Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014"

Transkript

1 Behovsutredning och tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun December Allmänt 2. Allmänna hänsynsregler m.m. (2 kap miljöbalken) 3. Skydd av områden samt djur- och växtarter (7, 8 kap miljöbalken) 4. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (9 kap miljöbalken) 5. Förorenade områden (10 kap miljöbalken) 6. Kemiska produkter och biotekniska organismer (14 kap miljöbalken) 7. Avfall och producentansvar (15 kap miljöbalken)

2 1. Allmänt Revideringar Behovsutredningen gås igenom två gånger per år för uppdatering och revidering Inga ändringar Revidering inför 2013 Underlag till tillsynplan Revidering inför hösten 2013 och till Revidering inför 2014 Underlag till tillsynplan 2014 och , Genomgång inför 2014, av respektive kapitel. Vi förtydligar vårt ansvar att verka för resurshushållning och utnyttjande av förnyelsebara energikällor genom att lyfta fram 2 kapitlet i behovsutredning och tillsynplan. För att uppnå ökad effektivitet, tydligare syfte och bättre uppföljning ska projektmetodiken användas i högre utsträckning , hösten 2013 Följande uppgifter är inplanerade till hösten2013; Vattenskyddsområden för icke-kommunala större vattentäkter, prioritering av miljötillsyn baserat på vattenförekomsters status, uppdatering tillsynsregistret särskilt avseende förorenad mark (underlag för prioritering). Arbete med VA-utbyggnadsplan i samarbete med Klk och VA SYD: för vår del är en stor uppgift nulägesbeskrivning av enskilda avlopps- och dricksvattenanläggningar inom utvalda områden.

3 Tillsynsplan 2014 Den uppskattade tidsåtgången i behovsutredningen för 2014 är totalt 3715 h, med följande fördelning: 2 kap 160 timmar 10 kap 420 timmar 7,8 kap 180 timmar 14 kap 410 timmar 9 kap 2185 timmar 15 kap 360 timmar Summa: 3715 timmar Tillgänglig tid För miljötillsynen är det avsatt 4,5 heltidstjänster, därmed har vi i princip tillgång till 7650 h (4,5*1700 h/år). 60 % av arbetstiden beräknas vara tillgänglig för miljötillsynens arbetsuppgifter (baserat på tidigare års tidredovisning, resterande 40% av arbetstiden används för andra anställningsrelaterade uppgifter). 60% av 7650 h motsvarar 4590 timmar miljötillsyn, förutsatt att de 4,5 tjänsterna bemannas fullt ut. Från och med februari 2014 är miljöinspektörstjänsterna bemannade med motsvarande 3,5 heltidstjänster. 3,5 heltider motsvarar 5950 timmar (3,5*1700). Med 60 % av arbetstiden beräknas vara tillgänglig för miljötillsynen motsvarar detta 3570 timmar (0,6*5950). Tillsynsbehov enligt behovsutredningen för 2014 Miljötillsynens 4,5 heltidstjänster Bemanning februari timmar 4590 timmar 3570 timmar 875 h mer än behovet 145 h mindre än behovet Med full bemanning kommer vi kunna genomföra planerad tillsyn, och dessutom ha marginal för övriga tillsynsuppgifter, oplanerad tillsyn och eventuellt ytterligare tillsynsprojekt. Med bemanningen från och med februari är tillgänglig tid något mindre än behovet. Under dessa förutsättningar kommer vi att behöva prioritera bort vissa uppgifter.

4 Underlag för uppskattning av tidsåtgång I behovsutredningen ingår redovisning av hur mycket tid vi beräknar lägga på de olika arbetsområdena. Tidredovisningen är uppdelad i planerad och oplanerad tillsyn. Uppskattning av tid utgår från de senaste årens redovisningar av hur mycket tid som lagts på de olika arbetsuppgifterna inom miljötillsyn samt övriga anställningsrelaterade uppgifter. Utgångspunkter för beräknad tidsåtgång för planerad tillsyn: För riskklassade miljöfarliga verksamheter så ger klassningen antal timmar För ej riskklassade timmar utgår antal timmar från en beräkning av tillsynsbehovet för samtliga branscher över en treårsperiod. Summan har sedan dividerats med tre, för att få ett ungefärligt mått på det årliga tillsynsbehovet För tillsynen på förorenade områden och kemikalier är utgångspunkten att vi identifierat ett stort tillsynsbehov, och avsatt tid för arbete med dessa områden. Utgångspunkter för beräknad tidsåtgång för oplanerad tillsyn En stor del av den oplanerade tillsynen utförs inom hälsoskyddsområdet. Erfarenhetsmässigt utgör oplanerad tillsyn cirka hälften av tiden. Därför avsätts lika mycket tid för oplanerad tillsyn som för planerad tillsyn inom detta område. För skyddade områden avsätts tid för, dels inkommande ärenden, men också för en eventuell revidering av befintliga vattenskyddsområden. Inom miljöskyddet har vi en ganska god bild av hur mycket oplanerade ärenden som normalt inkommer. Här baseras tidsuppskattningen på förväntad tidsåtgång utifrån tidigare års tidredovisningar. Det samma gäller oplanerad tillsyn inom förorenade områden. Övriga tillsynsuppgifter Utöver tillsynsuppgifterna som beskrivs under respektive kapitel så förekommer en rad andra generella uppgifter som en del av tillsynen: Handläggning av påföljder (åtal, miljösanktionsavgifter, begäran om utdömande av viten) Handläggning av överklaganden Besluta om, och fakturera, tillsynsavgifter Tillsynsregister Vi har också en skyldighet att upprätthålla register över tillsynsobjekt som fordrar återkommande tillsyn. Följande tillsynsregister finns i Ecos: riskklassade miljöfarliga verksamheter, enskilda avlopp, cisterner, köldmedier, förorenad mark (delvis, omfattar objekt i Länsstyrelsens MIFO-databas 2008) Vi har dessutom register över mätningar och provtagningar av radon och dricksvatten. Vi har även tillsynsregister i form av Excel-listor (finns på O:\PÅGÅENDE\MILJHÄLS\ Verksamhetsplaner & mål\redovisande dokument\tillsynsregister) med hälsoskyddsobjekt och icke riskklassade miljöfarliga verksamheter. För närvarande (november 2013) pågår arbete med att föra in även dessa tillsynsobjekt i Ecos. Kvalitet och information Andra uppgifter som berör tillsynen är arbete med kvalitet - att säkra kvaliteten på vår tillsyn (samsyn, tillsynsmöten, uppföljning med hjälp av nyckeltal/verksamhetsmått, enhetliga mallar mm) information - att arbeta ännu mer förebyggande, med utåtriktad information och rådgivning men också att bidra med kunskap från tillsynen i interna sammanhang som planarbete och miljömålsarbete.

5 2. Allmänna hänsynsregler m.m. (2 kap miljöbalken) Tillsynsansvar Vi har som tillsynsmyndighet ett ansvar att verka för resurshushållning och övergång till utnyttjande av förnyelsebara energikällor enligt miljöbalkens 2 kapitel, 5. Resurshushållning ingår även i anvisningen i balkens portalparagraf: att tillämpa balken så att återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås. Förutsättningarna i Eslövs kommun I Eslövs kommun har det under många år genomförts satsningar som tillsammans profilerar Eslöv, inte bara som en Ekokommun, utan även som en förnybar energikommun! Motsvarande ca 50% av den energi som används inom kommunens gränser produceras inom kommunens gränser, av de ca 50 vindkraftverk som finns i Eslövs kommun. En annan stor satsning på förnyelsebar energi står just nu begrepp att tas i drift; Örtofta kraftvärmeverk för produktion av fjärrvärme och el. Eslövs kommun har tagit vara på möjligheterna till stöd som finns från Energimyndigheten. Kommunen erbjuder sedan många år tillbaka innevånare och företag Energi- och klimatrådgivning. För den kommunala organisationens räkning arbetar vi, inom ramen för Energieffektiviseringsstödet, aktivt med åtgärder enligt vår Energi- och Klimatplan. Inom miljötillsynen bedriver vi en aktiv energitillsyn. Miljöinspektörer och Energi- och klimatrådgivaren i samarbete, har sedan 2007 jobbat med projektet Energi i Tillsynen. Projektet inleddes med kartläggning av energianvändningen hos utvalda miljöfarliga verksamheter. Ca 100 st tillsynsobjekt valdes ut och genom tillsyn och rådgivning har projektet totalt resulterat i minskade utsläpp från oljeeldning och minskad total energianvändning genom energieffektiviseringar. Under 2013 har fokus legat på verksamheter som förbrukar >500 MWh, och den tillsynen fortsätter med t ex förelägganden om energikartläggningar. Eslöv är en av kommunerna som under 2014 kommer delta i Proeff 3. Ett regionalt projekt som bland annat syftar till att 1. Skapa ett samarbete mellan energitillsyn och energi- och klimatrådgivning i syfte att nå företag för att få dem att börja arbeta systematiskt med energihushållning 2. Genom kombinerad energitillsyn och energi- och klimatrådgivning nå samtliga företag i kommunen som förbrukar mer än 500 MWh/år, samt genom tillsynsbesök och med energirådgivning kräva att företagen gör en energikartläggning samt börjar arbeta systematiskt med energihushållning. Detta innebär att lägga upp en plan för att genomföra rimliga energieffektiviseringsåtgärder. 3. Genom kombinerad energitillsyn och energi- och klimatrådgivning nå samtliga företag i kommunen som använder fossila bränslen till uppvärmning. 4. Kartlägga vilka företag i kommunen som förbrukar mer än 100 MWh/år, samt lägga upp en plan för hur man arbetar mot dessa. Vår Energi- och klimatrådgivare representerar även kommunen i projektets referensgrupp, mycket tack vare att Eslöv ligger i framkant när det gäller att bedriva energitillsyn.

6 Bedömning av tillsynsbehov Vi vill rikta vår tillsyn där den gör mest nytta. För energifrågorna ser vi ett behov av att få en bild av energianvändningen hos andra verksamheter än de utvalda miljöfarliga verksamheterna. Andra branscher behöver granskas i syfte att hitta verksamheter med stor potential att spara och/eller övergå från fossilt. Parallellt med att vi deltar i Proeff 3, så inriktar vi tillsynen på miljöfarliga verksamheter på att förelägga om energikartläggningar till alla som har rätt att söka Energimyndighetens energikartläggningscheck, som upphör efter årsskiftet 14/15. Vi ska också nå ut till lantbruksföretag med mer än 100 djurenheter, som också är berättigade att söka bidraget. Berör totalt ca 30 verksamheter. Kommande års tillsyn kommer att inriktas på föreläggande om genomförande av faktiska energiåtgärder. Vi planerar också att påbörja arbetet med att kartlägga andra branscher och verksamheter för att få underlag till bedömning av tillsynsbehov livsmedelsbranschen/livsmedelbutiker och grossister fastigheter/flerbostadshus. Tillsynsplan kap Energi i tillsynen Antal timmar Tillsyn MFV (ca 20 st) 20 Tillsyn Lbr (ca 10 st) 10 Tillsyn livsmedelverksamheter (ca 10 st) 30 Tillsyn större fastigheter --- Proeff Summa: 160

7 3. Skydd av områden samt djur- och växtarter (7, 8 kap miljöbalken) Tillsynsansvar Tillsyn och prövning; inom naturreservat beslutade av kommunen, strandskyddsområden och vattenskyddsområden. Förutsättningarna i Eslövs kommun Kommunala naturreservat I kommunen finns för närvarande ett naturreservat (Allmänningen) som är fastställt av kommunen (för övriga naturreservat har Länsstyrelsen tillsynsansvaret). Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsyn och prövning, men även för skötsel av reservatet. Uppstår tillsynsbehov avseende utförande av skötsel får Kommunstyrelsen därmed vara tillsynsmyndighet. Behovet av planerad tillsyn bedöms som relativt litet. En stor del av ärendena förväntas vara oplanerade (samråd och ansökningar om dispens samt tillsyn vid klagomål och konstaterade överträdelser). Vattenskyddsområden Inom Eslövs kommun finns fyra fastställda vattenskyddsområden för kommunala dricksvattentäkter: Vomb, Flyinge, Stockamöllan och Hurva. Skyddet av dricksvattnet är en mycket viktig fråga, dels för att säkra dricksvattenkvaliteten för medborgarna, dels för det långsiktiga skyddet av grundvattenresurserna. Arbetsområdet omfattar både oplanerade ärenden, i huvudsak prövning av dispenser och tillstånd enligt de lokala skyddsföreskrifterna, och planerad tillsyn. Planerad tillsyn av att föreskrifterna för vattenskyddsområdena följs sker med tre års intervall. I Stockamöllan och Hurva utfördes tillsyn av föreskrifterna under Under 2011 utfördes planerad tillsyn inom Vomb och Flyinge vattenskyddsområden, nästa planerade tillsyn blir Eventuellt kan det under året bli aktuellt med revidering av vattenskyddsområdet i Vomb. Flyinge blev under 2013 inkopplade till det regionaldricksvattensystemet. Det är för närvarande oklart om täkten i Flyinge ska finnas kvar som reservvattentäkt och om skyddsföreskrifterna annars kommer upphävas. Tillsynen inom vattenskyddsområdena har bland annat omfattat cisternkontroller. I och med att allt fler väljer annan uppvärmningsform, ofta jordvärmepumpar, ser vi ett behov av nytt tillsynfokus. Köldbärarvätskan i värmepumpskollektorer kan medföra risk för vattenförorening vid större läckage. Äldre anläggningar kan sakna med skyddsanordningar som numera krävs. För att säkerställa att långsiktigt skydd av grundvattentillgångar finns en målsättning att verka för att ta fram nya vattenskyddsområden för andra än kommunala dricksvattentäkter, som försörjer mer än 50 personer eller där uttaget är mer än 10 kbm/dygn. Vi har för närvarande sju sådana vattenanläggningar. Fastställda skyddsområden ska finnas senast 2015, och vi planerar att påbörja arbete med detta Med nya vattenskyddsområde följer även ett större tillsynsbehov. Strandskydd Inom Eslövs kommun finns strandskydd längs de större vattendragen och sjöarna, några av stränderna har dessutom utökat strandskydd (300 m). En stor del av ärendena är

8 oplanerade (samråd och ansökningar om dispens samt tillsyn vid klagomål och konstaterade överträdelser). Tidsåtgången blir därmed svår att uppskatta. Det utökade strandskyddet har reviderats och kommer fastställas genom beslut av Länsstyrelsen under Dispenser och samråd handläggs av miljöavdelningens naturvårdshandläggare. Tillsyn inom strandskydd utförs av miljöinspektör. Tillsynsbehovet är inte helt klarlagt. Vi får mycket få klagomål vad avser strandskyddet. Diskussioner pågår om att hitta lämplig metodik om planerad tillsyn ska utföras, t ex inventering genom jämförelse av flygbilder, eller uppsökande tillsyn (som Länsstyrelsens paddling längs Rönne å). Bedömning av tillsynsbehov Vattenskyddsområden, planerad tillsyn 2014 Planerad tillsyn inom Vomb och Flyinge* vattenskyddsområden. *beroende på om skyddsföreskrifterna kommer finnas kvar. Fortsätta arbetet med vattenskyddsområde för andra än kommunala vattentäkter Strandskydd, planerad tillsyn 2014 Fortlöpande uppföljning av våra dispensbeslut. Se över behovet av planerad tillsyn, hitta en lämplig tillsynsmetodik. Naturreservat, planerad tillsyn 2014 Ingen planerad tillsyn Tillsynsplan ,8 kap Vattenskyddsområden Strandskydd Antal timmar Tillsyn PL/ 20 OPL Dispenser & tillstånd OPL 40 Nya vattenskyddsområden (ej kommunala) PL 80 Revidering av befintliga vattenskyddsområden Naturreservat (Allmänningen) OPL Tillsyn PL 40 Dispenser OPL * Tillsyn Dispenser & tillstånd OPL OPL Summa: 180

9 4. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (9 kap miljöbalken) 3.1 Hälsoskydd Tillsynsansvar för hälsoskydd Obligatoriskt tillsynsansvar för verksamheter och åtgärder som kan orsaka olägenheter för människors hälsa. Omfattar tillsyn som utövas med stöd av följande paragrafer i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: (bostäder mm), 38 (anmälningspliktiga verksamheter), 39, 40 och 42 (kommunala föreskrifter) samt 45 (lokaler och anläggningar som ska ägnas särskild uppmärksamhet). Kommunen har även tillsynsansvar över solarier enligt Strålskyddslagen. Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Förutsättningarna i Eslövs kommun Klagomålsärenden Vi har ofta ärenden som rör klagomål på inomhusmiljön i bostäder. Södra stambanan, E22 och andra vägar medför klagomål på trafikbuller. En stor del av hälsoskyddstillsynen utgörs av oplanerade klagomålsärenden, andra exempel är rök från eldning och andra störningar. Omfattningen på klagomålsärenden kan variera väldigt mycket och tidsåtgången blir därmed svår att uppskatta. Hälsoskyddsfrågorna är viktiga då de har en direkt koppling till människors hälsa, och vår tillsyn är viktig ur kommunal synpunkt då den innebär en direkt medborgarnytta. I hälsoskyddet ingår även att hjälpa till och ge råd vid provtagning av enskilda dricksvattenbrunnar, uppföljning av radonmätningar samt handläggning av ärenden enligt de lokala föreskrifterna för skydd av människors hälsa och miljön. Verksamheter Den objektsbundna tillsynen inom Eslövs kommun omfattar ca 140 stycken fasta hälsoskyddsobjekt (ex fotvård, solarier, tatuerare), varav ca 25 stycken är så kallade högrisk (stickande/skärande med risk för blodsmitta), ca 60 stycken skolor och förskolor, samt ett antal lokaler för tillfälligt boende och vårdlokaler. Antalet verksamheter som behöver hälsoskyddstillsyn är svårt att uppskatta. Enligt socialstyrelsen kan lägre prioritering vara aktuell för hälso- och sjukvårdslokaler, om inte särskilda miljö- och hälsorisker uppmärksammas. Tillsyn på vård- och samlingslokaler, idrottsanläggningar, hygienlokaler med låg risk, hotell och liknande utförs endast vid inkomna klagomål. Vi strävar efter att delta i regionala och nationella tillsynskampanjer. I allmänhet innebär det att ett färdigt handläggningsmaterial, med information och checklistor finnas framtaget, vilket innebär effektivt resursanvändande Den objektsbundna tillsynen omfattar både planerad tillsyn och oplanerad tillsyn, dels vid klagomål, dels handläggning av anmälningsärenden ( 38-anmälan). Vi förväntar oss en del 38-anmälan-ärenden under 2014 då flera skolor och förskolor planeras i kommunen. Tillsynsprojektet om egenkontroll hos fastighetsägare till flerbostadshus har redan gett positiva effekter. Verksamhetsutövarna är mer benägna att ta kontakt med oss vid frågor och även själva ta initiativ till att förebygga olägenhet och hantera klagomål.

10 Bedömning av tillsynsbehov 2014 Hälsoskydd, planerad tillsyn 2014 Idrottshallar/gym delta i Miljösamverkan Skånes projekt Uppföljande tillsyn på skolor och förskolor. Att delta i Socialstyrelsens nationella tillsynsprojekt avseende skolors egenkontroll av städning och ventilation (återkommande problemområden vid vår utförda tillsyn) Återkommande tillsyn, hygienisk behandling (högrisk) Fortsättning på 2013 års tillsyn på frisörer inklusive kontroll av kosmetiska och hygieniska produkter Tobakstillsyn se över tillsynsansvar för MoS i samråd med VoO Kontrollplan, verksamheter med återkommande planerad tillsyn. Behovet bedöms generellt till att branschvis tillsyn bör utföras var tredje år (behovet utvärderas dock efter varje tillsynskampanj). För skolor/förskolor överväger vi årlig tillsyn. Till exempel genom enkel årsrapport kompletterat med besök på urval av verksamheter, med målsättning att samtliga ska besökas inom ett treårsintervall. Hälsoskyddsobjekt, kontrollplan ca ant Flerbostadshus 10 x Hygienisk behandling, högrisk 25 x x X Hygienisk behandling, lågrisk vid klagomål Frisörer 45 x x Solarier 4 x x Skolor, förskolor 60 x x x x x x x Allmänna bad 2 x x x Byggnad, lokal, anläggning enl 45 vid klagomål Tillsynsplan kap Antal timmar Bostäder mm (klagomål på inomhusmiljö, trafikbuller, OPL 400 radonfrågor, enskilt dricksvatten, övriga klagomål och andra hälsoskyddsärenden ) Övriga ärenden (beslut enligt de lokala OPL 50 hälsoskyddsföreskrifterna, yttrande alkohollag, ordningsstadga) Anmälningspliktiga verksamheter enl 38, anmälningsärenden 20 Hygienlokaler (tillsyn) PL 75 Allmänna bad (tillsyn) PL --- Skolor och förskolor (tillsyn) PL 80 Byggnader, lokaler och anläggningar enl 45 OPL Tillsyn enligt tobakslagen PL/OPL 20 Tillsyn enligt Strålskyddslagen solarier PL --- Summa: 645

11 3.2 Miljöfarlig verksamhet Obligatoriskt tillsynsansvar för följande miljöfarliga verksamheter; C- och U-objekt, andra jordbruksverksamheter enligt 12 kap.10 (gödselhantering och växtnäringsbalanser), enskilda avlopp och värmepumpar samt miljöfarlig verksamhet i övrigt. I Eslövs kommun har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden även tagit över tillsynen av tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter, utom Ellinge avloppsreningsverk, Procordia Food och sockerbruket i Örtofta. Vi har inte heller tillsynen över Eslöv-Lunds kraftvärmeverk i Örtofta, som är under uppstart. Förutsättningarna i Eslövs kommun Miljöfarlig verksamhet Vi har för närvarande (november 2013) 132 st riskklassade miljöfarliga verksamheter, varav 11 st B-verksamheter, 84 st C-verksamheter och 37 st U-verksamheter. Dessa betalar en fast årlig tillsynsavgift och har årligen återkommande tillsyn. Baserat på dessa verksamheters risklassningar är tillsynsbehovet 690 h/år. Den återkommande tillsynen på riskklassade miljöfarliga verksamheter omfattar följande kontrollområden: Egenkontroll och riskklassning Gällande tillstånd och förelägganden Miljö- och årsrapporter Utsläpp till luft respektive till vatten/avloppsreningsverk Energi Kemikaliehantering (lagring, utfasningsämnen, kemikalier till avloppsreningsverk) Avfallshantering (lagring, sortering, transportör, mottagare) Förorenade områden Andra verksamhetsspecifika frågor Tillsynen utförs antingen som övergripande systemtillsyn eller som mer detaljgranskande fokustillsyn inom något/några specifika områden eller som en kombination av systemoch detaljtillsyn och 2014 har vi energi som fokusområde är kemikalier och utsläpp till vatten i fokus. Några av våra tillståndspliktiga B-verksamheter har tillstånd enligt gammal lagstiftning. Länsstyrelsen har uppmanat oss att verka för att dessa verksamheter omprövas enligt dagens regler för att istället ha tillstånd enligt miljöbalken. Under 2014 kommer Länsstyrelsen att revidera alla beslut om överlåtelse av B-tillsyn till kommunerna. Vi kommer därför att lämna in ansökan om fortsatt övertagande av B- tillsyn, tillsyn över förorenad mark och vattenskyddsområden. Vi kommer överväga att även ta över täkter och mindre vattenverksamheter. Under 2012 avslutades tillsynskampanjen på vindkraftsverken i kommunen. Utvärdering visar på ett återkommande tillsynsbehov och samtliga vindkraftverksägare har fått krav på årsrapport och årlig tillsynsavgift. Under 2012 tog vi också över tillsynen över kommunala avloppsreningsverk och ledningsnät. De större avloppsanläggningarna har riskklassats med fast årlig avgift. Små avloppsanläggningar Inom kommunen finns ca 2400 st enskilda avlopp, varav merparten har åtgärdats sedan arbetet påbörjades införde miljöavdelningen ett generellt krav i kommunen att nya avloppsanläggningar ska uppfylla kraven för Hög skyddsnivå. Sedan dess har många fastighetsägare har valt att installera minireningsverk eller fosforfällor och det finns behov av att kontrollera dessa för att säkerställa att reningskraven uppfylls.

12 Vi ser ett stort kommande tillsynsbehov i att göra en förnyad inventering av äldre avloppsanläggningar och ställa krav på förbättrad rening. Genomförandet är avhängigt kommande beslut om eventuellt införande av generella föreskrifter för små avloppsanläggningar. Både vår tillsyn på enskilda avlopp och övrig miljötillsyn (kanske främst miljöfarliga verksamheter, miljöhänsyn i jordbruket och förorenad mark) behöver tydligare kopplas till Vattendirektivets krav på förbättring av status av våra vattenförekomster. Oplanerad tillsyn Nya verksamheter startar, och befintliga verksamheter ändras. Är verksamheterna av viss omfattning så krävs anmälan enligt miljöbalken. För större verksamheter krävs tillstånd, då är vi remissinstans i prövningen. Inrättande av värmepump är också anmälningspliktigt, de senaste åren har vi haft ca 50 st per år Kontrollplan, ej riskklassade miljöfarliga verksamheter I kommunen finns dessutom ett stort antal icke-klassade miljöfarliga verksamheter (så kallade U-verksamheter), som fordrar återkommande tillsyn. Behovet bedöms generellt till att branschvis tillsyn bör utföras var tredje år. Om man schablonmässigt räknar med tillsynsbehov på två timmar per objekt och ca 1000 objekt så innebär det 2000 timmar, fördelat på tre år, ca 700 h per år. Variera beroende på omfattning på aktuell bransch. Jordbruk (djurhållning, odling) dvs även 12:10 Täkter ca ant. 600 X X X X X X X Iu Livsmedel och foder mm 200 X X Massa, pappersvaror 1 X X Grafisk verksamhet 10 X X Gummi- och plastvaror 1 X X Icke-metalliska produkter 1 X X Ytbehandling 1 X X X Metallbearbetning 20 X X X Förbrukning av organiska 5 X X X lösningsmedel Förbränningsanläggningar 15 X X X Drivmedelsanläggningar 1 X X Fordonsverkstäder 40 X X X Skjutbanor 5 X X Återvinningsstationer 20 X X X Växthus 7 X X X Mindre avloppsreningsanläggningar 20 X Avloppsledningsnät X Tandläkare 10 X X

13 Bedömning av tillsynsbehov 2014 Miljöskydd, planerad tillsyn 2014 Tillsyn och vattendirektivet: under 2013 kommer fokus ligga på verksamheter inom avrinningsområde för de vattenområden som har sämst status Verka för omprövning av verksamheter med gamla tillstånd, pågår löpande Komplettera tillsynsregistret genom söka upp och besöka ej kända verksamheter Pågående tillståndsärenden: Procordia, Svenska Kaolin, Ellinge ARV (utjämningsbassäng) Kontrollera små avloppsanläggningar med minireningsverk (för närvarande 32 st) Avloppsledningsnät delta i Miljösamverkan Skånes projekt samt genomföra ett tillsynsprojekt avseende dagvattenutsläpp till Långa Kärr Uppföljande tillsyn på avfallshantering inom fordonsbranschen samt krav på besiktning av oljeavskiljare på verksamheter med fordonstvätt. Ansöka hos Länsstyreslen om förnyat beslut om överlåtelse av B-tillsyn Tillsynsplan kap Riskklassade miljöfarliga verksamheter Antal timmar enl kontrollplan PL 690 Tillsyn ej klassade miljöfarliga verksamheter (inkl 12:10) enl kontrollplan PL 600 Tillståndsprövningar B-verksamheter (remisser) OPL 60 Anmälan av C-verksamheter OPL 40 Enskilda avlopp PL/OPL 60 Tillsyn uppföljning mini ARV och P-fällor PL 40 Värmepumpar OPL 50 Summa: 1540 Bedömning av behov av mer resurser o/e mer kunskap Löpande inhämta kunskap om olika branscher och lagstiftning. Uppdatera tillsynsregistret med täkter och kommunala avloppsreningsverk inklusive ledningsnät.

14 5. Förorenade områden (10 kap miljöbalken) Tillsynsansvar Obligatoriskt tillsynsansvar för verksamheter som orsakar miljöskador (10 kap.), omfattar förorenad mark, förorenade byggnader och utsläpp till mark och vatten. Förutsättningarna i Eslövs kommun Vi har för närvarande ca 190 fastigheter där det finns kända, eller misstänks finnas, markföroreningar. 165 av dessa finns med i Länsstyrelsens MIFO-databas. MIFO är en metodik för att identifiera och riskbedöma förorenade områden. Länsstyrelsen har riskklassat en del av de objekt som finns i MIFO-databasen. Före detta kommunala deponier har riskklassats av Tyréns, i samband med framtagande av Avfallsplan. Av våra kända förorenade områden är för närvarande endast 34 st riskklassade: Ett objekt (Getinge) har klassats till Riskklass 1 den allvarligaste risken. Miljö och Samhällsbyggnad har sökt statligt bidrag för efterbehandling av denna fastighet. Vi har 7 st objekt som riskklassats till Riskklass 2; Eslövs flygfält, två före detta kommunala deponier, Eslövs fd gasverk, en före detta skjutbana, en före detta bilskrot samt Marieholms Yllefabrik (Länsstyrelsens tillsynsobjekt). 19 st objekt är riskklassade till riskklass 3 (före detta kommunala deponier, fem skjutbanor, en bilskrot samt industrier). 7 st objekt har klassats till Riskklass 4, den lägsta nivån. Den före detta skjutbanan Skytteskogen i Trollsjöparken har undersökts under Förnyad riskbedömning ska göras, och möjligheter till åtgärd undersökas. Ansvarsutredningen har visat att det inte går att fastställa efterbehandlingsansvar. Resterande objekt är alltså inte riskklassade, utan endast identifierade. I samtliga fall, utom Getinge och Flygfältet, baseras riskklassningen på MIFO-metodikens första steg, dvs endast identifiering. För att få en mer tillförlitlig riskklassning behöver man genomföra MIFO-metodikens steg 2, vilket omfattar faktiska undersökningar av föroreningssituationen. Förorenade områden ingår som en del av den återkommande tillsynen på riskklassade miljöfarliga verksamheter. Vid behov ställs krav på MIFO 1-inventering på pågående verksamhet, alternativt så ställs krav i samband med avveckling eller flytt av verksamhet. Vi hittills prioriterat verksamheter inom vattenskyddsområde, nära känsliga vattendrag samt verksamheter som aviserat flytt/avveckling. Även andra branscher inventeras. Under 2014 kommer vi ha tillsyn på växthus och betningsanläggningar. Tillsynen samordnas med Länsstyrelsens inventering av nedlagda verksamheter inom dessa branscher. När det gäller förorenade byggnader arbetar vi framför allt med PCB. Senast 2014 ska bostadsfastigheter med förekomst av PCB-halter över 500 ppm vara sanerade (övriga fastigheter senast 2016). Vi sammanställer fortlöpande resultat av utförda inventeringar och följer upp fastigheter som är aktuella för PCB-sanering. Det tillkommer dessutom löpande nya ärenden. Oavsiktliga utsläpp och olyckor inträffar, som kräver åtgärder för att förhindra förorening av mark och vatten. Vi deltog under 2012 i miljösamverkansprojektet Beredskapsfrågor vid olyckor. Projektet förtydligar ansvar vid utsläpp och omfattade en manual som underlättar handläggningen. Även mindre akuta oplanerade ärenden inkommer, oftast i samband med avetablering av verksamheter eller inför nybyggnation. Arbetet är i hög grad händelsestyrt, och ärendena kan vara miljömässigt och juridiskt komplicerade och blir därmed ofta tidskrävande.

15 Bedömning av tillsynsbehov 2014 Inom området behövs mer planerad tillsyn. Vi behöver gå igenom och riskklassa fler objekt enligt MIFO-metodiken. I första hand behöver vi fokusera på objekt som redan i dag har kända, eller misstänkta, höga risker för människors hälsa och miljön. För de objekt som redan är riskklassade behöver vi bedöma behov av att gå vidare med MIFO steg 2 (undersökningar). Är det pågående verksamhet behöver vi ställa krav på verksamhetsutövare att genomföra de utredningar och undersökningar som krävs för att få underlag till riskklassningen. Arbetsområdet är angeläget eftersom sanering ofta försvåras med tiden, föroreningar riskerar att spridas och kunskap om verksamheters historik förloras. Beroende på lokalisering kan förorenade områden också ha stor betydels för vattenkvaliteten och förutsättningarna att uppnå god ekologisk eller kemisk status i våra vattenförekomster. Förorenade områden, planerad tillsyn 2014 Fortsätta arbetet med att utreda och riskklassa de mest angelägna objekten, och vid behov kräva åtgärder Riskklassa pågående växthus/plantskolor och kvarnar/betningsverksamheter (samordning med Länsstyrelsens riskklassning av nedlagda verksamheter). Ta fram en långsiktig plan för utredning och åtgärd av kända och misstänkt förorenade objekt Uppdatera tillsynsregistret Synliggöra förorenade områden genom någon form av GIS-applikation/Ecos kartstöd alternativt genom tillgång till länsstyreslens ebh-databas med tillhörande kartskikt. Tillsynsplan kap Antal timmar Förorenade områden OPL 200 Riskklassa och vid behov kräva åtgärd PL 80 Uppdatera tillsynsregistret, synliggöra PL 40 Utsläpp, olyckor, bränder OPL 100 Bedömning av behov av mer resurser o/e mer kunskap Löpande inhämta kunskap om olika branscher och lagstiftning. Summa: 420

16 6. Kemiska produkter (14 kap miljöbalken) Tillsynsansvar Kommunen har ansvar för följande uppgifter gällande kommunens tillsynsobjekt, tex inom miljöfarlig verksamhet: Att kontrollera hanteringen av kemikalier. Det betyder bland annat att se till att risker som beskrivits i säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier hanteras på ett riktigt sätt och att förbjudna ämnen inte används. Att kontrollera att egenanvändare (företag som tillverkar eller för in kemikalier till Sverige enbart för eget bruk) anmäler sina produkter till det svenska produktregistret och lämnar in registreringsanmälan till den Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) i de fall det krävs. Kommunen har också ansvar för detaljhandelsledet. Att kontrollera både kemikalier och varor som grossister och detaljhandeln säljer. Förutsättningarna i Eslövs kommun Inom ramen för tillsyn på miljöfarliga verksamheter har vi under flera år samarbetat med VA-avdelningen inom ramen för REVAQ-arbetet. Vi har krävt in kemikalieförteckningar och kartlagt utfasnings- och riskminskningsämnen. Däremot har vi inte arbetat så mycket med kemikalieanvändning hos andra verksamheter än miljöfarliga verksamheter. Vi har inte heller bedrivit tillsyn avseende kemikalier i varor, t ex leksaker, barnavårdsartiklar, kläder/textilier/skor, elektronik, möbler, smycken och byggvaror. Kemikalietillsyn avseende produkter i butiker och kemikalier i varor är angelägen i och med att tillsynen medför direkt nytta, trygghet och säkerhet för medborgborgarna. Återkommande tillsyn sker avseende hanteringen av kemikalier vid miljöfarliga verksamheter, handläggning av köldmedierapporter, prövning och tillsyn av spridning av bekämpningsmedel samt rapportering av återkommande kontroll av cisterner Bedömning av tillsynsbehov 2014 Vi bedömer att kemikalietillsyn är ett högt prioriterat område för att kemikalieanvändandet i samhället är ett växande miljöproblem som dessutom många gånger kan ha direkt inverkan på människors hälsa. Kemikalietillsynen på miljöfarliga verksamheter hoppas vi kommer att ske i samarbete med VA Syd, som en fortsättning på vårt tidigare REVAQ-samarbete. Vi kommer följa VA SYD:s arbete med kontroll och provtagningar avseende verksamheter inom Eslövs kommun. Som en del i samarbetet med VA SYD jobbar vi med deras kartverktyg EnvoMap. Där kan vi för respektive verksamhet se uppgifter om förekomst av PRIO-ämnen vilket underlättar vår tillsyn av utfasnings- och riskminskningsämnen och substitution Under 2014 fortsätter kontroll av kosmetiska och hygieniska produkter på frisersalonger, samordnat med tillsyn ur hälsoskyddssynpunkt. Vi kommer också delta i tillsynsprojekt avseende kemikalier i varor; Kemikalieinspektionens nationella projekt SMID: om metaller i smycken. Till 2015 ser vi behov av att närmare undersöka tillsynsbehovet vad gäller kosmetiska och hygieniska produkter.

17 Kemiska produkter, planerad tillsyn 2014 Tillsyn enligt Reach, fokus på riskklassade miljöfarliga verksamheter som hanterar riskminsknings- eller utfasningsämnen Handläggning av återkommande rapportering, inklusive kontroll av rapporteringsskyldiga avseende köldmedier Tillsyn på butiker och grossister, projekt inriktat mot kemikalier i varor (SMIDprojektet) Tillsynsplan kap Antal timmar Tillsynsfokus Kemikalier MFV/EnvoMap PL 40 Kemikalier och varor i handeln PL 80 Kosmetiska och hygieniska produkter PL 30 Övrig kemikalietillsyn Köldmedier PL 100 Cisterner PL 80 Bekämpningsmedelsärenden OPL 60 Remisser, tillståndsärenden OPL 20 Summa: 410

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014 Behovsutredning och tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2012-2014 December 2013 1. Allmänt 2. Allmänna hänsynsregler m.m. (2 kap miljöbalken) 3. Skydd av områden samt djur- och växtarter

Läs mer

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Inledning I behovsutredningen har vi identifierat Vatten som ett fokusområde för miljötillsynen där det finns ett stort och uppenbart behov av

Läs mer

Hemställan om övertagande av operativ tillsyn enligt miljöbalken på delegation av Länsstyrelsen Skåne

Hemställan om övertagande av operativ tillsyn enligt miljöbalken på delegation av Länsstyrelsen Skåne ESI VS K MMUN Miljö och Samhällsbyggnad Erika Fjelkner MQS. 2014.1024 2014-08-04 Miljä och Samhällsbyggnad Dnr \4_(). 2014-08- 07 i Eslöv Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Hemställan om övertagande av

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen

Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen Verksamhetsplan 2013 Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen 1 Inledning... 3 Mål... 3 Tillsyn enligt Miljöbalken... 4 Offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen.... 7 Miljöstrategiskt arbete... 9 Naturvårdsarbete...

Läs mer

Behovsutredning inför budget 2014 och plan

Behovsutredning inför budget 2014 och plan 1(6) Behovsutredning 2013-08-22 MN Diarienr: 2013-001492 Ert nummer: Handläggare: Karin Valtinat Direkttel: 0431-46 82 36 E-post: karin.valtinat@engelholm.se Behovsutredning inför budget 2014 och plan

Läs mer

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

1 åa = 1000 tim. Totalt 15 000 17 455-2 455 15,0 17,5-2,5. Tillsyn 12 800 14 337-1 537 12,8 14,3-1,5. Ej Tillsyn 2 200 3 118-918 2,2 3,1-0,9

1 åa = 1000 tim. Totalt 15 000 17 455-2 455 15,0 17,5-2,5. Tillsyn 12 800 14 337-1 537 12,8 14,3-1,5. Ej Tillsyn 2 200 3 118-918 2,2 3,1-0,9 1 åa = 1000 tim Tillgängliga resurser (tim) Behov Utfall Tillgängliga resurser (åa) Behov Utfall Totalt 15 000 17 455-2 455 15,0 17,5-2,5 Tillsyn 12 800 14 337-1 537 12,8 14,3-1,5 Obligatorisk tid 9 400

Läs mer

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Bilaga 1A till förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 1 (7) Fasta avgifter och er för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Kontrollplan miljöbalken Bräcke

Kontrollplan miljöbalken Bräcke TJÄNSTESKRIVELSE 1 Bygg- och miljönämnden Kontrollplan 2017-2019 miljöbalken Bräcke Tillsyn efter behov En behovsutredning för tillsynsobjekt inom miljöbalkens område har tagits fram, se tabeller i bilaga.

Läs mer

BILAGA. Tillsynsplan. Miljöbalken Livsmedelslagen

BILAGA. Tillsynsplan. Miljöbalken Livsmedelslagen BILAGA Tillsynsplan Miljöbalken Livsmedelslagen Tillsyns-/kontrolltid fördelad på personal 2 Livsmedel Miljöbalken Jenny Hellström Strandberg 660 h 360 h Patric Söderström - 960 h Maria Rönngren 384 h

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund. Kommunala tillsynen

Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund. Kommunala tillsynen Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund Kommunala tillsynen Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Vad gör vi? Avdelningen består idag av 8 inspektörer Kommunal tillsynsmyndighet enligt flera lagstiftningar Miljöbalken

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Tillsynsplan för miljönämnden 2017

Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Tjänsteutlåtande Miljöchef 2016-11-15 Anna von Axelson 08-590 973 72 Dnr: anna.von.axelson@upplandsvasby.se MN/2016:81 10052 Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Förslag till beslut Miljönämnden Miljönämnden

Läs mer

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Miljölagstiftning s 59-67 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter

Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter SKYDD AV NATUREN ENLIGT 7 KAPITLET av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet

Läs mer

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Anna Kristoffersson, miljöförvaltningen Innehåll Om den nya taxan Vad ingår i tillsynsavgiften? Hur är taxan uppbyggd? Grundavgift

Läs mer

Behovsutredning 2014-2016

Behovsutredning 2014-2016 Behovsutredning 2014-2016 Område: tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen, smittskyddslagen, animaliska biprodukter och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen Operativ tillsynsmyndighet:

Läs mer

2. Miljölagstiftning

2. Miljölagstiftning 2. Miljölagstiftning Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle Lagen om skötsel av jordbruksmark Renhållningslagen

Läs mer

Tillsynsplan 2011 för miljö och byggnadsnämnden

Tillsynsplan 2011 för miljö och byggnadsnämnden MBN tillsynsplan 2011 1 (8) 2011-04-06 Tillsynsplan 2011 för miljö och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 SY FTE...3 BESLUT OM TILLSYNSPLANEN...3 UPPFÖLJNING...3 2. UPPSKATTNING AV RESURSBEHOV...4

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

Prövning Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som kommunen beslutat om

Prövning Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som kommunen beslutat om Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (7) Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2007-12-20 Bilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som

Läs mer

Taxebilaga 1 Version:

Taxebilaga 1 Version: 1 Taxebilaga 1 Version: 080301-1 SKYDD AV NATUREN Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturreservat,

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Åre kommun, Samhällsbyggnadsnämnden 1(7) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken

Tillsyn enligt miljöbalken Tillsyn enligt miljöbalken - hem för vård och boende Januari 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 Sammanfattning

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsärenden

Miljö- och hälsoskyddsärenden Miljöbalken (SFS 1998:808) 6 kap Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 6 kap 4 Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS BILAGA A TILL 2.28 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUNS BILAGA A TILL 2.28 FÖRFATTNINGSSAMLING Taxebilaga A till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Avgift = Grundbelopp 855 kr X antal h VERKSAMHETER M M NATURVÅRD Gäller fr o m 2015-01-01 Handläggning av anmälan om en verksamhet

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning, anmälan samt tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning, anmälan samt tillsyn Sid 1(6) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning, anmälan samt tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs Timavgift i de fall tillsynen

Läs mer

AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN Tillsyn i övrigt

AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN Tillsyn i övrigt Taxebilaga 1 AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN Avgiften för varje timme nedlagd handläggningstid på ärenden markerade med i taxebilaga 1 och 2 är: 1 240 kronor

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

Denna flik används vid redovisningen enligt FAPT till Naturvårdsverket där summan tillsynsbehov Miljöb

Denna flik används vid redovisningen enligt FAPT till Naturvårdsverket där summan tillsynsbehov Miljöb Denna flik används vid redovisningen enligt FAPT till Naturvårdsverket där summan tillsynsbehov Miljöb Tillsynsområde Tillsynsbehov (h) Totalt behov av resurs Kostnad tillsynsbehov Naturvård 6290 8387

Läs mer

Hur jobbar vi inom miljöskydd. Carina Lif och Elisabeth Lindqvist

Hur jobbar vi inom miljöskydd. Carina Lif och Elisabeth Lindqvist Hur jobbar vi inom miljöskydd Carina Lif och Elisabeth Lindqvist Miljöskyddets verktyg Prövning 9, 11 och 14 kap MB Tillsyn Projekt Remisser Miljövervakning Miljömål Giftfri miljö Miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Miljönämndens arbetsutskott 2011 09 08 34 1 Dnr 2011 1791 Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Bilaga: Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område gällande miljönämndens verksamhet

Läs mer

TAXEBILAGA 1. Timavgift kronor 723. timmar Prövning Prövning av ansökan om dispens från

TAXEBILAGA 1. Timavgift kronor 723. timmar Prövning Prövning av ansökan om dispens från TAXEBILAGA 1 Sid 1 kronor 723 SKYDD AV NATUREN Tidsfaktor Avgift timmar av ansökan om dispens från 723 strandskyddsbestämmelserna 1 av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd 3 2169 som inte

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP MILJÖBALKEN

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP MILJÖBALKEN Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP MILJÖBALKEN Avgift över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN. Datum Taxebilaga 1 2010-12-20 Sida 1 av 5 AVGIFT

SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN. Datum Taxebilaga 1 2010-12-20 Sida 1 av 5 AVGIFT Sida 1 av 5 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt

Läs mer

Taxebilaga 1 Ärendetyper

Taxebilaga 1 Ärendetyper Taxebilaga 1 Ärendetyper AVGIFT SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsynsavgift.

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsynsavgift. 1(6) Bygg- och miljöenheten Antagen av KF 13-03-27 39 Reviderad av KF 14-03-26 56 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsynsavgift. Med h avses gällande timavgift. ALLMÄNNA

Läs mer

Bilaga till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områden i Forshaga och Munkfors Kommuner SKYDD AV NATUREN

Bilaga till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områden i Forshaga och Munkfors Kommuner SKYDD AV NATUREN Taxebilaga 1 Bilaga till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områden i Forshaga och Munkfors Kommuner SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd

Läs mer

Bilaga 1 Fasta avgifter

Bilaga 1 Fasta avgifter Bilaga 1 Fasta avgifter ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. i övrigt AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs i de fall tillsynen inte ingår i den årliga tillsynsavgiften

Läs mer

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter

Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN Uppdaterad Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter Kontaktuppgifter: Birgitta Swahn samordnare 785 51 03 Erik Blomqvist

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap.

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer

Taxebilaga 1 TAXA FÖR SÖDERTÖRNS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRBUNDS ARBETE MED PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN.

Taxebilaga 1 TAXA FÖR SÖDERTÖRNS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRBUNDS ARBETE MED PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN. Sid 1 (5) TAXA FÖR SÖDERTÖRNS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRBUNDS ARBETE MED PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN. Avgifter för prövning/anmälan/tillsyn Verksamhetsbeskrivning. SKYDD AV OMRÅDEN Prövning/anmälan

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Avgifter för prövning och tillsyn

Avgifter för prövning och tillsyn Samhällsbyggnadsförvaltningen Avgifter för prövning och tillsyn Skydd av naturen av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får

Läs mer

RESURSBEHOVSUTREDNING. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017

RESURSBEHOVSUTREDNING. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017 RESURSBEHOVSUTREDNING Miljö- och hälsoskyddsnämnden sutredning -2019 Antagen av miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-11-08 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning...

Läs mer

Behovsutredning för miljöskydds- och hälsoskyddstillsyn samt livsmedelskontroll Lista över externa nätverk som miljöenheten deltar i

Behovsutredning för miljöskydds- och hälsoskyddstillsyn samt livsmedelskontroll Lista över externa nätverk som miljöenheten deltar i Behovsutredning för miljöskydds- och hälsoskyddstillsyn samt livsmedelskontroll 2016-2018 Lista över externa nätverk som miljöenheten deltar i Behovsutredning miljöskydd 2016-2018 Avgiftsfinansierat Tillsyn

Läs mer

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 1(10) Taxebilaga 1 Avgift för prövning och anmälan enligt denna taxebilaga betalas i form av en fast avgift (grundavgift) eller timavgift. en multipliceras med timtaxan genom att den faktiskt nedlagda

Läs mer

02.1 Sammanställning av lagar och regler för egenkontroll

02.1 Sammanställning av lagar och regler för egenkontroll Förening/Klubb: 1 Miljöbalkens mål och tillämpningsområde Mål och riktlinjer Skydd av naturen 2 Allmänna hänsynsreglerna 3 Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområde 4 Särskilda

Läs mer

Avgifter för prövnings- och anmälningsärenden eller annan handläggning enligt miljöbalken

Avgifter för prövnings- och anmälningsärenden eller annan handläggning enligt miljöbalken TAXEBILAGA Sida (7) Datum 204-09-0 Antagen av KF 204--27, 7 Avgifter för prövnings- och anmälningsärenden eller annan handläggning enligt miljöbalken Med tidsfaktor (TF) avses i nedanstående taxa den tid

Läs mer

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun MILJÖFÖRVALTNINGENS RAPPORT NR 4/2011 1 Bakgrund Miljönämnden utövar tillsyn och kontrollerar att miljöbalkens mål följs vid miljöskyddsobjekten i Trelleborgs

Läs mer

Bilaga 1. Tillsynsplan enligt miljöbalken 2016 med tidplan för 2017-2018. 2015-11-20 Miljöenheten

Bilaga 1. Tillsynsplan enligt miljöbalken 2016 med tidplan för 2017-2018. 2015-11-20 Miljöenheten Bilaga 1 2016 med tidplan för 2017-2018 2015-11-20 Miljöenheten Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Prioriteringar i tillsynen 2016... 1 3 Tillsynsområden 2016... 2 4 Resurser och budget... 3 5 Utveckling

Läs mer

Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1.

Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1. Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2016-09-22, 203. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-10, 123. 2017 910 GENERELLT Om inte annat följer av denna taxa gäller följande:

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Taxebilaga 1 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i Grums kommun MILJÖFARLIG VERKSAMHET av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen

Läs mer

vattenskyddsområde Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken timavgift

vattenskyddsområde Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken timavgift Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna Bostadsändamål Annat ändamål av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Skickas till: Samhällsenheten Box 100 796 22 Älvdalen Tel: 0251-313 00 e-post: kommun@alvdalen.se Administrativa

Läs mer

Avgift eller grund för avgiftsuttaget för olika verksamheter (Taxebilaga 1)

Avgift eller grund för avgiftsuttaget för olika verksamheter (Taxebilaga 1) Miljö- och byggnadsnämnden ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE PARAGRAF 156, 2015-10-19 BILAGA 2 TILL TAXA ENLIGT MILJÖBALKEN 1 (7) Avgift eller grund för avgiftsuttaget för olika verksamheter (Taxebilaga 1)

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Trender i kommunalt tillsynsarbete Dave Borg. 1 av 31

Trender i kommunalt tillsynsarbete Dave Borg. 1 av 31 1 av 31 UPPLÄGG Presentation Miljöbalken Organisation - Miljöförvaltningen i Malmö Utformningen av tillsynen Uppföljning av tillsynen Vad väntar runt hörnet? 2 av 31 Miljöbalken 3 viktiga paragrafer för

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

Uppföljning tillsynsplan tertial 1

Uppföljning tillsynsplan tertial 1 Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-05-20 Dnr: MN 2016/39 Miljö- och byggnadsnämnden Uppföljning tillsynsplan tertial 1 Förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar Miljö- och byggnadsnämnden godkänner

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn!"""#$%&'()(*++(, $+!""#,) $-.+-/,, / $%&(* ($ $-,-. (.0 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Grund för uttag av avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Grund för uttag av avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken AXEBILAGA 1 1 (5) Grund för uttag av avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken a = timtaxa (timavgift) = timtaxa x nedlagd tid i ärendet ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER MM. (2 KAP illsyn i övrigt illsyn

Läs mer

Taxebilaga 1 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Taxebilaga 1 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 204-09-5 Dnr 204.2775.2 axebilaga Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Avgifter för prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 2

Läs mer

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården Taxebilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna i samband med bygglov eller vid bygglovbefriade byggnader på etablerad

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2016

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2016 Tjänsteutlåtande Chef 2015-11-12 Christer Björklund 08-590 973 72 Dnr: Christer.bjorklund@upplandsvasby.se MHN/2015:28 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring:

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring: ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 1 kap 10 och 11 Miljöprövningsförordningen (2013:251) samt 22 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum:

Läs mer

Enkät om delprojekt år 2000

Enkät om delprojekt år 2000 18 oktober 1999 Till Miljösamverkans kontaktpersoner Enkät om delprojekt år 2000 Planeringen för Miljösamverkans fortsättning år 2000 fortskrider. En förfrågan om bidrag ligger hos huvudmännens styrelser

Läs mer

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 2013-09-19 1 [6] Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Läs mer

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken INFORMATION om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Samhällsbyggnadskontoret 2014-12-17 2 (8) En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

TAXEBILAGA 1 AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP.

TAXEBILAGA 1 AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN TAXEBILAGA 1 AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt AVGIFT över att miljöbalkens

Läs mer

Tillsynsplan 2015. Tillsynsområde: Miljöbalken. Operativ tillsynsmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun. 1 Sammanfattning...

Tillsynsplan 2015. Tillsynsområde: Miljöbalken. Operativ tillsynsmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun. 1 Sammanfattning... Tillsynsplan 2015 Tillsynsområde: Miljöbalken Operativ tillsynsmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Allmänt om miljötillsyn... 2 3 Ansvarsfördelning inom tillsynsområdet...

Läs mer

ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET

ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONORE 1 (6) axebilaga 1 Grund för uttag av avgift för prövning och tillsyn. SKYDD AV NAUREN a = timtaxa = timtaxa x nedlagd tid i ärendet AVGIF av ansökan om tillstånd

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Kristin Nätterlund 019-21 14 32 Box 33200, 701

Läs mer

Miljöbalken, vad säger den? Vad krävs av verksamheterna?

Miljöbalken, vad säger den? Vad krävs av verksamheterna? Miljöbalken, vad säger den? Vad krävs av verksamheterna? Miljökontoret Miljökontoret är miljönämndens tjänstemannaorgan. Syftet med verksamheten är ett gott hälsoskydd och en bra miljö för Luleå kommuns

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-11-10 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Dnr Söderköping: SBF 2015-162 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik datum, Samhällsbyggnadsnämnden i Söderköping datum,

Läs mer

Miljöförvaltningen. Egenkontroll. information och råd till hygieniska verksamheter. Checklista. Miljöförvaltningen informerar

Miljöförvaltningen. Egenkontroll. information och råd till hygieniska verksamheter. Checklista. Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Egenkontroll information och råd till hygieniska verksamheter Checklista... Miljöförvaltningen informerar Vem omfattas av lagen om egenkontroll? Du som driver en hygienisk verksamhet

Läs mer

Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1. 2015 Timavgift 800

Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1. 2015 Timavgift 800 Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-17, 87. Indexändrad taxa (KPI), gäller från och med 2015-01-01. 2015 800 Avgiftsunderlag Avgift 2015 (kr) GENERELLT Tillsynsavgifter

Läs mer

Information och tillsyn i Hörby kommun

Information och tillsyn i Hörby kommun M Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 80 00 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Tillsyn av icke-anmälningspliktiga hygienlokaler (massörer, kroppsvård) Lokalt

Läs mer

MILJÖBALKEN SKYDD AV OMRÅDEN 7-8 KAP

MILJÖBALKEN SKYDD AV OMRÅDEN 7-8 KAP Taxebilaga 1 Taxa för Botkyrka kommuns arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Avgiften för

Läs mer

Vägledning om egenkontroll

Vägledning om egenkontroll Vägledning om egenkontroll Utsläpp till luft, stoft, buller och lukt Råvaror Material Produkter Energi Transporter Tjänster Avfall Material Produkter Energi Transporter Tjänster Utsläpp till mark och vatten

Läs mer

Miljötillsynsförordning (2011:13)

Miljötillsynsförordning (2011:13) Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Allmänt om miljötillsynen 1 [4181] Denna förordning är meddelad 1. med stöd av 26 kap. 5 miljöbalken i fråga om 1 kap. 4, 2. med stöd av 26

Läs mer

Grundläggande MIFO-juridik. Paulina Rautio

Grundläggande MIFO-juridik. Paulina Rautio Grundläggande MIFO-juridik Paulina Rautio Varför? Kommunernas och Länsstyrelsernas uppdrag är att bevaka de allmänna miljöintressena. Bedriva operativ tillsyn. Kontrollera att miljöbalkens regler och myndigheterna

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun 1(5) 2015-10-14 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Eksjö kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi 2 Energihushållning är allas ansvar Energieffektiviseringar leder till minskad användning av energi och därmed indirekt till minskade utsläpp av växthusgaser

Läs mer