 Institutet för ekologisk hållbarhet, som 2005 integrerades med Boverket för att i och med det bilda Hållbarhetsrådet ersattes hållbarhetsrådet istället med en rådgivande kommission för hållbar utveckling, liknande FN:s WCED. Den avvecklades dock under 2009 i och med att Sveriges tid som ordförande i EU var över. Det är sedan 2003 inskrivet i regeringsformen att det allmänna skall främja en hållbar utveckling och idag arbetar Sverige efter riktlinjer utformade från en skrivelse formulerad 2006 av den då socialdemokratiska regeringen, kallad Strategiska Utmaningar - En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling, Skr 2005/06:126. Den är en revidering av en sedan år 2004 redan befintlig skrivelse i vilken fyra utmaningar formulerats; bygga samhället hållbart, stimulera en god hälsa på lika villkor, möta den demografiska utmaningen och främja en hållbar tillväxt. I skrivelsen Skr 2005/06:126 presenteras 87 indikatorer skall ge en lägesrapport om hur Sverige ligger till i arbetet med hållbar utveckling (Regeringen, Strategiska utmaningar En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling Skr.2005/06:126, 2006). Dessa har utarbetats i samarbete med SCB och tolv av dem är huvudindikatorer; God Miljö; Växthusgaser och Farliga ämnen Ekonomisk Utveckling; Sysselsättningsgrad, Tillväxt och Offentliga finanser Social välfärd och sammanhållning; Ekonomisk utsatthet och Demografisk försörjningsbörda Hälsa; Medellivslängd och Våld Hållbar konsumtion och produktion; Energieffekter och Investeringar Global Utveckling; Bistånd Då skrivelsen publicerades visade merparten av indikatorerna en positiv eller indifferent trend, endast två hade en negativ och det var de två i kategorin social välfärd och sammanhållning. Ekonomisk utsatthet är enligt skrivelsen ett mått på andelen individer i hushåll som har en inkomst på under 60 procent av medianinkomsten, dvs. den inkomst där hälften har högre och hälften har lägre och med begreppet demografisk försörjningsbörda menas antalet barn, unga och äldre som måste försörjas av de yrkesverksamma i samhället (Regeringen, Strategiska utmaningar En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling Skr.2005/06:126, 2006) Bygga-Bo-Dialogen Bygga-Bo-dialogen är sedan årsskiftet 2009/2010 nedlagd, men lever i mindre skala vidare genom Boverket som har tagit över och bedriver dialogens utbildningar samt intresseföreningen Miljöklassad byggnad. Bygga, bo och förvalta för framtiden är det egentliga namnet på dialogen, som var ett samarbete mellan företag, kommuner, myndigheter och regering. Dess mål var att innan 2025 ha nått en hållbar bygg- och fastighetssektor. Flera delmål definierades; planera för ett hållbart samhälle och forska, utveckla och utbilda för en hållbar bygg- och fastighetssektor var två av dem. Efter dialogens avveckling kan främst två saker nämnas som ett resultat av projektet; arbetssättet det goda samtalet och miljöklassningssystemet miljöklassad byggnad. Det goda samtalet är ett hjälpmedel i dialogen mellan olika förvaltningar och berörda sakägare i det tidiga planeringsstadiet för att gemensamt kunna pla- 12

