Power Shift Sverige 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Power Shift Sverige 2014"

Transkript

1 Power Shift Sverige

2 Innehåll Syfte... 5 Bakgrund... 5 Power Shift 2014 vägen fram... 6 Organisation... 6 Samarbeten... 8 Kommunikation... 8 Power Shift 2014 konferensen... 9 Umeå Universitet och Fridhemsgymnasiet... 9 Deltagare... 9 Lära-känna-lekar Inspirationskvällen Workshops Common Cause Open Space & Place Art Café Öppen scen Möte med beslutsfattare Avslutningssession Sammanställning Uppföljning av mål Exponering och synlighet Ekonomisk redovisning Utvärdering deltagare Utvärdering arrangörer Utsikter och framtidsplaner

3 Sammanfattning Visionen för PUSH Sverige är att skapa en rörelse där unga har möjlighet att på olika sätt vara med och påverka sin egen framtid. Power Shift är en ungdomskonferens som har arrangerats världen över de senaste sex åren. Förra året genomfördes för första gången ett Global Power Shift som involverade deltagare från 134 länder. Konferensen har sitt ursprung i klimatrörelsen och som namnet antyder vill de unga arrangörerna shift power från fossilt till förnybart och från äldre till yngre. I år samlade Power Shift Sverige 80 unga deltagare från hela Sverige till Umeå Europas Kulturhuvudstad 2014 över en helg i augusti. Årets konferens genomfördes med stöd från bland annat Erasmus+ vilket är EU:s nya program för utbildning, ungdomar och idrott. Planeringen ägde rum från mars fram till konferensens start i september. Projektgruppen utgjordes av medlemmar från nätverket PUSH Sverige. För marknadsföring användes främst digitala kanaler såsom Facebook, Twitter, Youtube och My News Desk. Årets tema var social hållbarhet och var avsett för att utforska hur hållbarhetsrörelsen kan bli mer hållbar i termer av ett balanserat engagemang och i vilka som blir inkluderade. Men även i hur sociala frågor hänger ihop med miljöfrågor i världen. Föreläsarna representerade många olika perspektiv och gav deltagarna mycket att fundera och reflektera över. Enligt utvärderingen som gjordes var årets tema mycket uppskattat av deltagarna och har också lett till många tankar om hur nätverket PUSH Sverige skulle kunna utvecklas vidare. Överlag har de mål som projektet satt upp uppnåtts, framförallt genom en bred representation bland föreläsarna, en konstruktiv dialog med beslutsfattare och många nya möten bland deltagarna. Konferensen var mycket lyckad trots vissa utmaningar i att arrangera en konferens på en ort där ingen i projektgruppen bodde samt att det hade behövt vara fler aktiva i teamet. Power Shift är en viktig mötesplats för unga som vi hoppas ska fortsätta även i framtiden! 3

4 Summary The vision for PUSH Sweden is to create a movement where youth have the possibility to influence their own future. Power Shift is a youth conference that has been arranged across the globe the past six years. Last year a Global Power Shift was arranged for the first time with participants from 134 countries. The conference comes from the climate movement and the name suggest the youth organisers wants a shift of power from fossils fuels to renewable energy and from adults to youth. This year Power Shift Sweden gathered 80 participants in Umeå The European Culture Capital during a weekend in late August. The conference was made possible, in part, by an EU Youth Grant. The planning took place from March until the start of the conference and the project team consisted of members from the network PUSH Sweden. The communication has mainly been done through digital channels such as Facebook, Twitter, YouTube and My News Desk. The theme of this year s conference was social sustainability, and the purpose was to investigate how the environmental youth movement could be more sustainable with regards to the workload and social health of the youth involved as well as how the movement can be more inclusive for other youth groups. But it also addresses how social sustainability is connected to other sustainability issues. The speakers shared a wide range of perspectives and gave the participants a lot of new thoughts to reflect upon. According to the evaluations the participants really appreciated the theme and it has also led to a lot of ideas of how PUSH Sweden could develop. The project had several goals which have been fulfilled by a broad representation of speakers, a fruitful dialogue with politicians and a lot of youth meeting new friends and future team mates. The conference was a great success, even though the project team met some challenges along the way. Power Shift Sweden is an important meeting point for youth interested in sustainability, and is a project that we hope will go on in order to engage more youth in Sweden! 4

