Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014"

Transkript

1 Behovsutredning och tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun December Allmänt 2. Allmänna hänsynsregler m.m. (2 kap miljöbalken) 3. Skydd av områden samt djur- och växtarter (7, 8 kap miljöbalken) 4. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (9 kap miljöbalken) 5. Förorenade områden (10 kap miljöbalken) 6. Kemiska produkter och biotekniska organismer (14 kap miljöbalken) 7. Avfall och producentansvar (15 kap miljöbalken)

2 1. Allmänt Revideringar Behovsutredningen gås igenom två gånger per år för uppdatering och revidering Inga ändringar Revidering inför 2013 Underlag till tillsynplan Revidering inför hösten 2013 och till Revidering inför 2014 Underlag till tillsynplan 2014 och , Genomgång inför 2014, av respektive kapitel. Vi förtydligar vårt ansvar att verka för resurshushållning och utnyttjande av förnyelsebara energikällor genom att lyfta fram 2 kapitlet i behovsutredning och tillsynplan. För att uppnå ökad effektivitet, tydligare syfte och bättre uppföljning ska projektmetodiken användas i högre utsträckning , hösten 2013 Följande uppgifter är inplanerade till hösten2013; Vattenskyddsområden för icke-kommunala större vattentäkter, prioritering av miljötillsyn baserat på vattenförekomsters status, uppdatering tillsynsregistret särskilt avseende förorenad mark (underlag för prioritering). Arbete med VA-utbyggnadsplan i samarbete med Klk och VA SYD: för vår del är en stor uppgift nulägesbeskrivning av enskilda avlopps- och dricksvattenanläggningar inom utvalda områden.

3 Tillsynsplan 2014 Den uppskattade tidsåtgången i behovsutredningen för 2014 är totalt 3715 h, med följande fördelning: 2 kap 160 timmar 10 kap 420 timmar 7,8 kap 180 timmar 14 kap 410 timmar 9 kap 2185 timmar 15 kap 360 timmar Summa: 3715 timmar Tillgänglig tid För miljötillsynen är det avsatt 4,5 heltidstjänster, därmed har vi i princip tillgång till 7650 h (4,5*1700 h/år). 60 % av arbetstiden beräknas vara tillgänglig för miljötillsynens arbetsuppgifter (baserat på tidigare års tidredovisning, resterande 40% av arbetstiden används för andra anställningsrelaterade uppgifter). 60% av 7650 h motsvarar 4590 timmar miljötillsyn, förutsatt att de 4,5 tjänsterna bemannas fullt ut. Från och med februari 2014 är miljöinspektörstjänsterna bemannade med motsvarande 3,5 heltidstjänster. 3,5 heltider motsvarar 5950 timmar (3,5*1700). Med 60 % av arbetstiden beräknas vara tillgänglig för miljötillsynen motsvarar detta 3570 timmar (0,6*5950). Tillsynsbehov enligt behovsutredningen för 2014 Miljötillsynens 4,5 heltidstjänster Bemanning februari timmar 4590 timmar 3570 timmar 875 h mer än behovet 145 h mindre än behovet Med full bemanning kommer vi kunna genomföra planerad tillsyn, och dessutom ha marginal för övriga tillsynsuppgifter, oplanerad tillsyn och eventuellt ytterligare tillsynsprojekt. Med bemanningen från och med februari är tillgänglig tid något mindre än behovet. Under dessa förutsättningar kommer vi att behöva prioritera bort vissa uppgifter.

4 Underlag för uppskattning av tidsåtgång I behovsutredningen ingår redovisning av hur mycket tid vi beräknar lägga på de olika arbetsområdena. Tidredovisningen är uppdelad i planerad och oplanerad tillsyn. Uppskattning av tid utgår från de senaste årens redovisningar av hur mycket tid som lagts på de olika arbetsuppgifterna inom miljötillsyn samt övriga anställningsrelaterade uppgifter. Utgångspunkter för beräknad tidsåtgång för planerad tillsyn: För riskklassade miljöfarliga verksamheter så ger klassningen antal timmar För ej riskklassade timmar utgår antal timmar från en beräkning av tillsynsbehovet för samtliga branscher över en treårsperiod. Summan har sedan dividerats med tre, för att få ett ungefärligt mått på det årliga tillsynsbehovet För tillsynen på förorenade områden och kemikalier är utgångspunkten att vi identifierat ett stort tillsynsbehov, och avsatt tid för arbete med dessa områden. Utgångspunkter för beräknad tidsåtgång för oplanerad tillsyn En stor del av den oplanerade tillsynen utförs inom hälsoskyddsområdet. Erfarenhetsmässigt utgör oplanerad tillsyn cirka hälften av tiden. Därför avsätts lika mycket tid för oplanerad tillsyn som för planerad tillsyn inom detta område. För skyddade områden avsätts tid för, dels inkommande ärenden, men också för en eventuell revidering av befintliga vattenskyddsområden. Inom miljöskyddet har vi en ganska god bild av hur mycket oplanerade ärenden som normalt inkommer. Här baseras tidsuppskattningen på förväntad tidsåtgång utifrån tidigare års tidredovisningar. Det samma gäller oplanerad tillsyn inom förorenade områden. Övriga tillsynsuppgifter Utöver tillsynsuppgifterna som beskrivs under respektive kapitel så förekommer en rad andra generella uppgifter som en del av tillsynen: Handläggning av påföljder (åtal, miljösanktionsavgifter, begäran om utdömande av viten) Handläggning av överklaganden Besluta om, och fakturera, tillsynsavgifter Tillsynsregister Vi har också en skyldighet att upprätthålla register över tillsynsobjekt som fordrar återkommande tillsyn. Följande tillsynsregister finns i Ecos: riskklassade miljöfarliga verksamheter, enskilda avlopp, cisterner, köldmedier, förorenad mark (delvis, omfattar objekt i Länsstyrelsens MIFO-databas 2008) Vi har dessutom register över mätningar och provtagningar av radon och dricksvatten. Vi har även tillsynsregister i form av Excel-listor (finns på O:\PÅGÅENDE\MILJHÄLS\ Verksamhetsplaner & mål\redovisande dokument\tillsynsregister) med hälsoskyddsobjekt och icke riskklassade miljöfarliga verksamheter. För närvarande (november 2013) pågår arbete med att föra in även dessa tillsynsobjekt i Ecos. Kvalitet och information Andra uppgifter som berör tillsynen är arbete med kvalitet - att säkra kvaliteten på vår tillsyn (samsyn, tillsynsmöten, uppföljning med hjälp av nyckeltal/verksamhetsmått, enhetliga mallar mm) information - att arbeta ännu mer förebyggande, med utåtriktad information och rådgivning men också att bidra med kunskap från tillsynen i interna sammanhang som planarbete och miljömålsarbete.

