Svensk Energi till Löfven: "Ge energikommissionen full frihet"

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Energi till Löfven: "Ge energikommissionen full frihet""

Transkript

1 NYHETER FRÅN SVENSK ENERGI OKTOBER NUMMER 9 Svensk Energi till Löfven: "Ge energikommissionen full frihet" Svensk Energi välkomnar en kommande energikommission, enligt uppgörelsen mellan (S) och (MP) ett flerårigt krav från energibranschen. Det säger Kjell Jansson, Svensk Energis vd, i en första kommentar: Dock är det viktigt att Stefan Löfven gör allvar av sina tidigare löften att kommissionen i lugn och ro ska arbeta sig igenom den mängd svåra frågor som behöver hanteras. Kjell Jansson, Svensk Energis vd. DET ÄR HELHETEN OCH LÅNGSIK- TIGHETEN som är viktig för energimarknadens aktörer. Kjell Jansson: "Sverige behöver en blocköverskridande energiuppgörelse som verkligen en bred majoritet står bakom och som har förutsättningar att stå pall under ett antal mandatperioder. Därför är det viktigt att tidigare misstag inte görs om utan att kommissionen får arbeta lugnt och metodiskt. Hela energisystemet måste omfattas. Svensk Energi är gärna med i arbetet." Detaljerna i uppgörelsen är ännu inte kända. Kjell Jansson med egen erfarenhet från två tidigare energikommissioners arbete betonar vikten av öppenhet och lösningsvilja som en förutsättning för att hitta en långsiktigt hållbar energipolitik: Det är därför med viss oro som vi noterar ingångsvärdena som kommissionen har att förhålla sig till. De kan uppfattas som begränsande och hämmande mot öppenheten. Vi förutsätter därför att Löfvén håller fast vid sina tidigare uttalanden om vikten av öppenhet, att ingångsvärdena kan ändras med tiden och att en energikommission får tillräckligt stort utrymme för att leverera en ny i riksdagen förankrad energipolitik. Svensk Energi vill särskilt betona tre områden: Gårdagens huvudfråga gällde energitillgången. Fokus nu måste ligga på att hantera morgondagens viktigaste fråga nämligen tillräcklig effekt. El måste finnas alla sekunder, minuter och timmar även de kallaste vinterdagarna. Att ersätta tre reaktorer i framtiden med exempelvis vindkraft en tioårsvinter skulle enligt Svenska Kraftnät kräva MW motsvarande ungefär vindkraftverk. Hur ska vi få plats både geografiskt och i plånboken? Energieffektivisering leder till ökad elanvändning via elbilar, värmepumpar med mera. Nya datorhallar ökar också elbehovet. Därför måste kommissionen ha med i beräkningen att framtidens elanvändning ökar. Att redan på förhand utgå från stängning av ett antal reaktorer är en olycklig låsning. Att inte ens få utreda ny svensk kärnkraft känns onödigt bakbundet. Kjell Jansson avslutar: Vi har ett elsystem i dag som håller internationell världsklass med ytterst små utsläpp av klimatgaser. Vi är bäst i EU. Låt oss utveckla detta ytterligare till gagn för industrins konkurrenskraft, elkundernas bekvämlighet och inte minst för klimatets skull. KALLE KARLSSON

2 100 procent förnybar el går det? "Prata effekt inte bara energi" Huvudpersonerna vid energilunchen, fr v Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv, debattören Per Kågeson, Oskar Sämfors, Svenska Kraftnät, och Kjell Jansson, Svensk Energis vd. Vid en Energilunch hos Svensk Energi den 1 oktober diskuterades om 100 procent förnybara energikällor i elsystemet är möjligt mot bakgrund av vi ställer krav att el ska finnas dygnets alla timmar, året runt? KJELL JANSSON, vd Svensk Energi, hälsade välkommen och inledde med att ta upp dagens rapportering i media om Socialdemokraternas och Miljöpartiets överenskommelse på energiområdet nämligen att tillsätta en energikommission för blocköverskridande samtal om energipolitiken med ingången att kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering. Kärnkraften ska bära en större andel av sina samhällsekonomiska kostnader, säkerhetskraven ska skärpas och kärnavfallsavgiften höjas. Vattenfalls planer på att förbereda för byggandet av ny kärnkraft avbryts och den förnybara elproduktionen bör byggas ut ytterligare. Vi vet inte vad det här kommer att innebära, men jag kan konstatera att det hänger väl samman med temat för dagens energilunch, sade Kjell Jansson. Han visade en bild som illustrerar den globala elförsörjningen och sa att 1,3 miljarder saknar el. "Världen behöver mer elproduktion, men hur kommer det att se ut blir det mer förnybara källor?" 2 "Prata effekt inte bara energi" Kjell Jansson talade också om den svenska elanvändningen och sade att det är oklart om den kommer att öka eller minska, att många studier visar på att energianvändningen har minskat under det att elanvändningen har ökat. Han avslutade med att säga: "Vi behöver betrakta elsystemet ur ett helhetsperspektiv, att se de olika kraftslagens roll och hur de hänger samman via nätet. Vi tycker det är oerhört viktigt att svensk industri får den el den behöver, att vi ser till helheten och för det tredje att vi börjar prata om effekt inte bara om energi eller el. Just effektproblematiken kan komma att växa med mer väderberoende elproduktion." Oroande signaler för svensk industri Maria Sunér Fleming, energidirektör på Svenskt Näringsliv, uttryckte stor oro över nyheten om överenskommelsen att tillsätta en ny energikommission med de förutsättningar som beskrivs. Jag skulle tro att det kommer starka reaktioner från industrin under dagen! Hon sa att industrins elbehov väntas förbli på dagens nivå, och talade om vikten av att den svenska industrin får fortsatt god elförsörjning till lågt pris. Det är en viktig konkurrensfördel för svensk industri, sa Maria Sunér Fleming. Hon nämnde i sammanhanget att den svenska industrin har gjort stora insatser för att effektivisera sin elanvändning, och fortsatte: Det vi vill är att få konkurrenskraftiga priser, säkra stabila leveranser och att miljöhänsyn och miljökrav ska kunna uppfyllas. Hittills har det svenska elsystemet levererat men vad kommer att hända framåt? Maria Sunér Fleming menade att kärnkraften kommer att behöva ersättas av något annat energislag som inte är beroende av vädrets makter. Elproduktion som är planerbar. Jag kan inte landa i någon annan slutsats än att vi kommer att ha mer gaskraft i Sverige, säger hon. Vi riskerar effektbrist år 2025 Oskar Sämfors, Svenska Kraftnät, talade om Sveriges elförsörjning år Han berättade om Svenska Kraftnäts uppskattningar vad gäller den svenska kärnkraften, att man räknar med att ha mindre kärnkraft år Kärnkraftsanläggningarnas livslängd har stegvis förlängts, nu är de äldsta blocken O1, R1 och R2 drygt 40 år gamla och kan drivas i som mest tio år till. Om det skulle vara aktuellt att bygga ny kärnkraft tar det tid och vi räknar med att ha mindre kärnkraft i systemet år Oskar Sämfors sa att det innebär belastning på effektbalansen, att stamnätet kommer att belastas hårdare och att vi får fler timmar med flaskhalsar samt ökat behov av import. Han tillade att vi dessutom får ökad risk för effektbrist vintertid. Utmaningen handlar om effekt, inte energi. Svenska Kraftnät ser det som troligt att vi får stor obalans i södra Sverige och att vi inte kommer att kunna upprätthålla effektbalansen för timmar med topplast med endast inhemsk elproduktion, sa han. forts.

3 forts. Farväl till kärnkraften? Per Kågeson, fil.dr miljö- och energisystemanalys och författare, berättade om slutsatserna i sin bok: "Farväl till kärnkraften? En analys av Sveriges framtida elförsörjning". Han talade om hur stor andel kärnkraften står för i den globala och den svenska elproduktionen, hur många reaktorer som har stängts och hur många som byggs. Han sade att något måste göras eftersom de svenska kärnkraftverken börjar bli gamla: "Vi skulle behöva fördubbla elpriset idag är systempriset ca 35 öre/kwh för att kunna bekosta ny elproduktion, oavsett om det är förnybar, gaseldad eller ny kärnkraft", sa Per Kågeson. "Mer el inte mindre" För han menar att vi kommer att behöva producera mer el: Det finns siffror som hävdar att användningen stabilt har legat på samma nivå och att vi kan räkna med att det fortsätter så framöver. Jag hävdar tvärtom att vi kommer att öka vår användning. Vi har en mycket snabb befolkningsökning som i sin tur kommer att leda till ökad efterfrågan med uppskattningvis 5 10 procent. Till sist uttryckte han oro för att man vill höja effekten i Oskarshamn 2 med tanke på att den har gammal, osäker teknik och sämre säkerhet. Jag skulle vilja att man stänger de äldsta reaktorerna, undersöker möjligheterna att öka elutbytet från befintliga kraftvärmeverk, avvecklar alla subventioner, sätter fokus på eleffektivisering, ställer höga krav på nya reaktorer om de tillåts och överväger små bergrumsförlagda aggregat, avslutade Per Kågeson. INGER ABRAHAMSON BIXIA FICK ALLA RÄTT MOT TELGE ENERGI I MARKNADSDOMSTOLEN EN KRAFTFULL MARKERING Den 15 oktober har Marknadsdomstolen fattat beslut som innebär förbud kopplade till vite om en miljon kronor utifrån samtliga fyra yrkanden för Telge Energi att i sin marknadsföring misskreditera konkurrenter. Detta vare sig det handlar om att smutskasta konkurrenter eller att spela på människors rädsla, oro och eller fruktan. TELGE ENERGI får inte längre använda sig av påståenden som medan våra konkurrenter fortsätter att sälja smutsig kolkraft är vi på Telge Energi först i Sverige med att ge alla våra kunder solkraft i sin elmix eller våra konkurrenter har kolkraft men vi ger solkraft till alla våra kunder! Skaffa ren el här!. Marknadsdomstolen beslutade också att Telge Energi AB ska ersätta Bixia AB dess rättegångskostnader med kr, varav kr avser ombudsarvode, jämte ränta. Talan har väckts av Bixia, Sveriges fjärde största elhandelsföretag, som menar att marknadsföringen till delar är direkt felaktig, att den är vilseledande och strider mot god sed Viktig vägledning för trovärdighet Bixia konstaterar i ett pressmeddelande att Telge Energi sedan augusti förra året haft ett provisoriskt förbud för tilllämpningen av den aktuella marknadsföringen. Nu är det alltså fastställt och Telge Energi förbjuds använda en rad påståenden eftersom de både är vilseledande, otillbörliga och misskrediterar andra elbolag. Domen klargör hur företag får använda sig av miljöargument i sin marknadsföring. Det är viktigt att miljöargumentet används på ett trovärdigt sätt så att inte konkurrenter misskrediteras på felaktiga grunder och att konsumenterna riskerar att tappa förtroende för branschen, säger Katarina Ladenfors, advokat från MarLaw i pressmeddelandet. Catherine Lillo, Svensk Energi, kommenterar: Det är en kraftfull markering och vi ser utslaget som en vägledande dom för aktörernas fortsatta marknadsföringsaktiviteter när det gäller el från förnybara källor. INGER ABRAHAMSON 3

4 Höjd effektskatt för kärnkraft när den egentligen bör slopas Foto: OKG Regeringens förslag till höjd skatt på kärnkraften är grumligt motiverad och grusar förutsättningarna för framtidens energisystem, skriver Svensk Energis vd Kjell Jansson i en debattartikel på Second Opinion. I REGERINGSFÖRKLARINGEN hörde vi nyligen ord om öppen diskussion i en energikommission. Vi hörde även att kärnkraften ska stå för sina egna kostnader. I media talas det om att marknaden ska avgöra när kärnkraftavvecklingen ska ske. Med rätt förutsättningar kan det låta rimligt. Men när orden ska omsättas till handling, ser frågan helt annorlunda ut. Sverige behöver ett stabilt elsystem som ger trygga elleveranser. Vi behöver säker tillgång både på energi och effekt. Därför finns en koncensus att kärnkraften behövs i Sverige och kommer att behövas inom en överskådlig framtid. Att kärnkraften behövs grundar sig i kärnkraftens viktiga egenskap att kunna garantera effekt i alla lägen, en egenskap som nytillkommande produktion ofta saknar. Våra befintliga kärnkraftverk underhålls och säkerheten utvecklas. Säkerhetsinvesteringar kommer att behövas så länge kärnkraften behövs. Svensk Energi finner det oerhört problematiskt att regeringen i detta läge föreslår att höja effektskatten för kärnkraftverken, en punktskatt som enbart rör ett enda kraftslag och som är baserat på anläggningens termiska effekt. Grumlig motivering Förslaget motiveras bland annat med att skatten inte höjts sedan år En höjning på 17 procent ligger dock betydligt över inflationen. Det anges även att den syftar till att skapa ytterligare finansiellt utrymme. Frågan handlar således om politik och inte kärnkraftens kostnader. Det är oroande eftersom det stör marknadens funktion och påverkar branschens investeringar. Kärnkraftsägarna bidrar redan med drygt fyra miljarder kronor per år, enbart genom effektskatten. En höjning med 640 miljoner kronor per år, är ingen liten fråga. Det är pengar som istället kan användas både till säkerhetshöjande åtgärder i kärnkraftverken och till investeringar i annan produktion, företrädelsevis förnybar. En redan ifrågasatt skatt Effektskatten är ifrågasatt av flera skäl. Skatten, i dess nuvarande utformning, kan strida mot EU:s konkurrensregler. Ett avgörande väntas under början av år Att i detta läge höja en redan ifrågasatt skatt, uppfattar vi som provocerande. Skatten är knappast teknikneutral. Den snedvrider konkurrensen och fördyrar de fasta kostnaderna för ett enskilt kraftslag. Kanske är den ett indirekt stöd till andra kraftslag som mycket väl kan konkurrera på egna meriter och som redan har ett fungerande stödsystem. Det är inte rimligt på en marknad. En effektskatt, trots namnet, bidrar inte till att säkra tillgången på effekt som behövs för stabil elproduktion. En ytterligare höjning risker förtida avstängning av kärnkraft. Och detta görs när egenskapen att kunna garantera effekt, behövs som mest. Att ytterligare höja effektskatten stör således marknaden och förvärrar snedvridningen i konkurrensen. Med sådana käppar i hjulet blir det knappast marknaden som på ett korrekt sätt bestämmer när avvecklingen av kärnkraften bör ske. Effektskatten bör slopas, inte höjas. Från ord till handling En regering som menar allvar med att tillsätta en energikommission och öppna upp för samtal över blockgränserna, bör ge full frihet åt uppdraget. Låt energikommissionen hantera framtidens energisystem men låt bli att fatta förhastade beslut som grusar kommissionens förutsättningar för öppna och konstruktiva samtal. Ställ krav på marknadens aktörer att stå för egna kostnader, men låt det gälla alla kraftslag och handla om verkliga kostnader som kan motiveras. Låt marknaden fungera med teknikneutrala och långsiktiga spelregler. Ska vi nå ett hållbart energisystem med trygga elleveranser, krävs andra verktyg än höjd effektskatt på anläggningar som fortfarande behövs för att producera för att möta elbehovet och som praktiskt taget gör det utan koldioxidutsläpp. KJELL JANSSON, VD SVENSK ENERGI 4

5 ELRÄKNAREN APP SOM GER ELKOLL Elräknaren gör det enkelt att få koll på elkostnaderna. Vi vill inte utlova att man sparar pengar med hjälp av den men den ska hjälpa till att bygga kunskap hos den enskilde elanvändaren som sedan kan användas för medvetna beslut och prioriteringar. Elräknaren finns för iphone och Android. FÖRSTA VERSIONEN AV APPEN lanserades i januari Elräknaren 2.0 finns publik från och med oktober Den har vidareutvecklats och förbättrats utifrån de kommentarer som inkommit från användare. Följande nya funktioner finns i Elräknaren 2.0: 1. Möjlighet att inte bara välja ett schablonpris utifrån bostad, utan också själv skriva in sitt elpris. 2. Som komplement till möjligheten att skriva in watt-tal och uppgifter om antal kwh finns nu förinlagda och valbara listor över såväl elprylar som vitvaror som gör det lättare att räkna ut pris för olika apparater och hjälpmedel i hemmet. 3. Möjlighet att spara sina uträkningar i en egen lista, som också summerar ihop totalkostnaden. Elräknaren finns framtagen för telefoner med ios och Android. Däremot har den inte heller i denna version och kommer den inte utvecklas för windows-telefoner. I alla fall inte som det ser ut nu. Orsaken till detta är relaterat till målgruppen för appen såväl som utvecklingskostnaderna i förhållande till antalet användare. Följande grundfunktioner finns i appen: 1. Möjlighet att räkna ut vad enskilda elprylar kostar att använda. Det enda kunden behöver knappa in är det watttalet som anges på prylen (eller i produktbeskrivningen) och hur lång tid varje dag den används så räknar appen ut vad elkostnaden blir per dag, per månad och per år. 2. Möjlighet att räkna ut vad olika vitvaror kostar i el per år. På energimärkningen eller i instruktionsboken finns det alltid en uppgift från tillverkaren hur många kwh spisen, kylen och tvättmaskinen beräknas dra under ett år. Med Elräknaren blir det jättelätt att omvandla det till pengar. I denna funktion i appen skriver man bara in antalet kwh så räknar appen snabbt om det till kronor per dag, månad och år. Kan med fördel användas av kunder som ska köpa nya vitvaror och som väljer mellan olika energimärkning. Nedladdning Ladda ner appen från Appstore för iphone (https://itunes.apple.com/se/app/elraknaren/ id ?l=sv&ls=1&mt=8) Ladda ner appen från AndroidMarket för Android-telefoner (https://play.google.com/store/apps/details?id=air. se.svenskenergi.elraknaren) MALIN THORSÉN 1 SVENSK ENERGI SWEDENERGY AB Stockholm, Olof Palmes gata 31, 6 tr, fax , REDAKTÖR Inger Abrahamson, tel , ANSVARIG UTGIVARE Kalle Karlsson, tel , ADRESSÄNDRING Stina Hansson, tel , LAYOUT formiograf,

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser

Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser Den 16 November sände SVT Aktuellt (kl 21:) ett inslag om elpriserna i Sverige. I

Läs mer

3 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte

3 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte Snabbprotokoll från Riksdagen 17 juni 2010 3 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte Föredrogs näringsutskottets betänkande 2009/10:NU26 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte (prop.

Läs mer

Energiewende: Lärdomar för Sverige

Energiewende: Lärdomar för Sverige Energiewende: Lärdomar för Sverige Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Faktarutor 5 Energitermer 5 Tyska politiktermer 5 Bakgrund 6 Energimixen i Tyskland 6 Subventionerna av el från förnybara källor 6

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Flaskhalsar och undanflykter

Flaskhalsar och undanflykter Flaskhalsar och undanflykter Hur det kom sig att Sydsvenska företagare och familjer betalar bristerna i det svenska elnätet BAKGRUNDSBILD: KULLEZ / FLICKR CREATIVE COMMONS 2 Handelskammarens rapport nr

Läs mer

Rapport Finn fem fel på kärnkraften

Rapport Finn fem fel på kärnkraften Rapport Finn fem fel på kärnkraften Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Kärnkraft i världen och i Sverige 4 2.1 Kärnkraft i världen 4 2.2. Kärnkraft i Sverige 6 3. Fem skäl att avveckla

Läs mer

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB Energi & konkurrenskraft En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

Sänk energikostnaderna

Sänk energikostnaderna Sänk energikostnaderna 10 förslag för att bygga och bo energisnålt september 2006 www.centerpartiet.se Spara pengar och energi Miljön påverkas i hög grad av hur vi bor och av de lokaler vi använder. Hur

Läs mer

Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb

Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb Sverige utan kärnkraft ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb Innehåll Sammanfattande slutsatser 3 Det energipolitiska valet 2010 4 Kärnkraften - nästan halva elen 5 Tre saker vänsterpartierna

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 12

& ElårEt Verksamheten 20 12 & Elåret Verksamheten 20 12 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 50 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 500 ex, april 2013 Foto:

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

Behåll Barsebäck! Vansinne att stänga Barsebäck

Behåll Barsebäck! Vansinne att stänga Barsebäck Nr. 1 mars 2003 Leif Wästerlund, VD för Hylte Bruk, kan inte se att det finns något alternativ till kärnkraften inte om industrin ska fungera och vara konkurrenskraftig. Hylte behöver sin kraft Det konstaterar

Läs mer

Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030

Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030 Näringsutskottets utlåtande 2013/14:NU29 Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030 Sammanfattning I detta utlåtande behandlar utskottet Europeiska kommissionens meddelande En

Läs mer

DennA bra nschtid ning är en Annons från nextmed i A. Energiförsörjningen. bidra till att bibehålla konkurrenskraften i svensk ekonomi

DennA bra nschtid ning är en Annons från nextmed i A. Energiförsörjningen. bidra till att bibehålla konkurrenskraften i svensk ekonomi DennA bra nschtid ning är en från nextmed i A Energiförsörjningen ska bidra till att bibehålla konkurrenskraften i svensk ekonomi Zofia Lublin, avdelningschef på energi myndighetens analysavdelning. Sverige

Läs mer

Året som gick. Elmarknaden. Sveriges totala energitillförsel. Elanvändningen. Elproduktion. Miljö fortsatt klimatfokus

Året som gick. Elmarknaden. Sveriges totala energitillförsel. Elanvändningen. Elproduktion. Miljö fortsatt klimatfokus Sveriges elanvändning minskade år 2009 med 3,9 procent. Både Norden som helhet och Sverige tvingades ändå importera el, sett över hela året. Kärnkraften nådde endast 50 TWh i årsproduktion. En unik överenskommelse

Läs mer

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Mars 213 En hållbar energi- och klimatpolitik Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Är energi- och klimatpolitiken en ny version av Kejsaren utan kläder? Maria Sunér Fleming, Ansvarig Energi-

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

I ett marknadsmeddelande på onsdagsmorgonen

I ett marknadsmeddelande på onsdagsmorgonen Stigande elpriser Nya möjligheter för energifonder. s.2 Elcertifikat Beslut om gemensam marknad s. 4 Utrikes Grupptalan mot Statkraft s. 9 Nr 25, vecka 50, 2010 110 70 Nord Pool Spot systempris 16 nov

Läs mer

Hur tänker de 29 centerpartisterna?

Hur tänker de 29 centerpartisterna? Hur tänker de 29 centerpartisterna? Inlägg 6 april 2010 på bloggen www.dagbokmotatomkraft.blogspot.om I min debattartikel i senaste numret av Dagens ETC riktar jag blickarna mot Riksdagens 29 centerpartister.

Läs mer

Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi

Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi Kandidatuppsats STS, Företagsekonomi, 15hp Vårterminen 2012 Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi Handledare: Sofia Wagrell Författare: Emil Holmgren & Simon Walsh Datum: 2012-05-30 Sammanfattning Behovet

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

Sverige har inte råd att tappa värdefull vattenkraft

Sverige har inte råd att tappa värdefull vattenkraft Sverige har inte råd att tappa värdefull vattenkraft Sv Dagbladet 6/10 2013 Debatt (totalt 4 artiklar) Vattenverksamhetsutredningens förslag hotar satsningarna på ett fossilfritt energisystem och riskerar

Läs mer

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet FOKUS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS ENERGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING APRIL 2015 FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet MALIN THORSÉN Hög elförbrukning

Läs mer

Kärnkraft i vår omvärld

Kärnkraft i vår omvärld Kärnkraft i vår omvärld ETT NYHETBREV FRÅN ELFORSK EL- OCH VÄRMEPRODUKTION NUMMER 3 MARS 2009 Kärnkraften runt om i världen fortsätter att utvecklas snabbt. Sedan vårt förra nyhetsbrev har flera nya reaktorer

Läs mer