PKMC-nytt. Annikas ruta I DET HÄR NUMRET. 1 Annikas ruta. 2 Utbildningar hösten HESMIC seminar 22 mars 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PKMC-nytt. Annikas ruta I DET HÄR NUMRET. 1 Annikas ruta. 2 Utbildningar hösten 2005. 4 HESMIC seminar 22 mars 2005"

Transkript

1 PKMC-nytt Juni 2005 Prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum/pkmc Annikas ruta - I DET HÄR NUMRET Regionens Hus, GÖTEBORG Besöksadress: Svangatan 4 Tel Fax Efter ett intensivt och händelserikt halvår kommer sommaren med en välförtjänt vila för alla. Året började dramatiskt med händelserna i Sydostasien och följdes omedelbart av stormen Gudrun och incidenten med klorgasvagnarna i Anneberg. En rapport om tågurspårningen finns att läsa på vår hemsida 1 Annikas ruta 2 Utbildningar hösten 2005 Svenska nationella ambulansflyget (SNAM) Övning KAOS utvärdering 4 HESMIC seminar 22 mars Sommaraktiviteter 2005 inom Västra Götalandsregionen 7 Kvartalsporträttet: Marianne Högström, beredskapssamordnare i NU-sjukvården 8 Rapporter och andra lästips 9 Personalnytt PKMC, som också i akuta lägen, är regional medicinsk katastrofledningsgrupp har varit etablerad över långa perioder. Verksamheten har fungerat bra och återigen visade den goda samverkan vi har med andra myndigheter och organisationer sin styrka. Gemensamt har vi klarat dessa svåra situationer. Förmånen att ha en regionledning som intresserar sig, men också ställer krav på vår verksamhet, stimulerar oss att ytterligare tänja våra möjligheter att göra det bästa av svåra situationer. Med önskan om en trevlig sommar! Annika Hedelin Beredskapschef Nästa nummer av PKMC-nytt kommer ut i mitten av september PKMC-nytt juni

2 Utbildningar hösten 2005 De utbildningar för hösten som finns beskrivna i utbildningskatalogen för 2005 beräknar vi kunna genomföra. Utbildningskatalogen finns på vår hemsida I höst påbörjas en tredagars internatkurs för regionala sjukvårdsgrupper där målgruppen är de läkare och sjuksköterskor som sjukhusen tagit ut för att ingå i denna verksamhet. Förutsättningen för att delta i kursen är att deltagarna måste ha genomgått MIMMS- och First Respondersutbildningarna. Planeringsarbetet med utbildningarna 2006 har påbörjats och 2006 års utbildningskatalog kommer att finnas tillgänglig i slutet av september. Frågor besvaras av Svenska Nationella Ambulansflyget (SNAM) Planeringen av SNAM är nu i sin slutfas och verksamheten kommer att slutövas i samband med övningen Barens Rescue i Nordnorge som äger rum i september. En funktionsövning SNABEL kommer att genomföras i Umeå den 2-3 augusti med ett stort skadeutfall och där ett antal skadade transporteras med SNAM till Landvetter, Göteborg. Skademarkörer kommer att användas och några kommer att transporteras vidare från SNAM till sjukhus i Göteborg där övningen bryts. Eventuella frågor besvaras av KAOS - utvärdering Under veckorna 10 och 11 genomfördes arméslutövningen i Mellansverige. Inom ramen för slutövningen ingick även delövningen KAOS, som pågick mellan mars Övningsupplägg Samma scenario övades vid samtliga fyra övningstillfällen, men med ny personal vid varje tillfälle. Sjukvården medverkade de två första dagarna. Övningen baserades helt på ett civilt scenario med explosion, hotellbrand och ras vilket resulterade i ett sammanlagt skadeutfall på ca 90 personer. Sjukvården samverkade med räddningstjänsten, polisen och försvarsmakten. Sjukvården medverkade med sjukvårdsgrupper från SU/Mölndal, SÄS/Borås, NU-sjukvården/Uddevalla sjukhus och NÄL samt ambulanssjukvården från SkaS. För sjukvårdens del var ett av syftena med övningen att för första gången använda de nya skadekorten enligt MIMMS-principen. Användandet av de nya korten detaljgranskades under övningen. Inom Västra Götalandsregionen har det genomförts en minskning av antalet sjukvårdsgrupper. Sjukvårdsgrupperna skall kunna verka över hela regionen och benämns regionala sjukvårdsgrupper. Med bakgrund av detta planerades att ambulanshelikoptern för Sjukvårdsgrupp från Västra Götalandsregionen första gången skulle nyttjas för transport av regional sjukvårdsgrupp från SÄS. I Socialstyrelsens Riktlinjer Medicinsk katastrofberedskap finns angivet att sjukvårdsledaren (SL) och medicinskt ansvarig (MA) skall vara sjukvårdsledning vid akuta sjukvårdsinsatser. I samband med denna övning var avsikten att även öva och utvärdera dessa funktioner i samverkan med övriga organisationer. PKMC-nytt juni

3 Vädret Båda övningsdagarna erbjöd kyligt väder med helt olika väderleksförhållanden. Under den första övningsdagen sken en vacker vårvintersol och vindarna var mycket svaga, vilket innebar någorlunda gynnsamma yttre klimatbetingelser för såväl skademarkörer och aktörer. Den andra övningsdagen sattes sjukvårdspersonalens personliga skyddskläder på prov under snöstorm och hårda vindar. På grund av dessa svåra väderförhållanden kunde inte ambulanshelikoptern från Säve lyfta för att transportera en sjukvårdsgrupp från SÄS till övningsplatsen. Även bilvägarna var svårframkomliga varför det beslutades att sjukvårdsgruppen skulle stanna kvar i Borås. Scenario Övningsdagarna startade med en gemensam information på brandstationen i Skövde för all övad sjukvårdspersonal. Därefter körde alla aktörer till en gemensam samlingsplats på Hasslums övningsfält och inväntade övningens start. Larmet kom till samlingsplatsen med information om att en explosion och en brand uppstått samt att många människor var skadade. Ambulanser och sjukvårdsgrupper transporterades till "olycksplatsen" med olika tidsintervaller. Synen som mötte sjukvårdsgrupperna och ambulanssjukvården vid framkomsten var brand och rök med många lättare och svårare skadade (skademarkörer). Sjukvårdsgrupperna började prioritera och omhänderta de skadade enligt den nya sållnings- och sorteringsprincipen (MIMMS). Skadekorten enligt MIMMS-principen användes för första gången vid en övning. I stort sett fungerade korten bra. Det fanns i början en viss osäkerhet hur dessa kort skulle användas men det försvann snart. De lindrigt skadade hänvisades till en primär uppsamlingsplats för vidare transport till uppsamlingsplatsen (sjukvårdstältet) så snart denna var upprättad. Skadeplats Sjukvårdsledaren och den medicinskt ansvarige hade inte sina egna roller klara, vilket medförde en del oklarheter i ansvars- och arbetsfördelning mellan dessa funktoner. Den medicinskt ansvarige gjorde en egen sektorsindelning av skadeplatsen, men missade att synkronisera detta med sjukvårdsledaren som samverkade med räddningsledaren. Detta medförde att det var svårt att skapa en gemensam lägesbild om var de skadade befann sig. Sjukvårdsgrupperna Sjukvårdsgruppernas/ambulanssjukvårdens omhändertagande av skadade fungerade bra. Den civila sjukvårdspersonalen upplevde att den militära sjukvårdspersonalen var otydligt funktionsutmärkta med yrkeskategori. Det var även svårt att urskilja vem som hade det direkta ledningsansvaret för den militära sjukvårdspersonalen. Detta medförde att kompetensen inte nyttjades optimalt. För att lättare få en överblick över sjukvårdspersonalen vore det önskvärt att även sjukvårdsgrupperna utmärktes med vilket sjukhus de kommer ifrån. Uppsamlingsplats Skadeplatsen De ansvariga för uppsamlingsplatsen skall utses på ett tidigt stadium. Det är av största vikt att uppsamlingsplatsen planeras och organiseras genom samverkan. Även det förväntade ambulansbehovet skall rapporteras tidigt till ledningsplatsen. Uppsamlingsplatsen skall alltid vara bemannad med sjukvårdspersonal innan patienterna anländer. Den sjukvårdspersonal som arbetar på uppsamlingsplats måste ha ett likartat syn- och arbetssätt samt vara införstådda med vilken arbetsuppgift/ funktion man har. Vid övningen förekom vissa oklarheter om arbetsuppgifterna. PKMC-nytt juni

4 Det var väldigt svårt att få igång avtransporter från uppsamlingsplatsen trots goda transportresurser och goda resurser på mottagande sjukhus. Sjukvårdsledaren var väl medveten om att resurserna fanns på plats. Det är särskilt viktigt att snabbt starta avtransporterna så att man återfår resurser för nya avtransporter. Eftersom det var oklarheter om vem som var ansvarig för avtransporterna medförde detta initialt en viss förvirring. Försvarsmakten och sjukvården är inte vana att arbeta tillsammans, därför fungerade inte kommunikationen på uppsamlingsplatsen optimalt. Respektive organisation arbetade mer eller mindre isolerat från varandra. Att föra dokumentation om händelseförloppet samt underlag och beslut som fattas under arbetets gång. För att sjukvårdsledningen skall fungera optimalt ställs det stora krav dels på de personer som bemannar funktionerna och dels på arbetsledningen. Under denna övning fungerade inte sjukvårdsledningen optimalt. Även våra samverkande myndigheter måste ha kunskap om sjukvårdsledning vid akuta sjukvårdsinsatser för att samverkan skall fungera på ett optimalt sätt. Vid övningen framkom det brister i denna kunskap. Samband Radiotrafiken mellan sjukvårdspersonalen fungerade väl. Det som kan påpekas är att vid ett anrop är det oftast en funktion man söker, inte en person. Radiodisciplinen förbättrades något under dagens lopp. Samverkande ledning Ett av målen var att öva den samverkande ledningen på skadeområdet. Båda övningsdagarna valde den kommunala räddningsledaren att etablera ledningsplatsen en bit från både skadeplatsen och uppsamlingsplatsen. Där placerade respektive organisation sina ledningsfordon med kommunikationsutrustning. Mestadels befann sig insatsledarna på ledningsplatsen vilket gjorde en snabb och direkt kommunikation möjligt mellan individerna i ledningen. Sjukvårdsledning Att agera som sjukvårdsledning vid en så stor händelse är inte lätt. Det krävs av ledningspersonalen att de bl.a. har mycket goda kunskaper om: Organisation på skadeplats (ansvarsområde). Klara arbets- och ansvarsfördelningar mellan sjukvårdsledaren och medicinskt ansvarig. Kunskap om regionens sjukvårdsorganisation på regional och lokal nivå. Genomgång efter övningen Övningen avslutades med en separat genomgång då varje övad enhet och insatsledarna från respektive organisation gavs tillfälle att ge sina synpunkter. Brister uppmärksammades i alla samverkande organisationer. Dessutom framkom vilka fördelar som uppkommer vid samarbete och när man har kunskap om varandras organisationer. Förslag till fortsatt arbete Utforma funktionsmarkeringar där det även anges från vilken sjukvårdsinrättning sjukvårdsgrupperna kommer ifrån. Ta fram en utbildning för sjukvårdsgruppernas arbete på uppsamlingsplats för skadade. Utöka antalet samövningar för att få en fördjupad kunskap om varandras organisationer. Ambulanssjukvården bör bättre klargöra och utöka kunskapen för sin personal i sjukvårdsledning vid akuta sjukvårdsinsatser. Denna sammanställning har gjorts med hjälp av observatörernas redovisningar. Slutligen vill jag tacka alla som medverkade vid övningen; sjukvårdsgrupper, ambulanspersonal och utbildare i katastrofmedicin. Utan er hjälp och medverkan hade vi inte kunnat genomföra dessa övningsdagar. Anne-Lii Kivi, PKMC-nytt juni

5 HESMIC seminar den 22 mars 2005 HESMIC står för Hertfordshire Emergency Services Major Incident Committee, med deltagande från polis, räddningstjänst, ambulans, county, kommuner och frivilligorganisationer. Seminariet hölls i Stevenage, en halvtimmes tågresa norr om London. Cirka 500 deltagare fick plats i salongen som var fullsatt. Seminariet var fullbokat sedan länge, och det fanns en lista för personer som var villiga att komma in med kort förvarning vid eventuella sena återbud. Mötet hölls för 16:e året i rad och har rykte om sig att vara årets möte för personer involverade i engelsk beredskapsplanering. Arrangörerna brukar måna om att det skall vara en mix av föredrag, så att alla organisationers intressen täcks på något sätt. Dagens första föredrag handlade om civil-militär samverkan. (Military and Civil Responders: Learning points from a joint exercise/ Ian Stubbs, Jon Gunns). Övningen Barada Falcon hölls förra året i Hertfordshire. Scenariot startade med en terrorbombning av en nattklubb med kemiska vapen. Det eskalerade därefter till att man hittade lokalen där bomberna tillverkades och så småningom också den bussterminal varifrån bomberna skulle spridas. Övningen kördes som en fullskaleövning dygnet runt i 5 dagar med alla deltagande organisationer och också medverkan av arméns Tactical Response Force (TRF) en nationell resurs avsedd att ge stöd till polisen vid CBRN-händelser. De lärdomar man dragit från övningen var (föga förvånande) att; Have a plan that works: Insatsplanen skulle vara enkel och innehålla checklistor Inclusive decision making: Beslut skulle tas i samverkan om någon organisation av sekretesshänsyn vill dra sig undan är det stor risk att informationen inte delas. De olika organisationernas ledningar skall aktivt hållas ihop för effektiv ledning! Command & accessability: Ju mer information som kommer in till en stab, desto större blir risken att skylten med Meeting in progress. Do not disturb! kommer upp. Lösning är att koncentrera sig på sin egen uppgift och lita på att andra sköter sina uppgifter. Möten bör tidsbegränsas. Effective communication: Livsfarligt när ledningskedjan frångås eller by-passas, vilket speciellt mobiltelefon ger stor möjlighet till! Egen personal måste också briefas. Beslut: Dokumentera allt! Vad, när, varför, vilket klockslag och på vems mandat. Madrid-bombningarna presenterades av Dr Carlos Urkia från Spanska Röda Korset. Denna händelse kommer att täckas i en framtida KAMEDO-rapport, varför händelsen inte täcks närmare här. I jämförelse med andra presentationer kan konstateras att Dr Urkia var kritisk till fördelningen av de skadade till olika Madridsjukhus samt den bristande utmärkningen av chefspersoner. Man hade tidigare i Madrid övat sin plan med bombexplosioner på två olika platser med 200 skadade, men aldrig något av denna dignitet. Årets övning i maj kommer dock att omfatta fyra platser. Han framhöll särskilt betydelsen av att genomföra fullskaliga samverkansövningar som fundamental för förmågan att agera i skarpt läge. (när hade vi senaste en sådan i Göteborg?) Frivilligorganisationer kan vara mycket användbara under förutsättning att de tidigare övats och integrerats med övriga organisationer. (Röda Korset?) Business continuity management belystes av en representant från Sainsbury s en stor engelsk snabbköpskedja. Man hade erfarenhet av olika händelser som påverkade verksamheten på ett akut sätt kidnappningar och hot mot butiksföreståndare, bränder, IThaverier, mul & klövsjuka etc. Inom företaget fanns en grupp som planerade för och ledde verksamheten när dylika händelser inträffade vilket ansågs lönsamt. Brian Sweeney, brandchef i Glasgow gav en presentation om en byggnadskollaps efter en explosion i en fabrik i staden Från början visste man inte hur många som funnits där i samband med explosionen och tvingades inleda ett massivt sök- och räddningsarbete som pågick under 4 dygn. Så småningom hade man fått hjälp av 27 brandkårer runt om i England med totalt ca 800 man. Mediabevakningen var så intensiv att räddningstjänsten fick avsätta 3 personer bara för att serva dessa. Han konstaterade avslutningsvis att det är media som sätter betyg på räddningsinsatser och att betyget då kan bli uselt eller fantastiskt bra, men aldrig däremellan! Eftermiddagen ägnades åt två presentationer om översvämningar. Dels kommunens och PKMC-nytt juni

6 countyts arbete i samband med ett massivt regnväder i norra Cornwall, när det föll 5 tum regn på 3 timmar vilket resulterade i att en flod svämmade över och drog med sig stora delar av samhället Boscastle. Helikoptrar fick sättas in för att evakuera 200 personer, men det stora arbetet kom att drabba kommunen då hus, vägar och avlopp spolades bort. Räddningsarbetarna fick dekontamineras varje dag pga att de tvingas arbeta i orenat avloppsvatten. Detta ställde stora krav på att kunna förse dem med klädbyten etc. Byggnadslov, miljöhänsyn etc gav också upphov till stora problem avseende samverkan mellan olika myndigheter. Bl.a. hade man ton av förorenade jordmassor, men bara tillstånd att deponera 10 ton/år! Även Carlisle i nordvästra England hade drabbats av svåra översvämningar beroende på långvarigt regnande som saturerat marken. När detta sedan kombinerades med ytterligare regn, inkommande tidvatten och starka vindar översvämmades stora delar av denna stad med ca invånare. Man tvingades evakuera bostäder/ personer från de lägst belägna delarna av staden. Saken underlättades inte av att både Stadshuset (där man hade sin ledningscentral), liksom polisstation och brandstation översvämmades. Elförsörjningen för personer försvann och som pricken över i slogs det största mobiltelenätet ut pga blixtnedslag i masten! Sammantaget en intressant dag med många olika infallsvinklar på beredskapsplanering. Seminariet liknar till sitt upplägg vår EPS och flera av föredragshållarna höll sådan hög klass att man borde fundera på att bjuda in dem till Sverige. Mer info kan fås på Nästa års möte hålls 21/ Per Örtenwall/Annika Hedelin Sommaraktiviteter 2005 i Västra Götalandsregionen Datum Aktivitet Plats juni Drakbåtsfestivalen Göteborg juni Vätternrundan Start och mål i Motala juni Potatisfestivalen Alingsås 21 juni Konsert: R.E.M. Trädgårdsföreningen, Göteborg 23 juni Konsert: Bruce Springsteen Scandinavium, Göteborg juni Midsommarfirande Hela regionen 1-3 juli Världsungdomsspel Nya Ullevi, Göteborg 4-10 juli Swedish Match Cup Marstrand 6-9 juli Partille cup Heden, Göteborg 7-9 juli Bluesfestival Åmål 9 juli Konsert: Iron Maiden Nya Ullevi, Göteborg 9 juli Grebbestadskarnevalen Grebbestad 10 juli Rhapsody in Rock Läckö slott 14 juli Konsert: Uggla Lena Ph - Darin Läckö slott juli Fallens dagar Trollhättan juli Gothia cup Göteborg juli Gothenburg Dragracing Festival Säve depå, Gtöeborg juli StoChampionatet Axevalla 24 juli Diggiloo Läckö slott juli Fjordfestivalen Uddevalla 29 juli Konsert: U2 Vertigio Nya Ullevi, Göteborg 5-13 aug Göteborgskalaset Göteborg 13 aug Kanotmaraton Dalsland 13 aug EM-loppet Göteborg aug Finnkampen Nya Ullevi, Göteborg 19 sept Fotboll: IFK Göteborg Djurgården IF Göteborg PKMC-nytt juni

7 NKvartalsporträttetn Turen har nu kommit till Marianne Högström, som berättar så här om sitt arbete som beredskapssamordnare i NU-sjukvården. - Jag har ett mycket klart minne av hur jag som sjuåring stod utanför Högre Allmänna Läroverket i Uddevalla och tittade på de nybakade studenterna, som strålande av lycka kom ut på skolgården till väntande anhöriga. Då bestämde jag två saker; jag skall ta studenten och jag skall bli lärare när jag blir stor. Sjukvård fanns över huvud taget inte med i min tankevärld. Många val vi gör i livet beror säkert på slumpen. Utan att egentligen alls ha planerat det, hamnade jag som nyutbildad sjuksköterska i Trollhättan Jag vidareutbildade mig ganska snart inom anestesisjukvård och trivdes väldigt bra. Efter att under många år arbetat som narkossköterska på Trollhättans lasarett och NÄL samt inom ambulanssjukvården, förverkligade jag den andra drömmen och utbildade mig till vårdlärare och vikarierade en period på Vårdgymnasium. Att byta inriktning i arbetet då och då innebär förstås nya krav, men är också ett personligt lyft med kompetensutveckling på många plan projektanställdes jag som beredskapsplanläggare i Landstinget i Älvsborg, i syfte att slussas över i NU-sjukvården, som då funnits i ett år. Det kändes lite som en ny värld öppnades. Jag skolades in i arbetsuppgifter av skilda slag av dåvarande beredskapsplanläggaren, som var en av de mest generösa människor jag dittills träffat. Ingen hade tidigare så självklart delat med sig av kunskaper och ett digert nätverk. Genom utbildningar, konferenser och överläggningar med samverkande myndigheter och organisationer på olika nivåer, lärde jag mig hur samhället är uppbyggt för att hantera kriser och katastrofer. Naturligtvis såg jag bristerna, som i mycket kvarstår. Överlag tycker jag ändå att vi har förbättrat vår krisberedskap och står bättre rustade idag. Vad gör då en beredskapssamordnare på det lokala planet? Det varierar och beror självfallet på hur sjukhusområdet är organiserat. Vi arbetar lite olika i VGR, men vi bör alla vara nyckelperson eller spindeln i nätet för den katastrofmedicinska beredskapen i respektive område. Min första uppgift var att ta fram en gemensam katastrofplan för NÄL och Uddevalla sjukhus, vilket inte var helt enkelt, Andra uppgifter är att vara sekreterare och sammankallande i katastrofkommittén och dess arbetsutskott (AU) samt att initiera och medverka i ledningsövningar, larmövningar, utvärderingar, utbildningar samt delta i arbetsgrupper på lokal och regional nivå. Just nu är mina största projekt att producera en levande och intresseväckande hemsida under benämningen Katastrof & beredskap på kommande intranät (EpiServer 4), att revidera katastrofplanen samt att medverka i en arbetsgrupp för projektering av saneringsenhet på NÄL och för det mesta är jobbet jättekul och omväxlande. Med förhoppning om en varm och katastroffri sommar! Marianne Högström PKMC-nytt juni

8 Rapporter och andra lästips Internationellt seminarium om terrorism Seminariet hölls på Försvarshögskolan i Stockholm den 22 mars I seminariet, som var inriktat på redovisning av den senaste forskningen rörande terrorism, deltog ett stort antal av de främsta internationella forskarna inom området samt företrädare för utländska myndigheter på hög nivå. Närmare 300 personer deltog i seminariet som arrangerades av Försvarshögskolan på uppdrag av Krisberedskapsmyndigheten. Den allmänna synpunkten från de flesta talarna var att forskningen för att lära och förstå terrorismen är nödvändig. Forskningen måste breddas och också beakta historien. Mer forskning behövs inom kontraterrorism, liksom beträffande de faktorer som påverkar det sociala beteendemönstret hos terrorister. Krisberedskapsmyndighetens och Socialstyrelsens nationella vårkonferens hölls maj 2005 i Stockholm. Vid mötet var 15 landsting (beredskapssamordnare), 21 länsstyrelser (försvarsdirektörer och länsveterinärer) och 19 kommuner representerade. Totalt deltog cirka 100 personer i mötet. Rubriken för konferensen var Lokal och regional krisberedskap och samverkan vid kriser. På programmet stod: - KBM:s pågående arbete med krishanteringssystemet - information om zoonoser och epizootier (Socialstyrelsen och Jordbruksverket) - nytt från försvarsberedningen - Fritidsresors agerande under tsunamin - SRV:s och SoS: s nya uppgifter efter tsunamin - Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen - nytt från Socialstyrelsen och KBM - paneldebatt med fyra ordföranden i landstings- och kommunstyrelser Socialstyrelsens regionala beredskapsmöte Socialstyrelsens beredskapsmöte för södra Sverige hölls april 2005 vid Katastrofmedicinskt Centrum i Linköping. Deltagande landsting var Östergötland, Jönköping, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Halland, Region Skåne och Västra Götalandsregionen. På programmet stod: - aktuellt från Socialstyrelsen - uppgifter och erfarenheter från tsunamin - FOI:s arbete med risk- och sårbarhetsanalyser - redovisning av konsekvenserna av orkanen Gudrun - aktuellt inom CBRN-området - nyheter från försvarsmakten - aktuellt från KBM - information om Kamera-projektet (katastrofmedicinsk resursallokering) KBM:s och SoS:s vårkonferens :e världskongressen i katastrofmedicin 14 th World Congress on Disaster and Emergency Medicine hölls i Edinburgh, Skottland den maj Kongressen arrangerades av världsorganisationen för katastrofmedicin (WADEM) tillsammans med prehospitala fakulteten vid Royal College of Surgeons of Edinburgh och hade samlat närmare 400 deltagare från 40 länder. Sverige var representerat av 40 deltagare. Kongressen var indelad i 17 olika teman med totalt 233 föredrag. Därtill fanns en posterutställning med 126 posters samt en utställning med 25 utställare. Kongressen innehöll också en övning förlagd till Murrayfield Stadium. Några av ämnesområdena var terrorism, psykosociala aspekter på katastrofer, utbildning i katastrofmedicin, prehospital vård, barn i katastrofer, transportmedicin, återupplivning, katastrofplanering, infektionssjukdomar och epidemier, planering för publika evenemang, CBRN, erfarenheter från senare katastrofer, specialseminarium om tsunamin m m. Frågor besvaras av Birger Kollberg, PKMC-nytt juni