5 Syfte Power Shift är ett projekt som drivs fristående under PUSH Sverige och har det breda syftet att samla unga människor från hela landet för att gränsöverskridande diskutera olika hållbarhetsfrågor, utbilda unga i ideell organisering, stärka deras förmåga till ett aktivt politiskt ledarskap, samt stärka ungas röst inom miljö- och hållbarhetsfrågor. Därigenom bidrar Power Shift till politisk förändring utifrån ungas krav för en hållbar framtid. PUSH Sverige har en stark värdegrund vad gäller både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, och den genomsyrar Power Shifts upplägg och program. Power Shift ordnas i år för fjärde året i rad och varje år har konferensen ett nytt tema. Temat för i år är social hållbarhet och syftet med det är att få deltagarna att reflektera över hur de sociala strukturerna i samhället påverkar vår möjlighet att leva hållbart; att kritiskt granska de samhällstrukturer som finns idag och att utmana dessa. Power Shift har under alla år verkat för erfarenhetsutbyte och lärande över gränser i samhället och med årets tema social hållbarhet är detta extra viktigt. Projektet kommer därför ha som delmål att både deltagare och workshopledare kommer från olika kulturella och socioekonomiska bakgrunder samt att konferensen aktivt ska bidra till interkulturell dialog och social inkludering i den unga miljörörelsen i synnerhet och bland unga i Sverige i allmänhet. Speciellt i år är också att det är valår, varför ett av ändamålen med projektet kommer vara att stärka ungas vilja och förmåga att påverka samhället direkt genom att ge inlägg i debatten inför valet, gå och rösta, och fortsätta driva sina frågor efter valet. Power Shift syftar till att stärka ungas kunskaper om sina demokratiska rättigheter och möjligheter till politisk förändring. Power Shift syftar också till att öka ungas kompetens och färdigheter i utövandet av sina demokratiska fri- och rättigheter. Bakgrund Power Shift är en ungdomskonferens som har arrangerats världen över de senaste sex åren. Konferensen har sitt ursprung i klimatrörelsen och som namnet antyder vill arrangörerna shift power från fossilt till förnybart och från äldre till yngre. Det gemensamma med alla olika Power Shift är att de arrangeras av unga för unga, samt att de är till för att dela erfarenheter. Förra året arrangerades för första gången en internationell konferens Global Power Shift med deltagare från 135 länder, och sedan dess har lokala Power Shifts och aktioner arrangerats i 86 länder världen över. I Sverige har Power Shift arrangerats tre gånger tidigare. Både förra året och i år låg arrangemanget under nätverket PUSH Sverige (Plattformen där Unga Samarbetar för Hållbarhet), som är en paraplyorganisation för ungdomar och deras organisationer. Power Shift Sverige är tänkt att utgöra nätverkets årliga mötesplats ett utmärkt tillfälle att lära känna unga från olika delar av landet och dela erfarenheter och idéer med varandra. 5

6 Power Shift 2014 vägen fram Organisation Projektledare för 2014 års Power Shift valdes under PUSH Sveriges årsmöte i november 2013 och i januari hölls första projektmötet med ett antal intresserade PUSH-medlemmar. Förarbetet fortsatte sedan under våren med fysiska möten och planering över internet. I mars hölls en fysisk kickoff med projektgruppen, bestående av workshops om kollektiv intelligens och projektarbete, brainstorming och diskussioner samt umgänge. I april/ maj drog arbetet igång med full kraft och arbetsgrupperna tog sin form med ansvarsområdena; innehåll, outreach, ekonomi, logistik och representation. Representationsgruppens uppgift var att säkerställa att konferensen skulle bli en plats för alla, oavsett bakgrund, erfarenheter och identitet. Detta gjordes bland annat genom att granska vilka talare och workshophållare som bokades av innehållsgruppen, för att skapa en bra spridning gällande könsuttryck, hudfärg, bakgrund och erfarenheter. Det gjordes även genom samarbete med Studiefrämjandets nätverk för mångfald och likabehandling, Rättviseförmedlingen och interna diskussioner. Kommunikationsgruppen jobbade aktivt med att nå nya målgrupper i sin marknadsföring av Power Shift. Arbetet fortlöpte över sommarmånaderna fram tills att konferensen gick av stapeln augusti. Förberedelsearbetet skedde genom mer eller mindre regelbundna Skypemöten och vid tillfälle har delar av projektgruppen träffats fysiskt. Under stora delar av planeringsperioden hölls veckovisa Skypemöten där grupperna inrapporterade om arbetsgången och beslut togs. Planeringen koordinerades av projektledaren Mårten Pella som arbetade heltid ideellt och fick assistans av PUSH Sveriges ordförande Johline Lindholm. Under juli månad övertog Kim Uddh och Frida Arevik den koordinerande rollen för projektet, och de sista veckorna arbetade teamet som en dynamisk enhet. Projektgruppen har bestått av en kärngrupp på 4-6 personer. PUSH Sveriges kassör, Hannes Willner Kjörnsberg, blev även kassör för Power Shift 2014 och ansvarade för bokföring och fakturering. Under själva konferensen bidrog 16 volontärer till genomförandet. 6

7 Överlag har detta projekt varit oerhört lärorikt för arrangörsgruppen som lärt sig sociokratiska former för att fatta beslut, mötesteknik, projektplanering, budgetering, och samarbete samt vikten av att jobba med social hållbarhet i vårt eget arbete. De stora utmaningarna för gruppen har varit hög arbetsbelastning på få personer på grund av resursbrist. Teamet hade helt enkelt behövt vara större, och den ideella arbetsformen begränsade medlemmars möjligheter att lägga tid på projektet. Att teamet blev litet kan förklaras av att den ett och ett halvt år gamla organisationen PUSH fortfarande är under utveckling och haft bristande resurser i förhållande till inkomna förfrågningar. Detta har lett till att det inte funnits tillräckliga resurser, och att flera som först var med i arrangörsteamet för Power Shift sedan hoppade av för att prioritera andra PUSH-relaterade kampanjer. Att planera konferensen under sommarmånaderna gjorde det även svårare att få tag i föreläsare och sponsorer. Det var dessutom få i teamet som arrangerat, eller ens deltagit, på tidigare Power Shift s vilket gjorde att uppgifter som tidigare arrangörer kunde gjort på rutin krävde mycket arbete och tankekraft. En annan utmaning var att konferensen arrangerades i Umeå, där ingen i projektgruppen bodde. Det blev svårt att ta beslut kring logistik och gruppens nätverk i Umeå var relativt begränsat vilket försvårade informationsspridningen. I juli erhöll projektet ett stort bidrag från EU-programmet Erasmus+, vilket gav nya ekonomiska förutsättningar för innehållet. Därför behövdes vissa ändringar av programmet göras på kort tid, vilket möjliggjorde bokning av talare som behövde betalt, ett sambaband m.m. Inför Power Shift 2015 rekommenderas att två projektledare tillsätts tidigt, förslagsvis januari 2015, varav någon bör ha tidigare erfarenhet av Power Shift samt av projektledning. Vidare bör arbetsgrupper utformas i god tid, gärna januari, februari, och ges klara befogenheter och ansvar, för att ett självständigt arbete ska komma igång bra. 7

