Verksamhetsplan Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2013 Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen 1

2 Inledning... 3 Mål... 3 Tillsyn enligt Miljöbalken... 4 Offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen Miljöstrategiskt arbete... 9 Naturvårdsarbete Övrigt Resurser - personal Bilaga1 Behovsutredning för Miljöbalkstillsynen

3 Inledning Miljöavdelningen inom Miljö och Samhällsbyggnad har fyra uppdrag, Tillsyn enligt miljöbalken Offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen Arbete med hållbar samhällsutveckling, inklusive energi- och klimatrådgivning Arbete med natur- och vattenvårdsfrågor. Verksamhetsplan 2013 är en precisering till Miljöavdelningens övergripande verksamhetsplan för I den beskrivs vårt ansvar och våra uppdrag, hur vi planerar, genomför och följer upp vårt arbete. Den fleråriga verksamhetsplanen innehåller även de mål vi har för verksamheten och hur dessa ska följas upp. Verksamhetsplanen tillsammans med tidredovisningsdokumenten är ett viktigt styrdokument för miljöavdelningens arbete. Verksamhetsplanen är också ett verktyg för att följa upp och mäta miljöavdelningens arbete. Verksamhetsplan 2013 innehåller en mer detaljerad planering av vilka aktiviteter och projekt som ska genomföras 2013 för att vi ska nå våra mål och uppfylla syftet med vår verksamhet. Under 2013 kommer arbetet med de lokala miljömålen genomsyra en stor del av miljöavdelningens verksamhet. Dels i funktionen som samordnare, dels som deltagare i olika arbetsgrupper. Vi kommer under 2013 också fortsätta arbetet med kvalitetssäkring av vår verksamhet. Mål Miljöavdelningens mål är: Kvalitet i tillsynen Vår information ska nå ut Vårt ansvar ska synas i planerna Våra mål baseras på miljö- och samhällsbyggnadsnämndens tio mål, som i sin tur utgår från Eslövs kommun Prioriterade mål för Naturligtvis utgår vi också från de 16 nationella miljömålen och Miljöbalkens syfte: att främja en hållbar utveckling samt de övergripande målen för kontroll av livsmedel. Kopplat till målen har vi ett antal aktiviteter som finns beskrivna i bilaga 5 till miljöavdelningens övergripande verksamhetsplan för Vi följer regelbundet upp arbetet med att uppnå målen. 3

4 Tillsyn enligt Miljöbalken Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Tillsynen ska säkerställa syftet med miljöbalken. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har i egenskap av lokal tillsynsmyndighet ansvar inom följande områden: skyddade områden, hälsoskydd, miljöskydd, förorenade områden, kemiska produkter och avfall. Utöver den operativa miljötillsynen handlägger vi tillståndsärenden och dispensärenden Vi handlägger även en rad olika typer av anmälningsärenden gällande t.ex. nya miljöfarliga verksamheter, vissa hälsoskyddsverksamheter och värmepumpar. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är remissinstans vid tillståndsprövningar hos andra myndigheter såsom länsstyrelsen och miljödomstolen. Tillsynsplan 2013 Behovsutredningen (bilaga 1) beskriver det behov av tillsyn som finns i kommunen. Tillsynsplanen beskriver hur vi utifrån behovsutredningen prioriterar arbetet och avser att bedriva miljöbalkstillsynen under Prioriteringen i tillsynsplanen grundar sig i att vi vill nå största möjliga effekt av tillsynen på bästa sätt för miljön, verksamhetsutövarna och medborgarna i kommunen. Den uppskattade tidsåtgången i behovsutredningen, för 2013, blir totalt 4190 h (2890 h planerad och 1300 h oplanerad). Med fullständig bemanning, 4,5 heltidstjänster, har vi tillgång till 7650 h. Knappt hälften av arbetstiden beräknas dock användas för andra arbetsuppgifter än operativ tillsyn. Därmed återstår 3825 h till operativ tillsyn, alltså 365 h mindre än behovet. Detta innebär att vi inte räknar med att hinna med all den tillsyn vi ser behov av att utföra. Vi föreslår följande prioritering I tillsynsplanen måste vi därför prioritera bort vissa uppgifter. För ej klassade miljöfarliga verksamheter planerar vi för 400 h i stället för 700 h. Detta innebär att vi inte hinner besöka alla branscher enligt kontrollplanen, och/eller att verksamheter i någon bransch inte blir besökta. Vår satsning på kemikalietillsyn minskas från 400 h till 300 h timmar. Detta kan innebära att inte alla verksamheter besöks och/eller att färre kemikalier och varor granskas. Under året ska vi fortsätta att följa upp verksamheten genom tidredovisning. Vi strävar efter att höja andel tid till operativ tillsyn, och minska tiden för andra uppgifter, företrädesvis administration. De senaste årens kartläggning av tid visar att andelen tid till tillsyn har ökat från 46% till 54% från 2011 till Ett sätt att öka kvaliteten på tidredovisningen är att införa tidredovisning i Ecos. Där kan tiden registreras direkt i tillsynsärenden. Ett annat verktyg är att införa återkommande uppföljning av kostnadstäckningsgraden, för att öka medvetenheten om debiterbar tid. Utökad tidredovisning ger också viktigt underlag för bedömning av om miljöbalkstaxan behöver revideras. Erfarenheten av nuvarande taxa är att den inte alltid speglar det verkliga tillsynsbehovet. 4

5 Skydd av områden samt djur- och växtarter (7, 8 kap miljöbalken) Vattenskyddsområden Strandskydd Antal timmar Planerat/ Oplanerat Tillsyn 70 PL/ Dispenser & tillstånd 40 Nya vattenskyddsområden (ej kommunala) 80 PL Revidering av befintliga vattenskyddsområden Naturreservat (Allmänningen) Tillsyn 40 PL/ Dispenser * Tillsyn Dispenser & tillstånd Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (9 kap miljöbalken) Hälsoskydd Bostäder (klagomål på inomhusmiljö, trafikbuller, 300 radonfrågor, enskilt dricksvatten) Flerbostadshus - fastighetsägarnas egenkontroll 100 PL Övriga klagomålsärenden 200 Övriga ärenden (beslut enligt de lokala 30 hälsoskyddsföreskrifterna, yttrande alkohollag, ordningsstadga) Anmälningspliktiga verksamheter enl Hygienlokaler ( 38-anmälan) Hygienlokaler (tillsyn) Allmänna bad ( 38-anmälan) Allmänna bad (tillsyn) Skolor och förskolor ( 38-anmälan) PL/ PL/ Skolor och förskolor (tillsyn) 100 PL/ Byggnader, lokaler och anläggningar enl Tillsyn enligt tobakslagen Tillsyn enligt Strålskyddslagen - solarier 20 Miljöskydd Riskklassade miljöfarliga verksamheter enl kontrollplan 650 PL Tillsyn ej klassade miljöfarliga verksamheter (inkl 12:10) enl kontrollplan 700 PL Tillståndsprövningar B-verksamheter (remisser) 60 Anmälan av C-verksamheter 40 Enskilda avlopp 100 PL/ Tillsyn uppföljning mini ARV och P-fällor 100 PL Värmepumpar 100 5

6 Förorenade områden (10 kap miljöbalken) Förorenade områden 200 PL/ Utsläpp, olyckor, bränder 40 Kemiska produkter och biotekniska organismer (14 kap miljöbalken) Tillsynsfokus Reach 80 PL Kemikalier och varor i handeln 400 PL Kosmetiska och hygieniska produkter 100 Övrig kemikalietillsyn Köldmedier 100 PL/ Cisterner 80 PL/ Bekämpningsmedelsärenden 60 Remisser, tillståndsärenden 20 Avfall och producentansvar (15 kap miljöbalken) Lokala renhållningsordningen 100/30 PL/ Avfallstillsyn Klagomål, ex nedskräpning 80 Branschvis Livsmedelsverksamheter PL Yttrande Lst - transport av avfall 20 Tillsynprojekt Förorenad schaktmassor 40 PL Producentansvar, samråd 10 PL 6

7 Offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är lokal kontrollmyndighet utifrån livsmedelslagstiftningen och ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig kontroll utförs på livsmedelsanläggningarna inom kommunen. Ansvaret innefattar kontroll av dricksvatten, livsmedelshygien, redlighet och spårbarhet. Utöver operativ kontroll handlägger vi registreringsärenden och riskklassificering samt utreder misstanke om matförgiftning. Miljöavdelningen är remissinstans vid ärenden gällande alkoholutskänkning hos alkoholhandläggare på förvaltningen Vård och omsorg. Varje år fastställs en plan för den operativa kontroll som ska utföras. I planen bestäms vilka anläggningar som ska kontrolleras och hur de ska kontrolleras. Livsmedelskontrollen ska kontrollera att livsmedelslagstiftningen efterföljs med syfte att: - förhindra, undanröja eller till godtagbara nivåer minska riskerna för människors hälsa samt, - säkerställa god sed inom handeln med livsmedel och skydda konsumenternas intressen, dvs. märkning av livsmedel samt andra typer av konsumentinformation Under 2013 kommer vi lägga särskild fokus på kvalitetssäkring och samsyn. För att säkerställa genomförandet så kommer arbetet bedrivas i projektform. Inom ramen för detta ska vi bland annat se över hur inkommande ärenden fördelas och om vi aktivt ska byta handläggare på tillsynsobjekt. Projektet ska också säkerställa att vi utför intern kontroll av vårt eget arbete och att vår tidsredovisning per kontrollobjekt utförs. Vi kommer även fortsätta med projektet Rengöringskontroll med ATP-metoden. Andra kontrollprojekt under 2013 är Miljösamverkansprojektet Offentlig kontroll av mobila anläggningar på marknader och Kontroll av produktion av specialkost med fokus på födoämnesallergi med avgränsningen produktion/centralkök och servering/mottagningskök. Vi ser också ett behov av att utveckla och marknadsföra Smiley-premieringen. Metod för riskbaserad offentlig kontroll Offentlig kontroll sker utifrån många olika regler inom många olika områden och vid många olika typer av verksamheter. Vi ska kontrollera att företagen har egen kontroll över sina livsmedel och sin verksamhet. Vi ska genom frågor och observationer fokusera på hur företagen hanterar faror och risker. Vi ska inte fokusera på hur företagen strukturerar, organiserar eller dokumenterar sin egen kontroll. Livsmedelsföretagens art och omfattning avgör om revision av egen kontroll eller provtagning ska ske. Alla livsmedelsanläggningar med återkommande kontroll riskklassas och tilldelas ett antal kontrolltimmar. Livsmedelsanläggningar riskklassade till 8-26 timmar ska kontrolleras minst en gång per år. Livsmedelsanläggningar riskklassade till 3-7 timmar per år ska kontrolleras minst en gång vart annat till vart tredje år. Livsmedelsanläggningar riskklassade till 1-2,5 timmar per år ska kontrolleras minst vart tredje till vart femte år. 7

8 Kontrolltimmar riskklass Kontrollobjekt Totalt timmar/ riskklass st 30 h 55 st 110 h 47 st 141 h 20 st 80 h 26 st 130 h 9 st 54 h 17 st 119 h 1 st 8 h 1 st 11 h 2 st 32 h 1 st 26 h Totalt 209 st 741 h I tabellen saknas kontrollobjekt som klassats med halva timmar (1,5 h, 2,5 h etc). Halva timmar går för närvarande inte att söka i systemet. Uppskattningsvis är det ca 30 objekt vilket motsvarar ca 160 kontrolltimmar. Det korrekta antalet kontrolltimmar är alltså ca 900 timmar och totalt ca 240 objekt.(baserat på uppgifter ) En av livsmedelsinspektörerna är samordnare av Eslövs kommuns Företagslots. För detta arbete avsätts 400 h under Planerad offentlig kontroll ar lanerat 240 st objekt enligt riskklassning 900 h PL Rengöringskontroll enligt ATP-metoden Mobila anläggningar/marknad Kontroll med fokus på födoämnesallergi PL PL PL Oplanerad offentlig kontroll Extra offentlig kontroll Registrering Godkännande Kontrollrelaterade uppgifter Inventera avfallshantering Smileypremiering PL PL Kvalitetssäkring, samsyn, kommunikation Fördelning inkommande nya ärenden (veckomöte) PL Livsviktigt (månadsmöte) PL Intern kontroll för kvalitetsäkring PL Samordning Eslövs Företaglots 400 h PL/ Marknadsföra Smiley 8

9 Miljöstrategiskt arbete Vårt miljöstrategiska arbete omfattar det jobb som görs inom kommunens verksamhetsområde och som bidrar till att uppfylla de 16 nationella miljömålen. Eslöv är en av Sveriges ekokommuner och det förpliktigar till en hög ambitionsnivå på miljöarbetet. Målet är ett Eslöv ska vara en bra ekokommun, väl värd titeln. Miljömål Under 2013 kommer det nya miljömålssystemet, Program för lokala miljömål, att sättas i bruk. Systemet bygger på fyra lokala miljömål med var sin arbetsgrupp. Under åter ska arbetsgrupperna startas upp och förslag till åtgärder för respektive miljömål tas fram. Miljöavdelningen kommer att stå för den övergripande samordningen av miljömålsarbetet och en av de huvudsakliga arbetsuppgifterna inom det miljöstrategiska uppdraget 2013 är att starta upp och driva det lokala miljömålsarbetet framåt. En viktig del är också att nå ut till företag och medborgare och synliggöra Ekokommunen Eslöv. Biogas Eslövs kommun har antagit en Färdplan för biogas. Färdplanen är ett samarbetsprojekt mellan ett antal av Skånes kommuner, Region Skåne och Biogas Syd. Inom projektet ska potentialen för biogasutvecklingen i Skåne tas fram. Miljöavdelningen är genom rollen som biogassamordnare representerade i arbetet. Planarbete Vi har under många år deltagit i förvaltningens planarbete. Under 2013 vill fördjupa samarbetet, och arbeta ännu hårdare för att föra in hållbarhetsfrågorna i planeringen. Som en del i detta kommer vi även att bistå planavdelningen genom att ta fram MKB:er för planer. Energi- och klimatplanen Arbetet med energieffektivisering inom kommunala verksamheter samordnas av miljöavdelningen. Arbetet sker utifrån ett antal åtgärder i Eslövs kommuns Energi- och klimatplan. Exempel på åtgärder är effektivisering i bostadsbeståndet, utveckling av biogasanvändning och biogasproduktion samt effektivisering i bilpoolen. Under 2013 kommer vi sträva efter att synliggöra kommunens miljöarbete och den miljönytta åtgärdernas genomförande medför. Energi- och klimatrådgivningen Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan samt om förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder är energi- och klimatrådgivningens Prioriterade områden: Företagsrådgivning, Transporter och Solenergi. Verksamhetsmålen är att: Bidra till att minska energianvändningen hos företagare i projektet Energi i tillsynen med 20 % till 2020 med år 2007 års förbrukning som utgångsläge. Alla företag och lantbrukare som är berättigade att söka Energikartläggningscheck ska informeras och påminnas löpande fram till % av de som visat intresse för stödet ska ha sökt stödet vid utgången av En mässa som når minst 500 privatpersoner ska genomföras under året. Sammanställa information om både solvärme och solceller samt marknadsföra dem. 9

10 Miljöstrategiskt arbete Eslövs lokala miljömål Samordna miljömålsarbetets arbetsgrupper Presentera miljömålsarbetet Presentation för nämnderna Presentation för allmänheten Sveriges Ekokommuner-nätverket Antal timmar Planerat/ Oplanerat Informationsarbete Samordna H38-aktiviteter Delta i framtagande av cykelkarta (LONA-projekt) Biogassamordning Delta i biogasprojekt Biogas Kom In Biogas i Lundaland II Skånes Färdplan för biogas Biogasstrategi (EKP åtgärd 4) Planarbete Delta i framtagande av planer Göra MKB till planer Granska bygglov Energi- och klimatrådgivning Rådgivning till privatpersoner Telefon Energi- och klimatmässa Hem&Villamässan Jakt- och fiskemässan Rådgivning till företagare Energi i tillsynen Energikartläggingsstödet European Solar Days Europeiska trafikantveckan Antal timmar Planerat/ Oplanerat Energieffektivisering Revidering av Energi- och klimatplanen Samordning med miljömålsarbetet Sprida kunskap om EKP i organisationen Fördjupat stöd till åtgärdsägare Ta fram en modell/skala för måluppfyllnad 10

11 Rapportering till Energimyndigheten Avstämning 2 ggr/år inför arbetsgrupps-mötena Sammanställning av 2012 års resultat Nya åtgärder 2013 Ecodriving Rese- och mötespolicy 11

12 Naturvårdsarbete I maj år 2007 antogs ett naturvårdsprogram för kommunen. Det består av en programdel och en del med områdesbeskrivningar. Naturvårdsprogrammet utgör en långsiktig plan för naturvårdsarbetet i Eslövs kommun. Bakgrunden till planen för kommunens natur- och vattenvårdsarbete finns i internationella, nationella, regionala och kommunala dokument där ställningstaganden om natur och naturvård har gjorts. I kommunens naturvårdsprogram, finns tre övergripande målsättningar för naturvårdsarbetet i Eslövs kommun. 1. Bevara och utveckla naturvärden 2. Öka möjligheter för vistelse i naturen 3. Öka kunskapen om kommunens naturområden och deras innehåll En handlingsplan, kopplad till naturvårdsprogrammet är tänkt att löpa parallellt med budgetarbetet. Vissa åtgärder löper under flera år och andra ska slutföras under verksamhetsåret. Arbetet med vattenvård bedrivs inom ramen för vattenråd och kommittéer. Under 2013 kommer vi att fortsätta informera om det natur- och vattenvårdsarbete som bedrivs i kommunen och att skapa möjligheter för fler att ta del av informationen. Arbetet kan ske genom informationstavlor ute i naturen, samarbete med skolor, guidningar och via kommunens hemsida. Vattenvård Delta i vattenråd Antal timmar Kävlingeåns vattenråd 100 Saxån-Braåns vattenråd 50 Ringsjöns vattenråd 50 Rönne ås vattenråd 50 Tydliggöra roller och ansvar i vattenråden 20 Vattendirektivet, allmänt 20 Vattendirektivet, remisser 80 Planerat/ Oplanerat Naturvård Naturvård löpande (inkl remisser, etc) 850 Strandskyddsdispenser 100 Uppföljning Meanderslingan 30 Skötsel NR och fornminnen 100 LONA-projekt, allmänt (ansökningar, redovisning) 50 Ladddran 50 Reservatsbildning Vedelsbäck 250 Marieholm 100 Cykelkarta 50 Guidningar 50 Uppföljning NVP 40 12

13 Miljöövervakning Naturdatabas (utbildn,utökn) 100 Mätning bakgrundsstrålning 10 Intern samverkan Planer 160 Bygglov 150 Lokala miljömål 80 13

14 Övrigt Övergripande uppgifter som berör miljöavdelningen Vattenförvaltningen Årlig rapportering av åtgärderna Delta i framtagande av VA-plan Avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter Revidering inför 2014 Tillämpa Eslövs kommuns projektmetodik Antal timmar Planerat/ Oplanerat Information och kommunikation Medborgarfokus, bemötande och klarspråk Synliggöra Ekokommunen Eslöv Hemsida och tidningar Kvalitetsarbete Planering och uppföljning Måndagsmöten/veckoavstämning Månadsmöten Verksamhetssystem och rutiner Uppdatera och revidera Samsynsarbete Revidera budget Tydligare kostnadstäckningsgrad Revidera dokumentmallar Ecos Löpande uppdateringar Utveckla rapportverktyg Samverkan Höör, Hörby och Sjöbo kommun Utbildning och kompetensutveckling Administration och andra anställningsrelaterade uppgifter Registrering och arkivering Utvecklings- och lönesamtal Arbetsplatsträffar Förvaltningsmöten (MoS-Info) Friskvård 14

15 Resurser - personal Tabellen nedan beskriver bemanningen under våren Erika Fjelkner återkommer i februari efter sin föräldraledighet, inledningsvis på halvtid. Erika jobbar sedan gradvis upp till heltid från och med juni. Under denna tid fortsätter Nicklas Holm att på deltid vikariera som miljöchef tills Erika är tillbaka på heltid. Nicklas kommer troligtvis vara tjänstledig till 50% från och med februari, för att arbeta med ett marksaneringsprojekt. För närvarande finns dock inget slutligt beslut om detta projekt kan genomföras. Därmed är det svårt att förutse hur bemanningen inom miljötillsynen ser ut under året. Funktion Antal tjänster Bemanning våren 2013 % Timmar Miljöchef 1 st Erika Fjelkner/Nicklas Holm Administration 1 st Anna Sandberg-Emilsson Miljöinspektörer 4,5 st David Bohgard Kalle Andersson Kenneth Kallin Maria Lantz Angelica Persson Nicklas Holm Gustav Wiklund tjänstledig Livsmedelsinspektörer 2 st Hans Hallén Kjell-Arne Nilsson David Bohgard Energi-& klimatrådgivare 0,5 st Anna Mattsson Energisamordnare 0,5 st Anna Mattsson Miljöstrateg 1 st Marie Brandt Kenneth Kallin Naturvårdshandläggare 1 st Anna-Carin Linusson st Birgitta Karlsson

16 Miljöavdelningens verksamhetsplan 2013 Bilaga1 Behovsutredning för Miljöbalkstillsynen Allmänt 2. Skydd av områden samt djur- och växtarter (7, 8 kap miljöbalken) 3. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (9 kap miljöbalken) 4. Förorenade områden (10 kap miljöbalken) 5. Kemiska produkter och biotekniska organismer (14 kap miljöbalken) 6. Avfall och producentansvar (15 kap miljöbalken) 16

17 1. Allmänt Revideringar Behovsutredningen gås igenom två gånger per år för uppdatering och revidering Inga ändringar Revidering inför 2013 Underlag till tillsynplan Revideringar inför 2013 Följande uppgifter var inplanerade till 2012 men fick senareläggas till 2013; Vattenskyddsområden för icke-kommunala större vattentäkter, planerad strandskyddstillsyn, tillsyn på flerbostadsfastigheter, prioritering av miljötillsyn baserat på vattenförekomsters status, uppdatering tillsynsregistret, revidering av miljöbalkstaxan. Tid för oplanerad hälsoskyddstillsyn uppskattades till 230 h Verkligt utfall blev 535 h Nya uppgifter som vi räknar med under 2013: att Länsstyrelsen kommer ställa krav på kommunen om avloppsåtgärder för samlad bebyggelse, och eventuellt krav på VA-plan. Får betydelse för vår handläggning av enskilda avlopps- och dricksvattenanläggningar. Länsstyrelsen vill även att vi verkar för omprövning av verksamheter med äldre tillstånd. Uppskattning av tidsåtgång I behovsutredningen ingår redovisning av hur mycket tid vi beräknar lägga på de olika arbetsområdena. Tidredovisningen är uppdelad i planerad och oplanerad tillsyn. Utgångspunkter för beräknad tidsåtgång för planerad tillsyn: För riskklassade miljöfarliga verksamheter så ger klassningen antal timmar För ej riskklassade timmar utgår antal timmar från en beräkning av tillsynsbehovet för samtliga branscher över en treårs period. Summan har sedan dividerats med tre, för att få ett ungefärligt mått på det årliga tillsynsbehovet För tillsynen på förorenade områden och kemikalier är utgångspunkten att vi identifierat ett stort tillsynsbehov, och avsatt tid för arbete med dessa områden. Utgångspunkter för beräknad tidsåtgång för oplanerad tillsyn En stor del av den oplanerade tillsynen utförs inom hälsoskyddsområdet. Erfarenhetsmässigt utgör oplanerad tillsyn cirka hälften av tiden. Därför avsätts lika mycket tid för oplanerad tillsyn som för planerad tillsyn inom detta område. För skyddade område avsätts tid för, dels inkommande ärenden, men också för en eventuell revidering av befintliga vattenskyddsområden. Inom miljöskyddet har vi en ganska god bild av hur mycket oplanerade ärenden som normalt inkommer. Här baseras tidsuppskattningen på förväntad tidsåtgång utifrån tidigare års tidredovisningar. Det samma gäller oplanerad tillsyn inom förorenade områden. Tillsynsplan 2013 Den uppskattade tidsåtgången i behovsutredningen, för 2013, blir totalt 4190 h (2890 h planerad och 1300 h oplanerad). Med befintliga personalresurser, 4,5 heltidstjänster, har 17

18 vi tillgång till 7650 h. Hälften av arbetstiden beräknas dock användas för andra arbetsuppgifter än operativ tillsyn. Därmed återstår 3825 h, alltså 365 h mindre än behovet. I tillsynsplanen kommer vi att behöva prioritera bort vissa uppgifter. Övriga tillsynsuppgifter Tillsynsområdena nedan medför en del ytterligare generella uppgifter som följer av tillsynen: Handläggning av påföljder (åtal, miljösanktionsavgifter, begäran om utdömande av viten) Handläggning av överklaganden Debitering Det finns även ett ständigt behov av att arbeta ännu mer förebyggande, med information och allmän rådgivning. 2. Skydd av områden samt djur- och växtarter (7, 8 kap miljöbalken) Tillsynsansvar Tillsyn och prövning; inom naturreservat beslutade av kommunen, strandskyddsområden och vattenskyddsområden. Förutsättningarna i Eslövs kommun Kommunala naturreservat I kommunen finns för närvarande ett naturreservat (Allmänningen) som är fastställt av kommunen (för övriga naturreservat har Länsstyrelsen tillsynsansvaret). Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsyn och prövning, men även för skötsel av reservatet. Uppstår tillsynsbehov avseende utförande av skötsel får Kommunstyrelsen därmed vara tillsynsmyndighet. Behovet av planerad tillsyn bedöms som relativt litet. En stor del av ärendena förväntas vara oplanerade (samråd och ansökningar om dispens samt tillsyn vid klagomål och konstaterade överträdelser). Vattenskyddsområden Inom Eslövs kommun finns fyra fastställda vattenskyddsområden för kommunala dricksvattentäkter: Vomb, Flyinge, Stockamöllan och Hurva. Skyddet av dricksvattnet är en mycket viktig fråga, dels för att säkra dricksvattenkvaliteten för medborgarna, dels för det långsiktiga skyddet av grundvattenresurserna. Arbetsområdet omfattar både oplanerade ärenden, i huvudsak prövning av dispenser och tillstånd enligt de lokala skyddsföreskrifterna, och planerad tillsyn. Planerad tillsyn av att föreskrifterna för vattenskyddsområdena följs sker med tre års intervall. I Stockamöllan och Hurva utfördes tillsyn av föreskrifterna under 2010, nästa planerade tillsyn blir Under 2011 utfördes planerad tillsyn inom Vomb och Flyinge vattenskyddsområden, nästa planerade tillsyn blir Eventuellt kan det under året bli aktuellt med revidering av vattenskyddsområdena i Vomb och Flyinge För att säkerställa att långsiktigt skydd av grundvattentillgångar finns en målsättning att verka för att ta fram nya vattenskyddsområden för andra än kommunala dricksvattentäkter, som försörjer mer än 50 personer eller där uttaget är mer än 10 kbm/dygn. Vi har för närvarande sju sådana vattenanläggningar. Fastställda skyddsområden ska finnas senast 2015, och vi planerar att påbörja arbete med detta

19 Strandskydd Inom Eslövs kommun finns strandskydd längs de större vattendragen och sjöarna, några av stränderna har dessutom utökat strandskydd (300 m). En stor del av ärendena är oplanerade (samråd och ansökningar om dispens samt tillsyn vid klagomål och konstaterade överträdelser). Tidsåtgången blir därmed svår att uppskatta, särskilt eftersom kommunen har haft strandskyddsärenden under relativt begränsad tid, och därmed inte hunnit få erfarenheter avseende hur lång tid ärenden normalt tar. Behovet av planerad tillsyn är också svårt att bedöma med hänvisning till kommunens begränsade erfarenhet av strandskyddsärenden. Det utökade strandskyddet håller på att ses över och kommer eventuellt att förändras. Beslut om utökat strandskydd tas av Länsstyrelsen och förväntas vara klart under Detta är också ett skäl till att vi avvaktat med planerad tillsyn inom strandskydd. Dispenser och samråd handläggs av miljöavdelningens naturvårdshandläggare. Tillsyn inom strandskydd utförs av miljöinspektör. Bedömning av tillsynsbehov Vattenskyddsområden, planerad tillsyn 2013 Planerad tillsyn inom Stockamöllan och Hurva vattenskyddsområden (se ovan) Påbörja arbete med vattenskyddsområde för andra än kommunala vattentäkter Strandskydd, planerad tillsyn 2013 Fortsatt uppföljning av dispenser sedan 2009 Se över behovet av planerad tillsyn, inklusive uppföljning av dispensbeslut Naturreservat, planerad tillsyn 2013 Ingen planerad tillsyn Utfall 2012 respektive uppskattat tillsynsbehov , timmar per år Vattenskyddsområden Tillsyn PL/ Dispenser & tillstånd Nya vattenskyddsområden (ej kommunala) PL Revidering av befintliga vattenskyddsområden Strandskydd Tillsyn Dispenser Naturreservat (Allmänningen) Tillsyn Dispenser & tillstånd Summa, planerad tid 2013: 190 h Uppskattning, oplanerad tid: 40 h Totalt: 230 h (*exklusive naturvårdshandläggarnas tid) PL * * * 3. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (9 kap miljöbalken) 3.1 Hälsoskydd Tillsynsansvar för hälsoskydd Obligatoriskt tillsynsansvar för verksamheter och åtgärder som kan orsaka olägenheter för människors hälsa. Omfattar tillsyn som utövas med stöd av följande paragrafer i 19

20 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: (bostäder mm), 38 (anmälningspliktiga verksamheter), 39, 40 och 42 (kommunala föreskrifter) samt 45 (lokaler och anläggningar som ska ägnas särskild uppmärksamhet). Kommunen har även tillsynsansvar över solarier enligt Strålskyddslagen. Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Förutsättningarna i Eslövs kommun Klagomålsärenden Vi har ofta ärenden som rör klagomål på inomhusmiljön i bostäder. Södra stambanan, E22 och andra vägar medför klagomål på trafikbuller. En stor del av hälsoskyddstillsynen utgörs av oplanerade klagomålsärenden, andra exempel är rök från eldning och andra störningar. Omfattningen på klagomålsärenden kan variera väldigt mycket och tidsåtgången blir därmed svår att uppskatta. I hälsoskyddet ingår även att hjälpa till och ge råd vid provtagning av enskilda dricksvattenbrunnar, uppföljning av radonmätningar samt handläggning av ärenden enligt de lokala föreskrifterna för skydd av människors hälsa och miljön. Verksamheter Den objektsbundna tillsynen inom Eslövs kommun omfattar ca 140 stycken fasta hälsoskyddsobjekt (ex fotvård, solarier, tatuerare), varav ca 25 stycken är så kallade högrisk (stickande/skärande med risk för blodsmitta), ca 60 stycken skolor och förskolor, samt ett antal lokaler för tillfälligt boende och vårdlokaler. Antalet verksamheter som behöver hälsoskyddstillsyn är svårt att uppskatta. Enligt socialstyrelsen kan lägre prioritering vara aktuell för hälso- och sjukvårdslokaler, om inte särskilda miljö- och hälsorisker uppmärksammas. Tillsyn på vård- och samlingslokaler, idrottsanläggningar, hygienlokaler med låg risk, hotell och liknande utförs endast vid inkomna klagomål. Under 2013 planerar vi dock tillsyn på frisersalonger ur hälsoskyddssynpunkt, utförs i samband med kontroll av kosmetiska och hygieniska produkter. Vid senaste inventering 2011 fanns det ca 70 frisörsalonger i kommunen Den objektsbundna tillsynen omfattar både planerad tillsyn och oplanerad tillsyn, dels vid klagomål, dels handläggning av anmälningsärenden ( 38-anmälan). Erfarenheterna från 2011 och 2012 års tillsyn på egenkontroll på skolor och förskolor visar att det finns behov av tätare tillsyn än var tredje år. Tätare tillsynsintervall motiveras även av att det barns miljö och hälsa som riskerar att påverkas om egenkontrollen brister. För närvarande bedömer vi att skolor och förskolor behöver årlig tillsyn, och vi kommer utreda formerna för detta under Länk till tillsynsregister för hälsoskyddsverksamheter O:\PÅGÅENDE\MILJHÄLS\Verksamhetsplaner & mål\redovisande dokument\tillsynsregister\110801_hälsoskyddsobjekt_hygieniskbehandling.xls Bedömning av tillsynsbehov Hälsoskydd, planerad tillsyn 2013 Tillsyn på egenkontroll hos fastighetsägare till flerbostadshus, skicka ut informationsmaterial och genomföra systemtillsyn Sammanställa 2011 och 2012 års tillsyn på egenkontroll på skolor och förskolor och fastställa hur tätare tillsyn ska genomföras (ex genom årlig rapportering) och finansieras (ex fast årlig avgift). Tillsyn på frisörer inklusive kontroll av kosmetiska och hygieniska produkter Tillsyn på solarier 20

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014 Behovsutredning och tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2012-2014 December 2013 1. Allmänt 2. Allmänna hänsynsregler m.m. (2 kap miljöbalken) 3. Skydd av områden samt djur- och växtarter

Läs mer

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014 Behovsutredning och tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2012-2014 December 2013 1. Allmänt 2. Allmänna hänsynsregler m.m. (2 kap miljöbalken) 3. Skydd av områden samt djur- och växtarter

Läs mer

Hemställan om övertagande av operativ tillsyn enligt miljöbalken på delegation av Länsstyrelsen Skåne

Hemställan om övertagande av operativ tillsyn enligt miljöbalken på delegation av Länsstyrelsen Skåne ESI VS K MMUN Miljö och Samhällsbyggnad Erika Fjelkner MQS. 2014.1024 2014-08-04 Miljä och Samhällsbyggnad Dnr \4_(). 2014-08- 07 i Eslöv Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Hemställan om övertagande av

Läs mer

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Bilaga 1A till förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 1 (7) Fasta avgifter och er för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Anna Kristoffersson, miljöförvaltningen Innehåll Om den nya taxan Vad ingår i tillsynsavgiften? Hur är taxan uppbyggd? Grundavgift

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff)

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Den 27 maj 2015 i Ljungby Deltagare: Anders Karlsson, Ronneby kommun Anette Andersson, Tingsryds kommun Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Bertil Bengtsson,

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-28 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/516-406 Kommunstyrelsen Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tillsynsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013

Tillsynsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013 Tillsynsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Miljöskydd... 3 2.2 Förorenade områden 4 2.3 Kemiska produkter 4 2.4 Avfall och producentansvar 4 2.5 Enskilda

Läs mer

Verksamhetsplan för miljönämnden 2012-2014 Uppföljning 2012 och planering för 2013

Verksamhetsplan för miljönämnden 2012-2014 Uppföljning 2012 och planering för 2013 Verksamhetsplan för miljönämnden 2012-2014 Uppföljning 2012 och planering för 2013 Fastställd av miljönämnden 2/2013 Omslagsfoto: Rivning av del av kvarnen i Mjölby. Sammanfattning Detta dokument innehåller

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Enkät om delprojekt år 2000

Enkät om delprojekt år 2000 18 oktober 1999 Till Miljösamverkans kontaktpersoner Enkät om delprojekt år 2000 Planeringen för Miljösamverkans fortsättning år 2000 fortskrider. En förfrågan om bidrag ligger hos huvudmännens styrelser

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun

Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 1/2013 Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Verksamhetsåret 2013 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning Metodstöd hälsoskydd Slutredovisning December 2009 2 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764 MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2015 Dnr: MBN/2014-1764 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Miljöskydd - Vattenförvaltning

Miljöskydd - Vattenförvaltning Miljöskydd - Vattenförvaltning Reflektioner och erfarenheter Rune Brandt Länsstyrelsen i Skåne län Idag Länsstyrelsernas tillsyn och prövning - Organisation och arbetsformer - VISS, vattenkartan, datavärdar,

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn!"""#$%&'()(*++(, $+!""#,) $-.+-/,, / $%&(* ($ $-,-. (.0 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

Dnr MN14/17. Miljönämnden. Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08

Dnr MN14/17. Miljönämnden. Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Dnr MN14/17 Miljönämnden Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015 Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Internöverenskommelse Dnr MN14/17 2/13 1. Formalia 1.1. Parter/kontaktpersoner Beställare

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner ERIKA DAHLSTRAND 2010 RAPPORT 2010:? SAMMANFATTNING Under 2009 och 2010 har Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 2013-09-19 1 [6] Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Läs mer

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 1(10) Taxebilaga 1 Avgift för prövning och anmälan enligt denna taxebilaga betalas i form av en fast avgift (grundavgift) eller timavgift. en multipliceras med timtaxan genom att den faktiskt nedlagda

Läs mer

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD För miljön, nära dig Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD VA SYD kort presentation Va-lagen, ABVA + Tilläggsbestämmelser VA SYDs uppströmsarbete

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

verksamhetsplan 2014

verksamhetsplan 2014 verksamhetsplan 2014 Antagen av Söderåsens miljöförbund 2013-12-10 123 Söderåsens miljöförbund Söderåsens miljöförbund är ett kommunalförbund som består av medlemskommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-05-20 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051

Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051 Tjänsteutlåtande Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:18 10051 Behovsutredning 2015 Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Kristin Nätterlund 019-21 14 32 Box 33200, 701

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

MILJÖKONTORETS KONTROLL- OCH TILLSYNSPLAN LOMMA KOMMUN

MILJÖKONTORETS KONTROLL- OCH TILLSYNSPLAN LOMMA KOMMUN MILJÖKONTORETS KONTROLL- OCH TILLSYNSPLAN LOMMA KOMMUN 2011-1 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Förutsättningar...3 Prioriteringar...4 Intäkter och budget...4 Uppföljning...4 I.Tillsynsplan för miljö-,

Läs mer

Egenkontroll Enligt miljöbalken

Egenkontroll Enligt miljöbalken Egenkontroll Enligt miljöbalken 1 Innehåll Miljösamverkan Kronoberg 3 Miljöbalken berör alla 4 Miljöbalkens mål 4 Förordningen om egenkontroll 4 Hur gör man i praktiken 5 Skaffa överblick 5 Kemikalier,

Läs mer

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Naturskyddsföreningen i Stockholms län, maj 2003 Text: Susanne Ortmanns Naturskyddsföreningen i Stockholms län Projektet har finansierats av

Läs mer

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Jessica Ewald, David Lalloo / 040-252057/252056 Jessica.bernfreedewald@lansstyrelsen.se David.lalloo@lansstyrelsen.se Datum 2010-05-30 1. Problembeskrivning

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Avgifter för prövning och tillsyn

Avgifter för prövning och tillsyn Samhällsbyggnadsförvaltningen Avgifter för prövning och tillsyn Skydd av naturen av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården Taxebilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna i samband med bygglov eller vid bygglovbefriade byggnader på etablerad

Läs mer

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Uppföljning av hälsah i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Socialstyrelsens hälsoskyddsenheth Ca. 15 medarbetare Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor

Läs mer

Agenda. Små avlopp i den kommunala vattenplaneringen. Därför vill miljöenheten ha va-plan. Helena Segervall

Agenda. Små avlopp i den kommunala vattenplaneringen. Därför vill miljöenheten ha va-plan. Helena Segervall 2013-11-19 Mälarens Vattenvårdsförbund Agenda Introduktion Strängnäs kommun och miljöenheten Tillsyn små avlopp Aktuellt ärende Små avlopp - vattenplanering Helena Segervall Förnamn Efternamn 2008-05-27

Läs mer

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER INFORMATION 1(5) Staffanstorp 2009 NS STADSBYGGNAD HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER Du som ska öppna en lokal för yrkesmässig hygienisk behandling måste först, dvs innan lokalen tas i bruk, göra en anmälan

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Vänersborgs kommun Revisionsrapport Juli 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 Förslag till

Läs mer

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Taxebilaga 1 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i Grums kommun MILJÖFARLIG VERKSAMHET av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 1(10) Verksamhetsplan 2013 Norrvidinge, Svalövs kommun Antagen av direktionen 2012-12-11 2(10) Söderåsens miljöförbund Söderåsens miljöförbund är ett kommunalförbund som består av medlemskommunerna Bjuv,

Läs mer

Välkomna till miljöförvaltningens informationsmöte om egenkontroll i flerbostadshus

Välkomna till miljöförvaltningens informationsmöte om egenkontroll i flerbostadshus Välkomna till miljöförvaltningens informationsmöte om egenkontroll i flerbostadshus 1 Syftet med mötet Ge information om Egenkontroll vad är det, hur görs det? Var hittar man mer information? Miljöförvaltningens

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel Bygg- och miljöenheten Diarienr: 2013-00015, antagen av KF 13-03-27 40 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser...3

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo 2012-10-25 86 Kf i Mullsjö 2012-06-19 53 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2014 (kr) av ansökan

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Tjänsteerbjudande Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Livsmedelsärenden Livsmedelsärenden ska handläggas snabbt och rationellt. Kontroll över att företagen efterlever

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 Bygg- och miljönämnden. Antagen av nämnden 2013-12-12

VERKSAMHETSPLAN 2014 Bygg- och miljönämnden. Antagen av nämnden 2013-12-12 1 VERKSAMHETSPLAN 2014 Bygg- och miljönämnden Antagen av nämnden 2013-12-12 2 VERKSAMHETSPLAN 2014 Inledning Bygg- och miljönämnden är den kommunala myndigheten som hanterar bygglov, bygganmälan samt bostadsanpassning

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad innehåller ett Egenkontrollprogram? Vad vill kommunen se vid

Läs mer

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen Revisionsrapport* Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen och djurskyddslagen Vaggeryds kommun Januari 2009 Markus Zackrisson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1

Läs mer

Dnr MN14/31. Tillsynsplan 2015 med behovsutredning enligt miljöbalken. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08

Dnr MN14/31. Tillsynsplan 2015 med behovsutredning enligt miljöbalken. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Dnr MN14/31 Tillsynsplan 2015 med behovsutredning enligt miljöbalken Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Mål för miljöbalkstillsynen... 3 Tillsynsmyndighetens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Miljö-Hälsa

Verksamhetsplan 2015 Miljö-Hälsa Verksamhetsplan 2015 Miljö-Hälsa Miljö- och bygg(lov)nämnden Lidköping/Götene/Grästorp Antagen av Miljö- och byggnämnden Lidköping 1412xx Miljö- och bygglovnämnden Götene 1412xx Miljö- och byggnämnden

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2014-02-05

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2014-02-05 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 11.00 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Barbara Sundberg

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 014-01-1 (5) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 69 014-11-7. Gäller från och med 015-01-01 Bilaga 1 prövningsavgifter enligt Miljöbalken 014-0-13

Läs mer

MILJÖNÄMNDEN BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012. Inledning/vision och sammanfattning

MILJÖNÄMNDEN BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012. Inledning/vision och sammanfattning MILJÖNÄMNDEN BUDGET OCH MED PLAN FÖR - Inledning/vision och sammanfattning Miljönämnden är kommunens myndighet i miljö- och hälsoskyddsfrågor. Arbetet omfattar både förebyggande arbete i form av råd och

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

Jämtlands läns författningssamling

Jämtlands läns författningssamling Utkom från trycket 2012-12-03 Länsstyrelsen Jämtlands län Jämtlands läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN Utgivare: Enhetschef Marina Wallén Mattsson Kungörelse om lokala hälsoskyddsföreskrifter för Bräcke

Läs mer

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu?

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu? PROGRAM 15/4 Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet Planering enligt PBL Miljöövervakning Vad händer nu? VATTENDIREKTIVET VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Genom råd och dåd långsiktigt bevara

Läs mer