5 2. Allmänna hänsynsregler m.m. (2 kap miljöbalken) Tillsynsansvar Vi har som tillsynsmyndighet ett ansvar att verka för resurshushållning och övergång till utnyttjande av förnyelsebara energikällor enligt miljöbalkens 2 kapitel, 5. Resurshushållning ingår även i anvisningen i balkens portalparagraf: att tillämpa balken så att återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås. Förutsättningarna i Eslövs kommun I Eslövs kommun har det under många år genomförts satsningar som tillsammans profilerar Eslöv, inte bara som en Ekokommun, utan även som en förnybar energikommun! Motsvarande ca 50% av den energi som används inom kommunens gränser produceras inom kommunens gränser, av de ca 50 vindkraftverk som finns i Eslövs kommun. En annan stor satsning på förnyelsebar energi står just nu begrepp att tas i drift; Örtofta kraftvärmeverk för produktion av fjärrvärme och el. Eslövs kommun har tagit vara på möjligheterna till stöd som finns från Energimyndigheten. Kommunen erbjuder sedan många år tillbaka innevånare och företag Energi- och klimatrådgivning. För den kommunala organisationens räkning arbetar vi, inom ramen för Energieffektiviseringsstödet, aktivt med åtgärder enligt vår Energi- och Klimatplan. Inom miljötillsynen bedriver vi en aktiv energitillsyn. Miljöinspektörer och Energi- och klimatrådgivaren i samarbete, har sedan 2007 jobbat med projektet Energi i Tillsynen. Projektet inleddes med kartläggning av energianvändningen hos utvalda miljöfarliga verksamheter. Ca 100 st tillsynsobjekt valdes ut och genom tillsyn och rådgivning har projektet totalt resulterat i minskade utsläpp från oljeeldning och minskad total energianvändning genom energieffektiviseringar. Under 2013 har fokus legat på verksamheter som förbrukar >500 MWh, och den tillsynen fortsätter med t ex förelägganden om energikartläggningar. Eslöv är en av kommunerna som under 2014 kommer delta i Proeff 3. Ett regionalt projekt som bland annat syftar till att 1. Skapa ett samarbete mellan energitillsyn och energi- och klimatrådgivning i syfte att nå företag för att få dem att börja arbeta systematiskt med energihushållning 2. Genom kombinerad energitillsyn och energi- och klimatrådgivning nå samtliga företag i kommunen som förbrukar mer än 500 MWh/år, samt genom tillsynsbesök och med energirådgivning kräva att företagen gör en energikartläggning samt börjar arbeta systematiskt med energihushållning. Detta innebär att lägga upp en plan för att genomföra rimliga energieffektiviseringsåtgärder. 3. Genom kombinerad energitillsyn och energi- och klimatrådgivning nå samtliga företag i kommunen som använder fossila bränslen till uppvärmning. 4. Kartlägga vilka företag i kommunen som förbrukar mer än 100 MWh/år, samt lägga upp en plan för hur man arbetar mot dessa. Vår Energi- och klimatrådgivare representerar även kommunen i projektets referensgrupp, mycket tack vare att Eslöv ligger i framkant när det gäller att bedriva energitillsyn.

6 Bedömning av tillsynsbehov Vi vill rikta vår tillsyn där den gör mest nytta. För energifrågorna ser vi ett behov av att få en bild av energianvändningen hos andra verksamheter än de utvalda miljöfarliga verksamheterna. Andra branscher behöver granskas i syfte att hitta verksamheter med stor potential att spara och/eller övergå från fossilt. Parallellt med att vi deltar i Proeff 3, så inriktar vi tillsynen på miljöfarliga verksamheter på att förelägga om energikartläggningar till alla som har rätt att söka Energimyndighetens energikartläggningscheck, som upphör efter årsskiftet 14/15. Vi ska också nå ut till lantbruksföretag med mer än 100 djurenheter, som också är berättigade att söka bidraget. Berör totalt ca 30 verksamheter. Kommande års tillsyn kommer att inriktas på föreläggande om genomförande av faktiska energiåtgärder. Vi planerar också att påbörja arbetet med att kartlägga andra branscher och verksamheter för att få underlag till bedömning av tillsynsbehov livsmedelsbranschen/livsmedelbutiker och grossister fastigheter/flerbostadshus. Tillsynsplan kap Energi i tillsynen Antal timmar Tillsyn MFV (ca 20 st) 20 Tillsyn Lbr (ca 10 st) 10 Tillsyn livsmedelverksamheter (ca 10 st) 30 Tillsyn större fastigheter --- Proeff Summa: 160

7 3. Skydd av områden samt djur- och växtarter (7, 8 kap miljöbalken) Tillsynsansvar Tillsyn och prövning; inom naturreservat beslutade av kommunen, strandskyddsområden och vattenskyddsområden. Förutsättningarna i Eslövs kommun Kommunala naturreservat I kommunen finns för närvarande ett naturreservat (Allmänningen) som är fastställt av kommunen (för övriga naturreservat har Länsstyrelsen tillsynsansvaret). Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsyn och prövning, men även för skötsel av reservatet. Uppstår tillsynsbehov avseende utförande av skötsel får Kommunstyrelsen därmed vara tillsynsmyndighet. Behovet av planerad tillsyn bedöms som relativt litet. En stor del av ärendena förväntas vara oplanerade (samråd och ansökningar om dispens samt tillsyn vid klagomål och konstaterade överträdelser). Vattenskyddsområden Inom Eslövs kommun finns fyra fastställda vattenskyddsområden för kommunala dricksvattentäkter: Vomb, Flyinge, Stockamöllan och Hurva. Skyddet av dricksvattnet är en mycket viktig fråga, dels för att säkra dricksvattenkvaliteten för medborgarna, dels för det långsiktiga skyddet av grundvattenresurserna. Arbetsområdet omfattar både oplanerade ärenden, i huvudsak prövning av dispenser och tillstånd enligt de lokala skyddsföreskrifterna, och planerad tillsyn. Planerad tillsyn av att föreskrifterna för vattenskyddsområdena följs sker med tre års intervall. I Stockamöllan och Hurva utfördes tillsyn av föreskrifterna under Under 2011 utfördes planerad tillsyn inom Vomb och Flyinge vattenskyddsområden, nästa planerade tillsyn blir Eventuellt kan det under året bli aktuellt med revidering av vattenskyddsområdet i Vomb. Flyinge blev under 2013 inkopplade till det regionaldricksvattensystemet. Det är för närvarande oklart om täkten i Flyinge ska finnas kvar som reservvattentäkt och om skyddsföreskrifterna annars kommer upphävas. Tillsynen inom vattenskyddsområdena har bland annat omfattat cisternkontroller. I och med att allt fler väljer annan uppvärmningsform, ofta jordvärmepumpar, ser vi ett behov av nytt tillsynfokus. Köldbärarvätskan i värmepumpskollektorer kan medföra risk för vattenförorening vid större läckage. Äldre anläggningar kan sakna med skyddsanordningar som numera krävs. För att säkerställa att långsiktigt skydd av grundvattentillgångar finns en målsättning att verka för att ta fram nya vattenskyddsområden för andra än kommunala dricksvattentäkter, som försörjer mer än 50 personer eller där uttaget är mer än 10 kbm/dygn. Vi har för närvarande sju sådana vattenanläggningar. Fastställda skyddsområden ska finnas senast 2015, och vi planerar att påbörja arbete med detta Med nya vattenskyddsområde följer även ett större tillsynsbehov. Strandskydd Inom Eslövs kommun finns strandskydd längs de större vattendragen och sjöarna, några av stränderna har dessutom utökat strandskydd (300 m). En stor del av ärendena är

8 oplanerade (samråd och ansökningar om dispens samt tillsyn vid klagomål och konstaterade överträdelser). Tidsåtgången blir därmed svår att uppskatta. Det utökade strandskyddet har reviderats och kommer fastställas genom beslut av Länsstyrelsen under Dispenser och samråd handläggs av miljöavdelningens naturvårdshandläggare. Tillsyn inom strandskydd utförs av miljöinspektör. Tillsynsbehovet är inte helt klarlagt. Vi får mycket få klagomål vad avser strandskyddet. Diskussioner pågår om att hitta lämplig metodik om planerad tillsyn ska utföras, t ex inventering genom jämförelse av flygbilder, eller uppsökande tillsyn (som Länsstyrelsens paddling längs Rönne å). Bedömning av tillsynsbehov Vattenskyddsområden, planerad tillsyn 2014 Planerad tillsyn inom Vomb och Flyinge* vattenskyddsområden. *beroende på om skyddsföreskrifterna kommer finnas kvar. Fortsätta arbetet med vattenskyddsområde för andra än kommunala vattentäkter Strandskydd, planerad tillsyn 2014 Fortlöpande uppföljning av våra dispensbeslut. Se över behovet av planerad tillsyn, hitta en lämplig tillsynsmetodik. Naturreservat, planerad tillsyn 2014 Ingen planerad tillsyn Tillsynsplan ,8 kap Vattenskyddsområden Strandskydd Antal timmar Tillsyn PL/ 20 OPL Dispenser & tillstånd OPL 40 Nya vattenskyddsområden (ej kommunala) PL 80 Revidering av befintliga vattenskyddsområden Naturreservat (Allmänningen) OPL Tillsyn PL 40 Dispenser OPL * Tillsyn Dispenser & tillstånd OPL OPL Summa: 180

9 4. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (9 kap miljöbalken) 3.1 Hälsoskydd Tillsynsansvar för hälsoskydd Obligatoriskt tillsynsansvar för verksamheter och åtgärder som kan orsaka olägenheter för människors hälsa. Omfattar tillsyn som utövas med stöd av följande paragrafer i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: (bostäder mm), 38 (anmälningspliktiga verksamheter), 39, 40 och 42 (kommunala föreskrifter) samt 45 (lokaler och anläggningar som ska ägnas särskild uppmärksamhet). Kommunen har även tillsynsansvar över solarier enligt Strålskyddslagen. Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Förutsättningarna i Eslövs kommun Klagomålsärenden Vi har ofta ärenden som rör klagomål på inomhusmiljön i bostäder. Södra stambanan, E22 och andra vägar medför klagomål på trafikbuller. En stor del av hälsoskyddstillsynen utgörs av oplanerade klagomålsärenden, andra exempel är rök från eldning och andra störningar. Omfattningen på klagomålsärenden kan variera väldigt mycket och tidsåtgången blir därmed svår att uppskatta. Hälsoskyddsfrågorna är viktiga då de har en direkt koppling till människors hälsa, och vår tillsyn är viktig ur kommunal synpunkt då den innebär en direkt medborgarnytta. I hälsoskyddet ingår även att hjälpa till och ge råd vid provtagning av enskilda dricksvattenbrunnar, uppföljning av radonmätningar samt handläggning av ärenden enligt de lokala föreskrifterna för skydd av människors hälsa och miljön. Verksamheter Den objektsbundna tillsynen inom Eslövs kommun omfattar ca 140 stycken fasta hälsoskyddsobjekt (ex fotvård, solarier, tatuerare), varav ca 25 stycken är så kallade högrisk (stickande/skärande med risk för blodsmitta), ca 60 stycken skolor och förskolor, samt ett antal lokaler för tillfälligt boende och vårdlokaler. Antalet verksamheter som behöver hälsoskyddstillsyn är svårt att uppskatta. Enligt socialstyrelsen kan lägre prioritering vara aktuell för hälso- och sjukvårdslokaler, om inte särskilda miljö- och hälsorisker uppmärksammas. Tillsyn på vård- och samlingslokaler, idrottsanläggningar, hygienlokaler med låg risk, hotell och liknande utförs endast vid inkomna klagomål. Vi strävar efter att delta i regionala och nationella tillsynskampanjer. I allmänhet innebär det att ett färdigt handläggningsmaterial, med information och checklistor finnas framtaget, vilket innebär effektivt resursanvändande Den objektsbundna tillsynen omfattar både planerad tillsyn och oplanerad tillsyn, dels vid klagomål, dels handläggning av anmälningsärenden ( 38-anmälan). Vi förväntar oss en del 38-anmälan-ärenden under 2014 då flera skolor och förskolor planeras i kommunen. Tillsynsprojektet om egenkontroll hos fastighetsägare till flerbostadshus har redan gett positiva effekter. Verksamhetsutövarna är mer benägna att ta kontakt med oss vid frågor och även själva ta initiativ till att förebygga olägenhet och hantera klagomål.

10 Bedömning av tillsynsbehov 2014 Hälsoskydd, planerad tillsyn 2014 Idrottshallar/gym delta i Miljösamverkan Skånes projekt Uppföljande tillsyn på skolor och förskolor. Att delta i Socialstyrelsens nationella tillsynsprojekt avseende skolors egenkontroll av städning och ventilation (återkommande problemområden vid vår utförda tillsyn) Återkommande tillsyn, hygienisk behandling (högrisk) Fortsättning på 2013 års tillsyn på frisörer inklusive kontroll av kosmetiska och hygieniska produkter Tobakstillsyn se över tillsynsansvar för MoS i samråd med VoO Kontrollplan, verksamheter med återkommande planerad tillsyn. Behovet bedöms generellt till att branschvis tillsyn bör utföras var tredje år (behovet utvärderas dock efter varje tillsynskampanj). För skolor/förskolor överväger vi årlig tillsyn. Till exempel genom enkel årsrapport kompletterat med besök på urval av verksamheter, med målsättning att samtliga ska besökas inom ett treårsintervall. Hälsoskyddsobjekt, kontrollplan ca ant Flerbostadshus 10 x Hygienisk behandling, högrisk 25 x x X Hygienisk behandling, lågrisk vid klagomål Frisörer 45 x x Solarier 4 x x Skolor, förskolor 60 x x x x x x x Allmänna bad 2 x x x Byggnad, lokal, anläggning enl 45 vid klagomål Tillsynsplan kap Antal timmar Bostäder mm (klagomål på inomhusmiljö, trafikbuller, OPL 400 radonfrågor, enskilt dricksvatten, övriga klagomål och andra hälsoskyddsärenden ) Övriga ärenden (beslut enligt de lokala OPL 50 hälsoskyddsföreskrifterna, yttrande alkohollag, ordningsstadga) Anmälningspliktiga verksamheter enl 38, anmälningsärenden 20 Hygienlokaler (tillsyn) PL 75 Allmänna bad (tillsyn) PL --- Skolor och förskolor (tillsyn) PL 80 Byggnader, lokaler och anläggningar enl 45 OPL Tillsyn enligt tobakslagen PL/OPL 20 Tillsyn enligt Strålskyddslagen solarier PL --- Summa: 645

11 3.2 Miljöfarlig verksamhet Obligatoriskt tillsynsansvar för följande miljöfarliga verksamheter; C- och U-objekt, andra jordbruksverksamheter enligt 12 kap.10 (gödselhantering och växtnäringsbalanser), enskilda avlopp och värmepumpar samt miljöfarlig verksamhet i övrigt. I Eslövs kommun har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden även tagit över tillsynen av tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter, utom Ellinge avloppsreningsverk, Procordia Food och sockerbruket i Örtofta. Vi har inte heller tillsynen över Eslöv-Lunds kraftvärmeverk i Örtofta, som är under uppstart. Förutsättningarna i Eslövs kommun Miljöfarlig verksamhet Vi har för närvarande (november 2013) 132 st riskklassade miljöfarliga verksamheter, varav 11 st B-verksamheter, 84 st C-verksamheter och 37 st U-verksamheter. Dessa betalar en fast årlig tillsynsavgift och har årligen återkommande tillsyn. Baserat på dessa verksamheters risklassningar är tillsynsbehovet 690 h/år. Den återkommande tillsynen på riskklassade miljöfarliga verksamheter omfattar följande kontrollområden: Egenkontroll och riskklassning Gällande tillstånd och förelägganden Miljö- och årsrapporter Utsläpp till luft respektive till vatten/avloppsreningsverk Energi Kemikaliehantering (lagring, utfasningsämnen, kemikalier till avloppsreningsverk) Avfallshantering (lagring, sortering, transportör, mottagare) Förorenade områden Andra verksamhetsspecifika frågor Tillsynen utförs antingen som övergripande systemtillsyn eller som mer detaljgranskande fokustillsyn inom något/några specifika områden eller som en kombination av systemoch detaljtillsyn och 2014 har vi energi som fokusområde är kemikalier och utsläpp till vatten i fokus. Några av våra tillståndspliktiga B-verksamheter har tillstånd enligt gammal lagstiftning. Länsstyrelsen har uppmanat oss att verka för att dessa verksamheter omprövas enligt dagens regler för att istället ha tillstånd enligt miljöbalken. Under 2014 kommer Länsstyrelsen att revidera alla beslut om överlåtelse av B-tillsyn till kommunerna. Vi kommer därför att lämna in ansökan om fortsatt övertagande av B- tillsyn, tillsyn över förorenad mark och vattenskyddsområden. Vi kommer överväga att även ta över täkter och mindre vattenverksamheter. Under 2012 avslutades tillsynskampanjen på vindkraftsverken i kommunen. Utvärdering visar på ett återkommande tillsynsbehov och samtliga vindkraftverksägare har fått krav på årsrapport och årlig tillsynsavgift. Under 2012 tog vi också över tillsynen över kommunala avloppsreningsverk och ledningsnät. De större avloppsanläggningarna har riskklassats med fast årlig avgift. Små avloppsanläggningar Inom kommunen finns ca 2400 st enskilda avlopp, varav merparten har åtgärdats sedan arbetet påbörjades införde miljöavdelningen ett generellt krav i kommunen att nya avloppsanläggningar ska uppfylla kraven för Hög skyddsnivå. Sedan dess har många fastighetsägare har valt att installera minireningsverk eller fosforfällor och det finns behov av att kontrollera dessa för att säkerställa att reningskraven uppfylls.

12 Vi ser ett stort kommande tillsynsbehov i att göra en förnyad inventering av äldre avloppsanläggningar och ställa krav på förbättrad rening. Genomförandet är avhängigt kommande beslut om eventuellt införande av generella föreskrifter för små avloppsanläggningar. Både vår tillsyn på enskilda avlopp och övrig miljötillsyn (kanske främst miljöfarliga verksamheter, miljöhänsyn i jordbruket och förorenad mark) behöver tydligare kopplas till Vattendirektivets krav på förbättring av status av våra vattenförekomster. Oplanerad tillsyn Nya verksamheter startar, och befintliga verksamheter ändras. Är verksamheterna av viss omfattning så krävs anmälan enligt miljöbalken. För större verksamheter krävs tillstånd, då är vi remissinstans i prövningen. Inrättande av värmepump är också anmälningspliktigt, de senaste åren har vi haft ca 50 st per år Kontrollplan, ej riskklassade miljöfarliga verksamheter I kommunen finns dessutom ett stort antal icke-klassade miljöfarliga verksamheter (så kallade U-verksamheter), som fordrar återkommande tillsyn. Behovet bedöms generellt till att branschvis tillsyn bör utföras var tredje år. Om man schablonmässigt räknar med tillsynsbehov på två timmar per objekt och ca 1000 objekt så innebär det 2000 timmar, fördelat på tre år, ca 700 h per år. Variera beroende på omfattning på aktuell bransch. Jordbruk (djurhållning, odling) dvs även 12:10 Täkter ca ant. 600 X X X X X X X Iu Livsmedel och foder mm 200 X X Massa, pappersvaror 1 X X Grafisk verksamhet 10 X X Gummi- och plastvaror 1 X X Icke-metalliska produkter 1 X X Ytbehandling 1 X X X Metallbearbetning 20 X X X Förbrukning av organiska 5 X X X lösningsmedel Förbränningsanläggningar 15 X X X Drivmedelsanläggningar 1 X X Fordonsverkstäder 40 X X X Skjutbanor 5 X X Återvinningsstationer 20 X X X Växthus 7 X X X Mindre avloppsreningsanläggningar 20 X Avloppsledningsnät X Tandläkare 10 X X

13 Bedömning av tillsynsbehov 2014 Miljöskydd, planerad tillsyn 2014 Tillsyn och vattendirektivet: under 2013 kommer fokus ligga på verksamheter inom avrinningsområde för de vattenområden som har sämst status Verka för omprövning av verksamheter med gamla tillstånd, pågår löpande Komplettera tillsynsregistret genom söka upp och besöka ej kända verksamheter Pågående tillståndsärenden: Procordia, Svenska Kaolin, Ellinge ARV (utjämningsbassäng) Kontrollera små avloppsanläggningar med minireningsverk (för närvarande 32 st) Avloppsledningsnät delta i Miljösamverkan Skånes projekt samt genomföra ett tillsynsprojekt avseende dagvattenutsläpp till Långa Kärr Uppföljande tillsyn på avfallshantering inom fordonsbranschen samt krav på besiktning av oljeavskiljare på verksamheter med fordonstvätt. Ansöka hos Länsstyreslen om förnyat beslut om överlåtelse av B-tillsyn Tillsynsplan kap Riskklassade miljöfarliga verksamheter Antal timmar enl kontrollplan PL 690 Tillsyn ej klassade miljöfarliga verksamheter (inkl 12:10) enl kontrollplan PL 600 Tillståndsprövningar B-verksamheter (remisser) OPL 60 Anmälan av C-verksamheter OPL 40 Enskilda avlopp PL/OPL 60 Tillsyn uppföljning mini ARV och P-fällor PL 40 Värmepumpar OPL 50 Summa: 1540 Bedömning av behov av mer resurser o/e mer kunskap Löpande inhämta kunskap om olika branscher och lagstiftning. Uppdatera tillsynsregistret med täkter och kommunala avloppsreningsverk inklusive ledningsnät.

14 5. Förorenade områden (10 kap miljöbalken) Tillsynsansvar Obligatoriskt tillsynsansvar för verksamheter som orsakar miljöskador (10 kap.), omfattar förorenad mark, förorenade byggnader och utsläpp till mark och vatten. Förutsättningarna i Eslövs kommun Vi har för närvarande ca 190 fastigheter där det finns kända, eller misstänks finnas, markföroreningar. 165 av dessa finns med i Länsstyrelsens MIFO-databas. MIFO är en metodik för att identifiera och riskbedöma förorenade områden. Länsstyrelsen har riskklassat en del av de objekt som finns i MIFO-databasen. Före detta kommunala deponier har riskklassats av Tyréns, i samband med framtagande av Avfallsplan. Av våra kända förorenade områden är för närvarande endast 34 st riskklassade: Ett objekt (Getinge) har klassats till Riskklass 1 den allvarligaste risken. Miljö och Samhällsbyggnad har sökt statligt bidrag för efterbehandling av denna fastighet. Vi har 7 st objekt som riskklassats till Riskklass 2; Eslövs flygfält, två före detta kommunala deponier, Eslövs fd gasverk, en före detta skjutbana, en före detta bilskrot samt Marieholms Yllefabrik (Länsstyrelsens tillsynsobjekt). 19 st objekt är riskklassade till riskklass 3 (före detta kommunala deponier, fem skjutbanor, en bilskrot samt industrier). 7 st objekt har klassats till Riskklass 4, den lägsta nivån. Den före detta skjutbanan Skytteskogen i Trollsjöparken har undersökts under Förnyad riskbedömning ska göras, och möjligheter till åtgärd undersökas. Ansvarsutredningen har visat att det inte går att fastställa efterbehandlingsansvar. Resterande objekt är alltså inte riskklassade, utan endast identifierade. I samtliga fall, utom Getinge och Flygfältet, baseras riskklassningen på MIFO-metodikens första steg, dvs endast identifiering. För att få en mer tillförlitlig riskklassning behöver man genomföra MIFO-metodikens steg 2, vilket omfattar faktiska undersökningar av föroreningssituationen. Förorenade områden ingår som en del av den återkommande tillsynen på riskklassade miljöfarliga verksamheter. Vid behov ställs krav på MIFO 1-inventering på pågående verksamhet, alternativt så ställs krav i samband med avveckling eller flytt av verksamhet. Vi hittills prioriterat verksamheter inom vattenskyddsområde, nära känsliga vattendrag samt verksamheter som aviserat flytt/avveckling. Även andra branscher inventeras. Under 2014 kommer vi ha tillsyn på växthus och betningsanläggningar. Tillsynen samordnas med Länsstyrelsens inventering av nedlagda verksamheter inom dessa branscher. När det gäller förorenade byggnader arbetar vi framför allt med PCB. Senast 2014 ska bostadsfastigheter med förekomst av PCB-halter över 500 ppm vara sanerade (övriga fastigheter senast 2016). Vi sammanställer fortlöpande resultat av utförda inventeringar och följer upp fastigheter som är aktuella för PCB-sanering. Det tillkommer dessutom löpande nya ärenden. Oavsiktliga utsläpp och olyckor inträffar, som kräver åtgärder för att förhindra förorening av mark och vatten. Vi deltog under 2012 i miljösamverkansprojektet Beredskapsfrågor vid olyckor. Projektet förtydligar ansvar vid utsläpp och omfattade en manual som underlättar handläggningen. Även mindre akuta oplanerade ärenden inkommer, oftast i samband med avetablering av verksamheter eller inför nybyggnation. Arbetet är i hög grad händelsestyrt, och ärendena kan vara miljömässigt och juridiskt komplicerade och blir därmed ofta tidskrävande.

15 Bedömning av tillsynsbehov 2014 Inom området behövs mer planerad tillsyn. Vi behöver gå igenom och riskklassa fler objekt enligt MIFO-metodiken. I första hand behöver vi fokusera på objekt som redan i dag har kända, eller misstänkta, höga risker för människors hälsa och miljön. För de objekt som redan är riskklassade behöver vi bedöma behov av att gå vidare med MIFO steg 2 (undersökningar). Är det pågående verksamhet behöver vi ställa krav på verksamhetsutövare att genomföra de utredningar och undersökningar som krävs för att få underlag till riskklassningen. Arbetsområdet är angeläget eftersom sanering ofta försvåras med tiden, föroreningar riskerar att spridas och kunskap om verksamheters historik förloras. Beroende på lokalisering kan förorenade områden också ha stor betydels för vattenkvaliteten och förutsättningarna att uppnå god ekologisk eller kemisk status i våra vattenförekomster. Förorenade områden, planerad tillsyn 2014 Fortsätta arbetet med att utreda och riskklassa de mest angelägna objekten, och vid behov kräva åtgärder Riskklassa pågående växthus/plantskolor och kvarnar/betningsverksamheter (samordning med Länsstyrelsens riskklassning av nedlagda verksamheter). Ta fram en långsiktig plan för utredning och åtgärd av kända och misstänkt förorenade objekt Uppdatera tillsynsregistret Synliggöra förorenade områden genom någon form av GIS-applikation/Ecos kartstöd alternativt genom tillgång till länsstyreslens ebh-databas med tillhörande kartskikt. Tillsynsplan kap Antal timmar Förorenade områden OPL 200 Riskklassa och vid behov kräva åtgärd PL 80 Uppdatera tillsynsregistret, synliggöra PL 40 Utsläpp, olyckor, bränder OPL 100 Bedömning av behov av mer resurser o/e mer kunskap Löpande inhämta kunskap om olika branscher och lagstiftning. Summa: 420

16 6. Kemiska produkter (14 kap miljöbalken) Tillsynsansvar Kommunen har ansvar för följande uppgifter gällande kommunens tillsynsobjekt, tex inom miljöfarlig verksamhet: Att kontrollera hanteringen av kemikalier. Det betyder bland annat att se till att risker som beskrivits i säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier hanteras på ett riktigt sätt och att förbjudna ämnen inte används. Att kontrollera att egenanvändare (företag som tillverkar eller för in kemikalier till Sverige enbart för eget bruk) anmäler sina produkter till det svenska produktregistret och lämnar in registreringsanmälan till den Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) i de fall det krävs. Kommunen har också ansvar för detaljhandelsledet. Att kontrollera både kemikalier och varor som grossister och detaljhandeln säljer. Förutsättningarna i Eslövs kommun Inom ramen för tillsyn på miljöfarliga verksamheter har vi under flera år samarbetat med VA-avdelningen inom ramen för REVAQ-arbetet. Vi har krävt in kemikalieförteckningar och kartlagt utfasnings- och riskminskningsämnen. Däremot har vi inte arbetat så mycket med kemikalieanvändning hos andra verksamheter än miljöfarliga verksamheter. Vi har inte heller bedrivit tillsyn avseende kemikalier i varor, t ex leksaker, barnavårdsartiklar, kläder/textilier/skor, elektronik, möbler, smycken och byggvaror. Kemikalietillsyn avseende produkter i butiker och kemikalier i varor är angelägen i och med att tillsynen medför direkt nytta, trygghet och säkerhet för medborgborgarna. Återkommande tillsyn sker avseende hanteringen av kemikalier vid miljöfarliga verksamheter, handläggning av köldmedierapporter, prövning och tillsyn av spridning av bekämpningsmedel samt rapportering av återkommande kontroll av cisterner Bedömning av tillsynsbehov 2014 Vi bedömer att kemikalietillsyn är ett högt prioriterat område för att kemikalieanvändandet i samhället är ett växande miljöproblem som dessutom många gånger kan ha direkt inverkan på människors hälsa. Kemikalietillsynen på miljöfarliga verksamheter hoppas vi kommer att ske i samarbete med VA Syd, som en fortsättning på vårt tidigare REVAQ-samarbete. Vi kommer följa VA SYD:s arbete med kontroll och provtagningar avseende verksamheter inom Eslövs kommun. Som en del i samarbetet med VA SYD jobbar vi med deras kartverktyg EnvoMap. Där kan vi för respektive verksamhet se uppgifter om förekomst av PRIO-ämnen vilket underlättar vår tillsyn av utfasnings- och riskminskningsämnen och substitution Under 2014 fortsätter kontroll av kosmetiska och hygieniska produkter på frisersalonger, samordnat med tillsyn ur hälsoskyddssynpunkt. Vi kommer också delta i tillsynsprojekt avseende kemikalier i varor; Kemikalieinspektionens nationella projekt SMID: om metaller i smycken. Till 2015 ser vi behov av att närmare undersöka tillsynsbehovet vad gäller kosmetiska och hygieniska produkter.

