Power Shift Sverige 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Power Shift Sverige 2014"

Transkript

1 Power Shift Sverige

2 Innehåll Syfte... 5 Bakgrund... 5 Power Shift 2014 vägen fram... 6 Organisation... 6 Samarbeten... 8 Kommunikation... 8 Power Shift 2014 konferensen... 9 Umeå Universitet och Fridhemsgymnasiet... 9 Deltagare... 9 Lära-känna-lekar Inspirationskvällen Workshops Common Cause Open Space & Place Art Café Öppen scen Möte med beslutsfattare Avslutningssession Sammanställning Uppföljning av mål Exponering och synlighet Ekonomisk redovisning Utvärdering deltagare Utvärdering arrangörer Utsikter och framtidsplaner

3 Sammanfattning Visionen för PUSH Sverige är att skapa en rörelse där unga har möjlighet att på olika sätt vara med och påverka sin egen framtid. Power Shift är en ungdomskonferens som har arrangerats världen över de senaste sex åren. Förra året genomfördes för första gången ett Global Power Shift som involverade deltagare från 134 länder. Konferensen har sitt ursprung i klimatrörelsen och som namnet antyder vill de unga arrangörerna shift power från fossilt till förnybart och från äldre till yngre. I år samlade Power Shift Sverige 80 unga deltagare från hela Sverige till Umeå Europas Kulturhuvudstad 2014 över en helg i augusti. Årets konferens genomfördes med stöd från bland annat Erasmus+ vilket är EU:s nya program för utbildning, ungdomar och idrott. Planeringen ägde rum från mars fram till konferensens start i september. Projektgruppen utgjordes av medlemmar från nätverket PUSH Sverige. För marknadsföring användes främst digitala kanaler såsom Facebook, Twitter, Youtube och My News Desk. Årets tema var social hållbarhet och var avsett för att utforska hur hållbarhetsrörelsen kan bli mer hållbar i termer av ett balanserat engagemang och i vilka som blir inkluderade. Men även i hur sociala frågor hänger ihop med miljöfrågor i världen. Föreläsarna representerade många olika perspektiv och gav deltagarna mycket att fundera och reflektera över. Enligt utvärderingen som gjordes var årets tema mycket uppskattat av deltagarna och har också lett till många tankar om hur nätverket PUSH Sverige skulle kunna utvecklas vidare. Överlag har de mål som projektet satt upp uppnåtts, framförallt genom en bred representation bland föreläsarna, en konstruktiv dialog med beslutsfattare och många nya möten bland deltagarna. Konferensen var mycket lyckad trots vissa utmaningar i att arrangera en konferens på en ort där ingen i projektgruppen bodde samt att det hade behövt vara fler aktiva i teamet. Power Shift är en viktig mötesplats för unga som vi hoppas ska fortsätta även i framtiden! 3

4 Summary The vision for PUSH Sweden is to create a movement where youth have the possibility to influence their own future. Power Shift is a youth conference that has been arranged across the globe the past six years. Last year a Global Power Shift was arranged for the first time with participants from 134 countries. The conference comes from the climate movement and the name suggest the youth organisers wants a shift of power from fossils fuels to renewable energy and from adults to youth. This year Power Shift Sweden gathered 80 participants in Umeå The European Culture Capital during a weekend in late August. The conference was made possible, in part, by an EU Youth Grant. The planning took place from March until the start of the conference and the project team consisted of members from the network PUSH Sweden. The communication has mainly been done through digital channels such as Facebook, Twitter, YouTube and My News Desk. The theme of this year s conference was social sustainability, and the purpose was to investigate how the environmental youth movement could be more sustainable with regards to the workload and social health of the youth involved as well as how the movement can be more inclusive for other youth groups. But it also addresses how social sustainability is connected to other sustainability issues. The speakers shared a wide range of perspectives and gave the participants a lot of new thoughts to reflect upon. According to the evaluations the participants really appreciated the theme and it has also led to a lot of ideas of how PUSH Sweden could develop. The project had several goals which have been fulfilled by a broad representation of speakers, a fruitful dialogue with politicians and a lot of youth meeting new friends and future team mates. The conference was a great success, even though the project team met some challenges along the way. Power Shift Sweden is an important meeting point for youth interested in sustainability, and is a project that we hope will go on in order to engage more youth in Sweden! 4

5 Syfte Power Shift är ett projekt som drivs fristående under PUSH Sverige och har det breda syftet att samla unga människor från hela landet för att gränsöverskridande diskutera olika hållbarhetsfrågor, utbilda unga i ideell organisering, stärka deras förmåga till ett aktivt politiskt ledarskap, samt stärka ungas röst inom miljö- och hållbarhetsfrågor. Därigenom bidrar Power Shift till politisk förändring utifrån ungas krav för en hållbar framtid. PUSH Sverige har en stark värdegrund vad gäller både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, och den genomsyrar Power Shifts upplägg och program. Power Shift ordnas i år för fjärde året i rad och varje år har konferensen ett nytt tema. Temat för i år är social hållbarhet och syftet med det är att få deltagarna att reflektera över hur de sociala strukturerna i samhället påverkar vår möjlighet att leva hållbart; att kritiskt granska de samhällstrukturer som finns idag och att utmana dessa. Power Shift har under alla år verkat för erfarenhetsutbyte och lärande över gränser i samhället och med årets tema social hållbarhet är detta extra viktigt. Projektet kommer därför ha som delmål att både deltagare och workshopledare kommer från olika kulturella och socioekonomiska bakgrunder samt att konferensen aktivt ska bidra till interkulturell dialog och social inkludering i den unga miljörörelsen i synnerhet och bland unga i Sverige i allmänhet. Speciellt i år är också att det är valår, varför ett av ändamålen med projektet kommer vara att stärka ungas vilja och förmåga att påverka samhället direkt genom att ge inlägg i debatten inför valet, gå och rösta, och fortsätta driva sina frågor efter valet. Power Shift syftar till att stärka ungas kunskaper om sina demokratiska rättigheter och möjligheter till politisk förändring. Power Shift syftar också till att öka ungas kompetens och färdigheter i utövandet av sina demokratiska fri- och rättigheter. Bakgrund Power Shift är en ungdomskonferens som har arrangerats världen över de senaste sex åren. Konferensen har sitt ursprung i klimatrörelsen och som namnet antyder vill arrangörerna shift power från fossilt till förnybart och från äldre till yngre. Det gemensamma med alla olika Power Shift är att de arrangeras av unga för unga, samt att de är till för att dela erfarenheter. Förra året arrangerades för första gången en internationell konferens Global Power Shift med deltagare från 135 länder, och sedan dess har lokala Power Shifts och aktioner arrangerats i 86 länder världen över. I Sverige har Power Shift arrangerats tre gånger tidigare. Både förra året och i år låg arrangemanget under nätverket PUSH Sverige (Plattformen där Unga Samarbetar för Hållbarhet), som är en paraplyorganisation för ungdomar och deras organisationer. Power Shift Sverige är tänkt att utgöra nätverkets årliga mötesplats ett utmärkt tillfälle att lära känna unga från olika delar av landet och dela erfarenheter och idéer med varandra. 5

6 Power Shift 2014 vägen fram Organisation Projektledare för 2014 års Power Shift valdes under PUSH Sveriges årsmöte i november 2013 och i januari hölls första projektmötet med ett antal intresserade PUSH-medlemmar. Förarbetet fortsatte sedan under våren med fysiska möten och planering över internet. I mars hölls en fysisk kickoff med projektgruppen, bestående av workshops om kollektiv intelligens och projektarbete, brainstorming och diskussioner samt umgänge. I april/ maj drog arbetet igång med full kraft och arbetsgrupperna tog sin form med ansvarsområdena; innehåll, outreach, ekonomi, logistik och representation. Representationsgruppens uppgift var att säkerställa att konferensen skulle bli en plats för alla, oavsett bakgrund, erfarenheter och identitet. Detta gjordes bland annat genom att granska vilka talare och workshophållare som bokades av innehållsgruppen, för att skapa en bra spridning gällande könsuttryck, hudfärg, bakgrund och erfarenheter. Det gjordes även genom samarbete med Studiefrämjandets nätverk för mångfald och likabehandling, Rättviseförmedlingen och interna diskussioner. Kommunikationsgruppen jobbade aktivt med att nå nya målgrupper i sin marknadsföring av Power Shift. Arbetet fortlöpte över sommarmånaderna fram tills att konferensen gick av stapeln augusti. Förberedelsearbetet skedde genom mer eller mindre regelbundna Skypemöten och vid tillfälle har delar av projektgruppen träffats fysiskt. Under stora delar av planeringsperioden hölls veckovisa Skypemöten där grupperna inrapporterade om arbetsgången och beslut togs. Planeringen koordinerades av projektledaren Mårten Pella som arbetade heltid ideellt och fick assistans av PUSH Sveriges ordförande Johline Lindholm. Under juli månad övertog Kim Uddh och Frida Arevik den koordinerande rollen för projektet, och de sista veckorna arbetade teamet som en dynamisk enhet. Projektgruppen har bestått av en kärngrupp på 4-6 personer. PUSH Sveriges kassör, Hannes Willner Kjörnsberg, blev även kassör för Power Shift 2014 och ansvarade för bokföring och fakturering. Under själva konferensen bidrog 16 volontärer till genomförandet. 6

7 Överlag har detta projekt varit oerhört lärorikt för arrangörsgruppen som lärt sig sociokratiska former för att fatta beslut, mötesteknik, projektplanering, budgetering, och samarbete samt vikten av att jobba med social hållbarhet i vårt eget arbete. De stora utmaningarna för gruppen har varit hög arbetsbelastning på få personer på grund av resursbrist. Teamet hade helt enkelt behövt vara större, och den ideella arbetsformen begränsade medlemmars möjligheter att lägga tid på projektet. Att teamet blev litet kan förklaras av att den ett och ett halvt år gamla organisationen PUSH fortfarande är under utveckling och haft bristande resurser i förhållande till inkomna förfrågningar. Detta har lett till att det inte funnits tillräckliga resurser, och att flera som först var med i arrangörsteamet för Power Shift sedan hoppade av för att prioritera andra PUSH-relaterade kampanjer. Att planera konferensen under sommarmånaderna gjorde det även svårare att få tag i föreläsare och sponsorer. Det var dessutom få i teamet som arrangerat, eller ens deltagit, på tidigare Power Shift s vilket gjorde att uppgifter som tidigare arrangörer kunde gjort på rutin krävde mycket arbete och tankekraft. En annan utmaning var att konferensen arrangerades i Umeå, där ingen i projektgruppen bodde. Det blev svårt att ta beslut kring logistik och gruppens nätverk i Umeå var relativt begränsat vilket försvårade informationsspridningen. I juli erhöll projektet ett stort bidrag från EU-programmet Erasmus+, vilket gav nya ekonomiska förutsättningar för innehållet. Därför behövdes vissa ändringar av programmet göras på kort tid, vilket möjliggjorde bokning av talare som behövde betalt, ett sambaband m.m. Inför Power Shift 2015 rekommenderas att två projektledare tillsätts tidigt, förslagsvis januari 2015, varav någon bör ha tidigare erfarenhet av Power Shift samt av projektledning. Vidare bör arbetsgrupper utformas i god tid, gärna januari, februari, och ges klara befogenheter och ansvar, för att ett självständigt arbete ska komma igång bra. 7

8 Samarbeten Under genomförandet av Power Shift 2014 samarbetade vi med följande partners: Umeå kommun, Länsstyrelsen Västerbotten, Erasmus+ (EU:s nya program för utbildning, ungdomar och idrott), Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Umeå Universitet, Gröna Studenter, Världsnaturfonden WWF och Studiefrämjandet. Utan dessa samarbeten hade konferensen inte varit möjlig att genomföra och vi är mycket tacksamma för det förtroende och stöd vi har fått. TACK! Kommunikation Sedan tidigare Power Shifts fanns hemsidan den har kontinuerligt uppdaterats med information om plats och tid för årets konferens samt med information om programmet. Det nystartade nätverket PUSH Sverige utgjorde i även år en plattform för att nå ut ytterligare med budskapet via hemsidan med nyhetsuppdateringar, blogginlägg samt nyhetsbrev. Digitala kanaler såsom Facebook, Twitter, Youtube och My News Desk användes för att marknadsföra eventet både genom Power Shift och PUSH Sverige. Två korta filmer 1 om årets konferens spreds också via dessa kanaler. Drygt hundra organisationer och flera hundra skolor runt om i Sverige kontaktades via mejl och ombads sprida budskapet bland sina medlemmar/elever och sprida bifogad flyer digitalt eller fysiskt. Det togs även fram affischer och flyers som distribuerades runtom i landet, och workshops hölls. I början av augusti skickades ett pressmeddelanden ut och flera artiklar om konferensen publicerades i olika tidningar. Morgonen på konferensens inledande dag inleddes med att en av arrangörerna intervjuades i P4 Västerbotten om evenemanget. 1 Se på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=xda3yrrf-o0 och https://www.youtube.com/watch?v=bdjlbc6cqtc 8

9 Power Shift 2014 konferensen Umeå Universitet och Fridhemsgymnasiet Power Shift 2014 arrangerades på Umeå Universitet. Genom Gröna Studenter fick vi, med hjälp av en medlem i PUSH, vara där gratis. Vi hade tillgång till olika delar av Universitetet och Ljusgården där samlingarna hölls var fantastisk. En nackdel med lokalerna var att de långa korridorerna medförde lite längre transporttider mellan aktiviteterna, men många av deltagarna uppskattade lokalerna. Mat och boende ingick i priset för konferensen och majoriteten av deltagarna valde att sova på Fridhemsgymnasiet som projektgruppen hade bokat genom Umeå Fritid. Fridhemsgymnasiet ligger ungefär 10 min promenadväg från Umeå Universitet. Vi hade tillgång till en gympasal samt 5 klassrum. Klassrummen var uppdelade i tjejrum, killrum, ett för volontärer, ett för arrangörer samt ett vilorum. Även måltiderna hölls på Fridhemsgymnasiet. Snåttren Catering, en lokal och vegansk cateringfirma, stod för maten. De serverade ekologisk och glutenfri frukost, lunch och middag. Våra volontärer hjälpte till att plocka undan och ta hand om disk efter varje måltid. Deltagare Årets Power Shift lockade 80 personer (8 arrangörer, 16 volontärer, 8 talare och 48 deltagare), vilket kan jämföras med 104 personer 2013, 197 personer 2012 och 146 personer Åldersfördelningen sträcker sig ända från år. Deltagarantalet var mindre än förväntat vilket kan förklaras av att många av de som känner till konferensen sedan tidigare bor i södra Sverige och hade en lång resa till Umeå. Det roliga är att konferensen lyckades locka deltagare från stora delar av landet och även utanför landets gränser. Flest deltagare stod Stockholmsområdet för med 15 stycken och enstaka deltagare kom från ett 9

10 flertal mindre orter runt om i Sverige. Läggs de två största orterna ihop sett till deltagarantal, Stockholm och Uppsala, står de tillsammans för 26 deltagare. Detta sammanfaller väl med de två orter där nätverket PUSH Sverige har flest medlemmar. Värdorten, Umeå, hade 6 deltagare. Förväntan var ett högre lokalt deltagarantal och detta hade säkert kunnat uppnås om några av arrangörerna bott i/eller i närheten av Umeå. Lära-känna-lekar Många av deltagarna var helt nya för varandra och kom från olika delar av landet. Med anledning av detta (och att det är ett fantastiskt sätt att bli på gott humör och få igång ett evenemang!) ordnades namnlekar, lära-känna-lekar och allmänt roliga lekar på fredag eftermiddag för de som hunnit anlända då. Passet hölls i Ljusgården då vädret var lite för ostadigt för att leka utomhus. Bland annat lektes en slags tvärtomfrågesport där enkla frågor skulle besvaras - med fel svar. Till exempel skulle frågan är katter djur? besvaras med ett tvärsäkert nej, och fort skulle det gå! En fick också se deltagarna gå som kvackande pingviner på led över golvet, imitera James Bond, hoppa som brödskivor ur en brödrost och argumentera varför människor är bättre än avokado. Passet som helhet verkade uppskattat, och det är ganska svårt att härma en pingvin utan att skratta! Inspirationskvällen Konferencier Farida Al-Abani inledde inspirationskvällen och hälsade alla välkomna till årets konferens samt presenterade programmet för helgen och allmän praktisk information. Sedan välkomnades deltagarna av Hans Lindberg från Umeå Kommun som berättade om hur kommunen jobbar med att bli en hållbar kommun. Därefter hälsade även projektledare Mårten alla välkomna och berättade kort om hur teamet bakom Power Shift jobbat med temat social hållbarhet, och om nya insikter i hur viktigt det är att hitta socialt hållbara arbetssätt i ideellt arbete, särskilt när målet är ett hållbart samhälle. 10

11 Efter en middagspaus och möjlighet att installera sig i sovsalarna kom deltagarna mätta och belåtna tillbaka till Ljusgården för fortsättningen av inspirationskvällen, bestående av tre föreläsningar. Wendy Francis Interfem Wendy Francis är poet, illustratör och afrofeministisk/antirasistisk föreläsare som främst arbetar med att synliggöra diskriminerande makt- och samhällsstrukturer och inspirera till ett normkritiskt tänkande. Hon har en utbildningsbakgrund inom medievetenskap och politologi och är bland annat grundare av rörelsen STYRKA MOT RASISM och deltog på Power Shift som föreläsare för Interfem. Syftet med Wendys föreläsningar var att ge lyssnaren metoder och verktyg för att identifiera och motverka härskartekniker, men också att inspirera och ge kraft till ett långsiktigt hållbart samhälle där personen, och inte kön och hudfärg, har betydelse. Under Wendys pass uppstod spännande diskussioner om representation och om hur interkulturell dialog kan skapas i samhället. Miriam Wilson Internationell klimatkampanjare Via en Skype-länk deltog studenten Miriam Wilson från Storbritannien. Hon är engagerad för klimatfrågor och har drivit kampanjen Fossil Free både på University of Toronto i Kanada och på University of Glasgow i Skottland. Miriam bidrog med viktiga kopplingar till den internationella, unga klimatrörelsen och till miljöarbetet inom EU. Under denna föreläsning delar hon med sig av tankar och erfarenheter kring social hållbarhet och ett hållbart engagemang, om hur det är att brinna för en fråga så mycket att man tar slut på sin egen energi. Miriam gav viktiga tips till deltagarna och väckte förhoppningsvis tankar och funderingar kring det egna engagemanget hos många deltagare. Caroline Strindmar Yasuragi Caroline Strindmar är hållbarhetsansvarig på spahotellet Yasuragi Hasseludden i Stockholm. Hon har utvecklat Yasuragis unika hållbarhetskoncept Feel good, Do good for sustainable living. Hela verksamheten syftar till att få människor att må bra, så att de kan göra bra. På bara några år har det integrerats i hela hotellets verksamhet. Caroline gick direkt från miljövetarstudierna till att bli ansvarig på spahotellet och hon var en av sju finalister till priset 11

12 Sveriges bästa hållbarhetschef Caroline bidrog med näringslivets perspektiv och talade om hur företag kan arbeta med för att bli hållbara både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Om hur medarbetare kan påverka ett företag och på så sätt göra hela världen till en bättre plats och möjliggöra en hållbar utveckling. Workshops Under lördagsförmiddagen fick konferensdeltagarna möjlighet till ytterligare erfarenhetsutbyte och att utmana sina tidigare föreställningar om social hållbarhet genom att aktivt delta och diskutera i workshops. Varje deltagare kunde gå på två olika workshops utav fyra möjliga. Cohero - samarbeta för att öka er intelligens och lycka Christofer Gradin Franzén är psykolog och ekonom och höll en workshop som handlade om hållbar och effektiv organisering av olika typer av omställningsinitiativ. Han lyfte fram betydelsen av att skapa strukturer och en kultur för kollektiv intelligens samt hur vi som individer kan arbeta med oss själva för att bidra till detta. Inspirerande! Ett universellt recept på lycka? För att kunna rädda världen behöver vi lära oss hur vi själva kan må bra. Sven Heijbel har de senaste sex åren sökt världen över efter svar på vad som gör oss människor lyckliga. I denna workshop avslöjade han sitt universella recept på lycka, visade filmsnuttar från hans nya kortfilm och guidade deltagarna genom insiktsfulla övningar. Mycket uppskattat! 12

13 UTOPI verktyg och samtal om hur unga kan påverka politiken Dana Pourkomeylian och Philip Nygård från tankesmedjan och föreningen, Unga för Tolerant Opartisk Politisk Interaktion (UTOPI), höll en workshop om hur vi unga kan påverka och skapa opinion med hjälp av kritiskt tänkande och retoriska knep. Under workshopen stod värderingsövningar, samtal och diskussion i fokus. Tankeväckande! Att bryta onödiga mönster Aida Paridad är grundare av det feministiska och antirasistiska produktionsbolaget Fembot Productions. Hon föreläser också om representation i TV och film, om konsekvenser av normativa strukturer och om olika sätt som vi aktivt kan arbeta med till exempel inkludering. Under Power Shift gav Aida en workshop om hur det går att jobba aktivt med de här frågorna. Viktiga diskussioner uppstod kring hur representationen ser ut i PUSH och hur detta kan förändras. Ögonöppnande! Common Cause Common cause är ett material som getts ut av Public Interest Research Centre (PIRC), Wales på initiativ av Tom Crompton, WWF UK. Materialet är sammanställning av forskning inom socialpsykologi och andra vetenskaper för att besvara frågeställningen Hur skapar man engagemang som går utanför personers egenintresse? Syftet med att ha en workshop om detta på Power Shift var att få deltagarna att lära sig mer om kopplingen mellan värderingar och beteende. Det är relevant både som ett verktyg för hur kommunikation kan utformas för att verkligen leda till beteendeförändringar som sätter ett mindre fotavtryck på Jorden och som ett verktyg att förstå sig själv och vilka aspekter som är viktiga för att ha ett långsiktigt personligt engagemang. 13

14 Vi skapade ett upplägg med flera små samtalsgrupper med liknande workshopsmaterial i. Tanken var dels att skapa en närmare atmosfär för deltagarna att öppna upp sig och gå på djupet i, men också en möjlighet för fler personer att testa att hålla en workshop med materialet. Common cause är ett verktyg som behöver spridas till fler och för att göra det behöver vi både fler personer som hört talas om det och fler personer som känner sig bekväma att hålla workshops om det. Materialet var ett urval av teorierna i Common cause handbook (PIRC 2012) och värderingsövningar från tidigare workshops. Våra workshops gick bra och flera av deltagarna uttryckte att de tyckte det var ett väldigt spännande innehåll. Styrkan verkar vara att det är teori och övningar som varvas om vartannat. På utvärderingen ges förslag på att det kunde ha varit ännu mer tid för övningarna. Open Space & Place Under lördag eftermiddag var det äntligen dags för deltagarna att dela med sig av sina intressen, färdigheter och kunskaper. Olika stationer med tillhörande aktivitet presenterades där deltagarna fick röra sig och delta inom ramarna av fyra principer och en lag: Fyra principer: (1) Vilka som än kommer är rätt personer (visdomen att finna lösningar finns i rummet). (2) Vad som än händer är det enda som kunde hända (fokus på bästa möjliga insats i nuet). (3) När det än börjar är det rätt tid (kreativitet kan inte styras). (4) När det är slut så är det slut (allt har ett slut men när det är slut vet vi inte). 2 En lag - Använd fötterna: Om du som deltagare upptäcker att du befinner dig i en situation där du varken lär dig eller kan bidra med något har du eget ansvar för att flytta dig till en annan plats. Några av de olika stationerna som deltagarna skapade och kunde välja mellan under denna session var: Art Café (en kreativ del av alla Power Shifts), låtskrivarverkstad, ekologisk odling med stadsodlingsoch demokratiprojekt från Lund, stadspromenad i Umeå, yoga i grupp, öppet samtal med psykolog Christofer G. Franzén och sambaworkshop med efterföljande sambatåg från Universitetet till matsalen

15 Art Café I omställningen till ett hållbart samhälle spelar konst och kreativitet en viktig roll. För att utmana utbredda föreställningar som finns idag, och för att illustrera den framtid vi vill se i bild och ord och form, är musik och annan konst användbara verktyg. Därför är Art Shift en del av det globala Power Shift-konceptet, och liksom varje år var Art Shift med även i år. Förutom de teater- och musikinslag som fanns med under bl.a. öppen scen, fanns ett art café - en yta där alla kreativa uttryck välkomnades. Deltagarna skrev egna låtar, lärde sig göra egna pärlor och smycken av återvunna pappkartonger, tecknade och målade. Art café bidrog med en gemytlig stämning och en kreativ hörna på årets konferens. 15

16 Öppen scen På lördagskvällen samlades alla på nytt i Ljusgården, den här gången för att bevittna och delta i en öppen scen där vem som helst kunde bidra med sång, improvisation, dans eller lek. I början visades ett par korta filmklipp om Power Shift innan scenen fylldes av bidrag från personer eller grupper som skrivit upp sig på listan. Och listan var lång! Bland bidragen fanns spoken word, rapp på esperanto, Bollywood-dans som drog upp åskådare på scenen för att delta, skrattlek och mycket mer. För att skicka ett stöttande budskap till aktivister i Tyskland som jobbade med att försöka stoppa Vattenfalls användning av brunkolskraftverk, gjordes en aktion där alla deltagare ställde sig på golvet och arrangerades till att forma ordet #VATTENFAIL som använts i det tyska kampanjarbetet. Det spelades också ett klipp till en musikvideo från kampanjen Fossil Free där deltagarna dansade omkring till låten Divest this! för att uppmuntra till divestering ur fossila bränslen. Det blev många sångnummer, bland annat en sång om årets Power Shift som skrivits under passet open place tidigare under dagen. Många bidrag involverade publiken, som till exempel att be om direktiv till ett improvisationsnummer (som också plockade upp frivilliga på scenen) eller hålla en avslappningsövning som byggde på beröring. Detta bidrog till att utvidga scenen så att även de som inte skrivit upp sig på listan kunde delta och bidra, vilket skapade en härlig stämning på en gemensam kväll som pågick fram till midnatt. 16

17 Möte med beslutsfattare På söndagsförmiddagen faciliterade Johline Lindholm och Niklas Bruce ett samtal med lokala politiker. Målet med mötet var att låta unga personer och beslutsfattare mötas på lika villkor i ett samtal utan fördomar. Därför valde vi att använda oss av beprövade metoder från Art of Hosting för att kunna skapa ett möte baserat på aktivt deltagande och medskapande. Det övergripande syftet med samtalet var att de unga deltagarna skulle känna sig stärkta genom att ha fått uppleva en jämställd dialog med beslutsfattare, men även tack vare en ökad förståelse för hur våra värderingar grundläggs, hur de kan utvecklas och förändras. Ytterligare syfte med samtalet mellan unga och beslutsfattare var att politikerna skulle få en ökad förståelse för hur unga medborgare ser på såväl sin egen som politikens roll i omställningen till ett hållbart samhälle och därigenom stärka den demokratiska processen. Dagen började med att deltagarna genom samtal med utgångspunkt i egna erfarenheter fick en inblick i hur värderingar skapas och förändras. Den ökade förståelsen för värderingsgrunder ger förutsättningar för att deltagarna ska kunna möta andra människor i deras värderingar. Övningen följdes av att vi gemensamt samlade upp nycklar som kan leda till omvärdering av ståndpunkter och attitydförändringar. I mötet med andra kan vi med kunskap om värderingar bidra till de förändringar som krävs för att skapa en hållbar värld. Nästa steg var att deltagarna fick visionera fritt om deras drömsamhälle ett hållbart samhälle för alla. Syftet var att skapa en gemensam målbild som deltagarna kan hämta kraft och energi ifrån. Genom att föreställa oss ett drömsamhälle har vi också möjligheten att utifrån detta framtida drömsamhälle börja utforska möjliga real-politiska vägar. I den avslutande delen konkretiserade vi tillsammans de medel som kan användas för att förverkliga vår gemensamma målbild t.ex. genom specifika konkreta delmål. 17

18 Vad tog vi med oss? Vi ville att deltagare och politiker skulle lämna Power Shift 2014 med en större förståelse för varandras perspektiv. Att de unga skulle få insikt i hur politiken och beslutsfattande i samhället fungerar (t.ex. hur en kan driva hållbarhetsfrågor med politiken som medel och hur de kan bli delaktiga i beslutfattandet). Att beslutsfattare ska få en bättre kunskap om hur unga ser på samhället och hur de upplever sin roll i politiken och beslutsprocesserna. Politikerna skrev även ned de konkreta förslagen som ungdomarna gett dem på ett pergamentblad som de tog med sig hem. Avslutningssession Den sista programpunkten för helgen var avslutningssessionen. Deltagarna fick då lyssna till våra två sista talare som gav perspektiv på lyckade projekt för att engagera unga. Efter föreläsningarna avslutades hela konferensen med en gemensam backspegel där alla deltagare satt i en ring och spontant berättade om saker som hänt under helgen och som berört dem på något sätt. Jonas Eriksson Peace & Love Vilken roll har kulturen i omställningen till ett hållbart samhälle? Hur kan vi använda musik, teater, dans och konst för att skapa positiv förändring i en tid av utmaningar som rasism, klimathot och konflikter? Jonas Eriksson är ordförande i föreningen Peace & Love och fokuserar sin tid på att använda kultur som verktyg för positiv förändring. På Power Shift berättade han om en helt ny sajt som snart lanseras. Dana Pourkomeylian U.T.O.P.I. Dana Pourkomeylian är 20 år och social entreprenör. Hennes arbete kring social hållbarhet har i hennes senaste projekt tagit formen U.T.O.P.I., Unga för Tolerant Opartisk Politisk Interaktion, med syftet att fungera som en politisk tankesmedja för barn och unga fri från partipolitiska ramverk. Projektet har på sex månader engagerat över 1500 ungdomar och har idag över 200 medlemmar. 18

19 Uppföljning av mål Sammanställning Ett av målen som arrangörsgruppen satte upp var att jobba för en konferens där människor från olika samhällsgrupper skulle känna sig välkomna, och där människor skulle mötas som annars inte skulle ha gjort det. Denna målsättning har vi lyckats med delvis då deltagare kom från flera olika platser i Sverige, från olika länder, och åldersspannet mellan deltagarna var stort, det kom både gamla och nya medlemmar inom PUSH Sveriges nätverk samt människor som inte varit i kontakt med PUSH Sverige alls innan. Det fanns en stor spännvidd av erfarenheter bland deltagarna i form av akademiska utbildningar, engagemang inom olika organisationer och olika perspektiv på social hållbarhet, vilket möjliggjorde mycket kunskapsutbyte. Samtidigt var den dominerande gruppen av deltagarna, trots representationsgruppens ansträngningar, vit medelklass, vilket också är den största medlemsbasen för PUSH. Det kan vara ett viktigt mål för framtiden att fortsätta sträva efter att utvidga vilka som deltar på Power Shift. Förslagsvis genom att gå ut i skolor i olika områden, bjuda in organisationer som företräder andra samhällsgrupper intressen eller har medlemmar med bakgrunder och erfarenheter som skiljer sig från andra inom PUSH Sverige. En annan målsättning inför Power Shift var att konferensen skulle leda till nya kampanjer genom nya samarbeten mellan medlemmar och deltagare. Temat social hållbarhet väckte dock snarare tankar och diskussioner om det egna engagemanget och om behov att se inåt, till sig själv och till sin egen organisation. Om arbetet för en hållbar framtid ska bli framgångsrikt krävs att detta görs med hållbara tillvägagångssätt, samt att de som deltar hittar ett hållbart engagemang. Dessutom uppstod diskussioner kring representation inom PUSH Sverige. Är organisationen för homogen? Dessa två spår, som i stort utgjorde temat social hållbarhet, är något som kanske i första hand ska jobbas med hos oss själva i själva förändringsrörelsen, innan vi försöker jobba med de frågorna utåt. Hållbarhetsrörelsen behöver helt enkelt bli socialt hållbar! Som en konsekvens av detta har Power Shift snarare lett till ett internt arbete och tankar om utveckling av strukturer och organisation, vilket bland annat tagit sig uttryck i många nya förslag till PUSH Sveriges årsmöte. Ännu en viktig målsättning för Power Shift var att skapa Sociala knytpunkter för deltagarna för att hålla engagemanget levande efter konferensen och stötta nya samarbeten. Genom Power Shift har PUSH Sveriges medlemsantal skjutit i höjden, bland annat med flera nya medlemmar i Umeå. PUSH Sveriges syfte, att vara en plattform för nya samarbeten kring hållbarhet, utgör därmed en perfekt social knytpunkt för alla deltagare från Power Shift för att utveckla och fördjupa sitt engagemang. För arrangörsgruppen har projektet varit oerhört lärorikt. Flera har genom Power Shift genomfört sitt första stora, ideella projekt. Detta har gett erfarenheter som att leda möten, skapa handlingsplaner, prioritera och vara flexibel när oförutsedda händelser sker, samt mycket övning på att fatta beslut. På teamets kickoff i början av året hölls en workshop i att arbeta med sociokratiska beslutsformer, och om att utnyttja kollektiv intelligens genom att våga säga nej till förslag, och vara en kritisk röst i gruppen. Detta har sedan implementerats i arbetet efter bästa förmåga och nog givit många i grupper nya lärdomar även i sina egna liv. 19

20 Exponering och synlighet PUSH Sverige har sedan 2012, då nätverket bildades, varit arrangör för Power Shift. Detta har inneburit en ny plattform att sprida budskapet ifrån, via hemsidan nyhetsbrevet till alla medlemmar i PUSH Sverige m.m. De primära kommunikationskanalerna har varit hemsidor för Power Shift och PUSH Sverige, PUSH Sveriges nyhetsbrev, respektive facebooksida och ett facebookevent för Power Shift Utöver detta användes Twitterkonton för både Power Shift och PUSH Sverige. Den 9:e november 2014 hade Power Shifts facebooksida 698 stycken gilla-markeringar och Power Shifts 176 följare. För PUSH Sverige gällde samma datum 392 följare på och 1258 gilla-markeringar på facebooksidan. PUSH-medlemmar i hela Sverige har satt upp affischer, däribland tre olika personer i Umeå. Power Shift har dessutom spritts på flera andra hållbarhetsevenemang under 2014, bland annat Almedalsveckan på Gotland, Future Perfect på Waxholm, Vegoforum i Stockholm, Klimatriksdagen i Norrköping, hållbarhetsfestivalen Klot Uppsala och Fältbiologernas fältstation på Öland. Information om konferensen har också spridits genom andra organisationers hemsidor, bloggar och facebooksidor inför eventet. Några av de som utannonserade att Power Shift skulle äga rum var: Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå Kommun, Kulturhuvudstaden 2014 Umeå, Studiefrämjandet Umeå och Stockholm, Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, Ungdomar.se, Borlänge Energis Ungdomsråd, Miljötinget, Humanisterna i Umeå, CISV Östersund och Västerbottens Kuriren. Veckan innan konferensen reste projektledaren till Umeå för att tillsammans med en lokal PUSHmedlem sprida ordet till de lokala målgrupperna på plats i Umeå. De delade ut flyers, satte upp affischer, pratade i skolor och kontaktade lokala tv-kanaler, tidningar och radio. Inför konferensen gjordes en kortare och en längre intervju i P4 Västerbotten om konferensen. Det publicerades också intervjuer i Fria Tidningar och Umeå Total, och PUSH Sverige släppte två stycken pressmeddelanden om Power Shift Lyssna på och läs dessa i Power Shifts pressrum! 20

21 Flera workshopledare och deltagare bloggade om konferensen i efterhand med allt från korta notiser till utförliga inlägg om de olika dagarna. Workshophållaren Sven Heijbel skrev om sina erfarenheter från Power Shift på sin blogg, vilket speglar lite av vad som hände på plats: Deltagarna i Umeå bjöd på flera starka tankar och möten [ ] Tack för att ni kom och skapade så öppen och osvensk stämning. Ett av kommunikationsmålen var att producera en podcast inför konferensen. Detta blev tyvärr inte av på grund av flera olika anledningar, bl.a. att projektets första kommunikationsansvarige var tvungen att hoppa av projektet då det blev för mycket. Projektgruppen valde istället att spela in några korta filmer för att sprida konferensen, då detta kändes roligare och passade gruppen bättre. Efter konferensen var avslutad deltog PUSH Sverige på Västerbottens hållbarhetsvecka, SEE, för att följa upp konferensen och berätta om vad vi hade gjort. För att berätta för omvärlden om konferensen har blogginlägg och denna rapport skrivits. Ett blogginlägg publicerades på hemsidan för det internationella nätverket 350.org. Dessutom har projektet fått utnämnelsen Best Practice av MUCF och blivit omnämnda i SALTO-YOUTH Participation Magazine 2014, som ges ut inom EU. Ekonomisk redovisning Allt arrangörsarbete har varit obetalt och omfattar flera veckors heltidsarbete för många personer. Det ideella arbetet har varit helt avgörande för att Power Shift blev av, men så var också den finansiering vi fick från våra värdefulla samarbetspartners. Nedan följer en tabell över våra utgifter i projektet. Vissa ekonomiska ärenden kopplade till efterarbetet av projektet är i skrivande stund ännu inte klara, varför de slutgiltiga utgifterna kan komma att se något annorlunda ut. Utgifter Boendekostnader Matkostnader Reseersättning Ersättning talare, workshopledare och band Material- och tryckkostnader För- och efterarbete Summa kr kr kr kr kr kr kr Det största ekonomiska stödet till Power Shift har kommit från Erasmus+ via MUCF. Detta har möjliggjort att vi har kunnat täcka alla resekostnader för deltagarna och dessutom kunnat betala ersättning till talare och workshopledare, något som inte har gjorts vid tidigare konferenser. Detta har varit viktigt framför allt för att få deltagare till konferensen då de flesta behövde åka ganska långt för att komma till Umeå. Även stödet från Umeå kommun för boendekostnaderna, samt stödet från Länsstyrelsen Västerbotten för matkostnaderna har varit viktiga för genomförandet av Power Shift. Studiefrämjandet har bidragit med lokaler, material och tjänster, och WWF har bidragit med både pengar till material och med delegater från sitt ungdomsråd. Utan stödet från våra samarbetspartners hade vi inte haft möjlighet att genomföra Power Shift 2014, så till er vill vi rikta ett stort TACK! 21

22 Utvärdering deltagare På konferensens sista dag fick alla deltagare en enkät för skriftlig utvärdering som de ombads fylla i och lämna tillbaka innan de lämnade konferensen. Vi fick in 29 ifyllda enkäter av totalt 46 deltagare vilket resulterar i en svarsfrekvens på 63 procent. Alla svarande uttryckte att de kommer fortsätta engagera sig i hållbarhetsfrågor och en majoritet uttryckte att de fått större självförtroende till att egna initiativ för att agera inom hållbarhetsfrågor. 79 procent svarade att de kommer hålla kontakt med en eller flera av dem som de mötte på konferensen och 20 stycken eller 69 procent uttryckte att de fått ökat självförtroende i att påverka opinionen och politiker. 22

23 Alla svarande tyckte att temat Social hållbarhet var bra, och 76 procent tyckte det stämde bra eller mycket bra att temat genomsyrade hela konferensen. På frågan om kunskapsnivån var på en lagom nivå tyckte ingen att den var för hög, 20 stycken, 69 procent tyckte det var en bra nivå och 8 stycken, 28 procent, tyckte det kunde varit mer avancerat. Initiativförmågan har också stärkts hos de flesta. 23

24 Programmet uppskattades av majoriteten av deltagarna. Av programpunkterna var lördagens valbara workshops, kulturkvällen, Common Cause och Open Space & Place de mest uppskattade aktiviteterna. På de riktade frågorna var deltagarna något mer positiva till Open Space & Place än till Mötet med beslutsfattarna, men majoriteten uppskattade och tyckte mötet med politikerna var givande. 24

25 93 procent svarade att de tyckte Umeå Universitets lokaler var bra eller mycket bra för konferensen. När det gällde sovsalarna på Fridhemsgymnasiet upplevde vissa att det var långt att gå, medan andra uppskattade att få lite frisk luft under den 10 minuter långa promenaden. Det var också någon lampa som var tänd under natten som störde vissa deltagare. Maten uppskattades av många och de synpunkter som framfördes i utvärderingen gällde främst att mängden mat inte räckte till extra portioner då de första leveranserna av mat var feldimensionerade. Informationen fungerade bra. På frågan om vad som var det bästa med Power Shift svarade tolv deltagare samstämmigt att det var att träffa engagerade människor. Andra saker som lyftes fram var känslan, gemenskapen, programmet, temat, inspiration, backspeglarna, bra organiserat och att det var fokus på allas mående. På frågan om vad som varit sämst under helgen kommenterades det på att schemat var väl tight och att det hade önskats ännu mer tid för diskussion och att verkligen få komma fram till hur dessa frågor skulle kunna tas vidare. Andra nämnde avståndet mellan lokalerna och maten. Hur deltagarna hade kommit i kontakt med konferensen var väldigt olika, vissa hade fått höra om Power Shift av en bekant, andra hade sett någon delning på facebook, men även nyhetsbrev, via olika organisationer samt via de mässor och event där vi deltagit för att sprida information om konferensen. Avslutningsvis fanns en rad för övriga tankar och förbättringstips. Två tips att ta med till nästa år är överarbeta inte och massagestund önskas. I övrigt skrevs många fina ord om nya perspektiv som deltagare fått, om hur välorganiserad konferensen var och att det varit väldigt kul att delta. Överlag gavs en stor eloge till arrangörerna och volontärerna som arbetat med årets konferens! 25

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Tillsammans är vi som starkast och därför har vi tagit fram ett kit som aktivister inom Latinamerikagrupperna kan använda i sitt arbete.

Tillsammans är vi som starkast och därför har vi tagit fram ett kit som aktivister inom Latinamerikagrupperna kan använda i sitt arbete. Medlemsveckan arrangeras två gånger per år och innebär att vi lyfter fram allt det fantastiska en får ut av att vara engagerad i Latinamerikagrupperna med syftet att värva fler medlemmar till föreningen

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Innehåll. 1. Syfte Metod och urval Analys Reflektioner och rekommendationer Frågor och svar 3

Innehåll. 1. Syfte Metod och urval Analys Reflektioner och rekommendationer Frågor och svar 3 Innehåll 1. Syfte... 1 2. Metod och urval... 1 3. Analys... 1 3.1 ACT now for climate justice och kunskapshöjning 1 3.2 Aktivisternas övriga aktiviteter... 1 3.3 Aktivisternas engagemang... 2 3.3 Aktivisternas

Läs mer

Klimatdialog 2010 LYSEKIL

Klimatdialog 2010 LYSEKIL Klimatdialog 2010 LYSEKIL klimatdialog 2010 LYSEKIL! På initiativ av Lysekil kommun kommer unga, lokala politiker och engagerade tjänstemän under hösten 2010 tillsammans skapa förslag och projekt kring

Läs mer

Guide till handledare

Guide till handledare Globala Kronobergs Guide till handledare Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Om Nätverket SIP och verksamheten Globala Kronoberg Nätverket SIP är ett

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE!

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! VÄRLDENS STÖRSTA KONST PROJEKT FÖR VÄLGÖRENHET LANSERADES I KAPSTADEN Press release 14-April-2012 Peace Love & Photography TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! ABCharity projektet lanserades framgångsrikt

Läs mer

Almedalens goda samtal möten Sverige behöver

Almedalens goda samtal möten Sverige behöver Almedalens goda samtal möten Sverige behöver Välkommen till vår vackra mötesplats, 130 m från Almedalens scen, med utsikt över havet. En mötesplats för det goda samtalet. I Almedalsprogrammet presenteras

Läs mer

Hållbar utveckling för barn & unga

Hållbar utveckling för barn & unga Hållbar utveckling för barn & unga Sveriges största nätverk för arbete med miljö och hållbar utveckling Vi på Håll Sverige Rent är övertygade om att arbetet med hållbar utveckling börjar med barn och unga.

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Att vara ambassadör i Hjärnkoll

Att vara ambassadör i Hjärnkoll Detta dokument beskriver riktlinjerna för uppgiften som i kampanjen Hjärnkoll. Det utgör grunden för en gemensam överenskommelse som sluts mellan varje enskild och Hjärnkolls projektadministration under

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015 Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/ 20 Antal svarande: 7 stycken Har du tidigare deltagit i SKNT:s årskonferens? 44 st 27 st Vad tyckte du om Årskonferensens olika delar? Programinnehållet 4,4

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Sammanställning av kursvärdering Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner 15 HP, 2015 Cemus kurser har tillkommit på studentintiativ och leds av studenter. Kursutvärderingen är ett viktigt

Läs mer

Miljöos MOS. Den ekologiska lokala valutan Engåva till miljön - en gåva till dig själv

Miljöos MOS. Den ekologiska lokala valutan Engåva till miljön - en gåva till dig själv Miljöos MOS Den ekologiska lokala valutan Engåva till miljön - en gåva till dig själv Anledningen till projektet är att det saknas en koppling mellan att göra goda saker för miljön och pengar. En kritik

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar INSPIRATIONSMATERIAL - Ungdomar Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material som du kan använda för att påverka något du tycker är fel eller försöka genomföra

Läs mer

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK Rapport av David Rutström om Svenska kyrkan Sofia församlings i Stockholm verksamhet på Facebook för perioden 4 februari 2010 till och med 31 januari 2013. Förord

Läs mer

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018?

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Villa Vik, Växjö, Kronoberg Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Workshop, Open Space, den 8 Mars 2014 Arrangör: Hela Sverige ska leva Kronoberg och Länsstyrelsen Kronoberg Processledning och dokumentation:

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Hälsoveckan 2013 Syfte Mål Aktiviteter 3 Hälsoveckan 2013 fyller 10 år 4 Inledning 4 Hälsoveckans temaområden

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av nästan 20 lokalföreningar, med totalt 2500 unga medlemmar. Reacta står upp för att varje barn och ung

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Vision 2020 Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Skånes skolidrottsförbunds del i att skapa förutsättningar för kommuner att arbeta efter barnkonventionen samt till att bedriva idrott

Läs mer

Information om Litteraturrundan 2016

Information om Litteraturrundan 2016 Information om Litteraturrundan 2016 Vad är Litteraturrundan? Litteraturrundan är ett fantastiskt tillfälle för författare och läsare att mötas. Konceptet är delvis samma som för Konstrundan, men med litteraturen

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Manual för att genomföra Fri som en fågel eller annan liknande utställning

Manual för att genomföra Fri som en fågel eller annan liknande utställning Manual för att genomföra Fri som en fågel eller annan liknande utställning Sammanställd av Djurens Rätt Göteborg 1 Djurens Rätt Göteborg genomförde i december 2012 en utställning på Frölunda kulturhus

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

ARRANGÖRENS LILLA LATHUND

ARRANGÖRENS LILLA LATHUND ARRANGÖRENS LILLA LATHUND Handledning för kontrollanter 1 INNEHÅLL SÅ HÄR GÅR DET TILL 4 SKAPA SOCIALT ENGAGEMANG 6 NÅGRA SNABBA 8 CHECKLISTA 11 Om du behöver mer hjälp, stöd eller råd är du välkommen

Läs mer

Power Through Paris Workshop

Power Through Paris Workshop Power Through Paris Workshop (en 2,5 timmar lång session) Material som behövs Blädderblock och pennor Mediaspelare för den 15 minuter långa filmenwww.350.org/power-through-parisvideo) Utskriven information

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016

NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016 NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016 I detta nyhetsbrev: v Hälsningsgille på AF-Borgen v Många kom för att lära sig om Rädda Barnen på Intro v Infoträffen drog fullt hus v Bli fadder och var med i SMILE v Familj

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

WVI Bakgrund & Rekrytering

WVI Bakgrund & Rekrytering Collaborating with: Öppenhet är en av våra kärnvärderingar. Creative Commons BY-SA WVI Bakgrund & Rekrytering VÄRLDEN BEHÖVER FLER VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER VARFÖR FINNS WVI? Vi får alldeles för sällan

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr Vikmanshyttan Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. Foto: Berit Zöllner Projektägare: Hedemora Näringsliv AB Projektledare: Inger Wilstrand Kommun: Hedemora Dnr: 84 Jnr:

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport Under projektet har vi lärt oss otroligt mycket och växt så det knakar. 2008 var året då ungradio blev stora. Men vi har busigheten kvar, och vår organisation drivs fullt ut

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

Utvärdering. SFK:s Årskonferens

Utvärdering. SFK:s Årskonferens Utvärdering SFK:s Årskonferens Bra innehåll 5=Instämmer helt 4 41 43 Medelvärde: 4,2 3 12 2 4 1=Instämmer inte alls 0 0 20 40 60 80 100 Procent Hur väl instämmer du i följande påstående? Innehållet i årets

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN - KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN LÄSÅRET 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...3 Organisation och förutsättningar...3

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Ny termin med ny energi!

Ny termin med ny energi! Ny termin med ny energi! I DETTA NYHETSBREV: Månadens Barnrättskämpe Anna Sandkull s. 2 Hänt i januari s. 3 - SVT sydnytt, kommunbidrag, intervju i city, praktikantpresentation Händer i februari s. 6 -

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Praktikrapport. ABC Aktiva insatser för människa och miljö

Praktikrapport. ABC Aktiva insatser för människa och miljö Praktikrapport ABC Aktiva insatser för människa och miljö Som praktikplats för hösten 2012 valde jag att ansöka om en plats på ABC aktiva insatser för människa och miljö. Då jag under mina tre senaste

Läs mer

Eventportfölj. Malvina 14/15

Eventportfölj. Malvina 14/15 Hej! Har du kommit så här långt är DU säkert nyfiken på vilket sätt din organisation kan samarbeta med Malvina? Malvina är nätverket för kvinnliga studenter på KTH och vi har över 1000 medlemmar som ni

Läs mer

Tack för året som gått!

Tack för året som gått! Ämne: Tack för i år - 2016! Från: "MOD - Mer organdonation" Datum: 2016-12-27 13:30 Till: Emma Dalman Tack för året som gått! Vi vill försöka summera

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

Intern impelmentering

Intern impelmentering Intern impelmentering sid 1 Hur kliver vi vinnande in i morgondagen? Vi tror det kan vara en framkomlig väg att tänka basutbud som grundefundament och istället för att diskutera en mängd mindre produkter

Läs mer

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013 GENOMFÖRANDEPLAN 2013-03-22 1 (5) Dnr 12/6955 Ekonomi och styrning Malin Svanberg Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013 1. Delprojekt Välfärdsutveckling genom

Läs mer

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld VISION Våra elever ska förändra världen. I samverkan med samhälle, omvärld, kultur och näringsliv skapas meningsfulla

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet.

Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet. Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet. -Nik Märak, en av deltagarna på redovisningsträffen Inspirations- och redovisningsträff, Stockholm 2011-08-17 Text: Lina Olofsson Dagens

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR? Vem

Läs mer

pass this on! - din guide till att engagera Presenterar

pass this on! - din guide till att engagera Presenterar Det svenska civila samhället består av cirka 200 000 organisationer. Formerna är ideella, kooperativa och stiftelsestyrda. Tillsammans bärs de upp av ca 32 miljoner medlemskap. Sektorn sysselsätter ca

Läs mer

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Varför en studiecirkel? FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse, därför är studiecirkeln en utmärkt klubbverksamhet.

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

Projektbeskrivning Heroes of Todays Skolsatsning 2011-2012

Projektbeskrivning Heroes of Todays Skolsatsning 2011-2012 Projektbeskrivning Heroes of Todays Skolsatsning 2011-2012 Innehåll projektbeskrivning Heroes of Todays skolsatsning 2011-2012 Bakgrund Beskrivning skolsatsningen 2011-2012 Projektet, vad vi skapar Vad

Läs mer