9 Out of Hospital Emergency Medical Services, Paris mars 2005 Konferens bevistades av de regionala tjänstemännen i beredskap och regionala beredskapsläkarna. En rapport finns tillgänglig på PKMC. Frågor besvaras av NBC-/CBRN-dagarna 5-6 april 2005, Umeå Från PKMC deltog Nina Widfeldt och Gib Åhlén. Minnesanteckningar och program finns tillgängligt på PKMC för den som är intresserad. Ytterligare frågor kan besvaras av Socialstyrelsens utbildningskonferens 3-4 maj Konferensen inriktades till stor del på erfarenheter från Tsunamikatastrofen, orkanen Gudrun och kemläckaget i Helsingborg och huruvida dessa händelser påverkar behovet av utbildning och övning. En sammanfattning från konferensen finns tillgänglig på PKMC. Ev frågor kan ställas till Regional tjänsteman i beredskap, Regional beredskapsläkare Verksamhetsrapporten för 2004 har sammanställts och finns tillgänglig på PKMC. Frågor besvaras av Utdrag ur Nytt från Socialstyrelsen, nr 13, 30 mars 2005 Skyddsutrustning för kemsanering bara för engångsbruk Socialstyrelsen köpte skyddsutrustningar för hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med sanering av personer som råkat ut för kemiska stridsmedel eller kemiska olyckor. Vid inköpet fanns inte krav på provning enligt nuvarande standard, men utrustningen har nu testats. Resultaten varierar beroende på kemikalier, men rekommendationen är nu att overallen som ingår i utrustningen endast bör användas för engångsbruk, alltid tillsammans med C-underställ och inte mer än en timme. En ny upphandling av skyddsutrustning planeras. En skrivelse har gått till landstingens beredskapssamordnare. Nyhetsinformation (med länk till skrivelsen): yhet htm Personalnytt PKMC:s informatör Jenny Erkholm är tillbaka i tjänst fr o m den 1 juni. Varmt välkommen Jenny! Klas Kaspersson, anestesiolog från NÄL och ambulanshelikoptern, kommer att arbeta 25 procent på PKMC fr o m 1 september. Till sist skickar Bo Björheden ett varmt tack för uppvaktningen i samband med pensionsavgången den 8 april. Så här såg det ut på PKMC den dagen: Per Eriksson, anestesiolog från SU/Sahlgrenska. kommer att bistå PKMC med bl a utbildningen Triage på akutmottagning. Nina Widfeldt är tjänstledig för att med familjen bo och jobba på Nya Zeeland under ett drygt år. PKMC-nytt juni

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Sammanfattning av Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Allvarlig händelse innebär inom hälso- och sjukvården en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna

Läs mer

Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne

Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne Tisdagen den 30 september 2014 genomfördes en samverkansövning med deltagare från Kristianstad Österlen Airport, räddningstjänst nordost, polis

Läs mer

Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter

Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter 10.20-10.40 Fika l 0.40-12.00 Triage 12.00-12.45 Lunch 12.45-13.30

Läs mer

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Rapport Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Foto: Närkes Brandkår, Örebro Foto: Närke Brandkår, Örebro Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum 405 44 GÖTEBORG www.vgregion.se/pkmc

Läs mer

Regional tjänsteman i beredskap Regional beredskapsläkare

Regional tjänsteman i beredskap Regional beredskapsläkare Regional tjänsteman i beredskap Regional beredskapsläkare i Västra Götalandsregionen Verksamhetsrapport 2011 Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum 1 Sammanfattning Under 2011 larmades regional tjänsteman

Läs mer

Preliminär regional plan för sjukvårdens insatser vid stora olyckor och katastrofer med kemiska ämnen

Preliminär regional plan för sjukvårdens insatser vid stora olyckor och katastrofer med kemiska ämnen Region Skåne Gemensam Katastrofplan Sid 1(9) Preliminär regional plan för sjukvårdens insatser vid stora olyckor och katastrofer med kemiska ämnen Region Skåne Gemensam Katastrofplan Sid 2(9) Syfte Syftet

Läs mer

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar samhällsskydd och beredskap PM 1 (14) SÖ-UUTV Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar Innehållsföreteckning Inledning...2 Övergripande

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_020

Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_020 kmc_ra_6_2 26-1-9 Lokala katastrofkommittén Vrinnevisjukhuset i Norrköping Christer Liedgren Kopia: Eva Bengtsson LiÖ katastrofberedskap Redovisning utav övning i lokal sjukvårdsledning samt stabsmetodik

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Funktion/yrke Kompetenskrav Ansvar för att utbildning sker övrigt

Funktion/yrke Kompetenskrav Ansvar för att utbildning sker övrigt Funktion/yrke Kompetenskrav Ansvar för att utbildning sker övrigt Läkare anestesi och intensivvård Katastrofmedicinsk grundutbildning (exempelvis Katastrofmedicinsk dag) PHTLS- eller ATLS-kurs Specifik

Läs mer

Akutsjukvård. Från n nödnummer n till akutmottagning. 3 Hp Samverkan - Ledarskap 24 maj 2011 Polismyndigheten Mikael TörnblomT Ambulanssjukvård Peter Borovszky Räddningstjänsten nsten Martin Larsson Mål

Läs mer

Samverkan i gränsområde

Samverkan i gränsområde Samverkan i gränsområde Foto: Görgen Åberg Gränsöverskridande sjukvårdsledning i fokus Fokus på gränsöverskridande sjukvårdsledning - Välkommen till nyhetsbrev april 2013 för projektet Samverkan i gränsområde.

Läs mer

Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter

Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter 5 november 2012 En vanlig dag i Örebro län föds 9 barn och dör 9 människor görs 66 ambulansutryckningar opereras 200 patienter

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

Välkomna till möte om Elprio och Styrel

Välkomna till möte om Elprio och Styrel Välkomna till möte om Elprio och Styrel 18 augusti 2014 Syfte och mål med dagens möte Syfte: Redovisa utvärdering av samverkansövning El Prio 2013 Information och samtal kring den andra planeringsomgången

Läs mer

Länsstyrelsedagar 2013 Nationell, regional och lokal samverkan på ledningsplatser

Länsstyrelsedagar 2013 Nationell, regional och lokal samverkan på ledningsplatser Länsstyrelsedagar 2013 Nationell, regional och lokal samverkan på ledningsplatser Stockholm, 2013-10-23 Bo Edström (MSB) 1 Regional samverkan Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap Exempel

Läs mer

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Välkommen till nyhetsbrev för RSA! Risk- och sårbarhetsarbetet är ett spännande arbete som kommer att beröra alla verksamheter, och fortlöpande information

Läs mer

Samverkansövning enligt 3ns 2011-10-19

Samverkansövning enligt 3ns 2011-10-19 Samverkansövning enligt 3ns 2011-10-19 Redovisning: Nedan följer en redovisning av en av de samverkansövningar som har genomförts enligt 3ns. Tanken med denna redovisning är att inte bara att de övande

Läs mer

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen Det bästa för i Västra Götalandsregionen Akutsjukvård och infrastruktur är två viktiga områden för medborgarna i inför omvalet i Västra Götaland den 15 maj. Akutsjukvården i måste utvecklas och förstärkas.

Läs mer

Ebola erfarenheter av samverkan. Per Follin Smittskyddsläkare

Ebola erfarenheter av samverkan. Per Follin Smittskyddsläkare Ebola erfarenheter av samverkan Per Follin Smittskyddsläkare 1 Smittskyddens varierande perspektiv 21 landsting / regioner 21 smittskyddsläkare (SmL) Totalt 198 personer i landet (SmL, biträdande SmL,

Läs mer

Klossköping. Handledning med idéer och lektionsupplägg

Klossköping. Handledning med idéer och lektionsupplägg Klossköping Handledning med idéer och lektionsupplägg Klossköping Handledning med idéer och lektionsupplägg Klossköping Handledning med idéer och lektionsupplägg Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kris- och katastrofberedskap i Västra Götalandsregionen

Kris- och katastrofberedskap i Västra Götalandsregionen Kris- och katastrofberedskap i Västra Götalandsregionen Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum 1 Tryck: PKMC 2 Innehåll Förord... 4 Västra Götaland - länet och regionen...5 Risker och hot...6 Många

Läs mer

Samverkan i gränsområde

Samverkan i gränsområde Samverkan i gränsområde Gränsöverskridande Övningar i Arjeplog och Kiruna Gränsöverskridande samarbete på skadeplats - Välkommen till nyhetsbrev juni 2013 för projektet Samverkan i gränsområde. Hela detta

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer

Lisebergsolyckan Rainbow den 15 juli 2008

Lisebergsolyckan Rainbow den 15 juli 2008 Lisebergsolyckan Rainbow den 15 juli 2008 Rapport från regional katastrofmedicinsk ledning Bild: Lars-Erik Hedin, teknikchef, Liseberg AB Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum September 2008 Tjänsteställe,

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus

Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus Jämtland och Härjedalen en stor del av Sverige 126 000 personer Glest befolkat Många små orter utspridda i länet Befolkningen

Läs mer

Sveriges insats efter attentatet i Bombay 26 november 2008 Dan Gryth

Sveriges insats efter attentatet i Bombay 26 november 2008 Dan Gryth Föreningen valde i år att ha en temadag den 11 september på karolinska sjukhuset i Solna, det var styrelsen som i samarbete med KS arrangerade dagen. Årsmötet hölls också under dagen. Temadagen hade tre

Läs mer

Innehåll 1 2. 7 Kvartalsporträtten Två utbildare i psykosocialt omhändertagande Kristina Andersson Barbro Silfverstolpe.

Innehåll 1 2. 7 Kvartalsporträtten Två utbildare i psykosocialt omhändertagande Kristina Andersson Barbro Silfverstolpe. PKMC-nytt Ansvarig utgivare: Annika Hedelin, 031-63 07 93, annika.hedelin@vgregion.se Redaktör: Iréne Johansson, 031-63 07 49, irene.johansson@vgregion.se December 2006 Prehospitalt och katastrofmedicinskt

Läs mer

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar R I K S R E V I S I O N E N 1 B I L A G A 5. I A K

Läs mer

Internationell verksamhet PKMC 2012

Internationell verksamhet PKMC 2012 Internationell verksamhet PKMC 2012 Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum www.vgregion.se, pkmc@vgregion.se Förord Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum, PKMC, har sedan flera år ett brett

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING samt riktlinjer vid plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning (Reviderad 2014-02-18) 1 Denna policy för olycksfall

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Plan för personsanering vid utsläpp av farliga ämnen i Jönköpings län

Plan för personsanering vid utsläpp av farliga ämnen i Jönköpings län Plan för personsanering vid utsläpp av farliga ämnen i Jönköpings län Arbetsformer/ansvar Livräddande insatser Personanering (räddningstjönst) Het zon Särskild skyddsutrustning Varm zon Skyddsutrustning

Läs mer

Akutmottagning LiM Ledningsansvarig Sjuksköterska (LS)

Akutmottagning LiM Ledningsansvarig Sjuksköterska (LS) () 1(7) Akutmottagning LiM Ledningsansvarig Sjuksköterska () Mottagande av larm Anteckna larmets innehåll och följ rapportmall. Vidarebefordran av larm Larm vidarebefordras till jourhavande anestesiolog

Läs mer

Katastrofberedskap med barnet i fokus

Katastrofberedskap med barnet i fokus 2:a Barnsäkerhetsforum / 10:e Nordiska Skadekonferensen Svenska Mässan 15 oktober 2013 Mikael Engvall Instruktör Barnintensivvård (BIVA) Barn är inte små vuxna i samband med stora olyckor (heller...) Anatomi

Läs mer

Syfte och omfattning. Sammankallande av Katastrofledningsgruppen

Syfte och omfattning. Sammankallande av Katastrofledningsgruppen Höganäs Management System Page 1(5) Syfte och omfattning Katastrofledningsgruppen sammankallas primärt vid olyckor som förorsakat eller riskerar att förorsaka förluster av stora värden, människoliv eller

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Version 2 giltig from 2008-01-15 1

Version 2 giltig from 2008-01-15 1 Version 2 giltig from 2008-01-15 1 Förord Landstinget Kronoberg har ett ansvar som sjukvårdshuvudman att kunna hantera allvarliga händelser som ställer krav på våra sjukvårdsresurser. Denna plan beskriver

Läs mer

Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n

Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n 2013-01-30 Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n Rutinen är antagen av styrgrupp F samverkan 2013-01-30 SOS Alarm har på uppdrag av Staten genom alarmeringsavtalet uppdraget

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Utbildningsplan Samverkande sjukvård

Utbildningsplan Samverkande sjukvård Utbildningsplan Samverkande sjukvård Syfte med utbildningsplanen är att strukturerar våra utbildningar inom Samverkande sjukvård där vi kan följa upp planen och utbildningsinsatser som görs inom ramen

Läs mer

Whitepaper sekundärtriage Region Skåne

Whitepaper sekundärtriage Region Skåne Whitepaper sekundärtriage Region Skåne Styrgrupp Triage i Region Skåne har idag beslutat att byta till som system för sekundärtriage hospitalt. Parallellt med denna process kommer -pre att införas för

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

LOB, tillnyktring och abstinensvård

LOB, tillnyktring och abstinensvård LOB, tillnyktring och abstinensvård Bakgrund 2014-2016 Satsning beträffande förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer. (Regeringsbeslut II:6) Utveckla alternativa

Läs mer

Utbildning inför allvarliga händelser

Utbildning inför allvarliga händelser Version Utbildning inför allvarliga händelser Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum Kurskatalog 2013 UTBILDNINGSMODELL Utbildning, träning och övning inom det katastrofmedicinska området bedrivs

Läs mer

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA När en olycka har inträffat, är det svårt att veta vad som kommer att hända. Hur man som enskild människa skall bete sig, vad som kommer att hända, vilka

Läs mer

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j Borlänge 26 28 maj Välkommen till Quality Hotel Galaxen i Borlänge Äntligen! Nya möjligheter i en ny tid. Nu är fönstret vidöppet för den som vill utveckla kommunens säkerhetsarbete, med skydd mot olyckor

Läs mer

Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen

Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen Fastlagd 4/11 2014 av inriktande nivån genom Regionala chefsgruppen Vad har

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Firmatecknare för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund... 7 15 Vitesföreläggande asylboende

Läs mer

Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05

Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05 Bedömningsbilen/Sköra Äldre Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05 Bakgrund SOS alarm kan i dagsläget endast skicka ambulans som hjälp till patienter med bedömt vårdbehov Detta svarar

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets stöd

Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets stöd Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen Rapport 2005-06-03 Annika Sköld 08-440 14 21 Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Kurser 2015 Grundläggande ledningsmetodik Regional samverkanskurs - operativ nivå Media att skapa kommunikationsplattform och pressmeddelanden

Kurser 2015 Grundläggande ledningsmetodik Regional samverkanskurs - operativ nivå Media att skapa kommunikationsplattform och pressmeddelanden Kurskatalog 2015 Kurser 2015 Grundläggande ledningsmetodik Datum: 24 april 2015 (09.00 16.00) Sista anmälningsdag: 27 mars 2015 Plats: Länsstyrelsen i Uppsala län, Hamnesplanaden 3 Regional samverkanskurs

Läs mer

Bara skog som brinner?

Bara skog som brinner? Bara skog som brinner? Utvärdering av krishanteringen under skogsbranden i Västmanland 2014 Fredrik Bynander & Viktoria Asp Vad hände? 31 juli 2014 Branden startar 4 augusti Stor brandspridning 5 augusti

Läs mer

Utbildning inför allvarliga händelser

Utbildning inför allvarliga händelser Utbildning inför allvarliga händelser Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum Kurskatalog 2015 FÖRORD Alla sjukvårdshuvudmän i Sverige har ansvar för att förtroendevalda och anställd personal får

Läs mer

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva 1 Broschyren är framtagen av Sveriges Dövas Riksförbund TEXTREDIGERING: Helena Fremnell Ståhl ILLUSTRATIONER: Jacob Lind LAYOUT: Birgitta Orström

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Utbildning inför allvarliga händelser

Utbildning inför allvarliga händelser Utbildning inför allvarliga händelser Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum Kurskatalog 2014 UTBILDNINGSMODELL Utbildning, träning och övning inom det katastrofmedicinska området bedrivs på olika

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

Huvudförfattare: Noomi Jonsson, Västerbottens läns landsting och Henrik Östlund, Kemkoordinator Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Huvudförfattare: Noomi Jonsson, Västerbottens läns landsting och Henrik Östlund, Kemkoordinator Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Meddelande 3 2010 Utgiven av Länsstyrelsen Västerbotten 901 86 UMEÅ Telefon 090-10 70 00 www.lansstyrelsen.se/vasterbotten April 2010 Ansvarig utgivare: Ida Johansson, Länsstyrelsen Västerbotten Huvudförfattare:

Läs mer

Plan för POSOM. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun

Plan för POSOM. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun Bilaga 2 Plan för POSOM Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun Denna plan avser kriser eller extraordinära händelser som inte kan hanteras inom befintlig

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret Johan Herlitz Professor i prehospital akutsjukvård Västa Götalands Center för utveckling av prehospital akutsjukvård Högskolan i Borås och Sahlgrenska

Läs mer

Jag är verksam vid följande vårdhygieniska enhet:

Jag är verksam vid följande vårdhygieniska enhet: Jag är verksam vid följande vårdhygieniska enhet: Smittskydd/Vårdhygien Sörmland Halland Uppsala län Västmanland Jll Skåne Gävleborg Region Gotland Umeå Dalarna Stockholm/Danderyd Örebro Vårdhygien Stockholms

Läs mer

Remissvar: Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands m. m.

Remissvar: Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands m. m. 2013-05-16 LiÖ 2013-549 1 (3) Ledningsstaben Peder Björn/ Beredskapssamordnare Socialdepartementet Remissvar: Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands m. m. Landstinget i Östergötland

Läs mer

BEREDSKAP. När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna

BEREDSKAP. När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna KRIS BEREDSKAP När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna Innehåll Kända politiker dog av viruset 3 Tingsrydsbor ihjälfrusna i hemmet När hemtjänsten

Läs mer

Redovisa vilka skillnader som finns beträffande hur verksamheterna bedrivs jämfört med hur de bedrevs innan

Redovisa vilka skillnader som finns beträffande hur verksamheterna bedrivs jämfört med hur de bedrevs innan Socialstyrelsen T/Regionala tillsynsenheten nord/sek2 Krister Lundström krister.lundstrom@socialstyrelsen.se BESLUT 2012-06-18 Dnr 9. l-42646/2011 Västerbottens läns landsting Landstingsdirektör J. Rastad

Läs mer

2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB. Kommunikationsplan. För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap

2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB. Kommunikationsplan. För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap 2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB Kommunikationsplan För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige: 2007-12-19, 317 Adress: Finspångs kommun

Läs mer

Kontaktas av Televäxeln via Rapid Reach eller ledningsansvarig sjuksköterska (LS) på akutmottagningen US.

Kontaktas av Televäxeln via Rapid Reach eller ledningsansvarig sjuksköterska (LS) på akutmottagningen US. Kontaktas av Televäxeln via Rapid Reach eller ledningsansvarig sjuksköterska (LS) på akutmottagningen US. Datum/ klockan Chef särskild sjukvårdsledning US Namn: Är sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig.

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN Göran Melin

RÄDDNINGSTJÄNSTEN Göran Melin Snabba reaktioner vid risk för suicid Suicidpreventivt arbete i Jönköpings län Hälso- och sjukvård (2003-2014) Landstinget har FAKTA-dokument och vårdprogram - Kliniska riktlinjer för hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

SOS Alarm viktig länk i vårdkedjan

SOS Alarm viktig länk i vårdkedjan SOS Alarm viktig länk i vårdkedjan 1 Grafisk form och produktion: Incitera, www.incitera.se Foto: Daniel Jeminen Tryckt av EO Grafiska Stockholm 2008 SOS Alarm en strategisk partner till vården VI PÅ SOS

Läs mer

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Lägesrapport 2013, Statistik, Analysenheten Materialet bygger på: Rapporten Undvikbar slutenvård bland

Läs mer

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA?

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? Detta är en sammanfattning av slutrapporten från samverkansprojektet Värmebölja Perioder med ovanligt varmt väder kallas värmeböljor. I takt med att klimatet

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

Övningsvärdering - övning Marita från sjukvården Region Skåne

Övningsvärdering - övning Marita från sjukvården Region Skåne Övningsvärdering - övning Marita från sjukvården Region Skåne Tisdagen den 6 Maj 2014 genomfördes en samverkansövning med deltagare från Ängelholm-Helsingborgs Flygplats, Räddningstjänst Nordväst, Polis

Läs mer

KAMEDO. Historik och uppgifter. Katastrofmedicinska observatörsstudier. (tidigare Katastrofmedicinska Organisationskommittén)

KAMEDO. Historik och uppgifter. Katastrofmedicinska observatörsstudier. (tidigare Katastrofmedicinska Organisationskommittén) Historik och uppgifter Katastrofmedicinska observatörsstudier (tidigare Katastrofmedicinska Organisationskommittén) 1964 Försvarsmedicinska forskningsdelegationen 1974 FOA 1988 Socialstyrelsen observatörer

Läs mer

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN LIV HJÄLPER DIG BLI EN MER EFFEKTIV LEDARE En bra ledare är stödjande, ansvarstagande och tydlig i sin kommunikation. Han eller hon utvecklar dessutom bättre patientkontakter.

Läs mer

Höstkonferens om landstingens krisberedskap

Höstkonferens om landstingens krisberedskap VÄLKOMMEN TILL Höstkonferens om landstingens krisberedskap Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har glädjen att bjuda in till årets

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24 Rapport 18-årsundersökning MSB 1--2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen Slutsatser Resultat Om det inträffar en kris 9 Risk och oro för den egna säkerheten 18 Förtroende för myndigheterna 29 Säkerheten

Läs mer

Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun

Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun Inledning Under slutet av januari till mitten av februari 010 fick medborgarpanelen i Gnosjö kommun svara på en enkät om krisberedskap. Inga alternativ

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

FRG NORR REGIONAL ÖVNING 2014-11-29 RAPPORT FRÅN ÖVNINGEN OCH INTERVJUER MED MEDVERKANDE

FRG NORR REGIONAL ÖVNING 2014-11-29 RAPPORT FRÅN ÖVNINGEN OCH INTERVJUER MED MEDVERKANDE FRG NORR REGIONAL ÖVNING 2014-11-29 RAPPORT FRÅN ÖVNINGEN OCH INTERVJUER MED MEDVERKANDE Bild- och textdokumentation av Patrik Vuorio, VolunteerPower Sweden RAPPORT FRÅN ÖVNING 2014-11-29 ALLMÄNT OM ÖVNINGEN

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld MSB:s vision Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Olyckor och kriser har inga gränser. De sker även om vi inte vill. Vi lever i en tid där samhället förändras snabbt. Plötsligt händer det oväntade.

Läs mer

Lika Villkor Rätt Nivå

Lika Villkor Rätt Nivå Lika Villkor Rätt Nivå Rapport Del 2, Vårdnivå Ambulansverksamheten Kungälvs Sjukhus Ett arbete inom Gör det Jämt! Kunskapscentrum för jämställd vård Författare: Mikael Bengtsson Eva Grimbrandt Tommy Claesson

Läs mer

Samhällets krisberedskap Förmåga 2006/2007. Bilaga 2: Händelser som prövade samhällets förmåga under 2006

Samhällets krisberedskap Förmåga 2006/2007. Bilaga 2: Händelser som prövade samhällets förmåga under 2006 Samhällets krisberedskap Förmåga 2006/2007 Bilaga 2: Händelser som prövade samhällets förmåga under 2006 0027/2007 Innehåll Händelser som prövade samhällets förmåga under 2006 5 Samordnad information

Läs mer

PKMC-nytt I DET HÄR NUMRET. 1 Ledare. 4 Hypotermiutbildning 5 Temadag: Hot och våld mot sjukvårdspersonal 6-8. 9 Övningsverksamhet.

PKMC-nytt I DET HÄR NUMRET. 1 Ledare. 4 Hypotermiutbildning 5 Temadag: Hot och våld mot sjukvårdspersonal 6-8. 9 Övningsverksamhet. PKMC-nytt September 2004 Prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum/pkmc I DET HÄR NUMRET 1 Ledare Regionens Hus, 405 44 GÖTEBORG Besöksadress: Svangatan 4 Tel 031-63 05 00, fax 031-63 05 81 www.vgregion.se/beredskap

Läs mer

Malmö Juniorbrandkår. De sista åren med Malmö Brandkår. 2009 Lars-Owe Göthe

Malmö Juniorbrandkår. De sista åren med Malmö Brandkår. 2009 Lars-Owe Göthe Malmö Juniorbrandkår De sista åren med Malmö Brandkår 2009 Lars-Owe Göthe Brandstation årets höjdpunkt! Den 18-19 juni 2005 hölls den sista Brandstationen under Malmö Brandkår. Ute på övningsplatsen Barbara,

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-14 1 (5) HSN 1301-0051 Handläggare: Nils Edsmalm Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2014-06-17 P 19 Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling

Läs mer

Utbildnings- och övningsplan

Utbildnings- och övningsplan 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2012-06-18 Utbildnings- och övningsplan Älvsbyns Kommun Margareta Lundberg Säkerhetsgruppen Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Utbildnings-

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Västra Götalandsregionen sommaren år 2014.

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Västra Götalandsregionen sommaren år 2014. ~ BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13093/2014 1(6) Avdelning sydväst Agneta Resare agneta.resare@ivo.se Västra Götalandsregionen Tillsynsärenden Regionens Hus, iariet 542 87 MARIESTA

Läs mer