17 Kemiska produkter, planerad tillsyn 2014 Tillsyn enligt Reach, fokus på riskklassade miljöfarliga verksamheter som hanterar riskminsknings- eller utfasningsämnen Handläggning av återkommande rapportering, inklusive kontroll av rapporteringsskyldiga avseende köldmedier Tillsyn på butiker och grossister, projekt inriktat mot kemikalier i varor (SMIDprojektet) Tillsynsplan kap Antal timmar Tillsynsfokus Kemikalier MFV/EnvoMap PL 40 Kemikalier och varor i handeln PL 80 Kosmetiska och hygieniska produkter PL 30 Övrig kemikalietillsyn Köldmedier PL 100 Cisterner PL 80 Bekämpningsmedelsärenden OPL 60 Remisser, tillståndsärenden OPL 20 Summa: 410

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014 Behovsutredning och tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2012-2014 December 2013 1. Allmänt 2. Allmänna hänsynsregler m.m. (2 kap miljöbalken) 3. Skydd av områden samt djur- och växtarter

Läs mer

Hemställan om övertagande av operativ tillsyn enligt miljöbalken på delegation av Länsstyrelsen Skåne

Hemställan om övertagande av operativ tillsyn enligt miljöbalken på delegation av Länsstyrelsen Skåne ESI VS K MMUN Miljö och Samhällsbyggnad Erika Fjelkner MQS. 2014.1024 2014-08-04 Miljä och Samhällsbyggnad Dnr \4_(). 2014-08- 07 i Eslöv Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Hemställan om övertagande av

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen

Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen Verksamhetsplan 2013 Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen 1 Inledning... 3 Mål... 3 Tillsyn enligt Miljöbalken... 4 Offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen.... 7 Miljöstrategiskt arbete... 9 Naturvårdsarbete...

Läs mer

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Bilaga 1A till förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 1 (7) Fasta avgifter och er för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Anna Kristoffersson, miljöförvaltningen Innehåll Om den nya taxan Vad ingår i tillsynsavgiften? Hur är taxan uppbyggd? Grundavgift

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 1(10) Taxebilaga 1 Avgift för prövning och anmälan enligt denna taxebilaga betalas i form av en fast avgift (grundavgift) eller timavgift. en multipliceras med timtaxan genom att den faktiskt nedlagda

Läs mer

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Avgifter för prövning och tillsyn

Avgifter för prövning och tillsyn Samhällsbyggnadsförvaltningen Avgifter för prövning och tillsyn Skydd av naturen av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi 2 Energihushållning är allas ansvar Energieffektiviseringar leder till minskad användning av energi och därmed indirekt till minskade utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn!"""#$%&'()(*++(, $+!""#,) $-.+-/,, / $%&(* ($ $-,-. (.0 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-28 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/516-406 Kommunstyrelsen Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 2013-09-19 1 [6] Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Läs mer

Egenkontroll Enligt miljöbalken

Egenkontroll Enligt miljöbalken Egenkontroll Enligt miljöbalken 1 Innehåll Miljösamverkan Kronoberg 3 Miljöbalken berör alla 4 Miljöbalkens mål 4 Förordningen om egenkontroll 4 Hur gör man i praktiken 5 Skaffa överblick 5 Kemikalier,

Läs mer

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Kristin Nätterlund 019-21 14 32 Box 33200, 701

Läs mer

Tillsynsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013

Tillsynsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013 Tillsynsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Miljöskydd... 3 2.2 Förorenade områden 4 2.3 Kemiska produkter 4 2.4 Avfall och producentansvar 4 2.5 Enskilda

Läs mer

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården Taxebilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna i samband med bygglov eller vid bygglovbefriade byggnader på etablerad

Läs mer

Enkät om delprojekt år 2000

Enkät om delprojekt år 2000 18 oktober 1999 Till Miljösamverkans kontaktpersoner Enkät om delprojekt år 2000 Planeringen för Miljösamverkans fortsättning år 2000 fortskrider. En förfrågan om bidrag ligger hos huvudmännens styrelser

Läs mer

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Taxebilaga 1 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i Grums kommun MILJÖFARLIG VERKSAMHET av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar. Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar. Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet Sid 1 (5) Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar Har du frågor? Samhällsbyggnad Gävle Telefon 026-17 80 00 samhallsbyggnad@gavle.se Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Välkomna till miljöförvaltningens informationsmöte om egenkontroll i flerbostadshus

Välkomna till miljöförvaltningens informationsmöte om egenkontroll i flerbostadshus Välkomna till miljöförvaltningens informationsmöte om egenkontroll i flerbostadshus 1 Syftet med mötet Ge information om Egenkontroll vad är det, hur görs det? Var hittar man mer information? Miljöförvaltningens

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER INFORMATION 1(5) Staffanstorp 2009 NS STADSBYGGNAD HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER Du som ska öppna en lokal för yrkesmässig hygienisk behandling måste först, dvs innan lokalen tas i bruk, göra en anmälan

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 014-01-1 (5) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 69 014-11-7. Gäller från och med 015-01-01 Bilaga 1 prövningsavgifter enligt Miljöbalken 014-0-13

Läs mer

Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad innehåller ett Egenkontrollprogram? Vad vill kommunen se vid

Läs mer

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Naturskyddsföreningen i Stockholms län, maj 2003 Text: Susanne Ortmanns Naturskyddsföreningen i Stockholms län Projektet har finansierats av

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo 2012-10-25 86 Kf i Mullsjö 2012-06-19 53 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2014 (kr) av ansökan

Läs mer

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD För miljön, nära dig Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD VA SYD kort presentation Va-lagen, ABVA + Tilläggsbestämmelser VA SYDs uppströmsarbete

Läs mer

Egenkontroll skolor och förskolor

Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt hälso- och miljöarbete Syfte Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Energi i tillsynen. - ett miljöskyddsprojekt 2010-2011. Jimmi Hård

Energi i tillsynen. - ett miljöskyddsprojekt 2010-2011. Jimmi Hård Energi i tillsynen - ett miljöskyddsprojekt 2010-2011 Jimmi Hård 2012-02-28 1 (6) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. BAKGRUND...2 2. SYFTE...2 3. METOD...3 4. REDOVISNING AV ENERGIKARTLÄGGNING OCH ENERGIPLAN...4

Läs mer

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-05-20 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (6) Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer

Kemikaliekontroll enligt Reach. Handledning för tillsyn med bakgrundsmaterial Nedströmsanvändarnas egen kemikalieanvändning 2011-05-16

Kemikaliekontroll enligt Reach. Handledning för tillsyn med bakgrundsmaterial Nedströmsanvändarnas egen kemikalieanvändning 2011-05-16 Kemikaliekontroll enligt Reach Handledning för tillsyn med bakgrundsmaterial Nedströmsanvändarnas egen kemikalieanvändning 2011-05-16 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND...3 2. SYFTE OCH PROJEKTMÅL...4 3.

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Uppföljning av hälsah i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Socialstyrelsens hälsoskyddsenheth Ca. 15 medarbetare Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

Stöd för egenkontroll för vindkraft

Stöd för egenkontroll för vindkraft Stöd för egenkontroll för vindkraft Illustration och layout: Simon Cederholm 2003-2013 1 år Stöd för egenkontroll för vindkraft Denna vägledning har tagits fram för att underlätta och stötta vindkraftsföretagens

Läs mer

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Miljöskydd - Vattenförvaltning

Miljöskydd - Vattenförvaltning Miljöskydd - Vattenförvaltning Reflektioner och erfarenheter Rune Brandt Länsstyrelsen i Skåne län Idag Länsstyrelsernas tillsyn och prövning - Organisation och arbetsformer - VISS, vattenkartan, datavärdar,

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Handläggningstider Miljöprövningsenheten och Miljöprövningsdelegationen Skåne

Handläggningstider Miljöprövningsenheten och Miljöprövningsdelegationen Skåne Handläggningstider Miljöprövningsenheten och Miljöprövningsdelegationen Skåne Tillbaka blick 2012-03-15 Ny organisation 2012-04-16 Kick-off Lean 2012-06-01 Team-indelning 2013-03-01 Cold-case grupp ersätter

Läs mer

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Företagen ska spara energi Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning

Läs mer

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff)

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Den 27 maj 2015 i Ljungby Deltagare: Anders Karlsson, Ronneby kommun Anette Andersson, Tingsryds kommun Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Bertil Bengtsson,

Läs mer

Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun Enligt miljöbalken är miljöförvaltningen tillsynsmyndighet över miljöfarliga verksamheter. Tandvården är miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2000:7-401 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagen av KF 2000-06-21 66 Reviderad: 2004-01-29 7 Reviderad: 2011-06-16 78 1 Lokala föreskrifter för att skydda

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Många bäckar små. Energimyndighetens arbete med små. och medelstora företag

Många bäckar små. Energimyndighetens arbete med små. och medelstora företag Många bäckar små Energimyndighetens arbete med små och medelstora företag Fakta om oss Energimålen för Sverige till 2020 är: minst 50 % förnybar energi minst 10 % förnybar energi i transportsektorn 20

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Jämtlands läns författningssamling

Jämtlands läns författningssamling Utkom från trycket 2012-12-03 Länsstyrelsen Jämtlands län Jämtlands läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN Utgivare: Enhetschef Marina Wallén Mattsson Kungörelse om lokala hälsoskyddsföreskrifter för Bräcke

Läs mer

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2013 1 (5) Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket vattendistrikt

Läs mer

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Miljöbalken Per Lilliehorn Miljöbalken, 1998: 811 Trädde i kraft 1 januari 1999. Ersatte 16 lagar Skogsvårdslagen, luftfartslagen och väglagen hänvisar till bestämmelser i miljöbalken 2 Verksamhetsutövaren

Läs mer

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253.

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. 1 LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Lokala föreskrifter för Lunds kommun för att skydda människors

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

MOTALA KOMMUN. 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

MOTALA KOMMUN. 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE MOTALA KOMMUN 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23, 24 gäller fr o m 2009-03-01. Taxa för prövning och tillsyn

Läs mer

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Agenda. Små avlopp i den kommunala vattenplaneringen. Därför vill miljöenheten ha va-plan. Helena Segervall

Agenda. Små avlopp i den kommunala vattenplaneringen. Därför vill miljöenheten ha va-plan. Helena Segervall 2013-11-19 Mälarens Vattenvårdsförbund Agenda Introduktion Strängnäs kommun och miljöenheten Tillsyn små avlopp Aktuellt ärende Små avlopp - vattenplanering Helena Segervall Förnamn Efternamn 2008-05-27

Läs mer