Långtidsbehandling med Litium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Långtidsbehandling med Litium"

Transkript

1 Långtidsbehandling med Litium Till dig som långtidsbehandlas med Litium eller har anhörig som gör det.

2 Chefsöverläkare Göran Björling Psykiatriska kliniken, NU-sjukvården Norra Älvsborgs Länssjukhus Trollhättan Telefon AstraZeneca Sverige AB

3 Långtidsbehandling med Litium Till dig som långtidsbehandlas med Litium eller har anhörig som gör det.

4 Inledning Långtidsbehandling med litium har nu använts i snart 40 år för att förebygga manodepressiv sjukdom. Jag hade mitt första vikariat som underläkare på en psykiatrisk klinik år Vi började då behandla en patient med litium som tidigare vårdats upprepade gånger på sjukhus för manodepressiva perioder. Sedan dess har patienten varit helt besvärsfri. Genom åren har jag mött många andra patienter, för vilka litiumbehandlingen varit revolutionerande. Medicinering med litium har högst påtagligt förbättrat både deras egen och deras anhörigas livskvalitet. För en del år sedan gick ett missvisande larm om njurskadande effekt av litium ut via radio och TV. Många patienter hörde av sig och var förtvivlade. De hade uppfattat det så, att de skulle bli tvungna att sluta medicinera. Ingen ville det. Någon uttryckte sig det var som att rycka undan livbojen från den drunknade. Detta belyser mycket väl, vad litium betyder för patienterna. Sedan litium introducerades har vi lärt oss mycket om hur vi skall sköta medicineringen. De rekommenderade halterna har successivt sänkts från 1,0 1,2 till 0,6-0,8 mmol/l, enstaka patienter kan dock behöva högre nivåer. Ibland kan halten sänkas ännu mera. Detta har gjort att biverkningarna har blivit lindrigare. Erfarenheterna de sista åren har lett fram till att behandlingen alltmer individualiseras vad avser litiumnivån. Litiumdispensärer har vuxit fram och givit patienterna ett omhändertagande med hög grad av kontinutet. I samband med en decentralisering av vården har vi upplevt det som ännu viktigare att ha fasta rutiner i omhändertagandet av patienterna. Vi har därför utvecklat ett vårdprogram för de patienter, som får långtidsbehandling med litium. I detta program ingår patient- och anhörigutbildning som en viktig del. Samarbetet mellan patient, anhöriga, litiumsköterska och ansvarig psykiater är A och O för en fullgod behandling. Sjukvårdspersonalen i både öppen och sluten vård skall ge patienten så goda kunskaper att denne kan ta ansvar för sin sjukdom och dess behandling. En skriftlig överenskommen behandlingsplan kan vara ett hjälpmedel. Vi har valt att relativt utförligt beskriva symtomen vid depression, vilka annars efter lång tids symtomfrihet kan ha glömts bort av både patienter och anhöriga. Det är nämligen viktigt att vara uppmärksam på symtomen, så att 2

5 patienten inte försummar att ta kontakt med litiumdispensären om symtom skulle uppkomma. Lätta sjukdomssymtom kan uppstå under en successiv sänkning av dosen till en nivå, som inte har fullgod effekt. Denna patientinformation har tillkommit främst för att informera patienter och anhöriga inom NU-sjukvården (Nordvästra delen av Västra Götalands län), men mycket av det som avhandlas här torde ha ett allmänt intresse vi hoppas därför att boken kommer att användas även på andra håll. I denna tredje upplaga av boken har en del uppdateringar skett. Det är främst avsnitten on Interaktioner (samtidig behandling med andra läkemedel) som har utökats. Vi har även uppdaterat boken med rekommendationerna från Svensk Psykiatrisk Förenings Riktlinjer som dock inte på några väsentliga punkter skiljer sig från de tidigare rutinerna. Svensk Psykiatrik Förenings förslag på kvalitetsindikatorer omfattar litiumdispensär, vårdprogram och andel som slutar med litiumbehandling. Vi hoppas att denna lilla skrift kan bidraga till god kvalitet i vården. Klinikens specialistsjuksköterska Bo Andersson har kommit med värdefulla synpunkter. Sist i boken finns sidor för anteckningar av tidiga biverkningar och tidiga tecken på återfall. Dessa anteckningar kan lämpligen göras tillsammans med den patientansvarige läkaren (PAL) och föras in i behandlingsplanen. Trollhättan januari 2000 Chefsöverläkare Göran Björling Psykiatriska kliniken NU-sjukvården Norra Älvsborgs Länssjukhus Trollhättan 3

6 Vad är Litium? Litium är ett grundämne, som är besläktat med natrium (som ingår i vanligt koksalt) och kalium. Litium finns i naturen; det tas upp av växter, men i så små mängder att inget födoämne kan ersätta ett litiumpreparat vid sjukdomsbehandling. Litium upptäcktes av den svenske kemisten August Arfwedsson år Litiums medicinska användning Det var inte förrän 1948, då den australiensiske läkaren John Cade prövade olika ämnens giftighet, som han också upptäckte att litium hade en lugnande effekt på försöksdjur. Året därpå prövade han därför litium för behandling av några maniska patienter med gott resultat. Han skrev om detta i en medicinsk tidskrift, men det var inte förrän år 1952, då en dansk läkargrupp från Århus gjorde om försöket i större skala, som litium började användas vid akut mani. De jämförde i den studien också effekten av litium med resultatet hos patienter, som endast fick placebo (overksamt preparat). Därmed bekräftades till fullo vad Cade funnit. Några år senare ( ) upptäckte på var sitt håll en engelsk respektive en dansk läkargrupp att fortsatt behandling också förebyggde nya sjukdomsepisoder (profylaktisk effekt). Litium är ännu i dag den mest använda profylaktiska behandlingen. Det har visat sig att litium förbygger inte bara maniska utan även depressiva sjukdomsepisoder. Numera används det också för att förebygga cykloida psykoser (se sidan 8). 4

7 Sjukdomar där Litium används Mani Mani, som egentligen betyder raseri eller besatthet, innebär att man är så upprymd och optimistisk, att omgivningen upplever det som onormalt och besvärande. Ofta kan manin börja med sömnlöshet, och typiskt är att man sover mycket lite under en manisk period. Professor Jan-Otto Ottosson beskriver i sin lärobok mani så här: Upprymdheten och optimismen kan visserligen vara smittande men det rör sig sällan om en konstant solig och vänlig attityd, oftare är det inslag av affektabilitet med irritation, ilska eller nedstämdhet, särskilt när man möter motstånd. I sådana plötsliga kast kan till och med suicidhandlingar förekomma. De positiva dragen, att man är sällskaplig och allmänt trevlig, motverkas av ändlösa konversationer, självkoncentration, påflugenhet och befängda hugskott. Medan manikern själv är omedveten om det intryck han gör på omgivningen, är hans närstående illa berörda av vårdslöst tal, flirtighet, slöseri och oförsiktighet med sprit. Expansivitet slutar snabbt att vara produktiv, arbetet stannar vid en rad djärva idéer och oavslutade ansatser. Beteendet blir impulsstyrt, där generositeten snabbt går över i omdömeslösa affärer. Ibland utvecklas manin till en så total omdömeslöshet med sådana snabbt växande vanföreställningar att medvetandet blir grumlat (deliriös mani). Man kan säga att vid mani är det omgivningen som lider under sjukdomen. Efter tillfrisknandet ångrar patienten oftast mycket starkt sitt beteende och kan behöva mycket stöd för att arbeta sig genom detta. Det är därför viktigt att bryta en mani mycket tidigt och förhindra en utveckling mot ett tillstånd som skapar stora problem efteråt i det sociala livet. I detta tillstånd kan det vara befogat med tvångsvård. 5

8 Depression I vissa fall är det svårt att finna någon enkel yttre orsak till en depression, som sannolikt delvis kan bero på inre orsaker, d v s en nedsatt förmåga att uthärda normala inre och yttre påfrestningar. Dessa depressioner är ofta mycket plågsamma medan de pågår, men de kan oftast med framgång behandlas med mediciner (antidepressiva läkemedel), även om behandlingen kan ta tid. Ibland kan det behövas kombinationer av olika antidepressiva läkemedel. Nyare läkemedel (exempelvis serotoninupptagshämmarna, SSRI-preparat) har mindre biverkningar än de gängse tricykliska medlen. Den som är deprimerad har ofta en känsla av hopplöshet och dysterhet. En del är djupt deprimerade och vill bara gråta. Några känner att de inte får ut lika mycket av livet som andra människor, och nästan alltid förstorar man då upp små vardagsproblem till stora, oöverkomliga hinder. Ofta finner familjemedlemmarna och vännerna att situationen inte alls är så hopplös och dyster som den deprimerade personen anser. I depressionsbilden ingår enstaka eller flera av följande komponenter: Dygnsrytm Man känner sig mest orolig, ångestfylld och nedstämd på morgonen för att förbättras under dagens lopp. Årstidsvariation Depressioner är vanligast höst och vår. Sömnbesvär Man känner ofta ett behov av att sova mera, men när man har lagt sig, är det ibland svårt att somna. Ännu vanligare är det att man vaknar tidigt på morgonen, känner ångest och har svårigheter att somna om. Man känner sig illa till mods inför tanken på att uppleva en ny, lång och besvärlig dag. Trötthet Man saknar energi att genomföra uppgifter som man brukar kunna. Framför allt har man svårt att komma igång. Hämning Ofta känner man sig hämmad i alla sina funktioner. Det är svårt att tänka. Det tar emot i viljemässiga funktioner, och även rent kroppsligt kan det ta emot att röra sig och att företa sig något. Det kan även finnas en oförmåga att känslomässigt engagera sig till exempel för den egna familjen. Inte heller hobbies lockar. Minskad sexuell aktivitet Intresset för sexuellt samliv minskar ofta och kan även försvinna helt 6

9 och hållet. Intresset kommer emellertid tillbaka när depressionen är hävd. Många antidepressiva läkemedel kan påverka sexuell lust och förmåga men oftast inte till sådan nivå som depressionen gör. Koncentrationssvårigheter Det är svårt att hålla tankarna samlade och ta till sig innehåll i tidningar, TV och samtal. Obeslutsamhet Det är vanligt med oförmåga att fatta beslut, även i fråga om de enklaste ting. Retlighet Småsaker, som man i vanliga fall inte bryr sig om att irritera sig på, kan man nu brusa upp för på ett sätt som man inte vill. Detta kan ofta förstärka de skuldkänslor man redan har. Ångest och oro Det är också vanligt att man känner sig spänd, ängslig och rädd. Dessa känslor kan ibland vara så starka att de döljer själva nedstämdheten. Depressionens fysiska symtom kan göra att man tror att man har en obotlig sjukdom. Man tror kanske att läkarna inte har upptäckt sjukdomen eller att de inte vill tala om sanningen. Ibland kan också oron gälla en ekonomisk situation eller någoting annat i ens vardagliga liv. Samvetskval Många deprimerade personer går med skuldkänslor för att de tycker, att de inte uppträder mot sin familj som de borde. De tycker kanske, att de inte gjort tillräckligt för sina närmaste och det är heller inte ovanligt att man hakar fast vid någon handling i det förgångna, som man ångrar och helst skulle vilja ha ogjord. Självmordstankar Många människor, troligtvis de flesta, har någon gång haft självmordstankar, men det är särskilt vanligt med sådana funderingar om man är deprimerad. Ofta kan självord se ut att vara den enda utvägen ur en situation, som känns outhärdlig. Fysiska symtom Aptiten är ofta dålig, vilket gör att vikten kan gå ned kraftigt. Det finns dock en del, som äter mer än vanligt när de är deprimerade. Andra vanliga symtom är förstoppning liksom torrhet i munnen. Likaså plågas många av värk och smärtor, som oftast lokaliseras till huvudet, bröstet, magen eller ibland till ryggen. Det är inte ovanligt att dessa symtom gör att man i första hand vänder sig till läkare för att få en grundlig kroppslig genomgång. 7

10 Cykloid psykos Detta är en återkommande sjukdom, där känslor och tankeinnehåll är onormala och inte förankrade i verkligheten. Man kan vara upprymd ena stunden och djupt nedstämd den andra. Man är förvirrad och kan till exempel få för sig att man är en annan person. Det är inte ovanligt att man upplever att man hör eller ser Gud, vilket kan ge en lyckokänsla. Vid andra tillfällen ser man däremot raka motsatsen, d v s tecken på en hotande katastrof. Övriga sjukdomar Litium kan ibland användas i kombination med andra medel vid årstidsbundna stämningslägesändringar vid t ex schizofrenisjukdomar, beteendestörningar av typ utagerande och tvångsbesvär. Övrigt om sjukdomarna Såväl vid uttalad mani som vid cykloid psykos saknar man helt insikt om att man är sjuk. Ibland kan en och samma person vid ett tillfälle vara manisk och vid ett annat tillfälle depressiv (bipolär affektiv sjukdom eller mano/depressiv sjukdom. I vetenskaplig litteratur indelas bipolär sjukdom i typ I där maniinslaget är tydlig mani och typ II där upprymdhetsperioderna inte är lika uttalade, s k hypomani. Ett fåtal personer har eller utvecklar mycket snabba växlingar i humöret s k rapid cycling (minst 4 episoder på en tolvmånadersperiod). Vanligare är dock enbart återkommande depression. Cirka 1% av befolkningen riskerar att drabbas av någon svårare form av dessa sjukdomar. Oftast insjuknar man för första gången i årsåldern. Även unga kan dock insjukna i förstämningssjukdom. Sjukdomsperiodens längd varierar från fall till fall. Det gör också de friska perioderna, som kan variera från månader upp till flera år. 8

11 Behandling av akut sjukdomsepisod En manisk patient behandlas under den akuta sjukdomsfasen med dämpande läkemedel, s k neuroleptika, till exempel Haldol, Cisordinol. Behandling kan även ske med antiepileptika såsom Tegretol/Hermolepsin, Ergenyl. Litium insätts oftast som basmedel i den akuta situationen. Ibland ger man elektrokonvulvsiv terapi (ECT). På senare år har man börjat använda s k nya neuroleptika, exempel är Leponex, Risperdal och Zyprexa. Dessa medel synes ha effekt även på förstämningsinslaget och ha mindre bieffekter. Behandlingen med läkemedel fortsätter ofta några månader efter det att man blivit frisk. Den deprimerade patienten kan behandlas med något stämningshöjande läkemedel (antidepressivt medel). I svåra fall ger man också här ECT. Ibland kan tillägg av litium till behandling med antidepressiva läkemedel förstärka deras effekt. Litium används då således som ett akutläkemedel. Senare års forskning har emellertid visat att det är viktigt att behandla en depressionsepisod mycket kraftfullt för att minska återfallsrisken. Kombinationer av olika typer av antidepressiva läkemedel förkommer därför inte sällan. Personer med Rapid Cycling behöver oftast kombinationsbehandling, t ex litium och antiepileptika, ibland även kombination med ämnesomsättningshormon. Cykloida psykoser behandlas ofta med kombinationer av nämnda läkemedel och ECT i akutskedet. 9

12 När skall man börja med Litium? Om en patient har haft flera sjukdomsperioder, kan en förebyggande behandling komma ifråga. Litium är det effektivaste läkemedlet och också det medel, som man har längst erfarenhet av. Denna erfarenhet av den goda effekten gäller speciellt vid manodepressiv sjukdom. Vid enbart återkommande depressioner används numera ofta långtidsbehandling med antidepressiva läkemedel men även här har litium sin plats. Ju fortare återfallet har kommit och ju allvarligare det är, desto större anledning finns det att påbörja en förebyggande behandling. Det är sällan långtidsbehandling med litium påbörjas redan vid den första sjukdomsepisoden. Man avvaktar i regel den andra eller tredje sjukdomsepisoden innan man tar upp frågan om förebyggande litiumbehandling. Senare års forskning på personer som långtidsbehandlats med litium, har visat en mindre dödlighet efter fem års behandling jämfört med normalbefolkningen. Litiumbehandlingen kan påbörjas antingen under en sjukdomsperiod eller efteråt. Det är inte nödvändigt att ligga på sjukhus då behandlingen påbörjas, även om detta kan vara praktiskt, eftersom en hel del olika prover måste tas både före och i början av medicineringen. Litiumpreparat Det första litiumsaltet som används var litiumkarbonat, först i lösning och sedan i tablettform. Numera används ett annat salt, nämligen litiumsulfat (Lithionit). Tabletter med innehåll av litiumkarbonat eller litiumcitrat (Litarex) kan läkaren skriva ut efter beviljad licensansökan från Läkemedelsverket. Skäl för en sådan förskrivning kan vara exempelvis magbesvär, d v s biverkningar. Man kan även förskriva litium i lösning (s k ex tempore). Även här är ofta anledningen att patienten har biverkningar av gängse preparat. Lithionit är tillverkat enligt en metod, som gör att det blir en jämn och långsam upptagning av litium från tarmen. Detta ger en jämnare 10

13 blodnivå än vanliga tabletter. I Lithionit är litiumsulfat inbakat i en slags porös tablett. Det plastliknande tablettskalet tas däremot inte upp av kroppen. Det kan ibland vara synligt i avföringen. Detta är helt ofarligt, och man skall därför inte bekymra sig om det. Tabletterna är ej delbara för t ex finjustering av dosen. Litarextabletterna är däremot delbara. Observera dock att tabletterna inte får delas eller krossas om det inte är nödvändigt för doseringen, eftersom delar av tabletter kan påverka upptaget av litium. Hur verkar Litium? Mängderna av och jämvikten mellan olika signalsubstanser, som är hjärnans budbärare, är störda vid psykisk sjukdom. Litium har flera effekter på hjärnans signalsubstanser, framför allt på serotonin (5HT), antingen direkt eller genom att gripa in i mekanismen för transporten in i nervcellen, vid vilken natrium och kalium (som liknar litium) har stor betydelse. Litium påverkar signalsubstansernas mottagarprotein (receptorer) som blir mer stabila, d v s mindre retbara. Troligen är dock alla litiums effekter ej kända än. Förebyggande behandling är lika effektiv hos gamla som hos unga, och också lika effektiv hos män som hos kvinnor. Behandlingen är lika bra vid mani och vid depression. Man uppnår färre och/eller mildare sjukdomsperioder. Ofta kan man uppnå total symtomfrihet. Effekten kommer gradvis. Man kan inte räkna med full effekt förrän efter ett år. Sedan upprätthålls den så länge som man får behandling. Det finns ingen risk för beroende av litium. Beslutet att påbörja en profylaktisk behandling skall tas i samråd mellan patienten (som måste vara väl informerad om behandlingsprincipen), behandlande psykiatriker och eventuellt även med anhöriga. I dag behandlas cirka personer med litium i Sverige. Målsättningen med behandlingen är att nå så god effekt som möjligt med så låg blodkoncentration av litium som möjligt och därmed få så lite biverkningar som möjligt. Effekten på dödligheten talar för att skadliga effekter för livets fortbestånd av behandlingen och biverkningar är små och få. En välinformerad patient har stora möjligheter att ta ansvar för sin behandling och bidra till ett bra resultat. 11

14 Biverkningar Biverkningar i början av behandlingen I de allra flesta fall kan behandlingen påbörjas och genomföras utan besvärande biverkningar. Vissa besvär i början av behandlingen kan förekomma, som till exempel: Trötthet, en känsla av muskelsvaghet, som gärna sitter i benen eller ryggen En tendens till att bli lite darrig, speciellt i händerna Lättare obehag i magen (lös mage), lätt illamående, muntorrhet, metallsmak En känsla av att inte riktigt hänga med psykiskt Ovanstående besvär går oftast över inom ett par månader efter inledningen av litiumbehandlingen. Någon enstaka gång kan en mera uttalad trötthet påverka till exempel förmågan att köra bil på ett säkert sätt. Obs! Om du efter en tids behandling återigen får någon/några av dessa biverkningar kan det vara ett tecken på att blodnivån av litium av någon anledning förhöjts. En extra kontroll av blodhalten bör då göras. Anteckna dessa initiala biverkningar i denna broschyr som en sorts minneslapp. De bör även skrivas in i Din behandlingsplan. Övriga biverkningar Följande biverkningar kan komma tidigt eller senare under behandlingen: Darrhänthet Darrhänthet kan förvärras av kaffe, trötthet och viss astmamedicin. Den utgör mycket sällan något problem, men om den skulle besvära i hög grad, så kan man behandla den med till exempel Inderal (propranolol). Viktökning Viktökning är också relativt vanlig. Övervägande orsak kan vara intag av kalorihaltiga drycker (saft, juice, läskedrycker, mjölk, öl) till följd av ökad törst. Sköldkörtelförändringar Påverkan på sköldkörteln och ämnesomsättningen förekommer ibland, framför allt hos kvinnor. Litiumbehandling kan ge struma 12

15 (förstoring av sköldkörteln med svullnad på utsidan av halsen). Ibland kan ämnesomsättningen minska (myxödem). Man blir då trött, nedstämd, frusen, får nedsatt reaktionsförmåga och torr, fnasig hud. Då sköldkörtelns funktion kontrolleras regelbundet, behöver emellertid dessa symtom aldrig uppkomma, då kompenserande medicinering kan ges (Levaxin). Bisköldkörteln Litium kan troligen ge förändringar i bisköldkörteln, som styr blodets innehåll av kalcium. En överfunktion av bisköldkörtlarna ger högre halt av kalcium i blodet. Höga nivåer av kalcium kan ge symtom liknande dem vid depression samt högt blodtryck. I ett vanligt program för blodprover vid behandling med litium ingår dock provtagning av kalcium, varför en störning kommer att uppmärksammas före symtomen på samma sätt som sköldkörtelstörningar. EKG-förändringar Litium kan ge vissa förändringar i EKG (elektrokardiogramm), men detta ger inga besvär och är inte farligt. Hudförändringar Vissa hudbesvär, som psoriasis och acne, kan förvärras under litiumbehandlingen och litium kan också göra att sådana hudsjukdomar bryter ut. Ibland behöver då behandlingen avbrytas, varvid besvären försvinner. Magbesvär Det är inte ovanligt att man känner sig dålig i magen eller att man kan få diarré. Man kan då försöka dela upp dagsdosen i flera mindre doser. Det kan också hjälpa, om man regelbundet äter Dofilus (liknande filmjölk). Preparatbyte kan i svårare fall bli aktuellt. Imodium/ Loperamid eller Travello kan ibland användas i kort kur för att få diarrétendensen att upphöra. Kronisk användning av denna typ av preparat är dock inte tillrådligt. Njurfunktionsförändringar Anledningen till att man törstar är att litium påverkar njuren så att urinen blir mindre koncentrerad, varför man måste dricka mera. Man skall därför dricka mycket varje dag (en till en och en halv liter), men tänk då på att det skall vara kalorifattig dryck! Det är ovanligt att den ökade urinmängden ger påtagliga besvär. Skulle ändå så vara fallet, finns även här möjlighet att få bukt med problemet med läkemedel, men då krävs ökad behandlingskontroll. Njurens viktiga förmåga att 13

16 utsöndra slaggprodukter påverkas oftast inte. Mycket höga blodnivåer av litium kan dock skada njurarna (cirka 170 liter blod passerar njurarna varje dygn!). Det är bland annat därför det är så väsentligt att blodkoncentrationen är så låg men även så effektiv som möjligt. Med Lithionit underlättas denna balansgång, eftersom litiumsulfatet utlöses från tabletten i långsam och jämn takt (så kallad slow-release). I litiumdispensärens program ingår i allmänhet olika njurfunktionsprover. Se vidare sidan 19. Övrigt Man kan ibland få en svullnad i händerna eller i fötterna (eller i benen). Dessa svullnader brukar dock gå över av sig själva. Litium påverkar inte sexualfunktionen eller den sexuella lusten. Den kreativa förmågan påverkas inte vad gäller till exempel konstverks kvalitet. Ett bortfall av en lätt hypomani kan emellertid minska kvantiteten i en konstnärs produktion. (Det förekommer att konstnären märker detta; han slarvar med medicineringen; minskar dosen eller rent av slutar att ta sin medicin; detta är inte bra risken för återfall blir stor!) En vanlig farhåga inför medicinering med litium är att man skulle bli psykiskt nollställd. Erfarenheten är att man på litium kan glädjas eller bli ledsen på ett normalt sätt. Litium förhindrar bara den sjukliga nedstämdheten eller upprymdheten. Det kan dock i vissa fall ta ett till två år innan stabilisering och normalisering av stämningsläget inträder. 14

17 Tecken på mycket för hög blodnivå (förgiftningssymtom) Obs! Vid för höga halter av litium i blodet kan följande symtom uppstå: Ett gradvis utvecklande av sömnighet, slöhet, koncentrationssvårigheter, muskelsvaghet, förlamningskänsla i benen och ostadig gång, grova skakningar av händerna och ryckningar i underkäken och andra muskelryckningar, sluddrigt tal, illamående, diarré och magsmärtor kan vara tecken på att en litiumförgiftning håller på att utvecklas. Läkare skall då kontaktas omedelbart! Risksituationer Eftersom litium försvinner ur kroppen via njurarna, påverkar störningar i vattenoch saltomsättningen också utsöndringen av litium. Vatten- och saltbrist medför ökad litiumkoncentration och uppkommer vid: Kraftig svettning Hög feber Hård idrottsträning Diarré Minskad salt- och vätskeintag vid ändrade kostvanor (till exempel vid miljöombyte i samband med resor till andra länder; vid bantning etc) Operationer Extra vatten- och saltintag motverkar detta (ökat saltintag ger ökad litiumutsöndring). Vid operationer måste av samma anledning kirurg och narkosläkare känna till att du behandlas med litium. 15

18 Samtidig medicinering med andra läkemedel Litium samverkar (integrerar) med en stor mängd olika läkemedel. Se avsnittet om Läkemedelsinteraktioner på sidan 21. Vid kontakt med annan läkare än din psykiater: Glöm inte att tala om att du får behandling med litium. Ange även vem som är Din behandlande psykiater ifall läkaren vill ta kontakt. Andra läkemedel kan nämligen påverka litiumkoncentrationen. Urindrivande medel, som används bland annat vid högt blodtryck och ödem, påverkar salt- och vattenomsättningen och därmed också litiumomsättningen. Långsamt verkande medel bör användas. Inflammationshämmande medel minskar också utsöndringen av litium. Till denna grupp hör även den receptfria substansen ibuprofen som ingår i bland annat Alindrin, Brufen, Ibumetin, Ipren och Nurofen. Som febernedsättande medel rekommenderas därför i stället paracetamol, som ingår i till exempel Alvedon, Curadon, Panodil och Reliv. Acetylsalicylsyrapreparat (Magnecyl, Albyl) kan användas men de kan ha andra bieffekter. Vissa andra läkemedel, så kallade ACE-hämmare som används mot högt blodtryck (till exempel Renitec) höjer halten av litium i blodet. Detsamma gäller troligen för vissa andra blodtryckssänkande medel, de så kallade kalciumantagonisterna (till exempel Cardizem och Plendil). Möjligen kan också angiotensin II-antagonisterna (till exempel Cozaar eller Pitacand) ha samma effekt. Det finns även flera olika kombinationspreparat vid blodtrycksbehandling som möjligen kan ha påverkan på litiumnivån. Läkemedel som används vid astma, innehållande teofyllin ökar däremot utsöndringen av litium; halten av litium i blodet minskar då. Vissa läkemedel som används vid migrän har i kombination med litium rapporterats ge för kraftig serotoninpåverkan med symtomen skakighet, hudrodnad, hög puls, förhöjt blodtryck. Det finns inga absolut förbjudna kombinationer mellan litium och andra läkemedel, men det kan krävas dosjusteringar. Därför är den samlade läkemedelsanvändningen viktig för läkaren att känna till. 16

19 Graviditet och amning Litium kan möjligen öka risken för hjärtmissbildning hos foster men denna ökade risk är mycket liten. Därför är det inte självklart att litiumbehandlingen skall avbrytas före den planerade graviditeten. Är risken för återfall mycket hög, kan ett återfall och då påtvingad behandling med andra psykofarmaka vara en större risk för fostret. Diskutera alltid en planerad graviditet med den läkare, som är ansvarig för litiumbehandlingen. Flera så kallade prospektiva (framåtblickande) studier från senare år talar för att denna riskökning är betydligt mycket mindre än vad man tidigare ansett varför man vid hög återfallsrisk bör kunna fortsätta med litiumbehandlingen. Amningen är inte lämplig under litiumbehandling, eftersom litium finns i modersmjölken. Risk för sköldkörtelförändringar hos barnet finns också (se sidan 13). Dosering och kontroll Den hastighet, med vilken litium utsöndras, varierar mycket från en person till en annan. Detta gör att mycket varierande doser krävs för att nå samma blodnivåer. Det är viktigt att man mäter blodnivån vid en tidpunkt, som ger ett så tillförlitligt värde som möjligt. Man har kommit fram till att denna tidpunkt är på morgonen 12 timmar efter senaste tablettintag. Blodprov skall därför som regel tas på morgonen före morgondosen. Försök att respektera denna tidpunkt noga. Du har företräde vid blodprovstagning överallt där prov tas. Du behöver i allmänhet inte lämna blodprover på din litiumdispensär, utan det kan du göra överallt där man tar blodprover. Provet skickas sedan vidare till något laboratorium för analys. Din litiumdispensärs adress måste naturligtvis anges på remissen, så att laboratoriet kan sända svaret på provet dit. Tag dina andra läkemedel som vanligt. I början av behandlingen eftersträvar man ofta en något högre blodkoncentration, som sedan långsamt sänks till den lägsta terapeutiska underhållsdosen. 17

20 Litiumdispensär En litiumdispensär är en mottagning, där prover tas och kontroller görs vid långtidsbehandling med litium. Dispensärverksamheten kan utformas på många olika sätt, beroende på de olika lokala förutsättningarna. Här beskrivs vilka funktioner som en litiumdispensär kan ha. Provtagningsrutiner Som framgått tidigare doseras litium med ledning av kliniska bilden och halten i blodet (12-timmarsvärdet). Litiumhalten skall bestämmas med regelbundna intervall. När man uppnått stabila litiumvärden, sker provtagning ungefär var tredje månad. Vid inställning på litium eller vid dosändring sker förstås provtagning oftare, till exempel en gång i veckan. Ofta tas blodprovet på mottagningen av litiumsköterskan, som då har möjlighet att besvara dina frågor om behandlingen. När litiumprov tas, undersöker man även ditt elektrolytstatus, som visar blodets innehåll av elektrolyter (natrium, kalium och kalcium) och slaggprodukter. En gång per år kontrollerar vi även leverfunktionen. Ämnesomsättningsprover tas minst en gång per år ofta en gång i halvåret. Orsaken till att vi tar leverfunktionsprover kan vara att många patienter använder även andra läkemedel samtidigt, vilka bryts ned i levern. Njurfunktionsprov Eftersom litium i högre halter kan skada njurarna, skall njurfunktionen följas noga. Det finns tre rutinprover på njurfunktionen: 1. Litiumnivån Detta är det viktigaste provet. Då kroppen gör sig av med litium med hjälp av njurarna talar oförändrad halt vid oförändrad dos för att njurfunktionen är oförändrad. Om däremot halten stiger utan att dosen höjts kan detta bero på att njurarna arbetar sämre. Med åren sker en naturlig sänkning av njurfunktionen, varför minskning av dosen i de flesta fall kan ske utan att halten i blodet sjunker. 2. Kreatininvärdet Detta får man svar på genom elektrolytstatus. Då provet tas på samma tid på dygnet varje gång, kan värden gång från gång jämföras. 18

Behandling med litium. För dig som långtidsbehandlas med litium eller är anhörig

Behandling med litium. För dig som långtidsbehandlas med litium eller är anhörig Behandling med litium För dig som långtidsbehandlas med litium eller är anhörig Utgivare: BioPhausia AB, Blasieholmsgatan 2, 111 48 Stockholm För medicinska frågor och funderingar kring Lithionit kontakta

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Är depression vanligt? Vad är en depression?

Är depression vanligt? Vad är en depression? Depression Din läkare har ställt diagnosen depression. Kanske har Du uppsökt läkare av helt andra orsaker och väntade Dig inte att det kunde vara en depression som låg bakom. Eller också har Du känt Dig

Läs mer

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon (tyroxin) Detta hormon bildas normalt i sköldkörteln som sitter framtill på halsen strax nedanför struphuvudet.

Läs mer

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt.

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Till dig som behandlas med VIKTIGT Den här informationen vänder sig till patienter som fått PLENADREN förskrivet på recept.

Läs mer

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling Psykiatrisk behandling Medicinsk behandling Evidensbaserad behandling Evidens betyder bevis Forskning och vetenskapliga resultat bevisar att behandlingen ger resultat Vård ska enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

ORSAKER TILL ÖKAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING

ORSAKER TILL ÖKAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE LÄKEMEDEL TILL ÄLDRE De senaste 20 åren har mängden läkemedel till personer äldre än 75 år ökat med nära 70%. Personer på särskilt boende har i genomsnitt 8-10 preparat per person.

Läs mer

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt PATIENTINFORMATION om Colrefuz och behandling av gikt Viktig information Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Colrefuz om du har problem med ditt hjärta, njurar, lever, mag-tarmkanalen, är

Läs mer

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Till dig som ska övernatta på Hässleholms sjukhus

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Till dig som ska övernatta på Hässleholms sjukhus ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Till dig som ska övernatta på Hässleholms sjukhus Broschyren är utformad av medarbetare på Ortopediska kliniken Hässleholm-Kristanstad -Ystad. Faktagranskad

Läs mer

Inmatning i det Nationella Kvalitetsregistret för Njursjukvård, NjuR. Mars

Inmatning i det Nationella Kvalitetsregistret för Njursjukvård, NjuR. Mars Inmatning i det nationella kvalitetsregistret för njursjukvård, NjuR Inloggning: Öppna Internet Explorer. OBS! Du måste använda Internet Explorer 5.5 eller högre Skriv in www.njur.org i adressfältet och

Läs mer

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion.

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Pegasys_patientbrosch_105x148_071 1 07-08-28 15.10.27 Pegasys_patientbrosch_105x148_072 2 07-08-28 15.10.29

Läs mer

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro Apotekets råd om Nedstämdhet och oro Vi drabbas alla någon gång av nedstämdhet och oro. Nedstämdhet är en normal reaktion på tillfälliga på - frestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer.

Läs mer

Frågor och svar om smärtlindring

Frågor och svar om smärtlindring Frågor och svar om smärtlindring M-PRO-05-PAIN-002-ALK-ELIXIR Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se Information till dig som har fått Dolcontin (morfinsulfat) Ansvarig läkare...

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning Hypotyreos Låg ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Patientbroschyr. Jinarc (tolvaptan)

Patientbroschyr. Jinarc (tolvaptan) Jinarc (tolvaptan) Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar

Läs mer

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT SÅ FUNGERAR DIN BEHANDLING MED VELCADE VELCADE används för behandling av benmärgscancer (multipelt myelom) hos patienter som fått minst två tidigare behandlingar

Läs mer

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY VAD ÄR SYNJARDY? Din läkare har ordinerat SYNJARDY för att sänka ditt blodsocker.

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

Aripiprazole Accord (aripiprazol)

Aripiprazole Accord (aripiprazol) Aripiprazole Accord (aripiprazol) Patient/Anhörig Informationsbroschyr Denna broschyr innehåller viktig säkerhetsinformation som du ska bekanta dig med innan påbörjande av behandlingen med aripiprazol

Läs mer

INFORMATION OM INVEGA

INFORMATION OM INVEGA INFORMATION OM INVEGA Du är inte ensam Psykiska sjukdomar är vanliga. Ungefär var femte svensk drabbas varje år av någon slags psykisk ohälsa. Några procent av dessa har en svårare form av psykisk sjukdom

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

DSM-IV-kriterier för förstämningsepisoder (förkortade)

DSM-IV-kriterier för förstämningsepisoder (förkortade) Bilaga 2 DSM-IV-kriterier för förstämningsepisoder (förkortade) (Hämtade ur Svenska Psykiatriska Föreningens kliniska riktlinjer för förstämningssjukdomar) [59]. Egentlig depressionsepisod A. Minst fem

Läs mer

Läkemedelsbehandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget

Läkemedelsbehandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget Läkemedelsbehandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget Depression hos barn och ungdomar är ett allvarligt tillstånd som medför ökad risk för för tidig död, framtida psykisk

Läs mer

BIPOLÄR SJUKDOM Del II - Behandling

BIPOLÄR SJUKDOM Del II - Behandling BIPOLÄR SJUKDOM Del II - Behandling Affektiva mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 070116 Behandling av bipolär sjukdom Alla patienter med bipolär sjukdom skall rekommenderas att så

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning Hypertyreos Hög ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Till dig som ordinerats

Till dig som ordinerats Aug 2016 Till dig som ordinerats av din läkare Information till patienter Introduktion Din läkare har förskrivit JANUVIA (sitagliptin) för behandling av typ 2-diabetes. Denna broschyr är avsedd för att

Läs mer

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Handläggare: Eva Almén-Åström Bakgrund År 2010 genomfördes ett Läkemedelsprojekt

Läs mer

1. Ont i ryggen Nervositet eller inre oro Återkommande tankar, ord eller idéer som Du inte kan göra Dig fri från

1. Ont i ryggen Nervositet eller inre oro Återkommande tankar, ord eller idéer som Du inte kan göra Dig fri från INSTRUKTIONER Din ålder: Nedan följer en lista över problem och besvär som man ibland har. Listan består av 90 olika påståenden. Läs noggrant igenom ett i taget och ringa därefter in siffran till höger

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN ARPIPRAZOLE RATIOPHARM TABLETTER Datum: 26.9.2014, Version 1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare. Guide för anhöriga. Svar på dina frågor. www.bms.se

Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare. Guide för anhöriga. Svar på dina frågor. www.bms.se Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Guide för anhöriga Svar på dina frågor Att ta hand om någon med avancerat malignt melanom är inte en lätt uppgift. Det kan också kännas oroväckande

Läs mer

Aripiprazole ratiopharm. Broschyr till patienter/närstående Utfärdad den 03/2016

Aripiprazole ratiopharm. Broschyr till patienter/närstående Utfärdad den 03/2016 Aripiprazole ratiopharm Broschyr till patienter/närstående Utfärdad den 03/2016 Innehåll 1. Inledning s. 4 2. Vad innebär en behandling med Aripiprazole ratiopharm? s.5 3. Vad kan jag förvänta mig av behandlingen?_

Läs mer

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab)

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) Patientinformation Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) www.bms.se Inledning Före behandling med OPDIVO Det här är en broschyr avsedd som vägledning för dig som behandlas med OPDIVO. Här får du

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OLANZAPIN RATIOPHARM Datum: 21.7.2014, Version 1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Olanzapin

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Telmisartan/Hydrochlorothiazide ratiopharm 4.12.2014, Version 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Totalt antal poäng på tentamen: Max: 59p För att få respektive betyg krävs: 70% =G: 41p 85% = VG:50p

Totalt antal poäng på tentamen: Max: 59p För att få respektive betyg krävs: 70% =G: 41p 85% = VG:50p Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen 61SÄ01 Ssk 07b 3 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-10-25 Tid: 17:00-21.00 Hjälpmedel:

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

3. Läkemedelsgenomgång

3. Läkemedelsgenomgång 3. Varför behövs läkemedelsgenomgångar? Läkemedelsanvändningen hos äldre har ökat kontinuerligt under de senaste 20 åren. Detta är mest påtagligt för äldre i särskilda boendeformer, men också multisjuka

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN LOSATRIX 12,5 MG FILMDRAGERADE TABLETTER Datum: 8.9.2015, Version 1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. 1 Sjukdomen är ofta förknippad med övervikt. En viktig del av behandlingen är därför

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede - Fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Mars 2010. Detta är en uppdatera version av den som utkom 2007. Uppdateringen

Läs mer

samtidigt som tarmens genomsläpplighet studeras under fyra dagar. Du börjar också äta kosttillskottet under slutet av veckan.

samtidigt som tarmens genomsläpplighet studeras under fyra dagar. Du börjar också äta kosttillskottet under slutet av veckan. Pilotstudien för veteranorienterare dag för dag: Vi söker 10 stycken veteranorienterare som vill delta i en förstudie omfattande 5 veckor där effekterna av ett kosttillskott studeras på tarmens genomsläpplighet.

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer

Innehåll. Ett viktigt steg för att komma i själslig balans...4. Du är inte ensam...5. Psykisk sjukdom är inte någons fel!...5

Innehåll. Ett viktigt steg för att komma i själslig balans...4. Du är inte ensam...5. Psykisk sjukdom är inte någons fel!...5 Patientinformation Innehåll Ett viktigt steg för att komma i själslig balans...4 Du är inte ensam...5 Psykisk sjukdom är inte någons fel!...5 Hur yttrar sig en psykos?...6 Schizofreni och psykotisk sjukdom

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid)

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid) BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid) Du och din vårdnadshavare bör noga läsa igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta

Läs mer

Det finns minnen som inte lämnar någon ro

Det finns minnen som inte lämnar någon ro Det finns minnen som inte lämnar någon ro Posttraumatiskt stressyndrom Information till patienter och anhöriga Har du varit med om en livshotande eller livsförändrande händelse? Så omskakande eller grym

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

PREP (PRE-EXPOSITIONSPROFYLAX) ETT LÄKEMEDEL I FÖREBYGGANDE SYFTE FÖR ATT MINSKA RISKEN ATT FÅ HIV.

PREP (PRE-EXPOSITIONSPROFYLAX) ETT LÄKEMEDEL I FÖREBYGGANDE SYFTE FÖR ATT MINSKA RISKEN ATT FÅ HIV. PREP (PRE-EXPOSITIONSPROFYLAX) ETT LÄKEMEDEL I FÖREBYGGANDE SYFTE FÖR ATT MINSKA RISKEN ATT FÅ HIV. Den här broschyren är framtagen till den som önskar veta mer om PrEP, funderar på att använda det eller

Läs mer

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se Till dig som har varit med om en svår händelse ljusdal.se När man har varit med om en svår händelse kan man reagera på olika sätt. Det kan vara bra att känna till vilka reaktioner man kan förvänta sig

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

SBU -- depression. Behandling. Fides Schuckher okt 04

SBU -- depression. Behandling. Fides Schuckher okt 04 SBU -- depression Behandling SBU slutsats Målsättningen med depressions behandlingen ska vara tillfrisknande, vilket inte bara innebär frihet från depressionssymtom utan också återvunnen arbetsförmåga

Läs mer

Om läkemedel. vid adhd STEG 2. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet.

Om läkemedel. vid adhd STEG 2. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet. Om läkemedel vid adhd Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, 010-476 19 99, var du än bor i länet. STEG 2 BUP-mottagning finns på alla orter i Halland: Kungsbacka Tfn 0300-56 52 17 Varberg Tfn 0340-48

Läs mer

Frågor och svar om sängvätning

Frågor och svar om sängvätning Frågor och svar om sängvätning Broschyren är utgiven av Svenska Enures Akademien Hur vanligt är det med sängvätning? De flesta barn blir torra i 2-3 års åldern, i regel tidigare på dagen än på natten.

Läs mer

Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt

Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt 2010-05-26 28-2010 1 (6) Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt Följande dokument avser behandling av systolisk hjärtsvikt.

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste.

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. Oroliga själar Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. 1 Sluta oroa dig i onödan! Om du har generaliserat ångestsyndrom har du antagligen fått uppmaningen många

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av psoriasisartrit. Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Patientinformation om MINIRIN

Patientinformation om MINIRIN Patientinformation om MINIRIN Vid behandling av nattliga kissningar UPPE & KISSAR PÅ NATTEN? Du har ordinerats behandling med läkemedlet MINIRIN (desmopressin) mot nocturi nattliga kissningar. Innan Du

Läs mer

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting ALLERGIVACCINATION Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja en allergivaccinationsbehandling, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge dig information om behandlingens

Läs mer

samtidigt som tarmens genomsläpplighet studeras under fyra dagar. Du börjar också äta kosttillskottet under slutet av veckan.

samtidigt som tarmens genomsläpplighet studeras under fyra dagar. Du börjar också äta kosttillskottet under slutet av veckan. Pilotstudien dag för dag: Vi söker 10 stycken personer som lider av förstoppning eller diarré som vill delta i en förstudie omfattande 5 veckor. Under studien studeras effekterna av ett kosttillskott studeras

Läs mer

Information. till dig som behandlas med Risperdal eller långtidsverkande Risperdal Consta.

Information. till dig som behandlas med Risperdal eller långtidsverkande Risperdal Consta. Information till dig som behandlas med Risperdal eller långtidsverkande Risperdal Consta www.schizofreni.se Innehåll Ett viktigt steg för att komma i själslig balans...4 Du är inte ensam...5 Psykisk sjukdom

Läs mer

Du har fått den här informationsbroschyren av din läkare i samband med att han/hon ordinerat Concerta (metylfenidat) till dig. Metylfenidat är ett

Du har fått den här informationsbroschyren av din läkare i samband med att han/hon ordinerat Concerta (metylfenidat) till dig. Metylfenidat är ett Information om din behandling med Concerta Läkemedelsbehandling vid ADHD Du har fått den här informationsbroschyren av din läkare i samband med att han/hon ordinerat Concerta (metylfenidat) till dig. Metylfenidat

Läs mer

PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING. Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykiatri Karolinska institutet 1995-05-01

PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING. Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykiatri Karolinska institutet 1995-05-01 PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykiatri Karolinska institutet 995-5- PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING Namn... Datum... Avsikten med detta formulär är att ge

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin)

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Denna broschyr har du fått av din läkare eller sjuksköterska INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Patientinformation för dig som behandlas med JARDIANCE mot typ 2-diabetes Ett steg i

Läs mer

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se Läkemedel och äldre Patrik Midlöv, Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv lu Äldres sjukvård Hos äldre är läkemedel orsak till akut inläggning hos 15-22% (Roughead 1998) Biverkningar i

Läs mer

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck?

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att åderförfettningen

Läs mer

Behandling vid bipolär sjukdom

Behandling vid bipolär sjukdom 1 Behandling vid bipolär sjukdom Innehåll Förord 3 1 Litium 4 2 Behandling med Litium 5 3 Andra stämningsstabiliserande läkemedel 9 4 Medicinsk behandling vid graviditet och amning 10 5 Undersökningar

Läs mer

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt.

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt. Ont i huvudet Att få ont i huvudet är något som drabbar alla då och då. Det kan bero på massor av saker, nästan alltid helt ofarliga. Om huvudvärken kommer ofta kan det handla om spänningshuvudvärk eller

Läs mer

Bakom masken lurar paniken

Bakom masken lurar paniken Bakom masken lurar paniken Paniksyndrom Information till patienter och anhöriga Människor med paniksyndrom döljer ofta en stark rädsla för nya panikattacker, för att vara allvarligt sjuka, hålla på att

Läs mer

Om PSA-prov. för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Om PSA-prov för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen: April 2010. Detta är en uppdaterad version av den broschyr som utkom 2007.

Läs mer

Adaptogener. September 2007

Adaptogener. September 2007 Adaptogener September 2007 Adaptogener växter Ginseng Ginseng rot Fjärilsranka frukt 2 Adaptogener - produkter med Röd gerimax Blå gerimax 3 Adaptogener Adaptogener har psykostimulerande och prestationshöjande

Läs mer

Medfödd hypotyreos. 24 frågor och svar

Medfödd hypotyreos. 24 frågor och svar Medfödd hypotyreos 24 frågor och svar Författare Jan Alm och Annika Janson Barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och Barnens sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset 2 Vad är medfödd hypotyreos?

Läs mer

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare.

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad risk för ett stort antal hälsoproblem

Läs mer

Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling vid akuta tillstånd med risk för intorkning, eller vid tecken på intorkning

Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling vid akuta tillstånd med risk för intorkning, eller vid tecken på intorkning 2015-07-02/Läkemedelskommittén/EV Läkemedelskommitténs rekommendation: Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling vid akuta tillstånd med risk för intorkning, eller vid tecken på intorkning Indikation:

Läs mer

Peter Strang, professor, överläkare

Peter Strang, professor, överläkare Peter Strang, professor, överläkare Dyspné (andnöd) Andnöd/ dyspné är alltid en subjektiv känsla det patienten känner Det personalen ser eller mäter spelar mindre roll Många gånger oklart samband med syrgasmättnad

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av bipolär sjukdom INNEHÅLL Bipolär sjukdom 5 Orsaker 13 Behandling 17 Biverkningar 25 Vägen till

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning)

Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning) Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning) Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. VIKTIGT Den här guiden ersätter inte

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay PATIENTINFORMATION Till dig som får behandling med Glucobay Innehållsförteckning Vad är diabetes 3 Vad är insulin 3 Varför får man diabetes 3 Vad är kolhydrater 4 Hur tas kolhydraterna upp i tarmen 6 Hur

Läs mer

UTREDNING/HÄNVISNING Det är viktigt att ta reda på om barnet bara har enures eller om det har inkontinens också.

UTREDNING/HÄNVISNING Det är viktigt att ta reda på om barnet bara har enures eller om det har inkontinens också. ENURES BAKGRUND/DEFINITION Enures betyder ofrivillig urinavgång. De flesta barn är nattorra vid 3-4 års ålder men vid 7 års ålder är fortfarande 5-10 % sängvätare, flest pojkar. ORSAK Enures innefattar

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

Diclofenac T ratiopharm

Diclofenac T ratiopharm Diclofenac T ratiopharm Vid behandling av migrän Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i förpackningen. Observera att gravida och barn under 18 år inte

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN KETIPINOR, FILMDRAGERADE TABLETTER (QUETIAPIN) DATUM: , VERSION 1.1

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN KETIPINOR, FILMDRAGERADE TABLETTER (QUETIAPIN) DATUM: , VERSION 1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN KETIPINOR, FILMDRAGERADE TABLETTER (QUETIAPIN) SLUTDATUM FÖR DATAINSAMLINGEN 07.07.2016 DATUM: 20.02.2017, VERSION 1.1 VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig

Läs mer