14 nera för en hållbar helhet i olika projekt. Miljöklassad byggnad utvecklades 2008 av flera bygga-boaktörer och är nu ett frivilligt miljöklassningsverktyg som främst fokuserar på tre huvudområden; energi, innemiljö och material. 2.4 De tre komponenterna i hållbar utveckling Att mäta hållbar utveckling är komplext, då det finns många parametrar, nivåer och konsekvenser att ta i beaktning. I Agenda 21 fastslogs att hållbar utveckling är beroende av samspel mellan tre komponenter: Ekonomisk utveckling I fråga om ekonomisk utveckling nämns ofta ekonomisk tillväxt. Det brukar vanligtvis mätas i termer om BNP, ett mått som indikerar hur rikt ett land är. Förkortningen Hållbar utveckling enligt Professor L. Lundqvist, KTH. BNP står för bruttonationalprodukt och är värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år. Det betyder att en ökning av BNP över tid ger en ekonomisk tillväxt. Ekonomisk tillväxt och ekonomisk utveckling är dock inte likställda, utan ekonomisk tillväxt är endast en del av begreppet. Grundprincipen vad gäller ekonomisk hållbarhet är att hushålla med mänskliga och materiella resurser Social välfärd och sammanhållning Begreppet social välfärd och sammanhållning är mer komplext och svårmätt i jämförelse med de andra två parametrarna. Social välfärd fokuserar på människors grundläggande behov, rättigheter och välbefinnande. Det innebär bland annat att alla människor oavsett kön, ålder, socioekonomisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning och etnisk eller kulturell bakgrund ska ha samma möjligheter att ta del av samhället God Miljö Växthuseffekten Koldioxid är en förutsättning för allt liv på jorden i och med framförallt fotosyntesen, men den är även en växthusgas med lång livstid i atmosfären. Andra växthusgaser är metan, kväveoxid, freoner, ozon och vattenånga. När balansen av växthusgaser i atmosfären rubbas, bidrar det till växthuseffekten. Det innebär att atmosfärens förmåga att uppta värmestrålning ökar, vilket gör att jordens yta värms upp och medeltemperaturen runt om i världen ökar. Förbränning av fossila bränslen som till exempel bensin, innebär utsläpp av koldioxid (CO 2 ), kväveoxid (NO x ) samt kolmonoxid (CO) och kolväten (Hc). Då mer koldioxid produceras än vad som behövs i kolets kretslopp, innebär utsläppen en ökad växthuseffekt. Kolväten kan bidra till växthuseffekten, men även 13

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Hållbart agerande inom Facilities Management

Hållbart agerande inom Facilities Management Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 292 Fastighetsutveckling med finansiella tjänster Masternivå, 30 hp. Fastighetsföretagande Hållbart agerande inom Facilities Management Fem

Läs mer

Hållbar utveckling. Begreppets utveckling och användning på. kommunal nivå. Av: Linnea Hallinder Handledare: Björn Hassler

Hållbar utveckling. Begreppets utveckling och användning på. kommunal nivå. Av: Linnea Hallinder Handledare: Björn Hassler Södertörns högskola Institutionen för livsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Miljövetenskap Vårterminen 2008 Programmet för Miljö och utveckling 180hp Hållbar utveckling Begreppets utveckling och användning

Läs mer

Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler JONAS OLSSON

Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler JONAS OLSSON Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn JONAS OLSSON Institutionen

Läs mer

Socialt ansvarstagande LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD. - ett mervärde för Skanska och dess kunder KANDIDATARBETE

Socialt ansvarstagande LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD. - ett mervärde för Skanska och dess kunder KANDIDATARBETE Socialt ansvarstagande - ett mervärde för Skanska och dess kunder LINNEA HOLMGREN MATHILDA WAHLBERG FIELD KANDIDATARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggteknik Institutionen

Läs mer

Hållbar stadsutveckling studier av Malmö och Prag

Hållbar stadsutveckling studier av Malmö och Prag Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 15 hp Hållbar stadsutveckling studier av Malmö och Prag Fakulteten för Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap,

Läs mer

En omvärldsanalys av hyresbostaden En undersökning om hur Stena Fastigheter kan bygga fler billiga hyresbostäder

En omvärldsanalys av hyresbostaden En undersökning om hur Stena Fastigheter kan bygga fler billiga hyresbostäder En omvärldsanalys av hyresbostaden En undersökning om hur Stena Fastigheter kan bygga fler billiga hyresbostäder REBECCA BILE CECILIA HORAK EXAMENSARBETE Teknologi kandidatprogrammet Affärsutveckling och

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Size Matters! Stockholmsmarknadens trender i form av lägenhetsstorlekar MATHILDE LUNDH JESSICA NORDLANDER EXAMENSARBETE

Size Matters! Stockholmsmarknadens trender i form av lägenhetsstorlekar MATHILDE LUNDH JESSICA NORDLANDER EXAMENSARBETE Size Matters! Stockholmsmarknadens trender i form av lägenhetsstorlekar MATHILDE LUNDH JESSICA NORDLANDER EXAMENSARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn Institutionen

Läs mer

Nya inslag i bostadspolitiken - konsekvenser för Helsingborg

Nya inslag i bostadspolitiken - konsekvenser för Helsingborg Nya inslag i bostadspolitiken - konsekvenser för Helsingborg Examensarbete inom civilingenjörsprogrammet Väg och Vattenbyggnad ELIJAH HAMILTON Institutionen för bygg- och miljöteknik Avdelningen för byggnadsekonomi

