PKMC-nytt. Annikas ruta I DET HÄR NUMRET. 1 Annikas ruta. 2 Utbildningar hösten HESMIC seminar 22 mars 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PKMC-nytt. Annikas ruta I DET HÄR NUMRET. 1 Annikas ruta. 2 Utbildningar hösten 2005. 4 HESMIC seminar 22 mars 2005"

Transkript

1 PKMC-nytt Juni 2005 Prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum/pkmc Annikas ruta - I DET HÄR NUMRET Regionens Hus, GÖTEBORG Besöksadress: Svangatan 4 Tel Fax Efter ett intensivt och händelserikt halvår kommer sommaren med en välförtjänt vila för alla. Året började dramatiskt med händelserna i Sydostasien och följdes omedelbart av stormen Gudrun och incidenten med klorgasvagnarna i Anneberg. En rapport om tågurspårningen finns att läsa på vår hemsida 1 Annikas ruta 2 Utbildningar hösten 2005 Svenska nationella ambulansflyget (SNAM) Övning KAOS utvärdering 4 HESMIC seminar 22 mars Sommaraktiviteter 2005 inom Västra Götalandsregionen 7 Kvartalsporträttet: Marianne Högström, beredskapssamordnare i NU-sjukvården 8 Rapporter och andra lästips 9 Personalnytt PKMC, som också i akuta lägen, är regional medicinsk katastrofledningsgrupp har varit etablerad över långa perioder. Verksamheten har fungerat bra och återigen visade den goda samverkan vi har med andra myndigheter och organisationer sin styrka. Gemensamt har vi klarat dessa svåra situationer. Förmånen att ha en regionledning som intresserar sig, men också ställer krav på vår verksamhet, stimulerar oss att ytterligare tänja våra möjligheter att göra det bästa av svåra situationer. Med önskan om en trevlig sommar! Annika Hedelin Beredskapschef Nästa nummer av PKMC-nytt kommer ut i mitten av september PKMC-nytt juni

2 Utbildningar hösten 2005 De utbildningar för hösten som finns beskrivna i utbildningskatalogen för 2005 beräknar vi kunna genomföra. Utbildningskatalogen finns på vår hemsida I höst påbörjas en tredagars internatkurs för regionala sjukvårdsgrupper där målgruppen är de läkare och sjuksköterskor som sjukhusen tagit ut för att ingå i denna verksamhet. Förutsättningen för att delta i kursen är att deltagarna måste ha genomgått MIMMS- och First Respondersutbildningarna. Planeringsarbetet med utbildningarna 2006 har påbörjats och 2006 års utbildningskatalog kommer att finnas tillgänglig i slutet av september. Frågor besvaras av Svenska Nationella Ambulansflyget (SNAM) Planeringen av SNAM är nu i sin slutfas och verksamheten kommer att slutövas i samband med övningen Barens Rescue i Nordnorge som äger rum i september. En funktionsövning SNABEL kommer att genomföras i Umeå den 2-3 augusti med ett stort skadeutfall och där ett antal skadade transporteras med SNAM till Landvetter, Göteborg. Skademarkörer kommer att användas och några kommer att transporteras vidare från SNAM till sjukhus i Göteborg där övningen bryts. Eventuella frågor besvaras av KAOS - utvärdering Under veckorna 10 och 11 genomfördes arméslutövningen i Mellansverige. Inom ramen för slutövningen ingick även delövningen KAOS, som pågick mellan mars Övningsupplägg Samma scenario övades vid samtliga fyra övningstillfällen, men med ny personal vid varje tillfälle. Sjukvården medverkade de två första dagarna. Övningen baserades helt på ett civilt scenario med explosion, hotellbrand och ras vilket resulterade i ett sammanlagt skadeutfall på ca 90 personer. Sjukvården samverkade med räddningstjänsten, polisen och försvarsmakten. Sjukvården medverkade med sjukvårdsgrupper från SU/Mölndal, SÄS/Borås, NU-sjukvården/Uddevalla sjukhus och NÄL samt ambulanssjukvården från SkaS. För sjukvårdens del var ett av syftena med övningen att för första gången använda de nya skadekorten enligt MIMMS-principen. Användandet av de nya korten detaljgranskades under övningen. Inom Västra Götalandsregionen har det genomförts en minskning av antalet sjukvårdsgrupper. Sjukvårdsgrupperna skall kunna verka över hela regionen och benämns regionala sjukvårdsgrupper. Med bakgrund av detta planerades att ambulanshelikoptern för Sjukvårdsgrupp från Västra Götalandsregionen första gången skulle nyttjas för transport av regional sjukvårdsgrupp från SÄS. I Socialstyrelsens Riktlinjer Medicinsk katastrofberedskap finns angivet att sjukvårdsledaren (SL) och medicinskt ansvarig (MA) skall vara sjukvårdsledning vid akuta sjukvårdsinsatser. I samband med denna övning var avsikten att även öva och utvärdera dessa funktioner i samverkan med övriga organisationer. PKMC-nytt juni

3 Vädret Båda övningsdagarna erbjöd kyligt väder med helt olika väderleksförhållanden. Under den första övningsdagen sken en vacker vårvintersol och vindarna var mycket svaga, vilket innebar någorlunda gynnsamma yttre klimatbetingelser för såväl skademarkörer och aktörer. Den andra övningsdagen sattes sjukvårdspersonalens personliga skyddskläder på prov under snöstorm och hårda vindar. På grund av dessa svåra väderförhållanden kunde inte ambulanshelikoptern från Säve lyfta för att transportera en sjukvårdsgrupp från SÄS till övningsplatsen. Även bilvägarna var svårframkomliga varför det beslutades att sjukvårdsgruppen skulle stanna kvar i Borås. Scenario Övningsdagarna startade med en gemensam information på brandstationen i Skövde för all övad sjukvårdspersonal. Därefter körde alla aktörer till en gemensam samlingsplats på Hasslums övningsfält och inväntade övningens start. Larmet kom till samlingsplatsen med information om att en explosion och en brand uppstått samt att många människor var skadade. Ambulanser och sjukvårdsgrupper transporterades till "olycksplatsen" med olika tidsintervaller. Synen som mötte sjukvårdsgrupperna och ambulanssjukvården vid framkomsten var brand och rök med många lättare och svårare skadade (skademarkörer). Sjukvårdsgrupperna började prioritera och omhänderta de skadade enligt den nya sållnings- och sorteringsprincipen (MIMMS). Skadekorten enligt MIMMS-principen användes för första gången vid en övning. I stort sett fungerade korten bra. Det fanns i början en viss osäkerhet hur dessa kort skulle användas men det försvann snart. De lindrigt skadade hänvisades till en primär uppsamlingsplats för vidare transport till uppsamlingsplatsen (sjukvårdstältet) så snart denna var upprättad. Skadeplats Sjukvårdsledaren och den medicinskt ansvarige hade inte sina egna roller klara, vilket medförde en del oklarheter i ansvars- och arbetsfördelning mellan dessa funktoner. Den medicinskt ansvarige gjorde en egen sektorsindelning av skadeplatsen, men missade att synkronisera detta med sjukvårdsledaren som samverkade med räddningsledaren. Detta medförde att det var svårt att skapa en gemensam lägesbild om var de skadade befann sig. Sjukvårdsgrupperna Sjukvårdsgruppernas/ambulanssjukvårdens omhändertagande av skadade fungerade bra. Den civila sjukvårdspersonalen upplevde att den militära sjukvårdspersonalen var otydligt funktionsutmärkta med yrkeskategori. Det var även svårt att urskilja vem som hade det direkta ledningsansvaret för den militära sjukvårdspersonalen. Detta medförde att kompetensen inte nyttjades optimalt. För att lättare få en överblick över sjukvårdspersonalen vore det önskvärt att även sjukvårdsgrupperna utmärktes med vilket sjukhus de kommer ifrån. Uppsamlingsplats Skadeplatsen De ansvariga för uppsamlingsplatsen skall utses på ett tidigt stadium. Det är av största vikt att uppsamlingsplatsen planeras och organiseras genom samverkan. Även det förväntade ambulansbehovet skall rapporteras tidigt till ledningsplatsen. Uppsamlingsplatsen skall alltid vara bemannad med sjukvårdspersonal innan patienterna anländer. Den sjukvårdspersonal som arbetar på uppsamlingsplats måste ha ett likartat syn- och arbetssätt samt vara införstådda med vilken arbetsuppgift/ funktion man har. Vid övningen förekom vissa oklarheter om arbetsuppgifterna. PKMC-nytt juni