8 Samarbeten Under genomförandet av Power Shift 2014 samarbetade vi med följande partners: Umeå kommun, Länsstyrelsen Västerbotten, Erasmus+ (EU:s nya program för utbildning, ungdomar och idrott), Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Umeå Universitet, Gröna Studenter, Världsnaturfonden WWF och Studiefrämjandet. Utan dessa samarbeten hade konferensen inte varit möjlig att genomföra och vi är mycket tacksamma för det förtroende och stöd vi har fått. TACK! Kommunikation Sedan tidigare Power Shifts fanns hemsidan den har kontinuerligt uppdaterats med information om plats och tid för årets konferens samt med information om programmet. Det nystartade nätverket PUSH Sverige utgjorde i även år en plattform för att nå ut ytterligare med budskapet via hemsidan med nyhetsuppdateringar, blogginlägg samt nyhetsbrev. Digitala kanaler såsom Facebook, Twitter, Youtube och My News Desk användes för att marknadsföra eventet både genom Power Shift och PUSH Sverige. Två korta filmer 1 om årets konferens spreds också via dessa kanaler. Drygt hundra organisationer och flera hundra skolor runt om i Sverige kontaktades via mejl och ombads sprida budskapet bland sina medlemmar/elever och sprida bifogad flyer digitalt eller fysiskt. Det togs även fram affischer och flyers som distribuerades runtom i landet, och workshops hölls. I början av augusti skickades ett pressmeddelanden ut och flera artiklar om konferensen publicerades i olika tidningar. Morgonen på konferensens inledande dag inleddes med att en av arrangörerna intervjuades i P4 Västerbotten om evenemanget. 1 Se på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=xda3yrrf-o0 och https://www.youtube.com/watch?v=bdjlbc6cqtc 8

9 Power Shift 2014 konferensen Umeå Universitet och Fridhemsgymnasiet Power Shift 2014 arrangerades på Umeå Universitet. Genom Gröna Studenter fick vi, med hjälp av en medlem i PUSH, vara där gratis. Vi hade tillgång till olika delar av Universitetet och Ljusgården där samlingarna hölls var fantastisk. En nackdel med lokalerna var att de långa korridorerna medförde lite längre transporttider mellan aktiviteterna, men många av deltagarna uppskattade lokalerna. Mat och boende ingick i priset för konferensen och majoriteten av deltagarna valde att sova på Fridhemsgymnasiet som projektgruppen hade bokat genom Umeå Fritid. Fridhemsgymnasiet ligger ungefär 10 min promenadväg från Umeå Universitet. Vi hade tillgång till en gympasal samt 5 klassrum. Klassrummen var uppdelade i tjejrum, killrum, ett för volontärer, ett för arrangörer samt ett vilorum. Även måltiderna hölls på Fridhemsgymnasiet. Snåttren Catering, en lokal och vegansk cateringfirma, stod för maten. De serverade ekologisk och glutenfri frukost, lunch och middag. Våra volontärer hjälpte till att plocka undan och ta hand om disk efter varje måltid. Deltagare Årets Power Shift lockade 80 personer (8 arrangörer, 16 volontärer, 8 talare och 48 deltagare), vilket kan jämföras med 104 personer 2013, 197 personer 2012 och 146 personer Åldersfördelningen sträcker sig ända från år. Deltagarantalet var mindre än förväntat vilket kan förklaras av att många av de som känner till konferensen sedan tidigare bor i södra Sverige och hade en lång resa till Umeå. Det roliga är att konferensen lyckades locka deltagare från stora delar av landet och även utanför landets gränser. Flest deltagare stod Stockholmsområdet för med 15 stycken och enstaka deltagare kom från ett 9

10 flertal mindre orter runt om i Sverige. Läggs de två största orterna ihop sett till deltagarantal, Stockholm och Uppsala, står de tillsammans för 26 deltagare. Detta sammanfaller väl med de två orter där nätverket PUSH Sverige har flest medlemmar. Värdorten, Umeå, hade 6 deltagare. Förväntan var ett högre lokalt deltagarantal och detta hade säkert kunnat uppnås om några av arrangörerna bott i/eller i närheten av Umeå. Lära-känna-lekar Många av deltagarna var helt nya för varandra och kom från olika delar av landet. Med anledning av detta (och att det är ett fantastiskt sätt att bli på gott humör och få igång ett evenemang!) ordnades namnlekar, lära-känna-lekar och allmänt roliga lekar på fredag eftermiddag för de som hunnit anlända då. Passet hölls i Ljusgården då vädret var lite för ostadigt för att leka utomhus. Bland annat lektes en slags tvärtomfrågesport där enkla frågor skulle besvaras - med fel svar. Till exempel skulle frågan är katter djur? besvaras med ett tvärsäkert nej, och fort skulle det gå! En fick också se deltagarna gå som kvackande pingviner på led över golvet, imitera James Bond, hoppa som brödskivor ur en brödrost och argumentera varför människor är bättre än avokado. Passet som helhet verkade uppskattat, och det är ganska svårt att härma en pingvin utan att skratta! Inspirationskvällen Konferencier Farida Al-Abani inledde inspirationskvällen och hälsade alla välkomna till årets konferens samt presenterade programmet för helgen och allmän praktisk information. Sedan välkomnades deltagarna av Hans Lindberg från Umeå Kommun som berättade om hur kommunen jobbar med att bli en hållbar kommun. Därefter hälsade även projektledare Mårten alla välkomna och berättade kort om hur teamet bakom Power Shift jobbat med temat social hållbarhet, och om nya insikter i hur viktigt det är att hitta socialt hållbara arbetssätt i ideellt arbete, särskilt när målet är ett hållbart samhälle. 10

11 Efter en middagspaus och möjlighet att installera sig i sovsalarna kom deltagarna mätta och belåtna tillbaka till Ljusgården för fortsättningen av inspirationskvällen, bestående av tre föreläsningar. Wendy Francis Interfem Wendy Francis är poet, illustratör och afrofeministisk/antirasistisk föreläsare som främst arbetar med att synliggöra diskriminerande makt- och samhällsstrukturer och inspirera till ett normkritiskt tänkande. Hon har en utbildningsbakgrund inom medievetenskap och politologi och är bland annat grundare av rörelsen STYRKA MOT RASISM och deltog på Power Shift som föreläsare för Interfem. Syftet med Wendys föreläsningar var att ge lyssnaren metoder och verktyg för att identifiera och motverka härskartekniker, men också att inspirera och ge kraft till ett långsiktigt hållbart samhälle där personen, och inte kön och hudfärg, har betydelse. Under Wendys pass uppstod spännande diskussioner om representation och om hur interkulturell dialog kan skapas i samhället. Miriam Wilson Internationell klimatkampanjare Via en Skype-länk deltog studenten Miriam Wilson från Storbritannien. Hon är engagerad för klimatfrågor och har drivit kampanjen Fossil Free både på University of Toronto i Kanada och på University of Glasgow i Skottland. Miriam bidrog med viktiga kopplingar till den internationella, unga klimatrörelsen och till miljöarbetet inom EU. Under denna föreläsning delar hon med sig av tankar och erfarenheter kring social hållbarhet och ett hållbart engagemang, om hur det är att brinna för en fråga så mycket att man tar slut på sin egen energi. Miriam gav viktiga tips till deltagarna och väckte förhoppningsvis tankar och funderingar kring det egna engagemanget hos många deltagare. Caroline Strindmar Yasuragi Caroline Strindmar är hållbarhetsansvarig på spahotellet Yasuragi Hasseludden i Stockholm. Hon har utvecklat Yasuragis unika hållbarhetskoncept Feel good, Do good for sustainable living. Hela verksamheten syftar till att få människor att må bra, så att de kan göra bra. På bara några år har det integrerats i hela hotellets verksamhet. Caroline gick direkt från miljövetarstudierna till att bli ansvarig på spahotellet och hon var en av sju finalister till priset 11

12 Sveriges bästa hållbarhetschef Caroline bidrog med näringslivets perspektiv och talade om hur företag kan arbeta med för att bli hållbara både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Om hur medarbetare kan påverka ett företag och på så sätt göra hela världen till en bättre plats och möjliggöra en hållbar utveckling. Workshops Under lördagsförmiddagen fick konferensdeltagarna möjlighet till ytterligare erfarenhetsutbyte och att utmana sina tidigare föreställningar om social hållbarhet genom att aktivt delta och diskutera i workshops. Varje deltagare kunde gå på två olika workshops utav fyra möjliga. Cohero - samarbeta för att öka er intelligens och lycka Christofer Gradin Franzén är psykolog och ekonom och höll en workshop som handlade om hållbar och effektiv organisering av olika typer av omställningsinitiativ. Han lyfte fram betydelsen av att skapa strukturer och en kultur för kollektiv intelligens samt hur vi som individer kan arbeta med oss själva för att bidra till detta. Inspirerande! Ett universellt recept på lycka? För att kunna rädda världen behöver vi lära oss hur vi själva kan må bra. Sven Heijbel har de senaste sex åren sökt världen över efter svar på vad som gör oss människor lyckliga. I denna workshop avslöjade han sitt universella recept på lycka, visade filmsnuttar från hans nya kortfilm och guidade deltagarna genom insiktsfulla övningar. Mycket uppskattat! 12

13 UTOPI verktyg och samtal om hur unga kan påverka politiken Dana Pourkomeylian och Philip Nygård från tankesmedjan och föreningen, Unga för Tolerant Opartisk Politisk Interaktion (UTOPI), höll en workshop om hur vi unga kan påverka och skapa opinion med hjälp av kritiskt tänkande och retoriska knep. Under workshopen stod värderingsövningar, samtal och diskussion i fokus. Tankeväckande! Att bryta onödiga mönster Aida Paridad är grundare av det feministiska och antirasistiska produktionsbolaget Fembot Productions. Hon föreläser också om representation i TV och film, om konsekvenser av normativa strukturer och om olika sätt som vi aktivt kan arbeta med till exempel inkludering. Under Power Shift gav Aida en workshop om hur det går att jobba aktivt med de här frågorna. Viktiga diskussioner uppstod kring hur representationen ser ut i PUSH och hur detta kan förändras. Ögonöppnande! Common Cause Common cause är ett material som getts ut av Public Interest Research Centre (PIRC), Wales på initiativ av Tom Crompton, WWF UK. Materialet är sammanställning av forskning inom socialpsykologi och andra vetenskaper för att besvara frågeställningen Hur skapar man engagemang som går utanför personers egenintresse? Syftet med att ha en workshop om detta på Power Shift var att få deltagarna att lära sig mer om kopplingen mellan värderingar och beteende. Det är relevant både som ett verktyg för hur kommunikation kan utformas för att verkligen leda till beteendeförändringar som sätter ett mindre fotavtryck på Jorden och som ett verktyg att förstå sig själv och vilka aspekter som är viktiga för att ha ett långsiktigt personligt engagemang. 13

14 Vi skapade ett upplägg med flera små samtalsgrupper med liknande workshopsmaterial i. Tanken var dels att skapa en närmare atmosfär för deltagarna att öppna upp sig och gå på djupet i, men också en möjlighet för fler personer att testa att hålla en workshop med materialet. Common cause är ett verktyg som behöver spridas till fler och för att göra det behöver vi både fler personer som hört talas om det och fler personer som känner sig bekväma att hålla workshops om det. Materialet var ett urval av teorierna i Common cause handbook (PIRC 2012) och värderingsövningar från tidigare workshops. Våra workshops gick bra och flera av deltagarna uttryckte att de tyckte det var ett väldigt spännande innehåll. Styrkan verkar vara att det är teori och övningar som varvas om vartannat. På utvärderingen ges förslag på att det kunde ha varit ännu mer tid för övningarna. Open Space & Place Under lördag eftermiddag var det äntligen dags för deltagarna att dela med sig av sina intressen, färdigheter och kunskaper. Olika stationer med tillhörande aktivitet presenterades där deltagarna fick röra sig och delta inom ramarna av fyra principer och en lag: Fyra principer: (1) Vilka som än kommer är rätt personer (visdomen att finna lösningar finns i rummet). (2) Vad som än händer är det enda som kunde hända (fokus på bästa möjliga insats i nuet). (3) När det än börjar är det rätt tid (kreativitet kan inte styras). (4) När det är slut så är det slut (allt har ett slut men när det är slut vet vi inte). 2 En lag - Använd fötterna: Om du som deltagare upptäcker att du befinner dig i en situation där du varken lär dig eller kan bidra med något har du eget ansvar för att flytta dig till en annan plats. Några av de olika stationerna som deltagarna skapade och kunde välja mellan under denna session var: Art Café (en kreativ del av alla Power Shifts), låtskrivarverkstad, ekologisk odling med stadsodlingsoch demokratiprojekt från Lund, stadspromenad i Umeå, yoga i grupp, öppet samtal med psykolog Christofer G. Franzén och sambaworkshop med efterföljande sambatåg från Universitetet till matsalen

15 Art Café I omställningen till ett hållbart samhälle spelar konst och kreativitet en viktig roll. För att utmana utbredda föreställningar som finns idag, och för att illustrera den framtid vi vill se i bild och ord och form, är musik och annan konst användbara verktyg. Därför är Art Shift en del av det globala Power Shift-konceptet, och liksom varje år var Art Shift med även i år. Förutom de teater- och musikinslag som fanns med under bl.a. öppen scen, fanns ett art café - en yta där alla kreativa uttryck välkomnades. Deltagarna skrev egna låtar, lärde sig göra egna pärlor och smycken av återvunna pappkartonger, tecknade och målade. Art café bidrog med en gemytlig stämning och en kreativ hörna på årets konferens. 15

16 Öppen scen På lördagskvällen samlades alla på nytt i Ljusgården, den här gången för att bevittna och delta i en öppen scen där vem som helst kunde bidra med sång, improvisation, dans eller lek. I början visades ett par korta filmklipp om Power Shift innan scenen fylldes av bidrag från personer eller grupper som skrivit upp sig på listan. Och listan var lång! Bland bidragen fanns spoken word, rapp på esperanto, Bollywood-dans som drog upp åskådare på scenen för att delta, skrattlek och mycket mer. För att skicka ett stöttande budskap till aktivister i Tyskland som jobbade med att försöka stoppa Vattenfalls användning av brunkolskraftverk, gjordes en aktion där alla deltagare ställde sig på golvet och arrangerades till att forma ordet #VATTENFAIL som använts i det tyska kampanjarbetet. Det spelades också ett klipp till en musikvideo från kampanjen Fossil Free där deltagarna dansade omkring till låten Divest this! för att uppmuntra till divestering ur fossila bränslen. Det blev många sångnummer, bland annat en sång om årets Power Shift som skrivits under passet open place tidigare under dagen. Många bidrag involverade publiken, som till exempel att be om direktiv till ett improvisationsnummer (som också plockade upp frivilliga på scenen) eller hålla en avslappningsövning som byggde på beröring. Detta bidrog till att utvidga scenen så att även de som inte skrivit upp sig på listan kunde delta och bidra, vilket skapade en härlig stämning på en gemensam kväll som pågick fram till midnatt. 16

17 Möte med beslutsfattare På söndagsförmiddagen faciliterade Johline Lindholm och Niklas Bruce ett samtal med lokala politiker. Målet med mötet var att låta unga personer och beslutsfattare mötas på lika villkor i ett samtal utan fördomar. Därför valde vi att använda oss av beprövade metoder från Art of Hosting för att kunna skapa ett möte baserat på aktivt deltagande och medskapande. Det övergripande syftet med samtalet var att de unga deltagarna skulle känna sig stärkta genom att ha fått uppleva en jämställd dialog med beslutsfattare, men även tack vare en ökad förståelse för hur våra värderingar grundläggs, hur de kan utvecklas och förändras. Ytterligare syfte med samtalet mellan unga och beslutsfattare var att politikerna skulle få en ökad förståelse för hur unga medborgare ser på såväl sin egen som politikens roll i omställningen till ett hållbart samhälle och därigenom stärka den demokratiska processen. Dagen började med att deltagarna genom samtal med utgångspunkt i egna erfarenheter fick en inblick i hur värderingar skapas och förändras. Den ökade förståelsen för värderingsgrunder ger förutsättningar för att deltagarna ska kunna möta andra människor i deras värderingar. Övningen följdes av att vi gemensamt samlade upp nycklar som kan leda till omvärdering av ståndpunkter och attitydförändringar. I mötet med andra kan vi med kunskap om värderingar bidra till de förändringar som krävs för att skapa en hållbar värld. Nästa steg var att deltagarna fick visionera fritt om deras drömsamhälle ett hållbart samhälle för alla. Syftet var att skapa en gemensam målbild som deltagarna kan hämta kraft och energi ifrån. Genom att föreställa oss ett drömsamhälle har vi också möjligheten att utifrån detta framtida drömsamhälle börja utforska möjliga real-politiska vägar. I den avslutande delen konkretiserade vi tillsammans de medel som kan användas för att förverkliga vår gemensamma målbild t.ex. genom specifika konkreta delmål. 17

18 Vad tog vi med oss? Vi ville att deltagare och politiker skulle lämna Power Shift 2014 med en större förståelse för varandras perspektiv. Att de unga skulle få insikt i hur politiken och beslutsfattande i samhället fungerar (t.ex. hur en kan driva hållbarhetsfrågor med politiken som medel och hur de kan bli delaktiga i beslutfattandet). Att beslutsfattare ska få en bättre kunskap om hur unga ser på samhället och hur de upplever sin roll i politiken och beslutsprocesserna. Politikerna skrev även ned de konkreta förslagen som ungdomarna gett dem på ett pergamentblad som de tog med sig hem. Avslutningssession Den sista programpunkten för helgen var avslutningssessionen. Deltagarna fick då lyssna till våra två sista talare som gav perspektiv på lyckade projekt för att engagera unga. Efter föreläsningarna avslutades hela konferensen med en gemensam backspegel där alla deltagare satt i en ring och spontant berättade om saker som hänt under helgen och som berört dem på något sätt. Jonas Eriksson Peace & Love Vilken roll har kulturen i omställningen till ett hållbart samhälle? Hur kan vi använda musik, teater, dans och konst för att skapa positiv förändring i en tid av utmaningar som rasism, klimathot och konflikter? Jonas Eriksson är ordförande i föreningen Peace & Love och fokuserar sin tid på att använda kultur som verktyg för positiv förändring. På Power Shift berättade han om en helt ny sajt som snart lanseras. Dana Pourkomeylian U.T.O.P.I. Dana Pourkomeylian är 20 år och social entreprenör. Hennes arbete kring social hållbarhet har i hennes senaste projekt tagit formen U.T.O.P.I., Unga för Tolerant Opartisk Politisk Interaktion, med syftet att fungera som en politisk tankesmedja för barn och unga fri från partipolitiska ramverk. Projektet har på sex månader engagerat över 1500 ungdomar och har idag över 200 medlemmar. 18

19 Uppföljning av mål Sammanställning Ett av målen som arrangörsgruppen satte upp var att jobba för en konferens där människor från olika samhällsgrupper skulle känna sig välkomna, och där människor skulle mötas som annars inte skulle ha gjort det. Denna målsättning har vi lyckats med delvis då deltagare kom från flera olika platser i Sverige, från olika länder, och åldersspannet mellan deltagarna var stort, det kom både gamla och nya medlemmar inom PUSH Sveriges nätverk samt människor som inte varit i kontakt med PUSH Sverige alls innan. Det fanns en stor spännvidd av erfarenheter bland deltagarna i form av akademiska utbildningar, engagemang inom olika organisationer och olika perspektiv på social hållbarhet, vilket möjliggjorde mycket kunskapsutbyte. Samtidigt var den dominerande gruppen av deltagarna, trots representationsgruppens ansträngningar, vit medelklass, vilket också är den största medlemsbasen för PUSH. Det kan vara ett viktigt mål för framtiden att fortsätta sträva efter att utvidga vilka som deltar på Power Shift. Förslagsvis genom att gå ut i skolor i olika områden, bjuda in organisationer som företräder andra samhällsgrupper intressen eller har medlemmar med bakgrunder och erfarenheter som skiljer sig från andra inom PUSH Sverige. En annan målsättning inför Power Shift var att konferensen skulle leda till nya kampanjer genom nya samarbeten mellan medlemmar och deltagare. Temat social hållbarhet väckte dock snarare tankar och diskussioner om det egna engagemanget och om behov att se inåt, till sig själv och till sin egen organisation. Om arbetet för en hållbar framtid ska bli framgångsrikt krävs att detta görs med hållbara tillvägagångssätt, samt att de som deltar hittar ett hållbart engagemang. Dessutom uppstod diskussioner kring representation inom PUSH Sverige. Är organisationen för homogen? Dessa två spår, som i stort utgjorde temat social hållbarhet, är något som kanske i första hand ska jobbas med hos oss själva i själva förändringsrörelsen, innan vi försöker jobba med de frågorna utåt. Hållbarhetsrörelsen behöver helt enkelt bli socialt hållbar! Som en konsekvens av detta har Power Shift snarare lett till ett internt arbete och tankar om utveckling av strukturer och organisation, vilket bland annat tagit sig uttryck i många nya förslag till PUSH Sveriges årsmöte. Ännu en viktig målsättning för Power Shift var att skapa Sociala knytpunkter för deltagarna för att hålla engagemanget levande efter konferensen och stötta nya samarbeten. Genom Power Shift har PUSH Sveriges medlemsantal skjutit i höjden, bland annat med flera nya medlemmar i Umeå. PUSH Sveriges syfte, att vara en plattform för nya samarbeten kring hållbarhet, utgör därmed en perfekt social knytpunkt för alla deltagare från Power Shift för att utveckla och fördjupa sitt engagemang. För arrangörsgruppen har projektet varit oerhört lärorikt. Flera har genom Power Shift genomfört sitt första stora, ideella projekt. Detta har gett erfarenheter som att leda möten, skapa handlingsplaner, prioritera och vara flexibel när oförutsedda händelser sker, samt mycket övning på att fatta beslut. På teamets kickoff i början av året hölls en workshop i att arbeta med sociokratiska beslutsformer, och om att utnyttja kollektiv intelligens genom att våga säga nej till förslag, och vara en kritisk röst i gruppen. Detta har sedan implementerats i arbetet efter bästa förmåga och nog givit många i grupper nya lärdomar även i sina egna liv. 19