Läs mer

Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan

Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

Kreditgivningen för gröna byggnader

Kreditgivningen för gröna byggnader Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 31 Kreditgivningen för gröna byggnader - Kommer det existera

Läs mer

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap - Hur kan Göteborgs Stad arbeta med byggemenskaper? Sara Svensson - Examensarbete vid Chalmers tekniska högskola våren 2013 - Masterprogram: Design for sustainable

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 65 Kandidatnivå, 15 hp Centrum för bank och finans

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 65 Kandidatnivå, 15 hp Centrum för bank och finans Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 65 och Kandidatnivå, 15 hp Centrum för bank och finans Gröna hyresavtal - Utredning om vad som bör regleras i standardmallen Författare: Ida

Läs mer

Konsultföretags miljöpåverkan

Konsultföretags miljöpåverkan Konsultföretags miljöpåverkan Case KPMG Oy Ab Cecilia Mickos Examensarbete Företagsekonomi 2011 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi Identifikationsnummer: 3508 Författare: Cecilia

Läs mer

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande !! ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande Ett arbete om standarden ISO 26000 och det sociala ansvarstagandet hos dess användarföretag Emelie Arkad Student Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna REMISSVERSION Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Utgiven av Länsstyrelsen i Dalarnas län 791 84 Falun Tel: 023-810

Läs mer

Strategiska val i transportsektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen

Strategiska val i transportsektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen Strategiska val i transportsektorn Vägval för att nå miljökvalitetsmålen RAPPORT 5549 MARS 2006 Vägval för att nå miljökvalitetsmålen NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Analys av kommunala bostadsbolags arbete med energieffektivisering. Jenny Björk Sofie Wistrand

Analys av kommunala bostadsbolags arbete med energieffektivisering. Jenny Björk Sofie Wistrand Analys av kommunala bostadsbolags arbete med energieffektivisering Jenny Björk Sofie Wistrand Copyright Jenny Björk och Sofie Wistrand, 2014 Båda författarna har gemensamt bidragit till hela examensarbetet.

Läs mer

Det saknade miljömålet

Det saknade miljömålet Björn Möllersten Det saknade miljömålet Om miljöpåverkan i andra länder av svensk konsumtion, med förslag till nytt miljökvalitetsmål Andra upplagan Björn Möllersten Det saknade miljömålet Om miljöpåverkan

Läs mer

Att utveckla en kurs i miljösäkrade inköp

Att utveckla en kurs i miljösäkrade inköp Att utveckla en kurs i miljösäkrade inköp Madeleine Larsson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms Universitet Institutionen för Industriell Ekologi vid Kungliga

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Perspektiv på skogen som resurs för hållbar landsbygdsutveckling

Perspektiv på skogen som resurs för hållbar landsbygdsutveckling Perspektiv på skogen som resurs för hållbar landsbygdsutveckling - kommunal planering och unga vuxnas boendepreferenser i Vilhelmina Julia Carlsson Kandidatarbete 15 högskolepoäng, 2010 Fakulteten för

Läs mer

HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det?

HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det? HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det? Begreppet hållbar utveckling omfattar tre dimensioner; miljö, ekonomi och sociala förhållanden. Dessa tre dimensioner förstärker

Läs mer

Sök Er ej till Stockholm

Sök Er ej till Stockholm UPPSATSER FRÅN KULTURGEOGRAFISKA INSTITUTIONEN juni 2012 Sök Er ej till Stockholm - Om sambandet mellan bostadsbrist och tillväxt Lena Kavander Affisch från Stockholms stads officiella kampanj år 1946.

Läs mer

En studie om jämställdhet som förutsättning för hållbar utveckling

En studie om jämställdhet som förutsättning för hållbar utveckling En studie om jämställdhet som förutsättning för hållbar utveckling Vad vi vet om i vad mån kvinnor globalt lever mer hållbart än män, avger ett ekologiskt fotavtryck som är mindre och orsakar mindre mängd

Läs mer

Hållbarhetsmodeller. vad är hållbar utveckling? Göteborgsregionens kommunalförbund

Hållbarhetsmodeller. vad är hållbar utveckling? Göteborgsregionens kommunalförbund Hållbarhetsmodeller vad är hållbar utveckling? Göteborgsregionens kommunalförbund Syftet med denna rapport är att öka kunskapen kring hållbarhetsmodeller. Rapporten har godkänts av GR:s förbundsstyrelse

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi. Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi. Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal Författare Kristofer van der Schaaf Martin Sandgärde Stockholm

Läs mer