4 Det var väldigt svårt att få igång avtransporter från uppsamlingsplatsen trots goda transportresurser och goda resurser på mottagande sjukhus. Sjukvårdsledaren var väl medveten om att resurserna fanns på plats. Det är särskilt viktigt att snabbt starta avtransporterna så att man återfår resurser för nya avtransporter. Eftersom det var oklarheter om vem som var ansvarig för avtransporterna medförde detta initialt en viss förvirring. Försvarsmakten och sjukvården är inte vana att arbeta tillsammans, därför fungerade inte kommunikationen på uppsamlingsplatsen optimalt. Respektive organisation arbetade mer eller mindre isolerat från varandra. Att föra dokumentation om händelseförloppet samt underlag och beslut som fattas under arbetets gång. För att sjukvårdsledningen skall fungera optimalt ställs det stora krav dels på de personer som bemannar funktionerna och dels på arbetsledningen. Under denna övning fungerade inte sjukvårdsledningen optimalt. Även våra samverkande myndigheter måste ha kunskap om sjukvårdsledning vid akuta sjukvårdsinsatser för att samverkan skall fungera på ett optimalt sätt. Vid övningen framkom det brister i denna kunskap. Samband Radiotrafiken mellan sjukvårdspersonalen fungerade väl. Det som kan påpekas är att vid ett anrop är det oftast en funktion man söker, inte en person. Radiodisciplinen förbättrades något under dagens lopp. Samverkande ledning Ett av målen var att öva den samverkande ledningen på skadeområdet. Båda övningsdagarna valde den kommunala räddningsledaren att etablera ledningsplatsen en bit från både skadeplatsen och uppsamlingsplatsen. Där placerade respektive organisation sina ledningsfordon med kommunikationsutrustning. Mestadels befann sig insatsledarna på ledningsplatsen vilket gjorde en snabb och direkt kommunikation möjligt mellan individerna i ledningen. Sjukvårdsledning Att agera som sjukvårdsledning vid en så stor händelse är inte lätt. Det krävs av ledningspersonalen att de bl.a. har mycket goda kunskaper om: Organisation på skadeplats (ansvarsområde). Klara arbets- och ansvarsfördelningar mellan sjukvårdsledaren och medicinskt ansvarig. Kunskap om regionens sjukvårdsorganisation på regional och lokal nivå. Genomgång efter övningen Övningen avslutades med en separat genomgång då varje övad enhet och insatsledarna från respektive organisation gavs tillfälle att ge sina synpunkter. Brister uppmärksammades i alla samverkande organisationer. Dessutom framkom vilka fördelar som uppkommer vid samarbete och när man har kunskap om varandras organisationer. Förslag till fortsatt arbete Utforma funktionsmarkeringar där det även anges från vilken sjukvårdsinrättning sjukvårdsgrupperna kommer ifrån. Ta fram en utbildning för sjukvårdsgruppernas arbete på uppsamlingsplats för skadade. Utöka antalet samövningar för att få en fördjupad kunskap om varandras organisationer. Ambulanssjukvården bör bättre klargöra och utöka kunskapen för sin personal i sjukvårdsledning vid akuta sjukvårdsinsatser. Denna sammanställning har gjorts med hjälp av observatörernas redovisningar. Slutligen vill jag tacka alla som medverkade vid övningen; sjukvårdsgrupper, ambulanspersonal och utbildare i katastrofmedicin. Utan er hjälp och medverkan hade vi inte kunnat genomföra dessa övningsdagar. Anne-Lii Kivi, PKMC-nytt juni