20 Exponering och synlighet PUSH Sverige har sedan 2012, då nätverket bildades, varit arrangör för Power Shift. Detta har inneburit en ny plattform att sprida budskapet ifrån, via hemsidan nyhetsbrevet till alla medlemmar i PUSH Sverige m.m. De primära kommunikationskanalerna har varit hemsidor för Power Shift och PUSH Sverige, PUSH Sveriges nyhetsbrev, respektive facebooksida och ett facebookevent för Power Shift Utöver detta användes Twitterkonton för både Power Shift och PUSH Sverige. Den 9:e november 2014 hade Power Shifts facebooksida 698 stycken gilla-markeringar och Power Shifts 176 följare. För PUSH Sverige gällde samma datum 392 följare på och 1258 gilla-markeringar på facebooksidan. PUSH-medlemmar i hela Sverige har satt upp affischer, däribland tre olika personer i Umeå. Power Shift har dessutom spritts på flera andra hållbarhetsevenemang under 2014, bland annat Almedalsveckan på Gotland, Future Perfect på Waxholm, Vegoforum i Stockholm, Klimatriksdagen i Norrköping, hållbarhetsfestivalen Klot Uppsala och Fältbiologernas fältstation på Öland. Information om konferensen har också spridits genom andra organisationers hemsidor, bloggar och facebooksidor inför eventet. Några av de som utannonserade att Power Shift skulle äga rum var: Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå Kommun, Kulturhuvudstaden 2014 Umeå, Studiefrämjandet Umeå och Stockholm, Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, Ungdomar.se, Borlänge Energis Ungdomsråd, Miljötinget, Humanisterna i Umeå, CISV Östersund och Västerbottens Kuriren. Veckan innan konferensen reste projektledaren till Umeå för att tillsammans med en lokal PUSHmedlem sprida ordet till de lokala målgrupperna på plats i Umeå. De delade ut flyers, satte upp affischer, pratade i skolor och kontaktade lokala tv-kanaler, tidningar och radio. Inför konferensen gjordes en kortare och en längre intervju i P4 Västerbotten om konferensen. Det publicerades också intervjuer i Fria Tidningar och Umeå Total, och PUSH Sverige släppte två stycken pressmeddelanden om Power Shift Lyssna på och läs dessa i Power Shifts pressrum! 20

21 Flera workshopledare och deltagare bloggade om konferensen i efterhand med allt från korta notiser till utförliga inlägg om de olika dagarna. Workshophållaren Sven Heijbel skrev om sina erfarenheter från Power Shift på sin blogg, vilket speglar lite av vad som hände på plats: Deltagarna i Umeå bjöd på flera starka tankar och möten [ ] Tack för att ni kom och skapade så öppen och osvensk stämning. Ett av kommunikationsmålen var att producera en podcast inför konferensen. Detta blev tyvärr inte av på grund av flera olika anledningar, bl.a. att projektets första kommunikationsansvarige var tvungen att hoppa av projektet då det blev för mycket. Projektgruppen valde istället att spela in några korta filmer för att sprida konferensen, då detta kändes roligare och passade gruppen bättre. Efter konferensen var avslutad deltog PUSH Sverige på Västerbottens hållbarhetsvecka, SEE, för att följa upp konferensen och berätta om vad vi hade gjort. För att berätta för omvärlden om konferensen har blogginlägg och denna rapport skrivits. Ett blogginlägg publicerades på hemsidan för det internationella nätverket 350.org. Dessutom har projektet fått utnämnelsen Best Practice av MUCF och blivit omnämnda i SALTO-YOUTH Participation Magazine 2014, som ges ut inom EU. Ekonomisk redovisning Allt arrangörsarbete har varit obetalt och omfattar flera veckors heltidsarbete för många personer. Det ideella arbetet har varit helt avgörande för att Power Shift blev av, men så var också den finansiering vi fick från våra värdefulla samarbetspartners. Nedan följer en tabell över våra utgifter i projektet. Vissa ekonomiska ärenden kopplade till efterarbetet av projektet är i skrivande stund ännu inte klara, varför de slutgiltiga utgifterna kan komma att se något annorlunda ut. Utgifter Boendekostnader Matkostnader Reseersättning Ersättning talare, workshopledare och band Material- och tryckkostnader För- och efterarbete Summa kr kr kr kr kr kr kr Det största ekonomiska stödet till Power Shift har kommit från Erasmus+ via MUCF. Detta har möjliggjort att vi har kunnat täcka alla resekostnader för deltagarna och dessutom kunnat betala ersättning till talare och workshopledare, något som inte har gjorts vid tidigare konferenser. Detta har varit viktigt framför allt för att få deltagare till konferensen då de flesta behövde åka ganska långt för att komma till Umeå. Även stödet från Umeå kommun för boendekostnaderna, samt stödet från Länsstyrelsen Västerbotten för matkostnaderna har varit viktiga för genomförandet av Power Shift. Studiefrämjandet har bidragit med lokaler, material och tjänster, och WWF har bidragit med både pengar till material och med delegater från sitt ungdomsråd. Utan stödet från våra samarbetspartners hade vi inte haft möjlighet att genomföra Power Shift 2014, så till er vill vi rikta ett stort TACK! 21

22 Utvärdering deltagare På konferensens sista dag fick alla deltagare en enkät för skriftlig utvärdering som de ombads fylla i och lämna tillbaka innan de lämnade konferensen. Vi fick in 29 ifyllda enkäter av totalt 46 deltagare vilket resulterar i en svarsfrekvens på 63 procent. Alla svarande uttryckte att de kommer fortsätta engagera sig i hållbarhetsfrågor och en majoritet uttryckte att de fått större självförtroende till att egna initiativ för att agera inom hållbarhetsfrågor. 79 procent svarade att de kommer hålla kontakt med en eller flera av dem som de mötte på konferensen och 20 stycken eller 69 procent uttryckte att de fått ökat självförtroende i att påverka opinionen och politiker. 22

23 Alla svarande tyckte att temat Social hållbarhet var bra, och 76 procent tyckte det stämde bra eller mycket bra att temat genomsyrade hela konferensen. På frågan om kunskapsnivån var på en lagom nivå tyckte ingen att den var för hög, 20 stycken, 69 procent tyckte det var en bra nivå och 8 stycken, 28 procent, tyckte det kunde varit mer avancerat. Initiativförmågan har också stärkts hos de flesta. 23

24 Programmet uppskattades av majoriteten av deltagarna. Av programpunkterna var lördagens valbara workshops, kulturkvällen, Common Cause och Open Space & Place de mest uppskattade aktiviteterna. På de riktade frågorna var deltagarna något mer positiva till Open Space & Place än till Mötet med beslutsfattarna, men majoriteten uppskattade och tyckte mötet med politikerna var givande. 24

25 93 procent svarade att de tyckte Umeå Universitets lokaler var bra eller mycket bra för konferensen. När det gällde sovsalarna på Fridhemsgymnasiet upplevde vissa att det var långt att gå, medan andra uppskattade att få lite frisk luft under den 10 minuter långa promenaden. Det var också någon lampa som var tänd under natten som störde vissa deltagare. Maten uppskattades av många och de synpunkter som framfördes i utvärderingen gällde främst att mängden mat inte räckte till extra portioner då de första leveranserna av mat var feldimensionerade. Informationen fungerade bra. På frågan om vad som var det bästa med Power Shift svarade tolv deltagare samstämmigt att det var att träffa engagerade människor. Andra saker som lyftes fram var känslan, gemenskapen, programmet, temat, inspiration, backspeglarna, bra organiserat och att det var fokus på allas mående. På frågan om vad som varit sämst under helgen kommenterades det på att schemat var väl tight och att det hade önskats ännu mer tid för diskussion och att verkligen få komma fram till hur dessa frågor skulle kunna tas vidare. Andra nämnde avståndet mellan lokalerna och maten. Hur deltagarna hade kommit i kontakt med konferensen var väldigt olika, vissa hade fått höra om Power Shift av en bekant, andra hade sett någon delning på facebook, men även nyhetsbrev, via olika organisationer samt via de mässor och event där vi deltagit för att sprida information om konferensen. Avslutningsvis fanns en rad för övriga tankar och förbättringstips. Två tips att ta med till nästa år är överarbeta inte och massagestund önskas. I övrigt skrevs många fina ord om nya perspektiv som deltagare fått, om hur välorganiserad konferensen var och att det varit väldigt kul att delta. Överlag gavs en stor eloge till arrangörerna och volontärerna som arbetat med årets konferens! 25

Power Shift Sverige 2013

Power Shift Sverige 2013 Power Shift Sverige 2013 1 Innehåll Syfte... 5 Bakgrund... 5 Power Shift 2013 vägen fram... 6 Organisation... 6 Samarbeten... 7 Kommunikation... 7 Power Shift 2013 konferensen... 8 Deltagare... 8 Lindsberg...

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

LIV, KREATIVITET, KRAFT och VILJA FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

LIV, KREATIVITET, KRAFT och VILJA FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 LIV, KREATIVITET, KRAFT och VILJA FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2014 VERKSAMHETSMÅL 2 ROBBAN BERÄTTAR 3 EKONOMI OCH FINANSIERING

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

Kan berättelser skapa plats för fler?

Kan berättelser skapa plats för fler? Kan berättelser skapa plats för fler? - Inspiration och praktiska tips för att skapa och sprida berättelser vid konferenser och evenemang Denna verktygslåda är framtagen genom arbetet med kursen Glokala

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

DISKUSSIONS- PROTOKOLL

DISKUSSIONS- PROTOKOLL DISKUSSIONS- PROTOKOLL Yttranden vid Riksteaterns kongress i Stockholm den 20-22 maj 2011 FREDAGEN DEN 20 MAJ Inledning Uppträdande av Jannes Fenomenala Orkester. 1 Kongressens öppnande (föredragningslistans

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Dags för nya perspektiv

Dags för nya perspektiv Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Projektnummer 22300-2 diarienummer 2008-001178 Slutrapport Energi i ett genusperspektiv-2 Dags för

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Barnboksprojektet. En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå.

Barnboksprojektet. En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå. Barnboksprojektet En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå. Sammanfattning En frivilliggrupp mot diskriminering i Luleå - knuten till

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Ett projekt för alla?

Ett projekt för alla? Ett projekt för alla? En utvärdering av projektet Umeåregionen läser utifrån deltagarnas och arrangörernas perspektiv Frida Andersson Sociologiska institutionen Kandidatuppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap,

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer