PKMC-nytt. Annikas ruta I DET HÄR NUMRET. 1 Annikas ruta. 2 Utbildningar hösten HESMIC seminar 22 mars 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PKMC-nytt. Annikas ruta I DET HÄR NUMRET. 1 Annikas ruta. 2 Utbildningar hösten 2005. 4 HESMIC seminar 22 mars 2005"

Transkript

1 PKMC-nytt Juni 2005 Prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum/pkmc Annikas ruta - I DET HÄR NUMRET Regionens Hus, GÖTEBORG Besöksadress: Svangatan 4 Tel Fax Efter ett intensivt och händelserikt halvår kommer sommaren med en välförtjänt vila för alla. Året började dramatiskt med händelserna i Sydostasien och följdes omedelbart av stormen Gudrun och incidenten med klorgasvagnarna i Anneberg. En rapport om tågurspårningen finns att läsa på vår hemsida 1 Annikas ruta 2 Utbildningar hösten 2005 Svenska nationella ambulansflyget (SNAM) Övning KAOS utvärdering 4 HESMIC seminar 22 mars Sommaraktiviteter 2005 inom Västra Götalandsregionen 7 Kvartalsporträttet: Marianne Högström, beredskapssamordnare i NU-sjukvården 8 Rapporter och andra lästips 9 Personalnytt PKMC, som också i akuta lägen, är regional medicinsk katastrofledningsgrupp har varit etablerad över långa perioder. Verksamheten har fungerat bra och återigen visade den goda samverkan vi har med andra myndigheter och organisationer sin styrka. Gemensamt har vi klarat dessa svåra situationer. Förmånen att ha en regionledning som intresserar sig, men också ställer krav på vår verksamhet, stimulerar oss att ytterligare tänja våra möjligheter att göra det bästa av svåra situationer. Med önskan om en trevlig sommar! Annika Hedelin Beredskapschef Nästa nummer av PKMC-nytt kommer ut i mitten av september PKMC-nytt juni

2 Utbildningar hösten 2005 De utbildningar för hösten som finns beskrivna i utbildningskatalogen för 2005 beräknar vi kunna genomföra. Utbildningskatalogen finns på vår hemsida I höst påbörjas en tredagars internatkurs för regionala sjukvårdsgrupper där målgruppen är de läkare och sjuksköterskor som sjukhusen tagit ut för att ingå i denna verksamhet. Förutsättningen för att delta i kursen är att deltagarna måste ha genomgått MIMMS- och First Respondersutbildningarna. Planeringsarbetet med utbildningarna 2006 har påbörjats och 2006 års utbildningskatalog kommer att finnas tillgänglig i slutet av september. Frågor besvaras av Svenska Nationella Ambulansflyget (SNAM) Planeringen av SNAM är nu i sin slutfas och verksamheten kommer att slutövas i samband med övningen Barens Rescue i Nordnorge som äger rum i september. En funktionsövning SNABEL kommer att genomföras i Umeå den 2-3 augusti med ett stort skadeutfall och där ett antal skadade transporteras med SNAM till Landvetter, Göteborg. Skademarkörer kommer att användas och några kommer att transporteras vidare från SNAM till sjukhus i Göteborg där övningen bryts. Eventuella frågor besvaras av KAOS - utvärdering Under veckorna 10 och 11 genomfördes arméslutövningen i Mellansverige. Inom ramen för slutövningen ingick även delövningen KAOS, som pågick mellan mars Övningsupplägg Samma scenario övades vid samtliga fyra övningstillfällen, men med ny personal vid varje tillfälle. Sjukvården medverkade de två första dagarna. Övningen baserades helt på ett civilt scenario med explosion, hotellbrand och ras vilket resulterade i ett sammanlagt skadeutfall på ca 90 personer. Sjukvården samverkade med räddningstjänsten, polisen och försvarsmakten. Sjukvården medverkade med sjukvårdsgrupper från SU/Mölndal, SÄS/Borås, NU-sjukvården/Uddevalla sjukhus och NÄL samt ambulanssjukvården från SkaS. För sjukvårdens del var ett av syftena med övningen att för första gången använda de nya skadekorten enligt MIMMS-principen. Användandet av de nya korten detaljgranskades under övningen. Inom Västra Götalandsregionen har det genomförts en minskning av antalet sjukvårdsgrupper. Sjukvårdsgrupperna skall kunna verka över hela regionen och benämns regionala sjukvårdsgrupper. Med bakgrund av detta planerades att ambulanshelikoptern för Sjukvårdsgrupp från Västra Götalandsregionen första gången skulle nyttjas för transport av regional sjukvårdsgrupp från SÄS. I Socialstyrelsens Riktlinjer Medicinsk katastrofberedskap finns angivet att sjukvårdsledaren (SL) och medicinskt ansvarig (MA) skall vara sjukvårdsledning vid akuta sjukvårdsinsatser. I samband med denna övning var avsikten att även öva och utvärdera dessa funktioner i samverkan med övriga organisationer. PKMC-nytt juni

3 Vädret Båda övningsdagarna erbjöd kyligt väder med helt olika väderleksförhållanden. Under den första övningsdagen sken en vacker vårvintersol och vindarna var mycket svaga, vilket innebar någorlunda gynnsamma yttre klimatbetingelser för såväl skademarkörer och aktörer. Den andra övningsdagen sattes sjukvårdspersonalens personliga skyddskläder på prov under snöstorm och hårda vindar. På grund av dessa svåra väderförhållanden kunde inte ambulanshelikoptern från Säve lyfta för att transportera en sjukvårdsgrupp från SÄS till övningsplatsen. Även bilvägarna var svårframkomliga varför det beslutades att sjukvårdsgruppen skulle stanna kvar i Borås. Scenario Övningsdagarna startade med en gemensam information på brandstationen i Skövde för all övad sjukvårdspersonal. Därefter körde alla aktörer till en gemensam samlingsplats på Hasslums övningsfält och inväntade övningens start. Larmet kom till samlingsplatsen med information om att en explosion och en brand uppstått samt att många människor var skadade. Ambulanser och sjukvårdsgrupper transporterades till "olycksplatsen" med olika tidsintervaller. Synen som mötte sjukvårdsgrupperna och ambulanssjukvården vid framkomsten var brand och rök med många lättare och svårare skadade (skademarkörer). Sjukvårdsgrupperna började prioritera och omhänderta de skadade enligt den nya sållnings- och sorteringsprincipen (MIMMS). Skadekorten enligt MIMMS-principen användes för första gången vid en övning. I stort sett fungerade korten bra. Det fanns i början en viss osäkerhet hur dessa kort skulle användas men det försvann snart. De lindrigt skadade hänvisades till en primär uppsamlingsplats för vidare transport till uppsamlingsplatsen (sjukvårdstältet) så snart denna var upprättad. Skadeplats Sjukvårdsledaren och den medicinskt ansvarige hade inte sina egna roller klara, vilket medförde en del oklarheter i ansvars- och arbetsfördelning mellan dessa funktoner. Den medicinskt ansvarige gjorde en egen sektorsindelning av skadeplatsen, men missade att synkronisera detta med sjukvårdsledaren som samverkade med räddningsledaren. Detta medförde att det var svårt att skapa en gemensam lägesbild om var de skadade befann sig. Sjukvårdsgrupperna Sjukvårdsgruppernas/ambulanssjukvårdens omhändertagande av skadade fungerade bra. Den civila sjukvårdspersonalen upplevde att den militära sjukvårdspersonalen var otydligt funktionsutmärkta med yrkeskategori. Det var även svårt att urskilja vem som hade det direkta ledningsansvaret för den militära sjukvårdspersonalen. Detta medförde att kompetensen inte nyttjades optimalt. För att lättare få en överblick över sjukvårdspersonalen vore det önskvärt att även sjukvårdsgrupperna utmärktes med vilket sjukhus de kommer ifrån. Uppsamlingsplats Skadeplatsen De ansvariga för uppsamlingsplatsen skall utses på ett tidigt stadium. Det är av största vikt att uppsamlingsplatsen planeras och organiseras genom samverkan. Även det förväntade ambulansbehovet skall rapporteras tidigt till ledningsplatsen. Uppsamlingsplatsen skall alltid vara bemannad med sjukvårdspersonal innan patienterna anländer. Den sjukvårdspersonal som arbetar på uppsamlingsplats måste ha ett likartat syn- och arbetssätt samt vara införstådda med vilken arbetsuppgift/ funktion man har. Vid övningen förekom vissa oklarheter om arbetsuppgifterna. PKMC-nytt juni

4 Det var väldigt svårt att få igång avtransporter från uppsamlingsplatsen trots goda transportresurser och goda resurser på mottagande sjukhus. Sjukvårdsledaren var väl medveten om att resurserna fanns på plats. Det är särskilt viktigt att snabbt starta avtransporterna så att man återfår resurser för nya avtransporter. Eftersom det var oklarheter om vem som var ansvarig för avtransporterna medförde detta initialt en viss förvirring. Försvarsmakten och sjukvården är inte vana att arbeta tillsammans, därför fungerade inte kommunikationen på uppsamlingsplatsen optimalt. Respektive organisation arbetade mer eller mindre isolerat från varandra. Att föra dokumentation om händelseförloppet samt underlag och beslut som fattas under arbetets gång. För att sjukvårdsledningen skall fungera optimalt ställs det stora krav dels på de personer som bemannar funktionerna och dels på arbetsledningen. Under denna övning fungerade inte sjukvårdsledningen optimalt. Även våra samverkande myndigheter måste ha kunskap om sjukvårdsledning vid akuta sjukvårdsinsatser för att samverkan skall fungera på ett optimalt sätt. Vid övningen framkom det brister i denna kunskap. Samband Radiotrafiken mellan sjukvårdspersonalen fungerade väl. Det som kan påpekas är att vid ett anrop är det oftast en funktion man söker, inte en person. Radiodisciplinen förbättrades något under dagens lopp. Samverkande ledning Ett av målen var att öva den samverkande ledningen på skadeområdet. Båda övningsdagarna valde den kommunala räddningsledaren att etablera ledningsplatsen en bit från både skadeplatsen och uppsamlingsplatsen. Där placerade respektive organisation sina ledningsfordon med kommunikationsutrustning. Mestadels befann sig insatsledarna på ledningsplatsen vilket gjorde en snabb och direkt kommunikation möjligt mellan individerna i ledningen. Sjukvårdsledning Att agera som sjukvårdsledning vid en så stor händelse är inte lätt. Det krävs av ledningspersonalen att de bl.a. har mycket goda kunskaper om: Organisation på skadeplats (ansvarsområde). Klara arbets- och ansvarsfördelningar mellan sjukvårdsledaren och medicinskt ansvarig. Kunskap om regionens sjukvårdsorganisation på regional och lokal nivå. Genomgång efter övningen Övningen avslutades med en separat genomgång då varje övad enhet och insatsledarna från respektive organisation gavs tillfälle att ge sina synpunkter. Brister uppmärksammades i alla samverkande organisationer. Dessutom framkom vilka fördelar som uppkommer vid samarbete och när man har kunskap om varandras organisationer. Förslag till fortsatt arbete Utforma funktionsmarkeringar där det även anges från vilken sjukvårdsinrättning sjukvårdsgrupperna kommer ifrån. Ta fram en utbildning för sjukvårdsgruppernas arbete på uppsamlingsplats för skadade. Utöka antalet samövningar för att få en fördjupad kunskap om varandras organisationer. Ambulanssjukvården bör bättre klargöra och utöka kunskapen för sin personal i sjukvårdsledning vid akuta sjukvårdsinsatser. Denna sammanställning har gjorts med hjälp av observatörernas redovisningar. Slutligen vill jag tacka alla som medverkade vid övningen; sjukvårdsgrupper, ambulanspersonal och utbildare i katastrofmedicin. Utan er hjälp och medverkan hade vi inte kunnat genomföra dessa övningsdagar. Anne-Lii Kivi, PKMC-nytt juni

5 HESMIC seminar den 22 mars 2005 HESMIC står för Hertfordshire Emergency Services Major Incident Committee, med deltagande från polis, räddningstjänst, ambulans, county, kommuner och frivilligorganisationer. Seminariet hölls i Stevenage, en halvtimmes tågresa norr om London. Cirka 500 deltagare fick plats i salongen som var fullsatt. Seminariet var fullbokat sedan länge, och det fanns en lista för personer som var villiga att komma in med kort förvarning vid eventuella sena återbud. Mötet hölls för 16:e året i rad och har rykte om sig att vara årets möte för personer involverade i engelsk beredskapsplanering. Arrangörerna brukar måna om att det skall vara en mix av föredrag, så att alla organisationers intressen täcks på något sätt. Dagens första föredrag handlade om civil-militär samverkan. (Military and Civil Responders: Learning points from a joint exercise/ Ian Stubbs, Jon Gunns). Övningen Barada Falcon hölls förra året i Hertfordshire. Scenariot startade med en terrorbombning av en nattklubb med kemiska vapen. Det eskalerade därefter till att man hittade lokalen där bomberna tillverkades och så småningom också den bussterminal varifrån bomberna skulle spridas. Övningen kördes som en fullskaleövning dygnet runt i 5 dagar med alla deltagande organisationer och också medverkan av arméns Tactical Response Force (TRF) en nationell resurs avsedd att ge stöd till polisen vid CBRN-händelser. De lärdomar man dragit från övningen var (föga förvånande) att; Have a plan that works: Insatsplanen skulle vara enkel och innehålla checklistor Inclusive decision making: Beslut skulle tas i samverkan om någon organisation av sekretesshänsyn vill dra sig undan är det stor risk att informationen inte delas. De olika organisationernas ledningar skall aktivt hållas ihop för effektiv ledning! Command & accessability: Ju mer information som kommer in till en stab, desto större blir risken att skylten med Meeting in progress. Do not disturb! kommer upp. Lösning är att koncentrera sig på sin egen uppgift och lita på att andra sköter sina uppgifter. Möten bör tidsbegränsas. Effective communication: Livsfarligt när ledningskedjan frångås eller by-passas, vilket speciellt mobiltelefon ger stor möjlighet till! Egen personal måste också briefas. Beslut: Dokumentera allt! Vad, när, varför, vilket klockslag och på vems mandat. Madrid-bombningarna presenterades av Dr Carlos Urkia från Spanska Röda Korset. Denna händelse kommer att täckas i en framtida KAMEDO-rapport, varför händelsen inte täcks närmare här. I jämförelse med andra presentationer kan konstateras att Dr Urkia var kritisk till fördelningen av de skadade till olika Madridsjukhus samt den bristande utmärkningen av chefspersoner. Man hade tidigare i Madrid övat sin plan med bombexplosioner på två olika platser med 200 skadade, men aldrig något av denna dignitet. Årets övning i maj kommer dock att omfatta fyra platser. Han framhöll särskilt betydelsen av att genomföra fullskaliga samverkansövningar som fundamental för förmågan att agera i skarpt läge. (när hade vi senaste en sådan i Göteborg?) Frivilligorganisationer kan vara mycket användbara under förutsättning att de tidigare övats och integrerats med övriga organisationer. (Röda Korset?) Business continuity management belystes av en representant från Sainsbury s en stor engelsk snabbköpskedja. Man hade erfarenhet av olika händelser som påverkade verksamheten på ett akut sätt kidnappningar och hot mot butiksföreståndare, bränder, IThaverier, mul & klövsjuka etc. Inom företaget fanns en grupp som planerade för och ledde verksamheten när dylika händelser inträffade vilket ansågs lönsamt. Brian Sweeney, brandchef i Glasgow gav en presentation om en byggnadskollaps efter en explosion i en fabrik i staden Från början visste man inte hur många som funnits där i samband med explosionen och tvingades inleda ett massivt sök- och räddningsarbete som pågick under 4 dygn. Så småningom hade man fått hjälp av 27 brandkårer runt om i England med totalt ca 800 man. Mediabevakningen var så intensiv att räddningstjänsten fick avsätta 3 personer bara för att serva dessa. Han konstaterade avslutningsvis att det är media som sätter betyg på räddningsinsatser och att betyget då kan bli uselt eller fantastiskt bra, men aldrig däremellan! Eftermiddagen ägnades åt två presentationer om översvämningar. Dels kommunens och PKMC-nytt juni

6 countyts arbete i samband med ett massivt regnväder i norra Cornwall, när det föll 5 tum regn på 3 timmar vilket resulterade i att en flod svämmade över och drog med sig stora delar av samhället Boscastle. Helikoptrar fick sättas in för att evakuera 200 personer, men det stora arbetet kom att drabba kommunen då hus, vägar och avlopp spolades bort. Räddningsarbetarna fick dekontamineras varje dag pga att de tvingas arbeta i orenat avloppsvatten. Detta ställde stora krav på att kunna förse dem med klädbyten etc. Byggnadslov, miljöhänsyn etc gav också upphov till stora problem avseende samverkan mellan olika myndigheter. Bl.a. hade man ton av förorenade jordmassor, men bara tillstånd att deponera 10 ton/år! Även Carlisle i nordvästra England hade drabbats av svåra översvämningar beroende på långvarigt regnande som saturerat marken. När detta sedan kombinerades med ytterligare regn, inkommande tidvatten och starka vindar översvämmades stora delar av denna stad med ca invånare. Man tvingades evakuera bostäder/ personer från de lägst belägna delarna av staden. Saken underlättades inte av att både Stadshuset (där man hade sin ledningscentral), liksom polisstation och brandstation översvämmades. Elförsörjningen för personer försvann och som pricken över i slogs det största mobiltelenätet ut pga blixtnedslag i masten! Sammantaget en intressant dag med många olika infallsvinklar på beredskapsplanering. Seminariet liknar till sitt upplägg vår EPS och flera av föredragshållarna höll sådan hög klass att man borde fundera på att bjuda in dem till Sverige. Mer info kan fås på Nästa års möte hålls 21/ Per Örtenwall/Annika Hedelin Sommaraktiviteter 2005 i Västra Götalandsregionen Datum Aktivitet Plats juni Drakbåtsfestivalen Göteborg juni Vätternrundan Start och mål i Motala juni Potatisfestivalen Alingsås 21 juni Konsert: R.E.M. Trädgårdsföreningen, Göteborg 23 juni Konsert: Bruce Springsteen Scandinavium, Göteborg juni Midsommarfirande Hela regionen 1-3 juli Världsungdomsspel Nya Ullevi, Göteborg 4-10 juli Swedish Match Cup Marstrand 6-9 juli Partille cup Heden, Göteborg 7-9 juli Bluesfestival Åmål 9 juli Konsert: Iron Maiden Nya Ullevi, Göteborg 9 juli Grebbestadskarnevalen Grebbestad 10 juli Rhapsody in Rock Läckö slott 14 juli Konsert: Uggla Lena Ph - Darin Läckö slott juli Fallens dagar Trollhättan juli Gothia cup Göteborg juli Gothenburg Dragracing Festival Säve depå, Gtöeborg juli StoChampionatet Axevalla 24 juli Diggiloo Läckö slott juli Fjordfestivalen Uddevalla 29 juli Konsert: U2 Vertigio Nya Ullevi, Göteborg 5-13 aug Göteborgskalaset Göteborg 13 aug Kanotmaraton Dalsland 13 aug EM-loppet Göteborg aug Finnkampen Nya Ullevi, Göteborg 19 sept Fotboll: IFK Göteborg Djurgården IF Göteborg PKMC-nytt juni

7 NKvartalsporträttetn Turen har nu kommit till Marianne Högström, som berättar så här om sitt arbete som beredskapssamordnare i NU-sjukvården. - Jag har ett mycket klart minne av hur jag som sjuåring stod utanför Högre Allmänna Läroverket i Uddevalla och tittade på de nybakade studenterna, som strålande av lycka kom ut på skolgården till väntande anhöriga. Då bestämde jag två saker; jag skall ta studenten och jag skall bli lärare när jag blir stor. Sjukvård fanns över huvud taget inte med i min tankevärld. Många val vi gör i livet beror säkert på slumpen. Utan att egentligen alls ha planerat det, hamnade jag som nyutbildad sjuksköterska i Trollhättan Jag vidareutbildade mig ganska snart inom anestesisjukvård och trivdes väldigt bra. Efter att under många år arbetat som narkossköterska på Trollhättans lasarett och NÄL samt inom ambulanssjukvården, förverkligade jag den andra drömmen och utbildade mig till vårdlärare och vikarierade en period på Vårdgymnasium. Att byta inriktning i arbetet då och då innebär förstås nya krav, men är också ett personligt lyft med kompetensutveckling på många plan projektanställdes jag som beredskapsplanläggare i Landstinget i Älvsborg, i syfte att slussas över i NU-sjukvården, som då funnits i ett år. Det kändes lite som en ny värld öppnades. Jag skolades in i arbetsuppgifter av skilda slag av dåvarande beredskapsplanläggaren, som var en av de mest generösa människor jag dittills träffat. Ingen hade tidigare så självklart delat med sig av kunskaper och ett digert nätverk. Genom utbildningar, konferenser och överläggningar med samverkande myndigheter och organisationer på olika nivåer, lärde jag mig hur samhället är uppbyggt för att hantera kriser och katastrofer. Naturligtvis såg jag bristerna, som i mycket kvarstår. Överlag tycker jag ändå att vi har förbättrat vår krisberedskap och står bättre rustade idag. Vad gör då en beredskapssamordnare på det lokala planet? Det varierar och beror självfallet på hur sjukhusområdet är organiserat. Vi arbetar lite olika i VGR, men vi bör alla vara nyckelperson eller spindeln i nätet för den katastrofmedicinska beredskapen i respektive område. Min första uppgift var att ta fram en gemensam katastrofplan för NÄL och Uddevalla sjukhus, vilket inte var helt enkelt, Andra uppgifter är att vara sekreterare och sammankallande i katastrofkommittén och dess arbetsutskott (AU) samt att initiera och medverka i ledningsövningar, larmövningar, utvärderingar, utbildningar samt delta i arbetsgrupper på lokal och regional nivå. Just nu är mina största projekt att producera en levande och intresseväckande hemsida under benämningen Katastrof & beredskap på kommande intranät (EpiServer 4), att revidera katastrofplanen samt att medverka i en arbetsgrupp för projektering av saneringsenhet på NÄL och för det mesta är jobbet jättekul och omväxlande. Med förhoppning om en varm och katastroffri sommar! Marianne Högström PKMC-nytt juni

8 Rapporter och andra lästips Internationellt seminarium om terrorism Seminariet hölls på Försvarshögskolan i Stockholm den 22 mars I seminariet, som var inriktat på redovisning av den senaste forskningen rörande terrorism, deltog ett stort antal av de främsta internationella forskarna inom området samt företrädare för utländska myndigheter på hög nivå. Närmare 300 personer deltog i seminariet som arrangerades av Försvarshögskolan på uppdrag av Krisberedskapsmyndigheten. Den allmänna synpunkten från de flesta talarna var att forskningen för att lära och förstå terrorismen är nödvändig. Forskningen måste breddas och också beakta historien. Mer forskning behövs inom kontraterrorism, liksom beträffande de faktorer som påverkar det sociala beteendemönstret hos terrorister. Krisberedskapsmyndighetens och Socialstyrelsens nationella vårkonferens hölls maj 2005 i Stockholm. Vid mötet var 15 landsting (beredskapssamordnare), 21 länsstyrelser (försvarsdirektörer och länsveterinärer) och 19 kommuner representerade. Totalt deltog cirka 100 personer i mötet. Rubriken för konferensen var Lokal och regional krisberedskap och samverkan vid kriser. På programmet stod: - KBM:s pågående arbete med krishanteringssystemet - information om zoonoser och epizootier (Socialstyrelsen och Jordbruksverket) - nytt från försvarsberedningen - Fritidsresors agerande under tsunamin - SRV:s och SoS: s nya uppgifter efter tsunamin - Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen - nytt från Socialstyrelsen och KBM - paneldebatt med fyra ordföranden i landstings- och kommunstyrelser Socialstyrelsens regionala beredskapsmöte Socialstyrelsens beredskapsmöte för södra Sverige hölls april 2005 vid Katastrofmedicinskt Centrum i Linköping. Deltagande landsting var Östergötland, Jönköping, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Halland, Region Skåne och Västra Götalandsregionen. På programmet stod: - aktuellt från Socialstyrelsen - uppgifter och erfarenheter från tsunamin - FOI:s arbete med risk- och sårbarhetsanalyser - redovisning av konsekvenserna av orkanen Gudrun - aktuellt inom CBRN-området - nyheter från försvarsmakten - aktuellt från KBM - information om Kamera-projektet (katastrofmedicinsk resursallokering) KBM:s och SoS:s vårkonferens :e världskongressen i katastrofmedicin 14 th World Congress on Disaster and Emergency Medicine hölls i Edinburgh, Skottland den maj Kongressen arrangerades av världsorganisationen för katastrofmedicin (WADEM) tillsammans med prehospitala fakulteten vid Royal College of Surgeons of Edinburgh och hade samlat närmare 400 deltagare från 40 länder. Sverige var representerat av 40 deltagare. Kongressen var indelad i 17 olika teman med totalt 233 föredrag. Därtill fanns en posterutställning med 126 posters samt en utställning med 25 utställare. Kongressen innehöll också en övning förlagd till Murrayfield Stadium. Några av ämnesområdena var terrorism, psykosociala aspekter på katastrofer, utbildning i katastrofmedicin, prehospital vård, barn i katastrofer, transportmedicin, återupplivning, katastrofplanering, infektionssjukdomar och epidemier, planering för publika evenemang, CBRN, erfarenheter från senare katastrofer, specialseminarium om tsunamin m m. Frågor besvaras av Birger Kollberg, PKMC-nytt juni

9 Out of Hospital Emergency Medical Services, Paris mars 2005 Konferens bevistades av de regionala tjänstemännen i beredskap och regionala beredskapsläkarna. En rapport finns tillgänglig på PKMC. Frågor besvaras av NBC-/CBRN-dagarna 5-6 april 2005, Umeå Från PKMC deltog Nina Widfeldt och Gib Åhlén. Minnesanteckningar och program finns tillgängligt på PKMC för den som är intresserad. Ytterligare frågor kan besvaras av Socialstyrelsens utbildningskonferens 3-4 maj Konferensen inriktades till stor del på erfarenheter från Tsunamikatastrofen, orkanen Gudrun och kemläckaget i Helsingborg och huruvida dessa händelser påverkar behovet av utbildning och övning. En sammanfattning från konferensen finns tillgänglig på PKMC. Ev frågor kan ställas till Regional tjänsteman i beredskap, Regional beredskapsläkare Verksamhetsrapporten för 2004 har sammanställts och finns tillgänglig på PKMC. Frågor besvaras av Utdrag ur Nytt från Socialstyrelsen, nr 13, 30 mars 2005 Skyddsutrustning för kemsanering bara för engångsbruk Socialstyrelsen köpte skyddsutrustningar för hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med sanering av personer som råkat ut för kemiska stridsmedel eller kemiska olyckor. Vid inköpet fanns inte krav på provning enligt nuvarande standard, men utrustningen har nu testats. Resultaten varierar beroende på kemikalier, men rekommendationen är nu att overallen som ingår i utrustningen endast bör användas för engångsbruk, alltid tillsammans med C-underställ och inte mer än en timme. En ny upphandling av skyddsutrustning planeras. En skrivelse har gått till landstingens beredskapssamordnare. Nyhetsinformation (med länk till skrivelsen): yhet htm Personalnytt PKMC:s informatör Jenny Erkholm är tillbaka i tjänst fr o m den 1 juni. Varmt välkommen Jenny! Klas Kaspersson, anestesiolog från NÄL och ambulanshelikoptern, kommer att arbeta 25 procent på PKMC fr o m 1 september. Till sist skickar Bo Björheden ett varmt tack för uppvaktningen i samband med pensionsavgången den 8 april. Så här såg det ut på PKMC den dagen: Per Eriksson, anestesiolog från SU/Sahlgrenska. kommer att bistå PKMC med bl a utbildningen Triage på akutmottagning. Nina Widfeldt är tjänstledig för att med familjen bo och jobba på Nya Zeeland under ett drygt år. PKMC-nytt juni

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Sammanfattning av Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Allvarlig händelse innebär inom hälso- och sjukvården en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna

Läs mer

Förslag till handbok om katastrofmedicinsk beredskap (DNR /2008)

Förslag till handbok om katastrofmedicinsk beredskap (DNR /2008) Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningen Regionala enheten för Kris- och katastrofberedskap Handläggare: Ulla Hedström, REK YTTRANDE Socialstyrelsen 106 30 Stockholm 1 (6) Förslag till handbok

Läs mer

Redovisning CBRNE-övning

Redovisning CBRNE-övning www.lansstyrelsen.se/orebro Redovisning CBRNE-övning - Samverkansövning 3 oktober Dnr: 455-9117-2012 1 1 Bakgrund Örebro län är ett nordiskt logistik- och transportcentrum där det löper transportflöden

Läs mer

Regional katastrofmedicinsk plan för Region Skåne

Regional katastrofmedicinsk plan för Region Skåne Regional katastrofmedicinsk plan för Region Skåne Inledning: I det moderna samhället strävar vi efter robusthet och olycksprevention. Samtidigt är det viktig att inse att samhället är sårbart. Stora olyckor

Läs mer

Haveriövning ARN 08 Utvärdering

Haveriövning ARN 08 Utvärdering Landstingsstyrelsens förvaltning Regionala enheten för Kris- och katastrofberedskap RAPPORT 1 (6) 2009-03-23 Rapporten har utarbetats av Roger Bolling Haveriövning ARN 08 Utvärdering Regionala Enheten

Läs mer

Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter

Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter 10.20-10.40 Fika l 0.40-12.00 Triage 12.00-12.45 Lunch 12.45-13.30

Läs mer

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Rapport Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Foto: Närkes Brandkår, Örebro Foto: Närke Brandkår, Örebro Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum 405 44 GÖTEBORG www.vgregion.se/pkmc

Läs mer

Steget före. Landstingets krisberedskap. Säkerhet & beredskap

Steget före. Landstingets krisberedskap. Säkerhet & beredskap Steget före Landstingets krisberedskap Säkerhet & beredskap Text: Ing-Mari Johansson och Agneta Carlsson, Säkerhet/beredskap Produktion: GA Information Foto: Hans Runesson, Tomas Asp, Holmatro, IStockphoto,

Läs mer

Mall. Katastrofmedicinsk. för primärvården. Förvaltning Vårdcentral Sjukvårdsrådgivning. November 2011 Reviderad 2012-03-20

Mall. Katastrofmedicinsk. för primärvården. Förvaltning Vårdcentral Sjukvårdsrådgivning. November 2011 Reviderad 2012-03-20 Mall Katastrofmedicinsk plan för primärvården Förvaltning Vårdcentral Sjukvårdsrådgivning November 2011 Reviderad 2012-03-20 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 3 1. INLEDNING 4 1.1. Lagar, föreskrifter och

Läs mer

Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne

Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne Tisdagen den 30 september 2014 genomfördes en samverkansövning med deltagare från Kristianstad Österlen Airport, räddningstjänst nordost, polis

Läs mer

Prehospital sjukvårdsledning Poul Kongstad PO Edvinsson Anna Spencer Riksgränsen 2012. Spencer & Kongstad

Prehospital sjukvårdsledning Poul Kongstad PO Edvinsson Anna Spencer Riksgränsen 2012. Spencer & Kongstad Prehospital sjukvårdsledning Poul Kongstad PO Edvinsson Anna Spencer Riksgränsen 2012 Spencer & Kongstad Rallarlagen möts 1902 Spencer & Kongstad Ett larmuppdrag till Riksgränsen! Spencer & Kongstad Spencer

Läs mer

Katastrofmedicinsk beredskap i Sverige

Katastrofmedicinsk beredskap i Sverige Katastrofmedicinsk beredskap i Sverige Per-Åke Nilsson Enheten för krisberedskap Generaldirektörens stab 2014-03-21 Mot bakgrund av de allvarliga händelserna som inträffande i Norge i slutet av juli 2011-

Läs mer

Granskningen har genomförts i form av en hearing vid vilken följande personer/befattningshavare närvarade:

Granskningen har genomförts i form av en hearing vid vilken följande personer/befattningshavare närvarade: Landstinget Blekinge Landstingets revisorer Räkenskapsår 2010 Datum 2010-10-07 Till Från Angående Landstingets förtroendevalda revisorer Ernst & Young AB, Andreas Endrédi Grundläggande granskning / hearing

Läs mer

Regional tjänsteman i beredskap Regional beredskapsläkare

Regional tjänsteman i beredskap Regional beredskapsläkare Regional tjänsteman i beredskap Regional beredskapsläkare i Västra Götalandsregionen Verksamhetsrapport 2011 Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum 1 Sammanfattning Under 2011 larmades regional tjänsteman

Läs mer

Preliminär regional plan för sjukvårdens insatser vid stora olyckor och katastrofer med kemiska ämnen

Preliminär regional plan för sjukvårdens insatser vid stora olyckor och katastrofer med kemiska ämnen Region Skåne Gemensam Katastrofplan Sid 1(9) Preliminär regional plan för sjukvårdens insatser vid stora olyckor och katastrofer med kemiska ämnen Region Skåne Gemensam Katastrofplan Sid 2(9) Syfte Syftet

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

~\~GA LS b1 B KATASTROF OCH BEREDSKAP REGIONAL PLAN KATASTROF OCH BEREDSKAP LANDSTINGET DALARNA. Den tidigare planen fastställdes 2006

~\~GA LS b1 B KATASTROF OCH BEREDSKAP REGIONAL PLAN KATASTROF OCH BEREDSKAP LANDSTINGET DALARNA. Den tidigare planen fastställdes 2006 ~\~GA LS b1 B KATASTROF OCH BEREDSKAP I III Landstinget REGIONAL PLAN KATASTROF OCH BEREDSKAP LANDSTINGET Den tidigare planen fastställdes 2006 Revidering av 2006 års upplaga Den regionala planen är en

Läs mer

Planering och genomförande av stora evenemang. Per Örninge Regional överläkare Prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum

Planering och genomförande av stora evenemang. Per Örninge Regional överläkare Prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum Planering och genomförande av stora evenemang Per Örninge Regional överläkare Prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum PLANERING AV SJUKVÅRD VID PUBLIKA EVENEMANG Dimensionering av sjukvård Modeller

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Så klarar vi krisen. Om krisberedskap och hotbilder i Kronobergs län

Så klarar vi krisen. Om krisberedskap och hotbilder i Kronobergs län Så klarar vi krisen Om krisberedskap och hotbilder i Kronobergs län I Kronoberg har vi varit med om både stormar och översvämningar. Händelser som fick svåra konsekvenser för vårt län. Men det gav också

Läs mer

Regional utbildnings- och övningsstrategi

Regional utbildnings- och övningsstrategi Regional utbildnings- och övningsstrategi 2017 2020 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_020

Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_020 kmc_ra_6_2 26-1-9 Lokala katastrofkommittén Vrinnevisjukhuset i Norrköping Christer Liedgren Kopia: Eva Bengtsson LiÖ katastrofberedskap Redovisning utav övning i lokal sjukvårdsledning samt stabsmetodik

Läs mer

Landstinget Gävleborg Katastrofberedskap. Vilhelmina. 17-18 april 2013

Landstinget Gävleborg Katastrofberedskap. Vilhelmina. 17-18 april 2013 Landstinget Gävleborg Katastrofberedskap Vilhelmina 17-18 april 2013 Carina Clemin 2013 1 Målet för den katastrofmedicinska beredskapen i landstinget är att: Minimera konsekvenserna för såväl somatiska

Läs mer

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar samhällsskydd och beredskap PM 1 (14) SÖ-UUTV Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar Innehållsföreteckning Inledning...2 Övergripande

Läs mer

KAMEDO. Stavanger 16 februari 2010. Åsa Molde Susannah Sigurdsson Krisberedskap Socialstyrelsen

KAMEDO. Stavanger 16 februari 2010. Åsa Molde Susannah Sigurdsson Krisberedskap Socialstyrelsen KAMEDO Stavanger 16 februari 2010 Åsa Molde Susannah Sigurdsson Krisberedskap Socialstyrelsen Krisberedskap Föreskrifter, rekommendationer handböcker utbildning, övning beredskapslager kunskapscentra (katastrofmedicin,

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Naturkatastrofer. Katastrofer orsakade av samhälle och människa

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Naturkatastrofer. Katastrofer orsakade av samhälle och människa Bild 1 KARINA TERP UNIVERSITETS ADJUNKT OCH SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA I ANESTESI Bild 2 Jordbävningar Vulkanutbrott Atmosfäriska störningar (orkaner, översvämningar) Svältkatastrofer Epidemier Naturkatastrofer

Läs mer

Nationell utredning. Traumavård vid allvarlig händelse Anita Mohall Beredskapsöverläkare Region Östergötland

Nationell utredning. Traumavård vid allvarlig händelse Anita Mohall Beredskapsöverläkare Region Östergötland Nationell utredning Traumavård vid allvarlig händelse Anita Mohall Beredskapsöverläkare Region Östergötland 1 Prehospitalt Transportmedicin Traumaenheter hela kedjan akut till rehab och kontinuerligt Alarmering

Läs mer

Utvärdering av övning för utveckling av samverkan vid olyckor på Hjälmaren

Utvärdering av övning för utveckling av samverkan vid olyckor på Hjälmaren Utvärdering av övning för utveckling av samverkan vid olyckor på Hjälmaren Genomfördes 12 november 2009 www.lansstyrelsen.se 2010-04-23 Dnr: 455-02299-2010 Utvärdering av övning för utveckling av samverkan

Läs mer

SAMÖ 2008-2010. Långsiktig inriktning av KBM:s samverkansövningar

SAMÖ 2008-2010. Långsiktig inriktning av KBM:s samverkansövningar SAMÖ 2008-2010 Långsiktig inriktning av KBM:s samverkansövningar Ann-Charlotte Engström 2006-04-25 Dnr. 0300/2006 1 Förord Att öva är en av de viktigaste åtgärderna för att utveckla samhällets förmåga

Läs mer

Våra roller vid en kris

Våra roller vid en kris Våra roller vid en kris Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Krisberedskap bygger på samarbete Vi lever i ett sårbart samhälle, i en tid då hot och risker inte känner några nationsgränser. Allvarliga

Läs mer

Instagramkravallerna - Göteborg

Instagramkravallerna - Göteborg Instagramkravallerna - Göteborg Mats Kihlgren Beredskapschef Västra Götalandsregionen 2014-03-19 Mats Kihlgren Beredskapschef Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum - Göteborg Skandinavisk Akuttmedisin

Läs mer

Instruktion för sjukvård vid publika evenemang

Instruktion för sjukvård vid publika evenemang Instruktion för sjukvård vid publika evenemang i Kalmar län Arrangörsversion Giltighet Tills vidare. Målgrupp Arrangörer av publika evenemang i Kalmar län Ansvarig för dokumentet Kris och beredskapsenheten

Läs mer

Hur hanterar vi krisen? 21 maj 2015, Stephen Jerand, Polisområdeschef

Hur hanterar vi krisen? 21 maj 2015, Stephen Jerand, Polisområdeschef Hur hanterar vi krisen? 21 maj 2015, Stephen Jerand, Polisområdeschef 1 Detta har hänt! Så arbetar vi med händelsen - i samverkan Normalläge Olycka! Kris! Fara! Kommun Räddningstjänst Länsstyrelsen samordning

Läs mer

Delprogram utbildning & övning. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Delprogram utbildning & övning. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning & övning Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Mjölby kommun - 1 Inledning Syfte och mål Samhället bör ha en generell förmåga att hantera allvarliga händelser oavsett deras karaktär.

Läs mer

Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland

Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland 1 (7) Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland 2 (7) Innehåll 1 Utgångspunkter och förutsättningar...3 2 Syfte...3 3 Mål...3 4 Samordning och ansvar...4 5 Åtgärdskalender

Läs mer

Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern

Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern Beslutad av kommunstyrelsen 2014-04-28, 28 Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern Bakgrund och inledning Kommunen har det yttersta ansvaret för att människor som vistas där får den hjälp och det stöd

Läs mer

Funktion/yrke Kompetenskrav Ansvar för att utbildning sker övrigt

Funktion/yrke Kompetenskrav Ansvar för att utbildning sker övrigt Funktion/yrke Kompetenskrav Ansvar för att utbildning sker övrigt Läkare anestesi och intensivvård Katastrofmedicinsk grundutbildning (exempelvis Katastrofmedicinsk dag) PHTLS- eller ATLS-kurs Specifik

Läs mer

Länsstyrelsedagar 2013 Nationell, regional och lokal samverkan på ledningsplatser

Länsstyrelsedagar 2013 Nationell, regional och lokal samverkan på ledningsplatser Länsstyrelsedagar 2013 Nationell, regional och lokal samverkan på ledningsplatser Stockholm, 2013-10-23 Bo Edström (MSB) 1 Regional samverkan Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap Exempel

Läs mer

RIKSSJUKVÅRD AV BRÄNNSKADOR

RIKSSJUKVÅRD AV BRÄNNSKADOR 1 Rikssjukvård av brännskador Riksuppdrag gemensamt Utfärdande enhet: Brännskadecentrum Akademiska sjukhuset, Region Uppsala och Brännskadecentrum Universitetssjukhuset Region Östergötland bearbetad av:

Läs mer

Välkomna till möte om Elprio och Styrel

Välkomna till möte om Elprio och Styrel Välkomna till möte om Elprio och Styrel 18 augusti 2014 Syfte och mål med dagens möte Syfte: Redovisa utvärdering av samverkansövning El Prio 2013 Information och samtal kring den andra planeringsomgången

Läs mer

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor när det händer Vi lever ett tryggt och bekvämt liv i Sverige. Men samhället är sårbart och kriser av olika slag kommer att inträffa. Det måste vi ha beredskap för att kunna hantera. Att hantera stora påfrestningar

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295. POSOM Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar

Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295. POSOM Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295 POSOM Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Innehållsförteckning: 1. Inledning...3 2. Mål...3 3. Organisation...4

Läs mer

Regional Samordnings funktion (RSF)

Regional Samordnings funktion (RSF) Regional Samordnings funktion (RSF) 1 Syftet med regionala samordningsfunktioner (RSF) är att främja planering i samverkan mellan de lokala och regionala aktörerna inom räddningstjänst, sjukvård och polis.

Läs mer

Hur hanterar vi krisen? 15 oktober 2014, Stephen Jerand, länspolismästare, Polismyndigheten i Jämtlands län

Hur hanterar vi krisen? 15 oktober 2014, Stephen Jerand, länspolismästare, Polismyndigheten i Jämtlands län Hur hanterar vi krisen? 15 oktober 2014, Stephen Jerand, länspolismästare, Polismyndigheten i Jämtlands län 1 Detta har hänt! Så arbetar vi med händelsen - i samverkan Normalläge Olycka! Kris! Fara! Kommun

Läs mer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer Posom-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 1 Innehåll Krishanteringssystemet... 3 Psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM... 4 När och hur skall planen användas...

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum Kmc_ra_06_075

Katastrofmedicinskt Centrum Kmc_ra_06_075 Kmc_ra_06_075 006-11-13 Landstinget Sörmland Enheten för kris- och katastrofberedskap Att: Thorbjörn Olsson Utvärdering av regional sjukvårdsledning vid samverkansövning Mårten Nyköping 06-11-09 Samverkansövning

Läs mer

Samverkan i gränsområde

Samverkan i gränsområde Samverkan i gränsområde Foto: Görgen Åberg Gränsöverskridande sjukvårdsledning i fokus Fokus på gränsöverskridande sjukvårdsledning - Välkommen till nyhetsbrev april 2013 för projektet Samverkan i gränsområde.

Läs mer

Katastrofmedicin. B. Pålsson -13

Katastrofmedicin. B. Pålsson -13 Katastrofmedicin B. Pålsson -13 Katastrofmedicin Katastrof? Olyckans art (naturkatastrof, trafik, kemi, kärnenergi, epidemi, krig/terrorism etc) Geografi (land, stad/terräng, avstånd etc) Tidpunkt (årstid,

Läs mer

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Välkommen till nyhetsbrev för RSA! Risk- och sårbarhetsarbetet är ett spännande arbete som kommer att beröra alla verksamheter, och fortlöpande information

Läs mer

Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar?

Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar? Vår uppgift i eftermiddag Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar? Den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar legala aspekter Krishanteringssystemet Regeringsformen - Offentligrättsliga

Läs mer

Utvärdering övning Rita

Utvärdering övning Rita Utvärdering övning Rita Genomfördes den 6 maj 2009 www.lansstyrelsen.se/orebro Foto: Christer Andersson Dnr: 455-00741-2010 1 Planering och förberedelser 1.1 Bakgrund Händelser med farliga ämnen kan få

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_086

Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_086 Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_086 Socialstyrelsen Enheten för Krisberedskap Att: Jonas Holst 2006-12-29 Redovisning av enkätresultat Information från ambulans vid daglig verksamhet och katastrof

Läs mer

Samverkan i skadeområde vid händelser med Farliga ämnen/cbrne

Samverkan i skadeområde vid händelser med Farliga ämnen/cbrne Samverkan i skadeområde vid händelser med Farliga ämnen/cbrne Med fokus på personsanering Regional samordningsfunktion (RSF) i Värmlands län Utgiven av Länsstyrelsen Värmland www.lansstyrelsen.se/varmland

Läs mer

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning och övning Mjölby kommun -2018 Diarienummer KS/2014:162 Datum: -11-17 Kommunfullmäktige Innehåll Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Målgrupper...

Läs mer

EpC/Klassifikationer och terminologi 2001-09-24 Dnr 24-8781/2001 1(22) Medicinska katastroftermer och begreppsdefinitioner

EpC/Klassifikationer och terminologi 2001-09-24 Dnr 24-8781/2001 1(22) Medicinska katastroftermer och begreppsdefinitioner EpC/Klassifikationer och 2001-09-24 Dnr 24-8781/2001 1(22) Medicinska katastrofer och begreppsdefinitioner definition kommentar synonym akutbil alarmering ambulans ambulanslarm ambulanssjukvård bil bemannad

Läs mer

Traumadagen. Stockholm. 14 september Regional psykologisk och social krisberedskap i Stockholms län ett samverkansprojekt

Traumadagen. Stockholm. 14 september Regional psykologisk och social krisberedskap i Stockholms län ett samverkansprojekt Traumadagen Stockholm 14 september 2016 Regional psykologisk och social krisberedskap i Stockholms län ett samverkansprojekt Monika Scott Näslund, psykolog www.katastrofpsykologi.se Regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Bussolycka Fredag Gräsnäs trafikplats E18/E20

Bussolycka Fredag Gräsnäs trafikplats E18/E20 OLYCKSORSAKSUTREDNING 1 (5) 20111-06-10 Tomas Fransson, 0221 670111 tomas.fransson@vmkfb.se DNR: 2011-70:1 Bussolycka Fredag 2011-06-10 Gräsnäs trafikplats E18/E20 n:\vmkf\rt\rt-utredningar\olycksorsaksutredningar\utredningar

Läs mer

Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter

Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter 5 november 2012 En vanlig dag i Örebro län föds 9 barn och dör 9 människor görs 66 ambulansutryckningar opereras 200 patienter

Läs mer

Samverkansövning enligt 3ns 2011-10-19

Samverkansövning enligt 3ns 2011-10-19 Samverkansövning enligt 3ns 2011-10-19 Redovisning: Nedan följer en redovisning av en av de samverkansövningar som har genomförts enligt 3ns. Tanken med denna redovisning är att inte bara att de övande

Läs mer

KRIS- OCH KATASTROFPLAN

KRIS- OCH KATASTROFPLAN KRIS- OCH KATASTROFPLAN Upprättad 2009-11-26 Reviderad 2010-08-07 1. SYFTE OCH MÅL Syftet med kris- och katastrofplanering vid Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet är att skapa handlingsberedskap

Läs mer

SAMVERKAN UNDER RÄDDNINGSINSATSER. Ett gränsöverskridande möte

SAMVERKAN UNDER RÄDDNINGSINSATSER. Ett gränsöverskridande möte SAMVERKAN UNDER RÄDDNINGSINSATSER Ett gränsöverskridande möte 1 SAMVERKAN UNDER RÄDDNINGSINSATSER Forskargrupp: Erna Danielsson, Roine Johansson, Linda Eliasson Treårigt projekt finansierat av Myndigheten

Läs mer

Bilaga 1. Handledning till övningsledningen

Bilaga 1. Handledning till övningsledningen Bilaga 1. Handledning till övningsledningen I denna bilaga finns handledning till övningsledningen om hur övningen kan läggas upp. Metod (övningsupplägg) Övningen är en seminarieövning. Det innebär att

Läs mer

Militär ledningsresurs i Stockholm Skrivelse av Kristina Axén Olin, Sten Nordin och Mikael Söderlund (alla m)

Militär ledningsresurs i Stockholm Skrivelse av Kristina Axén Olin, Sten Nordin och Mikael Söderlund (alla m) PM 2006 RI (Dnr 307-3649/2005) Militär ledningsresurs i Stockholm Skrivelse av Kristina Axén Olin, Sten Nordin och Mikael Söderlund (alla m) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Länsstyrelsens uppgift är bland annat att samordna arbetet med krisberedskap

Länsstyrelsens uppgift är bland annat att samordna arbetet med krisberedskap L Ä N S S T Y R E L S E N I U P P S A L A L Ä N : Regional risk- och sårbarhetsanalys kräver en god ambassadör tomas eriksson Man måste vara en god ambassadör för sitt arbete för att kunna engagera andra

Läs mer

Sjukvårdspersonalen i akutbilarna har hög medicinsk kompetens. Oftast ingår en anestesisjuksköterska

Sjukvårdspersonalen i akutbilarna har hög medicinsk kompetens. Oftast ingår en anestesisjuksköterska Region Skåne Gemensam Katastrofplan Sid 1(20) Övergripande regional katastrofplan a ens termer och begrepp Bilaga B akutbil alarmering ambulans ambulanslarm ambulanssjukvård ARCC ATLS bil bemannad med

Läs mer

Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer

Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Anvisning, instruktion 2015-02-03 Kommunchefen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

POSOM-plan. Härnösands kommun Socialförvaltningen Helene Brändström, RUTIN. Rutin KS

POSOM-plan. Härnösands kommun Socialförvaltningen Helene Brändström, RUTIN. Rutin KS Socialförvaltningen Helene Brändström, 0611-348309 helene.brandstrom@harnosand.se RUTIN POSOM-plan Dokumentnamn POSOM-plan Dokumenttyp Rutin Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-12-01 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Olycksundersökning Nivå 2b Trafikolycka, Pålstorpsvägen Maj 2010

Olycksundersökning Nivå 2b Trafikolycka, Pålstorpsvägen Maj 2010 HELSINGBORG Olycksundersökning Nivå 2b Trafikolycka, Pålstorpsvägen Maj 2010 Anledning till utredningen: Trafikolycka i Helsingborg på Pålstorpsgatan, 2010-05-01. Uppdrag: Utvärdera genomförd insats på

Läs mer

REGIONAL PSYKOLOGISK OCH SOCIAL KRISBEREDSKAP

REGIONAL PSYKOLOGISK OCH SOCIAL KRISBEREDSKAP REGIONAL PSYKOLOGISK OCH SOCIAL KRISBEREDSKAP Ett samverkansprojekt om ledning och ansvar för psykologiskt och socialt stöd vid kriser, extraordinära händelser och katastrofer Abbe Schulman, projektledare

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Olycksundersökning trafikolycka Värnamo

Olycksundersökning trafikolycka Värnamo Räddningstjänsten Förebyggande enheten Pär Liljekvist, Stf Räddningschef Telefon: 0370-37 79 02 (direkt) Datum Beteckning 2015-09-15 Dnr 2015.030.172 Olycksundersökning trafikolycka Värnamo Bakgrund Lagstiftning

Läs mer

Krisledningsnämnden. Plan för extraordinära händelser. Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen 29 maj 2006

Krisledningsnämnden. Plan för extraordinära händelser. Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen 29 maj 2006 Krisledningsnämnden Plan för extraordinära händelser Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen 29 maj 2006 Bilagor Bilaga 1a Åtgärdsplan för ordförande i KLN Bilaga 1b Åtgärdsplan för övriga medlemmar i

Läs mer

Kommunens geografiska områdesansvar. krishanteringsrådets samordnande roll. kbm rekommenderar 2007:1

Kommunens geografiska områdesansvar. krishanteringsrådets samordnande roll. kbm rekommenderar 2007:1 Kommunens geografiska områdesansvar krishanteringsrådets samordnande roll kbm rekommenderar 2007:1 kbm rekommenderar 2007:1 Kommunens geografiska områdesansvar krishanteringsrådets samordnande roll Titel:

Läs mer

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen Det bästa för i Västra Götalandsregionen Akutsjukvård och infrastruktur är två viktiga områden för medborgarna i inför omvalet i Västra Götaland den 15 maj. Akutsjukvården i måste utvecklas och förstärkas.

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län S t r a t e g i f ö r regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län Med våra gemensamma resurser i Södermanland står vi starkare tillsammans och kan hantera

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Traumavårdsuppdrag

Traumavårdsuppdrag Traumavårdsuppdrag 2013-2015 Enheten för krisberedskap Johan Carlstedt 2015-03-13 Översikt 1. Uppdraget 2. Organisation 2013-2015 3. Mål 4. Omfattning 5. Delprojekt - frågeställningar 6. Genomförande 7.

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Akutsjukvård. Från n nödnummer n till akutmottagning. 3 Hp Samverkan - Ledarskap 24 maj 2011 Polismyndigheten Mikael TörnblomT Ambulanssjukvård Peter Borovszky Räddningstjänsten nsten Martin Larsson Mål

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Personsanering av farliga ämnen inom skadeområde i Örebro län. Samverkan mellan sjukvård, polis, räddningstjänst och kemkoordinator i Örebro län om

Personsanering av farliga ämnen inom skadeområde i Örebro län. Samverkan mellan sjukvård, polis, räddningstjänst och kemkoordinator i Örebro län om Personsanering av farliga ämnen inom skadeområde i Örebro län Samverkan mellan sjukvård, polis, räddningstjänst och kemkoordinator i Örebro län om personsanering inom skadeområde vid händelser med farliga

Läs mer

En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada vår verksamhet och vårt varumärke.

En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada vår verksamhet och vårt varumärke. En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada vår verksamhet och vårt varumärke. En kris och ett problem är inte samma sak. Denna plan är till för kriser. Problem bör självklart alltid hanteras,

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen 2011-04-11 Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen Inledning Under de senaste åren har akutsjukvården varit i starkt fokus i Västra Götalandsregionen. En av orsakerna till detta är att politiken

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Torbjörn Pettersson 2010-03-01 Dnr: LiÖ 2010-268

BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Torbjörn Pettersson 2010-03-01 Dnr: LiÖ 2010-268 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Torbjörn Pettersson 2010-03-01 Dnr: LiÖ 2010-268 Hälso- och sjukvårdsnämnden Beslut om samverkansavtal mellan Landstinget Östergötland och Kommunförbundet Räddningstjänsten

Läs mer

RIKSSJUKVÅRD AV BRÄNNSKADOR - Larmplan och nationell samordning

RIKSSJUKVÅRD AV BRÄNNSKADOR - Larmplan och nationell samordning 1 Rikssjukvård av brännskador Riksuppdrag gemensamt Utfärdande enhet: Brännskadecentrum Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län och Brännskadecentrum Universitetssjukhuset Region Östergötland bearbetad

Läs mer

Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid. Försvarsdepartementet

Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid. Försvarsdepartementet Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid. Hotet Regelverket Kriget Total-försvaret Kris! Extraordinär händelse! Svår påfrestning! Samhället Krisberedskap

Läs mer

SOSFS 2013:22 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Katastrofmedicinsk beredskap. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2013:22 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Katastrofmedicinsk beredskap. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2013:22 (M) Föreskrifter och allmänna råd Katastrofmedicinsk beredskap Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Regeringsuppdrag. Åtgärder för en stärkt krisberedskap - Erfarenheter från skogsbranden 2014. Regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK

Regeringsuppdrag. Åtgärder för en stärkt krisberedskap - Erfarenheter från skogsbranden 2014. Regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK Regeringsuppdrag Åtgärder för en stärkt krisberedskap - Erfarenheter från skogsbranden 2014 Regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK Mötesplats SO 2015-04-28 Bitr. projektledare Anna Johansson, fil.dr. Fakta om

Läs mer

Bara skog som brinner?

Bara skog som brinner? Bara skog som brinner? Utvärdering av krishanteringen under skogsbranden i Västmanland 2014 Fredrik Bynander & Viktoria Asp Vad hände? 31 juli 2014 Branden startar 4 augusti Stor brandspridning 5 augusti

Läs mer

MEDLEMSINFO. INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN Raindrops keep falling om my head...

MEDLEMSINFO. INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN Raindrops keep falling om my head... 03-2012 Ålands Brand och Räddningsförbund MEDLEMSINFO Blöta bilder: De ungdomar som deltog i FSB-mästerskapen i Lappfjärd fick transporteras i bilar till och från området eftersom översvämningen gjorde

Läs mer

Samverkansövning 2007 (SAMÖ 2007) Utvärdering

Samverkansövning 2007 (SAMÖ 2007) Utvärdering Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningen Regionala enheten för Kris- och katastrofberedskap 1 (7) YTTRANDE 2008-05-12 LS 0805-0511 Yttrandet har utarbetats av Ulla Hedström i samråd med Håkan

Läs mer

Kris- och katastrofberedskap i Västra Götalandsregionen

Kris- och katastrofberedskap i Västra Götalandsregionen Kris- och katastrofberedskap i Västra Götalandsregionen Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum 1 Tryck: PKMC 2 Innehåll Förord... 4 Västra Götaland - länet och regionen...5 Risker och hot...6 Många

Läs mer

Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets stöd

Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets stöd Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen Rapport 2005-06-03 Annika Sköld 08-440 14 21 Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets

Läs mer