5 HESMIC seminar den 22 mars 2005 HESMIC står för Hertfordshire Emergency Services Major Incident Committee, med deltagande från polis, räddningstjänst, ambulans, county, kommuner och frivilligorganisationer. Seminariet hölls i Stevenage, en halvtimmes tågresa norr om London. Cirka 500 deltagare fick plats i salongen som var fullsatt. Seminariet var fullbokat sedan länge, och det fanns en lista för personer som var villiga att komma in med kort förvarning vid eventuella sena återbud. Mötet hölls för 16:e året i rad och har rykte om sig att vara årets möte för personer involverade i engelsk beredskapsplanering. Arrangörerna brukar måna om att det skall vara en mix av föredrag, så att alla organisationers intressen täcks på något sätt. Dagens första föredrag handlade om civil-militär samverkan. (Military and Civil Responders: Learning points from a joint exercise/ Ian Stubbs, Jon Gunns). Övningen Barada Falcon hölls förra året i Hertfordshire. Scenariot startade med en terrorbombning av en nattklubb med kemiska vapen. Det eskalerade därefter till att man hittade lokalen där bomberna tillverkades och så småningom också den bussterminal varifrån bomberna skulle spridas. Övningen kördes som en fullskaleövning dygnet runt i 5 dagar med alla deltagande organisationer och också medverkan av arméns Tactical Response Force (TRF) en nationell resurs avsedd att ge stöd till polisen vid CBRN-händelser. De lärdomar man dragit från övningen var (föga förvånande) att; Have a plan that works: Insatsplanen skulle vara enkel och innehålla checklistor Inclusive decision making: Beslut skulle tas i samverkan om någon organisation av sekretesshänsyn vill dra sig undan är det stor risk att informationen inte delas. De olika organisationernas ledningar skall aktivt hållas ihop för effektiv ledning! Command & accessability: Ju mer information som kommer in till en stab, desto större blir risken att skylten med Meeting in progress. Do not disturb! kommer upp. Lösning är att koncentrera sig på sin egen uppgift och lita på att andra sköter sina uppgifter. Möten bör tidsbegränsas. Effective communication: Livsfarligt när ledningskedjan frångås eller by-passas, vilket speciellt mobiltelefon ger stor möjlighet till! Egen personal måste också briefas. Beslut: Dokumentera allt! Vad, när, varför, vilket klockslag och på vems mandat. Madrid-bombningarna presenterades av Dr Carlos Urkia från Spanska Röda Korset. Denna händelse kommer att täckas i en framtida KAMEDO-rapport, varför händelsen inte täcks närmare här. I jämförelse med andra presentationer kan konstateras att Dr Urkia var kritisk till fördelningen av de skadade till olika Madridsjukhus samt den bristande utmärkningen av chefspersoner. Man hade tidigare i Madrid övat sin plan med bombexplosioner på två olika platser med 200 skadade, men aldrig något av denna dignitet. Årets övning i maj kommer dock att omfatta fyra platser. Han framhöll särskilt betydelsen av att genomföra fullskaliga samverkansövningar som fundamental för förmågan att agera i skarpt läge. (när hade vi senaste en sådan i Göteborg?) Frivilligorganisationer kan vara mycket användbara under förutsättning att de tidigare övats och integrerats med övriga organisationer. (Röda Korset?) Business continuity management belystes av en representant från Sainsbury s en stor engelsk snabbköpskedja. Man hade erfarenhet av olika händelser som påverkade verksamheten på ett akut sätt kidnappningar och hot mot butiksföreståndare, bränder, IThaverier, mul & klövsjuka etc. Inom företaget fanns en grupp som planerade för och ledde verksamheten när dylika händelser inträffade vilket ansågs lönsamt. Brian Sweeney, brandchef i Glasgow gav en presentation om en byggnadskollaps efter en explosion i en fabrik i staden Från början visste man inte hur många som funnits där i samband med explosionen och tvingades inleda ett massivt sök- och räddningsarbete som pågick under 4 dygn. Så småningom hade man fått hjälp av 27 brandkårer runt om i England med totalt ca 800 man. Mediabevakningen var så intensiv att räddningstjänsten fick avsätta 3 personer bara för att serva dessa. Han konstaterade avslutningsvis att det är media som sätter betyg på räddningsinsatser och att betyget då kan bli uselt eller fantastiskt bra, men aldrig däremellan! Eftermiddagen ägnades åt två presentationer om översvämningar. Dels kommunens och PKMC-nytt juni

6 countyts arbete i samband med ett massivt regnväder i norra Cornwall, när det föll 5 tum regn på 3 timmar vilket resulterade i att en flod svämmade över och drog med sig stora delar av samhället Boscastle. Helikoptrar fick sättas in för att evakuera 200 personer, men det stora arbetet kom att drabba kommunen då hus, vägar och avlopp spolades bort. Räddningsarbetarna fick dekontamineras varje dag pga att de tvingas arbeta i orenat avloppsvatten. Detta ställde stora krav på att kunna förse dem med klädbyten etc. Byggnadslov, miljöhänsyn etc gav också upphov till stora problem avseende samverkan mellan olika myndigheter. Bl.a. hade man ton av förorenade jordmassor, men bara tillstånd att deponera 10 ton/år! Även Carlisle i nordvästra England hade drabbats av svåra översvämningar beroende på långvarigt regnande som saturerat marken. När detta sedan kombinerades med ytterligare regn, inkommande tidvatten och starka vindar översvämmades stora delar av denna stad med ca invånare. Man tvingades evakuera bostäder/ personer från de lägst belägna delarna av staden. Saken underlättades inte av att både Stadshuset (där man hade sin ledningscentral), liksom polisstation och brandstation översvämmades. Elförsörjningen för personer försvann och som pricken över i slogs det största mobiltelenätet ut pga blixtnedslag i masten! Sammantaget en intressant dag med många olika infallsvinklar på beredskapsplanering. Seminariet liknar till sitt upplägg vår EPS och flera av föredragshållarna höll sådan hög klass att man borde fundera på att bjuda in dem till Sverige. Mer info kan fås på Nästa års möte hålls 21/ Per Örtenwall/Annika Hedelin Sommaraktiviteter 2005 i Västra Götalandsregionen Datum Aktivitet Plats juni Drakbåtsfestivalen Göteborg juni Vätternrundan Start och mål i Motala juni Potatisfestivalen Alingsås 21 juni Konsert: R.E.M. Trädgårdsföreningen, Göteborg 23 juni Konsert: Bruce Springsteen Scandinavium, Göteborg juni Midsommarfirande Hela regionen 1-3 juli Världsungdomsspel Nya Ullevi, Göteborg 4-10 juli Swedish Match Cup Marstrand 6-9 juli Partille cup Heden, Göteborg 7-9 juli Bluesfestival Åmål 9 juli Konsert: Iron Maiden Nya Ullevi, Göteborg 9 juli Grebbestadskarnevalen Grebbestad 10 juli Rhapsody in Rock Läckö slott 14 juli Konsert: Uggla Lena Ph - Darin Läckö slott juli Fallens dagar Trollhättan juli Gothia cup Göteborg juli Gothenburg Dragracing Festival Säve depå, Gtöeborg juli StoChampionatet Axevalla 24 juli Diggiloo Läckö slott juli Fjordfestivalen Uddevalla 29 juli Konsert: U2 Vertigio Nya Ullevi, Göteborg 5-13 aug Göteborgskalaset Göteborg 13 aug Kanotmaraton Dalsland 13 aug EM-loppet Göteborg aug Finnkampen Nya Ullevi, Göteborg 19 sept Fotboll: IFK Göteborg Djurgården IF Göteborg PKMC-nytt juni

7 NKvartalsporträttetn Turen har nu kommit till Marianne Högström, som berättar så här om sitt arbete som beredskapssamordnare i NU-sjukvården. - Jag har ett mycket klart minne av hur jag som sjuåring stod utanför Högre Allmänna Läroverket i Uddevalla och tittade på de nybakade studenterna, som strålande av lycka kom ut på skolgården till väntande anhöriga. Då bestämde jag två saker; jag skall ta studenten och jag skall bli lärare när jag blir stor. Sjukvård fanns över huvud taget inte med i min tankevärld. Många val vi gör i livet beror säkert på slumpen. Utan att egentligen alls ha planerat det, hamnade jag som nyutbildad sjuksköterska i Trollhättan Jag vidareutbildade mig ganska snart inom anestesisjukvård och trivdes väldigt bra. Efter att under många år arbetat som narkossköterska på Trollhättans lasarett och NÄL samt inom ambulanssjukvården, förverkligade jag den andra drömmen och utbildade mig till vårdlärare och vikarierade en period på Vårdgymnasium. Att byta inriktning i arbetet då och då innebär förstås nya krav, men är också ett personligt lyft med kompetensutveckling på många plan projektanställdes jag som beredskapsplanläggare i Landstinget i Älvsborg, i syfte att slussas över i NU-sjukvården, som då funnits i ett år. Det kändes lite som en ny värld öppnades. Jag skolades in i arbetsuppgifter av skilda slag av dåvarande beredskapsplanläggaren, som var en av de mest generösa människor jag dittills träffat. Ingen hade tidigare så självklart delat med sig av kunskaper och ett digert nätverk. Genom utbildningar, konferenser och överläggningar med samverkande myndigheter och organisationer på olika nivåer, lärde jag mig hur samhället är uppbyggt för att hantera kriser och katastrofer. Naturligtvis såg jag bristerna, som i mycket kvarstår. Överlag tycker jag ändå att vi har förbättrat vår krisberedskap och står bättre rustade idag. Vad gör då en beredskapssamordnare på det lokala planet? Det varierar och beror självfallet på hur sjukhusområdet är organiserat. Vi arbetar lite olika i VGR, men vi bör alla vara nyckelperson eller spindeln i nätet för den katastrofmedicinska beredskapen i respektive område. Min första uppgift var att ta fram en gemensam katastrofplan för NÄL och Uddevalla sjukhus, vilket inte var helt enkelt, Andra uppgifter är att vara sekreterare och sammankallande i katastrofkommittén och dess arbetsutskott (AU) samt att initiera och medverka i ledningsövningar, larmövningar, utvärderingar, utbildningar samt delta i arbetsgrupper på lokal och regional nivå. Just nu är mina största projekt att producera en levande och intresseväckande hemsida under benämningen Katastrof & beredskap på kommande intranät (EpiServer 4), att revidera katastrofplanen samt att medverka i en arbetsgrupp för projektering av saneringsenhet på NÄL och för det mesta är jobbet jättekul och omväxlande. Med förhoppning om en varm och katastroffri sommar! Marianne Högström PKMC-nytt juni

8 Rapporter och andra lästips Internationellt seminarium om terrorism Seminariet hölls på Försvarshögskolan i Stockholm den 22 mars I seminariet, som var inriktat på redovisning av den senaste forskningen rörande terrorism, deltog ett stort antal av de främsta internationella forskarna inom området samt företrädare för utländska myndigheter på hög nivå. Närmare 300 personer deltog i seminariet som arrangerades av Försvarshögskolan på uppdrag av Krisberedskapsmyndigheten. Den allmänna synpunkten från de flesta talarna var att forskningen för att lära och förstå terrorismen är nödvändig. Forskningen måste breddas och också beakta historien. Mer forskning behövs inom kontraterrorism, liksom beträffande de faktorer som påverkar det sociala beteendemönstret hos terrorister. Krisberedskapsmyndighetens och Socialstyrelsens nationella vårkonferens hölls maj 2005 i Stockholm. Vid mötet var 15 landsting (beredskapssamordnare), 21 länsstyrelser (försvarsdirektörer och länsveterinärer) och 19 kommuner representerade. Totalt deltog cirka 100 personer i mötet. Rubriken för konferensen var Lokal och regional krisberedskap och samverkan vid kriser. På programmet stod: - KBM:s pågående arbete med krishanteringssystemet - information om zoonoser och epizootier (Socialstyrelsen och Jordbruksverket) - nytt från försvarsberedningen - Fritidsresors agerande under tsunamin - SRV:s och SoS: s nya uppgifter efter tsunamin - Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen - nytt från Socialstyrelsen och KBM - paneldebatt med fyra ordföranden i landstings- och kommunstyrelser Socialstyrelsens regionala beredskapsmöte Socialstyrelsens beredskapsmöte för södra Sverige hölls april 2005 vid Katastrofmedicinskt Centrum i Linköping. Deltagande landsting var Östergötland, Jönköping, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Halland, Region Skåne och Västra Götalandsregionen. På programmet stod: - aktuellt från Socialstyrelsen - uppgifter och erfarenheter från tsunamin - FOI:s arbete med risk- och sårbarhetsanalyser - redovisning av konsekvenserna av orkanen Gudrun - aktuellt inom CBRN-området - nyheter från försvarsmakten - aktuellt från KBM - information om Kamera-projektet (katastrofmedicinsk resursallokering) KBM:s och SoS:s vårkonferens :e världskongressen i katastrofmedicin 14 th World Congress on Disaster and Emergency Medicine hölls i Edinburgh, Skottland den maj Kongressen arrangerades av världsorganisationen för katastrofmedicin (WADEM) tillsammans med prehospitala fakulteten vid Royal College of Surgeons of Edinburgh och hade samlat närmare 400 deltagare från 40 länder. Sverige var representerat av 40 deltagare. Kongressen var indelad i 17 olika teman med totalt 233 föredrag. Därtill fanns en posterutställning med 126 posters samt en utställning med 25 utställare. Kongressen innehöll också en övning förlagd till Murrayfield Stadium. Några av ämnesområdena var terrorism, psykosociala aspekter på katastrofer, utbildning i katastrofmedicin, prehospital vård, barn i katastrofer, transportmedicin, återupplivning, katastrofplanering, infektionssjukdomar och epidemier, planering för publika evenemang, CBRN, erfarenheter från senare katastrofer, specialseminarium om tsunamin m m. Frågor besvaras av Birger Kollberg, PKMC-nytt juni

9 Out of Hospital Emergency Medical Services, Paris mars 2005 Konferens bevistades av de regionala tjänstemännen i beredskap och regionala beredskapsläkarna. En rapport finns tillgänglig på PKMC. Frågor besvaras av NBC-/CBRN-dagarna 5-6 april 2005, Umeå Från PKMC deltog Nina Widfeldt och Gib Åhlén. Minnesanteckningar och program finns tillgängligt på PKMC för den som är intresserad. Ytterligare frågor kan besvaras av Socialstyrelsens utbildningskonferens 3-4 maj Konferensen inriktades till stor del på erfarenheter från Tsunamikatastrofen, orkanen Gudrun och kemläckaget i Helsingborg och huruvida dessa händelser påverkar behovet av utbildning och övning. En sammanfattning från konferensen finns tillgänglig på PKMC. Ev frågor kan ställas till Regional tjänsteman i beredskap, Regional beredskapsläkare Verksamhetsrapporten för 2004 har sammanställts och finns tillgänglig på PKMC. Frågor besvaras av Utdrag ur Nytt från Socialstyrelsen, nr 13, 30 mars 2005 Skyddsutrustning för kemsanering bara för engångsbruk Socialstyrelsen köpte skyddsutrustningar för hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med sanering av personer som råkat ut för kemiska stridsmedel eller kemiska olyckor. Vid inköpet fanns inte krav på provning enligt nuvarande standard, men utrustningen har nu testats. Resultaten varierar beroende på kemikalier, men rekommendationen är nu att overallen som ingår i utrustningen endast bör användas för engångsbruk, alltid tillsammans med C-underställ och inte mer än en timme. En ny upphandling av skyddsutrustning planeras. En skrivelse har gått till landstingens beredskapssamordnare. Nyhetsinformation (med länk till skrivelsen): yhet htm Personalnytt PKMC:s informatör Jenny Erkholm är tillbaka i tjänst fr o m den 1 juni. Varmt välkommen Jenny! Klas Kaspersson, anestesiolog från NÄL och ambulanshelikoptern, kommer att arbeta 25 procent på PKMC fr o m 1 september. Till sist skickar Bo Björheden ett varmt tack för uppvaktningen i samband med pensionsavgången den 8 april. Så här såg det ut på PKMC den dagen: Per Eriksson, anestesiolog från SU/Sahlgrenska. kommer att bistå PKMC med bl a utbildningen Triage på akutmottagning. Nina Widfeldt är tjänstledig för att med familjen bo och jobba på Nya Zeeland under ett drygt år. PKMC-nytt juni

Mars 2010. Annikas ruta. I det här numret. 1 Annikas ruta. 8 ECMO-transporter. 9 Utbildningar och övningar. 12 Smittskyddsnytt.

Mars 2010. Annikas ruta. I det här numret. 1 Annikas ruta. 8 ECMO-transporter. 9 Utbildningar och övningar. 12 Smittskyddsnytt. PKMC-nytt Ansvarig utgivare: Annika Hedelin, 031-63 07 93, annika.hedelin@vgregion.se Redaktör: Iréne Johansson, 031-63 07 49, irene.johansson@vgregion.se Mars 2010 Prehospitalt och katastrofmedicinskt

Läs mer

Dokumentation och utvärdering av beredskapsövningen Omfall 2013

Dokumentation och utvärdering av beredskapsövningen Omfall 2013 Dokumentation och utvärdering av beredskapsövningen Omfall 2013 Övning för att klara en kärnteknisk olycka Om en kärnteknisk olycka inträffar vid Westinghouse bränslefabrik i Västerås har Länsstyrelsen

Läs mer

Flodvågskatastrofen i Asien 2004

Flodvågskatastrofen i Asien 2004 Flodvågskatastrofen i Asien 2004 Hemtransporter och det akuta mottagandet i Sverige KAMEDO-rapport 91 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter.

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

REGIONAL KATASTROF- MEDICINSK PLAN för Stockholms läns landsting

REGIONAL KATASTROF- MEDICINSK PLAN för Stockholms läns landsting REGIONAL KATASTROF- MEDICINSK PLAN för Stockholms läns landsting Ytterligare exemplar kan beställas från: REK, Box 22 550, 104 22 Stockholm, tel 08-737 34 02, fax 08-737 29 98 E-post: barbro.finneid@sll.se

Läs mer

Justis- og beredskapsdepartementet www.regjeringen.no/nb/dep/jd. Publisert november 2012 NORDRED 2012 2

Justis- og beredskapsdepartementet www.regjeringen.no/nb/dep/jd. Publisert november 2012 NORDRED 2012 2 Nordred-konferensen i Stavanger 5 7 september 2012 samlade över 100 deltagare från hela Norden Norge, Sverige, Finland, Danmark och Island. Med ett intressant program som till stora delar fokuserade på

Läs mer

Kräver obligatorisk incidentrapportering

Kräver obligatorisk incidentrapportering intervju sid 16 Forskning sid 20 Säker på sitt Malmö Skiftet äger räddningstjänsten En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #15 2012 beredskap Det kan vi lära från Utøya Hjärtat

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006

SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet i samarbete med SIS,Swedish Standards Institute ANNONS SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006 Foto:Jocke Berglund Årets Bild 2006. Röjningen efter stormen

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

Suicidpreventiva dagen 2011

Suicidpreventiva dagen 2011 Suicidpreventiva dagen 2011 Karolinska Institutet 2012 NASP - Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa. NASP är sedan 1993 Stockholms läns landstings och sedan 1995 statens expertorgan för suicidprevention.

Läs mer

Enhetschefers och distriktssköterskors upplevelser av beredskap inför en stor olycka eller katastrof - en intervjustudie i primärvården

Enhetschefers och distriktssköterskors upplevelser av beredskap inför en stor olycka eller katastrof - en intervjustudie i primärvården Institutionen för hälsovetenskap Enhetschefers och distriktssköterskors upplevelser av beredskap inför en stor olycka eller katastrof - en intervjustudie i primärvården Karin Berg & Kristina Hedengran

Läs mer

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser?

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser? Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser? Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser i syfte att öka lärandet? 1 Mona Pütsep MSBs

Läs mer

förebyggande sid 18 säkerhet sid 21 En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #10 2011

förebyggande sid 18 säkerhet sid 21 En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #10 2011 förebyggande sid 18 säkerhet sid 21 Tar sju steg med brandskyddet Vården gör jobbet i Uppsala En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #10 2011 losstagning Norge drar snabbare

Läs mer

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta Krisberedskap så funkar det Att förbereda sig på det värsta 7 tips före krisen 1) Förvänta dig det oväntade. Genom att vara medveten om att du kan hamna i en nödsituation ökar du din förmåga att hantera

Läs mer

Uppåt hos sotarna på Gotland

Uppåt hos sotarna på Gotland Räddningsverkets tidning Nr 1 Februari 2006 Uppåt hos sotarna på Gotland sidan 10 Brandsäkerhet vid nybygge Samhället på väg förlora kontrollen sidan 6 Toppmilitär tar täten på Räddningsverket sidan 4

Läs mer

Översvämningarna i Tjeckien och östra Tyskland 2002. KAMEDO-rapport 88

Översvämningarna i Tjeckien och östra Tyskland 2002. KAMEDO-rapport 88 Översvämningarna i Tjeckien och östra Tyskland 2002 KAMEDO-rapport 88 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger

Läs mer

Att kommunicera med drabbade människor

Att kommunicera med drabbade människor Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 1 2 3 Estoniakatastrofen är den största civila fartygsolyckan i Europa efter

Läs mer

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Rapport 2011 Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Christina Stattin, KSL, projektledare Liz Trana, Haninge kommun, projektägare 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet

Läs mer

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA S O S En tidning från SOS Alarm Nr 1 2013 PROFILEN, SIDAN 10 Jag kan egentligen bara beskriva trygghet negativt, fast det är en positiv känsla. Trygg het är avsaknad av olika typer av hot. Erik Wennerström,

Läs mer

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir Rapport Demensnätverket En kompetensutvecklingsmetod för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland av Bertha Ragnarsdóttir INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Inledning 1 Bakgrund... 1 Syfte... 2 Kunskapsöversikt

Läs mer

Jumbojetkatastrofen i Amsterdam

Jumbojetkatastrofen i Amsterdam SoS-rapport 1994:16 Jumbojetkatastrofen i Amsterdam den 4 oktober 1992 Kamedo-rapport 64 Omslag: Fhebe Hjälm Omslagsfoto: Pressens Bild Omslagsbilden: Efter kraschen, vid vilken närmare 70 ton flygbränsle

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

S O S. Staten vill styra. alarmeringstjänsten som myndighet. 113 13 mellan komet och avlopp Rakel i bussen. Få lyssnar på

S O S. Staten vill styra. alarmeringstjänsten som myndighet. 113 13 mellan komet och avlopp Rakel i bussen. Få lyssnar på S O S En tidning från SOS Alarm Nr 2 2013 profilen, sidan 17 Man ska kunna känna sig trygg och veta att någon svarar och att något händer när man ringer till larmnumret. Försvarsminister Karin Enström

Läs mer

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Distriktsläkaren Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Ledare Tid och personalresurser nödvändigt för patientsäkerheten! I förra numret

Läs mer

Rakel. TEMA: Rakel stärker Sveriges kommuner. Hela Sveriges kommunikationssystem i vardag och kris FÖLJ MED TILL...

Rakel. TEMA: Rakel stärker Sveriges kommuner. Hela Sveriges kommunikationssystem i vardag och kris FÖLJ MED TILL... Ett inspirationsmagasin från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ( MSB) Rakel Hela Sveriges kommunikationssystem TEMA: Rakel stärker Sveriges kommuner FÖLJ MED TILL... Rättvik, Strängnäs, Växjö

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer