Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014"

Transkript

1 Behovsutredning och tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun December Allmänt 2. Allmänna hänsynsregler m.m. (2 kap miljöbalken) 3. Skydd av områden samt djur- och växtarter (7, 8 kap miljöbalken) 4. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (9 kap miljöbalken) 5. Förorenade områden (10 kap miljöbalken) 6. Kemiska produkter och biotekniska organismer (14 kap miljöbalken) 7. Avfall och producentansvar (15 kap miljöbalken)

2 1. Allmänt Revideringar Behovsutredningen gås igenom två gånger per år för uppdatering och revidering Inga ändringar Revidering inför 2013 Underlag till tillsynplan Revidering inför hösten 2013 och till Revidering inför 2014 Underlag till tillsynplan 2014 och , Genomgång inför 2014, av respektive kapitel. Vi förtydligar vårt ansvar att verka för resurshushållning och utnyttjande av förnyelsebara energikällor genom att lyfta fram 2 kapitlet i behovsutredning och tillsynplan. För att uppnå ökad effektivitet, tydligare syfte och bättre uppföljning ska projektmetodiken användas i högre utsträckning , hösten 2013 Följande uppgifter är inplanerade till hösten2013; Vattenskyddsområden för icke-kommunala större vattentäkter, prioritering av miljötillsyn baserat på vattenförekomsters status, uppdatering tillsynsregistret särskilt avseende förorenad mark (underlag för prioritering). Arbete med VA-utbyggnadsplan i samarbete med Klk och VA SYD: för vår del är en stor uppgift nulägesbeskrivning av enskilda avlopps- och dricksvattenanläggningar inom utvalda områden.

3 Tillsynsplan 2014 Den uppskattade tidsåtgången i behovsutredningen för 2014 är totalt 3715 h, med följande fördelning: 2 kap 160 timmar 10 kap 420 timmar 7,8 kap 180 timmar 14 kap 410 timmar 9 kap 2185 timmar 15 kap 360 timmar Summa: 3715 timmar Tillgänglig tid För miljötillsynen är det avsatt 4,5 heltidstjänster, därmed har vi i princip tillgång till 7650 h (4,5*1700 h/år). 60 % av arbetstiden beräknas vara tillgänglig för miljötillsynens arbetsuppgifter (baserat på tidigare års tidredovisning, resterande 40% av arbetstiden används för andra anställningsrelaterade uppgifter). 60% av 7650 h motsvarar 4590 timmar miljötillsyn, förutsatt att de 4,5 tjänsterna bemannas fullt ut. Från och med februari 2014 är miljöinspektörstjänsterna bemannade med motsvarande 3,5 heltidstjänster. 3,5 heltider motsvarar 5950 timmar (3,5*1700). Med 60 % av arbetstiden beräknas vara tillgänglig för miljötillsynen motsvarar detta 3570 timmar (0,6*5950). Tillsynsbehov enligt behovsutredningen för 2014 Miljötillsynens 4,5 heltidstjänster Bemanning februari timmar 4590 timmar 3570 timmar 875 h mer än behovet 145 h mindre än behovet Med full bemanning kommer vi kunna genomföra planerad tillsyn, och dessutom ha marginal för övriga tillsynsuppgifter, oplanerad tillsyn och eventuellt ytterligare tillsynsprojekt. Med bemanningen från och med februari är tillgänglig tid något mindre än behovet. Under dessa förutsättningar kommer vi att behöva prioritera bort vissa uppgifter.

4 Underlag för uppskattning av tidsåtgång I behovsutredningen ingår redovisning av hur mycket tid vi beräknar lägga på de olika arbetsområdena. Tidredovisningen är uppdelad i planerad och oplanerad tillsyn. Uppskattning av tid utgår från de senaste årens redovisningar av hur mycket tid som lagts på de olika arbetsuppgifterna inom miljötillsyn samt övriga anställningsrelaterade uppgifter. Utgångspunkter för beräknad tidsåtgång för planerad tillsyn: För riskklassade miljöfarliga verksamheter så ger klassningen antal timmar För ej riskklassade timmar utgår antal timmar från en beräkning av tillsynsbehovet för samtliga branscher över en treårsperiod. Summan har sedan dividerats med tre, för att få ett ungefärligt mått på det årliga tillsynsbehovet För tillsynen på förorenade områden och kemikalier är utgångspunkten att vi identifierat ett stort tillsynsbehov, och avsatt tid för arbete med dessa områden. Utgångspunkter för beräknad tidsåtgång för oplanerad tillsyn En stor del av den oplanerade tillsynen utförs inom hälsoskyddsområdet. Erfarenhetsmässigt utgör oplanerad tillsyn cirka hälften av tiden. Därför avsätts lika mycket tid för oplanerad tillsyn som för planerad tillsyn inom detta område. För skyddade områden avsätts tid för, dels inkommande ärenden, men också för en eventuell revidering av befintliga vattenskyddsområden. Inom miljöskyddet har vi en ganska god bild av hur mycket oplanerade ärenden som normalt inkommer. Här baseras tidsuppskattningen på förväntad tidsåtgång utifrån tidigare års tidredovisningar. Det samma gäller oplanerad tillsyn inom förorenade områden. Övriga tillsynsuppgifter Utöver tillsynsuppgifterna som beskrivs under respektive kapitel så förekommer en rad andra generella uppgifter som en del av tillsynen: Handläggning av påföljder (åtal, miljösanktionsavgifter, begäran om utdömande av viten) Handläggning av överklaganden Besluta om, och fakturera, tillsynsavgifter Tillsynsregister Vi har också en skyldighet att upprätthålla register över tillsynsobjekt som fordrar återkommande tillsyn. Följande tillsynsregister finns i Ecos: riskklassade miljöfarliga verksamheter, enskilda avlopp, cisterner, köldmedier, förorenad mark (delvis, omfattar objekt i Länsstyrelsens MIFO-databas 2008) Vi har dessutom register över mätningar och provtagningar av radon och dricksvatten. Vi har även tillsynsregister i form av Excel-listor (finns på O:\PÅGÅENDE\MILJHÄLS\ Verksamhetsplaner & mål\redovisande dokument\tillsynsregister) med hälsoskyddsobjekt och icke riskklassade miljöfarliga verksamheter. För närvarande (november 2013) pågår arbete med att föra in även dessa tillsynsobjekt i Ecos. Kvalitet och information Andra uppgifter som berör tillsynen är arbete med kvalitet - att säkra kvaliteten på vår tillsyn (samsyn, tillsynsmöten, uppföljning med hjälp av nyckeltal/verksamhetsmått, enhetliga mallar mm) information - att arbeta ännu mer förebyggande, med utåtriktad information och rådgivning men också att bidra med kunskap från tillsynen i interna sammanhang som planarbete och miljömålsarbete.

5 2. Allmänna hänsynsregler m.m. (2 kap miljöbalken) Tillsynsansvar Vi har som tillsynsmyndighet ett ansvar att verka för resurshushållning och övergång till utnyttjande av förnyelsebara energikällor enligt miljöbalkens 2 kapitel, 5. Resurshushållning ingår även i anvisningen i balkens portalparagraf: att tillämpa balken så att återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås. Förutsättningarna i Eslövs kommun I Eslövs kommun har det under många år genomförts satsningar som tillsammans profilerar Eslöv, inte bara som en Ekokommun, utan även som en förnybar energikommun! Motsvarande ca 50% av den energi som används inom kommunens gränser produceras inom kommunens gränser, av de ca 50 vindkraftverk som finns i Eslövs kommun. En annan stor satsning på förnyelsebar energi står just nu begrepp att tas i drift; Örtofta kraftvärmeverk för produktion av fjärrvärme och el. Eslövs kommun har tagit vara på möjligheterna till stöd som finns från Energimyndigheten. Kommunen erbjuder sedan många år tillbaka innevånare och företag Energi- och klimatrådgivning. För den kommunala organisationens räkning arbetar vi, inom ramen för Energieffektiviseringsstödet, aktivt med åtgärder enligt vår Energi- och Klimatplan. Inom miljötillsynen bedriver vi en aktiv energitillsyn. Miljöinspektörer och Energi- och klimatrådgivaren i samarbete, har sedan 2007 jobbat med projektet Energi i Tillsynen. Projektet inleddes med kartläggning av energianvändningen hos utvalda miljöfarliga verksamheter. Ca 100 st tillsynsobjekt valdes ut och genom tillsyn och rådgivning har projektet totalt resulterat i minskade utsläpp från oljeeldning och minskad total energianvändning genom energieffektiviseringar. Under 2013 har fokus legat på verksamheter som förbrukar >500 MWh, och den tillsynen fortsätter med t ex förelägganden om energikartläggningar. Eslöv är en av kommunerna som under 2014 kommer delta i Proeff 3. Ett regionalt projekt som bland annat syftar till att 1. Skapa ett samarbete mellan energitillsyn och energi- och klimatrådgivning i syfte att nå företag för att få dem att börja arbeta systematiskt med energihushållning 2. Genom kombinerad energitillsyn och energi- och klimatrådgivning nå samtliga företag i kommunen som förbrukar mer än 500 MWh/år, samt genom tillsynsbesök och med energirådgivning kräva att företagen gör en energikartläggning samt börjar arbeta systematiskt med energihushållning. Detta innebär att lägga upp en plan för att genomföra rimliga energieffektiviseringsåtgärder. 3. Genom kombinerad energitillsyn och energi- och klimatrådgivning nå samtliga företag i kommunen som använder fossila bränslen till uppvärmning. 4. Kartlägga vilka företag i kommunen som förbrukar mer än 100 MWh/år, samt lägga upp en plan för hur man arbetar mot dessa. Vår Energi- och klimatrådgivare representerar även kommunen i projektets referensgrupp, mycket tack vare att Eslöv ligger i framkant när det gäller att bedriva energitillsyn.

6 Bedömning av tillsynsbehov Vi vill rikta vår tillsyn där den gör mest nytta. För energifrågorna ser vi ett behov av att få en bild av energianvändningen hos andra verksamheter än de utvalda miljöfarliga verksamheterna. Andra branscher behöver granskas i syfte att hitta verksamheter med stor potential att spara och/eller övergå från fossilt. Parallellt med att vi deltar i Proeff 3, så inriktar vi tillsynen på miljöfarliga verksamheter på att förelägga om energikartläggningar till alla som har rätt att söka Energimyndighetens energikartläggningscheck, som upphör efter årsskiftet 14/15. Vi ska också nå ut till lantbruksföretag med mer än 100 djurenheter, som också är berättigade att söka bidraget. Berör totalt ca 30 verksamheter. Kommande års tillsyn kommer att inriktas på föreläggande om genomförande av faktiska energiåtgärder. Vi planerar också att påbörja arbetet med att kartlägga andra branscher och verksamheter för att få underlag till bedömning av tillsynsbehov livsmedelsbranschen/livsmedelbutiker och grossister fastigheter/flerbostadshus. Tillsynsplan kap Energi i tillsynen Antal timmar Tillsyn MFV (ca 20 st) 20 Tillsyn Lbr (ca 10 st) 10 Tillsyn livsmedelverksamheter (ca 10 st) 30 Tillsyn större fastigheter --- Proeff Summa: 160

7 3. Skydd av områden samt djur- och växtarter (7, 8 kap miljöbalken) Tillsynsansvar Tillsyn och prövning; inom naturreservat beslutade av kommunen, strandskyddsområden och vattenskyddsområden. Förutsättningarna i Eslövs kommun Kommunala naturreservat I kommunen finns för närvarande ett naturreservat (Allmänningen) som är fastställt av kommunen (för övriga naturreservat har Länsstyrelsen tillsynsansvaret). Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsyn och prövning, men även för skötsel av reservatet. Uppstår tillsynsbehov avseende utförande av skötsel får Kommunstyrelsen därmed vara tillsynsmyndighet. Behovet av planerad tillsyn bedöms som relativt litet. En stor del av ärendena förväntas vara oplanerade (samråd och ansökningar om dispens samt tillsyn vid klagomål och konstaterade överträdelser). Vattenskyddsområden Inom Eslövs kommun finns fyra fastställda vattenskyddsområden för kommunala dricksvattentäkter: Vomb, Flyinge, Stockamöllan och Hurva. Skyddet av dricksvattnet är en mycket viktig fråga, dels för att säkra dricksvattenkvaliteten för medborgarna, dels för det långsiktiga skyddet av grundvattenresurserna. Arbetsområdet omfattar både oplanerade ärenden, i huvudsak prövning av dispenser och tillstånd enligt de lokala skyddsföreskrifterna, och planerad tillsyn. Planerad tillsyn av att föreskrifterna för vattenskyddsområdena följs sker med tre års intervall. I Stockamöllan och Hurva utfördes tillsyn av föreskrifterna under Under 2011 utfördes planerad tillsyn inom Vomb och Flyinge vattenskyddsområden, nästa planerade tillsyn blir Eventuellt kan det under året bli aktuellt med revidering av vattenskyddsområdet i Vomb. Flyinge blev under 2013 inkopplade till det regionaldricksvattensystemet. Det är för närvarande oklart om täkten i Flyinge ska finnas kvar som reservvattentäkt och om skyddsföreskrifterna annars kommer upphävas. Tillsynen inom vattenskyddsområdena har bland annat omfattat cisternkontroller. I och med att allt fler väljer annan uppvärmningsform, ofta jordvärmepumpar, ser vi ett behov av nytt tillsynfokus. Köldbärarvätskan i värmepumpskollektorer kan medföra risk för vattenförorening vid större läckage. Äldre anläggningar kan sakna med skyddsanordningar som numera krävs. För att säkerställa att långsiktigt skydd av grundvattentillgångar finns en målsättning att verka för att ta fram nya vattenskyddsområden för andra än kommunala dricksvattentäkter, som försörjer mer än 50 personer eller där uttaget är mer än 10 kbm/dygn. Vi har för närvarande sju sådana vattenanläggningar. Fastställda skyddsområden ska finnas senast 2015, och vi planerar att påbörja arbete med detta Med nya vattenskyddsområde följer även ett större tillsynsbehov. Strandskydd Inom Eslövs kommun finns strandskydd längs de större vattendragen och sjöarna, några av stränderna har dessutom utökat strandskydd (300 m). En stor del av ärendena är

8 oplanerade (samråd och ansökningar om dispens samt tillsyn vid klagomål och konstaterade överträdelser). Tidsåtgången blir därmed svår att uppskatta. Det utökade strandskyddet har reviderats och kommer fastställas genom beslut av Länsstyrelsen under Dispenser och samråd handläggs av miljöavdelningens naturvårdshandläggare. Tillsyn inom strandskydd utförs av miljöinspektör. Tillsynsbehovet är inte helt klarlagt. Vi får mycket få klagomål vad avser strandskyddet. Diskussioner pågår om att hitta lämplig metodik om planerad tillsyn ska utföras, t ex inventering genom jämförelse av flygbilder, eller uppsökande tillsyn (som Länsstyrelsens paddling längs Rönne å). Bedömning av tillsynsbehov Vattenskyddsområden, planerad tillsyn 2014 Planerad tillsyn inom Vomb och Flyinge* vattenskyddsområden. *beroende på om skyddsföreskrifterna kommer finnas kvar. Fortsätta arbetet med vattenskyddsområde för andra än kommunala vattentäkter Strandskydd, planerad tillsyn 2014 Fortlöpande uppföljning av våra dispensbeslut. Se över behovet av planerad tillsyn, hitta en lämplig tillsynsmetodik. Naturreservat, planerad tillsyn 2014 Ingen planerad tillsyn Tillsynsplan ,8 kap Vattenskyddsområden Strandskydd Antal timmar Tillsyn PL/ 20 OPL Dispenser & tillstånd OPL 40 Nya vattenskyddsområden (ej kommunala) PL 80 Revidering av befintliga vattenskyddsområden Naturreservat (Allmänningen) OPL Tillsyn PL 40 Dispenser OPL * Tillsyn Dispenser & tillstånd OPL OPL Summa: 180

9 4. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (9 kap miljöbalken) 3.1 Hälsoskydd Tillsynsansvar för hälsoskydd Obligatoriskt tillsynsansvar för verksamheter och åtgärder som kan orsaka olägenheter för människors hälsa. Omfattar tillsyn som utövas med stöd av följande paragrafer i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: (bostäder mm), 38 (anmälningspliktiga verksamheter), 39, 40 och 42 (kommunala föreskrifter) samt 45 (lokaler och anläggningar som ska ägnas särskild uppmärksamhet). Kommunen har även tillsynsansvar över solarier enligt Strålskyddslagen. Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Förutsättningarna i Eslövs kommun Klagomålsärenden Vi har ofta ärenden som rör klagomål på inomhusmiljön i bostäder. Södra stambanan, E22 och andra vägar medför klagomål på trafikbuller. En stor del av hälsoskyddstillsynen utgörs av oplanerade klagomålsärenden, andra exempel är rök från eldning och andra störningar. Omfattningen på klagomålsärenden kan variera väldigt mycket och tidsåtgången blir därmed svår att uppskatta. Hälsoskyddsfrågorna är viktiga då de har en direkt koppling till människors hälsa, och vår tillsyn är viktig ur kommunal synpunkt då den innebär en direkt medborgarnytta. I hälsoskyddet ingår även att hjälpa till och ge råd vid provtagning av enskilda dricksvattenbrunnar, uppföljning av radonmätningar samt handläggning av ärenden enligt de lokala föreskrifterna för skydd av människors hälsa och miljön. Verksamheter Den objektsbundna tillsynen inom Eslövs kommun omfattar ca 140 stycken fasta hälsoskyddsobjekt (ex fotvård, solarier, tatuerare), varav ca 25 stycken är så kallade högrisk (stickande/skärande med risk för blodsmitta), ca 60 stycken skolor och förskolor, samt ett antal lokaler för tillfälligt boende och vårdlokaler. Antalet verksamheter som behöver hälsoskyddstillsyn är svårt att uppskatta. Enligt socialstyrelsen kan lägre prioritering vara aktuell för hälso- och sjukvårdslokaler, om inte särskilda miljö- och hälsorisker uppmärksammas. Tillsyn på vård- och samlingslokaler, idrottsanläggningar, hygienlokaler med låg risk, hotell och liknande utförs endast vid inkomna klagomål. Vi strävar efter att delta i regionala och nationella tillsynskampanjer. I allmänhet innebär det att ett färdigt handläggningsmaterial, med information och checklistor finnas framtaget, vilket innebär effektivt resursanvändande Den objektsbundna tillsynen omfattar både planerad tillsyn och oplanerad tillsyn, dels vid klagomål, dels handläggning av anmälningsärenden ( 38-anmälan). Vi förväntar oss en del 38-anmälan-ärenden under 2014 då flera skolor och förskolor planeras i kommunen. Tillsynsprojektet om egenkontroll hos fastighetsägare till flerbostadshus har redan gett positiva effekter. Verksamhetsutövarna är mer benägna att ta kontakt med oss vid frågor och även själva ta initiativ till att förebygga olägenhet och hantera klagomål.

10 Bedömning av tillsynsbehov 2014 Hälsoskydd, planerad tillsyn 2014 Idrottshallar/gym delta i Miljösamverkan Skånes projekt Uppföljande tillsyn på skolor och förskolor. Att delta i Socialstyrelsens nationella tillsynsprojekt avseende skolors egenkontroll av städning och ventilation (återkommande problemområden vid vår utförda tillsyn) Återkommande tillsyn, hygienisk behandling (högrisk) Fortsättning på 2013 års tillsyn på frisörer inklusive kontroll av kosmetiska och hygieniska produkter Tobakstillsyn se över tillsynsansvar för MoS i samråd med VoO Kontrollplan, verksamheter med återkommande planerad tillsyn. Behovet bedöms generellt till att branschvis tillsyn bör utföras var tredje år (behovet utvärderas dock efter varje tillsynskampanj). För skolor/förskolor överväger vi årlig tillsyn. Till exempel genom enkel årsrapport kompletterat med besök på urval av verksamheter, med målsättning att samtliga ska besökas inom ett treårsintervall. Hälsoskyddsobjekt, kontrollplan ca ant Flerbostadshus 10 x Hygienisk behandling, högrisk 25 x x X Hygienisk behandling, lågrisk vid klagomål Frisörer 45 x x Solarier 4 x x Skolor, förskolor 60 x x x x x x x Allmänna bad 2 x x x Byggnad, lokal, anläggning enl 45 vid klagomål Tillsynsplan kap Antal timmar Bostäder mm (klagomål på inomhusmiljö, trafikbuller, OPL 400 radonfrågor, enskilt dricksvatten, övriga klagomål och andra hälsoskyddsärenden ) Övriga ärenden (beslut enligt de lokala OPL 50 hälsoskyddsföreskrifterna, yttrande alkohollag, ordningsstadga) Anmälningspliktiga verksamheter enl 38, anmälningsärenden 20 Hygienlokaler (tillsyn) PL 75 Allmänna bad (tillsyn) PL --- Skolor och förskolor (tillsyn) PL 80 Byggnader, lokaler och anläggningar enl 45 OPL Tillsyn enligt tobakslagen PL/OPL 20 Tillsyn enligt Strålskyddslagen solarier PL --- Summa: 645

11 3.2 Miljöfarlig verksamhet Obligatoriskt tillsynsansvar för följande miljöfarliga verksamheter; C- och U-objekt, andra jordbruksverksamheter enligt 12 kap.10 (gödselhantering och växtnäringsbalanser), enskilda avlopp och värmepumpar samt miljöfarlig verksamhet i övrigt. I Eslövs kommun har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden även tagit över tillsynen av tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter, utom Ellinge avloppsreningsverk, Procordia Food och sockerbruket i Örtofta. Vi har inte heller tillsynen över Eslöv-Lunds kraftvärmeverk i Örtofta, som är under uppstart. Förutsättningarna i Eslövs kommun Miljöfarlig verksamhet Vi har för närvarande (november 2013) 132 st riskklassade miljöfarliga verksamheter, varav 11 st B-verksamheter, 84 st C-verksamheter och 37 st U-verksamheter. Dessa betalar en fast årlig tillsynsavgift och har årligen återkommande tillsyn. Baserat på dessa verksamheters risklassningar är tillsynsbehovet 690 h/år. Den återkommande tillsynen på riskklassade miljöfarliga verksamheter omfattar följande kontrollområden: Egenkontroll och riskklassning Gällande tillstånd och förelägganden Miljö- och årsrapporter Utsläpp till luft respektive till vatten/avloppsreningsverk Energi Kemikaliehantering (lagring, utfasningsämnen, kemikalier till avloppsreningsverk) Avfallshantering (lagring, sortering, transportör, mottagare) Förorenade områden Andra verksamhetsspecifika frågor Tillsynen utförs antingen som övergripande systemtillsyn eller som mer detaljgranskande fokustillsyn inom något/några specifika områden eller som en kombination av systemoch detaljtillsyn och 2014 har vi energi som fokusområde är kemikalier och utsläpp till vatten i fokus. Några av våra tillståndspliktiga B-verksamheter har tillstånd enligt gammal lagstiftning. Länsstyrelsen har uppmanat oss att verka för att dessa verksamheter omprövas enligt dagens regler för att istället ha tillstånd enligt miljöbalken. Under 2014 kommer Länsstyrelsen att revidera alla beslut om överlåtelse av B-tillsyn till kommunerna. Vi kommer därför att lämna in ansökan om fortsatt övertagande av B- tillsyn, tillsyn över förorenad mark och vattenskyddsområden. Vi kommer överväga att även ta över täkter och mindre vattenverksamheter. Under 2012 avslutades tillsynskampanjen på vindkraftsverken i kommunen. Utvärdering visar på ett återkommande tillsynsbehov och samtliga vindkraftverksägare har fått krav på årsrapport och årlig tillsynsavgift. Under 2012 tog vi också över tillsynen över kommunala avloppsreningsverk och ledningsnät. De större avloppsanläggningarna har riskklassats med fast årlig avgift. Små avloppsanläggningar Inom kommunen finns ca 2400 st enskilda avlopp, varav merparten har åtgärdats sedan arbetet påbörjades införde miljöavdelningen ett generellt krav i kommunen att nya avloppsanläggningar ska uppfylla kraven för Hög skyddsnivå. Sedan dess har många fastighetsägare har valt att installera minireningsverk eller fosforfällor och det finns behov av att kontrollera dessa för att säkerställa att reningskraven uppfylls.

12 Vi ser ett stort kommande tillsynsbehov i att göra en förnyad inventering av äldre avloppsanläggningar och ställa krav på förbättrad rening. Genomförandet är avhängigt kommande beslut om eventuellt införande av generella föreskrifter för små avloppsanläggningar. Både vår tillsyn på enskilda avlopp och övrig miljötillsyn (kanske främst miljöfarliga verksamheter, miljöhänsyn i jordbruket och förorenad mark) behöver tydligare kopplas till Vattendirektivets krav på förbättring av status av våra vattenförekomster. Oplanerad tillsyn Nya verksamheter startar, och befintliga verksamheter ändras. Är verksamheterna av viss omfattning så krävs anmälan enligt miljöbalken. För större verksamheter krävs tillstånd, då är vi remissinstans i prövningen. Inrättande av värmepump är också anmälningspliktigt, de senaste åren har vi haft ca 50 st per år Kontrollplan, ej riskklassade miljöfarliga verksamheter I kommunen finns dessutom ett stort antal icke-klassade miljöfarliga verksamheter (så kallade U-verksamheter), som fordrar återkommande tillsyn. Behovet bedöms generellt till att branschvis tillsyn bör utföras var tredje år. Om man schablonmässigt räknar med tillsynsbehov på två timmar per objekt och ca 1000 objekt så innebär det 2000 timmar, fördelat på tre år, ca 700 h per år. Variera beroende på omfattning på aktuell bransch. Jordbruk (djurhållning, odling) dvs även 12:10 Täkter ca ant. 600 X X X X X X X Iu Livsmedel och foder mm 200 X X Massa, pappersvaror 1 X X Grafisk verksamhet 10 X X Gummi- och plastvaror 1 X X Icke-metalliska produkter 1 X X Ytbehandling 1 X X X Metallbearbetning 20 X X X Förbrukning av organiska 5 X X X lösningsmedel Förbränningsanläggningar 15 X X X Drivmedelsanläggningar 1 X X Fordonsverkstäder 40 X X X Skjutbanor 5 X X Återvinningsstationer 20 X X X Växthus 7 X X X Mindre avloppsreningsanläggningar 20 X Avloppsledningsnät X Tandläkare 10 X X

13 Bedömning av tillsynsbehov 2014 Miljöskydd, planerad tillsyn 2014 Tillsyn och vattendirektivet: under 2013 kommer fokus ligga på verksamheter inom avrinningsområde för de vattenområden som har sämst status Verka för omprövning av verksamheter med gamla tillstånd, pågår löpande Komplettera tillsynsregistret genom söka upp och besöka ej kända verksamheter Pågående tillståndsärenden: Procordia, Svenska Kaolin, Ellinge ARV (utjämningsbassäng) Kontrollera små avloppsanläggningar med minireningsverk (för närvarande 32 st) Avloppsledningsnät delta i Miljösamverkan Skånes projekt samt genomföra ett tillsynsprojekt avseende dagvattenutsläpp till Långa Kärr Uppföljande tillsyn på avfallshantering inom fordonsbranschen samt krav på besiktning av oljeavskiljare på verksamheter med fordonstvätt. Ansöka hos Länsstyreslen om förnyat beslut om överlåtelse av B-tillsyn Tillsynsplan kap Riskklassade miljöfarliga verksamheter Antal timmar enl kontrollplan PL 690 Tillsyn ej klassade miljöfarliga verksamheter (inkl 12:10) enl kontrollplan PL 600 Tillståndsprövningar B-verksamheter (remisser) OPL 60 Anmälan av C-verksamheter OPL 40 Enskilda avlopp PL/OPL 60 Tillsyn uppföljning mini ARV och P-fällor PL 40 Värmepumpar OPL 50 Summa: 1540 Bedömning av behov av mer resurser o/e mer kunskap Löpande inhämta kunskap om olika branscher och lagstiftning. Uppdatera tillsynsregistret med täkter och kommunala avloppsreningsverk inklusive ledningsnät.

14 5. Förorenade områden (10 kap miljöbalken) Tillsynsansvar Obligatoriskt tillsynsansvar för verksamheter som orsakar miljöskador (10 kap.), omfattar förorenad mark, förorenade byggnader och utsläpp till mark och vatten. Förutsättningarna i Eslövs kommun Vi har för närvarande ca 190 fastigheter där det finns kända, eller misstänks finnas, markföroreningar. 165 av dessa finns med i Länsstyrelsens MIFO-databas. MIFO är en metodik för att identifiera och riskbedöma förorenade områden. Länsstyrelsen har riskklassat en del av de objekt som finns i MIFO-databasen. Före detta kommunala deponier har riskklassats av Tyréns, i samband med framtagande av Avfallsplan. Av våra kända förorenade områden är för närvarande endast 34 st riskklassade: Ett objekt (Getinge) har klassats till Riskklass 1 den allvarligaste risken. Miljö och Samhällsbyggnad har sökt statligt bidrag för efterbehandling av denna fastighet. Vi har 7 st objekt som riskklassats till Riskklass 2; Eslövs flygfält, två före detta kommunala deponier, Eslövs fd gasverk, en före detta skjutbana, en före detta bilskrot samt Marieholms Yllefabrik (Länsstyrelsens tillsynsobjekt). 19 st objekt är riskklassade till riskklass 3 (före detta kommunala deponier, fem skjutbanor, en bilskrot samt industrier). 7 st objekt har klassats till Riskklass 4, den lägsta nivån. Den före detta skjutbanan Skytteskogen i Trollsjöparken har undersökts under Förnyad riskbedömning ska göras, och möjligheter till åtgärd undersökas. Ansvarsutredningen har visat att det inte går att fastställa efterbehandlingsansvar. Resterande objekt är alltså inte riskklassade, utan endast identifierade. I samtliga fall, utom Getinge och Flygfältet, baseras riskklassningen på MIFO-metodikens första steg, dvs endast identifiering. För att få en mer tillförlitlig riskklassning behöver man genomföra MIFO-metodikens steg 2, vilket omfattar faktiska undersökningar av föroreningssituationen. Förorenade områden ingår som en del av den återkommande tillsynen på riskklassade miljöfarliga verksamheter. Vid behov ställs krav på MIFO 1-inventering på pågående verksamhet, alternativt så ställs krav i samband med avveckling eller flytt av verksamhet. Vi hittills prioriterat verksamheter inom vattenskyddsområde, nära känsliga vattendrag samt verksamheter som aviserat flytt/avveckling. Även andra branscher inventeras. Under 2014 kommer vi ha tillsyn på växthus och betningsanläggningar. Tillsynen samordnas med Länsstyrelsens inventering av nedlagda verksamheter inom dessa branscher. När det gäller förorenade byggnader arbetar vi framför allt med PCB. Senast 2014 ska bostadsfastigheter med förekomst av PCB-halter över 500 ppm vara sanerade (övriga fastigheter senast 2016). Vi sammanställer fortlöpande resultat av utförda inventeringar och följer upp fastigheter som är aktuella för PCB-sanering. Det tillkommer dessutom löpande nya ärenden. Oavsiktliga utsläpp och olyckor inträffar, som kräver åtgärder för att förhindra förorening av mark och vatten. Vi deltog under 2012 i miljösamverkansprojektet Beredskapsfrågor vid olyckor. Projektet förtydligar ansvar vid utsläpp och omfattade en manual som underlättar handläggningen. Även mindre akuta oplanerade ärenden inkommer, oftast i samband med avetablering av verksamheter eller inför nybyggnation. Arbetet är i hög grad händelsestyrt, och ärendena kan vara miljömässigt och juridiskt komplicerade och blir därmed ofta tidskrävande.

15 Bedömning av tillsynsbehov 2014 Inom området behövs mer planerad tillsyn. Vi behöver gå igenom och riskklassa fler objekt enligt MIFO-metodiken. I första hand behöver vi fokusera på objekt som redan i dag har kända, eller misstänkta, höga risker för människors hälsa och miljön. För de objekt som redan är riskklassade behöver vi bedöma behov av att gå vidare med MIFO steg 2 (undersökningar). Är det pågående verksamhet behöver vi ställa krav på verksamhetsutövare att genomföra de utredningar och undersökningar som krävs för att få underlag till riskklassningen. Arbetsområdet är angeläget eftersom sanering ofta försvåras med tiden, föroreningar riskerar att spridas och kunskap om verksamheters historik förloras. Beroende på lokalisering kan förorenade områden också ha stor betydels för vattenkvaliteten och förutsättningarna att uppnå god ekologisk eller kemisk status i våra vattenförekomster. Förorenade områden, planerad tillsyn 2014 Fortsätta arbetet med att utreda och riskklassa de mest angelägna objekten, och vid behov kräva åtgärder Riskklassa pågående växthus/plantskolor och kvarnar/betningsverksamheter (samordning med Länsstyrelsens riskklassning av nedlagda verksamheter). Ta fram en långsiktig plan för utredning och åtgärd av kända och misstänkt förorenade objekt Uppdatera tillsynsregistret Synliggöra förorenade områden genom någon form av GIS-applikation/Ecos kartstöd alternativt genom tillgång till länsstyreslens ebh-databas med tillhörande kartskikt. Tillsynsplan kap Antal timmar Förorenade områden OPL 200 Riskklassa och vid behov kräva åtgärd PL 80 Uppdatera tillsynsregistret, synliggöra PL 40 Utsläpp, olyckor, bränder OPL 100 Bedömning av behov av mer resurser o/e mer kunskap Löpande inhämta kunskap om olika branscher och lagstiftning. Summa: 420

16 6. Kemiska produkter (14 kap miljöbalken) Tillsynsansvar Kommunen har ansvar för följande uppgifter gällande kommunens tillsynsobjekt, tex inom miljöfarlig verksamhet: Att kontrollera hanteringen av kemikalier. Det betyder bland annat att se till att risker som beskrivits i säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier hanteras på ett riktigt sätt och att förbjudna ämnen inte används. Att kontrollera att egenanvändare (företag som tillverkar eller för in kemikalier till Sverige enbart för eget bruk) anmäler sina produkter till det svenska produktregistret och lämnar in registreringsanmälan till den Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) i de fall det krävs. Kommunen har också ansvar för detaljhandelsledet. Att kontrollera både kemikalier och varor som grossister och detaljhandeln säljer. Förutsättningarna i Eslövs kommun Inom ramen för tillsyn på miljöfarliga verksamheter har vi under flera år samarbetat med VA-avdelningen inom ramen för REVAQ-arbetet. Vi har krävt in kemikalieförteckningar och kartlagt utfasnings- och riskminskningsämnen. Däremot har vi inte arbetat så mycket med kemikalieanvändning hos andra verksamheter än miljöfarliga verksamheter. Vi har inte heller bedrivit tillsyn avseende kemikalier i varor, t ex leksaker, barnavårdsartiklar, kläder/textilier/skor, elektronik, möbler, smycken och byggvaror. Kemikalietillsyn avseende produkter i butiker och kemikalier i varor är angelägen i och med att tillsynen medför direkt nytta, trygghet och säkerhet för medborgborgarna. Återkommande tillsyn sker avseende hanteringen av kemikalier vid miljöfarliga verksamheter, handläggning av köldmedierapporter, prövning och tillsyn av spridning av bekämpningsmedel samt rapportering av återkommande kontroll av cisterner Bedömning av tillsynsbehov 2014 Vi bedömer att kemikalietillsyn är ett högt prioriterat område för att kemikalieanvändandet i samhället är ett växande miljöproblem som dessutom många gånger kan ha direkt inverkan på människors hälsa. Kemikalietillsynen på miljöfarliga verksamheter hoppas vi kommer att ske i samarbete med VA Syd, som en fortsättning på vårt tidigare REVAQ-samarbete. Vi kommer följa VA SYD:s arbete med kontroll och provtagningar avseende verksamheter inom Eslövs kommun. Som en del i samarbetet med VA SYD jobbar vi med deras kartverktyg EnvoMap. Där kan vi för respektive verksamhet se uppgifter om förekomst av PRIO-ämnen vilket underlättar vår tillsyn av utfasnings- och riskminskningsämnen och substitution Under 2014 fortsätter kontroll av kosmetiska och hygieniska produkter på frisersalonger, samordnat med tillsyn ur hälsoskyddssynpunkt. Vi kommer också delta i tillsynsprojekt avseende kemikalier i varor; Kemikalieinspektionens nationella projekt SMID: om metaller i smycken. Till 2015 ser vi behov av att närmare undersöka tillsynsbehovet vad gäller kosmetiska och hygieniska produkter.

17 Kemiska produkter, planerad tillsyn 2014 Tillsyn enligt Reach, fokus på riskklassade miljöfarliga verksamheter som hanterar riskminsknings- eller utfasningsämnen Handläggning av återkommande rapportering, inklusive kontroll av rapporteringsskyldiga avseende köldmedier Tillsyn på butiker och grossister, projekt inriktat mot kemikalier i varor (SMIDprojektet) Tillsynsplan kap Antal timmar Tillsynsfokus Kemikalier MFV/EnvoMap PL 40 Kemikalier och varor i handeln PL 80 Kosmetiska och hygieniska produkter PL 30 Övrig kemikalietillsyn Köldmedier PL 100 Cisterner PL 80 Bekämpningsmedelsärenden OPL 60 Remisser, tillståndsärenden OPL 20 Summa: 410

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-15 2014-1962-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden Årsredovisning facknämnder Miljö- och konsumentnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Nämndens uppgift... 3 1.2 Tillsyn och prövning... 3 1.3 Miljöövervakning... 3 1.4 Kommunikation och samverkan...

Läs mer

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk April 2014, prel. version 1 Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008 Redovisning till Miljödepartementet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Regleringsbrevet 2008 sammanfattning av måluppfyllelse... 4 3. Förbättring

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok handbok 2010:1 UTGÅVA 1 februari 2010 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe September 2005 Reviderad december 2013 Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Miljösamverkan Västra Götaland 2005 reviderad december

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Rapport 5 2014. Förstudie systemtillsyn och systemdialog. Objekttillsyn

Rapport 5 2014. Förstudie systemtillsyn och systemdialog. Objekttillsyn Rapport 5 2014 Förstudie systemtillsyn och systemdialog 1 Inventeringar Riskbaserad tillsynsplan 1 1 2 1 2 2 Anmälningar från civilsamhället Systemtillsyn/ systemdialog 3 Objekttillsyn Anna-Clara Sjöström,

Läs mer

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Handläggarstöd tillfälligt boende

Handläggarstöd tillfälligt boende Handläggarstöd tillfälligt boende Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

Handledning. Miljöfarlig verksamhet

Handledning. Miljöfarlig verksamhet Handledning Miljöfarlig verksamhet Innehåll 1. Inledning, syfte och målgrupp 1 2. Miljöbalken En snabbgenomgång 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Alla miljöregler finns inte i miljöbalken 3 2.3 Processrättsliga regler

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:39

Regeringens proposition 2013/14:39 Regeringens proposition 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag plattform för kemikaliepolitiken Prop. 2013/14:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 november 2013

Läs mer

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 2007-11-28 Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 för Miljö- och Byggnadsnämnden Gemensam nämnd för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 2007-11-28 INNEHÅLL INLEDNING... 2 GRUND...

Läs mer

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information december 2007 Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Miljösamverkan

Läs mer

KOMMUNERS ANSVAR VID AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADA

KOMMUNERS ANSVAR VID AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADA KOMMUNERS ANSVAR VID AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADA Av Frida Stange Handledare: Johanna Rosenqvist Examensarbete med praktik 30 poäng i miljörätt Stockholm höstterminen 2011 INNEHÅLL 1. Inledning...2 1.1 Läget

Läs mer

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter UPTEC W 08 033 Examensarbete 30 hp Februari 2009 Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter Protection of Private Groundwater Supplies by Municipal Regulations Moa Nicolaisen Referat

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

Överlåtelse av viss kemikalietillsyn

Överlåtelse av viss kemikalietillsyn Rapport Nr 7/12 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Överlåtelse av viss kemikalietillsyn rapport från ett regeringsuppdrag KEMIKALIEINSPEKTIONEN Överlåtelse av viss kemikalietillsyn rapport

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer