Verksamhetsplan Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2013 Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen 1

2 Inledning... 3 Mål... 3 Tillsyn enligt Miljöbalken... 4 Offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen Miljöstrategiskt arbete... 9 Naturvårdsarbete Övrigt Resurser - personal Bilaga1 Behovsutredning för Miljöbalkstillsynen

3 Inledning Miljöavdelningen inom Miljö och Samhällsbyggnad har fyra uppdrag, Tillsyn enligt miljöbalken Offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen Arbete med hållbar samhällsutveckling, inklusive energi- och klimatrådgivning Arbete med natur- och vattenvårdsfrågor. Verksamhetsplan 2013 är en precisering till Miljöavdelningens övergripande verksamhetsplan för I den beskrivs vårt ansvar och våra uppdrag, hur vi planerar, genomför och följer upp vårt arbete. Den fleråriga verksamhetsplanen innehåller även de mål vi har för verksamheten och hur dessa ska följas upp. Verksamhetsplanen tillsammans med tidredovisningsdokumenten är ett viktigt styrdokument för miljöavdelningens arbete. Verksamhetsplanen är också ett verktyg för att följa upp och mäta miljöavdelningens arbete. Verksamhetsplan 2013 innehåller en mer detaljerad planering av vilka aktiviteter och projekt som ska genomföras 2013 för att vi ska nå våra mål och uppfylla syftet med vår verksamhet. Under 2013 kommer arbetet med de lokala miljömålen genomsyra en stor del av miljöavdelningens verksamhet. Dels i funktionen som samordnare, dels som deltagare i olika arbetsgrupper. Vi kommer under 2013 också fortsätta arbetet med kvalitetssäkring av vår verksamhet. Mål Miljöavdelningens mål är: Kvalitet i tillsynen Vår information ska nå ut Vårt ansvar ska synas i planerna Våra mål baseras på miljö- och samhällsbyggnadsnämndens tio mål, som i sin tur utgår från Eslövs kommun Prioriterade mål för Naturligtvis utgår vi också från de 16 nationella miljömålen och Miljöbalkens syfte: att främja en hållbar utveckling samt de övergripande målen för kontroll av livsmedel. Kopplat till målen har vi ett antal aktiviteter som finns beskrivna i bilaga 5 till miljöavdelningens övergripande verksamhetsplan för Vi följer regelbundet upp arbetet med att uppnå målen. 3

4 Tillsyn enligt Miljöbalken Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Tillsynen ska säkerställa syftet med miljöbalken. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har i egenskap av lokal tillsynsmyndighet ansvar inom följande områden: skyddade områden, hälsoskydd, miljöskydd, förorenade områden, kemiska produkter och avfall. Utöver den operativa miljötillsynen handlägger vi tillståndsärenden och dispensärenden Vi handlägger även en rad olika typer av anmälningsärenden gällande t.ex. nya miljöfarliga verksamheter, vissa hälsoskyddsverksamheter och värmepumpar. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är remissinstans vid tillståndsprövningar hos andra myndigheter såsom länsstyrelsen och miljödomstolen. Tillsynsplan 2013 Behovsutredningen (bilaga 1) beskriver det behov av tillsyn som finns i kommunen. Tillsynsplanen beskriver hur vi utifrån behovsutredningen prioriterar arbetet och avser att bedriva miljöbalkstillsynen under Prioriteringen i tillsynsplanen grundar sig i att vi vill nå största möjliga effekt av tillsynen på bästa sätt för miljön, verksamhetsutövarna och medborgarna i kommunen. Den uppskattade tidsåtgången i behovsutredningen, för 2013, blir totalt 4190 h (2890 h planerad och 1300 h oplanerad). Med fullständig bemanning, 4,5 heltidstjänster, har vi tillgång till 7650 h. Knappt hälften av arbetstiden beräknas dock användas för andra arbetsuppgifter än operativ tillsyn. Därmed återstår 3825 h till operativ tillsyn, alltså 365 h mindre än behovet. Detta innebär att vi inte räknar med att hinna med all den tillsyn vi ser behov av att utföra. Vi föreslår följande prioritering I tillsynsplanen måste vi därför prioritera bort vissa uppgifter. För ej klassade miljöfarliga verksamheter planerar vi för 400 h i stället för 700 h. Detta innebär att vi inte hinner besöka alla branscher enligt kontrollplanen, och/eller att verksamheter i någon bransch inte blir besökta. Vår satsning på kemikalietillsyn minskas från 400 h till 300 h timmar. Detta kan innebära att inte alla verksamheter besöks och/eller att färre kemikalier och varor granskas. Under året ska vi fortsätta att följa upp verksamheten genom tidredovisning. Vi strävar efter att höja andel tid till operativ tillsyn, och minska tiden för andra uppgifter, företrädesvis administration. De senaste årens kartläggning av tid visar att andelen tid till tillsyn har ökat från 46% till 54% från 2011 till Ett sätt att öka kvaliteten på tidredovisningen är att införa tidredovisning i Ecos. Där kan tiden registreras direkt i tillsynsärenden. Ett annat verktyg är att införa återkommande uppföljning av kostnadstäckningsgraden, för att öka medvetenheten om debiterbar tid. Utökad tidredovisning ger också viktigt underlag för bedömning av om miljöbalkstaxan behöver revideras. Erfarenheten av nuvarande taxa är att den inte alltid speglar det verkliga tillsynsbehovet. 4

5 Skydd av områden samt djur- och växtarter (7, 8 kap miljöbalken) Vattenskyddsområden Strandskydd Antal timmar Planerat/ Oplanerat Tillsyn 70 PL/ Dispenser & tillstånd 40 Nya vattenskyddsområden (ej kommunala) 80 PL Revidering av befintliga vattenskyddsområden Naturreservat (Allmänningen) Tillsyn 40 PL/ Dispenser * Tillsyn Dispenser & tillstånd Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (9 kap miljöbalken) Hälsoskydd Bostäder (klagomål på inomhusmiljö, trafikbuller, 300 radonfrågor, enskilt dricksvatten) Flerbostadshus - fastighetsägarnas egenkontroll 100 PL Övriga klagomålsärenden 200 Övriga ärenden (beslut enligt de lokala 30 hälsoskyddsföreskrifterna, yttrande alkohollag, ordningsstadga) Anmälningspliktiga verksamheter enl Hygienlokaler ( 38-anmälan) Hygienlokaler (tillsyn) Allmänna bad ( 38-anmälan) Allmänna bad (tillsyn) Skolor och förskolor ( 38-anmälan) PL/ PL/ Skolor och förskolor (tillsyn) 100 PL/ Byggnader, lokaler och anläggningar enl Tillsyn enligt tobakslagen Tillsyn enligt Strålskyddslagen - solarier 20 Miljöskydd Riskklassade miljöfarliga verksamheter enl kontrollplan 650 PL Tillsyn ej klassade miljöfarliga verksamheter (inkl 12:10) enl kontrollplan 700 PL Tillståndsprövningar B-verksamheter (remisser) 60 Anmälan av C-verksamheter 40 Enskilda avlopp 100 PL/ Tillsyn uppföljning mini ARV och P-fällor 100 PL Värmepumpar 100 5

6 Förorenade områden (10 kap miljöbalken) Förorenade områden 200 PL/ Utsläpp, olyckor, bränder 40 Kemiska produkter och biotekniska organismer (14 kap miljöbalken) Tillsynsfokus Reach 80 PL Kemikalier och varor i handeln 400 PL Kosmetiska och hygieniska produkter 100 Övrig kemikalietillsyn Köldmedier 100 PL/ Cisterner 80 PL/ Bekämpningsmedelsärenden 60 Remisser, tillståndsärenden 20 Avfall och producentansvar (15 kap miljöbalken) Lokala renhållningsordningen 100/30 PL/ Avfallstillsyn Klagomål, ex nedskräpning 80 Branschvis Livsmedelsverksamheter PL Yttrande Lst - transport av avfall 20 Tillsynprojekt Förorenad schaktmassor 40 PL Producentansvar, samråd 10 PL 6

7 Offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är lokal kontrollmyndighet utifrån livsmedelslagstiftningen och ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig kontroll utförs på livsmedelsanläggningarna inom kommunen. Ansvaret innefattar kontroll av dricksvatten, livsmedelshygien, redlighet och spårbarhet. Utöver operativ kontroll handlägger vi registreringsärenden och riskklassificering samt utreder misstanke om matförgiftning. Miljöavdelningen är remissinstans vid ärenden gällande alkoholutskänkning hos alkoholhandläggare på förvaltningen Vård och omsorg. Varje år fastställs en plan för den operativa kontroll som ska utföras. I planen bestäms vilka anläggningar som ska kontrolleras och hur de ska kontrolleras. Livsmedelskontrollen ska kontrollera att livsmedelslagstiftningen efterföljs med syfte att: - förhindra, undanröja eller till godtagbara nivåer minska riskerna för människors hälsa samt, - säkerställa god sed inom handeln med livsmedel och skydda konsumenternas intressen, dvs. märkning av livsmedel samt andra typer av konsumentinformation Under 2013 kommer vi lägga särskild fokus på kvalitetssäkring och samsyn. För att säkerställa genomförandet så kommer arbetet bedrivas i projektform. Inom ramen för detta ska vi bland annat se över hur inkommande ärenden fördelas och om vi aktivt ska byta handläggare på tillsynsobjekt. Projektet ska också säkerställa att vi utför intern kontroll av vårt eget arbete och att vår tidsredovisning per kontrollobjekt utförs. Vi kommer även fortsätta med projektet Rengöringskontroll med ATP-metoden. Andra kontrollprojekt under 2013 är Miljösamverkansprojektet Offentlig kontroll av mobila anläggningar på marknader och Kontroll av produktion av specialkost med fokus på födoämnesallergi med avgränsningen produktion/centralkök och servering/mottagningskök. Vi ser också ett behov av att utveckla och marknadsföra Smiley-premieringen. Metod för riskbaserad offentlig kontroll Offentlig kontroll sker utifrån många olika regler inom många olika områden och vid många olika typer av verksamheter. Vi ska kontrollera att företagen har egen kontroll över sina livsmedel och sin verksamhet. Vi ska genom frågor och observationer fokusera på hur företagen hanterar faror och risker. Vi ska inte fokusera på hur företagen strukturerar, organiserar eller dokumenterar sin egen kontroll. Livsmedelsföretagens art och omfattning avgör om revision av egen kontroll eller provtagning ska ske. Alla livsmedelsanläggningar med återkommande kontroll riskklassas och tilldelas ett antal kontrolltimmar. Livsmedelsanläggningar riskklassade till 8-26 timmar ska kontrolleras minst en gång per år. Livsmedelsanläggningar riskklassade till 3-7 timmar per år ska kontrolleras minst en gång vart annat till vart tredje år. Livsmedelsanläggningar riskklassade till 1-2,5 timmar per år ska kontrolleras minst vart tredje till vart femte år. 7

8 Kontrolltimmar riskklass Kontrollobjekt Totalt timmar/ riskklass st 30 h 55 st 110 h 47 st 141 h 20 st 80 h 26 st 130 h 9 st 54 h 17 st 119 h 1 st 8 h 1 st 11 h 2 st 32 h 1 st 26 h Totalt 209 st 741 h I tabellen saknas kontrollobjekt som klassats med halva timmar (1,5 h, 2,5 h etc). Halva timmar går för närvarande inte att söka i systemet. Uppskattningsvis är det ca 30 objekt vilket motsvarar ca 160 kontrolltimmar. Det korrekta antalet kontrolltimmar är alltså ca 900 timmar och totalt ca 240 objekt.(baserat på uppgifter ) En av livsmedelsinspektörerna är samordnare av Eslövs kommuns Företagslots. För detta arbete avsätts 400 h under Planerad offentlig kontroll ar lanerat 240 st objekt enligt riskklassning 900 h PL Rengöringskontroll enligt ATP-metoden Mobila anläggningar/marknad Kontroll med fokus på födoämnesallergi PL PL PL Oplanerad offentlig kontroll Extra offentlig kontroll Registrering Godkännande Kontrollrelaterade uppgifter Inventera avfallshantering Smileypremiering PL PL Kvalitetssäkring, samsyn, kommunikation Fördelning inkommande nya ärenden (veckomöte) PL Livsviktigt (månadsmöte) PL Intern kontroll för kvalitetsäkring PL Samordning Eslövs Företaglots 400 h PL/ Marknadsföra Smiley 8

9 Miljöstrategiskt arbete Vårt miljöstrategiska arbete omfattar det jobb som görs inom kommunens verksamhetsområde och som bidrar till att uppfylla de 16 nationella miljömålen. Eslöv är en av Sveriges ekokommuner och det förpliktigar till en hög ambitionsnivå på miljöarbetet. Målet är ett Eslöv ska vara en bra ekokommun, väl värd titeln. Miljömål Under 2013 kommer det nya miljömålssystemet, Program för lokala miljömål, att sättas i bruk. Systemet bygger på fyra lokala miljömål med var sin arbetsgrupp. Under åter ska arbetsgrupperna startas upp och förslag till åtgärder för respektive miljömål tas fram. Miljöavdelningen kommer att stå för den övergripande samordningen av miljömålsarbetet och en av de huvudsakliga arbetsuppgifterna inom det miljöstrategiska uppdraget 2013 är att starta upp och driva det lokala miljömålsarbetet framåt. En viktig del är också att nå ut till företag och medborgare och synliggöra Ekokommunen Eslöv. Biogas Eslövs kommun har antagit en Färdplan för biogas. Färdplanen är ett samarbetsprojekt mellan ett antal av Skånes kommuner, Region Skåne och Biogas Syd. Inom projektet ska potentialen för biogasutvecklingen i Skåne tas fram. Miljöavdelningen är genom rollen som biogassamordnare representerade i arbetet. Planarbete Vi har under många år deltagit i förvaltningens planarbete. Under 2013 vill fördjupa samarbetet, och arbeta ännu hårdare för att föra in hållbarhetsfrågorna i planeringen. Som en del i detta kommer vi även att bistå planavdelningen genom att ta fram MKB:er för planer. Energi- och klimatplanen Arbetet med energieffektivisering inom kommunala verksamheter samordnas av miljöavdelningen. Arbetet sker utifrån ett antal åtgärder i Eslövs kommuns Energi- och klimatplan. Exempel på åtgärder är effektivisering i bostadsbeståndet, utveckling av biogasanvändning och biogasproduktion samt effektivisering i bilpoolen. Under 2013 kommer vi sträva efter att synliggöra kommunens miljöarbete och den miljönytta åtgärdernas genomförande medför. Energi- och klimatrådgivningen Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan samt om förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder är energi- och klimatrådgivningens Prioriterade områden: Företagsrådgivning, Transporter och Solenergi. Verksamhetsmålen är att: Bidra till att minska energianvändningen hos företagare i projektet Energi i tillsynen med 20 % till 2020 med år 2007 års förbrukning som utgångsläge. Alla företag och lantbrukare som är berättigade att söka Energikartläggningscheck ska informeras och påminnas löpande fram till % av de som visat intresse för stödet ska ha sökt stödet vid utgången av En mässa som når minst 500 privatpersoner ska genomföras under året. Sammanställa information om både solvärme och solceller samt marknadsföra dem. 9

10 Miljöstrategiskt arbete Eslövs lokala miljömål Samordna miljömålsarbetets arbetsgrupper Presentera miljömålsarbetet Presentation för nämnderna Presentation för allmänheten Sveriges Ekokommuner-nätverket Antal timmar Planerat/ Oplanerat Informationsarbete Samordna H38-aktiviteter Delta i framtagande av cykelkarta (LONA-projekt) Biogassamordning Delta i biogasprojekt Biogas Kom In Biogas i Lundaland II Skånes Färdplan för biogas Biogasstrategi (EKP åtgärd 4) Planarbete Delta i framtagande av planer Göra MKB till planer Granska bygglov Energi- och klimatrådgivning Rådgivning till privatpersoner Telefon Energi- och klimatmässa Hem&Villamässan Jakt- och fiskemässan Rådgivning till företagare Energi i tillsynen Energikartläggingsstödet European Solar Days Europeiska trafikantveckan Antal timmar Planerat/ Oplanerat Energieffektivisering Revidering av Energi- och klimatplanen Samordning med miljömålsarbetet Sprida kunskap om EKP i organisationen Fördjupat stöd till åtgärdsägare Ta fram en modell/skala för måluppfyllnad 10

11 Rapportering till Energimyndigheten Avstämning 2 ggr/år inför arbetsgrupps-mötena Sammanställning av 2012 års resultat Nya åtgärder 2013 Ecodriving Rese- och mötespolicy 11

12 Naturvårdsarbete I maj år 2007 antogs ett naturvårdsprogram för kommunen. Det består av en programdel och en del med områdesbeskrivningar. Naturvårdsprogrammet utgör en långsiktig plan för naturvårdsarbetet i Eslövs kommun. Bakgrunden till planen för kommunens natur- och vattenvårdsarbete finns i internationella, nationella, regionala och kommunala dokument där ställningstaganden om natur och naturvård har gjorts. I kommunens naturvårdsprogram, finns tre övergripande målsättningar för naturvårdsarbetet i Eslövs kommun. 1. Bevara och utveckla naturvärden 2. Öka möjligheter för vistelse i naturen 3. Öka kunskapen om kommunens naturområden och deras innehåll En handlingsplan, kopplad till naturvårdsprogrammet är tänkt att löpa parallellt med budgetarbetet. Vissa åtgärder löper under flera år och andra ska slutföras under verksamhetsåret. Arbetet med vattenvård bedrivs inom ramen för vattenråd och kommittéer. Under 2013 kommer vi att fortsätta informera om det natur- och vattenvårdsarbete som bedrivs i kommunen och att skapa möjligheter för fler att ta del av informationen. Arbetet kan ske genom informationstavlor ute i naturen, samarbete med skolor, guidningar och via kommunens hemsida. Vattenvård Delta i vattenråd Antal timmar Kävlingeåns vattenråd 100 Saxån-Braåns vattenråd 50 Ringsjöns vattenråd 50 Rönne ås vattenråd 50 Tydliggöra roller och ansvar i vattenråden 20 Vattendirektivet, allmänt 20 Vattendirektivet, remisser 80 Planerat/ Oplanerat Naturvård Naturvård löpande (inkl remisser, etc) 850 Strandskyddsdispenser 100 Uppföljning Meanderslingan 30 Skötsel NR och fornminnen 100 LONA-projekt, allmänt (ansökningar, redovisning) 50 Ladddran 50 Reservatsbildning Vedelsbäck 250 Marieholm 100 Cykelkarta 50 Guidningar 50 Uppföljning NVP 40 12

13 Miljöövervakning Naturdatabas (utbildn,utökn) 100 Mätning bakgrundsstrålning 10 Intern samverkan Planer 160 Bygglov 150 Lokala miljömål 80 13

14 Övrigt Övergripande uppgifter som berör miljöavdelningen Vattenförvaltningen Årlig rapportering av åtgärderna Delta i framtagande av VA-plan Avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter Revidering inför 2014 Tillämpa Eslövs kommuns projektmetodik Antal timmar Planerat/ Oplanerat Information och kommunikation Medborgarfokus, bemötande och klarspråk Synliggöra Ekokommunen Eslöv Hemsida och tidningar Kvalitetsarbete Planering och uppföljning Måndagsmöten/veckoavstämning Månadsmöten Verksamhetssystem och rutiner Uppdatera och revidera Samsynsarbete Revidera budget Tydligare kostnadstäckningsgrad Revidera dokumentmallar Ecos Löpande uppdateringar Utveckla rapportverktyg Samverkan Höör, Hörby och Sjöbo kommun Utbildning och kompetensutveckling Administration och andra anställningsrelaterade uppgifter Registrering och arkivering Utvecklings- och lönesamtal Arbetsplatsträffar Förvaltningsmöten (MoS-Info) Friskvård 14

15 Resurser - personal Tabellen nedan beskriver bemanningen under våren Erika Fjelkner återkommer i februari efter sin föräldraledighet, inledningsvis på halvtid. Erika jobbar sedan gradvis upp till heltid från och med juni. Under denna tid fortsätter Nicklas Holm att på deltid vikariera som miljöchef tills Erika är tillbaka på heltid. Nicklas kommer troligtvis vara tjänstledig till 50% från och med februari, för att arbeta med ett marksaneringsprojekt. För närvarande finns dock inget slutligt beslut om detta projekt kan genomföras. Därmed är det svårt att förutse hur bemanningen inom miljötillsynen ser ut under året. Funktion Antal tjänster Bemanning våren 2013 % Timmar Miljöchef 1 st Erika Fjelkner/Nicklas Holm Administration 1 st Anna Sandberg-Emilsson Miljöinspektörer 4,5 st David Bohgard Kalle Andersson Kenneth Kallin Maria Lantz Angelica Persson Nicklas Holm Gustav Wiklund tjänstledig Livsmedelsinspektörer 2 st Hans Hallén Kjell-Arne Nilsson David Bohgard Energi-& klimatrådgivare 0,5 st Anna Mattsson Energisamordnare 0,5 st Anna Mattsson Miljöstrateg 1 st Marie Brandt Kenneth Kallin Naturvårdshandläggare 1 st Anna-Carin Linusson st Birgitta Karlsson

16 Miljöavdelningens verksamhetsplan 2013 Bilaga1 Behovsutredning för Miljöbalkstillsynen Allmänt 2. Skydd av områden samt djur- och växtarter (7, 8 kap miljöbalken) 3. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (9 kap miljöbalken) 4. Förorenade områden (10 kap miljöbalken) 5. Kemiska produkter och biotekniska organismer (14 kap miljöbalken) 6. Avfall och producentansvar (15 kap miljöbalken) 16

17 1. Allmänt Revideringar Behovsutredningen gås igenom två gånger per år för uppdatering och revidering Inga ändringar Revidering inför 2013 Underlag till tillsynplan Revideringar inför 2013 Följande uppgifter var inplanerade till 2012 men fick senareläggas till 2013; Vattenskyddsområden för icke-kommunala större vattentäkter, planerad strandskyddstillsyn, tillsyn på flerbostadsfastigheter, prioritering av miljötillsyn baserat på vattenförekomsters status, uppdatering tillsynsregistret, revidering av miljöbalkstaxan. Tid för oplanerad hälsoskyddstillsyn uppskattades till 230 h Verkligt utfall blev 535 h Nya uppgifter som vi räknar med under 2013: att Länsstyrelsen kommer ställa krav på kommunen om avloppsåtgärder för samlad bebyggelse, och eventuellt krav på VA-plan. Får betydelse för vår handläggning av enskilda avlopps- och dricksvattenanläggningar. Länsstyrelsen vill även att vi verkar för omprövning av verksamheter med äldre tillstånd. Uppskattning av tidsåtgång I behovsutredningen ingår redovisning av hur mycket tid vi beräknar lägga på de olika arbetsområdena. Tidredovisningen är uppdelad i planerad och oplanerad tillsyn. Utgångspunkter för beräknad tidsåtgång för planerad tillsyn: För riskklassade miljöfarliga verksamheter så ger klassningen antal timmar För ej riskklassade timmar utgår antal timmar från en beräkning av tillsynsbehovet för samtliga branscher över en treårs period. Summan har sedan dividerats med tre, för att få ett ungefärligt mått på det årliga tillsynsbehovet För tillsynen på förorenade områden och kemikalier är utgångspunkten att vi identifierat ett stort tillsynsbehov, och avsatt tid för arbete med dessa områden. Utgångspunkter för beräknad tidsåtgång för oplanerad tillsyn En stor del av den oplanerade tillsynen utförs inom hälsoskyddsområdet. Erfarenhetsmässigt utgör oplanerad tillsyn cirka hälften av tiden. Därför avsätts lika mycket tid för oplanerad tillsyn som för planerad tillsyn inom detta område. För skyddade område avsätts tid för, dels inkommande ärenden, men också för en eventuell revidering av befintliga vattenskyddsområden. Inom miljöskyddet har vi en ganska god bild av hur mycket oplanerade ärenden som normalt inkommer. Här baseras tidsuppskattningen på förväntad tidsåtgång utifrån tidigare års tidredovisningar. Det samma gäller oplanerad tillsyn inom förorenade områden. Tillsynsplan 2013 Den uppskattade tidsåtgången i behovsutredningen, för 2013, blir totalt 4190 h (2890 h planerad och 1300 h oplanerad). Med befintliga personalresurser, 4,5 heltidstjänster, har 17

18 vi tillgång till 7650 h. Hälften av arbetstiden beräknas dock användas för andra arbetsuppgifter än operativ tillsyn. Därmed återstår 3825 h, alltså 365 h mindre än behovet. I tillsynsplanen kommer vi att behöva prioritera bort vissa uppgifter. Övriga tillsynsuppgifter Tillsynsområdena nedan medför en del ytterligare generella uppgifter som följer av tillsynen: Handläggning av påföljder (åtal, miljösanktionsavgifter, begäran om utdömande av viten) Handläggning av överklaganden Debitering Det finns även ett ständigt behov av att arbeta ännu mer förebyggande, med information och allmän rådgivning. 2. Skydd av områden samt djur- och växtarter (7, 8 kap miljöbalken) Tillsynsansvar Tillsyn och prövning; inom naturreservat beslutade av kommunen, strandskyddsområden och vattenskyddsområden. Förutsättningarna i Eslövs kommun Kommunala naturreservat I kommunen finns för närvarande ett naturreservat (Allmänningen) som är fastställt av kommunen (för övriga naturreservat har Länsstyrelsen tillsynsansvaret). Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsyn och prövning, men även för skötsel av reservatet. Uppstår tillsynsbehov avseende utförande av skötsel får Kommunstyrelsen därmed vara tillsynsmyndighet. Behovet av planerad tillsyn bedöms som relativt litet. En stor del av ärendena förväntas vara oplanerade (samråd och ansökningar om dispens samt tillsyn vid klagomål och konstaterade överträdelser). Vattenskyddsområden Inom Eslövs kommun finns fyra fastställda vattenskyddsområden för kommunala dricksvattentäkter: Vomb, Flyinge, Stockamöllan och Hurva. Skyddet av dricksvattnet är en mycket viktig fråga, dels för att säkra dricksvattenkvaliteten för medborgarna, dels för det långsiktiga skyddet av grundvattenresurserna. Arbetsområdet omfattar både oplanerade ärenden, i huvudsak prövning av dispenser och tillstånd enligt de lokala skyddsföreskrifterna, och planerad tillsyn. Planerad tillsyn av att föreskrifterna för vattenskyddsområdena följs sker med tre års intervall. I Stockamöllan och Hurva utfördes tillsyn av föreskrifterna under 2010, nästa planerade tillsyn blir Under 2011 utfördes planerad tillsyn inom Vomb och Flyinge vattenskyddsområden, nästa planerade tillsyn blir Eventuellt kan det under året bli aktuellt med revidering av vattenskyddsområdena i Vomb och Flyinge För att säkerställa att långsiktigt skydd av grundvattentillgångar finns en målsättning att verka för att ta fram nya vattenskyddsområden för andra än kommunala dricksvattentäkter, som försörjer mer än 50 personer eller där uttaget är mer än 10 kbm/dygn. Vi har för närvarande sju sådana vattenanläggningar. Fastställda skyddsområden ska finnas senast 2015, och vi planerar att påbörja arbete med detta

19 Strandskydd Inom Eslövs kommun finns strandskydd längs de större vattendragen och sjöarna, några av stränderna har dessutom utökat strandskydd (300 m). En stor del av ärendena är oplanerade (samråd och ansökningar om dispens samt tillsyn vid klagomål och konstaterade överträdelser). Tidsåtgången blir därmed svår att uppskatta, särskilt eftersom kommunen har haft strandskyddsärenden under relativt begränsad tid, och därmed inte hunnit få erfarenheter avseende hur lång tid ärenden normalt tar. Behovet av planerad tillsyn är också svårt att bedöma med hänvisning till kommunens begränsade erfarenhet av strandskyddsärenden. Det utökade strandskyddet håller på att ses över och kommer eventuellt att förändras. Beslut om utökat strandskydd tas av Länsstyrelsen och förväntas vara klart under Detta är också ett skäl till att vi avvaktat med planerad tillsyn inom strandskydd. Dispenser och samråd handläggs av miljöavdelningens naturvårdshandläggare. Tillsyn inom strandskydd utförs av miljöinspektör. Bedömning av tillsynsbehov Vattenskyddsområden, planerad tillsyn 2013 Planerad tillsyn inom Stockamöllan och Hurva vattenskyddsområden (se ovan) Påbörja arbete med vattenskyddsområde för andra än kommunala vattentäkter Strandskydd, planerad tillsyn 2013 Fortsatt uppföljning av dispenser sedan 2009 Se över behovet av planerad tillsyn, inklusive uppföljning av dispensbeslut Naturreservat, planerad tillsyn 2013 Ingen planerad tillsyn Utfall 2012 respektive uppskattat tillsynsbehov , timmar per år Vattenskyddsområden Tillsyn PL/ Dispenser & tillstånd Nya vattenskyddsområden (ej kommunala) PL Revidering av befintliga vattenskyddsområden Strandskydd Tillsyn Dispenser Naturreservat (Allmänningen) Tillsyn Dispenser & tillstånd Summa, planerad tid 2013: 190 h Uppskattning, oplanerad tid: 40 h Totalt: 230 h (*exklusive naturvårdshandläggarnas tid) PL * * * 3. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (9 kap miljöbalken) 3.1 Hälsoskydd Tillsynsansvar för hälsoskydd Obligatoriskt tillsynsansvar för verksamheter och åtgärder som kan orsaka olägenheter för människors hälsa. Omfattar tillsyn som utövas med stöd av följande paragrafer i 19

20 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: (bostäder mm), 38 (anmälningspliktiga verksamheter), 39, 40 och 42 (kommunala föreskrifter) samt 45 (lokaler och anläggningar som ska ägnas särskild uppmärksamhet). Kommunen har även tillsynsansvar över solarier enligt Strålskyddslagen. Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Förutsättningarna i Eslövs kommun Klagomålsärenden Vi har ofta ärenden som rör klagomål på inomhusmiljön i bostäder. Södra stambanan, E22 och andra vägar medför klagomål på trafikbuller. En stor del av hälsoskyddstillsynen utgörs av oplanerade klagomålsärenden, andra exempel är rök från eldning och andra störningar. Omfattningen på klagomålsärenden kan variera väldigt mycket och tidsåtgången blir därmed svår att uppskatta. I hälsoskyddet ingår även att hjälpa till och ge råd vid provtagning av enskilda dricksvattenbrunnar, uppföljning av radonmätningar samt handläggning av ärenden enligt de lokala föreskrifterna för skydd av människors hälsa och miljön. Verksamheter Den objektsbundna tillsynen inom Eslövs kommun omfattar ca 140 stycken fasta hälsoskyddsobjekt (ex fotvård, solarier, tatuerare), varav ca 25 stycken är så kallade högrisk (stickande/skärande med risk för blodsmitta), ca 60 stycken skolor och förskolor, samt ett antal lokaler för tillfälligt boende och vårdlokaler. Antalet verksamheter som behöver hälsoskyddstillsyn är svårt att uppskatta. Enligt socialstyrelsen kan lägre prioritering vara aktuell för hälso- och sjukvårdslokaler, om inte särskilda miljö- och hälsorisker uppmärksammas. Tillsyn på vård- och samlingslokaler, idrottsanläggningar, hygienlokaler med låg risk, hotell och liknande utförs endast vid inkomna klagomål. Under 2013 planerar vi dock tillsyn på frisersalonger ur hälsoskyddssynpunkt, utförs i samband med kontroll av kosmetiska och hygieniska produkter. Vid senaste inventering 2011 fanns det ca 70 frisörsalonger i kommunen Den objektsbundna tillsynen omfattar både planerad tillsyn och oplanerad tillsyn, dels vid klagomål, dels handläggning av anmälningsärenden ( 38-anmälan). Erfarenheterna från 2011 och 2012 års tillsyn på egenkontroll på skolor och förskolor visar att det finns behov av tätare tillsyn än var tredje år. Tätare tillsynsintervall motiveras även av att det barns miljö och hälsa som riskerar att påverkas om egenkontrollen brister. För närvarande bedömer vi att skolor och förskolor behöver årlig tillsyn, och vi kommer utreda formerna för detta under Länk till tillsynsregister för hälsoskyddsverksamheter O:\PÅGÅENDE\MILJHÄLS\Verksamhetsplaner & mål\redovisande dokument\tillsynsregister\110801_hälsoskyddsobjekt_hygieniskbehandling.xls Bedömning av tillsynsbehov Hälsoskydd, planerad tillsyn 2013 Tillsyn på egenkontroll hos fastighetsägare till flerbostadshus, skicka ut informationsmaterial och genomföra systemtillsyn Sammanställa 2011 och 2012 års tillsyn på egenkontroll på skolor och förskolor och fastställa hur tätare tillsyn ska genomföras (ex genom årlig rapportering) och finansieras (ex fast årlig avgift). Tillsyn på frisörer inklusive kontroll av kosmetiska och hygieniska produkter Tillsyn på solarier 20

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014 Behovsutredning och tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2012-2014 December 2013 1. Allmänt 2. Allmänna hänsynsregler m.m. (2 kap miljöbalken) 3. Skydd av områden samt djur- och växtarter

Läs mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-15 2014-1962-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden Årsredovisning facknämnder Miljö- och konsumentnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Nämndens uppgift... 3 1.2 Tillsyn och prövning... 3 1.3 Miljöövervakning... 3 1.4 Kommunikation och samverkan...

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk April 2014, prel. version 1 Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008 Redovisning till Miljödepartementet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Regleringsbrevet 2008 sammanfattning av måluppfyllelse... 4 3. Förbättring

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 2007-03-22 Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 för Miljö- och Byggnadsnämnden Gemensam nämnd för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 2007-03-22 INNEHÅLL INLEDNING... 2 GRUND...

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 2007-11-28 Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 för Miljö- och Byggnadsnämnden Gemensam nämnd för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 2007-11-28 INNEHÅLL INLEDNING... 2 GRUND...

Läs mer

Rapport 5 2014. Förstudie systemtillsyn och systemdialog. Objekttillsyn

Rapport 5 2014. Förstudie systemtillsyn och systemdialog. Objekttillsyn Rapport 5 2014 Förstudie systemtillsyn och systemdialog 1 Inventeringar Riskbaserad tillsynsplan 1 1 2 1 2 2 Anmälningar från civilsamhället Systemtillsyn/ systemdialog 3 Objekttillsyn Anna-Clara Sjöström,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 LEKSANDS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD

VERKSAMHETSPLAN 2013 LEKSANDS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD VERKSAMHETSPLAN 2013 LEKSANDS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Innehåll 3 Personal 4 Inledning Kommunens vision Övergripande mål Verksamhetsmål 7 Övergripande Övergripande verksamhet

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2014-09-15 Arbetsmaterial Missiv Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogam samt miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: 2013-2239 Fastställd av miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-11, 294. Verksamhetsplan 2014 Miljö- och byggnadsnämnden F:\MOB\MBN\Verksamhetsplaner\Verksamhetsplan 2014\Verksamhetsplan MOB 2014.doc 2

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Överlåtelse av viss kemikalietillsyn

Överlåtelse av viss kemikalietillsyn Rapport Nr 7/12 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Överlåtelse av viss kemikalietillsyn rapport från ett regeringsuppdrag KEMIKALIEINSPEKTIONEN Överlåtelse av viss kemikalietillsyn rapport

Läs mer

Exempel på tillsynsplan

Exempel på tillsynsplan Exempel på tillsynsplan Ett samarbetsprojekt mellan Jönköping, Sävsjö, Vetlanda och Värnamo kommuner Conny Eskilsson, Eva-Lott Karlsson, Bengt Ramde, Maria Thulin och Emilia Svenningsson 2014-05-01 TILLSYNSPLAN

Läs mer

Handläggarstöd tillfälligt boende

Handläggarstöd tillfälligt boende Handläggarstöd tillfälligt boende Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer